ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2013"

Transkript

1 ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2013

2 2 3 Bergen tingrett HORDALAND Sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy Krav til domstolene BERGEN TINGRETT Domstolene skal være uavhengige. De skal sikre og fremme rettssikkerhet og verne om rettssamfunnet. Domstolene skal til enhver tid ha høy tillit i samfunnet. domstolene I NORGE Domstolene er den tredje statsmakt. De andre statsmaktene er Stortinget og Regjeringen. PROP. 1 S ( ): Tilgjengelige og effektive domstoler som treffer avgjørelser av høy kvalitet, er vesentlig for den enkeltes rettssikkerhet og for allmennhetens tillit til rettsvesenet. Innbyggerne skal ha god tilgang til domstolene og sakene skal behandles raskt. Det er viktig med effektiv ressursbruk og bruk av alternative tvisteløsningsmekanismer. Kompetente medarbeidere er viktig for rettssikkerhet og høy kvalitet i de rettslige avgjørelsene. Domstolene og Domstoladministrasjonen tilstreber derfor en kultur preget av kontinuerlig læring og kompetanseutvikling. Høyesterett er landets øverste domstol. Den holder til i Oslo. Landet er inndelt i seks lagdømmer. Bergen tingrett hører inn under Gulating lagmannsrett, som dekker fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Det er nå til sammen 65 domstoler i førsteinstans, hvorav 64 tingretter og ett byfogdembete (Oslo). Bergen tingrett er den nest største av landets 64 tingretter. Den sentrale administrasjonen av domstolene er lagt til Domstoladministrasjonen (DA) i Trondheim. I tillegg til å være samordnende og styrende i administrative spørsmål, er DA også et serviceorgan for domstolene. DA kan ikke instruere eller påvirke domstolene i deres dømmende virksomhet. Bergen tingretts rettskrets omfatter Bergen kommune med ca innbyggere. Bergen tingretts ambisjon er å være en domstol som fyller de kravene du ser på motstående side. I forrige årsmelding skrev jeg om rehabilitering av Bergen tinghus, som hadde vært planlagt i årevis. Forprosjektet var ferdig, og vi så frem til at vi skulle få bevilgning på statsbudsjettet, slik at vi kunne detaljplanlegge, flytte ut av tinghuset og starte byggearbeidene fra januar Slik gikk det ikke. I løpet av 2013 besluttet Finansdepartementet at det må foretas en såkalt konseptvalgutredning (KVU og KS1) før vi kan gå videre med prosjektet. Konseptvalgutredningen skal omfatte tre mulige alternativer. Jeg ser for meg at nybygg kan være ett alternativ og rehabilitering av tinghuset et annet. DA har gitt Statsbygg i oppdrag å foreta denne utredningen, som forhåpentligvis vil komme i gang i løpet av våren Selve utredningen vil ta ca 2 år. Å få gjort noe med tinghuset i Bergen bør stå høyt på prioriteringslisten til våre politikere. At landets nest største tingrett ikke har tilfredsstillende lokaler kan vi ikke være bekjent av. Arbeidsforholdene i tinghuset er dårlige. Rettssalene er altfor små og for få. Ventilasjonsanlegget er utdatert og inneklimaet er dårlig. Sikkerheten for ansatte og brukere er ikke godt nok ivaretatt. Befolkningen i Bergen fortjener en tingrett som sikrer og fremmer rettssikkerhet og som har høy tillit. Det gjør vi best ved å ha gode prosesser for behandling av saker og ved å skrive gode avgjørelser. De fysiske rammebetingelsene må tilrettelegges slik at vi klarer nettopp det. Bergen, februar 2014 DOMSTOLENES OPPGAVER Domstolene avgjør konkrete saker som blir brakt inn for retten. Domstolene tar aldri selv initiativ til å reise en sak. Bare i spesielle tilfeller har retten anledning til å avvise en sak. Domstolene behandler straffesaker, sivile tvister, skjønn, offentlig skifte i dødsbo, fellesbo, konkursbo og tvangsfullbyrdelse. I tillegg registrerer tingrettene dødsfall og utsteder skifteattester, samt foretar borgerlige vigsler og utsteder notarialbekreftelser. Kari Johanne Bjørnøy Sorenskriver Forside foto: Løtvedt

3 4 5 Unni Thelen. Innbrudd i Kina-samlingen. Foto: Politiet BERAMMINGSENHETEN Av og til føles det som om jeg kommer med lassoen min, sier Unni Thelen og ler. Hun er berammingsansvarlig for straffesaker ved Bergen tingrett. Hver dag henter hun og hennes kolleger på avdelingen inn aktorer, forsvarere og bistandsadvokater til saker som skal avgjøres i domstolen. Først og fremst til saker med èn dommer, som fengslingsmøter, tilståelsessaker og førerkortbeslag. Berammingsavdelingen har også ansvaret for å planlegge større saker som skal gå med en dommer og to meddommere. Ofte kan det være utfordrende å finne tider som passer for alle de ulike aktørene. Da må jeg gjerne presse litt på. Om en forsvarer for eksempel ikke kan, spør jeg om det går an å bytte forsvarer, sier Thelen. Politiet er på tråden, en aktor har blitt syk. Fengslingsmøtet klokken 1245 kan gå i vasken. Ny aktor må hentes inn eller det må finnes nytt tidspunkt til rettsmøtet. Det ender med at saken går som planlagt og ny aktor møter. En av Thelens kolleger kommer inn døren og forteller at et vitne ikke har dukket opp. Vitneavhøret skulle sendes til Tyrkia. De blir enige om å prøve å ringe vitnet en gang til før det eventuelt blir besluttet om vedkommende skal avhentes. Snart er det et fengslingsmøte med videooverføring til Ålesund fengsel. Ny telefon fra politiet. Thelen finner frem en sak hun har liggende og haster mot resepsjonen. En politimann i sivil venter og tar imot med et raskt nikk og takk, før han snur på hælen. Hva som er inne i permen, er hemmelig. Foran seg på arbeidsbordet har Thelen to pc-skjermer. Den ene skjermen er alltid viet et excelark. Et tilsynelatende ferdig puslespill med rettssaker for flere uker frem i tid. Men arket er levende og det skjer alltid endringer. Trass i alt det uforutsette som skjer, ser Thelen rolig ut. Jeg tror nok jeg er roligere på utsiden noen ganger, enn inne i hodet. Det er viktig å ha is i magen og alltid huske å sette av litt ekstra tid til ting som kan dukke opp, så går det som regel bra. STRAFFESAKER I straffesaker er tingrettens oppgave å ta stilling til om tiltalte er skyldig og i så fall utmåle en straff. Det kan også være aktuelt å idømme erstatning, inndra gjenstander som er brukt ved straffbare handlinger eller inndra utbytte. Noen ganger må retten også ta stilling til om vedkommende skal få beholde førerkortet eller retten til å praktisere, for eksempel som lege. Straffesakene deles inn i to kategorier; meddomsrettssaker og enedommersaker. I meddomsrettssakene settes retten som regel med en fagdommer og to meddommere, som tas fra et utvalg oppnevnt av kommunene. I enedommersakene er det kun en fagdommer som avgjør saken. Dette gjelder tilståelsespådømmelse, fengslinger, besøksforbud, kommunikasjonskontroll, beslag av førerkort, endring av vilkår for betinget dom, fullbyrdelse av subsidiær fengselsstraff ved brudd på vilkårene for samfunnsstraff, begjæring om ransaking m.v. Straffesak etter innbruddstyveri i Kina-samlingen på Kode 1 (tidligere Vestlandske kunstindustrimuseum) Natt til lørdag skjedde det et innbruddstyveri i Vestlandske kunstindustrimuseums lokaler i Bergen. Tyvene tok med seg verdifulle og uerstattelige gjenstander fra Kina-samlingen. Straffesaken etter dette tyveriet startet i Bergen tingrett og varte i syv dager. Seks personer, alle hjemmehørende i Oslo, var tiltalt for grovt tyveri av en varebil i Oslo, grovt tyveri fra Vestlandske kunstindustrimuseums lokaler i Bergen, grovt skadeverk ved ildspåsettelse av to biler, en i Nyhavnsveien og en i Løbergsveien, samt grovt skadeverk ved ildspåsettelse av varebilen som var stjålet i Oslo, alt som ledd i virksomheten til en kriminell gruppe. De to hovedmennene forklarte at det grove tyveriet fra museet var et bestillingsoppdrag fra en person de ikke ville navngi av frykt for represalier. De opplyste å ha spillegjeld til denne personen. Alle de tiltalte forklarte å ha mottatt ca. kr for oppdraget, mens hovedmennene også var blitt kvitt sin gjeld til oppdragsgiver. Fem av de tiltalte forklarte at de hadde vært på flere turer til Bergen før det grove tyveriet. Den siste var kommet med kun kort tid før de kjørte til Bergen for å begå tyveriet. I tillegg til de tiltaltes forklaringer mottok retten vitneforklaringer fra 17 vitner. De viktigste bevistema i saken gjaldt om de straffbare handlinger var begått som ledd i virksomheten til en kriminell gruppe, straffeloven 60 a, og om de fire som ikke hadde vært inne i museet kunne domfelles for medvirkning til tyveriet og for grovt skadeverk av den bilen de ikke selv fysisk hadde satt fyr på. Retten fant at ingen av de tiltalte kunne domfelles for 60 a, men at samtlige tiltalte kunne dømmes for medvirkning til både tyveriet fra museet og for ildspåsettelsen av begge bilene. De tiltalte ble idømt fengselsstraffer på hhv. 3 år og 4 måneder, 3 år, 2 år og 8 måneder, 2 år og 3 måneder, 2 år og 3 måneder og 1 år og 8 måneder. I tillegg ble de dømt til å betale erstatning til hhv. Vestlandske kunstindustrimuseum, forsikringsselskaper og bileierne. Dommen var enstemmig. En av de tiltalte anket over skyldspørsmålet, men lagmannsretten besluttet at anken nektes fremmet. Påtalemyndigheten og fem av de tiltalte har godtatt dommen.

4 6 7 Fra rettsaken mot Berge Gerdt Larsen. Stein Dons Heinfjell, Eva Macody Lund og Per Ivar Gjærum. Foto: Silje Katrine Robinson ÅRETS STØRSTE SAK Da jeg signerte dommen var jeg fryktelig sliten, som om jeg hadde løpt et maraton. Jeg var lykkelig over å komme i mål, men helt tom for krefter, sier dommer Stein Dons Heinfjell. I over ett år jobbet han med straffesaken mot investor Berge Gerdt Larsen sammen med tingrettsdommer Eva Macody Lund og tre fagkyndige meddommere. Saken er den største i Bergen tingretts historie. Aldri før har det vært lagt frem så mye dokumentasjon sider med dokumenter tilhørte saken, og selve hovedforhandlingen varte i et halvt år. Flertallet av dokumentene, og mange av vitneavhørene, var på engelsk. I begynnelsen virket det som en enorm oppgave, men så vet vi av erfaring at ting ordner seg. Det har det jo alltid gjort før, sier Dons Heinfjell. Saken endte med at Gerdt Larsen ble dømt for økonomisk utroskap og skatteunndragelse for å ha gjemt unna penger i skatteparadiser. Straffen ble fengsel i fem år, hvorav halvparten betinget, samt bot og saksomkostninger. Dommen er anket. Før retten ble satt hver morgen, møttes dommerne for en gjennomgang. Fagdommerne kunne hele tiden spørre meddommerne om hjelp til å forstå økonomiske spørsmål. Likeledes kunne meddommerne få hjelp av fagdommerne til å forstå det juridiske. For å sikre en forsvarlig behandling, var det helt nødvendig å ha meddommere med økonomisk ekspertise. Samtlige dommere må skjønne det som blir sagt og lagt frem i retten, sier Dons Heinfjell. På grunn av det store antallet saksdokumenter, innførte tingretten en helt ny måte å legge frem dokumenter på. Alle dokumenter ble gjort tilgjengelige digitalt for dommerne. Ved hjelp av søkeord kunne man raskt finne frem til riktig dokument. Den samlede håndteringen av dokumenter åpnet en helt ny verden. Dokumentene ble vist på flere skjermer, samtidig som aktors disposisjon ble vist på storskjerm. Det ble innarbeidet referanser fra disposisjonen til dokumentene. Det var veldig nyttig, sier Macody Lund. At vi kunne finne frem dokumenter raskt på denne måten, var spesielt viktig i etterarbeidet, sier Gjærum. Med erfaring som førsteamanuensis og rektor ved Norges Handelshøyskole var han opptatt av at dommen skulle være forståelig også for personer uten økonomisk utdannelse. I tillegg til at dokumentene var tilgjengelig digitalt, hadde alle dommerne hver sine 40-talls ringpermer stående bak seg i rettssalen med de dokumentene som ble lagt frem. Slik kunne dommerne på vanlig måte også streke under og gjøre egne notater i margen. En tolk var til stede i retten hele tiden fordi mye foregikk på engelsk. Tolken oversatte ved behov. Gode engelskkunnskaper var medvirkende til at Macody Lund og Dons Heinfjell ble valgt til å være dommere. Vanligvis jobber dommere i tingretten med en rekke ulike saker i løpet av en måned. Derfor var det veldig spesielt for de to tingrettsdommerne å jobbe kun med èn sak over så lang tid. Det var kjekt å gå i dybden og lære så mye om økonomi. Det var også fint at samarbeidet mellom alle dommerne fungerte, sier Dons Heinfjell. De fem arbeidet mye utover tiden i retten, gjerne med egen repetisjon av dagens bevisførsel på kveldstid. Gjennom hele skriveprosessen var det tett kontakt mellom dommerne, både vedrørende innhold og form. 4. oktober 2013 ble siste sluttstrek satt. Da la dommerne frem en bok av en dom, på hele 250 A4-sider. Vanligvis skriver vi dommere en dom uten å måtte tenke særlig på struktur og pedagogikk. Nå måtte vi lære oss å lage disposisjon, inndelt i kapitler og underkapitler. En vanlig straffedom er sjelden mer enn sider, så dette var noe helt annet, sier Macody Lund. I tillegg til at en dom skal være korrekt, må også den språklige fremstillingen være akseptabel. Da jeg signerte på denne, var jeg fornøyd og stolt over at vi hadde stått løpet helt ut. Selv om det var en veldig utfordrende og komplisert sak, mener jeg at vi kom fra det med æren i behold, sier Gjærum.

5 8 9 Dommerfullmektig Gunhild Resen-Fellie. SIVILE TVISTER OG SKJØNN Dommerfullmektig I sivile saker er domstolenes oppgave å løse en tvist mellom to eller flere parter. Eksempel på sivile tvister er spørsmål om erstatning for trafikkskade, prisavslag som følge av mangler ved salg av bolig og uenighet om hvor barna skal bo etter skilsmisse. De sivile tvistene deles inn i allmennprosess og småkravsprosess. Småkravsprosess er behandlingsmåten for små krav, hvor behandlingen skal tilpasses betydningen av tvisten. Dette gjelder bl.a. i saker hvor tvistesummen er under kr Skjønn er en spesiell prosessform, hvor domstolenes oppgave som regel er å fastsette erstatning for avståelse av eiendom, for eksempel til utbygging av vei eller kraftanlegg, eller erstatning for tapte rettigheter over fast eiendom. Omfattende og kostbar sak om styreansvar Bergen tingrett gjennomførte i 2013 en omfattende sak som gjaldt krav om erstatning mot et styremedlem i et aksjeselskap. Saksøker var et gresk reiselivsselskap som hevdet at de hadde lidt et tap på ca 60 millioner kroner, og at tapet hadde vært avverget dersom styremedlemmet hadde utført vervet som styremedlem aktsomt. Styremedlemmet avviste ansvar og ba seg frifunnet. Hovedforhandling i saken ble ført over 14 rettsdager høsten Totalt var syv prosessfullmektiger til stede i retten, i tillegg til tre partshjelpere. Reiselivssakkyndig og økonomiske sakkyndige vitner var til stede under deler av forhandlingene. Det ble ført 16 vitner, både norske og greske, i tillegg til partsforklaring. Det ble benyttet både gresk-norsk og engelsk-norske tolker. Under forhandlingene ble det dokumentert en omfattende mengde dokumenter. Sakens faktiske utdrag var på nærmere 5000 sider. En stor del av dokumentene i saken var opprinnelig på gresk og engelsk. De fleste av disse ble oversatt til norsk før hovedforhandlingen. Bergen tingrett kom til at styremedlemmet ikke hadde handlet erstatningsbetingende uaktsomt, og frifant styremedlemmet for erstatningskravet. Det greske reiselivsselskapet, som tapte saken, ble dømt til å betale sakskostnader til motparten med ca 11 millioner kroner. I tillegg måtte reiselivsselskapet bære egne kostnader med saken på over 9.6 millioner kroner. Retten mente sakskostnadskravet fra styremedlemmet og partshjelperne var høyt, men akseptabelt på grunn av sakens omfang og kompleksitet. I tillegg hadde saksforberedelsen tatt lang tid med mange prosessuelle uenigheter mellom partene underveis. Dommen er ikke rettskraftig. Å være sikker på at man tar de riktige avgjørelsene ved tidspress, er kanskje det mest utfordrende i jobben, sier dommerfullmektig Gunhild Resen-Fellie. Hun er en av åtte dommerfullmektiger ved Bergen tingrett. Mens en tingrettsdommer er utnevnt av Kongen i statsråd og er fast ansatt, er en dommerfullmektig midlertidig ansatt i to år. Dommerfullmektiger jobber i hovedsak som andre dommere, men behandler kun straffesaker med en strafferamme på maksimum seks år. De vil derfor ikke kunne dømme for eksempel i drapssaker. Resen-Fellie jobbet som advokat før hun begynte i Bergen tingrett høsten Jeg har alltid ønsket å jobbe som dommerfullmektig. Jeg tenker at den erfaringen dette gir vil være nyttig for meg som advokat senere, både det jeg lærer om prosessen og det at jeg er innom svært mye forskjellig innen juss. For min del var det greit å ha vært litt i arbeidslivet først, for dommerfullmektigjobben innebærer mye ansvar. Som dommerfullmektig jobber hun tre uker med straffesaker, tre uker med sivile saker, en uke med konkurser og en uke med fengslinger. Men dette ligger ikke helt fast, ettersom dommerne må bytte saker internt og dekke opp ved sykdom og annet forfall. Denne uken har hun straffesaker. I ukens første sak står en 40-åring tiltalt for bilbrukstyveri. Han sitter i vitneboksen, og ser rett mot dommeren. Han har fått spørsmål fra aktor, forsvarer og dommer. Jeg prøver å få personene jeg møter til å bli trygge gjennom å møte dem med vennlighet, sier Resen-Fellie. Jeg er bestemt når det er nødvendig, men jeg opplever at aktørene og partene har stor respekt for rettssystemet slik at det stort sett kan være en gemyttlig tone i rettssalen. Når rettsaken mot 40-åringen er ferdig til lunsj, har Resen- Fellie en halv dag på seg til å skrive dom. Neste dag venter to nye saker, en straffesak før lunsj og en sivil sak etter lunsj. I vaktukene med fengslinger og tilståelsessaker kan det være opptil fem saker på samme dag. Man lærer seg å ta avgjørelser raskt. Det er en fordel å kunne uttrykke seg kort og konsist, og ikke bruke altfor lang tid på å få det ned på papiret.

6 10 11 Tingrettsdommer Arne Langeland og psykolog Gerda Dubbink. FORELDRETVISTER Fra heter det foreldretvister når foreldre er uenige om omsorg for og samvær med barn etter en skilsmisse. Tingretten ferdigbehandlet 139 saker om omsorg og samvær med barn i I 20% av sakene ble det avsagt dom. De andre ble løst ved forlik. Etter nye regler fra skal også barn under syv år som er i stand til å danne seg egne synspunkt, få informasjon og mulighet til å si sin mening før det blir tatt avgjørelse om hvor barnet skal bo fast og om samvær. Foreldretvistsaker Noen ganger lurer jeg på om jeg er mer glad i barna enn det foreldrene er, sier psykolog Gerda Dubbink. Hun er en av flere psykologer som brukes som sakkyndig i foreldretvistsaker i Bergen tingrett. Når foreldre går fra hverandre og ikke klarer å bli enige om omsorgen og samværet for barna, er det Dubbink de møter først i rettssystemet. Den sakkyndige møter mor, far og barn for å høre deres ønsker og syn på situasjonen. Loven sier at barn som er fylt syv år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne meninger, skal bli hørt i slike saker. Noen ganger møter Dubbink foreldrene sammen, men de kan også velge å snakke med henne hver for seg. Det kan også være aktuelt med hjemmebesøk for å se hvordan barna har det og hvordan de voksne er som foreldre. Hun ser at det ofte er full konflikt mellom foreldrene og at de ikke forstår hvordan dette påvirker barna. Jobben min er å få foreldrene til å se hva som er den beste løsningen for barna. Klarer jeg det, har jeg lyktes, sier Dubbink. I slike foreldretvister jobber den sakkyndige sammen med en dommer. Dommeren har her en meklerrolle. Når den sakkyndige har snakket med alle parter, oppdaterer hun dommeren på det hun har fått vite. Så møtes foreldrene med sine advokater, sakkyndige og dommeren til et saksforberedende møte. Det foregår inne i en rettssal, men ingen har på seg svarte kapper. Det skal være noe annet enn å sitte ved et kafébord, samtidig er det ikke en hovedforhandling. Tidligere behandlet man slike saker som enhver annen rettssak. Da gravde man gjerne i fortiden for å finne frem det verste om hverandre. Nå ser man i stedet fremover for å finne de beste løsningene for barnet, sier dommer Arne Langeland. Ofte blir foreldrene enige om en prøveordning. Når prøveordningen er over, møtes partene til et nytt møte for å evaluere ordningen. Når Langeland ser foreldre som spøker med hverandre på vei ut fra et saksforberedende møte, synes han at han har hatt en god dag på jobben. Da har han meklet slik at konfliktnivået er blitt lavere og foreldrene har gjerne klart å inngå et forlik. De tjue prosent av sakene der foreldrene ikke ble enige, gikk videre til rettssak. Der ble det opp til dommeren å avgjøre saken. Å overlate til en tredjepart å ordne opp i forhold til ungene synes jeg bør være ugreit for foreldrene, sier Langeland. I tillegg mener Langeland det er utrolig viktig for barnet å høre at mamma og pappa er enige om hvor barnet skal bo mest, og hvor mye barnet skal være sammen med den andre forelderen. I de aller fleste tilfellene er både mor og far velfungerende foreldre. Langeland påpeker at i slike tilfeller er utfallet av saken sjelden avgjørende for hvordan det går med barnet senere i livet. Enkelte foreldretvistsaker egner seg ikke for denne formen for tvisteløsning. Det kan f.eks. være i saker hvor en av foreldrene har sterkt avvikende personlighetstrekk. Dubbink er gjerne i kontakt med barna flere ganger i løpet av behandlingen av foreldretvisten. Gjennom barna kan hun få innblikk i hvordan foreldrene har taklet konflikten og om hun har lyktes i å få foreldrene til å tenke fremover. I den først samtalen kan barna gjerne fortelle meg at foreldrene er uvenner. Den neste gangen kan de si at foreldrene er blitt venner. Det gjør meg glad.

7 12 13 RETTSMEKLING Mekling er en helt annen måte å arbeide med konflikter på enn hovedforhandling og dom. Mekling handler om å finne løsninger utfra partenes interesser og behov, ikke utfra hvem som har rett eller galt. Rettsmekling er en form for tvisteløsning hvor målet er å få partene til å bli enige om en avtale på hele eller deler av tvisten. Rettsmekler kan enten være en dommer alene eller en dommer sammen med en co-mekler som har fagkyndighet på det aktuelle tvistetema, f.eks. en bygningskyndig. Partene kan også bli enige om å bruke en ekstern mekler, f.eks. en advokat, selv om saken er reist for domstolene. I de fleste tvistesakene får partene tilbud om rettsmekling tidlig i prosessen, først ved at det sendes ut brev med orientering om rettsmekling sammen med utsendelse av stevningen, og deretter ved at temaet tas opp under planmøtet. Selv om partene ikke ønsker rettsmekling tidlig i prosessen, kan deres holdning til dette spørsmålet endre seg underveis, f.eks. hvis det kommer en sakkyndig erklæring som endrer partenes innstilling til konflikten. Partene kan derfor også senere i prosessen be om at det mekles. Fordelene med rettsmekling er at partene kan få en løsning på konflikten som er annerledes enn utfallet kunne ha blitt ved en dom. Mekling er en rimeligere og raskere måte å løse konflikten på, og prosessen er mer skånsom for partene. Alt dette gjør det enklere for partene å leve med den løsningen som man har kommet frem til i fellesskap. Dersom det ikke oppnås enighet ved rettsmekling, vil rettsmekleren være inhabil til å dømme i saken. Rettsmekleren har også taushetsplikt om det som fremkommer av opplysninger under meklingen. Dette er viktig for at meklingen skal kunne foregå i trygge former uten tanke på at dette kan få konsekvenser ved en eventuell senere hovedforhandling. I Bergen tingrett er det som regel slik at saksforberedende dommer overlater til en annen dommer å rettsmekle og selv tar hovedforhandlingen. I noen tilfeller kan det også være slik at saksforberedende dommer rettsmekler. Hvis rettsmeklingen ikke fører til enighet mellom partene, skal saken overtas av en annen dommer, som så gjennomfører hovedforhandling og avsier dom. I 2013 ble det rettsmeklet i 98 sivile tvister, dvs i 13% av de sivile tvistesakene. Det ble oppnådd enighet i 77% av sakene som ble rettsmeklet. TVANGSSALG GJELDSORDNING KONKURS Tingretten mottar hvert år mange begjæringer om tvangssalg av boliger. Begjæringer om tvangssalg av eiendom skjer etter krav fra en eller flere kreditorer som har pant i eiendommen. Tingretten bruker medhjelper (advokat eller eiendomsmegler) til å gjennomføre selve salget. De fleste begjæringer om tvangssalg blir imidlertid trukket tilbake før salget er gjennomført, fordi kravet blir betalt. Personer som ikke klarer å betjene gjelden sin, kan få gjeldsordning når bestemte vilkår er oppfylt. Gjeldsordning innebærer en avtale om å betale deler av gjelden over en viss periode. Når perioden er over, og forutsatt at vedkommende har overholdt avtalen, slettes den gjelden som gjenstår. Tingretten behandler begjæringer om konkurs mot privatpersoner eller selskaper. Konkurs kan åpnes hvis gjelden ikke blir betalt ved forfall, betalingsproblemene ikke er forbigående og den samlede gjelden er større enn verdiene. Skyldneren selv kan også begjære oppbud. Et selskap kan tvangsoppløses hvis det mangler revisor, ikke har levert årsregnskap eller styret har fratrådt. En tvangsoppløsning behandles på samme måte som en konkurs.

8 14 15 DELING VED SEPARASJON OG SKILSMISSE Når ektefeller går fra hverandre, deles boet. De fleste gjennomfører en slik deling uten at det er behov for bistand fra domstolene. De som ikke klarer å komme til enighet, kan enten reise sivil tvist om det spørsmålet de er uenige om, for eksempel om rett til skjevdeling, eller de kan bringe hele booppgjøret inn til offentlig skifte. DØDSFALL OG DØDSBOSKIFTE Tingretten registrerer alle dødsfall i rettskretsen og informerer arvingene om forskjellige måter å skifte på. Gjenlevende ektefelle kan også sitte i uskiftet bo. For de som ønsker å skifte privat, utstedes skifteattester. De som ønsker et offentlig skifte, kan begjære det. I så fall oppnevner tingretten en bostyrer til å gjennomføre skiftet. Oppstår det tvister i boet, avgjøres disse som skiftetvister av en dommer, eventuelt overføres tvistene til søksmåls former, hvilket vil si at tvisten behandles som en ordinær sivil tvist. I 2013 utstedte tingretten til sammen skifteattester, hvorav attester om privat skifte og 535 attester om uskifte. Tingretten oppbevarer også testamenter for de som ønsker det. Slik oppbevaring sikrer at testamentet blir fremlagt for arvingene etter dødsfallet. I 2013 mottok tingretten 725 testamenter til oppbevaring. Til sammen er det nå ca testamenter i tingrettens arkiver. VIGSEL Tingretten har borgerlig vigselsmyndighet. Vigslene foregår i et spesielt innredet vigselsrom i tinghusets 5. etasje. Vigslene gjennomføres på alle hverdager. I tillegg til dommerne, er flere saksbehandlere gitt fullmakt til å vie. Antall vigsler 2013: 468 NOTARIALBEKREFTELSER Tingretten er notarius publicus og foretar notarialbekreftelser. Dette går ut på å bekrefte underskrifter, bekrefte at et dokument er fremlagt i original, at en person har nødvendige fullmakter til å handle på vegne at et selskap, at en person er autorisert som lege m.v. Denne type bekreftelser er ofte nødvendig for at et dokument skal være gyldig i utlandet. Fra ble det innført gebyr for notarialbekreftelser.

9 16 17 Vitnestøtte Helge Robberstad. MEDDOMMERE I STRAFFESAKER FJERNMØTER I meddomsrettssaker settes retten med en fagdommer og to meddommere som trekkes fra meddommerutvalget. Medlemmer til dette utvalget velges av kommunene. Meddommerne kalles også for lekdommere. De har samme ansvar og myndighet som fagdommeren i den enkelte sak, og er bundet av de rettsregler som gjelder på området. Oppgaven som meddommer er viktig og ansvarsfull. Fra ble det oppnevnt nye meddommerutvalg i kommunene. De nye utvalgene skal gjøre tjeneste i fire år. For Bergen tingrett er det oppnevnt et utvalg på til sammen meddommere, hvorav halvparten kvinner og halvparten menn. Fjernmøter og fjernavhør ved videokonferanse (lyd og bilde) blir etter hvert mer vanlig ved domstolenes gjennomføring av rettsmøter. Det har lenge vært mulig å avhøre et vitne på denne måten, slik at vedkommende slipper å reise til rettsstedet. Fra ble det også mulig å gjennomføre rettsmøter til behandling av fengslingsforlengelser som fjernmøte, med bildeoverføring fra fengselet der siktede sitter. En betingelse er at det er mulig å sikre siktede adgang til direkte og fortrolig kommunikasjon med forsvareren. VITNESTØTTE Bergen tingrett har sammen med Nordhordland tingrett og Gulating lagmannsrett etablert vitnestøtte i samarbeid med Hordaland Røde Kors. Ordningen i Bergen kom i stand i 2008, etter at Justisdepartementet i 2007 anbefalte at det skulle etableres vitnestøtte i alle landets domstoler. Hordaland Røde Kors er ansvarlig for rekrutteringen, mens tingretten er ansvarlig for opplæringen. Vitnestøttene veileder og samtaler med vitner som har behov for det før de skal inn i rettssalen. Denne støtten bidrar til å trygge vitnene og dette fremmer rettssikkerheten, fordi trygge vitner er gode vitner. I 2012 ble vitnestøtteordningen evaluert av Domstoladministrasjonen. Konklusjonen var at vitnestøtteordningen er viktig for vitnenes opplevelse av å bli ivaretatt i retten, og at ordningen må videreutvikles og gis mer ressurser. Hvem kan bli vitnestøtte? Voksne personer med livserfaring og forståelse for rollen, og som har tid til å sette av noen dager i måneden til oppgaven. Mange pensjonister og jusstudenter er med. Hvor mange vitnestøtter er det i Bergen? Vi har nå 42 vitnestøtter. Hvor ofte må man stille? Enten to hele dager pr. måned, fra kl , eller fire halve dager pr. måned, fra kl eller fra kl

10 18 19 ORGANISASJONSPLAN bergen tingrett 2013 SORENSKRIVER ADMINISTRASJONS- AVDELING BERAMMINGSENHET RETTsAVDELING 1 Straffesaker Sivile saker Dødsfall, inkl registrering Skifte RETTsAVDELING 2 Straffesaker Sivile saker Namsrett Tvangssalg Gjeldsordning RETTsAVDELING 3 Straffesaker Sivile saker Konkurs Direktør Åge Johansen. ORGANISERING AV BERGEN TINGRETT Bergen tingrett er organisert i tre rettsavdelinger, en berammingsenhet og en administrasjonsavdeling. De tre rettsavdelingene arbeider med sivile saker og straffesaker, men har dessuten ansvaret for hvert sitt faglige særområde. Avdeling 1 har dødsfall og skifte, avdeling 2 har tvangssaker og avdeling 3 har konkurs. Medarbeidere Det er til sammen ca 75 medarbeidere i Bergen tingrett, hvorav 21 utnevnte dommere og 8 dommerfullmektiger. De øvrige er saksbehandlere, IKT-medarbeidere og sikkerhetsbetjenter. På landsbasis er andelen utnevnte kvinnelige dommere 36%, mens den i Bergen tingrett nå er på 50%. Mannlige saksbehandlere er det dårligere med bare 6%. Dommerfullmektigene er midlertidig ansatt, som regel for 2 år. Kjønnsfordelingen kan variere, men vi prøver å ha ca 50% av hvert kjønn. Tingretten har ingen ansatte med fremmedkulturell bakgrunn, men ser gjerne at vi får det. Samhandling med eksterne aktører Tingretten har jevnlige møter med Nordhordland tingrett, Statsadvokatene i Hordaland, Hordaland politidistrikt og Kriminalomsorgen i Hordaland. Formålet med disse møtene er å bedre samhandlingen i straffesakskjeden, herunder utvikle gode rutiner for saksflyten mellom aktørene. Vi har også jevnlige møter med Advokatforeningen lokalt og Universitetet i Bergen. Siden 2011 har vi avholdt årlige møter med medhjelperne i tvangssalg og med bostyrere i hhv dødsbo/fellesbo og konkursbo. Formålet med møtene er gjensidig forventningsavklaring og drøfting av samhandlingsrutiner. Kompetansetiltak Medarbeiderne i tingretten deltar jevnlig på kurs og seminarer arrangert av Domstoladministrasjonen. I tillegg arrangerer Bergen tingrett alene eller sammen med Nordhordland tingrett en rekke kurs og seminarer for egne ansatte. På noen av disse kursene blir også eksterne aktører invitert.

11 20 21 SERVICESENTERET Fra venstre: Berit Jensen, Elin Aspevik og Torunn Skare. Servicesenteret er tingrettens førstelinje og viktigste kontaktpunkt med publikum, både ved deres personlig fremmøte i tinghuset og via telefon. Servicesenteret er tilknyttet administrasjonsavdelingen, og er med sine tre medarbeidere en fellesressurs for hele tingretten. Servicesenterets ekspedisjon ligger i 1. etasje, og den er dermed lett tilgjengelig for brukere og publikum. Noen av enhetens oppgaver er betjening av sentralbord, publikumshenvendelser i skranke, postmottak, herunder journalføring og fordeling av store mengder post daglig, avtale klassebesøk, utstedelse av rettskraftsattester, samt utenlandsforkynninger. I tillegg utfører servicesenteret notarialbekreftelser, samt tar mot henvendelser om vigsler og setter opp en plan for gjennomføring av vigslene. Notarialbekreftelser er fra gebyrbelagt med kr 258,- pr. dokument. Vigsler er gratis. Tingrettens ekspedisjon har en rekke skjemaer til bruk for vitner, til skiftebehandling m.v., samt maler til stevning, midlertidig sikring m.v. Disse skjemaene er også tilgjengelig på hjemmesiden eller på Domstoladministrasjonen sin hjemmeside Her finnes også annen nyttig informasjon. Bergen tingretts telefonnummer er , telefaks Åpningstider i perioden 15. september til 14. mai kl Sentralbordet betjenes fra kl Åpningstider i perioden 15. mai til 14. september kl Sentralbordet betjenes i åpningstiden. BERGEN TINGHUS TINGHUSETS FASADE Bergen tinghus ble innviet i 1933 etter 4,5 års byggetid og med en byggesum på kr. 2.3 mill. Bygget var tegnet av arkitekt Egill Reimers. Han tegnet også inventaret til tinghuset. Mye av dette inventaret er gått tapt i årenes løp, men fortsatt finnes 8 rettssaler innredet av Reimers, samt en del kontormøbler og sittebenker i hall og korridorer. Stilmessig ble tinghuset ved åpningen beskrevet som inspirert av Italiens renaissance, mens hovedinngangspartiet med sine søyler og store buede vinduer ble sagt å ha en noget gotiserende karakter. Bygget huset opprinnelig flere statlige samfunnsinstitusjoner. Noen av disse er slått sammen, og noen har i årenes løp flyttet ut på grunn av plassmangel. Etter at Gulating lagmannsrett flyttet ut i august 2011, er det nå kun Nordhordland tingrett og Bergen tingrett igjen i bygget. I løpet av høsten 2011 ble det foretatt en intern flytting som følge av at tingrettene kunne ta i bruk det arealet lagmannsretten hadde disponert. Blant annet ble Servicesenteret og Berammingsenheten flyttet til første etasje. Fengslingsrettsmøter har i mange år vært avholdt i tinghusets kjeller, i to mindre rettssaler. Fra oktober 2011 holdes de fleste fengslingsrettsmøtene i rettssaler i første etasje. Vi har også fått plass til å etablere et meddommerrom i 3. etasje. De tre meter høye mannsfigurene ved hovedinngangens trapper ble laget av billedhuggerne Stinius Frederiksen og Nic. Schiøll og symboliserer de fire kardinaldydene: Klokskap med slange og bok Rettferdighet med sverd og vekt Måtehold med krukke og drikkekar Kraft med brutt søyle Over søylene troner fire griffer, som symboliserer at onde makter skal jages bort fra rettens hus.

12 22 23 STRAFFESAKER Enedommersaker (alle) Mål Innkomne saker Behandlede saker Restanser Saksbehandlingstid i antall dager SKJØNN Skjønn Mål Innkomne saker Behandlede saker Restanser Saksbehandlingstid i antall dager Enedommersaker (fengslinger) Mål Innkomne saker Behandlede saker Restanser Saksbehandlingstid i antall dager RETTSMEKLING Rettsmekling Mål Antall avgjorte tvistesaker (etter ny tvistelov ) Antall saker rettsmeklet Rettsmeklinger i prosent av avgjorte saker Antall forlik Forlik i prosent av rettsmeklinger Meddomsrettssaker Mål Innkomne saker Behandlede saker Restanser Saksbehandlingstid i antall dager KONKURS Konkurs Mål Innkomne saker Behandlede saker Restanser Saksbehandlingstid i antall dager SIVILE TVISTER Tvistesak - alle Mål Innkomne saker Behandlede saker Restanser Saksbehandlingstid i antall dager (Tallene gjelder saker etter ny tvistelov fra Saker etter gammel tvistemålslov er ikke med) TVANGSSALG Tvangssalg Mål Innkomne saker Behandlede saker Restanser Saksbehandlingstid i antall dager Tvistesak almenprosess Mål Innkomne saker Behandlede saker Restanser Saksbehandlingstid i antall dager (Tallene gjelder saker etter ny tvistelov fra Saker etter gammel tvistemålslov er ikke med) Tvistesak småkravsprosess Mål Innkomne saker Behandlede saker Restanser Saksbehandlingstid i antall dager (Tallene gjelder saker etter ny tvistelov fra Saker etter gammel tvistemålslov er ikke med) GJELDS- ORDNING DELING AV FELLESBO DØDSBOSKIFTE Gjeldsordning Mål Innkomne saker Behandlede saker Restanser Saksbehandlingstid i antall dager Off. skifte av fellesbo Mål Innkomne saker Behandlede saker Restanser Saksbehandlingstid i antall dager Off. skifte av dødsbo Mål Innkomne saker Behandlede saker Restanser Saksbehandlingstid i antall dager

13 evatuftdesign.no BERGEN TINGRETT Tinghuset, Tårnplass 2 Postboks 7412, 5020 Bergen Servicesenter: Tlf De tre meter høye mannsfigurene ved hovedinngangen ble laget av billedhuggerne Stinius Frederiksen og Nic. Schiøll og symboliserer de fire kardinaldydene: KLOKSKAP RETTFERDIGHET MÅTEHOLD KRAFT

BERGEN TINGHUS - 80 ÅR

BERGEN TINGHUS - 80 ÅR ÅRSMELDING 2 3 Bergen tingrett HORDALAND Sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy Krav til domstolene BERGEN TINGHUS - 80 ÅR Domstolene skal være uavhengige. De skal sikre og fremme rettssikkerhet og verne om

Detaljer

ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2011

ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2011 1 ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2011 3 innhold 4 KRAV TIL DOMSTOLENE 5 BERGEN TINGRETT - EN DOMSTOL I UTVIKLING 6 DOMSTOLENS OPPGAVER, STRAFFESAKER 8 SIVILE TVISTER OG SKJØNN 10 KRAV TIL DOMSTOLENE 12 BERGEN

Detaljer

ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2015

ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2015 ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2015 2 Bergen tingrett HORDALAND KRAV TIL DOMSTOLENE Domstolene skal være uavhengige. De skal sikre og fremme rettssikkerhet og verne om rettssamfunnet. Domstolene skal til enhver

Detaljer

Nedre Romerike tingrett

Nedre Romerike tingrett Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2013 Kommuner og innbyggere Nedre Romerike tingrett er domstol for Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog - Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal kommune, se kart på

Detaljer

INNHOLD. Innledning ved Sorenskriver side 3. Kommuner og innbyggere side 4. Organisasjon og økonomi side 5. Saksavvikling og statistikk side 6

INNHOLD. Innledning ved Sorenskriver side 3. Kommuner og innbyggere side 4. Organisasjon og økonomi side 5. Saksavvikling og statistikk side 6 ÅRSMELDING 2012 INNHOLD Innledning ved Sorenskriver side 3 Kommuner og innbyggere side 4 Organisasjon og økonomi side 5 Saksavvikling og statistikk side 6 Vitnestøtte side 11 2 SORENSKRIVEREN HAR ORDET

Detaljer

Nedre Romerike tingrett

Nedre Romerike tingrett Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2014 Kommuner og innbyggere Nedre Romerike tingrett er domstol for Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog - Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal kommune, se kart på

Detaljer

Maktfordelingen i Norge

Maktfordelingen i Norge Maktfordelingen i Norge De tre statsmakter Stortinget Lovgivende makt Regjeringen Utøvende makt Domstolene Dømmende makt Domstolene og rettspleien i Norge Høyesterett 6 lagmannsretter 68 tingretter Inkludert

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2011. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2011.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2011. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2011. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2011 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2011. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 6. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2014

ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2014 ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2014 2 Bergen tingrett HORDALAND KRAV TIL DOMSTOLENE Domstolene skal være uavhengige. De skal sikre og fremme rettssikkerhet og verne om rettssamfunnet. Domstolene skal til enhver

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2008. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2008.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2008. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2008. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2008 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2008. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 4. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Velkommen til. Oslo tinghus

Velkommen til. Oslo tinghus Velkommen til Oslo tinghus Åpen dør Monumental bygning Tinghuset er et åpent hus midt i Oslo sentrum. Hvem som helst kan komme innom, og de fleste rettssaker er åpne for publikum. To domstoler holder til

Detaljer

Møte med meddommerne i Nedre Romerike tingrett. Skedsmo Rådhus Januar 2013

Møte med meddommerne i Nedre Romerike tingrett. Skedsmo Rådhus Januar 2013 Møte med meddommerne i Nedre Romerike tingrett Skedsmo Rådhus Januar 2013 Temaer som behandles Om rettssystemet og Nedre Romerike tingrett Meddommernes rolle/oppgaver Valg til meddommerutvalget Dommeres

Detaljer

Årsrapport Follo tingrett

Årsrapport Follo tingrett Årsrapport Follo tingrett 2015 Foto: Østlandets Blad Utgitt av Follo tingrett februar 2016 1 Domstolenes oppgaver Domstolene er samfunnets viktigste tvisteløsningsorgan. Domstolene arbeider med tvistesaker

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2010.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2010. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2010 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2010. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 5. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2013. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2013.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2013. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2013. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2013 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2013. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er en av Norges største tingretter. Embetsdistriktet

Detaljer

Årsrapport Follo tingrett

Årsrapport Follo tingrett Årsrapport Follo tingrett 2016 Foto: Rønnaug Hoff Utgitt av Follo tingrett februar 2017 1 Domstolenes oppgaver Domstolene er samfunnets viktigste tvisteløsningsorgan. Domstolene arbeider med tvistesaker

Detaljer

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Domstolens behandling av saker etter barneloven Når mor og far har en konflikt, kan livet bli vanskelig for barna i familien. Familievernkontoret og tingretten

Detaljer

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 78 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Detaljer

Nedre Romerike tingrett

Nedre Romerike tingrett Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2011 Kommuner og innbyggere Nedre Romerike tingrett er domstol for Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog - Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal kommune, se kart på

Detaljer

Straffesaker. I Tilståelsesdom. I Meddomsrettssaker. I En dommer dømmer i. r Fagdommeren far med seg to lekdommere. I Spesielle vilkår, den tiltalte

Straffesaker. I Tilståelsesdom. I Meddomsrettssaker. I En dommer dømmer i. r Fagdommeren far med seg to lekdommere. I Spesielle vilkår, den tiltalte Straffesaker I Tilståelsesdom I n dommer dømmer i saken I Spesielle vilkår, den tiltalte må tilstå og godta dom på dette stadiet I Meddomsrettssaker r Fagdommeren far med seg to lekdommere I Tiltalte møter

Detaljer

Nedre Romerike tingrett

Nedre Romerike tingrett Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2012 Kommuner og innbyggere Nedre Romerike tingrett er domstol for Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog - Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal kommune, se kart på

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2009.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2009. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2009 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2009. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 5. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

Barnefordelingssaker i retten

Barnefordelingssaker i retten Barnefordelingssaker i retten Publisert 2011-10-29 22:11 (/file/383579.gif) Barnefordelingsprosessen Etter straffesaker er barnefordelingsaker den hyppigste forekommende sakstypen som behandles ved norske

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess - Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. September 2009 Før saken reises 1. Gjennomført

Detaljer

Samling for meddommerne i Kristiansand tingrett

Samling for meddommerne i Kristiansand tingrett Samling for meddommerne i Kristiansand tingrett Niels Henrik Abels Hus 23.11.2016 kl. 16.30 23.11.2016 Kristiansand tingrett 1 Program Innledning v/sorenskriver Yngve Svendsen Gangen i en straffesak og

Detaljer

OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016

OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 VEDLEGG 3 OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 FELLES VEDLEGG til saker om valg av meddommere perioden 2013 2016: Valg til Lagmannsrett, jnr.

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

Møte med meddommere i Nedre Romerike tingrett

Møte med meddommere i Nedre Romerike tingrett NEDRE ROMERIKE TINGRETT Møte med meddommere i Nedre Romerike tingrett 7. november/10. november Skedsmo Rådhus Sorenskriver Bernt Bahr, førstekonsulent Anne Venke Petterson, førstekonsulent Grete Molstad,

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2015.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2015. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2015 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2015. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er en av Norges største tingretter. Embetsdistriktet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-9 Saksavviklingsstatistikk for første halvår 2016 Saksframlegg for DAs styre Vedlegg: Vedlegg a)

Detaljer

Innhold. Side 2 av 13

Innhold. Side 2 av 13 Årsrapport 2016 2 Innhold INNLEDNING... 3 I KVALITET OG KOMPETANSEUTVIKLING... 4 II ORGANISASJONSUTVIKLING... 5 III SAKSAVVIKLING... 5 SAKSAVVIKLING STRAFFESAKER... 5 SAKSAVVIKLING - TVISTESAKER... 6 SAKAVVIKLING

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i Sak nr: 16-118 (arkivnr: 16/1596) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-5 Saksavviklingsstatistikk for første halvår 2015 Vedlegg: Vedlegg A - Halvårsstatistikk 2011-2015_alminnelige

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess - Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. November 2014 Før saken reises 1. Gjennomført

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2008 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2008 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2008 truffet vedtak i Sak nr: 128/07 (arkivnr: 200701034-10) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrudd (etter ekteskapsloven 22) Dersom samlivet har vært brutt i minst to år, kan hver av dere kreve skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) Lervik)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) Lervik) NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-01461-A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom, A B (advokat Anders Brosveet) (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige

Detaljer

Informasjonsmøte for meddommere hhv. 17. og 18. januar 2017

Informasjonsmøte for meddommere hhv. 17. og 18. januar 2017 Informasjonsmøte for meddommere hhv. 17. og 18. januar 2017 Fra Follo tingrett: Sorenskriver Trine Standal Administrasjonssjef Eva-Margrethe Alstad Rådgiver Rønnaug Hoff Follo tingrett 1 Tema Side Om domstolene

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Høringsnotat Sivilavdelingen Mars 2011 S.nr. 201012053 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Innhold 1 Hovedinnhold i høringsnotatet... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Fjernmøter i straffesaker...

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere 4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere Overskriften endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 27 juni 1986 nr. 48, 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 Overskriften endres

Detaljer

Lovvedtak 105. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 445 L ( ), jf. Prop. 147 L ( )

Lovvedtak 105. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 445 L ( ), jf. Prop. 147 L ( ) Lovvedtak 105 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 445 L (2012 2013), jf. Prop. 147 L (2012 2013) I Stortingets møte 13. juni 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. desember 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02575-A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Unni Fries til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

Ytring. Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Bakgrunn. Seniorrådgiver Morten Holmboe

Ytring. Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Bakgrunn. Seniorrådgiver Morten Holmboe Ytring Seniorrådgiver Morten Holmboe Konfliktråd som vilkår for betinget dom en glemt mulighet? Påtalemyndigheten avgjør i en del tilfeller straffesaker ved å overføre dem til konfliktråd. I saker som

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2014. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2014.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2014. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2014. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2014 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2014. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er en av Norges største tingretter. Embetsdistriktet

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. Barnets rettigheter Rett til å uttale

Detaljer

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN DOMSTOL ADMINISTRASJONEN NOTAT Bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og meddommere. Innledning Det er domstolleder som bestemmer antallet medlemmer i utvalgene, og som fordeler dette antallet mellom

Detaljer

F O R L I K S R Å D E T

F O R L I K S R Å D E T F O R L I K S R Å D E T Ofte er det ikke nok å bare ha rett Se muligheter 2 3 ikke begrensninger Det finnes alltid muligheter Hva er forliksrådet? Forliksrådet er det laveste ledd i rettssystemet for sivile

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-113 (arkivnr: 17/1375) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/1033 Lnr.: 8859/16 Ark.: Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE 2017-2020 Lovhjemmel: Domstolloven Rådmannens innstilling: 1. Som lagrettemedlemmer/meddommere

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 58 Lov om endringer i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, (advokat Knut Rognlien) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, (advokat Knut Rognlien) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00050-A, (sak nr. 2010/1562), straffesak, anke over dom, A (advokat Knut Rognlien) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017

Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017 Referat Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017 Deltakere Nina Opsahl Rikke Lassen Trine Langfjell Kibsgaard Mari Sveen Hege Salomon

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato

Deres referanse Vår referanse Dato OSLO TINGRETT Dok 17 Til alle bistandsadvokatene Deres referanse Vår referanse Dato 13.12.2011 Oslo statsadvokatembeter - Anders Behring Breivik Forberedelse til hovedforhandling - bistandsadvokater Det

Detaljer

Lov om domstolene (domstolloven).

Lov om domstolene (domstolloven). LOV-1915-08-13-5 Domstolloven - dl. Lov om domstolene (domstolloven). Side 1 av 6 Lov om domstolene (domstolloven). 4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere 0 Overskriften endret ved lover

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt over personer som har meldt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02176-S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Steinar Thomassen til prøve) mot Den offentlige

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mai 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00929-A, (sak nr. 2011/121), straffesak, anke over dom, A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom: Den offentlige

Detaljer

Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011

Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Orientering til etterlatte og fornærmede Utarbeidet av Oslo tingrett januar 2012 Sakens rammebetingelser Hovedforhandlingen starter 16. april 2012, varighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke

Detaljer

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN?

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? INNLEDNING Siden 1. januar 1997 har et prøveprosjekt om rettsmekling vært utprøvd ved Tønsberg byrett, Agder lagmannsrett, Nordmøre herredsrett, Salten herredsrett,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i HR-2016-01975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Justitia Justitia er eit symbol for lov og rettferd. Sverdet står for å handheve lova Vekten står for den dømande verksemd Bindet står for

Justitia Justitia er eit symbol for lov og rettferd. Sverdet står for å handheve lova Vekten står for den dømande verksemd Bindet står for Justitia Justitia er eit symbol for lov og rettferd. Sverdet står for å handheve lova Vekten står for den dømande verksemd Bindet står for upartiskheit/nøytralitet Maktfordelingsprinsippet Makta i landet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01691-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2016.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2016. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2016 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2016. Kristiansand tingrett har også i 2016 prioritert rask og effektiv saksavvikling samt høyt

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 11-098785MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Inger Kjersti Dørstad Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Beate Brinch

Detaljer

Veiledning for lekdommere

Veiledning for lekdommere Til deg som er meddommer eller lagrettemedlem Veiledning for lekdommere 2010 Domstoladministrasjonen 7485 Trondheim Telefon 73 56 70 00 Telefaks 73 56 70 01 redaksjonen@domstol.no Veiledningen Meddommere

Detaljer

Innhold. Side 2 av 15

Innhold. Side 2 av 15 Årsrapport 2017 2 Innhold INNLEDNING... 3 I KVALITET OG KOMPETANSEUTVIKLING... 4 II ORGANISASJONSUTVIKLING... 5 III SAKSAVVIKLING... 6 SAKSAVVIKLING STRAFFESAKER... 6 SAKSAVVIKLING - TVISTESAKER... 7 SAKAVVIKLING

Detaljer

NY TVISTELOV. Behandlingen av voldgiftssaker er nå regulert i en egen voldgiftslov som ble vedtatt 14. mai 2004 og trådte i kraft 1. januar 2005.

NY TVISTELOV. Behandlingen av voldgiftssaker er nå regulert i en egen voldgiftslov som ble vedtatt 14. mai 2004 og trådte i kraft 1. januar 2005. 1 NY TVISTELOV 1. INNLEDNING Den 17. juni 2005 vedtok Stortinget en ny tvistelov, eller som loven heter, lov om mekling og rettergang i sivile saker. Den nye loven vil avløse tvistemålsloven fra 1915.

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Sak nr: 15-073 (arkivnr: 15/1044) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett. Unni Sandbukt

Detaljer

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER Lovhjemmel: Domstolloven. Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/1033 Lnr.: 11347/16 Ark.: 033 Saksbehandler: fagleder Jenny Eide Hemstad VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER 2017-2020 Lovhjemmel: Domstolloven Rådmannens innstilling: Som lagrettemedlemmer/meddommere

Detaljer

396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM. Innhold

396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM. Innhold 396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM Innhold 1 Innledning......................................................... 13 1.1 Hva er barnerett?.................................................

Detaljer

FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskrift2)

FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskrift2) FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskriften) Side 1 av 6 FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskrift2) DATO: DEPARTEMENT: AVD/DIR: PUBLISERT: IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Digitalisering i domstolene

Digitalisering i domstolene Digitalisering i domstolene 31. august 2016 Avdelingsdirektør Olav Berg Aasen Disposisjon 1. Kort om DA og domstolene 2. Utviklingstrekk og kampen om ressursene 3. Digital fornying som strategisk veivalg

Detaljer

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene

Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene Riksadvokatembetet Regjeringsadvokaten 2 Retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene om utarbeidelse og bruk av sakkyndige bidrag i sivile saker og straffesaker

Detaljer

Jeg/Vi krever skilsmisse etter ekteskapsloven 21

Jeg/Vi krever skilsmisse etter ekteskapsloven 21 Søknad om skilsmisse etter separasjon ved bevilling (etter ekteskapsloven 21) Ektefeller som har vært separert ved bevilling i ett år, kan søke Fylkesmannen om bevilling til skilsmisse ved å fylle ut dette

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal) mot A (advokat

Detaljer

Lovvedtak 3. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 57 L ( ), jf. Prop. 141 L ( )

Lovvedtak 3. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 57 L ( ), jf. Prop. 141 L ( ) Lovvedtak 3 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 57 L (2010 2011), jf. Prop. 141 L (2009 2010) I Stortingets møte 16. november 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2015 truffet vedtak i Sak nr: Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: 15-062 (arkivnr: 15/844) og 15-070 (arkivnr:15/998) Klage fra advokat A på vegne av

Detaljer

OSLO TINGRETT -----BESLUTNING Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim.

OSLO TINGRETT -----BESLUTNING Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim. OSLO TINGRETT -----BESLUTNING --- -- Avsagt: 04.11.2011 Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Begjæring om fjernmøte i fengslingssak Oslo politidistrikt Politiadvokat

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02211-A, (sak nr. 2010/1242), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over

Detaljer

De alminnelige domstolene består av tre instanser:

De alminnelige domstolene består av tre instanser: DOMSTOLENE OG RETTSPLEIEN I NORGE DOMSTOLENE I NORGE DOMSTOLENE I NORGE SIDE 3 De alminnelige domstolene består av tre instanser: Høyesterett, lagmannsrettene (andre instans) og tingrettene (første instans).

Detaljer

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20)

Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Søknad om separasjon (etter ekteskapsloven 20) Dersom du eller din ektefelle, eller dere i fellesskap, ikke ønsker å fortsette ekteskapet, kan en av dere eller begge søke Fylkesmannen om separasjon ved

Detaljer