Protokoll i sak 773/2014. for. Boligtvistnemnda Krav om utbedringer etter utførte termografimålinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll i sak 773/2014. for. Boligtvistnemnda 16.12.14. Krav om utbedringer etter utførte termografimålinger ------------------------------------"

Transkript

1 Protokoll i sak 773/2014 for Boligtvistnemnda Saken gjelder: Krav om utbedringer etter utførte termografimålinger Sakens faktiske sider Partene inngår 16. september 2011 "Kontrakt om planlegging og oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus". Forbrukeren kjøper en enebolig. Vederlaget avtales i pkt 5.1 til kr En detaljert leveransebeskrivelse utgjør ett av vedleggene. I klagen for nemnda opplyser forbrukeren at arbeidene ble påbegynt 9. januar 2012 og avsluttet 24. august samme år. Det er ikke fremlagt noen protokoll fra overtakelsesforretningen, men denne opplyses avholdt 25. august Forbrukeren opplyser at han den første vinteren opplevde boligen som overraskende kald, og at han derfor valgte å få foretatt termografimålinger. Disse foretas 21. mars Rapporten foreligger 26. mars. Det fremgår at utetemperaturen var minus 6-7 C da målingene ble foretatt. Den viser at 47 punkter/steder har blitt fotografert. Det opplyses at følgende betegnelser benyttes ved bedømmelse av den tilstanden som fremkommer av det enkelte bildet: Ingen: Bør utbedres: Utbedres: Undersøkes: Det som kan anses som normalt eller akseptabelt Grensetilfeller for hva som kan anses som normalt eller akseptabelt Det som ikke kan anses som normalt eller akseptabelt Dette burde undersøkes nærmere av fagpersonell Bedømmingen fordeler seg som følger: Antall Ingen: 36 Bør utbedres: 7 Utbedres: 4 Stede og forhold merket "bør utbedres": Luftlekkasje mellom tak og vegg i trimrom Kaldt område i hjørne på gulv i teknisk rom i underetasjen Kuldebro/luftlekkasje i teknisk rom i underetasjen Noe luftlekkasje mellom karm og dørblad i teknisk rom i underetasjen 1

2 Luftlekkasje/utettheter mellom terskel og foring i hall Noe kald luft fra tilluftventiler i stue Noe avvik mellom karm og ramme i vindu på bad Steder og forhold merket "utbedres": Luftlekkasje i ytre hjørne på gulv i soverom underetasje Luftlekkasje mellom tak og vegg i hall Luftlekkasje rundt ventilasjonsaggregat i vaskerom. Kald luft fra tilluftventiler. Kalde rør kan være årsak Utett mellom karm og dørblad i vaskerom Under "Generelt" opplyses: Generelt synes vi bygningen har en god standard og lite luftlekkasjer Under "Oppsummering" opplyses det at: Termograferingen viser at konstruksjonen jevnt over er tett og godt isolert, og har stort sett jevn temperatur på flater innenfor samme område. Det tyder på at huset er solid bygget og av god håndverksmessig kvalitet. Det er noen mindre luftlekkasjer som er kommentert i denne rapporten. Disse bør undersøkes av byggmester så raskt som mulig for å unngå kondens-/råteskader. Forbrukeren sender rapporten til entreprenøren 2. april Han ber om tilbakemelding om hva entreprenøren "vil gjøre med dette", samt hva han vil gjøre med "ventilasjonsrørene". Entreprenøren svarer 10. april at han skal se nærmere på "termografering og ventilasjon", noe forbrukeren bekrefter at han setter pris på. Spesielt nevner han behovet for å se på ventilasjonsanlegget, siden dette har "kostet oss mye penger i oppvarming og irritasjon". Det avholdes ett-årsbefaring 7. oktober I protokollen anmerkes diverse forhold som skal utbedres/sjekkes. Blant disse: Termofotografering må sjekkes opp da kunde mener dette burde utbedres Ventilasjonsanlegg etterisoleres på loftet Forbrukeren sender e-post til entreprenøren 11. oktober 2013 der han anmoder om at de forholdene som påpekes i overnevnte termografirapport utbedres nå som entreprenøren allerede er gang med de utbedringene som ble anmerket under ett-årsbefaringen. Det vises spesielt til takstmannens kommentar om at enkelte forhold kan føre til kondens- eller råteskader dersom de ikke utbedres. Disse hevdes å utgjøre mangler i hht bustadoppføringslova, noe som har ført til økte fyringsutgifter i tillegg til ubehag og irritasjoner. Forbrukeren bekrefter at ventilasjonskanaler på loftet har blitt isolert. Det anmodes om tilbakemelding snarest og innen 14 dager. Entreprenøren svarer samme dag at han har "sett på dette". Han anfører at det fremgår av overnevnte rapport at huset fremstår som "utrolig bra", og at det ikke er mye som eventuelt må gjøres. Han opplyser videre at huset har blitt trykktestet i hht byggeforskriftene, og at tetthetstallet er langt innenfor kravet. Det opplyses at saken nå er sendt videre til hovedkontoret for den huskjeden entreprenøren er tilsluttet. Forholdet omkring ventilasjon håpes løst med isolasjon på loftet. Det loves tilbakemelding når tilbakespill fra prosjekteringsavdelingen ved kjedekontoret er mottatt. 2

3 Forbrukeren bekrefter omgående at han har fått et bra hus, men han påpeker igjen at det er noen steder, angitt i termografirapporten, der det der kan oppstå råteskader. Disse kreves utbedret uansett. For øvrig takkes det for en "utrolig god utført 1 årsbefaring". Entreprenøren svarer samme dag at det ikke vil oppstå råteskader så lenge det ikke er hull i dampsperren (plastfolien). Det anføres at termograføren burde ha informert forbrukeren om dette. Dersom det var fare for råteskade, opplyser entreprenøren at han ville ha "møtt på dagen". Han opplyser for øvrig at han venter på svar fra sin prosjekteringsavdeling. Forbrukeren sender e-post til entreprenøren 10. februar 2014 og spør om det er noen ved kjedekontoret han kan ta saken opp med. 7. mars sender han så e-post til dette kontoret. Han forklarer situasjonen i hht overstående, og poengterer at han enda ikke har fått noen tilbakemelding fra entreprenøren, som opplyses å skylde på manglende tilbakespill fra kjedekontoret. Dersom ikke tilbakemelding mottas nå, varsles det om saken vil bli ført videre. Huskjedens kvalitetssikringssjef sender e-post til entreprenøren samme dag og starter med å gratulere han med et "fantastisk godt bygget hus som helt sikkert er godt og varmt å bo i". Han viser imidlertid til forbrukerens utsagn om at entreprenøren venter på tilbakespill fra kjedekontoret. Kvalitetssikringssjefen spør "hva dette går på". Entreprenøren svarer 12. mars 2014 ved å vise til hvem ved kjedekontoret han sendte termografirapporten til. Han gir uttrykk for at han mener huset er bra nok, og viser til at foretatte trykktester viser tall langt under forskriftskravet. Det opplyses spesielt til forbrukeren mener at "klemlist ytterdør/vinduer er noe som skal utbedres m.m.". Entreprenøren spør hva kvalitetssikringssjefen mener om det. Kvalitetssikringssjefen svarer 14. mars 2014 at de forholdene som anføres å måtte utbedres i rapporten "ligger godt innenfor det som i energiberegninger blir definert som kuldebroer og som det er tatt høyde for". Dermed anbefaler han at kravet om utbedring avvises. Dessuten vises det til at boligen er et par år gammel, noe som opplyses å påvirke konstruksjonene og entreprenørens utbedringsplikt. Når det gjelder temperaturen på tilluft i forhold til temperaturen i rommet, opplyses det at en forskjell på 4 5 grader virker normalt, i hht et utsagn fra leverandøren av ventilasjonsanlegget. Det foreslås at man sjekker filteret for å sikre at varmeveksleren fungerer optimalt, og at aggregatet sjekke for å se om det er riktig innregulert. Forbrukeren får overnevnte oversendt 17. mars, og han sender e-post til entreprenøren samme dag, med kopi til kvalitetssikringssjefen. Han vil ikke akseptere at forholdene påpekt i termografirapporten ikke representerer mangler, og krever igjen at forhold bedømt som at de "bør utbedres" og "utbedres" rettes. Det anmodes om et klart svar fra entreprenøren innen 14 dager på om han vil foreta egne undersøkelser og/eller om han godtar/avviser reklamasjonen. Forbrukeren fremmer sak for Boligtvistnemnda 14. august Han krever at påviste feil i termografirapporten utbedres, og at en fagmann fra leverandøren av ventilasjonsanlegget kontrollerer innstillingene av anlegget. Videre krever han at entreprenøren skal dekke utgiften til foretatt termografering, oppgitt til kr Entreprenøren gir tilsvar 5. september Han vedlegger en utskrift fra foretatt tetthetsmåling av boligen. Det fremgår at målingen ble foretatt 13. april 2012, dvs i 3

4 byggeperioden, og etter at kun utvendig vindsperre/vindtetting var etablert, men før varmeisolering og dampsperre. Lekkasjetallet oppgis til 1,11 luftvekslinger pr time. (Forskriftskravet er at tallet skal være lavere enn 2,5) Entreprenøren anfører dermed at boligen tilfredsstiller forskriftskravet, og opplyser at han vil forholde seg til det. Dermed anser han saken som avsluttet fra sin side. Forbrukeren gir tilsvar 15. september Han påpeker at huset oppleves kaldt, og anfører at det ikke kan være riktig at det oppstår "minusgrader inne i rommet". Dessuten anfører han at det må være krav i forhold til "komfort, energi og kondens". Han opplyser at han har varmekabler som trekker ekstra strøm, men at rommet (soverom?) likevel virker kaldt. I tillegg vises det til påpekt fare for kondens og råteskade i vegg. Det opplyses at entreprenøren verken har sett på forholdet, foretatt noen måling, eller fulgt det opp på annen måte. Når det gjelder entreprenørens fremlagte resultat av foretatt tetthetsmåling stilles det spørsmålstegn ved om målingen er foretatt i hht vedlagte "retningslinjer" for slike, utgitt av SINTEF Byggforsk, spesielt med hensyn til værforhold og metode. Entreprenørens målerapport betegnes som "tynn". Forbrukeren vedlegger 2 fotografier tatt av bindingsverksvegg/grunnmur i byggeperioden. Han antyder at det der vises at det kan mangle svillemembran helt ut i hjørnet. Bildene opplyses tatt på 2 av de stedene der det i termografirapporten angis å være avvik. Entreprenøren gir tilsvar 25. september Han anfører at forbrukerens utsagn om at "huset føles kaldere" enn forventet "er lite konkret og håndfast". Han viser igjen til at huset er trykktestet, og hevder at alle detaljer og forskrifter er fulgt. Måleutstyret hevdes å være av godkjent type. Det at det kan oppstå minusgrader innenfor en foring/pakning ved vindu eller svill m.m. hevdes å kunne anses som "ikke unaturlig", og det vises til at heller ikke huskjedens kvalitetssikringssjef "kan se at dette er utenfor standard". Hans oppfatning hevdes å veie tyngre enn, som lekmann. Med henvisning til forbrukerens utsagn om at det av fotografier kan se ut som om det ikke er lagt svillemembran, opplyses det at det både er benyttet slik membran og langt en radonduk under huset. Entreprenøren hevder at det fremgår av bildene at radonduken og svillemembranen "møter hverandre i hjørnet", og at "detaljer er innenfor kravet til tetthet". 2. Sakens rettslige sider Bustadoppføringslova (buofl) gjelder for avtalen. 2.1 Innledning Partene inngår 16. september 2011 "Kontrakt om planlegging og oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus". Forbrukeren kjøper en enebolig. Vederlaget avtales i pkt 5.1 til kr I klagen for nemnda opplyser forbrukeren at arbeidene ble påbegynt 9. januar 2012 og avsluttet 24. august samme år. Det er ikke fremlagt noen protokoll fra overtakelsesforretningen, men denne opplyses avholdt 25. august Forbrukeren opplyser at han den første vinteren opplevde boligen som overraskende kald, og at han derfor valgte å få foretatt termografimålinger. Disse foretas 21. mars Rapporten 4

5 foreligger 26. mars. Den viser at 47 punkter/steder har blitt fotografert. Termograføren bedømmer forholdene som tilfredsstillende i 36 av disse, mens han kommer til at 7 ligger i grenselandet for hva som bør utbedres. Forholdene i 4 punkter bedømmes som så "alvorlige" at de må undersøkes nærmere og utbedres. Under "Generelt" opplyses det imidlertid at:..bygningen har en god standard og lite luftlekkasjer mens det under "Oppsummering" konkluderes med at: Termograferingen viser at konstruksjonen jevnt over er tett og godt isolert, og har stort sett jevn temperatur på flater innenfor samme område. Det tyder på at huset er solid bygget og av god håndverksmessig kvalitet. Det er noen mindre luftlekkasjer som er kommentert i denne rapporten. Disse bør undersøkes av byggmester så raskt som mulig for å unngå kondens-/råteskader. Forbrukeren krever utbedringer av påpekte forhold, spesielt knyttet til påviste luftlekkasjer og kalde overflater, mens entreprenøren hevder at huset er godt nok med hensyn til tetthet, dokumentert med fremlagt protokoll fra utført tetthetsmåling. Forbrukeren fremmer sak for Boligtvistnemnda 14. august Han krever at påviste feil i termografirapporten utbedres, og at en fagmann fra leverandøren av ventilasjonsanlegget kontrollerer innstillingene av anlegget. Videre krever han at entreprenøren skal dekke utgiften til foretatt termografering, oppgitt til kr Krav knyttet til forhold påpekt i termografirapport Partenes anførsler Forbrukeren anfører at det ikke kan være riktig at det oppstår "minusgrader inne i rommet". Han viser da trolig til ett av termografibildene som viser minus 1,9 C i et hjørne av gulvet i et soverom i underetasjen. Dette er samme sted som han med grunnlag i fremlagt fotodokumentasjon fra byggeperioden antyder at det kan mangle svillemembran helt ut i hjørnet. Forbrukeren anfører at det må være krav i forhold til "komfort, energi og kondens". Han opplyser at han har varmekabler som trekker ekstra strøm, men at rommet likevel virker kaldt. I tillegg vises det til at termograføren påpeker at det er fare for kondens og råteskader om ikke påpekte forhold utbedres. Entreprenøren anfører at forbrukerens utsagn om at "huset føles kaldere" enn forventet "er lite konkret og håndfast". Han viser til at huset er trykktestet, og at tetthetstallet på 1,11 luftvekslinger er langt under forskriftskravet om maksimalt 2,5. Måleutstyret som ble benyttet hevdes å være av godkjent type. Dessuten opplyser han at målingen ble foretatt kun med utvendig vindsperre etablert, men før isolering og montering av innvendig dampsperre. Han anfører at alle detaljer og forskrifter er fulgt, og at også kvalitetssjefen for den huskjeden han er med i er enig i dette etter å ha fått oversendt overnevnte termografirapport. Det at det kan oppstå minusgrader innenfor en foring/pakning ved vindu eller svill m.m. hevdes å kunne anses som "ikke unaturlig", og det vises til at heller ikke huskjedens kvalitetssikringssjef "kan se at dette er utenfor standard". Hans oppfatning hevdes å veie tyngre enn, som lekmann. Med henvisning til forbrukerens utsagn om at det av fotografier kan se ut som om det ikke er lagt svillemembran, opplyses det at det både er benyttet slik membran og langt en radonduk 5

6 under huset. Entreprenøren hevder at det fremgår av bildene at radonduken og svillemembranen "møter hverandre i hjørnet", og at "detaljer er innenfor kravet til tetthet". Forbrukeren stiller imidlertid spørsmålstegn ved om entreprenørens tetthetsmåling er foretatt i hht fremlagte "retningslinjer" for slike, utgitt av SINTEF Byggforsk, spesielt med hensyn til værforhold og metode Nemndas synspunkter Selv om boligen totalt sett oppfyller byggeforskriftens krav til tetthet, betyr ikke det at det ikke kan være lokale luftlekkasjer som kan føre til kondens- og råteskader. Det vises spesielt til bestemmelsen i teknisk byggeforskrift (TEK10) "Fukt fra inneluft" det det heter at: Bygningsdeler og konstruksjoner skal prosjekteres og utføres slik at de ikke blir skadelig oppfuktet av kondensert vanndamp fra inneluften. En kald overflate kan føre til kondens hvis/når den relative luftfuktigheten i rommet blir høy nok, men uten å være unormalt høy f.eks. i et soverom. Nemnda kommer til at termograførens opplisting av forhold merket "bør utbedres" ikke i tilstrekkelig grad dokumenterer at representerer mangler, jfr buofl 25. Han lister imidlertid også opp 4 forhold som han mener må utbedres. Disse er: Luftlekkasje i ytre hjørne på gulv i soverom underetasje Luftlekkasje mellom tak og vegg i hall Luftlekkasje rundt ventilasjonsaggregat i vaskerom. Kald luft fra tilluftventiler. Kalde rør kan være årsak Utett mellom karm og dørblad i vaskerom Med grunnlag i erfaringer fra nemndas tekniske fagkyndige medlemmer, kommer nemnda til at det ikke i tilstrekkelig grad er sannsynliggjort at det foreligger overhengende fare for kondensskader annet sted enn i hjørnet i soverommet. Nemnda kommer dessuten til at de fremlagte fotografiene fra byggeperioden, tatt fra utsiden, helt klart viser at svillmembranen ikke er ført helt ut under svill i hjørnet. Entreprenøren skal derfor utbedre forholdet. Selv om kondensfaren knyttet til de andre påviste luftlekkasjene anses som liten, kommer nemnda i dette tilfellet til at entreprenøren også skal utbedre disse forholdene, siden arbeidet enkelt kan utføres fra innsiden, og må anses å medføre liten ressursinnsats. 2.3 Kontroll av ventilasjonsanlegg I klagen for nemnda krever forbrukeren at entreprenøren skal sørge for at en fagmann fra leverandøren av ventilasjonsanlegget kontrollerer innstillingene av dette. Entreprenøren har ikke kommentert kravet. Nemnda kan ikke se at det er dokumentert eller på annen måte sannsynliggjort at det foreligger mangler med hensyn til anleggets innstillinger. Forbrukeren gis dermed ikke medhold. 6

7 2.4 Utgifter til termografering I klagen for nemnda krever forbrukeren at entreprenøren skal dekke utgiften til foretatt termografering, oppgitt til kr Entreprenøren har ikke kommentert kravet. Forbrukeren har fått medhold i kravet om utbedringer av forhold knyttet til påviste luftlekkasjer i termografirapporten. Nemnda kommer derfor til at entreprenøren skal dekke forbrukerens utgift til denne stor kr 7 500, forutsatt at denne dokumenteres. 3. Konklusjoner Entreprenøren skal utbedre de 4 forholdene knyttet til luftlekkasjer som oppgis som nødvendige i termografirapporten fra 26. mars Entreprenøren skal dekke forbrukerens utgift til termografering stor kr 7 500, forutsatt at denne dokumenteres. 7

Protokoll i sak 707/2013. for. Boligtvistnemnda 03.09.14

Protokoll i sak 707/2013. for. Boligtvistnemnda 03.09.14 Protokoll i sak 707/2013 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Reklamasjoner vedrørende leveranser og utført arbeid. Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider

Detaljer

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 697/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------

Detaljer

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ Protokoll i sak 721/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 14. desember

Detaljer

Protokoll i sak 747/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14

Protokoll i sak 747/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14 Protokoll i sak 747/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Uenighet om oppgjør krav og motkrav ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne skal få bygget en enebolig

Detaljer

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 766/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 6. oktober

Detaljer

Protokoll i sak 672/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Klage på parkett og på innsig av innsektet sølvkre ------------------------------------

Protokoll i sak 672/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Klage på parkett og på innsig av innsektet sølvkre ------------------------------------ Protokoll i sak 672/2012 for Boligtvistnemnda 27.02.13 Saken gjelder: Klage på parkett og på innsig av innsektet sølvkre ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren markedsfører

Detaljer

Protokoll i sak 705/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 705/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 705/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Entreprenørens krav om sluttoppgjør, samt forbrukernes reklamasjoner på utført arbeid, krav om dagmulkt og erstatning ------------------------------------

Detaljer

Protokoll i sak 746/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Kvistgjennomslag på malt innvendig panel ------------------------------------

Protokoll i sak 746/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Kvistgjennomslag på malt innvendig panel ------------------------------------ Protokoll i sak 746/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Kvistgjennomslag på malt innvendig panel ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren har fått i oppgave

Detaljer

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 703/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Reklamasjon høyder på klosett ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Kontrakten mellom partene er ikke fremlagt

Detaljer

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ Protokoll i sak 744/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne skal

Detaljer

Protokoll i sak 790/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 790/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 790/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Klage på plassering postkasse og på type monterte terskler på innerdører ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider

Detaljer

Protokoll i sak 714/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 714/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 714/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på manglende fall til sluk på gulv i bad, og på feil farge på fliser ------------------------------------ 1. Sakens faktiske

Detaljer

Protokoll i sak 613/2011. for. Boligtvistnemnda 31.01.12. Krav om prisavslag og utbedring vedrørende anførte mangler med leveransen

Protokoll i sak 613/2011. for. Boligtvistnemnda 31.01.12. Krav om prisavslag og utbedring vedrørende anførte mangler med leveransen Protokoll i sak 613/2011 for Boligtvistnemnda 31.01.12 Saken gjelder: Krav om prisavslag og utbedring vedrørende anførte mangler med leveransen ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider

Detaljer

Protokoll i sak 627/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 627/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 627/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Krav om prisavslag for arealtap - bolig ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren markedsfører et

Detaljer

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------ Protokoll i sak 794/2015 for Boligtvistnemnda 17.06.15 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 11. september 2013 «Kontrakt om kjøp

Detaljer

Protokoll i sak 695/2013. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 695/2013. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 695/2013 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav om heving av kjøp alternativt prisavslag og erstatning for setningsskader ------------------------------------ 1. Sakens faktiske

Detaljer

Protokoll i sak 731/2013. for. Boligtvistnemnda 03.09.14

Protokoll i sak 731/2013. for. Boligtvistnemnda 03.09.14 Protokoll i sak 731/2013 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Totalrenovering - uenighet om betaling ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 13. mai 2013 Kontrakt

Detaljer

Protokoll i sak 584/2011. for. Boligtvistnemnda 13.05.11

Protokoll i sak 584/2011. for. Boligtvistnemnda 13.05.11 Protokoll i sak 584/2011 for Boligtvistnemnda 13.05.11 Saken gjelder: Krav om erstatning om dekning for utgifter i forbindelse med reklamasjon og utbedring, samt krav om utvidet reklamasjonsperiode ------------------------------------

Detaljer

Protokoll i sak 675/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13

Protokoll i sak 675/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13 Protokoll i sak 675/2012 for Boligtvistnemnda 27.02.13 Saken gjelder: Krav om flytting av feilplassert garasje ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren har et utbyggingsområde

Detaljer

Protokoll i sak 625/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 625/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 625/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Krav om erstatning/prisavslag for anførte feil og mangler. Krav om dagmulkt for forsinket ferdigstillelse ------------------------------------

Detaljer

Protokoll i sak 738/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14 ------------------------------------

Protokoll i sak 738/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14 ------------------------------------ Protokoll i sak 738/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne skal få bygget en ny enebolig. De har selv

Detaljer

Protokoll i sak 665/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Krav om prisavslag for manglende høyde i garasjeåpning ------------------------------------

Protokoll i sak 665/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Krav om prisavslag for manglende høyde i garasjeåpning ------------------------------------ Protokoll i sak 665/2012 for Boligtvistnemnda 27.02.13 Saken gjelder: Krav om prisavslag for manglende høyde i garasjeåpning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne inngår

Detaljer

Marte Boro. nes. Mangler en denne oversikten, kan det føre til mange overraskelser underveis i byggeprosessen, kostnadsoverskridelser,

Marte Boro. nes. Mangler en denne oversikten, kan det føre til mange overraskelser underveis i byggeprosessen, kostnadsoverskridelser, Når man skal tilbakeføre et gammelt hus til fordoms prakt, bør man benytte sjansen til å isolere bedre. Skal man skifte panel må man i alle fall sørge for god tetting. Og ofte kan man få til noen centimetre

Detaljer

Termografi og tetthetskontroll

Termografi og tetthetskontroll Presentasjon 3. november 2009 Først litt om NHS og meg selv; NHS ble startet opp i 1995 Vi har spesialisert oss på det navnet tilsier, Husinspeksjoner og Skadetakster Jeg har jobbet som takstmann i ca

Detaljer

LA-2004-100402 Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning.

LA-2004-100402 <noscript>ncit: 1:01</noscript> Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning. Side 1 av 18 LA-2004-100402 INSTANS: Agder lagmannsrett - Dom DATO: 2005-08-31 PUBLISERT: LA-2004-100402 STIKKORD: Avhendingsloven. Heving. Berikelse. Erstatning. SAMMENDRAG: Krav om heving tatt til følge

Detaljer

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Lars Haltbrekken: Energifrigjøring i bygg gir Norges største kraftverk - For å redusere utslippene av CO 2 er tiltakene du selv gjør de viktigste, sier leder Lars

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Veiledning om reklamasjonsrettigheter

Veiledning om reklamasjonsrettigheter Veiledning om reklamasjonsrettigheter Informasjon fra Forbrukerrådet til deg som byggherre (forbruker) når boligen er klar for overtakelse Informasjonen bygger på standardkontraktene for oppføring av bolig

Detaljer