Møteprotokoll. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Formannskapet"

Transkript

1 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Skaun rådhus Møtedato: Tid: 14: Innkalte/Til stede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jon P. Husby Nestleder Bjørn Gudmund Hammer Medlem Mildrid E. Wiggen Gimseng Medlem Jan Ole Sund Medlem Lars Arne Pedersen Medlem Siri Grøttjord Medlem Erik Fenstad Ellers møtte: Konstituert rådmann Knut Nygård som også førte møteboka. Rådgiver Sigve Laugsand. Ingrid Eklund fra HR Prosjekt i sak 34/15. Medlemmer av styringsgruppa utbygging av Buvik skole i sak 33/15: Stine Halleraker fra HR Prosjekt, rektor Astrid Eggen, Linda Cecilie Bergsaker Halvorsen Utdanningsforbundet Buvik skole, rådgiver Hege Røttereng. Til å underskrive møteboka sammen med ordføreren ble enstemmig valgt: Bjørn Hammer og Lars Arne Pedersen Bjørn Hammer Jon P. Husby Lars Arne Pedersen ordfører

2 Sak 30/15 Sakstittel: KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE REGLEMENTER OM FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT VED LUKKING AV MØTER RÅDMANNENS INNSTILLING: Skaun kommunestyre vedtar at 4.2, 3. setning i gjeldende reglement for folkevalgtes innsynsrett, endres til: Når en sak behandles for lukkede dører etter kommunelovens 31, plikter de folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. BEHANDLING: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. VEDTAK: Skaun kommunestyre vedtar at 4.2, 3. setning i gjeldende reglement for folkevalgtes innsynsrett, endres til: Når en sak behandles for lukkede dører etter kommunelovens 31, plikter de folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. Sak 31/15 Sakstittel: TV-AKSJONEN NRK REGNSKOGFONDET RÅDMANNENS INNSTILLING: I forbindelse med TV-aksjonen 2015 velges følgende kommunekomité: Varaordfører Bjørn Hammer blir formannskapets representant i kommunekomiteen. I tillegg består komiteen av Siri Grøttjord ved Skaun frivilligsentral. Frivilligsentralen koordinerer selve aksjonen, gjennom blant annet å samarbeide med Fredly folkehøgskole om verving av bøssebærere derfra. I tillegg foreslår vi at det sendes ut en generell oppfordring til lag og foreninger om å stille opp. Kommunestyrets medlemmer oppfordres til å stille som sjåfører. Utover dette har komiteen et felles ansvar for å sørge for at man har nok bøssebærere og sjåfører til å gjennomføre aksjonen på en god måte. Komiteen har også ansvar for at logistikken rundt utsending og innlevering av bøsser foregår på en forsvarlig og ryddig måte.

3 Side 3 BEHANDLING: Repr. Siri Grøttjord erklærte seg for inhabil og deltok ikke i behandlingen. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. VEDTAK: I forbindelse med TV-aksjonen 2015 velges følgende kommunekomité: Varaordfører Bjørn Hammer blir formannskapets representant i kommunekomiteen. I tillegg består komiteen av Siri Grøttjord ved Skaun frivilligsentral. Frivilligsentralen koordinerer selve aksjonen, gjennom blant annet å samarbeide med Fredly folkehøgskole om verving av bøssebærere derfra. I tillegg foreslår vi at det sendes ut en generell oppfordring til lag og foreninger om å stille opp. Kommunestyrets medlemmer oppfordres til å stille som sjåfører. Utover dette har komiteen et felles ansvar for å sørge for at man har nok bøssebærere og sjåfører til å gjennomføre aksjonen på en god måte. Komiteen har også ansvar for at logistikken rundt utsending og innlevering av bøsser foregår på en forsvarlig og ryddig måte. Sak 32/15 Sakstittel: PRIORITERINGER TRAFIKKSIKKERHET AKSJON SKOLEVEG 2016 RÅDMANNENS INNSTILLING: Forslag til prioritert tiltaksplan for trafikksikkerhet for 2016 vedtas. Det skal søkes om tilskudd på til sammen kr til 5 tiltak. Tiltakene, som har ei kostnadsramme på kr , og en kommunal egenandel på kr ,-, innarbeides i budsjettet for Skaun kommune anmoder Sør-Trøndelag fylkeskommune/statens vegvesen om å legge inn trafikksikkerhetstiltak for Eggkleiva sentrum i sine tiltaksplaner for snarlig gjennomføring, samt oppgradering av pendlerparkeringsplass, og etablering av kantstein og fortau med rekkverk (i stedet for autovern av motorveg-standard) mot eiendom 159/23 Skaun kommune anmoder videre at Sør-Trøndelag fylkeskommune/statens vegvesen om å foreta en trafikksikkerhetsanalyse med tiltaksplan for Venn sentrum, gjerne i nær framtid. Skaun kommune anmoder Sør-Trøndelag fylkeskommune/statens vegvesen om å legge inn fortau i vegkryss, opphøyd gangfelt og gang- og sykkelveg ut fra E39 og sørover langs Fv 802 (særlig på de første 160 meter), i sine tiltaksplaner. BEHANDLING: Rådmannen endret sin innstilling slik:

4 Side 4 Forslag til prioritert tiltaksplan for trafikksikkerhet for 2016 vedtas. Det skal søkes om tilskudd på til sammen kr til 5 tiltak. Tiltakene, som har ei kostnadsramme på kr , og en kommunal egenandel på kr ,-, innarbeides i budsjettet for Skaun kommune krever at Sør-Trøndelag fylkeskommune/statens vegvesen legger inn trafikksikkerhetstiltak for Eggkleiva sentrum i sine tiltaksplaner for snarlig gjennomføring, samt oppgradering av pendlerparkeringsplass, og etablering av kantstein og fortau med rekkverk (i stedet for autovern av motorveg-standard) mot eiendom 159/23 Skaun kommune krever videre at Sør-Trøndelag fylkeskommune/statens vegvesen foretar en trafikksikkerhetsanalyse med tiltaksplan for Venn sentrum, gjerne i nær framtid. Skaun kommune krever også at Sør-Trøndelag fylkeskommune/statens vegvesen legger inn fortau i vegkryss, opphøyd gangfelt og gang- og sykkelveg ut fra E39 og sørover langs Fv 802 (særlig på de første 160 meter), i sine tiltaksplaner. Rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt. VEDTAK: Forslag til prioritert tiltaksplan for trafikksikkerhet for 2016 vedtas. Det skal søkes om tilskudd på til sammen kr til 5 tiltak. Tiltakene, som har ei kostnadsramme på kr , og en kommunal egenandel på kr ,-, innarbeides i budsjettet for Skaun kommune krever at Sør-Trøndelag fylkeskommune/statens vegvesen legger inn trafikksikkerhetstiltak for Eggkleiva sentrum i sine tiltaksplaner for snarlig gjennomføring, samt oppgradering av pendlerparkeringsplass, og etablering av kantstein og fortau med rekkverk (i stedet for autovern av motorveg-standard) mot eiendom 159/23 Skaun kommune krever videre at Sør-Trøndelag fylkeskommune/statens vegvesen foretar en trafikksikkerhetsanalyse med tiltaksplan for Venn sentrum, gjerne i nær framtid. Skaun kommune krever også at Sør-Trøndelag fylkeskommune/statens vegvesen legger inn fortau i vegkryss, opphøyd gangfelt og gang- og sykkelveg ut fra E39 og sørover langs Fv 802 (særlig på de første 160 meter), i sine tiltaksplaner. Sak 33/15 Sakstittel: KAPASITETSUTBYGGING BUVIK SKOLE - BYGGEPROSJEKTET ETTER SAMSPILLSFASE RÅDMANNENS INNSTILLING: Reviderte planer for bygging av tilbygg til og mindre ombygginger av Buvik skole godkjennes som grunnlag for inngåelse av endelig kontrakt med totalentreprenør Consto.

5 Side 5 Nye totale prosjektkostnadene på kr ,- inkl. mva., vedtas, derav er kontraktsummen med Consto ca. kr 99 mill. inkl. mva. Fordelingen av kostnadene mellom 2015 og 2016 er ikke klar på nåværende tidspunkt, og evt. tilleggsbevilgning for 2015 vil bli lagt fram i forbindelse med ØR 2/15. Bevilgningen for 2016 innarbeides i budsjettet for Prosjektet skal være gjennomført i 2016 i samsvar med tempoplan vedlagt denne saken. BEHANDLING: Sigve Laugsand, Astrid Eggen og Stine Halleraker orienterte. Repr. Siri Grøttjord fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunestyret ber at styringsgruppa søker å se på mulige innsparinger i prosjektet, og at man søker å ferdigstille prosjektet på et tidligst mulig tidspunkt. Rådmannens innstilling og repr. Grøttjords forslag enstemmig vedtatt. VEDTAK: Reviderte planer for bygging av tilbygg til og mindre ombygginger av Buvik skole godkjennes som grunnlag for inngåelse av endelig kontrakt med totalentreprenør Consto. Nye totale prosjektkostnadene på kr ,- inkl. mva., vedtas, derav er kontraktsummen med Consto ca. kr 99 mill. inkl. mva. Fordelingen av kostnadene mellom 2015 og 2016 er ikke klar på nåværende tidspunkt, og evt. tilleggsbevilgning for 2015 vil bli lagt fram i forbindelse med ØR 2/15. Bevilgningen for 2016 innarbeides i budsjettet for Prosjektet skal være gjennomført i 2016 i samsvar med tempoplan vedlagt denne saken. Kommunestyret ber at styringsgruppa søker å se på mulige innsparinger i prosjektet, og at man søker å ferdigstille prosjektet på et tidligst mulig tidspunkt. Sak 34/15 Sakstittel: PROSJEKTET NY SKOLE I BØRSA - STATUS PR AUGUST 2015 RÅDMANNENS INNSTILLING: Saken legges fram uten innstilling. BEHANDLING: Sigve Laugsand og Ingrid Eklund fra HR prosjekt, orienterte om framdrift og økonomisk status.

6 VEDTAK: Presentasjonen tatt til orientering. Prosjektgruppa vurderer innkjøp av bord og stoler til flerbrukshallen. Side 6

7 Denne saken har ingen dokumenter

8 Denne saken har ingen dokumenter

9 Denne saken har ingen dokumenter

10 Denne saken har ingen dokumenter

11 Tom side