Skaun kommune. Saksprotokoll. Arkivkode: L32 Arkivsaksnr.: 16/1819 Saksbehandler: Ole Einar Butli Hårstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skaun kommune. Saksprotokoll. Arkivkode: L32 Arkivsaksnr.: 16/1819 Saksbehandler: Ole Einar Butli Hårstad"

Transkript

1 Skaun kommune Arkivkode: L32 Arkivsaksnr.: 16/1819 Saksbehandler: Ole Einar Butli Hårstad Saksnummer Utvalg Møtedato 38/16 Plan og miljøutvalget /16 Formannskapet /16 Kommunestyret /16 Plan og miljøutvalget /17 Plan og miljøutvalget SAKEN GJELDER: FORSLAG TIL ADRESSEPLAN RÅDMANNENS INNSTILLING: Forslag til adresseplan vedtas. SAKSDOKUMENTER: Nr. 1 Forslag til adresseplan SAKSFRAMLEGG: Vedlagt forslag til adresseplan beskriver forslag til adressering med tilhørende budsjett og gjennomføringsplan med beskrivelse av rutiner. Planen skal også til formannskapet for politisk behandling av budsjettet. ØKONOMISK VURDERING: Formannskapet vedtar det økonomiske budsjettet for adresseplanen. Utvalg: Plan og miljøutvalget Møtedato: Sak: 38/16 Innstilling vedtatt

2 Tittel: SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL ADRESSEPLAN Saksbehandler og ingeniør på byggesak Sturla Willmann orienterte om prosessen i den framlagte adresseplanen. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslag til adresseplan vedtas. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 20/16 Innstilling m/tillegg vedtatt Tittel: SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL ADRESSEPLAN Leder teknisk kontor Frøydis Aalbu Aarnseth orienterte. Repr. Mildrid Wiggen Gimseng tiltrådte møtet. Repr. Erik Fenstad fremmet følgende forslag: Finansieringa må inn i ØR 2 og som tiltak i budsjett Forslaget fra Erik Fenstad ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Forslag til adresseplan vedtas. Finansieringa må inn i ØR 2 og som tiltak i budsjett 2017.

3 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 51/16 Innstilling vedtatt Tittel: SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL ADRESSEPLAN Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslag til adresseplan vedtas. Finansieringa må inn i ØR 2 og som tiltak i budsjett Skaun kommune Arkivkode: L32 Arkivsaksnr.: 16/1819 Saksbehandler: Sturla Willmann Saksnummer Utvalg Møtedato 38/16 Plan og miljøutvalget /16 Formannskapet /16 Kommunestyret SAKEN GJELDER: FORSLAG TIL ADRESSEPLAN RÅDMANNENS INNSTILLING: Forslag til adresseplan vedtas. SAKSDOKUMENTER: Nr. 1 Forslag til adresseplan SAKSFRAMLEGG: Vedlagt forslag til adresseplan beskriver forslag til adressering med tilhørende budsjett og gjennomføringsplan med beskrivelse av rutiner. Planen skal også til formannskapet for politisk behandling av budsjettet.

4 ØKONOMISK VURDERING: Formannskapet vedtar det økonomiske budsjettet for adresseplanen. Utvalg: Plan og miljøutvalget Møtedato: Sak: 38/16 Innstilling vedtatt Tittel: SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL ADRESSEPLAN Saksbehandler og ingeniør på byggesak Sturla Willmann orienterte om prosessen i den framlagte adresseplanen. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslag til adresseplan vedtas. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 20/16 Innstilling m/tillegg vedtatt Tittel: SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL ADRESSEPLAN Leder teknisk kontor Frøydis Aalbu Aarnseth orienterte. Repr. Mildrid Wiggen Gimseng tiltrådte møtet. Repr. Erik Fenstad fremmet følgende forslag:

5 Finansieringa må inn i ØR 2 og som tiltak i budsjett Forslaget fra Erik Fenstad ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Forslag til adresseplan vedtas. Finansieringa må inn i ØR 2 og som tiltak i budsjett Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 51/16 Innstilling vedtatt Tittel: SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL ADRESSEPLAN Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslag til adresseplan vedtas. Finansieringa må inn i ØR 2 og som tiltak i budsjett Børsa, Rett utskrift Ida Gaustad Arkivsaksnr.:16/1819 SAKEN GJELDER: NAVNSETTING AV VEGER I SKAUN KOMMUNE RÅDMANNENS INNSTILLING:

6 Skaun kommune vedtar navn og skrivemåter i samsvar med navnekomitéens anbefaling som vist i vedlegg 2. For veg 12, 16, 22, 30, 43 og 53 er det anbefalt forskjellige alternativer, og PMU må derfor fatte særskilte vedtak for disse. SAKSDOKUMENTER: 1. Uttalelse fra navnekomitéen Vedlegg 1 2. Liste med innkomne navneforslag og tilrådning fra navnekomitéen Vedlegg 2 3. Kart med inntegnede vegstrekninger Vedlegg 3 4. Uttalelse fra Stedsnavntjenesten for Midt-Norge Vedlegg 4 5. Uttalelse fra Skaun historielag og Skaun KRF Vedlegg 5 6. Adresseplan for Skaun kommune Vedlegg 6 7. Vedtak av navn i Kommunestyret, saksnr. 1997/114 Vedlegg 7 8. Vedtak og saksfremlegg fra Melhus kommune på Øysandvegen Vedlegg 8 9. Vedtak og saksfremlegg fra Melhus kommune på Hølondvegen Vedlegg Håndbok adressering Vedlegg Adresseveileder Vedlegg 11 SAKSFRAMLEGG: Bakgrunn Skaun kommune har med bakgrunn i vedtatt adresseplan (vedlegg 6) igangsatt arbeidet med å tildele offisielle vegadresser i kommunen. Dette berører bygninger som er planlagt eller er i bruk til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet. Administrasjonen har gjennomført en høring for å få innspill til navn på de nye adresseparsellene som er vist på kartene i vedlegg 3. I høringen har privatpersoner, lag og foreninger samt andre instanser blitt oppfordret til å komme med forslag til vegnavn for vegstrekninger. Kommunens navnekomité har på bestilling fra administrasjonen foretatt en vurdering av innkomne forslag og kommet med sin anbefaling. Alle navneforslag og navnekomitéens anbefaling er listet opp i vedlegg 2. Navneforslagene er sendt på høring til Stedsnavntjenesten for Midt-Norge, og deres anbefaling finnes i vedlegg 4. Prinsipper for valg av adressenavn Adressenavnet er viktig sammen med adressenummeret, fordi det er det konkrete og synlige uttrykket for adressen. En må derfor legge vekt på å få til gode og varige navn. Det er erfaring for at enkelte navn er mer populære enn andre blant forslagsstillere, saksbehandlere og beslutnings- takere. Det må derfor pekes på at 3 i lov om stadnamn inneholder et navnevern.

7 Det kan sette en geografisk grense for hvor langt vi kan bruke former av gode stedsnavn i adressenavnene. Ved valg av navn bør følgende prinsipper gjelde: Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering Navnet bør bygge på og føre videre den lokale navnetradisjonen Navnet bør passe på stedet Navnet bør ikke virke støtende eller komisk Navnene bør være varierte Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale En bør unngå å bruke navn på nålevende personer, og det bør helst gå 5 10 år etter en persons død før navnet eventuelt tas i bruk. Navn på personer fra nyere tid skrives slik personen selv skrev det. Generelt tilrådes tilbakeholdenhet i bruk av personnavn. Kategorinavn (konsentrasjon av betydningsgrupper) kan brukes når det synes tjenlig, men denne navngivingsmåten får lett et stereotypt preg og bør ikke overdrives. Dette betyr at adressenavn bør fastsettes ut fra hensynet til at de skal være varige og overleve omskiftinger. Det er kostnadskrevende, og ofte vanskelig, å endre et innarbeidet adressenavn. En bør derfor unngå adressenavn som er knyttet til tidsbestemte, politiske forhold, til nålevende personer, og liknende. En bør også unngå navn som ut fra aktuelle markedsføringshensyn forbindes med et bestemt eierskap av en bebyggelse eller liknende i området, f.eks. firmanavn. Hvis et slikt firma endrer navn eller flytter fra bebyggelsen, vil adressenavnet ofte være lite hensiktsmessig for nye brukere. Det samme gjelder for spesielle prosjektnavn, navn på borettslag mv. Historiske navn, eldre stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie, vil derimot være navn som gjerne kan brukes som utgangspunkt for navnsetting. Det kan være hensiktsmessig at veger som krysser kommunegrenser beholder samme navn inn i nabokommunen. Vurdering Navnekomitéen har gjennomgått alle innkomne forslag og kommet med sin anbefaling som vist i vedlegg 2. Her står også begrunnelse for de valg komitéen har gjort. Enkelte av de kommunale vegene som nå skal navnsettes videreføres som private bomveger. For disse vegene har det kommet forslag om å dele opp vegparsellene i en kommunal og en privat del og tildele disse forskjellige navn. Det kan også være andre årsaker til at det kan være fornuftig å dele opp enkelte parseller.

8 Med bakgrunn i dette har navnekomitéen kommet med alternative anbefalinger for veg 12, 16, 22, 30, 42 og 53 (vedlegg 2 og 3). De anbefaler ett navn hvis vegparsellen ikke skal deles opp og to navn hvis det blir deling. Administrasjonen overlater til PMU å vedta om vegene skal deles opp eller ikke. ØKONOMISK VURDERING: - Ikke relevant Utvalg: Plan og miljøutvalget Møtedato: Sak: 64/16 Innstilling m/tillegg vedtatt Tittel: SAKSPROTOKOLL - NAVNSETTING AV VEGER I SKAUN KOMMUNE Saksbehandler Sturla Willmann og leder i navnekomiteen Hallgerd Aune orienterte om prosessen i saken om navnsetting av veger i Skaun kommune. Det ble innvilget et felles gruppemøte for PMU. PMU fremmet følgende forslag: Vei nr. 4: Sendes tilbake til navnekomiteen med følgende forslag: Gammelvegen. Vei nr. 9 a og b: Byavegen og Skaunaskogen, ble enstemmig vedtatt. Vei nr. 12: a og b. Aunbygdvegen og Krokstadsætervegen. Enstemmig vedtatt. Vei nr 16: Forsalget Kvennbergvegen ble enstemmig vedtatt. Vei nr. 20: Brautabakken sendes tilbake til navnekomiteen. Dette ble enstemmig vedtatt. Vei nr. 22 Åsvegen: null stemmer.

9 Vegen deles opp i to ved Haugabrua. Enstemmig vedtatt. Vegen opp til Haugabrua heter Snøfuglvegen: Enstemmig vedtatt. Vei nr 22 b Buvikåsen enstemmig vedtatt, sendes tilbake til navnekomiteen. Vei nr. 23. Djupsjøvegen enstemmig vedtatt, sendes tilbake til navnekomiteen. Vei nr. 28 Malmsjøvegen, a Solhøgda. Enstemmig vedtatt. Vei nr. 30 a Mellingsætervegen ble enstemmig vedtatt. Vei nr. 35 nytt forslag som sendes til navnekomiteen: Markavegen. Enstemmig vedtatt. Vei nr. 36 nytt forslag som sendes til navnekomiteen: Seljanvegen: Enstemmig vedtatt. Vei nr. 43 Husbyvegen, a Husbysætren ble enstemmig vedtatt. Vei nr. 53 a Melbygrenda ble enstemmig vedtatt. Vei nr. 65 PMU ønkser at navnekomiteen kommer med en vurdering av omfanget av Sigurd Ullstrengs veg med en stikkveg som skal hete Lykkja: Enstemmig vedtatt. Til slutt ble hele saken med endringene fremmet av PMU avstemt. Rådmannens innstilling med PMUs endringer ble enstemmig vedtatt. Skaun kommune vedtar navn og skrivemåter i samsvar med navnekomitéens anbefaling som vist i vedlegg 2. For veg 12, 16, 22, 30, 43 og 53 er det anbefalt forskjellige alternativer, og PMU må derfor fatte særskilte vedtak for disse. Vei nr. 4: Sendes tilbake til navnekomiteen med følgende forslag: Gammelvegen. Vei nr. 9 a og b: Byavegen og Skaunaskogen, ble enstemmig vedtatt. Vei nr. 12: a og b. Aunbygdvegen og Krokstadsætervegen. Enstemmig vedtatt. Vei nr 16: Forsalget Kvennbergvegen ble enstemmig vedtatt.

10 Vei nr. 20: Brautabakken sendes tilbake til navnekomiteen. Dette ble enstemmig vedtatt. Vei nr. 22 Åsvegen: null stemmer. Vegen deles opp i to ved Haugabrua. Enstemmig vedtatt. Vegen opp til Haugabrua heter Snøfuglvegen: Enstemmig vedtatt. Vei nr 22 b Buvikåsen enstemmig vedtatt, sendes tilbake til navnekomiteen. Vei nr. 23. Djupsjøvegen enstemmig vedtatt, sendes tilbake til navnekomiteen. Vei nr. 28 Malmsjøvegen, a Solhøgda. Enstemmig vedtatt. Vei nr. 30 a Mellingsætervegen ble enstemmig vedtatt. Vei nr. 35 nytt forslag som sendes til navnekomiteen: Markavegen. Enstemmig vedtatt. Vei nr. 36 nytt forslag som sendes til navnekomiteen: Seljanvegen: Enstemmig vedtatt. Vei nr. 43 Husbyvegen, a Husbysætren ble enstemmig vedtatt. Vei nr. 53 a Melbygrenda ble enstemmig vedtatt. Vei nr. 65 PMU ønkser at navnekomiteen kommer med en vurdering av omfanget av Sigurd Ullstrengs veg med en stikkveg som skal hete Lykkja: Enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med PMUs endringer ble enstemmig vedtatt. Skaun kommune

11 Arkivkode: L32 Arkivsaksnr.: 16/1819 Saksbehandler: Sturla Willmann Saksnummer Utvalg Møtedato 38/16 Plan og miljøutvalget /16 Formannskapet /16 Kommunestyret /16 Plan og miljøutvalget SAKEN GJELDER: FORSLAG TIL ADRESSEPLAN RÅDMANNENS INNSTILLING: Forslag til adresseplan vedtas. SAKSDOKUMENTER: Nr. 1 Forslag til adresseplan SAKSFRAMLEGG: Vedlagt forslag til adresseplan beskriver forslag til adressering med tilhørende budsjett og gjennomføringsplan med beskrivelse av rutiner. Planen skal også til formannskapet for politisk behandling av budsjettet. ØKONOMISK VURDERING: Formannskapet vedtar det økonomiske budsjettet for adresseplanen. Utvalg: Plan og miljøutvalget Møtedato: Sak: 38/16 Innstilling vedtatt Tittel: SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL ADRESSEPLAN Saksbehandler og ingeniør på byggesak Sturla Willmann orienterte om prosessen i den framlagte adresseplanen.

12 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslag til adresseplan vedtas. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 20/16 Innstilling m/tillegg vedtatt Tittel: SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL ADRESSEPLAN Leder teknisk kontor Frøydis Aalbu Aarnseth orienterte. Repr. Mildrid Wiggen Gimseng tiltrådte møtet. Repr. Erik Fenstad fremmet følgende forslag: Finansieringa må inn i ØR 2 og som tiltak i budsjett Forslaget fra Erik Fenstad ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Forslag til adresseplan vedtas. Finansieringa må inn i ØR 2 og som tiltak i budsjett Utvalg: Kommunestyret

13 Møtedato: Sak: 51/16 Innstilling vedtatt Tittel: SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL ADRESSEPLAN Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslag til adresseplan vedtas. Finansieringa må inn i ØR 2 og som tiltak i budsjett Skaun kommune Arkivkode: L32 Arkivsaksnr.: 16/1819 Saksbehandler: Sturla Willmann Saksnummer Utvalg Møtedato 38/16 Plan og miljøutvalget /16 Formannskapet /16 Kommunestyret SAKEN GJELDER: FORSLAG TIL ADRESSEPLAN RÅDMANNENS INNSTILLING: Forslag til adresseplan vedtas. SAKSDOKUMENTER: Nr. 1 Forslag til adresseplan SAKSFRAMLEGG:

14 Vedlagt forslag til adresseplan beskriver forslag til adressering med tilhørende budsjett og gjennomføringsplan med beskrivelse av rutiner. Planen skal også til formannskapet for politisk behandling av budsjettet. ØKONOMISK VURDERING: Formannskapet vedtar det økonomiske budsjettet for adresseplanen. Utvalg: Plan og miljøutvalget Møtedato: Sak: 38/16 Innstilling vedtatt Tittel: SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL ADRESSEPLAN Saksbehandler og ingeniør på byggesak Sturla Willmann orienterte om prosessen i den framlagte adresseplanen. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslag til adresseplan vedtas. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 20/16 Innstilling m/tillegg vedtatt Tittel: SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL ADRESSEPLAN Leder teknisk kontor Frøydis Aalbu Aarnseth orienterte. Repr. Mildrid Wiggen Gimseng tiltrådte møtet.

15 Repr. Erik Fenstad fremmet følgende forslag: Finansieringa må inn i ØR 2 og som tiltak i budsjett Forslaget fra Erik Fenstad ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Forslag til adresseplan vedtas. Finansieringa må inn i ØR 2 og som tiltak i budsjett Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 51/16 Innstilling vedtatt Tittel: SAKSPROTOKOLL - FORSLAG TIL ADRESSEPLAN Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslag til adresseplan vedtas. Finansieringa må inn i ØR 2 og som tiltak i budsjett Børsa, Rett utskrift Ida Gaustad Arkivsaksnr.:16/1819

16 SAKEN GJELDER: NAVNSETTING AV VEGER I SKAUN KOMMUNE RÅDMANNENS INNSTILLING: Skaun kommune vedtar navn og skrivemåter i samsvar med navnekomitéens anbefaling som vist i vedlegg 2. For veg 12, 16, 22, 30, 43 og 53 er det anbefalt forskjellige alternativer, og PMU må derfor fatte særskilte vedtak for disse. SAKSDOKUMENTER: 12. Uttalelse fra navnekomitéen Vedlegg Liste med innkomne navneforslag og tilrådning fra navnekomitéen Vedlegg Kart med inntegnede vegstrekninger Vedlegg Uttalelse fra Stedsnavntjenesten for Midt-Norge Vedlegg Uttalelse fra Skaun historielag og Skaun KRF Vedlegg Adresseplan for Skaun kommune Vedlegg Vedtak av navn i Kommunestyret, saksnr. 1997/114 Vedlegg Vedtak og saksfremlegg fra Melhus kommune på Øysandvegen Vedlegg Vedtak og saksfremlegg fra Melhus kommune på Hølondvegen Vedlegg Håndbok adressering Vedlegg Adresseveileder Vedlegg 11 SAKSFRAMLEGG: Bakgrunn Skaun kommune har med bakgrunn i vedtatt adresseplan (vedlegg 6) igangsatt arbeidet med å tildele offisielle vegadresser i kommunen. Dette berører bygninger som er planlagt eller er i bruk til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet. Administrasjonen har gjennomført en høring for å få innspill til navn på de nye adresseparsellene som er vist på kartene i vedlegg 3. I høringen har privatpersoner, lag og foreninger samt andre instanser blitt oppfordret til å komme med forslag til vegnavn for vegstrekninger. Kommunens navnekomité har på bestilling fra administrasjonen foretatt en vurdering av innkomne forslag og kommet med sin anbefaling. Alle navneforslag og navnekomitéens anbefaling er listet opp i vedlegg 2. Navneforslagene er sendt på høring til Stedsnavntjenesten for Midt-Norge, og deres anbefaling finnes i vedlegg 4. Prinsipper for valg av adressenavn

17 Adressenavnet er viktig sammen med adressenummeret, fordi det er det konkrete og synlige uttrykket for adressen. En må derfor legge vekt på å få til gode og varige navn. Det er erfaring for at enkelte navn er mer populære enn andre blant forslagsstillere, saksbehandlere og beslutnings- takere. Det må derfor pekes på at 3 i lov om stadnamn inneholder et navnevern. Det kan sette en geografisk grense for hvor langt vi kan bruke former av gode stedsnavn i adressenavnene. Ved valg av navn bør følgende prinsipper gjelde: Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering Navnet bør bygge på og føre videre den lokale navnetradisjonen Navnet bør passe på stedet Navnet bør ikke virke støtende eller komisk Navnene bør være varierte Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale En bør unngå å bruke navn på nålevende personer, og det bør helst gå 5 10 år etter en persons død før navnet eventuelt tas i bruk. Navn på personer fra nyere tid skrives slik personen selv skrev det. Generelt tilrådes tilbakeholdenhet i bruk av personnavn. Kategorinavn (konsentrasjon av betydningsgrupper) kan brukes når det synes tjenlig, men denne navngivingsmåten får lett et stereotypt preg og bør ikke overdrives. Dette betyr at adressenavn bør fastsettes ut fra hensynet til at de skal være varige og overleve omskiftinger. Det er kostnadskrevende, og ofte vanskelig, å endre et innarbeidet adressenavn. En bør derfor unngå adressenavn som er knyttet til tidsbestemte, politiske forhold, til nålevende personer, og liknende. En bør også unngå navn som ut fra aktuelle markedsføringshensyn forbindes med et bestemt eierskap av en bebyggelse eller liknende i området, f.eks. firmanavn. Hvis et slikt firma endrer navn eller flytter fra bebyggelsen, vil adressenavnet ofte være lite hensiktsmessig for nye brukere. Det samme gjelder for spesielle prosjektnavn, navn på borettslag mv. Historiske navn, eldre stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie, vil derimot være navn som gjerne kan brukes som utgangspunkt for navnsetting. Det kan være hensiktsmessig at veger som krysser kommunegrenser beholder samme navn inn i nabokommunen. Vurdering Navnekomitéen har gjennomgått alle innkomne forslag og kommet med sin anbefaling som vist i vedlegg 2. Her står også begrunnelse for de valg komitéen har gjort.

18 Enkelte av de kommunale vegene som nå skal navnsettes videreføres som private bomveger. For disse vegene har det kommet forslag om å dele opp vegparsellene i en kommunal og en privat del og tildele disse forskjellige navn. Det kan også være andre årsaker til at det kan være fornuftig å dele opp enkelte parseller. Med bakgrunn i dette har navnekomitéen kommet med alternative anbefalinger for veg 12, 16, 22, 30, 42 og 53 (vedlegg 2 og 3). De anbefaler ett navn hvis vegparsellen ikke skal deles opp og to navn hvis det blir deling. Administrasjonen overlater til PMU å vedta om vegene skal deles opp eller ikke. ØKONOMISK VURDERING: - Ikke relevant Utvalg: Plan og miljøutvalget Møtedato: Sak: 64/16 Innstilling m/tillegg vedtatt Tittel: SAKSPROTOKOLL - NAVNSETTING AV VEGER I SKAUN KOMMUNE Saksbehandler Sturla Willmann og leder i navnekomiteen Hallgerd Aune orienterte om prosessen i saken om navnsetting av veger i Skaun kommune. Det ble innvilget et felles gruppemøte for PMU. PMU fremmet følgende forslag: Vei nr. 4: Sendes tilbake til navnekomiteen med følgende forslag: Gammelvegen. Vei nr. 9 a og b: Byavegen og Skaunaskogen, ble enstemmig vedtatt. Vei nr. 12: a og b. Aunbygdvegen og Krokstadsætervegen. Enstemmig vedtatt. Vei nr 16: Forsalget Kvennbergvegen ble enstemmig vedtatt. Vei nr. 20: Brautabakken sendes tilbake til navnekomiteen. Dette ble enstemmig vedtatt.

19 Vei nr. 22 Åsvegen: null stemmer. Vegen deles opp i to ved Haugabrua. Enstemmig vedtatt. Vegen opp til Haugabrua heter Snøfuglvegen: Enstemmig vedtatt. Vei nr 22 b Buvikåsen enstemmig vedtatt, sendes tilbake til navnekomiteen. Vei nr. 23. Djupsjøvegen enstemmig vedtatt, sendes tilbake til navnekomiteen. Vei nr. 28 Malmsjøvegen, a Solhøgda. Enstemmig vedtatt. Vei nr. 30 a Mellingsætervegen ble enstemmig vedtatt. Vei nr. 35 nytt forslag som sendes til navnekomiteen: Markavegen. Enstemmig vedtatt. Vei nr. 36 nytt forslag som sendes til navnekomiteen: Seljanvegen: Enstemmig vedtatt. Vei nr. 43 Husbyvegen, a Husbysætren ble enstemmig vedtatt. Vei nr. 53 a Melbygrenda ble enstemmig vedtatt. Vei nr. 65 PMU ønkser at navnekomiteen kommer med en vurdering av omfanget av Sigurd Ullstrengs veg med en stikkveg som skal hete Lykkja: Enstemmig vedtatt. Til slutt ble hele saken med endringene fremmet av PMU avstemt. Rådmannens innstilling med PMUs endringer ble enstemmig vedtatt. Skaun kommune vedtar navn og skrivemåter i samsvar med navnekomitéens anbefaling som vist i vedlegg 2. For veg 12, 16, 22, 30, 43 og 53 er det anbefalt forskjellige alternativer, og PMU må derfor fatte særskilte vedtak for disse. Vei nr. 4: Sendes tilbake til navnekomiteen med følgende forslag: Gammelvegen. Vei nr. 9 a og b: Byavegen og Skaunaskogen, ble enstemmig vedtatt. Vei nr. 12: a og b. Aunbygdvegen og Krokstadsætervegen. Enstemmig vedtatt.

20 Vei nr 16: Forsalget Kvennbergvegen ble enstemmig vedtatt. Vei nr. 20: Brautabakken sendes tilbake til navnekomiteen. Dette ble enstemmig vedtatt. Vei nr. 22 Åsvegen: null stemmer. Vegen deles opp i to ved Haugabrua. Enstemmig vedtatt. Vegen opp til Haugabrua heter Snøfuglvegen: Enstemmig vedtatt. Vei nr 22 b Buvikåsen enstemmig vedtatt, sendes tilbake til navnekomiteen. Vei nr. 23. Djupsjøvegen enstemmig vedtatt, sendes tilbake til navnekomiteen. Vei nr. 28 Malmsjøvegen, a Solhøgda. Enstemmig vedtatt. Vei nr. 30 a Mellingsætervegen ble enstemmig vedtatt. Vei nr. 35 nytt forslag som sendes til navnekomiteen: Markavegen. Enstemmig vedtatt. Vei nr. 36 nytt forslag som sendes til navnekomiteen: Seljanvegen: Enstemmig vedtatt. Vei nr. 43 Husbyvegen, a Husbysætren ble enstemmig vedtatt. Vei nr. 53 a Melbygrenda ble enstemmig vedtatt. Vei nr. 65 PMU ønkser at navnekomiteen kommer med en vurdering av omfanget av Sigurd Ullstrengs veg med en stikkveg som skal hete Lykkja: Enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med PMUs endringer ble enstemmig vedtatt. Børsa, Rett utskrift Ida Gaustad Arkivsaksnr.:16/1819

21 SAKEN GJELDER: NAVNSETTING AV RESTERENDE VEGER I SKAUN KOMMUNE RÅDMANNENS INNSTILLING: Med hjemmel i 21 i matrikkelloven og 5 i stadnamnlova, vedtas følgende vegnavn og skrivemåter i henhold til navnekomiteens tilrådning. Parsellnr. Vegnavn 4 Kjæremsvegen 20 Bøksetbrauta 22B Svangvegen eller Åsvegen 23 Djupdalsvegen 35 Engmarka 36 Seljanvegen 65A Lykkja SAKSDOKUMENTER 1. Tilrådning fra navnekomiteen Vedlegg 1 2. Tilrådning fra Stedsnavntjenesten for Midt-Norge Vedlegg 2 3. Oversiktskart over adresseparseller Vedlegg 3 4. Adresseplan for Skaun kommune Vedlegg 4 5. Utdrag fra referat etter møte i navnekomiteen i Skaun Vedlegg 5 6. Tilrådning av Stedsnavntjenesten for Midt-Norge på parsell 22B Vedlegg 6 SAKSFRAMLEGG: Bakgrunn Skaun kommune har med bakgrunn i vedtatt adresseplan (vedlegg 4) igangsatt arbeidet med å tildele offisielle vegadresser i kommunen. Dette berører bygninger som er planlagt eller er i bruk til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet. Det ble vedtatt 69 vegnavn på møte i Plan- og miljøutvalget På sju adresseparseller kom det nye forslag på vegnavn fra Plan- og miljøutvalget som ble oversendt navnekomiteen for ny vurdering. Navnekomiteen har vurdert forslagene og kommet med ny tilrådning (vedlegg 1).

22 Navnekomiteens tilrådning er sendt på høring til Stedsnavntjenesten for Midt-Norge, som har kommet med sin tilrådning i vedlegg 2 og 6. Prinsipper for valg av adressenavn Kommunen er adressemyndighet og fastsetter offisielle adresser. Regelverket knyttet til fastsetting av adresser fremgår av Lov om eigedomsregistrering (matrikkelloven) og matrikkelforskriften med merknader, samt Lov om stadnamn. I tillegg har Kartverket utgitt en adresseveileder som gir råd i å etablere og forvalte et felles adressesystem og råd knyttet til de forskjellige delene av hele adresseringsprosessen. Ved valg av navn bør følgende prinsipper gjelde: - Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering - Navnet bør bygge på og føre videre den lokale navnetradisjonen - Navnet bør passe på stedet - Navnet bør ikke virke støtende eller komisk - Navnene bør være varierte - Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale - En bør unngå å bruke navn på nålevende personer, og det bør helst gå 5 10 år etter en persons død før navnet eventuelt tas i bruk. Navn på personer fra nyere tid skrives slik personen selv skrev det. Generelt tilrådes tilbakeholdenhet i bruk av personnavn. - Kategorinavn (konsentrasjon av betydningsgrupper) kan brukes når det synes tjenlig, men denne navngivingsmåten får lett et stereotypt preg og bør ikke overdrives. Dette betyr at adressenavn bør fastsettes ut fra hensynet til at de skal være varige og overleve omskiftinger. Det er kostnadskrevende, og ofte vanskelig, å endre et innarbeidet adressenavn. En bør derfor unngå adressenavn som er knyttet til tidsbestemte, politiske forhold, til nålevende personer, og liknende. Vurdering Navnekomiteen har gjennomgått forslag på vegnavn fra Plan- og miljøutvalget og kommet med sin tilrådning som vist i vedlegg 1. Her står også begrunnelse for komiteens tilrådning. Videre har navnekomiteen to merknader til PMU angående parselleringen (vedlegg 5) Tabell 1. Oversikt over navneforslag Parsellnr. Forslag fra PMU Gammelvegen Ny tilrådning fra navnekomiteen Kjæremsvegen eller Gammelvegen 20 Brautabakken Bøksetbrauta 22B Buvikåsen Svangvegen eller Åsvegen Tilrådning fra Stedsnavntjenesten Midt-Norge Kjæremsvegen Bøksetbrauta eller Brautabakken* Svangvegen eller Åsvegen

23 (22C) Buvikåsen Buvikåsvegen 23 Djupsjøvegen Djupdalsvegen Djupdalsvegen 35 Markavegen Engmarka Engmarka 36 Seljanvegen Seljanvegen Seljvegen** 65A Lykkja Lykkja Lykkja * tidligere tilrådt ** annen skrivemåte enn Selj- vil medføre navnesak Rådmannen støtter navnekomiteens forslag til vegnavn med unntak av Gammelvegen for parsell 4 (FV 757 fra Børskrysset til Laugen) og Buvikåsen som ny parsell 22C (stikkveg fra KV 201 ved Hanskleiva). Kommentarer til enkelte vegnavn: Gammelvegen Gammelvegen er allerede vedtatt som vegnavn i Brekka. Matrikkelforskriften kapittel 12, 51, første ledd sier at «Kommunen skal tildele alle gater veger, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell adressering, et navn som er entydig innenfor kommunen.» Det er viktig med et adressesystem som er entydig med hensyn til adressenavn, særlig med tanke på AMK- og 110-sentralene. om Gammelvegen blir vedtatt for parsell 4 må den eksisterende Gammelvegen i Brekka omadresseres. En omadressering vil være ressurskrevende og belastende for beboere som allerede har en etablert vegadresse. Buvikåsen Navnekomiteen fremmer forslag om en ny parsell (22C) på stikkveg fra KV 201 ved Hanskleiva. I Skaun kommunes adresseplan kapittel 5 Adresseparseller (vedlegg 4) er det gitt prinsipper for hva som skal utgjøre en egen adresseparsell. Parsell 22C oppfyller ikke disse kravene m.t.p. at vegen skal lede til minst 10 adresseenheter. I tillegg vil for mange, og små adresseparseller gjøre det uoversiktlig og vanskelig å finne frem Kommentarer til navnekomiteens merknader til PMU: Merknad A Parsellen Presthusvegen har avkjørsel fra Valsetvegen og følger vegtraseen gjennom gårdområdet Presthus slik det er inntegnet i vedlegg 5. Denne gården har ikke fått tildelt vegadresse tidligere, men vil bli adressert til Preshusvegen gjennom adresseringen som nå pågår. Merknad B Valsetvegen starter i krysset Pundslibakken-Kvennbergvegen ved Buvik kirke. Om Valsetvegen skal starte fra FV 800 må Pundslibakken omadresseres. En omadressering vil være ressurskrevende og belastende for beboere som allerede har en etablert vegadresse. Administrasjonen bestemmer parselleringen og mener at Valsetvegen skal starte i krysset Pundslibakken-Kvennbergvegen ved Buvik kirke. ØKONOMISK VURDERING: - Ikke relevant

24 Utvalg: Plan og miljøutvalget Møtedato: Sak: 4/17 Annet forslag vedtatt Tittel: SAKSPROTOKOLL - NAVNSETTING AV RESTERENDE VEGER I SKAUN KOMMUNE Saksbehandling startet. Det ble innvilget felles gruppemøte. Møtet ble hevet. Innsigelse fra presse på at felles gruppemøte ble gjennomført uten presse, tilhørere eller rådmanne tilstede. Åpent gruppemøte ble ikke innvilget, og gruppemøte avviklet. Etter gruppemøte ble møtet åpnet igjen og PMU begrunnet sitt avslag på lukket gruppemøte: PMU mener at å heve møtet og arrangere et felles gruppemøte uten presse, tilhørere eller rådmann er å anse som et forberedende saksbehandling for partiene, og ikke en del av kommunens behandling av saken. PMU anser at et felles gruppemøte ikke er et møte i et folkevalgt organ på lik linje med PMU. Et felles gruppemøte har ingen delegert myndighet fra kommunestyret. I dette tilfellet er PMU det eneste organet som har delegert myndighet fra kommunestyret, og PMU gjennomfører sine møter i full offentlighet. Behandlingen av sak 4/17 fortsatte. Konsulent på teknisk kontor Marit Kviset tiltrådte møtet og besvarte på spørsmål fra utvalget. Et samlet PMU fremmet følgende forslag: Med hjemmel i 21 i matrikkelloven og 5 i stadnamnlova, vedtas følgende vegnavn og skrivemåter i henhold til navnekomiteens tilrådning. Parsellnr. Vegnavn 4 Gammelvegen, 20 Brautabakken. Merknad: Gammelvegen i Brækka, vedtas endret navn til Gammelbrekka. 22B Buvikåsvegen 23 Djupdalsvegen 35 Engmarka 36 Seljanvegen

25 65A Lykkja 16 Foreslås endret til Kvernbergvegen og avsluttes i kryss mot Presthusvegen Presthusvegen endres veiføring mot kryss Valsetvegen ved Buvik kirke. Valsetvegen forlenges med start fra kryss mot FV Østhusdalsvegen endres til Østhusvegen PMUs innstilling ble enstemmig vedtatt. Med hjemmel i 21 i matrikkelloven og 5 i stadnamnlova, vedtas følgende vegnavn og skrivemåter i henhold til navnekomiteens tilrådning. Parsellnr. Vegnavn 4 Gammelvegen, 20 Brautabakken Merknad: Gammelvegen i Brækka, vedtas endret navn til Gammelbrekka. 22B Buvikåsvegen 23 Djupdalsvegen 35 Engmarka 36 Seljanvegen 65A Lykkja 16 Foreslås endret til Kvernbergvegen og avsluttes i kryss mot Presthusvegen Presthusvegen endres veiføring mot kryss Valsetvegen ved Buvik kirke. Valsetvegen forlenges med start fra kryss mot FV Østhusdalsvegen endres til Østhusvegen PMUs innstilling ble enstemmig vedtatt. Børsa, Rett utskrift:

26 Elisabet E. Iversen

Sak 3/17. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET

Sak 3/17. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET Side 2 Innkalling og sakliste datert 8.2.17 godkjent Sak 3/17 MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 14.02.2017 Meldingene tas til orientering. Det ble stilt spørsmål til melding 16/347, 15/1507 og 16/431.

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og miljøutvalget

Møteprotokoll. Plan og miljøutvalget Møteprotokoll Plan og miljøutvalget Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 29.11.2016 Tid: 09:00 20.00 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Øystein Wiggen Nestleder Ove

Detaljer

Høring Kvalsund kommune - nye veinavn ved adressering

Høring Kvalsund kommune - nye veinavn ved adressering Høring Kvalsund kommune - nye veinavn ved adressering Kvalsund kommune vil starte opp adresseringsarbeid i kommunen. Det betyr at alle skal få en gate/veiadresse. Kommunen er delt inn i totalt ni ulike

Detaljer

Innkalling til møte i Plan og miljøutvalget kl. 09:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Plan og miljøutvalget kl. 09:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Plan og miljøutvalget 14.02.2017 kl. 09:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. ORIENTERINGER: Hva bør en god begrunnelse omfatte ved dispensasjoner? Ved Trine Gevingås, seniorrådgiver/jurist,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bengt Richardsen Arkivsaksnr.: 13/227. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bengt Richardsen Arkivsaksnr.: 13/227. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Bengt Richardsen Arkivsaksnr.: 13/227 Arkiv: L32 Endring av adressevegnavn - Lenvik kommune... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

Vegadressering i Overhalla kommune. Igangsetting og finansiering av adresseprosjektet.

Vegadressering i Overhalla kommune. Igangsetting og finansiering av adresseprosjektet. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/1665-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Vegadressering i Overhalla kommune. Igangsetting og finansiering av adresseprosjektet.

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 26.02.2015 018/15

SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 26.02.2015 018/15 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 26.02.2015 018/15 Endelig vedtak i: Formannskap Arkivsaknr.: 13/940 Saksansvarlig: Even Husevåg Adresseringsprosjekt

Detaljer

Smøla kommune. Saksframlegg. Vegadressering i Smøla kommune

Smøla kommune. Saksframlegg. Vegadressering i Smøla kommune Smøla kommune Arkiv: Q10 Arkivsaksnr: 2013/987-1 Saksbehandler: Tom Reidar Høibjerg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Smøla Formannskap 67/15 08.09.2015 Smøla Kommunestyre 34/15 24.09.2015 Vegadressering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2015 11.02.2015. Adresseprosjektet - Framlegg for godkjenning av navn på 23 adresseparseller

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2015 11.02.2015. Adresseprosjektet - Framlegg for godkjenning av navn på 23 adresseparseller Averøy kommune Arkiv: L32 Arkivsaksnr: 2012/895-215 Saksbehandler: Martin Roald Waagen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2015 11.02.2015 Adresseprosjektet - Framlegg for godkjenning

Detaljer

Endring av adresseparseller og vegnavn som tidligere er navnet - Høring

Endring av adresseparseller og vegnavn som tidligere er navnet - Høring Lesja kommune Forvaltning og utvikling Arkivsak: 2009/554-65 Arkiv: L32 Saksbehandler: Elin Stavheim Dato: 20.02.2015 Saksutredning Endring av adresseparseller og vegnavn som tidligere er navnet - Høring

Detaljer

Sak 19/16. Sak 20/16

Sak 19/16. Sak 20/16 Sak 19/16 MELDINGER - FORMANNSKAPET 01.09.2016 Meldinger tas til orientering. Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Plan og utviklingsutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

SAKSFRAMLEGG. 1. Plan og utviklingsutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Holdal Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 13/113 GODKJENNING AV NYE VEINAVN OG OMRÅDENAVN Rådmannens innstilling: 1. Plan og utviklingsutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2011/2184 Klassering: L32/&13 Saksbehandler: Bjørn Erik Haug NYE VEGNAVN OG ADRESSER I STEINKJER Trykte vedlegg:

Detaljer

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning for Hadsel Kommune Innhold 1. Formål og omfang 2. Adressemyndighet 3.

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning for Hadsel Kommune Innhold 1. Formål og omfang 2. Adressemyndighet 3. Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning for Hadsel Kommune Hjemmel: Fastsatt av Hadsel kommunestyre 06.02.2014 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: konsulent Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 13/1066-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: konsulent Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 13/1066-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: konsulent Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 13/1066-2 ADRESSERINGSPROSJEKT - HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Matrikkelloven 21 Matrikkelforskriftens Kap.

Detaljer

Adresseplan for Nord-Odal kommune

Adresseplan for Nord-Odal kommune Adresseplan for Nord-Odal kommune Vedtatt av Nord-Odal kommunestyre 24.11.10 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn...3 2. Lovgrunnlag...3 3. Fastsetting av offisiell adresse...3 3.1. Adressemyndighet...4 3.2.

Detaljer

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: ADRESSEPARSELLPLAN DEL B - HØRING

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: ADRESSEPARSELLPLAN DEL B - HØRING SAKSFRAMLEGG... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Florian Kindl Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: x Ja Nei.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: L32 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/1609-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: L32 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/1609-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: L32 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/1609-1 Adressering og navning av veger i Klæbu Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar, med hjemmel i matrikkelloven kap.

Detaljer

Vegadresseprosjektet Finnmark Statens Kartverk, avd. Vadsø Bodil Borch Mietinen

Vegadresseprosjektet Finnmark Statens Kartverk, avd. Vadsø Bodil Borch Mietinen Vegadresseprosjektet Finnmark Statens Kartverk, avd. Vadsø Bodil Borch Mietinen Foto: Inger M. Kristiansen Foto: Inger M. Kristiansen Vegadressering Mål og bakgrunn Nedfelt som et prioritert mål i Statens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2016 07.03.2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2016 07.03.2016 Averøy kommune Arkiv: L32 Arkivsaksnr: 2012/895-316 Saksbehandler: Martin Roald Waagen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2016 07.03.2016 Adresseprosjektet - Framlegg for godkjenning

Detaljer

HALSA KOMMUNE ADRESSEPLAN 2010-2012

HALSA KOMMUNE ADRESSEPLAN 2010-2012 HALSA KOMMUNE ADRESSEPLAN 2010-2012 Adresseringsområder i Halsa 2010-2012 Innhold Bakgrunn... 3 Definisjoner... 3 Forskrifter for navnsetting, adressering og adresseforvaltning i Halsa Kommune... Feil!

Detaljer

ADRESSERING AV VEG NR. 2022, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070 OG 3071

ADRESSERING AV VEG NR. 2022, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070 OG 3071 Arkivsaksnr.: 10/1718-6 Arkivnr.: L32 Saksbehandler: Geodatakonsulent, Thor Einar Olsen ADRESSERING AV VEG NR. 2022, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070 OG 3071 Hjemmel: Matrikkeloven 21, Lov om stadnamn

Detaljer

Adresseplan. Overgang fra matrikkeladresser til veiadresser. Vedtatt av Skaun kommunestyre

Adresseplan. Overgang fra matrikkeladresser til veiadresser. Vedtatt av Skaun kommunestyre Adresseplan Overgang fra matrikkeladresser til veiadresser Vedtatt av Skaun kommunestyre. Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Lovgrunnlag... 3 3 Fastsetting av offisiell adresse... 4 3.1 Adressemyndighet...

Detaljer

Vegadresseprosjektet VARDØ 2015

Vegadresseprosjektet VARDØ 2015 Vegadresseprosjektet VARDØ 2015 Tildeling av nye vegadresser i Vardø kommune Vardø kommune har vedtatt at det skal tildeles offisielle vegadresser for hele kommunen. Det er et nasjonalt mål at alle kommuner

Detaljer

Vegadressering i Overhalla kommune. Vedtak av vegnavn. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Vegadressering i Overhalla kommune. Vedtak av vegnavn. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/1665-44 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Vegadressering i Overhalla kommune. Vedtak av vegnavn. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker 09.02.2016 004/16 Kommunestyret 17.02.2016 011/16

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker 09.02.2016 004/16 Kommunestyret 17.02.2016 011/16 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 8 FA-L32 15/233 16/418 Ragnhild Haugen 02.02.2016 Adresseringsprosjekt Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/608 L32 Anne Gro Haviken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/608 L32 Anne Gro Haviken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/608 L32 Anne Gro Haviken NYE VEINAVN I MODUM - OMRÅDE ØST-MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Navnekomiteens forslag til nye veinavn i Modum kommune

Detaljer

Offi si el le adresser. Anita Høie

Offi si el le adresser. Anita Høie Offi si el le adresser Anita Høie Foto: Inger M. Kristiansen Hva er offisielle adresser? Hjemmelsgrunnlag matrikkellova, matrikkelforskriften Lokale forskrifter Stadnamnlova ( side 57 i adresseveilederen)

Detaljer

Fosnes kommune. Adresseplan 2014 2015.

Fosnes kommune. Adresseplan 2014 2015. Fosnes kommune. Adresseplan 2014 2015. Overgang fra matrikkeladresser til vegadresser (Vedtatt av Fosnes kommunestyre 24.04.2014) Innhold 1. Bakgrunn. 2. Lovgrunnlag. 3. Fastsetting av offisiell adresse.

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker til høring 4 2013. Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER:

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker til høring 4 2013. Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER: NORD-ODAL KOMMUNE Vegnavnsaker til høring 4 2013 Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER: Grunnlag for adresseringsarbeidet - Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) - Lov om stadnamn (Stadnamnlova)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: konsulent Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 14/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: konsulent Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 14/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: konsulent Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 14/1349-150 ADRESSERINGSPROSJEKT - NAVNEKOMITE - NAVN PÅ GATER OG VEIER I HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: -

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 12/796-21 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 12/796-21 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 12/796-21 Klageadgang: Nei VEINAVN LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Florian Kindl SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Adresseprosjektet Bernt Audun Strømsli Kartverket Kristiansand Matrikkeldager høsten 2013

Adresseprosjektet Bernt Audun Strømsli Kartverket Kristiansand Matrikkeldager høsten 2013 Adresseprosjektet Bernt Audun Strømsli Kartverket Kristiansand Matrikkeldager høsten 2013 Vegadresser reduserer responstida Det går raskt å rykke ut, men problemene oppstår når vi skal ta oss fram de

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 09/22 Komite for næring og drift - Ørland kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 09/22 Komite for næring og drift - Ørland kommune Ørland kommune Arkiv: L32-2009/3237 Dato: 17.11.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Berg Saksnr Utvalg Møtedato 09/22 Komite for næring og drift - Ørland kommune 01.12.2009 Forslag til forskrift om adresser

Detaljer

Med hjemmel i matrikkelloven og stadnamnlova fastsetter Lunner kommune følgende adressenavn:

Med hjemmel i matrikkelloven og stadnamnlova fastsetter Lunner kommune følgende adressenavn: Arkivsaksnr.: 12/71-30 Arkivnr.: L32 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi TILDELING AV VEGNAVN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Med hjemmel i matrikkelloven og stadnamnlova fastsetter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Ramberg, Egil

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Ylva Sneve, tlf 77722042 Saksframlegg Dato 04.12.2015 Arkivkode: Referanse 2015/316 - L32 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Nye veinavn i Balsfjord

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2012/312-4555/2016 Saksbehandler: Roar Moren Nye gate - veinavn i Engerdal kommune Saksframlegg Saksgang: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksdokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 45/09 09/854 VEGADRESSERINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 45/09 09/854 VEGADRESSERINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/09 09/836 JUSTERING AV FESTEAVGIFT VED KIRKEGÅRDENE

Detaljer

11.01.2016. Vegadresse er oppbygd av tre elementer Adressenavnet Adressekoden Adressenummeret

11.01.2016. Vegadresse er oppbygd av tre elementer Adressenavnet Adressekoden Adressenummeret Offisielle adresser Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 2.1 Foto: Inger M. Kristiansen OFFISIELLE ADRESSER To typer offisielle adresser: Vegadresser Matrikkeladresser Vegadresse:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Innføring av offesielle vegadresser i Tydal kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Innføring av offesielle vegadresser i Tydal kommune TYDAL KOMMUNE Arkiv: 062 Arkivsaksnr: 2008/1460-45 Saksbehandler: Egil Steinar Slind Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Innføring av

Detaljer

Jon P. Husby anmodet alle kommunestyrerepresentanter om å stille opp førstkommende søndag i forbindelse med TV-aksjonen.

Jon P. Husby anmodet alle kommunestyrerepresentanter om å stille opp førstkommende søndag i forbindelse med TV-aksjonen. Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 8.10.2015. Jon P. Husby anmodet alle kommunestyrerepresentanter om å stille opp førstkommende søndag i forbindelse med TV-aksjonen. Det ble innvilget gruppemøte

Detaljer

Adresseføresegner, Sund kommune

Adresseføresegner, Sund kommune Adresseføresegner, Sund kommune 1. Adressemynde 2. Namnemynde 3. Offisiell adresse 4. Nærare om arbeidet til adressemynde og namnemynde 5. Retningsliner for val og skrivemåte av adressenamn 6. Retningsliner

Detaljer

Adressering. Trondheim 24. februar 2016

Adressering. Trondheim 24. februar 2016 Adressering Trondheim 24. februar 2016 Endret forskrift Adresser Adressenavn Adressetilleggsnavn Endret forskrift 2 bokstav h skal lyde: h) adressetilleggsnavn, nedarvet bruksnavn, navn på en institusjon

Detaljer

MIDSUND KOMMUNE. Adresseplan 2012-2017. Adresseringsområder i Midsund 2012-2017

MIDSUND KOMMUNE. Adresseplan 2012-2017. Adresseringsområder i Midsund 2012-2017 MIDSUND KOMMUNE Adresseplan 2012-2017 Adresseringsområder i Midsund 2012-2017 Teknisk, 12.4.2012 Innhold Innhold...2 Bakgrunn...3 Lovgrunnlag...3 Definisjonar...3 Adressenavn...4 Rutiner for tildeling

Detaljer

Sak 46/15. Sakstittel: RETTSVIRKNING AV OMRÅDER UTEN INNSIGELSE - OMRÅDEPLAN FOR BØRSA

Sak 46/15. Sakstittel: RETTSVIRKNING AV OMRÅDER UTEN INNSIGELSE - OMRÅDEPLAN FOR BØRSA Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 3.9.2015. Før behandlingen startet ba Lars Arne Pedersen, Ap om en orientering om følgende saker: 1. Flyktningesituasjonen; mottak i Skaun, boligsituasjonen

Detaljer

Protokoll fra møte i barn-, ungdom- og kulturkomiteen Oppnevning av representant til foreldreutvalg (FUB) barnehager i Oslo

Protokoll fra møte i barn-, ungdom- og kulturkomiteen Oppnevning av representant til foreldreutvalg (FUB) barnehager i Oslo Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 3/16 Møte: Barn-, ungdom- og kulturkomiteen Møtested: Møterom Rødkleiva, Sørkedalsveien 150, inngang på baksiden av bygget Møtetid: 01.09.2016 kl. 17:00 Sekretariat:

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR ADRESSETILDELING OG ADRESSEFORVALTNING

LOKAL FORSKRIFT FOR ADRESSETILDELING OG ADRESSEFORVALTNING Rauma kommune LOKAL FORSKRIFT FOR ADRESSETILDELING OG ADRESSEFORVALTNING Fastsatt av Rauma kommunestyre 2005, nr. 101 om eiendomsregistrering (matrikkellova). med hjemmel i lov av 17. juni INNHOLD 1 Formål

Detaljer

1/27/2014. Formålet med adresser og skilt. Kommunen er adressestyresmakt. Matrikkelforskrifta 49. Heimel, matrikkellova 21 Fastset offisiell adresse

1/27/2014. Formålet med adresser og skilt. Kommunen er adressestyresmakt. Matrikkelforskrifta 49. Heimel, matrikkellova 21 Fastset offisiell adresse Adresseprosessen Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2014 Versjon 1.0 Foto: Inger M. Kristiansen ADRESSEPROSESSEN -HEIMEL Formålet med adresser og skilt Matrikkelforskrifta 49 ADRESSEPROSESSEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 17/2315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 17/2315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 17/2315 NAVNESAKER Rådmannens innstilling 1. Navnekomiteens forslag til nye veinavn i sak 3/16, 4/16, 5/16, 7/16 og 8/16 vedtas med hjemmel

Detaljer

Møteinnkalling for Komite for oppvekst, omsorg og kultur. Saksliste

Møteinnkalling for Komite for oppvekst, omsorg og kultur. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 04.11.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Komite for oppvekst, omsorg og kultur Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frank Holdal Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 13/113

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frank Holdal Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 13/113 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Holdal Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 13/113 GODKJENNING AV VEI OG OMRÅDENAVN Rådmannens innstilling: 1. Det vises til tidligere sak om godkjenning av vei og områdenavn, kommunestyresak

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Møteprotokoll Kommunestyret Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Møteprotokoll Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Skaun rådhus Møtedato: 02.02.2017 Tid: 17:00-00:00 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby Nestleder Asbjørn Leraand

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.06.2011 Tid: 12:00 Slutt: 14:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.06.2011 Tid: 12:00 Slutt: 14:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.06.2011 Tid: 12:00 Slutt: 14:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. Enhetsleder service- og kultur

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE. Enhetsleder service- og kultur FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 25.01.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 11/60 FOLKEHELSEARBEID I FOLLDAL 2011 2/11 10/890

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: «REF» 2007/801 Inge Bones, tlf.: 77 18 92 35 L32 02.03.2010

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: «REF» 2007/801 Inge Bones, tlf.: 77 18 92 35 L32 02.03.2010 Dyrøy kommune Den lærende kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: «REF» 2007/801 Inge Bones, tlf.: 77 18

Detaljer

Seminar om stedsnavn i Tana, 18.mai 2010

Seminar om stedsnavn i Tana, 18.mai 2010 Seminar om stedsnavn i Tana, 18.mai 2010 Prøve å gi svar på spørsmålene: Hva? Hvorfor? Hvem? Hvordan? Når? Skrivemåten av 33 navn på veier med nærings- og/ eller boligbebyggelse som er uten navn i dag

Detaljer

Da saksbehandlingen startet, ble sakene behandlet i følgende rekkefølge: 24/16, 19/16, 21/16, 22/16, 26/16, 23/16, 25/16 og 20/16.

Da saksbehandlingen startet, ble sakene behandlet i følgende rekkefølge: 24/16, 19/16, 21/16, 22/16, 26/16, 23/16, 25/16 og 20/16. Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 26.04.16. Etter åpning av møtet dro utvalget, som Trafikksikkerhetsutvalg, på befaring. På oppsummering etter befaringen deltok også Hege Røttereng, rådgiver

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. LUND ØSTRE - NYE VEGNAVN Arkivsaksnr.: 09/44723

Saksframlegg. Trondheim kommune. LUND ØSTRE - NYE VEGNAVN Arkivsaksnr.: 09/44723 Saksframlegg LUND ØSTRE - NYE VEGNAVN Arkivsaksnr.: 09/44723 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til høringsuttalelse: Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen støtter kart- og oppmålingssjefens

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl 09.00 SAKSPAPIRER MED VEDTAK FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/09 09/836 JUSTERING AV FESTEAVGIFT VED KIRKEGÅRDENE

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 04.05.2016 Tid: 13:00-15.00 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby Medlem Asbjørn Leraand

Detaljer

Espen Lien Pedersen, Ap tiltrådte møtet under orienteringene.

Espen Lien Pedersen, Ap tiltrådte møtet under orienteringene. Innkalling og sakliste datert 24. mai 16 ble godkjent. ORIENTERINGER: Spørsmål fra siste møtet i PMU ble besvart av enhetsleder på Tekninsk Frøydis Aarnseth Aalbu vedrørende: Vegavgifter /parkering knyttet

Detaljer

SAKEN GJELDER: KOMMUNEREFORMEN I SKAUN KOMMUNE. STATUSRAPPORT PR. JUNI 2015.

SAKEN GJELDER: KOMMUNEREFORMEN I SKAUN KOMMUNE. STATUSRAPPORT PR. JUNI 2015. Skaun kommune Arkivkode: 026 &10 Arkivsaksnr.: 14/2647 Saksbehandler: Knut M. Nygård Saksnummer Utvalg Møtedato 26/15 Formannskapet 04.06.2015 34/15 Kommunestyret 18.06.2015 SAKEN GJELDER: KOMMUNEREFORMEN

Detaljer

SMØLA KOMMUNE SAKSNR.:

SMØLA KOMMUNE SAKSNR.: SMØLA KOMMUNE SAKSNR.: 2013/987 3. september 2015 Vedtatt av Smøla kommunestyre 24.09.2015, sak 34/15 Adresseplan Veiadresseplan for Smøla kommune FIGUR 1 TIDENS KRAV 25.10.13 Denne adresseplanen skal

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.10.2011 Tid: Kl. 15.00 Drøfting tildeling kulturfond, søknadsfrist september 2011 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling

FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling Mottakere: Fauskeidet utmarkslag v/lars Brunstad 8219 FAUSKE Klungset Utmarkslag v/per-arnt Nilsen 8200 FAUSKE Kosmo Gårdsforening v/henry Tune 8215 VALNESFJORD Lakselva Elveeierlag

Detaljer

Adresseprosessen 10/18/2013 ADRESSEPROSESSEN - HEIMEL ADRESSEPROSESSEN - HEIMEL. Formålet med adresser og skilt Matrikkelforskrifta 49

Adresseprosessen 10/18/2013 ADRESSEPROSESSEN - HEIMEL ADRESSEPROSESSEN - HEIMEL. Formålet med adresser og skilt Matrikkelforskrifta 49 Adresseprosessen Matrikkeldata til nytte for samfunnet Sentral matrikkelstyresmakt Opplæring for dei som skal føre i matrikkelen ADRESSEPROSESSEN - HEIMEL Formålet med adresser og skilt Matrikkelforskrifta

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 25.01.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/11 11/60 FOLKEHELSEARBEID I FOLLDAL 2011

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Ramberg, Egil

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 25.11.2013 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Sak 14/15. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET

Sak 14/15. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET Side 2 Sak 14/15 MELDINGER - FORMANNSKAPET 07.05.2015 Spørsmål: -Status utvidelse Buvik kirkegård og parkering Buvik kirke -Veg Uvdalen Dialog møte avholdt med Kapto AS. Hovedtema tomtespørsmålet og nye

Detaljer

MODUM KOMMUNE ADRESSEPLAN 2011-2015

MODUM KOMMUNE ADRESSEPLAN 2011-2015 MODUM KOMMUNE ADRESSEPLAN 2011-2015 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn.....3 2. Mål for adressearbeidet.... 4 2.1 Hovedmål.....4 2.2 Delmål....4 3. Lovgrunnlag........4 4. Fastsetting av offisiell adresse....

Detaljer

Innkalling til møte i Plan og miljøutvalget kl. 13:00-00:00 på Hjørnet, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Plan og miljøutvalget kl. 13:00-00:00 på Hjørnet, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Plan og miljøutvalget 27.05.2014 kl. 13:00-00:00 på Hjørnet, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 25/14: OFFENTLIGHETSPRINSIPPET OG GYLDIGHET FOR VEDTAK FATTET I PMU SITT MØTE 13.05.14 26/14:

Detaljer

RUTINER FOR TILDELING AV VEGNAVN/ADRESSERING

RUTINER FOR TILDELING AV VEGNAVN/ADRESSERING RUTINER FOR TILDELING AV VEGNAVN/ADRESSERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Kjetil Madsen Arkivsaknr.: 2014/8232-3 RÅDMANNENS INNSTILLING: Nåværende

Detaljer

Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap 2013 for Karmøy Næringsfond.

Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap 2013 for Karmøy Næringsfond. SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2013 Kommunestyret behandlet saken den 10.06.2014, saksnr. 34/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014

SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014 SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 73/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling

FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling Mottakere: Fauskeidet utmarkslag v/lars Brunstad 8219 FAUSKE Klungset Utmarkslag v/per-arnt Nilsen 8200 FAUSKE Kosmo Gårdsforening v/henry Tune 8215 VALNESFJORD Lakselva Elveeierlag

Detaljer

Ingen merknader til innkalling og sakliste utsendt

Ingen merknader til innkalling og sakliste utsendt Side 2 Ingen merknader til innkalling og sakliste utsendt 28.09.2016. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 48/16, 46/16, 45/16, 47/16, 49/16, 50/16 og 51/16. Svar på spørsmål som utvalget stilte

Detaljer

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune.

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Heimel: Denne forskrifta er fastsett av Fitjar kommunestyre 19\12 2012 med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) 21,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: 19.08.2015 Tid: 14:00 17.05 Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby Nestleder Bjørn Gudmund

Detaljer

Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten

Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten Nr. Navneutvalget forslag Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten Høringsuttalelser Navneutvalgets endelige forslag Forslag til vedtak 0 Østsida Ingen merknader.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201301212 Arkivkode: 011.4 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 11.02.2014 SØKNAD OM NAVNENDRING

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Drift 04.02.2015 004/15 JOH Sakshandsamar: Jørgen Hopland Arkiv: N-566 Arkivsaknr: 2015000173 FASTSETTING AV VEGNAMN I ETNE KOMMUNE - UTLEGGING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/536 L32 Anne Gro Haviken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/536 L32 Anne Gro Haviken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/536 L32 Anne Gro Haviken NAVNEKOMITEEN - NYE VEINAVN RÅDMANNENS FORSLAG: Navnekomiteens forslag til nye veinavn i Modum kommune vedtas med

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /14

SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /14 , Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 11.09.2014 065/14 Endelig vedtak i: Formannskapet Arkivsaknr.: 13/940 Saksansvarlig: Silje Bøe Tubbene Adresseringsprosjektet,

Detaljer

Sak 53/15. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET

Sak 53/15. Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET Innkalling og sakliste utsendt 12.08.2015 ble godkjent. Etter sak 58 ble sak 60/15 og 63/15 behandlet. Sak 53/15 Sakstittel: MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET 18.08.2015 Meldingene tas til orientering.

Detaljer

MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET

MELDINGER - PLAN OG MILJØUTVALGET Ingen merknader til innkalling og sakliste datert den 9.2.16. Delegasjonsreglementet blir tema på neste møte. Etter åpning av møtet dro utvalget på befaring i sak 5/16. Leder for PMU Øystein Wiggen orienterte

Detaljer

Sak 6/16. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET

Sak 6/16. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET Sak 6/16 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 07.04.2016 Meldinger tas til orientering. Rådmann orienterte om arbeidet med adressering/navnsetting av eiendommer i kommunen. Meldingene referert i nødvendig

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten. Navneutvalget forslag

FLESBERG KOMMUNE. Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten. Navneutvalget forslag FLESBERG KOMMUNE Nr. Navneutvalget forslag Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten Høringsuttalelser Navneutvalgets endelige forslag Forslag til vedtak 0 Østsida

Detaljer

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 75/15, 74/15, 67/15, 70/15, 65/15, 66/15, 68/15, 69/15, 71/15, 72/15 og 73/15.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 75/15, 74/15, 67/15, 70/15, 65/15, 66/15, 68/15, 69/15, 71/15, 72/15 og 73/15. Ingen merknader til innkalling og sakliste utsendt 22.09.15. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 75/15, 74/15, 67/15, 70/15, 65/15, 66/15, 68/15, 69/15, 71/15, 72/15 og 73/15. Sak 65/15 MELDINGER

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI. Formannskap

Møteprotokoll GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI. Formannskap GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Parallellnavn på flere språk i adresser?

Parallellnavn på flere språk i adresser? Adresseseminar 2017 Parallellnavn på flere språk i adresser? Anne Svanevik Forvaltningsansvarlig for stedsnavn Problemstilling Kan parallellnavn på flere språk brukes i Adressenavn? Adressetilleggsnavn?

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker 2. gangs behandling etter høring #2 2013. Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER:

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker 2. gangs behandling etter høring #2 2013. Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER: NORD-ODAL KOMMUNE Vegnavnsaker 2. gangs behandling etter høring #2 2013 Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER: Grunnlag for adresseringsarbeidet - Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) -

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Informasjon om offisiell vegadresse

Informasjon om offisiell vegadresse Informasjon om offisiell vegadresse Formålet med adresser og skilt er at de skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til bygninger, atkomst til bygninger, boliger

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia TYDAL KOMMUNE Arkiv: 190/005 Arkivsaksnr: 2013/993-94 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 33/16 26.05.2016 Formannskapet 67/16 14.06.2016

Detaljer