INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 22. mars 2010 kl i hovedsalen, Ellingsrud kirke.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 22. mars 2010 kl. 19.00 i hovedsalen, Ellingsrud kirke."

Transkript

1 Oslo, 12. mars 2010 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 22. mars 2010 kl i hovedsalen, Ellingsrud kirke. Dagsorden: 1. Konstituering 2. Styrets årsberetning for Regnskap for Kontrollkomitéens beretning for Revisjonsberetning for Innkomne saker 7. Valg Antall styremedlemmer Styreleder Styremedlemmer Kontrollkomité Valgkomité Revisor Vedlegg: Årsberetning for 2009 Regnskap for 2009 Kontrollkomitéens beretning for 2009 Revisjonsberetning for 2009 Innkomne saker Valg, valgkomiteens innstilling Etter den formelle delen av sameiermøtet vil styret orientere om hovedaktiviteter i 2010, samt besvare spørsmål som angår driften av sameiet.

2 Årsberetning 2009 Sammendrag Sameiet består av gnr. 109, bnr. 37 i Oslo kommune og omfatter Edvard Munchs vei I sameiet er det 292 leiligheter, med 291 sameiere. Den siste leiligheten tilhører sameiet og er pr utleid. Av de 292 leilighetene er det 275 som disponerer egen parkeringsplass i garasjeanleggene og 17 har egen parkeringsplass ute. De viktigste aktivitetene gjennom 2009 har vært; Rehabilitering av 11 terrasser, 7 på sørtunet og 4 på nordtunet Rehabilitering av garasjeanlegget i blokk 8, øvre plan Fokus på skadesaker og årsaken til at skaden skjer, samt ansvar for skaden Utbedring av uteområder og sikring av lekeapparater Tilpasset økonomi og organisasjon for fremtidig forebyggende vedlikehold Videreutvikle langtidsplan for forebyggende vedlikehold Sameiets kapasitet for gjennomføring av aktiviteter har gjennom alle år vært basert på stor egeninnsats fra styret, i tillegg til rollen styredeltagere har som styre. Krav til vedlikehold av bygningsmassen øker med alder, tilrettelegging for å møte sameiernes interesser er mer krevende og uteområdene krever løpende vedlikehold. Kontinuerlig fokus på forebyggende bygningsmessig vedlikehold, og kompetanse på dette arbeidet, er en forutsetning for å opprettholde god bygningsmessig standard og verdi. Økonomi og kompetanse i sameiets ledelse må reflektere dagens og fremtidens behov. Sameiets regnskap for 2009 viser et (negativt) årsresultat på kr ,-. Resultatet er gunstigere enn budsjettert fordi utbedring av garasjeanlegget i blokk 8 nedre plan ble flyttet til Sameiet hadde pr en positiv egenkapital på kr ,- 1. Valg på sameiermøtet 30. mars 2009: Styrets sammensetning Nils Gregussen oppgang 95 - styreleder - valgt til 2010 Sissel Rindalsholt oppgang 79 - styremedlem - valgt til 2011 Rannveig Mathiesen oppgang 77 - styremedlem - valgt til 2010 Milovan Obrenovic oppgang 99 - styremedlem - valgt til 2010 Jørn Hareide oppgang 91 - styremedlem - valgt til 2011 Bodil E. Hustad oppgang 79 - varamedlem - valgt til 2010 Sven Erik Grimstad oppgang 75 - varamedlem - valgt til 2011 Kontrollkomité Thomas R. Engelhart oppgang 67 - gjenvalgt - valgt til 2010 Per Nymoen oppgang 85 - ny - valgt til 2010 Roar Torsethaugen oppgang 79 - ny - valgt til 2010 Valgkomité Bjørg Stigum oppgang 61 - ny - valgt til 2010 Anne Hjelmungen oppgang 91 - ny - valgt til 2010 Ivar Arne Pedersen oppgang 97 - gjenvalgt - valgt til 2010

3 Tillitsvalgte og kontaktpersoner Tillitsvalgte/kontaktpersoner for de enkelte oppganger ved utgangen av 2009: Sør tunet oppgang: Nord tunet oppgang: 59: Undis og Jan Sagafos 77: Terje Andersen 61: Tor Olav Heggem 79: Bodil Elisabeth Hustad 63: Magnar Engebretsen 81: Tron Trondal 65: Tove Røed 83: Lars Vidar Bæverfjord 67: Roar Selven 85: Per Nymoen 69: Trond Haraldsen 87: Lars Gjerde 71: Ahmed Mousa 89: Benny Larsen 73: Tor Arne Finstad 91: Anne Lise Lian 75: Liv Bjerke 93: Alf Witzøe 95: Wenche Elden 97: Egil Stor-Re 99: Øyvind Brevik 2. Sameiermøter Det har i 2009 vært avholdt 2 sameiermøter. Sameiermøtet 30. mars Konstituering Styrets beretning for 2008 Regnskap for 2008 Kontrollkomiteens beretning for 2008 Revisjonsberetning for 2008 Valg Innkomne saker Sameiermøtet 9. november Konstituering Budsjett 2010 Innkomne saker 3. Administrasjon Styret utfører administrasjonen av sameiet. Den administrative og daglige ledelse utføres av styrets leder. I styret er fordelingen 40 % kvinner og 60 % menn. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Sekretær ivaretar administrative sekretæroppgaver. Ansatt sekretær i 40 % stilling var i 2009 sykemeldt, og styret avventet derfor en permanent erstatningsløsning. Ivar Arne Pedersen (beboer i sameiet) var i denne perioden innleid. Ansatt sekretær sa høsten 2009 opp sin stilling i sameiet. Med bakgrunn i vedtatte budsjett for 2010 samt erfaring med administrasjon av sameiet, valgte styret å ansette Ivar Arne Pedersen i 60 % stilling fra og med Vaktmester Tronn Grøndahl var frem til sommeren 2009 engasjert i 60 % stilling. Med bakgrunn i styrets løpende vurderinger for å styrke organisasjonen og være forberedt på

4 fremtidige vedlikeholdsoppgaver, valgte styret å engasjere Laffens Drift- og Vedlikehold ved Olaf Ruud i rollen som vaktmester. Styrets vurdering er at sameiet er best tjent med praktisk operative vaktmestertjenester. Tronn Grøndahl har gjennom 5 år løst denne delen av vaktmestertjenesten på en tilfredsstillende måte, og styret inviterte derfor Tronn Grøndahl tilbake i rollen som vaktmester. Han tiltrådte i en midlertidig innleieavtale fra og med Henry Ulvenes (beboer i sameiet) har fungert i 20 % stilling som vikar og assistent engasjert av styret. Regnskap ble frem til utført av ScanAccount, og lønn frem til På grunn av lang tids misnøye med leveransene fra ScanAccount skiftet sameiet leverandør til ØkonomiBistand Regnskap as. Budsjettprosess for 2010 ble utført etter tidligere opparbeidet modellgrunnlag av styret med støtte fra Ivar Arne Pedersen (innleid sekretær), og prosessen fungerte godt. Styret foretar kontinuerlig prioritering av aktiviteter begrunnet i hvor viktig en sak er for fellesskapet. Derfor har enkelte henvendelser fra sameiere ikke fått den oppfølging som kanskje har vært forventet. Det har dog vært søkt å gi utfyllende status og informasjon på de oppgaver styret har prioritert. Sykefravær i 2009 er 60 dager. Vi har hatt 0 arbeidsskader. Det har i perioden vært avholdt årsmøte og halvårsmøte i sameiet, 11 styremøter og ett møte med kontrollkomiteen. Sameiets arkiv viser i 2009 en korrespondanse på 241 utgående brev. Informasjonsskriv til sameierne i mai 2009 omtalte forholdsregler på grunn av innbruddsforsøk. Tidlig i juni ble det sendt ut informasjon om ansvar for vedlikehold og skader i egen eierseksjon, med fokus på bad. Senere i juni informerte styret om utskifting av beredere, samt innleie av vaktmester. I oktober konkluderte styret med foretrukket vei videre for vaktmestertjenesten og informerte om dette. I perioden er det behandlet 3 skriftlige klager vedrørende alvorlige brudd på sameiets regler for godt bomiljø. Sameiet har vært stevnet for tingretten. Saken gjaldt at en sameier selv ville velge innhold på tv-kanaler og ikke være med på at kostnaden dekkes inn over fellesutgifter. Styret fant ikke grunnlag for på vegne av sameierne å etterkomme dette, og i dom fra tingretten ble sameiet frifunnet fullt ut. Sameier ble dømt til å betale saksomkostningene. Sameiet har begjært tvangssalg av vedkommendes seksjon for å få innbetalt saksomkostningene. Når det har vært nødvendig å bruke juridisk ekspertise, har advokat Annie Krefting hos Hartsang Advokatfirma DA vært benyttet. Egil F. Jensen (beboer i sameiet) har bistått styret med objektive og uforpliktende betraktninger hvor juridisk kompetanse har vært hensiktsmessig for saksunderlaget. Vi har brukt OBOS advokatene i reklamasjonssaken i G8. Sameiets rutiner for purringer og inkassooppfølging av utestående fordringer er ivaretatt av ScanAccount.

5 Sameiets revisor har vært registrert revisor Harald Bjartan. Sameiets hjemmesider finnes på Bjørn Willy Herulfsen (beboer i sameiet) bistår sameiet og styret med oppdatering av hjemmesidene. Han startet mot slutten av året, i samarbeid med styret, en prosess for å legge om innhold tilpasset dagens behov. Hjemmesidene inneholder informasjon og faktaopplysninger om sameiet. 4. Overdragelser og utleie Det er viktig at alle tilfeller av salg og utleie forelegges styret for godkjenning. Prosedyren for utleie har ikke fungert tilfredsstillende i Sameiet må til enhver tid ha et oppdatert seksjonseier-/beboerregister. Etter vedtektene skal både salg og utleie av seksjoner godkjennes av styret. Godkjenning kan bare nektes på saklig grunnlag. I 2009 ble det godkjent 16 salg. I tillegg er godkjent en overdragelse mellom ektefeller og en overdragelse ved arv. Sameiet har 55 utleieforhold ved utgangen av 2009, en økning på 6 fra utgangen av Ingen søknader om salg eller utleie er avslått. 5. Bygningsmessig vedlikehold Sameiet ble ferdigstilt i perioden og nærmer seg 30 år. Dette medfører intensivert bygningsmessig vedlikehold både av det som er sameiets fellesanlegg, og av den enkelte eierseksjon som er den enkelte sameiers ansvar. Å basere operativ ledelse av sameiet på ideell innsats er en epoke styret mener er forbi. Det kreves profesjonalitet og kontinuitet for å lede et sameie med en bygningsmasse som har en forsikringsverdi på nærmere ½ milliard, med 292 eierseksjoner som huser mange hundre mennesker, og omfattende uteområder. Styret arbeidet i 2009 med å sikre fremtidig økonomi for forebyggende vedlikehold gjennom fellesutgifter, samt kapasitet internt med ressurser til å løse oppgavene. Man må forvente en høyere vedlikeholdstakt i årene fremover når det gjelder sameiets fellesanlegg. Sameiets planer for dette forbedres kontinuerlig. Styret mener at sameierne i større grad vil trenge hjelp for å øke bevisstheten om, og interessen for, vedlikehold innen egen eierseksjon. Informasjon om og forståelse for nødvendige tiltak må styrkes. Forebyggende vedlikehold av bygningsmassen er en høyt prioritert oppgave. Dokumentasjon av erfaringsdata utføres både fra skadesaker og arbeid som utføres av eksterne leverandører. Takstrapporter fra forsikringsselskapet der skaden er en forsikringssak som angår sameiets byggforsikring innhentes. De viktigste aktivitetene for styret i 2009 var: Rehabilitering av 10 balkongdekker for å unngå følgeskader av vannskade som allerede er oppstått. I tillegg ble en tidligere klagesak på utført rehabilitering av en terrasse i oppgang 59 utbedret. Styret har reklamert på utførelsen av en (1) terrasse, og holdt tilbake en andel av kontrakt summen. Kontinuerlig fokus på og oppfølging av skadesaker som følge av vannlekkasje og vanninntrenging. Rehabilitering av øvre garasjeplan i Blokk 8 er utført av Idavoll as. MILLAB Consult as var innleid som byggeleder, samt for ytterligere dokumentering til

6 reklamasjonssak etter rehabiliteringen i MILLAB Consult as og OBOS advokatene bistår styret i reklamasjonssaken. MILLAB Consult as har utført tekniske undersøkelser av mur-, betong- og trekonstruksjoner i fasadene, og av betongkonstruksjoner i garasjeanleggene. Resultatet er dokumentert i foreløpig vedlikeholdsplan for videre planlegging og fremtidig prioritering av vedlikeholdsaktiviteter. Tilbud til sameierne på utskifting av varmtvannsbereder. 72 sameiere benyttet seg av tilbudet. Hovedstoppekraner er skiftet i blokkene til oppgang 59, 61, 63, 65, 67, 69, 77 79, 89 og 91. Internkontroll av de elektriske hovedtavlene i sameiet samt tiltaksplan for hva som må rettes. Feilene er prioritert etter alvorlighetsgrad og gitt kostnadsoverslag. Det er utført tilsyn på sameiets elektriske hovedanlegg, og myndighetspålagte pålegg er utbedret. Styret er pliktig til å innhente en egenerklæring hvert år fra sameierne gjeldende eget sikringsskap. For 2009 er dette utført av eksternt firma. Resterende gamle varmeovner i inngangsparti er byttet ut. Råttent treverk ved innganger og på terrasser i bakkeplan er byttet ut. Intensivert innsats i starten av året for å få sameiere som ikke har skiftet til reglementerte ventilatorer i leilighetene til å gjøre dette. Våren 2009 var vi plaget med gjentagende tagging på fasadeflater i sameiet. Eksternt firma ble benyttet til å fjerne tagging. 4 gavlvegger ble etter ferien rengjort med tørris og gavlvinduer malt. Resultatet ble meget bra. Søppelkasser og søppelrom er rengjort. Styret har i perioden arbeidet videre med å bringe ytterligere klarhet i forhold til hvilket ansvar den enkelte sameier har for vedlikehold og hva som er sameiets ansvar i forbindelse med en skade. 6. Tjenesteleveranser til Sameiet. Sameiets forsikringsselskap er TrygVesta. Avtalenummer med TrygVesta er Vår bankforbindelse er Bien Sparebank AS Strømleverandør for sameiets fellesstrøm er Hurum Kraft AS. ScanAccount brukes som regnskapskontor, herunder oppfølgingen av utestående fordringer. Pr endret sameiet regnskapskontor til ØkonomiBistand Regnskap as. GET leverer fastlinje kabel TV. MILLAB Consult as har seneste år vært sameiets rådgiver på betongkonstruksjonene. Gårdpass og RagnSells leverer containere. Vi kjøper strøsand av Oslo Vei. Sameiet har en avtale med Maxbo Hauger som gir gunstig rabatt både for sameiet og for den enkelte beboer. Diamante Stor-Re rengjøring utfører skuring/boning og renhold av oppgangene samt

7 renhold av vaktmesterkontor og styrerom. Vedlikehold av heisen i oppgang 97 utføres av Thyssen Elevator. Vedlikehold av elektriske installasjoner utføres av Leithe Elektro AS. Rossing Industrier AS utfører vedlikehold av garasjeporter og bom. NorTekk utfører vedlikehold av tak. Rørleggerarbeid utføres av Grønbekk VVS AS. Jan Slydal utfører snekkerarbeid for sameiet. Juridisk bistand utføres av Hartsang Advokatfirma DA. 7. Forsikringssaker og skader Sameiet hadde 11 forsikringsskader i Dette var 5 flere enn i Ved forsikringsoppgjør er egenandel p.t. kr 6.000,-. I tilfeller der skade oppstår på grunn av sameiers uaktsomhet, er eller vil alle reparasjonskostnader belastes sameier. I tillegg er det gjennom sameiets forsikring meldt inn 2 saker i 2009 som gir sameiet støtte til rettshjelp og dekning av en andel av kostnaden i disse sakene. 8. Uteområder Vårdugnaden ble gjennomført 27. april på nordtunet og 28. april på sørtunet. Det ble henstilt til de som ikke deltok på dugnaden å betale et beløp på kr. 200,-. 69 sameiere valgte denne løsningen. Vedlikehold og opparbeiding av grøntområdene er i all hovedsak utført av Grøntgruppen som er sammensatt av beboere i sameiet med Bjarne Dokken som leder. Innsatsen fra Grøntgruppen var i 2009 av stor betydning for oppgraderingen av grøntområdene. Tidligere utarbeidet plan for grøntområdene, dvs. for planter, busker og plener, er oppgradert for videreføring i Norsk Trepleieforum ved Erik Solfjeld har utført en vurdering av sameiets uteområder, dvs. trær og skog, for utarbeidelse av en forvaltningsplan. Trær som er syke/skadet eller gamle/modne for felling er merket, ca. 20 stk. En representant for Søve fabrikker AS, leverandør av lekeapparater, foretok en vurdering av våre lekeapparater og leverte en statusrapport Gammelt, råteangrepet lekeapparat ble fjernet fra sørtunet. Området ble opparbeidet for montering av tre-seters huskestativ og påført elvesand. For øvrig er vedlikehold og utbedring av lekeapparater utført av vaktmester. Oppfølging av feilparkerte biler er periodevis gjennomført.

8 9. Miljøtiltak Sameiet er medlem i Ellingsrud Velforening. 10. Sameiets økonomi - regnskap 2009 Vurderingsprinsipper i regnskapet er i samsvar med bestemmelser i regnskapsloven for små selskaper. Inntekter og kostnader er medtatt i det år de vedrører. Utestående fordringer er vurdert til bokført verdi. Det er ikke foretatt avsetninger til tap. Det vises ellers til regnskapet med noter som kommenterer de enkelte regnskapsposter. Styret har valgt å presentere regnskapet for 2009 sammen med regnskapstallene for 2008 og budsjettet for Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998, bestemmelsen om små foretak og god regnskapsskikk. Forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Styret er tilfreds med årets resultat målt mot budsjettet, og mener det fremlagte årsregnskap gir et rettvisende bilde av sameiets drift og stilling i Sameiets regnskap for 2009 viser et negativt årsresultat på kr ,-. Underskuddet foreslås dekket av sameiets egenkapital. Sameiet hadde pr en positiv egenkapital på kr ,-. Ellingsrud 18. februar 2010 Nils Gregussen Sissel Rindalsholt Rannveig Mathiesen Leder Nestleder Styremedlem Jørn Hareide Styremedlem Milovan Obrenovic styremedlem

9 RESULTATREGNSKAP Noter Regnskap Regnskap Budsjett Driftsinntekter Fellesutgifter Øvrige driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnader 10, Styrehonorar 10, Administrasjon 11, Forsikringer Kommunale avgifter Vedlikehold Felles strøm Drift Avskrivninger Anskaffelser Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Finanskostnader Sum finansposter Årsresultat Som dekkes slik Fri egenkapital

10 Balanse pr Noter Eiendeler Anleggsmidler Traktor Omløpsmidler Utestående fellesutgifter Andre fordringer Bankinnskudd 4, Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital Fri egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Forskudd fellesutgifter Skyldig skattetrekk Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldige feriepenger Andre periodiseringer Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Ellingsrud 18. februar 2010 Nils Gregussen Sissel Rindalsholt Rannveig Mathiesen Leder Nestleder Styremedlem Jørn Hareide Styremedlem Milovan Obrenovic Styremedlem

11 NOTER til regnskapet for 2009 Vurderingsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven for små selskaper. Inntekter og kostnader er medtatt i det år de er påløpt. Utestående fordringer er vurdert til antatt verdi. Det er ikke foretatt avsetninger til tap Det vises ellers til etterfølgende noter som kommenterer de enkelte regnskapsposter. Styret har valgt å presentere regnskapet for 2009 sammen med regnskapstallene for 2008 og budsjettet for Regnskap Note 1 - Traktor m.v Innkjøpspris Årets avskrivning Bokført verdi Årets avskrivning Avskrivningsprosent 25 % Gjelder kjøp av traktor og snøfres til brøyting på sameiets område. Note 2 - Utestående fellesutgifter m.v. Ordinære fellesutgifter Andre krav på sameierne Sum utestående fellesutgifter m.v Kr ,- gjelder sameiets krav på dekning av utlegg vi har hatt på grunn av ureglementert bruk av bad. Saken behandles av vår advokat, og vil bli sendt til retten hvis ikke fordringen betales av sameier. Av andre krav gjelder kr i saksomkostninger som en sameier er dømt til å betale sameiet. Beløpet er ikke betalt. Sameiet har begjært utlegg den til dekning av vårt krav. Vi avventer namsmannens saksbehandling. Beløpet kr ,- gjelder forfalte fellesutgifter pr for en seksjon som er sendt til inkasso (beløpet er innbetalt ). Note 3 - Andre fordringer, tidsavgrensninger Posten inneholder følgende beløp: Forskuddsbetalte forsikringer Pågående forsikringskader Opptjent husleie Sum andre fordringer, tidsavgrensninger Note 4 - Bankinnskudd Av bankinnskudd gjelder kr innskudd på bankkonto for skattetrekk. Innskuddet dekker skyldig skattetrekk pr I forbindelse med arbeidet med øvre garasjeplan under blokk 8 har sameiet sperret et beløp på kr til dekning av sameiets byggherreansvar overfor entreprenøren

12 Beløpet kan ikke frigis før arbeidet er ferdig og er inkludert i bankinnskuddet. Note 5 - Opptjent egenkapital/udekket underskudd Regnskap Regnskap Posten fremkommer slik: Udekket tap/fri egenkapital Årets underskudd Sum fri egenkapital Note 6 - Leverandørgjeld Gjelder løpende gjeld til sameiets leverandører. Fakturaene er ikke forfalt pr Note 7 - Forskudd fellesutgifter Gjelder forskuddsbetalte fellesutgifter fra sameierne for 1. kvartal 2010 Note 8 - Andre periodiseringer Regnskap Regnskap Posten fremkommer slik: Rest skyldig strøm 4. kvartal Skyldig styrehonorar Skyldig lønn Skyldig revisjonshonorar avdrag øvre garasjeplan utført pr Reklamasjonsak terrasser Andre avsetninger Sum andre periodiseringer Andre avsetninger er utgifter som vedrører 2009, hvor regning først mottas i 2010 Note 9 - Øvrige driftsinntekter Regnskap Regnskap Budsjett Hovedpostene består av følgende beløp: Inntekt vaktmesterleilighet Gebyr ved utleie og eierskifte Dugnadspenger, vårdugnad Purregebyrer Låskasser, nøkler, portåpnere etc Diverse andre driftsinntekter Sum øvrige driftsinntekter Blant diverse andre driftsinntekter er medtatt kostnader sameiet har betalt og krevd tilbakebetalt Note 10 - Lønnskostnader Regnskap Regnskap Budsjett Lønnskostnadene kan spesifiseres som følger: Lønn og overtid ekstrahjelp, inkl. prosjekter Arbeidsgiveravgift Pensjonsordning ansatte OTP Andre personalkostnader Lønnskostnader ifølge regnskap

13 Styrehonorar Sum lønnskostnader Boligsameiet har gjennomsnittlig hatt ca. 0,6 ansatt i året. Overskridelse på lønn skyldes merforbruk vaktmestertjenester, herunder bistand i oppstart av garasjeanlegg under blokk 8, bistand til administrasjonen og oppfølging av parkeringsbestemmelsene i begynnelsen av året. Sekretærstillingen ble utvidet fra 40 % til 60 % fra samt at fast ansatt sekretær var sykmeldt og vikar ble engasjert. Note 11 - Administrasjon Regnskap Regnskap Budsjett Posten kan spesifiseres som følger A Forretningsførsel Revisjon B Konsulent/Advokathonorar Telefoner/Porto/Internett C Kopiering/Trykk Kontorrekvisita/Kontorutstyr Møteutgifter Serviceavtale regnskapssystem etc Bankomkostninger D Diverse kostnader Sum administrasjon A Overgang til nytt regnskapskontor og utgifter til dette skjedde senere enn budsjettert B Konsulent/Advokathonorar er lavere enn budsjettert, vesentlig på grunn av at behov for advokatbistand vedrørende reklamasjonssak garasjeanlegg blokk 8 har vært mindre enn forventet. Advokat er brukt vesentlig til rettssak felles TV, garasjeanlegg blokk 8 og krav lekkasjeskader. C Budsjettert skanning av sameiets byggedokumenter er ikke utført i 2009 Regnskap Regnskap Budsjett D Diverse kostnader kan spesifiseres som følger: Medlemsavgift Ellingsrud Velforening Bårebukett tidligere vaktmester Steinar Høyem Oppmerksomhet fratreden Solfryd Tyvold Leie postboks og bankboks Diverse småposter Sum diverse kostnader Diverse kostnader er kostnader vi kjenner til, og som vi budsjetterer med, men som er så små at vi ikke har funnet det hensiktsmessig å ha egne konti for utgiftene. Note 12 - Forsikringer Regnskap Regnskap Budsjett Sum forsikringer Sameiet er fullverdiforsikret i Vesta forsikring AS. Forsikringssum kr Den store økningen i forsikringssummen skyldes økt skadefrekvens med høyere skadebeløp, og indeksjustering på 9,3 %.

14 Note 13 - Kommunale avgifter Regnskap Regnskap Budsjett Posten kan spesifiseres som følger Renovasjon Vannavgift Sum kommunale avgifter Note 14 - Vedlikehold Regnskap Regnskap Budsjett Posten kan spesifiseres som følger Bygninger Bygg prosjekt (Millab) Garasjer Utearealer Vedlikehold bygninger innvendig Lekeapparater Heis Egenandel forsikringer Kontormateriell Sum vedlikehold De største utgiftspostene kan spesifiseres som følger: Bygninger Vedlikeholdsavtale tak Rehabilitering av 10 terrasser Garasje blokk 8 øvre plan VVS rapport Rengjøring av fasader Forebyggende IK elektrisk anlegg Vask søppelcontainere Nye vifter, montert styring Oppgradering styrerom/kontor Rep. diverse skadesaker Tilskudd bytte sluk 7 stk Konsulent teglforblending Bytte hovedstoppekraner Utbedring terrasse seksjon Opprydding forsikringssaker, kostnadsført tidligere Jordmaurbekjemping Utskifting av råtne rekkverk Reparasjon vannlekkasje i rør garasjetak blokk 8 øvre plan Skifte markise etter rep.arbeid Diverse småbeløp under Underforbruk skyldes at utbedring

15 av garasjeanlegg blokk 8 nedre plan ble utsatt til 2010 Prosjekt Bygg- og prosjektledelse garasje Millab anlegg blokk Vedlikeholdsplan betong Garasjer Reparasjoner av porter Diverse småbeløp Utearealer Grøntgruppen inkl. bark, jord Presangkort grøntgruppen Skilt, bom kummer Blomster til oppganger Felling av trær inkl. bortkjøring Strøsand, gjødsel, snøsmelt Feiing dugnad Diverse bortkjøring av kvist Blomster i fellesurner Forvaltningsplan uteområder Diverse småutgifter Innvendig Boning alle oppganger Rull matter ved dører Leke- Utskifting lekeapparater apparater Materiell til vedlikehold HMS kontrollrapport Heis Abonnement alarmsentral Telefonabonnement Vakt Thyssen heis Uttrykking Gravering skilt Note 15 - Felles strøm Regnskap Regnskap Budsjett Posten fellesstrøm kan spesifiseres som følger: Fellesstrøm Strøm gatelys Sum felles strøm Kostnadene ble lavere enn budsjettert på grunn av lavere strømpriser enn forventet.

16 Note 16 - Drift Regnskap Regnskap Budsjett Posten drift kan spesifiseres som følger: Innleid vaktmester Serviceavtale kabel-tv Serviceavtale heis Leie av containere Driftsutgifter traktor Driftsutgifter maskiner Driftsmateriell Utgifter styrerom/driftsleders kontor Trappevask Utgifter vaktmesterleilighet Diverse utgifter Sosiale tiltak Sum drift Innleid vaktmester er høyere enn budsjettert fordi styret i en periode arbeidet med omorganisering av driften. Driftsmateriell har et varierende behov og derfor vanskelig å anslå nøyaktig. I år er forbruk av elektriske artikler, låseolje og portåpnere høyt. Utgifter styrerom/vaktmesters kontor gjelder ordinær vask. I år er det foretatt oftere vask da kontoret har vært brukt av entreprenøren som arbeidet i garasjen. Utgifter vaktmesterleilighet er andel av fellesutgiftene, og det er skiftet bereder. I diverse utgifter er medtatt blant annet utgifter til leie av parkeringsplass til lagring av vaktmesters utstyr. Sosiale tiltak er utgifter til bevertning på dugnaden. Note 17 - Fellesutgifter Regnskap Regnskap Budsjett Fellesutgiftene kan spesifiseres som følger: Fellesutgifter og GET Trappevask Strøm motorvarmere Sum fellesutgifter Note 18 -Godtgjørelse til styre og revisor Regnskap Regnskap Budsjett Styrehonorar Revisjonshonorar Telefongodtgjørelse styreleder Det er ikke betalt annen godtgjørelse til revisor enn for revisjon. Note 19 - Finanskostnader Regnskap Posten kan spesifiseres slik: Provisjon kassekreditt Renter leverandørgjeld 1 643

17 Sum finanskostnader Note 20 - Pantsettelser, sikkerhetsstillelser Sameiet har en kassekreditt med limit kr Pr er det ikke trukket på kassekreditten. Samlet pant i vaktmesterleiligheten er kr

18 ELLINGSRUD BOLIGSAMEIE KONTROLLKOMITEEN BERETNING FOR PERIODEN I henhold til instruks for kontrollkomiteen vedtatt på sameiets årsmøte 14. april 1994 avgir herved kontrollkomiteen sin årlige beretning til sameiets årsmøte. Kontrollkomiteen har i bestått av Thomas R. Engelhart, Per Nymoen og Roar Torsethaugen. I perioden har kontrollkomiteen gjennomgått dokumenter fra styremøter. Det er fulgt opp at sameiets drift har vært i henhold til sameiets vedtekter, at årsregnskapet er i samsvar med vedtatt budsjett samt at vedtak gjort på sameiermøtene er gjennomført. Kontrollkomiteen har avholdt to møter samt to møter med representanter fra styret i perioden. Forøvrig er henvendelser til styret er blitt tilfredsstillende fulgt opp. Oslo, 24. februar 2010 Thomas R. Engelhart Per Nymoen Roar Torsethaugen Sign Sign Sign

19 REVISJONSBERETNING

20 INNKOMNE SAKER Innmelding av sak til generalforsamling Kjære styre, Jeg er interessert i å få tilgang til raskere bredbånd, og har tatt initiativet til å sjekke ut tilbudene til en del fibernettleverandører. Jeg har kommet frem til at Lynet Internett har det beste konseptet. I utgangspunktet er grunninstallasjonen gratis, men Lynet må komme på en teknisk befaring før de kan garantere dette. Lynet kan også levere gunstige fellesavtaler. Jeg foreslår at styret tar kontakt med Lynet for å avklare installasjonskostnader, og kanskje hente inn et tilbud på fellesavtale i forkant av generalforsamling. Telefon: , epost: hjemmesider: Jeg brenner sterkt for dette, og ber om at følgende blir tatt opp på neste ordinære generalforsamling. Forslag til vedtak Generalforsamlingen vedtar at styret kan inngå avtale med Lynet Internett AS om leveranse av bredbånd over fibernett. Forslagsstillers begrunnelse Jeg er ikke fornøyd med det bredbåndstilbudet som er tilgjengelig via dagens infrastruktur som f.eks telefonlinjer og kabel-tv. Denne infrastrukturen er laget for helt andre formål enn bredbånd, og det er derfor begrenset hvor mye bredbåndskapasitet man klarer å få ut av disse nettene. Løsningen er fibernett. Fibernett er en infrastruktur som bygges ut nettopp for å distribuere bredbånd. Fibernett vil gi mange ganger så raskt bredbånd og bedre stabilitet, uten at dette trenger å koste mer enn dagens løsninger. Jeg har sjekket en del rundt med forskjellige leverandører, og kommet frem til at Lynet Internett AS har den løsningen som passer best for oss. Mange fibernettleverandører krever at vi sier opp eksisterende avtaler om kabel-tv. Lynet krever ikke dette. Det er heller ingen installasjonskostnader som må dekkes av felleskapet. Fibernett blir kun installert i de leilighetene som har bestilt fibernett. Andre leiligheter vil ikke merke noe til dette. I følge Post- og Teletilsynets offisielle prisoversikt for bredbånd, Telepriser.no, er Lynet offisiellt billigst på bredbånd i Oslo. De har også det raskeste bredbåndet. Fibernett er fremtidens bredbånd, og blir bare mer og mer utbredt. Etter hvert som behovet for båndbredde øker, vil man etter min mening være nødt til å gå over til fiberentt, og jeg ser ingen grunn til å vente. Med vennlig hilsen Matthias Schipke Styrets innstilling: Styret har mottatt forslaget som er interessant. Det kan være hensiktsmessig at vi blir bedre kjent med de vurderinger som er gjort. Videre er det slik at forslag som kan forplikte økonomi passer bedre inn på høstmøtet som er budsjettmøtet. Styret foreslår å utrede saken nærmere før et forslag fremmes for sameiermøtet.

21 VALG Valgkomiteen har i bestått av: Anne Hjelmungen, oppgang 91 Bjørg Stigum, oppgang 63 Ivar Arne Pedersen, oppgang 97 Valg av nytt styre: Etter sameiermøtet våren 2009 hadde styret følgende sammensetning: Nils Gregussen, leder (til 2010) oppgang 95 Sissel Rindalsholt (til 2011) oppgang 79 Jørn Hareide (til 2011) oppgang 91 Rannveig Mathiesen (til 2010) oppgang 77 Milovan Obrenovic (til 2010) oppgang 99 Bodil Hustad, varamedlem (til 2010) oppgang 79 Sven Tore Grimstad, varamedlem (til 2011) oppgang 75 Valgkomiteens innstilling er etter dette: Valgkomiteen foreslår at styret for 2010 i henhold til vedtektenes 12 fortsatt skal bestå av 5 medlemmer samt to varamedlemmer. Til styre for 2010: Sissel Rindalsholt, oppgang 79, styreleder (velges 1 år til 2011) tidligere styremedlem Thomas Johannesen, oppgang 59 (velges for 2 år til 2012) - ny Jørn Hareide, oppgang 91, (ikke på valg, er valgt for 2 år til 2011) Rannveig Mathiesen, oppgang 77 (velges for 2 år til 2012) - gjenvalg Øystein Mogensen, oppgang 95 (velges for 2 år til 2012) - ny Nina H. Listerud, varamedlem oppgang 83 (velges for 2 år til 2012) - ny Sven Tore Grimstad, varamedlem oppgang 75 (ikke på valg, er valgt for 2 år til 2011) Alle kandidatene er forespurt og har sagt seg villige til å sitte i styret i den aktuelle perioden. Valg av kontrollkomite: Valgkomiteens forslag er (alle velges for 1 år, til 2011): Per Nymoen, oppgang 85, gjenvalg Roar Torsethaugen, oppgang 79, gjenvalg Aud Sandnes, oppgang 67, ny Kandidatene er forespurt og har bekreftet at de stiller til valg.

22 Valg av valgkomite: Alle velges for 1 år (til 2011): Bjørg Stigum, oppg. 61, gjenvalg Ingrid Skjølsvik, oppg. 75, ny Hanne Grøstad, oppg. 97, ny Kandidatene er forespurt og er villige til å sitte i Valgkomiteen fram til Oslo, 11. februar 2010 Valgkomiteen, Ellingsrud Boligsameie Anne Hjelmungen Bjørg Stigum Ivar Arne Pedersen VALG AV REVISOR Forslag til vedtak Sameiermøtet vedtar gjenvalg av registrert revisor Harald Bjartan.

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke Oslo, 29. oktober 2010 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2011 i menighetssalen, Ellingsrud

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 6. november 2014 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 17. november 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2015 3. Innkomne saker i Menighetsalen,

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 8. november 2016 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 21. november 2016 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Informasjon 3. Budsjett 2017 4. Innkomne

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles til ekstraordinært sameiermøte onsdag 24. november 2010 kl. 19.00

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles til ekstraordinært sameiermøte onsdag 24. november 2010 kl. 19.00 Oslo, 18. november 2010 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE Det innkalles til ekstraordinært sameiermøte onsdag 24. november 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering i menighetssalen,

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 11. november 2013 kl. 19.00. i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 11. november 2013 kl. 19.00. i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 30. oktober 2013 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 11. november 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2014 3. Innkomne saker i Menighetsalen,

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 28. mars 2011 kl i hovedsalen, Ellingsrud kirke.

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 28. mars 2011 kl i hovedsalen, Ellingsrud kirke. Oslo, 17. mars 2011 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 28. mars 2011 kl. 19.00 i hovedsalen, Ellingsrud kirke. Dagsorden: 1. Konstituering 2. Styrets årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 16. november 2015 kl. 19.00. i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 16. november 2015 kl. 19.00. i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 4. november 2015 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 16. november 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Informasjon 3. Budsjett 2016 4. Innkomne

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

VEDL.g; Budsjett 2015

VEDL.g; Budsjett 2015 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2015 Note 2015-12 2014-12 VEDL.g; 2015 2016 Inntekter Felleskostnader 3 427 014 3 427 092 3 437 111 3 780 822 Annen driftsinntekt 2 10 200 10 200 10 000 10 000

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Tilstede var 157 andelseiere og 76 med fullmakt til sammen 233 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 Antall til stede: 43 stk., hvorav 1fullmakt. DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering. Sak 1/10 Godkjenning av innkalling.

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Cathrine Olsen Kasserer: Ellen Myhre Sekretær: Stein Julius Johansen Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Jørn Buås Oppgavefordeling

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2013 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2014 Revisjonsberetning for 2013. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER

S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER Sameiets navn er Sagbo Boligsameie, og er en direkte fortsettelse av Sagbo Borettslag. Sameiet omfatter eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte onsdag 28. mars 2012 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke.

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte onsdag 28. mars 2012 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke. Oslo, 14. mars 212 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte onsdag 28. mars 212 kl. 19. i menighetssalen, Ellingsrud kirke. Dagsorden: 1. Konstituering 2. Styrets årsberetning

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

Vedtak: Sameiermøtet godkjenner styrets forslag til årsregnskap for 2014. Årets overskudd på kr 510 168,- overføres til egenkapital.

Vedtak: Sameiermøtet godkjenner styrets forslag til årsregnskap for 2014. Årets overskudd på kr 510 168,- overføres til egenkapital. 1 Sameiet Lørenplatået Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Lørenplatået ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 26. april 2016 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen.

Styret innkaller til generalforsamling i Holmenhaugen Boligforening tirsdag 26. april 2016 kl. 19:00 i Ready-huset v/gressbanen. Holmenhaugen Boligforening v/ styreleder Knut Bostad, Lybekkveien 34, 0770 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 02.04.2016 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening GENERALFORSAMLING Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

Boligsameiet Fearnleysgate 2B - Vedtekter pr 2/5-2012 VEDTEKTER

Boligsameiet Fearnleysgate 2B - Vedtekter pr 2/5-2012 VEDTEKTER s1 VEDTEKTER for Boligsameiet Fearnleysgate 2 B Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 10/12-1975, med senere endringer, senest i ekstraordinært sameiermøte 2/5-2012 1. Sameiets betegnelse og regelgrunnlag

Detaljer

1 Sameiet Badebakken 2-34

1 Sameiet Badebakken 2-34 1 Sameiet Badebakken 2-34 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Badebakken 2-34 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtatt i sameiermøte den 08.04.1999 Endret på sameiermøte den 04.04.2005 Endret på sameiermøte den 04.04.2006 Endret på sameiermøte den 11.04.2007 Endret på sameiermøte

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2004 2003 2004 Innbetaling til fellesutgifter (note 17) 10 822 189 10 296 852 10 825 365 Vedlikeholdsinntekt (note 17) 6 571

Detaljer

ØSTLI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Resultatregnskap pr Note

ØSTLI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Resultatregnskap pr Note Resultatregnskap pr. 31.12.2005 Note 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Inntekter Fellesutgifter 2 574 200 574 200 574 200 608 652 Annen driftsinntekt 3 12 882 14 312 15 500 13 000 Sum driftsinntekter 587

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus

Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus SAKLISTE: 1. KONSTITUERING A) Opptak av navnefortegnelse.

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H, OSLO Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte i Sameiet Etterstadkroken 5H Mandag 18. mars 2013 kl.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015 LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2015 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015 Velforeningens regnskap er delt i tre: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder GOMMERUD BOLIGSAMEIE PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen Møtet ble erklært lovlig innkalt. SAKSLISTE

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008. Sist revidert 2. mars 2016. 1. Navn

VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008. Sist revidert 2. mars 2016. 1. Navn VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008 Sist revidert 2. mars 2016 Boligsameiets navn er Skitunet Boligsameie 1. Navn 2. Hva sameiet omfatter Eierseksjonssameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE Revidert på sameiermøte 26.04.2012 Revidert på ordinært sameiermøte 03.05.2010 Endret i ekstraordinært sameiermøte 21.11.07. Opprinnelig vedtatt i ekstraordinært

Detaljer

Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Øystein, Fritz (Inntrer som fullt medlem), Aase, Knut Erik, Terje Meldt frafall: Stian Orienteringssaker Godkjenning av referat 11/02 2015.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822

INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822 INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12 Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger Org. Nr. 885 195 822 KAP. 1 Navn og formål 1-1 Navn Sameiets navn er Sameiet Lervig Maritim A. Sameiet

Detaljer

Agenda: Vel møtt! Styret Bakerovnsgrenda Huseierforening. Bakerovnsgrenda Huseierforening

Agenda: Vel møtt! Styret Bakerovnsgrenda Huseierforening. Bakerovnsgrenda Huseierforening Bakerovnsgrenda Huseierforening Agenda: Bakerovnsgrenda Huseierforening Generalforsamling 2015 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling torsdag 26. mars kl. 19.00 i Øvre Toppenhaug barnehages

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK AL

ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK AL Årsmøtevedtak ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK AL PÅ ALLHUSET (Sivilforsvaret) Torsdag den 24. april 2008 kl 1900 Dagsorden 01 Valg av sekretær 02 Årsberetning 03 Regnskap 04 Innkomne forslag 05 Årsavgift

Detaljer

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod.

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod. VEDTEKTER FOR SAMEIET VESTSIDEN 1 Vedtatt av sameiermøtet 13.april 2010 samt endret i ekstraordinært sameiemøte 18. november 2010. Siste endring i sameiemøte 6. april 2011 (Husordensreglene) 1 Om sameiet

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2016 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning side1 Årsberetning 2016 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Autorisert regnskapsførerselskap (ARS) Org nr: 984 132 360 MVA Bank: 2220 08 45815 Telefon: 32 26 64 32 Telefaks: 32 26 64 40 Mobiltlf: 90 79 79 36 post@adimpleo.no Pb 482 Brakerøya 3002 Drammen Drammen,

Detaljer

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 Vedtatt ved seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Sist endret av sameiermøte 14.4.2016 1. EIENDOMMEN FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bleikerfaret carportsameie 3. mars 2015

Referat fra årsmøte i Bleikerfaret carportsameie 3. mars 2015 Referat fra årsmøte i Bleikerfaret carportsameie 3. mars 2015 Årsmøte ble avholdt på Hotell Leangkollen med 15 fremmøtte Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av en til å underskrive referat

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014.

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2014 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. Velforeningens regnskap er delt i fire: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens

Detaljer

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02.

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02. V E D T E K T E R for Sameiet Beito Apartments II (opprinnelige vedtekter vedtatt 24.03.03, endret i sameiermøte 05.04.06 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr 31, gjeldende fra 01.01.02) 1 Navn

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag Spesifisert resultatregnskap 215 Universitetstjenestemennenes borettslag 215 214 215 216 INNTEKT Leieinntekt 36 Innkrevde felleskostn. drift 5 149 914 4 671 426 5 24 5 434 362 Innkrevde felleskostn. kapital

Detaljer

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende:

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2009 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Inge H. Gjørva Styremedl.: Terje Sørensen Varamedl.:

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Vidsyn Dato 21. mars 2013 Kl. 19.00. Møtested: Frysja 33, Kjelsåsveien 151.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Vidsyn Dato 21. mars 2013 Kl. 19.00. Møtested: Frysja 33, Kjelsåsveien 151. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Boligsameiet Vidsyn Dato 21. mars 2013 Kl. 19.00. Møtested: Frysja 33, Kjelsåsveien 151. Tilstede var 27 seksjonseiere og - med fullmakt til sammen 27 stemmeberettigede.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906 Årsregnskap 2014 for Namdalshagen AS Foretaksnr. 986380906 Namdalshagen AS i Årsberetning 2014 SELSKAPETS VIRKSOMHET Namdalshagen AS ble stiftet 15.12.2003. Namdalshagen driver sin virksomhet i Namdalshagen

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for TOKERUDKOLLEN BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER. for TOKERUDKOLLEN BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER for TOKERUDKOLLEN BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiemøte den 15. mars 1999. Endret på ordinært sameiermøte 18. april 2002, 3. april 2003, 29. april 2004 og 29. april 2010. 1 Innledning

Detaljer

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355 Til: Marikova Vels medlemmer Oslo 5. februar 2014 I overensstemmelse med vellets vedtekter, 6, innkalles herved til Årsmøte i Marikova Vel: Tid: ONSDAG 5. Mars 2014 kl. 18.00 Sted: Oppsal Samfunnshus,

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie 1. Navn Sameiets navn er Holthagan boligsameie. 2. Innledende bestemmelser 2.1. Formål Boligsameiets formål er å ivareta og koordinere sameiernes felles interesser

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 29 - Resultat Note Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 Felleskostnader, spesifiserte 2 Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader

Detaljer