Møtereferat. Flekkefjord slipp & Maskinfabrikk AS. Havforskningsinstituttet/Rederi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat. Flekkefjord slipp & Maskinfabrikk AS. Havforskningsinstituttet/Rederi"

Transkript

1 Møtereferat Prosjekt / nr. : G.O.SARS / Verft : Flekkefjord bygg 175 Møte : Byggemøte nr. 7 Sted : SKIPSTEKNISK AS, Ålesund Dato : Onsdag 14. november 2001 Møtedeltakere Sigurd Fanuelsen Sigmund Kroslid Jan Olav Olsen Hans Ove Holmøy Jan Erik Ludviksen(delvis) Gunnar Eide(delvis) Per Gunnar Beyer(delvis) Per Nieuwejaar Thorolf Knudsen Hans Petter Knudsen Hans Terje Meland Jon Hugo Johnsen Flekkefjord slipp & Maskinfabrikk AS Flekkefjord slipp & Maskinfabrikk AS Flekkefjord slipp & Maskinfabrikk AS Skipsteknisk AS Skipsteknisk AS Skipsteknisk AS Skipsteknisk AS Havforskningsinstituttet/Rederi Havforskningsinstituttet/Rederi Havforskningsinstituttet/Rederi Havforskningsinstituttet/Rederi Havforskningsinstituttet/Rederi Sak Emne Ansvarlig Tidsfrist, 1 Signering / godkjenning av referater Møtereferat nr. 6 ble gjennomgått uten at noen hadde komentarer eller innvendinger til innholdet. Referatet ble signert og distribuert til deltakerene. 2 Fremdriftsstatus : FSM presenterte i møtet en revidert fremdriftsplan på seksjonsbygging. Planen har revisjon 4/datert Videre ble oppdatert Milepælsplan revisjon D oversendt på fax Seksjonsbygging : Planen viser at alle seksjoner som skal bygges i Polen er påbegynt. Det ble imidlertid under inspeksjon i 45 påvist at dette ikke er tilfelle. Seksjon nr. 201, 202, 203 og 205 var ved innspeksjon ikke påbegynt, og den mottatte planen er således ikke oppdatert. FSM arbeider med å få

2 fremskaffet en oppdatert plan fra Crist og vil presentere denne så snart den er mottatt. Oppstart på seksjon 205 er nå 8 r forsinket i forhold til opprinnelig plan. Crist har ytret ønske om å levere skroget tidligere enn opprinnelig plan, men på grunn av underlag/tegningssituasjonen(seksjon 202 og 205) er dette ikke mulig. FSM/SF Planen er da fortsatt at skroget skal trekkes inn i hall på Kvina i 9/02. Rederiet etterlyser oppdatert plan over seksjonsbygging på Kvina. FSM henviser til overlevert plan og sier at alle seksjoner hvor det foreligger tegninger er igang. I hht. fremdriftsplan skal da seksjonene 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232 og 233 være under bygging. FSM bes om å kontrollere om dette stemmer med virkeligheten og å oversende oppdatert plan på 2 rs basis(gjelder både Kvina og Crist i hht, tidligere avtale). Fremdrift generelt ; HI informerer om at støymåling i Herdlafjorden er avtalt med SFK til 50/02. Denne målingen er ikke lenger angitt i Milepælsplan. FSM opplyser at de betrakter dette som den første av to målinger som skal utføres, der den første betegnes som foreløbig. Per informerer om at man må påregne lang bestillingstid på målestasjonen og at hvis endringer i planen så må dette meddeles HI slik at dette videre kan tas opp med SFK. Tidspunkt for endelig måling i januar 2003 må også endelig avklares og tas opp med SFK. Hans Petter tar foreløbig kontakt og forhører seg om ledig kapasitet ca. 2/03. FSM oversender separat informasjon om tidspunkter for begge målingene direkte til HI v/ Hans Petter. Rederiet konstaterer at det foreligger en forsinkelse på skroget til Østensjø supplyskip. Dette skroget skal etter planen trekkes inn i hallen på Kvina for ferdigstillelse/utrustning før G.O.Sars skal inn. Planen er at dette skroget skal sjøsettes i slutten av februar. Rederiet kommenterer at fremdriftsplan nå begynner å bli meget bratt og er bekymret for den generelle situasjonen. FSM opplyser at det meste er avhengig av at leveransetidspunkt fra Siemens/Westinghouse(DC motorer) overholdes. Disse skal etter planen sendes fra USA 1. juni 2002 og heises inn i båten medio juli. Utover dette foreligger det ikke pr. dato årsaker til HI/HPK S.K. snarest Page 2 of 12

3 forsinkelse på leveringsdato, selv om løpet fremover er stramt, i følge FSM. 3 Støyreduksjonsplan a) Propeller FSM presenterte plan for John Crane-Lips s modellforsøk hos HSVA i Hamburg og HYKAT i Frankrike. Wakemåling vil etter planen finne sted hos HSVA i 51. Kavitasjonstest er plalagt til 6 eller 7/2002 hos HYKAT. Rederiet/ST ser ikke behovet for å være tilstede på wakemåling, men vil være tilgjengelig for gjennomgang av resulatatene av testen hvis det er behov for dette. Det antas at både verft og rederi/st vil være tilstede på kavitasjonstest i Frankrike. b) Vibrasjonsanalyse FSM overleverer Vibrasjonsanalyse av skrog utført av DNV. Analysen viser at det er behov for lokale forsterkninger rundt om i hele skipet. Dette i hovedsak i form av ekstra bærere, men også flere støtter, bl.a. i styrehuset. FSM bekrefter at de tar sikte på å utføre alle forsterkningene som anbefalt av DNV. ST påpeker at alternative løsninger bør vurderes på steder hvor bygging ikke er igangsatt. Dette f.eks. øket styrke av allerede planlagte bærere, forsterkning av bjelker, forsterkning oppe på styrehustak istedet for støtter i styrehuset, etc. FSM tar dette opp med DNV og informerer tilbake til ST. FSM/SF 47 FSM bekrefter at alt hovedmaskineri inkl. propell og trustere er medtatt i vibrasjonsanalyse. c) Total plan, støy & vibrasjon Oppfølging av møte på Gardermoen; DNV har nå utført en analyse over støynivå i fiskelab på 1. dekk hvor en lavere belastning på propell er lagt til grunn. Analysen viser følgende resultat ; MCR, kn. Transit, 16 kn. Transit, 14 kn. : db : db : db Page 3 of 12

4 Tråling 20 tonn, 3,5 kn. : db Videre har DNV utført analyse på støy i innredningen under operasjon av trustere. Denne analysen er gjort med full belastning på alle trustere og viser flg. støynivå ; - lugarer på 1 st dekk ; db - trimrom ; db - lugarer på 2 nd dekk ; db - lounge ; db - auditorium ; db - skipper-lugar ; db Resultatene vil bli inkludert i revidert innvendig støyanalyse, som i flg. opplysninger fra DNV/FSM vil være ferdig i 47. Rederiet vil gi sine kommentarer til resultatene i forbindelse med gjennomgang av denne. FSM bekrefter videre at kommentarer fra rederiet/st på første utgave av denne rapporten er tatt hensyn til og inkludert i revidert utgave. Det opplyses nå at det legges opp til å montere flytende dørk(75 mm) på alle innredningsdekkene i båten. ST etterlyser i denne sammenheng en komplett akustisk isolasjonsplan for hele båten, som bl.a. viser endelig omfang og type av isolasjon i båten. En slik plan må også vise innvendige dekkshøyder i båten. FSM bekrefter at en slik plan blir laget og overlevert til rederiet. FSM/JOO 47 4 Tegningsfremdrift : Et separat møte mellom FSM og ST ble avholdt på tirsdag , hvor en detaljert gjennomgang av underlag og leveringsterminer ble gjennomført. Fra ST s side er situasjonen nå at videre leveringer i veldig stor grad er avhengig av tilgang på endelig underlag. Tegninger levert fra ST er hittil i stor grad basert på foreløbig underlag. Dette vil også kunne skje i fremtiden. ST vil i slike situasjoner be om separat skriftlig bekreftelse fra FSM, og eventuelle opprettinger pga. endret underlag vil bli utført i hht. avtale. Det mest kritiske underlaget for øyeblikket er bunnramme for DC motorer(seksjon 203 og 205). Produksjon av seksjon nr. 216(trålgalge) er utsatt inntil videre på grunn av manglende underlag. Videre presenterte FSM ulike forslag til port i hovedhangar utarbeidet av TTS. Her ble det fra rederiets side påpekt at porten i åpen posisjon må parkeres slik at den ikke stikker Page 4 of 12

5 utenfor skutesiden, dvs. at dekkskran(-wire) kan operere helt inntil hangar(bl.a. operasjon/overføring av corer). ST ser nærmere på om noen av de foreslåtte løsningene oppfyller dette kravet eller kan tilpasses. Endelig underlag fra Kongsberg Simrad på bunnmontert utstyr mangler fortsatt. FSM opplyser at bestilling ennå ikke er foretatt pga. uavklarte forhold i tilbudet. FSM opplyser videre at KS nå har plassert ny prosjektleder på dette prosjektet og at de har endret holdning. De er nå lite villig til å jobbe videre med prosjektet før endelig bestilling er plassert. ST opplyser at alle tegninger er levert på basis av foreløbig underlag, og at produksjon i Polen skal være igangsatt. Thorolf skal ha møte med UIB neste og vil fremskaffe nødvendige tegninger på Streamer og Gun vinsj snarest mulig. ST informerer om at det opprinnelig ikke var meningen at vinsjene skulle brs periodevis på G.O.Sars og på Håkon Mosby. En mobil løsning har hele tiden vært meningen, men på G.O.Sars er det planlagt en monteringsramme på streamervinsj hvor vinsjen er nedsenket i rammen, noe som bl.a. var nødvendig for å kunne operere vinsj nr. 107 og 108 samtidig som streamervinsj var ombord. Hvis dette fortsatt er et krav så må det lages ulike monteringssystemer for vinsjen, avhengig av hvilken båt den skal benyttes på. ST vil se nærmere på dette og antar at saken blir tatt opp på Håndteringsmøte, avtalt til 47(se pkt. 11). For uttegning av forslag til radarmast på styrehustak, etterlyser ST underlag på hovedkomponentene som skal monteres i masten. Thorolf minner i denne sammenheng om faks til ST datert , hvor kabelrør fra mast til ulike laboratorier blir omtalt. Når det gjelder underlag på maskinsiden for tegningsproduksjon, så vil ST lage en oppsummering/statusrapport og sende denne til FSM. FSM anmoder her om en del omprioriteringer, som ST vil forsøke å innfri. Tegningsleveransen har forøvrig forløpt noenlunde i hht. gjeldende fremdriftplan på dette området. FSM opplyser at Siemens etter utsendelse av bekreftelse på at foreløbig tegning av generator kunne betraktes som endelig( ), har foretatt endring på generator som gjør at generatorsett må endres og at underlag på dette blir ytterligere forsinket Page 5 of 12

6 5 Samlet plan for leveranse av komponenter FSM opplyser at denne planen ikke er klar for presentasjon, og at de vil komme tilbake med oppdatert plan innen kort tid. FSM/SF 47/48 Dette gjelder også List of Noise Making Machinery. 6 Bysseutstyr : FSM overleverte teknisk underlag på bysseutstyr fra Beha- Hedo. Det ble avtalt at ST lager arrangementstegning og at denne legges frem for HI når denne er klar(se leveringsplan). ST/HOH 7 Slepefart, omdreiningshastighet På spørsmål fra Siemens har ST i en faks datert redergjort for hvilke turtall på propell en min hastighet på båten på 1,5 knop tilsvarer. I hht. modelforsøk så ligger dette turtallet på ca. 14 omdreininger. Det påpekes imidlertid fra ST at disse opplysningene må holdes opp mot resultatet av forsøket på design-propell, dvs. propell levert av JCL. 8 Ventilasjon : FSM opplyser at det på denne båten vil være svært vanskelig å montere inn et to-strengs ventilasjonsanlegg samtidig som kravet til 2100 mm innvendig takhøyde opprettholdes. Verftet anbefaler derfor at spesifikasjonen endres til et enstrengs anlegg som baserer seg på forrvarming/kjøling av all luft ut fra sentral og med elektrisk oppvarming av luft i alle dyser. Antall dyser i hvert rom og varmekapasitet på hver dyse vil være avhengig av rommets størrelse og krav til temperatur i rommet. Ved å endre ventilasjonsanlegg til denne typen vil kravet til innvendig dekkshøyde på 2100 mm i hovedsak kunne opprettholdes. På kritiske steder kan rederiet akseptere høyde ned mot 2050 mm, men dette skal imidlertid godkjennes av rederiet i hvert enkelt tilfelle. Rederiet vil vurdere forslag til endring av ventilasjonsanlegg og komme tilbake med et svar innen to r. HI/ST 48 9 VO Gjennomgang/status Hjelpemotor/havneaggregat ; Page 6 of 12

7 FSM har i fax av presentert en ekstra kost for montering av Volvo hjelpemotor og havneaggregat(ønske fra redri) istedet for Mitsubishi som foreslått av verftet. Verftet ønsker Volvo hovedsaklig utifra et service henseende, men også utifra referanser. Verftet mener imidlertid at Mitsubishi er et teknisk bedre alternativ og at de har gode referanser på denne typen. HI ber verftet om å få opplyst referanser på Mitsubishi og vil vurdere dette på nytt når dette er opplyst fra verftet. FSM/SF 47 Baderomsmoduler ; FSM opplyser at ønske fra rederi om dusjvegger vil bli betraktet som en ekstrakost i forhold til spesifikasjonen. Per opplyser at rederiet ikke ønsker standard løsning med dusjforheng som kleber, men at de er åpen for å diskutere alternative løsninger. Forslag fra verftet imøtesees. FSM opplyser videre at baderomsmoduler kan bygges etter mål, og at de kan akseptere 4 ulike typer rundt om i båten. Videre så ønsker rederiet at baderom utføres med sluk i alle fire hjørner. Dette sier verftet er praktisk vanskelig å få til på grunn av krav til fall til hovedledning, og at man ved denne løsningen kan få problemer med at vann kommer opp gjennom slne. Per stoler på at verftet presenterer en løsning som fungerer i alle operative trimkondisjoner. Forslag fra verftet imøtesees. 10 Vinsjer / Kraner / A-ramme / strategi ; Dekkskraner ; Teknisk underlag på dekkskraner ble mottatt for en tid siden. Det viser seg at disse kranene er langt kraftigere og tyngre enn de som opprinnelig var planlagt. FSM opplyser at dette er på grunn av krav i spesifikasjonen om operasjon in-sea, seastate 3. ST/HI opplyser at intensjonen bak spesifikasjonen er at kranene ikke er standard laste/lossekraner(i havn), men kraner som skal kunne brs med angitt last under normal operasjon i sjøen i angitt sjøtilstand. Etter en totalvurdering av antall kraner, funksjoner, kapasitet, etc. er det enighet om å foreslå å fjerne kran nr. 1, dvs. den aktre av de to kranene som skal håndtere corer. Denne foreslås erstattet i funksjon av kran på trålgalge på sb side, kran nr. 5. For at dette skal fungere utvides spesifikasjonen på denne kranen til å ha en løftekapasitet på 3 tonn, en maks arm på 13 m, og en knekk-bom med teleskop. Proviantkran på forrdekk reduseres i arm til 13 m og flyttes Page 7 of 12

8 noe forrover/innover for å få til en tilstrekkelig fundamentering. Øvrige kraner beholdes som planlagt. FSM sjekker med leverandør at dimnesjoneringskriteriene er i tråd med intensjonen i spesifikasjonen og bekrefter/oversender revidert teknisk underlag. Hangar kraner ; FSM orienterte om ulike løsninger for aktre hangarkran, dvs. kran som brs under håndtering av corer. På grunn av kapasitet på corer vinsj som er 160 kn med brems på 25 tonn, vil kranen måtte være svært kraftig. FSM foreslår her en løsning med horrisontal bom, uten mulighet for senking av kranbom ned mot dekk. Dette er av rederiet sett på som praktisk lite gunstig da man i alle operasjoner ønsker min. wirelengde til løftet legeme. HI/ST foreslår her å senke kravet til kapasitet på kranen mot å opprettholde funksjonaliteten. Det er fra UIB s side( fra Eystein Jansen datert ) opplyst at vekt av corer m/sedimenter i luft er ca. 5 tonn. Det foreslås derfor å dimensjonere aktre kran i hangar for en SWL på 6 tonn, samtidig som man legger inn det krav at man under frigjøring av corer fra bunn, alltid må låse fast kranbom som angitt i spesifikasjonen. På denne basis utarbeider FSM en ny løsning til kran, som snarest oversendes ST. Håndtering av corer forrutsettes gjennomgått i detalj under planlagt Håndteringsmøte i Bergen neste (se pkt. 11). A-ramme på hekk; Utforming av A-ramme på hekk, eller arrangement for utsetting av farkoster tauet fra hekk(bla.a. Hugin), ble mye diskutert på møtet. Det er ønskelig å legge opp til å kunne br NUI s utsettingsrampe for HUGIN. Denne krever stor plass og løsninger basert både på trålslipp og dekksområde på sb side av trålslipp ble diskutert. Likeså ble en løsning basert på utsetting fra 3.dekk i hekk diskutert. A-rammens funksjon i denne sammenheng sto sentralt i diskusjonen. Hvis NUI s rampe kan brs til HUGIN kan den sannsynligvis også brs til de øvrige farkostene, og kravet til A-rammen kan da bli sterkt redusert. Det ble konkludert med at hele operasjonen skal diskuteres videre i et separat møte(håndteringsmøte), hvor også representanter fra NUI vil være tilstede. Se pkt. 11. (I ettertid er det bekreftet fra NUI at HUGIN kan settes ut fra et dekk 6 m over vannflaten). FSM/SK FSM/SK Page 8 of 12

9 Hangar vinsjer ; FSM opplyser at de har vært i kontakt med Hydralift for innhenting av alternativt tilbud på hangarvinsjer, elektrisk løsning. Rederiets holdning er at en elektrisk løsning fortsatt er det mest ønskelige, og verftet vil derfor jobbe videre med å få fremlagt en komplett løsning fra Hydralift. En komplett løsning fra de som inneholder både dekkskraner, hangarkraner, A-ramme og CTD davit ansees av rederiet å være en interessant løsning. FSM/SK 11 Neste byggemøte : Neste byggemøte ble planlagt til onsdag og avholdes i Flekkefjord(ankomst tirsdag kveld). Håndteringsmøte ; På grunn av mange usikkre forhold rundt håndteringsoperasjoner av forskningsutstyr, ble det foreslått å holde et separat møte på dette i Bergen fredag 23 november. Her må også UIB og NUI være tilstede slik at man kan få diskutert alle sider rundt håndtering av HUGIN, dyptauede farkoster, corer, ROV, etc. HI/HPK? Inspeksjon Polen : Det ble bestemt at en ny tur til Crist i Polen gjennomføres før jul. Avreise 18/12 med retur 20/12 ble foreslått. 12 Eventuelt ; Skrogbygging Polen ; Per uttrykte generell bekymring for utendørs bygging av seksjoner i Polen. Intensjonen var som kjent bygging av skroget innendørs på Kvina. HI/ST ønsker at et utøket omfang av røntgen/ultralyd av sveiser vurderes utført som følge av utendørs bygging, og viser til at dette er blitt gjort i lignende situasjoner bla.a i Romania.(FSM opplyser at omfang av kontroll er i hht. beskrivelse/tegning fra ST, men dette er ukjent hos ST). Slik vi forstår verftet, så er det klassens krav til kontroll som er lagt til grunn. I første omgang ble det avtalt at FSM sørger for at ST mottar testrapporter fra DNV på fast basis. En vurdering om utøkning av omfang vil bli gjort når denne dokumentasjonen er fremskaffet. FSM opplyser videre at alle tanker som skal males blir FSM/SF snarest Page 9 of 12

10 sandblåst på Kvina. Tanker som ikke skal males blir ikke sandblåst. All synlig rust blir tatt med rondell og primet, også utført på Kvina. Dette innebærer at all inspeksjon av overflater og behov for behandling kan utføres på Kvina og ikke i Polen. FSM anser ikke rust i brennoljetanker som noe stort problem, og de er mer bekymret for primer som kan løses opp av brennolje. Rederiet er ikke uten videre enig i dette og mener at sandblåsing(sveiping) også av brennoljetanker vil være arbeidsbesparende i forhold til lokal reparasjon av rustskader. Rederiet var videre noe bekymret for at all sandblåsing skal skje på Kvina, samtidig med det øvrige arbeidet som skal skje der. En løsning basert på sandblåsing i Polen var diskutert som et alternativ, uten at det ble fattet noen konklusjon på dette punktet. Thorolf påpeker at sliping av alle synlige kanter ned til radius 2 mm som spesifisert i spesifikasjonen ikke er gjennomført på stål bygget hittil. FSM bekrefter at dette kravet vil bli fulgt og sliping gjennomført. ST etterlyser forøvrig rapportering av fremdrift av arbeidet som utføres i Polen, samt fremdriftsplan. Samtidig ble det avtalt i forrige byggemøte at stedlige representanter fra FSM skulle ta bilder på fast basis og sende til HI og ST. FSM opplyser at digitale bilder ikke er mulig, men ordinære foto er fullt ut ok for HI/ST. FSM sørger for at denne rutinen kommer på plass. Broutrustning ; Etter evalueringer av alle aktuelle alternativer har HI kommet frem til at de ønsker broutrustning fra Kongsberg Maritime Ship Systems(eller Norcontrol, som Per sier..) De ønsker radarer fra Decca, -ikke italienske som foreslått fra KMSS. FSM vil på basis av denne avgjørelsen, presentere en endelig løsning. Det er videre ønskelig at mastehus arrangeres som transiever-rom, dvs. isoleres og tilpasses formålet. På basis av mottatt underlag vil ST lage foreløbig skisse som viser den foreslåtte løsningen. Endelig arrangementstegning vil først bli laget når alt underlag er mottatt.(st skal kun lage innredningstegning i styrehus, ikke detalj arrangement av utstyr i konsollene). Den foreslåtte broløsningen vil medføre endringer vinduer i styrehus, dvs. styrehustegning og vindusplan. FSM/SF FSM ST snarest Page 10 of 12

11 Som alternativ løsning ønsker HI Litton. HI opplyser at Sealink leveres enten med C-band eller Kuband antenne. Selv om Ku-band har begrenset dekningsområde, så er denne best på tv-overføring og har eller alle nødvendige egenskaper. Ku-band er derfor mest sannsynlig valg og denne har en mindre antenne enn den som er vist på GA planet. Livbåt, mob-båt, daviter ; FSM overleverte teknisk underlag på flg. utstyr ; - livbåt - livbåt davit - mob båt - mob båt davit - flåtedavit HI/ST vil sjekke dette underlaget mot tegning og spesifikasjon og melder tilbake til FSM. Intering system ; FSM overleverte endelig underlag på Intering system. Det viser seg at dette underlaget er identisk med tidligere foreløbig underlag, og at det fortsatt er angitt som foreløbig. FSM må avklare om dette underlaget er ment å oppfattes som endelig. Lr ; HI ønsker å få montert l over åpning i 3. dekk, sb side spt Dette for å beskytte underliggende område. Ln lages i aluminium og med hengsling i akterkant. HI/ST FSM/SF FSM/SF Fortøyning ; Etter gjennomgang av fortøyningsarrangement, ønsker HI å flytte fortøyning akter fra 3. dekk og ned på 2.dekk(tråldekk). ST endrer tegninger i hht. dette ønsket. Skipsmodell ; Det er ønskelig for HI å ha en modell av G.O.Sars ferdig til ICES konferanse i København 1 oktober Sigurd tar seg av dette. ST påpekte at de har hatt dårlig erfaring med modell-bygging i Polen i det siste og anmodet om at leverandør blir valgt i samråd. Hangar ; Planlagt skyvedør mellom CTD hangar og hovedhangar ble bestemt utskiftet med to-foldes dør i aluminium eller plast. HI må avklare krav til åpning. FSM/SF HI/? snarest Page 11 of 12

12 Ålesund 16 november 2001 Skipsteknisk AS Hans Ove Holmøy Notat godkjent ; Flekkefjord Slipp Havforskningsinstituttet Dato : Dato : Skipsteknisk AS Dato : Page 12 of 12

Møtereferat. Havforskningsinstituttet. Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk

Møtereferat. Havforskningsinstituttet. Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk Møtereferat Prosjekt / nr. : G.O.SARS / 99057 Verft : Flekkefjord bygg 175 Møte : Oppstartmøte / byggemøte nr. 1 Agenda : Se vedlegg Sted : Skipsteknisk AS, Ålesund Dato : 18.01.01 Møtedeltakere Per Wilhelm

Detaljer

Møtereferat. Prosjekt / nr. : G.O.SARS / 99057 Verft : Flekkefjord bygg 175 Møte : Forskningsvinsjer, dekkskraner og spesialkraner

Møtereferat. Prosjekt / nr. : G.O.SARS / 99057 Verft : Flekkefjord bygg 175 Møte : Forskningsvinsjer, dekkskraner og spesialkraner Møtereferat Prosjekt / nr. : G.O.SARS / 99057 Verft : Flekkefjord bygg 175 Møte : Forskningsvinsjer, dekkskraner og spesialkraner Sted : Dato : 11.02.2002. Møtedeltakere Sigmund Kroslid Hans Ove Holmøy

Detaljer

Møtereferat. Flekkefjord slipp & Maskinfabrikk AS. Havforskningsinstituttet/Rederi

Møtereferat. Flekkefjord slipp & Maskinfabrikk AS. Havforskningsinstituttet/Rederi Møtereferat Prosjekt / nr. : G.O.SARS / 99057 Verft : Flekkefjord bygg 175 Møte : Byggemøte nr. 9 Sted : Havforskningsinstituttet, Bergen Dato : torsdag, 24. januar 2002 Møtedeltakere Sigmund Kroslid Jan

Detaljer

Møtereferat. Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk. Havforskningsinstituttet/Rederi

Møtereferat. Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk. Havforskningsinstituttet/Rederi Møtereferat Prosjekt / nr. : G.O.SARS / 99057 Verft : Flekkefjord bygg 175 Møte : Byggemøte nr. 2 Sted : Havforskningsinstituttet, Bergen Dato : 27.02.01 Møtedeltakere Hans Petter Sejrup Rolf Mjelde Sigurd

Detaljer

Møtereferat. Flekkefjord slipp & maskinfabrikk. Havforskningsinstituttet/Rederi

Møtereferat. Flekkefjord slipp & maskinfabrikk. Havforskningsinstituttet/Rederi Møtereferat Prosjekt / nr. : G.O.SARS / 99057 Verft : Flekkefjord bygg 175 Møte : Byggemøte nr. 6 Sted : Havforskningsinstituttet, Bergen Dato : Onsdag 3. oktober 01 Møtedeltakere Sigurd Fanuelsen Sigmund

Detaljer

Møtereferat. Havforskningsinstituttet / Rederi. Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS

Møtereferat. Havforskningsinstituttet / Rederi. Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS Møtereferat Prosjekt / nr. : G.O.SARS B.nr. 175 Verft : Flekkefjord bygg 175 Møte : Byggemøte nr. 12 Sted : Flekkefjord Slipp Dato : 28.05.02 Møtedeltakere Sigurd Jan Fanuelsen Jan Olav Olsen Hans Ove

Detaljer

Møtereferat. Havforskningsinstituttet / Rederi. Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS

Møtereferat. Havforskningsinstituttet / Rederi. Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS Møtereferat Prosjekt / nr. : G.O.SARS B.nr. 175 Verft : Flekkefjord bygg 175 Møte : Byggemøte nr. 13 Sted : Flekkefjord Slipp Dato : 27.06.02 Møtedeltakere Sigurd Jan Fanuelsen Jan Olav Olsen Hans Ove

Detaljer

Møtereferat. Flekkefjord slipp & Maskinfabrikk AS. Havforskningsinstituttet/Rederi

Møtereferat. Flekkefjord slipp & Maskinfabrikk AS. Havforskningsinstituttet/Rederi Møtereferat Prosjekt / nr. : G.O.SARS / 99057 Verft : Flekkefjord bygg 175 Møte : Møte angående håndtering av utstyr Sted : HAVFORSKNINGSINITUTTET, Bergen Dato : fredag 23.11.01 Møtedeltakere Sigmund Kroslid

Detaljer

Møtereferat. Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk. Havforskningsinstituttet/Rederi. Sak Emne Ansvarlig Tidsfrist, uke 1 Generell orientering.

Møtereferat. Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk. Havforskningsinstituttet/Rederi. Sak Emne Ansvarlig Tidsfrist, uke 1 Generell orientering. Møtereferat Prosjekt / nr. : G.O.SARS / 99057 Verft : Flekkefjord bygg 175 Møte : Byggemøte nr. 5 Sted : Havforskningsinstituttet, Bergen Dato : Onsdag 08.08.01 Møtedeltakere Sigurd Fanuelsen Jan Olav

Detaljer

Møtereferat. Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS. Havforskningsinstituttet / Rederi

Møtereferat. Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS. Havforskningsinstituttet / Rederi Møtereferat Prosjekt / nr. : G.O.SARS B.nr. 175 Verft : Flekkefjord bygg 175 Møte : Byggemøte nr. 11 Sted : Flekkefjord Slipp Dato : 30.04.02 Møtedeltakere Sigurd Jan Fanuelsen Jan Olav Olsen Hans Ove

Detaljer

Møtereferat. Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS. Havforskningsinstituttet / Miljøsenteret. Peter H. Kahrs (sak 5 og 7)

Møtereferat. Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS. Havforskningsinstituttet / Miljøsenteret. Peter H. Kahrs (sak 5 og 7) Møtereferat Prosjekt / nr. : G.O.SARS B.nr. 175 Verft : Flekkefjord bygg 175 Møte : Byggemøte nr. 15 Sted : Havforskningsinstituttet, Bergen Dato : 27.09.02 Møtedeltakere Sigurd Jan Fanuelsen Jan Olav

Detaljer

Montasje. Leverandøren skal generelt beregne 5 dagers behandlingstid hos oppdragsgiver for godkjenning av milepæler.

Montasje. Leverandøren skal generelt beregne 5 dagers behandlingstid hos oppdragsgiver for godkjenning av milepæler. Vedlegg 4c Teknisk beskrivelse - Prosjektgjennomføring 1 Generelt Anskaffelsen består av komplett MR- maskin, inklusive fjerning av gammelt utstyr, montasje, nytt eller oppgradert RF- bur og opplæring.

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

RESSURSGRUPPEN TRIMMET BYGGING:

RESSURSGRUPPEN TRIMMET BYGGING: Veien til vellykket Trimmet Bygging er samarbeid fra dag én RESSURSGRUPPEN TRIMMET BYGGING: Medspillere er: KLO K.Lund og Oras ETØ Elnan,Teknisk ventilasjonøkovent Miljøventilasjon NCC Helsebygg Midt-

Detaljer

Møtereferat. Sted : Havforskningsinstituttet, Bergen Dato : Onsdag 25.04.01 og torsdag 26.04.01. Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk (FSM)

Møtereferat. Sted : Havforskningsinstituttet, Bergen Dato : Onsdag 25.04.01 og torsdag 26.04.01. Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk (FSM) Møtereferat Prosjekt / nr. : G.O.SARS / 99057 Verft : Flekkefjord bygg 175 Møte : Byggemøte nr. 4 Sted : Havforskningsinstituttet, Bergen Dato : Onsdag 25.04.01 og torsdag 26.04.01. Møtedeltakere Sigurd

Detaljer

Post nr. Tekst Frist Ansvar

Post nr. Tekst Frist Ansvar MØTEREFERAT Oppdrag Søgne Rådhus Oppdragsnr. 8110 727 Tema Byggemøte Dato/tid 04.10.2012 / 09:00 Sted Byggeplass Møte nr. 2 4 Referent Halvor Vassbø Neste møte 18.10.2012 / 09:00 Deltakere Morten Abrahamsen

Detaljer

NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart

NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart Dok. nr.: 100326 Navn på vedlegg: Gjennomføring av kvalitetsrevisjoner Ver.: 1.2 Godkjent dato: 10.02.2010 Vedlegg for: Prosedyre: Planlegge og gjennomføre kvalitetsrevisjoner Dokumentnr.: 100006 Generelt

Detaljer

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel Prosjekt nr. 1000501 Campus Ås, SLP - Gjennomføring Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel 1 Innhold 0 Generelt... 3 1 Prosjektadministrative rutiner... 3 1.1

Detaljer

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling

Sjekkpunkt ved utsett av fisk. Kommentar. handling Sjekkpunkt ved utsett av fisk Montering av utstyr flytekrage, not, fortøyning og flåte Generelt Arbeides det systematisk med IK Akvakultur (eksempelvis; prosedyrer, rutiner, sjekklister og opplæring av

Detaljer

Møte type/nr. Byggemøte nr 19. Deltagere: Selskap / firma: Fork.: Tilstede:

Møte type/nr. Byggemøte nr 19. Deltagere: Selskap / firma: Fork.: Tilstede: MØTEREFERAT Jnr. u/. Møte type/nr. Byggemøte nr 19 Prosjektnavn: Grue barne- og ungdomsskole Plass for mottagers journalføringer: Tiltakshaver: Grue kommune Møtested: Brakkeriggen Møtedato: 01.09.2008

Detaljer

Salten Brann IKS vil fortløpende besvare spørsmål i dette dokument og spørsmålene er besvart i den rekkefølgen de ble mottatt.

Salten Brann IKS vil fortløpende besvare spørsmål i dette dokument og spørsmålene er besvart i den rekkefølgen de ble mottatt. SALTEN BRANN IKS Åpen anbudskonkurranse OSS Ofte Stilte Spørsmål, 4. utgave Saksbehandler: Joakim Jarnæs Løpenummer: 762/2012 Saksnummer: 2012/401 Sted/Dato: Bodø 24.01.2013 INNLEDNING Salten Brann innbyr

Detaljer

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner

Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner 1 Oppfinnelsens område Foreliggende oppfinnelse vedrører en pumpetank for leveranse av sjøvann til utstyr på skip og flytende installasjoner Bakgrunn For å få vann til marint maskineri og prosessutstyr

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007 Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007 Anbud skyvegrind / port 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av skyvegrind / port til hovedadkomst inn til

Detaljer

Møtereferat. Havforskningsinstituttet / Rederi. Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS

Møtereferat. Havforskningsinstituttet / Rederi. Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk AS Møtereferat Prosjekt / nr. : G.O.SARS B.nr. 175 Verft : Flekkefjord bygg 175 Møte : Byggemøte nr. 14 Sted : Flekkefjord Slipp Dato : 20.08.02 Møtedeltakere Sigurd Jan Fanuelsen Jan Olav Olsen Hans Ove

Detaljer

Prosedyre Risikohåndtering

Prosedyre Risikohåndtering Ref.id.: KS&SMS-3-2.6-09 Prosedyre Side 1 av 5 1. Hensikt Identifisere fare, vurdere risiko og sikre at tiltak iverksettes for å redusere risiko, slik at arbeider og operasjoner kan utføres på en trygg

Detaljer

M/F Folgefonn I Rapport fra perioden juni 2010 til november 2011

M/F Folgefonn I Rapport fra perioden juni 2010 til november 2011 M/F Folgefonn I Rapport fra perioden juni 2010 til november 2011 Hardanger Fartøyvernsenter Karsten Mæhl 1 Arbeider utført ved Dåfjorden slipp Etter M/F Folgefonn I sin ankomst til Norge i juni 2010 ble

Detaljer

Søknad om sikkerhetsbemanning på norske skip IDENTIFIKASJONSDATA. Opplysninger om rederiet. Fartøyets identifikasjonsdata

Søknad om sikkerhetsbemanning på norske skip IDENTIFIKASJONSDATA. Opplysninger om rederiet. Fartøyets identifikasjonsdata IDENTIFIKASJONSDATA Opplysninger om rederiet * Navn: * Adresse: * Telefonnummer: * E-post: Faksnummer: * Kontaktperson: Fartøyets identifikasjonsdata * IMO nummer: * Kjenningssignal: * Navn: Navneattest:

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Gyssestad Båtforening Referat fra årsmøtet 16.mars 2011 Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30. Antall fremmøtte stemmeberettigede: 35, samt 1 med fullmakt. Styrets formann

Detaljer

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER VEDLEGG 1 RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE... 3 1.1 Omfang... 3 1.2 Gjennomføring... 3 1.3 Opplæring...

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

1 INNLEDNING. Åsgårdstrand Seilforening. Heising av master ombord og i land med bruk av foreningens mastekran. Versjon 1 10.

1 INNLEDNING. Åsgårdstrand Seilforening. Heising av master ombord og i land med bruk av foreningens mastekran. Versjon 1 10. Åsgårdstrand Seilforening Heising av master ombord og i land med bruk av foreningens mastekran. Versjon 1 10.feb 2010 1 INNLEDNING I forbindelse med at det fra 2010 er flere kranførere, og også at det

Detaljer

1.2 Hva sier bestillingen vedrørende overtakelse?

1.2 Hva sier bestillingen vedrørende overtakelse? Stemmer leveransen med bestillingen? Stemmer leveransen med bestillingen? Hva sier bestillingen om overtakelse? Hva blir levert? Tiltak til forbedring. 1.1 Presentasjon Bjørn Finn Farstadvoll Ansatt i

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Presentasjon av Masteroppgave

Presentasjon av Masteroppgave 1 Presentasjon av Masteroppgave State of the Art Electrical Driven Winches for Offshore Cranes Årsmøte Kranteknisk Forening 2008 Sivilingeniør Margrethe Aven Storheim, DNV 2 Oppgaven Kartlegge state of

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR

KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR Vedlegg nr. 1 KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR for Namsskogan Kommune NAMSSKOGAN KOMMUNE Kommunehuset 7890 NAMSSKOGAN UTARBEIDET AV: NAMSSKOGAN KOMMUNE og COWI AS JANUAR 2016 2/8 KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR

Detaljer

Her følger min syvende rapport i forbindelse med verkstedopphold ved Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri våren 2015.

Her følger min syvende rapport i forbindelse med verkstedopphold ved Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri våren 2015. Her følger min syvende rapport i forbindelse med verkstedopphold ved Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri våren 2015. Rapporten er skrevet av Stuert Rogen Monsen. Dag 27. Onsdag 4.mars 2015. Været: Regn på

Detaljer

AVTALEDOKUMENT MELLOM KRAFTSELSKAP AS

AVTALEDOKUMENT MELLOM KRAFTSELSKAP AS AVTALEDOKUMENT MELLOM KRAFTSELSKAP AS OG ENTRERENØR AS FOR DEL 1 - ANLEGG KOMPLETTE ARBEIDER Juni 2008 Sofienlund 0b-Avtaledokument-v0 Side ii INNHOLDSFORTEGNELSE 0 AVTALEPARTER OG REPRESENTANTER... 1

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Forsvarsbygg kampflybase

Forsvarsbygg kampflybase Forsvarsbygg kampflybase Støytiltak 4. september 2017 Kl. 18:00-19:00 Agenda 1800-1810 åpning og presentasjon av deltakerne fra hhv entreprenør og Forsvarsbygg 1810-1820 Informasjon fra Forsvarsbygg om

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Coating Service AS Att. Leif Vere Postboks 251 4553 Farsund Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage

Detaljer

Havforskningsinstituttet. Godkjent av: KRR SEEMP. Ship Energy Efficiency Management Plan. For G O Sars. IMO nr: 9260316

Havforskningsinstituttet. Godkjent av: KRR SEEMP. Ship Energy Efficiency Management Plan. For G O Sars. IMO nr: 9260316 SEEMP G O SARS Standard Versjon: 1.00 Opprettet: 07.01.2014 Skrevet av: PV Godkjent av: KRR Gjelder fra: 27.03.2014 Sidenr: 1 av 5 SEEMP Ship Energy Efficiency Management Plan For G O Sars IMO nr: 9260316

Detaljer

DS HESTMANDEN KONKURRANSE MED FORHANDLING STÅLUTSKIFTING HOVEDDEKK

DS HESTMANDEN KONKURRANSE MED FORHANDLING STÅLUTSKIFTING HOVEDDEKK Vesterveien 15 B 4613 KRISTIANSAND Telefon 38 10 30 00 Kunde: Vest-Agder museet Dokument nr.: 1898-01 Dokumenttittel: DS HESTMANDEN KONKURRANSE MED FORHANDLING STÅLUTSKIFTING HOVEDDEKK 0 20.04.2016 For

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. GENERELT 1.1 Være SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften Det vil bli tt egen KU avtale. 1.2 Utarbeide kvalitetsplan for egne arbeider 1.3

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Konkurransegrunnlag IV - Revisjon MTA Innventar og utstyr

Konkurransegrunnlag IV - Revisjon MTA Innventar og utstyr KONTRAKTSARBEIDER Konkurransegrunnlag IV - Revisjon 01 2485133 MTA Innventar og utstyr Konkurransegrunnlag del IV 15.04.11 2485133 MTA INVENTAR OG UTSTYR, MARITIM SCENARIOANLEGG 01 Til tilbud 480266 15.04.11

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

PROSJEKTOPPGAVE FAGTEKNIKER HYDRAULIKK Service & Access Basket

PROSJEKTOPPGAVE FAGTEKNIKER HYDRAULIKK Service & Access Basket PROSJEKTOPPGAVE FAGTEKNIKER HYDRAULIKK Service & Access Basket FRANK SANNES Kristiansand 2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING.3 2. OPPGAVENS NAVN OG OPPDRAGSGIVER..3 3. PROBLEMBESKRIVELSE..3 4. MÅL.4

Detaljer

Protokoll i sak 773/2014. for. Boligtvistnemnda 16.12.14. Krav om utbedringer etter utførte termografimålinger ------------------------------------

Protokoll i sak 773/2014. for. Boligtvistnemnda 16.12.14. Krav om utbedringer etter utførte termografimålinger ------------------------------------ Protokoll i sak 773/2014 for Boligtvistnemnda 16.12.14 Saken gjelder: Krav om utbedringer etter utførte termografimålinger ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 16.

Detaljer

Protokoll i sak 666/2012. for. Boligtvistnemnda 29.11.12 ------------------------------------

Protokoll i sak 666/2012. for. Boligtvistnemnda 29.11.12 ------------------------------------ Protokoll i sak 666/2012 for Boligtvistnemnda 29.11.12 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 16. juli 2011 "Kontrakt om planlegging

Detaljer

Kravspesifikasjon. Halden Fengsel Uteplass ved bygg Y

Kravspesifikasjon. Halden Fengsel Uteplass ved bygg Y Kravspesifikasjon Halden Fengsel Uteplass ved bygg Y Innholdsfortegnelse 1. ORIENTERING OM PROSJEKTET... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Rammetillatelse/ ferdigattest... 2 1.3. Prosjektering... 2 1.4. Fremdrift...

Detaljer

BYGGESPESIFIKASJON Selfa Arctic Kystsjark 35 pr. 01.10.2010

BYGGESPESIFIKASJON Selfa Arctic Kystsjark 35 pr. 01.10.2010 BYGGESPESIFIKASJON Selfa Arctic Kystsjark 35 pr. 01.10.2010 Fiskefartøy bygget i glassfiberarmert plast etter anerkjente prinsipper og gjeldende regler for fiske og fangstfartøy. S1.HOVEDDIMENSJONER OG

Detaljer

Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr

Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr Arbeidstilsynets fagforum for arbeidsutstyr Arbeidsgruppe Minikran Rapport som beskriver gruppens arbeid: 1. Arbeidsgruppens representanter og leder 2. Gjennomførte møter og deltakelse 3. Mandat fra Arbeidstilsynet

Detaljer

Taking you to new heights

Taking you to new heights Taking you to new heights Planlegging av tunge løft på land Innhente opplysninger fra kunde Hva skal løftes Hvor skal løftet gjøres Vekt på Kolli/Dimensjoner Oppstillingsplass Bilde av område/objekt som

Detaljer

Referat fra styremøte Shortcar førerforening august 2015

Referat fra styremøte Shortcar førerforening august 2015 Referat fra styremøte Shortcar førerforening august 2015 Tid: Tirsdag 18/08 2015 kl. 19.00 Sted: Harestua Tilstede: Innkalt observatør: Forfall: Johansen, Julius Slatlem, Gudbrand Løken, Hans Petter Frydenlund,,

Detaljer

ROV BÅT KOMPOSITT 15x4m MORGENDAGENS MATERIALE

ROV BÅT KOMPOSITT 15x4m MORGENDAGENS MATERIALE DIMENSJONER: Design nr.: 5000-03-22_Rev. 4 Lengde, samlet, ca..: 14,88 m Beam samlet (med fender), ca.: 3,75 m Crew: 4 Cargo belastning: 2.000 kg bruksfunksjoner Max Speed (lett): 25 kt Drivstofftank:

Detaljer

Referat fra møte i menighetsrådet Tid og sted: kl på Tranby menighetshus.

Referat fra møte i menighetsrådet Tid og sted: kl på Tranby menighetshus. Referat fra møte i menighetsrådet Tid og sted: 9.2.17 kl. 19.00 på Tranby menighetshus. Møtedeltakere: (X=Tilstede. F=Forfall) Berit Baasmo Kvidaland Kjell Håkon Brurberg Ruth Ingeborg Opsahl Elisabeth

Detaljer

UTREDNING FASE 1 LANDSTRØM TIL SKIP AKER SOLUTIONS MOSS

UTREDNING FASE 1 LANDSTRØM TIL SKIP AKER SOLUTIONS MOSS UTREDNING FASE 1 LANDSTRØM TIL SKIP AKER SOLUTIONS MOSS Side: 1 KUNDE Aker Solutions AS KUNDE REF. Erik Opperud TTEL Utredning av mulighet for etablering av landstrøm til skip ved Aker Solutions terminal

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ KJØP AV MULTIDOSEVOGNER MED ELEKTONISK LÅS 15/52783

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ KJØP AV MULTIDOSEVOGNER MED ELEKTONISK LÅS 15/52783 VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ KJØP AV MULTIDOSEVOGNER MED ELEKTONISK LÅS 15/52783 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 2 BEHOVSBESKRIVELSE... 1 2.1 BEHOV ELEKTRONISK

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

Marine Generator Sett 3 til 45 kva

Marine Generator Sett 3 til 45 kva Marine Generator Sett 3 til 45 kva BetaSet standard marineaggregat. Beta Marine har betydelig erfaring fra over 20 års produksjon av marineaggregat til ulike bruksområder: Kanalbåter, passasjerferger,

Detaljer

Mål tegninger maler: Hvordan bestille glass

Mål tegninger maler: Hvordan bestille glass Mål tegninger maler: Hvordan bestille glass Glass og Fasadedagene Trondheim 11-14 april 2013 Anne Ma. Bern Forventing fra kunder: Konkurransedyktige priser Raske tilbakemeldinger Gode leveringstider Riktig

Detaljer

Møtereferat. Møtetype: Styremøte Møte nr 1610 Sted: I havna Møtedato: 11.11.10. Referent: Helge Karlsen Antall sider inkl. denne: 5 Deltakere:

Møtereferat. Møtetype: Styremøte Møte nr 1610 Sted: I havna Møtedato: 11.11.10. Referent: Helge Karlsen Antall sider inkl. denne: 5 Deltakere: Møtereferat Møtetype: Styremøte Møte nr Sted: I havna Møtedato: 11.11.10 Referent: Helge Karlsen Antall sider inkl. denne: 5 Deltakere: Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Roald Nilsen (Kasserer),

Detaljer

Monteringsanvisning Offshore Oppheng

Monteringsanvisning Offshore Oppheng Monteringsanvisning Rev. 05-2014 INNHOLD FORORD 3 H-OPPHENG, 80-180 mm 4 H-OPPHENG, 150-300 mm 5 L-OPPHENG, 60-120 mm 6 GRATINGOPPHENG 7 BULBOPPHENG 8 HYLSEOPPHENG 9 OPPHENGSKLIPS 12 KJETTING 14 SJAKKEL

Detaljer

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.04.08 RE/IF Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Tilråding: Styret

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vedlikeholds- og reparasjonstjenester i forbindelse med ombygging

Detaljer

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon:

Green Rock IISI. 1. Følgende må være ivaretatt ved installasjon: Løsningen er IiSi Green Rock Iisi S 6 og Iisi S 10 er avløpsrenseanlegg for hus med inntil 6 eller 10 beboere. Anleggene har innebygget septiktank og er som basis et biologisk renseanlegg. Kombinert med

Detaljer

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not.

Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Fareområde PM1 Matfisk - Utsett av fisk PM.1.2 Montering av utstyr - not. Eksempler på fareområder Noten bli skadet fra leverandør til oppdretters leveringspunkt/lager/kai. Noten kan bli skadet under lagring.

Detaljer

INNHOLD. 1 Krav til kranfører 2 Hva er en Fastmontert hydraulisk kran? 3 Bruksområder 4 Ulykker med fastmonterte kraner

INNHOLD. 1 Krav til kranfører 2 Hva er en Fastmontert hydraulisk kran? 3 Bruksområder 4 Ulykker med fastmonterte kraner INNHOLD 1 Krav til kranfører 2 Hva er en Fastmontert hydraulisk kran? 3 Bruksområder 4 Ulykker med fastmonterte kraner 5 6 Ståltau til vinsj 7 Hydraulisk anlegg 8 Mekanikk 9 Lastdiagram / Løftekapasitet

Detaljer

Post Ytterdør D3 dørtype DD1 er en skrivefeil, skal være SD1.

Post Ytterdør D3 dørtype DD1 er en skrivefeil, skal være SD1. Spørsmål og svar Nye spørsmål og svar fremkommer med svart i tekst i tabellen under. Spørsmål og svar som tidligere er utsendte beholdes i grå tekst (på denne måten). Dato Spørsmål og svar 15.05.2014 Spørsmål

Detaljer

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Serviceavtale heiser Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Periodisk ettersyn... 3 3. Annet forebyggende vedlikehold... 6 4. Større planlagte vedlikeholdsarbeider... 6 5. Korrektivt

Detaljer

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Mørelaft har siden etableringen i 1995 laftet 6 og 8 hytter, hus og aneks, og har i like mange år fokusert på produktutvikling og kvalitet.

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utdrag: Denne utredning omfatter heisanlegg for person og varetransport i BUEN- Nytt kulturhus i Mandal. Det er foretatt en forenklet vurdering av heiskapasitet

Detaljer

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg.

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg - 5000kg. Type CP-X - Hobby og lett industri Type CP-Y - Industri Type CP-Z - Offshore m/overlastsikring BRUKERMANUAL Crane Partner AS Jekteviken

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

Arrangementskomite for NM Snipe 2016:

Arrangementskomite for NM Snipe 2016: Møtereferat Subject NM Snipe 2016 Møte nr. 4 Møtet startet kl. 18:30 og ble avsluttet kl. 20:15. Møtedato 13.01.2016 20 January 2016 Location: Skipanesvegen 315 Referent: Totland Sign: Date: Tilstede Berit

Detaljer

Norwegian Maritime Authority. Lasse Karlsen technical director

Norwegian Maritime Authority. Lasse Karlsen technical director Norwegian Maritime Authority Lasse Karlsen technical director Kraner, laste- og losseinnretninger mv. Forskrifter Virkeområde Sakkyndige ordning Sakkyndig A1, A og B1 og B Planlagte endringer Sakkyndig

Detaljer

Tittel: Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil

Tittel: Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil Tittel: Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil 1. Hensikt Denne prosedyren for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil har til hensikt å sikre riktig bruk av bil og laste/losseutstyr for å begrense

Detaljer

Sandarhallen spørsmål og svar dokument

Sandarhallen spørsmål og svar dokument Sandar Idrettslag Husebygrenda 60 3219 Sandefjord TIL Sandefjord 02. februar 2015 Interessenter Sandarhallen spørsmål og svar dokument Sandarhallen - totalentreprise idrettshall, fotballhall og idrettshus

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 3

Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 3 Brukerveiledning for ALUSAFE STILLAS kl. 3 Monteringsveiledning rev.2 06.2008 3. Forord 4. Komponentbeskrivelse 5. Materialbeskrivelse og merking INNHOLD 6. Generelle belastningsklasser 7. Klassifisering

Detaljer

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 Sted: Storaas Gjestegård - Kongsberg Tid: 09:00 15:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

Protokoll i sak 927/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 927/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 927/2017 for Boligtvistnemnda 07.12.2017 Saken gjelder: Skade på klikkparkett, lister og utforinger samt reklamasjon på ytterdør, vindu og utvendig skyvedør. ------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedlegg A. Innholdsfortegnelse

Vedlegg A. Innholdsfortegnelse Returkraft AS Vedlegg A: Kravspesifikasjon Kjelrengjøring September 2014 Anskaffelse: 2012/43-2014 Tilbudsfrist: 22. mai 2014 kl. 12.00 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 Oversikt... 3 1.1 Bakgrunn... 3

Detaljer

Sofienlund AVTALEDOKUMENT KOMPLETT LEVERING AV ELEKTRO-MASKIN TEKNISK UTSTYR SOM NØKKELFERDIG ANLEGG FOR MELLOM LEVERANDØR OG UTBYGGER

Sofienlund AVTALEDOKUMENT KOMPLETT LEVERING AV ELEKTRO-MASKIN TEKNISK UTSTYR SOM NØKKELFERDIG ANLEGG FOR MELLOM LEVERANDØR OG UTBYGGER AVTALEDOKUMENT MELLOM LEVERANDØR OG UTBYGGER FOR XYZ KRAFTVERK FOR KOMPLETT LEVERING AV ELEKTRO-MASKIN TEKNISK UTSTYR SOM NØKKELFERDIG ANLEGG APRIL 2013 Nottveit - Vedlegg 10 - Utkast til Avtaledokument

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013)

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013) LINDESNESRÅDET REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Buen kulturhus, Elvesalen Dato: fredag 15.2.2013 Tidsrom: 09:00 12:30 Møtedeltakere:

Detaljer

VIBRASJONSDEMPERE STØYDEMPERE SJOKKDEMPERE

VIBRASJONSDEMPERE STØYDEMPERE SJOKKDEMPERE VIBRASJONSDEMPERE STØYDEMPERE SJOKKDEMPERE Innhold: Side 2 Innledning Side 5 Cupmount Side 6 Paulstradyn Side 7 Vibmar Side 8 LO-mount Side 9 ME-mount Side 10 Luft demper - SLM Side 11 elbe Side 13 Evolo

Detaljer

BRUKSANVISNING HYDRAULISK CAPSTAN C3000 RØR

BRUKSANVISNING HYDRAULISK CAPSTAN C3000 RØR BRUKSANVISNING HYDRAULISK CAPSTAN C3000 RØR VENNLIGST LES DETTE FØR INNSTALLASJON OG BRUK AV UTSTYRET Postboks 74 (Storgata) 8309 Kabelvåg Sentralbord Telefon daglig leder Telefon lager Telefax 76 06 63

Detaljer

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING ALUHAK Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING Rev. 10.2014 Aluhak Systems AS Møllevegen 12 4353 Klepp stasjon Telefon (+47) 51 42 57 00 www.aluhak.no INNHOLD Forord... 4 Komponenter... 5

Detaljer

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000)

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Søyler og bjelker av stål Brannteknisk klassifisering av

Detaljer

Mail-korrespondanse vedr ny bruplate Fra Erik til Rolf Malm Hei Rolf,

Mail-korrespondanse vedr ny bruplate Fra Erik til Rolf Malm Hei Rolf, Mail-korrespondanse vedr ny bruplate 2012 Fra Erik til Rolf Malm 2.4.2012 Hei Rolf, Ny bruplate er bestilt fra Ryfoss betong AS. Dimensjon: L= 2500 cm; B= 4500 cm og T= 250 cm. 20 tonn akseltrykk. Vekt

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 20.10.2015 Referat Møte i styret for CRIStin 19. oktober 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

Havforskningsinstituttet. Godkjent av: PWN SEEMP. Ship Energy Efficiency Management Plan. For Kronprins Haakon. IMO nr:

Havforskningsinstituttet. Godkjent av: PWN SEEMP. Ship Energy Efficiency Management Plan. For Kronprins Haakon. IMO nr: Håndbok Versjon: 1.00 Opprettet: 06.09.2017 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 06.09.2017 Sidenr: 1 av 6 SEEMP Ship Energy Efficiency Management Plan For Kronprins Haakon IMO nr: 9739587 The

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Krav til områdeberedskapsfartøy med NOFO's oljevernutstyr permanent installert ombord

Krav til områdeberedskapsfartøy med NOFO's oljevernutstyr permanent installert ombord Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) NOFO STANDARD 2009 VEDLEGG B Krav til områdeberedskapsfartøy med NOFO's oljevernutstyr permanent installert ombord Utgitt oktober 2010 Rev. 01, mai 2011

Detaljer

Teleskoptribuner. til Sørmarka Arena.

Teleskoptribuner. til Sørmarka Arena. Teleskoptribuner til Sørmarka Arena. I forbindelse med tilrettelegging World Cup i Sørmarak Arena må en blant annet oppgradere antall sitteplasser. Hallen har pr i dag plass til 800 personer på faste tribuner

Detaljer

KONTRAKT Rammeavtale 14/02831 Strømperenovering av avløpsledninger

KONTRAKT Rammeavtale 14/02831 Strømperenovering av avløpsledninger VEDLEGG E KONTRAKT KONTRAKT Rammeavtale 14/02831 Strømperenovering av avløpsledninger Nittedal kommune Unnt. off. iht. Lov-2006-05-10-16 Nittedal Kommune Postboks 63 1483 Hagan heretter benevnt byggherre

Detaljer

Samordnet næringsapparat 8. juni 2011

Samordnet næringsapparat 8. juni 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 8. juni 2011 Sted: Nore og Uvdal Næringspark - Uvdal Tid: 09:00 13:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer