Resultat Det ble målt et gjennomsnittlig luftvekslingstall på n50 = 1,4 luftvekslinger per time.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat Det ble målt et gjennomsnittlig luftvekslingstall på n50 = 1,4 luftvekslinger per time."

Transkript

1 Att.: XXX prosjektleder Oppdragsbeskrivelse Denne rapporten gjelder X barnehage Bygningen er oppført i 09, og byggemeldt som Andre bygninger etter TEK07 i følge oppdragsgiver. Trykktesting ble utført for å kontrollere om bygningen tilfredsstiller gjeldende kr i byggeforskriftene. Forskriftskr Henviser til TEK07 angående gjeldende luftvekslingstall. Krene gjelder ved trykkforskjell på 50 Pa (n50) mellom ute og inne. Småhus (enebolig) Leiligheter og andre bygninger Lenergihus Passivhus n50 = 2,5 luftvekslinger per time. n50 = 1,5 luftvekslinger per time. n50 = 1,0 luftvekslinger per time. n50 = 0,6 luftvekslinger per time. Denne bygningen defineres som Andre bygninger med kr ikke over n50 = 1,5 luftvekslinger per time. Luftvekslingstall angir forholdet mellom målt lekkasjeluft dividert på innvendig volum. Volum som er benyttet i denne testen er 5378 m³. Volumet er oppmålt på stedet. Resultat Det ble målt et gjennomsnittlig luftvekslingstall på n50 = 1,4 luftvekslinger per time. Det ble påvist partielle luftlekkasjer i forbindelse med samtlige vinduer i klimaskjermen. Det ble også påvist partielle luftlekkasje i overgang yttervegg mot himling (bærende undertak) enkelte steder i bygningen. Ovennevnte partielle luftlekkasjer er i størrelsesorden fra 0,3 til 3,7 m/s i de ulike lekkasjepunktene. Se vedlagte rapport for ytterligere detaljer. Konklusjon Basert på ovennevnte forskriftskr tilfredsstiller måleresultatet gitt grenseverdi i byggeforskriftene med hensyn til luftvekslingstall. Det er påvist partielle lufthastigheter som overstiger anbefalingene i byggdetaljblad Se også side 2 Rapporterte vik i rapporten Ta gjerne kontakt med oss ved eventuelle spørsmål. Vi takker for oppdraget og står gjerne til tjeneste ved en senere anledning. Med vennlig hilsen Omega Termografering AS Helge Skaug Sertifisert byggtermografør DNV-10-OSL-BT gang sertifisert Hans Ol Vestlie Fagsjef bygg

2 Oppdragsinformasjon Inspeksjon utført dato: i tidsrommet Avtalenummer: (XXXX) Kunde: XXX Adresse: XXX Poststed: XXX Kontaktperson: XXX Kontrollsted: Type bygning: Barnehage Byggemeldt som: Andre bygninger Byggemeldt år: 08 Byggeår: 09 Volum: 5378 m³

3 Insp. dato: Informasjon Generell informasjon (trykktesting og termografering) IR-bildene (Termogram) viser objektets / bygningsdelens overflatetemperatur. Stolpene til høyre for IR-bildene, er unike for hvert IR-bilde og viser sammenhengen mellom temperatur og farge. På termogrammene (bildene i venstre rapportside) er det merket 2 arealer, Ar1 og Ar2, markert som sirkler. Målt verdi i Ar1 viser høyeste målte temperatur i arealet Ar1 og målt verdi i område Ar2 viser leste målte temperatur i arealet Ar2. Arealet (sirkelen) for Ar1 er et valgt område som indikerer en god referansetemperatur. Arealet (sirkelen) for Ar2 viser et vik fra referansetemperaturen i dette grensede bygningsmessige området. Store gradienter (mørkere områder som skiller seg ut fra resten) viser temperaturvik som kan indikere bygningsmessige vik. Metode Termograferingen er utført etter NS-EN 137 "Kvalitativ metode for å oppdage termiske uregelmessigheter i bygningers klimaskjermer". Rapporten er utarbeidet etter Metode B (punkt 7.2). Tetthetstesten er utført etter NS-EN "Bestemmelser bygningers luftlekkasje". Rapporten er utarbeidet etter punkt metode B i ovennevnte standard. Byggdetaljblad er lagt til grunn for å fastsette maksimal anbefalt hastighet på luften i luftlekkasjepunktene.i byggdetaljbladet defineres oppholdssonen i et rom som inntil 60cm fra yttervegg. I denne sonen bør ikke lufthastigheten overstige 0,15 m/s. Erfaringstall viser at lufthastigheter på 1,2 m/s ved 50 Pa undertrykk målt i lekkasjepunktet, tilsvarer 0,15 m/s målt i oppholdssonen ved normale driftsforhold i bygningen (ved undertrykk). Alle lufthastigheter er målt i og inntil 5 cm fra lekkasjepunktet. Energikr Det henvises til teknisk forskrift 07 (TEK07) og kapittel 8-2 Energikr - ut fra to modeller som følger. 8-21a Energitiltaks- modellen legges til grunn for prosjekteringen (NS 3031). 8-21b Energiramme- modellen legges til grunn for prosjekteringen (NS 3031). Ovennevnte energikr og energimodeller er ikke en del denne rapport. Rapporterte vik Som det framgår IR-bildene (termogrammene) i rapporten er det påvist vik. Manglende eller feilmontert vindtetting eller diffusjonssperre, eller andre feil og mangler, vil kunne føre til raskere bygningsforfall, dårligere inneklima, økt energibruk og vil kunne medføre helseplager. Rapporterte vik kan være bygningsmessige konstruksjonsdetaljer, luftlekkasjer, kuldebroer, fukt, sopp, nedkjølte flater eller andre feil eller mangler, eller det kan være en kombinasjon disse som gir variabel overflatetemperatur. Årsaken kan være mangelfull vindsperre, dampsperre eller andre utettheter i konstruksjonen, manglende eller feil montert isolasjon, kondens- og fuktproblemer samt andre forhold som kan gi en variabel temperatur. Det anbefales at rapporten fremlegges for bygningskyndige fagpersoner før eventuelle tiltak iverksettes. Omega Termografering AS Hovedkontor: Tlf.: Fax: E-post / internett 2

4 Insp. dato: Informasjon 30,2 C Øverste IR-bilde viser luftlekkasjer. Luftlekkasjer fremstår som tunger på termogrammene Nederste IR-bilde viser manglende isolasjon. Manglende isolasjon vises som kaldt felt(mørkere farge) på termogrammene. Eksempelbilde 0-4,7 C 14,1 C IR-bildene viser objektets overflatetemperatur. Temperaturforskjellen vises ved fargeforskjeller. Stolpene til høyre for IR-bildene viser hvilken temperatur fargene representerer. Hvert IR-bilde har sin egen temperaturskala. Det betyr at for eksempel gul farge ikke trenger å vise den samme temperaturen på to IR-bilder tatt i samme rom. Eksempelbilde 6,1 C 8 Vi kan regulere hvilke temperaturer vi vil ha med på et IR-bilde for bedre å kunne dekke/vise vik. Det betyr at IR-bildene kan ha forskjellige farger, men ha samme overflatetemperaturer. Kaldras: Kaldras kan oppstå når inneluften treffer en kald glassflate og kjøles ned. Den kalde luften vil synke. Hvor fort luften synker, er hengig utetemperaturen og høyden på vinduet. Kaldras vil kunne gi en trekkfølelse. Ved å sette opp en varmelist/panelovn eller radiator under vinduene, kan kaldraset minskes betraktelig. Varmekabler gir ikke like god effekt mot kaldras. Støvkondens (heksesot): Støvkondens kan oppstå ved at det er forskjellige overflatetemperaturer i et rom. Dette kan skyldes feil ved isoleringen eller kuldebro. Støvet i luften vil kunne binde seg elektrostatisk til den kaldere overflaten. Ved lyse flater vil støvkondens kunne føre til at overflaten ser ut til å ha ujevn tilsmussing. Støvkondens kan være veldig vanskelig om ikke umulig å vaske bort. Støvkondens kan spesielt oppstå der det røykes, fyres på åpen peis, ved åker og i byer. Fremgangsmåte: Ytterdører, vinduer og ventiler blir lukket og mekanisk trekk blir tapet (I følge sjekkliste). Det blir foretatt trykkmålinger med medbrakt vifte. Måling(er) gir luftvekslingstall som er grunnlaget for å påvise om bygningen holder eventuelle kr i byggeforskriftene. Termograferingen blir utført ved 50 Pa undertrykk som tilsvarer samme undertrykk man vil kunne få på innsiden veggen når det blåser frisk bris ute. 3

5 Insp. dato: Måleutstyr Termografikamera: Flir ThermaCam E-300 Kalibrert Trykkutstyr: Minneapolis BlowerDoor Kalibrert Vindhastighetsmåler: TSI 9535 A Kalibrert Omgivelser Trykkforhold: -50 Pa (Le- og Lovartside) Ved termografering Vind/værforhold: 1 m/s Utetemperatur: 13 C Ved termograferingens begynnelse Utetemperatur 17 C Ved termograferingens slutt Innetemperatur: 21 C Ved termograferingens begynnelse Innetemperatur: 21 C Ved termograferingens slutt Innvendig volum: 5378 m³ Type oppvarming: Vannbåren gulvvarme. Type ventilasjon: Balansert. Kontrollerte bygningsdeler: Alle yttervegger og overgang vegg - undertak enkelte steder.. Termografør Termografør: Helge Skaug Termografør e-post: Termografør telefon: DNV-sertifikat nr.: DNV-10-OSL-BT-046. Rapportdato: Tilstede under inspeksjonen var sertifisert byggtermografør Joachim Hellstrøm og Helge Skaug sertifiserte termografører. 4

6 Insp. dato: Ar1: C Ar2: IR:1 Rom:S12 Kommentar: m/s Spis Luftlekkasje i overgang innvendig utvendig vegg. 1,0 Ar1: C Ar2: IR:2 Rom:S12 Kommentar: m/s Spis Nedkjølte flater i vegg C Ar2:.0 Ar1: IR:3 Rom:S12 Kommentar: m/s Spis 1,5 5

7 Insp. dato: Ar2: C Ar1: IR:4 Rom:S12 Kommentar: m/s Spis Luftlekkasje i vindu mellom karm og foring. 2, C 26 Ar2:.4 Ar1:.4.2 IR:5 Rom:S12 Kommentar: m/s Spis Nedkjølte flater / trekk i lukkede konstruksjoner. Luftlekkasje i overgang vegg - tak. 0,7 Ar1:25.9 Ar2: C IR:6 Rom:S17 Kommentar: m/s VF 1,5 6

8 Insp. dato: Ar1:15.9 Ar2: C IR:7 Rom:S Kommentar: m/s Vognskjul 0,5 Ar1: C Ar2: IR:8 Rom:S Kommentar: m/s Vognskjul 2, C Ar1:.9 25 Ar2: IR:9 Rom:S Kommentar: m/s Vognskjul 7

9 Insp. dato: C Ar2:14.1 Ar1: IR:10 Rom:S Kommentar: m/s Vognskjul 1,4.6 C Ar2:.4 Ar1: IR:11 Rom:S Kommentar: m/s Grovgard. 1, C Ar1:.2 Ar2: IR:12 Rom:S Kommentar: m/s 3,3 - Grovgard. Luftlekkasje i vindu mellom glass og ramme. 1,4 8

10 Insp. dato: C Ar1:.5 Ar2: IR:13 Rom:S Kommentar: m/s Grovgard. Luftlekkasje i vindu mellom karm og ramme. Nedkjølte flater / trekk i lukkede konstruksjoner i vegg. 0, C Ar2:14.2 Ar1: IR:14 Rom:S13 Kommentar: m/s Fingarderobe Luftlekkasje i vindu mellom karm og ramme. 2,0.8 C Ar1:21.0 Ar2: IR:15 Rom:S Kommentar: m/s 1,5 9

11 Insp. dato: C Ar1:.9 Ar2: IR: Rom:S Kommentar: m/s 1,1 Ar2: C Ar1: IR:17 Rom:S Kommentar: m/s Luftlekkasje i vindu mellom karm og ramme. 2, C Ar1:.8 Ar2: IR:19 Rom:S Kommentar: m/s 1,6 10

12 Ar1: C Insp. dato: Ar2: IR: Rom:S Kommentar: m/s 3, C Ar2:13.3 Ar1: IR:21 Rom:S Kommentar: m/s Luftlekkasje i vindu mellom karm og ramme. 0,5 Ar2: C Ar1: IR: Rom:S21 Kommentar: m/s 1,6 11

13 Insp. dato: Ar2:12.2 Ar1: C 15.1 IR:23 Rom:S21 Kommentar: m/s 1,8 Ar2:13.5 Ar1:.7.4 C 15.7 IR: Rom:S Kommentar: m/s 2, C 30 Ar2:.0 Ar1: IR:25 Rom:S Kommentar: m/s Nedkjølte flater / trekk i lukkede konstruksjoner. Mulig mangelfull isolering i lys flekk på vegg. 12

14 Ar2: C Insp. dato: Ar1: IR:26 Rom:S25 Kommentar: m/s Ar1:.6.8 C Ar2: IR:27 Rom:S25 Kommentar: m/s Ar2:11.4 Ar1: C 15.3 IR:28 Rom:S29 Kommentar: m/s Stell Luftlekkasje i vindu mellom karm og ramme. 13

15 Insp. dato: Ar2: C Ar1: IR:29 Rom:S29 Kommentar: m/s Stell Ar2:.4 Ar1:.3.7 C 17.3 IR:30 Rom:S27 Kommentar: m/s 23.1 C Ar1:.3 Ar2: IR:31 Rom:S27 Kommentar: m/s lek 14

16 Insp. dato: Ar2:.4 Ar1: C IR:32 Rom:S27 Kommentar: m/s Nedkjølte flater / trekk i lukkede konstruksjoner. Ar1: C Ar2: IR:33 Rom:S02 Kommentar: m/s Ar1:.6.1 C Ar2: IR:34 Rom:S06 Kommentar: m/s Grovgard. 15

17 Insp. dato: C Ar1:.6 Ar2: IR:35 Rom:S06 Kommentar: m/s Grovgard. Nedkjølte flater / trekk i lukkede konstruksjoner C Ar2:.9 Ar1: IR:36 Rom:S08 Kommentar: m/s Vannlek Luftlekkasje i vindu mellom karm og ramme. Ar1: C 26 Ar2:.5.0 IR:37 Rom:S08 Kommentar: m/s Vannlek Luftlekkasje i vindu mellom glass og ramme. 2,3

18 Insp. dato: Ar2: C Ar1: IR:38 Rom:S09 Kommentar: m/s Stell 2, C Ar1:23.0 Ar2: IR:39 Rom:S11 Kommentar: m/s Nedkjølte flater i vegg. Markant vik nede ved gulv C Ar2:17.6 Ar1:.3.7 IR:40 Rom:S11 Kommentar: m/s 17

19 Insp. dato: Ar1: C Ar2: IR:41 Rom:S11 Kommentar: m/s Nedkjølte flater / trekk i lukkede konstruksjoner. Ar2:19.7 Ar1: C IR:42 Rom:S10 Kommentar: m/s Luftlekkasje i vindu mellom karm og ramme C Ar1: Ar2: IR:43 Rom:S10 Kommentar: m/s

20 Insp. dato: C Ar1:.8 Ar2: IR:44 Rom:S10 Kommentar: m/s 23.4 C Ar1:.7 Ar2: IR:45 Rom:S10 Kommentar: m/s Luftlekkasje i overgang gulv - vegg C Ar2:15.2 Ar1: IR:46 Rom:Ø02 Kommentar: m/s 19

21 Insp. dato: Ar2:.7 Ar1: C 17.2 IR:47 Rom:Ø02 Kommentar: m/s Nedkjølte flater i himling. Sjekk overgang vegg - tak..5 C Ar1:.1 Ar2: IR:48 Rom:Ø03 Kommentar: m/s Luftlekkasje i vindu mellom karm og foring. Ar1:.2 Ar2: C 15.1 IR:49 Rom:Ø03 Kommentar: m/s Luftlekkasje i vindu mellom karm og ramme.

22 Insp. dato: Ar2:12.2 Ar1:.1.1 C 14.5 IR:50 Rom:Ø03 Kommentar: m/s Luftlekkasje i vindu mellom karm og foring C Ar1:.7 Ar2: IR:51 Rom:Ø03 Kommentar: m/s Luftlekkasje i overgang vegg - tak. 2, C Ar1:21.4 Ar2: IR:52 Rom:Ø05 Kommentar: m/s Luftlekkasje i dør mellom glass og ramme. Luftlekkasje i overgang gerikt vegg. 3,7 21

23 Insp. dato: C Ar1:.5 Ar2: IR:53 Rom:Ø05 Kommentar: m/s Luftlekkasje i hjørnet C Ar1:21.5 Ar2: IR:54 Rom:Ø05 Kommentar: m/s Luftlekkasje i vindu mellom karm og foring. Luftlekkasje i overgang gerikt vegg. Ar2: C Ar1:.8.8 IR:55 Rom:Ø08 Kommentar: m/s

24 Insp. dato: Ar1:19.9 Ar2: C 15.9 IR:56 Rom:Ø09 Kommentar: m/s Luftlekkasje i vindu mellom karm og foring. Ar1:.0.2 C Ar2: IR:57 Rom:Ø09 Kommentar: m/s.4 C Ar1:.1 Ar2: IR:58 Rom:Ø09 Kommentar: m/s Nedkjølte flater i vegg. 23

25 Insp. dato: Ar2: C Ar1: IR:59 Rom:Ø09 Kommentar: m/s Luftlekkasje i overgang vegg - tak. Ar1: C 28 Ar2: IR:60 Rom:Ø12 Kommentar: m/s Luftlekkasje i overgang vegg - himling. Luftlekkasje i overgang gerikt vegg. Luftlekkasje i vindu mellom karm og foring C 28 Ar2:23.1 Ar1: IR:61 Rom:Ø12 Kommentar: m/s Nedkjølte flater / trekk i overgang vegg - himling. Sjekk overgang vegg tak.

26 Insp. dato: C Ar1:27.8 Ar2: IR:62 Rom:Ø12 Kommentar: m/s 31.2 C Ar2: Ar1: IR:63 Rom:Ø01 Kommentar: m/s Gang 26.7 C 26 Ar2:19.6 Ar1: IR:64 Rom:Ø14 Kommentar: m/s Luftlekkasje i vindu mellom karm og ramme. Luftlekkasje i overgang gerikt vegg. 25

27 Insp. dato: C Ar2:19.4 Ar1:.0.2 IR:65 Rom:Ø Kommentar: m/s Grovgard C Ar1:.9 Ar2: IR:66 Rom:Ø Kommentar: m/s Grovgard C Ar2:.5 Ar1:.4.1 IR:67 Rom:Ø19 Kommentar: m/s Gang 26

28 Insp. dato: Ar1:.3 Ar2: C 15.9 IR:68 Rom:Ø19 Kommentar: m/s Gang 21.6 C Ar1:.3 Ar2: IR:69 Rom:Ø23 Kommentar: m/s Grovgard C Ar1:.7 Ar2: IR:70 Rom:Ø25 Kommentar: m/s 27

29 Insp. dato: Ar1: C Ar2: IR:71 Rom:Ø25 Kommentar: m/s Nedkjølte flater i himling..8 C Ar1:21.9 Ar2: IR:72 Rom:F08 Kommentar: m/s Kjøk. Luftlekkasje i vindu mellom karm og foring. Luftlekkasje i overgang gerikt vegg C Ar1:.8 Ar2: IR:73 Rom:F08 Kommentar: m/s Kjøk. 28

30 Insp. dato: Ar1:.0 Ar2: C.5 IR:74 Rom:F08 Kommentar: m/s Kjøk C Ar1:.3 Ar2:.9.0 IR:75 Rom:A03 Kommentar: m/s Personal Ar2:17.2 Ar1: C IR:76 Rom:A03 Kommentar: m/s Personal 29

31 Insp. dato: Ar2:.0 Ar1: C 17.7 IR:77 Rom:A03 Kommentar: m/s Personal Ar1:21.2 Ar2:.4.2 C.9 IR:78 Rom:A03 Kommentar: m/s Personal Luftlekkasje i hjørnet C Ar1: Ar2: IR:79 Rom:A04 Kommentar: m/s Arbeidsrom 30

32 Insp. dato: C Ar1:.3 Ar2: IR:80 Rom:A04 Kommentar: m/s Arbeidsrom.9 C Ar1:.1 Ar2: IR:81 Rom:A04 Kommentar: m/s Arbeidsrom Luftlekkasje i vindu mellom karm og ramme..2 C Ar2:17.5 Ar1:.2.3 IR:82 Rom:A05 Kommentar: m/s Kontor Luftlekkasje i overgang gulv - vegg. 31

33 Insp. dato: Ar2: C Ar1: IR:83 Rom:A05 Kommentar: m/s Kontor 25.0 C Ar1:23.1 Ar2: IR:84 Rom:A06 Kommentar: m/s Kontor Nedkjølte flater i overgang gulv - vegg..6 C Ar2:17.9 Ar1: IR:85 Rom:A07 Kommentar: m/s Luftlekkasje i vindu mellom Kont./møte karm og ramme. 32

34 Insp. dato: Ar1:23.3 Ar2:.2.2 C 19.8 IR:86 Rom:A08 Kommentar: m/s Kont./møte 23.0 C Ar2:.3 Ar1: IR:87 Rom:A09 Kommentar: m/s Kont./møte Nedkjølte områder i vegg C Ar2:14.0 Ar1: IR:88 Rom:A09 Kommentar: m/s Kont./møte Luftlekkasje i vindu mellom glass og ramme. 33

Termografi og tetthetskontroll

Termografi og tetthetskontroll Presentasjon 3. november 2009 Først litt om NHS og meg selv; NHS ble startet opp i 1995 Vi har spesialisert oss på det navnet tilsier, Husinspeksjoner og Skadetakster Jeg har jobbet som takstmann i ca

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 INNHOLD Utfordringer Innemiljørapporten

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Evaluering av alternativer til balansert ventilasjon av byleiligheter

Evaluering av alternativer til balansert ventilasjon av byleiligheter Oppdragsgiver Oikos Nomos Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg

Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg P-151:2011 2.utgave november 2014 Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg - Krav til kontrollør og foretak Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 1.12.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Energirapport

Detaljer

Utførende enhet/lab. Antall sider. Kvalitetssikring

Utførende enhet/lab. Antall sider. Kvalitetssikring Rapport radonlab Oppdragsgiver Åsly borettslag v/ Karl Erik Kvalsund Olaf Bulls vei 9-23 0765 Oslo Utførende enhet/lab. Radonlab AS Postboks 24 Blindern, 0313 Oslo Tlf. 21 96 03 50, www.radonlab.no Fax

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Lars Haltbrekken: Energifrigjøring i bygg gir Norges største kraftverk - For å redusere utslippene av CO 2 er tiltakene du selv gjør de viktigste, sier leder Lars

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier Arild Gustavsen, jan Vincent thue, peter blom, arvid dalehaug, tormod aurlien, steinar grynning og Sivert Uvsløkk Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk Prosjektrapport 25 2008

Detaljer

Rapport. Inneklima i energieffektive boliger. - en litteraturstudie. Forfattere Judith Thomsen Magnar Berge (NTNU og HiB)

Rapport. Inneklima i energieffektive boliger. - en litteraturstudie. Forfattere Judith Thomsen Magnar Berge (NTNU og HiB) - Åpen Rapport Inneklima i energieffektive boliger - en litteraturstudie Forfattere Judith Thomsen Magnar Berge (NTNU og HiB) SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2012-01-31 SINTEF Byggforsk Energi og

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

Sivert Uvsløkk. Tak med kaldt loft. Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2000» Prosjektrapport 2005

Sivert Uvsløkk. Tak med kaldt loft. Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2000» Prosjektrapport 2005 Sivert Uvsløkk Tak med kaldt loft Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2» 396 Prosjektrapport 25 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Sivert Uvsløkk Tak med kaldt loft Delrapport fra prosjekt

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Rabben 6 Postnr 1657 Sted Andels- /leilighetsnr. TORP / Gnr. 611 Bnr. 2 Seksjonsnr. Festenr. 81 Bygn. nr. 193959784 Bolignr. H0101 Merkenr. A2015-545669 Dato 21.04.2015 Eier Innmeldt av Ole Christian

Detaljer

Brukerveiledning Energi i Bygninger

Brukerveiledning Energi i Bygninger Brukerveiledning Energi i Bygninger Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 5 KAPITTEL 1: INSTALLERING OG OPPSTART 6 1.1 Installering 6 1.2 Oppstart av program 6 1.3 Registrering og opplåsing

Detaljer

Tiltakene er delt opp som følger:

Tiltakene er delt opp som følger: Fartein Valens vei Interesselag Veileder for energitiltak Erfaringer, råd og veiledning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Sammendrag COWI har utført en energivurdering

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Tittel: UNDELSTAD HUSEIERLAG - OMBYGGING AV TAK RAPPORT Oppdragsgiver: Undelstad Huseierlag c/o Brækhus Dege Eiendom AS Oppdragsgivers kontaktperson: Anders Nesteby Rådgiver: Norconsult AS Vestfjordgaten

Detaljer

Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. I l so asj t on og ett tthet. Tetthet K.Grimnes, 2009

Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. I l so asj t on og ett tthet. Tetthet K.Grimnes, 2009 Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. Isolasjon og tetthet. tth t Tetthet K.Grimnes, 2009 Bygningsfysikk - fukt FUKT november 09 K.Grimnes, 2009 2 Bygningsfysikk - fukt Fukt i bygg kan komme fra flere steder:

Detaljer

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Øvsttunheimen Solåsen 42

Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport. Øvsttunheimen Solåsen 42 Del 2 Vedlegg Tilstandsrapport Øvsttunheimen Solåsen 42 9.5.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Energimerkingsnotat og energiattest 4. Energivurdering av tekniske

Detaljer

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2 Tett Bygg - Lufttetthet i norske nybygg Airtight building - Air tightness in Norwegian buildings Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker

Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Rehabilitering av Borettslag Bærekraftig rehabilitering av boligblokker Ivar Klavenes, Prosjektleder OMT Boligbyggelag Ivar@OMTBBL.no 1 Kortfattet sammendrag Rehabilitering av borettslag krever fokus på

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

REHABILITERING OG ETTERISOLERING

REHABILITERING OG ETTERISOLERING REHABILITERING OG ETTERISOLERING Rehabilitering og etterisolering av eldre boliger Rehabilitering og etterisolering 2 Innledning Dette heftet viser eksempler på hvordan man enkelt kan rehabilitere/etterisolere

Detaljer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer Oppdragsgiver Kjetil Heltne SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no Internettadresse:

Detaljer