SMØLA KOMMUNE SAKSNR.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SMØLA KOMMUNE SAKSNR.:"

Transkript

1 SMØLA KOMMUNE SAKSNR.: 2013/ september 2015 Vedtatt av Smøla kommunestyre , sak 34/15

2 Adresseplan Veiadresseplan for Smøla kommune FIGUR 1 TIDENS KRAV Denne adresseplanen skal sammen med sentralt lovverk og prinsippene i adresseveilederen, danne grunnlaget for alt adresseringsarbeid i Smøla kommune også utover planperioden. 1. Bakgrunn Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) trådde i kraft 1. januar Samtidig trådde forskrift om eiendomsregistrering(matrikkelforskriften) i kraft. Loven og forskriften inneholder regler for tildeling av offisielle adresser. Matrikkelforskriften fastslår i 50 første ledd "kommunen skal tildele vegadresse til bygning som planlegges brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet". I kommuner som mangler veiadresse er adressene en tallrekke sammensatt av eiendommens gårds- og bruksnummer, og eventuelt festenummer og undernummer. Denne "talladressen" kalles en matrikkeladresse, og kan eksempelvis se slik ut: 12/158/5-8. Smøla kommune har i dag ca.1705 adresser totalt og alle er matrikkeladresser. Matrikkeladresser er ikke spesielt egnet til å finne frem etter, og enda vanskeligere å huske. I en nødsituasjon der det gjelder liv, helse og sikkerhet er en som regel avhengig av hjelp fra ambulanse, brannmannskap eller politi. Sentrale myndigheter forutsetter at matrikkeladresser etter hvert utgår, og at vegadresser blir innført som felles adresseform for hele landet. I forbindelse med utarbeidingen av lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) og regelverket som er knyttet til loven, har det kommet tydelige signal om at det er ønskelig å ha ett nasjonalt system for adresser i Norge. Arbeidet er prioritert fra sentrale myndigheters side. Adressedelen i matrikkelen er samfunnets viktigste stedfestingsnøkkel. Adressepunkter kobles mot personrelaterte registre og er i omfattende bruk i næringsutøvelse, beredskap og offentlig service. Derfor er kompletthet og korrekthet i denne av største betydning. Matrikkelen er nå landets eneste offisielle adresseregister. 1

3 2. Formål Formålet med denne planen er å få innført veiadresser i Smøla kommune og et godt adressesystem som er angitt i matrikkelforskriftens 49 hvor det heter: «Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til bygninger, atkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å finne fram til. Adressen skal også tjene som stedfestingsobjekt og nøkkel til aktuell informasjon i private og offentlige registre og arkiv. Føring av adresser i matrikkelen skal bidra til et felles adressesystem for hele landet.» 3. Lovgrunnlag Matrikkelloven og -forskriften inneholder regler for tildeling av offisielle adresser. - Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) - Lov om stadnamn (Stadnamnlova) - Forskrift om eiendomsregistrering (Matrikkelforskriften) - Statens kartverks Adresseveileder - Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (Skiltforskriften). 4. Adresseringsområde Et adresseringsområde er et geografisk område som det er naturlig å se på som en samlet enhet i forhold til adressesystemet. Et adresseringsområde kan således være en hel kommune eller felles for hele eller deler av flere kommuner. Smøla kommune defineres her som et adresseområde. 5. Adresseparseller Inndeling i adresseparseller utgjør hovedmønsteret i et adresseringsområde og den delen av et vegnett som skal ha samme vegnavn kalles en adresseparsell. En adresseparsell kan også omfatte tilhørende stikkveger og stier, plasser og områder dette er særlig aktuelt for: institusjonsområder, virksomheter osv. der vegnettet er uklart hytteområder uten veger og stier Lokalsamfunn og områder uten stier og veger som f.eks. på mindre øyer FIGUR 2 ADRESSEPARSELL Riktig inndeling i adresseparseller er viktig for å få et godt og tjenlig adressesystem. Mange og korte adresseparseller fører til at det blir kronglete og vanskelig å finne fram. Det fører også til merarbeid med vedlikehold av skilt. Lange adresseparseller kan gjøre det vanskeligere ved endringer av veger og innpassing av nye adressenummer. 2

4 En adresseparsell skal utgjøre en enhet med start og sluttpunkt på naturlige geografiske steder, slik som vegkryss, vegdeler ved broer eller andre klare naturlige punkt. Det er naturlig å starte inndelingen med utgangspunkt i de større vegene. Ved inndeling av adresseparseller må det foretas en vurdering om en stikkveg eller sideveg skal utgjøre en egen adresseparsell. Følgende kriterier fra statens kartverk benyttes: lengde på sidevegen (gjerne over 2 km i spredtbygd område) antall adresseenheter i sidevegen (gjerne mer enn 2-4 adresseenheter i spredtbygd område, mer enn i tettbygd område) videre utbygging i sidevegen lengden på hovedvegen ujevn nummerering langs hovedvegen, om sidevegen adresseres til denne begrense behovet for omadressering Områder som er avsatt til spredt bolig- og fritidsbebyggelse i arealplaner bør også vurderes som egne adresseparseller. 6. Tildeling av adressenummer Når adresseparsellene er tildelt skal vær enkelt parsell tildeles et adressenummer. Dette gjøres før parsellen/vegen tildeles navn og brukes blant annet for å identifisere adresseparsellen i det videre arbeidet med adresseringen. Prinsipper for adressering Det er to hovedprinsipper for adressering. Kantprinsippet benyttes i sentrumsområdene og regulerte boligfelter, samt regulerte hyttefelt der det er hensiktsmessig. Avstandsprinsippet brukes i områder med spredt bebyggelse. Som hovedregel jf. matrikkelforskriften 52 første ledd er startpunkt for nummertildeling normalt der vegen tar av fra overordnet veg og adressenummer tildeles fortløpende med oddetall på høyre side og partall på venstre som. Det er viktig at tildeling av adressenummer følger noen klare prinsipper. I områder uten klare vegnett, f.eks. på mindre øyer og i en del hytteområder, vil disse være noe forskjellig fra vanlig vegadressering. Kantprinsippet Det tas utgangspunkt i starten av vegen og nummereres forløpende med oddetall på høyre side og partall på venstre side som hovedregel. Nummereringen følger kanten av vegen inn i stikkveger, gårdsplasser og lignende. Nærmere beskrivelse finner man i kap i Adresseveilederen. 3 Avstandsprinsippet I spredtbygde strøk kan tildeling av adressenummer skje i forhold til adressens avstand fra vegens startpunkt, angitt i nærmeste hele ti-meter. En avstand på 430 meter gir således adressenummer 43, eventuelt 42 eller 44. Der sidegrener inngår i en adresseparsell med avstandsnummerering, blir avstanden regnet til der sidegrenen tar av. Adressering i områder uten klart veisystem Adresseringsprinsippene i områder uten klart veisystem bør så langt som mulig følge de vanlige prinsippene for adressering, og adressene skal også ha samme struktur som ordinære vegadresser, med adressekode, adressenavn og adressenummer. Men adresseparsellene vil i

5 slike områder ha mer preg av en flate så lenge det ikke fins et klart vegsystem. Dette vil være særlig aktuelt for spredte hytter, buer og støler i fjellet, for lokalsamfunn på øyer uten vegnett, for institusjonsområder, for isolerte gårdssamfunn og enkelthus. 7. Adressenavn Kommunen skal tildele alle gater, veger, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell adressering, et navn som er entydig innenfor kommunen. Skrivemåte fastsettes etter reglene i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn. Adressenavn og stedsnavn er viktige for folks identitet og tilhørighet til et område og skaper ofte stort engasjement. Derfor er det viktig at både privatpersoner, lag og foreninger deltar i navneprosessen for å unngå framtidige konflikter eller uenigheter som kan forsinke prosessen. Kommunens webside brukes aktivt til å legge ut kart og oversikt over innkomne forslag. 8. Adressetilleggsnavn Etter matrikkelforskriften 54 er det åpnet for at vegadresser kan ha et adressetilleggsnavn, som inngår i den offisielle adressen. Bakgrunnen for dette er å ta vare på bruksnavn av kulturhistorisk verdi, slik at disse kan komme i vanlig bruk som en del av adressen. Det innebærer at der adressetildelingen gjelder gårdsbruk kan den som har grunnbokshjemmel til eiendommen kreve at den offisielle adressen også skal omfatte gårdens bruksnavn. Det betinger at navnet faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn. Det kreves ikke at eiendommen har vanlig gårdsdrift i dag. Tilsvarende gjelder også for navn på kjente bygninger eller institusjoner når særlige hensyn taler for det. 9. Rutiner ved tildeling av nye veinavn 1. Politisk utnevnt utvalg, privatpersoner, lag og foreninger eller administrasjonen kommer med forslag til nye vegnavn. 2. Forslag sendes på høring til Stedsnavntjenesten for Midt-Norge. 3. Saksbehandler for navnesaker i kommunen forbereder saker og står for innkalling av navnekomite til møte. 4. Navnekomite kommer med innstilling som sendes ut på høring. - Høringsforslag publiseres i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. - Sendes Stedsnavntjenesten hvis det er navn de ikke har uttalt seg om tidligere. - Sendes berørte grunneiere hvis forslaget gjelder endring av eksisterende vegnavn. 5. Hvis det kommer inn nye navneforslag i høringsrunden tas disse opp på nytt i navnekomite/adressegruppa før saken legges frem for kommunestyre/formannskap. 6. Kommunestyre/formannskap vedtar eller forkaster navneforslaget. Navnevedtak fra kommunestyre/formannskap kan ikke påklages. 7. Forkaster kommunestyret/formannskapet navneforslaget eller fremmer eget forslag sendes saken tilbake til navnekomite/adressegruppe for ny behandling og høringsrunde. 8. Nye vegnavn legges inn i matrikkelen, kartdatabasen vegnett og Sentralt stedsnavnregister(ssr). 4

6 10. Rutiner ved adressering 1. Adresser tildeles etter: - For sentrumsområder, regulerte boligfelt og ellers der det er hensiktsmessig brukes kantprinsippet ved adressering. - Avstandsprinsippet benyttes i spredtbygde strøk. - Områdeadresser benyttes der hvor kant- eller avstandsprinsippet ikke er hensiktsmessig. 2. Informasjon om tildelt adresse sendes eier og fester som gis 3 ukers frist til å uttale seg om adressen. 3. Kommunen vurderer innkomne uttalelser, tildeler endelig adresse og tilskriver eier/fester om vedtaket. Den som får tildelt adresse kan klage på tildelingen i h.h.t. forvaltningslovens bestemmelser. Det som kan påklages er hvilken vei det har blitt adressert til og adressenummeret. Veinavnet kan ikke påklages. 4. Klager på tildelt adresse behandles av saksbehandler for navnesaker for endelig vedtak i formannskapet. Hvis vedtaket opprettholdes sendes saken videre til Fylkesmannen i Møre og Romsdal som klageinstans. 5. Adressen føres i matrikkelen etter at klagefristen er ute, eller etter eventuell klage er avgjort. 11. Skilting Statens vegvesen region midt er skiltmyndighet for gate og veinavnskilt langs fylkesveger og de har ansvar for innkjøp, plassering og oppsetting. For det resterende veinettet er kommunen ansvarlig for plassering, oppsetting og vedlikehold av skilt. Kommunen bør ha kontakt med statens vegvesen i arbeidet med skilting blant annet for å benytte eksisterende eller felles stolper der det er mulig. For kjøp, oppsetting og vedlikehold av adressenummerskilt(husnummerskilt) er eier/fester ansvarlig. de må plasseres godt synlig der trafikanter forventer å finne dem, fortrinnsvis på husveggen eller eventuell portstolpe. Er det langt fra avkjørselen til huset må det være et eget skilt ved veien. Kommunen kan evt. påta seg å bestille husnummerskilt og fakturere eier på neste forfall av kommunale avgifter. Skiltene utformes etter Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) og adresseveilederen. Kostnader ved oppsetting av skilt tilfaller den som er ansvarlig jfr. ovenfor. 12. Kostnader for oppsetting av skilt Basert på erfaringstall vil kostnadsoverslag hvor graving, fundament, stolpe, adressenavnskilt etc. er inkludert, ligge på ca. kr 2.700,- pr skilt. 5

7 13. Fastsetting av offisiell adresse. Kommunen er lokal matrikkelmyndighet og fastsetter offisiell adresse. Kommunens ansvar kan deles inn i to hoveddeler: Adressemyndighet Rådmannen har ansvaret for den administrative adresseforvaltninga i kommunen og tildeling av offisielle adresser etter reglene i matrikkellova og tilhørende forskrifter. Rådmannen kan delegere adressemyndighet til enheten Bygg og Forvaltning, som utarbeider hensiktsmessige adresseparseller som skal ha som hovedmål å gjøre det enkelt for alle å finne fram i kommunen. Navnemyndighet Det utvalg kommunestyret delegerer ansvaret til har ansvaret for navnsetting og gjør vedtak om skrivemåten på adressenavn og stedsnavn etter reglene i Lov om stadnamn. Navnekomiteen vil ha som mandat å vurdere adressering i kommunen. Komiteen innstiller på adressenavn. Rådmannen har ansvaret for saksforberedelser knyttet til navnsetting og skrivemåte på adressenavn og stedsnavn. Rådmannen kan delegere videre til enheten Bygg og forvaltning. Navnemyndigheten har ikke anledning til å gjøre endringer på adresseparseller som adressemyndigheten har utarbeidet, men skal finne passende navn til disse. 14. Adresseringsarbeidet Kommunevis status for vegadresser per 1. juli 2015 (kilde: Statens kartverk) viser at det nå er 36 kommuner i Norge som er helt uten vegadresser. Kartverket har som mål at 90 prosent av adressene i Norge skal være vegadresser innen utgangen av For kommunene på Nordmøre er det kun Smøla som ikke har vegadresser. Oversikt for Nørdmøre er fordelinga slik: TABELL 1 # Kommune Nr. Adresser totalt Vegadresser % Vegadresse 1 Kristiansund ,44 2 Eide ,85 3 Averøy ,51 4 Gjemnes ,43 5 Tingvoll ,9 6 Sunndal ,18 7 Surnadal ,14 8 Rindal ,74 9 Halsa ,24 10 Smøla Aure ,41 6

8 Kristiansund Eide Averøy Gjemnes Tingvoll Sunndal Surnadal Rindal Halsa Smøla Aure 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Utført adresseringsarbeid Adresser totalt Vegadresser FIGUR 3 STATUS FOR ADRESSERINGSARBEIDET 15. Lokal forskrift Matrikkelforskriften med merknader gir regler for adressetildelingsarbeidet. I tillegg presenteres forskjellige prinsipp og løsningsalternativ i adresseveilederen. En lokal adresseforskrift skal i utgangspunktet gi regler som utfyller den sentrale matrikkelforskriften (jf. 59). Slik forskrift vil kunne angi hvilke veiledende bestemmelser i adresseveilederen som skal benyttes i Smøla kommune. Dersom det er et behov for å skaffe seg hjemmel for å gjennomføre tiltak på en ensartet måte, må en bruke lokal forskrift. TABELL 2 Kommune År Kristiansund Eide 2009 Averøy 2012 Gjemnes 2009 Tingvoll Sunndal Surnadal Rindal Halsa Smøla Aure Forskriften kan blant annet si noe om: Hvor kommunens adressemyn-dighet ligger og oppgaver som den har, hvor kommunens navnemyn-dighet ligger og oppgaver som den har, regler/prinsipp for tildeling av adressenummer, regler/prinsipp for valg av adressenavn, skilting der en sier hvem som har ansvar for å sette opp skiltene og skiltenes utforming, materiale og plassering samt iverksetting. Kommunen egen godkjenner den lokale forskriften. Den skal kunngjøres i Norsk Lov-tidend. Før en lokal adresseforskrift vedtas skal den på høring til Kart-verket, i tillegg til fylkesmannen. Høringsfrist skal normalt være tre måneder. I Møre og Romsdal og herunder Nordmøre, har tre kommuner etablert slik forskrift i henhold til Lovdata (se tabell 2). Man har konkludert med at Smøla kommune verken har tid- eller arbeidskapasitet til å produsere en lokal forskrift. 7

9 16. Arbeidsfordeling FIGUR 4 ARBEIDSFORDELING Politisk oppgave En stor del av adresseforvaltningen er regulert gjennom matrikkelforskriften og tilgrensende regelverk. Valg av adressenavn er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven og fastsettingen av slike navn kan delegeres til underordnet politisk utvalg. Kommunestyret fastsetter bl.a. hvilke ledd i den kommunale organisasjonen som skal ha ansvar for de ulike oppgavene med adresseforvaltningen, herunder valg av adressenavn mv. og skrivemåten av disse. Slikt ledd kan være formannskap, hovedutvalg eller eget politisk utnevnt navneutvalg. Noen kommuner har eget navneutvalg som fremmer forslag til adressenavn og andre kommunale navn overfor vedtaksorganet (formannskapet eller kommunestyret), eller de selv har fått delegert vedtaksmyndigheten. Hovedgrunnen for delegering av vedtaksmyndigheten til et lavere nivå, vil være å sikre en rask og effektiv fremdrift i slike 8

10 saker, - det vises her til at arbeidet må være ferdig innen På politisk nivå bør det fattes vedtak om: Organisering Avklaring av ressurser Valg av navn i adressesammenheng Fastsetting av skrivemåten for navn i adressesammenheng Prosessen med navnsetting tar lengst tid. Det er viktig at valg av navn kommer på plass så raskt som mulig. Spesielt da det i noen tilfeller kan være nødvendig å reise formell navnesak. Arbeidet med innsamling og registrering av aktuelle stedsnavn til bruk i adresseringen bør derfor starte så tidlig som mulig. FIGUR 5 VISER ARBEIDSGANGEN FRA DET OVERORDNEDE MED FASTSETTING AV RAMMER FOR ARBEIDET OG FASTLEGGING AV ET MØNSTER FOR ADRESSESYSTEMET VIDERE GJENNOM 3 PARALLELLE PROSESSLØP TIL DEN AVSLUTTES MED ARKIVERING. Administrativ oppgave Uavhengig av hvor man legger myndighet til å vedta navn, er det være naturlig at administrasjonen forbereder navnesakene, både i forhold til matrikkelloven og i forhold til lov om stad- 9

11 namn mht. skrivemåten. Det er en fordel at delegeringen er fullstendig, slik at saken blir endelig avgjort av det organet som har fått vedtaksmyndigheten. Det kan være hensiktsmessig at enheten Bygge og Forvaltning (BFV), som også arbeider med matrikulering i kommunen, tar hånd om adressearbeidet, evt. setter det bort. Gjennom matrikuleringsarbeidet får en god informasjon og oversikt som gjør det mulig å forutse behovene på adressesiden, både rent praktisk i terrenget og registeringsmessig. Andre enheter i kommunen må på forskjellig vis involveres i adressearbeidet. Det er viktig at adressearbeidet i nødvendig grad kobles sammen med det planarbeidet som foregår i kommunen slik at det forberedende adressearbeidet kan komme i gang tidlig nok. Det kan f. eks. allerede i planfasen samles informasjon om eksisterende stedsnavn i området, forberede mønsteret for adresseparseller, vurdere behovet for nye adressenummer og forberede adresse-navnprosessene. PUS vil kunne ivareta informasjonsarbeid mens den enheten som har ansvar for vegene (TVB) er naturlig å benytte for oppsetting og vedlikehold av skilt. Det er et administrativt hovedansvar at adressene er klare på et tidlig tidspunkt i en byggeprosess eller utvikling av et område. Det er behov for gode rutiner og tette bånd slik at koordineringen er god fram til en adresse er klart merket i terrenget. 17. Arbeidsgang Figur 5 viser hovedaktivitetene i adresseforvaltningen. Illustrasjonen gjelder både etablering av adressesystem i et område og senere løpende oppfølginger. Aktivitetene i fig.5 er gitt en fortløpende nummerering som en naturlig rekkefølge. Rekkefølgen er noe justert i merknadene nedenfor i forhold til fig.5. Det er rasjonelt om aktivitetene i de tre prosessløpene utføres tilnærmet parallelt (horisontalt plassert i figuren). Når rammen og det overordnede mønsteret for systemet er fastlagt, kan utviklingen av detaljene begynne med fastlegging av adresseparsellene, dvs. hvilke veglengder som skal ha eget navn som grunnlag for adressenummerne. Deretter følger adresseforvaltningens tre prosesser: fastlegging av adressenavn, skilting av adressenavnene med eventuelle henvisningsskilt og tildeling av adressenummer for den enkelte adresseenheten, eventuelt med bruksenhetsnummer. Merknader til de forskjellige aktivitetene: 1. Adresseringsområde Det geografiske området hvor det skal innføres offisielle adresser må fastlegges. Adressesystemet er bygd opp rundt kommunen som enhet. Et adresseringsområde kan være en hel kommune eller felles for hele eller deler av flere kommuner. Med bakgrunn i at Smølas grenser er klart definert med sjø rundt hele øya, vil det ikke være aktuelt å involvere nabokommuner. 10

12 2. Adresseparseller Første oppgaven ved adressetildeling er å bestemme hvilken veg- eller gatestrekning og hvilket område som skal utgjøre en adresseparsell. Denne enheten skal gis et eget adressenavn. Adresseenheter med atkomst fra denne adresseparsellen skal ha adressenummer knyttet til denne parsellen. Arbeidet er viktig for å få et godt og tjenlig adressesystem. Inndelingen er et administrativt ansvar uten behov for vedtak. Adresseveilederen fra Karterket utdyper hvordan dette skal utføres. Hver adresseparsell tildeles adressekode. Adressekode skal være et tall mellom 1000 og 99998, og tildeles fortløpende uavhengig av beliggenheten eller navnet til adresseparsellen. I tilfelle fremtidig kommunesammenslåing foreslår Statens kartverk at Smøla kommune benytter tallkoden 73001, etc. Tallet 73xxx er hentet fra kommunenummeret Kommunen vil da få et unikt nummer. 3. Navneforslag Det utformes forslag til navn på de enkelte adresseparsellene av det utvalg kommunestyret har delegerte denne myndigheten til. Hjemmel er matrikkelforskriften 50. Se forøvrig kap.6 i Adresseveilederen fra Kartverket. Utgangspunktet for navneforslag kan være: Oversikt over kjente navn i området fra kart, SSR, egne samlinger. Av egne samlinger har vi bl.a. tilstandsrapporten for kommunale veier (2011/410-2). Kontakt med personer og miljø med lokalhistorisk interesse. Gamle kart og jordskiftekart. Kontakt med grunneiere og eldre innbyggere som har lang botid i kommunen. Det kan være aktuelt med annonsering eller omtale i media med oppfordring til å komme med forslag til navn, samtidig som dette vil kunne være en god orientering om oppstart av et adresseringsarbeid i en kommune eller i et område. Likevel bør en lokal navnekomité være rimelig representativ og ha god historisk og navnefaglig kompetanse. Det siste kan være spesielt aktuelt dersom et overordnet organ i kommunen har den endelige vedtaksmyndigheten i navnesaker. Med utgangspunkt i et slikt navnetilfang bygges det forslag til entydige adressenavn som ikke kan forveksles med andre navn i området (se forøvrig kap Adresseveileder). Før kommunen tildeler eller endrer vegadresse må det informeres slik at de som avgjørelsen får virkning for, skal få mulighet til å uttale seg. Kommunen kan kreve at uttalelsen skal være grunngitt og undertegnet. Her kan kommunen standardisere et enkelt skjema. Informasjonsplikten er en naturlig del av den demokratiske prosessen, og kan gi positive effekter i forhold til å sikre lokal identitet. 4. Skiltplan Samtidig med behandling av navnespørsmålet kan det utarbeides et første utkast til plan for hvordan adressene skal skiltes, jf. matrikkelforskriften

13 FIGUR 6 EKSEMPEL PÅ SKILTPLAN 5. Plan for adressenummer Samtidig som aktivitet 3 og 4 utformes, lages plan for adressenummer på kart, med detaljplan innenfor hver adresseparsell, jf. kap. 7 i Adresseveilederen og matrikkelforskriften 52. Dersom det mangler detaljplan, kan vi i første omgang sette av grupper adressenummer til områder. Dersom det eksisterer bygninger eller bygningstegninger på nye bygg, må også bruksenhetsnummeret fastsettes, jf. Adresseveilederen kap. 8 og matrikkelforskriften Navnebehandling Ved navnesaken er det viktig å skille mellom valg av navn og vedtak om skrivemåten. Videre er det viktig å vite når det må eller bør reises formell navnesak (om skrivemåten), og når dette ikke er nødvendig. Avklaring av primærfunksjonen for navn kan her være nødvendig. Dette er mer utfyllende beskrevet i kap. 6. Ev. klage sendes til vedtaksorganet. Saksgangen ved klage er den samme som i førstegangsbehandlinga. Hvis klageren ikke får medhold av vedtaksorganet, blir skrivemåten bestemt av Klagenemnda for stedsnavnsaker. Klagenemndas vedtak er endelig. Vedlegg 1: Prosedyre for behandling av nye adressenavn Vedlegg 2: Rapporteringsskjema til SSR Vedlegg 3: Saksgang i saker om skrivemåten av stedsnavn. 7. Informasjon til berørte I henhold til matrikkelforskriften 50 (7) skal eier, fester m.fl. informeres før kommunen tildeler eller endrer adresse. Eksempel på slik informasjonsbrosjyre finner man i vedlegg 6. Oppsett og innhold tilsvarer brosjyren fra Stjørdal kommune. 8. Vedtak Adressenavn skal godkjennes av kommunestyret eller det utvalg som har fått denne fullmakten av kommunestyret. I forhold til stadnamnlova skal skrivemåten av adressenavnet kunngjøres. Det må vurderes hvordan dette kan gjøres hensiktsmessig uten å få en serie med enkeltkunn-gjøringer. Se også pkt. 7 ovenfor om informasjon til eier og fester. 12

14 9. Tildele adressenummer/adressevedtak (Nummerering avviker i forhold til fig.4). Adressenummeret blir formalisert. Det kan i mange tilfeller være naturlig og rasjonelt å gi hjemmelshaver bare én melding som formuleres slik at den er: en orientering om adressenavnet, en underretning om hvilken adresse som kommunen vil gi, en melding om at dette blir adressen dersom det ikke kommer innvendinger innen en fastsatt frist. Sammen med denne meldingen (vedlegg 5) bør det vedlegges en informasjon (vedlegg 6) som kort orienterer om hva vegadresse er, hvordan adressenavn og adressenummer fastsettes og skiltes. Informasjonen bør spesielt fremheve hvilke deler av vedtaket det kan klages over, hvem som er klageberettiget, om klagefrist og hvem som er adressat for eventuell. 10. Eventuelle klager 1 (Nummerering avviker i forhold til fig.5). Eventuelle klager på skrivemåten av adressenavn behandles etter regelverket i stadnamnlova, jf. ellers kap. 15 i Adresseveilederen. 11. Eventuelle klager 2 (Nummerering avviker i forhold til fig.5). Eventuelle klager på adressetildelingen (atkomst og adressenummer), se forøvrig kap. 15 i adresseveilederen. 12. Skilting og skiltvedlikehold Skiltene settes opp i henhold til skiltplanen (avsnitt 4 ovenfor). Som grunnlag for dette arbeidet må det foreligge god skiltplan og en detaljert beskrivelse av arbeidet. Dersom skilt skal settes på privat eiendom må grunneier kontaktes. Når skilt skal plasseres på bygningsfasade eller annen teknisk innretning, er det spesielt viktig med en detaljert beskrivelse for hvordan skiltet skal plasseres og forankres (gjerne med bilde), jf. kap. 11 i adresseveilederen. Dersom skiltarbeidet skal utføres av andre enn kommunen selv, må det foreligge avtale hvor skiltplan og beskrivelser inngår. Det må være rutiner for kontroll og vedlikehold av oppsatte skilt. 13. Bestille skilt Det bestilles adressenavnskilt, henvisningsskilt mv. i henhold til skiltplan (pkt. 4) med korrekt skrevet adressenavn, eventuelt med korrekt forkortelse. 14. Matrikkelføring Når adressevedtaket er fattet, registreres adressen i matrikkelen. Dersom adressenavnet ikke er registrert i SSR tidligere, gjøres også det nå. 15. Arkivering Det vises her til regelverket i arkivlova. Saksarkivet er regnet som hovedarkivet i kommunen. Her ordnes dokumentene etter det emnet eller den saken som er behandlet i dokumentet (etter arkivnøkkelen). 13

15 19. Bort setting av oppgaver Når kommunen har lite personellressurser eller mangler kompetanse til å gjennomføre et adresseprosjekt, kan det være et alternativ å sette bort deler av de administrative oppgavene. I prinsippet kan alle de administrative oppgavene settes bort. Dersom kommunen velger å engasjere eksterne for å etablere et system for adressering, skal kommunen likevel gjennom prosessen skape et eierskap til systemet. Dett vil være en viktig oppgave for kommunens representant(er) i prosjektet. Å holde adressene oppdatert til en hver tid er en løpende driftsoppgave som er nært knyttet til kommunens arealplanlegging, boligbygging, trafikkplanlegging og til store og små utbyggingsprosjekter. Registrering og endring av adresser i matrikkelen er tett knyttet til arbeidet med å registrere bygninger og eiendommer. Ofte skjer det samtidig. Det løpende adressearbeidet er derfor mindre egnet til å settes bort til andre. Tildeling av adresser bør hensynta følgende elementer: Henvisning til lovgrunnlaget, forskriftene og nærværende veileder. Enkeltbestemmelser i avtalen bør ha konkret henvisning til konkrete avsnitt i regelverket. Beskrivelse av dagens status og hvordan status skal være ved fullført prosjekt. Gangen i adressearbeidet, dvs. samspillet mellom oppdragstaker og kommunen når det gjelder inndeling i adresseparseller, adressenavn på parsellene, tildeling av adressenummer til den enkelte eiendommen, bestilling og oppsetting av skilt. Konkrete milepeler hvor kommunen skal godkjenne eller vedta, for eksempel: o plan for adresseparseller, o plan for navn til parsellene, o plan for adressenummerne til den enkelte eiendommen, o skiltplan. Spesifisert saksgang ved fastlegging av adressenavn. o Hvem registrerer eksisterende navn og utarbeider forslag/saksframlegg, o informasjon til berørte og formelle grupper, o mottak og behandling av innspill og merknader, o forslag til skriftform før kommunen fastsetter adressenavn og skrivemåte. Kunngjøring og behandling av eventuelle klager på skrivemåten. Behandling av eventuelle eksisterende adresser som må endres. Informasjon/høring til berørte om planlagt adresse og behandling av merknader og innspill. Behandling av ønsker om adressetilleggsnavn. Melding om vedtatt adresse til grunneierne. Behandling av klager iht. matrikkellova og iht. stadnamnlova. Matrikkelføring og rapportering til SSR og Vbase. Spesifikasjon av hva oppdragstaker skal levere. 14

16 Tidsplan, eventuelle regler for endringer av denne og reaksjoner ved overskridelse av gitte tidsfrister. 17. Uttalerett Etter matrikkelloven 21 skal de som blir berørt av adressetildelingen, gis anledning til å uttale seg. Det understrekes at dette er en uttalerett, men ingen plikt. Det bør settes en passende frist for uttalelse. Forøvrig vises til matrikkelforskriftens 50 sjuende ledd med merknader: "Før kommunen tildeler eller endrer vegadresse, skal kommunen informere registrert eier og registrert fester. Vedkommende og andre som avgjørelsen får virkning for, skal få mulighet til å uttale seg. Kommunen kan kreve at uttalelse skal være grunngitt og undertegnet". Som det fremgår av forskriften skal kommunen informere eiere og festere. Videre fremgår det av merknader til forskiften at man så langt som mulig, også skal informere andre som er berørt av saken. Når kommunen forbereder tildeling av adresser; - fra matrikkeladresser til vegadresser, kan det være hensiktsmessig å sende utkast til adresseplan på høring i kommunen på linje med kommunale forskrifter før kommunen fatter endelig beslutning om planen. Kommunen fastsetter en passende frist for uttalelse som vanligvis ikke bør være kortere enn tre uker. Kommunen kan se bort i fra uttalelser som ikke er grunngitt eller undertegnet, dersom kommunen har informert om dette på forhånd. Kommunen bør likevel gi mulighet til å rette opp uttalelser som mangler grunngiving eller underskrift. Uttaleretten er knyttet til spørsmål om hvilken veg adresseobjektet skal knyttes til, og eventuelt hvilket adressenummer enheten skal ha. 18. Klagerett Det er viktig i adresseforvaltningen å skille mellom: klage som gjelder selve adressetildelingen klage som gjelder valg av navn i adressesammenheng klage som gjelder skrivemåten av navn 15 Klage på adressetildeling Klage over selve adressetildelingen er hjemlet i matrikkelloven 46 bokstav f, jf. matrikkelforskriften 22, og klageinstans er fylkesmannen. Klagen skal sendes via kommunen, som eventuelt kan gi klageren medhold. Klage på navn Valg av navn er et vanlig kommunalt vedtak som ikke er gjenstand for formell klage. Dette vil til vanlig være bestemt i god tid før selve adressetildelingen. Klage på skrivemåten

17 Klage over skrivemåten av navn reguleres av stadnamnlova 10, hvor det blant annet fremgår hvem som har klagerett. Vedtak av skrivemåte vil til vanlig være avgjort i god tid før selve adressetildelingen og klageinstans vil være en sentral klagenemd for stedsnavn. Klagen skal sendes via vedtaksorganet. 20. Vedlegg Vedlegg 1: Prosedyre for behandling av nye adressenavn. Vedlegg 2: Rapporteringsskjema til SSR. Vedlegg 3: Saksgang i saker om skrivemåten av stedsnavn. Vedlegg 4: Brevmal: Forhåndsvarsel Vedlegg 5: Brevmal: Vedtak Vedlegg 6: Brosjyre: Informasjon fra kommunen (utkast) 21. Litteratur Adresseveilederen Håndbok i adressering Adresser og stadnamn, del 2 Navnsetting av gater og veier Matrikkelloven med tilhørende rettskilder Matrikkellova - kommentarer til lov og forskrift r_til_lov_og_forskrift_ pdf 21. Begrepsliste Adressekode Adressenavn Adressekode (tidligere gatekode) er et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften 51. Adressenavn er definert i matrikkelforskriften 2 bokstav e som navn på gate, veg, sti, plass eller område, brukt som del av den offisielle adressen. Et adressenavn skal være entydig innenfor samme kommune. To gater kan således ikke ha samme navn i samme kommune. Dersom to eller flere kommuner har et felles adresseringsområde skal navnet være entydig innenfor alle de 16

18 Adressenummer Adresseobjekt Adresseparsell Adressetilleggsnavn Avstandsprinsippet Bruksenhet aktuelle kommunene. Dersom navnet er på flere enn 22 posisjoner, skal det i tillegg tildeles en offisiell forkort-else for navnet. Nærmere regler om tildeling av adressenavn framgår av matrikkelforskriften 51. Adressenummer er definert i matrikkelforskriften 2 bokstav f som et nummer og en eventuell bokstav som entydig identifiserer eiendommer, anlegg, bygninger eller innganger til bygninger innenfor en adresserbar gate, veg, sti, plass eller område. Adressenummeret kan peke til områder, plasser og objekter hvor det ikke finnes noe bygg. I bygning med flere boliger der disse har atkomst fra forskjellig ytre inngang, skal hver enkelt inngang tildeles eget adressenummer, jf. matrikkelforskriften 50 tredje ledd. Adressenummeret peker i alle tilfeller til adressens ytre atkomst. Nærmere regler om adressenummer framgår av matrikkelforskriften 52. Med adresseobjekt menes det sted, bygning, bygningsdel eller bruksenhet som en offisiell adresse viser til. Adresseparsell er å forstå som en gate, vegstrekning, sti, plass eller område som har eller skal tildeles et eget adressenavn. En adresseparsell kan ligge i en eller flere kommuner (eksempelvis i et felles adresseringsområde). I siste tilfelle gis adresseparsellen forskjellig adressekode i hver kommune, men samme adressenavn. En adresseparsell skal utgjøre en enhet med start og sluttpunkt på naturlige geografiske steder, slik som vegkryss, vegdeler ved broer eller andre klare naturlige punkt. Adressetilleggsnavn er et nedarvet bruksnavn eller navn på en institu-sjon eller bygning, brukt som del av den offisielle adressen. (Jfr Matrikkelforskriften 2 bokstav h) Avstandsprinsippet går ut på tildeling av adressenummer i forhold til adressens avstand fra vegens startpunkt, angitt i nærmeste hele timeter (et hus som ligger på venstre side 2 kilometer fra vegens startpunkt gis adressenummer 200) Bruksenhet er del av en bygning som er brukt som en enhet. Bruksenheter som er av type bolig, er også kalt boenhet eller bolig. Leilighet og lokale er andre Betegnelser som har vært brukt på bruksenhet. Som bolig regnes enhver bruksenhet som har minst ett rom og egen inngang, og hvor man har adgang til vann og toalett uten å gå gjennom annen bruksenhet. Bruksenhetsnummer Bruksenhetsnummer er definert i matrikkelforskriften 2 bokstav g som en bokstav og fire siffer som entydig identifiserer den enkelte bruksenheten innenfor en adresserbar bygning eller bygningsdel (bolignummer). Når bruksenheten er en bolig, kan bolignummer brukes som synonymt begrep for bruksenhetsnummer. Bruksenhetsnummeret er en del av den offisielle adressen for vedkommende adresseobjekt, og er slik knyttet til det enkelte adresseobjekt. Regler for tildeling av bruksenhetsnummer framgår av matrikkelforskriften 53. Bruksnavn Navn på matrikulert eiendom, jf. 8 i lov om stadnamn. Jf. gårdsnavn. 17

19 Godkjent atkomst Gårdsnavn Hjemmelshaver Matrikkeladresse Offisiell adresse Vegadresse Er den atkomsten kommunen har godkjent fra eiendom eller bygning til offentlig eller privat vei som adressen skal knyttes til. Felles navn for et helt gårdsnummer, jf. 8 i lov om stadnamn. Jf. brusknavn Den grunnboken utpeker som formell eier og eventuelt fester av en matrikkelenhet er hjemmelshaver og har grunnbokshjemmel. Vedkommende kan ha grunnbokshjemmel som eier eller fester. For eierseksjoner vil hjemmelshaver være den som er registrert i grunnboka til å ha enerett til seksjonsnummeret. Matrikkeladresse er definert i matrikkelforskriften 2 bokstav j. En matrikkeladresse er en adresse i form av et gårds- og bruksnummer og et eventuelt festenummer, eventuelt også et undernummer. En matrikkeladresse kan peke til et eller flere adresseobjekter. Matrikkel-adresseformen benyttes inntil videre i noen kommuner i stedet for vegadresseformen. Offisiell adresse er definert i matrikkelforskriften 2 bokstav d som den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen. Med offisiell adresse menes m.a.o. en identifikasjon knyttet til adresse-objekt i kommunen. Den offisielle adressen kan enten være basert på en vegadresse eller en matrikkeladresse. Dersom det til samme veg- eller matrikkeladresse er knyttet flere bruksenheter, f.eks. for en bolig-blokk, vil den offisielle adressen også omfatte et nummer (bruksen-hetsnummer) som identifiserer bruksenheten. Den offisielle adressen kan i tillegg omfatte et adressetilleggsnavn (jf. matrikkelforskriften 54) eller et matrikkeladressenavn (jf. matrikkelforskriften 55). Den offisielle adressen angir en atkomst til et område, bygning, byg-ningsdel eller bruksenhet. Vegadresse er definert i matrikkelforskriften 2 bokstav i. En vegadresse er en adresse i form av et adressenavn og et adressenummer, f.eks. Myntgata 2. En vegadresse kan peke til et eller flere adresseobjekter. Reglene for tildeling av vegadresse framgår av forskriften

Adresseplan for Nord-Odal kommune

Adresseplan for Nord-Odal kommune Adresseplan for Nord-Odal kommune Vedtatt av Nord-Odal kommunestyre 24.11.10 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn...3 2. Lovgrunnlag...3 3. Fastsetting av offisiell adresse...3 3.1. Adressemyndighet...4 3.2.

Detaljer

Adresseplan. Overgang fra matrikkeladresser til veiadresser. Vedtatt av Skaun kommunestyre

Adresseplan. Overgang fra matrikkeladresser til veiadresser. Vedtatt av Skaun kommunestyre Adresseplan Overgang fra matrikkeladresser til veiadresser Vedtatt av Skaun kommunestyre. Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Lovgrunnlag... 3 3 Fastsetting av offisiell adresse... 4 3.1 Adressemyndighet...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Plan og utviklingsutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

SAKSFRAMLEGG. 1. Plan og utviklingsutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Holdal Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 13/113 GODKJENNING AV NYE VEINAVN OG OMRÅDENAVN Rådmannens innstilling: 1. Plan og utviklingsutvalget tilrår kommunestyret å fatte følgende

Detaljer

Smøla kommune. Saksframlegg. Vegadressering i Smøla kommune

Smøla kommune. Saksframlegg. Vegadressering i Smøla kommune Smøla kommune Arkiv: Q10 Arkivsaksnr: 2013/987-1 Saksbehandler: Tom Reidar Høibjerg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Smøla Formannskap 67/15 08.09.2015 Smøla Kommunestyre 34/15 24.09.2015 Vegadressering

Detaljer

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning for Hadsel Kommune Innhold 1. Formål og omfang 2. Adressemyndighet 3.

Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning for Hadsel Kommune Innhold 1. Formål og omfang 2. Adressemyndighet 3. Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning for Hadsel Kommune Hjemmel: Fastsatt av Hadsel kommunestyre 06.02.2014 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2011/2184 Klassering: L32/&13 Saksbehandler: Bjørn Erik Haug NYE VEGNAVN OG ADRESSER I STEINKJER Trykte vedlegg:

Detaljer

Fosnes kommune. Adresseplan 2014 2015.

Fosnes kommune. Adresseplan 2014 2015. Fosnes kommune. Adresseplan 2014 2015. Overgang fra matrikkeladresser til vegadresser (Vedtatt av Fosnes kommunestyre 24.04.2014) Innhold 1. Bakgrunn. 2. Lovgrunnlag. 3. Fastsetting av offisiell adresse.

Detaljer

Offi si el le adresser. Anita Høie

Offi si el le adresser. Anita Høie Offi si el le adresser Anita Høie Foto: Inger M. Kristiansen Hva er offisielle adresser? Hjemmelsgrunnlag matrikkellova, matrikkelforskriften Lokale forskrifter Stadnamnlova ( side 57 i adresseveilederen)

Detaljer

MODUM KOMMUNE ADRESSEPLAN 2011-2015

MODUM KOMMUNE ADRESSEPLAN 2011-2015 MODUM KOMMUNE ADRESSEPLAN 2011-2015 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn.....3 2. Mål for adressearbeidet.... 4 2.1 Hovedmål.....4 2.2 Delmål....4 3. Lovgrunnlag........4 4. Fastsetting av offisiell adresse....

Detaljer

HEMNE KOMMUNE ADRESSEPLAN

HEMNE KOMMUNE ADRESSEPLAN 14/1015-6 064 HEMNE KOMMUNE ADRESSEPLAN Vedtatt av Hemne kommunestyre 24.6.2014 sak 44/14. Innholdsfortegnelse l.0 Bakgrunn 3 2.0 Mål for adresserarbeidet 4 2.1 Hovedmål 4 3.0 Lovgrunnlag 4 4.0 Fastsetting

Detaljer

11.01.2016. Vegadresse er oppbygd av tre elementer Adressenavnet Adressekoden Adressenummeret

11.01.2016. Vegadresse er oppbygd av tre elementer Adressenavnet Adressekoden Adressenummeret Offisielle adresser Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 2.1 Foto: Inger M. Kristiansen OFFISIELLE ADRESSER To typer offisielle adresser: Vegadresser Matrikkeladresser Vegadresse:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2015 11.02.2015. Adresseprosjektet - Framlegg for godkjenning av navn på 23 adresseparseller

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2015 11.02.2015. Adresseprosjektet - Framlegg for godkjenning av navn på 23 adresseparseller Averøy kommune Arkiv: L32 Arkivsaksnr: 2012/895-215 Saksbehandler: Martin Roald Waagen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2015 11.02.2015 Adresseprosjektet - Framlegg for godkjenning

Detaljer

Vegadresseprosjektet Finnmark Statens Kartverk, avd. Vadsø Bodil Borch Mietinen

Vegadresseprosjektet Finnmark Statens Kartverk, avd. Vadsø Bodil Borch Mietinen Vegadresseprosjektet Finnmark Statens Kartverk, avd. Vadsø Bodil Borch Mietinen Foto: Inger M. Kristiansen Foto: Inger M. Kristiansen Vegadressering Mål og bakgrunn Nedfelt som et prioritert mål i Statens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2016 07.03.2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2016 07.03.2016 Averøy kommune Arkiv: L32 Arkivsaksnr: 2012/895-316 Saksbehandler: Martin Roald Waagen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2016 07.03.2016 Adresseprosjektet - Framlegg for godkjenning

Detaljer

HALSA KOMMUNE ADRESSEPLAN 2010-2012

HALSA KOMMUNE ADRESSEPLAN 2010-2012 HALSA KOMMUNE ADRESSEPLAN 2010-2012 Adresseringsområder i Halsa 2010-2012 Innhold Bakgrunn... 3 Definisjoner... 3 Forskrifter for navnsetting, adressering og adresseforvaltning i Halsa Kommune... Feil!

Detaljer

Adresseprosjektet Bernt Audun Strømsli Kartverket Kristiansand Matrikkeldager høsten 2013

Adresseprosjektet Bernt Audun Strømsli Kartverket Kristiansand Matrikkeldager høsten 2013 Adresseprosjektet Bernt Audun Strømsli Kartverket Kristiansand Matrikkeldager høsten 2013 Vegadresser reduserer responstida Det går raskt å rykke ut, men problemene oppstår når vi skal ta oss fram de

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE ADRESSEPLAN Vedtatt av Krødsherad kommunestyre sak 90/15.

KRØDSHERAD KOMMUNE ADRESSEPLAN Vedtatt av Krødsherad kommunestyre sak 90/15. KRØDSHERAD KOMMUNE ADRESSEPLAN 2015 2019 Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 17.12.2015 sak 90/15. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Lovgrunnlag... 3 3. Mål for adresseprosjektet... 4 3.1 Hovedmål...

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 26.02.2015 018/15

SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 26.02.2015 018/15 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utvalg m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 26.02.2015 018/15 Endelig vedtak i: Formannskap Arkivsaknr.: 13/940 Saksansvarlig: Even Husevåg Adresseringsprosjekt

Detaljer

ADRESSEPLAN FOR AVERØY KOMMUNE

ADRESSEPLAN FOR AVERØY KOMMUNE Plan og utvikling Sak 2012/895 ADRESSEPLAN FOR AVERØY KOMMUNE Adresseplan 2012-2014 Plan og utvikling 08.11.2012 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Lovgrunnlag... 3 3 Fastsetting av offisiell adresse... 4 3.1 Adressemyndighet...

Detaljer

Vedtatt i Vågsøy kommunestyre , K-sak 076/13

Vedtatt i Vågsøy kommunestyre , K-sak 076/13 Vedtatt i Vågsøy kommunestyre 26.09.2013, K-sak 076/13 Vågsøy kommune 26 august 2013 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. LOVGRUNNLAG... 3 3. FASTSETTING AV OFFISIELL ADRESSE... 3 3.1 ADRESSEMYNDIGHET... 3 3.2

Detaljer

MIDSUND KOMMUNE. Adresseplan 2012-2017. Adresseringsområder i Midsund 2012-2017

MIDSUND KOMMUNE. Adresseplan 2012-2017. Adresseringsområder i Midsund 2012-2017 MIDSUND KOMMUNE Adresseplan 2012-2017 Adresseringsområder i Midsund 2012-2017 Teknisk, 12.4.2012 Innhold Innhold...2 Bakgrunn...3 Lovgrunnlag...3 Definisjonar...3 Adressenavn...4 Rutiner for tildeling

Detaljer

Informasjon om offisiell vegadresse

Informasjon om offisiell vegadresse Informasjon om offisiell vegadresse Formålet med adresser og skilt er at de skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til bygninger, atkomst til bygninger, boliger

Detaljer

1/27/2014. Formålet med adresser og skilt. Kommunen er adressestyresmakt. Matrikkelforskrifta 49. Heimel, matrikkellova 21 Fastset offisiell adresse

1/27/2014. Formålet med adresser og skilt. Kommunen er adressestyresmakt. Matrikkelforskrifta 49. Heimel, matrikkellova 21 Fastset offisiell adresse Adresseprosessen Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2014 Versjon 1.0 Foto: Inger M. Kristiansen ADRESSEPROSESSEN -HEIMEL Formålet med adresser og skilt Matrikkelforskrifta 49 ADRESSEPROSESSEN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bengt Richardsen Arkivsaksnr.: 13/227. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bengt Richardsen Arkivsaksnr.: 13/227. ... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Bengt Richardsen Arkivsaksnr.: 13/227 Arkiv: L32 Endring av adressevegnavn - Lenvik kommune... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

Vedtatt i Vågsøy kommunestyre , K-sak 076/13

Vedtatt i Vågsøy kommunestyre , K-sak 076/13 Vedtatt i Vågsøy kommunestyre 26.09.2013, K-sak 076/13 Vågsøy kommune 26. august 2013 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. LOVGRUNNLAG... 3 3. SKILTING... 3 4. ANSVARLIG... 3 5. ADRESSENAVNSKILT... 3 5.1 ANVENDELSE,

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR ADRESSETILDELING OG ADRESSEFORVALTNING

LOKAL FORSKRIFT FOR ADRESSETILDELING OG ADRESSEFORVALTNING Rauma kommune LOKAL FORSKRIFT FOR ADRESSETILDELING OG ADRESSEFORVALTNING Fastsatt av Rauma kommunestyre 2005, nr. 101 om eiendomsregistrering (matrikkellova). med hjemmel i lov av 17. juni INNHOLD 1 Formål

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Utviklingsavdelingen John Georg Dikkanen 9845 Tana Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2016/673 Veselina Jakobsen, tlf.: 46400266 07.03.2016 Gándaoaivi - Omadressering

Detaljer

Vegadressering i Overhalla kommune. Igangsetting og finansiering av adresseprosjektet.

Vegadressering i Overhalla kommune. Igangsetting og finansiering av adresseprosjektet. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/1665-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Vegadressering i Overhalla kommune. Igangsetting og finansiering av adresseprosjektet.

Detaljer

Endring av adresseparseller og vegnavn som tidligere er navnet - Høring

Endring av adresseparseller og vegnavn som tidligere er navnet - Høring Lesja kommune Forvaltning og utvikling Arkivsak: 2009/554-65 Arkiv: L32 Saksbehandler: Elin Stavheim Dato: 20.02.2015 Saksutredning Endring av adresseparseller og vegnavn som tidligere er navnet - Høring

Detaljer

Vegadresseprosjektet VARDØ 2015

Vegadresseprosjektet VARDØ 2015 Vegadresseprosjektet VARDØ 2015 Tildeling av nye vegadresser i Vardø kommune Vardø kommune har vedtatt at det skal tildeles offisielle vegadresser for hele kommunen. Det er et nasjonalt mål at alle kommuner

Detaljer

Adresseprosessen 10/18/2013 ADRESSEPROSESSEN - HEIMEL ADRESSEPROSESSEN - HEIMEL. Formålet med adresser og skilt Matrikkelforskrifta 49

Adresseprosessen 10/18/2013 ADRESSEPROSESSEN - HEIMEL ADRESSEPROSESSEN - HEIMEL. Formålet med adresser og skilt Matrikkelforskrifta 49 Adresseprosessen Matrikkeldata til nytte for samfunnet Sentral matrikkelstyresmakt Opplæring for dei som skal føre i matrikkelen ADRESSEPROSESSEN - HEIMEL Formålet med adresser og skilt Matrikkelforskrifta

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Kolstad Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 09/231

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Kolstad Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 09/231 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Kolstad Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 09/231 ADRESSEREGISTRERING SIGDAL Hovedutvalgets forslag til vedtak: Hovedutvalget ber kommunestyret avsette inntil kr. 340.000 fra de udisponerte

Detaljer

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane Heimel: Fastsett av Bremanger kommunestyre 12.03.15, KST-sak 007/15, med heimel i lov 17. juni 2005 nr.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling

FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling Mottakere: Fauskeidet utmarkslag v/lars Brunstad 8219 FAUSKE Klungset Utmarkslag v/per-arnt Nilsen 8200 FAUSKE Kosmo Gårdsforening v/henry Tune 8215 VALNESFJORD Lakselva Elveeierlag

Detaljer

Adresseføresegner, Sund kommune

Adresseføresegner, Sund kommune Adresseføresegner, Sund kommune 1. Adressemynde 2. Namnemynde 3. Offisiell adresse 4. Nærare om arbeidet til adressemynde og namnemynde 5. Retningsliner for val og skrivemåte av adressenamn 6. Retningsliner

Detaljer

Forprosjekt - Offisielle veiadresser

Forprosjekt - Offisielle veiadresser Midtre Gauldal Kommune Forprosjekt - Offisielle veiadresser 2014-11-03 Forprosjekt - Offisielle veiadresser Rev. Dato: Beskrivelse 18.12.2014 Offisielle veiadresser Midtre Gauldal Kommune Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Utviklingsavdelingen Finnmarkssykehuset Hf Sykehusveien 35 9600 Hammerfest Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2016/670 Veselina Jakobsen, tlf.: 46400266 09.03.2016 Omadressering

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling

FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling Mottakere: Fauskeidet utmarkslag v/lars Brunstad 8219 FAUSKE Klungset Utmarkslag v/per-arnt Nilsen 8200 FAUSKE Kosmo Gårdsforening v/henry Tune 8215 VALNESFJORD Lakselva Elveeierlag

Detaljer

Adressering. Trondheim 24. februar 2016

Adressering. Trondheim 24. februar 2016 Adressering Trondheim 24. februar 2016 Endret forskrift Adresser Adressenavn Adressetilleggsnavn Endret forskrift 2 bokstav h skal lyde: h) adressetilleggsnavn, nedarvet bruksnavn, navn på en institusjon

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker til høring 4 2013. Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER:

NORD-ODAL KOMMUNE. Vegnavnsaker til høring 4 2013. Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER: NORD-ODAL KOMMUNE Vegnavnsaker til høring 4 2013 Høringsfrist: 31.03.13 GENERELT FOR ALLE SAKER: Grunnlag for adresseringsarbeidet - Lov om eigedomsregistrering (Matrikkellova) - Lov om stadnamn (Stadnamnlova)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: konsulent Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 13/1066-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: konsulent Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 13/1066-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: konsulent Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 13/1066-2 ADRESSERINGSPROSJEKT - HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Matrikkelloven 21 Matrikkelforskriftens Kap.

Detaljer

Namning av vegar i Fræna Kommune

Namning av vegar i Fræna Kommune Namning av vegar i Fræna Kommune Mange bustadar i Fræna manglar adresse med vegnamn og husnummer. Etter innspel frå naudetatane, samt føringar frå sentrale styringsmakter, gjer at vi må sørgje for at alle

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 12/796-21 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 12/796-21 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 12/796-21 Klageadgang: Nei VEINAVN LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler - Klage

Kurs i matrikkelføring. Saksgang fellesregler - Klage Kurs i matrikkelføring Saksgang fellesregler - Klage Innholdsfortegnelse Innledning lovgrunnlag... 3 Hva det alltid kan klages på... 3 Utsatt matrikkelføring ved klage... 4 Klagebehandling... 4 Beregning

Detaljer

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning. Førde kommune

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning. Førde kommune Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning Førde kommune Heimel: Fastsett av Førde Bystyre dd. månad 20xx med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser

Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser Fagdag; tema adresse Møre og Romsdal, 4. oktober 2012 Adressedag, Møre og Romsdal Agenda Vegadresseprosjektet Prosjektets mål Status i arbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 45/09 09/854 VEGADRESSERINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 45/09 09/854 VEGADRESSERINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/09 09/836 JUSTERING AV FESTEAVGIFT VED KIRKEGÅRDENE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: L32 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/1609-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: L32 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/1609-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: L32 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/1609-1 Adressering og navning av veger i Klæbu Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar, med hjemmel i matrikkelloven kap.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frank Holdal Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 13/113

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frank Holdal Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 13/113 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Holdal Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 13/113 GODKJENNING AV VEI OG OMRÅDENAVN Rådmannens innstilling: 1. Det vises til tidligere sak om godkjenning av vei og områdenavn, kommunestyresak

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Utviklingsavdelingen Vegard Blien Austertanaveien 1185 9845 Tana Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2016/665 Veselina Jakobsen, tlf.: 46400266 07.03.2016 Hánasleahki

Detaljer

10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015

10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015 STRYN KOMMUNE Avdeling for kart og oppmåling NOTAT Dok. ref. Dato: 10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015 Adresseforskrift for Stryn kommune 1. Føremål og omfang Føremålet med forskrifta er å legge til rette

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/742 L32 &00 Rune Klevstad REVIDERING AV NYE REGLER FOR HUSNUMMERSKILT I MODUM KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/742 L32 &00 Rune Klevstad REVIDERING AV NYE REGLER FOR HUSNUMMERSKILT I MODUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/742 L32 &00 Rune Klevstad REVIDERING AV NYE REGLER FOR HUSNUMMERSKILT I MODUM KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG: Forslag til Forskrift om adresser

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE ORGANISERING AV ADRESSEARBEIDET I KOMMUNEN. Kommunen er adressemyndigbet og fastsetter offisielle adresser. Regelverket knytet til

FAUSKE KOMMUNE ORGANISERING AV ADRESSEARBEIDET I KOMMUNEN. Kommunen er adressemyndigbet og fastsetter offisielle adresser. Regelverket knytet til SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3032 I I Arkiv Jo~alpostID: sakd.: 111743 I Saksbehandler: Jan Nvstad Sluttbehandlede vedtasinstans: Kommunestyet Sak nr.: 053/11 PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Dato: 23.08.2011

Detaljer

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune.

Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Forskrift om adressetildeling i Fitjar kommune. Heimel: Denne forskrifta er fastsett av Fitjar kommunestyre 19\12 2012 med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) 21,

Detaljer

Saksgang - fellesregler Klage Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.1

Saksgang - fellesregler Klage Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.1 Saksgang - fellesregler Klage Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2015 Versjon 1.1 Innhold Lovgrunnlaget Hjelpemidler Hva det alltid kan klages på Utsatt matrikkelføring ved klage Klagefrist

Detaljer

Høring Kvalsund kommune - nye veinavn ved adressering

Høring Kvalsund kommune - nye veinavn ved adressering Høring Kvalsund kommune - nye veinavn ved adressering Kvalsund kommune vil starte opp adresseringsarbeid i kommunen. Det betyr at alle skal få en gate/veiadresse. Kommunen er delt inn i totalt ni ulike

Detaljer

KART OG OPPMÅLING. Fagansvarlig Rune Klevstad

KART OG OPPMÅLING. Fagansvarlig Rune Klevstad KART OG OPPMÅLING Fagansvarlig Rune Klevstad 1 HOVEDARBEIDSOPPGAVER Oppmålingsforretninger Matrikkelføring Adressering Ajourhold av kartverket Seksjonering Publikumskontakt 2 DISPOSISJON Kommunalt kartverk

Detaljer

VRENDALEN KOMMUNE. 4b-d cr+wr>r+ 95,4. t alv+14,_qii)s+ 44tkr--1% 11' E-POSTMØTE FORMANNSKAPET. Møtested: E-post Møtedato: 08.07.2014 Tid: E-postmøte

VRENDALEN KOMMUNE. 4b-d cr+wr>r+ 95,4. t alv+14,_qii)s+ 44tkr--1% 11' E-POSTMØTE FORMANNSKAPET. Møtested: E-post Møtedato: 08.07.2014 Tid: E-postmøte VRENDALEN KOMMUNE E-POSTMØTE FORMANNSKAPET Møtested: E-post Møtedato: 08.07.2014 Tid: E-postmøte 4b-d cr+wr>r+ 95,4 11' t alv+14,_qii)s+ 44tkr--1% Saksliste: Saksnr. Tittel 59/14 SKILTFORSKRIFT FOR RENDALEN

Detaljer

Håndbok i adressering. for kommuner som skal gå over fra matrikkel- til vegadresser

Håndbok i adressering. for kommuner som skal gå over fra matrikkel- til vegadresser Håndbok i adressering for kommuner som skal gå over fra matrikkel- til vegadresser Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 1.1 Hvorfor Håndboka? 5 1.2 Hvem har problemer med matrikkeladresser, og hvorfor?

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL MATRIKKELFORSKRIFT MV

HØRING AV FORSLAG TIL MATRIKKELFORSKRIFT MV Posten Norge AS Til Miljøverndepartementet POSTBOKS 8013 DEP 0030 OSLO Avdeling Kontaktperson/telefon Tidl. dato og referanse Dato og referanse Distribusjonsnett Frode Wold (+47) 970 97 963 frode.wold@posten.no

Detaljer

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova adresseveileder Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av: Finn E.

Detaljer

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 29.10.2009, sak K 09/128

Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Åmli kommune. Vedteke i kommunestyret 29.10.2009, sak K 09/128 Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning i Åmli kommune Vedteke i kommunestyret 29.10.2009, sak K 09/128 Med heimel i lov av 23.juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering

Detaljer

Adresser og adressering i Lardal kommune

Adresser og adressering i Lardal kommune Adresser og adressering i Lardal kommune Hva er en gateadresse? En offisiell adresse er en beliggenhetsbeskrivelse. I kombinasjon med skilting og kart skal den hjelpe publikum, postverk, utrykningskjøretøy

Detaljer

Navnesak 2013/05 - Vedtak av skrivemåten for stedsnavnene Horne, Raudstøl og Lislevann i Evje og Hornnes kommune

Navnesak 2013/05 - Vedtak av skrivemåten for stedsnavnene Horne, Raudstøl og Lislevann i Evje og Hornnes kommune Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 13/09613-9 31.07.2014 Ark.: 326.12 Navnesak 2013/05 - Vedtak av skrivemåten for stedsnavnene Horne, Raudstøl og Lislevann i Evje og Hornnes kommune

Detaljer

Navnesak 2015/01 - Vedtak av skrivemåten for stedsnavn i Evje og Hornnes kommune Strauman m.fl.

Navnesak 2015/01 - Vedtak av skrivemåten for stedsnavn i Evje og Hornnes kommune Strauman m.fl. Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 13/09613-20 18.05.2015 Ark.: 326.12 Navnesak 2015/01 - Vedtak av skrivemåten for stedsnavn i Evje og Hornnes kommune Strauman m.fl. Med hjemmel i lov

Detaljer

Saksgang - fellesregler Klage Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.2

Saksgang - fellesregler Klage Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.2 Saksgang - fellesregler Klage Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.2 Innhold Lovgrunnlaget Hjelpemidler Hva det alltid kan klages på Utsatt matrikkelføring ved klage Klagefrist

Detaljer

Lokal forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Aurland Kommune

Lokal forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Aurland Kommune Lokal forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Aurland Kommune Innhald Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning, Aurland Kommune, Sogn og Fjordane. 1. Føremål

Detaljer

Seminar om stedsnavn i Tana, 18.mai 2010

Seminar om stedsnavn i Tana, 18.mai 2010 Seminar om stedsnavn i Tana, 18.mai 2010 Prøve å gi svar på spørsmålene: Hva? Hvorfor? Hvem? Hvordan? Når? Skrivemåten av 33 navn på veier med nærings- og/ eller boligbebyggelse som er uten navn i dag

Detaljer

Denne orienteringa vert berre sendt grunneigar, og de må sjølv orientera eventuelle leigetakarar.

Denne orienteringa vert berre sendt grunneigar, og de må sjølv orientera eventuelle leigetakarar. VINDAI JORD KOMMUNI HANSEN RUNE LEANDER 5568 VIKEBYGD Areal og forvaltning Saksh: Berit Hetland Tlf: 53 65 65 63 Dato : 31.03.2014 Vår ref: 14/4612 Dykkar ref: Arkiv: K1- Ikkje offentleg 13-Opplysningar

Detaljer

Strategidokument for Overgang fra matrikkel- til vegadresser

Strategidokument for Overgang fra matrikkel- til vegadresser Styrende dokument Strategidokument Strategidokument for Overgang fra matrikkel- til I Norge har vi i dag to : og matrikkeladresser. Det er kommunene som er offisiell adressemyndighet for offisiell adresse

Detaljer

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Vik Kommune

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Vik Kommune Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Vik Kommune Innhald Forskrift for namnsetting, adressering og adresseforvaltning, Vik Kommune, Sogn og Fjordane. 1. Formål og omfang 2. Mynde

Detaljer

Overgangsordning for matrikulering av umatrikulert offentlig vegog jernbanegrunn

Overgangsordning for matrikulering av umatrikulert offentlig vegog jernbanegrunn Overgangsordning for matrikulering av umatrikulert offentlig vegog jernbanegrunn Innledning Matrikkeforskriften 2 bokstav l definerer umatrikulert grunn som grunneiendom eller festegrunn som var lovlig

Detaljer

Parallellnavn på flere språk i adresser?

Parallellnavn på flere språk i adresser? Adresseseminar 2017 Parallellnavn på flere språk i adresser? Anne Svanevik Forvaltningsansvarlig for stedsnavn Problemstilling Kan parallellnavn på flere språk brukes i Adressenavn? Adressetilleggsnavn?

Detaljer

Håndbok i adressering

Håndbok i adressering Håndbok i adressering Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 1.1 1.2 Hvorfor Håndboka? Hvem har problemer med matrikkeladresser, og hvorfor? 5 8 1.2.1 Internt i kommunen (Brannvesen, Hjemmesykepleien, kommunale

Detaljer

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Sogndal kommune

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Sogndal kommune Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning i Sogndal kommune Med heimel i lov av 17. juni 2005 om eigedomsregistrering (matrikkellova) og Plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 28.05.2014. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 28.05.2014. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 28.05.2014 Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 04.06.2014 Tidspunkt:

Detaljer

Med hjemmel i matrikkelloven og stadnamnlova fastsetter Lunner kommune følgende adressenavn:

Med hjemmel i matrikkelloven og stadnamnlova fastsetter Lunner kommune følgende adressenavn: Arkivsaksnr.: 12/71-30 Arkivnr.: L32 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi TILDELING AV VEGNAVN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Med hjemmel i matrikkelloven og stadnamnlova fastsetter

Detaljer

Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok: 11/00071-33 04.12.2015 Ark.: 326.12

Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok: 11/00071-33 04.12.2015 Ark.: 326.12 Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok: 11/00071-33 04.12.2015 Ark.: 326.12 Oppstart av navnesak 35/2015, Fauske kommune Bakgrunn for saka Kartverket har oppretta navnesak på bakgrunn av en

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense

RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense RETNINGSLINJE FOR: Omnummerering av matrikkelenheter ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Innhold Sakstyper... 3 Matrikkelenhet... 3 Bygning... 4 Adresse... 4 Felles sakstyper for matrikkelenhet, bygning og adresse... 4 Sammenheng

Detaljer

Kommunen mottok ca. 30 brev i retur fra posten på grunn av feil eller manglende adresse.

Kommunen mottok ca. 30 brev i retur fra posten på grunn av feil eller manglende adresse. Arkivsaknr: 2015/1289 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Formannskapet 16.02.2016 Behandling klager på tildelte vei- og områdenavn i Gildeskål Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 09/22 Komite for næring og drift - Ørland kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 09/22 Komite for næring og drift - Ørland kommune Ørland kommune Arkiv: L32-2009/3237 Dato: 17.11.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Berg Saksnr Utvalg Møtedato 09/22 Komite for næring og drift - Ørland kommune 01.12.2009 Forslag til forskrift om adresser

Detaljer

Arbeidsmøte adressering. Erfaringer/tips!

Arbeidsmøte adressering. Erfaringer/tips! Arbeidsmøte adressering Erfaringer/tips! Jarle E. Rennan - Fagdag adressering i 1 Inderøy kommune Inderøya + Mosvika 2 Nye Inderøy 1729 Inderøy kommune ca. 5800 innb. 1723 Mosvik kommune ca. 900 innb.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker 09.02.2016 004/16 Kommunestyret 17.02.2016 011/16

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker 09.02.2016 004/16 Kommunestyret 17.02.2016 011/16 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 8 FA-L32 15/233 16/418 Ragnhild Haugen 02.02.2016 Adresseringsprosjekt Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker

Detaljer

lov om eigedomsregistrering (matrikkellova).

lov om eigedomsregistrering (matrikkellova). 77 yy Utdrag fra forord Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova er Kartverket veileder i å etablere og forvalte et felles adressesystem for hele landet etter bestemmelsene i lov om

Detaljer

RUTINER FOR TILDELING AV VEGNAVN/ADRESSERING

RUTINER FOR TILDELING AV VEGNAVN/ADRESSERING RUTINER FOR TILDELING AV VEGNAVN/ADRESSERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Kjetil Madsen Arkivsaknr.: 2014/8232-3 RÅDMANNENS INNSTILLING: Nåværende

Detaljer

Kvalitetskontroll av adressetilleggsnavn - Folkeregisteret tar i bruk adressetilleggsnavn fra matrikkelen

Kvalitetskontroll av adressetilleggsnavn - Folkeregisteret tar i bruk adressetilleggsnavn fra matrikkelen Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA Norge Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 06/02663-111 27.02.2017 Ark.: 326.12 Kvalitetskontroll av adressetilleggsnavn - Folkeregisteret tar i bruk

Detaljer

ADRESSERING AV VEG NR. 2022, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070 OG 3071

ADRESSERING AV VEG NR. 2022, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070 OG 3071 Arkivsaksnr.: 10/1718-6 Arkivnr.: L32 Saksbehandler: Geodatakonsulent, Thor Einar Olsen ADRESSERING AV VEG NR. 2022, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070 OG 3071 Hjemmel: Matrikkeloven 21, Lov om stadnamn

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Ylva Sneve, tlf 77722042 Saksframlegg Dato 04.12.2015 Arkivkode: Referanse 2015/316 - L32 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Nye veinavn i Balsfjord

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Samepolitisk utvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Samepolitisk utvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.05.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77

Detaljer

Endelig rapport etter undersøkelse av Stor-Elvdal kommune som matrikkelmyndighet

Endelig rapport etter undersøkelse av Stor-Elvdal kommune som matrikkelmyndighet Endelig rapport etter undersøkelse av Stor-Elvdal kommune som matrikkelmyndighet Kommunens navn: Stor-Elvdal kommune Saksnummer: 15/00121 Virksomhetens adresse: Storgata 12, 2480 Koppang Tidsrom for undersøkelsen:

Detaljer

Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten

Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten Nr. Navneutvalget forslag Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten Høringsuttalelser Navneutvalgets endelige forslag Forslag til vedtak 0 Østsida Ingen merknader.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/608 L32 Anne Gro Haviken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/608 L32 Anne Gro Haviken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/608 L32 Anne Gro Haviken NYE VEINAVN I MODUM - OMRÅDE ØST-MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Navnekomiteens forslag til nye veinavn i Modum kommune

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Innføring av offesielle vegadresser i Tydal kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Innføring av offesielle vegadresser i Tydal kommune TYDAL KOMMUNE Arkiv: 062 Arkivsaksnr: 2008/1460-45 Saksbehandler: Egil Steinar Slind Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Innføring av

Detaljer

Navn på bygninger og steder i SSR og matrikkel

Navn på bygninger og steder i SSR og matrikkel Navn på bygninger og steder i SSR og matrikkel Norge digitalt møte Steinkjer 19. september 2013 Olav Jenssen Foto: Olav Jenssen Agenda Formål Lov om stadnamn Matrikkellova Registrering i sentralt stadnamnregister

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 17/2315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 17/2315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rune Klevstad Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 17/2315 NAVNESAKER Rådmannens innstilling 1. Navnekomiteens forslag til nye veinavn i sak 3/16, 4/16, 5/16, 7/16 og 8/16 vedtas med hjemmel

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten. Navneutvalget forslag

FLESBERG KOMMUNE. Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten. Navneutvalget forslag FLESBERG KOMMUNE Nr. Navneutvalget forslag Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten Høringsuttalelser Navneutvalgets endelige forslag Forslag til vedtak 0 Østsida

Detaljer

Hvorfor er dere på kurs? Hvorfor er dere på kurs? 15.02.2016. Hvorfor er dere på kurs?

Hvorfor er dere på kurs? Hvorfor er dere på kurs? 15.02.2016. Hvorfor er dere på kurs? Hvorfor er dere på kurs? Kurs i matrikkelføring Lovkurs Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 1.5 Innhold Hvorfor er dere på kurs? Myndighetsroller Matrikkeloven en konfliktforebygger Tilgrensende lovverk

Detaljer

16. april 2015. Kurs i matrikkelføring. Adresseoppgåver

16. april 2015. Kurs i matrikkelføring. Adresseoppgåver 16. april 2015 Kurs i matrikkelføring Adresseoppgåver Innhold Oppgåve A1 Opprett ny veg... 3 Oppgåve A2 Etablering av ny vegadresse... 4 Oppgåve A3 Omadressering av adresse... 7 Oppgåve A4 Endre vegadressedata...

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NAVNEKOMITEEN DEN DEN

REFERAT FRA MØTE I NAVNEKOMITEEN DEN DEN REFERAT FRA MØTE I NAVNEKOMITEEN DEN DEN 28.4.2016 Til stede: Rune Klevstad, Einar Hulbak, Olav Sørensen og Aase Hanna Fure Forfall: Tormod Kalager Saker som ble behandlet av navnekomiteen (NK): Sak 1/16

Detaljer