Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2008.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2008. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2008."

Transkript

1 Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2008 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 4. største tingrett. Embetsdistriktet omfatter hoveddelen av Vest-Agder fylke samt Setesdalskommunene og Birkenes og Lillesand kommuner i Aust-Agder (se nærmere på vår hjemmeside ). Det bor ca innbyggere i distriktet. Domstolen er en er en fullfaglig førsteinstansdomstol som behandler alle typer saker, både straffesaker og sivile saker. I tillegg utfører vi forvaltnings- og registreringsoppgaver som bl.a. omfatter skiftebehandling, dødsfallsregistrering, notarialforretninger og vigsler. Domstolen ledes av sorenskriver Yngve Svendsen, har til sammen 10 embetsdommere, 5 dommerfullmektiger, 1 avdelingsdirektør, og 19 saksbehandlerstillinger. Samlet er det 39 ansatte. Andelen kvinnelige dommere er 30%, noe som er omkring landsgjennomsnittet. Blant saksbehandlerne er det foruten 1 mann kun kvinner. Kristiansand tingrett har i 2008 avsagt dom, kjennelse eller beslutning i 3329 saker og avgjort 1899 forvaltningssaker, særlig innenfor dødsfallsregistrering, m.v. 2. Straffesaksbehandlingen Straffesakene inndeles i enedommersaker og meddomsrettssaker. Enedommersaker omfatter en del saker i forbindelse med etterforskning, slik som pågripelse, ransaking, kommunikasjonskontroll (telefonavlytting m.v.), fengsling, besøksforbud og midlertid beslag av førerkort. Videre er en vesentlig kategori pådømmelse av straffesaker der det foreligger tilståelse. Enedommersakene avgjøres av en tingrettsdommer eller en dommerfullmektig. Som meddomsrettssaker behandles alle saker hvor det ikke foreligger fullstendig tilståelse. Tilsvarende gjelder også for de helt alvorlige tilståelsessakene. Retten består da av en tingrettsdommer eller dommerfullmektig samt to meddommere en kvinne og en mann. Alle har 1 stemme og alle avgjørelser treffes etter avstemning flertallet avgjør. Meddommerne trekkes fra et utvalg som er satt opp av kommune- /bystyrene i embetskretsen. Disse utvalgene har en tjenestetid på 4 år om gangen. 1

2 Kristiansand tingrett har over flere år tatt forskjellige initiativ for å få til en forenklet og raskere behandling av straffesaker. Dette gjelder særlig ved å få flere saker behandlet som enedommersaker, og vi har i dag en høy andel enedommersaker i forhold til antall meddomsrettssaker. Den alt overveiende andelen straffesaker avgjøres endelig i tingretten. Ankeandelen er liten og det samme gjelder endringsprosenten i høyere rett. Tradisjonelt har Kristiansand tingrett hatt en relativt sett meget høy andel straffesaker. De siste årene fram til og med 2007 har vi imidlertid merket ganske markert reduksjon i antall meddomsrettssaker, men i 2008 snudde dette til en mindre økning. Økningen har fortsatt inn i Innkomne straffesaker i 2008 og foregående år: MED-saker 2008: : : 614 ENE-saker 2008: : : 1454 Avgjorte straffesaker i 2008 og foregående år: MED-saker 2008: : : 646 ENE-saker 2008: : : 1444 Kristiansand tingrett har aldri tidligere avgjort så mange enedommersaker som i Saksbehandlingstid: De nasjonale målene for saksbehandlingstid er 90 dager i meddomsrettssaker og 30 dager i enedommersaker. Dette måles fra saken første gang blir mottatt av retten og til den er endelig avsluttet i hos oss. Kristiansand tingretts saksbehandlingstid er betydelig lavere enn målene. Saksbehandlingstiden i meddomsrettssaker var i 2008 på 49 dager og i enedommersaker 12 dager. 2

3 Saksbehandlingstiden i 2008 og foregående år: MED-saker 2008: 49 dager 2007: 51 dager 2006: 55 dager ENE-saker 2008: 12 dager 2007: 12 dager 2006: 12 dager 3. De sivile sakene (tvistesakene) De sivile sakene omhandler en rekke forskjellige sakstyper, som for eksempel familiesaker og nabotvister, erstatningssaker, overprøving av forvaltningsvedtak og tvister i arbeids- og forretningsforhold. Vi har de siste årene hatt en betydelig økning av disse sakene, og Kristiansand tingrett mottok i 2008 et høyere antall tvistesaker enn noen gang tidligere trådte ny tvistelov i kraft. Dette er loven som regulerer hvordan disse sakene skal behandles. Loven har medført til dels vesentlige endringer i behandlingsmåten, og vi har brukt en god del ressurser på opplæring, rutineutarbeidelser, kontakt med eksterne aktører etc. Det er vår oppfatning at vi har kommet godt i gang med praktiseringen av tvisteloven, men at det er viktig å fortsette arbeidet med videreutvikling av bl.a. den aktive saksstyringen. Dette er noe vi kommer til å fortsette å ha særlig fokus på framover. Innkomne saker i 2008 og de foregående årene: Tvistemål/tvistesaker 2008: : : 381 Tallet for 2008 er det høyeste Kristiansand tingrett noensinne har hatt. Sakene etter barneloven var den største enkeltkategorien blant tvistesakene i Disse utgjorde 112 saker, dvs. ca. 20%. Avgjorte saker i 2008 og de foregående årene: Tvistemål/tvistesaker 2008: : : 369 Som tallene viser har vi i 2008 avgjort flere tvistemål/tvistesaker enn de foregående årene, og tallet er også tidenes høyeste for Kristiansand tingrett. 3

4 Saksbehandlingstid: De nasjonale målene for saksbehandlingstid er 180 dager, dvs. 6 måneder. Dette måles fra saken første gang blir mottatt av retten og til den er endelig avsluttet her hos oss. Kristiansand tingretts saksbehandlingstid er betydelig lavere enn målet. Vår saksbehandlingstid var i 2008 på 3,8 måneder. Saksbehandlingstiden i 2008 og de foregående årene: Tvistemål/tvistesaker 2008: 114 dager 2007: 148 dager 2006: 161 dager Rettsmekling: I tvistesakene har vi meklet følgende antall saker: Antall rettsmeklinger *) 56 *) Antall avgjorte *) 359 *) tvistemål/tvistesaker Meklinger i prosent av 23,0% 17,8% *) 15,6% *) antall avgjorte tvistemål/ tvistesaker Antall forlik etter rettsmeklinger Forlik i prosent av antall rettsmeklinger 48,2% 64,6% 69,6% *) Vi gjør oppmerksom på at tallene for 2007 og 2008 vedr. antall meklinger sett i forhold til antall saker, ikke er sammenlignbare. Dette skyldes endring i kategoriseringen av saker fra 2007 til For 2008 omfatter statistikken også (i motsetning til tidligere) en viktig sakstype som ikke er gjenstand for mekling, nemlig begjæringene om midlertidige avgjørelser/midlertidig sikring. Når disse sakene trekkes fra antallet tvistesaker for 2008 blir resultatet 477 saker. Det er dette antallet som er sammenlignbart med tallet for 2007 (445). Det har således vært en viss relativ nedgang i antall meklinger, men ikke særlig stor. 4. Andre saker Vi hadde i 2008 en svært stor økning i antall konkurssaker. Dette antas dels å ha sammenheng med organisasjonsendring og derpåfølgende opprydding innenfor skatteetaten, men også med den såkalte finanskrisen. Konkurssaker Totalt antall begjæringer om konkurs Åpning av konkurs

5 Totalt antall begjæringer om tvangsavvikling og tvangsoppløsning Åpnede tvangsavviklinger og tvangsoppløsninger Åpnede boer totalt Skiftesaker Registrerte dødsfall Nye testamenter til oppbevaring Begjæring om offentlig skifte dødsbo Begjæring om offentlig skifte ektefellebo Tvangssaker Tvangsfravikelse 2 1 av leieforhold Begjæring om tvangssalg av boliger Tvangsoppløsning av 6 8 sameie Klage over namsmanns avgjørelser Arrester 5 0 Andre tvangssaker 14 9 Gjeldsforhandling m.v Søknad om åpning av gjeldsforhandling Åpning av 8 8 gjeldsforhandling Begjæring om tvungen gjeldsordning Begjæring om endring/opphevelse av gjeldsordninger Vigsler/partnerskap Vigsler Partnerskap menn 1 2 Partnerskap kvinner 5 0 5

6 5. Øvrige sentrale forhold a) Vitnestøtter I november 2008 igangsatte Kristiansand tingrett i samarbeid med Kristiansand Røde Kors og Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre, vitnestøtteordning i Kristiansand tinghus. Vitnestøttene er frivillige som etter gjennomgått opplæring i regi av tingretten, bistår vitner med medmenneskelig støtte og praktisk informasjon i forbindelse med rettssaker. Ordningen har så langt fungert meget godt, og har blitt en viktig og naturlig del av det tilbudet publikum får når de oppsøker Kristiansand tinghus. b) Kvalitetsplan Vi har i 2008 gjort et omfattende arbeide for å få på plass et systematisk kvalitetsarbeide i domstolen. Det er utarbeidet og fastsatt en rekke tiltak som er nedfelt i Kvalitetsplan for 2009, og som trådte i kraft fra og med En viktig del av denne planen er også en kompetansedel som klargjør opplæringsbehov på kort og lengre sikt for samtlige av domstolens ansatte, og videre hvilke konkrete opplæringstiltak de enkelte skal delta på. c) Samhandling med sentrale aktører En viktig del av årsaken til de gode resultatene som Kristiansand tingrett oppnår, er det gode samarbeidet om den praktiske saksavviklingen og en del rutinespørsmål med påtalemyndigheten, de faste forsvarerne og Advokatforeningen. Vi hadde som ledd i dette 2 kontaktmøter med disse i d) Mediehåndtering Når det gjelder mediehåndtering har Kristiansand tingrett fokus på å legge forholdene best mulig til rette for de forskjellige mediene. Avgjørelsene oversendes daglig pr. mail til media, og i tillegg er det utarbeidet egne retningslinjer for god og praktisk tilrettelegging i spesielt mediefokuserte saker. Tinghuset i Kristiansand er utstyrt med trådløst internett, og advokater og journalister kan henvende seg i ekspedisjonen for å motta krypteringsnøkkel. e) Egen rutine for besøk fra skoleklasser Med utgangspunkt i vår hjemmeside har vi utarbeidet egen rutine der skoleklasser pr. mail kan melde inn ønske om å overvære rettssaker. Rutinen genererer også automatisk mail med informasjon om klassebesøk til aktor, forsvarer, dommer og informasjonsansvarlig i tingretten. f) Kantinetilbud Etter at politiet ikke lenger ønsket en felles kantineordning med Kristiansand tingrett og øvrige etater i tinghuset, iverksatte vi i januar 2008 nytt kantinetilbud i Kristiansand tinghus. Kantinen er åpen for både publikum, ansatte i tingretten og lagmannsretten og andre. g) Barnehuset I 2008 ble det iverksatt prosjekt for etablering av nytt Barnehus i Kristiansand, og en av dommerne ved Kristiansand tingrett deltok i prosjektgruppen for 6

7 dette. Barnehuset etableres som et tverrsektorielt samarbeidstiltak til barnets beste. Hovedoppgaven skal være å samordne de relevante instansenes oppgaver overfor barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, vold mv., herunder gjennomføre dommeravhør og foreta medisinske undersøkelser. Barnehuset i Kristiansand ble offisielt åpnet av justisminister Knut Storberget 18. november 2008, men vil først være operativt tidligst i mai Fra før av var det etablert tilsvarende ordning i Bergen og Hamar, og Barnehuset i Kristiansand var det tredje som ble åpnet. Kristiansand, 30. mars 2009 Yngve Svendsen (sign.) sorenskriver 7

ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2014

ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2014 ÅRSMELDING BERGEN TINGRETT 2014 2 Bergen tingrett HORDALAND KRAV TIL DOMSTOLENE Domstolene skal være uavhengige. De skal sikre og fremme rettssikkerhet og verne om rettssamfunnet. Domstolene skal til enhver

Detaljer

DOMSTOLENE I NORGE 2005

DOMSTOLENE I NORGE 2005 DOMSTOLENE I NORGE 2005 Innhold Styrelederen Viktige oppgaver framover 2 Dette er domstolene Domstolenes rolle i samfunnet 3 Domstolenes oppgaver 6 Domstolenes virksomhet Måloppnåelse 7 Innkomne og behandlede

Detaljer

Årsrapport til Domstoladministrasjonen

Årsrapport til Domstoladministrasjonen Årsrapport for domstolene i første og andre instans 2008 Årsrapport til Domstoladministrasjonen Nedre Romerike tingrett DEL I KOMMENTARER TIL RESULTATOPPNÅELSE OG ADMINISTRATIV UTVIKLING I 2008 1.1 Domstolens

Detaljer

Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2012. Per Kåre Sky s. 31 33. TEMA: Domstolene 10 år, s. 10 22 Debatt om sakkyndige i domstolene, s.

Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2012. Per Kåre Sky s. 31 33. TEMA: Domstolene 10 år, s. 10 22 Debatt om sakkyndige i domstolene, s. Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2012 Portrettet Per Kåre Sky s. 31 33 TEMA: Domstolene 10 år, s. 10 22 Debatt om sakkyndige i domstolene, s. 9 Leder Grunn til å være stolt Dette skrives i 22. julirettssakens

Detaljer

OSLO TINGRETT Å R S M E L D I N G 2 0 1 0

OSLO TINGRETT Å R S M E L D I N G 2 0 1 0 OSLO TINGRETT Å R S M E L D I N G 2 0 1 0 I N N H O L D Rett på sak...side 3 Saksavviklingen 2010...side 4 Utsettelser...side 5 Mer styring med tvisteloven...side 6 Nye retningslinjer og brosjyrer...side

Detaljer

Kjære vitnestøtte. Vi ønsker deg lykke til som vitnestøtte. For Domstoladministrasjonen - 3 -

Kjære vitnestøtte. Vi ønsker deg lykke til som vitnestøtte. For Domstoladministrasjonen - 3 - Kjære vitnestøtte Et trygt vitne er et godt vitne Vitnestøtteordningen begynte som et prosjekt i Trondheim tingrett og Oslo tingrett, med håp om å bedre forholdene for vitner. Så langt har tilbakemeldingene

Detaljer

St.meld. nr. 23 (2001)

St.meld. nr. 23 (2001) St.meld. nr. 23 (2001) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.meld. nr. 23 2 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Formålet med denne meldingen

Detaljer

Årsrapport 2013 Statens Barnehus Kristiansand

Årsrapport 2013 Statens Barnehus Kristiansand Årsrapport 2013 Statens Barnehus Kristiansand INNLEDNING Barn utsatt for vold og overgrep skal sikres hjelp, omsorg og behandling ved Statens barnehus. Formålet med opprettelse av barnehus var å sikre

Detaljer

Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge

Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge Rapport nr 2008:1 Forord På oppdrag fra Justisdepartementet gjennomførte Statskonsult en kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

Årsmelding 2005 for Frostating lagmannsrett

Årsmelding 2005 for Frostating lagmannsrett Årsmelding 2005 Årsmelding 2005 for Frostating lagmannsrett Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Status og tilbakeblikk 3. Geografi - Befolkning - Jurisdiksjon 4. Ansatte i 2005 5. Sakstyper og statistikk

Detaljer

Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 3 2011 PORTRETTET. Karl Arne Utgård. Mekling i barnesaker side 10 12. Kollegaveiledning s.

Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 3 2011 PORTRETTET. Karl Arne Utgård. Mekling i barnesaker side 10 12. Kollegaveiledning s. Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 3 2011 PORTRETTET Karl Arne Utgård Mekling i barnesaker side 10 12 Kollegaveiledning s. 14 16 INNSyN og ÅpeNHet Domstoladministrasjonen (DA) mottar mange innsynsforespørsler.

Detaljer

Årsmelding 2004 for Frostating lagmannsrett

Årsmelding 2004 for Frostating lagmannsrett Årsmelding 2004 for Frostating lagmannsrett Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. 2004 Konsolidering og ny statsning 3. Geografi Befolkning Jurisdiksjon 4. Ansatte i 2004 5. Sakstyper Statistikk Behandlingstid

Detaljer

DOMMERFULLMEKTIGORDNINGEN - HØRINGSBREV

DOMMERFULLMEKTIGORDNINGEN - HØRINGSBREV Høringsinstanser ifølge vedlagte liste Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 200900487-001 Audun Hognes Berg 73 56 70 59 19. juni 2009 DOMMERFULLMEKTIGORDNINGEN - HØRINGSBREV 1. Bakgrunn De fleste lands

Detaljer

RAPPORT 2013/41. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget. Simen Pedersen og John Magne Skjelvik

RAPPORT 2013/41. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget. Simen Pedersen og John Magne Skjelvik RAPPORT 2013/41 Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget Simen Pedersen og John Magne Skjelvik Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer

Detaljer

Årsrapport 2014 Sekretariatet for konfliktrådene

Årsrapport 2014 Sekretariatet for konfliktrådene Årsrapport 2014 Sekretariatet for konfliktrådene 1 Innhold 1. Leders beretning... 3 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 5 Organisering - Sekretariatet for konfliktrådene og lokale konfliktråd...

Detaljer

2 2. j u l i - s a k e n

2 2. j u l i - s a k e n OSLO TINGRETT D o m s t o l s a r b e i d e t i 2 2. j u l i - s a k e n E R F A R I N G S R A P P O R T Rapportens tittel: Erfaringsrapport. Domstolsarbeidet i 22. juli-saken Utgitt av: Oslo tingrett,

Detaljer

Nærmere omtale om Frostating-seglet: www.frostating.no. Henta frå Wikipedia

Nærmere omtale om Frostating-seglet: www.frostating.no. Henta frå Wikipedia Årsmelding 2008 Årsmelding 2008 Ratatosk var norrøn mytologis svar på e-post Ratatosk, på norrønt Ratatoskr, er i norrøn mytologi eit ekorn som lever i verdstreet Yggdrasil. Ratatosk spring som bodbringar

Detaljer

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand

Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand Årsrapport for 2013 Gatejuristen Kristiansand FORORD Gatejuristen Kristiansand startet sitt forprosjekt 1. mars 2011 og hadde første saksmottak 6. september 2011. Gatejuristen Kristiansand er nå etablert

Detaljer

Innst. S. nr. 242. Innstilling fra justiskomiteen om førsteinstansdomstolene i fremtiden St.meld. nr. 23 (2000-2001) 1. INNLEDNING (2000-2001)

Innst. S. nr. 242. Innstilling fra justiskomiteen om førsteinstansdomstolene i fremtiden St.meld. nr. 23 (2000-2001) 1. INNLEDNING (2000-2001) Innst. S. nr. 242 (2000-2001) Innstilling fra justiskomiteen om førsteinstansdomstolene i fremtiden St.meld. nr. 23 (2000-2001) Til Stortinget 1. INNLEDNING Formålet med meldingen er å gi Stortinget anledning

Detaljer

Sven Marius Urke PORTRETTET. NORDEN HAR BEST RETTSSIKKERHET s. 4-5. Rekordmange tvistemål, s. 12-13 S. 20-24

Sven Marius Urke PORTRETTET. NORDEN HAR BEST RETTSSIKKERHET s. 4-5. Rekordmange tvistemål, s. 12-13 S. 20-24 Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 1 2014 PORTRETTET Sven Marius Urke S. 20-24 NORDEN HAR BEST RETTSSIKKERHET s. 4-5 Rekordmange tvistemål, s. 12-13 1 LEDER RESSURSER Domstolstatistikken for 2013 viser

Detaljer

AGDER LAGMANNSRETT. Skien. Kristiansand. Tønsberg. Arendal. Årsmelding AGDER LAGMANNSRETT - ÅRSMELDING 2010 1

AGDER LAGMANNSRETT. Skien. Kristiansand. Tønsberg. Arendal. Årsmelding AGDER LAGMANNSRETT - ÅRSMELDING 2010 1 AGDER LAGMANNSRETT Skien Kristiansand Tønsberg Arendal Årsmelding AGDER LAGMANNSRETT - ÅRSMELDING 1 Årsmelding Tinghuset i Tønsberg: Vigdis Ugland Nesset, Tor Inderaak dommere er pensjonerte jurister,

Detaljer

3. MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG MED HØY OPPMERKSOMHET I BUDSJETTÅRET 2012. 3.1. Hoved- og delmål. 5

3. MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG OPPDRAG MED HØY OPPMERKSOMHET I BUDSJETTÅRET 2012. 3.1. Hoved- og delmål. 5 ÅRSRAPPORT 2012 Innhold Innledning.. 2 2. OVERORDNEDE MÅL OG UTFORDRINGER 2.1. Forsvarlige og hensiktsmessige rutiner og arbeidsformer.. 3 2.2. Nedbygging av restanser og søknader etter terrorangrepene

Detaljer

AKTUALITETSMAGASIN FOR DOMSTOLENE NR. 1 2004. Portrett: Astrid Eggen side 12. TEMA: NARKODOMSTOLER I NORGE? side 18

AKTUALITETSMAGASIN FOR DOMSTOLENE NR. 1 2004. Portrett: Astrid Eggen side 12. TEMA: NARKODOMSTOLER I NORGE? side 18 AKTUALITETSMAGASIN FOR DOMSTOLENE NR. 1 2004 Portrett: Astrid Eggen side 12 TEMA: NARKODOMSTOLER I NORGE? side 18 LEDER Direktørens spalte NYTT OM NAVN Erling Moe Du leser nå første nummer av Rett på sak.

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 61, 400 491

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 61, 400 491 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapitler: 61, 400 491 Inntektskapitler: 3061, 3400 3490 Innhold Del I Innledende del... 9 1

Detaljer

INNSTILLINGSRÅDETS PRAKSIS-/POLICYNOTAT

INNSTILLINGSRÅDETS PRAKSIS-/POLICYNOTAT INNSTILLINGSRÅDETS PRAKSIS-/POLICYNOTAT 2 0. INNLEDNING... 3 1. OM INNSTILLINGSRÅDET OG DOMMERUTNEVNINGER... 4 2. DOMSTOLENES IDE- OG VERDIGRUNNLAG... 7 3. OM ANTALL DOMSTOLER, DOMMERSTILLINGER OG UTNEVNINGER...

Detaljer

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29

FORORD. Rapporten er utarbeidet av Gustav Haver og Kine S. Horsbøl. Oslo 13/3-06. Cathrine Moksness Prosjektleder. Side 1/29 FORORD Dette er den første ordinære årsrapporten for prosjektet Gatejuristen. Prosjektet hadde sitt første saksmottak 17.januar 2005. I løpet av året har vi hatt en rekke saker, og opparbeidet oss en rekke

Detaljer

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen i Norge. Direktoratet, som ble opprettet i 1988, ligger under Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). UDI har ansvaret for

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 61, 400 480. Inntektskapitler: 3061, 3400 3474 og 5630

(2008 2009) Utgiftskapitler: 61, 400 480. Inntektskapitler: 3061, 3400 3474 og 5630 (2008 2009) Utgiftskapitler: 61, 400 480 Inntektskapitler: 3061, 3400 3474 og 5630 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Hovedinnledning... 11 1.1 Regjeringens justispolitiske utgangspunkt... 11 1.2 Hovedutfordringer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET FORSAND KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer