LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID"

Transkript

1 LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID

2 2 Innholdsfortegnelse 7. ARBEIDSLIV TARIFFPOLITISKE PRINSIPPER FRONTFAGSMODELLEN TARIFFAVTALENS OMFANG VERTIKALE AVTALER OG SKILLET FUNKSJONÆR-/ARBEIDEROVERENSKOMSTER FORHOLDET TIL UORGANISERTE TARIFFSIKRING AV VELFERDSORDNINGER ØKONOMISK GODTGJØRING LAVLØNN, MINSTELØNN OG GARANTIBESTEMMELSER BETALINGSBESTEMMELSER GENERELLE TARIFFORSLAG PENSJON I ARBEIDSFORHOLD TJENESTEPENSJONER AFP SLUTTVEDERLAGSORDNINGEN ARBEIDSTID OG FRITID NORMALARBEIDSDAGEN LOVFESTET ARBEIDSTID - HELTID OG DELTID ROTASJONSORDNINGER FERIE VELFERDSPERMISJONER SPESIELLE FORHOLD I DE ENKELTE OVERENSKOMSTENE INDUSTRIOVERENSKOMSTEN BYGGEINDUSTRI RIKSAVTALEN NATURBRUK VERKSTEDOVERENSKOMSTEN FOR FORSVARET ARBEIDSMILJØ OG ET SERIØST ARBEIDSLIV ARBEIDSMILJØLOVEN GENERELT BEMANNINGSBRANSJEN - INN- OG UTLEIE AV ARBEIDSKRAFT - ANSETTELSESFORHOLD ALLMENNGJØRING ARBEIDSINNVANDRING - RETT PÅ SPRÅKOPPLÆRING M.M HMS IA-AVTALEN OFFENTLIGE TILSYN ANDRE FORSLAG ARBEIDSMILJØ OG ET SERIØST ARBEIDSLIV HOVEDAVTALEN OG ARBEIDSTVISTLOVEN HOVEDAVTALENE ARBEIDSTVISTLOVEN BEGREPER I LOVER OG AVTALER ANDRE FORSLAG VEDRØRENDE HOVEDAVTALEN OG ARBEIDSTVISTLOVEN ANDRE FORSLAG OM ARBEIDSLIV SENIORPOLITIKK PERMITTERINGER SAMFUNN OG VELFERD DEN NORSKE SAMFUNNSMODELLEN INNTEKTSFORDELING OG DEN GENERELLE ØKONOMISKE POLITIKKEN SKATTE- OG AVGIFTSPOLITIKKEN INNTEKTSFRADRAG FOR FAGFORENINGSKONTINGENT

3 INNTEKTSFRADRAG FOR ARBEIDSREISER ANDRE FORSLAG VEDRØRENDE SKATTE- OG AVGIFTSPOLITIKKEN BOLIGPOLITIKK SYKELØNN DAGPENGER DET OFFENTLIGE PENSJONSSYSTEMET VELFERDSSYSTEMET OG SAMFUNNSORGANISERINGEN DEN OFFENTLIGE TJENESTESEKTOREN TANNHELSETJENESTER ÅPNINGSTIDER TRANSPORT BREDBÅND ANDRE FORSLAG VEDRØRENDE VELFERDSSYSTEMET OG SAMFUNNSORGANISERINGEN IKKE-DISKRIMINERING FAGLIGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID

4 4 7. Arbeidsliv 7.1 Tariffpolitiske prinsipper Frontfagsmodellen F-5001 Avd. 5 Fellesforbundet NHO / Norsk Industri og regjeringen utfordrer trepartssamarbeidet og frontfagmodellen for og lønnsdannelse i Norge Det har vært brei politisk enighet og en suksess at lønnsdannelsen i Norge skal skje gjennom frontfagmodellen. Den konkurranseutsatte industrien skal danne grunnlaget, rammene for lønnsdannelsen i Norge ( Industrioverenskomsten / Verkstedoverenskomsten). Fellesforbundet kan ikke leve med å være i front, legge rammene for resten av oppgjørene når NHO og Norsk Industri går til angrep med et kobbel av jurister på resultatene "før blekket er tørt". Slik de nå har gjort med den siste dommen i Arbeidsretten vedr. likebehandling. Bestemmelser kom inn i tariffavtalene ved oppgjøret I tillegg har nå også Norsk Industri bedt regjeringen om unntak fra likebehandling i vikarbyrådirektivet. Et krav Norsk Industri fremmet senest i tariffoppgjøret 2014, et krav som ble avvist av Fellesforbundet. I tillegg har NHO og Norsk Industri gått til angrep på bestemmelsene om 20% utetillegg, utgiftsdekning av reise, kost og losji ved arbeidsoppdrag der overnatting utenfor hjemmet er nødvendig. Bestemmelser som har vært i verkstedoverenskomstens 108 år. NHO og Norsk Industri angrep også allmenngjøring på verftene, en sak de tapte i tre rettsinstanser, sist i Høyesterett. I tillegg, og med støtte fra NHO og Norsk Industri opplever vi nå massive angrep fra Regjeringen på arbeidsmiljøloven. Der Regjeringen ønsker flere midlertidige ansettelser, les vanskeligere å avsløre sosial dumping. De ønsker lengre arbeidsdager, mere søndagsarbeid, overføring av makt fra fagforeninger med innstillingsrett til arbeidsgivere for gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Skal Fellesforbundet ta ansvar og belastningen med frontfagsmodellen må forbundet ha aksept i samfunnet og ikke minst hos egne medlemmer. Under slike forhold og angrep på arbeidstakeres lønns og arbeidsvilkår vil ikke Fellesforbundet kunne forsvare eller videreføre frontfag som modell. Fellesforbundet skal ved tariffoppgjøret 2016 fremme krav og bruke kampmidler om nødvendig for at skadevirkningene av Norsk Industri (NHO) sine aggressive angrep (og tapte rettstvister) på avtaleverket minimaliseres. Fellesforbundet fremmer krav ovenfor politiske parti, og krav ved tariffoppgjøret 2016 for å motvirke de negative konsekvensene av regjeringens endringer av Arbeidsmiljøloven.

5 5 F-5002 Avd Søndre Vestfold Fagforening Frontfagmodelen Fellesforbundet må jobbe for å sikre en rettferdig lønn i forhold til likestilling, utdannelse og realkompetanse, en videreføring av Frontfagmodellen er viktig for å nå målet. Frontfagmodellen har vært et viktig verktøy for å sikre at det tross alt er små lønnsforskjeller i Norge og at det er stor likhet i sosiale bestemmelser i overenskomstene. Det må arbeids videre for å sikre at rommet for inntektsforbedring fordeles mer rettferdig. Ved sammenligning mellom sektorer må alle yrkesgrupper tas med. F-5003 Avd Nord-Rogaland NHO / Norsk Industri og regjeringen utfordrer trepartssamarbeidet og frontfagmodellen. Det har vært brei politisk enighet og en suksess at lønnsdannelsen i Norge skal skje gjennom frontfagmodellen. Den konkurranseutsatte industrien skal sette rammene for lønnsdannelsen i Norge. Fellesforbundet kan ikke leve med å være i front, legge rammene for resten av oppgjørene når NHO og Norsk Industri går til angrep med et kobbel av jurister på resultatene "før blekket er tørt". Slik de nå har gjort med den siste dommen i Arbeidsretten vedr. likebehandling. Bestemmelser kom inn i tariffavtalene ved oppgjøret I tillegg har nå også Norsk Industri bedt regjeringen om unntak fra likebehandling i vikarbyrådirektivet. Et krav Norsk Industri fremmet senest i tariffoppgjøret 2014, et krav som ble avvist av Fellesforbundet. I tillegg har NHO og Norsk Industri gått til angrep på bestemmelsene om 20% utetillegg, utgiftsdekning av reise, kost og losji ved arbeidsoppdrag der overnatting utenfor hjemmet er nødvendig. Bestemmelser som har vært i verkstedoverenskomstens 108 år. NHO og Norsk Industri angrep også allmenngjøring på verftene, en sak de tapte i tre rettsinstanser, sist i Høyesterett. I tillegg, og med støtte fra NHO og Norsk Industri opplever vi nå massive angrep fra Regjeringen på arbeidsmiljøloven. Der Regjeringen ønsker flere midlertidige ansettelser, les vanskeligere å avsløre sosial dumping. De ønsker lengre arbeidsdager, mere søndagsarbeid, overføring av makt fra fagforeninger med innstillingsrett til arbeidsgivere for gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Skal Fellesforbundet ta ansvar og belastningen med frontfagsmodellen må forbundet ha aksept i samfunnet og ikke minst hos egne medlemmer.

6 6 Under slike forhold og angrep på arbeidstakeres lønns og arbeidsvilkår vil det være vanskelig for Fellesforbundet å kunne forsvare eller videreføre frontfag som modell. Fellesforbundet skal ved tariffoppgjøret 2016 fremme krav og bruke kampmidler om nødvendig for at skadevirkningene av Norsk Industri (NHO) sine aggressive angrep (og tapte rettstvister) på avtaleverket minimaliseres. Fellesforbundet fremmer krav ovenfor politiske parti, og krav ved tariffoppgjøret 2016 for å motvirke de negative konsekvensene av regjeringens endringer av Arbeidsmiljøloven. F-5004 Avd. 176 Dalane Fagforening Fellesforbundets plattform for tariffoppgjøret må baseres på kompensasjon for prisstigning, vår andel av produktivitetsutviklingen, hensynet til rettferdig fordeling, samt velferdskrav. Tar utgangspunkt i forbundet som interesseorganisasjon fremfor bedriftens konkurranseevne. Styrker tariffavtalenes betydning og fremmer organisering. Motvirker økte lønnsforskjeller og sosial dumping Oppsummering: Det er forslag fra avd. 5, 34, 57 og 176 til dette punktet. Forslagene understreker betydningen av frontfaget og behovet for å videreføre og styrke det. Det er en bekymring over arbeidsgiversidens aggresive angrep på fremforhandlede rettigheter og at modellen svekkes om den ikke aksepteres av både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. To av forslagene omhandler at det ved tariffoppgjøret 2016 fremmes krav, og om nødvendig bruk av kampmidler for å motvirke arbeidsgiversidens angrep på avtaleverket. Det er også to forslag på å fremme krav ovenfor politiske partier, og krav ved tariffoppgjøret 2016 for å motvirke de negative konsekvensene av regjeringens endringer av Arbeidsmiljøloven. Ett forslag omhandler at tariffoppgjøret må ta utgangspunkt i kompensasjon for prisstigning, vår andel av produktivitetsutviklingen, hensynet til rettferdig fordeling, samt velferdskrav. Representantskapets vurdering: Frontfagsmodellen har lange tradisjoner i Norge, og det er bred enighet om dens viktige funksjon som koordinator av lønnsdannelsen. Det er viktig at konkurranseutsatt industri fortsatt skal sette rammene for lønnsutviklingen. Frontfagsmodellen sikrer at bedrifter som konkurrerer med utenlandske aktører får en lønnsutvikling disse bedriftene kan tåle, samtidig som lønnsutviklingen ellers i samfunnet er i takt med konkurranseutsatt sektor.

7 7 Landsmøtet 2011 uttalte dette: Frontfagsmodellen er et viktig verktøy for å sikre at det tross alt er små lønnsforskjeller i Norge og at det er stor likhet i sosiale bestemmelser i overenskomstene. Frontfaget må ha bredde og tyngde. Det er viktig at tilstrekkelig store og representative arbeidstakergrupper omfattes av forhandlingene og at fagbevegelsen gjennom forhandlinger og konfliktberedskap er i stand til å ivareta interessene til det mangfoldet som omfattes av forhandlingene. Holden - III - utvalget gir sin tilslutning til frontfagsmodellen, og mener det inntektspolitiske samarbeidet har gitt en positiv utvikling for Norge. Hovedkonklusjonen til Holden - III - utvalget (NOU 2013: 13): Det inntektspolitiske samarbeidet mellom partene i arbeidslivet og myndighetene og høy grad av koordinering i lønnsdannelsen har bidratt til en god utvikling i Norge, med høy verdiskaping, lav arbeidsledighet, jevn inntektsfordeling og gjennomgående høy reallønnsvekst. Representantskapet ser at endringer i arbeidslivet, arbeidsgiverenes holdninger samt regjeringens arbeidslivspolitikk, skaper nye utfordringer for forbundets tariffpolitikk. Dette må det tas hensyn til i forbundets løpende tariffarbeide. I-5005 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene fra avd. 5 og 57 oversendes forbundsstyret og vurderes i forbindelse med utarbeidelse av krav til tariffoppgjøret Forslaget fra avd. 34 og 176 anses ivaretatt i forbundets prinsipprogram, avsnitt 44 punkt Tariffavtalens omfang F-5006 Avd Stjørdal og Omegn Fagforening Tariffavtalene må også omfatte innleide arbeidere Fellesforbundet må arbeide for at omfangsparagrafene i våre overenskomster også omfatter innleide arbeidere. Den store veksten i bruken av innleid arbeidskraft både i vår bransje og i andre deler av arbeidslivet truer med å underminere hele grunnlaget for fagbevegelsen: De landsomfattende kollektive tariffavtalene og de lønns- og arbeidsvilkår som er forankret der. Også bestemmelser som vi har kjempet fram i lovverker er satt på spill. Prinsippavtalen for bemanningsbransjen har ikke vist seg å være et egnet redskap. Den er alt for svak når det gjelder de fleste av bestemmelsene som har med lønn og andre goder å gjøre, og sikrer ikke likebehandling av innleide arbeidstakere. Tvert imot sementerer den en todeling av arbeidsmarkedet, som både fører til sosial dumping og til en uheldig konkurransevridning.

8 8 Vi må styrke tariffbestemmelsene som kan være et hjelpemiddel i kampen for faste ansettelser og mot bruk av innleie. Derfor må våre tariffavtaler også omfatte utleievirksomheten. F-5007 Avd Fellesforbundet Alle overenskomster må styrkes. Mindre overenskomstområder må sees i sammenheng med lignende overenskomstområder og slås sammen for å styrkes. Dette etter mal av industrioverenskomsten. F-5008 Avd Fellesforbundet Tariffavtalene må også omfatte innleide arbeidere Den store veksten i bruken av innleid arbeidskraft både i vår bransje og i andre deler av arbeidslivet truer med å underminere hele grunnlaget for fagbevegelsen med de landsomfattende kollektive tariffavtalene og de lønns- og arbeidsvilkår som er forankret der. Også bestemmelser som vi har kjempet fram i lovverker er satt på spill. Prinsippavtalen for bemanningsbransjen har ikke vist seg å være et egnet redskap. Den er alt for svak når det gjelder de fleste av bestemmelsene som har med lønn og andre goder å gjøre, og sikrer ikke likebehandling av innleide arbeidstakere. Tvert i mot sementerer den en todeling av arbeidsmarkedet, som både fører til sosial dumping og til en uheldig konkurransevridning. Vi må styrke tariffbestemmelsene som kan være et hjelpemiddel i kampen for faste ansettelser og mot bruk av innleie. Derfor må våre tariffavtaler også omfatte utleievirksomheten. Fellesforbundet må arbeide for at omfangsparagrafene i våre overenskomster også omfatter innleide arbeidere. Oppsummering: Det er forslag fra avd. 28, 65 og 576. Det er to forslag om endring av omfangsparagrafene i overenskomstene så de også omfatter innleide arbeidere. Det er ett forslag om å styrke overenskomstene gjennom å slå sammen flere overenskomster. Representantskapets vurdering: Forslaget fra avdeling 28 og 576 ble innfridd i tariffoppgjøret Forslaget fra avd. 65 om å styrke overenskomstene vil også kreve avklaring på arbeidsgiversiden. Forslaget oversendes forbundsstyret og vurderes i forbindelse med den ordinære forslagsbehandlingen til tariffoppgjøret I-5009 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslaget fra avd. 28 og 576 er ivaretatt gjennom tariffoppgjøret Forslaget fra avd. 65 oversendes forbundsstyret til behandling i forbindelse med utarbeidelse av krav til tariffoppgjøret i 2016.

9 Vertikale avtaler og skillet funksjonær-/arbeideroverenskomster F-5010 Avd Fellesforbundet Vertikal organisering i industrien. Fellesforbundet avd. 12 ser med bekymring på at medlemstallet i Fellesforbundet synker og tror at dette blant annet skyldes overgang til andre forbund da våre medlemmer får økt kompetanse og til dels nye eller utvidede arbeidsoppgaver. Langvarig intern strid i LO om hvor arbeidstakerne skal organiseres resulterer også i at potensielle medlemmer velger forbund utenfor LO eller forblir uorganisert. Vi vil at Fellesforbundets Landsmøte tar debatten, og at Fellesforbundet jobber aktivt mot andre industriforbund og LO for en gjennomført vertikalisering av avtaleverket i industrien. Vi tror dette kan bidra til å demme opp for noe av den negative medlemsutviklingen vi ser i Fellesforbundet og LO. F-5011 Avd Fellesforbundet Vertikalisering av Industrioverenskomsten. Fellesforbundet må innføre vertikal organisering. Dersom en fagarbeider endrer rolle til for eksempel tekniker må det være mulig å fortsette medlemskapet. I dag velger slike medlemmer å gå over til andre forbund som for eksempel FLT. Dette gjør at klubbene ofte svekkes til to mindre klubber. Ofte med utfordringer til å beholde tillitsvalgts strukturer. F-5012 Avd Stavanger og omegn Pulverisering av fagforeningene Det som skjer i dagens samfunn er rasering av fagforeningene, vi er nødt til å handle nå. Vi kan ikke gå å vente på en anledning å gjøre noe, endringene i arbeidsmiljøloven kommer. Resultater fra rettsaker som har vært og som kommer er med på å knuse sterke og svake fagforeninger. Vi ønsker at Fellesforbundet ser på mulighet for vertikalisering av tariffavtaler innenfor bedriftene for å styrke organiseringen av de ansatte. F-5013 Avd Sandnes og Omegn Fellesforbundet vil arbeide for at det innføres såkalte vertikale overenskomster, slik at alle arbeidstakergrupper i en bedrift kan organiseres i samme fagforening / forbund.

10 10 Ved å kunne organisere alle arbeidstakere i en bedrift, vil nok interessen for å organisere seg også for mindre grupper i bedriften bli styrket. Dette vil styrke fagbevegelsen og den enkelte arbeidstaker vil kunne bli ivaretatt på en bedre måte. Det blir slutt på å bruke ressurser på å krangle om medlemmene. F-5014 Avd Fellesforbundet Industriforbundsmodellen med full vertikalitet må bli en del av forbundets handlingsplan. Dette er viktig for å overleve som fagbevegelse og bidra til større forståelse mellom de ulike sjikt og gi mindre lønnsforskjeller. Vertikalitet medfører en felles klubb på arbeidsplassen og at denne innbefatter den aktuelle overenskomsten ved bedriften. F-5015 Avd Fellesforbundet Sunnhordland Vertikale Tariffavtaler FF må intensivera arbeidet for og realisera målsetjinga i prinsipprogrammet om ein overeinskomst for alle tilsette i ei bedrift. Dagens skiljeliner mellom operatørar og funksjonærar framstår stadig mindre hensiktsmessige i mange av våre medlemsbedrifter. F-5016 Avd Fellesforbundet Tema: Gjennom lønnsoppgjørene Det må snarest og i tariffrevisjonen 2016 opprettes vertikale tariffavtaler etter modell fra Fagforbundet. Ett hus, en bedrift, en tariffavtale, en klubb Vi ser at på flere bedrifter er flere forbund inne under samme arbeidsgiver. Mellomledere er i FLT, funksjonærer i HK, arbeidere i Fellesforbundet. Dette gir en oppsplitting av klubben som ikke er nødvendig og som svekker de organisertes felles kraft til å gjennomføre felles politikk F-5017 Avd Fellesforbundet Trondheim Vertikal organisering. FF må innføre vertikal organisering. Dersom en fagarbeider endrer rolle til for eksempel tekniker må det være mulig å fortsette medlemsskapet. I dag velger slike medlemmer å gå over til andre forbund som for eksempel FLT. Dette gjør at klubbene ofte svekkes til to mindre klubber. Ofte med utfordringer til å beholde tillitsvalgtsstrukturer.

11 11 F-5018 Avd Trondheim Bygning Vertikal organisering. FF må innføre vertikal organisering. Dersom en fagarbeider endrer rolle til for eksempel tekniker må det være mulig å fortsette medlemskapet. I dag velger slike medlemmer å gå over til andre forbund som for eksempel FLT. Dette gjør at klubbene ofte svekkes til to mindre klubber. Ofte med utfordringer til å beholde tillitsvalgts strukturer. Oppsummering: Det er forslag fra avd. 12 (2), 25, 44, 65, 118, 250, 765 og 768. Forslagene omhandler vertikale tariffavtaler. Forslagene fra avd. 12, 765 og 768 tar også opp spørsmål knyttet til overenskomstenes omfangsbestemmelser. Representantskapets vurdering: Forslagene tar opp spørsmålet om vertikale overenskomster. Den ordinære avtalestrukturen innen privat sektor er en tredelt avtalestruktur med arbeider-, funksjonær- og arbeidslederoverenskomst. Det følger av denne avtalestrukturen at det normalt også vil være tre forbund som har organisasjonsretten for de ulike gruppene, for eksempel Fellesforbundet, Handel og Kontor og Forbundet for ledelse og teknikk. Spørsmålet om vertikale overenskomster, først og fremst i LO-NHO området, var til behandling på LOs kongress i Det ble vedtatt at LO tar opp med NHO spørsmålet om prøveordninger om vertikalisering i enkelte bedrifter. Forslagene fra avd 12, 765 og 768 berører også bruken av overenskomstenes omfangsbestemmelser. Representantskapet vil vise til Industrioverenskomsten/VO-delen for å illustrere dette tema. Kap. I Virkeområde 1.1 Virkeområde Industrioverenskomsten/VO-delen gjelder på bedrifter i verksteds og teknologiindustrien og samhørige bransjer etter krav fra LO og Fellesforbundet på den ene side og NHO og Norsk Industri på den andre side. Kap. II Omfang 2.1 Teknologiindustri Teknologiindustrien er kunnskapsbasert. Utvikling og konkurranseevne for denne industrien vil i stor grad være avhengig av arbeidstakernes kunnskaper og kompetanse. Dette tilsier at overenskomsten både på sentralt nivå og lokalt nivå må tilpasses denne utvikling, jf. VO-delens 5.2.

12 Faggrupper og øvrige stillinger VO-delen omfatter fag-, spesial- og hjelpearbeiderstillinger. VO-delen omfatter også stillingsgrupper hvor det kreves spesielle kvalifikasjoner og/eller kunnskaper utover ovenfor nevntestillingsgrupper. De sentrale parter vil anbefale at de lokale parter tilpasser sine bedriftsinterne avtaler til kompetansekrav og ansvar m.m. VO-delen omfatter også arbeidstakere i stillinger som sjåfører, i stillinger i vakttjeneste og i stillinger på lager, samt kantine og rengjøringspersonalet. VO-delen kan etter lokal avtale gjøres gjeldende for arbeidstakere i ovenfor nevnte stillingsgrupper som midlertidig har stillinger innen funksjonærområder og/ eller har stillinger som arbeidsledere. Representantskapet er av den oppfatning at en vesentlig del av de problemstillingene som tas opp knyttet til omfang er dekket av overenskomstens omfangsdekning for stillingsgrupper hvor det kreves spesielle kvalifikasjoner og/eller kunnskaper utover fag-, spesial- og hjelpearbeider. Det ligger videre en anbefaling til de lokale parter å tilpasse sine avtaler til dette. Arbeidslivet er i sterk endring og de tidligere forholdsvis klare skillene mellom ulike faggrupper og kompetanser viskes ut. I den enkelte bedrift er det derfor viktig at de lokale parter finner frem til lokale avtaler og lønnssystemer som ivaretar medlemmenes interesser innenfor overenskomstens rammer. Representantskapet vil derfor peke på viktigheten av at klubbene bruker handlingsrommet med hensyn til stillingsgrupper med spesielle kvalifikasjoner og/eller kunnskaper. Representantskapet oppfatter det slik at klubbene på langt nær har lykkes i å bruke omfangsbestemmelsene i tilstrekkelig grad. I-5019 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonen i forslagene tiltres og anses dekket i prinsipprogrammet kapittel 3.2 avsnitt Forholdet til uorganiserte F-5020 Avd. 9 Østre Agder Fellesforbundet skal gjennom både tariffavtaler og lovverket sikre at fagorganiserte har 2% høyere timelønn enn uorganiserte. Det er i mange tarifferte bedrifter utfordrende å organisere de uorganiserte fordi det blir hevdet at en får jo de samme godene uten og være organisert så lenge noen er organisert. Det er viktig ytterligere å styrke de organisertes lønns- og arbeidsvilkår overfor de uorganiserte i tarifferte bedrifter. På midten av 70-tallet og begynnelsen av 2000-tallet ble lignende forslag behandlet på bredt plan, det ble isteden innført og forsterket skattefradraget av fagforeningskontingenten. Det har vist seg at disse tiltakene ikke har vært virkningsfulle nok, og debattene ute i bedriftene om gratispassasjerer er fullt til stede den dag i dag. I tillegg har det vist seg at Stortinget har varierende flertall og senest nåværende Stortingsflertall har

13 13 redusert verdien av skattefradraget. 3. og 4. juni 2002 på LOs representantskap ble det lagt fram en FAFO rapport om gratispassasjerproblematikken. Denne konkluderte med at det var fullt ut juridisk lovlig også opp mot EØS avtalen å gi noe høyere lønn til organiserte enn uorganiserte, på samme vis som det er lovlig å gi høyere lønn til fagarbeidere enn til ufaglærte. F-5021 Avd Fellesforbundet Styrk fordelene med å være organisert I dag ser vi alt for ofte at ansatte velger å stå utenfor i og med at de får fordelene uansett. AFP/Sluttvederlag og den 5. ferieuke må kun gjelde for organiserte medlemmer! Oppsummering: Det er forslag fra avd. 9 og 576 om forhold knyttet til differensiering av lønn og andre ordninger for organisert / uorganisert med en intensjon om å forhindre eller begrense "gratispassasjerer". Det foreslås blant annet at de uorganiserte ved bedrifter bundet av tariffavtale ikke skal omfattes av AFP/Sluttvederlag og den 5. ferieuke, samt at fagorganiserte skal ha 2% høyere timelønn enn uorganiserte. Representantskapets vurdering: Kravene tar for seg forholdet mellom organiserte og uorganiserte i bedriften. Det skal lønne seg å være organisert. Noen velger å ikke organisere seg og ta sin del av ansvaret og kostnaden som utvikling av tariffavtalene utgjør. Det følger normalt av Tariffrettens ulovfestede ufravikelighetsnorm (utviklet gjennom avtale- og rettspraksis), som gjelder mellom partene i en tariffavtale, at tariffbundet bedrift/arbeidsgiver har plikt til å yte tariffbundne arbeidstakere, uorganiserte eller organisert, verken dårligere eller bedre lønns- og arbeidsvilkår enn det som fremkommer av tariffavtalen. Dette er et grunnleggende prinsipp i tariffavtalene og arbeidstvistloven. Intensjonen er likebehandling. Hvis man fraviker prinsippet om likebehandling åpnes det følgelig for individuelle avtaler med de uorganiserte som både kan være bedre og dårligere. Brudd på ufravikelighetsnormen er dermed et brudd på forpliktelsene mellom tariffpartene. Bedrifter med tariffavtale dekker en overveiende del av norsk arbeidsliv. Forbundet ser utfordringen i å ta vare på og heve organisasjonsgraden innenfor de bransjer og områder der forbundet har organisasjonsrett. Medlemskapet må bli så attraktivt at den uorganiserte velger å organisere seg ut ifra fordelene og tryggheten tariffavtalene gir, hvilken service og hjelp forbundet yter og hvilke medlemsgoder vi har. I-5022 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene tiltres ikke.

14 Tariffsikring av velferdsordninger F-5023 Avd Salten Fagforening Tariffest retten til sykepenger fra dag en: Retten til sykepenger fra dag 1 i en sykemeldingsperiode bør tariffestes. På denne måten vil ikke arbeidstakernes rettigheter til sykelønn forringes av regjeringer som opptatt av å fjerne opparbeidede rettigheter. F-5024 Avd Rørleggernes Fagforening Lønnsplikt for sykemeldte Fellesforbundet Avd 605 Rørleggernes Fagforening går inn for at alle bedrifter forskutterer sykelønn etter 16 kalenderdager. En rekke bedrifter, spesielt bemanningsbransjen leverer ikke inn skjemaer e.l til NAV når ansatte er sykmeldte. Vi har opplevd at Bemanningsfirmaer bruker også dette i trakassering av medlemmer i Fellesforbundet. Sykmeldte opplever at det kan ta uker før sykmeldte får sykelønn. Oppsummering: Det er forslag fra avd. 89 og 605. Forslaget fra avd. 89 omhandler å tariffeste retten til sykepenger fra dag en. Forslaget fra avd. 605 omhandler at alle arbeidsgivere skal forskuttere lønn under sykdom etter arbeidsgiverperiodens utløp. Representantskapets vurdering: Forslagene fra avd. 89 og 605 oversendes forbundsstyret og vurderes i en helhet i forbindelse med den ordinære forslagsbehandlingen til tariffoppgjøret I-5025 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslagene oversendes forbundsstyret til behandling i forbindelse med utarbeidelse av krav til tariffoppgjøret i Økonomisk godtgjøring Lavlønn, minstelønn og garantibestemmelser F-5026 Avd Fellesforbundet Lavlønnstillegget. Systemet for utregning av lavlønnstillegget fungerer ikke tilfredsstillende pga. at det går på gjennomsnittsberegning i overenskomsten og ikke på bedriftsnivå. Lavlønnstillegget må tilfalle de som kommer under grensa på 90 % av industriarbeiderlønn.

15 15 F-5027 Avd Stavanger og omegn Tariffoppgjøret 2016 det egentlige løftet av lavtlønnede Landsmøtet i Fellesforbundet i 2011 vedtok at det i landsmøteperioden skulle arbeides for å gi et løft for de lavtlønte i forbundet. Avdeling 25 krever at hotellbransjen betaler en lønn man kan leve av. Lønnsoppgjøret 2016 må føre til virkelige penger. Vi krever et lønnsløft for bransjen med 30 kr timen. Fellesforbundet må stille seg solidarisk bak dette lønnstillegget. Ingen oppgjør må sluttføres før dette rimelige kravet er innfridd. F-5028 Avd Stjørdal og Omegn Fagforening Lavtlønnstillegg Systemet for utregning av lavtlønnstillegget fungerer ikke etter hensikten med dagens modell. Det er slik at de som tjener langt under gjennomsnittlig industriarbeiderlønn ikke får lavtlønnstillegget grunnet vesentlig store lønnsforskjeller innenfor enkelte overenskomster. Vårt forslag er at lavtlønnstillegget heretter må tilfalle de som ligger under den gjeldende grense ned på bedriftsnivå. F-5029 Avd Sandnes og Omegn Fellesforbundet vil i sin tariffpolitikk arbeide for at lønnsberegning med formål å fange lavtlønnsgrupper, utføres på den enkelte bedrift innen det enkelte overenskomstområde. Hvorvidt en arbeidstaker er berettiget lavtlønnstilegg, er i dag avhengig av hvilken overenskomst som er gjeldene. Lønn til den enkelte eller lønn i snitt på bedriften er ikke avgjørende. Dette kan føre til at ansatte i bedrifter med høyt lønnsnivå er berettiget, og motsatt at ansatte i bedrifter med lavt lønnsnivå ikke er berettiget. Dette forslaget vil gi en mer rettferdig ordning som treffer bedre. F-5030 Avd Fellesforbundet Vestfold Nord Lønnsoppgjør: Lavlønnstillegget i sentrale oppgjør bør gå på tariffbedrifter og ikke overenskomster. Det er på tide å heve lønningene i de overenskomstene som holder gjennomsnittet nede. Fellesforbundet må sørge for at sentrale oppgjør går til lavtlønnete innenfor overenskomstene. Det er på tide å heve lønningene i de overenskomstene som holder gjennomsnittet nede. Fellesforbundet må være solidariske og sørge for at sentrale oppgjør går til lavtlønnete innenfor overenskomstene.

16 16 F-5031 Avd Halden Fagforening Fellesforbundet må jobbe for at det ved tariffoppgjørene er den enkeltes bedrifts lønnsnivå og ikke overenskomsten som bestemmer om det skal utbetales lavtlønnstillegg. Misfornøyde og frustrerte medlemmer med dårlig timelønn. F-5032 Avd Fellesforbundet Tema: Gjennom lønnsoppgjørene Det som fremforhandles i tariffrevisjonene skal gjelde for HRR bransjen med 150 %. Gjennomsnittslønna i HRR bransjen ligger i følge SSB på ,- for Landsmøtet i 2011 vedtok å starte arbeidet med å heve denne opptil 95 % av industriarbeiderlønn. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er på ,- i følge tall fra SSB i Vi er langt fra målet selv etter 4 års arbeid. Skal lønna i HRR - bransjen heves, hjelper det ikke å få % vis samme tillegg som andre grupper med langt høyere lønn. 3 % av ,- er nesten , ,- mer enn 3 % vår gjennomsnittslønn. F-5033 Avd Fellesforbundet Overenskomsten for byggindustri 90 % regelen innenfor byggindustrien må bort! Den fører til større lønnsforskjeller innenfor samme overenskomst og gjør det vanskelig å få rekruttert nye inn i treindustrien. Grunnlønna i byggindustrien må ytterligere opp for å få stabilitet og økt rekruttering til faget. I dag blir industriarbeiderlønna sammenlignet med arbeidstakere som går rotasjonsordninger og skift i andre fag. F-5034 Avd Glåmdal Fagforening Fellesforbundet bør jobbe for an lønnsmatrise der mellomledere ikke tjener mer enn en viss prosentandel mer enn gjennomstnittet av arbeiderne som jobber under dem. Si at gjennomsnittet på gulvet er 200,- pr time, hvis lederen deres tjener f.eks 20% mer enn dette vil lederen tjene 240,- pr time. Lederen over der igjen vil tjene 284,- pr time. Dette kan gjøre det lettere å få i gjennom lønnøkninger på gulvet, i og med at alle ledere er avhengige av lønnen til de under seg. Matrisen her er bare et forslag, kanskje en må legge inn andre tall, men det vil hindre at ledere tar den største kaka. Litt mer rettferdig fordelling, forutsigbarhet og mer penger igjen i selskapet.

17 17 F-5035 Avd Glåmdal Fagforening Lavtlønnstillegg kommer skjevt ut når det kun er basert på overenskomst. F-5036 Avd Fellesforbundet Lavtlønnstillegg: Gjennomsnittslønn på den enkelte bedrift må legges til grunn ved beregningen. F-5037 Avd Rørleggersvennenes forening Automatisk regulering av minstelønn Flere og flere arbeidstakere går på overenskomstens minstelønn. Lønnsforskjellene for samme arbeid øker og en heving av minstelønnene vil derfor gjøre det mer attraktivt å ansette folk fast. En høy minstelønn vil i tillegg være et viktig sikkerhetsnett. Utviklingen i Europa viser at flere og flere merker et ekstremt press på lønninger og folk må ofte ha to jobber for å få tilstrekkelig inntekt. Hovedårsaken til denne negative spiralen er konkurranse fra migrantarbeidere som tvinges av bemanningsbyråene til å godta en betydelig lavere lønn, samt et lov- og avtaleverk som ikke er tilstrekkelig til å demme opp mot lønnsdumping. Denne utviklingen er vi også vitne til i Norge, tross et omfattende regelverk som skal hindre en slik utvikling. En måte å demme opp for dette er å gjøre våre egne tariffavtaler robust nok til å møte utfordringen. Industrioverenskomsten har en garantert fortjeneste på 87 % av SSBs beregningsgrunnlaget. Slike reguleringer i overenskomstene er viktige for å garantere et lønnsnivå som folk kan leve av. Fellesforbundet mener at økning av den garanterte minstelønnen i tariffavtalene må være prioritert i tarifforhandlinger framover. Overenskomstene våre må få innført automatiske reguleringer av minstelønnene. F-5038 Avd Trondheim Bygning Lavlønnstillegget. Systemet for utregning av lavlønnstillegget fungerer ikke tilfredsstillende i dag pga. at det går på gjennomsnittsberegning i overenskomsten og ikke på bedriftsnivå. Lavlønnstillegget må tilfalle de som kommer under grensa 90% av industriarbeiderlønn. Oppsummering: Det er forslag fra avd. 12, 25, 28, 44, 50, 75, 250, 576, 647 (2), 650, 750, 768. I hovedsak omhandler forslagene lavlønnstillegg og beregning av dette. Forslaget fra avd. 25 omhandler lønnskrav for hotellbransjen. Forslaget fra avd. 250 omhandler at lønnstillegg for Hotell, restaurant og reiseliv skal være høyere enn for øvrige overenskomstområder. Det ene forslaget fra avd. 647 omhandler et nytt lønnsregime for ulike grupper i bedriften.

18 18 Representantskapets vurdering: Det er store lønnsforskjeller mellom Fellesforbundets medlemmer. Noen forskjeller skyldes lønnsomheten i bedriftene eller bransjen, men ofte dreier det seg om tradisjoner og organisatorisk styrke. De fleste overenskomstene bygger på et system der minstelønninger utgjør et gulv. Lønnsforhandlinger fører normalt til et sentralt generelt tillegg, som man bygger videre på i lokale forhandlinger. Den lokale lønnsdannelsen er en viktig del av den samlede lønnsveksten i privat sektor. I gjennomsnitt kommer om lag to tredjedeler av veksten fra lokale lønnstillegg og andre lokale lønnsendringer. Den sentrale delen av lønnsveksten har blitt noe viktigere over tid. På mange overenskomster har man satset på å få opp minstelønnssatsene. Det kan være et effektivt tiltak for å sikre de lavest lønnede og bidra til å minske lønnsforskjellene innenfor en overenskomst. Spesielle lavlønnstillegg er viktige for å minske forskjellene mellom bransjer og overenskomster. I mellomoppgjør og samordnede hovedoppgjør der LO og NHO forhandler for alle overenskomstene gis det normalt et særskilt lavlønnstillegg. Innretningen for disse lavlønnstilleggene er et forhandlingsspørsmål. I de senere oppgjørene har det blitt avtalt tillegg gradert etter overenskomstnivå, der lavlønnstillegg har blitt gitt til overenskomster som ligger under 90% av gjennomsnittet for industrien. I protokollen fra oppgjøret navngis de overenskomstene som gis lavlønnstillegg så det er ikke rom for særlig tvil og usikkerhet om hvem som skal ha tillegget. Avd. 647 skisserer en ny lønnsmatrise for ulike grupper i bedriften der lederlønninger skal fastsettes i et fast forhold til arbeiderlønningene. Forslaget omhandler grupper som i hovedsak ligger utenfor Fellesforbundets organisasjonsområder. Forbundenes forhandlingsrett er viktig. På samme måte som Fellesforbundet avviser andre forbunds innblanding i forhandlinger på Fellesforbundets overenskomster, må det innrømmes samme rett for andre forbund til å forhandle på sine overenskomstområder. De øvrige forslagene oversendes forbundsstyret og vurderes i forbindelse med den ordinære forslagsbehandlingen til tariffoppgjøret I-5039 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Forslaget fra avd. 647 om ny lønnsmatrise tiltres ikke. De øvrige forslagene oversendes forbundsstyret til behandling i forbindelse med tariffoppgjøret Betalingsbestemmelser F-5040 Avd. 2 - Fredrikstad Fagforening Fellesforbundet jobber for at lærlinger sidestilles lønnsmessig med hjelpearbeideren etter et år i læren i en bedrift.

19 19 Det er ikke lett å leve på de satsene lærlinger har i dag. De er helt avhengig av å bo hjemme og fortsatt få støtte av sine foreldre. F-5041 Avd. 8 - Telemark Overtid Det betales 100% overtid mellom ordinær arbeidstids slutt på fredag og frem til ordinær arbeidstids begynnelse mandag. I en ellers alt for stressa hverdag hvor man knapt har tid til å prate med familie, barn, venner og lign. er helgene nå den eneste tid mange kan være sosiale og være den mor/far, ektefelle eller venn som man hadde så mye bedre tid til å være tidligere. Norge går så det suser og vi opplever stadig hardere press på også å arbeide i helgene. Dette synes vi skal koste arbeidsgiverne mer enn i dag. F-5042 Avd Stavanger og omegn Likhet i ulempekompensasjon Fellesforbundet skal arbeide for likhetsprinsippet for alle ulempetillegg offshore. Ulempene er like uansett fagforening eller firma en tilhører. F-5043 Avd Halden Fagforening Fellesforbundet jobber for at lærlinger sidestilles lønnsmessig med hjelpearbeideren etter et år i læren i en bedrift. Det er ikke lett å leve på de satsene lærlinger har i dag. De er helt avhengig av å bo hjemme og fortsatt få støtte av sine foreldre. F-5044 Avd Salten Fagforening Repetisjonsøvelser: Ved innkalling til repetisjonsøvelser i forsvaret, sivilforsvaret eller heimevernet må ansatte få full lønn utbetalt av arbeidsgiver. For å dekke opp dette må arbeidsgiver få full refusjon fra forsvaret. Ansatte i private bedrifter diskrimineres i svært mange tilfeller i forhold til offentlig ansatte hva gjelder betalte permisjoner. F-5045 Avd Fellesforbundet Jæren 1. Forslag som jobbes inn i hovedavtalen og/eller overenskomstene Permisjon med lønn for fedre i inntil 10 virkedager etter fødsel. Jule og nyttårsaften må bli fridager med full lønn. Full lønn under repetisjonsøvelser og tjeneste i heimevernet og sivilforsvaret. Like ordninger vedrørende politiske verv som offentlige ansatte.

20 20 F-5046 Avd Fellesforbundet Jæren Forbedringer av ordninger i overenskomstene og hovedavtalen En del av ordningene i overenskomstene bør blir gjort gjeldende bare for organiserte. Lærlinglønn, for å sikre tilgangen på lærlinger til våre fag er det viktig å gjøre det mer attraktivt å gå i lære. Lærlinglønnen må økes betraktelig, til %. Skifttilleggene økes med Kr pr. time, og for 3. skift økes med minst kr pr. time. Ved utsettelse av arbeid skal det være enighet mellom partene på bedriften. F-5047 Avd Fellesforbundet Jæren Sluttpakker Sluttpakker ved oppsigelser på grunn av nedbemanning må innføres på lik linje med det de har i de europeiske landene i dag, slik som Tyskland, Frankrike, Nederland osv. En start kan for eksempel være en sluttpakke på en månedslønn for hvert år en har vært ansatt utover fem år. Dette er i dag også mer vanlig i Norge, særlig innen offentlig virksomheter, slik som Statoil, Hydro og Forsvaret. F-5048 Avd Fellesforbundet Tema: Gjennom lønnsoppgjørene Ulempen med å jobbe ubekvemt må betales med doble tillegg. Helga må starte klokka 1700 på fredag. Forslag: Ved arbeid i weekends skal tilleggene være kvelds- og nattillegg pluss lørdags- og søndagstillegg F-5049 Avd Fellesforbundet Økt lærling lønn Øk lønnen til lærlingene, dette med bakgrunn i den store verdiskapningen som en lærling bidrar med. Videre skal lærlingene ha lønn de kan leve av. Lærlinglønna økes fra 1 årslønn til 1,5 årslønn fordelt på 2 kalenderår. F-5050 Avd Rørleggersvennenes forening Repetisjonsøvelser/heimevernsøvelser Fellesforbundet vil jobbe for at det ved repetisjonsøvelser og øvelser i heimevernet blir gitt full lønnskompensasjon. Arbeidsgiver må betale mellomlegget mellom forsvarets utbetalinger og det den enkelte har i tapt arbeidsfortjeneste.

Forslag om arbeidsliv og næringspolitikk

Forslag om arbeidsliv og næringspolitikk 6. ordinære landsmøte 7.-12. oktober 2011 6 www.fellesforbundet.no Landsmøtehefter_omsl_6.indd 1 LO Media 2011 Forslag om arbeidsliv og næringspolitikk Organisering for velferd og verdiskaping 30.06.11

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE DALANE FAGFORENING. - FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE (generelt tillegg/kjøpekraft, generelle krav vedr. arbeidstid, velferdspermisjoner, helligdagsbetaling, betaling for 1. og 17. mai, sluttvederlag,

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

De viktigste tallene fra lønnsoppgjøret

De viktigste tallene fra lønnsoppgjøret De viktigste tallene fra lønnsoppgjøret Dir. Carla Botten-Verboven, Norsk Industri Sammenligning av nivået på lønnskostnadene per timeverk Gjennomsnittlige lønnskostnader per time i industrien 55 % høyere

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Fremtidens pensjoner. Marit Linnea Gjelsvik

Fremtidens pensjoner. Marit Linnea Gjelsvik Fremtidens pensjoner Marit Linnea Gjelsvik Målsetting En trygg og god alderdom forutsetter at alle får en pensjon på 2/3 av tidligere inntekt Også et mål under innføringen av folketrygden i 1967 I LOs

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 2 11. juni kl 16.45 Foreslåtte endringer i fete typer, kursiv

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016.

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. 0,0% 10,0% 20,0% OM PENSJON Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. Slik skjer opptjeningen: Det må forhandles om pensjon Det er mange utfordringer en

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år.

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Tariffordboken Avtalefestet pensjon (AFP) Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Datotillegg Brukes for å markere at et lønnstillegg

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Anne Rønningsbakk klubbleder, Nr 1 Trykk

Detaljer

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK).

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). Nr: 6/2014/GM Dato: 11.04.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2014 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2014 for Industrioverenskomsten

Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2014 for Industrioverenskomsten Fellesforbundets krav ved tariffrevisjonen 2014 for Industrioverenskomsten Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik: krav om endringer av eksisterende, eller nye, tekster er markert med

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Arbeidslivs- og tariffpolitikken Hovedtittelen for dette punktet i dagsorden er "Fordeling". Jeg vil legge til "rettferdig" fordeling.

Arbeidslivs- og tariffpolitikken Hovedtittelen for dette punktet i dagsorden er Fordeling. Jeg vil legge til rettferdig fordeling. 1 Dagsorden pkt. 8 - Fordeling Innledning v/ nestleder Anders Skattkjær Dirigenter og fagforeningskamerater, Arbeidslivs- og tariffpolitikken Hovedtittelen for dette punktet i dagsorden er "Fordeling".

Detaljer

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Forslag nr 1: Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Begrunnelse: Tannreparasjoner må sidestilles med øvrig helsetjeneste, og finansieres

Detaljer

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-070 mellom NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND på den ene side og OLJEINDUSTRIENS LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Oljeserviceavtalen

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Tone Granberg Løvlien klubbleder, Dagbladet

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Kurstilbud - Norkorn Advokat Caroline Weedon Heide og Forhandlingssjef Camilla Schrader Roander. NHO Mat og Bio Foto: Jo Michael 01.04.20111 Mest relevante

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for. Tariff, arbeidsliv og velferd

Innstilling fra redaksjonskomiteen for. Tariff, arbeidsliv og velferd 1 Innstilling fra redaksjonskomiteen for Tariff, arbeidsliv og velferd Redaksjonskomiteen for Tariff, arbeidsliv og velferd har bestått av følgende: 406 Steinar Krogstad Forbundsledelsen Komitéleder 427

Detaljer

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS Y R K E S O R G A N 1 5 A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D Arbeid og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDS - OG INKLUDERINGSOEPARTEMENTET MOTTATT 27 DES 2007 Deres ref.:200500830-

Detaljer

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer:

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer: Arkivsaksnr.: 14/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 STRATEGIDEBATT Hjemmel: Forhandlingsordningen i kommunal sektor Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Lønnsoppgjøret og tjenestepensjon sentrale problemstillinger. Pensjonsforum 4. mars 2016 Sven Iver Steen og Jon M. Hippe Arntzen de Besche og Fafo

Lønnsoppgjøret og tjenestepensjon sentrale problemstillinger. Pensjonsforum 4. mars 2016 Sven Iver Steen og Jon M. Hippe Arntzen de Besche og Fafo Lønnsoppgjøret og tjenestepensjon sentrale problemstillinger Pensjonsforum 4. mars 2016 Sven Iver Steen og Jon M. Hippe Arntzen de Besche og Fafo Hva strides det om hvor? Vet ikke helt ennå krav Frontfaget

Detaljer

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2012 2014

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2012 2014 INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2012 2014 Innledning YS anser at det er rom for reallønnsøkning i 2012. Norsk økonomi går fremdeles godt, men krisen i internasjonal økonomi gjør situasjonen usikker. Konkurranseutsatt

Detaljer

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år.

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. VI MÅ PRIORITERE tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. Blant 1400 aktive medlemmer i Elektrikernes Fagforening Trøndelag er det bare 30 som er over 62 år og fortsatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

Forsvar dagens AFP. Uttalelse vedtatt av landstariffkonferansen IKT/Spekter

Forsvar dagens AFP. Uttalelse vedtatt av landstariffkonferansen IKT/Spekter Forsvar dagens AFP Stortinget har vedtatt ny pensjonsreform. Den nye modellen for folketrygd innebærer en kraftig reduksjon i folketrygdens ytelser for de som har et langt yrkesaktivt liv og som velger

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013 Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Agenda for dagen Innledning Hva er nytt og hva er ikke? Likebehandlingsprinsippet Tilgang til felles

Detaljer

FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012

FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012 FELLESFOBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2012 Overlevert 27.mars 2012 klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

PROGNOSER 2016 Tariffkonferansen 2016

PROGNOSER 2016 Tariffkonferansen 2016 PROGNOSER 2016 Tariffkonferansen 2016 Spesialrådgiver Roger Matberg Norsk økonomi Hvor peker pilene? Norsk økonomi Norge har store utfordringer knyttet kostnadsnivået i industrien. Lønnskostnadene i Norge

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@asd.dep.no Endringer i arbeidsmiljøloven Norges Kommunistiske Parti (NKP) i Østfold

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2010-007 mellom FELLESFORBUNDET på den ene side og NHO REISELIV på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2010 Riksavtalen samt mellom FELLESFORBUNDET Og bedrifter som

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 TARIFFAVTALE TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 INNHOLD TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Region Helse Midt Trondheim, 04.-05. mars 2015 Spesialrådgiver/advokat Kristin Krogvold Rådgiver/advokatfullmektig Jan Eikeland Jus og arbeidsliv

Detaljer

Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Kap. I. Innledende bestemmelser

Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Kap. I. Innledende bestemmelser Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Fastsatt av Tariffnemnda tariffavtaler m.v. 3. med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av 1.

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 Overlevert 18. mars klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2010 2012

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2010 2012 INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2010 2012 Innledning Ved inngangen til tariffoppgjøret 2010 er det betydelig usikkerhet om hvilke rammebetingelser norsk økonomi vil ha den nærmeste tiden. Vi har bak oss en periode

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS PROTOKOLL Den 23. april 2012 ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale mellom Hovedorganisasjonen Virke og Negotia og Funksjonæravtalen

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015 AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015 1 HVA ER PRIVAT AFP? AVTALEFESTET PENSJON Livsvarig påslag til alderspensjon fra Folketrygden (privat sektor)

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 Dato Kapittel 04.07.2008 232 02 2. PERSONELL 232 02 Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og PARAT TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 KAP. O INNHOLD

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlems-bedrifter

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Oslo kommune

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Oslo kommune HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2014 Oslo kommune KRAV NR. 2 23. april 2014 kl. 10.00 2 Dette kravet erstatter Akademikernes krav nr. 1 Innledning Regjeringen har fornyelse og effektivisering av offentlig

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING

VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 200900242-/AVDH Oslo, 13.12.2010 Vår ref: Ketil Sundbotten/ 10-15808 VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING Vi viser til Arbeidsdepartementets høringsbrev

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Høringssvar unntak fra likebehandling og reglene om kollektiv søksmålsrett

Høringssvar unntak fra likebehandling og reglene om kollektiv søksmålsrett Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 14/2614 Oslo, 9. oktober 2014 Vår ref: Tore Berg/ 14-22205 Høringssvar unntak fra likebehandling og reglene om kollektiv søksmålsrett

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

Tjenestepensjon i offentlig og privat sektor. Nasjonal pensjonskonferanse Onsdag 27. oktober 2015 Jon M. Hippe Fafo

Tjenestepensjon i offentlig og privat sektor. Nasjonal pensjonskonferanse Onsdag 27. oktober 2015 Jon M. Hippe Fafo Tjenestepensjon i offentlig og privat sektor Nasjonal pensjonskonferanse Onsdag 27. oktober 2015 Jon M. Hippe Fafo Disposisjon og konklusjon 1. Problemstilling: Ved en skillevei 2016 og 2017 2. Historisk

Detaljer

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen Åfjord kommune Sentraladministrasjonen KS Sør-Trøndelag våse Aspås Deres ref. Vår ref. Dato 3143/2016/512/8LNE 28.01.2016 Debatthefte KS - lønnsforhandlinger 2016 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre -

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre seg tariffavtalen(e)? Hovedtemaer 1. Organisasjonsretten 2. Særavtaler og

Detaljer

Arbeidsdepartementet NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Vår saksbehandler Marit Gjerdalen Vâr dato: 17.09.2014 Vår rei.: 482234 (201 4_00565) Deres rei.

Arbeidsdepartementet NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Vår saksbehandler Marit Gjerdalen Vâr dato: 17.09.2014 Vår rei.: 482234 (201 4_00565) Deres rei. Arbeidsdepartementet Vår saksbehandler Marit Gjerdalen Vâr dato: 17.09.2014 Vår rei.: 482234 (201 4_00565) Deres rei.: Medlemsnr.: Horingssvar: Høring - minstegrense for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse,

Detaljer

Virke og Parat kom torsdag 5. juni 2014 til enighet i forhandlingene om vårens tariffoppgjør.

Virke og Parat kom torsdag 5. juni 2014 til enighet i forhandlingene om vårens tariffoppgjør. Nr: 27/2014/KH Dato: 06.06.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av Verkstedoverenskomsten ENIGHET I FORHANDLINGENE MELLOM VIRKE OG PARAT OM VERKSTEDOVERENSKOMSTEN Virke og Parat kom torsdag 5.

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014

FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 Glassoverenskomsten Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik: krav om endringer av eksisterende, eller nye tekster er markert med understreket

Detaljer

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte 3 Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller bemanningsselskap omfattet av overenskomsten i innleiebedriften og skal ha lønns- og

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Parats tariffundersøkelse Gjennomført i perioden 28. september 16.

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien.

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Tilstede: For Kjemisk Forbund: Birger Blomkvist For arbeidstakerne: Ståle Pettersen,

Detaljer

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP Innhold Kort gjennomgang av pensjonsreformens bakgrunn De forskjellige typene pensjon Alderspensjon fra folketrygden AFP i privat sektor Generelt

Detaljer

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Alle bedrifter som er bundet av avtaler med LO - NTL, FLT, EL & IT, Handel og Kontor, Fagforbundet:

Detaljer

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Foreningen for tekniske systemintegratorer Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Gjeldene fra 1. januar iverksettes fra 1. juli 2006 1. Hva er en tjenestepensjon? En ordning med tjenestepensjon

Detaljer

MEKLINGSMANNENS FORSLAG

MEKLINGSMANNENS FORSLAG MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-057 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND på den ene side og MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Pakkeriavtalen Økonomi:

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 19. november 2015

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 19. november 2015 AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR Informasjonsmøte Lysaker 19. november 2015 1 HVA ER PRIVAT AFP? AVTALEFESTET PENSJON Livsvarig påslag til alderspensjon fra Folketrygden (privat sektor)

Detaljer