Resultat Det ble målt et gjennomsnittlig luftvekslingstall på n50 = 1,4 luftvekslinger per time.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat Det ble målt et gjennomsnittlig luftvekslingstall på n50 = 1,4 luftvekslinger per time."

Transkript

1 Att.: XXX prosjektleder Oppdragsbeskrivelse Denne rapporten gjelder X barnehage Bygningen er oppført i 09, og byggemeldt som Andre bygninger etter TEK07 i følge oppdragsgiver. Trykktesting ble utført for å kontrollere om bygningen tilfredsstiller gjeldende kr i byggeforskriftene. Forskriftskr Henviser til TEK07 angående gjeldende luftvekslingstall. Krene gjelder ved trykkforskjell på 50 Pa (n50) mellom ute og inne. Småhus (enebolig) Leiligheter og andre bygninger Lenergihus Passivhus n50 = 2,5 luftvekslinger per time. n50 = 1,5 luftvekslinger per time. n50 = 1,0 luftvekslinger per time. n50 = 0,6 luftvekslinger per time. Denne bygningen defineres som Andre bygninger med kr ikke over n50 = 1,5 luftvekslinger per time. Luftvekslingstall angir forholdet mellom målt lekkasjeluft dividert på innvendig volum. Volum som er benyttet i denne testen er 5378 m³. Volumet er oppmålt på stedet. Resultat Det ble målt et gjennomsnittlig luftvekslingstall på n50 = 1,4 luftvekslinger per time. Det ble påvist partielle luftlekkasjer i forbindelse med samtlige vinduer i klimaskjermen. Det ble også påvist partielle luftlekkasje i overgang yttervegg mot himling (bærende undertak) enkelte steder i bygningen. Ovennevnte partielle luftlekkasjer er i størrelsesorden fra 0,3 til 3,7 m/s i de ulike lekkasjepunktene. Se vedlagte rapport for ytterligere detaljer. Konklusjon Basert på ovennevnte forskriftskr tilfredsstiller måleresultatet gitt grenseverdi i byggeforskriftene med hensyn til luftvekslingstall. Det er påvist partielle lufthastigheter som overstiger anbefalingene i byggdetaljblad Se også side 2 Rapporterte vik i rapporten Ta gjerne kontakt med oss ved eventuelle spørsmål. Vi takker for oppdraget og står gjerne til tjeneste ved en senere anledning. Med vennlig hilsen Omega Termografering AS Helge Skaug Sertifisert byggtermografør DNV-10-OSL-BT gang sertifisert Hans Ol Vestlie Fagsjef bygg

2 Oppdragsinformasjon Inspeksjon utført dato: i tidsrommet Avtalenummer: (XXXX) Kunde: XXX Adresse: XXX Poststed: XXX Kontaktperson: XXX Kontrollsted: Type bygning: Barnehage Byggemeldt som: Andre bygninger Byggemeldt år: 08 Byggeår: 09 Volum: 5378 m³

3 Insp. dato: Informasjon Generell informasjon (trykktesting og termografering) IR-bildene (Termogram) viser objektets / bygningsdelens overflatetemperatur. Stolpene til høyre for IR-bildene, er unike for hvert IR-bilde og viser sammenhengen mellom temperatur og farge. På termogrammene (bildene i venstre rapportside) er det merket 2 arealer, Ar1 og Ar2, markert som sirkler. Målt verdi i Ar1 viser høyeste målte temperatur i arealet Ar1 og målt verdi i område Ar2 viser leste målte temperatur i arealet Ar2. Arealet (sirkelen) for Ar1 er et valgt område som indikerer en god referansetemperatur. Arealet (sirkelen) for Ar2 viser et vik fra referansetemperaturen i dette grensede bygningsmessige området. Store gradienter (mørkere områder som skiller seg ut fra resten) viser temperaturvik som kan indikere bygningsmessige vik. Metode Termograferingen er utført etter NS-EN 137 "Kvalitativ metode for å oppdage termiske uregelmessigheter i bygningers klimaskjermer". Rapporten er utarbeidet etter Metode B (punkt 7.2). Tetthetstesten er utført etter NS-EN "Bestemmelser bygningers luftlekkasje". Rapporten er utarbeidet etter punkt metode B i ovennevnte standard. Byggdetaljblad er lagt til grunn for å fastsette maksimal anbefalt hastighet på luften i luftlekkasjepunktene.i byggdetaljbladet defineres oppholdssonen i et rom som inntil 60cm fra yttervegg. I denne sonen bør ikke lufthastigheten overstige 0,15 m/s. Erfaringstall viser at lufthastigheter på 1,2 m/s ved 50 Pa undertrykk målt i lekkasjepunktet, tilsvarer 0,15 m/s målt i oppholdssonen ved normale driftsforhold i bygningen (ved undertrykk). Alle lufthastigheter er målt i og inntil 5 cm fra lekkasjepunktet. Energikr Det henvises til teknisk forskrift 07 (TEK07) og kapittel 8-2 Energikr - ut fra to modeller som følger. 8-21a Energitiltaks- modellen legges til grunn for prosjekteringen (NS 3031). 8-21b Energiramme- modellen legges til grunn for prosjekteringen (NS 3031). Ovennevnte energikr og energimodeller er ikke en del denne rapport. Rapporterte vik Som det framgår IR-bildene (termogrammene) i rapporten er det påvist vik. Manglende eller feilmontert vindtetting eller diffusjonssperre, eller andre feil og mangler, vil kunne føre til raskere bygningsforfall, dårligere inneklima, økt energibruk og vil kunne medføre helseplager. Rapporterte vik kan være bygningsmessige konstruksjonsdetaljer, luftlekkasjer, kuldebroer, fukt, sopp, nedkjølte flater eller andre feil eller mangler, eller det kan være en kombinasjon disse som gir variabel overflatetemperatur. Årsaken kan være mangelfull vindsperre, dampsperre eller andre utettheter i konstruksjonen, manglende eller feil montert isolasjon, kondens- og fuktproblemer samt andre forhold som kan gi en variabel temperatur. Det anbefales at rapporten fremlegges for bygningskyndige fagpersoner før eventuelle tiltak iverksettes. Omega Termografering AS Hovedkontor: Tlf.: Fax: E-post / internett 2

4 Insp. dato: Informasjon 30,2 C Øverste IR-bilde viser luftlekkasjer. Luftlekkasjer fremstår som tunger på termogrammene Nederste IR-bilde viser manglende isolasjon. Manglende isolasjon vises som kaldt felt(mørkere farge) på termogrammene. Eksempelbilde 0-4,7 C 14,1 C IR-bildene viser objektets overflatetemperatur. Temperaturforskjellen vises ved fargeforskjeller. Stolpene til høyre for IR-bildene viser hvilken temperatur fargene representerer. Hvert IR-bilde har sin egen temperaturskala. Det betyr at for eksempel gul farge ikke trenger å vise den samme temperaturen på to IR-bilder tatt i samme rom. Eksempelbilde 6,1 C 8 Vi kan regulere hvilke temperaturer vi vil ha med på et IR-bilde for bedre å kunne dekke/vise vik. Det betyr at IR-bildene kan ha forskjellige farger, men ha samme overflatetemperaturer. Kaldras: Kaldras kan oppstå når inneluften treffer en kald glassflate og kjøles ned. Den kalde luften vil synke. Hvor fort luften synker, er hengig utetemperaturen og høyden på vinduet. Kaldras vil kunne gi en trekkfølelse. Ved å sette opp en varmelist/panelovn eller radiator under vinduene, kan kaldraset minskes betraktelig. Varmekabler gir ikke like god effekt mot kaldras. Støvkondens (heksesot): Støvkondens kan oppstå ved at det er forskjellige overflatetemperaturer i et rom. Dette kan skyldes feil ved isoleringen eller kuldebro. Støvet i luften vil kunne binde seg elektrostatisk til den kaldere overflaten. Ved lyse flater vil støvkondens kunne føre til at overflaten ser ut til å ha ujevn tilsmussing. Støvkondens kan være veldig vanskelig om ikke umulig å vaske bort. Støvkondens kan spesielt oppstå der det røykes, fyres på åpen peis, ved åker og i byer. Fremgangsmåte: Ytterdører, vinduer og ventiler blir lukket og mekanisk trekk blir tapet (I følge sjekkliste). Det blir foretatt trykkmålinger med medbrakt vifte. Måling(er) gir luftvekslingstall som er grunnlaget for å påvise om bygningen holder eventuelle kr i byggeforskriftene. Termograferingen blir utført ved 50 Pa undertrykk som tilsvarer samme undertrykk man vil kunne få på innsiden veggen når det blåser frisk bris ute. 3

5 Insp. dato: Måleutstyr Termografikamera: Flir ThermaCam E-300 Kalibrert Trykkutstyr: Minneapolis BlowerDoor Kalibrert Vindhastighetsmåler: TSI 9535 A Kalibrert Omgivelser Trykkforhold: -50 Pa (Le- og Lovartside) Ved termografering Vind/værforhold: 1 m/s Utetemperatur: 13 C Ved termograferingens begynnelse Utetemperatur 17 C Ved termograferingens slutt Innetemperatur: 21 C Ved termograferingens begynnelse Innetemperatur: 21 C Ved termograferingens slutt Innvendig volum: 5378 m³ Type oppvarming: Vannbåren gulvvarme. Type ventilasjon: Balansert. Kontrollerte bygningsdeler: Alle yttervegger og overgang vegg - undertak enkelte steder.. Termografør Termografør: Helge Skaug Termografør e-post: Termografør telefon: DNV-sertifikat nr.: DNV-10-OSL-BT-046. Rapportdato: Tilstede under inspeksjonen var sertifisert byggtermografør Joachim Hellstrøm og Helge Skaug sertifiserte termografører. 4

6 Insp. dato: Ar1: C Ar2: IR:1 Rom:S12 Kommentar: m/s Spis Luftlekkasje i overgang innvendig utvendig vegg. 1,0 Ar1: C Ar2: IR:2 Rom:S12 Kommentar: m/s Spis Nedkjølte flater i vegg C Ar2:.0 Ar1: IR:3 Rom:S12 Kommentar: m/s Spis 1,5 5

7 Insp. dato: Ar2: C Ar1: IR:4 Rom:S12 Kommentar: m/s Spis Luftlekkasje i vindu mellom karm og foring. 2, C 26 Ar2:.4 Ar1:.4.2 IR:5 Rom:S12 Kommentar: m/s Spis Nedkjølte flater / trekk i lukkede konstruksjoner. Luftlekkasje i overgang vegg - tak. 0,7 Ar1:25.9 Ar2: C IR:6 Rom:S17 Kommentar: m/s VF 1,5 6

8 Insp. dato: Ar1:15.9 Ar2: C IR:7 Rom:S Kommentar: m/s Vognskjul 0,5 Ar1: C Ar2: IR:8 Rom:S Kommentar: m/s Vognskjul 2, C Ar1:.9 25 Ar2: IR:9 Rom:S Kommentar: m/s Vognskjul 7

9 Insp. dato: C Ar2:14.1 Ar1: IR:10 Rom:S Kommentar: m/s Vognskjul 1,4.6 C Ar2:.4 Ar1: IR:11 Rom:S Kommentar: m/s Grovgard. 1, C Ar1:.2 Ar2: IR:12 Rom:S Kommentar: m/s 3,3 - Grovgard. Luftlekkasje i vindu mellom glass og ramme. 1,4 8

10 Insp. dato: C Ar1:.5 Ar2: IR:13 Rom:S Kommentar: m/s Grovgard. Luftlekkasje i vindu mellom karm og ramme. Nedkjølte flater / trekk i lukkede konstruksjoner i vegg. 0, C Ar2:14.2 Ar1: IR:14 Rom:S13 Kommentar: m/s Fingarderobe Luftlekkasje i vindu mellom karm og ramme. 2,0.8 C Ar1:21.0 Ar2: IR:15 Rom:S Kommentar: m/s 1,5 9

11 Insp. dato: C Ar1:.9 Ar2: IR: Rom:S Kommentar: m/s 1,1 Ar2: C Ar1: IR:17 Rom:S Kommentar: m/s Luftlekkasje i vindu mellom karm og ramme. 2, C Ar1:.8 Ar2: IR:19 Rom:S Kommentar: m/s 1,6 10

12 Ar1: C Insp. dato: Ar2: IR: Rom:S Kommentar: m/s 3, C Ar2:13.3 Ar1: IR:21 Rom:S Kommentar: m/s Luftlekkasje i vindu mellom karm og ramme. 0,5 Ar2: C Ar1: IR: Rom:S21 Kommentar: m/s 1,6 11

13 Insp. dato: Ar2:12.2 Ar1: C 15.1 IR:23 Rom:S21 Kommentar: m/s 1,8 Ar2:13.5 Ar1:.7.4 C 15.7 IR: Rom:S Kommentar: m/s 2, C 30 Ar2:.0 Ar1: IR:25 Rom:S Kommentar: m/s Nedkjølte flater / trekk i lukkede konstruksjoner. Mulig mangelfull isolering i lys flekk på vegg. 12

14 Ar2: C Insp. dato: Ar1: IR:26 Rom:S25 Kommentar: m/s Ar1:.6.8 C Ar2: IR:27 Rom:S25 Kommentar: m/s Ar2:11.4 Ar1: C 15.3 IR:28 Rom:S29 Kommentar: m/s Stell Luftlekkasje i vindu mellom karm og ramme. 13

15 Insp. dato: Ar2: C Ar1: IR:29 Rom:S29 Kommentar: m/s Stell Ar2:.4 Ar1:.3.7 C 17.3 IR:30 Rom:S27 Kommentar: m/s 23.1 C Ar1:.3 Ar2: IR:31 Rom:S27 Kommentar: m/s lek 14

16 Insp. dato: Ar2:.4 Ar1: C IR:32 Rom:S27 Kommentar: m/s Nedkjølte flater / trekk i lukkede konstruksjoner. Ar1: C Ar2: IR:33 Rom:S02 Kommentar: m/s Ar1:.6.1 C Ar2: IR:34 Rom:S06 Kommentar: m/s Grovgard. 15

17 Insp. dato: C Ar1:.6 Ar2: IR:35 Rom:S06 Kommentar: m/s Grovgard. Nedkjølte flater / trekk i lukkede konstruksjoner C Ar2:.9 Ar1: IR:36 Rom:S08 Kommentar: m/s Vannlek Luftlekkasje i vindu mellom karm og ramme. Ar1: C 26 Ar2:.5.0 IR:37 Rom:S08 Kommentar: m/s Vannlek Luftlekkasje i vindu mellom glass og ramme. 2,3

18 Insp. dato: Ar2: C Ar1: IR:38 Rom:S09 Kommentar: m/s Stell 2, C Ar1:23.0 Ar2: IR:39 Rom:S11 Kommentar: m/s Nedkjølte flater i vegg. Markant vik nede ved gulv C Ar2:17.6 Ar1:.3.7 IR:40 Rom:S11 Kommentar: m/s 17

19 Insp. dato: Ar1: C Ar2: IR:41 Rom:S11 Kommentar: m/s Nedkjølte flater / trekk i lukkede konstruksjoner. Ar2:19.7 Ar1: C IR:42 Rom:S10 Kommentar: m/s Luftlekkasje i vindu mellom karm og ramme C Ar1: Ar2: IR:43 Rom:S10 Kommentar: m/s

20 Insp. dato: C Ar1:.8 Ar2: IR:44 Rom:S10 Kommentar: m/s 23.4 C Ar1:.7 Ar2: IR:45 Rom:S10 Kommentar: m/s Luftlekkasje i overgang gulv - vegg C Ar2:15.2 Ar1: IR:46 Rom:Ø02 Kommentar: m/s 19

21 Insp. dato: Ar2:.7 Ar1: C 17.2 IR:47 Rom:Ø02 Kommentar: m/s Nedkjølte flater i himling. Sjekk overgang vegg - tak..5 C Ar1:.1 Ar2: IR:48 Rom:Ø03 Kommentar: m/s Luftlekkasje i vindu mellom karm og foring. Ar1:.2 Ar2: C 15.1 IR:49 Rom:Ø03 Kommentar: m/s Luftlekkasje i vindu mellom karm og ramme.

22 Insp. dato: Ar2:12.2 Ar1:.1.1 C 14.5 IR:50 Rom:Ø03 Kommentar: m/s Luftlekkasje i vindu mellom karm og foring C Ar1:.7 Ar2: IR:51 Rom:Ø03 Kommentar: m/s Luftlekkasje i overgang vegg - tak. 2, C Ar1:21.4 Ar2: IR:52 Rom:Ø05 Kommentar: m/s Luftlekkasje i dør mellom glass og ramme. Luftlekkasje i overgang gerikt vegg. 3,7 21

23 Insp. dato: C Ar1:.5 Ar2: IR:53 Rom:Ø05 Kommentar: m/s Luftlekkasje i hjørnet C Ar1:21.5 Ar2: IR:54 Rom:Ø05 Kommentar: m/s Luftlekkasje i vindu mellom karm og foring. Luftlekkasje i overgang gerikt vegg. Ar2: C Ar1:.8.8 IR:55 Rom:Ø08 Kommentar: m/s

24 Insp. dato: Ar1:19.9 Ar2: C 15.9 IR:56 Rom:Ø09 Kommentar: m/s Luftlekkasje i vindu mellom karm og foring. Ar1:.0.2 C Ar2: IR:57 Rom:Ø09 Kommentar: m/s.4 C Ar1:.1 Ar2: IR:58 Rom:Ø09 Kommentar: m/s Nedkjølte flater i vegg. 23

25 Insp. dato: Ar2: C Ar1: IR:59 Rom:Ø09 Kommentar: m/s Luftlekkasje i overgang vegg - tak. Ar1: C 28 Ar2: IR:60 Rom:Ø12 Kommentar: m/s Luftlekkasje i overgang vegg - himling. Luftlekkasje i overgang gerikt vegg. Luftlekkasje i vindu mellom karm og foring C 28 Ar2:23.1 Ar1: IR:61 Rom:Ø12 Kommentar: m/s Nedkjølte flater / trekk i overgang vegg - himling. Sjekk overgang vegg tak.

26 Insp. dato: C Ar1:27.8 Ar2: IR:62 Rom:Ø12 Kommentar: m/s 31.2 C Ar2: Ar1: IR:63 Rom:Ø01 Kommentar: m/s Gang 26.7 C 26 Ar2:19.6 Ar1: IR:64 Rom:Ø14 Kommentar: m/s Luftlekkasje i vindu mellom karm og ramme. Luftlekkasje i overgang gerikt vegg. 25

27 Insp. dato: C Ar2:19.4 Ar1:.0.2 IR:65 Rom:Ø Kommentar: m/s Grovgard C Ar1:.9 Ar2: IR:66 Rom:Ø Kommentar: m/s Grovgard C Ar2:.5 Ar1:.4.1 IR:67 Rom:Ø19 Kommentar: m/s Gang 26

28 Insp. dato: Ar1:.3 Ar2: C 15.9 IR:68 Rom:Ø19 Kommentar: m/s Gang 21.6 C Ar1:.3 Ar2: IR:69 Rom:Ø23 Kommentar: m/s Grovgard C Ar1:.7 Ar2: IR:70 Rom:Ø25 Kommentar: m/s 27

29 Insp. dato: Ar1: C Ar2: IR:71 Rom:Ø25 Kommentar: m/s Nedkjølte flater i himling..8 C Ar1:21.9 Ar2: IR:72 Rom:F08 Kommentar: m/s Kjøk. Luftlekkasje i vindu mellom karm og foring. Luftlekkasje i overgang gerikt vegg C Ar1:.8 Ar2: IR:73 Rom:F08 Kommentar: m/s Kjøk. 28

30 Insp. dato: Ar1:.0 Ar2: C.5 IR:74 Rom:F08 Kommentar: m/s Kjøk C Ar1:.3 Ar2:.9.0 IR:75 Rom:A03 Kommentar: m/s Personal Ar2:17.2 Ar1: C IR:76 Rom:A03 Kommentar: m/s Personal 29

31 Insp. dato: Ar2:.0 Ar1: C 17.7 IR:77 Rom:A03 Kommentar: m/s Personal Ar1:21.2 Ar2:.4.2 C.9 IR:78 Rom:A03 Kommentar: m/s Personal Luftlekkasje i hjørnet C Ar1: Ar2: IR:79 Rom:A04 Kommentar: m/s Arbeidsrom 30

32 Insp. dato: C Ar1:.3 Ar2: IR:80 Rom:A04 Kommentar: m/s Arbeidsrom.9 C Ar1:.1 Ar2: IR:81 Rom:A04 Kommentar: m/s Arbeidsrom Luftlekkasje i vindu mellom karm og ramme..2 C Ar2:17.5 Ar1:.2.3 IR:82 Rom:A05 Kommentar: m/s Kontor Luftlekkasje i overgang gulv - vegg. 31

33 Insp. dato: Ar2: C Ar1: IR:83 Rom:A05 Kommentar: m/s Kontor 25.0 C Ar1:23.1 Ar2: IR:84 Rom:A06 Kommentar: m/s Kontor Nedkjølte flater i overgang gulv - vegg..6 C Ar2:17.9 Ar1: IR:85 Rom:A07 Kommentar: m/s Luftlekkasje i vindu mellom Kont./møte karm og ramme. 32

34 Insp. dato: Ar1:23.3 Ar2:.2.2 C 19.8 IR:86 Rom:A08 Kommentar: m/s Kont./møte 23.0 C Ar2:.3 Ar1: IR:87 Rom:A09 Kommentar: m/s Kont./møte Nedkjølte områder i vegg C Ar2:14.0 Ar1: IR:88 Rom:A09 Kommentar: m/s Kont./møte Luftlekkasje i vindu mellom glass og ramme. 33

Bygningen er definert som sykehjem (andre bygninger), med krav ikke over n50 = 1,5 luftvekslinger per time.

Bygningen er definert som sykehjem (andre bygninger), med krav ikke over n50 = 1,5 luftvekslinger per time. Faktor Entreprenør AS Rudskogen Næringspark 1890 Rakkestad Att.: Stein H. Glosli - prosjektleder Oppdragsbeskrivelse Denne rapporten gjelder - ved status råbygg. oppført i 2009, og byggemeldt som sykehjem

Detaljer

Stein Stoknes Skøyenveien 91 0375 OSLO

Stein Stoknes Skøyenveien 91 0375 OSLO Stein Stoknes Skøyenveien 91 0375 OSLO Att: Stein Stoknes Oppdragsbeskrivelse Denne rapporten gjelder Passivhus Ladeveien 20, Oslo. Tetthetstesting og termograferingen ble utført for å kontrollere om bygningen

Detaljer

Rapport ved. Grindhaugveien 65, Gnr.106 Bnr.618 5259 Hjellestad. 24.02.2016. Eriksen Byggkontroll AS

Rapport ved. Grindhaugveien 65, Gnr.106 Bnr.618 5259 Hjellestad. 24.02.2016. Eriksen Byggkontroll AS Rapport ved Grindhaugveien 65, Gnr.106 Bnr.618 5259 Hjellestad. 24.02.2016 Eriksen Byggkontroll AS Rapport for tetthetskontroll m/termografering ved Grindhaugveien 65, Gnr.106 Bnr.618 5259 Hjellestad.

Detaljer

Det er i hovedsak påvist luftlekkasjer i overganger mot etasjeskillere, loft og vinduer.

Det er i hovedsak påvist luftlekkasjer i overganger mot etasjeskillere, loft og vinduer. SINTEF Byggforsk Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Att.: Anne Gunnarshaug Lien Oppdragsbeskrivelse Denne rapporten gjelder Kildeveien C, 0590 Oslo. Bygningen er oppført i 1965, og byggemeldt som Småhus

Detaljer

Bruk energien mer effektiv i dine bygg Vestfold Energiforum Seminar 13.04.11

Bruk energien mer effektiv i dine bygg Vestfold Energiforum Seminar 13.04.11 Bruk energien mer effektiv i dine bygg Vestfold Energiforum Seminar 13.04.11 Hans Olav Vestlie Fagsjef Bygg Agenda Seminar Energilekkasjer misbruk av energi! Byggtermografering Trykktesting Termografering

Detaljer

VEGTRAFIKKSENTRALEN I OSLO

VEGTRAFIKKSENTRALEN I OSLO STATENS VEGVESEN VEGTRAFIKKSENTRALEN I OSLO Offentlig kontorbygg OMBYGGING/RENOVERING Totalentreprise Oslo 21-05-12 Side 1 av 15 R a p p o r t T e r m o g r a f e r i n g o g t e t t h e t s p r ø v i

Detaljer

Termografi som et verktøy i FDV

Termografi som et verktøy i FDV Vedlikehold av bygninger, juni. 2013 Rolf Ekholt Termografi som et verktøy i FDV Termografi kan brukes til så mangt Fuktsøk i kompakte konstruksjoner 04.06.2013 Med kompetanse for det øyet ikke ser 2 Flate

Detaljer

Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. I l so asj t on og ett tthet. Tetthet K.Grimnes, 2009

Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. I l so asj t on og ett tthet. Tetthet K.Grimnes, 2009 Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. Isolasjon og tetthet. tth t Tetthet K.Grimnes, 2009 Bygningsfysikk - fukt FUKT november 09 K.Grimnes, 2009 2 Bygningsfysikk - fukt Fukt i bygg kan komme fra flere steder:

Detaljer

Termografi og tetthetskontroll

Termografi og tetthetskontroll Presentasjon 3. november 2009 Først litt om NHS og meg selv; NHS ble startet opp i 1995 Vi har spesialisert oss på det navnet tilsier, Husinspeksjoner og Skadetakster Jeg har jobbet som takstmann i ca

Detaljer

Varmelekkasjer-termografi

Varmelekkasjer-termografi Presentasjon 10. mars 2009 Presentasjonen er delt inn i 2 deler; Hva vi ser etter ved tetthetsmålinger og byggtermografering Hva vi kan bruke termografi til som et godt verktøy ved drift / vedlikehold

Detaljer

Varmelekkasjer-termografi

Varmelekkasjer-termografi Vedlikeholdplanlegging 10 11. november 2008 Foredraget er delt inn i 2 deler; Hva vi ser etter ved byggtermografering Hvilke prioriteringer som må til i tiden som kommer, både på nybygg og i forbindelse

Detaljer

Termografi og tetthetskontroll. Presentasjon 21. Mars 2011

Termografi og tetthetskontroll. Presentasjon 21. Mars 2011 Presentasjon 21. Mars 2011 Først litt om NHS og meg selv; NHS ble startet opp i 1995 Vi har spesialisert oss på det navnet tilsier, Husinspeksjoner og skadetakster Jeg har jobbet som takstmann i ca 21

Detaljer

Notat MULTICONSULT. Oppdrag: Bjørndalen Panorama Dato: 27. januar 2012. Emne: Varmeisolering og tetthet Oppdr.nr.: 122982

Notat MULTICONSULT. Oppdrag: Bjørndalen Panorama Dato: 27. januar 2012. Emne: Varmeisolering og tetthet Oppdr.nr.: 122982 Notat Oppdrag: Bjørndalen Panorama Dato: 27. januar 2012 Emne: Oppdr.nr.: 122982 Til: Bjørndalen Panorama sameie Arne Chr. Knutshaug Kopi: Utarbeidet av: Trond S. Ulriksen Kontrollert av: Erik Algaard

Detaljer

Protokoll i sak 773/2014. for. Boligtvistnemnda 16.12.14. Krav om utbedringer etter utførte termografimålinger ------------------------------------

Protokoll i sak 773/2014. for. Boligtvistnemnda 16.12.14. Krav om utbedringer etter utførte termografimålinger ------------------------------------ Protokoll i sak 773/2014 for Boligtvistnemnda 16.12.14 Saken gjelder: Krav om utbedringer etter utførte termografimålinger ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 16.

Detaljer

Prinsipper for termografiske målinger Appendix til Oslo Termografi, fase I og II

Prinsipper for termografiske målinger Appendix til Oslo Termografi, fase I og II Prinsipper for termografiske målinger Appendix til Oslo Termografi, fase I og II Område ved Ullevål sykehus Oslo: Postboks 54, 1454 Fagerstrand, 66 91 69 49, oslo@termografi.no Side 2 av 8 Oppdragsgiver

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

RAPPORT RISSEBÆRSTRAEN BARNEHAGE

RAPPORT RISSEBÆRSTRAEN BARNEHAGE Beregnet til Sandnes kommune, Eiendom Dokument Rapport type Dato 2 januar 2012 RAPPORT RISSEBÆRSTRAEN BARNEHAGE RAPPORT RISSEBÆRSTRAEN BARNE HAGE Revisjon 00 Dato 2012-01-2 Utført av Hans Ananiassen Kontrollert

Detaljer

Fuktrisiko i bygg med høyisolerte konstruksjoner, lite luftlekkasjer og ballansert ventilasjon

Fuktrisiko i bygg med høyisolerte konstruksjoner, lite luftlekkasjer og ballansert ventilasjon Fuktrisiko i bygg med høyisolerte konstruksjoner, lite luftlekkasjer og ballansert ventilasjon Sivert Uvsløkk 1 Viktige mål ved bygging av hus: God inneluft Lav fuktrisiko Lavt energibehov Det oppnår vi

Detaljer

Måling av lufttetthet til to eneboliger på Jektholtet - Harstad

Måling av lufttetthet til to eneboliger på Jektholtet - Harstad Oppdragsgiver SINTEF Arkitektur og Byggeteknikk Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 124 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks

Detaljer

Skifte av vinduer ga tettere hus

Skifte av vinduer ga tettere hus Sverre Holøs, Skifte av vinduer ga tettere hus 1 Disposisjon Starrmyra, en representant for rehabiliteringspotensialet Oppgraderingstiltak: vindusskifte Oppfølging og forskerspørsmål Målinger og observasjoner

Detaljer

Termografering av Skredbakka 17

Termografering av Skredbakka 17 TERMOGRAFISK UNDERSØKELSESRAPPORT Termografering av Skredbakka 17 UTARBEIDET FOR: BORETTSLAGET SKREDBAKKA Skredbakka 4048 Hafrsfjord Kontroll utført: 02.02.2011 Utendørstemperatur: 4 C Innendørstemperatur:

Detaljer

Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg

Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg P-151:2011 2.utgave november 2014 Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg - Krav til kontrollør og foretak Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22

Detaljer

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk Energitiltak: mulig skadeårsak Nasjonalt fuktseminar 2011 Sverre Holøs, Sintef Byggforsk 1 Ja, vi må redusere energibruken 2 Forget the polar bears, can Al Gore save Santa? James Cook Energitiltak: en

Detaljer

Lekkasjetest og termografisk kontroll av enebolig.

Lekkasjetest og termografisk kontroll av enebolig. www.miljøprofitt.no post@miljoprofitt.no org.nr. 998 052 769 tlf. 90813129 Lekkasjetest og termografisk kontroll av enebolig. Oppdragsgiver: Silje og Stian Sandheim Rønning. Adresse: Eikhaug 26. 3729 Skien.

Detaljer

Klimaskall og energitekniske løsninger i svømmehaller

Klimaskall og energitekniske løsninger i svømmehaller Klimaskall og energitekniske løsninger i svømmehaller Foredrag ved Svømmehallskompetanse 2010 Pål Kjetil Eian, Norconsult AS Pål Kjetil Eian Seksjonsleder Inneklima og bygningsfysikk, Norconsult AS i Sandvika

Detaljer

Trebjelkelag mot kaldt loft

Trebjelkelag mot kaldt loft - TB-02 Trebjelkelag mot kaldt loft Trebjelkelag mot kaldt loft u/ isolering og dampsperre Etterisolering på overside Generelt Dette arbeidet utføres på loft, og forutsetter god atkomst for personer og

Detaljer

RAPPORT Tittel: Radon ved Marikollen barnehage

RAPPORT Tittel: Radon ved Marikollen barnehage RAPPORT Tittel: Radon ved Marikollen barnehage oppfølgende målinger Oppdragsgiver: Kongsvinger kommune, Bygg og eiendom Schüsslers vei 4, 2211 Kongsvinger Oppdragsgivers kontaktperson: Jørn Glomnes Forfatter:

Detaljer

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1 Energibruk TEK 8-2 Byggverk med installasjoner skal utføres slik at det fremmer lavt energi- og effektbehov som ikke overskrider de rammer som er satt i dette kapittel. Energibruk og effektbehov skal være

Detaljer

Er lufttette hus farlige for helsen?

Er lufttette hus farlige for helsen? Er lufttette hus farlige for helsen? BYGNINGSFYSIKK OG INNEKLIMA I PASSIVHUS-BOLIGER Erik Algaard RIF-godkjent rådgiver i bygningsfysikk Hva skiller passivhus fra andre nye hus som tilfredsstiller teknisk

Detaljer

Tilstandsanalyse og energiutredning for Åmundsleitet Borettslag

Tilstandsanalyse og energiutredning for Åmundsleitet Borettslag Oppdragsgiver Åmundsleitet Borettslag SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no Internettadresse:

Detaljer

Lufttetthet og lekkasjepunkter i norske trehus

Lufttetthet og lekkasjepunkter i norske trehus 1 Lufttetthet og lekkasjepunkter i norske trehus Thor-Oskar Relander thor.oskar.relander@ntnu.no PhD Student Institutt for Bygg, Anlegg og Transport Bygningsfysikkdagen 25.november 2008 2 Introduksjon

Detaljer

Ida Bryn Erichsen & Horgen AS

Ida Bryn Erichsen & Horgen AS Fasadens innvirkning på innemiljø og energibruk Ida Bryn Erichsen & Horgen AS M 1 Hvad solskind er for det sorte muld er sand oplysning for muldets frende. Grundtvig M 2 Oversikt Energibruk i kontorbygg

Detaljer

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi

Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Bygningsmessig oppgradering uten tap av kulturhistorisk eller teknisk verdi Seminar 9. mars 2016. Brygger og andre kaldhus. Ellen M Devold, Høyer Finseth as Punkter for å lykkes Utgangspunkt hva har vi?

Detaljer

Fasadens innvirkning på innemiljø og energibruk

Fasadens innvirkning på innemiljø og energibruk Fasadens innvirkning på innemiljø og energibruk Arnkell Jónas Petersen Erichsen & Horgen AS M 1 Arnkell Navn: Nasjonalitet: Utdannelse: Universitet: Firma: Stilling: Arnkell Jónas Petersen Islandsk Blikkenslagermester

Detaljer

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010 Catherine Grini, 1 Forord Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær. Gjelder også i Bergen? Gjelder også for hus? 2 Tilstandsanalyse

Detaljer

Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus

Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Tysk definisjon: Komfortabelt inneklima kan oppnås uten spesielt oppvarmingssystem

Detaljer

Trykkfall og strømningsbilde for spalteventil for utelufttilførsel

Trykkfall og strømningsbilde for spalteventil for utelufttilførsel Oppdragsgiver Nobora AS Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7 Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Innhold. Nye energikrav nye løsninger. Nye anbefalinger fra SINTEF Byggforsk. Nye energikrav. Byggforskserien. Beregningsmodul Byggetekniske detaljer

Innhold. Nye energikrav nye løsninger. Nye anbefalinger fra SINTEF Byggforsk. Nye energikrav. Byggforskserien. Beregningsmodul Byggetekniske detaljer Nye energikrav nye løsninger Norsk bygningsfysikkdag 2007 28.11.2007 Thon Hotel Opera, Oslo Nye anbefalinger fra Ole Mangor-Jensen Seniorrådgiver Innhold Nye energikrav Byggforskserien Beregningsmodul

Detaljer

Fasader i glass som holder hva vi lover

Fasader i glass som holder hva vi lover Fasader i glass som holder hva vi lover Line Karlsen HiOA og Ida Bryn Erichsen & Horgen AS 1 Hva er «Fasader i glass som holder hva vi lover»? FoU prosjekt 2008-2009, 2011-2013. Finansiert av Forskningsrådet

Detaljer

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske. 1. Energivurdering av FG - bygget I tidligere utsendt «Notat 8 Konsekvens av energikrav til grønne bydeler» er det blitt utført simuleringer som viser at næringsdelen vil oppnå energiklasse C og boligdelen

Detaljer

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene.

1/9. OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging og rehabilitering av takene. 1/9 A-125321 UNDELSTADVEIEN OG UNDELSTAD TERRASSE DATO: 09.04.2014 NOTAT O- 1 FRA BEFARING AV TAK INNE OG UTE OPPLYSNINGER Undelstad Huseierlag har engasjert OPAK AS v/jan Skau for rådgivning ved planlegging

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Protokoll i sak 614/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 614/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 614/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Klage på lekkasje/fuktighet i/på vinduer. Reklamasjon på fuktskade forårsaket av feilaktig montert ventilasjonskanal, samt lekkasje

Detaljer

Norsk bygningsfysikkdag. 29.11.2011, Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive?

Norsk bygningsfysikkdag. 29.11.2011, Oslo. Oppgradering av. i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF. Hvilke tiltak er mest effektive? Norsk bygningsfysikkdag 29.11.2011, Oslo Oppgradering av 80-tallshus til passivhusnivå i PhD cand Birgit Risholt, NTNU/SINTEF Hvilke tiltak er mest effektive? Hvilke tiltak er mest lønnsomme? Energibruk

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor?

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor? Yrkeshygieniker ved SAGA BHT får innspill om symptomer/plager som ansatte har i innemiljøet. Dette gir grunnlag for hva man bør kartlegge i lokalene, og videre hvilke tiltak som kan vurderes. Listen nedenfor

Detaljer

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer Teknisk vinteruke 2007: NYE ENERGIKRAV TIL BYGNINGER Byggdetaljer som oppfyller energikravene - Britt Galaasen Brevik, programleder Byggforskserien - Ole Mangor-Jensen Leder Kunnskapssystemer

Detaljer

Tiltak mot radon i eksisterende bygninger

Tiltak mot radon i eksisterende bygninger Tiltak mot radon i eksisterende bygninger Marius Kvalvik, Siv.Ing. 1 Litt om SINTEF og SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern ble til i 2007 som en fusjon mellom NBI (Norges Byggforskningsinstitutt)

Detaljer

Vil du vinne i ROT-markedet?

Vil du vinne i ROT-markedet? Byggtreff Voss 11. januar 2013 Vil du vinne i ROT-markedet? Del 1: Tabber du bør unngå Del 2: Hvilke regler gjelder Anders Kirkhus 1 2 Byggforsk 250 personer Oslo/Trondheim Konsernområde i SINTEF Datterselskap:

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Utfordringer knyttet til nye energikrav. Tema

Utfordringer knyttet til nye energikrav. Tema Utfordringer knyttet til nye energikrav Dr.ing. Lars Myhre Fagansvarlig Mesterhus Norge Tema Fuktsikre takkonstruksjoner Yttervegger Ringmur med trinnfri atkomst (universell utforming) Yttervegger mot

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

Lekkasjepunkter fra en bygning

Lekkasjepunkter fra en bygning 1 Vindusfugemetodenes betydning for luftlekkasjene Thor-Oskar Relander thor.oskar.relander@ntnu.no PhD Stipendiat Bygg, Anlegg og Transport, NTNU Bygningsfysikkdagen 28.november 2007 2 Lekkasjepunkter

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Grindhaugvegen 65 Postnr 5259 Sted Andels- /leilighetsnr. HJELLESTAD / Gnr. 106 Bnr. 618 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 139542835 Bolignr. H0101 Merkenr. Dato Eier Innmeldt av Energimerket angir

Detaljer

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo

Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Rehabilitering etter passivhuskonseptet: Myhrerenga Borettslag,Skedsmo Arkitekt Michael Klinski Sintef Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 15 km nordøst for Oslo SINTEF Byggforsk 2 Slik var det.. Bygget i 19681970

Detaljer

Forenklet og kostnadseffektiv vannbåren varme skreddersydd til passivhus-leiligheter

Forenklet og kostnadseffektiv vannbåren varme skreddersydd til passivhus-leiligheter Forenklet og kostnadseffektiv vannbåren varme skreddersydd til passivhus-leiligheter Tor Helge Dokka, SINTEF Byggforsk, 7465 Trondheim, Norge Leif Amdahl, Norsk VVS forening, Postboks 2843 Tøyen, 0608

Detaljer

Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader

Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader Sverre Holøs, Årets 5 viktigste nyheter om fukt og fuktskader Nasjonalt Fuktseminar 2014 1 Viktige saker som ikke nådde helt opp: 2 Så over til de 5 viktigste sakene 3 Juryen (dvs. jeg!) mener at denne

Detaljer

Alle har krav på et Komplett pakke. Kampanjekjøp

Alle har krav på et Komplett pakke. Kampanjekjøp TENK ENERGISPARING NÅ Den kalde vinteren har fått oss til å tenke på fordelene ved å etterisolere, skifte vinduer og dører, samt sørge for et godt inneklima. Vi har tenkt på energisparing i alle former,

Detaljer

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen

Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard. Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Moltemyrmodellen - 70 talls-hus mot passivhusstandard Av Audun Hammerseth, Jo Hylje Rasmussen, Kristian Matre og Bjørn Linde Pedersen Vår oppgave: - Fra 70-talls hus mot passivhus standard Utføre tilstandsanalyse

Detaljer

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka.

Myhrerenga borettslag. passivhus- konseptet. VVS-dagene 2010. Lillestrøm, 21. oktober 2010. Michael Klinski, Tor Helge Dokka. VVS-dagene 2010 Lillestrøm, 21. oktober 2010 Michael Klinski, Tor Helge Dokka SINTEF Byggforsk Myhrerenga borettslag rehabiliterer etter passivhus- konseptet t SINTEF Byggforsk 1 Energi i boliger i Norge

Detaljer

Energi nye løsninger. Boligprodusentenes Forening

Energi nye løsninger. Boligprodusentenes Forening Energi nye løsninger Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening Boligprodusentenes Forening Mål: å arbeide for forutsigbare og hensiktsmessige rammebetingelser å representere 2/3 av boligproduksjonen i Norge

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

Kontroll / rengjøring før bruk:

Kontroll / rengjøring før bruk: BRUKERVEILEDNING Kontroll / rengjøring før bruk: For at vinduet alltid skal ha en førsteklasses funksjon, må det rengjøres for skitt og rusk som kan komme i byggeperioden. Dette gjelder spesiellt i underkarmen,

Detaljer

Innvirkning av energitiltak på inneklima. Magnar Berge, HiB og NTNU 2012-02-01

Innvirkning av energitiltak på inneklima. Magnar Berge, HiB og NTNU 2012-02-01 Innvirkning av energitiltak på inneklima Magnar Berge, HiB og NTNU 2012-02-01 Bakgrunn SINTEF-rapport om inneklima i passivhus Oppdrag fra ENOVA, publiseres snart Litteraturstudie for å få oversikt over

Detaljer

Dugg på glassruter. Dugg innvending på glassruter (Romsiden)

Dugg på glassruter. Dugg innvending på glassruter (Romsiden) Dugg på glassruter Dugg innvending på glassruter (Romsiden) Hvorfor dugger ruten på romsiden? All luft inneholder mer eller mindre fuktighet. Varm luft kan holde på mer fuktighet enn kald luft. Hvis man

Detaljer

Lufttetthetens betydning i energireglene

Lufttetthetens betydning i energireglene NIVERSITETET PÅ ÅS Lufttetthetens betydning i energireglene tormod.aurlien@nmbu.no Synkronisering-seminar på Treteknisk 29. april 15 Tette trehus, status Er trehus vanskeligere å få tett? Nei, krav om

Detaljer

Oslos 1. passivhus. M A S S I V PASSIV- k o n s e p t. Huset er prosjektert og bygget i hht. den nye norske standarden

Oslos 1. passivhus. M A S S I V PASSIV- k o n s e p t. Huset er prosjektert og bygget i hht. den nye norske standarden Fusjon av Medplan og BGO arkitekter as 2010 M Oslos 1. passivhus Mål: Utvikle et helhetlig energi- og klimaeffektivt boligkonsept basert på massivtre M A S S I V PASSIV- k o n s e p t Huset er prosjektert

Detaljer

(3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk

(3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk Fagkonferansen: SvømmehallKompetanse 2012 Prosjektering av nye svømmeanlegg (3) TEK 10 krav vedrørende bygningsfysikk Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Firs Hotel Ambassadeur, Drammen, 6. mars

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Fra passivhus til plusshus Frokostmøte Bergen, 26. mai 2010 Magnar Berge, Høgskolen i Bergen

Fra passivhus til plusshus Frokostmøte Bergen, 26. mai 2010 Magnar Berge, Høgskolen i Bergen Fra passivhus til plusshus Frokostmøte Bergen, 26. mai 2010 Magnar Berge, Høgskolen i Bergen Agenda Definisjoner Prosjektmål Prosjekteringsprosess Status nå Byggetekniske løsninger Energiresultater Definisjoner

Detaljer

Eksempel på passivhuskonsept for en trehusleverandør

Eksempel på passivhuskonsept for en trehusleverandør Norsk bygningsfysikkdag 25.november 2008, Oslo Eksempel på passivhuskonsept for en trehusleverandør Trine D. Pettersen, Mesterhus Norge Hva er Mesterhus Mesterhus Lavenergi (2004) Bygd ca. 600 lavenergiboliger

Detaljer

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X MULTICONSULT 812.014-009, F02 Brunlanesveien Larvik BID: 163 023 768 Løpenr Gnr/Bnr: 3020/110 2 Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11 Eier: Etasje Leilighet: påkrevet X Lisbeth og Runar Hansen

Detaljer

Hvilke krav til gode løsninger?

Hvilke krav til gode løsninger? Hvilke krav til gode løsninger? Strenge krav mange muligheter Handler derfor om å å prioritere ulike funksjonskrav i bygget. Energi, Sol, Støy, Brann og levetid? Optimale løsninger oppnås med helhetlig

Detaljer

TERMOGRAFI OG TETTHETSKONTROLL. Presentasjon 13. november 2012

TERMOGRAFI OG TETTHETSKONTROLL. Presentasjon 13. november 2012 TERMOGRAFI OG TETTHETSKONTROLL Presentasjon 13. november 2012 Først litt om firmaer og meg selv; NHS ble startet opp i 1995 Vi spesialiserte oss på det navnet tilsa, Husinspeksjoner og Skadetakster Jeg

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

Hvordan tilfredsstille nye tetthetskrav med HUNTON Vindtett og HUNTON Undertak. Mai 2013

Hvordan tilfredsstille nye tetthetskrav med HUNTON Vindtett og HUNTON Undertak. Mai 2013 Hvordan tilfredsstille nye tetthetskrav med HUNTON Vindtett og HUNTON Undertak Mai 2013 Nye energikrav til bygninger Gjeldende fra 1. jan 2007, overgangsperiode til 1. aug 2009 (TEK 07). Formål: 25 % lavere

Detaljer

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen

Rapport. Bakgrunn. Metode og utstyr. Forutsetninger. Skanska Teknikk. - Miljøavdelingen Skanska Teknikk - Miljøavdelingen 1/12 Rapport Prosjekt : Veitvet Skole og Flerbrukshall Tema: Energistrategi Rådgiver, Miljøriktig Bygging Niels Lassen Kontrollert av: Henning Fjeldheim Prosjektkontakt

Detaljer

Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt

Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt 1 Fuktkonsekvenser av økt isolasjonstykkelse -resultater fra et forskningsprosjekt Stig Geving, professor Institutt for bygg, anlegg og transport Klimax frokostmøte, 15.feb 2011 Dokkhuset, Trondheim 2

Detaljer

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen?

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen? TENK SMART NÅR DU REHABILITERER Hvordan heve komforten og senke strømregningen? REDUSER VARMETAPET Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og øker verdien på boligen din. ISOLERING Loft

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter Energimerket angir boligens energistandard. Adresse Kildeveien 20 C Postnr 0590 Sted Andels- /leilighetsnr. OSLO / Gnr. 86 Bnr. 597 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 80216173 Bolignr. H0101 Merkenr. Dato Eier Innmeldt av Energimerket angir boligens

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Hvorfor må energibruken ned?

Hvorfor må energibruken ned? Bedre enn TEK hva er fremtidens laveergihus Lavenergibygg Passivhus - Konstruksjonsløsninger- Dr.ing og Byggmester Tor Helge Dokka SINTEF Byggforsk AS Illustrasjon: B. Kaufmann, Passivhaus inst. 1 Hvorfor

Detaljer

SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer BKS

SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer BKS Kunnskapssystemer BKS Byggforsk God Prosjekteringsledelse Onsdag 10.04.2013 Elisabeth Bjaanes Merethe Solvang 1 Byggforsk Konsernområde i SINTEF 250 personer Oslo/Trondheim Fem avdelinger SINTEF Certification

Detaljer

Måling av viktige inneklimafaktorer. Fagsjef i Mycoteam AS

Måling av viktige inneklimafaktorer. Fagsjef i Mycoteam AS Måling av viktige inneklimafaktorer Johan Mattsson Fagsjef i Mycoteam AS Måling av viktige inneklimafaktorer - Hvordan ta fakta ut av løse luften? Johan Mattsson Fagsjef i Mycoteam AS Måling av viktige

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag

Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Lavenergiløsninger Tema boliger Bergen, 23. februar 2010 Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Rehabilitering av Myhrerenga borettslag Med bidrag fra Ingvild Røsholt og Louise Halkjær Pedersen, Arkitektskap

Detaljer

Gamle hus representerer store ressurser

Gamle hus representerer store ressurser Gamle hus representerer store ressurser Hvordan gjennomføre gode klimatiltak og samtidig ta vare på de kulturhistoriske verdiene? Marte Boro, Seniorrådgiver Riksantikvaren v/ Annika Haugen Enøk for å redusere

Detaljer

Energieffektivisering og soppskader

Energieffektivisering og soppskader Energieffektivisering og soppskader Hvorfor liker sopp isolasjon like mye som huseieren? Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam AS Rådgivere innen fukt, inneklima og bygningsbiologi www.mycoteam.no Hvorfor

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner

Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner Rev.nr: 150623-NO Bormaskin/Skrutrekker Karmskrue eller Montasjehylse Monteringsverktøy Vater Tommestokk Kiler (boardbiter) Isolasjonsdrev Nr 42 / 23.06.2015

Detaljer

Undersøkelse av varmetap ved Grong barneskole

Undersøkelse av varmetap ved Grong barneskole Undersøkelse av varmetap ved Grong barneskole Audun Bull Kristiansen Master i energi og miljø Oppgaven levert: Juni 010 Hovedveileder: Per Olaf Tjelflaat, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Follo Bedriftshelsetjeneste AS

Follo Bedriftshelsetjeneste AS Follo Bedriftshelsetjeneste AS Johan K. Skanckesvei 1-3 1430 ÅS Sofiemyrtoppen skole v / Inger Benum Holbergs vei 41 1412 Sofiemyr Kopi skal sendes til: Verneombud Kopi er sendt til: Espen Halland Deres

Detaljer

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong

Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong Boliger med halvert energibruk Øvre Nausthaugen i Grong Figur 1 Situasjonskart Figur 2 Fasade mot hage På øvre Nausthaugen i Grong er det planlagt 10 miljøvennlige lavenergiboliger i rekkehus, 2 rekker

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

Fukt i hus hva bør undersøkes og hva bør gjøres

Fukt i hus hva bør undersøkes og hva bør gjøres Undersøkelse av fuktskader Temadag 13. mars 2013 Arbeidsmedisinsk avdeling Fukt i hus hva bør undersøkes og hva bør gjøres Jonas Holme En forutsetning for en vellykket utbedring av fuktskade er at årsaken

Detaljer

Bygningsfysikk badeanlegg

Bygningsfysikk badeanlegg Badeteknisk messe 04.03.2009 Fred Solvik Avdeling Spesialfag Bygg, Oslo Utfordringer mht klimaskiller: Høy temperatur og luftfuktighet Glassarealer Stort varmetap Luftlekkasjer/kondens Kuldebroer / overflatetemperaturer

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning

:1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg. :10 Innledning :1 Luftkvalitet og ventilasjonsanlegg :10 Innledning Kravene til luftkvalitet og ventilasjonsanlegg har til hensikt å skape et godt inneklima og bidra til god energiøkonomi. :11 Definisjoner Avtrekksluft

Detaljer