MODUM KOMMUNE ADRESSEPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MODUM KOMMUNE ADRESSEPLAN 2011-2015"

Transkript

1 MODUM KOMMUNE ADRESSEPLAN

2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn Mål for adressearbeidet Hovedmål Delmål Lovgrunnlag Fastsetting av offisiell adresse Adressemyndighet Navnemyndighet Adresseringsområder Adresseparseller Prinsipper for adressering Kantprinsippet Avstandsprinsippet Adressenummeret gis fra godkjent atkomst Flere atkomster Tildeling av bruksenhetsnummer Bokstav som tillegg Adressetilleggsnavn.8 8. Adressenavn Områdeadresser Skilting Rutiner Informasjon Uttalerett Klagebehandling Matrikkelføring Rapportering til SSR, FKB-Veg og FKB-Vegnett Arkivering Etterkontroll Standard brevmal Økonomi

3 1. Bakgrunn Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne frem til bygninger, atkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å finne frem til. Adressen skal også tjene som stedfestingsobjekt og nøkkel til aktuell informasjon i private og offentlige registre og arkiv. Sentrale myndigheter forutsetter at matrikkeladresser etter hvert utgår, og at vegadresser blir innført som felles adresseform for hele landet. I forbindelse med utarbeidingen av lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) og regelverket som er knyttet til loven, har det kommet tydelige signal om at det er ønskelig å ha ett nasjonalt system for adresser i Norge. Arbeidet er prioritert fra sentrale myndigheters side. Adressedelen i matrikkelen er samfunnets viktigste stedfestingsnøkkel. Adressepunkter kobles mot personrelaterte registre og er i omfattende bruk i næringsutøvelse, beredskap og offentlig service. Derfor er kompletthet og korrekthet i denne av største betydning. Matrikkelen er nå landets eneste offisielle adresseregister. Statens kartverk satte i gang høsten 2009 et nasjonalt prosjekt for overgang fra matrikkeladresser til vegadresser. Modum kommune var en av pilotkommunene som deltok i prosjektet og som ble avsluttet våren Målsetningen var at de deltakende kommuner skulle starte prosessen med å omadressere alle matrikkeladresser til vegadresser. Dette skulle gi rammeverket for det videre arbeidet på nasjonalt nivå. I Modum kommune er det pr ca adresser hvorav ca adresser er registrert som matrikkeladresser og ca er vegadresser. Arbeidet med å konvertere matrikkeladresser til vegadresser har nå startet og adresseplanen viser hvordan arbeidet er tenkt gjennomført. Adresseplanen skal sammen med sentralt lovverk og prinsippene i adresseveilederen, danne grunnlaget for alt adresseringsarbeid i Modum kommune også utover planperioden. 3

4 2. Mål for adresserarbeidet 2.1 Hovedmål Modum kommune har som hovedmål å få gjennomført konverteringen av matrikkeladresser til vegadresser innen Sentrale myndigheter har stor fokus på adresseringsarbeidet i kommunene og etter det en kjenner til er det et ønske at hele Norge skal være ferdig adressert innen Føring av adresser i matrikkelen i Modum kommune er tillagt kart og oppmåling på teknisk etat, som også tar hånd om adressearbeidet. Bemanningssituasjonen tilsier at dette arbeidet må gjøres ved siden av de andre oppgavene denne enheten har. Adresseplanen har etter beste evne tatt høyde for dette og det meste av adresseringsarbeidet vil pågå om vinteren. 2.2 Delmål Modum kommune er delt i 4 adresseringsområder med flg. fremdriftsplan: Område 1 ferdig adressert innen 2011 Område 2 ferdig adressert innen 2012 Område 3 ferdig adressert innen 2013 Område 4 ferdig adressert innen 2014 Det antas at det vil være behov for noe arbeid også etter 2014, slik at 2015 bør være et realistisk mål for gjennomføringen av prosjektet. Det kan også tenkes at arbeidet vil være ferdig tidligere. Usikkerhetsmomentet er hvor mye tid vi får frigitt til dette arbeidet og hvor tidkrevende adresseringsarbeidet er. 3. Lovgrunnlag Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) m/forskrift Lov om stadnamn (stadnamnloven) m/forskrift Statens kartverks adresseveileder - om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkelloven Lokal forskrift om adresser og skilting Sentral forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) 4. Fastsetting av offisiell adresse Kommunen er lokal matrikkelmyndighet og skal fastsette offisiell adresse etter matrikkelloven 21. Kommunens ansvar kan deles inn i to hoveddeler adressemyndighet og navnemyndighet. 4

5 4.1 Adressemyndighet Kommunen er ansvarlig adressemyndighet og skal fastsette offisiell adresse. Det innebærer at kommunen er ansvarlig myndighet for å iverksette et adressesystem i kommunen og vedlikeholde dette gjennom tildeling av nye adresser, endringer og registrering av adresser i matrikkelen. Adressemyndigheten skal utarbeide hensiktsmessige adresseparseller som skal ha som hovedmål, å gjøre det enkelt for alle å finne fram. I Modum kommune er oppgaven tillagt kart og oppmåling på teknisk etat. Enheten har ansvaret for adresseforvaltningen og tildeling av offisielle adresser etter reglene i matrikkelloven og tilhørende forskrifter. 4.2 Navnemyndighet Formannskapet er kommunens navnemyndighet. Navnemyndigheten har ansvaret for navnsetting og gjør vedtak om skrivemåten på adressenavn og stedsnavn etter reglene i lov om stadnamn. Formannskapet oppnevnte i møte en navnekomite med flg. mandat: Fremme forslag om bedre visuell veiledning om bolig- og industrifeltene i kommunen, derunder navning av boligfelt og veier, oppsetting av skilt og eventuelt nummerering av hus. Komiteens mandat omfatter også forslag til navnsetting. Navnekomiteen består av 5 medlemmer med bl. a. lokalhistorisk bakgrunn. Leder- og sekretærfunksjonen er pr. dato tillagt kart og oppmåling på teknisk etat. 5. Adresseringsområder Et adresseringsområde er et geografisk område som det er naturlig å se på som en samlet enhet i forhold til adressesystemet. Modum kommune er delt i 4 adresseringsområder. OMRÅDE MATRIKKEL OMRÅDEBESKRIVELSE ADRESSER 1 Ca. 650 Øst for Tyrifjorden til grense mot Lier og avgrenset mot Fv. 144 Heggenveien. Omfatter bl. a. Rv. 284 Øst Modumveien med tilhørende sideveger og hytter/koier. 2 Ca. 525 Øst for Bergsjø og Drammenselva til grense mot Lier, Øvre Eiker og avgrenset mot Øst - Modumveien. Omfatter bl. a. Fv Heggenveien med tilhørende sideveger og hytter/koier. 3 Ca. 900 Vest for Bergsjø og Drammenselva til grense mot Øvre Eiker og Sigdal og avgrenset mot Badeveien. Omfatter bl.a. Rv. 287 Sigdalsveien, Fv. 149 Refsalveien/Hasselveien, Fv. 63 og Bingsveien, Fv.151-Åsterudveien, Fv Vestre Sponeveien/Bøensveien, Fv. 145 Jarveien/Jelstadveien og Fv. 146 Overnveien med tilhørende sideveger og hytter/koier. 5

6 OMRÅDE MATRIKKEL OMRÅDEBESKRIVELSE ADRESSER 4 Ca. 900 Vest for Tyrifjorden til grense mot Sigdal, Krødsherad og Ringerike og avgrenset mot Badeveien. Omfatter bl.a. Rv.35 - Ringeriksveien, Rv. 280 Krøderveien, Fv. 148 Sysleveien/Snarumsveien, Fv. 142 Tonsveien og Fv. 141 Tonsveien/Torsbyveien med tilhørende sideveger og hytter/koier. Totalt Ca KART OVER ADRESSERINGSOMRÅDENE 6

7 6. Adresseparseller En adresseparsell er å forstå som en gate, vegstrekning, sti, plass eller område som har eller skal tildeles et eget adressenavn. Hver adresseparsell tildeles en adressekode, ett tall mellom 1000 og og med tilhørende adressenavn. Riktig inndeling i adresseparseller er viktig for å få et godt og tjenlig adressesystem uavhengig av vegtype og eierforhold. Lengre og gjennomgående veger/vegstrekninger innen en kommune kan være delt opp i flere adresseparseller med tilhørende navn. En adresseparsell skal utgjøre en enhet med start og sluttpunkt på naturlige geografiske steder, slik som vegkryss, vegdeler ved broer eller andre klare naturlige punkt. 7. Prinsipper for adressering Når adresseparsellen er fastlagt, er det viktig at det så tidlig som mulig tildeles adressenummer (husnummer) når det er aktuelt. Dette for å unngå at eiere/beboere og andre etater selv velger et uoffisielt adressenummer som dermed tas i bruk. Adressenummeret kan tildeles før adressenavnet er tildelt. Tar det tid å få vedtatt adressenavn kan adressekoden brukes som adressenavn. Det må lages en detaljplan for adressenummer innenfor hver adresseparsell. Tildeling av adressenummer vil følge noen klare prinsipp. I områder uten klare vegnett, for eksempel i en del hytteområder, kan disse være forskjellig fra vanlig vegadressering. Flg. prinsipp legges til grunn ved adressetildelingen: 7.1 Kantprinsippet Det tas utgangspunkt i starten av vegen og nummereres forløpende med partall på venstre side og oddetall på høyre side. Nummereringen følger kanten av vegen inn i stikkveger, gårdsplasser ol. Nummereringen langs sidene i vegen bør gå mest mulig parallelt. For å få dette til kan det være nødvendig å lage sprang i numrene. En bør reservere nummer der det er påregnelig med fremtidig utbygging eller omregulering, slik at en unngår omnummerering. Dette prinsippet er allerede innført i tettbebygde strøk i dag, der det foreligger vegadresser. Nye sideveger som adresseres vil få samme praksis. 7.2 Avstandsprinsippet Adressenummeret tildeles i forhold til adressens avstand fra vegens startpunkt, angitt i nærmeste hele 10-meter. En avstand på 430 meter vil gi 43 på høyre side, eventuelt 42 eller 44 på venstre side. For stikkveger som skal adresseres til en adresseparsell med avstandsnummerering, blir avstanden regnet til der stikkvegen tar av. Fordelen med avstandsprinsippet er først og fremst at en automatisk får reservert ledige nummer og en parallell nummerering. Dette er et svært nyttig system for de som skal finne fram til en oppgitt adresse, forutsatt at man er kjent med at dette prinsippet er benyttet. Denne adresseformen vil bli lagt til grunn ved adressering av lange adresseparseller med spredt bebyggelse som bl.a. riks- og fylkesveier. 7

8 7.3 Adressenummeret gis fra godkjent atkomst Etter matrikkelforskriften 50 skal adressen tilknyttes til den vegen som er godkjent som atkomst til eiendommen eller bygningen. Dette er spesielt viktig der hvor en eiendom eller bygning har atkomst fra flere veger eller innganger, men hvor en spesifikt er angitt som godkjent atkomst (vanligvis kjørbar gate, veg eller plass). 7.4 Flere atkomster En eiendom eller bygning kan tildeles flere vegadresser. Dersom en bygning har flere hovedinnganger som godkjent atkomst, skal som hovedregel hver inngang gis egen vegadresse. En bolig/bruksenhet kan kun ha én vegadresse. 7.5 Tildeling av bruksenhetsnummer Bruksenhetsnummer er den generelle betegnelsen på de enkelte bruksenheter i en bygning. Bruksenhetsnummeret består av en bokstav og tre tall som angir etasje og leilighet. Eks. H0101 er hovedetasje nr.1 og første leilighet på venstre hånd når en kommer inn hovedinngangen. Til bruksenhetsnummeret er det i matrikkelen knyttet opplysning om type bruksenhet som bolig, fritidseiendom, annet etc. Bruksenhetsnummeret blir tildelt samtidig med registrering av byggesaker i matrikkelen. 7.6 Bokstav som tillegg Etter matrikkelforskriften 52 kan det i adressenummeret benyttes bokstav i tillegg til tall. Dette for å unngå omnummerering i tidligere tildelte adresser. Bokstav skal således ikke benyttes når nye områder adresseres. 7.7 Adressetilleggsnavn Etter matrikkelforskriften 54 er det åpnet for at vegadresser kan ha et adressetilleggsnavn, som inngår i den offisielle adressen. Bakgrunnen for dette er å ta vare på bruksnavn av kulturhistorisk verdi, slik at disse kan komme i vanlig bruk som en del av adressen. Det innebærer at der adressetildelingen gjelder gårdsbruk kan den som har grunnbokshjemmel til eiendommen kreve at den offisielle adressen også skal omfatte gårdens bruksnavn. Det betinger at navnet faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn. Det kreves ikke at eiendommen har vanlig gårdsdrift i dag. Tilsvarende gjelder også for navn på kjente bygninger eller institusjoner når særlige hensyn taler for det. Det er gitt egne regler for når adressetilleggsnavn skal benyttes 8. Adressenavn Kommunen er adressemyndighet og bestemmer navnet på en veg-/adresseparsell, mens skrivemåten fastsettes ut fra bestemmelsene i lov om stadnamn. Alle adresseparseller skal tildeles eget adressenavn som er unikt innenfor en kommune, eventuelt innenfor et adresseringsområde. I flg. matrikkelforskriften 50 skal kommunen legge frem forslag til nye adressenavn i god tid, slik at vedtaksprosessen etter lov om stadnamn ikke forsinker den offisielle adressetildelingen. Inntil adressenavnet er fastsatt kan adressekoden brukes som adressenavn. 8

9 Adressenavnet er viktig sammen med adressenummeret, fordi det er det konkrete og synlige uttrykket for adressen. En må derfor legge opp til gode og varige navn. I Modum kommune er det navnekomiteen som utarbeider og fremmer forslag til navnsetting. Det antas at det er behov for ca. 100 nye vegnavn i løpet av planperioden. Ved valg av navn følges prinsippene for valg av adressenavn i Statens kartverks adresseveileder. 9. Områdeadresser For avgrensing av området for den enkelte adresseparsell, bør en legge vekt på naturlige og tradisjonelle skillelinjer og gjerne ta hensyn til hva som sokner til en parkeringsplass, kai, havn eller liknende. Nummerering av adressene for den enkelte parsell, bør likevel knyttes til en sti eller vanlig atkomst til de enkelte enheter dersom dette er mulig. Denne måten å adressere på blir normalt brukt der det er fritidsboliger som ligger langt fra veg. Området knyttes til et nærliggende stedsnavn som allerede er innarbeidet. Fordelen med dette er at det ikke stiller krav til vegnavn, adressene blir entydige og søkbare og prinsippet gjør det enkelt å nummerere nye adresseobjekter ved fortetting. 10. Skilting Matrikkelforskriften 57 angir det ansvaret som kommunen, eier, fester og beboer har med hensyn til skilting og merking av adresser med adressenavn og bruksenhetsnummer. Skilting av veger, bygninger og andre adresseobjekter er viktig for at adressene skal tjene sin hensikt. Skiltene skal ha ei plassering, utforming og et vedlikehold som gjør dem lett lesbare, også i mørket. Modum kommune har med hjemmel i matrikkelforskriften 59 laget egen forskrift med utfyllende regler om tildeling av adresser og skilting. Jfr. kommunestyremøte den og sak 42/10. Statens vegvesen er skiltmyndighet for gate-/vegnavnskilt langs riks- og fylkesveger. Det innebærer også at de i utgangspunktet har ansvaret for innkjøp, plassering og oppsetting av skilt. Kommunen som adressemyndighet må sørge for god kontakt med Statens vegvesen, slik at en kan komme fram til gode og praktiske løsninger i dette arbeidet. Parallelt med adresseringen ønsker kommunen å utarbeide en skiltplan, der adressen synliggjøres gjennom nødvendig skilting i terrenget. Formålet med skiltplanen er å få til en god skilting med ensartet praksis og at det kommer opp skilt der det er nødvendig. En skiltplan skal vise hvor det skal settes opp skilt og selve plasseringen av skiltet i krysset, veidelet eller lignende. Skiltplanen skal være godkjent av Statens vegvesen der denne berører riks- og fylkesveger. Vegnavnskilt skal settes opp så snart som mulig etter at skrivemåten til adressenavnet er vedtatt. Dersom skilt skal settes opp på privat eiendom må grunneier kontaktes. 9

10 11. Rutiner 11.1 Informasjon Adressenavn og stedsnavn er erfaringsmessing saker som skaper stort engasjement blant innbyggerne i en kommune. Modum kommune ønsker en god prosess rundt adresseringsarbeidet og informasjonen rundt dette. På hjemmesiden til Modum kommune vil det bli lagt ut informasjon vedr. adresseringsarbeidet. Likeledes vil forslag til nye vegnavn fra navnekomiteen bli lagt ut her og i tillegg annonsert i Bygdeposten. Vedtak om tildeling eller endring av adresse vil bli sendt skriftlig til hver enkelt registrert eier og registrert fester for uttalelse. Adressevedtaket sendes sammen med lokal forskrift om adresser og skilting i Modum kommune og opplysning om klageadgang etter matrikkelloven. Adressesystemet er bygd opp rundt kommunen som enhet. Kommunegrensene er mange steder lite egnet som yttergrense for et velfungerende adressesystem. Det er derfor viktig å ha et nært samarbeid med nabokommunene for å få et godt adressesystem i området. Alle føringer i matrikkelen på veger og adresser overføres via grensesnittet til Det sentrale folkeregisteret (DSF), Statistisk sentralbyrå (SSB), Posten Norge, Norge Digitalt partene (ND) og Norsk Eiendomsinformasjon (NE). Kommunen er ikke pliktig til å informere eksterne adresseregistre utover føringene som er gjort i matrikkelen. Likevel ønsker kommunen å informere Posten Norge og Telenor gjennom e-postadresser oppnevnt for dette formål Uttalerett Etter matrikkelloven 21 skal de som blir berørt av adressetildelingen gis anledning til å uttale seg. Det understrekes at dette er en uttalerett, men ingen plikt. Uttaleretten er knyttet til spørsmål om hvilken veg adresseobjektet skal knyttes til og hvilket adressenummer objektet skal ha. Kommunen vil kreve at uttalelser skal være skriftlig, jfr. matrikkelforskriftens 50, sjuende ledd tredje kapittel. Uttalelsen skal være skriftlig grunngitt og undertegnet og fristen er 3 uker fra dette ble gjort kjent Klagebehandling Det er viktig i adresseforvaltningen å skille mellom flg. klageforhold: 1. Klage som gjelder selve adressetildelingen. 2. Klage som gjelder valg av adressenavn i adressesammenheng. 3. Klage som gjelder skrivemåten av navn. 1. Klage over selve adressetildelingen er hjemlet i matrikkeloven 46 bokstav f og matrikkelforskriften 22. Klageinstans er fylkesmannen og klagen skal sendes via kommunen, som eventuelt kan gi klageren medhold. Klageretten er begrenset til: a) Hvilken gate, veg eller liknende en bygning eller eiendom skal ha adresse til. b) Hvilket adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn som er tildelt adressen. c) Feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer. 10

11 2. Klage over valg av adressenavn er et vanlig kommunalt vedtak som ikke er gjenstand for formell klage. Adressenavnet vil som regel være bestemt i god tid før adressetildelingen. 3. Klage over skrivemåten av navn reguleres av lov om stadnamn 10, hvor det blant annet fremgår hvem som har klagerett. Vedtak av skrivemåte vil til vanlig være avgjort i god tid før selve adressetildelingen. Klageinstans vil være sentral klagenemnd for stedsnavn og klagen skal sendes via vedtaksorganet. Kommunens avgjørelse om å gå over fra matrikkeladresser til vegadresser kan ikke påklages. Det samme gjelder kommunens avgjørelse om hvilke veger som skal gis navn, og hvilke veger som ikke skal gis navn og som det ikke kan knyttes adresser til. Klageadgangen skal sikre mot feil ved innholdet i kommunens avgjørelser Matrikkelføring Så snart adressevedtaket er fattet og klagefristen er utløpt skal adressen registreres i matrikkelen. Eventuelle feil og mangler i bygningsinformasjonen bør rettes samtidig Rapportering av vegnavn til SSR, FKB-Veg og FKB-Vegnett Vedtatte adressenavn skal rapporteres til SSR (Sentralt StedsnavnsRegister). Kommunen skal også rapportere veggeometri for kommunale-, private- og skogsbilveier til statens kartverk gjennom FKB (Felles KartBase)-Veg og FKB-Vegnett. Det er foreløpig ikke etablert gode nok rutiner fra sentralt hold som sikrer et pålitelig ajourhold av FKB-Veg og FKB-Vegnett. Likevel vil FKB-Veg og FKB-Vegnett inngå i den årlige forvaltningsrunden på lik linje med andre FKB-baser Arkivering Arkiveringen vil bli gjennomført etter regelverket i arkivloven og arkivert i gårdsarkivet/saksarkivet etter gårdsnummer og bruksnummer Etterkontroll Etter at vedtaket om adressetildelingen er gjort, er det svært viktig at skiltene blir satt opp så snart som mulig. Modum brannvesen vil føre tilsyn når de er ute på oppdrag og feier piper etc. Manglende skilting skal rapporteres og vil bli fulgt opp av adressemyndigheten i Modum kommune Standard brevmal Det skal utarbeides en standard brevmal som skal brukes ved utsending av adrsssevedtaket. Brevmalen skal være tilpasset de forhold det er viktig å informere om i forbindelse med vedtaket. 12. Økonomi Det er behov for å få tilført økonomiske midler i forbindelse med adresseplanen. Pr. i dag er det ikke økonomiske ressurser til å gjennomføre planen slik den er tenkt. Utgiftene knytter seg i hovedsak til innkjøp av vegnavnskilt ved etablering nye vegnavn og oppsett av disse. Det er svært viktig at vegnavnskiltene blir satt opp så snart vegnavnene er formelt godkjent. Dette for at vi får ei pålitelig skilting i nye adresseringsområder. 11

12 Innkjøp av skilt samt arbeidet med å sette opp disse er anslått til ca. kr pr skilt.. Det antas at det må etableres ca. 100 nye vegnavn i planperioden og at kostnadene til skiltingen vil beløpe seg til ca. kr Porto, annonsering etc., er anslått til ca. kr Det er da tatt utgangspunkt i at det vil bli sendt ut ca brev og gjennomført nødvendig annonsering av nye vegnavn i Bygdeposten. Modum kommune har vært i kontakt med Posten med tanke på å få refundert noe av portoutgiftene og pr. i år har Posten satt av midler til dette. Etter søknad/avtale med Posten vil det kunne refunderes kr. 5,- pr. brev som sendes i forbindelse med dette arbeidet i Det antas at det vil bli sendt ut ca adressebrev i løpet av 2011 og det vil da gi en refusjon på ca. kr Om denne ordningen vil fortsette til neste år er ikke avklart. Likeldes har det vært kontakt med Statens vegvesen når det gjelder skiltingen langs riks- og fylkesveger. Statens vegvesen har begrensede midler til vegnavnskilting langs riks- og fylkesveger, slik at utgifter til skilting må Modum kommune etter all sannsynlighet dekke selv. Det antas etter dette at prosjektet vil ha en kostnadsramme på kr Det vil bli søkt om penger til prosjektet samtidig som planen legges frem for politisk behandling. Alle priser er inkl. moms. 12

HEMNE KOMMUNE ADRESSEPLAN

HEMNE KOMMUNE ADRESSEPLAN 14/1015-6 064 HEMNE KOMMUNE ADRESSEPLAN Vedtatt av Hemne kommunestyre 24.6.2014 sak 44/14. Innholdsfortegnelse l.0 Bakgrunn 3 2.0 Mål for adresserarbeidet 4 2.1 Hovedmål 4 3.0 Lovgrunnlag 4 4.0 Fastsetting

Detaljer

Adresseplan for Nord-Odal kommune

Adresseplan for Nord-Odal kommune Adresseplan for Nord-Odal kommune Vedtatt av Nord-Odal kommunestyre 24.11.10 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn...3 2. Lovgrunnlag...3 3. Fastsetting av offisiell adresse...3 3.1. Adressemyndighet...4 3.2.

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE ADRESSEPLAN Vedtatt av Krødsherad kommunestyre sak 90/15.

KRØDSHERAD KOMMUNE ADRESSEPLAN Vedtatt av Krødsherad kommunestyre sak 90/15. KRØDSHERAD KOMMUNE ADRESSEPLAN 2015 2019 Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 17.12.2015 sak 90/15. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Lovgrunnlag... 3 3. Mål for adresseprosjektet... 4 3.1 Hovedmål...

Detaljer

Adresseplan. Overgang fra matrikkeladresser til veiadresser. Vedtatt av Skaun kommunestyre

Adresseplan. Overgang fra matrikkeladresser til veiadresser. Vedtatt av Skaun kommunestyre Adresseplan Overgang fra matrikkeladresser til veiadresser Vedtatt av Skaun kommunestyre. Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Lovgrunnlag... 3 3 Fastsetting av offisiell adresse... 4 3.1 Adressemyndighet...

Detaljer

Offi si el le adresser. Anita Høie

Offi si el le adresser. Anita Høie Offi si el le adresser Anita Høie Foto: Inger M. Kristiansen Hva er offisielle adresser? Hjemmelsgrunnlag matrikkellova, matrikkelforskriften Lokale forskrifter Stadnamnlova ( side 57 i adresseveilederen)

Detaljer

SMØLA KOMMUNE SAKSNR.:

SMØLA KOMMUNE SAKSNR.: SMØLA KOMMUNE SAKSNR.: 2013/987 3. september 2015 Vedtatt av Smøla kommunestyre 24.09.2015, sak 34/15 Adresseplan Veiadresseplan for Smøla kommune FIGUR 1 TIDENS KRAV 25.10.13 Denne adresseplanen skal

Detaljer

Fosnes kommune. Adresseplan 2014 2015.

Fosnes kommune. Adresseplan 2014 2015. Fosnes kommune. Adresseplan 2014 2015. Overgang fra matrikkeladresser til vegadresser (Vedtatt av Fosnes kommunestyre 24.04.2014) Innhold 1. Bakgrunn. 2. Lovgrunnlag. 3. Fastsetting av offisiell adresse.

Detaljer

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning for Hadsel Kommune Innhold 1. Formål og omfang 2. Adressemyndighet 3.

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning for Hadsel Kommune Innhold 1. Formål og omfang 2. Adressemyndighet 3. Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning for Hadsel Kommune Hjemmel: Fastsatt av Hadsel kommunestyre 06.02.2014 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2011/2184 Klassering: L32/&13 Saksbehandler: Bjørn Erik Haug NYE VEGNAVN OG ADRESSER I STEINKJER Trykte vedlegg:

Detaljer

11.01.2016. Vegadresse er oppbygd av tre elementer Adressenavnet Adressekoden Adressenummeret

11.01.2016. Vegadresse er oppbygd av tre elementer Adressenavnet Adressekoden Adressenummeret Offisielle adresser Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 2.1 Foto: Inger M. Kristiansen OFFISIELLE ADRESSER To typer offisielle adresser: Vegadresser Matrikkeladresser Vegadresse:

Detaljer

Vegadresseprosjektet Finnmark Statens Kartverk, avd. Vadsø Bodil Borch Mietinen

Vegadresseprosjektet Finnmark Statens Kartverk, avd. Vadsø Bodil Borch Mietinen Vegadresseprosjektet Finnmark Statens Kartverk, avd. Vadsø Bodil Borch Mietinen Foto: Inger M. Kristiansen Foto: Inger M. Kristiansen Vegadressering Mål og bakgrunn Nedfelt som et prioritert mål i Statens

Detaljer

MIDSUND KOMMUNE. Adresseplan 2012-2017. Adresseringsområder i Midsund 2012-2017

MIDSUND KOMMUNE. Adresseplan 2012-2017. Adresseringsområder i Midsund 2012-2017 MIDSUND KOMMUNE Adresseplan 2012-2017 Adresseringsområder i Midsund 2012-2017 Teknisk, 12.4.2012 Innhold Innhold...2 Bakgrunn...3 Lovgrunnlag...3 Definisjonar...3 Adressenavn...4 Rutiner for tildeling

Detaljer

HALSA KOMMUNE ADRESSEPLAN 2010-2012

HALSA KOMMUNE ADRESSEPLAN 2010-2012 HALSA KOMMUNE ADRESSEPLAN 2010-2012 Adresseringsområder i Halsa 2010-2012 Innhold Bakgrunn... 3 Definisjoner... 3 Forskrifter for navnsetting, adressering og adresseforvaltning i Halsa Kommune... Feil!

Detaljer

Vedtatt i Vågsøy kommunestyre , K-sak 076/13

Vedtatt i Vågsøy kommunestyre , K-sak 076/13 Vedtatt i Vågsøy kommunestyre 26.09.2013, K-sak 076/13 Vågsøy kommune 26. august 2013 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. LOVGRUNNLAG... 3 3. SKILTING... 3 4. ANSVARLIG... 3 5. ADRESSENAVNSKILT... 3 5.1 ANVENDELSE,

Detaljer

KART OG OPPMÅLING. Fagansvarlig Rune Klevstad

KART OG OPPMÅLING. Fagansvarlig Rune Klevstad KART OG OPPMÅLING Fagansvarlig Rune Klevstad 1 HOVEDARBEIDSOPPGAVER Oppmålingsforretninger Matrikkelføring Adressering Ajourhold av kartverket Seksjonering Publikumskontakt 2 DISPOSISJON Kommunalt kartverk

Detaljer

Vegadressering i Overhalla kommune. Igangsetting og finansiering av adresseprosjektet.

Vegadressering i Overhalla kommune. Igangsetting og finansiering av adresseprosjektet. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/1665-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Vegadressering i Overhalla kommune. Igangsetting og finansiering av adresseprosjektet.

Detaljer

Smøla kommune. Saksframlegg. Vegadressering i Smøla kommune

Smøla kommune. Saksframlegg. Vegadressering i Smøla kommune Smøla kommune Arkiv: Q10 Arkivsaksnr: 2013/987-1 Saksbehandler: Tom Reidar Høibjerg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Smøla Formannskap 67/15 08.09.2015 Smøla Kommunestyre 34/15 24.09.2015 Vegadressering

Detaljer

Adresseprosjektet Bernt Audun Strømsli Kartverket Kristiansand Matrikkeldager høsten 2013

Adresseprosjektet Bernt Audun Strømsli Kartverket Kristiansand Matrikkeldager høsten 2013 Adresseprosjektet Bernt Audun Strømsli Kartverket Kristiansand Matrikkeldager høsten 2013 Vegadresser reduserer responstida Det går raskt å rykke ut, men problemene oppstår når vi skal ta oss fram de

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Plan og utviklingsutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

SAKSFRAMLEGG. 1. Plan og utviklingsutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Holdal Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 13/113 GODKJENNING AV NYE VEINAVN OG OMRÅDENAVN Rådmannens innstilling: 1. Plan og utviklingsutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/742 L32 &00 Rune Klevstad REVIDERING AV NYE REGLER FOR HUSNUMMERSKILT I MODUM KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/742 L32 &00 Rune Klevstad REVIDERING AV NYE REGLER FOR HUSNUMMERSKILT I MODUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/742 L32 &00 Rune Klevstad REVIDERING AV NYE REGLER FOR HUSNUMMERSKILT I MODUM KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG: Forslag til Forskrift om adresser

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2016 07.03.2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2016 07.03.2016 Averøy kommune Arkiv: L32 Arkivsaksnr: 2012/895-316 Saksbehandler: Martin Roald Waagen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2016 07.03.2016 Adresseprosjektet - Framlegg for godkjenning

Detaljer

Informasjon om offisiell vegadresse

Informasjon om offisiell vegadresse Informasjon om offisiell vegadresse Formålet med adresser og skilt er at de skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til bygninger, atkomst til bygninger, boliger

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR ADRESSETILDELING OG ADRESSEFORVALTNING

LOKAL FORSKRIFT FOR ADRESSETILDELING OG ADRESSEFORVALTNING Rauma kommune LOKAL FORSKRIFT FOR ADRESSETILDELING OG ADRESSEFORVALTNING Fastsatt av Rauma kommunestyre 2005, nr. 101 om eiendomsregistrering (matrikkellova). med hjemmel i lov av 17. juni INNHOLD 1 Formål

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Utviklingsavdelingen Finnmarkssykehuset Hf Sykehusveien 35 9600 Hammerfest Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2016/670 Veselina Jakobsen, tlf.: 46400266 09.03.2016 Omadressering

Detaljer

Vegadresseprosjektet VARDØ 2015

Vegadresseprosjektet VARDØ 2015 Vegadresseprosjektet VARDØ 2015 Tildeling av nye vegadresser i Vardø kommune Vardø kommune har vedtatt at det skal tildeles offisielle vegadresser for hele kommunen. Det er et nasjonalt mål at alle kommuner

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2015 11.02.2015. Adresseprosjektet - Framlegg for godkjenning av navn på 23 adresseparseller

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2015 11.02.2015. Adresseprosjektet - Framlegg for godkjenning av navn på 23 adresseparseller Averøy kommune Arkiv: L32 Arkivsaksnr: 2012/895-215 Saksbehandler: Martin Roald Waagen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2015 11.02.2015 Adresseprosjektet - Framlegg for godkjenning

Detaljer

Adresseføresegner, Sund kommune

Adresseføresegner, Sund kommune Adresseføresegner, Sund kommune 1. Adressemynde 2. Namnemynde 3. Offisiell adresse 4. Nærare om arbeidet til adressemynde og namnemynde 5. Retningsliner for val og skrivemåte av adressenamn 6. Retningsliner

Detaljer

Adressering. Trondheim 24. februar 2016

Adressering. Trondheim 24. februar 2016 Adressering Trondheim 24. februar 2016 Endret forskrift Adresser Adressenavn Adressetilleggsnavn Endret forskrift 2 bokstav h skal lyde: h) adressetilleggsnavn, nedarvet bruksnavn, navn på en institusjon

Detaljer

ADRESSEPLAN FOR AVERØY KOMMUNE

ADRESSEPLAN FOR AVERØY KOMMUNE Plan og utvikling Sak 2012/895 ADRESSEPLAN FOR AVERØY KOMMUNE Adresseplan 2012-2014 Plan og utvikling 08.11.2012 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Lovgrunnlag... 3 3 Fastsetting av offisiell adresse... 4 3.1 Adressemyndighet...

Detaljer

1/27/2014. Formålet med adresser og skilt. Kommunen er adressestyresmakt. Matrikkelforskrifta 49. Heimel, matrikkellova 21 Fastset offisiell adresse

1/27/2014. Formålet med adresser og skilt. Kommunen er adressestyresmakt. Matrikkelforskrifta 49. Heimel, matrikkellova 21 Fastset offisiell adresse Adresseprosessen Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2014 Versjon 1.0 Foto: Inger M. Kristiansen ADRESSEPROSESSEN -HEIMEL Formålet med adresser og skilt Matrikkelforskrifta 49 ADRESSEPROSESSEN

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler - Klage

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler - Klage Kurs i matrikkelføring Saksgang fellesregler - Klage Innholdsfortegnelse Innledning lovgrunnlag... 3 Hva det alltid kan klages på... 3 Utsatt matrikkelføring ved klage... 4 Klagebehandling... 4 Beregning

Detaljer

Adresseprosessen 10/18/2013 ADRESSEPROSESSEN - HEIMEL ADRESSEPROSESSEN - HEIMEL. Formålet med adresser og skilt Matrikkelforskrifta 49

Adresseprosessen 10/18/2013 ADRESSEPROSESSEN - HEIMEL ADRESSEPROSESSEN - HEIMEL. Formålet med adresser og skilt Matrikkelforskrifta 49 Adresseprosessen Matrikkeldata til nytte for samfunnet Sentral matrikkelstyresmakt Opplæring for dei som skal føre i matrikkelen ADRESSEPROSESSEN - HEIMEL Formålet med adresser og skilt Matrikkelforskrifta

Detaljer

Vedtatt i Vågsøy kommunestyre , K-sak 076/13

Vedtatt i Vågsøy kommunestyre , K-sak 076/13 Vedtatt i Vågsøy kommunestyre 26.09.2013, K-sak 076/13 Vågsøy kommune 26 august 2013 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. LOVGRUNNLAG... 3 3. FASTSETTING AV OFFISIELL ADRESSE... 3 3.1 ADRESSEMYNDIGHET... 3 3.2

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling

FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling Mottakere: Fauskeidet utmarkslag v/lars Brunstad 8219 FAUSKE Klungset Utmarkslag v/per-arnt Nilsen 8200 FAUSKE Kosmo Gårdsforening v/henry Tune 8215 VALNESFJORD Lakselva Elveeierlag

Detaljer

Høring Kvalsund kommune - nye veinavn ved adressering

Høring Kvalsund kommune - nye veinavn ved adressering Høring Kvalsund kommune - nye veinavn ved adressering Kvalsund kommune vil starte opp adresseringsarbeid i kommunen. Det betyr at alle skal få en gate/veiadresse. Kommunen er delt inn i totalt ni ulike

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: L32 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/1609-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: L32 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/1609-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: L32 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/1609-1 Adressering og navning av veger i Klæbu Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar, med hjemmel i matrikkelloven kap.

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 26.02.2015 018/15

SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 26.02.2015 018/15 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 26.02.2015 018/15 Endelig vedtak i: Formannskap Arkivsaknr.: 13/940 Saksansvarlig: Even Husevåg Adresseringsprosjekt

Detaljer

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane Heimel: Fastsett av Bremanger kommunestyre 12.03.15, KST-sak 007/15, med heimel i lov 17. juni 2005 nr.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling

FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling Mottakere: Fauskeidet utmarkslag v/lars Brunstad 8219 FAUSKE Klungset Utmarkslag v/per-arnt Nilsen 8200 FAUSKE Kosmo Gårdsforening v/henry Tune 8215 VALNESFJORD Lakselva Elveeierlag

Detaljer

Saksgang - fellesregler Klage Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.1

Saksgang - fellesregler Klage Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.1 Saksgang - fellesregler Klage Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.1 Innhold Lovgrunnlaget Hjelpemidler Hva det alltid kan klages på Utsatt matrikkelføring ved klage Klagefrist

Detaljer

Namning av vegar i Fræna Kommune

Namning av vegar i Fræna Kommune Namning av vegar i Fræna Kommune Mange bustadar i Fræna manglar adresse med vegnamn og husnummer. Etter innspel frå naudetatane, samt føringar frå sentrale styringsmakter, gjer at vi må sørgje for at alle

Detaljer

Endring av adresseparseller og vegnavn som tidligere er navnet - Høring

Endring av adresseparseller og vegnavn som tidligere er navnet - Høring Lesja kommune Forvaltning og utvikling Arkivsak: 2009/554-65 Arkiv: L32 Saksbehandler: Elin Stavheim Dato: 20.02.2015 Saksutredning Endring av adresseparseller og vegnavn som tidligere er navnet - Høring

Detaljer

Forprosjekt - Offisielle veiadresser

Forprosjekt - Offisielle veiadresser Midtre Gauldal Kommune Forprosjekt - Offisielle veiadresser 2014-11-03 Forprosjekt - Offisielle veiadresser Rev. Dato: Beskrivelse 18.12.2014 Offisielle veiadresser Midtre Gauldal Kommune Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015

10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015 STRYN KOMMUNE Avdeling for kart og oppmåling NOTAT Dok. ref. Dato: 10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015 Adresseforskrift for Stryn kommune 1. Føremål og omfang Føremålet med forskrifta er å legge til rette

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE ORGANISERING AV ADRESSEARBEIDET I KOMMUNEN. Kommunen er adressemyndigbet og fastsetter offisielle adresser. Regelverket knytet til

FAUSKE KOMMUNE ORGANISERING AV ADRESSEARBEIDET I KOMMUNEN. Kommunen er adressemyndigbet og fastsetter offisielle adresser. Regelverket knytet til SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3032 I I Arkiv Jo~alpostID: sakd.: 111743 I Saksbehandler: Jan Nvstad Sluttbehandlede vedtasinstans: Kommunestyet Sak nr.: 053/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

Denne orienteringa vert berre sendt grunneigar, og de må sjølv orientera eventuelle leigetakarar.

Denne orienteringa vert berre sendt grunneigar, og de må sjølv orientera eventuelle leigetakarar. VINDAI JORD KOMMUNI HANSEN RUNE LEANDER 5568 VIKEBYGD Areal og forvaltning Saksh: Berit Hetland Tlf: 53 65 65 63 Dato : 31.03.2014 Vår ref: 14/4612 Dykkar ref: Arkiv: K1- Ikkje offentleg 13-Opplysningar

Detaljer

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune.

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Heimel: Denne forskrifta er fastsett av Fitjar kommunestyre 19\12 2012 med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) 21,

Detaljer

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning. Førde kommune

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning. Førde kommune Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning Førde kommune Heimel: Fastsett av Førde Bystyre dd. månad 20xx med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Kolstad Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 09/231

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Kolstad Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 09/231 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Kolstad Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 09/231 ADRESSEREGISTRERING SIGDAL Hovedutvalgets forslag til vedtak: Hovedutvalget ber kommunestyret avsette inntil kr. 340.000 fra de udisponerte

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 45/09 09/854 VEGADRESSERINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 45/09 09/854 VEGADRESSERINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/09 09/836 JUSTERING AV FESTEAVGIFT VED KIRKEGÅRDENE

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Utviklingsavdelingen John Georg Dikkanen 9845 Tana Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2016/673 Veselina Jakobsen, tlf.: 46400266 07.03.2016 Gándaoaivi - Omadressering

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL MATRIKKELFORSKRIFT MV

HØRING AV FORSLAG TIL MATRIKKELFORSKRIFT MV Posten Norge AS Til Miljøverndepartementet POSTBOKS 8013 DEP 0030 OSLO Avdeling Kontaktperson/telefon Tidl. dato og referanse Dato og referanse Distribusjonsnett Frode Wold (+47) 970 97 963 frode.wold@posten.no

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker til høring 4 2013. Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER:

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker til høring 4 2013. Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER: NORD-ODAL KOMMUNE Vegnavnsaker til høring 4 2013 Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER: Grunnlag for adresseringsarbeidet - Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) - Lov om stadnamn (Stadnamnlova)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: konsulent Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 13/1066-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: konsulent Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 13/1066-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: konsulent Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 13/1066-2 ADRESSERINGSPROSJEKT - HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Matrikkelloven 21 Matrikkelforskriftens Kap.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bengt Richardsen Arkivsaksnr.: 13/227. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bengt Richardsen Arkivsaksnr.: 13/227. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Bengt Richardsen Arkivsaksnr.: 13/227 Arkiv: L32 Endring av adressevegnavn - Lenvik kommune... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

Parallellnavn på flere språk i adresser?

Parallellnavn på flere språk i adresser? Adresseseminar 2017 Parallellnavn på flere språk i adresser? Anne Svanevik Forvaltningsansvarlig for stedsnavn Problemstilling Kan parallellnavn på flere språk brukes i Adressenavn? Adressetilleggsnavn?

Detaljer

Endelig rapport etter undersøkelse av Stor-Elvdal kommune som matrikkelmyndighet

Endelig rapport etter undersøkelse av Stor-Elvdal kommune som matrikkelmyndighet Endelig rapport etter undersøkelse av Stor-Elvdal kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Stor-Elvdal kommune Saksnummer: 15/00121 Virksomhetens adresse: Storgata 12, 2480 Koppang Tidsrom for undersøkelsen:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 12/796-21 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 12/796-21 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 12/796-21 Klageadgang: Nei VEINAVN LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 29.10.2009, sak K 09/128

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 29.10.2009, sak K 09/128 Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Åmli kommune Vedteke i kommunestyret 29.10.2009, sak K 09/128 Med heimel i lov av 23.juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering

Detaljer

Lokal forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Aurland Kommune

Lokal forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Aurland Kommune Lokal forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Aurland Kommune Innhald Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning, Aurland Kommune, Sogn og Fjordane. 1. Føremål

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Utviklingsavdelingen Vegard Blien Austertanaveien 1185 9845 Tana Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2016/665 Veselina Jakobsen, tlf.: 46400266 07.03.2016 Hánasleahki

Detaljer

Håndbok i adressering. for kommuner som skal gå over fra matrikkel- til vegadresser

Håndbok i adressering. for kommuner som skal gå over fra matrikkel- til vegadresser Håndbok i adressering for kommuner som skal gå over fra matrikkel- til vegadresser Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 1.1 Hvorfor Håndboka? 5 1.2 Hvem har problemer med matrikkeladresser, og hvorfor?

Detaljer

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova adresseveileder Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av: Finn E.

Detaljer

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Vik Kommune

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Vik Kommune Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Vik Kommune Innhald Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning, Vik Kommune, Sogn og Fjordane. 1. Formål og omfang 2. Mynde

Detaljer

Adresser og adressering i Lardal kommune

Adresser og adressering i Lardal kommune Adresser og adressering i Lardal kommune Hva er en gateadresse? En offisiell adresse er en beliggenhetsbeskrivelse. I kombinasjon med skilting og kart skal den hjelpe publikum, postverk, utrykningskjøretøy

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 l17/w, Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vårdato Vårref.(besoppgitt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 09/22 Komite for næring og drift - Ørland kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 09/22 Komite for næring og drift - Ørland kommune Ørland kommune Arkiv: L32-2009/3237 Dato: 17.11.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Berg Saksnr Utvalg Møtedato 09/22 Komite for næring og drift - Ørland kommune 01.12.2009 Forslag til forskrift om adresser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/608 L32 Anne Gro Haviken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/608 L32 Anne Gro Haviken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/608 L32 Anne Gro Haviken NYE VEINAVN I MODUM - OMRÅDE ØST-MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Navnekomiteens forslag til nye veinavn i Modum kommune

Detaljer

Håndbok i adressering

Håndbok i adressering Håndbok i adressering Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 1.1 1.2 Hvorfor Håndboka? Hvem har problemer med matrikkeladresser, og hvorfor? 5 8 1.2.1 Internt i kommunen (Brannvesen, Hjemmesykepleien, kommunale

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Innhold Sakstyper... 3 Matrikkelenhet... 3 Bygning... 4 Adresse... 4 Felles sakstyper for matrikkelenhet, bygning og adresse... 4 Sammenheng

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NAVNEKOMITEEN DEN DEN

REFERAT FRA MØTE I NAVNEKOMITEEN DEN DEN REFERAT FRA MØTE I NAVNEKOMITEEN DEN DEN 28.4.2016 Til stede: Rune Klevstad, Einar Hulbak, Olav Sørensen og Aase Hanna Fure Forfall: Tormod Kalager Saker som ble behandlet av navnekomiteen (NK): Sak 1/16

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frank Holdal Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 13/113

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frank Holdal Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 13/113 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Holdal Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 13/113 GODKJENNING AV VEI OG OMRÅDENAVN Rådmannens innstilling: 1. Det vises til tidligere sak om godkjenning av vei og områdenavn, kommunestyresak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 17/2315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 17/2315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 17/2315 NAVNESAKER Rådmannens innstilling 1. Navnekomiteens forslag til nye veinavn i sak 3/16, 4/16, 5/16, 7/16 og 8/16 vedtas med hjemmel

Detaljer

Saksgang - fellesregler Klage Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.2

Saksgang - fellesregler Klage Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.2 Saksgang - fellesregler Klage Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.2 Innhold Lovgrunnlaget Hjelpemidler Hva det alltid kan klages på Utsatt matrikkelføring ved klage Klagefrist

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl 09.00 SAKSPAPIRER MED VEDTAK FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/09 09/836 JUSTERING AV FESTEAVGIFT VED KIRKEGÅRDENE

Detaljer

Arbeidsmøte adressering. Erfaringer/tips!

Arbeidsmøte adressering. Erfaringer/tips! Arbeidsmøte adressering Erfaringer/tips! Jarle E. Rennan - Fagdag adressering i 1 Inderøy kommune Inderøya + Mosvika 2 Nye Inderøy 1729 Inderøy kommune ca. 5800 innb. 1723 Mosvik kommune ca. 900 innb.

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 28.05.2014. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 28.05.2014. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 28.05.2014 Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 04.06.2014 Tidspunkt:

Detaljer

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Sogndal kommune

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Sogndal kommune Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Sogndal kommune Med heimel i lov av 17. juni 2005 om eigedomsregistrering (matrikkellova) og Plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Drift 04.02.2015 004/15 JOH Sakshandsamar: Jørgen Hopland Arkiv: N-566 Arkivsaknr: 2015000173 FASTSETTING AV VEGNAMN I ETNE KOMMUNE - UTLEGGING

Detaljer

lov om eigedomsregistrering (matrikkellova).

lov om eigedomsregistrering (matrikkellova). 77 yy Utdrag fra forord Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova er Kartverket veileder i å etablere og forvalte et felles adressesystem for hele landet etter bestemmelsene i lov om

Detaljer

Kvalitetskontroll av adressetilleggsnavn - Folkeregisteret tar i bruk adressetilleggsnavn fra matrikkelen

Kvalitetskontroll av adressetilleggsnavn - Folkeregisteret tar i bruk adressetilleggsnavn fra matrikkelen Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA Norge Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 06/02663-111 27.02.2017 Ark.: 326.12 Kvalitetskontroll av adressetilleggsnavn - Folkeregisteret tar i bruk

Detaljer

Ajourhold av adresser. Olav Jenssen Temadag

Ajourhold av adresser. Olav Jenssen Temadag Ajourhold av adresser Olav Jenssen Temadag 2016-10-27 Innhold Manglende adressering av innganger i eldre bebyggelse Adressering av større bygg Fortetting Nye adresser i eksisterende områder Feil i eksisterende

Detaljer

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova Adresseveileder Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova adresseveileder Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående

Detaljer

Speil - Matrikkelloven med henvisning til forskrift

Speil - Matrikkelloven med henvisning til forskrift 1 Formålet med lova Ikke hjemmel for forskrift 2 Geografisk verkeområde Ikke hjemmel for forskrift 3 Definisjonar 2 definisjoner (forskrift om emne gitt med hjemmel 4 Matrikkelen 2 Definisjoner 3 Innhold

Detaljer

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova Adresseveileder Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova adresseveileder Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående

Detaljer

Tre viktige tema på 30 min:

Tre viktige tema på 30 min: Tre viktige tema på 30 min: 1. Avvik på adresser mellom Posten og Matrikkelen 2. Adressetilleggsnavn Til nytte og besvær!? 3. Forvaltning av geometri for Adresseparseller Gunnar Samuelsen Fagsjef matrikkel

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 13.03.2014

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Innføring av offesielle vegadresser i Tydal kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Innføring av offesielle vegadresser i Tydal kommune TYDAL KOMMUNE Arkiv: 062 Arkivsaksnr: 2008/1460-45 Saksbehandler: Egil Steinar Slind Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Innføring av

Detaljer

VRENDALEN KOMMUNE. 4b-d cr+wr>r+ 95,4. t alv+14,_qii)s+ 44tkr--1% 11' E-POSTMØTE FORMANNSKAPET. Møtested: E-post Møtedato: 08.07.2014 Tid: E-postmøte

VRENDALEN KOMMUNE. 4b-d cr+wr>r+ 95,4. t alv+14,_qii)s+ 44tkr--1% 11' E-POSTMØTE FORMANNSKAPET. Møtested: E-post Møtedato: 08.07.2014 Tid: E-postmøte VRENDALEN KOMMUNE E-POSTMØTE FORMANNSKAPET Møtested: E-post Møtedato: 08.07.2014 Tid: E-postmøte 4b-d cr+wr>r+ 95,4 11' t alv+14,_qii)s+ 44tkr--1% Saksliste: Saksnr. Tittel 59/14 SKILTFORSKRIFT FOR RENDALEN

Detaljer

Med hjemmel i matrikkelloven og stadnamnlova fastsetter Lunner kommune følgende adressenavn:

Med hjemmel i matrikkelloven og stadnamnlova fastsetter Lunner kommune følgende adressenavn: Arkivsaksnr.: 12/71-30 Arkivnr.: L32 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi TILDELING AV VEGNAVN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Med hjemmel i matrikkelloven og stadnamnlova fastsetter

Detaljer

RUTINER FOR TILDELING AV VEGNAVN/ADRESSERING

RUTINER FOR TILDELING AV VEGNAVN/ADRESSERING RUTINER FOR TILDELING AV VEGNAVN/ADRESSERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Kjetil Madsen Arkivsaknr.: 2014/8232-3 RÅDMANNENS INNSTILLING: Nåværende

Detaljer

Speil - Matrikkelforskriften med henvisning til loven

Speil - Matrikkelforskriften med henvisning til loven Speil - med henvisning til loven 1 Sentral matrikkelstyresmakt 5a Matrikkelstyresmaktene 2 Definisjoner 3 Definisjonar 4 Matrikkelen 5a Matrikkelstyresmaktene 3 Innhold i 4 Matrikkelen 4 Matrikkelsystemet

Detaljer

OMADRESSERING I NES KOMMUNE

OMADRESSERING I NES KOMMUNE OMADRESSERING I NES KOMMUNE 2012-13 Omadressere - hvorfor gjør vi det? Det er flere årsaker til at kommunen må gjøre endringer i adresseringen, hos oss dreier de fleste seg om: Eiendommer deles og nye

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Ramberg, Egil

Detaljer

Strategidokument for Overgang fra matrikkel- til vegadresser

Strategidokument for Overgang fra matrikkel- til vegadresser Styrende dokument Strategidokument Strategidokument for Overgang fra matrikkel- til I Norge har vi i dag to : og matrikkeladresser. Det er kommunene som er offisiell adressemyndighet for offisiell adresse

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Sakstyper felles. - Retting og sletting av opplysninger i matrikkelen

Kurs i matrikkelføring. Sakstyper felles. - Retting og sletting av opplysninger i matrikkelen Kurs i matrikkelføring Sakstyper felles - Retting og sletting av opplysninger i matrikkelen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Retting av informasjon om matrikkelenhet... 3 Reglene for sletting av matrikkelenheter...

Detaljer

ADRESSEPARSELLERING, VEGADRESSER OG VEGNAMN I NISSEDAL KOMMUNE

ADRESSEPARSELLERING, VEGADRESSER OG VEGNAMN I NISSEDAL KOMMUNE Nissedal kommune ADRESSEPARSELLERING, VEGADRESSER OG VEGNAMN I NISSEDAL KOMMUNE Tilråding frå Vegadresseutvalet, høyringsutkast dat. 01.07.2014 Innhald Side 1. Bakgrunn og prosess... 3 1.1. Lovgrunnlaget

Detaljer

Navnesak 2013/05 - Vedtak av skrivemåten for stedsnavnene Horne, Raudstøl og Lislevann i Evje og Hornnes kommune

Navnesak 2013/05 - Vedtak av skrivemåten for stedsnavnene Horne, Raudstøl og Lislevann i Evje og Hornnes kommune Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 13/09613-9 31.07.2014 Ark.: 326.12 Navnesak 2013/05 - Vedtak av skrivemåten for stedsnavnene Horne, Raudstøl og Lislevann i Evje og Hornnes kommune

Detaljer

ADRESSERING AV VEG NR. 2022, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070 OG 3071

ADRESSERING AV VEG NR. 2022, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070 OG 3071 Arkivsaksnr.: 10/1718-6 Arkivnr.: L32 Saksbehandler: Geodatakonsulent, Thor Einar Olsen ADRESSERING AV VEG NR. 2022, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070 OG 3071 Hjemmel: Matrikkeloven 21, Lov om stadnamn

Detaljer

Navnesak 2015/01 - Vedtak av skrivemåten for stedsnavn i Evje og Hornnes kommune Strauman m.fl.

Navnesak 2015/01 - Vedtak av skrivemåten for stedsnavn i Evje og Hornnes kommune Strauman m.fl. Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 13/09613-20 18.05.2015 Ark.: 326.12 Navnesak 2015/01 - Vedtak av skrivemåten for stedsnavn i Evje og Hornnes kommune Strauman m.fl. Med hjemmel i lov

Detaljer