INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 28. mars 2011 kl i hovedsalen, Ellingsrud kirke.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 28. mars 2011 kl i hovedsalen, Ellingsrud kirke."

Transkript

1 Oslo, 17. mars 2011 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 28. mars 2011 kl i hovedsalen, Ellingsrud kirke. Dagsorden: 1. Konstituering 2. Styrets årsberetning for Regnskap for Kontrollkomitéens beretning for Revisjonsberetning for Endring av vedtekter 5, 8, 12, 13 og Innkomne saker 8. Valg Antall styremedlemmer Styreleder Styremedlemmer Kontrollkomité Valgkomité Revisor Vedlegg: Årsberetning for 2010 Regnskap for 2010 Kontrollkomitéens beretning for 2010 Revisjonsberetning for 2010 Forslag til endring av vedtekter 5, 8, 12, 13 og 14 Innkomne saker Valg, valgkomiteens innstilling Etter den formelle delen av sameiermøtet vil styret orientere om langtidsplan vedlikehold, samt besvare spørsmål som angår driften av sameiet. s. 1

2 Årsberetning 2010 Sammendrag Sameiet består av gnr. 109, bnr. 37 i Oslo kommune og omfatter Edvard Munchs vei I sameiet er det 292 leiligheter, med 291 sameiere. Den siste leiligheten tilhører sameiet og er pr utleid. Av de 292 leilighetene er det 275 som disponerer egen parkeringsplass i garasjeanleggene og 17 har egen parkeringsplass ute. Krav til vedlikehold av bygningsmassen øker med alder. Betongkonstruksjoner som forringes utgjør i all hovedsak kostnadene til det som må utbedres. Vedlikehold omfatter videre teglforblendinger, treverk, plater, taktekke, terrasser mv. Kontinuerlig fokus på forebyggende bygningsmessig vedlikehold, og kompetanse på dette arbeidet, er en forutsetning for å opprettholde god bygningsmessig standard og verdi. Sameiet benytter eksterne leverandører i vedlikeholdsarbeid som utføres, og erfaringsoverføring fra leverandører til sameiet vektlegges. Tilrettelegging for å møte sameiernes interesser krever oppmerksomhet, mest for å bistå med råd med hensyn til sameiernes ansvar for vedlikehold i eierseksjonen. Eksempler på dette er elektriske anlegg, sluk, beredere og vannrør. Uteområdene krever løpende oppfølging og er viktig for trivsel og for sameiets uttrykk. Grøntgruppen bistår sameiet med et sterkt bidrag av ideell innsats som er av stor betydning. Økonomi og kompetanse i sameiets ledelse må reflektere dagens og fremtidens behov. De viktigste aktivitetene gjennom 2010 har vært; Rehabilitering av garasjeanlegg blokk 8 øvre plan. Utbedring som resultat av feil i utførelse fra prosjekt gjennomført i Fasader sørtunet; rengjøring, vedlikehold, maling, beising Utbedringer etter brann 5. mai garasjeanlegget blokk 1 og blokk 2, forsikringssak Rehabilitering av betong og noe rør i garasjeanlegget blokk 1 og blokk 2 Opparbeide nye gjesteparkeringsplasser Isolere tak over oppgang 99. Tiltak for å hindre fuktgjennomtrengning til leiligheter Tilbud til sameierne for å få byttet sluk og vannrør i leiligheter Tilbud til sameierne for å bytte sikringsskap og beredere Brannsikkerhet herunder tiltaksplan samt å utbedre to el-hovedtavler Fokus på skadesaker og årsaken til at skaden skjer, samt ansvar for skaden Utbedring av uteområder og sikring av lekeapparater Styrke økonomi og organisasjon for fremtidig forebyggende vedlikehold Videreutvikle langtidsplan for forebyggende vedlikehold Sameiets kapasitet i 2010 for gjennomføring av aktiviteter ble styrket med innleie av daglig leder som i hovedsak fokuserer på planlegging, gjennomføring, oppfølging og kontroll av prosjekt, inklusive økonomioppfølging. Forbruk i 2010 var 536 timer som er under budsjett. Sameiets sekretær sluttet 31. oktober, og de siste to månedene ble administrative aktiviteter gjennomført av styret. Avtale med ny sekretær ble inngått, med oppstart Sameiets regnskap for 2010 viser et negativt årsresultat på kr ,- mot budsjettert underskudd på kr ,-. Resultatet er gunstigere enn budsjettert fordi utbedring av garasjeanlegget i blokk 8 nedre plan (reklamasjonssaken etter 2004 utbedringen) ble budsjettert til antatt markedspris. Forhandlingene med leverandør resulterte i en lavere kostnad. Prosjektet ble videre utsatt til 2011 som resultat av omprioriteringer etter brannen 5.mai i garasjeanlegget under blokk 1 og 2. Sameiet har pr en negativ egenkapital på kr ,-. s. 2

3 1. Valg på sameiermøtet 22. mars 2010: Styrets sammensetning: Sissel Rindalsholt oppgang 79 - styreleder - valgt til 2011 Rannveig Mathiesen oppgang 77 - styremedlem - valgt til 2012 Thomas Johannesen oppgang 59 - styremedlem - valgt til 2012 Jørn Hareide oppgang 91 - styremedlem - valgt til 2011 Øystein Mogensen oppgang 95 - styremedlem - valgt til 2012 Nina H. Listerud oppgang 83 - varamedlem - valgt til 2012 Sven Tore Grimstad oppgang 75 - varamedlem - valgt til 2011 Valgkomité: Bjørg Stigum oppgang 61 - gjenvalgt - valgt til 2011 Ingrid Skjølsvik oppgang 75 - ny - valgt til 2011 Hanne Grøstad oppgang 97 - ny - valgt til 2011 Kontrollkomité: Aud Sandnes oppgang 67 - ny - valgt til 2011 Per Nymoen oppgang 85 - gjenvalgt - valgt til 2011 Roar Torsethaugen oppgang 79 - gjenvalgt - valgt til 2011 Tillitsvalgte og kontaktpersoner Styret har gjennom året ikke fulgt opp tillitsvalgte/kontaktpersoner for de enkelte oppganger. 2. Sameiermøter Det har i 2010 vært avholdt 2 ordinære sameiermøter og ett ekstraordinært sameiermøte: Sameiermøtet 22. mars Konstituering Styrets årsberetning for 2009 Regnskap for 2009 Kontrollkomiteens beretning for 2009 Revisjonsberetning for 2009 Innkomne saker Valg Sameiermøtet 8. november Konstituering Budsjett 2011 Endring av vedtekter 5, 8, 12, 13 og 14 Innkomne saker Ekstraordinært sameiermøtet 24. november Konstituering Budsjett 2011 Herunder redegjørelse med fokus på behov for bygningsmessig vedlikehold, kostnader forbundet med dette, og ressursbehov. s. 3

4 3. Administrasjon Styret utfører administrasjonen av sameiet. Den administrative ledelse utføres av styrets leder. Operativ daglig ledelse utføres av daglig leder. I styret er fordelingen 40 % kvinner og 60 % menn. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Styremedlem Thomas Johannesen trådte av private grunner ut av styrearbeidet i september. Nina H. Listerud gikk inn i styret som styremedlem. Sekretær ivaretar administrative sekretæroppgaver. Ansatt sekretær i 60 % stilling var Ivar Arne Pedersen (beboer i sameiet). Han sa høsten 2010 opp sin stilling i sameiet. Styret jobbet med rekruttering av ny sekretær og valgte å ansette Heidi Martinsen (beboer i sameiet) i 80 % stilling fra og med Vaktmester Tronn Grøndahl var i 2010 engasjert i ca 70 % stilling (3-4 dager i uken). Henry Ulvenes (beboer i sameiet) har fungert i 20 % stilling som vikar og assistent engasjert av styret. Styrets vurdering er at sameiet er best tjent med praktisk operative vaktmestertjenester. Sameiets kapasitet i 2010 for gjennomføring av aktiviteter ble styrket med innleie av daglig leder. Daglig leder fokuserer i hovedsak på planlegging, gjennomføring, oppfølging og kontroll av prosjekt, inklusiv økonomioppfølging og informasjon. Daglig leders timeforbruk i 2010 var 536 timer, som er under budsjett. Styret foretar kontinuerlig prioritering av aktiviteter begrunnet i hvor viktig en sak er for fellesskapet. Enkelte henvendelser fra sameiere har ikke fått den oppfølging som kanskje forventet. Det har dog vært søkt å gi utfyllende status og informasjon på de oppgaver styret har prioritert. Regnskap ble i 2010 utført av Økonomibistand Regnskap as. Budsjettprosess for 2010 ble utført etter tidligere opparbeidet modellgrunnlag av styret med støtte fra innleid daglig leder og sekretær. Sykefravær i 2010 er 0 dager. Vi har hatt 0 arbeidsskader. Det har i perioden vært avholdt årsmøte, halvårsmøte og ekstraordinært halvårsmøte, 13 styremøter og ett møte med kontrollkomiteen. Det er søkt å gi sameierne hyppigere oppdateringer gjennom informasjonsskriv: Tidlig i januar 2010 informerte styret om justeringer i ressurstilgang fra 1,5 til 2 årsverk (som budsjettert). Formålet er å styrke operativ kapasitet for å gjøre sameiet rustet til å løse de oppgaver som ligger foran oss i 2010 og videre. Skrivet informerte videre kort om prosjekt som blir utført innenfor fellesskapets ansvar, samt tilbud på vegne av fellesskapet som den enkelte kan benytte. I månedsskiftet januar/februar gikk det ut informasjonsskriv hvor styret søker å øke sameiernes bevissthet om, og interesse for rehabilitering av bad, sluk og rør, slik at den enkelte sameier selv gjør kloke valg i samråd med autoriserte fagfolk. s. 4

5 I begynnelsen av februar ble det gitt informasjon om, og tilbud på, rehabilitering av sikringsskap tilhørende eierseksjonen. Dette ble fulgt opp med informasjon om praktisk gjennomføring i begynnelsen av april. Tidlig mars søkte styret å få til en felles innsats for måking av snø fra terrasser. I begynnelsen av april startet informasjon om rengjøring, vedlikehold, maling og beising av fasader på sørtunet. Videre utover våren og sommeren ble det regelmessig informert om den praktiske gjennomføringen, samt hva sameiet ønsket av egeninnsats fra sameierne. Natt til 5. mai brant det i garasjeanlegget under blokk 2 og med skader også i anlegget under blokk 1. Styret fulgte samme dag opp med informasjon om umiddelbare tiltak. Det ble videre søkt å gi riktig informasjon til beboerne om tiltak som ble iverksatt, og med forslag til tiltak for den enkelte sameier. Arbeidene med utbedring av skadene kom raskt i gang, og informasjon distribuert om hva som skulle gjøres, samt organisering av parkering. Parkering ble fulgt opp i juni med oppfordring til den enkelte sameier/beboer om å være bevisst sitt ansvar. Informasjon om omprioritering av betongrehabilitering som følge av utbedringer etter brannskadene gikk ut i begynnelsen av juni. Informasjonen fortalte kort om hva som skulle gjøres, årsaken til dette, samt tilgjengelighet til garasjen under blokk 1 og 2 og midlertidig parkering mens arbeidene pågår. I slutten av mai ble det informert om arbeidet med å forbedre isoleringen av takflaten over oppgang 99 blokk 8 på nordtunet. I begynnelsen av august informerte styret om ny endring av prioriteringene som konsekvens av rehabiliteringen av betongen i garasjeanlegget under blokk 1 og 2. I stedet for å kjøre bort større mengder masse til en kostnad, ble massen benyttet til å etablere flere gjesteparkeringsplasser. Brannsikkerhet ble informert om i skriv i oktober, hvor sameierne ble oppfordret til egensjekk basert på skjema for internkontroll. I begynnelsen av november ble det informert om skifte av forsikringsselskap til Profinans/NEMI samt nytt avtalenummer. I perioden er det behandlet 6 skriftlige klager vedrørende alvorlige brudd på sameiets regler for godt bomiljø. Advokat Annie Krefting hos Hartsang Advokatfirma DA er benyttet når det har vært nødvendig å bruke juridisk ekspertise. Egil F. Jensen (beboer i sameiet) har bistått styret med objektive og uforpliktende betraktninger hvor juridisk kompetanse har vært hensiktsmessig for saksunderlaget. Sameiets rutiner for purringer og inkassooppfølging av utestående fordringer er ivaretatt av Økonomibistand regnskap as. Sameiets revisor har vært registrert revisor Harald Bjartan. Sameiets hjemmesider er på Styret utsatte lanseringen av ny hjemmeside tilpasset dagens behov til etter at ny sekretær er på plass i Hjemmesidene inneholder informasjon og faktaopplysninger om sameiet. s. 5

6 5. Overdragelser og utleie Salg og utleie skal forelegges styret for godkjenning. Etter vedtektene skal både salg og utleie av seksjoner godkjennes av styret. Prosedyrene har ikke fungert tilfredsstillende i 2010 fordi enkelte endringer ikke meldes av sameier. Sameiet må til enhver tid ha et oppdatert seksjonseier-/beboerregister. I 2010 ble det godkjent 19 salg samt 3 overdragelser. Sameiet har 55 utleieforhold ved utgangen av 2010, som er det samme som ved utgangen av Ingen søknader om salg eller utleie er avslått. 6. Bygningsmessig vedlikehold Sameiet ble ferdigstilt i perioden Kontinuitet og kompetanse er en nøkkelfaktor i arbeidet med ledelse og drift av sameiet, og for å ivareta sameiernes interesser. Bygningsmessig vedlikehold både av det som er sameiets fellesanlegg, og av den enkelte eierseksjon som er den enkelte sameiers ansvar, krever løpende planlegging og oppfølging. Styret mener at sameierne i større grad vil trenge hjelp for å øke bevisstheten om, og interessen for, vedlikehold innen egen eierseksjon. Det er de siste årene arbeidet med å finne et sunt nivå på vedlikeholdstakten, et arbeid som krever at planer kontinuerlig forbedres. Bygningsmassen har en forsikringsverdi på ca. ½ milliard, med 292 eierseksjoner som huser mange hundre mennesker, samt omfattende uteområder. Det kreves økonomi for å utføre forebyggende vedlikehold. Strategien som er fulgt de siste 10 årene er at kostnader løpende skal dekkes inn gjennom fellesutgiftene, og i noen grad gjennom låneopptak med sikkerhet i leilighet som sameierne eier i fellesskap. De viktigste aktivitetene gjennom 2010 har vært; Rehabilitering av garasjeanlegg blokk 8 øvre plan. Utbedringen kommer som resultat av feil i utførelse fra prosjekt gjennomført i Arbeidene ble utført for å etablere vanntett løsning fra øvre plan ned til nedre plan. Belegg på hver side av vibrasjonsbryterene langsgående begge sider av kjøreplanet i øvre plan ble utbedret. Nye vanntette løsninger ble satt inn, med installasjonen for katodisk beskyttelse av armeringen i dekket. Belegg og hulkiler på dekket i enden av veggskivene ved vibrasjonsbryterene ble utbedret. Det ble montert sluk for avløp i områder hvor det ansamles mye vann. Prosjektet ble gjennomført i henhold til plan og på budsjett. Fasader sørtunet; rengjøring, vedlikehold, maling, beising Andre kvartal ble dette prosjektet gjennomført. Det viste seg hensiktsmessig at leverandøren besørget alle flater fra toppen av fasadene og nedover rengjort. I oppstarten var tanken at sameierne skulle involveres i rengjøringen inne på egen terrasse/balkong. En del treverk på fasadefrontene, håndløpere på rekkverk og noen bord i rekkverkene på balkonger ble byttet. Rundt enkelte vinduer ble det etterisolert. Maling og beising ble utført uten forsinkelser eller spesielle utfordringer. Utfordringen i oppstarten av prosjektet var leverandørens prosjektledelse hvor deres ressurser ikke var samkjørte. Dette løste seg raskt. Prosjektet ble gjennomført litt under budsjett og på tidsplan. Utbedringer etter brann 5. mai garasjeanlegget blokk 1 og blokk 2, forsikringssak Arbeider som er utført som knyttes til forsikringen er: Rengjøring utvendig av blokk 1 og blokk 2 samt maling av blokk 1. Sanere (rive) skadet s. 6

7 himling mv i garasjeanlegget. Rengjøring inne i garasjeanlegget. Reparasjon av kabel tv. Montere himling, lys og nødlys, trevegg i tre felt beiset med netting mellom. Innvendig maling av vegger ble besluttet utsatt til varmere vær våren Rehabilitering av betong og noe rør i garasjeanlegget blokk 1 og blokk 2 Styret valgte midtsommer å endre prioriteringene på grunn av brannen i garasjeanlegget under blokk 2 og blokk 1. Videre arbeid med reklamasjonsarbeidene i garasjeanlegg i nedre plan blokk 8 ble utsatt til Det ble besluttet at rehabilitering av betong i garasjeanlegget under blokk 1 og 2 var hensiktsmessig å gjennomføre nå, fordi anlegget stod nakent etter brannen, og tiltaket uansett ville komme i løpet av noen år. Endringene ville også kunne inndekkes innenfor budsjett med låneopptak. Prosess for låneopptak ble igangsatt. Elektrokjemisk avsalting som er en etablert metode for rehabilitering av betong, en anerkjent metode for dekke som er fundamentert på berggrunn, ble valgt. Prosjektet ble gjennomført på budsjett og i henhold til tidsplan. Opparbeide nye gjesteparkeringsplasser Styret har tidligere gjentagende ganger diskutert behov for flere gjesteparkeringsplasser. I og med at rehabiliteringen av betong i garasjeanlegget under blokk 1 og 2 kom som resultat av brannskadene, så fant styret det hensiktsmessig å endre prioriteringene. I stedet for å kjøre bort større mengder masse til en kostnad, ble det besluttet å benytte denne massen til å etablere flere gjesteparkeringsplasser. Prosjektet ble gjennomført på budsjett og i henhold til plan. Isolere tak over oppgang 99 Tiltaket ble utført i hovedsak for å hindre fuktgjennomtrengning til de øverste leiligheter i oppgang 99. En av seksjonene har over mange år vært utsatt for fuktbobler i tak. Undersøkelser viste at isolasjon var 10 cm og mindre, samt at det manglet dampsperre. Arbeidet startet med riving av eksisterende beslag og oppforing av gesims, samt utbedring av dampsperre mot gesims. Eksisterende tak ble benyttet som dampsperre. Isolasjon (200mm) ble lagt ut og nytt tekke lagt over. Sluk ble utbedret, og nye beslag satt på plass. Prosjektet ble gjennomført på budsjett og i henhold til plan. Tilbud til sameierne for å få byttet sluk og vannrør i leiligheter Sluk som ikke er byttet, eller er mangelfullt vedlikeholdt, er en mulig årsak til vanninntrenging i badegulvet med påfølgende skader. Fortsatt er en del rør nedstøpt i betongen, og disse er et kjent problemområde i forhold til vannlekkasje. Sameiet støtter den enkelte seksjon med inntil kr 8000,- inkl mva til bytte av sluk, og inntil kr 3000,- inkl mva til utbedring av innstøpte rør. Interessen for disse tiltakene blant sameierne var økende i Tilbud til sameierne for å bytte sikringsskap Informasjon om bytte av gamle UZ sikringer og sikringsskap ble delt ut tidlig på året. Det ble så fulgt opp med tilbud til beboerne om å bytte ut gammelt sikringsskap med innhold, med nytt. Ca 160 eierseksjoner valgte å gjennomføre tiltaket. Brannsikkerhet, Det ble høsten gjennomført tilsyn fra Oslo Brann- og Redningsetaten. Hovedtiltak etter tilsynsrapport var: - Dokumentere skriftlig rask og sikker rømning fra 5. og 6. etasje i oppgang Innføre rutiner for sjekk/vedlikehold av røykvarslere og slukkeutstyr - Utarbeide HMS instruks og innføre dette. Tiltakene ble påbegynt 4 kvartal. Våren 2010 ble to el-hovedtavler utbedret med bakgrunn i brannsikkerhet. s. 7

8 Det er kontinuerlig fokus på og oppfølging av skadesaker som følge av vannlekkasje og vanninntrenging, årsaken til at skaden skjer, samt ansvar for skaden. Styret har arbeidet videre med å søke å bringe ytterligere klarhet i forhold til hvilket ansvar den enkelte sameier har for vedlikehold, og hva som er sameiets ansvar i forbindelse med en skade. Gjennom året ble det arbeidet med vedtektene blant annet med forslag som skulle bevisstgjøre sameierne på ansvar ved ulike type skader. Forslag ble presentert i sameiermøtet høsten Videreutvikling av langtidsplan for forebyggende vedlikehold er en kontinuerlig aktivitet. Budsjettmøtet sist høst etterspurte mer informasjon om langsiktigheten i arbeidet med vedlikehold. Planen videreutvikles slik at langsiktighet, prioriteringer og økonomi blir mer tydelig. Dokumentasjon av erfaringsdata utføres både fra skadesaker og arbeid som utføres av eksterne leverandører. Takstrapporter fra forsikringsselskapet der skaden er en forsikringssak som angår sameiets byggforsikring innhentes. Styret er pliktig til å innhente en egenerklæring hvert år fra sameierne gjeldende eget sikringsskap. Egenmelding fra sameierne ble utført høsten Søppelkasser og søppelrom er rengjort. 7. Tjenesteleveranser til Sameiet. Sameiets forsikringsselskap er Profinans/Nemi. Avtalenummer er Vår bankforbindelse er Bien Sparebank AS Strømleverandør for sameiets fellesstrøm er Hurum Kraft AS. ØkonomiBistand Regnskap as brukes som regnskapskontor, herunder oppfølgingen av utestående fordringer. GET leverer fastlinje kabel TV. Juridisk bistand utføres av Hartsang Advokatfirma DA. MILLAB Consult as har seneste år vært sameiets rådgiver på betong konstruksjonene. Gårdpass og RagnSells leverer containere. Vi kjøper strøsand av Oslo Vei. Sameiet har en avtale med Maxbo Hauger som gir gunstig rabatt både for sameiet og for den enkelte beboer. Diamante Stor-Re rengjøring utfører skuring/boning og renhold av oppgangene samt renhold av vaktmesterkontor og styrerom. Vedlikehold av heisen i oppgang 97 utføres av Thyssen Elevator. Vedlikehold av elektriske installasjoner utføres i hovedsak av Leithe Elektro AS. Rossing Industrier AS utfører vedlikehold av garasjeporter og bom. s. 8

9 Icopal as utfører vedlikehold av tak. Jan Slydal utfører snekkerarbeid for sameiet. Rørleggerarbeid utføres av flere rørleggere. VVV as, Grønbekk VVS as og Rørleggervakta benyttes i noen grad ved akutte problemer. Åpning av tette avløp utføres av Oslo Høytrykk inne i eierseksjoner. TT-teknikk utfører større avløpsjobber. Rengjøring av søppelkasser gjøres av NIWI miljøtiltak AS 8. Forsikringssaker og skader Sameiet hadde 3 forsikringsskader i Dette var 8 mindre enn i Ved forsikringsoppgjør er egenandel p.t. kr 6.000,-. 9. Uteområder Vårdugnaden ble gjennomført 27. april på sørtunet og 28. april på nordtunet. Det ble henstilt til de som ikke deltok på dugnaden å betale et beløp på kr. 200,-. 69 sameiere valgte denne løsningen. Vedlikehold og opparbeiding av grøntområdene er i all hovedsak utført av Grøntgruppen som er sammensatt av beboere i sameiet med Bjarne Dokken som leder. Innsatsen fra Grøntgruppen var i 2010 av stor betydning for oppgraderingen av grøntområdene. Tidligere utarbeidet plan for grøntområdene, dvs. for planter, busker og plener, er oppgradert for videreføring i Merkede trær er felt med unntak av 2 trær som står vanskelig til og må avventes til parkeringsbehovet er normalisert. Arbeidet med utarbeidelse av en forvaltningsplan for våre uteområder er gjenopptatt med ferdigstillelse våren Vedlikehold og utbedring av lekeapparater er utført av vaktmester. Oppfølging av feilparkerte biler er vanskeliggjort på grunn av behov for midlertidig parkering mens rehabilitering av garasjeanleggene pågår. 10. Miljøtiltak Sameiet er medlem i Ellingsrud Velforening. 11. Sameiets økonomi - regnskap 2010 Vurderingsprinsipper i regnskapet er i samsvar med bestemmelser i regnskapsloven for små selskaper. Inntekter og kostnader er medtatt i det år de vedrører. Utestående fordringer er vurdert til bokført verdi. Det er ikke foretatt avsetninger til tap. Det vises ellers til regnskapet med noter som kommenterer de enkelte regnskapsposter. s. 9

10 Styret har valgt å presentere regnskapet for 2010 sammen med regnskapstallene for 2009 og budsjettet for Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998, bestemmelsen om små foretak og god regnskapsskikk. Forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Styret er tilfreds med årets resultat målt mot budsjettet, og mener det fremlagte årsregnskap gir et rettvisende bilde av sameiets drift og stilling i Sameiets regnskap for 2010 viser et negativt årsresultat på kr ,- mot budsjettert underskudd på kr ,-. Underskuddet foreslås fremført. Sameiet har pr en negativ egenkapital på kr ,-. Styret har gjort følgende tiltak i 2010 og 2011 for å dekke inn underskuddet; Låneopptak i Bien Sparebank på kr ,- og for 2011 er de fellesutgifter som fordeles etter fellesbrøken økt med 28 %. Styret mener at det ikke er fare for fortsatt drift da likviditeten er god og inntektene er forutsigbare og stabile. Ellingsrud 8. mars 2011 Sissel Rindalsholt Rannveig Mathiesen Nina H. Listerud Leder, sign Nestleder, sign Styremedlem, sign Jørn Hareide Styremedlem, sign Øystein Mogensen Styremedlem, sign s. 10

11 RESULTATREGNSKAP Noter Regnskap Budsjett Resultat Driftsinntekter Fellesutgifter Øvrige driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader Styrehonorar Administrasjon Forsikringer Kommunale avgifter Vedlikehold Felles strøm Drift Avskrivninger Anskaffelser Diverse 52 Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter/-kostnader Årsresultat Som dekkes slik Fri egenkapital Udekket tap fremføres s. 11

12 Balanse pr Noter Eiendeler Anleggsmidler Anleggsmidler Omløpsmidler Utestående fellesutgifter 1, Andre fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital Fri egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskudd fellesutgifter Skyldig skattetrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldige feriepenger Andre periodiseringer Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Ellingsrud 8. mars 2011 Sissel Rindalsholt Rannveig Mathiesen Nina H. Listerud Leder, sign Nestleder, sign Styremedlem, sign Jørn Hareide Styremedlem, sign Øystein Mogensen Styremedlem, sign s. 12

13 Noter og Spesifikasjoner Noter til regnskapet for 2010 Note 1 - Vurderingsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven for små selskaper. Inntekter og kostnader er medtatt i det år de er påløpt. Utestående fordringer er vurdert til antatt verdi. Det er ikke foretatt avsetninger til tap Det vises ellers til etterfølgende noter som kommenterer de enkelte regnskapsposter. Styret har valgt å presentere regnskapet for 2010 sammen med regnskapstallene for 2009 og budsjettet for Regnskap Note 2 - Avskrivninger Innkjøpspris Tilgang Innkjøpspris Akkumulert avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivning Avskrivning 25 % årlig Note 3 - Utestående fellesutgifter m.v. Ordinære fellesutgifter Andre krav på sameierne - Sum utestående fellesutgifter m.v Note 4 - Andre fordringer, tidsavgrensninger Posten inneholder følgende beløp: Forskuddsbetalte forsikringer Pågående forsikringskader - Forskudd til leverandør skadedyrkontroll Sum andre fordringer, tidsavgrensninger Note 5 - Bankinnskudd Av bankinnskudd gjelder kr innskudd på bankkonto for skattetrekk. Innskuddet dekker skyldig skattetrekk pr Note 6 - Opptjent egenkapital/udekket underskudd Regnskap Regnskap Posten fremkommer slik: Udekket tap/fri egenkapital Årets underskudd Sum fri egenkapital Egenkapitalen er tapt, men styret anser at fortsatt drift er forsvarlig grunnet at s. 13

14 vaktmester leiligheten er bokført til kr 0 samt at regnskapet har godt bedre enn budsjettert. Note 7 - Leverandørgjeld Gjelder løpende gjeld til sameiets leverandører. Fakturaene er ikke forfalt pr Forskudd fellesutgifter Gjelder forskuddsbetalte fellesutgifter fra sameierne for 1. kvartal 2011 Note 8 - Andre periodiseringer Regnskap Regnskap Posten fremkommer slik: Rest skyldig strøm 4. kvartal Skyldig styrehonorar Skyldig lønn Skyldig revisjons og regnskapshonorar avdrag øvre garasjeplan utført pr Reklamasjonsak terrasser Andre avsetninger Sum andre periodiseringer Andre avsetninger er utgifter som vedrører 2010, hvor regning først er mottatt i 2011 Note 9 - Pantsettelser, sikkerhetsstillelser Regnskap Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsåret slutt: Gjeld til kredittinstitusjoner Pantstillelser og garantier m.v. Gjeld som er sikret med pant: Gjeld til kredittinstitusjoner Balanse ført verdi av eiendeler pantsatt Vaktmesterbolig Andre spesifikasjoner til regnskapet for 2010 Øvrige driftsinntekter Regnskap Budsjett Regnskap Inntekter Get Inntekter vaktmesterleilighet Trappevask Inntekter garasje Inntekter parkeringsplass Fryseboks avgift Strøm Motorvarmer Salg nøkler Salg portåpner s. 14

15 Utleiegebyr Gebyr sameieskifte Diverse inntekter Diverse viderefakturering 0 Dugnadspenger Sum øvrige driftsinntekter Lønnskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Lønnskostnadene kan spesifiseres som følger: Lønn ansatte Arbeidsgiveravgift Pensjonsordning ansatte OTP Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Vi har hatt ansatt ca ett (1) årsverk i snitt gjennom året. Underforbruk skyldes at det var planlagt ansatt vaktmester, men resultatet ble videre innleie. Styrehonorar Administrasjon Regnskap Budsjett Regnskap Posten kan spesifiseres som følger Revisjonshonorar Regnskapsførsel Advokathonorarer Andre konsulenthonorarer Innleid daglig leder Kontorrekvisita Trykking, kopiering Kontorutstyr Telefon og Internett Velforeningen medlemskap Øvrige adm kostnader Sum administrasjon Forsikringer Regnskap Budsjett Regnskap Sum forsikringer Sameiet er fullverdiforsikret i NEMI forsikring AS. Forsikringssum kr Reduksjonen i forsikringssummen skyldes at vi avsluttet avtalen med Tryg og gikk til Profinans/NEMI Kommunale avgifter Regnskap Budsjett Regnskap Posten kan spesifiseres som følger Renovasjon Vannavgift Sum kommunale avgifter s. 15

16 Vedlikehold Regnskap Budsjett Regnskap Posten kan spesifiseres som følger Egenandel forsikringsskader Vedlikehold bygninger Vedlikehold bygninger innvendig Trappevask Vedlikehold hage, vei, sti Vedlikehold lekeapparater Vedlikehold garasje Vedlikehold heis Kontormateriell Byggledelse prosjekt Sum vedlikehold De største utgiftspostene på vedlikehold bygninger kan spesifiseres som følger: Garasjeanlegg blokk 1 og 2, betong mv Oppgradering fasader sørtunet Påkrev vedlikehold bygninger Forebyggende IK elektrisk anlegg Isolere over tak oppgang Garasjeanlegg blokk 8 øvre plan Bytte av sluk og rør, støtte til sameierne Terrasser Diverse vedlikehold bygninger Sum spesifisert Felles strøm Regnskap Budsjett Regnskap Posten fellesstrøm kan spesifiseres som følger: Fellesstrøm Strøm gatelys Sum felles strøm Drift Regnskap Budsjett Regnskap Posten drift kan spesifiseres som følger: Innleid vaktmester Konteinertømming Fellesutgifter vaktmesterleilighet Kabel TV Serviceavtale heis Traktor, maskiner Driftsmateriell Vedlikehold kontor og styrerom Tilstelninger/dugnader Sum drift s. 16

17 Fellesutgifter Regnskap Budsjett Regnskap Fellesutgiftene kan spesifiseres som følger: Fellesutgifter over fellesbrøk GET Trappevask Strøm motorvarmere Sum fellesutgifter Finanskostnader Regnskap Posten kan spesifiseres slik: Renteinntekter Purregebyr Renter lån Provisjon kassekreditt Renter leverandørgjeld 16 Sum finanskostnader s. 17

18 ELLINGSRUD BOLIGSAMEIE KONTROLLKOMITEEN BERETNING FOR PERIODEN I henhold til instruks for kontrollkomiteen - 8 vedtatt på sameiets årsmøte 14. april 1994 avgir herved kontrollkomiteen sin årlige beretning til sameiets årsmøte. Kontrollkomiteen har i bestått av Aud Sandnes, Per Nymoen og Roar Torsethaugen. I perioden har kontrollkomiteen gjennomgått dokumenter fra innkallelser og referater fra styremøter. Det er fulgt opp at sameiets drift har vært i henhold til sameiets vedtekter, at årsregnskapet er i samsvar med vedtatt budsjett samt at vedtak gjort på sameiermøtene er gjennomført. Kontrollkomiteen har avholdt fire møter samt to møter med representanter fra styret i perioden. For øvrig er henvendelser til styret blitt tilfredsstillende fulgt opp. Oslo, 1. mars 2011 Aud Sandnes Per Nymoen Roar Torsethaugen Sign Sign Sign s. 18

19 INNKOMNE SAKER s. 19

20 Styrets innstilling: Ad 6 forslag: Styret støtter forslaget med foreslår at dette legges til halvårsmøtet sammen med budsjettet. Blir dette vedtatt endres 9 i vedtektene. Ad 13 forslag: Sameiet må ha tillit til valgt styre i henhold til første avsnitt 13. Ad parkering: Styret ønsker å vurdere forslaget etter at pågående prosjekt som berører parkering er avsluttet. Styret mener forslaget bør vurderes sammen med oppdatering av regler for godt bomiljø. VALG Valgkomiteen har i 2011 bestått av: Hanne Grøstad, oppgang 97 Bjørg Stigum, oppgang 63 Ingrid Skjølsvik, oppgang 75 Valg av nytt styre: Etter sameiermøtet våren 2010 hadde styret følgende sammensetning: Sissel Rindalsholt, leder (til 2011) oppgang 79 Rannveig Mathiesen (til 2012) oppgang 77 Thomas Johannesen (til 2012) oppgang 59 Jørn Hareide (til 2011) oppgang 91 Øystein Mogensen (til 2012) oppgang 95 Sven Tore Grimstad, varamedlem (til 2011) oppgang 75 Nina H Listerud, varamedlem (til 2011) oppgang 83 Valgkomiteens innstilling er etter dette: Valgkomiteen foreslår at styret for 2011 i henhold til vedtektenes 12 fortsatt skal bestå av 5 medlemmer samt to varamedlemmer. Til styre for 2011: Styrets leder velges særskilt: Øystein Mogensen, oppgang 95, (velges for et år til 2012) Styret for øvrig: Rannveig Mathiesen, styremedlem Oppgang 77 (ikke på valg, er valgt til 2012) Anne Schatten, styremedlem Oppgang 91 (ny, velges til 2013) Eivind M. Pedersen, styremedlem Oppgang 85 (ny, velges til 2013) Stig O. Skamo, styremedlem s. 20

21 Oppgang 99 (ny, velges til 2013) Nina H. Listerud, varamedlem Oppgang 83 (ikke på valg, er valgt til 2012) Jan Larsen, varamedlem Oppgang 97 (ny, velges til 2013) Alle kandidatene er forespurt og har sagt seg villige til å sitte i styret i den aktuelle perioden. Valg av kontrollkomite: Valgkomiteens forslag er (alle velges for 1 år, til 2012): Per Nymoen, oppgang 85, gjenvalg Roar Torsethaugen, oppgang 79, gjenvalg Aud Sandnes, oppgang 67, gjenvalg Kandidatene er forespurt og har bekreftet at de stiller til valg. Valg av valgkomite: Alle velges for 1 år (til 2012): Benkeforslag, ny Ingrid Skjølsvik, oppg. 75, gjenvalg Hanne Grøstad, oppg. 97, gjenvalg Kandidatene er forespurt og er villige til å sitte i Valgkomiteen fram til Oslo, 9. februar 2011 Valgkomiteen, Ellingsrud Boligsameie Ingrid Skjølsvik Bjørg Stigum Hanne Grøstad VALG AV REVISOR Forslag til vedtak Sameiermøtet vedtar gjenvalg av registrert revisor Harald Bjartan. s. 21

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke Oslo, 29. oktober 2010 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2011 i menighetssalen, Ellingsrud

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 8. november 2016 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Informasjon 3. Budsjett 2017 4. Innkomne

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 6. november 2014 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2015 3. Innkomne saker i Menighetsalen,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles til ekstraordinært sameiermøte onsdag 24. november 2010 kl. 19.00

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles til ekstraordinært sameiermøte onsdag 24. november 2010 kl. 19.00 Oslo, 18. november 2010 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE Det innkalles til ekstraordinært sameiermøte onsdag 24. november 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering i menighetssalen,

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte onsdag 28. mars 2012 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke.

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte onsdag 28. mars 2012 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke. Oslo, 14. mars 212 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte onsdag 28. mars 212 kl. 19. i menighetssalen, Ellingsrud kirke. Dagsorden: 1. Konstituering 2. Styrets årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 22. mars 2010 kl. 19.00 i hovedsalen, Ellingsrud kirke.

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 22. mars 2010 kl. 19.00 i hovedsalen, Ellingsrud kirke. Oslo, 12. mars 2010 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 22. mars 2010 kl. 19.00 i hovedsalen, Ellingsrud kirke. Dagsorden: 1. Konstituering 2. Styrets årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 11. november 2013 kl. 19.00. i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 11. november 2013 kl. 19.00. i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 30. oktober 2013 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 11. november 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2014 3. Innkomne saker i Menighetsalen,

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 16. november 2015 kl. 19.00. i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 16. november 2015 kl. 19.00. i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 4. november 2015 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 16. november 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Informasjon 3. Budsjett 2016 4. Innkomne

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

VEDL.g; Budsjett 2015

VEDL.g; Budsjett 2015 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2015 Note 2015-12 2014-12 VEDL.g; 2015 2016 Inntekter Felleskostnader 3 427 014 3 427 092 3 437 111 3 780 822 Annen driftsinntekt 2 10 200 10 200 10 000 10 000

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

ØSTLI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Resultatregnskap pr Note

ØSTLI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Resultatregnskap pr Note Resultatregnskap pr. 31.12.2005 Note 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Inntekter Fellesutgifter 2 574 200 574 200 574 200 608 652 Annen driftsinntekt 3 12 882 14 312 15 500 13 000 Sum driftsinntekter 587

Detaljer

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder GOMMERUD BOLIGSAMEIE PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen Møtet ble erklært lovlig innkalt. SAKSLISTE

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Noter til årsregnskapet

Noter til årsregnskapet Noter til årsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Autorisert regnskapsførerselskap (ARS) Org nr: 984 132 360 MVA Bank: 2220 08 45815 Telefon: 32 26 64 32 Telefaks: 32 26 64 40 Mobiltlf: 90 79 79 36 post@adimpleo.no Pb 482 Brakerøya 3002 Drammen Drammen,

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2016 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning side1 Årsberetning 2016 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2007 - Resultat Utarbeidet av AS OSLO OG OMEGN BOLIGFORVALTNING, den 11.03.2008 13:08 Note Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Inntekter Inndekning av felleskostnader 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 29 - Resultat Note Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 Felleskostnader, spesifiserte 2 Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende:

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2009 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Inge H. Gjørva Styremedl.: Terje Sørensen Varamedl.:

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

Ordinært sameiermøte

Ordinært sameiermøte Ordinært sameiermøte Lille Langerud Boligsameie Torsdag 7. april 2016, kl 18:00 Abildsø sykehjem, Løvsetdalen 2 Saksliste: Innkalling - Styrets beretning - Regnskap 2015 - Budsjett 2016 - Innkomne saker

Detaljer

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014.

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2014 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. Velforeningens regnskap er delt i fire: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Foretaksnr. 971120185 Utarbeidet av: Tveit Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer 38573 Årsberetning 2012 Foreningens økonomi

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag Spesifisert resultatregnskap 215 Universitetstjenestemennenes borettslag 215 214 215 216 INNTEKT Leieinntekt 36 Innkrevde felleskostn. drift 5 149 914 4 671 426 5 24 5 434 362 Innkrevde felleskostn. kapital

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 11.04.2011 10:38 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3020 Parkeringsinntekter, avg.pl 103 650,00 95 527,39 Sum Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan

Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan Revidert 10.02.2008 Innholdsfortegnelse 1... 2 2... 2 3... 2 4... 2 5... 3 6... 3 7... 4 8... 4 9... 4 10... 4 1 1 Sameiets navn er Boligsameiet Tomterhagan. Sameiet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie Dato Torsdag 25. april 2013 kl. 18:00. Møtested: Møtelokalet bak biblioteket, inngang mellom blokkene nr 26 og 28. Tilstede var 21 seksjonseiere

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Nardo Fotballklubb

Årsregnskap 2015 for Nardo Fotballklubb Årsregnskap 2015 for Nardo Fotballklubb Foretaksnummer 971378220 Utarbeidet av: Accountor Trondheim AS Autorisert regnskapsførerselskap Nardobakken 2 7032 TRONDHEIM Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 4. april 2000 kl. 19.00 i Seterbråten Skole, kantinen v/ gymsalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer