Fosnes kommune. Adresseplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune. Adresseplan 2014 2015."

Transkript

1 Fosnes kommune. Adresseplan Overgang fra matrikkeladresser til vegadresser (Vedtatt av Fosnes kommunestyre )

2 Innhold 1. Bakgrunn. 2. Lovgrunnlag. 3. Fastsetting av offisiell adresse. 3.1 Adressemyndighet. 3.2 Navnemyndighet. 4. Adresseringsområder. 5. Adresseparseller. 6. Prinsipper for adressering. 6.1 Kantprinsippet. 6.2 Avstandsprinsippet. 6.3 Områdeadresser. 7. Fastsetting av adressenavn og muligheter for medvirkning i navnearbeidet. 8. Rutiner. 8.1 Rutiner ved tildeling av adressenavn. 8.2 Rutiner ved tildelinga av adresser. 9. Skilting. 10. Tiltak, målsetting og budsjett Organisering av arbeidet Grunnlag for beregning av kostnader Prosjektoversikt, tidsforbruk og kostnader. 11. Begrepsliste. Side 2 av 11

3 1. Bakgrunn. Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til steder og bygninger. Matrikkelloven pålegger kommunene å tildele offisiell adresse. Denne kan være en matrikkeladresse bestående av gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer, eller en vegadresse bestående av vegnavn og husnummer. I forarbeidene til matrikkelloven blir det presisert at det er viktig at en får på plass et entydig adressesystem basert på gateadresseforma for alle adresseverdige eiendommer og bygninger. Vi er alle brukere av et adresseringssystem. Noen er mer avhengig av adressesystemet enn andre, som for eksempel AMK-sentralene (akutt medisinsk kommunikasjonssentral). Disse dekker som oftest flere kommuner, og vil ha stor nytte av et felles adressesystem. Geodataplan for Nord-Trøndelag har som mål at vegadressering skal være fullført i alle kommuner innen Alle kommunene i fylket er nå i gang med vegadresseringen. Fosnes kommunestyre gjorde vedtak om å starte arbeidet med innføring av vegadresser. Det ble samtidig vedtatt å utarbeide en plan for arbeidet. Denne adresseplanen er utarbeidet på grunnlag i dette vedtaket. Begreper og faguttrykk som er brukt i planen er beskrevet i kapittel Lovgrunnlag. - Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova). - Lov om stadnamn (Stadnamnlova). - Forskrift om eiendomsregistrering (Matrikkelforskriften). - Statens kartverks adresseveileder - Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. - Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (Skiltforskriften). - Lokal forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning i Fosnes kommune. 3. Fastsetting av offisiell adresse. Kommunen er lokal matrikkelmyndighet og fastsetter offisiell adresse. Kommunens ansvar kan deles inn i to hoveddeler, et administrativt og et politisk Adressemyndighet. Adressemyndigheten har det administrative ansvaret for adresseforvaltninga i kommunen. Den tildeler offisielle adresser etter reglene i matrikkelloven med tilhørende forskrift. Adressemyndigheten skal utarbeide hensiktsmessige adresseparseller slik at det blir enkelt for alle å finne fram til en adresse. Adressemyndigheten har ansvar for saksforberedelser og framlegging av saker knyttet til navnsetting og skrivemåte. Hvem som adressemyndighet i Fosnes kommune er bestemt i lokal adresseforskrift Navnemyndighet. Navnemyndigheten har det politiske ansvaret for navnsettingen. Den gjør vedtak om skrivemåte på adressenavn og stedsnavn etter reglene i Lov om stadnamn. Navnemyndighetens oppgave er å finne gode navn til de adresseparseller som Side 3 av 11

4 adressemyndigheten har utarbeidet. Hvem som adressemyndighet i Fosnes kommune er bestemt i lokal adresseforskrift. 4. Adresseringsområder. Et adresseringsområde er et geografisk område som det er naturlig å se på som en samlet enhet i forhold til adressesystemet. Hele kommunen er definert som et adresseringsområde. Adresseparsellene er delt på 3 geografiske områder: Jøa, Elvalandet og Salsnes med resten av fastlandet. Adresseparsellene har en 5-siffret adressekode. Fosnes kommune har mindre enn 200 adresseparseller og en har derfor valgt å bruke adressekoder fra til Tallet 48 er de to siste siffer i kommunenummeret. Dette vil gi kommunen unike adressekoder og en eventuell sammenslåing med andre adresseområder vil være uproblematisk. Nummerserien fra til brukes på veiparseller og serien fra til brukes på områderparseller. Adressesystemet er bygd opp rundt kommunen som enhet. Kommunegrensen er imidlertid ikke alltid like egnet som ytre grense, hvis man skal ha et velfungerende adressesystem. Det er derfor viktig å se på adressering i en større sammenheng og i samarbeide med nabokommunene. Mange adressebrukere opererer innenfor større regioner og de ønsker et adressesystem som er entydig med hensyn til adressenavn innenfor regionen. AMK- og 110- sentralene er eksempel på slike brukere. Det er derfor hensiktsmessig at veger som krysser kommunegrensa defineres som samme adresseparsell med samme adressenavn i begge kommuner og at de får en gjennomgående adressenummerering. For Fosnes kommune gjelder dette for FV769 fra Namsos over Elvalandet og Salsnes til Lund, FV470 til Frøvarp og FV776 i Skrøyvdalen. Av samme grunn bør man på mindre adresseparseller unngå bruk av adressenavn som allerede er i bruk i nabokommunen. Hovedregelen er derfor at adressenavn som allerede er i bruk i tilstøtende kommuner ikke bør brukes. 5. Adresseparseller. Den delen av vegnettet som skal ha samme vegnavn kalles en adresseparsell. Et adressesystem skal være lett å orientere seg i uavhengig av vegtype og eierforhold. Både private veger og skogsbilveger kan få tildelt navn i tillegg til offentlige veger. Regler for når en skal opprette nye parseller er gitt i lokal adresseforskrift. I områder uten klart vegsystem, vil adresseparsellen bestå av et område som naturlig avgrenser de bygningene som skal en skal adressere. 6. Prinsipper for adressering. Det er to hovedprinsipper for adressering. Kantprinsippet benyttes i sentrumsområdene og regulerte boligfelter, samt regulerte hyttefelt der det er hensiktsmessig. Avstandsprinsippet brukes i områder med spredt bebyggelse. Startpunkt for nummertildeling er normalt der vegen tar av fra overordnet veg. 6.1.Kantprinsippet. Det tas utgangspunkt i starten av vegen og det nummereres forløpende med oddetall på høyre side og partall på venstre side. Nummereringen følger kanten av vegen inn i stikkveger, Side 4 av 11

5 gårdsplasser o. l. Kantprinsippet brukes i bymessig bebyggelse og er derfor lite aktuelt for Fosnes kommune. 6.2.Avstandsprinsippet Adressenummer tildeles i forhold til adressens avstand fra vegens startpunkt, angitt i nærmeste hele 10-meter. En avstand på 430 meter gir derfor adressenummer 43 på høyre side, eventuelt 42 eller 44 på venstre side. For stikkveger som skal adresseres til en adresseparsell med avstandsnummerering, blir avstanden regnet til der stikkvegen tar av. Fordelen med avstandsprinsippet er at en får en automatisk reservering av ledige nummer og at en får en parallell nummerering. Dette er svært nyttig system for de som skal finne fram til en oppgitt adresse. Hvis man er kjent med at dette prinsippet vet man alltid hvor langt man har igjen å kjøre før en kommer fram til adressen. 6.3.Områdeadresser. Denne måten å adressere på blir normalt brukt på fritidsboliger som ligger langt fra veg. Områdeadressen knyttes til et nærliggende stedsnavn som allerede er innarbeidet. Nummereringen av adressene bør knyttes til stier og vanlig adkomst for den enkelte adresseenhet. Fosnes kommune har mange hytter og vil derfor ha mange adresseparseller som er områder. 7. Fastsetting av adressenavn og muligheter for medvirkning i navnearbeidet. Adressenavn og stedsnavn er noe de fleste har et forhold til. Fastsetting av adressenavn skaper ofte stort engasjement blant innbyggerne i en kommune. Det bør derfor legges opp til størst mulig brukermedvirkning i prosessen. Både privatpersoner og lag og foreninger bør ha mulighet til å komme med navneforslag. Kart over vegene, oppdatert oversikt over alle innkomne forslag og vedtatte navn bør ligger på kommunens hjemmeside. Det er viktig å komme med informasjon tidlig i prosessen. Engasjement og medvirkning er en forutsetning for at vi skal få gode adressenavn som innbyggerne vil føle eierskap og tilhørighet til. Kommunen bestemmer hvilke navn som skal brukes som adressenavn mens skrivemåten fastsettes ut fra bestemmelsene i Lov om stadnavn. I lokal adresseforskrift har kommunen bestemt hvilke prinsipper som skal følges ved valg av adressenavn. Følgende kanaler brukes for å informere om adresseringsarbeidet: - Kommunens hjemmeside. - Informasjonsavisa til Kommunen. - Kopi av vedtak til særlig berørte parter, historielag o. l. - Kunngjøring i aviser. 8. Rutiner Rutiner ved tildeling av nye adressenavn. 1. Privatpersoner, lag og foreninger eller administrasjon kommer med forslag til nye adressenavn. Forslagene behandles av en navnekomite nedsatt av kommunestyret. 2. Komiteen bestemmer hvilke navn som skal brukes på de forskjellige parsellene. 3. Adressemyndigheten legger fram navnekomiteens forslag til adressenavn som sak for navnemyndighet. Samtidig informerer adressemyndigheten om hvilke navneforslag som nå foreligger. 4. Navnemyndigheten bestemmer hvilke navn som skal brukes. Side 5 av 11

6 5. Adressemyndigheten oversender vedtatte navn til Stedsnavntjenesten for Midt-Norge, med kopi til Statens Kartverk og andre som har særlig interesse av å bli informert. Vedtatte adressenavn publiseres. 6. Godkjente navn og navn som er rettet av Stedsnavntjenesten, legges fram for navnemyndigheten for endelig vedtak. 7. Vedtatte og godkjente adressenavn publiseres og det opplyses om klagerett. 8. Navn som ikke ble godkjent av Stedsnavnstjenesten og som kommunen likevel ønsker å bruke går til navnesaksbehandling. Det samme kan skje med navn som kartverket ønsker navnesak på, og navn som er påklaget etter stadnavnlova 10 1 te ledd. 9. Navn som har vært til navnesaksbehandling framlegges navnemyndigheten for endelig vedtak, og navnene kunngjøres. 10. Nye adressenavn legges inn i matrikkelen og sendes Sentralt stedsnavnsregister for registrering Rutiner ved tildeling av adresser. 1. Adresse tildeles etter kantprinsippet eller avstandsprinsippet. 2. Informasjon om tildelt adresse sendes eier eller fester som gis 3 ukers klagefrist. Den som får tildelt adresse kan klage på hvilken veg det er adressert til og på vegnummer. Det kan ikke klages på vegnavn. 3. Klage på vedtatt adresse behandles av navnemyndigheten. Klageinstans er fylkesmannen. 4. Adresse føres i matrikkelen etter at eventuell klage er avgjort. 9. Skilting. Statens Vegvesen Region Midt har ansvaret for skilting av fylkesveiene i kommunen. For resten av veinettet har kommunen skiltansvaret. Det vil si både private og kommunale veier. I tillegg har kommunen ansvar for å sette opp adressetilleggsskilt der det er nødvendig. Eier/fester har ansvar for kjøp, oppsetting og vedlikehold av adressenummerskilt (husnummerskilt). Hvordan skiltene skal se ut og hvordan de skal plasseres er bestemt i lokal adresseforskrift. Eiere og festere bør få et tilbud om å få kjøpe husnummerskilt fra kommunen. 10. Tiltak, målsetting og budsjett Organisering av arbeidet. Plan og utviklingsavdelingen har det administrative ansvaret. Avdelingen står for den praktiske gjennomføringen, og for saksforberedelser til formannskap og kommunestyret. Det er et mål at Fosnes kommune skal være ferdig med tildeling av vegadresser til alle boliger og fritidsboliger innen Det vil si til sammen ca 552 adresser. Andre bygninger og adresseverdige objekter tildeles vegadresser i etterkant som en del av kommunens løpende adresseringsarbeid. Side 6 av 11

7 10.2 Grunnlag for beregning av kostnader. Tall fra matrikkelen gir følgende oversikt over bygningsmassen med tanke på adressering. Type Bygning Antall Boliger og våningshus som brukes som bolig 345 Fritidsboliger og boliger brukt til fritidsformål 207 Andre bygg som skal ha vegadresse, Skoler, næringsbygg, hoteller, samfunnshus og lignende 86 Andre bygg som ikke skal ha vegadresse, Naust, driftsbygninger, garasjer og lignende 755 Sum bygninger i kommunen 1393 Det er dessverre dårlig kvalitet på bygningsdelen i matrikkelen. Dvs. at en del bygninger kan være registrert med feil bygningstype. Tallen gir allikevel et brukbart estimat over hvor mange bygninger som skal ha vegadresser. Kart og liste over adresseparseller er utarbeidet, og en kan sette opp følgende oversikt for skiltarbeidet. Type adresseparsell Ant. parseller som skiltes av Statens vegvesen Ant. parseller som skiltes av kommune Vegparsell Områdeparsell Sum adresseparseller En antar at det må bruker 1,5 skilt pr parsell, og at det koster 3500 kr. for hvert skilt i gjennomsnitt. Prisen bygger på tall fra Statens Vegvesen og innbefatter alle kostnader ved skiltingen (Innkjøp av skilt, stolpe, nedgraving, kabelpåvisning og lignende) De fleste kommuner gjør arbeidet med tildeling av offisielle adresser samtidig med annet arbeid, og det er derfor vanskelig å presentere et nøyaktig regnskap over hvor mye tid og kostnader som går med til et adressearbeid. Pris på egeninnsats er satt til kr. 550 som var Geovekst sin timepris for egeninnsats i Kartverket har i sin adressehåndbok presentert noen erfaringstall fra kommunen som antyder et estimert tidsforbruk for noen av adresseringsoppgaven Prosjektoversikt, tidsforbruk og kostnader. For å hjelpe kommunene med å komme gang med vegadressering kjører Kartverket et vegadresseringsprosjekt. Prosjektet går fram til 1. januar Målet er å bistå kommunen med informasjon og kompetanse om adresseringsarbeidet. Takket være god oppfølging fra kartverket har adresseringsarbeidet i Fosnes kommet i gang og mye godt arbeid er blitt gjort. Status på adresseringsarbeidet i Fosnes pr medio mars 2014 er som følger: 1. Det er utarbeidet adresseparseller for hele kommunen. 2. Det er lagd kart over alle adresseparsellene. 3. Det er lagd en foreløpig skiltplan som er oversendt Statens Vegvesen. 4. Det er utarbeidet en lokal adresseforskrift. Denne er vedtatt av formannskapet og sendt på høring. Høringsfrist er Side 7 av 11

8 Følgende oppgaver gjenstår: Nr. Beskrivelse av aktivitet. Varighet (uker) Saksbeh. (timer) 1 Vedta adresseforskrift i kommunestyret. Forskrift skal tilpasses 8 24 høringsuttalelser og publiseres på lovdata. 2 Vedtak av adresseplan i formannskap og kommunestyre Tildeling av adressenummer. 10 min pr. adresse. I tillegg kommer tid for å sette opp programvare og igangsetting 4 Oppdatere vegnettbasen med adressekoder. Oppdateringer sendes 1 35 kartverket. 15 min pr parsell. I tillegg kommer tid for oppsett av programvare og igangsetting. Kartverket gir bistand. 5 Føring av adresser i matrikkelen. Overendelse av adressenavn til SSR. Samtidig med matrikkelføring av adresser foretas feilretting og kvalitetsheving av bygningsdata i matrikkelen - Adresseregistrering ca. 10 minutter pr. adresse (552adresser) - Feilretting ca. 5 min. pr. adresse 6 Bruk av hjemmesider, aviser og brev for å gi informasjon til Løpende 100 publikum, lag og foreninger og høringsinstanser angående adressenavn. ca 2 timer pr. uke over hele prosjekttiden (2 år) oppgave 7 Navnebehandling Navnearbeid i navnekomite. Saksbehandle og 52 uker 100 framlegge navn til behandling hos navnemyndigheten. Vedtatte navn sendes SNT, KV og andre. Offentliggjøring. Godkjente navn framsettes formannskapet for endelig vedtak. Klagebehandling etter Stadnavnlova. Antar 3 navn til navnesaksbehandling. (Klagenemda for stedsnavnsaker). - Navnearbeid 1 time pr. adressenavn (75 parseller). - Høringsfrist SNT er 2 måneder. - 3 ukers klagefrist på navnevedtak etter stadnavnlova. - Saksbehandling navnesaker. 8 Adressevedtak. Vedtak av adresse og arkivering. Utsendelse av adressevedtak til eiere/festere med informasjon om klagefrist. Ca 1 time pr. adresse. (552 adresser). Salg av husnummerskilt til de som ønsker å kjøpe skilt fra komunen. 9 Skilting av kommunale og private veger ca 43 skilt a skilt pr. dag. Bestilling av skilt, anbud på skiltarbeid. Oppsett av skilt utføres av privat foretak. 10 Skiltplan kommunale og private veger. Utarbeidelse av kart og 3 70 beskrivelse for skilting. Utarbeide endelig skiltplan når alle adressenavn er klare. Oversende endelig skiltplan til Statens Vegvesen. 11 Etterarbeid. Etablering av adresseregister og rutiner for løpende adressetildeling Dette gir følgende kostnadsoverslag: Kostnader saksbehandling 1274 timer a Kostnader skilting 43 skilt a Sum kostnader prosjekt Side 8 av 11

9 Tidsplan gjennstående arbeid innføring av vegadresser i Fosnes kommune Oppstartsdato: 1. april Nr. Aktivitet Uker 1 Adresseforskrift 8 2 Adresseplan 8 3 Adressetildeling 3 4 Vegnettbasen 1 5 Matrikkelføring 4 6 Informasjonsarb løpende 7 Navnebehandling 52 8 Adressevedtak 16 9 Skilting Skiltplan 3 11 Etterarbeid Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Forutsetniger for framdriftsplan. 1. Det er alltid 1 stillingsressurs som kan frigis til adresseringsarbeid. 2. Adresseringsarbeid har alltid prioritet foran alle andre oppgaver.

10 10. Begrepsliste. Adressekode Adressekode (tidligere gatekode) er et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften 51. Adressenavn Adressenavn er definert i matrikkelforskriften 2 bokstav e som navn på gate, veg, sti, plass eller område, brukt som del av den offisielle adressen. Et adressenavn skal være entydig innenfor samme kommune. To gater kan således ikke ha samme navn i samme kommune. Dersom to eller flere kommuner har et felles adresseringsområde skal navnet være entydig innenfor alle de aktuelle kommunene. Dersom navnet er på flere enn 22 posisjoner, skal det i tillegg tildeles en offisiell forkortelse for navnet. Nærmere regler om tildeling av adressenavn framgår av matrikkelforskriften 51. Adresse- Adressenummer er definert i matrikkelforskriften 2 bokstav f som et nummer nummer og en eventuell bokstav som entydig identifiserer eiendommer, anlegg, bygninger eller innganger til bygninger innenfor en adresserbar gate, veg, sti, plass eller område. Adressenummeret kan peke til områder, plasser og objekter hvor det ikke finnes noe bygg. I bygning med flere boliger der disse har atkomst fra forskjellig ytre inngang, skal hver enkelt inngang tildeles eget adressenummer, jf. matrikkelforskriften 50 tredje ledd. Adressenummeret peker i alle tilfeller til adressens ytre atkomst. Nærmere regler om adressenummer framgår av matrikkelforskriften 52. Adresseobjekt Med adresseobjekt menes det sted, bygning, bygningsdel eller bruksenhet som Adressetilleggsnavn Bruksenhet Bruksnavn Folkeregisteret Klagenemda for stedsnavnsaker Matrikkeladresse Matrikkeladressenavn en offisiell adresse viser til. Adressetilleggsnavn er et nedarvet bruksnavn eller navn på en institusjon eller bygning, brukt som del av den offisielle adressen. (Jfr Matrikkelforskriften 2 bokstav h) Bruksenhetsnummer er definert i matrikkelforskriften 2 bokstav g som en bokstav og fire siffer som entydig identifiserer den enkelte bruksenheten innenfor en adresserbar bygning eller bygningsdel (bolignummer). Når bruksenheten er en bolig, kan bolignummer brukes som synonymt begrep for bruksenhetsnummer. Bruksenhetsnummeret er en del av den offisielle adressen for vedkommende adresseobjekt, og er slik knyttet til det enkelte adresseobjekt. Regler for tildeling av bruksenhetsnummer framgår av matrikkelforskriften 53. Navn på matrikulert eiendom, jf. 8 i lov om stadnamn. Jf. gårdsnavn. Samme som adressetilleggsnavn. Det sentrale folkeregisteret (DSF). Nemd oppnevnt av kulturdepartementet. Behandler klagesaker på skivemåte og valg av stedsnavn. Gjør endelig vedtak i navnesaker. Matrikkeladresse er definert i matrikkelforskriften 2 bokstav j. En Matrikkeladresse er en adresse i form av et gårds- og bruksnummer og et eventuelt festenummer, eventuelt også et undernummer. En matrikkeladresse kan peke til et eller flere adresse-objekter. Matrikkeladresseformen benyttes inntil videre i noen kommuner i stedet for vegadresseformen Matrikkeladressenavn er definert i matrikkelforskriften 2 bokstav k som stedsnavn knyttet til en offisiell adresse som er gitt som en matrikkeladresse som ikke er tildelt adressetilleggsnavn. Nærmere regler om Side 10 av 11

11 Navnekonsulenten Nedarvet Stedsnavn Offisiell adresse SNT Vegadresse matrikkeladressenavn framgår av matrikkelforskriften 55 tredje ledd. Statens navnekonsulenter. Leder stedsnavntjenesten i sin region. Stedsnavntjenesten for Midt-Norge, NTNU. Tr.heim. Navnekonsulenten har klagerett på stedsnavn. Stedsnavn som muntlig eller skriftlig er overlevert fra tidligere generasjoner, jf. lov om stadnamn 2 bokstav d. I begrepet nedarvet ligger et krav om at navnet skal ha vært brukt i et lengre tidsrom. Det er likevel ikke et krav at navnet skal være fra en gitt tidsepoke. Offisiell adresse er definert i matrikkelforskriften 2 bokstav d som den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen. Med offisiell adresse menes m.a.o. en identifikasjon knyttet til adresseobjekt i kommunen. Den offisielle adressen kan enten være basert på en vegadresse eller en matrikkeladresse. Dersom det til samme veg- eller matrikkeladresse er knyttet flere bruksenheter, f.eks. for en boligblokk, vil den offisielle adressen også omfatte et nummer (bruksenhetsnummer) som identifiserer bruksenheten. Den offisielle adressen kan i tillegg omfatte et adressetilleggsnavn (jf. matrikkelforskriften 54) eller et matrikkeladressenavn (jf. matrikkelforskriften 55). Den offisielle adressen angir en atkomst til et område,bygning, bygningsdel eller bruksenhet. Sentralt stedsnavnregister. Register over alle godkjente stedsnavn. Finnes blant annet på yr.no da alle stedsnavn har kartreferanse og kan brukes i værvarsel. Vegadresse er definert i matrikkelforskriften 2 bokstav i. En vegadresse er en adresse i form av et adressenavn og et adressenummer, f.eks. Myntgata 2. En vegadresse kan peke til et eller flere adresseobjekter. Reglene for tildeling av vegadresse framgår av forskriften 50. Side 11 av 11

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med informasjon og dialog om Partnerskap Namdal ved høgskolelektor

Detaljer

Håndbok i adressering

Håndbok i adressering Håndbok i adressering Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 1.1 1.2 Hvorfor Håndboka? Hvem har problemer med matrikkeladresser, og hvorfor? 5 8 1.2.1 Internt i kommunen (Brannvesen, Hjemmesykepleien, kommunale

Detaljer

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova Adresseveileder Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova adresseveileder Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.01.2014 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.01.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.01.2014 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Innhold Sakstyper... 3 Matrikkelenhet... 3 Bygning... 4 Adresse... 4 Felles sakstyper for matrikkelenhet, bygning og adresse... 4 Sammenheng

Detaljer

Endelig rapport etter undersøkelse av Stor-Elvdal kommune som matrikkelmyndighet

Endelig rapport etter undersøkelse av Stor-Elvdal kommune som matrikkelmyndighet Endelig rapport etter undersøkelse av Stor-Elvdal kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Stor-Elvdal kommune Saksnummer: 15/00121 Virksomhetens adresse: Storgata 12, 2480 Koppang Tidsrom for undersøkelsen:

Detaljer

Adresser og adressering i Lardal kommune

Adresser og adressering i Lardal kommune Adresser og adressering i Lardal kommune Hva er en gateadresse? En offisiell adresse er en beliggenhetsbeskrivelse. I kombinasjon med skilting og kart skal den hjelpe publikum, postverk, utrykningskjøretøy

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Hva er matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Hva er matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Hva er matrikkelen? Innhold Innledning... 3 Formålet... 4 Innholdet... 5 Systemet... 10 Dataene... 11 Læringsmål... 11 Læringsmål Etter gjennomgang av Hva er matrikkelen skal du

Detaljer

Håndbok for retting av matrikkelen

Håndbok for retting av matrikkelen Håndbok for retting av matrikkelen Basert på et prosjekt med å føre inn eksisterende eiendomsgrenser og en opprydding i matrikkelen Matrikkelprosjektet i Gran v/leikny Gammelmo Håndbok for retting av matrikkelen

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

Trafikkskilt Del 4A Vegvisningsskilt: Planlegging og anvendelse. Håndbok 050

Trafikkskilt Del 4A Vegvisningsskilt: Planlegging og anvendelse. Håndbok 050 Trafikkskilt Del 4A Vegvisningsskilt: Planlegging og anvendelse NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse

Detaljer

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013 5. september 2013 Notat Om adresser og kontaktinformasjon 1. Bakgrunn og formål 2. Grunndata - informasjonssamfunnets infrastruktur 3. Regjeringens digitaliseringsprogram 4. Fysiske adresseopplysninger

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016

Saksnr: 12/00390 Arkiv: 144 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR GEODATA 2013 2016 1 Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no Internett www.gran.kommune.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 www.alta.kommune.no GEODATAPLAN 2012-2015 Forord Gjennom GEOVEKST, samarbeidsarena for etablering, vedlikehold og distribusjon av kartbaser, er kommunen forpliktet til

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune.

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Sist behandlet og vedtatt i skattetakstnemnda 20.februar 2014 Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Om dette dokumentet og overordnede rammer Nes kommune

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014 Betalingssatser for Tinn kommune K-sak 89/13 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.3 Gebyr for

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Rygge kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rygge kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Rygge kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt i skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd i møte 16.02. 2007. / 09.03.2007 / 15.05.2007/ 18.06.2007 Endelig

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer