Saksframlegg styret i DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg styret i DA"

Transkript

1 Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-7 Saksavviklingsstatistikk for 2015 Orienteringssak for DAs styre Vedlegg: Vedlegg A_Forretningsstatistikk Høyesterett 2015 Vedlegg B_Årsstatistikk andreinstans 2015 Vedlegg C_Årsstatistikk førsteinstans 2015 Vedlegg D_Saksavvikling-JSR2015 Vedlegg E_Jordskifterettene_domstolvis 2015 Vedlegg F_Nye mål for saksbehandlingstid_per domstol Direktørens sakssammendrag: Antall saker som bringes inn for Høyesterett har de senere år vært økende. I 2015 var antall innkomne saker om lag det samme som året før. Gjennomsnittlig behandlingstid fra saken er innkommet Høyesterett til ankeforhandlingen avholdes ligger på et tilfredsstillende nivå, med rundt fire måneder i straffesaker og sju måneder i sivile saker. I lagmannsrettene var det i 2015 noe høyere inngang av anker over dom i sivile saker enn i 2014, og domstolene behandlet også et høyt antall sivile ankesaker. Saksbehandlingstiden gikk betydelig ned for anker over dom i sivile saker. Samlet sett er det en økning i antallet innkomne straffeanker og i beholdningen av anker i straffesaker. Saksbehandlingstiden gikk noe opp. Samlet klarte ikke lagmannsrettene i 2015 å nå målene for saksbehandlingstider, verken i de sivile sakene (seks måneder) eller i straffesakene (tre måneder). Saksbehandlingstiden for tvistesaker i førsteinstansdomstolene har ligget stabilt rundt fem måneder de siste årene, men økte markant fra 5,2 i 2014 til 5,6 måneder i Samlet er tingrettene fortsatt innenfor målet for saksbehandlingstid for sivile tvistesaker, men i 2015 var 18 domstoler utenfor målsettingen på seks måneder. I straffesakene var saksbehandlingstiden noe redusert i enedommersaker og økende i meddomsrettssaker, sammenlignet med I 2015 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid på hhv

2 0,4 og 3,2 mnd, og samlet sett er førsteinstansdomstolene utenfor målsettingen på tre måneder i meddomsrettssaker. I enedommersakene var to tingretter utenfor målsettingen på én måned. Hele 30 tingretter var utenfor målsettingen om en saksbehandlingstid på tre måneder i meddomsrettssaker i 2015, sammenlignet med 21 i Saksinngang og beholdning av tvistesaker gikk noe ned i 2015 etter økende saksinngang de to foregående år. Antallet innkomne enedommersaker rundet for første gang i 2013, og veksten fortsatte også i 2014 og Antallet innkomne meddomsrettssaker økte igjen i 2015, etter et 2014 med spesielt lav saksinngang til Oslo tingrett. For jordskifterettene ga en økende saksinngang og noe nedgang i antallet avviklete saker en økning i antallet foreliggende saker. I siste del av saksfremlegget redegjøres det for utprøvingen av et sett nye mål for saksbehandlingstid i tingrettene og lagmannsrettene. Basert på erfaringene man har høstet gjennom 2014 og 2015 vil DA i 2016 gjennomføre en evaluering gjennom en høring i domstolene, samt at de nye målene blir tatt opp som tema på ledersamlingene høsten Saksopplysninger Årsstatistikken viser saksavviklingen i domstolene for årene Tallene for 2015 vil bli presentert i årsmeldingen Domstolene i Norge 2015, Prop. 1 S ( ) og i Rett på sak. I del 3 av saksfremlegget presenteres status for en pågående utprøving av nye målsettinger for saksbehandlingstider. Basert på utprøving i 2014 og 2015 vil erfaringene danne grunnlaget for en evaluering i løpet av Saksavviklingsstatistikk for Høyesterett Antall saker som bringes inn for Høyesterett har de senere år vært økende. Samlet kom det i 2015 inn om lag like mange saker som i Sivile saker I 2015 kom det inn 469 anker over dom i sivile saker til Høyesterett. 12 % av ankene over dom i sivile saker ble henvist til behandling i avdeling. Høyesterett behandlet 63 sivile saker i avdeling i Det kom inn 606 anker over kjennelser og beslutninger i sivile saker. Straffesaker Når det gjelder straffesaker, kom det inn 381 anker over dom og 804 anker over kjennelser og beslutninger. 12 % av ankene over dom i straffesaker ble henvist til behandling i avdeling. Det ble i 2015 behandlet 54 straffesaker i avdeling. Høyesterett har i 2015 behandlet én sivil sak i storkammer og én sivil sak i plenum. I 2015 har Høyesterett en noe lengre saksbehandlingstid enn i 2014: 2

3 Gjennomsnittlig behandlingstid fra saken er innkommet Høyesterett til avgjørelse i ankeutvalget foreligger, var på ca. én måned. Gjennomsnittlig behandlingstid fra saken er innkommet Høyesterett til Høyesteretts avgjørelse var ca. 4,1 måneder i straffesaker og ca. 7 måneder i sivile saker. 2.2 Domstolene i andreinstans Hovedtall saksavvikling 2015 Sakstype Antall saker Antall domstoler utenfor mål for saksbehandlingstid Innkommet Behandlet Beholdning i 2015 (2014) Anke over dom i sivile saker 2145 (1 %) 2221 (-) 1019 (-7 %) 1 (2) Fagdommersaker 342 (-5 %) 354 (-8 %) 119 (5 %) 6 (6) Meddomsrett begrenset anke Meddomsrett bevisanke 186 (10 %) 178 (-1 %) 60 (30 %) 411 (10 %) 401 (-) 208 (19 %) 6 (6) 6 (6) Lagrettesaker 334 (12 %) 281 (-12 %) 163 (33 %) 6 (6) Utvikling saksbehandlingstid

4 Sivile saker Antallet innkomne sivile anker over dom var 2145 saker, en liten økning fra året før. Lagmannsrettene behandlet 2221 sivile ankesaker, tilnærmet uendret fra året før. Beholdningen ble redusert med 7 %. I 2015 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid for sivile anker over dom 6,1 måneder, en betydelig nedgang fra foregående år. Av de seks lagmannsrettene er det kun Borgarting som er utenfor målet for saksbehandlingstid på seks måneder. Lagmannsrettene fikk inn flere førsteinstanssaker og et tilnærmet uendret antall overskjønn i Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for overskjønn gikk ned fra 8,6 til 7,5 måneder mens saksbehandlingstid for førsteinstanssakene ble redusert fra 8,6 måneder til 8,5 måneder. For anker over kjennelser og beslutninger i de sivile sakene var antallet innkomne og behandlete saker, samt saker i beholdning, tilnærmet uendret fra Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var på 1,6 måneder i 2015, uendret fra Straffesaker Antall innkomne anker i straffesaker var betydelig høyere i 2015 enn i Mens det var en nedgang i antall innkomne fagdommersaker, økte saksinngangen i både meddomsrett begrenset anke, meddomsrett bevisanke og lagrettesaker med 10-12%. Beholdningene ble økt i alle typer straffeanker mest i lagrettesaker hvor beholdningen ble økt med 33 %. Saksbehandlingstiden for avgjorte straffesaker i 2015 var i hovedsak stabil sammenlignet med året før. Samtlige lagmannsretter har fremdeles saksbehandlingstider som er høyere enn målet på 3 måneder for både fagdommersaker, begrensede anker i meddomsrett, bevisanker i meddomsrett og lagrettesaker. Situasjonen i de to største lagmannsrettene Borgarting håndterer om lag en tredjedel av alle anker over dom, mens Gulating håndterer om lag en femtedel. Til sammen står disse to domstolene for over halvparten av alle anker over dom. Borgarting lagmannsrett 4

5 Antall innkomne sivile anker over dom til Borgarting lagmannsrett har økt de siste årene, men i 2015 var det en nedgang på 3 % sammenlignet med Domstolen behandlet i 2015 noen færre sivile anker over dom enn enn året før men beholdningen av saker per utgangen av 2015 var likevel betydelig lavere enn året før. Borgarting lagmannsrett hadde i 2015 en saksbehandlingstid på 7,4 måneder i sivile anker over dom, ned fra 8,8 måneder i For å redusere en stor beholdning av saker og lange saksbehandlingstider i de sivile ankene i Borgarting lagmannsrett, ble det i 2014 etablert et toårig restansenedarbeidingsprosjekt bestående av fem lagdommere og en saksbehandler ved domstolen. Borgarting økte antallet behandlede sivile ankesaker i 2013 og har opprettholdt denne produksjonen også 2014 og Berammingshorisonten for anke over dom i sivil sak er per februar 2016 på omlag ett år. I 2015 kom det inn omtrent like mange bevisanker i meddomsrett til Borgarting lagmannsrett som året før, men flere fagdommersaker, begrensete anker i meddomsrett og lagrettesaker. Til tross for en økning i antallet avgjorte ankesaker økte beholdningen av straffeanker i Borgarting. I fagdommersaker er saksbehandlingstiden noe redusert, mens den er økende i de øvrige straffeankene. Gulating lagmannsrett Antall innkomne sivile anker over dom i var på tilnærmet samme nivå i 2015 som i Gulating lagmannsrett behandlet flere saker enn det som kom inn til domstolen, og beholdningen av saker ble redusert. Saksbehandlingstiden i de sivile ankene over dom var 6,0 måneder i 2015, betydelig ned fra Gulating er med det innenfor Stortingets mål om en saksbehandlingstid på 6 måneder i denne sakstypen, for øvrig første gang siden innføringen av ny tvistelov i Det var en reduksjon i antallet innkomne fagdommersaker i 2015 sammenlignet med 2014, mens det var en kning i antallet innkomne saker i de tre andre typene straffeanker. Samlet sett er beholdningen av ankesaker økende. Med unntak av i fagdommersaker økte saksbehandlingstiden for anker over dom i straffesaker markant i 2015, sammenlignet med året før. 5

6 2.3 Domstolene i førsteinstans Hovedtall 2015 Sakstype Antall saker (prosent angir endring fra 2014): Innkommet Behandlet Beholdning Antall domstoler utenfor mål for saksbehandlingstid i 2015 (2014) Sivile tvistesaker (- 5 %) (1%) 7915 (-5%) 18 (12) Straffesaker Enedommersaker (1 %) (2 %) (-18 %) 2 (0) Meddomsrettssaker (3 %) (-) (5 %) 30 (21) Utvikling saksbehandlingstid Sivile saker I 2015 kom det inn færre tvistesaker enn året før. Knapt 43% av tvistesakene er i underkategorien alminnelige tvistesaker, og fra 2014 til 2015 var det en nedgang på 6 % av slike saker. Også i andre underkategorier av tvistesaker er det en nedgang i antallet innkomne saker: midlertidig sikring (- 14%), saker etter barneloven (-2%) og saker om farskap (-33%). Innen sakstypen arbeidsrettssak er 6

7 det derimot en økning på 13% i antallet innkomne saker i 2015, og i den siste fireårsperioden er antallet innkomne arbeidsrettssaker til tingrettene økt med hele 50%. Det kom i 2015 inn 2656 saker etter barneloven mot 2720 saker i Disse sakene utgjorde omtrent 16 % av alle tvistesakene. Omtrent 10 % av tvistesakene som kom inn i 2015 var saker etter småkravsprosessen. Dette var en like stor andel som i Domstolene behandlet flere saker i 2015 enn året før, og flere saker enn det som kom inn til domstolene, noe som medførte en nedgang i beholdningen av tvistesaker. Saksbehandlingstiden for avgjorte tvistesaker har vært relativt stabil de senere årene, men økte markant med 0,4 mnd fra 2014 til 5,6 måneder i Når det gjelder de øvrige sivile sakene (se vedlegg C) er det en vekst i antallet innkomne tvangsavviklingssaker (5 %) og øvrige konkurssaker (26 %), mens det er en nedgang i de fleste andre sakstyper, bl.a. tvangssalg fast eiendom (-4 %), i gjeldsordningssaker (-4 %) og vigsler (-4 %). Straffesaker Domstolene fikk inn 1 % flere enedommersaker i 2015 enn i I perioden har antallet innkomne enedommersaker økt hvert år, og totalt med 50 %. Det ble i 2015 behandlet flere enedommersaker enn det som kom inn til domstolene, og beholdningen av saker ble dermed redusert (-18 %). Gjennomsnittlig saksbehandlingstid lå på 0,4 måneder ned med 0,1 mnd fra Dommeravhør av barn inngikk fram til og med september 2015 i sakstypen enedommersaker, men ble fra 1. oktober 2015 løftet ut av domstolene og overført til politiet. Det kom inn 2897 dommeravhør fram til utløpet av september 2015, mens det gjennom hele 2014 kom inn 3186 saker. Antallet innkomne meddomsrettssaker økte med 3% fra 2014 til Tingrettene behandlet like mange saker i 2015 som i 2014, men noen færre saker enn det som kom inn til domstolene. Det var derfor en økning i antall saker i beholdning (5 %). Gjennomsnittlig, veid saksbehandlingstid for meddomsrettssaker var i 2015 på 3,2 mnd, en økning på 0,1 mnd fra året før. Som i 2014 oversteg domstolene dermed målet for saksbehandlingstid, som er på 3 måneder. Samlet saksmengde i større og mindre domstoler Andel saker i T12 domstolene Andel TVI 51 % 51 % 51 % 52 % 52 % Andel ENE 55 % 56 % 56 % 55 % 56 % Andel MED 50 % 49 % 50 % 48 % 49 % Over en femårsperiode er fordelingen av innkomne saker mellom større (T12) og mindre domstoler relativt stabil. Statistikken viser likevel at T12-domstolene mottar 92% av den økte saksinngangen i ENE-saker og 85% av økningen i MED-saker i Målsettinger for saksbehandlingstid Andelen førsteinstansdomstoler med gjennomsnittlig saksbehandlingstid utenfor målsettingen i tvistesaker var 27% i 2015, mot 18 % i To domstoler var utenfor målsettingen på én måned for behandling av enedommersaker, mens andelen tingretter med gjennomsnittlig saksbehandlingstid 7

8 utenfor målsettingen i meddomsrettssaker økte markant fra 32 % i 2014 til 46 % i førsteinstansdomstoler er utenfor målene for saksbehandlingstid for enten tvistesaker, meddomsrettssaker, eller begge. To tingretter er utenfor målene i alle tre sakstyper. Ytterligere 14 domstoler er utenfor målene både i tvistesaker og meddomsrettssaker. Antall domstoler utenfor målene for saksbehandlingstid, Situasjonen i de to største tingrettene Oslo tingrett håndterer om lag 20 % av tvistesakene, enedommersakene og meddomsrettssakene i førsteinstans, mens Bergen tingrett håndterer om lag 5 % av sakene. Til sammen står disse to domstolene for en fjerdedel av saksmengden i førsteinstans. Oslo tingrett 8

9 Antallet innkomne tvistesaker til Oslo tingrett økte markant fra 2008 til 2009, og har siden 2009 vært stabilt høyt. Fra 2014 til 2015 ble antallet innkomne tvistesaker redusert med 11 %. Saksbehandlingstiden for avgjorte tvistesaker var i 2015 var på 6,3 måneder, noe som er utenfor målsettingen på seks måneder. Oslo tingrett har hatt en markant vekst i antall enedommersaker over flere år, og veksten fortsatte også i 2015 (8 %). Domstolen hadde i 2015 en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 0,3 måneder i enedommersaker, uendret fra Etter et 2014 med redusert inngang av meddomsrettssaker øker igjen antallet innkomne saker til Oslo tingrett. Økningen fra 2014 til 2015 er på 14%, men saksinngangen er likevel noe under nivået i årene Domstolen har behandlet færre meddomsrettssaker enn det har kommet nye saker inn, slik at antall saker i beholdning har økt (16%). Saksbehandlingstiden for avgjorte meddomsrettssaker i 2015 var på 3,2 mnd, en økning på 0,2 mnd fra Oslo tingrett er med det utenfor målsettingen om en saksbehandlingstid på 3 mnd. Bergen tingrett I 2015 økte antall innkomne tvistesaker (5 %), og domstolen behandlet omtrent like mange saker i 2015 som året før. Antall saker i beholdning økte noe (3%). Saksbehandlingstiden i 2015 lå på 7,2 måneder, en økning på 0,5 måneder fra I 2015 var det en nedgang i antallet innkomne enedommersaker i Bergen tingrett (-9%). Domstolen behandlet noen flere saker enn det som kom inn, og beholdningen av saker gikk dermed ned (-17 %). Saksbehandlingstiden i enedommersaker gikk betydelig ned, fra 0,6 måneder i 2014 til 0,3 måneder i Antallet innkomne meddomsrettssaker til Bergen tingrett gikk betydelig ned fra 2014 til Domstolen behandlet vesentlig flere saker enn det som kom inn, noe som medførte en betydelig reduksjon i beholdningen av meddomsrettssaker. Saksbehandlingstiden for avgjorte saker i 2015 var 4,0 måneder, uendret fra

10 2.4 Jordskifteoverrettene Jordskifteoverrettene avsluttet 52 saker i 2015 mot 56 saker i Det kom inn 54 nye saker (62 i 2014) mens det ved årsskiftet forelå 49 saker (47 ved utgangen av 2014). Gjennomsnittsalderen for behandlede saker var 13 måneder i 2015 mot 9 måneder i Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 3,5 måneder, mot 4,1 måneder i Årsstatistikken for 2015 blir siste gang det utarbeides spesifikk statistikk for jordskifteoverrettene, da disse inngår i lagmannsrettene fra 1/ Jordskifterettene Hovedtall 2015 Jordskifterettene Antall saker (prosent angir endring fra 2014): Innkommet Behandlet Beholdning Alle saker 1537 (+ 9%) 1494 (- 5%) 1768 (5%) _omarrondering _bruksordning _rettsfastsetting _skjønn Sakstilgangen til jordskifterettene økte også i Det kom inn 1537 nye saker mot 1412 i De nye sakene fordelte seg med 23 % omarrondering, 16 % bruksordning, 60 % rettsfastsetting og 1 % skjønn, som er lik fordeling av nye saker som i Dømevis viser statistikken at det de senere årene har vært samlet saksvekst i alle dømer, og også en vekst i de aller fleste jordskifteretter. Jordskifterettene i Eidsivating mottok i 2015 rundt 1/3 av nye krav til landets jordskifteretter. Jordskifterettene behandlet 1494 saker i 2015 (mot 1571 i 2014), en nedgang på 5%. Jordskifterettene har redusert beholdningene over en lang sammenhengende periode. I 2011 og 2012 snudde denne utviklingen, og beholdningene gikk markant opp. Etter to år med reduksjon i beholdningen av saker i 2013 og 2014 medførte den økte saksinngangen i 2015 at beholdningen av saker økte fra 1692 saker i 2014 til 1768 saker ved utgangen av I en delrapport fra prosjektet Jordskifterettenes ressursbehov (2009) ble følgende forslag til vurdering av balansen i jordskifterettenes saksmengde lansert: "Jordskifterettene vil altså være à jour og i god balanse når tilgangen på nye saker per år = antallet avslutta saker per år = antallet foreliggende saker per 1. januar." Sett i lys av en slik definisjon er dagens beholdning av saker i jordskifterettene noe for høy. For saker krevd etter 1/ ble det innført nye beregningsmåter for saksbehandlingstid. En gjennomsnittsberegning av alder og saksbehandlingstid for saker avsluttet i 2015 (saker krevd både før og etter 1/1-2014) viser en snitt alder på ca 17,3 mnd og en saksbehandlingstid på 12,1 mnd. 10

11 3. Nye målsetninger for saksbehandlingstid Dagens målsettinger for gjennomsnittlig saksbehandlingstid for de alminnelige domstolene ble først presentert i St. prp. nr. 1 ( ) og har vært gjentatt uforandret i senere proposisjoner. Sakstilfanget og saksbehandlingen i domstolene har vært gjennom til dels store endringer siden målsettingene ble formulert, bl.a. med innføring av to-instans-reformen og ny tvistelov. Domstoladministrasjonen (DA) satte på denne bakgrunn ned en arbeidsgruppe i 2009 som skulle evaluere dagens målformuleringer og utarbeide forslag til nye. Arbeidsgruppens forslag til nye mål innebærer en større grad av nyansering av sakskategoriene, og et mål som sier at 75 % av sakene skal avvikles innen målsettingene. Nyanseringen innebærer at det etableres to sakskategorier i førsteinstans kalt "spesielle tvistesaker" 1 og "spesielle meddomsrettssaker" 2. Måloppnåelse i 2014 og 2015 var som følger: Førsteinstans Sivile saker Straffesaker Andreinstans Sivile saker Straffesaker Minst 75 % av sakene skal avvikles innen Status andel innnefor Status andel innnefor Sakstype Dødsboer 12 mnd 58 % 60 % Konkurssaker: Tid fram til bo besluttes åpnet/ikke åpnet 1 mnd 77 % 78 % Tid fram til avsluttet bo 12 mnd 99 % 99 % Klagesaker 4 mnd 74 % 73 % Tvistesaker: Saker etter småkravsprosess 3 mnd 44 % 40 % Alminnelige tvistesaker 6 mnd 73 % 71 % Spesielle tvistesaker 6 mnd 31 % 27 % Enedommersaker 1 mnd 86 % 87 % Meddomsrettssaker: Alminnelige meddomsrettssaker 3 mnd 56 % 54 % Spesielle meddomsrettssaker 3 mnd 41 % 34 % Tvistesaker (anker over dom, førsteinstanssaker) 6 mnd 50 % 54 % Begrensede anker 3 mnd 43 % 50 % Bevisanker 5 mnd 51 % 51 % Tingrettenes måloppnåelse var generelt dårligere i 2015 enn i 2014, med noen unntak. For lagmannsrettene er måloppnåelsen bedre. Dette er en tilsvarende utvikling som den vi ser på gjennomsnittlig saksbehandlingstid i Ser vi nærmere på måloppnåelsen per domstol (se figur nedenfor), klarer ikke 39 domstolene målet i alminnelige tvistesaker, i saker etter småkravsprosessen er 61 domstoler utenfor målet, mens 64 av domstolene er utenfor målet i de spesielle tvistesakene. Dette er omtrent samme antall som i I de alminnelige og spesielle straffesakene var 1 Saker etter barneloven, saker der det utarbeides sakkyndig rapport, saker med hovedforhandling av varighet 4 dager eller mer, og gruppesøksmål. 2 Saker med strafferamme over seks år, og saker med hovedforhandling av varighet 4 dager eller mer 11

12 henholdsvis 47 og 61 domstoler utenfor målet. I de alminnelige straffesakene er resultatet omtrent som i 2014, mens i de spesielle straffesakene er seks flere utenfor målet i 2015: For lagmannsrettene viser følgende tabell antall domstoler som ikke når målene: Sakstype Sivile tvistesaker 5 5 Straff begrensede anker 6 6 Straff bevisanker 6 5 DAs styre vedtok i 2010 at de nye målene skulle evalueres etter en toårig prøveperiode etter at de nødvendige endringene i saksbehandlingssystemet var gjort er det andre året DA kan ta ut statistikk på de nye målene for saksbehandlingstid. DA vil i 2016 evaluere de foreslåtte målene. Evalueringen vil foregå gjennom en høring i domstolene, og de nye målene vil bli tatt opp som tema på ledersamlingene høsten DA vil i etterkant av ledersamlingen oppsummere og evaluere de nye målene. DAs førsteinntrykk er at de nye målene virker å være et godt supplement til dagens mål. De gir mer styringsinformasjon til domstolene, og de gir DA mer informasjon om saksavviklingen i domstolene. Direktørens innstilling: Saksavviklingsstatistikken for 2015 til orientering Sven Marius Urke direktør Jann Ola Berget avdelingsdirektør 12

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Baard Marstrand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-13 Saksavviklingsstatistikk første halvår 2017 Orienteringssak Vedlegg: Vedlegg a - Halvårsstatistikk

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-5 Saksavviklingsstatistikk for første halvår 2015 Vedlegg: Vedlegg A - Halvårsstatistikk 2011-2015_alminnelige

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-9 Saksavviklingsstatistikk for første halvår 2016 Saksframlegg for DAs styre Vedlegg: Vedlegg a)

Detaljer

2. Resultater Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er beregnet ut fra saker som er avsluttet i perioden.

2. Resultater Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er beregnet ut fra saker som er avsluttet i perioden. Doculive nr. NOTAT Til Styret Fra Direktøren Saksbehandler Seniorrådgiver Inger-Anne F. Sætermo og seniorkonsulent Baard Marstrand Dato 23. august Saksnr. DA STY09 styremøte09 sak 42 Sakstype Orienteringssak

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Baard Marstrand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/684-31 Nye mål for saksbehandlingstid Sak til DAs styre Vedlegg: Vedlegg a. Notat fra arbeidsgruppe

Detaljer

Halvårsstatistikk 2008 for domstolene i første og andreinstans. September 2008

Halvårsstatistikk 2008 for domstolene i første og andreinstans. September 2008 Halvårsstatistikk for domstolene i første og andreinstans September Domstoladministrasjonen, 7485 Trondheim. Besøksadresse: Dronningensgt. 2. Tlf. 73 56 70 00. Faks 73 56 70 01. Tlf. brukerstøtte 815 33140.

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Baard Marstrand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/1130-14 Situasjonen i Borgarting lagmannsrett Vedlegg: Vedlegg 1 Saksfremlegg styresak mai 2011 Vedlegg

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2014 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2014 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2010-2014 4 Tvistesaker

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2015 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2015 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2011-2015 4 Tvistesaker

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 14.juni 2010 Trondheim

STYREPROTOKOLL. Styremøte 14.juni 2010 Trondheim 201000012-10 STYREPROTOKOLL Styremøte 14.juni 2010 Trondheim Til stede: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Anne Austbø Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Ove Einar Engen

Detaljer

Styreprotokoll. Møtedato: 11. februar 2013 Møtested: Høyesterett, Oslo

Styreprotokoll. Møtedato: 11. februar 2013 Møtested: Høyesterett, Oslo Styreprotokoll 201300012-2 Møtedato: 11. februar 2013 Møtested: Høyesterett, Oslo Styret: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem

Detaljer

Styreprotokoll. I forbindelse med styremøtet, ble det også avholdt møte med Stortingets justiskomité i Oslo tingrett og middag på Grand Hotel, Oslo.

Styreprotokoll. I forbindelse med styremøtet, ble det også avholdt møte med Stortingets justiskomité i Oslo tingrett og middag på Grand Hotel, Oslo. Styreprotokoll 201400012-2 Møtedato: 10. februar 2014 Møtested: Oslo tinghus, Oslo Styret: Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Kim Dobrowen Styremedlem Ove

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 14. februar 2011

STYREPROTOKOLL. Styremøte 14. februar 2011 201100012-2 STYREPROTOKOLL Styremøte 14. februar 2011 Trondheim Til stede: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Anne Austbø Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Ove Einar Engen

Detaljer

Halvårsrapport første halvår 2009 for Jæren tingrett

Halvårsrapport første halvår 2009 for Jæren tingrett Halvårsrapport første halvår 2009 for Jæren tingrett Justitia 1. Innledning Etter at sakstallene ved utløpet av juni nå er klare, avlegger Jæren tingrett også i år halvårsrapport for å beskrive situasjonen

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 16. februar 2009 DA, Trondheim

STYREPROTOKOLL. Styremøte 16. februar 2009 DA, Trondheim 200900012-2 STYREPROTOKOLL Styremøte 16. februar 2009 DA, Trondheim Til stede: Styreleder Karl Arne Utgård Styremedlem Anne Austbø Styremedlem Ole Henrik Magga Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem Kirsti

Detaljer

Styreprotokoll. Møtedato: Møtested: Trondheim Møtetid: 10:00-16:00. Styremøte holdes på DAs styrerommet, 4.etg

Styreprotokoll. Møtedato: Møtested: Trondheim Møtetid: 10:00-16:00. Styremøte holdes på DAs styrerommet, 4.etg Styreprotokoll Møtedato: 23.02.2015 Møtested: Trondheim Møtetid: 10:00-16:00 Styremøte holdes på DAs styrerommet, 4.etg Møtedeltakere Berit Brørby Bård Tønder Elisabeth Stenwig Kim Dobrowen Ove Einar Engen

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK

ÅRSSTATISTIKK ÅRSSTATISTIKK 2006 39 Innholdsfortegnelse Innledning Definisjoner... 41 Saksbehandlingstid... 41 Feilkilder og usikkerhet... 41 Årsstatistikk 2005 for Førsteinstansedomstolene Landstall 02-06 Straffesaker...

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2010.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2010. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2010 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2010. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 5. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2013. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2013.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2013. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2013. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2013 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2013. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er en av Norges største tingretter. Embetsdistriktet

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2015.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2015. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2015 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2015. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er en av Norges største tingretter. Embetsdistriktet

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2011. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2011.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2011. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2011. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2011 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2011. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 6. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

Årsrapport Follo tingrett

Årsrapport Follo tingrett Årsrapport Follo tingrett 2016 Foto: Rønnaug Hoff Utgitt av Follo tingrett februar 2017 1 Domstolenes oppgaver Domstolene er samfunnets viktigste tvisteløsningsorgan. Domstolene arbeider med tvistesaker

Detaljer

Årsrapport Follo tingrett

Årsrapport Follo tingrett Årsrapport Follo tingrett 2015 Foto: Østlandets Blad Utgitt av Follo tingrett februar 2016 1 Domstolenes oppgaver Domstolene er samfunnets viktigste tvisteløsningsorgan. Domstolene arbeider med tvistesaker

Detaljer

Styreprotokoll. Møtedato: Møtested: Trondheim Møtetid: 10:00-15:30

Styreprotokoll. Møtedato: Møtested: Trondheim Møtetid: 10:00-15:30 Styreprotokoll Møtedato: 07.03.2016 Møtested: Trondheim Møtetid: 10:00-15:30 Møtedeltakere Bård Tønder Magni Elsheim Rolf Selfors Kristin Lande Bente Fanavoll Elverum Marianne Abeler Kim Dobrowen Carl

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 13. februar 2012. Grand Hotel, Oslo

STYREPROTOKOLL. Styremøte 13. februar 2012. Grand Hotel, Oslo 201200012-2 STYREPROTOKOLL Styremøte 13. februar 2012 Grand Hotel, Oslo Til stede fra styret: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem

Detaljer

Halvårsrapport første halvår 2011 for Jæren tingrett. Gyngehest produsert ved tidligere Opstad Tvangsarbeidsanstalt

Halvårsrapport første halvår 2011 for Jæren tingrett. Gyngehest produsert ved tidligere Opstad Tvangsarbeidsanstalt Halvårsrapport første halvår 2011 for Jæren tingrett Gyngehest produsert ved tidligere Opstad Tvangsarbeidsanstalt 1. Innledning Formålet med å utarbeide halvårsrapport for embetet er først og fremst å

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Hilde Wahl Moen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/1481-18 Felles ledelse, omgjøring til fast felles ledelse for enkelte jordskifteretter Vedlegg: TFoU-rapport

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2009.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2009. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2009 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2009. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 5. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

Halvårsrapport første halvår 2015 for Jæren tingrett

Halvårsrapport første halvår 2015 for Jæren tingrett Halvårsrapport første halvår 2015 for Jæren tingrett 1. Innledning Formålet med å utarbeide halvårsrapport for embetet er først og fremst å undersøke og oppsummere ulike utviklingstrekk i sakstilgang,

Detaljer

Halvårsrapport første halvår 2014 for Jæren tingrett

Halvårsrapport første halvår 2014 for Jæren tingrett Halvårsrapport første halvår 2014 for Jæren tingrett 1. Innledning Formålet med å utarbeide halvårsrapport for embetet er først og fremst å undersøke og oppsummere ulike utviklingstrekk i sakstilgang,

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Gunnar Kvitsand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/600-3 Prosess for utarbeidelse av ny strategisk plan for domstolene og DA Saksfremlegg Direktørens sakssammendrag:

Detaljer

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen 2010 Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett 1 Domstolens saksavvikling og forklaringer til forretningsstatistikken Jæren

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2008. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2008.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2008. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2008. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2008 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2008. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 4. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

Styreprotokoll. Møtedato: 9. desember 2013 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim. Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim.

Styreprotokoll. Møtedato: 9. desember 2013 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim. Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim. Styreprotokoll 201300012-20 Møtedato: 9. desember 2013 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim Styret: Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim Styremedlem Berit Brørby deltok på telefon Styremedlem

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2016.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2016. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2016 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2016. Kristiansand tingrett har også i 2016 prioritert rask og effektiv saksavvikling samt høyt

Detaljer

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen 2013 Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett 1 DEL I : KOMMENTARER TIL RESULTATOPPNÅELSE OG ADMINISTRATIV UTVIKLING I 2013

Detaljer

DOMSTOLENE I NORGE. Årsrapport 2015

DOMSTOLENE I NORGE. Årsrapport 2015 DOMSTOLENE I NORGE Årsrapport Domstolene i Norge Xxx INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I: Beretning 5 Beretning 7 Domstoladministrasjonen 8 Domstoladministrasjonens styre 9 DEL II: Om virksomheten og hovedtall 11

Detaljer

Årsrapport for Jæren tingrett (forkortet versjon)

Årsrapport for Jæren tingrett (forkortet versjon) 2008 Årsrapport for Jæren tingrett (forkortet versjon) Fra Aula Magna i Justispalasset, Roma. Freske av C. Maccari e. P. Pscucci: Tribonia consegna le Pandette a Giustiniano. Foto: Trude Hell Larsen (2008)

Detaljer

INNHOLD. Innledning ved Sorenskriver side 3. Kommuner og innbyggere side 4. Organisasjon og økonomi side 5. Saksavvikling og statistikk side 6

INNHOLD. Innledning ved Sorenskriver side 3. Kommuner og innbyggere side 4. Organisasjon og økonomi side 5. Saksavvikling og statistikk side 6 ÅRSMELDING 2012 INNHOLD Innledning ved Sorenskriver side 3 Kommuner og innbyggere side 4 Organisasjon og økonomi side 5 Saksavvikling og statistikk side 6 Vitnestøtte side 11 2 SORENSKRIVEREN HAR ORDET

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Anita Engan Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/428-11 Innføring av WebSak i pilotdomstoler - felles arkivtjeneste for administrative saker Vedlegg: Vedlegg

Detaljer

FORRETNINGSSTATISTIKK FOR HØGSTERETT

FORRETNINGSSTATISTIKK FOR HØGSTERETT FORRETNINGSSTATISTIKK FOR HØGSTERETT 1.1.2012 31.12.2012 VERKSEMDA I ANKEUTVALET SIVILE SAKER Anke over dom i sivile saker Ikkje avgjorde saker ved starten av perioden 46 Innkomne saker 470 Avgjorde saker

Detaljer

Styreprotokoll. Møtedato: Møtested: Trondheim Møtetid: 10:00-16:00

Styreprotokoll. Møtedato: Møtested: Trondheim Møtetid: 10:00-16:00 Styreprotokoll Møtedato: 13.02.2017 Møtested: Trondheim Møtetid: 10:00-16:00 Under styremøtet redegjorde Håkon Sivertsen fra Trøndelag Forskning og Utvikling AS for en evaluering foretatt av pilotdomstoler

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1239-7 Saksnr Sakstype Møtedato 15/01 Vedtakssak 23.02. Anvendelse av mindreforbruk i domstolene og DA 2014

Detaljer

Domstolene i Norge. Årsmelding 2010

Domstolene i Norge. Årsmelding 2010 Domstolene i Norge Årsmelding 2010 section title INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning ved direktør og styreleder 4 Domstoladministrasjonens styre 5 Dette er domstolene 7 Domstolenes rolle i samfunnet 7 De alminnelige

Detaljer

Kortversjon av årsrapport for Jæren tingrett

Kortversjon av årsrapport for Jæren tingrett 2011 Kortversjon av årsrapport for Jæren tingrett 1 KORTVERSJON AV ÅRSRAPPORTEN FOR 2011 Domstolens saksavvikling med forklaringer til forretningsstatistikken 0. Kodeforklaring TVI = Sivile tvistesaker

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Kari Hinrichsen Gjervold Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 17/1442-1 Erstatningssaker - Oversikt over saker fra 216 og 217 Direktørens sakssammendrag: Domstoladministrasjonen

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1318-6 Revidert budsjett 2016 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - tilbakemelding på mail av 14.12.2015 Vedlegg

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT ÅRSMELDING FOR 2009

BORGARTING LAGMANNSRETT ÅRSMELDING FOR 2009 BORGARTING LAGMANNSRETT ÅRSMELDING FOR 2009 Forord Borgarting lagmannsrett legger nå for åttende gang frem sin årsmelding for året 2009. For første gang vil årsmeldingen bare være å finne elektronisk.

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Arnstein Fikkan Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/1459-1 Utredning av fremtidig domstolstruktur Begrensninger i økonomiske disposisjoner Vedlegg: Vedlegg

Detaljer

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 OPPRETTELSEN 3 GEOGRAFI - BEFOLKNING JURISDIKSJON 4 ANSATTE I 2009 6 SAKSTYPER - STATISTIKK BEHANDLINGSTID 9 UTFALLET VED ANKE

Detaljer

Nedre Romerike tingrett

Nedre Romerike tingrett Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2013 Kommuner og innbyggere Nedre Romerike tingrett er domstol for Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog - Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal kommune, se kart på

Detaljer

Styreprotokoll. Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim

Styreprotokoll. Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim Styreprotokoll 201300012-18 Møtedato: 28. november 2013 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim Styret: Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Kim Dobrowen

Detaljer

Økonomiplan for de alminnelige domstolene og jordskifterettene. September 2006

Økonomiplan for de alminnelige domstolene og jordskifterettene. September 2006 Økonomiplan for de alminnelige domstolene og jordskifterettene 2007-2011 September 2006 Domstoladministrasjonen 7485 Trondheim Tlf: 73 56 70 00 Faks: 73 56 70 01 postmottak@domstoladministrasjonen.no www.domstoladministrasjonen.no

Detaljer

De alminnelige domstolene består av tre instanser:

De alminnelige domstolene består av tre instanser: DOMSTOLENE I NORGE DOMSTOLENE I NORGE De alminnelige domstolene består av tre instanser: Høyesterett, lagmannsrettene (andre instans) og tingrettene (første instans). Domstolene dømmer både i sivile saker

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. mai 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00974-A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 17. september 2012

STYREPROTOKOLL. Styremøte 17. september 2012 201200012-10 STYREPROTOKOLL Styremøte 17. september 2012 Til stede fra styret: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem Magne

Detaljer

Domstolene i Norge 2007

Domstolene i Norge 2007 Domstolene i Norge 2007 Innhold Innledning Domstolene 2007 Styret i 2007... 2 Dette er domstolene Domstolenes rolle i samfunnet... 4 De alminnelige domstolenes oppgaver 4 Kart domstolene... 6 Jordskifterettane

Detaljer

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 1 Tinghuset i Tromsø ligger nord i sentrum like ved Tromsøbrua, og ble tatt i bruk i mars 3. Tinghuset har et bruksareal på ca. 5 m 2 og består av torgrom/vrimlehall,

Detaljer

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 1 4 Tinghuset i Tromsø Hålogaland lagmannsrett er Nord-Norges ankedomstol og en av seks lagmannsretter i Norge. Lagdømmet omfatter fylkene Nordland, Troms

Detaljer

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 OPPRETTELSEN 3 GEOGRAFI BEFOLKNING JURISDIKSJON 4 ANSATTE I 2011 6 SAKSTYPER STATISTIKK BEHANDLINGSTID 9 LAGMANNSRETTENS KOMMENTARER

Detaljer

Styreprotokoll. Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Carl I. Hagen Varamedlem Monica Nylund

Styreprotokoll. Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Carl I. Hagen Varamedlem Monica Nylund Styreprotokoll 201300012-12 Møtedato: 23.-24.september 2013 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim Styret: Styreleder Bård Tønder Styremedlem Kim Dobrowen Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem Ove

Detaljer

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for. Jæren tingrett

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for. Jæren tingrett Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen 2015 Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett 1 DEL I : KOMMENTARER TIL RESULTATOPPNÅELSE OG ADMINISTRATIV UTVIKLING I 2015

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Gunnar Kvitsand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/1330-1 Gebyrinnkreving i domstolene Vedlegg: RETTSGEBYR, prisliste per 29.04.2016 Direktørens sakssammendrag:

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2015 truffet vedtak i Sak nr: Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: 15-062 (arkivnr: 15/844) og 15-070 (arkivnr:15/998) Klage fra advokat A på vegne av

Detaljer

FORRETNINGSSTATISTIKK FOR HØGSTERETT 01.01.2011 31.12.2011

FORRETNINGSSTATISTIKK FOR HØGSTERETT 01.01.2011 31.12.2011 FORRETNINGSSTATISTIKK FOR HØGSTERETT 01.01.2011 31.12.2011 VERKSEMDA I ANKEUTVALET SIVILE SAKER Sivile ankar over dom Ikkje avgjorde saker ved starten av perioden 44 Innkomne saker 431 Avgjorde saker 420

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1318-12 Anvendelse av mindreforbruk 2015 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap 410 Domstolene Direktørens sakssammendrag:

Detaljer

Domstolenes vanskelige ressurssituasjon

Domstolenes vanskelige ressurssituasjon Saksbehandler: Direkte tlf.: Arnstein Fikkan 73567062 Dato: 17.02.2017 Saksnr.: Arkivkode: DOMSTOL 111 Deres ref.: Statsråd Per-Willy Amundsen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030

Detaljer

Nedre Romerike tingrett

Nedre Romerike tingrett Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2012 Kommuner og innbyggere Nedre Romerike tingrett er domstol for Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog - Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal kommune, se kart på

Detaljer

De alminnelige domstolene består av tre instanser:

De alminnelige domstolene består av tre instanser: DOMSTOLENE OG RETTSPLEIEN I NORGE DOMSTOLENE I NORGE DOMSTOLENE I NORGE SIDE 3 De alminnelige domstolene består av tre instanser: Høyesterett, lagmannsrettene (andre instans) og tingrettene (første instans).

Detaljer

DOMSTOLENE I NORGE. Årsrapport 2016

DOMSTOLENE I NORGE. Årsrapport 2016 DOMSTOLENE I NORGE Årsrapport 2016 Domstolene i Norge 2016 2 Xxx INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I: Beretning 5 Beretning 7 Domstoladministrasjonen 8 Domstoladministrasjonens styre 9 DEL II: Om virksomheten og

Detaljer

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 OPPRETTELSEN 3 GEOGRAFI BEFOLKNING JURISDIKSJON 4 ANSATTE I 2012 6 SAKSTYPER STATISTIKK BEHANDLINGSTID 9 LAGMANNSRETTENS KOMMENTARER

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Klaus Kristiansen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/958-8 Domstoladministrasjonens regelutvalg - Regelutviklingsbehov og forslag om avvikling Direktørens

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Merethe Baustad Ranum Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/1058-1 Barn i domstolene - Status og videre arbeid Styresak Vedlegg: Vedlegg 1_Mandat, AMA Vedlegg

Detaljer

Maktfordelingen i Norge

Maktfordelingen i Norge Maktfordelingen i Norge De tre statsmakter Stortinget Lovgivende makt Regjeringen Utøvende makt Domstolene Dømmende makt Domstolene og rettspleien i Norge Høyesterett 6 lagmannsretter 68 tingretter Inkludert

Detaljer

Straffesaker. I Tilståelsesdom. I Meddomsrettssaker. I En dommer dømmer i. r Fagdommeren far med seg to lekdommere. I Spesielle vilkår, den tiltalte

Straffesaker. I Tilståelsesdom. I Meddomsrettssaker. I En dommer dømmer i. r Fagdommeren far med seg to lekdommere. I Spesielle vilkår, den tiltalte Straffesaker I Tilståelsesdom I n dommer dømmer i saken I Spesielle vilkår, den tiltalte må tilstå og godta dom på dette stadiet I Meddomsrettssaker r Fagdommeren far med seg to lekdommere I Tiltalte møter

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Ine Evensen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/632-9 Tvangs - og gjeldssaker i førsteinstans Vedlegg: Vedlegg 1 - Rapport 27. juni 2017 Vedlegg 2 - Utredning

Detaljer

Styreprotokoll. Styremedlem Kim Dobrowen Styremedlem Berit Brørby

Styreprotokoll. Styremedlem Kim Dobrowen Styremedlem Berit Brørby Styreprotokoll Websak:14/483 Møtedato: 17. november 2014 Møtested: Lillestrøm Deltakelse: Forfall Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem Carl I. Hagen Styremedlem

Detaljer

Styreprotokoll. I forkant av styremøtet ble det avholdt møte med Innstillingsrådet for dommere. Telefon Telefaks

Styreprotokoll. I forkant av styremøtet ble det avholdt møte med Innstillingsrådet for dommere. Telefon Telefaks Styreprotokoll 201400012-4 Møtedato: 17. mars 2014 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim Styret: Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim Styremedlem Berit Brørby (deltok pr. tlf.) Styremedlem

Detaljer

Domstolene i Norge. Årsmelding 2009

Domstolene i Norge. Årsmelding 2009 Domstolene i Norge Årsmelding 2009 section title INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning ved direktør og styreleder 4 Dette er domstolene 7 Domstolenes rolle i samfunnet 7 De alminnelige domstolenes oppgaver 8

Detaljer

DOMSTOLENE I NORGE. Årsmelding 2013

DOMSTOLENE I NORGE. Årsmelding 2013 DOMSTOLENE I NORGE Årsmelding section title INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning ved direktør og styreleder 4 Domstoladministrasjonens styre 5 Dette er domstolene 8 Domstolenes rolle i samfunnet 8 De alminnelige

Detaljer

Domstolene i Norge. Årsmelding 2011

Domstolene i Norge. Årsmelding 2011 Domstolene i Norge Årsmelding 2011 section title INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning ved direktør og styreleder 4 Domstoladministrasjonens styre 5 Dette er domstolene 6 Domstolenes rolle i samfunnet 6 De alminnelige

Detaljer

Styreprotokoll. Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem Rolf Selfors. Telefon Telefaks

Styreprotokoll. Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem Rolf Selfors. Telefon Telefaks Styreprotokoll 201300012-14 Møtedato: 21. oktober 2013 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim Styret: Styreleder Bård Tønder Styremedlem Kim Dobrowen Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem Carl I.

Detaljer

Follo tingrett. Kopi av embetsmannsuniformen til Christian Magnus Falsen, sorenskriver i Follo , kjent som grunnlovens far

Follo tingrett. Kopi av embetsmannsuniformen til Christian Magnus Falsen, sorenskriver i Follo , kjent som grunnlovens far Follo tingrett Kopi av embetsmannsuniformen til Christian Magnus Falsen, sorenskriver i Follo 1808-1814, kjent som grunnlovens far Årsrapport 2014 Idé og verdigrunnlag Domstolene skal være uavhengige.

Detaljer

Styreprotokoll. Møtedato: Møtested: BorgEid Møtetid: &

Styreprotokoll. Møtedato: Møtested: BorgEid Møtetid: & Styreprotokoll Møtedato: 02.10.2017-03.10.2017 Møtested: BorgEid Møtetid: 10.00-16.00 & 09.00-14.45 Styremøtet gikk over to dager med varamedlemmer tilstede. Styremedlemmene Marit Nybakk og Cecilie Østensen

Detaljer

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 1 5 Tromsø Hålogaland lagmannsrett er Nord-Norges ankedomstol og en av seks lagmannsretter i Norge. Lagdømmet omfatter fylkene Nordland, Troms og Finnmark

Detaljer

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 2.1 saker... 2 2.2 Behandlede saker... 2 2.3 Saksbehandlingstid... 3 2.4 Oppdragsgivere... 4 2.5 Eksterne henvendelser... 5 2.6

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom: Den offentlige

Detaljer

Styreprotokoll. Møtedato: Møtested: Trondheim Møtetid: 10:00-15:00

Styreprotokoll. Møtedato: Møtested: Trondheim Møtetid: 10:00-15:00 Styreprotokoll Møtedato: 26.09.2016 Møtested: Trondheim Møtetid: 10:00-15:00 Styemøtet gikk over to dager med varamedlemmer tilstede. Styremedlem Bente Elvrum deltok på første dag. Avdelingsdirektør Jann

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2014. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2014.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2014. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2014. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2014 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2014. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er en av Norges største tingretter. Embetsdistriktet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 9. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02033-A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 07.11.2012 i Gulating lagmannsrett, 12-027723ASD-GULA/AVD2 Dommere: Magni Elsheim Rolf Strøm Carl Petter Martinsen Ankende part Sos Rasisme Ankemotpart

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Kari Berget Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1126-1 Status og utfordringer i arbeidet med kvalitet- og kompetanseutvikling Vedlegg: 1. Oppsummering av

Detaljer

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 OPPRETTELSEN 3 GEOGRAFI - BEFOLKNING JURISDIKSJON 4 ANSATTE I 2010 6 SAKSTYPER - STATISTIKK BEHANDLINGSTID 9 LAGMANNSRETTENS

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Jenny Melum Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/635-84 Sannhetens øyeblikk - Handlingsplan for serviceutvikling i domstolene og DA Sak til styret Tidligere

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Klaus Kristiansen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/686-5 Klage over avslag på søknad om tilgang til domstolenes elektroniske pressesider Vedlegg: Vedlegg

Detaljer

Arbeidsretten. Virksomhet. FORORD s. 2 NOEN NØKKELTALL s. 3

Arbeidsretten. Virksomhet. FORORD s. 2 NOEN NØKKELTALL s. 3 Arbeidsretten Virksomhet i 2005 Innholdsoversikt FORORD s. 2 NOEN NØKKELTALL s. 3 1. KORT OM ARBEIDSRETTENS VIRKEOMRÅDE s. 4 2. ARBEIDSRETTENS MEDLEMMER OG PERSONALE s. 6 3. SAKER OG SAKSBEHANDLING s.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Ingrid Olsen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/52-1 Sammenslåing av Bergen og Nordhordland tingretter og Eiker, Modum og Sigdal og Kongsberg tingretter

Detaljer

Borgarting Lagmannsrett. Årsmelding 2015

Borgarting Lagmannsrett. Årsmelding 2015 Borgarting Lagmannsrett Årsmelding 2015 Innhold: Innledning side 4 Førstelagmannen har ordet side 5 Organisasjon og bemanning side 6 Saksavvikling og statistikk side 7 Kompetansearbeid side 8 Digitalisering

Detaljer