Manual for styringssystem N. NS-EN ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring NS-EN ISO 14001:2004 Miljøstyringssystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manual for styringssystem 31.000.001N. NS-EN ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring NS-EN ISO 14001:2004 Miljøstyringssystemer"

Transkript

1 Dokumentnavn Dokumentnummer N Omfang NS-EN ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring NS-EN ISO 14001:2004 Miljøstyringssystemer B Endret i tråd med ekstern og internrevisjon Steinar Helge Ingelin A Utgitt for bruk i EPTEC Guro Ingelin Rolf Rev. Dato Beskrivelse av utgaven, endringer, etc. Forfatter Gjennomgang Godkjenning Erstatter dokument Totalt antall sider 12 Tilleggsinformasjon (om nødvendig):

2 Side: 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Omfang Normativ referanse terminologi System for kvalitetsstyring Generelle krav Krav til dokumentasjon Dokumentstyring Kontroll med registreringer Ledelsens ansvar Ledelsens forpliktelse Kvalitetspolicy og kundefokus Miljøpolicy og -mål Kvalitetsmål og miljømessige delmål Ansvar, myndighet og kommunikasjon Ledelsens gjennomgåelse Ressursstyring Anskaffelse av ressurser Personalressurser Infrastruktur og arbeidsmiljø Prosjektgjennomføring Planlegging Identifisering og oppfølgning av miljøpåvirkning Driftskontroll gjennom miljøstyringssystemet Kunderelaterte prosesser Utvikling og konstruksjon: planlegging, grunnlag og resultater Engineering og konstruksjon Innkjøp Produkt- og tjenesteytelse Kalibrering og kontroll av verktøy og måleutstyr Overvåking, måling, analyse og forbedring Generelt Kundetilfredshet Overvåking og måling av miljøaspekter ved drift Internrevisjon Avvikshåndtering Analyse av data Korrigerende og forebyggende tiltak Referanser... 12

3 Side: 3 av INNLEDNING EPTEC-gruppen består av moderselskapet EPTEC Energy & Process Technic AS med datterselskapet. Vi er et ingeniørfirma med mangeårig erfaring, som opererer innen energi- og prosessteknikk som roterende utstyr, kuldeteknikk og luftkondisjonering. Vårt virksomhetsområde har tradisjonelt sett vært rettet mot bygg/anlegg- og prosessindustri. I tillegg har vi strategisk allianse og samarbeide med produsenter av pumper og kompressorer for levering av prosesspakker til olje og gassindustrien. Vår konkurransekraft består i høy ingeniørkompetanse og faglig kunnskap, samt vår erfaring med systemutvikling og gjennomføring av komplekse prosjekter. Vi søker å benytte miljøvennlige konsepter med lavt energiforbruk og lydnivå samt benytte miljøvennlige kuldemedier. Miljøvennlige energisystemer er en viktig del i fremtiden og vi arbeider med moderne varmepumpeteknologi som kan utnytte naturlige varmekilder som i seg selv har lave temperaturer. EPTEC vedkjenner sitt ansvar overfor kvalitets- og miljøkrav. For å leve opp til sitt løfte om høy kvalitet og miljøvennlige produkter, har EPTEC tilstrekkelig dokumentert og implementert et styringssystem etter ISO 9001:2008-standarden, samt ISO 14001:2004-standarden for miljøstyringssystemer. I tillegg er EPTEC sertifisert i hht trykkdirektivet PED 97/23 EC Modul H. Denne manualen for styringssystemer er utformet for å gi en helhetlig oversikt over hvilke konkrete kvalitetssikrings- og kontrollmekanismer som er iverksatt. Manualen er ikke kun ment å være en informasjonskilde for våre kunder, leverandører og ansatte, men også for relevante myndigheter og andre interessenter av oss. Nettside: E-post:

4 Side: 4 av OMFANG Omfanget av EPTEC sine sertifikater for styringssystemer, ISO 9001:2008 (Systemer for kvalitetsstyring) og ISO 14001:2004 (Miljøstyringssystemer), dekker prosjektering og ledelse, salg, service og installasjon av energi- og prosessystemer, samt prosjekt- og byggledelse. Ovennevnte aktiviteter blir utført for kunder i oljeog gassindustrien, bygg- og anleggsindustrien, samt i industrien generelt. Kravene i ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004 etterleves av EPTEC sitt styringssystem (sertifikatnummer 965, Teknologisk Institutt). EPTEC er også sertifisert i hht trykkdirektivet, PED 97/23 EC Modul H (sertifikatnummer TK-00042). I tillegg er EPTEC som bedrift og serviceteknikerne f-gass sertifiserte. 3. NORMATIV REFERANSE ISO 9000:2005 (Systemer for kvalitetsstyring Grunntrekk og terminologi) utgjør en integrert del av denne manualen, og er relatert til ISO-terminologien som brukes. EU-direktiv 94/9/EF etterleves, eksempelvis med hensyn til minimum lagringstid av dokumentasjon og registreringer som genereres i forbindelse med EPTEC sine produkter og tjenester. «Teknologisk Institutt» i Oslo er EPTEC sitt nåværende sertifiseringsorgan for både ISO 9001, ISO og PED 97/23 EC. 4. TERMINOLOGI EPTEC HMS Helse, miljø og sikkerhet

5 Side: 5 av SYSTEM FOR KVALITETSSTYRING 5.1 Generelle krav EPTEC genererer produkt- og serviceverdi ved å kjøre tre hovedprosesser (i mørkegrått i Figur A). Hver enkelt prosess er knyttet til og avhengig av bestemte klientprosjekter. Ledelse, samt innkjøpsprosesser, støtter hovedaktivitetene (i hvitt i Figur A). Kvalitets- og miljøprosesser (med prikket bakgrunn i Figur A) omfavner ovennevnte prosesser, og er dermed en integrert del av dem. Alle prosessene er pålagt spesifikke kontroller for å sikre samsvar med kunde-, lov- og forskriftskrav. Prosessansvarlighet har blitt tildelt de respektive avdelingene. Kontaktflatene mellom hovedprosessene styres av definerte overleveringsrutiner; blant annet evaluerer årlige ledelsesgjennomgang og internrevisjon, effektivitet og egnethet av prosessene. Utbyttet fra slike gjennomgåelser blir brukt til å kontinuerlig forbedre disse prosessene, holde kvalitetssystemet oppdatert i samsvar med EPTEC og våre kunder, samt lov- og forskriftskrav. Omfanget av EPTEC sitt miljøstyringssystem inkluderer alle aktiviteter som er knyttet til relevante juridiske krav og som viser vesentlige miljøaspekter. Miljøaspekter skal herved alltid kunne identifiseres og påvirkes av EPTEC (ref Prosedyre for identifisering og rangering av miljøaspekter). Kvalitets og miljøprosesser Ansvarlig: Kvalitetsleder Styringsprosesser Hovedprosess: Forespørsel og tilbud Hovedprosess: Prosjektledelse Hovedprosess: Service og reservedeler Støtteprosess: Innkjøp Figur A: EPTEC sine forretningsprosesser Suksessen til selskapets kvalitetspolicy, og derved selskapets suksess, avhenger av bevisstgjøring hos hver enkelt, i hver avdeling på ethvert nivå. Alle må bevisstgjøres på sitt eget bidrag til, og sitt individuelle ansvar for, kvalitet. Det er viktig at alle interessenter forstår at ansvaret for kvalitet og miljøaspekter ikke er en spesialisert funksjon i vårt selskap. Det respektive ansvaret ligger hos hver enkelt ansatt, og sikres via innføring og omskolering. 5.2 Krav til dokumentasjon EPTEC akter å konfiguere og bruke denne manualen som en høynivåsbeskrivelse av sitt styringssystem. Manualen skal opptre som styringssystemets inngangsdør, gi en rask og omfattende oversikt, og lede til relevant dokumentasjon og etablerte prosesser. Alle hovedprosessene, så vel som støtteprosessene, har sine egne respektive beskrivelser og dedikert dokumentasjon.

6 Side: 6 av 12 EPTEC sitt styringssystem omfatter prosedyrer, sjekklister og retningslinjer. Prosedyrer og sjekklister er arbeidsinstrukser som må følges, mens retningslinjene hjelper til med å holde en gitt prosess innenfor en tillatt ramme. Sjekklister bidrar til å sikre at produkter og tjenester oppfyller sine forhåndsdefinerte kvalitetsspesifikasjoner. 5.3 Dokumentstyring Hensikten med dokument- og datakontroll er å sørge for at all dokumentasjon knyttet til styringssystemet er gjennomgått og godkjent av autorisert personell før offentliggjøring. Et annet formål er å sikre at kun formelt utgitte dokumenter er tilgjengelige for bruk, og at foreldede dokumenter tas ut av bruk. Samtidig blir tilgjengeligheten for historiehensikter sikret. Alle utgitte dokumenter er tilgjengelige via vårt online-system «IK-Sentral». Systemsstyringsrelaterte dokumenter er lett identifiserbare, søkbare og nedlastbare. IK-Sentralen sikrer også tilstrekkelig med tilgangsrettigheter, samt at den kontrollerer dokumentredigering og utslippsmyndighet. Kvalitetsleder hos EPTEC har det overordnede ansvaret for dokumentkontroll. Vedkommendes skal konsulteres ved behov når det gjelder dokumentnummerering, layout, distribusjon, redigering og oppdatering av dokumenter. En dokumentert prosedyre er blitt etablert for å kontrollere denne systemstyringsprosessen ( Dokumentstyring). 5.4 Kontroll med registreringer EPTEC har prosedyrer og systemer for å sikre at arkiv blir etablert og vedlikeholdt for å dokumentere at kundens og myndighetenes krav er oppfylt, samt at styringssystemets funksjonalitet er ivaretatt. Minimum lagringstid i arkivet er i samsvar med EU-direktiv 94/9/EF (10 år etter siste produksjonsdag av produktet), med mindre annet er angitt i kontrakter/avtaler med den enkelte kunde. Sikkerhetskopier er ivaretatt og tilgjengelig i EPTEC sine IT-systemer. Eksempler over kontrollerte dokumenter: Dokumentasjon av kvalitetssystemet Varsling rundt kvalitetssikring, interne og eksterne revisjonsrapporter og ledelsen gjennomgang Produktdokumentasjon Konstruksjons-, design- og testdokumentasjon vedrørende kundeprosjekter Identifikasjon (serienumre) av leverte produkter Informasjon rundt leverte produkter og tjenester: hva, hvem, når, hvor, osv. Service- og vedlikeholdsdokumentasjon Dokumentasjon av avvik, korrigerende og forebyggende tiltak 6. LEDELSENS ANSVAR 6.1 Ledelsens forpliktelse EPTEC sin ledelse er opptatt av å tilfredsstille kundens krav rundt produkter og tjenester. Den forplikter seg videre til lov- og forskriftskrav på både kvalitet- og miljøaspekter. EPTEC forplikter seg spesielt til å hindre forurensning og andre potensielle miljøpåvirkninger fra sine produkter. EPTEC sin ledelse forplikter seg videre til kontinuerlig forbedring av kvalitet og kostnadseffektivitet av sine produkter og prosesser. Et system for avvikshåndtering og oppfølging av forbedringsforslag er på plass. Denne manualen viser betydningen av et slikt styringssystem, både internt og til eksterne interessenter.

7 Side: 7 av Kvalitetspolicy og kundefokus Det er EPTECs mål å levere produkt og service av beste kvalitet til alle sine kunder. Kundetilfredshet blir derfor målt (ref Prosedyre for måling av kundetilfredshet). Kundetilfredshet utgjør også en del av den periodiske ledelsens gjennomgang. I nærmere detalj ser EPTEC sin kvalitetspolicy ut som følger: Å levere varer og tjenester som oppfyller kundens kvalitetskrav Å sikre at utstyr er installert og satt i drift på en tilfredsstillende måte Å levere effektiv service Å opprettholde og videreutvikle vår kunnskap om markedet, for å yte best mulig service til kunder Å sikre og styrke selskapets kvalitetsomdømme Vi tar også sikte på å etablere og opprettholde gode relasjoner med partnere for produksjon av produkter og systemer som inngår i vår leveranse. Dette, sammen med vår egen kompetanse og erfaring innen design, prosjektering, gjennomføring, service og koordinerende aktiviteter, vil sikre høyest mulig kvalitet av våre leveranser. 6.3 Miljøpolicy og -mål EPTECs miljøpolicy og mål for å forhindre eller redusere negative miljøkonsekvenser er utformet som følger: Å opprettholde kontinuerlig bevissthet rundt potensielle forurensningsfarer i alle våre aktiviteter Å følge opp miljøreguleringer/-lovgivning raskt og målrettet Å bruke nødvendige prosesser, rutiner, og materialer for å håndtere avfall og for å unngå eller redusere forurensning Å etablere og vedlikeholde prosedyrer for nødsituasjoner hvor forurensning er en umiddelbar trussel, eller hvor en forurensningsulykke allerede har funnet sted En vellykket gjennomføring av ovennevnte retningslinjer krever kvalifisert personell, tilstrekkelige ressurser og gode arbeidsrutiner. Denne manualen, tilhørende prosedyrer og andre støttedokumenter er ment for å hjelpe oss i vårt arbeid, og vil bli brukt Som en referanse for selskapets retningslinjer og prosedyrer Som grunnlag for å evaluere og forbedre vårt arbeide For å sikre kontinuitet i arbeide ved personalendringer For å gjøre EPTEC sin kvalitets- og miljøpolicy og -mål kjent til nye ansatte 6.4 Kvalitetsmål og miljømessige delmål Leveringstid Mål Definisjon Produkter 95% i tide Leveringstid +/- 2 dager Reservedeler 95% i tide Leveringstid +/- 2 dager Service - kontrakt 90% i tide +/- 2 uker - nødsituasjon 100% i tide Avtalt dato Produktgaranti-kostnad Garantikostnad under 2 % av totalt produktsalg Kundetilfredshetsmål 95 % fornøyde kunder iht. prosedyre for måling av kundetilfredshet (ref ) Reell kreditnota andel < 3% HMS-mål Ingen ulykke med medisinsk behandling (H-verdi skal være lik 0) Mindre enn 3 % sykefravær

8 Side: 8 av 12 Miljømål Redusere utslipp av klimagasser ved å minimere lekkasjer av kunstige kuldemedier (HFK) og ved å øke bruk av naturlige kuldemedier med lavt potensiale for global oppvarming. Mål: Minst 20 % av anlegg (målt ved installert effekt i kw) skal ha naturlige kuldemedier som ammoniakk eller CO2 All utslipp av kuldemedier skal rapporteres 6.5 Ansvar, myndighet og kommunikasjon EPTEC-ledelsen har delegert ansvar og myndighet til en dedikert kvalitetsansvarlig. Kvalitetsleder er ansvarlig for Å etablere og opprettholde EPTEC sitt styringssystem, som dekker både ISO og ISO krav Å verifisere at kravene til systemet er oppfylt, med hensyn til både kvalitets- og miljøaspekter Å identifisere risikoer og problemstillinger, og anbefale løsninger, sammen med alle andre ansatte Å rapportere styringssystemets yteevne til EPTEC-ledelsen Kvalitetslederen har også ansvar for å formidle styringssystemets krav, effektivitet og egnethet internt i bedriften, med respektivt fokus mot og mellom all hierarkier i organisasjonen. Med hensyn til organisasjonens miljøaspekter og deres betydning, opprettholder EPTEC en transparent kommunikasjons-tilnærming. EPTEC sin hjemmeside tilbyr informasjon både på engelsk og norsk til alle eksterne interessenter. Kvittering, dokumentasjon og svar på eksterne henvendelser angående vårt miljøstyringssystem, er enten behandlet i prosjektorganisasjonen eller via vår ledelse. Dette avhenger av karakteren av og kilden til kommunikasjonen. 6.6 Ledelsens gjennomgang EPTECs ledelse gjennomgår styringssystemet 2 ganger årlig, (ref , Ledelsens gjennomgang og internrevisjon). Både kvalitets- og miljøaspekter er en del av vurderingen, i tillegg til status og oppdatering ihht vår PED sertifisering (trykkdirektivet). Gjennomgangen skal være i samsvar med de respektive kravene i ISO og ISO standardene. Møter i forbindelse med ledelsens gjennomgang dokumenteres og følges tett opp. 7. RESSURSSTYRING 7.1 Anskaffelse av ressurser EPTEC er avhengig av tilstrekkelige ressurser. Bedriften evaluerer derfor kontinuerlig ressurssituasjonen (blant annet gjennom ledermøter og ledelsens gjennomgang), og gjør nødvendige tiltak når dette ansees som nødvendig. Økonomiske ressurser er planlagt i årlige budsjetter. 7.2 Personalressurser EPTEC trenger kompetent, kvalifisert og godt utdannet personell i sin virksomhet. Nye medarbeidere skal gjøres kjent med EPTEC som organisasjon, vår policy, rutiner og kvalitets- og miljøsystemer. Intern opplæring for nye produkter blir holdt kontinuerlig. Ved behov skal ansatte delta på interne og/eller eksterne kurs (ref , Personalhåndbok). Formelle medarbeidersamtaler holdes minimum årlig, hvor kompetansenivå og opplæringsbehov diskuteres. Dette dokumenteres og følges opp.

9 Side: 9 av Infrastruktur og arbeidsmiljø EPTEC etablerer og opprettholder kontinuerlig den infrastruktur som er nødvendig for å oppfylle produkt- og miljømessige krav (for eksempel arbeidsplass, verktøy, prosessutstyr og støttetjenester som IT). EPTEC har videre etablert og implementert HMS-prosedyrer, i henhold til lokale lover og forskrifter (ref HMS-manual for ). En dedikert HMS-ansvarlig er utnevnt. 8. PROSJEKTGJENNOMFØRING 8.1 Planlegging Kvalitetsmål og krav for våre produkter har blitt klart definert. Prosesser for å sikre dette er på plass, for eksempel produkt- og konstruksjons/design-dokumentasjon som brukes som standard i alle prosjekter. Nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig og er under kontinuerlig forbedring. Krav til verifikasjon og til prosessoppfølging ved inspeksjon og testing er definert for å sikre at ønsket kvalitet oppnås. 8.2 Identifisering og oppfølgning av miljøpåvirkning EPTEC har implementert og vedlikeholder prosedyrer for å identifisere hvilke påvirkninger våre aktiviteter og produkter kan ha på miljøet. Disse blir regelmessig evaluert (ref Prosedyre for risikovurdering i prosjekt og Ledelsens gjennomgang og internrevisjon). Resultatene av slike analyser benyttes til å etablere, implementere og opprettholde beredskap ved nødsituasjoner. 8.3 Driftskontroll gjennom miljøstyringssystemet Kontroll av daglig drift er helt avgjørende for å oppfylle EPTECs miljøpolicy, -mål og -delmål, basert på identifiserte miljøaspekter. Relevante prosesser blir identifisert, skriftlig dokumentert og implementert i henhold til ovennevnte miljøaspekter. Dette blir også formidlet til våre leverandører og underentreprenører dersom det er relevant. 8.4 Kunderelaterte prosesser For å vinne nye og tilfredsstille eksisterende kunder må vi forstå deres krav og ønsker. Kommunikasjonsprosessen med kunden (avklaringer, tilbud, tilbakemeldinger, klager, etc.) blir tatt hånd om i de respektive avdelingene (ref Prosedyre for måling av kundetilfredshet). Videre går kundekrav og kontrakter gjennom standard evalueringsprosesser for å begrense avvik både før og etter kontraktsinngåelse (ref Prosedyre for prosjektgjennomføring). Dette blir dokumentert for hvert enkelt prosjekt. EPTEC følger de lov- og forskriftskrav som til enhver tid er gjeldende ved tett oppfølging av respektive regler, lover og retningslinjer (ref Myndighetskrav). Dette gjelder for kravene rundt både produktkvalitet og miljøaspekter. 8.5 Utvikling og konstruksjon: planlegging, grunnlag og resultater EPTEC har ikke prosesser knyttet til forskning på eller utvikling av produkter, men utfører design og konstruksjon av komponentsystemer. Slike systemer er satt sammen av forskjellige tredjeparts-komponenter. Etablering av en prosjektorganisasjon sikrer hensiktsmessige og effektive kommunikasjonslinjer. Under prosjektgjennomføringen blir relevant informasjon samlet for å verifisere produktet mot avtalt spesifikasjon. Her-

10 Side: 10 av 12 under ligger også informasjon som innkjøps- og servicefunksjonene trenger for å planlegge og utføre sine aktiviteter. 8.6 Engineering og konstruksjon For oppbygde kjøleanlegg gjelder NS-EN 378 1/2/3/4 og Trykkdirektivet PED 97/23 EC. Oppbygde anlegg skal kategoriseres i henhold til krav i Trykkdirektivet og gjennomføres som beskrevet i Prosedyre for PED. Potensielle designendringer håndteres og avtales gjennomført ved hjelp av endringsmeldinger Prosedyre for prosjektgjennomføring). Valideringen av et ferdig prosjekt blir utført ved FAT (factory acceptance test) og/eller SAT (site acceptance test) ved behov. Prosedyrer for test og igangjøring er tilgjengelig og skal følges nøye av EPTECs personell. 8.7 Innkjøp Leverandører utgjør åpenbart et viktig bidrag til produkter og tjenester levert av EPTEC. Det er derfor viktig å velge leverandører som er i stand til å møte generelle og prosjektspesifikke krav ( Prosedyre for leverandørgodkjennelse). Innkjøpskrav er fastsatt og formidlet klart og entydig ( Prosedyre for innkjøp og lagerføring). En årlig rutine for godkjenning av nøkkelleverandører sikrer at EPTECs produkter møter de fastsatte kvalitetskrav (sjekkliste i: Prosedyre for leverandørgodkjennelse). I tillegg blir innkjøpte varer og tilhørende dokumentasjon inspisert og kontrollert før lagring eller bruk i et kundeprosjekt. ( Prosedyre for inngangskontroll, vareinspeksjon og varemottak). 8.8 Produkt- og tjenesteytelse EPTEC leverer produkter og tjenester under kontrollerte forhold. Dette inkluderer levering av tilstrekkelig dokumentasjon inkludert nødvendige prosedyrer. Prosesser er tilrettelagt for å unngå avvik eller oppdage disse før levering. Prosedyrer og rutiner er tilrettelagt slik at planlagte resultater iht. spesifikasjoner blir oppnådd. Avvik som blir oppdaget ved eller etter levering blir håndtert etter fastlagte prosedyre ( Prosedyre for avvikshåndtering). 8.9 Kalibrering og kontroll av verktøy og måleutstyr Regelmessig testing og kalibrering av relevant verktøy og måleutstyr er en forutsetning for å sikre at produktene oppfyller spesifiserte krav. Utstyr skal kalibreres i samsvar med gjeldende forskrifter og interne krav. Måleusikkerheter skal være kjent og være i samsvar med kravene.

11 Side: 11 av OVERVÅKING, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING 9.1 Generelt EPTEC arbeider kontinuerlig med forbedring av produkt- og servicekvalitet. Prosedyrer er tilrettelagt for å sikre samsvar med krav fra kunden, lover og forskrifter. For å forbedre styringssystemet er dette kontinuerlig under vurdering. Ledelsens gjennomgang og internrevisjon er eksempler på dette. 9.2 Kundetilfredshet Prosjektbaserte kundetilfredshetsundersøkelser brukes for å måle vårt kundetilfredshetsnivå. Gjeldende prosedyre ( Prosedyre for måling av kundetilfredshet) forklarer hvordan målingen skal utføres og hvordan ansvaret er fordelt. Resultater fra disse målingene blir analysert kontinuerlig og i ledelsens gjennomgang. Kvalitetsleder er sammen med prosjektingeniørene ansvarlig for igangsetting, oppfølging og formidling av nødvendige forbedringer. 9.3 Overvåking og måling av miljøaspekter ved drift EPTEC overvåker og måler de aktivitetene ved sin drift som kan ha en vesentlig miljøpåvirkning. Dette gjelder i de fleste tilfeller heller drift enn produksjon av våre anlegg. Relevante tester blir utført før levering. 9.4 Internrevisjon EPTEC utfører årlig internrevisjoner for å sikre at styringssystemet følger de relevante standarder og interne mål. Dette gjelder både for produkter og service. Internrevisjonens fokus bestemmes fra endring i produkt, styringssystemet og/eller andre områder som har vist kritiske problemer. Evalueringen av samsvar med gjeldende lovgivning utgjør del av en slik revisjon ( Ledelsens gjennomgang og internrevisjon). Internrevisjonen kan utføres av EPTECs eget personell så lenge de fungerer uavhengig og objektivt og har kompetanse til å utføre revisjonen. Revisjonsrapporter distribueres til EPTECs ledelse. Kvalitetsleder har ansvar for å analysere avvik og å legge frem forslag til korrigerende og/eller forebyggende tiltak. 9.5 Avvikshåndtering EPTEC har tilrettelagt et system for å oppdage, registrere og følge opp avvik. Registrering og håndtering av både avvik og forbedringsforslag skjer i et nettbasert system «IK-Sentral». En prosedyre som beskriver prosessflyt og ansvarsområder er tilgjengelig ( Prosedyre for avvikshåndtering). Kvalitetsleder er ansvarlig for oppfølging med interne og eksterne kunder samt med myndigheter, ved behov. EPTECs avviksprosedyre sikrer blant annet at: Alle oppdagede avvik rapporteres og dokumenteres En risikoanalyse blir utført i tilfelle avviket blir estimert som kritisk Effektive korrigerende/forebyggende tiltak iverksettes for å eliminere avviket og dets årsak Avviksprodukter blir atskilt fra de andre produktene hvis de oppdages før levering Nødvendige tiltak (inkludert risikoanalyse om nødvendig) blir utført for avvik som oppdages etter levering Bruk eller aksept av avviksprodukter er kun tillatt i med aksept fra nødvendig kontrollinstans og/eller kunden Forbedringsforslag blir registrert og vurdert satt ut i praksis

12 Side: 12 av Analyse av data EPTEC har definert hvilke data skal samles og analyseres for forbedring av kvalitetsstyringssystemet. Slike analyser skal minst dekke følgende: Samsvar mellom produkt/service/prosesser og definerte spesifikasjoner Egenskaper og trender for prosesser og produkter, inkl. muligheter for forebyggende tiltak Kundetilfredshet Leverandørkvalitet Kvalitetsleder utfører jevnlig analyser av trender i avviksdata. Alvorlig negative trender tas opp umiddelbart med ansvarlig personell og ledelsen i EPTEC. 9.7 Korrigerende og forebyggende tiltak Korrigerende og forebyggende tiltak blir håndtert iht. en definert prosedyre (ref Prosedyre for avvikshåndtering). Hensikten er å identifisere avvik og unngå at samme avvik gjentas. Prosessen for korrigerende tiltak er: Gjennomgang av avvik og årsak Behov for forebyggende tiltak for å unngå gjentakelse Journalføring Vurdering av effekten til de korrigerende tiltak Prosessen for forebyggende tiltak er: Gjennomgang av potensielle avvik og deres årsaker Vurdering av behov for tiltak for å forhindre avvik Fastsettelse og gjennomføring av tiltak Journalføring Vurdering av effekten til de forebyggende tiltak Kvalitetsleder vedlikeholder prosesser iht. avvik, korrigerende og forebyggende tiltak. 10. REFERANSER Personalhåndbok HMS-manual Prosedyre for identifikasjon av miljøaspekter Prosedyre for avvikshåndtering Myndighetskrav Dokumentstyring Ledelsens gjennomgang og internrevisjon Prosedyre for måling av kundetilfredshet Prosedyre for innkjøp og lagerføring Prosedyre for inngangskontroll, vareinspeksjon og varemottak Prosedyre for leverandørgodkjennelse Prosedyre for prosjektgjennomføring Prosedyre for risikovurdering og risikostyring i prosjekt Prosedyre for PED

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Botnane Bedriftsutvikling AS

Botnane Bedriftsutvikling AS Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et miljøstyringssystem i henhold til kravene i denne standarden og fastslå hvordan den vil oppfylle

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Vårt mål Å gjøre ting riktig første gang!

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s

Sjekkliste. ISO 9001:2000 vs. ISO 9001/94. Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet. Eurokompetanse a.s Sjekkliste ISO vs. ISO 9001/94 Kopiering er tillatt for bruk i egen virksomhet www.eurokompetanse.no Eurokompetanse a.s Øvre Linneslia 10 3400 LIER T.32840643 F.32842450 E-post: plb@eurokompetanse.no Revisjon

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Side 1 av 6

Kvalitetshåndbok. Side 1 av 6 Side 1 av 6 Innhold: Kabelpartner presentasjon Forretningsidé NS-EN ISO 9000/9001/9004/14001 Prosedyrer og protokoller/journaler Kvalitets- og miljøpolitikk Kvalitets- og miljømål, overordnet årlig Kvalitets

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Fagdager Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten juni 2013

Fagdager Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten juni 2013 Fagdager 2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten 11.-12. juni 2013 Kvalitetssystem iht. ISO 9001:2008 for opplæringsvirksomheter og sakkyndige virksomheter kanskje ikke så skremmende som det høres ut?

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

NS 8450:2011 Tillegg Z Krav til styringssystem for kvalitet hos kontrollforetak (Normativt) Z1. Omfang

NS 8450:2011 Tillegg Z Krav til styringssystem for kvalitet hos kontrollforetak (Normativt) Z1. Omfang NS 8450:2011 Tillegg Z Krav til styringssystem for kvalitet hos kontrollforetak (Normativt) Z1. Omfang Z1.1 Generelt Styringssystem for kontrollforetak skal: a) sikre systematisk planlegging, gjennomføring,

Detaljer

Innhold i kvalitetsplanen

Innhold i kvalitetsplanen Innhold i kvalitetsplanen Innhold: 0. Organisasjon 1. Omfang 2. Normativ henvisning 3. Termer og definisjoner 4. Kvalitetsstyringssystem 5. Ledelsens ansvar Produktutvikling 8. Måling, analyse og forbedringer

Detaljer

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon

Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Typiske feil og mangler ved ISO 14001 revisjon Eksempler på funn ved DNV revisjoner Referanse til krav i ISO 14001:2004 Miljøpolitikk (4.2) Eksempler på funn som er avdekket gjennom DNV revisjon Manglende

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014)

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) Veritech as Magnus Robbestad Kurs ISO 9001 :2015 1 Historien til ISO 9001 1988 1994 2000 2008 2015 1988 Dokumenterte prosedyrer 1994 2000 Risikobasert

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Akkreditering sertifisering

Akkreditering sertifisering Akkreditering sertifisering Tromsø, 11. 12. februar 2015 Kari Iversen Dyrdal Kvalitetsleder Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Sertifisering ISO 9001:2008 (kvalitetsledelse) Akkreditering ISO

Detaljer

Kvalitetshåndbok Dette er kun et arbeidsutkast! TT Rev. 0.0,

Kvalitetshåndbok Dette er kun et arbeidsutkast! TT Rev. 0.0, Trondhjems Turnforening Kvalitetshåndbok Dette er kun et arbeidsutkast! Rev. 0.0, 2014-03-07 Organisasjonskart rev. pr. 2014-03-05 Trondhjems Turnforening Side 2 AV 21 Kvalitetshåndbok for Trondhjems Turnforening

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

En reise på 1. klasse!

En reise på 1. klasse! Systemhåndbok Mars 2016 Visjon En reise på 1. klasse! Politikk Dental Sør AS skal være den foretrukne leverandør av dentalutstyr for offentlige og private tannklinikker i Norge, og en trygg arbeidsplass

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise

Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Norsk olje og gass Vedlegg 6 - Samsvarsmatrise Vedlegg 6. Samsvarsmatrise Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 01 Rev. dato: 10.10.2012 Side: 2 Denne samsvarsmatrisen skal fylles ut ved søknad om Norsk

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa i Norge Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa Kiwa i Norge Nå gir vi deg et enda bedre tilbud! Inspecta, NorKjemi og Teknologisk Institutt er nå samlet under én og samme merkevare

Detaljer

Endringer i ISO-standarder

Endringer i ISO-standarder Endringer i ISO-standarder Hva betyr det for din organisasjon at ISO-standardene er i endring? 1 SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Bakgrunnen for endringene i ISO-standardene er flere: Standardene møter

Detaljer

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner

Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid. Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner Interne revisjoner et sentralt ledelsesverktøy i forbedringsarbeid Erfaringer etter utføring av mere enn 200 HMS revisjoner v/marit Norberg og Siv Wergeland Kort om oss Bergensbasert konsulentselskap stiftet

Detaljer

Revisjon av ISO 14001

Revisjon av ISO 14001 Miljø- og klimaforum, 4. juni 2014 Revisjon av ISO 14001 V/KNUT JONASSEN, STANDARD NORGE Hovedpunkter Styringssystemer: ISO 9001 og ISO 14001 Bakgrunnen for revisjonen Spesielle utfordringer Felles struktur

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

RAPPORT GAP-analyse. COWI AS OSLO, Norge. Virksomhet: Navn på virksomhetens kontaktperson: Endre Grimsmo,

RAPPORT GAP-analyse. COWI AS OSLO, Norge. Virksomhet: Navn på virksomhetens kontaktperson: Endre Grimsmo, Virksomhet: COWI AS OSLO, Norge Navn på virksomhetens kontaktperson: Endre Grimsmo, eg@cowi.no Oppdragstype: GAP-analyse, Gjennomgang av WEB-basert styringssystem, modenhet for å ivareta behovene for kunder

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667

Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Tjenestebeskrivelse for sertifisering i henhold til ISO 10667 Victoria Ward Siv Inderdal Eklo 2013-07-23 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER... 3 3 RUTINER

Detaljer

Dokumentnavn: Policy og mål

Dokumentnavn: Policy og mål Formål Omfang Ansvar Å avklare organisasjon, ansvar og kompetanse hos de ulike funksjonene Virksomheten har en flat organisasjonsstruktur delt inn i funksjoner, hvor ansvarsfordelingen fremgår av organisasjonsdiagrammet.

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 7 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen Informasjonssikkerhet Visjon «Organisasjonen anerkjennes som ledende aktør innen informasjonssikkerhet» Oppdrag «Å designe, implementere,

Detaljer

ISO 14001 Miljøstyring

ISO 14001 Miljøstyring ISO 14001 Miljøstyring Hvordan bidrar ISO 14001 til et bedre miljø? Miljøpolitikk, vesentlige miljøaspekter og miljømål Miljøledelse 09 3. november 2009 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no

Detaljer

Transportkonferansen Ledelsessystemer, ISO-sertifisering

Transportkonferansen Ledelsessystemer, ISO-sertifisering Transportkonferansen 2017 Ledelsessystemer, ISO-sertifisering Innhold - Kort info om Kiwa TI-Sertifisering - ISO 9000-familien, intensjon og oppbygging - Prosess- og risikobasert ledelsessystem, praktisk

Detaljer

Hvordan oppdatere fra gammel til ny standard i bedriften?

Hvordan oppdatere fra gammel til ny standard i bedriften? Hvordan oppdatere fra gammel til ny standard i bedriften? Risikostyrt Kvalitet og Miljø Quality Norway 1. februar 2016 Oppdatering av eksisterende «ledelsessystem» Planlegge og forankre Kartlegge og planlegge

Detaljer

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet

Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012. Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Velkommen! RiskManager styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) - 6.12.2012 Susanne Helland Flatøy Markedssjef Digital Kvalitet Agenda En prosessbasert tilnærming: Planlegge sikringstiltak Utføre

Detaljer

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse Erfaringer med ISO 14001 Miljøledelse, Grønn Byggallianse 2/5/2010 2 Innhold Litt om Undervisningsbygg Erfaringer med ISO 14001 Våre miljømål 3 Et skolebygg å være stolt av! Oslos største eiendomsforvalter

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

DE VIKTIGSTE ENDRINGENE I NYE ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015

DE VIKTIGSTE ENDRINGENE I NYE ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 DE VIKTIGSTE ENDRINGENE I NYE ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 Oddmund Wærp Teknologisk Institutt email owa@ti.no Tlf. 934 60 292 TEKNOLOGISK INSTITUTT - HVEM VI ER Landsdekkende kompetansebedrift med hovedkontor

Detaljer

Bransjestandard for passiv brannsikring

Bransjestandard for passiv brannsikring Bransjestandard for passiv brannsikring Tilpasset NS-ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring av virksomheter som sertifiseres innen utførelse og kontroll av passiv brannsikring. Brannfaglig Fellesorganisasjon

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF. Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF. Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015 Bakgrunn NS-EN ISO 14001:2004 sier følgende: «Den øverste ledelsen skal fastsette organisasjonens miljøpolitikk og sikre at miljøpolitikken

Detaljer

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger 1. Innledning Forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger sendes

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Fellestrekk Ny NS ISO 9001:2015 og NS ISO 14001:2015

Fellestrekk Ny NS ISO 9001:2015 og NS ISO 14001:2015 Fellestrekk Ny NS ISO 9001:2015 og NS ISO 14001:2015 Risikostyrt Kvalitet og Miljø Quality Norway 1. februar 2016 Generelle refleksjoner : Integrering er absolutt mulig, men ikke mye lettere enn før...

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema for foretakets IT-virksomhet forenklet versjon basert på 12 COBIT prosesser Dato: 10.07.2012 Versjon 2.6 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Arbeidspsykologiske testverktøy

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Arbeidspsykologiske testverktøy Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Arbeidspsykologiske testverktøy Siv Inderdal Eklo Andreas Kolstø 2015-03-27 1 of 6 INNHOLD 1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED SERTIFISERINGSORDNINGEN... 3 2 DEFINISJONER...

Detaljer

Overordnet kvalitetsplan

Overordnet kvalitetsplan Eigil Røe Bygg- og Prosjektledelse AS Tinn kommune Mårvik - Avfallsanlegg (Toppdekke) Overordnet kvalitetsplan Utført Tekst Dato Rev. EIGIL RØE Overordnet kvalitetsplan 21.01.2016 2 EIGIL RØE Overordnet

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING

Side 1 av 9 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I Overordnet Kvalitet- KONTROLL, MÅLING, ANALYSE OG FORBEDRING Side 1 av 9 6.1 KONTROLL Kontroll med overvåkings- og måleutstyr Overvåkings- og måleutstyr finnes i forbindelse med FoU-avdeling -hovedlaboratoriet, fabrikklaboratoriene og i selve produksjonsprosessen.

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem : Kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. : (standarden) Merk spesielt standardens bestemmelser om «Dokumentert informasjon» (pkt. 7.5). Alle

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Fagseminar 2012- Norsk havneforening

Fagseminar 2012- Norsk havneforening Fagseminar 2012- Norsk havneforening Miljøsertifiseringfordeler og utfordringer Sten Ulrik Heines Samfunnet/markedskreftene Skadevolder/forurenser skal betale, økt lønnsomhetskrav NOK Skjerpede/endrede

Detaljer

OPPLÆRING E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO

OPPLÆRING E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO Side: 1 av 10 DOKUMENT TITTEL: OPPLÆRING LEVERANDØR OSLO HOVEDFLYPLASS AS E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO A01

Detaljer

Nye ISO 14001:2015. Utvalgte temaer SPESIELLE FAGLIGE ENDRINGER

Nye ISO 14001:2015. Utvalgte temaer SPESIELLE FAGLIGE ENDRINGER Nye ISO 14001:2015 Utvalgte temaer SPESIELLE FAGLIGE ENDRINGER Virksomhetsledelsens rolle 1 Ledelse og lederskap Skille mellom organisatorisk enhet og prosess Top management Øverste ledelse Leadership

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema

KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema KONKURRANSEBESTEMMELSER Vedlegg 1, Kvalifikasjonsskjema Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 TILBYDERS FAGLIGE KOMPETANSE OG KAPASITET... 3 3 TILBYDERS SYSTEM FOR PROSJEKTSTYRING... 3 4

Detaljer

Krav til dokumentasjon av egenkontroll

Krav til dokumentasjon av egenkontroll NCS P-101 2. utgave mai 2006 (Erst. 1. utg. april 2000) Krav til dokumentasjon av egenkontroll - Ved produktsertifisering Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22 96

Detaljer

ALLE A.I- KVA.00.000 Kvalitetsmanual Kvalitetsmanual A.I-KVA.00.000 Vedlegg 1 Revidert: 04 Mai 2001

ALLE A.I- KVA.00.000 Kvalitetsmanual Kvalitetsmanual A.I-KVA.00.000  Vedlegg 1 Revidert: 04 Mai 2001 A.I-KVA.00.000 Overordnet manual gjeldende for alle ansatte i Vedlegg 1 Revidert: 04 Mai 2001 Ansvarlig: Rådmann i Utarbeidet av: Kandidatnummer: 115, 107 og 72 Haugesund Vår 2001 Åpen Side 1 av 1 Forord

Detaljer

HMS og kvalitet i prosjektet

HMS og kvalitet i prosjektet HMS og kvalitet i prosjektet Hva kreves (kapittel D) Kvalitetssystem ISO 9001 Kvalitetsplan og kontrollplan HMS system SJA sikker jobb analyse Revisjoner Kurs HMS/KS møter / samlinger Ansvar for underleverandører

Detaljer

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT

Teknisk kontrollorgan. SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn ;ernoa', : :;,3,1,-,Æ,,E; Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-30 Teknisk kontrollorgan SINTEF IKT, Senter for jernbanesertifisering

Detaljer

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune

Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Miljøstyringssystem for Holtålen kommune Kravene til miljøstyringssystem etter ISO 14001 4.1 Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre

Detaljer

Revisjon av FG-900 og FG-910

Revisjon av FG-900 og FG-910 Revisjon av FG-900 og FG-910 Bakgrunn Sertifiseringsområder Gjennomgang av praksiskrav Tilpasninger til utvikling av referanseregelverk (SAK10) Presisering og forenkling Erfaringer fra inspeksjoner FG-900

Detaljer

Hva innebærer ISO 9000? Botnane Bedriftsutvikling AS

Hva innebærer ISO 9000? Botnane Bedriftsutvikling AS Hva innebærer ISO 9000? NS-EN ISO 9000 1. Kundefokus 2: Lederskap 3: Medarbeiderinvolvering 4: Prosessorientering 5: Systemorientert ledelse 6: Kontinuerlig forbedring 7: Faktabasert beslutningstaking

Detaljer

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid Din partner i HMS og kvalitetsarbeid 1 Etablert i 2016. er Rudi Arnesen. Lokalisert i Stavanger. Leverer tjenester over hele landet. Allsidig faglig kompetanse. Samarbeider med mange store aktører innen

Detaljer

Innhold i kvalitetsplanen

Innhold i kvalitetsplanen Innhold i kvalitetsplanen Innhold: 0. Organisasjon 1. Omfang 2. Normativ henvisning 3. Termer og definisjoner 4. Kvalitetsstyringssystem 5. 6.. 8. 9. Ledelsens ansvar Ressurshåndtering Produktutvikling

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Norsk Skogsertifisering

Norsk Skogsertifisering Rapport fra resertifisering Systemsertifisering 2015.02.02 2015.02.04 Sertifiseringsomfang: Rådgivning, opplæring og revisjon med det formål at avtaletilknyttede skogeiendommer skal tilfredsstille kravene

Detaljer

Foretakets navn : Dato: Underskrift :

Foretakets navn : Dato: Underskrift : Evalueringsskjema IT-virksomhet for filialforetak Foretakets navn : Dato: Underskrift : Versjon 1.0 24.11.2008 Side 1 av 16 Rangering av prosess Planlegging og organisering (POx): PO1 Definere en IT-strategi

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 9 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering I påvente av at det utkommer harmoniserte europeiske standarder på armeringsområdet, har Kontrollrådet sett det som nødvendig

Detaljer

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til:

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie V Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSV 12-2014 Sdir : A: U: P: OFF: Hov: Andre: Sjøfartsdirektoratet 16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer Utvalgte utenriksstasjoner Produsenter

Detaljer

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre.

Det er en fordel at du har lest websiden om systemsertifisering under navigasjonslinken tema: systemsertifisering, før du går videre. Veiledning : Sertifisering av kvalitetssystemer Innledning Valg av sertifiseringsorgan Forberedelse til sertifisering Sertifiseringsprosessen Fornyelse av sertifikatet Sertifikateier NS-EN ISO 9001 - Elrom

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

Informasjon om energiledelse

Informasjon om energiledelse 1. Forplikte 2. Planlegge 5. Forbedre 3. Utføre 4. Kontrollere Informasjon om energiledelse Denne presentasjonen sammen med med en veileder i energiledelse er utarbeidet av en arbeidsgruppe i OLF i mars

Detaljer

4.1 Underleverandører

4.1 Underleverandører Side 1 av 5 Innkjøp, underleverandører 4.1 Underleverandører 4.1.1 Under leveranse av prøveuttak og kalibrering. Det er i organisasjonen ikke lagt opp til bruk av underleverandør for utførelse av prøveuttaket.

Detaljer

Teknologisk Institutt Sertifisering AS RAPPORT ETTER SERTIFISERINGSREVISJON. Organisasjon: Overhalla kommune Rapport nr.: 267/07

Teknologisk Institutt Sertifisering AS RAPPORT ETTER SERTIFISERINGSREVISJON. Organisasjon: Overhalla kommune Rapport nr.: 267/07 IS-PS-010, vedlegg 6 Teknologisk Institutt Sertifisering AS RAPPORT ETTER SERTIFISERINGSREVISJON Organisasjon: Overhalla kommune Rapport nr.: 267/07 Bedriften er revidert mot: 14001:2004 Revisjonen er

Detaljer

Guideline. HMS Policy

Guideline. HMS Policy Guideline HMS Policy Bilfinger Industrial Services Norway AS Kort beskrivelse Denne guideline skal anvendes av Selskapets enheter ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Detaljer

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Fung. økonomidirektør Kirsti R. Aarøen Universitetet i Bergen 14.450 studenter

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS

Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS Kvalitetshåndbok for Vik Ørsta AS www.vikorsta.no Vik Ørsta AS Ørsta: N-6150 Ørsta Vik: N-6893 Vik i Sogn Tel: +47 70 04 70 00 Tel: +47 57 69 86 50 Fax: +47 70 04 70 04 www.vikorsta.no Fax: +47 57 69 86

Detaljer

KVALITETS OG MILJØSYSTEMET

KVALITETS OG MILJØSYSTEMET KVALITETS OG MILJØSYSTEMET A-1002 HMSK Forbedringsprosessen P-403 HMSK System og omfang Vårt KS- og HMS-system rev. 2014 10 Improvement Forbedring 4 System for kvalitetsstyring 4.1 System, Generelle krav

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Reef Systems as Artificial reefs for cultivation of ocean and seabed ADMINISTRASJONSHÅNDBOK KVALITETSSTYRINGSSYSTEM

Reef Systems as Artificial reefs for cultivation of ocean and seabed ADMINISTRASJONSHÅNDBOK KVALITETSSTYRINGSSYSTEM ADMINISTRASJONSHÅNDBOK OG KVALITETSSTYRINGSSYSTEM 12.05.03 Side: 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING HISTORIKK PRESENTASJON AV REEF SYSTEMS AS FORRETNINGSIDÉ FORRETNINGSFILOSOFI KUNDEFOKUS KVALITETS-

Detaljer

Bedriftshåndbok. Med garanti for kvalitet og godt håndverk

Bedriftshåndbok. Med garanti for kvalitet og godt håndverk Bedriftshåndbok Med garanti for kvalitet og godt håndverk 2010 Vår intensjon med Bedriftshåndboken er å beskrive for våre eiere, kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

1 KS-1252B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Obligatorisk (versjon )

1 KS-1252B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Obligatorisk (versjon ) Innholdsfortegnelse 1 KS-1252B DOC Godkjenningsbevis for sikkerhetsstyring Rederi - Obligatorisk (versjon 19.06.2017) 1.1 Forberedelse før revisjon 1.2 Politikk for sikkerhet og miljøvern - ISM 2 1.3 Selskapets

Detaljer

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Organisatorisk læring innen 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Jernbaneverket ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

Management Systems miljø

Management Systems miljø Organizational knowledge Kommende generasjoners behov Prosesstilnærming Risiko Arbeidstilsynet Bevissthet Kundefokus Tilsyn Nemko Omfangsdokument ISO 9001 og ISO 14001 Environmental Management Systems

Detaljer

Erfaringer med Energiledelse. Standard Norge 12 mai 2009 Kjetil Bjørlo, Norske Skog Saugbrugs

Erfaringer med Energiledelse. Standard Norge 12 mai 2009 Kjetil Bjørlo, Norske Skog Saugbrugs Erfaringer med Energiledelse Standard Norge 12 mai 2009 Kjetil Bjørlo, Norske Skog Saugbrugs Disposisjon Kort om Norske Skog Saugbrugs Saugbrugs ledelsessystemer Felles plattform for alle systemer Bakgrunn

Detaljer

Krav til kunnskaper og ferdigheter for vedlikeholdsleder, gyldig fra

Krav til kunnskaper og ferdigheter for vedlikeholdsleder, gyldig fra Krav til kunnskaper og ferdigheter, gyldig fra 18-07-2016 Vedlikeholdsleder (Maintenance Manager MM) ette dokumentet gjengir krav til kandidatens kompetanse i Normativt dokument for sertifisering av vedlikeholdsledere.

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

Funksjonskontrakter Statens vegvesen Skjema for evaluering av tilbud i henhold til konkurransegrunnlagets kapittel F4.2 og F8 (jfr. D1.

Funksjonskontrakter Statens vegvesen Skjema for evaluering av tilbud i henhold til konkurransegrunnlagets kapittel F4.2 og F8 (jfr. D1. Skjema for evaluering av tilbudets planer Poengsetting i F4.2 og i F8 (jfr. D1.2) i konkurransegrunnlaget Side 1 av 17 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 1.1 Begrep og forkortelser... 4 1.2 Referanser...

Detaljer

IK system for Fredikstad Seafood

IK system for Fredikstad Seafood IK system for Fredikstad Seafood Versjon: 15. april, 2015 Om etableringsforskrift 6.0 Krav om IKT kontroll er hjemlet i 6.0.Her stilles det også krav om et internkontrollsystem som sannsynliggjør at krav

Detaljer

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Organisatorisk læring innen 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Bane NOR ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Tilsyn Vedlegg 3.4. Begrepsordliste Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 2 Begrep Forklaring Kilde Forkortelser fdv pbl. SAK10

Detaljer

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag D1 Krav til sikring av kvalitet E05 04.03.11 Mindre tilpasninger. Avvik til Driftssentralen GMTHN GMHHG GMKND E04 05.11.10 Mindre justeringer GMTHN GMRTV GMKND E03

Detaljer