EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr"

Transkript

1 Nye kontoer er skrevet med blått. Konto- EIENDELER Gammelt Beskrivelse nummer ANLEGGSMIDLER kontonr IMMATERIELLE EIENDELER 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1110 Skolebygninger 1120 Internatbygninger 1130 Boliger 1140 Andre bygninger 1150 Nybygg (under oppførelse) 1160 Parkanlegg 1170 Tomter og andre grunnarealer 1190 Andre anleggsmidler 12 Transportmidler, inventar og maskiner mv NY Maskiner og anlegg 1230 Transportmidler (biler) 1240 Andre transportmidler 1250 Inventar 1260 Innredninger 1270 Verktøy 1280 Kontormaskiner 1285 IKT- utstyr IKT, data 1286 NY IKT- utstyr hjemme-pc statens ordning IKT- utstyr kjøpt inn av skolen og utleid til ansatte vedr. statens ordning 1290 NY Andre driftsmidler 13 Finansielle anleggsmidler 1350 Investeringer i aksjer, andeler og verdipapirfonds andeler 1360 Obligasjoner 1370 Langsiktige fordringer på organisasjoner etc Fordringer på ansatte 1390 Andre langsiktige fordringer OMLØPSMIDLER 14 Lagerbeholdning, bibliotek, undervisningsmidler 1400 NY Lagerbeholdning av matvarer 1410 Boksamling 1420 Undervisningsmidler 1450 NY Lagerbeholdning oljetank / energi Olje i tanken pr Fordringer 1510 Kundefordringer Hvis man ønsker å skille fordringer på elever og andre, ta i bruk konto Opptjente, ikke betalte driftsinntekter 1540 Opptjente, ikke betalte renter 1570 NY Andre kortsiktige fordringer 1580 Avsetning tap på fordringer 16 NY Merverdiavgift, opptjente offentlige tilskudd og lignende 1600 NY Utgående merverdiavgift 1610 NY Inngående merverdiavgift 1640 NY Oppgjørskonto merverdiavgift 17 Forskuddsbetalte kostnader og opptjente (ikke mottatte) inntekter 1700 NY Forskuddsbetalt leiekostnad 1710 NY Forskuddsbetalt rentekostnad 1720 NY Forskuddlønn 1750 NY Påløpt inntekt Leie og renteinntekt 1790 NY Andre Forskuddsbetalte kostnader Generell forskuddsbetalt 1

2 19 Bankinnskudd, kontanter og lignende 1910 Kasse, kontanter 1920 Bankinnskuddskonto 1930 Bankinnskuddskonto for skattetrekk EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL 20 Innskutt egenkapital 2010 Aksjekapital 2020 Overkursfond 2030 Annen innskudd kapital Opptjent egenkapital 2040 Fond for vurderingsforskjeller 2050 Annen opparbeidet egenkapital 2060 Frie fonds 2070 NY Avsatt Statstilskudd, elevavhengig (s) Avsetting når årselevtall er mindre enn tilskuddselevtall 2090 Årets overskudd (udisponert) 2091 Årets underskudd (udekket) GJELD 21 Avsetninger/disponeringer 2100 Pensjonsforpliktelser Ikke opptjent inntekt 2190 Andre regnskapsmessige avsetninger 22 Annen langsiktig gjeld 2240 Pantegjeld 2260 Langsiktig gjeld til organisasjoner etc Ansvarlig lånekapital 2290 Annen langsiktig gjeld 23 Kortsiktig gjeld 2360 Byggelån 2380 Kassakreditt 24 Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld 26 Skattetrekk og andre trekk 2610 Forskuddstrekk 2620 Påleggstrekk 2630 Bidragstrekk 2640 Pensjonsforsikringstrekk 2650 Trukket fagforeningskontingent 2690 NY Andre trekk HSH 27 Skyldige offentlige avgifter 2700 NY Utgående merverdiavgift høy sats 2704 NY Utgående merverdiavgift middels sats 2707 NY Utgående merverdiavgift lav sats 2710 NY Inngående merverdiavgift høy sats 2714 NY Inngående merverdiavgift middels sats 2717 NY Inngående merverdiavgift lav sats 2740 NY Oppgjørskonto merverdiavgift 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift Brukes når man ikke har betalt arbeidsgiveravgift til forfall 2780 Avsatt/påløpt arbeidsgiveravgift Brukes når man avsetter arbeidsgiveravgift fram til forfall på terminen 2785 Arbeidsgiveravgift av feriepenger NY Andre offentlige avgifter 2

3 29 Annen kortsiktig gjeld 2900 Forskudd fra debitorer/kunder 2910 NY Gjeld til elever/ansatte 2920 NY Gjeld til eierorganisasjon 2930 Skyldig lønn 2940 Skyldig feriepenger 2950 Påløpende ikke betalte rentekostnader 2990 Annen kortsiktig gjeld DRIFTSINNTEKTER 32 Inntekter Skoledrift For kurs/linjeavgifter kan det være en praktisk anordning å føre via balanse 3210 Innmeldingspenger fra elever 3220 Kursavgifter i skolens regi Kortkursavgifter og andre kurs avgifter, ikke hovedkurs avgifter 3230 Undervisningsmidler - salg/avgifter Undervisningsmidler, formingsmateriell, noter, litteratur, bøker 3231 Inntekter kopiering 3232 Ekskursjoner reiser Kan være praktisk anordning å føre via balanse konto 3240 NY Leieinntekter skoleanlegg Utleie skolebygninger, gymsal, undervisningsrom, basseng 3245 NY Andre leieinntekter Utleie pc, piano, kano, biljard, div. utstyr, solseng, 3250 NY Innbetaling og trekk fra eleven (fellesutgifter) Felles-/semesteravgifter, trekk eleven (kopi/vask//telefon/internett) skolebilde, årbok 3290 Andre inntekter skoledrift Elevinnbetalinger til ren undervisning Musikktimer 33 Inntekter Internatdrift 3310 Oppholdspenger fra elever/kursdeltakere Oppholdspenger hoved-/kortkurs, refunderte oppholdspenger 3320 Kostpenger personale 3330 Sommerdrift 3390 Andre inntekter skoledrift 34 Statstilskudd 3410 NY Statstilskudd Basistilskudd NY Statstilskudd Elevavhengig 3410 Tilbakeføring av tilskudd til rådet føres her 3412 NY Statstilskudd Husleie NY Statstilskudd fra reserve Årselevtall er større enn tilskuddselevtall, hentes fra konto Andre tilskudd til skole- og internatdrift 3520 Fylkestilskudd 3530 Kommunale tilskudd 3540 Tilskudd fra eierorganisasjon 3550 Tilskudd til spesialundervisning (eks. lønn) Flyktinger, norskundervisning, funksjonshemmede, A-etat 3590 Andre tilskudd 36 Inntekter boliger 3610 NY Husleie boliger Utleie boliger, hybler, leiligheter 3640 NY Refusjon lys og varme 37 Andre inntekter 3700 NY Gaver, kollekt, basar 3705 NY Skoleavis/blad 3710 NY Utleie andre bygninger Barnehage og andre bygninger som ikke har med skoledrift å gjøre 3720 NY Kiosksalg Alt salg i kiosken, brusautomat, sjokolade automat, telekort, prospektkort, frimerker, konvolutter, CD, suvenirer, etc NY Utleie av transportmidler Bruk av bil, minibuss, buss 3790 NY Andre inntekter 38 Gevinst ved avgang av anleggsmidler 3800 Gevinst ved avgang av anleggsmidler Gevinst ved avgang av boliger NY Verdiendringer eiendommer 3

4 40 Varekostnader Vareartikler 4010 NY Kioskvarer / automater Alt innkjøp til kiosken, brusautomat, sjokoladeautomat, telekort, prospektkort, osv NY Andre varekostnader LØNNSKOSTNAD 50 Kostnader arbeidskraft pedagogisk 5010 Fast lønn pedagogisk personale Rektor, inspektør, lærere 5011 NY Time lærere 5012 Vikarer undervisning Honorarer - foredragsholder Honorarer avgiftspliktig (oppgavepliktig) 51 Kostnader arbeidskraft IKV 5150 NY Lønn internatleder Fastlønn 5151 NY Lønn kontorpersonell/administrasjon Fastlønn 5152 NY Lønn vaktmester/vedlikeholdspersonale Fastlønn 5159 NY Vikarer internatleder/kontorpersonell/vaktmester 5160 Lønn internat/kjøkken/renhold 5165 NY Vikarer internat/kjøkken/renhold 5169 NY Lønn annen drift Sommerdrift 5179 NY Redusert brutto lønn pga utleie IKT- utstyr Trekk hjemme pc, og lignende 5180 Lønn stipendiat eller andre godtgjøringer Stipendiat 5190 Påløpne feriepenger 52 Fordeler i arbeidsforhold 5200 Fri bil 5210 Fri telefon 5220 Fri avis 5230 Fri losji og bolig 5240 Rentefordel 5270 NY Fri gruppelivs-/kollektiv- ulykkesforsikring - innrapportert del 5290 Motkonto for gruppe Andre oppgavepliktige godtgjørelser 5300 Styregodtgjørelse 5310 Andre ledelsesgodtgjørelser 5340 Utvalgshonorarer 5390 Andre oppgavepliktige godtgjørelser Utstyrgodtgjørelse 54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader 5400 Arbeidsgiveravgift 5401 NY Arbeidsgiveravgift av feriepenger 5410 Pensjonspremie arbeidsgivers del 55 Andre kost. Arbeidskraft - ikke oppgavepliktig 5510 NY Honorar selvstendig næringsdrivende 5530 NY Innleid arbeidskraft ikke oppgavepliktig 5550 NY Sivilarbeider 58 Offentlig refusjon vedrørende arbeidskraft 5800 Offentlig tilskudd vedrørende arbeidskraft 5810 NY Refusjon sykepenger pedagogisk personale 5811 NY Refusjon sykepenger Internat leder, Kontor, Vaktmester 5812 NY Refusjon sykepenger Internat/kjøkken/renhold 5813 NY Refusjon sykepenger annet personal 5830 NY Vikar for tillitsvalgte 5890 Andre refusjoner arbeidskraft Solgte tjenester, utleie arbeidskraft, regnskapshonorar 4

5 59 Annen personalkostnad 5900 Gave til ansatte 5910 Bedriftslege, helse 5420 Bedriftslege, tilskudd til treningsavgift, tilskudd til fysisk terapi 5920 Yrkesskade- /kollektiv ulykkesforsikring 5450 Oppgavepliktig 5921 NY Gruppelivsforsikring Oppgavepliktig 5930 Etterutdanning og velferd 5430 Etterutdanning, rektorsamling, kurs, konferanser 5940 Stillingsannonser NY Arbeidsgiverorganisasjon, kontingent HSH/KS/OU/APO 5980 NY Arbeidsklær Ikke oppgave pliktig 5990 Andre personalkostnader Reiseforsikring DRIFTSKOSTNADER 61 Matvarer 6100 NY Innkjøp av matvarer skoledrift 6110 NY Innkjøp av matvarer annen drift Foreslå at man avsetter ved slutten av året 62 Driftskostnader bolig 6220 Reparasjoner og vedlikehold Kommunale avgifter NY Lys og varme boliger 6290 Andre kostnader vedrørende boliger 6340 Lys og varme 63 Driftskostnader skole og internat 6300 Leie av lokaler Kommunale avgifter, eiendomsavgifter etc Kommunale avgifter, renovasjon, vann, kloakk, feiing og eiendomsavgifter 6340 Lys og Varme (energi) 6250 Strøm, nettleie, olje, gass, lysrør/pærer 6360 Rengjøringsmidler 6230 Rengjøringsmidler, papirvarer, sanitærartikler 6365 Vaskeriutgifter 6240 Vaskepulver, rekvisita, vask hos andre, utstyr 6370 Kostnad vedrørende utearealer/parkanlegg 6270 Snørydding, grusing, løv/kvist, planter 6380 NY Kostnad vedrørende innearealer Blomster, lys, duker, diverse 6390 Annen kostnad skole og internat 6280 TV lisens 64 Leie/leasing av maskiner, inventar, data og lignende 6400 NY Leie maskiner 6420 NY Leie IKT-systemer 6430 NY Leie andre kontormaskiner Kopimaskin, frankeringsmaskin 6490 NY Annen leiekostnad 65 Inventar, verktøy og driftsmateriell som ikke skal aktiveres 6510 NY Inventar og utstyr til undervisning 6511 NY Inventar og utstyr til internat avdeling 6512 NY Inventar og utstyr til kjøkken avdeling Service(dekketøy), bestikk og annet kjøkken utstyr 6513 NY Inventar og utstyr til vaktmester / hagearbeid 6514 NY Inventar og utstyr til administrasjon 6515 NY Inventar og utstyr til IKT (Undervisning/elevrelatert) kjøp IKT utstyr, programvare, utstyr datarom og fornyelse av data lisenser 6519 NY Inventar og utstyr generelt 6520 Bibliotek bøker Faglitteratur, litteratur bibliotek 6521 Bibliotek - tidskrifter/aviser Tidsskrifter, aviser, blad 6530 Undervisningsmidler lærere 6540 Undervisningsmidler/materiell elever 6545 NY Kortkursutgifter 6550 Verktøy etc. Verktøy til vedlikeholdspersonell Diverse linjer Hvis linjene ikke føres via balansen 6590 Annet driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold 6600 NY Reparasjon og vedlikehold, bygg 6220 Vedlikehold skoleanlegg, internat, kjøkken, datarom 6610 NY Serviceavtale bygg Serviceavtaler brann, innbrudd, alarmoverføring, heis, etc NY Reparasjon og vedlikehold inventar/maskiner/utstyr Inventar, maskiner, kontormaskiner, IKT utstyr og annet utstyr 6690 NY Reparasjon og vedlikehold annet 5

6 67 Fremmede tjenester 6700 Revisjon 6710 Regnskapshonorar 6720 Juridisk bistand 6790 Andre fremmede tjenester 68 Kontorkostnader 6800 Kontorrekvisita Kontorrekvisita, konvolutter for salg 6820 Trykksaker Brevark, konvolutter og andre trykksaker 6850 Kopiering Serviceavtale, kopipapir, kopinor, kopimaskinrekvisita, fotopapir 6860 NY Serviceavtale og lisenser (administrasjon) Serviceavtaler, lisenser vedr. Administrasjonen 6890 NY Andre kontorkostnader 69 Porto og telefon 6900 Telefon Telefon, telefaks, telefon godtgjørelse (oppgavepliktig) 6910 NY IKT - nettoppkobling Internett, ADSL, bredbånd 6940 Porto Frankering, frimerker, frakt 6990 NY Diverse Alarmoverføring 70 Kostnader transportmidler (også forsikringer) 7000 NY Drivstoff og driftsutgifter 7020 NY Reparasjoner og vedlikehold 7040 NY Forsikring/avgifter Forsikring, årsavgift, piggdekkavgift 7070 NY Leie/leasing transportmidler 7080 NY Utgifter traktor/maskiner 7090 NY Andre kostnader transportmidler 71 Kostnad og godtgjørelse ved reise, diett, bil, og lignende 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 7110 NY Bilgodtgjørelse, ikke oppgavepliktig 7130 Reisekostnad, oppgavepliktig 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 7150 NY Diettkostnad, oppgavepliktig 7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig Ekskursjoner kostnad 7190 Annen reisegodtgjørelser 73 Informasjon og markedsføringskostnader 7300 Skolebrosjyre/skoleplan NY Skoleavis/blad 7310 NY Skolens hjemmeside Film, lysbilder, utstillingsmateriell, plakater med mer 7320 Annonser 7330 NY PR-turer 7340 NY Messeutgifter Standleie, leie av messeselskap 7350 Informasjonsmateriell 7310 Annet info. materiell (utenom skoleplan) 7370 Kontingent - informasjonskontoret NY Markedsføring annen drift 7390 NY Annen markedsføringskostnad skoledrift 74 Representasjoner, gaver, kontingenter etc Andre kontingenter 6981 Kontingenter og medlemskap eksklusiv kontingent på konto 5940/ Representasjon 7420 Gaver 7490 NY Diverse Erstatninger 6

7 75 Forsikringspremie (unntatt transportmidler og personale) 7510 Skolebygg og internat 7520 Boliger 7530 Andre bygninger 7540 Nybygg (under oppførelse) 7550 Driftsmidler (ikke transportmidler) Maskiner og utstyr 77 NY Annen kostnad 7710 NY Ulykkeforsikring elever 7720 NY Medisiner/legebesøk 7730 NY Sport og fritid 7750 NY Diverse elevrelaterte kostnader Årbok, elevråd, skolebilde, elevguide 7790 NY Andre kostnader 78 Av- og nedskrivninger Avskrivninger på transportmidler, maskiner, inventar 7810 og innredning 7820 Avskrivninger på bygninger og annen fast eiendom 7829 Avskrivning på boliger 7850 Nedskrivning på anleggsmidler 7859 Nedskrivning på boliger 7870 Tap ved avgang av anleggsmidler 7879 Tap ved avgang boliger 7880 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer 7890 Tap på fordringer Dataanlegg undervisning og administrasjon, vaskemaskiner, o.s.v NY Periodiseringskonto Fordeling av kostnader over perioder som måneder 80 Finansinntekter 8050 Renteinntekter 8060 NY Purregebyr 8090 NY Andre finansinntekter Agiogevinst 81 Finanskostnader 8140 Renter pantelån 8150 Renter annen gjeld 8160 NY Bankkostnader/gebyrer Bank og kortgebyr 8300 NY Betalbar skatt 8400 Ekstraordinære inntekter 8500 Ekstraordinære kostnader 87 Avsetningskontokoder 8710 Byggefond 88 Resultat og disponeringer 8800 Årsresultat tilført egenkapital Disponeringer 7

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Kontoplan for Landbruksregnskap

Kontoplan for Landbruksregnskap Kontoplan for Landbruksregnskap Tilpasset NS 4102 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Benyttes av Agro Økonomi fra og med år 2001 NILF`s morkontoplan kan skrives ut under : Rapporter velg

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 UTGIFTER 2014 2013

HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 UTGIFTER 2014 2013 HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 5000 HAVNELEIE 448 191,00 436 237,00 5005 OPPLAGSLEIE 12 700,00 18 450,00 5010 KONTINGENT MEDLEMMER 191 670,00 188 490,00 5030

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vang Sparebank Tlf: 61 36 76 00 post@vang-spb.no Tyinvegen 5171 Fax: 61 36 76 01 www.vang-spb.no 2975 Vang i Valdres Org nr: NO 837 888 662 Den ekte

Vang Sparebank Tlf: 61 36 76 00 post@vang-spb.no Tyinvegen 5171 Fax: 61 36 76 01 www.vang-spb.no 2975 Vang i Valdres Org nr: NO 837 888 662 Den ekte ÅRSRAPPORT 2014 Vang Sparebank Tlf: 61 36 76 00 post@vang-spb.no Tyinvegen 5171 Fax: 61 36 76 01 www.vang-spb.no 2975 Vang i Valdres Org nr: NO 837 888 662 Den ekte lokalbanken 1 Foto: Synnøve Sørum Falkendal

Detaljer

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt 17 742 050 15 430 204 Sum driftsinntekter 17 742 050 15 430 204 1 Lønnskostnad 17 494 345 15 159 320 6 Ordinær avskrivning 5 000

Detaljer

Avløserlag som har arbeidsgiveransvar. Dette rundskrivet er et tillegg til rundskriv M-84/94 av 08.12.94.

Avløserlag som har arbeidsgiveransvar. Dette rundskrivet er et tillegg til rundskriv M-84/94 av 08.12.94. Landbruksdepartementet Jordbruksavdelingen Postboks 87 Dep. 3 OSLO Rundskriv M- 84194 S-11315194 JBFST Ark. 542.72.2~.12.94 Til alle: Fylkesmenn, Landbruksavd., Kommunene, Avløserlag, Avløserutvalg, Firma

Detaljer

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Bankinnskudd 7 851.470 818.639 Sum utlån til og fordringer

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 09/10

Arbeidsnotat nr. 09/10 Arbeidsnotat nr. 09/10 Dokumentasjon og kvalitetssikring av SNFs og NHHs database med regnskaps- og foretaksinformasjon for norske selskaper (Oppdatert 03/2010) av Aksel Mjøs og Karoline Øksnes Prosjektet

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer