Forslag om arbeidsliv og næringspolitikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag om arbeidsliv og næringspolitikk"

Transkript

1 6. ordinære landsmøte oktober Landsmøtehefter_omsl_6.indd 1 LO Media 2011 Forslag om arbeidsliv og næringspolitikk Organisering for velferd og verdiskaping

2 1 Innholdsfortegnelse 3 ARBEIDSLIV TARIFFPOLITISKE PRINSIPPER FRONTFAGSMODELLEN TARIFFAVTALENS OMFANG Vertikale avtaler og skillet funksjonær-/arbeideroverenskomster Tariffavtale for innleide LØNNSSYSTEMER OG LOKALE FORHANDLINGER FORHOLDET TIL UORGANISERTE OG TARIFFAVGIFT KANALISERING AV ARBEID BRUK AV BEDRIFTER MED TARIFFAVTALE TARIFFSIKRING AV VELFERDSORDNINGER ØKONOMISK GODTGJØRING LIKELØNN, MINSTELØNN OG GARANTIBESTEMMELSER GENERELLE TARIFFORSLAG PENSJON I ARBEIDSFORHOLD TJENESTEPENSJONER UFØREFORSIKRING AFP ARBEIDSTID OG FRITID ARBEIDSTID OG ARBEIDSTIDSORDNINGER Normalarbeidsdagen Lovfestet arbeidstid heltid og deltid Rotasjonsordninger Arbeidstidsforkortelse FERIE VELFERDSPERMISJONER Foreldres rett til permisjon ved fødsel SPESIELLE FORHOLD I DE ENKELTE OVERENSKOMSTENE VERKSTEDSOVERENSKOMSTEN FOB FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG BYGGEINDUSTRI RIKSAVTALEN TARIFFAVTALETILKNYTNING OFFSHORE/LANDANLEGG LOVER VEDRØRENDE ARBEIDSLIVET ARBEIDSTVISTLOVEN FERIELOVEN INNFLYTELSE PÅ ARBEIDSPLASSEN BEDRIFTSDEMOKRATI BEDRIFTSDEMOKRATI STYREREPRESENTASJON KONSERNFAGLIG ARBEID HOVEDAVTALENE SLUTTVEDERLAG OG ETTERLØNN SLUTTVEDERLAGSORDNINGEN ANDRE FORSLAG OM INNFLYTELSE PÅ ARBEIDSPLASSEN - BEDRIFTSDEMOKRATI ARBEIDSMILJØ OG ET SERIØST ARBEIDSLIV VIKARBYRÅ OG BEMANNINGSSELSKAPER BORTSETTING AV ARBEID HMS REGIONALE VERNEOMBUD IA-AVTALEN ARBEIDSTILSYN YRKESSKADE ANDRE FORSLAG OM ARBEIDSMILJØ

3 ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALER/INNSYN/SOLIDARANSVAR ANDRE FORSLAG OM ET SERIØST ARBEIDSLIV ANDRE FORSLAG OM ARBEIDSLIV SENIORPOLITIKK NÆRINGSPOLITIKK NÆRINGSPOLITIKK GENERELLE RAMMEVILKÅR FINANS-, RENTE- OG VALUTAPOLITIKKEN FORSKNING OG UTVIKLING EIERSKAP KONTROLL MED EIEROVERDRAGELSER STATLIG EIERSKAP OG STATLIGE INVESTERINGSFOND MILJØ- OG ENERGIPOLITIKK EIERSKAP OG OFFENTLIG KONTROLL MED ENERGIFORSYNING TILGANG PÅ KRAFT Industrikraft Kraftpris RAMMEBETINGELSER Vannkraft Bioenergi og andre fornybare energikilder Gasskraft og CO 2 -håndtering NÆRINGSPOLITISKE VIRKNINGER AV OLJE- OG GASSVIRKSOMHET MILJØTEKNOLOGI ANDRE FORSLAG OM NÆRINGSPOLITIKK BRANSJESPESIFIKKE NÆRINGSPOLITISKE SPØRSMÅL BYGGENÆRINGEN REISELIV HOTELL OG RESTAURANT ATTFØRING OG VARIG TILRETTELAGT ARBEID PRIMÆRNÆRINGENE GRAFISK FLY

4 3 3 Arbeidsliv 3.1 Tariffpolitiske prinsipper Frontfagsmodellen F-2001 Avd. 5 Fellesforbundet Tariffoppgjør For å sikre den norske velferdsmodellen, norske industriarbeidsplasser må fortsatt den konkurranseutsatte industrien danne grunnlaget for fremtidige tariffoppgjørene. Derfor må frontfagsmodellen ved tariffoppgjørene styrkes. Volumet og antall tariffavtaler bak frontfagsmodellen må til en vær tid sikre at modellen får aksept i samfunnet. Dette må skje på en måte som ivaretar de enkelte bransjene / tariffavtale sitt behov for å kunne kjempe og eventuelt streike på sine spesialiteter / særinteresser. Dette kan sikres gjennom en omlegging av forhandlingsstrategien og eventuelle streikeuttak. Det må i gjennomføringen av tariffoppgjørene gis muligheter for at enkelte bransjer / grupper kan gå til streik for sine spesialiteter og særinteresser uten at dette skal omfatte alle innen frontfag. F-2002 Avd. 57 Nord-Rogaland Frontfagsmodellen må videreføres og styrkes. Vi mener at modellen er i fare når enkeltgrupper til stadighet skal kunne tøye rammene i tariffoppgjørene. Det er av stor viktighet for både samfunnsansvaret og frontfagsmodellens legitimitet at rammen blir fulgt opp av alle grupper, både ledere, funksjonærer og offentlig sektor. Vi må også jobbe med å få fokus bort fra prosentsats i ramma, man bør alltid bruke et kronebeløp. Dette sørger for at de høyere lønnede ikke løper ifra på sikt. 3,5% på en lederlønn er noe helt annet enn 3,5% på en hotellarbeiders lønn. F-2003 Avd. 103 Ringsaker Frontfagsmodellen Frontfagsmodellen må styrkes, slik at det til enhver tid er en vesentlig prosentandel av Fellesforbundets yrkesaktive medlemmer som utgjør grunnlaget for frontfaga. Dette er viktig for å gi frontfagsmodellen legitimitet. F-2004 Avd. 576 Fellesforbundet Oppgjørsformen mellom LO NHO. Hvorfor skal alltid Fellesforbundet/privat sektor ut i lønnsforhandlingene først? Oppsummering: Det er forslag fra avd. 5, 57, 103 og 576 til dette punktet. Det er forslag som understreker betydningen av frontfaget og behovet for å styrke dette og et forslag som reiser spørsmål ved hvorfor Fellesforbundet skal forhandle først. Forslagene om styrking av frontfaget tar både opp bredden av frontfaget og betydningen av at det gjøres gjeldende for alle samfunnsgrupper. Forslaget fra Avd. 5 tar dessuten opp behovet for at alle grupper innenfor frontfaget skal få

5 4 ivaretatt sine interesser gjennom forhandlingene og eventuelt kunne tas ut i konflikt på et begrenset område. Representantskapets vurdering: Landsmøtet i 2007 vedtok at: Konkurranseutsatt sektor må i lønnsforhandlingene balansere hensynet til økt lønn mot hensynet til at bedriften skal være konkurransedyktig i et internasjonalt marked. Den balansegangen er ikke like framtredende i skjermede sektorer fordi disse kan velte økte kostnader over på kundene, deriblant konkurranseutsatt sektor. Derfor er det viktig at det fortsatt er konkurranseutsatt sektor som legger rammene for lønnsutviklinga gjennom frontfag enten det nå skjer i et samordnet oppgjør mellom LO og NHO eller i et forbundsvist oppgjør. Frontfagsmodellen er sentral for både LO og Fellesforbundet. Derfor er det viktig at tilstrekkelig store og representative arbeidstakergrupper omfattes av forhandlingene og at man gjennom forhandlinger og konfliktberedskap er i stand til å ivareta interessene både til det mangfoldet som omfattes av forhandlingene og de prinsipper som framkommer gjennom vedtak i LOs representantskap. Tradisjonelt har Verkstedoverenskomsten utgjort frontfaget. For å styrke frontfaget har flere overenskomster inngått. Ved tariffrevisjonen 2010 ble det bestemt å trykke alle disse overenskomstene i samme bok. Det ble også igangsatt et utvalgsarbeid som skal kartlegge likheter og ulikheter, og foreslå tilpasninger med sikte på en felles Industrioverenskomst. I tillegg skal gruppen vurdere ytterligere muligheter for å styrke frontfaget. Frontfaget representerer mange og ulike bransjer. Det er viktig å utvikle overenskomsten(e) slik at de(n) blir et like godt redskap for alle arbeidstakergrupper som er omfattet. Dette må skje innen rammen av fellesforhandlinger. I-2005 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonen i forslagene om styrking av frontfaget tiltres Tariffavtalens omfang Vertikale avtaler og skillet funksjonær-/arbeideroverenskomster F-2006 Avd. 12 Sør-Trøndelag Vertikal organisering i overenskomstene. Fellesforbundet avd. 12 ser med bekymring på utviklingen av medlemstallet, når våre medlemmer melder overgang til andre forbund etter at de har fått økt sin kompetanse med til dels nye eller utvidede arbeidsoppgaver. Langvarig intern strid i LO om hvor arbeidstakerne skal organiseres resulterer også i at potensielle medlemmer velger forbund utenfor LO eller forblir uorganisert.

6 5 Fellesforbundet må jobbe aktivt mot andre forbund i LO for en gjennomført vertikalisering av overenskomstene. Vi tror dette kan bidra til å demme opp for noe av den negative medlemsutviklingen vi ser i Fellesforbundet og LO. F-2007 Avd. 44 Fellesforbundet Sandnes & Omegn Vertikale Tariffavtaler Fellesforbundet vil arbeide for at det innføres såkalte vertikale overenskomster, slik at alle arbeidstakergrupper i en bedrift kan organiseres i samme fagforening/ forbund. Ved å kunne organisere alle arbeidstakere i en bedrift, vil nok interessen for å organisere seg også for mindre grupper i bedriften bli styrket. Dette vil styrke fagbevegelsen og den enkelte arbeidstaker vil kunne bli ivaretatt på en bedre måte. Det blir slutt på å bruke ressurser å krangle om medlemmene. F-2008 Avd. 50 Fellesforbundet Vestfold Nord Organisasjon Fellesforbundet skal være en pådriver for utvikling av vertikale tariffavtaler. Sammen er vi sterkere enn om vi står alene. Store deler av våre medlemmer sier allerede at de er medlem i LO. Vi slipper å sloss om retten til å organisere i ett arbeidsliv i omstilling. Økonomisk vil en organisasjon i stedet for vel tjue gi store gevinster. F-2009 Avd. 55 Kragerø og Omegn Vertikal organisering i LO alle arbeidere innenfor en bedrift skal stå i samme forbund. Vi må få slutt på kampen om medlemmene, og få avtaler som omfatter alle som har sitt arbeid i bedriften. Vedtaket om industriforbundsformen av 1923 lever fortsatt! F-2010 Avd. 65 Fellesforbundet Omfangsbestemmelsene i Fellesforbundets overenskomster endres, slik at det blir adgang til å organisere arbeidstakere med funksjonærstatus. Dvs. delvis vertikal organisering. F-2011 Avd. 108 Innherred Fagforening Fellesforbundet må arbeide aktivt med vertikal organisering i industrien.

7 6 Fellesforbundet avdeling 108 ser med bekymring på utviklingen av medlemstallet, når våre medlemmer melder overgang til andre forbund etter at de har fått økt sin kompetanse med til dels nye eller utvidede arbeidsoppgaver. Langvarig intern strid i LO om hvor arbeidstakerne skal organiseres resulterer også i at potensielle medlemmer velger forbund utenfor LO eller forblir uorganisert. Vi vil at Fellesforbundets Landsmøte tar debatten, og at Fellesforbundet jobber aktivt mot andre industriforbund og LO for en gjennomført vertikalisering av avtaleverket i industrien. Vi tror dette kan bidra til å demme opp for noe av den negative medlemsutviklingen vi ser i Fellesforbundet og LO. F-2012 Avd. 117 Bømlo Vertikal organisering i industrien Vi ser med bekymring på utviklinga av medlemstalet, når våre medlemmer melder overgang til andre forbund etter at de har fått økt sin kompetanse med til dels nye eller utvida arbeidsoppgåver. Langvarig intern strid i LO om kor arbeidstakarane skal organiserast resulterer også i at potensielle medlemmer vel forbund utanfor LO eller fortsett å vera uorganisert. Vi vil at Fellesforbundets landsmøte tar debatten, og at Fellesforbundet jobbar aktivt mot andre industriforbund og LO for en gjennomført vertikalisering av avtaleverket i industrien. Vi trur dette kan bidra til å demme opp for noe av den negative medlemsutviklinga vi ser i Fellesforbundet og LO. F-2013 Avd. 118 Sunnhordland Vertikal organisering i industrien Fellesforbundet Sunnhordland, avd 118, ser med uro på utviklinga av medlemstalet, når våre medlemmer melder overgang til andre forbund etter at dei har fått auka sin kompetanse med til dels nye eller utvida arbeidsoppgaver. Langvarig intern strid i LO om kvar arbeidstakerne skal organiserast resulterer i at potensielle medlemmer vel forbund utenfor LO eller vert ståande som uorganiserte. Me vil at Fellesforbundets landsmøte tar debatten, og at Fellesforbundet arbeider aktivt mot andre industriforbund og LO for å gjennomføra vertikalisering av avtaleverket i industrien. Me meiner dette kan bidra til å demme opp for noko av den negative medlemsutviklinga me ser i Fellesforbundet.

8 7 F-2014 Avd. 176 Dalane Fagforening Fellesforbundet må arbeide aktivt med vertikal organisering i industrien. Dalane Fagforening ser med bekymring på utviklingen av medlemstallet, når våre medlemmer melder overgang til andre forbund etter at de har fått økt sin kompetanse med til dels nye eller utvidede arbeidsoppgaver. Langvarig intern strid i LO om hvor arbeidstakerne skal organiseres resulterer også i at potensielle medlemmer velger forbund utenfor LO eller forblir uorganisert. Vi vil at Fellesforbundets Landsmøte tar debatten, og at Fellesforbundet jobber aktivt mot andre industriforbund og LO for en gjennomført vertikalisering av avtaleverket i industrien. Vi tror dette kan bidra til å demme opp for noe av den negative medlemsutviklingen vi ser i Fellesforbundet og LO. F-2015 Avd. 252 Tromsø Hotell- og Restaurantpersonalets Forening Organisert i samme forening på bedrifter: Eksisterende avtaler skal fortsatt bestå. De kan også omfatte ledere. Viser til offentlig sektor og deres avtaleverk. F-2016 Avd. 290 Dale Tekstilarbeiderforening Lønnsystem. Fellesforbundet må få gjort noe med mellomlederne, slik at vi fortsatt kan ha dem som medlemmer, organisere dem som medlemmer i Fellesforbundet, og ha forhandlingsretten for dem. Det må stå noe spesifikt i overenskomsten hva mellomlederne skal ha i lønn. F-2017 Avd. 290 Dale Tekstilarbeiderforening Fellesforbundet må få sterkere og klarere formuleringer i overenskomstene så forbundet beholder medlemmene ved innføring av ny teknologi/kompetanse. F-2018 Avd. 468 Follum Bruks Arbeiderforening Organisasjon og avtaleverk hindrer rekruttering til Fellesforbundet Bakgrunn: Situasjonen i dag ved flere industribedrifter er til dels preget av intern konkurranse mellom forbundsområdene. Innenfor en og samme bedrift er det opptil flere LO-strukturer. Dette medfører ofte motsetninger og en kunstig oppdeling som svekker oss i partsforholdet, både når det gjelder bedriftsutvikling og i forhandlinger lokalt om lønns- og arbeidsvilkår.

9 8 Det er meningsløst at vi i en og samme bedrift skal konkurrere om medlemmer innad i LO-familien. Det er også meningsløst at andre organisasjoner lettvint kan høste frukten av våre anstrengelser for å få utdannet medlemmene. Så fort de er utdannet til for eksempel teknisk fagskolenivå, eller høyere, er faren stor for at de havner i andre foreninger/forbund. I takt med en utvikling i retning stadig mer avansert teknologi kreves det også høyere utdanning av de ansatte i bedriftene. Utviklingen i bedriftene fører til et relativt større antall ansatte med høyere kompetansenivå. Dersom ikke Fellesforbundet snart endrer sin organisasjon og avtaleverk, så risikerer vi at organisasjonen rendyrket blir et tilbud for folk med lavere utdanning. Vi risikerer å bli spilt ut over sidelinja, og mister innflytelse i bedriftene og i samfunnet. Forslag til vedtak: Fellesforbundet må i landsmøteperioden avklare avtaleverk og organisasjonsforhold mot LO og andre forbund, slik at det blir mulig å etablere en organisasjon for LO-medlemmer innenfor den enkelte bedrift. Alternativt må forbundet på eget grunnlag gjøre organisasjons- og avtalemessige grep, slik at Fellesforbundets klubber/fagforeninger skal kunne organisere og ha forhandlingsrett for medlemmer med teknisk og administrativ utdanning, og de som har arbeidslederansvar. F-2019 Avd. 483 Fellesforbundet Borregaard Fagforening Fellesforbundet arbeider for vertikale avtaler slik at alle arbeidstakere i bedriftene tilhører en fagforening. F-2020 Avd. 576 Fellesforbundet Vertikal organisering i industrien. Fellesforbundet avd. 576 ser med bekymring på utviklingen av medlemstallet, når våre medlemmer melder overgang til andre forbund etter at de har fått økt sin kompetanse med til dels nye eller utvidede arbeidsoppgaver. Langvarig intern strid i LO om hvor arbeidstakerne skal organiseres resulterer også i at potensielle medlemmer velger forbund utenfor LO eller forblir uorganisert. Vi vil at Fellesforbundets Landsmøte tar debatten, og at Fellesforbundet jobber aktivt mot andre industriforbund og LO for en gjennomført vertikalisering av avtaleverket i industrien. Vi tror dette kan bidra til å demme opp for noe av den negative medlemsutviklingen vi ser i Fellesforbundet og LO. F-2021 Avd. 855 Sør-Øst Grafiske Fagforening Vertikal organisering i industribedrifter: Fellesforbundet skal arbeide aktivt for å gjennomføre vertikalisering av tariffavtaler i industrien.

10 9 Motivering: Det er bekymringsfullt når Fellesforbundets medlemmer melder overgang til andre forbund etter å ha fått økt kompetansen med til dels nye eller utvidede arbeidsoppgaver. Dette kan bidra til å demme opp for negativ medlemsutvikling og langvarig intern strid i LO. Oppsummering: Det er forslag fra avd. 12, 44, 50, 55, 65, 108, 117, 118, 176, 252, 290 (2), 468, 483, 576, 855 til dette punktet. Alle forslag tar til orde for utvikling av vertikale overenskomster, med et særlig fokus på medlemmer som etter kompetanseheving for nye og utvidede oppgaver. Flere forslag viser til at strid om organisasjons- og avtaleretten bidrar til at mulige medlemmer i stedet velger forbund utenfor LO eller forblir uorganiserte. Representantskapets vurdering: De landsomfattende tariffavtalene ble bygd rundt prinsippet om at alle som deltok i verdiskapingen innen en bransje skulle være omfattet av samme avtale. Dette var viktig både for å ha forhandlingsstyrke og for å unngå at arbeidsgivere skulle kunne spille ansatte ut mot hverandre. Med fagbevegelsens tilslutning har arbeidslivet blitt utviklet med større kompetansekrav og krav til mer selvstendighet for alle arbeidstakere. En konsekvens av dette er at det tradisjonelle skillet i arbeidsvilkår og kompetansekrav mellom funksjonærer og arbeidere er mindre. Dette skillet preger imidlertid de fleste overenskomstene, slik at rene omorganiseringer eller nye stillingsbenevnelser kan endre avtaledekningen. Dagens organisasjons- og avtalestruktur er ofte et hinder i arbeidet med å sikre et effektivt organisasjonsarbeid og dermed kunne ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Derfor er det viktig å arbeide for endringer slik at overenskomstene omfatter alle arbeidstakere, og spesielt de som arbeider i, og tett om mot produksjonen. Det er LOs oppgave å fastsette avtale- og organisasjonsrett, og endringer forutsetter tilstrekkelig støtte hos andre forbund. I arbeidet med en slik utvikling av overenskomstene er det viktig å ivareta sentrale prinsipper i arbeideroverenskomstene. I prinsipprogrammet står det (avsnitt 43): Når arbeidsoppgavene flyter mer og mer over i hverandre, er det ingen grunn til å opprettholde skillene på avtalesida med én avtale for arbeidere, én for formenn og planleggere, én for kontorfunksjonærer, én for ingeniører osv. Rent prinsipielt er alle ansatte, uansett bakgrunn, ansatt i samme bedrift og det er det resultatet som skapes i den enkelte bedrift, som gir grunnlag for de lønninger som bedriften kan betale. Det må derfor være riktig at tidligere skiller mellom de ulike kategorier arbeidstakere ikke lenger skal være til hinder for at alle ansatte skal kunne omfattes av den samme overenskomsten. I den forbindelse må garantibestemmelser og sanksjonsretten beholdes.

11 10 I-2022 REPRESENTANTSKAPETS INNSTILLING: Intensjonen i forslagene tiltres og oversendes forbundsstyret Tariffavtale for innleide F-2023 Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Tariffavtalene må også omfatte innleide arbeidere. Fellesforbundet må arbeide for at omfangsparagrafene i våre overenskomster også omfatter innleide arbeidere. Den store veksten i bruken av innleid arbeidskraft både i vår bransje og i andre deler av arbeidslivet truer med å underminere hele grunnlaget for fagbevegelsen: De landsomfattende kollektive tariffavtalene og de lønns- og arbeidsvilkår som er forankret der. Også bestemmelser som vi har kjempet fram i lovverker er satt på spill. Prinsippavtalen for bemanningsbransjen har ikke vist seg å være et egnet redskap. Den er alt for svak når det gjelder de fleste av bestemmelsene som har med lønn og andre goder å gjøre, og sikrer ikke likebehandling av innleide arbeidstakere. Tvert i mot sementerer den en todeling av arbeidsmarkedet, som både fører til sosial dumping og til en uheldig konkurransevridning. Vi må styrke tariffbestemmelsene som kan være et hjelpemiddel i kampen for faste ansettelser og mot bruk av innleie. Derfor må våre tariffavtaler også omfatte utleievirksomheten. F-2024 Avd. 3 Agder Fagforening Tariffavtalene må også omfatte innleide arbeidere Fellesforbundet må arbeide for at omfangsparagrafene i våre overenskomster også omfatter innleide arbeidere. Den store veksten i bruken av innleid arbeidskraft både i vår bransje og i andre deler av arbeidslivet truer med å underminere hele grunnlaget for fagbevegelsen: De landsomfattende kollektive tariffavtalene og de lønns- og arbeidsvilkår som er forankret der. Også bestemmelser som vi har kjempet fram i lovverker er satt på spill. Prinsippavtalen for bemanningsbransjen har ikke vist seg å være et egnet redskap. Den er alt for svak når det gjelder de fleste av bestemmelsene som har med lønn og andre goder å gjøre, og sikrer ikke likebehandling av innleide arbeidstakere. Tvert i mot sementerer den en todeling av arbeidsmarkedet, som både fører til sosial dumping og til en uheldig konkurransevridning.

12 11 Vi må styrke tariffbestemmelsene som kan være et hjelpemiddel i kampen for faste ansettelser og mot bruk av innleie. Derfor må våre tariffavtaler også omfatte utleievirksomheten. F-2025 Avd. 7 Fellesforbundet Vestfold Innleie og ansettelser - Sikre like lønns- og arbeidsvilkår uansett ansettelsesforhold, bl.a. ved å styrke tariffavtalenes omfangsbestemmelser. F-2026 Avd. 8 Telemark Tariffavtalene må også omfatte innleide arbeidere Fellesforbundet må arbeide for at omfangsparagrafene i våre overenskomster også omfatter innleide arbeidere. Den store veksten i bruken av innleid arbeidskraft både i vår bransje og i andre deler av arbeidslivet truer med å underminere hele grunnlaget for fagbevegelsen: De landsomfattende kollektive tariffavtalene og de lønns- og arbeidsvilkår som er forankret der. Også bestemmelser som vi har kjempet fram i lovverker er satt på spill. Prinsippavtalen for bemanningsbransjen har ikke vist seg å være et egnet redskap. Den er alt for svak når det gjelder de fleste av bestemmelsene som har med lønn og andre goder å gjøre, og sikrer ikke likebehandling av innleide arbeidstakere. Tvert i mot sementerer den en todeling av arbeidsmarkedet, som både fører til sosial dumping og til en uheldig konkurransevridning. Vi må styrke tariffbestemmelsene som kan være et hjelpemiddel i kampen for faste ansettelser og mot bruk av innleie. Derfor må våre tariffavtaler også omfatte utleievirksomheten. F-2027 Avd. 26 Østfold Fagforening Tariffavtalene må også omfatte innleide arbeidere Fellesforbundet må arbeide for at omfangsparagrafene i våre overenskomster også omfatter innleide arbeidere. Den store veksten i bruken av innleid arbeidskraft både i vår bransje og i andre deler av arbeidslivet truer med å underminere hele grunnlaget for fagbevegelsen: De landsomfattende kollektive tariffavtalene og de lønns- og arbeidsvilkår som er forankret der. Også bestemmelser som vi har kjempet fram i lovverker er satt på spill. Prinsippavtalen for bemanningsbransjen har ikke vist seg å være et egnet redskap. Den er alt for svak når det gjelder de fleste av bestemmelsene som har med lønn og andre goder å gjøre, og sikrer ikke likebehandling av innleide arbeidstakere. Tvert i mot sementerer den en todeling av arbeidsmarkedet, som både fører til sosial dumping og til en uheldig konkurransevridning.

13 12 Vi må styrke tariffbestemmelsene som kan være et hjelpemiddel i kampen for faste ansettelser og mot bruk av innleie. Derfor må våre tariffavtaler også omfatte utleievirksomheten. F-2028 Avd. 28 Stjørdal og Omegn Fagforening Tariffavtalene må også omfatte innleide arbeidere Fellesforbundet må arbeide for at omfangsparagrafene i våre overenskomster også omfatter innleide arbeidere. Den store veksten i bruken av innleid arbeidskraft både i vår bransje og i andre deler av arbeidslivet truer med å underminere hele grunnlaget for fagbevegelsen: De landsomfattende kollektive tariffavtalene og de lønns- og arbeidsvilkår som er forankret der. Også bestemmelser som vi har kjempet fram i lovverker er satt på spill. Prinsippavtalen for bemanningsbransjen har ikke vist seg å være et egnet redskap. Den er alt for svak når det gjelder de fleste av bestemmelsene som har med lønn og andre goder å gjøre, og sikrer ikke likebehandling av innleide arbeidstakere. Tvert i mot sementerer den en todeling av arbeidsmarkedet, som både fører til sosial dumping og til en uheldig konkurransevridning. Vi må styrke tariffbestemmelsene som kan være et hjelpemiddel i kampen for faste ansettelser og mot bruk av innleie. Derfor må våre tariffavtaler også omfatte utleievirksomheten. F-2029 Avd. 44 Fellesforbundet Sandnes & Omegn Innleie/Utleie Bemanningsforetak Fellesforbundet vil arbeide for å styrke rettighetene til ansatte i bemanningsforetak - Overenskomsten som er gjeldene i innleiebedriften omfatter også de innleide arbeidstakerne. - Ansettelser i bemanningsforetak skal være likestilt med arbeidslivet for øvrig. - Det må utarbeides egen overenskomst for bemanningsbransjen som er på linje med andre overenskomster. F-2030 Avd. 57 Nord-Rogaland Tariffavtalene må også omfatte innleide arbeidere Fellesforbundet må arbeide for at omfangsparagrafene i våre overenskomster også omfatter innleide arbeidere. Den store veksten i bruken av innleid arbeidskraft både i vår bransje og i andre deler av arbeidslivet truer med å underminere hele grunnlaget for fagbevegelsen: De landsomfattende kollektive tariffavtalene og de lønns- og arbeidsvilkår som er forankret der. Også bestemmelser som vi har kjempet fram i lovverker er satt på spill.

14 13 Prinsippavtalen for bemanningsbransjen har ikke vist seg å være et egnet redskap. Den er alt for svak når det gjelder de fleste av bestemmelsene som har med lønn og andre goder å gjøre, og sikrer ikke likebehandling av innleide arbeidstakere. Tvert i mot sementerer den en todeling av arbeidsmarkedet, som både fører til sosial dumping og til en uheldig konkurransevridning. Vi må styrke tariffbestemmelsene som kan være et hjelpemiddel i kampen for faste ansettelser og mot bruk av innleie. Derfor må våre tariffavtaler også omfatte utleievirksomheten. F-2031 Avd. 75 Halden Fagforening Tariffavtalene må også omfatte innleide arbeidere Fellesforbundet må arbeide for at omfangsparagrafene i våre overenskomster også omfatter innleide arbeidere. Den store veksten i bruken av innleid arbeidskraft både i vår bransje og i andre deler av arbeidslivet truer med å underminere hele grunnlaget for fagbevegelsen: De landsomfattende kollektive tariffavtalene og de lønns- og arbeidsvilkår som er forankret der. Også bestemmelser som vi har kjempet fram i lovverker er satt på spill. Prinsippavtalen for bemanningsbransjen har ikke vist seg å være et egnet redskap. Den er alt for svak når det gjelder de fleste av bestemmelsene som har med lønn og andre goder å gjøre, og sikrer ikke likebehandling av innleide arbeidstakere. Tvert i mot sementerer den en todeling av arbeidsmarkedet, som både fører til sosial dumping og til en uheldig konkurransevridning. Vi må styrke tariffbestemmelsene som kan være et hjelpemiddel i kampen for faste ansettelser og mot bruk av innleie. Derfor må våre tariffavtaler også omfatte utleievirksomheten. F-2032 Avd. 100 Marinestasjonens Fagforening Felles tariff ved innleie. Bedriftens tariffavtaler må også gjelde for innleid personell. Tariffbestemmelsene kan være et hjelpemiddel i kampen for faste ansettelser og mot bruk av innleie. Lik lønn for likt arbeid! Samme lønns- og arbeidsvilkår for innleie som faste ansatte. Unngå sosial dumping og utnytelse av innleide arbeidere. F-2033 Avd. 103 Ringsaker - Den innleide arbeidstaker skal være underordnet til enhver tid gjeldende tariffavtale og dertil hørende lønns- og arbeidsvilkår på den bedriften denne er utleid til

15 14 F-2034 Avd. 106 Flekkefjord og Kvinesdal Fagforening Tariffavtalene må også omfatte innleide arbeidere Fellesforbundet må arbeide for at omfangsparagrafene i våre overenskomster også omfatter innleide arbeidere. Den store veksten i bruken av innleid arbeidskraft både i vår bransje og i andre deler av arbeidslivet truer med å underminere hele grunnlaget for fagbevegelsen: De landsomfattende kollektive tariffavtalene og de lønns- og arbeidsvilkår som er forankret der. Også bestemmelser som vi har kjempet fram i lovverker er satt på spill. Prinsippavtalen for bemanningsbransjen har ikke vist seg å være et egnet redskap. Den er alt for svak når det gjelder de fleste av bestemmelsene som har med lønn og andre goder å gjøre, og sikrer ikke likebehandling av innleide arbeidstakere. Tvert i mot sementerer den en todeling av arbeidsmarkedet, som både fører til sosial dumping og til en uheldig konkurransevridning. Vi må styrke tariffbestemmelsene som kan være et hjelpemiddel i kampen for faste ansettelser og mot bruk av innleie. Derfor må våre tariffavtaler også omfatte utleievirksomheten. F-2035 Avd. 143 Fellesforbundet Helgeland Tariffavtalene må også omfatt innleide arbeidere Fellesforbundet må arbeide for at omfangsparagrafene i våre overenskomster også omfatter innleide arbeidere. Den store veksten i bruken av innleid arbeidskraft truer med å underminere hele grunnlaget for fagbevegelsen: De landsomfattende kollektive tariffavtalene og de lønns- og arbeidsvilkår som er forankret der. Også bestemmelser som vi har kjempet fram i lovverket er satt på spill. Prinsippavtalen for bemanningsbransjen har vist seg å ikke være et egnet redskap. Den er alt for svak når det gjelder en del av bestemmelsene som har med lønnsog arbeidsforhold å gjøre, og sikrer ikke likebehandling av innleide arbeidstakere. Tvert i mot sementerer den en todeling av arbeidsmarkedet, som både fører til sosial dumping og til en uheldig konkurranse-vridning. Vi må styrke tariffbestemmelsene som kan være et hjelpemiddel i kampen for faste ansettelser og mot bruk av innleie. Derfor må våre tariffavtaler også omfatte utleievirksomheten. F-2036 Avd. 436 Papirarbeidernes Forening Saugbrugs Tariffavtalene må også omfatte innleide arbeidere Fellesforbundet må arbeide for at omfangsparagrafene i våre overenskomster også omfatter innleide arbeidere.

16 15 Den store veksten i bruken av innleid arbeidskraft både i vår bransje og i andre deler av arbeidslivet truer med å underminere hele grunnlaget for fagbevegelsen: De landsomfattende kollektive tariffavtalene og de lønns- og arbeidsvilkår som er forankret der. Også bestemmelser som vi har kjempet fram i lovverker er satt på spill. Prinsippavtalen for bemanningsbransjen har ikke vist seg å være et egnet redskap. Den er alt for svak når det gjelder de fleste av bestemmelsene som har med lønn og andre goder å gjøre, og sikrer ikke likebehandling av innleide arbeidstakere. Tvert i mot sementerer den en todeling av arbeidsmarkedet, som både fører til sosial dumping og til en uheldig konkurransevridning. Vi må styrke tariffbestemmelsene som kan være et hjelpemiddel i kampen for faste ansettelser og mot bruk av innleie. Derfor må våre tariffavtaler også omfatte utleievirksomheten. F-2037 Avd. 488 Håndverksarbeidernes Forening Saugbrugs Tariffavtalene må også omfatte innleide arbeidere Fellesforbundet må arbeide for at omfangsparagrafene i våre overenskomster også omfatter innleide arbeidere. Den store veksten i bruken av innleid arbeidskraft både i vår bransje og i andre deler av arbeidslivet truer med å underminere hele grunnlaget for fagbevegelsen: De landsomfattende kollektive tariffavtalene og de lønns- og arbeidsvilkår som er forankret der. Også bestemmelser som vi har kjempet fram i lovverker er satt på spill. Prinsippavtalen for bemanningsbransjen har ikke vist seg å være et egnet redskap. Den er alt for svak når det gjelder de fleste av bestemmelsene som har med lønn og andre goder å gjøre, og sikrer ikke likebehandling av innleide arbeidstakere. Tvert i mot sementerer den en todeling av arbeidsmarkedet, som både fører til sosial dumping og til en uheldig konkurransevridning. Vi må styrke tariffbestemmelsene som kan være et hjelpemiddel i kampen for faste ansettelser og mot bruk av innleie. Derfor må våre tariffavtaler også omfatte utleievirksomheten. F-2038 Avd. 576 Fellesforbundet Tariffavtalene må også omfatte innleide arbeidere Fellesforbundet må arbeide for at omfangsparagrafene i våre overenskomster også omfatter innleide arbeidere. Den store veksten i bruken av innleid arbeidskraft både i vår bransje og i andre deler av arbeidslivet truer med å underminere hele grunnlaget for fagbevegelsen:

17 16 De landsomfattende kollektive tariffavtalene og de lønns- og arbeidsvilkår som er forankret der. Også bestemmelser som vi har kjempet fram i lovverker er satt på spill. Prinsippavtalen for bemanningsbransjen har ikke vist seg å være et egnet redskap. Den er alt for svak når det gjelder de fleste av bestemmelsene som har med lønn og andre goder å gjøre, og sikrer ikke likebehandling av innleide arbeidstakere. Tvert i mot sementerer den en todeling av arbeidsmarkedet, som både fører til sosial dumping og til en uheldig konkurransevridning. Vi må styrke tariffbestemmelsene som kan være et hjelpemiddel i kampen for faste ansettelser og mot bruk av innleie. Derfor må våre tariffavtaler også omfatte utleievirksomheten. F-2039 Avd. 601 Tømrer og Byggfagforeningen Tariffavtalene må også omfatte innleide arbeidere Fellesforbundet må arbeide for at omfangsparagrafene i våre overenskomster også omfatter innleide arbeidere. Den store veksten i bruken av innleid arbeidskraft både i vår bransje og i andre deler av arbeidslivet truer med å underminere hele grunnlaget for fagbevegelsen: De landsomfattende kollektive tariffavtalene og de lønns- og arbeidsvilkår som er forankret der. Også bestemmelser som vi har kjempet fram i lovverker er satt på spill. Prinsippavtalen for bemanningsbransjen har ikke vist seg å være et egnet redskap. Den er alt for svak når det gjelder de fleste av bestemmelsene som har med lønn og andre goder å gjøre, og sikrer ikke likebehandling av innleide arbeidstakere. Tvert i mot sementerer den en todeling av arbeidsmarkedet, som både fører til sosial dumping og til en uheldig konkurransevridning. Vi må styrke tariffbestemmelsene som kan være et hjelpemiddel i kampen for faste ansettelser og mot bruk av innleie. Derfor må våre tariffavtaler også omfatte utleievirksomheten. F-2040 Avd. 603 Oslo Bygningsarbeiderforening Tariffavtalene må også omfatte innleide arbeidere Fellesforbundet må arbeide for at omfangsparagrafene i våre overenskomster også omfatter innleide arbeidere. Den store veksten i bruken av innleid arbeidskraft både i vår bransje og i andre deler av arbeidslivet truer med å underminere hele grunnlaget for fagbevegelsen: De landsomfattende kollektive tariffavtalene og de lønns- og arbeidsvilkår som er forankret der. Også bestemmelser som vi har kjempet fram i lovverker er satt på spill. Prinsippavtalen for bemanningsbransjen har ikke vist seg å være et egnet redskap. Den er alt for svak når det gjelder de fleste av bestemmelsene som har med lønn

18 17 og andre goder å gjøre, og sikrer ikke likebehandling av innleide arbeidstakere. Tvert i mot sementerer den en todeling av arbeidsmarkedet, som både fører til sosial dumping og til en uheldig konkurransevridning. Vi må styrke tariffbestemmelsene som kan være et hjelpemiddel i kampen for faste ansettelser og mot bruk av innleie. Derfor må våre tariffavtaler også omfatte utleievirksomheten. F-2041 Avd. 614 Byggfag Drammen - Bærum Tariffavtalene må også omfatte innleide arbeidere Fellesforbundet må arbeide for at omfangsparagrafene i våre overenskomster også omfatter innleide arbeidere. Den store veksten i bruken av innleid arbeidskraft både i vår bransje og i andre deler av arbeidslivet truer med å underminere hele grunnlaget for fagbevegelsen: De landsomfattende kollektive tariffavtalene og de lønns- og arbeidsvilkår som er forankret der. Også bestemmelser som vi har kjempet fram i lovverker er satt på spill. Prinsippavtalen for bemanningsbransjen har ikke vist seg å være et egnet redskap. Den er altfor svak når det gjelder de fleste av bestemmelsene som har med lønn og andre goder å gjøre, og sikrer ikke likebehandling av innleide arbeidstakere. Tvert i mot sementerer den en todeling av arbeidsmarkedet, som både fører til sosial dumping og til en uheldig konkurransevridning. Vi må styrke tariffbestemmelsene som kan være et hjelpemiddel i kampen for faste ansettelser og mot bruk av innleie. Derfor må våre tariffavtaler også omfatte utleievirksomheten. F-2042 Avd. 647 Glåmdal Fagforening Innleie av arbeidskraft Fellesforbundet må i sine tariffoppgjør arbeide for at omfangsbestemmelsene i våre overenskomster også omfatter innleide arbeidstakere, når faste ansettelser ikke er mulig. Den store bruken av innleid arbeidskraft i Fellesforbundets organisasjonsområde vanskeliggjør arbeidet med rekruttering av nye medlemmer og arbeidet med å sikre forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår. Selve bærebjelken i fagbevegelsen, de kollektive tariffavtalene blir satt på spill. Prinsippavtalen for bemanningsbransjen har ikke vist seg å være et egnet redskap. Den er alt for svak når det gjelder de fleste av bestemmelsene som sikrer likebehandling av innleide arbeidstakere. Den stimulerer til et todelt arbeidsliv og sikrer ikke likebehandling.

19 18 Fellesforbundet må heller styrke tariffavtalene der hovedregelen er organisering og faste ansettelser. F-2043 Avd. 647 Glåmdal Fagforening Innleie av arbeidskraft Fellesforbundets må kreve at det er tariffavtalene mellom partene i våre bedrifter som gjøres gjeldende for innleide arbeidstakere. Lønns og arbeidsvilkår i våre tariffbundne bedrifter forhandles mellom partene. Bedriftstillitsvalgte må tillegges retten til å forhandle alle lønns og arbeidsvilkår for alle innleide med sin arbeidsgiver. F-2044 Avd. 670 Fellesforbundet Tariffavtalene må også omfatte innleide arbeidere Fellesforbundet må arbeide for at omfangsparagrafene i våre overenskomster også omfatter innleide arbeidere. Den store veksten i bruken av innleid arbeidskraft både i vår bransje og i andre deler av arbeidslivet truer med å underminere hele grunnlaget for fagbevegelsen: De landsomfattende kollektive tariffavtalene og de lønns- og arbeidsvilkår som er forankret der. Også bestemmelser som vi har kjempet fram i lovverker er satt på spill. Prinsippavtalen for bemanningsbransjen har ikke vist seg å være et egnet redskap. Den er alt for svak når det gjelder de fleste av bestemmelsene som har med lønn og andre goder å gjøre, og sikrer ikke likebehandling av innleide arbeidstakere. Tvert i mot sementerer den en todeling av arbeidsmarkedet, som både fører til sosial dumping og til en uheldig konkurransevridning. Vi må styrke tariffbestemmelsene som kan være et hjelpemiddel i kampen for faste ansettelser og mot bruk av innleie. Derfor må våre tariffavtaler også omfatte utleievirksomheten. F-2045 Avd. 730 Fellesforbundet Tariffavtalene må også omfatte innleide arbeidere Fellesforbundet må arbeide for at omfangsparagrafene i våre overenskomster også omfatter innleide arbeidere. Den store veksten i bruken av innleid arbeidskraft både i vår bransje og i andre deler av arbeidslivet truer med å underminere hele grunnlaget for fagbevegelsen: De landsomfattende kollektive tariffavtalene og de lønns- og arbeidsvilkår som er forankret der. Også bestemmelser som vi har kjempet fram i lovverker er satt på spill. Prinsippavtalen for bemanningsbransjen har ikke vist seg å være et egnet redskap. Den er altfor svak når det gjelder de fleste av bestemmelsene som har med lønn og

20 19 andre goder å gjøre, og sikrer ikke likebehandling av innleide arbeidstakere. Tvert i mot sementerer den en todeling av arbeidsmarkedet, som både fører til sosial dumping og til en uheldig konkurransevridning. Vi må styrke tariffbestemmelsene som kan være et hjelpemiddel i kampen for faste ansettelser og mot bruk av innleie. Derfor må våre tariffavtaler også omfatte utleievirksomheten. F-2046 Avd. 747 Unionen Fagforening Omfangsbestemmelsen i tariffavtalene: Omfangsbestemmelsene i Fellesforbundets overenskomster må også omfatte innleide arbeidstakere. Vi ser en stadig økning i bruk av innleid arbeidskraft. Mange selskap sette tak på egne ansatte og leier inn behovet som overstiger sin egen kapasitet. Ved at vi lager forskjellige overenskomster for personer som utøver samme fag skaper en todeling av arbeidslivet som er svært uheldig. Det skaper også problemer hva gjelder gjeldende lønnsvilkår for de ansatte i innleiebedriften, hvor de gjerne jobbes akkord. Når vi vet ade innleide ofte er ansatt på midlertidige kontrakter utsetter vi våre egne ansettelser og dagens lovbestemmelser om faste ansettelser på prlve ved å skape en todeling i arbeidslivet hvor vi aksepterer ringere vilkår for de som jobber i vikarbyrå. Derfor må vi samle alle arbeidere som jobber i en bransje i den tilhørende tariffavtalen. F-2047 Avd. 762 Rørleggernes Forening Trondheim Tariffavtalene må også omfatte innleide arbeidere Fellesforbundet må arbeide for at omfangsparagrafene i våre overenskomster også omfatter innleide arbeidere. Den store veksten i bruken av innleid arbeidskraft både i vår bransje og i andre deler av arbeidslivet truer med å underminere hele grunnlaget for fagbevegelsen: De landsomfattende kollektive tariffavtalene og de lønns- og arbeidsvilkår som er forankret der. Også bestemmelser som vi har kjempet fram i lovverker er satt på spill. Prinsippavtalen for bemanningsbransjen har ikke vist seg å være et egnet redskap. Den er altfor svak når det gjelder de fleste av bestemmelsene som har med lønn og andre goder å gjøre, og sikrer ikke likebehandling av innleide arbeidstakere. Tvert i mot sementerer den en todeling av arbeidsmarkedet, som både fører til sosial dumping og til en uheldig konkurransevridning. Vi må styrke tariffbestemmelsene som kan være et hjelpemiddel i kampen for faste ansettelser og mot bruk av innleie. Derfor må våre tariffavtaler også omfatte utleievirksomheten.

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID 2 Innholdsfortegnelse 7. ARBEIDSLIV...4 7.1 TARIFFPOLITISKE PRINSIPPER...4 7.1.1 FRONTFAGSMODELLEN...4 7.1.2 TARIFFAVTALENS

Detaljer

Beretning 2010. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2010. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2010 Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 29 Arbeidstidsordninger 31 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 31 Inntektsregulering

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

Dagsorden punkt 3. Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 1999 2002. Hefte 2

Dagsorden punkt 3. Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 1999 2002. Hefte 2 Dagsorden punkt 3 Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 1999 2002 Hefte 2 - 2 - Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING...3 2 FORBUNDETS PRIORITERTE OPPGAVER...4 2.1 PRIORITERTE OPPGAVER 1999...4 2.2 PRIORITERTE

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke dagsorden pkt. 9 del 2 Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold Sekretariatets innstilling

Detaljer

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2008 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITI:KK:........... 11 Tariffrevisjonen... 11 Avstemningsresultater......... 24 Tariffnemnda...... 25 Arbeidstidsordninger... 26

Detaljer

den viktigste oppgaven fagbevegelsen i dag står overfor

den viktigste oppgaven fagbevegelsen i dag står overfor Fellesforbundets olje & gasskonferanse 4. juni 2014 Bruk av arbeidskraft uten fast ansettelse, uten fast arbeidstid og uten tariffavtale er en enorm utfordring. Landsmøtet mener at å hindre en slik utvikling

Detaljer

Forslag om vedtekter og organisasjon

Forslag om vedtekter og organisasjon 6. ordinære landsmøte 7.-12. oktober 2011 5 www.fellesforbundet.no Landsmøtehefter_omsl_5.indd 1 LO Media 2011 Forslag om vedtekter og organisasjon Organisering for velferd og verdiskaping 28.06.11 08.31

Detaljer

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Beretning 2012 Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo 2 Foto:Erlend Angelo Forord og sammendrag På vegne av LO-fellesskapet dro Fellesforbundet i gang de forbundsvise

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer

Utvikling av lønnssystemer og lønnsfleksibilitet

Utvikling av lønnssystemer og lønnsfleksibilitet Åsmund Arup Seip Utvikling av lønnssystemer og lønnsfleksibilitet NAVO-prosjektet: Framtidens systemer for lønnsfastsettelse Fafo Forskningsstiftelsen Fafo 1997 ISSN 0804-5135 2 Innhold Innledning... 4

Detaljer

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2006 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITIKK................ 11 Tariffrevisjonen... 11 Allmenngjøring av tariffavtaler... 24 Arbeidstidsordninger... 26 Avtalefestet pensjon

Detaljer

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN N O R S K N Æ R I N G S - O G N Y T E L S E S M I D D E L A R B E I D E R F O R B U N D

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte omtanke solidaritet samhold Tariffoppgjør muligheter, rettigheter og plikter Fagforbundets viktigste oppgave er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det er viktig

Detaljer

og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. RIKSMEKLERENS FORSLAG i sak 2012-001 mellom FELLESFORBUNDET på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten, Nexansoverenskomsten, Teknologi-

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien

Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien 2012-2014 DEL II Overenskomst nr. 159 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR TREFOREDLINGSINDUSTRIEN 2012-2014 OVERENSKOMST mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORSK

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

En god historie om lokal lønnsforhandling. (Fra En sikker og god lønnsutvikling, HKs faglige og politiske mål 2004-2008)

En god historie om lokal lønnsforhandling. (Fra En sikker og god lønnsutvikling, HKs faglige og politiske mål 2004-2008) Våre medlemmer skal ha uttelling av verdiskapingen i bedriftene. Vi vil arbeide aktivt for å videreføre den solidariske lønnspolitikken vi har ført, for å oppnå bedre resultater for arbeidstakerne samlet.

Detaljer

O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I. mellom

O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I. mellom Den Elektrokjemiske Industri Nummer: 101 Overenskomst av 2012 Utløp: 31.05.2014 O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet.

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HANDLINGSPROGRAM Innledning Handlingsprogrammet er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige utfordringer

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler 13. september 2012 9 1. Handlingsprogram og medlemsfordeler Handlingsprogram og medlemsfordeler er utredet av følgende arbeidsgruppe: Håvard Sivertsen, Postkom Cathrine Ertsås, Postkom Helge Haukeland,

Detaljer