Nedre Romerike tingrett. Årsrapport 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nedre Romerike tingrett. Årsrapport 2009"

Transkript

1 Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2009

2 Innhold Goliat - Norges høyeste tre - på Setskog i Aurskog-Høland kommune. På sitt høyeste regner man at det har vært opp mot 47 m, men det er fortsatt 40 m. På grunn av hærverk flere ganger er treet døende. Forsidebilde: Øyern - Glomma renner igjennom Øyern. Idé og verdigrunnlag 3 En domstol for samfunnet og brukerne 4 Om Nedre Romerike tingrett 5 Domstolens oppgaver 5 Faste forsvarere 6 Organisasjon 7 Økonomi 7 Kommuner og innbyggere 8 Ankedomstol 8 Saksavvikling - statistikk 9 Straffesaker 9 Meddomsrettssaker 9 Enedommersaker 9 Tvistesaker 9 Offentlige skifter 9 Konkurs 11 Tvang 11 Gjeldsordningssaker 11 Vigsler 11 Bruk av barnehuset 11 Status og tilbakeblikk 12 Lovendringer 12 Arv og uskifte for samboere 12 Straffesaker 12 Inngåelse av ekteskap 12 Tvistesaker 13 Vitnestøtteordning 13 Rettssikkerhet, service og frivillighet 14 Ombygging av tinghus og utbedring av ventilasjon 14 Vigselsrom 15 Rettens dag 15 Videokonferanseutstyr 15 Service 16 Brukerundersøkelser 16 Hjemmeside 16 Avgjørelser på nett 17 Utlån av ansatte 17 Personalutvikling 18 Arbeidsmiljø 18 Miljø 18 Bilder, hvis ikke annet er oppgitt, er tatt av Bjørn Hogganvik og Heidi Bruvoll.

3 IDÉ OG VERDIGRUNNLAG Idé og verdigrunnlag Domstolene skal være uavhengige. De skal sikre og fremme rettssikkerheten og verne om rettssamfunnet. Domstolene skal til enhver tid ha høy tillit i samfunnet. Arbeidet i domstolene skal være preget av kvalitet, integritet, respekt, service, åpenhet og effektivitet. I Nedre Romerike tingrett skal man oppleve at vi: Er vennlige og positive Viser tålmodighet Tar alle henvendelser seriøst Setter oss inn i den enkeltes informasjonsbehov Gir rask og presis informasjon eller finner en som kan gi det Veileder alle som har behov for det Innkaller til riktig tid og overholder alle frister Gir beskjed om forsinkelser og avlysninger Etterspør aktivt om alle parter har fortstått dommer og kjennelser Utsikt over Kjeller med IFE, FFI, Høyskolen i Akershus, og med Øyern i bakgrunnen.

4 NEDRE ROMERIKE TINGRETT En domstol for samfunnet og brukerne En domstol skal i dømme straff og være samfunnets tvisteløsningsorgan nr 1. En av begrunnelsene for å straffe en lovbryter, er at andre skal avskrekkes fra å begå lovbrudd. Hvis det skal virke slik, må borgerne vite hva slags straff som idømmes. Når domstolen avgjør sivile tvister, er det viktig at folk får innsikt i hvordan lover tolkes, og tvister mellom borgerne løses. Både for straffesaken og den sivile tvisten, er det derfor nødvendig at domsresultatet blir kjent. Siden vi utøver betydelig makt, er det nødvendig at vi kontrolleres. Derfor har offentligheten adgang til rettsmøtene, og alle kan lese våre avgjørelser. Jeg synes at innbyggerne på Nedre Romerike bør komme oftere til tinghuset, og følge forhandlingene i retten. Slik det er nå, er det nesten bare skolene som benytter muligheten til å overvære rettssaker. Dere kan se hvilke saker som behandles på hjemmesiden vår I praksis må pressen sørge for offentlighetens innsyn i vår virksomhet. Det er derfor viktig at forholdene legges til rette for at pressen kan følge med på hvilke saker som behandles, og i 2010 vil vi fremme tiltak for ytterligere forbedring. Samtidig tar vi selvsagt hensyn til personvernet, og en del saker er derfor unntatt fra offentlighet, for eksempel familiesaker. Vi er også opptatt av å bedre forholdene i tinghuset for publikum, vitner og andre brukere. Dere kan lese mer i denne årsrapporten bl.a. om vitnestøtteordningen vi har innført. Våren 2010 skal vi gjennomføre en ny brukerundersøkelse. I år har vi dessuten laget en mer utfyllende årsrapport. Det er en del av arbeidet med å bedre informasjonen til verden omkring oss, om det vi gjør, og det vi står for. Vi håper du har nytte av å lese rapporten. Send oss gjerne en e-post om hva du mener om den. Sorenskriver Bernt Bahr

5 OM NEDRE ROMERIKE TINGRETT Om Nedre Romerike tingrett Nedre Romerike tingrett. Domstolens oppgaver Domstolene er samfunnets viktigste tvisteløsningsorgan. Domstolene arbeider med tvistesaker og straffesaker. Sakene kommer til domstolen ved at en part ønsker tvisten løst, og ved at politiet sender straffesaken til avgjørelse. Domstolene bestemmer således ikke selv hvilke saker de skal arbeide med. Straffesaker Straffesakene kan deles i to: Meddomsrettssaker er saker der en fagdommer og to meddommere avgjør om tiltalte er skyldig, og i tilfelle hvilken straff tiltalte skal få. Enedommersaker er saker hvor den skyldige har tilstått - da kan saken behandles ved at det bare er en fagdommer som avgjør saken. Enedommersaker kan også være saker hvor politiet ber om fengsling, eller at det skal foretas beslag eller ransaking. Tvistesaker Alminnelig tvistesaker kan være uenighet om hvor en gårdsvei skal gå, feil og mangler ved fast eiendom eller oppsigelser i arbeidsforhold. Andre typer tvistesaker er familiesaker om barnefordeling etter at

6 NEDRE ROMERIKE TINGRETT foreldrene har gått fra hverandre. I tillegg kommer rettens prøving av barnevernssaker og andre tvangsinngrep foretatt av det offentlige. Skjønn Som skjønn avgjøres erstatning ved avståelse av grunn, odelsløsning og naturfredning. Skifte Skifte omfatter behandling av dødsboer og felleseieboer under offentlig skifte. I tillegg behandles konkursboene. I alle boer oppnevnes en advokat, som bostyrer, som forestår det praktiske boarbeidet. Namsrett Namsrett omhandler bl.a. tvangssalg og gjeldsordningssaker. Notarial Notarial dreier seg om vigsler og notarialbekreftelser av dokumenter og underskrifter i hovedsak med tanke på internasjonal bruk. Faste forsvarere Ved alle tingretter har Domstoladministrasjonen oppnevnt faste forsvarere. De oppnevnes i straffesaker der den tiltalte ikke har egen advokat. I Nedre Romerike tingrett er følgende advokater oppnevnt: Gunhild Lærum Røytjern mellom Bjørkelangen og Setskog i Aurskog-Høland kommune.

7 OM NEDRE ROMERIKE TINGRETT Jan Schjatvet Sigmund Øien De to siste går av for aldersgrense i 2010 og etterfølges av Dag Svensson og Cato Johannessen. Organsiasjon Nedre Romerike tingrett har 29 fast ansatte medarbeidere. Det er åtte fast ansatte dommere og fire tidsbegrensede dommerfullmektigstillinger. Vi har 16 saksbehandlerstillinger, som i samarbeid med dommerne forbereder og behandler sakene. I tillegg har tingretten en stilling som administrasjonssjef. Økonomi Av Nedre Romerike tingretts tildeling for 2009 medgikk kr til lønn inklusive arbeidsgiveravgift. Kr er betalt i husleie. De resterende kr er investert i inventar, forbruksmateriell, reiseutgifter, kursvirksomhet og kontorutgifter. Nedre Romerike tingretts domssogn. Kartet er produsert av DA ved Per Terje Mortensen Kommuner Økning Aurskog- Høland % økning ,8 Fet ,2 Gjerdrum ,0 Lørenskog ,6 Nittedal ,6 Rælingen ,8 Skedsmo ,2 Sørum ,8 Totalt ,8 Tall fra Statistisk sentralbyrå Befolkningsutvikling siste 10 år i de åtte kommuner som hører til Nedre Romerike tingretts sogn

8 NEDRE ROMERIKE TINGRETT Kommuner og innbyggere Nedre Romerike tingrett er domstol for Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog - Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal kommune, se kart på forrige side. Per bor det innbyggere i disse kommunene. Befolkningsutviklingen i disse kommunene de siste 10 årene er vist i tabellen på forrige side. Ankedomstol Ankedomstol for Nedre Romerike tingrett er Eidsivating lagmannsrett som har sitt sete i Hamar tinghus. Eidsivating har også lokale på Eidsvoll. Foto Espen Nyang Flydag 4. juni 2009 på Kjeller flyplass ved Lillestrøm. Dette var den 21. flydagen som ble arrangert.

9 SAKSAVVIKLING - STATISTIKK Saksavvikling - statistikk Det har i 2009 kommet inn omtrent samme antall saker til Nedre Romrike tingrett som i Stortinget har definert følgende mål for gjennomsnittlig saksbehandlingstid: Tvistesaker: 6 måneder Enedommersaker: 1 måned Straffesaker: 3 måneder Straffesaker Strafferettspleien representerer en betydelig del av domstolens arbeidsmengde. Straffesaker er enten meddomsrettssaker eller enedommersaker. Meddomsrettssaker I meddomssrett behandles saker som ikke er tilstått. Retten settes med en fagdommer og to meddommere. Det har de to siste årene vært en nedgang i innkomne meddomsrettsaker. Det er flere årsaker til dette, bla. stor utskiftning av politijurister og noe ledighet i politijuriststillinger hos Romerike politidistrikt. Tallene for 2009 avslører imidlertid at tendensen er endret, det vil si at det kom flere saker til retten i annet halvår enn i første. Saksavviklingen er tilpasset saksinngangen. Vi har avgjort like mange saker som er kommet inn. Saksbehandlingstiden i retten er klart bedre enn Stortingets mål. Enedommersaker Enedommersakene har fram til 2007 hatt en stor økning. Det har i hovedsak vært det økte antall fengslinger som har gjort at antall enedommersaker økte såvidt mye. Fra 2008 til 2009 er det kommet inn 130 færre fengslingssaker, mens andre typer enedommersaker har økt noe fra 2008 til En av årsakene til at antall enedommersaker er redusert skyldes at det de foregående årene var spesielt mange fengslingssaker i forbindelse med store narkotikasaker. Antall fengslingssaker er likevel langt høyere enn tidligere år. I 2005 var tallet 290, i 2009 er det 442. Saksbehandlingstiden er meget god, og langt bedre enn det nasjonale måltallet. Tvistesaker Tallet på nye sivile tvistesaker innkommet til tingretten var i i 2009 er det 351. Saksbehandlingstiden er 137 dager som er godt innenfor målene til Stortinget. Av disse tvistesakene er det 42 nye arbeidsrettssaker i Tilsvarende tall for 2008 var 28. Det betyr at det har vært en økning på 40%, og årsaken kan være et uttrykk for dårlige tider på enkelte steder i næringslivet. Antall familiesaker utgjør 21% av totalt antall tvistesaker. Dette er omtrent akkurat det samme forholdstallet som i Offentlige skifter Antallet offentlige skifter i 2009 har

10 NEDRE ROMERIKE TINGRETT Behandlede saker Antall saker E n e d o m m e rsa ker M e d d o m ssre ttsake r T viste sa ke r Figuren viser en oversikt over behandlede enedommer-, meddomsretts- og tvistesaker i perioden G jen n o m sn ittlig saksb eh and ling stid Dager E n e d o m m e rsa ker M e d d o m ssre ttsake r T viste sa ke r Figuren viser en oversikt over gjennomsnittlig saksbehandlingstid for enedommer-, meddomsretts- og tvistesaker i perioden

11 SAKSAVVIKLING - STATISTIKK økt med 50% fra 2008, dvs fra 93 til 143. Økningen gjelder offentlige skifter i dødsboer, og har sammenheng med endring i arveavgiftsreglene ved forrige årsskifte. Konkurs Antall begjæringer om konkurs er steget med 25% fra 2008 til I 2009 er det åpnet konkurs i 40% flere saker enn i Disse tallene er nok uttrykk for noe dårligere tider i næringslivet og for privatpersoner. En del av de som skylder penger betaler når konkursbegjæring sendes til retten, slik at en del av begjæringene trekkes tilbake før saken er behandlet i retten. Tvang Tallene for begjæring om tvangssalg av fast eiendom eller borettslagsleiligeter har økt med 9% fra 382 i 2008 til 415 i Vigsler Det var i vigsler i tingretten. I 2008 var det 239 vigsler. Bruk av barnehuset Barnehuset på Hamar ble etablert i desember Det dekker fylkene Hedmark, Oppland og deler av Akershus. Barnehuset har en intensjon om å være et kompetansehus for barn og ungdom som møter rettsapparetet. Nedre Romerike sokner til dette barnehuset. Barneavhør skal i utgangspunktet gjennomføres på Barnehuset med mindre det er andre gode grunner til det. I 2009 ble det ved Nedre Romerike tingrett gjennomført 53 barneavhør av barn og ungdom tom. 16 år. Av disse ble 29 gjennomført ved Barnehuset på Hamar. I 2009 var det 230 begjæringer om tvangssalg av borettsalgsleiligheter, men bare 17 leiligheter ble solgt i løpet av året. Det er 9 flere enn året før. Årsaken til at det blir begjært tvangssalg av borettslagsleiligheter skyldes ofte at fellesutgifter ikke er betalt. I 2009 innkom det 185 begjæringer om salg av fast eiendom, og 23 slike salg ble stadfestet av retten, mot 11 i Gjeldsordningssaker Det er en økning i tvungne gjeldsordningssaker fra 2008 til 2009 på 18%. De fleste oppnår en frivillig gjeldsordning, de fremkommer ikke i tallene, fordi frivillige gjeldsordninger behandles av lensmannen/namsfogden. Aurskog. 11

12 NEDRE ROMERIKE TINGRETT Status og tilbakeblikk Lovendringer Arv og uskifte for samboere Fra 1. juli 2009 ble arveloven endret slik at gjenlevende samboer gis en begrenset rett til arv og uskifte etter avdød samboer dersom samboerne har eller venter barn sammen. Reglene gjelder for samboere av begge kjønn. Hovedreglene er at samboere har arverett begrenset oppad i verdi til 4 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Retten til uskifte omfatter felles bolig, innbo, fritidsbolig og bil. Sagarbeideren i Lillestrøm av Tore Bjørn Skjølsvik (avduket ). Før dampsagens tid bodde få mennesker på det området som senere skulle bli Lillestrøm. Da sagbrukene kom, fra 1860 og framover, økte folketallet eksplosjonsartet. Statuen er reist til minne om dem. Straffesaker Med unntak for enedommersaker (tilståelsesdom og varetektsfengsling m.v.) har alle øvrige straffesaker i tingretten hittil blitt avgjort av en meddomsrett bestående av enten 2 meddommere og 1 fagdommer, eller 3 meddommere og 2 fagdommere. Fra 1. juli 2009 er det innført et unntak i straffeprosessloven 276 for saker der ikke vedtatte forelegg (bøtesaker) sendes fra politiet til tingretten for avgjørelse. I denne typen saker kan retten nå settes uten meddommere dersom saken gjelder en lovovertredelse der den maksimale straffen i lovbestemmelsen er bot og/eller inntil ett år fengsel. Dette vil være aktuelt for en del trafikksaker og vinningsforgåelser knyttet til små verdier (naskeri). Inngåelse av ekteskap Vigsler er en del av tingrettens virksomhet. Årlig er det ca 235 par som avgir ekteskapsløfte i Tinghuset i Lille- 12

13 STATUS OG TILBAKEBLIKK strøm. Fra 1. januar 2009 er ekteskapsloven endret slik at også to personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Hittil er det 8 par av samme kjønn som har giftet seg i Nedre Romerike tingrett. Tvistesaker Tingretten har også i 2009 løpende vurdert sine saksbehandlingsrutiner slik at innføringen av den nye tvisteloven fra januar 2008 blir mest mulig i samsvar med målet om en rettferdig, forsvarlig, rask, effektiv og tillitsskapende behandling av rettstvister. I regi av Domstoladministrasjonen har det vært arrangert erfaringsseminar, og lokalt er det holdt møter med advokater som ofte representerer parter som benytter seg av tingretten som tvisteløser. Tvisteloven erstattet tvistemålsloven fra 1915, og fastsetter saksbehandlingsreglene for tvister som bringes inn for tingretten til avgjørelse. Det er innført regler med en enklere og mer summarisk behandling der uenigheten gjelder verdier inntil kr , småkravsprosess. Generelt for hele den nye loven er at sakene skal være nærmest ferdig forberedt til avgjørelse etter at stevning og tilsvar er mottatt av retten. I tillegg er det vektlagt at mekling skal være en viktig alternativ løsningsmetode til rettens domsavgjørelse. Vitnestøtteordning I februar ble det inngått avtale med Skedsmo Røde Kors om en vitnestøtteordning i Nedre Romerike tingrett. Vitnestøtten skal sørge for praktisk informasjon om det som skjer i retten, og yte medmenneskelig støtte og veiledning til vitnene, både før og umiddelbart etter rettsmøtet. Vitnestøtten skal gi praktisk informasjon om rettsmøtet. Det innebærer at vitnestøtten har kunnskap om rettsprosessen og rettssystemet, har evne til å komme i kontakt med folk, samt gi saklig informasjon og fungere støttende. Vitnestøtten skal kommunisere uten å involvere seg i saken. Vitnestøt- Vigselsstolene - opprinnelig fra tidligere Nes tingrett. 13

14 NEDRE ROMERIKE TINGRETT ten skal ikke gi råd om hva vitnet skal si eller ikke si, og oppdraget avsluttes når vitnet forlater tinghuset. Arbeidet som vitnestøtte er innrettet på vitner i straffesaker. Hver dag foregår det i tillegg sivile saker i domstolen. Også vitner i sivile saker kan være usikre på hva som møter dem i rettssalen og ha behov for veiledning. Vitnestøttene skal selvsagt gi nødvendig bistand også til dem. Rettssikkerhet, service og frivillighet Et trygt vitne er et godt vitne er et slagord som knyttes til vitnestøtteordningen. Uttrykket peker på at et vitne som kan konsentrere seg om sin forklaring, bidrar til at retten får et mest mulig riktig grunnlag for sin avgjørelse. Hvis vitnet får god informasjon om det som skal skje i retten, for eksempel hvem som er hvem, og hvor de ulike aktørene sitter, blir fremmøte i retten mindre preget av usikkerhet. Erfaringen tyder på at vitnene også føler det slik at usikkerheten om alt omkring forklaringen minsker ved en velfungerende vitnestøtteordning. Det betyr i så fall at ordningen bedrer rettssikkerheten. I Norge baseres vitnestøtteordningen i tillegg på frivillighet. Det betyr altså at vitnestøttene er nøytrale; det er ingen bindinger til partene. De er heller ikke ansatt i domstolene, og for vitnene har det nok betydning at de får bistand av personer som har meldt seg frivillig til dette vervet, og uten tanke på godtgjørelse. Det er 16 vitnestøtter i Nedre Romerike tingrett. Disse har siden oppstarten i år 14. april vært i kontakt med ca 150 vitner. Arbeidet vil fortsette i Bingsfoss i Sørum kommune. Ombygging av tinghus og utbedring av ventilasjon Nedre Romerike tingrett ble på styremøte i Domstoladministrasjonen juni tildelt midler for å bygge om tidligere Barnevernsvaktas lokaler i Tinghuset, og å utbedre ventilasjonsanlegget. Ventilasjonen særlig i rettssalene har vært under enhver kritikk, og det var helt nødvendig at det ble gjort noe med den. Utbedringen skal gjøre inneklimaet for brukere og ansatte bedre. 14

15 STATUS OG TILBAKEBLIKK I tillegg til at den skal være energibesparende. Ombyggingen av lokalene fører til at Tinghuset fra februar 2010 har åtte rettssaler, flere møterom som bla. brukes til rettsmekling og noen flere kontorer. Vigselsrom I vigselsrommet var møblene modne for utskifting. Nye benker og forloverstoler ble kjøpt inn. Det var viktig for oss at de passet til de flotte vigselsstolene våre, som vi fikk i forbindelse med sammenslåing med Nes tingrett. Rettens dag Lørdag 24. oktober inviterte Nedre Romerike tingrett til åpen dag, for å vise en rekke av domstolens oppgaver. Publikum fikk mulighet til å følge et rollespill av en straffesak hvor tiltalte var tiltalt for å ha skadet fornærmede med et ølglass. Videre var det rollespill av en tvistesak. Saken dreide seg om kjøp av en motorsykkel som hadde vært forsikringsmessig kondemnert. Det var også mulighet til å se en ekte vielse. I debatten deltok Statsråd Knut Storberget, stortingsrepresentant Hans Frode Asmyhr og advokat Dag Svensson. Temaene for debatten var Hvordan skape trygghet i Lillestrøm sentrum natt til lørdag og søndag? Bør virkemiddelet være mindre kebab, mindre alkohol eller mer politi, eller noe helt annet? og Har det noen positiv effekt å sette unge mennesker (under 18 år) i fengsel? I tillegg til dette var det en informasjonsstand som var betjent av saksbehandlere og dommere fra tingretten, advokat og vitnestøtte. Det ble også servert kaffe og kake. Det var ca 35 publikum Statsråd Knut Storberget ønskes velkommmen. tilstede. Arrangmentet var vellykket, men vi hadde ønsket oss noen flere deltakere. Videokonferanseutstyr I 2009 ble Nedre Romerike tingrett tildelt midler til et stasjonært og et mobil videokonferanseutstyr. Disse ble installert i september. Utstyret skal brukes i tilfeller hvor aktører, f.eks. vitner, befinner seg langt unna, og det er mer hensiktsmessig at de kan møte ved nærmeste sted hvor de har videokonferanseutstyr. Dette gjør at man kan spare tid og penger, og gjør det lettere for aktørene. Utstyret kan også brukes i tilfeller hvis retten unntaksvis har besluttet at tiltalte må forlate rettssalen mens fornærmede forklarer seg. 15

16 NEDRE ROMERIKE TINGRETT Tiltalte kan da følge forhandlingene fra et annet rom. Det kan også brukes i møtevirksomhet som f.eks. saksforberedende møter. Service Brukerundersøkelser Et av de sentrale målene for Nedre Romerike tingrett er å yte bedre veiledning og informasjon til våre brukere. I den forbindelse ble det gjennomført en brukerundersøkelse høsten Vi var i denne undersøkelsen opptatt av om innkallingen var tydelig og klar, og om den kom i god nok tid. Vi var opptatt av hvordan mottakelsen i tinghuset var med hensyn til skilting, informasjonsskjerm, og om den var vennlig og positiv. Fikk brukerne den hjelp og veiledning de trengte? Videre ønsket vi tilbakemelding på rettsforhandlingene. Fikk brukeren all nødvendig informasjon? Ble brukeren behandlet med respekt? Hvilken tillit har brukeren til domstolens uavhengighet, og hvilken tillit har brukeren til dommeren. Tingretten fikk gode tilbakemeldinger på denne undersøkelsen, men det var også ting som vi må jobbe videre med. Vi ble også mer nysgjerrige på enkelte av svarene. Derfor har vi i år utarbeidet en intervjuundersøkelse som vi skal gjennomføre våren Forhåpentligvis vil vi kunne gå litt mer i dybden på noen av svarene, noe som er nødvendige for at tingretten skal bli bedre. Rettssal 302 i Tinghuset. Hjemmeside Nedre Romerike tingrett har i år jobbet med våre intranettsider i tillegg til at vi har startet vårt arbeid med å forbedre våre hjemmesider. Dette vil vi fortsette med i Våre nettsider er: 16

17 STATUS OG TILBAKEBLIKK Avgjørelser på nett Vi har i år jobbet med å gjøre flere av dommene som skrives tilgjengelig via Lovdata. Videre ønsker vi å nå ut til pressen og publikum på en bedre måte. Et tiltak i den sammenheng har vært å lage ukesvise oversikter på hjemmesidene våre over hvilke saker som skal behandles i den kommende uke. Utlån av ansatte Marianne Sannerhaugen har i perioden til permisjon fra sin stilling som saksbehandler i Nedre Romerike tingrett. Hun har i denne perioden et engasjement i Domstoladministrajonen hvor hennes arbeidsoppgaver er brukerstøtte i Lovisa - domstolenes elektroniske saksbehandlingssystem. Bernt Bahr har fra juni 2008 vært engasjert i 20% stilling i Domstoladministrasjonen. Han er tilknyttet Enhet for service, hvor han arbeider som nasjonal vitnestøttekontakt. 17

18 NEDRE ROMERIKE TINGRETT Personalutvikling Nedre Romerike tingrett er hele tiden opptatt av videreutvikling av alle ansatte. Vi er veldig glade for at Øvre Romerike tingrett ved sorenskriver Randi Haukebø i slutten av 2008 tok et initiativ overfor Domstoladministrasjonen og Nedre Romerike tingrett for å arrangere et regionalt Justina basis kurs. Justina basis gir 15 studiepoeng og er godkjent av Høgskolen i Buskerud, som tildeler studiepoengene. Kurset startet opp i januar med eksamen i november. Sju av våre saksbehandlere deltok på kurset sammen med fem fra Øvre Romerike tingrett og to fra to jordskifteretter. Dette har vært svært vellykket for de som deltok på kurset, og ikke minst for tingrettene. Videre har dommere, dommerfullmektiger, saksbehandlere og administrasjonssjef deltatt på en rekke kurs og erfaringssamlinger i løpet av året. ferdigstilles i Arbeidstilsynet har høsten 2009 hatt en kampanje i forhold til hvilke rutiner bedrifter har for vold og trusler. De var på besøk i Tingretten i november. Med bakgrunn i de rutinene vi har og gjennomføringen av risikovurderingen vi holder på å gjennomføre, fikk vi ingen pålegg. Miljø Tingretten er opptatt av miljø. Vi sorterer papp, papir, elektronisk avfall fra annen søppel. Tinghuset får levert fjernvarme for å varme opp, alternativt kjøle ned bygget. Etter ombyggingen vil Tinghuset ha mer energibesparende belysning, styrt tilluft og bedre solavskjerming. Arbeidsmiljø Nedre Romerike tingrett ble i 2009 en inkluderende arbeidslivs (IA) bedrift. Med dette forplikter vi oss til å jobbe for å beholde det lave sykefraværet. Det har ligget på mellom 2,7% og 4,1% de siste årene. Videre forplikter vi oss til å jobbe for økt gjennomsnittlig avgangsalder, forebygge at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet og rekruttere personer med redusert funksjonsevne. Høsten 2009 startet vi i samarbeid med bedriftshelsetjenesten arbeidet med en fornyet risikovurdering. Dette arbeidet 18

19 Fetsund lenser, i Glomma, er et tømmersorteringsanlegg fra Formålet er å dele tømmeret til strømtømmer som skulle til Lillestrøm og sagbrukene ved Nitelva og Øyern. Til lenseanlegget hører båter, brygge, verksted, sag, administrasjonsbygg og hvilebrakker som ligger på protonger ute i elva. Lensene ble nedlagt i Det er nå et fløtingsmuseum og naturinformasjonssenter.

20 Nedre Romerike tingrett Jonas Lies gate Lillestrøm Postadresse: Nedre Romerike tingrett Postuttak 2000 Lillestrøm Telefon: Fax: E-post:

Nedre Romerike tingrett

Nedre Romerike tingrett Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2013 Kommuner og innbyggere Nedre Romerike tingrett er domstol for Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog - Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal kommune, se kart på

Detaljer

Nedre Romerike tingrett

Nedre Romerike tingrett Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2014 Kommuner og innbyggere Nedre Romerike tingrett er domstol for Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog - Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal kommune, se kart på

Detaljer

Nedre Romerike tingrett

Nedre Romerike tingrett Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2012 Kommuner og innbyggere Nedre Romerike tingrett er domstol for Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog - Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal kommune, se kart på

Detaljer

Nedre Romerike tingrett

Nedre Romerike tingrett Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2010 FRA SORENSKRIVEREN Øyern - Glomma renner igjennom Øyern. Innholdsfortegnelse Et hektisk år for tingretten 3 Idé og verdigrunnlag 4 Om Nedre Romerike tingrett 5 Domstolens

Detaljer

Møte med meddommerne i Nedre Romerike tingrett. Skedsmo Rådhus Januar 2013

Møte med meddommerne i Nedre Romerike tingrett. Skedsmo Rådhus Januar 2013 Møte med meddommerne i Nedre Romerike tingrett Skedsmo Rådhus Januar 2013 Temaer som behandles Om rettssystemet og Nedre Romerike tingrett Meddommernes rolle/oppgaver Valg til meddommerutvalget Dommeres

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2011. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2011.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2011. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2011. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2011 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2011. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 6. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

Maktfordelingen i Norge

Maktfordelingen i Norge Maktfordelingen i Norge De tre statsmakter Stortinget Lovgivende makt Regjeringen Utøvende makt Domstolene Dømmende makt Domstolene og rettspleien i Norge Høyesterett 6 lagmannsretter 68 tingretter Inkludert

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2008. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2008.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2008. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2008. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2008 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2008. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 4. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2013. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2013.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2013. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2013. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2013 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2013. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er en av Norges største tingretter. Embetsdistriktet

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Årsrapport til Domstoladministrasjonen

Årsrapport til Domstoladministrasjonen Årsrapport for domstolene i første og andre instans 2008 Årsrapport til Domstoladministrasjonen Nedre Romerike tingrett DEL I KOMMENTARER TIL RESULTATOPPNÅELSE OG ADMINISTRATIV UTVIKLING I 2008 1.1 Domstolens

Detaljer

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen 2013 Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett 1 DEL I : KOMMENTARER TIL RESULTATOPPNÅELSE OG ADMINISTRATIV UTVIKLING I 2013

Detaljer

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen 2010 Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett 1 Domstolens saksavvikling og forklaringer til forretningsstatistikken Jæren

Detaljer

De alminnelige domstolene består av tre instanser:

De alminnelige domstolene består av tre instanser: DOMSTOLENE OG RETTSPLEIEN I NORGE DOMSTOLENE I NORGE DOMSTOLENE I NORGE SIDE 3 De alminnelige domstolene består av tre instanser: Høyesterett, lagmannsrettene (andre instans) og tingrettene (første instans).

Detaljer

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 OPPRETTELSEN 3 GEOGRAFI - BEFOLKNING JURISDIKSJON 4 ANSATTE I 2009 6 SAKSTYPER - STATISTIKK BEHANDLINGSTID 9 UTFALLET VED ANKE

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2014. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2014.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2014. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2014. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2014 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2014. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er en av Norges største tingretter. Embetsdistriktet

Detaljer

BERGEN TINGHUS - 80 ÅR

BERGEN TINGHUS - 80 ÅR ÅRSMELDING 2 3 Bergen tingrett HORDALAND Sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy Krav til domstolene BERGEN TINGHUS - 80 ÅR Domstolene skal være uavhengige. De skal sikre og fremme rettssikkerhet og verne om

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

Årsrapport for Jæren tingrett (forkortet versjon)

Årsrapport for Jæren tingrett (forkortet versjon) 2008 Årsrapport for Jæren tingrett (forkortet versjon) Fra Aula Magna i Justispalasset, Roma. Freske av C. Maccari e. P. Pscucci: Tribonia consegna le Pandette a Giustiniano. Foto: Trude Hell Larsen (2008)

Detaljer

Årsmelding 2013 Innhold

Årsmelding 2013 Innhold Årsmelding 2013 Innhold Årsmelding 2013... 1 Historie... 2 Litt mer historie:... 2 Ankedomstol for tingretter og jordskifteretter... 3 Lokalisering... 4 Lagmannsrettens hus, Eidsvoll... 5 Økonomi... 5

Detaljer

De alminnelige domstolene består av tre instanser:

De alminnelige domstolene består av tre instanser: DOMSTOLENE I NORGE DOMSTOLENE I NORGE De alminnelige domstolene består av tre instanser: Høyesterett, lagmannsrettene (andre instans) og tingrettene (første instans). Domstolene dømmer både i sivile saker

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Sak nr: 15-073 (arkivnr: 15/1044) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett. Unni Sandbukt

Detaljer

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 1 4 Tinghuset i Tromsø Hålogaland lagmannsrett er Nord-Norges ankedomstol og en av seks lagmannsretter i Norge. Lagdømmet omfatter fylkene Nordland, Troms

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Rundskriv, 01.06.1999

Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv G-46/1999 Til: By- og herredsrettene Administrative bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelsesforhold 1. Ansettelse av dommerfullmektiger 1-1 Ansettelse av dommerfullmektiger

Detaljer

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Domstolens behandling av saker etter barneloven Når mor og far har en konflikt, kan livet bli vanskelig for barna i familien. Familievernkontoret og tingretten

Detaljer

Årsmelding 2014 Innhold

Årsmelding 2014 Innhold Årsmelding 2014 Innhold Årsmelding 2014... 1 Historie... 2 Ankedomstol for tingretter og jordskifteretter... 2 Lokalisering... 3 Lagmannsrettens hus, Eidsvoll... 4 Økonomi... 4 Ansatte... 4 Dommere...

Detaljer

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 OPPRETTELSEN 3 GEOGRAFI BEFOLKNING JURISDIKSJON 4 ANSATTE I 2011 6 SAKSTYPER STATISTIKK BEHANDLINGSTID 9 LAGMANNSRETTENS KOMMENTARER

Detaljer

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 2.1 Antall saker... 2 2.2 Behandlede saker... 2 2.3 Saksbehandlingstid... 3 2.4 Oppdragsgivere... 3 2.5 Eksterne henvendelser...

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i Sak nr: 97/12 (arkivnr: 201200863-11) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på vegne

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i Sak nr: 15-073 (arkivnr: 15/1044) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2013

ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2013 ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2013 2 3 Bergen tingrett HORDALAND Sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy Krav til domstolene BERGEN TINGRETT Domstolene skal være uavhengige. De skal sikre og fremme rettssikkerhet

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 13. februar 2012. Grand Hotel, Oslo

STYREPROTOKOLL. Styremøte 13. februar 2012. Grand Hotel, Oslo 201200012-2 STYREPROTOKOLL Styremøte 13. februar 2012 Grand Hotel, Oslo Til stede fra styret: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-103 (arkivnr: 14/1036) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Ragnhild Olsnes

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren Justis- og beredskapsdepartementet v/ Plan- og administrasjonsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 201300318- Ingrid Olsen/Gunvor Løge 26.09.2013 Høring - felles

Detaljer

Barnefordelingssaker i retten

Barnefordelingssaker i retten Barnefordelingssaker i retten Publisert 2011-10-29 22:11 (/file/383579.gif) Barnefordelingsprosessen Etter straffesaker er barnefordelingsaker den hyppigste forekommende sakstypen som behandles ved norske

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess - Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. September 2009 Før saken reises 1. Gjennomført

Detaljer

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 1 Tinghuset i Tromsø ligger nord i sentrum like ved Tromsøbrua, og ble tatt i bruk i mars 3. Tinghuset har et bruksareal på ca. 5 m 2 og består av torgrom/vrimlehall,

Detaljer

ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2011

ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2011 1 ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2011 3 innhold 4 KRAV TIL DOMSTOLENE 5 BERGEN TINGRETT - EN DOMSTOL I UTVIKLING 6 DOMSTOLENS OPPGAVER, STRAFFESAKER 8 SIVILE TVISTER OG SKJØNN 10 KRAV TIL DOMSTOLENE 12 BERGEN

Detaljer

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Riksadvokatembetet Regjeringsadvokaten 2 Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene om utarbeidelse og bruk av sakkyndige bidrag i sivile saker og straffesaker

Detaljer

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN?

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? INNLEDNING Siden 1. januar 1997 har et prøveprosjekt om rettsmekling vært utprøvd ved Tønsberg byrett, Agder lagmannsrett, Nordmøre herredsrett, Salten herredsrett,

Detaljer

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 OPPRETTELSEN 3 GEOGRAFI - BEFOLKNING JURISDIKSJON 4 ANSATTE I 2010 6 SAKSTYPER - STATISTIKK BEHANDLINGSTID 9 LAGMANNSRETTENS

Detaljer

ERIK LEA - K N U T M A G N U S H A A V IK - O D D A R IL D H E L L A N D

ERIK LEA - K N U T M A G N U S H A A V IK - O D D A R IL D H E L L A N D A D V O K A T E N E ERIK LEA - K N U T M A G N U S H A A V IK - O D D A R IL D H E L L A N D I KONT@ ]røllesskap MEDLEMMER AV DEN N O ^ K E ADVOKATFORENING w w w.advokatene-lea-haavik-helland.no Rune Leander

Detaljer

Hvordan finne fram i Oslo tingrett. domstolsverdenen?

Hvordan finne fram i Oslo tingrett. domstolsverdenen? Hvordan finne fram i Oslo tingrett domstolsverdenen? SKUP 21.3.2015 Hva er utfordringene? Hvorfor er det ugreit? Vanskelig regelverk 66 tingretter og 6 lagmannsretter Mye skjønn ulik praksis De viktigste

Detaljer

Etiske prinsipper for dommeratferd

Etiske prinsipper for dommeratferd Etiske prinsipper for dommeratferd De etiske prinsippene for dommeratferd har som formål å fremme at dommerne opptrer på en måte som skaper tillit til domstolene og deres avgjørelser. Prinsippene skal

Detaljer

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN DOMSTOL ADMINISTRASJONEN NOTAT Bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og meddommere. Innledning Det er domstolleder som bestemmer antallet medlemmer i utvalgene, og som fordeler dette antallet mellom

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Årsrapport 2009 Fylkesnemndene for Barnevern og Sosiale saker

Årsrapport 2009 Fylkesnemndene for Barnevern og Sosiale saker Årsrapport 2009 Fylkesnemndene for Barnevern og Sosiale saker Innhold 1 Organisasjon... 3 1.1 Bemanning i fylkesnemndene... 3 2 Formål... 4 2.1 Utvalgene... 5 2.2 Barnets talsperson... 5 3 Måloppnåelse

Detaljer

Veiledning for lekdommere

Veiledning for lekdommere Til deg som er meddommer eller lagrettemedlem Veiledning for lekdommere 2010 Domstoladministrasjonen 7485 Trondheim Telefon 73 56 70 00 Telefaks 73 56 70 01 redaksjonen@domstol.no Veiledningen Meddommere

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskrift2)

FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskrift2) FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskriften) Side 1 av 6 FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskrift2) DATO: DEPARTEMENT: AVD/DIR: PUBLISERT: IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-129394ENE-OTIR/06 Tingrettsdommer Hugo Abelseth Dommeren Begjæring om

Detaljer

INTERNASJONAL VITNESTUDIE

INTERNASJONAL VITNESTUDIE DAs rapportserie 3/2010 INTERNASJONAL VITNESTUDIE Oppsummeringsnotat fra besøk i svensk, dansk, nederlandsk og to engelske domstoler høsten 2009 Rapport fra vitnestøttekoordinator Bernt Bahr Sorenskriver

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim. Saken gjelder: Begjæring om lukkede dører

OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim. Saken gjelder: Begjæring om lukkede dører OSLO TINGRETT ----- --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Begjæring om lukkede dører Oslo politidistrikt Politiadvokat Pål - Fredrik Hjort

Detaljer

ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2015

ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2015 ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2015 2 Bergen tingrett HORDALAND KRAV TIL DOMSTOLENE Domstolene skal være uavhengige. De skal sikre og fremme rettssikkerhet og verne om rettssamfunnet. Domstolene skal til enhver

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 10.06.2009 i Borgarting lagmannsrett, 09-088455SAK-BORG/04 Dommere: Sveinung Koslung Fredrik Charlo Borchsenius Svein Kristensen Siktet Bjarte

Detaljer

TILSTÅELSESRABATT. En oppfølgende undersøkelse om domstolenes bruk av strafferabatt ved tilståelser basert på undersøkelse i 2004

TILSTÅELSESRABATT. En oppfølgende undersøkelse om domstolenes bruk av strafferabatt ved tilståelser basert på undersøkelse i 2004 TILSTÅELSESRABATT En oppfølgende undersøkelse om domstolenes bruk av strafferabatt ved tilståelser basert på undersøkelse i 2004 Domstoladministrasjonen februar 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1 Innledning...3

Detaljer

Årsrapport. Sør-Trøndelag tingrett

Årsrapport. Sør-Trøndelag tingrett Årsrapport Sør-Trøndelag tingrett 2 Innledning Sør-Trøndelag tingrett er landets nest største fullfaglige førsteinstansdomstol. Domstolen har 48 medarbeidere og er lokalisert i Trondheim tinghus i sentrum

Detaljer

ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2014

ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2014 ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2014 2 Bergen tingrett HORDALAND KRAV TIL DOMSTOLENE Domstolene skal være uavhengige. De skal sikre og fremme rettssikkerhet og verne om rettssamfunnet. Domstolene skal til enhver

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess - Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. November 2014 Før saken reises 1. Gjennomført

Detaljer

ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM

ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM 2011 Statens Barnehus Trondheim Carl Johansgt. 3, 4 etg. 7011 Trondheim Telefon: 73 89 57 00 Telefaks: 73 89 57 01 E-post: postmottak@barnehuset-trondheim.no http://www.statensbarnehus.no

Detaljer

Kjære vitnestøtte. Vi ønsker deg lykke til som vitnestøtte. For Domstoladministrasjonen - 3 -

Kjære vitnestøtte. Vi ønsker deg lykke til som vitnestøtte. For Domstoladministrasjonen - 3 - Kjære vitnestøtte Et trygt vitne er et godt vitne Vitnestøtteordningen begynte som et prosjekt i Trondheim tingrett og Oslo tingrett, med håp om å bedre forholdene for vitner. Så langt har tilbakemeldingene

Detaljer

Kilde: http://www.husleietvistutvalget.no/htu/cms.nsf/$all/3f00dda3c8de8ba8c1257401006b0bba?open&qm=wcm_2,2,0,0

Kilde: http://www.husleietvistutvalget.no/htu/cms.nsf/$all/3f00dda3c8de8ba8c1257401006b0bba?open&qm=wcm_2,2,0,0 Kilde: http://www.husleietvistutvalget.no/htu/cms.nsf/$all/3f00dda3c8de8ba8c1257401006b0bba?open&qm=wcm_2,2,0,0 Årsberetning 2007 Året 2007 var preget av et sterkt økende sakstall, og det kom inn 369 saker.

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

F O R L I K S R Å D E T

F O R L I K S R Å D E T F O R L I K S R Å D E T Ofte er det ikke nok å bare ha rett Se muligheter 2 3 ikke begrensninger Det finnes alltid muligheter Hva er forliksrådet? Forliksrådet er det laveste ledd i rettssystemet for sivile

Detaljer

NFSS Årskonferanse 25.03.10

NFSS Årskonferanse 25.03.10 NFSS Årskonferanse 25.03.10 I drift 2008: Barnehuset Bergen Barnehuset Hamar I drift 2009: Barnehuset Kristiansand Barnehuset Trondheim Barnehuset Tromsø Barnehuset Oslo 2010 (høst) Barnehuset Stavanger

Detaljer

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter Dato 28.3.2014 Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av er og jordskifteretter 1. Sammenslåinger 1.1 Førsteinstansdomstolene i de alminnelige domstolene Dagens førsteinstansdomstoler

Detaljer

ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER?

ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER? ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER? DA BØR DU LESE DETTE. Når Vegvesenet, Jernbaneverket, Statnett eller andre tiltakshavere skal utføre byggearbeider på eller over

Detaljer

Styreprotokoll. Møtedato: 11. februar 2013 Møtested: Høyesterett, Oslo

Styreprotokoll. Møtedato: 11. februar 2013 Møtested: Høyesterett, Oslo Styreprotokoll 201300012-2 Møtedato: 11. februar 2013 Møtested: Høyesterett, Oslo Styret: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte mandag 13. mars 2006 Haugesund

STYREPROTOKOLL. Styremøte mandag 13. mars 2006 Haugesund 200600079-5 STYREPROTOKOLL Styremøte mandag 13. mars 2006 Haugesund Til stede: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Jan Fougner Styremedlem Kjersti Graver Styremedlem Ole Henrik

Detaljer

Romerike politidistrikt 03022014. Offentlig journal. Periode:31012014-31012014

Romerike politidistrikt 03022014. Offentlig journal. Periode:31012014-31012014 Offentlig journal Periode:31012014-31012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 2002/00484-13 Dok.dato: 21012014 Grad:

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 OPPRETTELSEN 3 GEOGRAFI BEFOLKNING JURISDIKSJON 4 ANSATTE I 2012 6 SAKSTYPER STATISTIKK BEHANDLINGSTID 9 LAGMANNSRETTENS KOMMENTARER

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker)

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) Lov om endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 92 Departement

Detaljer

Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011

Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Nasjonal samling for skoler Geir Engebretsen Oslo tingrett mars 2012 Hovedutfordringene Omfanget 160 bistandsadvokater representerer nesten 800 fornærmede

Detaljer

Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011

Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Orientering til etterlatte og fornærmede Utarbeidet av Oslo tingrett januar 2012 Sakens rammebetingelser Hovedforhandlingen starter 16. april 2012, varighet

Detaljer

Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker.

Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker. Vi har både mannlige og kvinnelige bistandsadvokater i straffesaker. Ring vårt kontor der du bor, eller send oss et kontaktskjema (http://www.advokatsylte.no/ contact) om du ønsker kontakt med en av våre

Detaljer

Årsrapport 2008 Fylkesnemndene for Barnevern og Sosiale saker

Årsrapport 2008 Fylkesnemndene for Barnevern og Sosiale saker Årsrapport 2008 Fylkesnemndene for Barnevern og Sosiale saker Innhold 1 Organisasjon... 3 1.1 Bemanning i Fylkesnemndene... 3 2 Formål... 4 2.1 Utvalgene... 5 2.2 Barnets talsperson... 5 3 Måloppnåelse

Detaljer

Videokonferanseprosjektet

Videokonferanseprosjektet Videokonferanseprosjektet i justissektoren Evalueringsrapport Domstoladministrasjonen november 2007 1 Sammendrag Reduserte kostnader og økt rettssikkerhet Videokonferanseprosjektet i justissektoren hadde

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus Kartleggingsrapport Kommunereform i Akershus September 2015 Status for arbeidet med kommunereformen i Akershus Kommunene i Akershus har svart på en enkel spørreundersøkelse om status for arbeidet med kommunereformen.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal) mot A (advokat

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM "AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER"

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM "AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER" â INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ OPPVEKST

Detaljer

Justis- og Beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo OPPGAVER FRA DOMSTOL TIL KOMMUNE. 1. Innledning

Justis- og Beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo OPPGAVER FRA DOMSTOL TIL KOMMUNE. 1. Innledning Justis- og Beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref 14/794 - DRU Vår ref. 201400145-2 Saksbehandler GL/KB/KK Dato 13.03.2014 OPPGAVER FRA DOMSTOL TIL KOMMUNE 1. Innledning Det vises

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 21.11.2011 Saksnr.: Dommere: 11-168804SAK-BORG/04 Lagmann Lagdommer Lagdommer Espen Bergh Magne Spilde Tonje Vang Innklaget Politiets Sikkerhetstjeneste

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsrapport 213 1 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE

Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE Fylkesmannen i Oslo og Akershus RAPPORT FRA TILSYN MED FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE Dato for tilsynsbesøk: 13.11.2012. Tilsynet ble utført av Mary Jonassen og Gro Bakkerud. Tilsynet ble gjennomført

Detaljer

Årsrapport 2013. foto: Elin M. Udnes. >døgnåpen telefon 63 81 41 78

Årsrapport 2013. foto: Elin M. Udnes. >døgnåpen telefon 63 81 41 78 Årsrapport 2013 foto: Elin M. Udnes >døgnåpen telefon 63 81 41 78 Innhold 3 Innledning 4 Styret 5 Årsberetning 8 Regnskap, drift 9 Regnskap, investering 10 Balanse 12 Noter 18 Revisors beretning 21 Statistikk

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer