Årsrapport til Domstoladministrasjonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport til Domstoladministrasjonen"

Transkript

1 Årsrapport for domstolene i første og andre instans 2008 Årsrapport til Domstoladministrasjonen Nedre Romerike tingrett

2 DEL I KOMMENTARER TIL RESULTATOPPNÅELSE OG ADMINISTRATIV UTVIKLING I Domstolens saksavvikling - forklaringer til forretningsstatistikken Nedre Romerike tingrett har hatt en nedgang i innkomne saker totalt sett siste år. Figur 1 viser domstolens utvikling i saksmengde de siste ni årene. Sakene er vektet (tvi=1, med=0,5, ene=0,15). Vektede saker innkommet - behandlet innkommet behandlet Fig 1 Forholdet mellom vektede innkomne og behandlede saker Tvistesakene (TVI) TVI sakene viser en økning i Grafisk fremstilt ser situasjonen ut som i figur 2. Tallene er for både tvistemål og tvistesak. En av årsakene til økning skyldes at midlertidig sikringer nå regnes som tvistesak. For 2008 er det 42 nye midlertidig sikringer og 38 midlertidig sikringer er avgjort/avsluttet i perioden. Tar man disse tallene ut av figur 2 ville vi allikevel hatt en økning i TVI saker, men en mer beskjeden økning for første gang på to år Innkommet Behandlet Fig 2 Innkomne og behandlede TVI-saker

3 Utviklingen av beholdning og behandlingstid er illustrert i figur 3. Årsrapport 2008 Nedre Romerike tingrett Beholdning Saksbehandlingstid Fig 3 TVI Beholdning og behandlingstid Saksbehandlingstiden for sivile saker er redusert og ligger godt innenfor de sentrale måltallene. Årsaken til at gjennomsnittlig saksbehandlingstid er redusert skyldes bl.a. de midlertidig sikringene. Videre vil det fremgå senere at vi har hatt langt færre MED-saker i 2008, og har dermed kunnet behandle flere tvistesaker. Saksbehandlingstiden for sivile saker, ligger som nevnt godt innenfor målene for gjennomsnittlig saksbehandling på 6 måneder. Etter innføring av den nye tvisteloven, er det som kjent innført krav om at saksbehandlings-tiden i den enkelte sak ikke skal overstige 6 måneder for saker etter allmennprosess, og 3 måneder etter småkravsprosess. De fleste sakene er behandlet innen lovens frister. Etter allmennprosessen er 8 saker (3 %) avgjort etter lovens frist. I halvparten av de forsinkede sakene har dommer anmerket at oversittelsen delvis skyldes stor arbeidsbyrde, men overskridelsen er bare på fra 4 til 21 dager. For de øvrige 4 sakene er ferie og sykdom angitt som årsak. Når man vet at det alltid er noen saker som vil kreve lenger saksbehandlingstid enn 6 måneder, tyder erfaringene fra det første året med ny tvistelov på at rutinene for behandling av saker etter allmennprosessen fungerer bra. 36 småkravssaker er avsluttet i 2008, og 10 av dem er avsluttet etter lovens frist. Det skyldes blant annet forsinkelser som følge av rettsferien, og prosessuelle vanskeligheter i saker med selvprosederende parter og etter forutgående forliksrådsbehandling. Det er kun i en av småkravssakene hvor forsinkelsen var betydelig (158 dager), men dette skyldes at saksøkeren ikke kunne møte til sluttmøte på grunn av sykdom. Rutinene for berammelse av sluttmøte i småkravssaker vil bli gjennomgått. Forventet utvikling i 2009 Vårt distrikt opplever fortsatt en rask utvikling med hensyn til tilflytting, byggevirksomhet og etablering av arbeidsplasser. På bakgrunn av befolkningsveksten i området må det forventes at sakstallet vil øke i årene framover. Enedommersakene (ENE) 3

4 Strafferettspleien representerer en betydelig del av domstolens arbeidsmengde. Enedommersakene har fram til 2007 hatt en stor økning. Denne økningen har ikke fortsatt, til tross for at antall fengslinger har økt, se figur 5. ENE - innkom met Fig 4 Innkomne ENE-saker En av årsakene til denne nedgangen er at vi i 2008 ikke har hatt en eneste kommunikasjonskontroll (KK) sak. I 2007 hadde vi 58 KK saker. En annen årsak kan være kapasiteten til Romerike politidistrikt. Det har bl.a. vært stor utskiftning av politijurister og antall ubehandlede saker hos politiet har steget betydelig. Fengslinger - innkom met Fig 5 Innkomne fengslinger. Antallet fengslinger har i perioden 2005 til 2008 økt med 97%. Det store antallet fengslingssaker er ressurskrevende, og det er har vært nødvendig å øke beredskapen i organisasjonen for å behandle disse sakene. Forventet utvikling i 2009 Det er trolig at antall fengslinger ikke vil fortsette å øke. Enkelte narkotika saker har generert mange fengslinger, og i disse sakene er/vil hovedforhandlinger blir gjennomført med det første. 4

5 Meddommersakene (MED) MED - Innkommet og behandlet Innkommet Behandlet Fig 6 Innkomne og behandlede MED-saker i MED - beholdning og behandlingstid Behandlingstid Beholdning Fig 7 MED Beholdning og saksbehandlingstid. Figur 7 illustrerer en positiv utvikling når det gjelder beholdningene i MED-saker. Det er særlig to ting som spiller inn i denne sammenheng. Den såkalte Vannverkssaken pågikk i 2007, men dom ble avsagt først i februar Denne krevde såpass mye ressurser at det hadde innvirkning på beholdningen, og på saksbehandlingstiden. I første halvdel av året var saksbehandlingstiden over 100 dager, men på grunn av færre innkomne saker, sank behandlingstiden i annet halvår, slik at året under ett ble tilfredsstillende. Som figur 6 viser, har det vært en stor nedgang i innkomne MED-saker. Det er flere årsaker til dette, bla. stor utskiftning av politijurister og noe ledighet i politijuriststillinger hos Romerike politidistrikt. Budsjettsituasjonen til Romerike politidistrikt spiller sikkert også inn. Et eksempel på dette er 5

6 at vi ikke har fått noen kommunikasjonskontroll saker i 2008 (se også under Enedommersaker). Forventet utvikling 2009 Med den utviklingen det har vært det siste året når det gjelder MED-saker, er det vanskelig å si noe om den kommende periode. Politimesteren i Romerike politidistrikt håper at produksjon av straffesaker gradvis skal komme opp på tidligere nivå, men har ikke tro på at de klarer å nedarbeide restansene. Det må etter dette antas at vi vil motta flere MED-saker i 2009 enn i Tvangs- og gjeldssakene Namsrettssakene viser en økning på tvangssalg og midlertidig sikringer ift Det er en nedgang på gjeldsordning, klager og andre tvangssaker. Det er god kontroll på saksavviklingen. Enkelte tvangssalg er omfattende og noen salgsobjekter er tunge å selge, spesielt nå i den økonomiske situasjonen som eksisterer. Skifte/konkurssakene Skifte/konkurssakene er relativt stabile i forhold til fjoråret. Det er noen flere innkomne konkursbegjæringer. Vi har allikevel klart å avlevere flere konkursbegjæringer enn det som er innkommet. Antallet innkomne dødsboskifter er økt fra 20 i 2007 til 54 i En årsak til dette kan være de nye bestemmelser om arveavgift. 1.2 Arbeidsmiljø Domstolledelsen har løpende fokus på arbeidsmiljøet, og er opptatt av at den enkelte blir ivaretatt i det daglige arbeidet. I 2008 ble det gjennomført medarbeidersamtaler med alle saksbehandlere, administrasjonssjef og dommerfullmektiger. Sorenskriveren ønsker å gjennomføre medarbeidersamtaler med dommerne annet hvert år. I desember 2007 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i domstolene. Resultatene fra denne undersøkelsen er gjennomgått med alle ansatte. Verken de ansatte, tillitsvalgte eller ledelsen fant grunnlag for å følge opp spesielle forhold som følge av undersøkelsen. Gjennomgangen var likevel en god anledning til å drøfte arbeidsmiljø forhold i organisasjonen. Men HMS arbeid er viktig og vi kommer til å fortsette dette arbeidet på flere områder videre. I 2008 har vi hatt et sykefravær på 3,3%. Dette er ikke inkludert ressursdommers sykefravær. Sykefraværet i domstolen er i stor grad knyttet til saksbehandlere og dommerfullmektiger som har hatt sykdom ifm. graviditet. Vi har tett dialog med de sykemeldte. 1.3 Likestilling Det er viktig for Tingretten at det er like muligheter for ansettelser, kompetanseutvikling og avansement uavhengig av kjønn, funksjonshemming eller sosial, etnisk og kulturell bakgrunn. Når det gjelder kompetanseutvikling, se kap. 1.4 i årsrapporten. Ved nedsettelse av interne komiteer og grupper ønsker vi å utnytte alle de ansattes egenskaper, og gjøre det mulig at alle kan bidra på områder avhengig av individuell kompetanse. Videre er vi opptatt av 6

7 likestilling ved ansettelser. Vikar som konsulent ble ansatt i Det var en kvalifisert fremmedkulturell person som ble innkalt til intervju. Lønnsfastsettelser har skjedd i henhold til prinsippene fastsatt i lønnspolitikken for domstolene. 1.4 Kompetansearbeidet i domstolen Tingretten benytter jevnlig kompetanseutvalgenes kurstilbud. I løpet av 2008 har vi hatt deltakere på kurset for nye dommerfullemektiger. De fleste av dommerne deltok på tredagerssamling for dommere i lagdommet, domstolmøte i Stavanger i tillegg til at det ble arrangert et kurs for dommerne i Øvre og Nedre Romerike tingrett i samarbeid med advokatkretsen vedrørende ny tvistelov. Dommere har deltatt på kurs om Kjøp og salg av fast eiendom - avhendingsloven, Erfaringsseminar ny tvistelov, Strafferett, Rettsgebyr og salærfastsettelse, Tvangsfullbyrdelse og Vitnepsykologi og vitneavhør, alle i regi av Kompetanseutvalget for dommere. Dommere har deltatt på kurs i Offentlig støtte i EØS arrangert av Jus, og Lovdatakurs. Tre saksbehandlere har fullført hhv. Justina tvang og Justina sivil og straffeprosess. I samarbeid med Øvre Romerike tingrett blir det nå arrangert en lokal Justina basis, og syv av våre saksbehandlere skal delta på dette. Saksbehandlere har deltatt på følgende Lovisa kurs: Tvang, gjeld og midlertidig sikring, Rapporter i Lovisa. Videre har flere deltatt på kurs i Salær og rettsgebyr i regi av Kompetanseutvalget. Mange av saksbehandlerne har deltatt på ulike Office kurs. I regi av Oslo tingrett har flere deltatt på kurs om fri rettshjelp. Administrasjonssjefen har deltatt på kurs i offentlige anskaffelser, Bibjurekurs, Agressokurs og seminar for alle administrasjonssjefer. Videre var administrasjonssjefen sammen med sorenskriver på bli kjent dag i DA. Sorenskriver og administrasjonssjef var på kurs om lokal lønnspolitikk. Tingrettens ansatte gjennomførte faglig tur til Amsterdam og Haag. I desember hadde hele Tingretten en heldagssamling. Temaer som var diskutert var bruken av tolk, service, ESS, praktiske oppgaver knyttet til ny tvistelov og presentasjon av Akershus og Oslo jordskifterett. Videre har sorenskriver og administrasjonssjef to ganger i løpet av året deltatt på nettverkssamling. Nettverket består av sorenskrivere og administrasjonssjefer i Follo -, Aust- Agder -, Norhordaland tingrett i tillegg til Nedre Romerike tingrett. Flere av saksbehandlerne har ytret ønske om kurs innenfor ulike områder hvor de jobber. Vi har mange som deltar på Justina basis nå, men det bør vurderes om det kan være kurs med mindre omfang enn Justina på ulike områder. Det er få som får delta på sentrale Justina kurs, og det er omfattende for de som skal delta. Det hadde også vært fint om de som har driftskoordinatorroller (DK) kunne bli oppdatert enten igjennom kurs el.l. Det er vel få områder som har en så rivende utvikling som itområdet, slik at oppdateringer kreves hele tiden. Personene som har DK-roller har ikke itområdet som sitt hovedarbeidsområdet, og det er viktig for de og ikke minst for den servicen de skal yte for resten av tingretten at de blir holdt tilstrekkelig oppdatert på utviklingen. Videre er opplæring av nye administrasjonssjefer dårlige på en del områder. Det er veldig få personer i en domstol som har felles oppgaver med en administrasjonssjef. Derfor bør opplæring foregå i regi av Domstoladministrasjonen (DA). Det er veldig nyttig og fint med en 7

8 bli kjent dag med DA. Men det bør også være muligheter for opplæring i en del systemer som Agresso og SAP for å nevne noe. Sorenskriver og administrasjonssjef ønsker seg et felles lederkurs gjerne i samarbeid med ledelse i tilsvarende domstoler. 1.5 Samhandling i straffesakskjeden Det arrangeres årlige samarbeidsmøter mellom Øvre- og Nedre Romerike tingrett, Romerike politidistrikt og faste forsvarere i de to kretsene. Videre har vi årlige møter med alle lensmennene i kretsen. Vi har sporadiske møter med Kriminalomsorgen. Tingretten arrangerer en gang hvert år fagseminar for dommerne, advokatkretsen og dommerne på Øvre Romerike tingrett. På slutten av 2008 etablerte vi et brukerforum bestående av to personer fra påtaleavdelingen ved Romerike politidistrikt, to representanter fra advokatkretsen og tre representanter fra Nedre Romerike tingrett. Dette er en oppfølging av en bevisst satsing på service og kvalitet, og poenget er å innhente synspunkter fra våre faste brukere, slik at kvalitet og service kan forbedres. 1.6 Avskrivning av uerholdelige fordringer Vi har ikke noen. 1.7 Serviceutvikling Nedre Romerike tingrett gjennomførte i 2007 et pilotprosjekt som service og samspill. Samhandlingsregler ble utarbeidet, og er fulgt opp i 2008 bla. gjennom medarbeidersamtaler. Nye informasjonsskjermer er installert i løpet av To viser hvilke saker som går i hvilken sal, og tre viser praktisk informasjon til de ulike aktørene i retten. Eksterne rettsvitner er på plass fra oktober Dette vil frigjøre tid for saksbehandlere. Et samarbeid er inngått mellom Asker og Bærum tingrett, Follo tingrett, Øvre Romerike tingrett og Nedre Romerike tingrett vedrørende igangsetting av vitnestøtteprosjekt. Møter er avholdt med Akershus Røde Kors, og forhåpentlig har vi vitnestøtter på plass fra mars Lørdagsvigsler Tingretten gjennomfører lørdagsvigsler ca en gang per måned. Rutinene rundt vigsler er noe endret i løpet av Det er bl.a. bestemt at saksbehandler skal være tilstede på lørdagsvigsler, både av hensyn til service overfor brudepar og av sikkerhet Publikumsservice Det ble i pilotprosjektet utarbeidet et mål om hvordan vi ønsker at våre brukere skal oppfatte oss. For å finne ut hvordan våre brukere oppfatter oss gjennomførte vi høsten 2008 en undersøkelse. Resultatet av denne undersøkelsen finnes i egen rapport og ble referert i Rett på sak 2008 nr. 4. Undersøkelsen viser at de fleste av brukerne er fornøyd med hvordan de oppfatter Nedre Romerike tingrett. Det er allikevel ting som kan gjøres bedre, og dette vil vi jobbe med i Vi vurderer å gå mer i dybden i en ny undersøkelse, ved å gjennomføre intervjuer med brukere. Tingretten etablerte også høsten 2008 en fast brukergruppe, bestående av to representanter fra påtalemyndigheten og to representanter fra advokatkretsen i tillegg til tre personer fra tingretten. Dette er en oppfølging av en bevisst satsing på service og kvalitet, og poenget er å innhente synspunkter fra våre faste brukere, slik at kvalitet og service kan forbedres. 8

9 1.7.3 Fremmøteforkynning Tingretten har skriftlig rutine for fremmøteforkynning. Domfelte innkalles til Tingrettens ekspedisjon, hvor vi har et eget avlukke for fremmøteforkynning. I de aller fleste saker er det saksbehandler som foretar forkynnelsen. Hvis det har vært oppnevnt tolk for tiltalte i hovedforhandlingen, innkalles tolken til fremmøteforkynningen. Vi ser ikke noe behov for at DA i samarbeid med domstolene utarbeider en veileder på området. 1.8 Universell utforming av lokaler Det er heis i Tinghuset, som gjør det mulig for rullestolbrukere å bevege seg i alle tre etasjer. Dørene har også døråpninger som er tilstrekkelig brede, og de er mulige å åpne ved å trykke på en døråpner. I noen av rettssalene er det ekstra høyttalere for hørselshemmede. Det burde vært et slikt opplegg, eventuelt teleslynge tilgjengelig i alle salene. Når det gjelder synshemmede så vil de ha problemer med å finne fram i bygget på egen hånd. Man kommer inn i Tinghuset i første etasje, og må opp en etasje for å komme til resepsjonen. Dette er merket med skilt, men da ikke mulig for synshemmede å finne ut av. Rettssalene er heller ikke tilrettelagt for synshemmede. 1.9 Strømavtale med Trondheim Energi Opplysningene vi er bedt å rapporter følger i vedlegg 3. Nedre Romerike tingrett holder til ved siden av Romerike politidistrikt. Alle strøm og energi regninger blir sendt til Romerike politidistrikt fordi vi har felles målere med politiet. Vi har kun rapportert i vedlegg 3 vedrørende våre strømleverandører. I tillegg får vi fjernvarm fra Akershus fjernvarmeanlegg Bruk av tolker og utgifter til tolk ved rettssaker Det antas at det brukes relativt mye tolk ved Nedre Romerike tingrett, dels fordi noen av kommunene ligger nær hovedstaden, og dels fordi varetektsfengslinger som følge av straffbare forhold ved Gardermoen flyplass behandles her ved domstolen. Ifølge Lovisa ble det benyttet tolk i vel 400 saker i Det ble benyttet tolk i 24 % av alle ENE-saker, vel 7 % av alle MED-saker, og 2,5 % av alle TVI-saker, se utviklingen i bruk av tolk i figur 8 på neste side. Utgifter til tolk synes å overstige 1,7 millioner kroner. I dette tallet inngår også advokaters bruk av tolk i klientmøter, for eksempel i fengslingssaker (men altså utenfor rettsmøter). 9

10 Andel saker med tolk 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % 24,30 % 21 % 21,50 % 12 % 6,60 % 7,30 % 4 % 2,50 % 2,50 % Fig 8 Utviklingen av antall saker med tolk. MED ENE TVI Ellers må det bemerkes at straffesakene normalt ikke varer utover en dag, og normalt blir det da bare oppnevnt en tolk. Varer saken mer enn to dager, bør flere tolker innkalles. Varer saken fra en til to dager, vurderes behovet for flere tolker konkret. Siden retten bruker mange tolker, har personalet kunnskap om gode tolker, og man forsøker å benytte slike på nytt. Ellers brukes søkefunksjon i Lovisa, og man forsøker alltid å bruke tolk i høyeste kategori. Vi oppnevner ikke tolker i kategori under 5. Unntaksvis benyttes tolkebyråer, særlig hvis tolkeoppdraget har kommet raskt. Som kjent kan vi ikke da i særlig grad kvalitetssikre tolken. Fra tid til annen byr det på problemer å skaffe tolk. Det kan gjelde ved behov for tolk fra små språkgrupper, men også ofte ved behov for engelsk tolk. Rettssikkerheten for minoritetsspråklige er sterkt avhengig av god rettstolking, og det anbefales at DA og justisdepartementet fortsetter arbeidet med utdannelse og kvalitetssikring av tolker. Bruk av videokonferanseutstyr i de ulike tingrettene vil også kunne gjøre det lettere å skaffe kvalifiserte tolker Ledelse Se vedlegg 2. DEL II KOMMENTARER TIL REGNSKAPET FOR 2008 Regnskapet for 2008 viser et mindreforbruk på kr Nedenfor vil de postene som har et større/mindre avvik bli særskilt kommentert. Mindreforbruket er knyttet særlig til at vi har mottatt refusjoner for sykemeldte arbeidstakere og personer i fødselspermisjoner. Videre hadde vi forventet å betale for strøm og energi for fire kvartaler, men er bare fakturert for tre. Det blir derfor fem kvartaler å betale for i Videre har det vært vakanse i administrasjonssjefstillingen i to måneder, og det tar tid for ny administrasjonssjef å bli kjent med domstolen og å sette i gang tiltak. 10

11 Mindreforbruket utgjør 1,66% av tildelingen for Tallet er godt innfor de inntil 2,5% som er nevnt i disposisjonsskrivet for Vi ber på bakgrunn av dette om at hele mindreforbruket kan overføres til Forklaringer til talldelen av rapporteringen Stillinger (faste og midlertidige) Faste stillinger Posten viser et lite mindreforbruk. Denne skulle vist et overforbruk (tillegg på kr ) på totalt kr fordi arbeidsgiveravgiften i reviderte budsjett for alle lønnsforhandlinger er lagt inn i denne posten. Til tross for at en av våre saksbehandlere er innvilget permisjon i 3 år for å være Lovisa brukerstøtte for DA (4 måneder av 2008), og vikaren er lønnet fra midlertidig stillingposten er det et overforbruk på denne posten. Årsaken ligger i at vi ikke har fått fullfinansiert lønnsoppgjøret for dommerfullmektigene. Videre har vi hatt to dommerfullmektiger ute i fødselspermisjon. Lønningene til disse har økt, men fra NAV får vi kun refundert tilsvarende lønn som det de hadde ved starten av permisjonen Midlertidige stillinger Overforbruket på denne stillingen skyldes at det er ansatt en vikar for en av våre faste saksbehandlere som er i permisjon. Virkningen er 50% i fire måneder Vikarer En av våre saksbehandlere har vært sykemeldt i fem måneder. To dommerfullmektiger har vært i fødselspermisjon deler av året. Domstolen har til sammen mottatt kr i refusjon for sykepenger/fødselspenger. En student har vært engasjert for å avhjelpe situasjonen for saksbehandlerne Arbeidsgiveravgift Denne posten viser et overforbruk, men pga feilføring i revidert budsjett nevnte under punktet om Faste stillinger skulle denne posten vært tilført kr i revidert budsjett. Riktig rest regnskap skal være et mindreforbruk på kr Varer og tjenester Maskiner, inkl IT-utstyr Årsaken til merforbruket skyldes i hovedsak tolkeboks til kr Denne hører sammen med det nye lydutstyret som vi fikk i 2007, hvor DA dekket noe, men tolkeboksen er ikke dekket. Videre har vi kjøpt to nye skrivere/kopimaskiner Inventar Avviket her skyldes at det nå er kjøpt inn nye gardiner til resten av tinghuset, dvs 1. og 2. etg. I 2007 ble det kjøpt gardiner til 3. etg Kontorrekvisita På denne posten har vi et gledelig mindreforbruk på drøyt kr Forhåpentligvis klarer vi å holde bruken av disse midlene på et lavt nivå Litteratur Syv av våre saksbehandlere skal delta på Justina basis med oppstart januar Bøker er kjøpt inn til alle sammen. Videre er det kjøpt lovbøker til alle rettssalene IT-rekvisita (tonere, kassetter) 11

12 Det ble i 2008 kjøpt inn mer tonere enn vanlig. Dette er noe vi får glede av i Reiseutgifter. Diett, flytteutgifter Reisebudsjettet var i utgangspunktet lavt, og deltakelse for ansatte på kurs og seminarer er prioritert av tingretten Representasjon, bevertning Det ble i desember 2007 arrangert et felles faglig seminar for advokater i kretsen, Øvre- og Nedre Romerike tingrett. Dette var et spleiselag hvor inntektene fra advokatkretsen og Øvre Romerike tingrett kom i Vi betalte utgiftene som ikke ble fakturert før i Kunngjøringer Det har vært to kunngjøringer av stillinger i 2008 en konsulentstilling og 1-2 dommerfullmektig stillinger. Forbruket på denne posten skyldes annonsering av disse stillingene Porto og frakt Portoutgiftene er ikke redusert til tross for at DA mente at sentralisering av utsendelse av fakturaer gjøres av SSØ, og kuttet tingrettene i budsjettene som en konsekvens Indre vedlikehold/ Oppussing av lokaler Det er flere ting som burde vært satt i gang innenfor disse postene i På grunn av vakanse i administrasjonssjefstilling og ny administrasjonssjef har det blitt forsinkelser i dette. Vi ønsker å gjennomføre forbedringer i Strøm, oppvarming I 2008 er det betalt strøm og oppvarming for 4. kvartal 2007, 1. og 2. kvartal i Romerike politidistrikt sendt oss fakturaen for 3. kvartal for sent, slik at den ikke blir belastet før i Beløpet som gjelder for 3. kvartal er kr Brukeravhengige driftskostnader Denne posten har vært budsjettert for lavt. Den er gitt av leieutgifter til parkeringsplasser for ansatte og besøkende i tingretten i tillegg til felleskostnader for Romerike politidistrikt og Nedre Romerike tingrett. Det er Entra som fakturerer oss for disse felleskostnadene Forbruksmateriell til driften Årsaken til at denne posten er redusert ift skyldes at vaktmestertjenester tidligere ble belastet her i Tingretten hadde i 2008 en person ansatt midlertidig 3,5 timer i uka for å gjøre vaktmestertjenester, og dette ble belastet under Midlertidig stillinger. I 2007 ble også årlig utvendig vask av vinduer og persienner belastet denne posten, se nå post Renhold Renhold Disse midlene er brukt til ordinært renhold av tinghuset. Videre er de brukt til årlig utvendig vask av vinduer og persienner og hovedrent i 2. og 3. etg. Tidligere år har de to siste postene blitt belastet Forbruksmateriell til driften. 12

13 2 Hovedprioriteringer Årsrapport 2008 Nedre Romerike tingrett 2008 har vært et aktivt år for Nedre Romerike tingrett. Det ble avsagt dom i vannverkssaken i februar. Den sammen med et par andre store saker har hatt den konsekvens at gjennomsnittlig antall timer i retten for alle saker er økt med en time. Reduksjonen i antall innkomne MED-saker har gjort at vi har kunnet avvikle flere TVI-saker, og vi er a jour på alle saksområder. Vi vet at vi får flere store saker i 2009, slik at det blir en utfordring for oss å holde oss a jour videre framover. Barnevernsvakta er per januar 2009 flyttet ut av tinghuset, og vi håper at arbeidet med å gjøre om disse lokalene til rettssal og flere møterom vil gjøre det mer levelig. Med 12 dommere (til tider 14) og 6 rettssaler, er det ikke lett å få hverdagen til å fungere, men ombyggingen av barnevernsvakta vil hjelpe på. Slik som budsjettet ser ut nå for 2009 ikke inkludert mindreforbruket for 2008, så vil vi ha et svært stramt budsjett, med lite rom for å gjøre noe med bygget. Bygget er 20 år gammelt, og vi jobber hele tiden med fornyelser og å gjøre det mer tidsriktig. Vedlegg 1 HMS arbeid i domstolen 2008 Vedlegg 2 Ledelse 2008 Vedlegg 3 Strømleverandør Vedlegg 4 Regnskapsrapportering 13

Årsrapport Follo tingrett

Årsrapport Follo tingrett Årsrapport Follo tingrett 2016 Foto: Rønnaug Hoff Utgitt av Follo tingrett februar 2017 1 Domstolenes oppgaver Domstolene er samfunnets viktigste tvisteløsningsorgan. Domstolene arbeider med tvistesaker

Detaljer

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett?

Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Hva mener advokater, aktorer, meddommere, sakkyndige og tolker om Nedre Romerike tingrett? Nedre Romerike tingrett jobber for tiden med et kvalitetsprosjekt kalt Intern og ekstern dialog. Som en del av

Detaljer

Årsrapport Follo tingrett

Årsrapport Follo tingrett Årsrapport Follo tingrett 2015 Foto: Østlandets Blad Utgitt av Follo tingrett februar 2016 1 Domstolenes oppgaver Domstolene er samfunnets viktigste tvisteløsningsorgan. Domstolene arbeider med tvistesaker

Detaljer

Halvårsrapport første halvår 2009 for Jæren tingrett

Halvårsrapport første halvår 2009 for Jæren tingrett Halvårsrapport første halvår 2009 for Jæren tingrett Justitia 1. Innledning Etter at sakstallene ved utløpet av juni nå er klare, avlegger Jæren tingrett også i år halvårsrapport for å beskrive situasjonen

Detaljer

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen 2013 Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett 1 DEL I : KOMMENTARER TIL RESULTATOPPNÅELSE OG ADMINISTRATIV UTVIKLING I 2013

Detaljer

Årsrapport for Jæren tingrett (forkortet versjon)

Årsrapport for Jæren tingrett (forkortet versjon) 2008 Årsrapport for Jæren tingrett (forkortet versjon) Fra Aula Magna i Justispalasset, Roma. Freske av C. Maccari e. P. Pscucci: Tribonia consegna le Pandette a Giustiniano. Foto: Trude Hell Larsen (2008)

Detaljer

Halvårsrapport første halvår 2011 for Jæren tingrett. Gyngehest produsert ved tidligere Opstad Tvangsarbeidsanstalt

Halvårsrapport første halvår 2011 for Jæren tingrett. Gyngehest produsert ved tidligere Opstad Tvangsarbeidsanstalt Halvårsrapport første halvår 2011 for Jæren tingrett Gyngehest produsert ved tidligere Opstad Tvangsarbeidsanstalt 1. Innledning Formålet med å utarbeide halvårsrapport for embetet er først og fremst å

Detaljer

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen 2010 Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett 1 Domstolens saksavvikling og forklaringer til forretningsstatistikken Jæren

Detaljer

Nedre Romerike tingrett

Nedre Romerike tingrett Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2013 Kommuner og innbyggere Nedre Romerike tingrett er domstol for Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog - Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal kommune, se kart på

Detaljer

Kortversjon av årsrapport for Jæren tingrett

Kortversjon av årsrapport for Jæren tingrett 2011 Kortversjon av årsrapport for Jæren tingrett 1 KORTVERSJON AV ÅRSRAPPORTEN FOR 2011 Domstolens saksavvikling med forklaringer til forretningsstatistikken 0. Kodeforklaring TVI = Sivile tvistesaker

Detaljer

2. Resultater Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er beregnet ut fra saker som er avsluttet i perioden.

2. Resultater Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er beregnet ut fra saker som er avsluttet i perioden. Doculive nr. NOTAT Til Styret Fra Direktøren Saksbehandler Seniorrådgiver Inger-Anne F. Sætermo og seniorkonsulent Baard Marstrand Dato 23. august Saksnr. DA STY09 styremøte09 sak 42 Sakstype Orienteringssak

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-9 Saksavviklingsstatistikk for første halvår 2016 Saksframlegg for DAs styre Vedlegg: Vedlegg a)

Detaljer

Halvårsrapport første halvår 2015 for Jæren tingrett

Halvårsrapport første halvår 2015 for Jæren tingrett Halvårsrapport første halvår 2015 for Jæren tingrett 1. Innledning Formålet med å utarbeide halvårsrapport for embetet er først og fremst å undersøke og oppsummere ulike utviklingstrekk i sakstilgang,

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2010.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2010. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2010 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2010. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 5. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2013. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2013.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2013. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2013. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2013 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2013. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er en av Norges største tingretter. Embetsdistriktet

Detaljer

Halvårsrapport første halvår 2014 for Jæren tingrett

Halvårsrapport første halvår 2014 for Jæren tingrett Halvårsrapport første halvår 2014 for Jæren tingrett 1. Innledning Formålet med å utarbeide halvårsrapport for embetet er først og fremst å undersøke og oppsummere ulike utviklingstrekk i sakstilgang,

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2011. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2011.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2011. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2011. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2011 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2011. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 6. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2008. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2008.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2008. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2008. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2008 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2008. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 4. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

Halvårsstatistikk 2008 for domstolene i første og andreinstans. September 2008

Halvårsstatistikk 2008 for domstolene i første og andreinstans. September 2008 Halvårsstatistikk for domstolene i første og andreinstans September Domstoladministrasjonen, 7485 Trondheim. Besøksadresse: Dronningensgt. 2. Tlf. 73 56 70 00. Faks 73 56 70 01. Tlf. brukerstøtte 815 33140.

Detaljer

INNHOLD. Innledning ved Sorenskriver side 3. Kommuner og innbyggere side 4. Organisasjon og økonomi side 5. Saksavvikling og statistikk side 6

INNHOLD. Innledning ved Sorenskriver side 3. Kommuner og innbyggere side 4. Organisasjon og økonomi side 5. Saksavvikling og statistikk side 6 ÅRSMELDING 2012 INNHOLD Innledning ved Sorenskriver side 3 Kommuner og innbyggere side 4 Organisasjon og økonomi side 5 Saksavvikling og statistikk side 6 Vitnestøtte side 11 2 SORENSKRIVEREN HAR ORDET

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2009.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2009. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2009 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2009. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 5. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-5 Saksavviklingsstatistikk for første halvår 2015 Vedlegg: Vedlegg A - Halvårsstatistikk 2011-2015_alminnelige

Detaljer

Follo tingrett. Kopi av embetsmannsuniformen til Christian Magnus Falsen, sorenskriver i Follo , kjent som grunnlovens far

Follo tingrett. Kopi av embetsmannsuniformen til Christian Magnus Falsen, sorenskriver i Follo , kjent som grunnlovens far Follo tingrett Kopi av embetsmannsuniformen til Christian Magnus Falsen, sorenskriver i Follo 1808-1814, kjent som grunnlovens far Årsrapport 2014 Idé og verdigrunnlag Domstolene skal være uavhengige.

Detaljer

Nedre Romerike tingrett

Nedre Romerike tingrett Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2012 Kommuner og innbyggere Nedre Romerike tingrett er domstol for Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog - Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal kommune, se kart på

Detaljer

1. INNLEDNING BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2

1. INNLEDNING BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 2.1 Antall saker... 2 2.2 Behandlede saker... 3 2.3 Saksbehandlingstid... 3 2.4 Oppdragsgivere... 4 2.5 Eksterne henvendelser...

Detaljer

Nedre Romerike tingrett

Nedre Romerike tingrett Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2014 Kommuner og innbyggere Nedre Romerike tingrett er domstol for Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog - Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal kommune, se kart på

Detaljer

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for. Jæren tingrett

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for. Jæren tingrett Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen 2015 Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett 1 DEL I : KOMMENTARER TIL RESULTATOPPNÅELSE OG ADMINISTRATIV UTVIKLING I 2015

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Baard Marstrand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/1130-14 Situasjonen i Borgarting lagmannsrett Vedlegg: Vedlegg 1 Saksfremlegg styresak mai 2011 Vedlegg

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i Sak nr: 15-073 (arkivnr: 15/1044) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Nedre Romerike tingrett

Nedre Romerike tingrett Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2011 Kommuner og innbyggere Nedre Romerike tingrett er domstol for Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog - Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal kommune, se kart på

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-7 Saksavviklingsstatistikk for 2015 Orienteringssak for DAs styre Vedlegg: Vedlegg A_Forretningsstatistikk

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Baard Marstrand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-13 Saksavviklingsstatistikk første halvår 2017 Orienteringssak Vedlegg: Vedlegg a - Halvårsstatistikk

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Sak nr: 15-073 (arkivnr: 15/1044) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett. Unni Sandbukt

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal, Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31.03.08 Verdal, 25.04.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3.

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2015 truffet vedtak i Sak nr: Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: 15-062 (arkivnr: 15/844) og 15-070 (arkivnr:15/998) Klage fra advokat A på vegne av

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2014 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2014 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2010-2014 4 Tvistesaker

Detaljer

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 2.1 Antall saker... 2 2.2 Behandlede saker... 2 2.3 Saksbehandlingstid... 3 2.4 Oppdragsgivere... 3 2.5 Eksterne henvendelser...

Detaljer

Møte med meddommerne i Nedre Romerike tingrett. Skedsmo Rådhus Januar 2013

Møte med meddommerne i Nedre Romerike tingrett. Skedsmo Rådhus Januar 2013 Møte med meddommerne i Nedre Romerike tingrett Skedsmo Rådhus Januar 2013 Temaer som behandles Om rettssystemet og Nedre Romerike tingrett Meddommernes rolle/oppgaver Valg til meddommerutvalget Dommeres

Detaljer

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 OPPRETTELSEN 3 GEOGRAFI - BEFOLKNING JURISDIKSJON 4 ANSATTE I 2009 6 SAKSTYPER - STATISTIKK BEHANDLINGSTID 9 UTFALLET VED ANKE

Detaljer

Rundskriv, 01.06.1999

Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv G-46/1999 Til: By- og herredsrettene Administrative bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelsesforhold 1. Ansettelse av dommerfullmektiger 1-1 Ansettelse av dommerfullmektiger

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1318-12 Anvendelse av mindreforbruk 2015 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap 410 Domstolene Direktørens sakssammendrag:

Detaljer

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen 2014 Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett 1 DEL I : KOMMENTARER TIL RESULTATOPPNÅELSE OG ADMINISTRATIV UTVIKLING I 2014

Detaljer

Styreprotokoll. I forbindelse med styremøtet, ble det også avholdt møte med Stortingets justiskomité i Oslo tingrett og middag på Grand Hotel, Oslo.

Styreprotokoll. I forbindelse med styremøtet, ble det også avholdt møte med Stortingets justiskomité i Oslo tingrett og middag på Grand Hotel, Oslo. Styreprotokoll 201400012-2 Møtedato: 10. februar 2014 Møtested: Oslo tinghus, Oslo Styret: Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Kim Dobrowen Styremedlem Ove

Detaljer

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no

Domstolene i Norge ÅRSSTATISTIKK Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no ÅRSSTATISTIKK 2015 Se statistikk for saksbehandlingen i domstolene på aarsmelding.domstol.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSSTATISTIKK 2015 FOR DOMSTOLENE I FØRSTEINSTANS 3 Sivile saker 2011-2015 4 Tvistesaker

Detaljer

Nedre Romerike tingrett. Årsrapport 2009

Nedre Romerike tingrett. Årsrapport 2009 Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2009 Innhold Goliat - Norges høyeste tre - på Setskog i Aurskog-Høland kommune. På sitt høyeste regner man at det har vært opp mot 47 m, men det er fortsatt 40 m. På

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2014. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2014.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2014. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2014. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2014 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2014. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er en av Norges største tingretter. Embetsdistriktet

Detaljer

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-129394ENE-OTIR/06 Tingrettsdommer Hugo Abelseth Dommeren Begjæring om

Detaljer

1. INNLEDNING BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2

1. INNLEDNING BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 2.1 Antall saker... 2 2.2 Behandlede saker... 2 2.3 Oppdragsgivere... 3 2.4 Saksbehandlingstid... 3 2.5 Eksterne henvendelser...

Detaljer

KLAGE FRA ADVOKAT A, PÅ SORENSKRIVER B, X TINGRETT. SAK NR 103/04.

KLAGE FRA ADVOKAT A, PÅ SORENSKRIVER B, X TINGRETT. SAK NR 103/04. TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE KLAGE FRA ADVOKAT A, PÅ SORENSKRIVER B, X TINGRETT. SAK NR 103/04. Tilsynsutvalget for dommere har i møte 14. mars 2005 truffet vedtak i ovennevnte sak. Vedtaket er truffet

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-089 (arkivnr: 17/1046) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 13. februar 2012. Grand Hotel, Oslo

STYREPROTOKOLL. Styremøte 13. februar 2012. Grand Hotel, Oslo 201200012-2 STYREPROTOKOLL Styremøte 13. februar 2012 Grand Hotel, Oslo Til stede fra styret: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-083 (arkivnr: 14/387-35) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på lagdommer B og ekstraordinær lagdommer C ved

Detaljer

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 OPPRETTELSEN 3 GEOGRAFI BEFOLKNING JURISDIKSJON 4 ANSATTE I 2011 6 SAKSTYPER STATISTIKK BEHANDLINGSTID 9 LAGMANNSRETTENS KOMMENTARER

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2015.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2015. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2015 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2015. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er en av Norges største tingretter. Embetsdistriktet

Detaljer

Styreprotokoll. Møtedato: 11. februar 2013 Møtested: Høyesterett, Oslo

Styreprotokoll. Møtedato: 11. februar 2013 Møtested: Høyesterett, Oslo Styreprotokoll 201300012-2 Møtedato: 11. februar 2013 Møtested: Høyesterett, Oslo Styret: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem

Detaljer

Maktfordelingen i Norge

Maktfordelingen i Norge Maktfordelingen i Norge De tre statsmakter Stortinget Lovgivende makt Regjeringen Utøvende makt Domstolene Dømmende makt Domstolene og rettspleien i Norge Høyesterett 6 lagmannsretter 68 tingretter Inkludert

Detaljer

Innhold. Side 2 av 15

Innhold. Side 2 av 15 Årsrapport 2017 2 Innhold INNLEDNING... 3 I KVALITET OG KOMPETANSEUTVIKLING... 4 II ORGANISASJONSUTVIKLING... 5 III SAKSAVVIKLING... 6 SAKSAVVIKLING STRAFFESAKER... 6 SAKSAVVIKLING - TVISTESAKER... 7 SAKAVVIKLING

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i Sak nr: 97/12 (arkivnr: 201200863-11) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på vegne

Detaljer

ORIENTERINGSSAK OM STATUS BYGGESAKSBEHANDLING

ORIENTERINGSSAK OM STATUS BYGGESAKSBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 040 L4 Arkivsaksnr.: 15/3368 ORIENTERINGSSAK OM STATUS BYGGESAKSBEHANDLING Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Saksopplysninger: Formannskapet

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08 Verdal, 16.09.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. halvår 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3. GJENNOMGANG

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.07 Verdal, 01.11.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL 3 2. SYKEFRAVÆR. 3 3.

Detaljer

Nedre Romerike tingrett

Nedre Romerike tingrett Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2010 FRA SORENSKRIVEREN Øyern - Glomma renner igjennom Øyern. Innholdsfortegnelse Et hektisk år for tingretten 3 Idé og verdigrunnlag 4 Om Nedre Romerike tingrett 5 Domstolens

Detaljer

F O R L I K S R Å D E T

F O R L I K S R Å D E T F O R L I K S R Å D E T Ofte er det ikke nok å bare ha rett Se muligheter 2 3 ikke begrensninger Det finnes alltid muligheter Hva er forliksrådet? Forliksrådet er det laveste ledd i rettssystemet for sivile

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Ine Evensen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/632-9 Tvangs - og gjeldssaker i førsteinstans Vedlegg: Vedlegg 1 - Rapport 27. juni 2017 Vedlegg 2 - Utredning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Årsrapport 2009 Fylkesnemndene for Barnevern og Sosiale saker

Årsrapport 2009 Fylkesnemndene for Barnevern og Sosiale saker Årsrapport 2009 Fylkesnemndene for Barnevern og Sosiale saker Innhold 1 Organisasjon... 3 1.1 Bemanning i fylkesnemndene... 3 2 Formål... 4 2.1 Utvalgene... 5 2.2 Barnets talsperson... 5 3 Måloppnåelse

Detaljer

Informasjonsmøte for meddommere hhv. 17. og 18. januar 2017

Informasjonsmøte for meddommere hhv. 17. og 18. januar 2017 Informasjonsmøte for meddommere hhv. 17. og 18. januar 2017 Fra Follo tingrett: Sorenskriver Trine Standal Administrasjonssjef Eva-Margrethe Alstad Rådgiver Rønnaug Hoff Follo tingrett 1 Tema Side Om domstolene

Detaljer

22. juli-saken - informasjon til overføringsdomstolene

22. juli-saken - informasjon til overføringsdomstolene OSLO TINGRETT KONTOR: C.J. HAMBROS PL. 4 TLF: 22 03 52 00 FAKS: 22 03 53 53 POSTADRESSE: POSTBOKS 8023 DEP, 0030 OSLO Internett: www.domstol.no/oslotingrett E-post: oslo.tingrett.eksp@domstol.no Til de

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst

Detaljer

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 2.1 saker... 2 2.2 Behandlede saker... 2 2.3 Saksbehandlingstid... 3 2.4 Oppdragsgivere... 4 2.5 Eksterne henvendelser... 5 2.6

Detaljer

Møte med meddommere i Nedre Romerike tingrett

Møte med meddommere i Nedre Romerike tingrett NEDRE ROMERIKE TINGRETT Møte med meddommere i Nedre Romerike tingrett 7. november/10. november Skedsmo Rådhus Sorenskriver Bernt Bahr, førstekonsulent Anne Venke Petterson, førstekonsulent Grete Molstad,

Detaljer

Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett. Unni Sandbukt (leder) Randi Grøndalen Jeppe Normann Svein J. Magnussen Turid Ellingsen

Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett. Unni Sandbukt (leder) Randi Grøndalen Jeppe Normann Svein J. Magnussen Turid Ellingsen Tilsynsutvalget for dommere har den 10. desember 2015 truffet vedtak i Sak nr: 15-077 (arkivnr: 15/1092) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett. Unni Sandbukt (leder)

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Jon Bottheim Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1190-9 Orientering, eventuell felles ledelse i Brønnøy tingrett Direktørens sakssammendrag I henhold til

Detaljer

VEDTAK NR 51/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 17. oktober 2013.

VEDTAK NR 51/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 17. oktober 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 21.10.2013 Ref. nr.: 13/25967 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 51/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017

Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017 Referat Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017 Deltakere Nina Opsahl Rikke Lassen Trine Langfjell Kibsgaard Mari Sveen Hege Salomon

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1239-7 Saksnr Sakstype Møtedato 15/01 Vedtakssak 23.02. Anvendelse av mindreforbruk i domstolene og DA 2014

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-103 (arkivnr: 14/1036) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Ragnhild Olsnes

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på

Detaljer

Sammenslåing av Dalane og Jæren tingrett - Høringsuttalelse

Sammenslåing av Dalane og Jæren tingrett - Høringsuttalelse Justisdepartementet - kun som vedlegg til e-post Deres referanse 15/4064 Deres dato 05.06.2015 Arkivnummer Vår referanse Vår dato 1607/15 04.09.2015 Sammenslåing av Dalane og Jæren tingrett - Høringsuttalelse

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/921-13 Anvendelse av mindreforbruk 2016 styret Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap 410 Domstolene_anvendelse mindreforbruk

Detaljer

Digitalisering i domstolene

Digitalisering i domstolene Digitalisering i domstolene 31. august 2016 Avdelingsdirektør Olav Berg Aasen Disposisjon 1. Kort om DA og domstolene 2. Utviklingstrekk og kampen om ressursene 3. Digital fornying som strategisk veivalg

Detaljer

VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011.

VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.11.2011 Ref. nr.: 11/21205 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport til og med desember for Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

29/12 STYRESAK REGNSKAP PR. AUGUST 2012

29/12 STYRESAK REGNSKAP PR. AUGUST 2012 29/12 STYRESAK REGNSKAP PR. AUGUST 2012 Går til Styrets medlemmer Styremøte 2. oktober 2012 Saksbehandler Janne Baugerød og Gro Eikeland Saksfremlegg Vedlegg Regnskapsrapporter (8 stk.) pr. august 2012

Detaljer

Innhold. Side 2 av 13

Innhold. Side 2 av 13 Årsrapport 2016 2 Innhold INNLEDNING... 3 I KVALITET OG KOMPETANSEUTVIKLING... 4 II ORGANISASJONSUTVIKLING... 5 III SAKSAVVIKLING... 5 SAKSAVVIKLING STRAFFESAKER... 5 SAKSAVVIKLING - TVISTESAKER... 6 SAKAVVIKLING

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 1 Tinghuset i Tromsø ligger nord i sentrum like ved Tromsøbrua, og ble tatt i bruk i mars 3. Tinghuset har et bruksareal på ca. 5 m 2 og består av torgrom/vrimlehall,

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til lovendringer for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep

Høringsuttalelse - forslag til lovendringer for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 12/6734 201200139-2 Espen Eiken 07.12.2012 73 56 70 53 Høringsuttalelse - forslag til lovendringer

Detaljer

Anonymisert versjon av sak om forbigåelse ved ansettelse av sorenskriver ved en tingrett

Anonymisert versjon av sak om forbigåelse ved ansettelse av sorenskriver ved en tingrett Anonymisert versjon av sak om forbigåelse ved ansettelse av sorenskriver ved en tingrett Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A vedrørende utnevnelse av sorenskriver ved X tingrett.

Detaljer

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 OPPRETTELSEN 3 GEOGRAFI - BEFOLKNING JURISDIKSJON 4 ANSATTE I 2010 6 SAKSTYPER - STATISTIKK BEHANDLINGSTID 9 LAGMANNSRETTENS

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2016.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2016. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2016 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2016. Kristiansand tingrett har også i 2016 prioritert rask og effektiv saksavvikling samt høyt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. februar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00488-A, (sak nr. 2008/1895), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Høringsnotat Sivilavdelingen Mars 2011 S.nr. 201012053 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FJERNMØTER OG FJERNAVHØR I STRAFFESAKER Innhold 1 Hovedinnhold i høringsnotatet... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Fjernmøter i straffesaker...

Detaljer