Måling av lufttetthet til to eneboliger på Jektholtet - Harstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Måling av lufttetthet til to eneboliger på Jektholtet - Harstad"

Transkript

1 Oppdragsgiver SINTEF Arkitektur og Byggeteknikk Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 124 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon Telefon Telefaks Telefaks Internett Foretaksnr. NO MVA Oppdragsgivers adresse 7465 TRONDHEIM Oppdragsgivers referanse Tore Wigenstad Prosjektnr./arkivnr. Dato Rev.dato Antall sider Antall vedlegg Gradering Forfatter(e) O / /3-07(.pdf) 15 3 Prosjektleder Sign. Ansvarlig linjeleder Sign. Kvalitetssikrer Sign. Tormod Aurlien Mads Mysen Kariann Magnussen Tormod Aurlien Oppdragsrapport Måling av lufttetthet til to eneboliger på Jektholtet - Harstad Kort sammendrag På oppdrag for SINTEF Arkitektur og Byggeteknikk har Norges Byggforskningsinstitutt bistått ved måling av lufttetthet til to eneboliger som er bygget på Jektholtet ved Harstad. Bygningene er trehus bygget etter et lavenergikonsept. Begge boliger hadde lufttetthet som var betydelig bedre enn den målsetning som var satt. Lokaliserte luftlekkasjer må betegnes som svært små. Byggverkets adresse Byggeår 2006 Metode Emneord Filnavn Feltundersøkelse Luftlekkasje, Luftgjennomgang JektRapport Utdragsvis eller forkortet gjengivelse av rapporten er ikke tillatt uten NBIs spesielle godkjennelse. Hvis rapporten skal oversettes, forbeholder NBI seg retten til å godkjenne oversettelsen. Kostnader belastes oppdragsgiver.

2 Innledning På oppdrag for SINTEF Arkitektur og Byggeteknikk har Norges Byggforskningsinstitutt bistått ved måling av lufttetthet til to eneboliger som er bygget på Jektholtet ved Harstad. Målinger ble utført 24. mai Tilstede under disse var Sveinung Haukland - Nilsen & Haukland AS Tore Wigenstad - SINTEF Arkitektur og Byggeteknikk Tormod Aurlien - Norges byggforskningsinstitutt, Byggforsk Beskrivelse av bygninger Bygningene er trehus bygget etter et lavenergikonsept. De har varmepumpe som utnytter energien i avtrekkslufta. Husene har vannbåren oppvarming. Nilsen & Haukland AS beskriver de bygningsmessige tiltakene: * 3-lags vinduer med gassfylling (K-verdi: 1,1) * 20 cm isolasjon i gulv cm isolasjon i yttervegg cm isolasjon i taket * Dobbel vindtetting rundt dører og vinduer * Gummimembran mellom mur og svill og mellom svill og element * Ekstra isolasjon for å eliminere kuldebro fra støpt dekke til yttervegg * IGLO-elementer (BEWI) * Plasten og den utvendige vindsperra har hull kun der rør / kanaler skal ut på yttervegg. Gjennomføringene er fuget * Bjelke- og sperredimensjonene er økt til minimum 25 cm, for å få plass til kanalnettet Foto 1: Én av to målte bygningene (Tomt 6) Eneboligene er lokalisert svært vindutsatt, med hav svært nær (se neste foto). O :15 Oslo,

3 Foto 2: Kart med påvisning av posisjon til de to målte eneboligene, Tomt 5 og Tomt 6 Benevnelse på målte bygninger og innvendig volum av leiligheter går frem av resultattabell. Målemetode og utstyr Lufttetthet til bygning er målt i henhold til Norsk standard NS-EN 13829: Bygningers termiske egenskaper. Bestemmelse av bygningers luftlekkasje. Differansetrykkmetode. Metode B, samlet usikkerhet er ikke beregnet, men sannsynlig øvre grense er antydet. Se også Byggforskseriens blad Måling av bygningers lufttetthet. Trykkmetoden I korthet går metoden ut på at en regulerbar vifte settes inn i en åpning i en bygning. Når en målbar luftmengde går gjennom vifta, medfører det en målbar trykkforskjell over bygningens ytterkonstruksjoner. Luftmengden som går gjennom vifta må erstattes av lekkasjeluft gjennom konstruksjonene. Hvis det skal relativt lite luft til for å oppnå en relativt stor trykkforskjell, betyr det at bygningen har god lufttetthet. Måling ble foretatt med instituttets Mineapolis Blower Door, Type 4. Vifta er kalibrert sist 11. sept. 2006, rev 12. okt Under kalibrering viste utstyret å ha svært god nøyaktighet ved 50 Pa trykkforskjell. Kalibreringsresultater ligger 1-2 % lavere enn benyttede verdier fra befaringen. Datainnsamlingsboks med manometre er kontrollert mot sporbart mikromanometer sist 17. aug Det er godt samsvar ved trykkmåling. Under måling ble det oppdaget resultater som virket underlig (se neste figur), og tiltak ble satt i verk for å finne en grunn til dette. Instituttet har meldt unøyaktigheten hos måleutstyr til representant for produsent av utstyr og fått tilfredsstillende svar på dette i mail, 22. sept Igangsatt kalibrering viser at unøyaktigheten ikke påvirker resultatet ved trykkforskjell 50 Pa nevneverdig, men punktene ved andre trykk kan ha økende unøyaktighet jo mer trykkforskjellen avviker fra 50 Pa. Dette får mao. ingen betydning for konklusjonene, men angivelse av målenøyaktighet er hensiktsløst. O :15 Oslo,

4 Lekkasjemengde [m3/h] y = 28,985x 0,6997 R 2 = 0,9992 y = 16,997x 0,8139 R 2 = 0, Trykkforskjell [Pa] Fig. 1: Observert forskjell i lekkasjemengde ved skifte av måleringer i målevifte og resulterende forskjellige polynom. Etter teori skal det ikke kunne oppdages forskjell på kurvene (fra måling av undertrykk, Tomt 5) Målevifte ble plassert i terrassedør (se neste bilde). En konsekvens av dette er at evt. luftlekkasje mellom dørblad og karm ikke registreres i målingen Før måling ble ventilasjonsanlegg tettet med tape og evt. ventiler / vinduer lukket. Foto 3: Målevifte i bruk på Jektholtet. O :15 Oslo,

5 Målebetingelser Måling ble foretatt 24. mai Temperaturen ute lå rundt 12 C, det var varierende vind opp mot laber bris, skiftende skydekke med litt sol. Temperatur i bebodd bolig (Tomt 6) lå rundt 24 C, mens i ubebodd hus lå denne rundt 16 C. Målebetingelsene ble karakterisert som gode for tetthetsmåling. Bolig på tomt 6 var innflyttet, mens bolig på tomt var uferdig men under sluttføring på måledagen. Resultat Hovedresultatene fra måling av bygningenes lufttetthet går frem av følgende tabell. Mer detaljerte resultater fra tetthetsmålingene går frem av Vedlegg 1. Bolig Volum [m 3 ] n 50 undertr. n 50 overtr. lekkasjetall, n 50 tomt ,00 1,08 1,04 tomt ,79 0,89 0,84 Tabell 1: Volum [m 3 ] og målte lekkasjetall, n 50 [oms/h ved 50 Pa trykkforskjell ] for to eneboliger 1,50 1,00 0,50 n50 undertr. lekkasjetall, n50 n50 overtr. Fig. 2: 0,00 tomt 5 tomt 6 Målte lekkasjetall, n 50 [oms/h ved 50 Pa] for to eneboliger plottet mot tettehtsmålsetning (1,5 oms/h ). Begge boliger hadde lufttetthet som var betydelig bedre enn den målsetning som var satt til 1,5 oms/h v 50 Pa trykkforskjell. O :15 Oslo,

6 Observasjoner Varmekamera ble benyttet i innflyttet bolig på tomt 6. Alle termogram gjengis i eget Vedlegg 2 med tall-posisjon i Vedlegg 3. Før trykksetting ble et vindusfelt termografert. Glassfelt hadde under målingen 1,8 C høyere innvendig overflatetemperatur enn ugjennomsiktig felt, en indikasjon på merkbar forskjell i varmemotstand. Foto 4 og termogram 1: Overflatetemperatur til vindusfelt. Etter trykksetting til 50 Pa undertrykk ble boligen undersøkt for lokalisering av luftlekkasjer. Det ble funnet noen lekkasjer knyttet til gulv i 1. etasje. Lekkasjene var i husets hjørner, men også andre steder: Termogram 5. Luftlekkasje under gulvlist. Vegg til venstre for terrassedør i stue. Mot rørsjakt i bod / teknisk rom var det kjølig område som indikerer lufttransport opp fra grunnen: Termogram 9: Mot rørsjakt i bod / teknisk rom var det kjølig område som indikerer lufttransport opp fra grunnen:. O :15 Oslo,

7 Vurdering Samlet usikkerhet til resultatene er ikke beregnet. Ved denne type målinger er vanligvis vind den største kilden til usikkerhet. Måling er utført ved både innvendig undertrykk og overtrykk (iht til standard), og dette kompenserer for innvirkning av plassering av trykkslange på le eller lovart side av bygning i forhold til vind. I dette tilfellet har måleutstyret en innebygget ekstra usikkerhet, se Målemetode og utstyr. Vi antar likevel at usikkerheten er lavere enn ± 15% jfr. formulering i målestandard. Eksponenten til regresjonskurven varierer noe, og ligger stort sett på fornuftig nivå for bolig på tomt 6, men er litt høy for bolig på tomt 5. Verdier omkring 0,5 indikerer en innflytelse av hull (turbulent strøm), mens strømning gjennom små sprekker og porøse materialer (laminær strøm) gir verdier rundt 1,0. Konklusjon Begge boliger hadde lufttetthet som var betydelig bedre enn den målsetning som var satt. Lokaliserte luftlekkasjer må betegnes som svært små. Oslo, 12/ for Norges byggforskningsinstitutt Tormod Aurlien Vedlegg: 1 Utskrift fra dataprogram for tetthetsmåling 2 Utskrift av termogram. Temperatur-innstillinger som ved befaring 3 Angivelse av posisjon for termogrammer O :15 Oslo,

8 VEDLEGG 1 Utdrag av utskrift fra dataprogram for tetthetsmåling (komplett del er ikke del av.pdf-utgaven av rapporten) Fig: Luftlekkasje målt i tomt 6 ved henholdsvis innvendig under- og overtrykk. O :15 Oslo,

9 VEDLEGG 2 Utskrift av termogram. Temperatur-innstillinger som ved befaring, utetemperatur = 12 C, Trykkforskjell p = 50 Pa unntatt for termogram 1 og 2. Nr Termogram (posisjon se Vedlegg 3). Forklaring 1 Ugjennomsiktig vindusfelt og felt med glass i 2. etasje. (se også Foto 4 i rapport) Glassfelt hadde under målingen 1,8 C høyere innvendig overflatetemperatur enn ugjennomsiktig felt, en indikasjon på merkbar forskjell i varmemotstand. 2 Som over. Merk innvirkning av forvarmet ventilasjonsluft fra rist under vindu 3 Hjørne, gulvlist i stue, 1. etg. Liten luftlekkasje i hjørne O :15 Oslo,

10 4 Hjørne, gulvlist i stue, 1. etg. Liten luftlekkasje i hjørne. 5 Gulvlist i stue, 1. etg. Moderat luftlekkasje fra under gulvlist 6 Gulvlist under vindu i stue, 1. etg. Litt luftlekkasje O :15 Oslo,

11 7 Hjørne, gulvlist i stue, 1. etg. Liten luftlekkasje i hjørne. 8 Gulvlist i soverom, 1. etg. Moderat luftlekkasje fra under gulvlist 9 Rørsjakt i bod / teknisk rom i 1. etg. Det var et kjølig område som indikerer lufttransport opp fra grunnen O :15 Oslo,

12 10 Entré i 1. etg Luftlekkasjer inn ved gulvlist fra sjakt på bakside (se foregående termogram) 11 Vindu og veggparti i 2. etasje soverom Normale forhold 12 Vindusfelt (samme som termogram 1 og 2) Liten luftlekkasje mot gulv. O :15 Oslo,

13 13 Himling i bad med innfelte lysarmatur, 2. etg. Luftlekkasje ikke detektert (med annen metode) 14 Vegg i oppholdsrom i 2. etg Normale forhold 15 Liten luftlekkasje i høyre hjørne i stue, tomt 5 O :15 Oslo,

14 Termograferte posisjoner, 1. etasje: VEDLEGG 3 O :15 Oslo,

15 Termograferte posisjoner, 2. etasje: O :15 Oslo,

Evaluering av alternativer til balansert ventilasjon av byleiligheter

Evaluering av alternativer til balansert ventilasjon av byleiligheter Oppdragsgiver Oikos Nomos Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer Oppdragsgiver Kjetil Heltne SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no Internettadresse:

Detaljer

Resultat Det ble målt et gjennomsnittlig luftvekslingstall på n50 = 1,4 luftvekslinger per time.

Resultat Det ble målt et gjennomsnittlig luftvekslingstall på n50 = 1,4 luftvekslinger per time. Att.: XXX prosjektleder Oppdragsbeskrivelse Denne rapporten gjelder X barnehage Bygningen er oppført i 09, og byggemeldt som Andre bygninger etter TEK07 i følge oppdragsgiver. Trykktesting ble utført for

Detaljer

; Antall sider Antall vedlegg Gradering! Forfatter(e) B22306! 31.10.2008 ^ 117 + 3 Apen I Sverre Holøs. Mads Mysen Håkon l iii,tabland

; Antall sider Antall vedlegg Gradering! Forfatter(e) B22306! 31.10.2008 ^ 117 + 3 Apen I Sverre Holøs. Mads Mysen Håkon l iii,tabland SINTEF Oppdragsgiver Husbanken Oslo Trondheim Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Høgskoleringen 7b Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo 7465 Trondheim Telefon: 22 96 55 55 Telefon: 73 59 33 90 Telefaks: 22 69 94

Detaljer

Prøving av Roth MultiPex rør i rør system.

Prøving av Roth MultiPex rør i rør system. Oppdragsgiver Roth Scandinavia AS Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7 Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94

Detaljer

Undersøkelse av energibruken i nye boliger med vannbåren golvvarme og direkte elektrisk oppvarming

Undersøkelse av energibruken i nye boliger med vannbåren golvvarme og direkte elektrisk oppvarming Oppdragsgiver Husbanken Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Vedlegg Spørreskjema... 33

Vedlegg Spørreskjema... 33 Oppdragsgiver Husbanken Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Vindklima rundt planlagt bebyggelse på Tromsø skipsverft

Vindklima rundt planlagt bebyggelse på Tromsø skipsverft Oppdragsgiver Interconsult ASA Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7 Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38

Detaljer

Underlagsmaterialet for prns 3701:2011

Underlagsmaterialet for prns 3701:2011 Oppdragsgiver Standard Norge Oppdragsgivers adresse Standard Norge Standveien18 Postboks 242 1376 Lysaker Telefon 67 83 86 00 Telefaks 67 83 86 01 Oppdragsgivers referanse E-mail info@standard.no Internett

Detaljer

Protokoll i sak 773/2014. for. Boligtvistnemnda 16.12.14. Krav om utbedringer etter utførte termografimålinger ------------------------------------

Protokoll i sak 773/2014. for. Boligtvistnemnda 16.12.14. Krav om utbedringer etter utførte termografimålinger ------------------------------------ Protokoll i sak 773/2014 for Boligtvistnemnda 16.12.14 Saken gjelder: Krav om utbedringer etter utførte termografimålinger ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 16.

Detaljer

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier Arild Gustavsen, jan Vincent thue, peter blom, arvid dalehaug, tormod aurlien, steinar grynning og Sivert Uvsløkk Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk Prosjektrapport 25 2008

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg

Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg P-151:2011 2.utgave november 2014 Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg - Krav til kontrollør og foretak Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22

Detaljer

Utførende enhet/lab. Antall sider. Kvalitetssikring

Utførende enhet/lab. Antall sider. Kvalitetssikring Rapport radonlab Oppdragsgiver Åsly borettslag v/ Karl Erik Kvalsund Olaf Bulls vei 9-23 0765 Oslo Utførende enhet/lab. Radonlab AS Postboks 24 Blindern, 0313 Oslo Tlf. 21 96 03 50, www.radonlab.no Fax

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

FORFATTER(E) Bjørn J. Wachenfeldt og Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Husby Terasses Borettslag GRADER. DENNE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Bjørn J. Wachenfeldt og Tor Helge Dokka OPPDRAGSGIVER(E) Husby Terasses Borettslag GRADER. DENNE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks: 73 59 82 85 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 INNHOLD Utfordringer Innemiljørapporten

Detaljer

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 2009 PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 Hesho Dolashy, Fredrik Storm Magnussen, Martin Olav Myrvang og Andreas Grepperud Høyskolen i Østfold 06.06.2009 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørutdanning 1757

Detaljer

Sivert Uvsløkk. Tak med kaldt loft. Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2000» Prosjektrapport 2005

Sivert Uvsløkk. Tak med kaldt loft. Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2000» Prosjektrapport 2005 Sivert Uvsløkk Tak med kaldt loft Delrapport fra prosjekt 4 i FoU-programmet «Klima 2» 396 Prosjektrapport 25 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Sivert Uvsløkk Tak med kaldt loft Delrapport fra prosjekt

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Strømforbruk i norske husholdninger

Strømforbruk i norske husholdninger Strømforbruk i norske husholdninger Fordypningsprosjekt Høsten 2011 Hans Magnus Kure Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for elkraftteknikk Forord FORORD Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2 Tett Bygg - Lufttetthet i norske nybygg Airtight building - Air tightness in Norwegian buildings Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave

Detaljer

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14

Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 Del 2 Vedlegg i f.m. Arbeidstilsynspålegg Ortun skole Torgny Sederstedts vei 14 1.12.2014 VEDLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Inneklimalogging CO2-temp-RF 4. Energirapport

Detaljer

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag ENØKRAPPORT FOR Haakon Tveters vei 38-84 og 41 59, Skøyenkroken 1-9 og Skøyenåsveien 12-32, 13-29 og 33-35 Oppsal borettslag SAKSNR. B 48977 Norconsult AS - Oppdragnummer 5100657 Mai 2010 RAPPORT Norconsult

Detaljer

Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet Bruk av lekkasjestoppere

Sanitærinstallasjoner og vannskadesikkerhet Bruk av lekkasjestoppere Oppdragsgiver Finansnæringens Fellesorganisasjon, FNO SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no

Detaljer

Utførelse av småhus. Hefte 3 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet. Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk

Utførelse av småhus. Hefte 3 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet. Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk Utførelse av småhus Hefte 3 i et kurskompendium fra Lavenergiprogrammet Heftene er utviklet av SINTEF Byggforsk Kompendium for Lavenergiprogrammet Anders Kirkhus Hefte 3: Utførelse av småhus Emneord: Energi,

Detaljer

Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning

Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning Peter G. Schild Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning 34 Prosjektrapport 22 Prosjektrapport 34 Peter G. Schild Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning Emneord:

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer