Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg"

Transkript

1 P-151: utgave november 2014 Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg - Krav til kontrollør og foretak Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL FAX ENTERPRISE NUMBER NO

2 P-151:2011 Kontroll av bygg ved trykktesting og termografering Forord Bygningstekniske svakheter kan medføre store tap i energiforbruk og fuktskader. Trykktest av bygninger kan avsløre svakheter i byggenes tetthet. Ved hjelp av moderne termografiutstyr kan kritiske temperaturdifferenser oppdages effektivt. Formålet for sertifisert kontrollør er å kartlegge svakheter for å gi pålitelig grunnlag for vedlikehold, reparasjoner og utbedringer av bygget. Hvis svakheter blir avdekket kan kontrolløren foreslå enkle og kosteffektive løsninger. 1 Omfang Dokumentet fastsetter krav til kontrollør og foretak. Videre omfatter dokumentet minimumskrav til oppbygging og innhold i en termografirapport. 2 Normative referanser Dokumentet viser til de etterfølgende publikasjoner. For dem som er datert, gjelder bare den angitte utgaven. For udaterte publikasjoner gjelder den siste utgaven. NS NS TEK SBC NO 614 Bygningens termiske egenskaper - Bestemmelse av bygningers luftlekkasje Bygningens termiske egenskaper - Kvalitiativ metode for å oppdage termiske uregelmessigheter i bygningens klimaskjermer - Infrarød metode Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Spesielle betingelser for sertifisering av overensstemmelse med P-151: - Tetthetskontroll og Termografering av bygg. Krav til termografør og foretak Side 1 av 7

3 3 Krav til foretaket P-151:2011 Foretaket skal ha beskrevet og implementert prosedyrer og instrukser som sikrer at virksomheten knyttet til kontrollørenes utførelse av oppdrag, blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Dokumentasjonen skal spesielt angi hvordan virksomheten er organisert med ansvarsområder, samt hvordan det sikres at termografioppdragene organiseres uavhengig av foretakets øvrige virksomhet. Videre skal foretaket ha en ansvarsforsikring som dekker kontrolløren og eventuelle feil ved det arbeidet som blir utført. Kompetanse for fagansvarlig skal være minimum fagbrev innen bygg- og anleggsteknikk eller tilsvarende. I tillegg skal fagansvarlig ha minimum Nivå 1 (Level 1) kurs termografering med eksamen eller teori delen av eksamen iht NEK Oppdrag skal organisasjonsmessig utføres uavhengig av foretakets eventuelle engasjement i levering, prosjektering og bygging av de anleggene som skal kontrolleres. Foretaket skal ha beskrevet og implementert prosedyrer og instrukser som sikrer planlegging, kontroll/verifikasjon av de foretatte målinger, beregninger og resultater. Videre skal dette sikre at foretaket kan dokumentere det arbeidet som er utført. Dokumentasjonen skal arkiveres, slik at det vil være enkelt å finne tilbake til utført arbeid og til grunnlaget for resultatene. Dokumentasjonen skal arkiveres minst 5 år etter utført arbeid. Dersom oppdragsgiver ønsker endring av arkivtid, avtales dette spesielt i oppdragsbekreftelsen. 4 Krav til kontrolløren Generelt: Kontrolløren skal ha minimum videregående skole i tillegg til kravene i Tillegg A. Kontrolløren skal være fortrolig med termografiutstyrets funksjon slik at målingene er pålitelige. Videre skal kontrolløren kunne vurdere om utstyrets spesifikasjon og kalibrering er tilfredsstillende. Under oppdrag kreves bruk av sikkerhetsutstyr/personlig verneutstyr, som angitt i gjeldende forskrifter for området sertifikatet gjelder for. Her gjelder forskrifter som nevnt under normative referanser, se punkt 2. 5 Krav til rapportering til byggkontrollørs kunde Rapportene fra termografioppdrag skal gi pålitelig grunnlag for eventuelle tiltak. Det stilles derfor krav til konklusjoner om registrert tilstand og rapporten skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at andre fagfolk skal kunne bruke resultatene. Byggtekniske data som for eksempel måling og beregning av tetthet og lufthastigheter etter NS skal normalt dokumenteres. Termiske mønstre skal bedømmes. Når oppdragsgiver ønsker det, skal det foreslås tiltak med begrunnelser og som prioriteres i samsvar med formålet for oppdraget. Dato for siste kalibrering av utstyr skal oppgis i oppdragsrapportene. Nemko forbeholder seg retten til å be om rapport under sertifiseringsperioden. Side 2 av 7

4 TILLEGG A (normativt) P-151:2011 A.1 Krav til teoretisk termografikompetanse etter denne normen: Kandidaten skal ha kunnskap innen følgende områder: Definisjon av varme, temperatur og termisk energi Konduksjon, konveksjon og stråling Det elektromagnetiske spektrum Termodynamikkens første og andre lov Svartkropp Bildetolkning Temperaturmåling med korreksjon for omgivelse og usikkerhet i målinger Instrumentkunnskap - muligheter begrensninger - målefunksjoner Termisk fokusering Hvordan foreta enkle kontroll av kalibrering Kunne vurdere typiske feil ved termografering Hvordan termiske mønstre kan brukes for tilstandskontroll Denne kunnskapen skal kandidaten ha vist gjennom å ta eksamen i: Alternativ 1 Bestått eksamen teori Nemko byggkontrollør Krav for å bestå er 75% Alternativ 2 Bestått eksamen fra deleksamen teori NEK Kontrolløren skal som et minimum ha bestått deleksamen på teori etter NEK Termografi Krav for å bestå er 80% Alternativ 3 Bestått eksamen i Nivå 1 (Level 1) Kontrolløren skal som et minimum ha gjennomført og bestått et eksamensgivende kurs i termografi som skal tilfredsstille Nivå 1 gitt i standarden SNT-TC-1A fra The American Society for Nondestructive Testing (ASNT). Krav for å bestå er 75% A.2 Anbefalte kurs til denne normen: Kurs over 3 arbeidsdager hvor hovedvekten legges på differansetrykkmetoden og termiske mønstre. (TILLEGG A fortsetter på neste side) A.3 Krav til byggteoretisk eksamen: Side 3 av 7

5 P-151:2011 Eksamen er en Byggteknisk eksamen. Se tillegg B for kompetansemål. Eksamen har varighet 2 timer og består av 50 oppgaver. Spørsmålene er delt inn i 5 hovedområder med definerte antall spørsmål innen hvert område : 1 Byggfysikk 15 flervalgsoppgaver tetthet isolasjon fukt 2 Termogrammer fra byggtekniske problemstillinger 7 flervalgsoppgaver tetthet isolasjon fukt 3 Praktiske løsninger på byggutbedringer 15 flervalgsoppgaver tetthet isolasjon fukt 4 NS 13829, NS og TEK 10 7 flervalgsoppgaver tetthet isolasjon fukt 5 Rapportering iht NS og NS flervalgsoppgaver krav til form krav til sporbarhet forslag til løsninger Krav til å bestå 75% Side 4 av 7

6 P-151:2011 TILLEGG B (normativt) B.1 Kompetansekrav: Ved eksamen er spørsmålene relatert til: Byggteknisk forskrift Kapittel 13 og 14 i TEK 10, forskriften og veiledningen. Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) Kjennskap til lavere krav for tetthet og isolasjon i eldre bygninger ref tabellen i dette tillegget (se de to neste sidene). Tetthetskontroll Norsk Standard NS-EN Bygningers termiske egenskaper. Bestemmelse av bygningers luftlekkasje. Differansetrykkmetoden Byggdetaljblad Måling av bygingens lufttetthet Trykkmetoden Byggtermografering Norsk Standard NS-EN Bygningers termiske egenskaper. Kvalitativ metode for å oppdage termiske uregelmessigheter i bygningers klimaskjermer. Infrarød metode Byggdetaljblad Termografering av bygninger Karl H. Grimnes: Byggtermografering En praktisk håndbok Praktiske løsninger på utbedringer Anbefalinger fra kursholdere (TILLEGG B fortsetter på neste side) Side 5 av 7

7 Tekniske forskrifter 1997, TEK Selve forskriften gir ikke kvantifisert lekkasjetall, dette er å finne i Veiledning til TEK, her er det samme tall som i TEK 87. Rekkehus er nå tatt med i betegnelsen småhus 8-22 Se tabell i 8:21 punkt Byggeforskrift for småhus, 1,5 for leiligheter. Kap.53:1 & 3 Se tabell i kap. 53:2 Kap.53:1 & 2 Byggeforskrift for småhus, 1,5 for leiligheter. Kap.53:3 for leiligheter, Kap. 53:5 for småhus Se tabell i kap. 53:2 og :5 for riktig k-verdi Kap.53 Byggeforskrift av for småhus, 1,5 for leiligheter. Kom som endring av Kap. 54:3 for leiligheter, Kap. 54:5 for småhus Se tabell i kap. 54:2 og :5 for riktig k-verdi Kap.54 Forskrift I kraft fra Tetthets krav Kap./ Isolasjons krav Kap./ P-151:2011 B.2 Krav til lekkasjetall og definisjoner av hustyper fra Byggforskrift av 1969 til TEK 10. Tabellen under går over 2 sider. Kommentarer Legg merke til at småhus (eneboliger) kun beskrives i 54:5 og at den totale luftlekkasjen målt etter NS 8200 ikke skal overskride 4 m³ luft i timen pr. m³ volum av primær del. Kravet gjelder når trykkforskjellen mellom inneluft og uteluft er 50 Pa. Rekkehus med flere enn 2 boenheter omfattes ikke av benevnelsen småhus. Vi kan i prinsippet ikke bruke målemetoden beskrevet i NS-EN uten å spesifisere at dette er et avvik i forhold til TEK. Legg merke til at småhus (eneboliger etc) kun beskrives i 53:5 og at den totale luftlekkasjen målt etter NS 8200 ikke skal overskride 4 m³ luft i timen pr. m³ volum av primær del. Kravet gjelder når trykkforskjellen mellom inneluft og uteluft er 50 Pa. Rekkehus regnes ikke som småhus. Vi kan i prinsippet ikke bruke målemetoden beskrevet i NS-EN uten å spesifisere at dette er et avvik i forhold til TEK. Veiledningen til forskriften gjengir k-verdier for diverse tykkelser på isolasjon og kan være et nyttig verktøy i så måte. Også her er det NS 8200 som er angitt som målestandard i selve forskriften, mens veiledningen angir NS-INSTA 130, og det skal kun tas med oppvarmede rom. Her er rekkehus med i betegnelsen Småhus og rekkehus Vi kan i prinsippet ikke bruke målemetoden beskrevet i NS-EN uten å spesifisere at dette er et avvik i forhold til TEK. Det har i flere rettsaker vært et tema om det kan angis et lekkasjetall da dette ikke er beskrevet spesifikt i TEK, kun i veiledningen. I sistnevnte er det en tabell som gjengir de samme lekkasjetallene som i tidligere forskrifter, også her er det NS-INSTA 130 som oppgis som riktig standard. Denne ble erstattet da NS-EN ble utgitt i Det er derfor viktig å presisere at bruk av sistnevnte standard er et avvik i forhold til TEK når testen er utført på hus byggegodkjent før Side 6 av 7

8 Byggteknisk forskrift av 26. mars Mindre enn 2,5 luftvekslinger ved 50 Pa trykkforskjell for småhus, mindre enn 1,5 for øvrige bygninger. Laftede tømmerhus er unntatt krav til tetthet. Kapittel 14, minstekrav er omtalt i 14-5 første ledd og 14-6 for laftede bygninger Kapittel 14, minstekrav er omtalt i 14-5 første ledd og 14-6 for laftede bygninger Kapittel 14, minstekrav er omtalt i 14-5 første ledd og 14-6 for laftede bygninger P-151:2011 Det kom ny forskrift i 2007, med en overgangsperiode frem til 1. juli 2009, som igjen ble erstattet kort tid etter. Bygg oppført mellom Juli 2009 og Juni 2010 bør derfor vurderes ekstra nøye med tanke på hvilket krav som skal legges til grunn, søknad og igangsettelses tillatelse bør kontrolleres Det som kommer til å skape problemer med å bedømme bygninger etter TEK 10 er at minstekravet for lekkasjetall fraviker infiltrasjons- og ventilasjonsvarmetap. Småhus-begrepet er klart definert og omfatter enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus. I forskriften er det ikke gjengitt en standard for å måle luftlekkasjer. Tabellen viser en oversikt over utviklingen av krav til lekkasjetall og definisjoner av hustyper fra Byggforskrift av 1969 til TEK 10. Merk at tabellen starter på foregående side. Side 7 av 7

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

Praktisk veileder for energimerking

Praktisk veileder for energimerking Praktisk veileder for energimerking 5 2013 V E I L E D E R Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder 5/2013 Praktisk veileder for energimerking Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363 3.1) SB Generelt Se vedlagte kommentar N 328. SK Mandat (I høringsnotat) Pkt.1, sist i første avsnitt standard rapportmal Ge/te De har behov for en mer presis standard enn NS 3424:1995 og er i hovedsak

Detaljer

Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg

Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg 7 2013 V E I L E D E R Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder nr: 7 Praktisk

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi

TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi TEK 10 Anbefalte løsninger til Teknisk forskrift, kapittel 14. Energi September 2013 Teknisk forskrift, ENERGI Energikrav 2 Generelt Den 1. juli 2010 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK)

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11

Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører iht. NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11 Tjenestebeskrivelse for sertifisering 1. Sertifiseringsordningen 1. 1 Innledning Formålet med inspeksjon av lekeplassutstyr og dets underlag er å verne om barns liv og helse under lek med slikt utstyr.

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder10 Veileder 10 Veileder om nukleærmedisin. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforkriften)

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge?

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Rapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Sekretariat i Norsk brannvernforening Postadresse: Postboks

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel Revidert - Juli 2015 1 Versjon 3 Juli 2015 De viktigste endringene i forhold til 2. utgave av temaveiledningen

Detaljer

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03 PEFC N 03 Krav ved gruppesertifisering Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Line R. Karlsen Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del II Litteraturstudie, forslag til regelverk og standarder samt videre arbeider C 30 28 26 24 Operativ temperatur,

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer