Årsrapport til Domstoladministrasjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport til Domstoladministrasjonen"

Transkript

1 Årsrapport for domstolene i første og andre instans 2008 Årsrapport til Domstoladministrasjonen Nedre Romerike tingrett

2 DEL I KOMMENTARER TIL RESULTATOPPNÅELSE OG ADMINISTRATIV UTVIKLING I Domstolens saksavvikling - forklaringer til forretningsstatistikken Nedre Romerike tingrett har hatt en nedgang i innkomne saker totalt sett siste år. Figur 1 viser domstolens utvikling i saksmengde de siste ni årene. Sakene er vektet (tvi=1, med=0,5, ene=0,15). Vektede saker innkommet - behandlet innkommet behandlet Fig 1 Forholdet mellom vektede innkomne og behandlede saker Tvistesakene (TVI) TVI sakene viser en økning i Grafisk fremstilt ser situasjonen ut som i figur 2. Tallene er for både tvistemål og tvistesak. En av årsakene til økning skyldes at midlertidig sikringer nå regnes som tvistesak. For 2008 er det 42 nye midlertidig sikringer og 38 midlertidig sikringer er avgjort/avsluttet i perioden. Tar man disse tallene ut av figur 2 ville vi allikevel hatt en økning i TVI saker, men en mer beskjeden økning for første gang på to år Innkommet Behandlet Fig 2 Innkomne og behandlede TVI-saker

3 Utviklingen av beholdning og behandlingstid er illustrert i figur 3. Årsrapport 2008 Nedre Romerike tingrett Beholdning Saksbehandlingstid Fig 3 TVI Beholdning og behandlingstid Saksbehandlingstiden for sivile saker er redusert og ligger godt innenfor de sentrale måltallene. Årsaken til at gjennomsnittlig saksbehandlingstid er redusert skyldes bl.a. de midlertidig sikringene. Videre vil det fremgå senere at vi har hatt langt færre MED-saker i 2008, og har dermed kunnet behandle flere tvistesaker. Saksbehandlingstiden for sivile saker, ligger som nevnt godt innenfor målene for gjennomsnittlig saksbehandling på 6 måneder. Etter innføring av den nye tvisteloven, er det som kjent innført krav om at saksbehandlings-tiden i den enkelte sak ikke skal overstige 6 måneder for saker etter allmennprosess, og 3 måneder etter småkravsprosess. De fleste sakene er behandlet innen lovens frister. Etter allmennprosessen er 8 saker (3 %) avgjort etter lovens frist. I halvparten av de forsinkede sakene har dommer anmerket at oversittelsen delvis skyldes stor arbeidsbyrde, men overskridelsen er bare på fra 4 til 21 dager. For de øvrige 4 sakene er ferie og sykdom angitt som årsak. Når man vet at det alltid er noen saker som vil kreve lenger saksbehandlingstid enn 6 måneder, tyder erfaringene fra det første året med ny tvistelov på at rutinene for behandling av saker etter allmennprosessen fungerer bra. 36 småkravssaker er avsluttet i 2008, og 10 av dem er avsluttet etter lovens frist. Det skyldes blant annet forsinkelser som følge av rettsferien, og prosessuelle vanskeligheter i saker med selvprosederende parter og etter forutgående forliksrådsbehandling. Det er kun i en av småkravssakene hvor forsinkelsen var betydelig (158 dager), men dette skyldes at saksøkeren ikke kunne møte til sluttmøte på grunn av sykdom. Rutinene for berammelse av sluttmøte i småkravssaker vil bli gjennomgått. Forventet utvikling i 2009 Vårt distrikt opplever fortsatt en rask utvikling med hensyn til tilflytting, byggevirksomhet og etablering av arbeidsplasser. På bakgrunn av befolkningsveksten i området må det forventes at sakstallet vil øke i årene framover. Enedommersakene (ENE) 3

4 Strafferettspleien representerer en betydelig del av domstolens arbeidsmengde. Enedommersakene har fram til 2007 hatt en stor økning. Denne økningen har ikke fortsatt, til tross for at antall fengslinger har økt, se figur 5. ENE - innkom met Fig 4 Innkomne ENE-saker En av årsakene til denne nedgangen er at vi i 2008 ikke har hatt en eneste kommunikasjonskontroll (KK) sak. I 2007 hadde vi 58 KK saker. En annen årsak kan være kapasiteten til Romerike politidistrikt. Det har bl.a. vært stor utskiftning av politijurister og antall ubehandlede saker hos politiet har steget betydelig. Fengslinger - innkom met Fig 5 Innkomne fengslinger. Antallet fengslinger har i perioden 2005 til 2008 økt med 97%. Det store antallet fengslingssaker er ressurskrevende, og det er har vært nødvendig å øke beredskapen i organisasjonen for å behandle disse sakene. Forventet utvikling i 2009 Det er trolig at antall fengslinger ikke vil fortsette å øke. Enkelte narkotika saker har generert mange fengslinger, og i disse sakene er/vil hovedforhandlinger blir gjennomført med det første. 4

5 Meddommersakene (MED) MED - Innkommet og behandlet Innkommet Behandlet Fig 6 Innkomne og behandlede MED-saker i MED - beholdning og behandlingstid Behandlingstid Beholdning Fig 7 MED Beholdning og saksbehandlingstid. Figur 7 illustrerer en positiv utvikling når det gjelder beholdningene i MED-saker. Det er særlig to ting som spiller inn i denne sammenheng. Den såkalte Vannverkssaken pågikk i 2007, men dom ble avsagt først i februar Denne krevde såpass mye ressurser at det hadde innvirkning på beholdningen, og på saksbehandlingstiden. I første halvdel av året var saksbehandlingstiden over 100 dager, men på grunn av færre innkomne saker, sank behandlingstiden i annet halvår, slik at året under ett ble tilfredsstillende. Som figur 6 viser, har det vært en stor nedgang i innkomne MED-saker. Det er flere årsaker til dette, bla. stor utskiftning av politijurister og noe ledighet i politijuriststillinger hos Romerike politidistrikt. Budsjettsituasjonen til Romerike politidistrikt spiller sikkert også inn. Et eksempel på dette er 5

6 at vi ikke har fått noen kommunikasjonskontroll saker i 2008 (se også under Enedommersaker). Forventet utvikling 2009 Med den utviklingen det har vært det siste året når det gjelder MED-saker, er det vanskelig å si noe om den kommende periode. Politimesteren i Romerike politidistrikt håper at produksjon av straffesaker gradvis skal komme opp på tidligere nivå, men har ikke tro på at de klarer å nedarbeide restansene. Det må etter dette antas at vi vil motta flere MED-saker i 2009 enn i Tvangs- og gjeldssakene Namsrettssakene viser en økning på tvangssalg og midlertidig sikringer ift Det er en nedgang på gjeldsordning, klager og andre tvangssaker. Det er god kontroll på saksavviklingen. Enkelte tvangssalg er omfattende og noen salgsobjekter er tunge å selge, spesielt nå i den økonomiske situasjonen som eksisterer. Skifte/konkurssakene Skifte/konkurssakene er relativt stabile i forhold til fjoråret. Det er noen flere innkomne konkursbegjæringer. Vi har allikevel klart å avlevere flere konkursbegjæringer enn det som er innkommet. Antallet innkomne dødsboskifter er økt fra 20 i 2007 til 54 i En årsak til dette kan være de nye bestemmelser om arveavgift. 1.2 Arbeidsmiljø Domstolledelsen har løpende fokus på arbeidsmiljøet, og er opptatt av at den enkelte blir ivaretatt i det daglige arbeidet. I 2008 ble det gjennomført medarbeidersamtaler med alle saksbehandlere, administrasjonssjef og dommerfullmektiger. Sorenskriveren ønsker å gjennomføre medarbeidersamtaler med dommerne annet hvert år. I desember 2007 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i domstolene. Resultatene fra denne undersøkelsen er gjennomgått med alle ansatte. Verken de ansatte, tillitsvalgte eller ledelsen fant grunnlag for å følge opp spesielle forhold som følge av undersøkelsen. Gjennomgangen var likevel en god anledning til å drøfte arbeidsmiljø forhold i organisasjonen. Men HMS arbeid er viktig og vi kommer til å fortsette dette arbeidet på flere områder videre. I 2008 har vi hatt et sykefravær på 3,3%. Dette er ikke inkludert ressursdommers sykefravær. Sykefraværet i domstolen er i stor grad knyttet til saksbehandlere og dommerfullmektiger som har hatt sykdom ifm. graviditet. Vi har tett dialog med de sykemeldte. 1.3 Likestilling Det er viktig for Tingretten at det er like muligheter for ansettelser, kompetanseutvikling og avansement uavhengig av kjønn, funksjonshemming eller sosial, etnisk og kulturell bakgrunn. Når det gjelder kompetanseutvikling, se kap. 1.4 i årsrapporten. Ved nedsettelse av interne komiteer og grupper ønsker vi å utnytte alle de ansattes egenskaper, og gjøre det mulig at alle kan bidra på områder avhengig av individuell kompetanse. Videre er vi opptatt av 6

7 likestilling ved ansettelser. Vikar som konsulent ble ansatt i Det var en kvalifisert fremmedkulturell person som ble innkalt til intervju. Lønnsfastsettelser har skjedd i henhold til prinsippene fastsatt i lønnspolitikken for domstolene. 1.4 Kompetansearbeidet i domstolen Tingretten benytter jevnlig kompetanseutvalgenes kurstilbud. I løpet av 2008 har vi hatt deltakere på kurset for nye dommerfullemektiger. De fleste av dommerne deltok på tredagerssamling for dommere i lagdommet, domstolmøte i Stavanger i tillegg til at det ble arrangert et kurs for dommerne i Øvre og Nedre Romerike tingrett i samarbeid med advokatkretsen vedrørende ny tvistelov. Dommere har deltatt på kurs om Kjøp og salg av fast eiendom - avhendingsloven, Erfaringsseminar ny tvistelov, Strafferett, Rettsgebyr og salærfastsettelse, Tvangsfullbyrdelse og Vitnepsykologi og vitneavhør, alle i regi av Kompetanseutvalget for dommere. Dommere har deltatt på kurs i Offentlig støtte i EØS arrangert av Jus, og Lovdatakurs. Tre saksbehandlere har fullført hhv. Justina tvang og Justina sivil og straffeprosess. I samarbeid med Øvre Romerike tingrett blir det nå arrangert en lokal Justina basis, og syv av våre saksbehandlere skal delta på dette. Saksbehandlere har deltatt på følgende Lovisa kurs: Tvang, gjeld og midlertidig sikring, Rapporter i Lovisa. Videre har flere deltatt på kurs i Salær og rettsgebyr i regi av Kompetanseutvalget. Mange av saksbehandlerne har deltatt på ulike Office kurs. I regi av Oslo tingrett har flere deltatt på kurs om fri rettshjelp. Administrasjonssjefen har deltatt på kurs i offentlige anskaffelser, Bibjurekurs, Agressokurs og seminar for alle administrasjonssjefer. Videre var administrasjonssjefen sammen med sorenskriver på bli kjent dag i DA. Sorenskriver og administrasjonssjef var på kurs om lokal lønnspolitikk. Tingrettens ansatte gjennomførte faglig tur til Amsterdam og Haag. I desember hadde hele Tingretten en heldagssamling. Temaer som var diskutert var bruken av tolk, service, ESS, praktiske oppgaver knyttet til ny tvistelov og presentasjon av Akershus og Oslo jordskifterett. Videre har sorenskriver og administrasjonssjef to ganger i løpet av året deltatt på nettverkssamling. Nettverket består av sorenskrivere og administrasjonssjefer i Follo -, Aust- Agder -, Norhordaland tingrett i tillegg til Nedre Romerike tingrett. Flere av saksbehandlerne har ytret ønske om kurs innenfor ulike områder hvor de jobber. Vi har mange som deltar på Justina basis nå, men det bør vurderes om det kan være kurs med mindre omfang enn Justina på ulike områder. Det er få som får delta på sentrale Justina kurs, og det er omfattende for de som skal delta. Det hadde også vært fint om de som har driftskoordinatorroller (DK) kunne bli oppdatert enten igjennom kurs el.l. Det er vel få områder som har en så rivende utvikling som itområdet, slik at oppdateringer kreves hele tiden. Personene som har DK-roller har ikke itområdet som sitt hovedarbeidsområdet, og det er viktig for de og ikke minst for den servicen de skal yte for resten av tingretten at de blir holdt tilstrekkelig oppdatert på utviklingen. Videre er opplæring av nye administrasjonssjefer dårlige på en del områder. Det er veldig få personer i en domstol som har felles oppgaver med en administrasjonssjef. Derfor bør opplæring foregå i regi av Domstoladministrasjonen (DA). Det er veldig nyttig og fint med en 7

8 bli kjent dag med DA. Men det bør også være muligheter for opplæring i en del systemer som Agresso og SAP for å nevne noe. Sorenskriver og administrasjonssjef ønsker seg et felles lederkurs gjerne i samarbeid med ledelse i tilsvarende domstoler. 1.5 Samhandling i straffesakskjeden Det arrangeres årlige samarbeidsmøter mellom Øvre- og Nedre Romerike tingrett, Romerike politidistrikt og faste forsvarere i de to kretsene. Videre har vi årlige møter med alle lensmennene i kretsen. Vi har sporadiske møter med Kriminalomsorgen. Tingretten arrangerer en gang hvert år fagseminar for dommerne, advokatkretsen og dommerne på Øvre Romerike tingrett. På slutten av 2008 etablerte vi et brukerforum bestående av to personer fra påtaleavdelingen ved Romerike politidistrikt, to representanter fra advokatkretsen og tre representanter fra Nedre Romerike tingrett. Dette er en oppfølging av en bevisst satsing på service og kvalitet, og poenget er å innhente synspunkter fra våre faste brukere, slik at kvalitet og service kan forbedres. 1.6 Avskrivning av uerholdelige fordringer Vi har ikke noen. 1.7 Serviceutvikling Nedre Romerike tingrett gjennomførte i 2007 et pilotprosjekt som service og samspill. Samhandlingsregler ble utarbeidet, og er fulgt opp i 2008 bla. gjennom medarbeidersamtaler. Nye informasjonsskjermer er installert i løpet av To viser hvilke saker som går i hvilken sal, og tre viser praktisk informasjon til de ulike aktørene i retten. Eksterne rettsvitner er på plass fra oktober Dette vil frigjøre tid for saksbehandlere. Et samarbeid er inngått mellom Asker og Bærum tingrett, Follo tingrett, Øvre Romerike tingrett og Nedre Romerike tingrett vedrørende igangsetting av vitnestøtteprosjekt. Møter er avholdt med Akershus Røde Kors, og forhåpentlig har vi vitnestøtter på plass fra mars Lørdagsvigsler Tingretten gjennomfører lørdagsvigsler ca en gang per måned. Rutinene rundt vigsler er noe endret i løpet av Det er bl.a. bestemt at saksbehandler skal være tilstede på lørdagsvigsler, både av hensyn til service overfor brudepar og av sikkerhet Publikumsservice Det ble i pilotprosjektet utarbeidet et mål om hvordan vi ønsker at våre brukere skal oppfatte oss. For å finne ut hvordan våre brukere oppfatter oss gjennomførte vi høsten 2008 en undersøkelse. Resultatet av denne undersøkelsen finnes i egen rapport og ble referert i Rett på sak 2008 nr. 4. Undersøkelsen viser at de fleste av brukerne er fornøyd med hvordan de oppfatter Nedre Romerike tingrett. Det er allikevel ting som kan gjøres bedre, og dette vil vi jobbe med i Vi vurderer å gå mer i dybden i en ny undersøkelse, ved å gjennomføre intervjuer med brukere. Tingretten etablerte også høsten 2008 en fast brukergruppe, bestående av to representanter fra påtalemyndigheten og to representanter fra advokatkretsen i tillegg til tre personer fra tingretten. Dette er en oppfølging av en bevisst satsing på service og kvalitet, og poenget er å innhente synspunkter fra våre faste brukere, slik at kvalitet og service kan forbedres. 8

9 1.7.3 Fremmøteforkynning Tingretten har skriftlig rutine for fremmøteforkynning. Domfelte innkalles til Tingrettens ekspedisjon, hvor vi har et eget avlukke for fremmøteforkynning. I de aller fleste saker er det saksbehandler som foretar forkynnelsen. Hvis det har vært oppnevnt tolk for tiltalte i hovedforhandlingen, innkalles tolken til fremmøteforkynningen. Vi ser ikke noe behov for at DA i samarbeid med domstolene utarbeider en veileder på området. 1.8 Universell utforming av lokaler Det er heis i Tinghuset, som gjør det mulig for rullestolbrukere å bevege seg i alle tre etasjer. Dørene har også døråpninger som er tilstrekkelig brede, og de er mulige å åpne ved å trykke på en døråpner. I noen av rettssalene er det ekstra høyttalere for hørselshemmede. Det burde vært et slikt opplegg, eventuelt teleslynge tilgjengelig i alle salene. Når det gjelder synshemmede så vil de ha problemer med å finne fram i bygget på egen hånd. Man kommer inn i Tinghuset i første etasje, og må opp en etasje for å komme til resepsjonen. Dette er merket med skilt, men da ikke mulig for synshemmede å finne ut av. Rettssalene er heller ikke tilrettelagt for synshemmede. 1.9 Strømavtale med Trondheim Energi Opplysningene vi er bedt å rapporter følger i vedlegg 3. Nedre Romerike tingrett holder til ved siden av Romerike politidistrikt. Alle strøm og energi regninger blir sendt til Romerike politidistrikt fordi vi har felles målere med politiet. Vi har kun rapportert i vedlegg 3 vedrørende våre strømleverandører. I tillegg får vi fjernvarm fra Akershus fjernvarmeanlegg Bruk av tolker og utgifter til tolk ved rettssaker Det antas at det brukes relativt mye tolk ved Nedre Romerike tingrett, dels fordi noen av kommunene ligger nær hovedstaden, og dels fordi varetektsfengslinger som følge av straffbare forhold ved Gardermoen flyplass behandles her ved domstolen. Ifølge Lovisa ble det benyttet tolk i vel 400 saker i Det ble benyttet tolk i 24 % av alle ENE-saker, vel 7 % av alle MED-saker, og 2,5 % av alle TVI-saker, se utviklingen i bruk av tolk i figur 8 på neste side. Utgifter til tolk synes å overstige 1,7 millioner kroner. I dette tallet inngår også advokaters bruk av tolk i klientmøter, for eksempel i fengslingssaker (men altså utenfor rettsmøter). 9

10 Andel saker med tolk 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % 24,30 % 21 % 21,50 % 12 % 6,60 % 7,30 % 4 % 2,50 % 2,50 % Fig 8 Utviklingen av antall saker med tolk. MED ENE TVI Ellers må det bemerkes at straffesakene normalt ikke varer utover en dag, og normalt blir det da bare oppnevnt en tolk. Varer saken mer enn to dager, bør flere tolker innkalles. Varer saken fra en til to dager, vurderes behovet for flere tolker konkret. Siden retten bruker mange tolker, har personalet kunnskap om gode tolker, og man forsøker å benytte slike på nytt. Ellers brukes søkefunksjon i Lovisa, og man forsøker alltid å bruke tolk i høyeste kategori. Vi oppnevner ikke tolker i kategori under 5. Unntaksvis benyttes tolkebyråer, særlig hvis tolkeoppdraget har kommet raskt. Som kjent kan vi ikke da i særlig grad kvalitetssikre tolken. Fra tid til annen byr det på problemer å skaffe tolk. Det kan gjelde ved behov for tolk fra små språkgrupper, men også ofte ved behov for engelsk tolk. Rettssikkerheten for minoritetsspråklige er sterkt avhengig av god rettstolking, og det anbefales at DA og justisdepartementet fortsetter arbeidet med utdannelse og kvalitetssikring av tolker. Bruk av videokonferanseutstyr i de ulike tingrettene vil også kunne gjøre det lettere å skaffe kvalifiserte tolker Ledelse Se vedlegg 2. DEL II KOMMENTARER TIL REGNSKAPET FOR 2008 Regnskapet for 2008 viser et mindreforbruk på kr Nedenfor vil de postene som har et større/mindre avvik bli særskilt kommentert. Mindreforbruket er knyttet særlig til at vi har mottatt refusjoner for sykemeldte arbeidstakere og personer i fødselspermisjoner. Videre hadde vi forventet å betale for strøm og energi for fire kvartaler, men er bare fakturert for tre. Det blir derfor fem kvartaler å betale for i Videre har det vært vakanse i administrasjonssjefstillingen i to måneder, og det tar tid for ny administrasjonssjef å bli kjent med domstolen og å sette i gang tiltak. 10

11 Mindreforbruket utgjør 1,66% av tildelingen for Tallet er godt innfor de inntil 2,5% som er nevnt i disposisjonsskrivet for Vi ber på bakgrunn av dette om at hele mindreforbruket kan overføres til Forklaringer til talldelen av rapporteringen Stillinger (faste og midlertidige) Faste stillinger Posten viser et lite mindreforbruk. Denne skulle vist et overforbruk (tillegg på kr ) på totalt kr fordi arbeidsgiveravgiften i reviderte budsjett for alle lønnsforhandlinger er lagt inn i denne posten. Til tross for at en av våre saksbehandlere er innvilget permisjon i 3 år for å være Lovisa brukerstøtte for DA (4 måneder av 2008), og vikaren er lønnet fra midlertidig stillingposten er det et overforbruk på denne posten. Årsaken ligger i at vi ikke har fått fullfinansiert lønnsoppgjøret for dommerfullmektigene. Videre har vi hatt to dommerfullmektiger ute i fødselspermisjon. Lønningene til disse har økt, men fra NAV får vi kun refundert tilsvarende lønn som det de hadde ved starten av permisjonen Midlertidige stillinger Overforbruket på denne stillingen skyldes at det er ansatt en vikar for en av våre faste saksbehandlere som er i permisjon. Virkningen er 50% i fire måneder Vikarer En av våre saksbehandlere har vært sykemeldt i fem måneder. To dommerfullmektiger har vært i fødselspermisjon deler av året. Domstolen har til sammen mottatt kr i refusjon for sykepenger/fødselspenger. En student har vært engasjert for å avhjelpe situasjonen for saksbehandlerne Arbeidsgiveravgift Denne posten viser et overforbruk, men pga feilføring i revidert budsjett nevnte under punktet om Faste stillinger skulle denne posten vært tilført kr i revidert budsjett. Riktig rest regnskap skal være et mindreforbruk på kr Varer og tjenester Maskiner, inkl IT-utstyr Årsaken til merforbruket skyldes i hovedsak tolkeboks til kr Denne hører sammen med det nye lydutstyret som vi fikk i 2007, hvor DA dekket noe, men tolkeboksen er ikke dekket. Videre har vi kjøpt to nye skrivere/kopimaskiner Inventar Avviket her skyldes at det nå er kjøpt inn nye gardiner til resten av tinghuset, dvs 1. og 2. etg. I 2007 ble det kjøpt gardiner til 3. etg Kontorrekvisita På denne posten har vi et gledelig mindreforbruk på drøyt kr Forhåpentligvis klarer vi å holde bruken av disse midlene på et lavt nivå Litteratur Syv av våre saksbehandlere skal delta på Justina basis med oppstart januar Bøker er kjøpt inn til alle sammen. Videre er det kjøpt lovbøker til alle rettssalene IT-rekvisita (tonere, kassetter) 11

12 Det ble i 2008 kjøpt inn mer tonere enn vanlig. Dette er noe vi får glede av i Reiseutgifter. Diett, flytteutgifter Reisebudsjettet var i utgangspunktet lavt, og deltakelse for ansatte på kurs og seminarer er prioritert av tingretten Representasjon, bevertning Det ble i desember 2007 arrangert et felles faglig seminar for advokater i kretsen, Øvre- og Nedre Romerike tingrett. Dette var et spleiselag hvor inntektene fra advokatkretsen og Øvre Romerike tingrett kom i Vi betalte utgiftene som ikke ble fakturert før i Kunngjøringer Det har vært to kunngjøringer av stillinger i 2008 en konsulentstilling og 1-2 dommerfullmektig stillinger. Forbruket på denne posten skyldes annonsering av disse stillingene Porto og frakt Portoutgiftene er ikke redusert til tross for at DA mente at sentralisering av utsendelse av fakturaer gjøres av SSØ, og kuttet tingrettene i budsjettene som en konsekvens Indre vedlikehold/ Oppussing av lokaler Det er flere ting som burde vært satt i gang innenfor disse postene i På grunn av vakanse i administrasjonssjefstilling og ny administrasjonssjef har det blitt forsinkelser i dette. Vi ønsker å gjennomføre forbedringer i Strøm, oppvarming I 2008 er det betalt strøm og oppvarming for 4. kvartal 2007, 1. og 2. kvartal i Romerike politidistrikt sendt oss fakturaen for 3. kvartal for sent, slik at den ikke blir belastet før i Beløpet som gjelder for 3. kvartal er kr Brukeravhengige driftskostnader Denne posten har vært budsjettert for lavt. Den er gitt av leieutgifter til parkeringsplasser for ansatte og besøkende i tingretten i tillegg til felleskostnader for Romerike politidistrikt og Nedre Romerike tingrett. Det er Entra som fakturerer oss for disse felleskostnadene Forbruksmateriell til driften Årsaken til at denne posten er redusert ift skyldes at vaktmestertjenester tidligere ble belastet her i Tingretten hadde i 2008 en person ansatt midlertidig 3,5 timer i uka for å gjøre vaktmestertjenester, og dette ble belastet under Midlertidig stillinger. I 2007 ble også årlig utvendig vask av vinduer og persienner belastet denne posten, se nå post Renhold Renhold Disse midlene er brukt til ordinært renhold av tinghuset. Videre er de brukt til årlig utvendig vask av vinduer og persienner og hovedrent i 2. og 3. etg. Tidligere år har de to siste postene blitt belastet Forbruksmateriell til driften. 12

13 2 Hovedprioriteringer Årsrapport 2008 Nedre Romerike tingrett 2008 har vært et aktivt år for Nedre Romerike tingrett. Det ble avsagt dom i vannverkssaken i februar. Den sammen med et par andre store saker har hatt den konsekvens at gjennomsnittlig antall timer i retten for alle saker er økt med en time. Reduksjonen i antall innkomne MED-saker har gjort at vi har kunnet avvikle flere TVI-saker, og vi er a jour på alle saksområder. Vi vet at vi får flere store saker i 2009, slik at det blir en utfordring for oss å holde oss a jour videre framover. Barnevernsvakta er per januar 2009 flyttet ut av tinghuset, og vi håper at arbeidet med å gjøre om disse lokalene til rettssal og flere møterom vil gjøre det mer levelig. Med 12 dommere (til tider 14) og 6 rettssaler, er det ikke lett å få hverdagen til å fungere, men ombyggingen av barnevernsvakta vil hjelpe på. Slik som budsjettet ser ut nå for 2009 ikke inkludert mindreforbruket for 2008, så vil vi ha et svært stramt budsjett, med lite rom for å gjøre noe med bygget. Bygget er 20 år gammelt, og vi jobber hele tiden med fornyelser og å gjøre det mer tidsriktig. Vedlegg 1 HMS arbeid i domstolen 2008 Vedlegg 2 Ledelse 2008 Vedlegg 3 Strømleverandør Vedlegg 4 Regnskapsrapportering 13

DOMSTOLENE I NORGE 2005

DOMSTOLENE I NORGE 2005 DOMSTOLENE I NORGE 2005 Innhold Styrelederen Viktige oppgaver framover 2 Dette er domstolene Domstolenes rolle i samfunnet 3 Domstolenes oppgaver 6 Domstolenes virksomhet Måloppnåelse 7 Innkomne og behandlede

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2014

ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2014 ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2014 2 Bergen tingrett HORDALAND KRAV TIL DOMSTOLENE Domstolene skal være uavhengige. De skal sikre og fremme rettssikkerhet og verne om rettssamfunnet. Domstolene skal til enhver

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

2 2. j u l i - s a k e n

2 2. j u l i - s a k e n OSLO TINGRETT D o m s t o l s a r b e i d e t i 2 2. j u l i - s a k e n E R F A R I N G S R A P P O R T Rapportens tittel: Erfaringsrapport. Domstolsarbeidet i 22. juli-saken Utgitt av: Oslo tingrett,

Detaljer

Årsmelding 2004 for Frostating lagmannsrett

Årsmelding 2004 for Frostating lagmannsrett Årsmelding 2004 for Frostating lagmannsrett Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. 2004 Konsolidering og ny statsning 3. Geografi Befolkning Jurisdiksjon 4. Ansatte i 2004 5. Sakstyper Statistikk Behandlingstid

Detaljer

Borgarting lagmannsrett. Årsmelding 2005

Borgarting lagmannsrett. Årsmelding 2005 Borgarting lagmannsrett Årsmelding 2005 Borgarting lagmannsrett 1. Forord Side 4 2. Innledning Side 5 3. Viktige begivenheter Side 6 4. Organisatoriske utfordringer Side 9 5. Organisasjon Side 11 6. Arbeidsområder

Detaljer

RAPPORT 2013/41. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget. Simen Pedersen og John Magne Skjelvik

RAPPORT 2013/41. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget. Simen Pedersen og John Magne Skjelvik RAPPORT 2013/41 Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget Simen Pedersen og John Magne Skjelvik Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135

Årsrapport 2013. Statens lånekasse for utdanning. Årsrapport 2013. Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Dato: 26.02.2014 Versjon: 1.0 Arkivref: 201102135 Årsrapport 2013 Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2013 Lånekassen Side 1 av 32 Innhold 1. Ledelsens årsberetning... 3 2. Introduksjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

rhknoff Organiseringen av domstolsapparatet i Oslo

rhknoff Organiseringen av domstolsapparatet i Oslo rhknoff Organiseringen av domstolsapparatet i Oslo Rapport til Justisdepartementet Organiseringen av domstolsapparatet i Oslo Rapport til Justisdepartementet Strategi Systemer Struktur Samarbeid rhknoff

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Leif Moland. Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo

Leif Moland. Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo Leif Moland Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo Leif Moland Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo Fafo-rapport 2011:17 Fafo 2011 ISBN 978-82-7422-812-2 ISSN 0801-6143 2 Innhold

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Årsrapport. Statens lånekasse for utdanning

Årsrapport. Statens lånekasse for utdanning Årsrapport 2003 Statens lånekasse for utdanning Innhold 1 RAPPORT FRA STYRET 7 Hovedaktiviteter og prioriteringer 8 Utfordringer og muligheter 8 Hovedtall 9 Bedre tjenestetilbud i 2003 11 Forvaltningen

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Borgarting lagmannsrett. Årsmelding 2003

Borgarting lagmannsrett. Årsmelding 2003 Borgarting lagmannsrett Årsmelding 2003 INNHOLD: FORORD...3 2. BORGARTINGS HISTORIE OG FORHISTORIE...4 2.1. LAGDØMMETS OPPRINNELSE...4 2.2. EN FARGERIK RENESSANSELAGMANN...4 3. BORGARTING LAGDØMMES VIRKEOMRÅDE...5

Detaljer

INNSTILLINGSRÅDETS PRAKSIS-/POLICYNOTAT

INNSTILLINGSRÅDETS PRAKSIS-/POLICYNOTAT INNSTILLINGSRÅDETS PRAKSIS-/POLICYNOTAT 2 0. INNLEDNING... 3 1. OM INNSTILLINGSRÅDET OG DOMMERUTNEVNINGER... 4 2. DOMSTOLENES IDE- OG VERDIGRUNNLAG... 7 3. OM ANTALL DOMSTOLER, DOMMERSTILLINGER OG UTNEVNINGER...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer