ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM 2011 Statens Barnehus Trondheim Carl Johansgt. 3, 4 etg Trondheim Telefon: Telefaks: E-post:

2 Daglig leder Helle Leinslie Dette er den 3. årsrapporten vi presenterer siden åpningen Nytt av året er at vi har endret navn til Statens Barnehus og at Barnehuset som prosjekt har opphørt. Alle barnehusansatte i Norge er fast ansatt i sine respektive politidistrikt og Barnehusene har kommet for å bli. Barnehusene i Norge har nå etablert en felles hjemmeside. Gå inn på for mere informasjon. 2

3 Statens Barnehus Trondheim åpnet i februar I løpet av disse snart 3 årene, har vi gjennomført 543 avhør av barn og unge under 16 år. Vi har hatt en stor økning av antall avhør hvert år. Barnehusenes mandat spenner vidt, og Barnehuset Trondheim har jobbet hardt for å utvikle de elementer som er viktige og nødvendige for å gi barna og foreldre et så komplett tilbud som mulig. Og vi ser samtidig at det i en del saker er mer formålstjenelig at barna blir henvist til lokalt hjelpeapparat så raskt som mulig. Samtidig opplever vi at Barnehuset får flere henvendelser enn tidligere og ser nå at den innsatsen vi har lagt ned i å reise rundt og presentere Barnehuset og dets innhold har gitt ønsket effekt. Vi håper denne trenden fortsetter. Som et eksempel på økt positivisme, ser vi at flere tingretter benytter seg av Barnehuset Trondheim i 2011, enn hva tilfellet var året før. Brønnøy tingrett hadde i avhør på Barnhuset, mens de i 2011 gjennomførte 12 avhør hos oss. Namdal tingrett fikk i 2011 installert videokonferanseutstyr medio 2011, noe som bidro til at de gjennomførte 11 avhør på barnehuset. Økningen av dommeravhør av barn på barnhuset innebærer at stadig flere barn kommer i kontakt med oss og får et tilbud om utredning og oppfølging/behandling. Antall henvendelser fra andre offentlige myndigheter og privatpersoner om råd og veiledning i mulige vold og overgrepssaker økte fra 77 henvendelser i 2010 til 112 henvendelser i Det kan se ut som at Barnehusene etter hvert får befestet sin posisjon som et offentlig tilbud med høy kompetanse på vold og seksuelle overgrep. Statens Barnehus Trondheim overtok ansvaret for konsultasjonsgruppa i Sør-Trøndelag i I mange år har det eksistert en konsultasjonsgruppe for barneverntjenestene i Sør-Trøndelag hvor en har hatt mulighet for å bringe inn saker der en er bekymret for enkeltbarn. Tema for drøfting med konsultasjonsteamet kan være at en er usikker på hva som er fornuftig å gjøre i saken, hvem som bør involveres, lovgrunnlag, grad av bekymring ifht mistanke om vold, seksuelle overgrep eller annen form for omsorgssvikt. Barnehuset ser at langt flere etater, utover barneverntjenesten, sitter med komplekse saker, hvor en er bekymret for enkeltbarn. På bakgrunn av dette utvidet konsultasjonsgruppa tilbudet til å gjelde for alle offentlige ansatte som arbeider med barn og unge i Sør-Trøndelag fylke. Konsultasjonsgruppen har fått nytt navn: Tverrfaglig konsultasjonsgruppe for barn - utsatt for omsorgssvikt og overgrep. Koordineringen er nå i regi av Statens Barnehus Trondheim og tilbudet er utvidet hva antall deltakere i konsultasjonsgruppa angår, utvidet møtetidspunkt, samt muligheter for å gjennomføre konsultasjonen via videokonferanse eller telefonkonferanse. Konsultasjoner er i utgangspunktet et tilbud til ansatte som arbeider med barn og unge i Sør-Trøndelag fylke (f.eks helsesøster, barnehagepersonell, lærer, m.m). Men andre fylker i helseregionen Midt-Norge kan også kontakte oss hvis de har behov for konsultasjon. Gå inn på våre hjemmeside for mer informasjon. 3

4 Medisinske undersøkelser: De medisinske undersøkelsene som blir gjennomført her på Barnehuset foretas av barnelege Arne Myhre (bildet) og sykepleier fra St.Olavs hospital. De kommer 1 dag i uken og har kapasitet til å undersøke 2 barn pr. uke. De øvrige dager gjennomføres undersøkelsene på St.Olav. I 2010 ble det gjennomført 21 medisinske undersøkelser ifht barn og unge som var utsatt for vold eller seksuelle overgrep. I 2011 økte antall undersøkelser til 44. Undersøkelsene dreier seg om å avdekke eventuelle seksuelle overgrep, mishandling eller omskjæring. Merk at noen barn blir undersøkt med tanke på både mishandling og seksuelle overgrep. 4

5 Statens Barnehus Trondheim er et tilbud til hele helseregionen Midt-Norge, og i tillegg benyttes vi av Helgeland politidistrikt. Dette innebærer at det er 11tingretter i vår region som er potensielle tingretter for Barnehuset Trondheim i avhør av barn opptil 16 år, samt voksne psykisk utviklingshemmede. De tingretter som benyttet Barnehuset Trondheim i 2011: De tingretter som ikke benytter Barnehuset Trondheim: Rana tingrett Alstadhaug tingrett Søre Sunnmøre tingrett Sunnmøre tingrett Romsdal tingrett Våren 2012 åpnes det Barnehus i Ålesund. Da vil også volds- og overgrepsutsatte barn i Møre og Romsdal fylke kunne få den hjelp og oppfølging de trenger fra eget Barnehus. Frem til nå har vi i svært liten grad blitt benyttet av politi og tingretter i Møre og Romsdal. 5

6 Fordeling av dommeravhør fra de ulike politidistrikt: Noen ganger har et politidistrikt saker med forgreininger til andre distrikt, dvs at mistenkte bor i ett politidistrikt mens barnet bor et annet sted. Derfor har vi hatt saker fra Oslo og Follo politidistrikt i

7 Antall avhør av barn og unge under 16 år: I 2010, som var vårt første hele driftsår, ble det gjennomført 174 avhør på barnehuset Trondheim. I 2011 var tallet steget til 260. Forskjellen fra 2010 er at i 2011 har det vært flere saker som har dreid seg om vold, enn seksuelle overgrep. Samtidig er det verdt å merke seg at i noen saker er barna til dommeravhør for mistanke om at de har vært utsatt for både vold og overgrep, og derfor overstiger tallet 260 dommeravhør i diagrammet. Fordeling mellom kjønn ifht dommeravhør: 7

8 Alder på de barna som har vært til dommeravhør: Hvilken status barna har når de kommer til Barnehuset for avhør: Noen av barna som kommer til avhør er enten selv fornærmet eller har vært vitne til kriminelle handlinger. I noen tilfeller har barna status som både fornæret og vitne. Det at vi har foretatt avhør her av 5 mistenkte, er fordi politiet i noen tilfeller velger å avhøre unge overgripere på Barnehuset. Her tenker en da på de som er under den kriminelle lavalder. 8

9 Tiden fra saken er anmeldt til politiet og frem til barnet møter i dommeravhør: Sør-Trøndelag politidistrikt Av de dommeravhør som ble gjennomført i 2010, lå tidsbruken fra anmeldelse til dommeravhør på hhv 95 dager i volds saker og tilsvarende tall for seksuelle overgrep var 67 dager. I 2011 er gjennomsnittet gått ned til 66 dager ifht vold og 61 dager vedr. seksuelle overgrep. Det er gledelig at det er en viss reduksjon i tidsbruken, men fortsatt er den lange tiden en trussel mot barn og unges rettsikkerhet. Lang tidsbruk kan redusere sannsynligheten for at barn husker og kan gjenfortelle nøyaktig hva de er blitt utsatt for. Nord-Trøndelag politidistrikt: Tilsvarende tall fra Nord-Trøndelag viser at de i 2010 hadde en tidsbruk i volds saker på 50 dager i snitt, og for seksuelle overgrep var antall dager 31. Når det gjelder 2011 hadde de hvv et gjennomsnitt på 74 dager mht vold og 43 dager i de saker som dreide seg om seksuelle overgrep mot barn. Dette viser en negativ utvikling. I staffeprosesslovens 239 er det gitt en frist på 14 dager fra anmeldelse av seksuelle overgrep til dommeravhøret skal være gjennomført. Det er svært få saker hvor politiet greier å overholde denne fristen. Noen ganger skyldes tidsoverskridelsen flere omstendigheter, som politiet ikke nødvendigvis er ansvarlig for. Det kan ta noe tid å få berammet saker og få de nødvendige deltaker på plass. I et dommeravhør deltar politiet med jurist og avhører, dommer, forsvarer og bistandsadvokat deltar også. I de tilfeller hvor det er foreldrene som er mistenkt for ugjerningen oppnevnes det setteverge for barnet. I enkelte saker deltar også barneverntjenesten. Barnehusets tekniker samt rådgiver er alltid tilstede under dommeravhørene. Nord-Trøndelag overholdt fristen i 3 av 31 saker vedr. seksuelle overgrep, mens Sør-Trøndelag overholdt fristen i 7 av 52 saker. 9

10 Sluttord: I løpet av 2012 er det totalt opprettet 8 Barnehus siden det første Barnehuset åpnet i Bergen i 2007, tett fulgt av Statens Barnehus Hamar. Barnehusene i Norge evalueres nå i 2012 og det er stor spenning knyttet resultatet av evalueringen. Nova (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) er i full gang. Som følge av den økte pågangen av dommeravhør Barnehuset Trondheim har hatt i 2011, har vi fått politimesterens velsignelse til å utvidet våre lokaler med 100m2. Dette betyr at vi nå får mulighet til å kjøre 2 avhør parallelt, det medisinske undersøkelsesrommet får den størrelse som er nødvendig samtidig som vi får et ekstra oppholdsrom for barna. I 2011 har vi hatt tett samarbeid med flere offentlige etater, men i særdeleshet vil jeg nevne Overgrepsenheten hvor vi har leid inn barnepsykologene Bente Iversen og Hans Hukkelås i til sammen 30% stilling. De har arbeidet med egen saker samt at de har hatt veiledning med rådgiverne ved Barnehuset. Samarbeidet vil fortsette i 2012, men på annen måte. I tillegg har vi knyttet nære samarbeidsrelasjoner til RVTS Midt, og sist men ikke minst har vi arrangert 2 konferanser i Trondheim sammen med Konfliktrådet i Sør-Trøndelag. Den siste i oktober hvor vi fikk økonomisk støtte fra Sanitetskvinnene i Sør-Trøndelag slik at prisnivået på 2 seminar-dager ble overkommelig for mange. Over 120 personer deltok. Helt til slutt vil jeg bare minne om at Barnehusene i 2011 har arbeidet med å utvikle felles hjemmeside, som offisielt ble åpnet i november. Alle statens Barnehus har egne sider, men første side er felles, og adressen er den samme: Når du går inn på barnehuset Trondheim sin side bør du samtidig se vår informasjonsfilm som viser deg litt om hva vi gjør og hvordan vi jobber. Trondheim

Årsrapport 2013 Statens Barnehus Kristiansand

Årsrapport 2013 Statens Barnehus Kristiansand Årsrapport 2013 Statens Barnehus Kristiansand INNLEDNING Barn utsatt for vold og overgrep skal sikres hjelp, omsorg og behandling ved Statens barnehus. Formålet med opprettelse av barnehus var å sikre

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147)

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147) 1 Krisesentersekretariatet Storgata 11 0155 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet Oslo 14.01.2009 Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036, Dep 0030 Oslo HØRING - forslag om lovfesting av

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE

HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER FOR ARENDAL KOMMUNE HVA ER VOLD? Som vold regnes fysisk vold, psykisk vold, seksuell vold, materiell vold, latent vold og kontrollerende adferd. Vold i nære relasjoner

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2012

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2012 EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2012 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER KOMMENTARER TIL STATISTIKKENE RESULTATER DEN LANGE

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Årsrapport for Gatejuristen i

Årsrapport for Gatejuristen i Årsrapport for Gatejuristen i Tromsø 2014 1 FORORD Gatejuristen i Tromsø har tatt inn 452 saker fra 201 klienter i 2014. Mange av disse sakene omhandler grunnleggende rettigheter som rett til bolig, økonomiske

Detaljer

Dialogforum KRIPOS. En sømløs overgang. Moderatorkonferanse 2011. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2011

Dialogforum KRIPOS. En sømløs overgang. Moderatorkonferanse 2011. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2011 Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - MARS 2011 Innhold: En sømløs overgang Moderatorkonferanse 2011 Status på tips 4.kv. 2010 Statistikk 2004 2010 Trender og eksempler fra tips.kripos.no Snakker om farene,

Detaljer

Dialogforum KRIPOS. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2012. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv

Dialogforum KRIPOS. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv. Innhold: NYHETSBREV - MARS 2012. Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv Dialogforum KRIPOS NYHETSBREV - MARS 2012 Innhold: Unge jenter som sier de vil ta sitt eget liv Status på tips 4. kv. 2011 Statistikk 2004 2011 Politiattester Spør meg, da vel! Henvendelser til slettmeg.no

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunn for prosjektet Bakgrunn for prosjektet I januar 2005 ble det rettet en henvendelse fra ATV- Telemark til leder av Familiehelsetjenester i Porsgrunn om et samarbeid med fokus på vold mot barn. Etter anbefaling fra Familiehelsetjenester

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014.

Barn søker foreldre Vi søker for tiden etter foreldre til to barn fra Korea; en gutt født i oktober 2014 og ei jente født i august 2014. Mens vi venter Sommeren 2015 Kjære alle dere som venter! Nå er sommeren her! Vi skriver juli, og vi vil benytte anledningen til å ønske alle våre søkere en god sommer. I sekretariatet har vi nå lagt feriekabalen.

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2011 EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2011 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER RESULTATER DEN LANGE VEIEN PROSESSEN INNAD I MILJØET

Detaljer

PROSTITUSJON I KRISTIANSAND

PROSTITUSJON I KRISTIANSAND PROSTITUSJON I KRISTIANSAND KARTLEGGINGSRAPPORT JANUAR 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I BAKGRUNNSINFORMASJON OG METODE 1.1 Bakgrunn s.3 1.2. Kartleggingens målsetninger s.4 1.3. Lovverk og begrepsavklaringer

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Magni Elsheim PORTRETTET. KOMPETANSELØPENE s. 36-45. Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 S. 23-25

Magni Elsheim PORTRETTET. KOMPETANSELØPENE s. 36-45. Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 S. 23-25 Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 4 2014 PORTRETTET Magni Elsheim S. 23-25 KOMPETANSELØPENE s. 36-45 Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 1 LEDER DUSØR Halvannet år etter huset til sorenskriver

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer