MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder"

Transkript

1 Vår dato Telefon Vår ref. SP-møte E-post Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant NSO Styremedlem i SiB-styret Rektoratet Høgskoledirektør Kopi: Studentrådene Sentraladministrasjonen Norsk Studentorganisasjon Studentsamskipnaden i Bergen Bergen Teknikersamfund NHHS SP UiB Velferdstinget Studvest, BSTV og SriB MØTEINNKALLING Det kalles herved inn til det femte møtet i Studentparlamentet Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: Dato: Torsdag Tid: 17:00 22:00 Sted: Nygårdsgaten 112, klasserom A-526 På dette møtet skal vi velge arbeidsutvalget for det kommende studieåret. Vi skal også velge representanter til sentrale utvalg, diskutere digitalisering, behandle økonomisaker og ettergodkjenne ett høringssvar. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Anders Veggeland Leder Adresse Nygårdsgaten 112 Telefon Elektronisk post 5009 BERGEN

2 SAKSLISTE OG DAGSORDEN MAT: Det blir servert mat. Gi beskjed ved allergier og lignende. Det blir også servert frukt og snacks. 16:45-17:00 Enkel servering 17:00 17:05 52/14 Valg av ordstyrer og protokollunderskriver (v) 17:05 17:10 53/14 Godkjenninger (v) Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste og dagsorden. Oppmelding av saker til eventuelt 17:10 17:30 54/14 Orienteringssaker (o) Orientering fra styret Orientering fra NSO Orientering fra SiB Orientering fra Høgskolestyret Orientering fra Velferdstinget Orientering fra Utdanningsutvalget Orientering fra FoU-utvalget Orientering fra Læringsmiljøutvalget 17:30 18:45 55/14 Valg (v) 18:45 19:15 56/14 Orientering fra Kronbar (o) 19:15 19:35 57/14 Rapportering fra Arbeidsprogrammet (o) 19:35 19:50 Pause 19:50 20:15 58/14 Digitalisering (d) 20:15 20:45 59/14 Revidering av budsjett og ramme for kulturmidler (v) 20:45 21:15 60/14 Lån til Kronbar (v) 21:15 21:30 61/14 Søknader (v) 21:30 21:45 62/14 Ettergodkjenning av høring (v) 21: /14 Eventuelt (d) 21:55 22:00 64/14 Møtekritikk (d) 2

3 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 52/14 og 53/14 52/14 Valg av ordstyrer og protokollunderskrivere Ordstyrer skal lede møtet og er ansvarlig for hvordan møtet blir gjennomført. Protokollunderskriverne skal godkjenne møteprotokollen i ettertid og påpeke eventuelle mangler eller uklarheter. Det er kun parlamentsmedlemmer som kan velges til dette. Forslag til vedtak: Elise Otnes og Elise Jensen velges til protokollunderskrivere. FOR MOT AVHOLDENDE 53/14 Godkjenninger a) Godkjenning av innkallingen Innkalling er sendt ut i henhold til gjeldende styringsdokumenter. Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. FOR MOT AVHOLDENDE b) Godkjenning av saksliste og dagsorden, samt oppmelding av saker til eventuelt Sakslisten er lagt frem i henhold til gjeldende styringsdokumenter. Forslag til vedtak: Saksliste og dagsorden godkjennes slik den foreligger, med eventuelle endringer. FOR MOT AVHOLDENDE 3

4 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 54/14 Gjelder: Orienteringssaker (o) a) Orientering fra styret Opplæringen av de ansatte ved institusjonen i det nye tekniske utstyret går fremover. Alle de ansatte skal ha vært igjennom et basic-kurs, med mulighet for ekstra kurs og fordypning ved en senere anledning. Det har enda ikke kommet en avklaring knyttet til regler og krav til streaming av undervisningen. Styret har i samarbeid med internasjonalt kontor besvart en stor spørreundersøkelse gjennomført av internasjonal komite i Norsk studentorganisasjon. Undersøkelsen har som mål å forbedre oppholdet for internasjonale studenter her i Norge, ved å sikre bedre integrering på institusjonen. Den 20. mai skal styre i møte med Internasjonalt kontor og ledelsen ved høgskolen for å gjennomgå handlingsplanen for internasjonalisering Her vil vi se i hvilken grad høgskolen har nådd de målsetningene og iverksatt de tiltakene som studentparlamentet var med på å sette for to år siden. Det orienteres nærmere om dette under møtet. Organisatorisk nestleder har den siste tiden arbeidet mye med forberedelser og gjennomføring av allmøte ved AHS. Møte ble gjennomført med relativt godt oppmøte av studenter. Allmøte fikk valgt et fulltallig styre som skal ta fatt på oppgavene til høsten, samt et sett med gjeldende styringsdokumenter. I forbindelse med valgene på SP-5/14 blir det laget informasjonsvideoer om alle vervene. Organisatorisk nestleder har intervjuet personer som sitter eller har sittet i vervene og videoene blir delt på facebook, twitter og hjemmesiden. Forhåpentlig vil dette gjøre informasjonen om vervene og valget mer tilgjengelig for flere studenter. Arbeidet har blitt mer tidkrevende enn antatt og ble ikke ferdig etter planen. Vi håper parlamentet bidrar og deler informasjonen ut til resten av studentmassen. Etter innspill fra styret blir det til høsten satt opp et felles møte med utdanningsutvalget og FoU-utvalget for å finne ut av hvordan man kan få forskning mer integrert i utdanningen. Studentparlamentet la i sine innspill vekt på at det er viktig at alle studenter møter forskning tidlig i utdanningen. Vi har i samarbeid med prorektor Bjørg Kristin Selvik og viserektor for forskning, Eva Haukeland kommet til enighet om at det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på hvordan man konkret kan og ønsker å integrere forskning i utdanningene. Arbeidsgruppen skal bestå av en representant for de ansatte og en fra studentene fra hver avdeling. 4

5 Leder har vært i møte med byrådslederen i Bergen onsdag 14. mai. Hovedtemaet for møte var fadderukene. Sykkelvei mot Kronstad ble også løftet som sak. Både Studvest og BA har skrevet om Høgskolens egen shuttlebuss som skal gå mellom festplassen og Kronstad ved studiestart. Etter flere møter med kommunen og Skyss har man sett på ulike muligheter. Det er viktig at nåværende ansatte og studenter som skal være med neste år informeres om transportsituasjonen ved studiestart så snart som mulig. Det arbeides også med å få til nattavganger under fadderuken. Vi er her i dialog med fylkeskommunen, skyss og ledelsen. Vi har hatt et innledende møte med ledelsen angående lagermulighetene på Kronstad. Det ser her ut som om studentene vil få mulighet til å benytte seg av felleslageret på tomten, men at kontainere ikke kan avklares før vi er noe nærmere studiestart. Det har siden forrige møte vært gjennomført eksamenskampanje på høgskolen. Studentparlamentet stod på stand på alle avdelinger, en eller flere dager. Det ble delt ut frukt og brosjyrer med informasjon om sensur-, begrunnelse- og klagefrist. Det er fortsatt flere brosjyrer tilgjengelig dersom parlamentet ønsker å hjelpe oss å spre dette ut til studentene. Torsdag var styret representert på møtet hvor studentene møtte Dalai Lama. Dalai Lama la frem sine tanker om hvert individs ansvar for morgendagens verden. Styret skal fredag i møte med direktøren for SiB-kafe. Her skal tilbudet på Kronstad og Møllendalsveien diskuteres. Vi håper at vi under møtet får en avklaring på hva studentene kan vente seg ved studiestart 2014/2015 og orienterer nærmere om dette på SP-møtet. b) Orientering fra NSO Still til valg i de faglige komiteene i Norsk student organisasjon! Her er din mulighet til å påvirke ditt fagfelt på et nasjonalt plan. NSO skal velge 5 medlemmer i 10 forskjellige komiteer på det siste landsstyremøte for året mai. De mest aktuelle komiteene for studentene ved Høgskolen i Bergen er: - Faglig komite for helse- og sosialfag - Faglig komite for lærerutdanning og utdanningsvitenskap - Faglig komite for teknologisk utdanning - Faglig komite for økonomi- og ledelsesfag Dersom det er noe dere lurer på kan dere enten spørre de som har sittet i de ulike komiteene eller kontakte oss på kontoret. Still til valg her: 5

6 c) Orientering fra SiB Førre møte i Velferdstinget fann stad like før påske, og det er i skrivande stund ikkje mykje nytt å melde. Sidan neste møte i Velferdstinget ikkje finn stad før i september tillet vi oss å fortelje litt om planane fram mot sommarferien. Neste styremøte finn stad onsdag 30. april. På dette møtet skal konsernrekneskapet og styret si beretning for 2013 vedtakast. Velferdstinget vert orientert om dette i eiga sak. Studentane i styret orienterer munnleg om eventuelle vedtak som kan vere av interesse for Velferdstinget. Onsdag 7. mai reiser styreleiar til Oslo på møte i Samskipnadsrådet, og fredag 9. mai deltek styreleiar saman med VT-leiar på møte med tillitsutvala ved SiB sine studentbustadar. Strategien for skal vedtakast til hausten, og torsdag 15. mai er det heildags strategiseminar for styret. Leiar for Velferdstinget er invitert for å snakke om kva Velferdstinget meiner SiB må hugse på i det vidare strategiarbeidet. Kvart semester møtast studentane i styra til SiB, SiT og SiO. Vertskapet for samlinga rullerast mellom dei tre samskipnadane, og i vår er det Trondheim som er vertskap. Samlinga finn stad helga 30. mai. Vårens siste styremøte i SiB er lagt til torsdag 12. juni. Vidare er møteplanen for hausten som følger: torsdag 11. september, styreseminar torsdag til fredag 6. til 7. november og torsdag 11. desember. I desember skal Velferdstinget velje nye studentar til SiB sitt styre, og vi i styret oppmodar interesserte kandidatar om å allereie no ta kontakt dersom de har spørsmål om styrearbeidet. Det skal veljast både ordinære styremedlemer og styreleiar. d) Orientering fra Høgskolestyret Høgskolestyret møtte avdeling for helse og sosial der representanter fra avdelingen presenterte sine utfordringer og visjoner for avdelingen. Studentrådsleder fra Møllendalsveien, Thale Løvås presenterte studentenes utfordringer og arbeid frem mot sammenslåingen Kronstad/Møllendalsveien. Det kom frem at den alminnelige student trolig ikke har fått mye informasjon om flyttingen. Utdanningsdirektør Sonja Irene Dyrkorn svarer at det er planlagt informasjon som skal ut til studentene via ulike kanaler som post, facebook, mail etc. Både til nye studenter og de allerede studerende. Dette er noe som burde følges opp og sørges for at gjøres i god tid før studentene tar sommerferie. HiB er i gang med å forberede møte med NOKUT om den neste ph.d utdanningssøknaden i «kunnskapsbasert praksis i helsefag». Nytt av året er at det startes opp master i «fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø» på AL fra høsten av. I tillegg sendes det nå søknad om etablering av mastergrad på AIØ i «areal og eiendomsfag» til NOKUT. HiBs søkertall i Samordna opptak viser at vi holder samme nivået som i fjor, og styret ser seg fornøyde med søknadene totalt sett. AIØ og AHS går opp, barnehagelærerutdanningen og GLU 5-10 går ned på AL. 6

7 UiB går tilbake 7 %, og NHH har minus 11 %, så Bergen går ned nasjonalt sett. Oslo og Tromsø er de som går mest opp nasjonalt. Høgskolen overtok nøklene til nybygget 1. mai og flyttingen er i gang. Flere er allerede på plass på nye arbeidsplasser på Kronstad. I Møllendalsveien er prosjektene i rute og innflytting av nye miljø starter i midten av mai. Et forsterket kollektivtilbud mot de nye campusene er under utredning. Styret har mottatt to brev fra Studentparlamentet, Resolusjon Engasjementet må i hus! Dette ba vi om at kom opp som sak på neste møte nå når innplasseringen på Kronstad er klar. Brev om Uavhengig nettredaksjon vil bli tatt opp på neste møte i forbindelse med kommunikasjons strategi. Styret vedtok utkast til Open Access policy ved HiB og retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til Open Access publisering av vitenskapelige arbeider. Styret ønsket også å gå en evalueringsrapport etter pilotperioden, senest høsten Det ble presisert at dette er en prøveperiode, og at mer inngående politikk rundt Open Access vil bli utformet når vi ikke lengre er i startfasen. Rektor har fått publisert kronikk om kvalitet i høyere utdanning i BT, den ble adressert direkte til utdanningsministeren. Kronikken kan leses her: e) Orientering fra Velferdstinget Velferdstinget har satt i gang kampanjen #MinSiBkafé. Kampanjen har som formål å finne ut hva som er bra og mindre bra med SiB sine kaféer, for å gjøre våre SiB-kaféer enda betre. For å se og lese mer om kampanjen kan man så inn på: Til orientering så vil kafeen på Studentsenteret være lørdagsåpent i hele mai. SiB har vedtatt å selge Studia til det private forlaget Vigmostad & Bjørke. Du kan lese mer om salget og forlaget her: Da SP-UiB i løpet av de siste ukene har gjennomført valg vil det fra og med neste møte være en del nye representanter i VT. Det ble på forrige møte diskutert om VT-AU sin lønnede stilling skulle fastlåses. Dette innebærer at leders lønn blir vedtatt før budsjettmøtet, slik at VT-AU slipper å diskutere lønnssøknaden hvert år. Saken falt i sin helhet og budsjett og lønn til VT-AU blir tatt opp sammen med de andre budsjettsakene i høst. Fordelingssummen for 2015 er vedtatt og satt til å være kroner. 7

8 f) Orientering fra Utdanningsutvalget Mandag 05.mai. ble det avholdt møte i Utdanningsutvalget. Utvalget ble orientert om høgskolens opptakstall for studieåret 14/15. Totalt på HiB var det liten endring i søkertallene sammenlignet med fjoråret (en liten nedgang på 0,05 prosent). Søkertallene har gått noe opp AHS og AI, og noe ned på AL. Utvalget ble også orienter om studiestart Registering er satt til 20. august og undervisning starter opp fra og med 25 august. En av møtes saker var høgskolen i Bergen sin handlingsplan for Erasmus Erasmus+ er det klart største programmet for utvekslingssamarbeid som Norge deltar i. Utvalget gav innspill til handlingsplanen og på hvordan de mener høgskolen bør jobbe mot målsetningen om å øke andelen utreisende studenter og ansatte som drar gjennom programmet. Det ble blant annet lagt vekt på at informasjonen til studentene måtte bedres. Utvalget kom under møtet med konkrete innspill på Høgskolen i Bergen sitt høringssvar til UHR om: Nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse. g) Orientering fra FoU utvalget På fag- og forskningsansvarligs første møte i FoU-utvalget, som var i februar, fikk vi vite at Høgskolen i Bergen har fått godkjent sin første doktorgrad. Det blir et Ph.D.- studium i Studier av danning og didaktiske praksiser. Nå forbereder høgskolen seg på oppstart av dette studiet. Høgskolen har sendt inn en søknad om Ph.D. i kunnskapbasert praksis i helsefag. Her venter vi på svar fra NOKUT. På møtene får vi nå løpende statusrapport om arbeidet med å sende søknad om godkjenning av ph.d studiet ICT Engineering. Det jobbes også med å settes opp en arbeidsgruppe for å arbeidet mot en søknad om ph.d i Innovasjonspraksis i profesjons- og samfunnsperspektiv. Vi har diskutert Open Access, noe utvalget stiller seg meget positive til. De vil ha et publiseringsfond i funksjon før sommeren Høgskolen i Bergen deler hvert år ut en pris til en ansatt eller et fagmiljø som har gjort en ekstraordinær innsats innen Forsknings- og utviklingsarbeid, nasjonalt og internasjonalt. Alle avdelingene har nominert kandidater og utvalget skal velge vinneren under møte i Juni. 8

9 h) Orientering fra LMU utvalget Utvalet vart orientert om programmet for fadderveka. Offisiell studiestart er flytta til 20. august, for at dei nye studentane skal få registrere seg første dag. Ordinær undervisning byrjar ikkje før 25. august, som det tidlegare har blitt gitt beskjed om. LMU drøfta reglement for lesesalplassar og studentarbeidsplassar i Kronstad/Møllendalsveien. Søknadsfristar for reserverte lesesalplassar vart sett, og det vart beslutta at lesesalplassar skal fordelast av ein komité med representantar for studentar og administrasjon, basert på reglementet. I tillegg drøfta ein moglegheitene for å nytte eventuelle tomme gruppe- og klasserom som leseplassar, og vil prøve å finne ei enkel og oversiktleg ordning for å reservere rom til slik bruk. i) Orientering fra Internasjonal gjeng Internasjonal Gjeng (IG) skal være et fora for samarbeid mellom de internasjonalt ansvarlige i SRS, internasjonalt ansvarlig i SPS og Studentassistenten. IG har hatt et møte og kommet fram til at gruppen skal brukes for å dele erfaringer og se på hva vi kan gjøre sammen for at studentene ved alle avdelinger får god informasjon om utvekslingsmuligheter og hvordan vi kan hjelpe til når det gjelder innvekslingsstudenter. 9

10 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Marius Eidem Saksnr: 55/14 Gjelder: Valg (v) Arbeidsutvalget a) Leder Leder er medlem av styret og velges av parlamentet. Leder er, sammen med nestleder, ansvarlig for driften av Studentparlamentet. Leder er organisasjonens ansikt utad, og skal representere organisasjonen overfor eksterne aktører, samarbeidspartnere, høgskolen og media. Leder har ansvaret for: Å iverksette vedtak fattet i SP og styret Å tilrettelegge for studentmedvirkning Styremøtene og oppfølging av styret Den daglige driften av organisasjonen Å tilrettelegge for organisasjonens utvikling Håndtering av media og uttalelser utad Avvikling og forberedelse til parlamentsmøtene Økonomien Kontakt med eksterne samarbeidspartnere Leder og nestleder skal ikke sitte i studentråd, avdelingsråd eller høgskolestyret. Det skal velges 1 leder. b) Fagpolitisk nestleder Fagpolitisk nestleder er medlem av styret og velges av parlamentet. Fagpolitisk nestleder er, sammen med leder, ansvarlig for driften av Studentparlamentet og er leders stedfortreder. Fagpolitisk nestleder har ansvaret for: Driften av kontoret Profilering av SP HiB 10

11 Klagebehandling og informasjon om eksamensrettigheter Avvikling av kurs og konferanser i regi av SP HiB Kontakt med samarbeidspartnere utenfor HiB Kontakt med HS-medlemmene valgt blant studentene Leder og nestledere skal ikke sitte i studentråd, avdelingsråd eller høgskolestyret. Det skal velges 1 Politisk nestleder. c) Organisatorisk nestleder Fagpolitisk nestleder er medlem av styret og velges av parlamentet. Fagpolitisk nestleder er, sammen med leder, ansvarlig for driften av Studentparlamentet og er leders stedfortreder. Organisatorisk nestleder har ansvaret for: Driften av kontoret Gjennomføring av valg Kontakt og oppfølging av studentrådene Kontakt med interne samarbeidspartnere på HiB og Kontakt og oppfølging av representanter valgt av SP til råd, styrer, utvalg m.v. Organisatorisk nestleder er leder av SP HiBs valgkomité. Leder og nestledere skal ikke sitte i studentråd, avdelingsråd eller høgskolestyret. Det skal velges 1 organisatorisk nestleder. 11

12 STUDENTMEDLEMMER I HØGSKOLENS ORGANER d) Studentenes representanter i høgskolestyret Studentenes representasjon i høgskolestyret (HS) er bestemt i universitets- og høyskoleloven. Mandatet for representantene valgt blant studentene angir hva som forventes av disse i forhold til samarbeidet med SP HiB. Ved valg av representantene til HS bør de som stiller til valg avklare og informere om gjenværende studietid på høgskolen. Kandidatene bør på forhånd sette seg inn i hva som forventes av dem som representanter for studentene. HS representantene bør møte på alle parlamentsmøter, og informere parlamentsmøte om relevante saker som kommer til å bli, eller er, tatt opp i HS. Det forventes at HS representantene arbeider tett med AU og styret om saker som er relevante for studentene. Nestleder er HS representantenes kontaktperson i SP HiB. Det skal velges 2 representanter, 1 mann og en kvinne, samt 2 varaer, også de 1 mann og 1 kvinne. e) Klagenemndsrepresentantene Høgskolen i Bergen skal ha en klagenemnd, klagenemnda, som på styrets vegne skal avgjøre klagesaker og andre saker som nevnt i punkt 3 (jf. lov om universiteter og høgskoler 5-1). Det er to studenter med i nemnda. Representantene har møteplikt på klagenemndsmøtene. Representantene skal informere styret om hvilke saker som skal og har vært oppe i Klagenemnda, og utfallet av disse, innenfor bestemmelsene om taushetsplikt i forvaltningsloven. Det skal velges 2 representanter samt 2 personlige vara. f) Skikkethetsnemndrepresentanter Studentenes perspektiv skal sikres i saksbehandlingen ved representasjon blant studentene i Skikkethetsnemnda. Representantene har møteplikt på skikkethetsnemndas møter. Det skal velges 2 representanter og 2 vara, 2 fra Avdeling for Helse og Sosial og 2 fra Avdeling for Lærerutdanning. 12

13 g) Tilsettingsutvalgsrepresentant Utvalget tilsetter i stillinger på lavere nivå enn professor/dosent. Studentene er sikret medbestemmelsesrett gjennom én plass i tilsetningsutvalget. Representantene har møteplikt på tilsetningsutvalgets møter. Det skal velges 1 representant, samt 1 vara. h) Forsknings- og utviklingsutvalgsrepresentater FoU-utvalet skal være et rådgivende organ for høgskolens ledelse i saker som angår forsking-, utvikling- og nyskapingsarbeid (FoU/N). FoU-utvalet skal utforme forslag til strategi for det helhetlige arbeidet med FoU ved høgskolen. Strategien skal utformes ut fra føringer som gitt fra sentrale myndigheter og gjeldende strategisk plan for Høgskolen i Bergen. FoU-utvalet skal være en aktiv pådriver for FoU-arbeidet ved høgskolen. Representantane har møteplikt på FoU-utvalets møter. Det skal velges 1 representant og 1 vara. i) Landsstyrerepresentanene til NSOs landsstyre Representantene er SP HiBs utsendte til Landsstyret i NSO, og velges av parlamentet. Representantene skal holde seg oppdatert på SP HiB og NSOs vedtatte politikk og diskusjoner. Representantene skal diskutere vedtak som skal opp i Landsstyret med Leder, styret og parlamentet, så frem det er mulig, før det aktuelle landsstyremøte som skal behandle saken finner sted. Representantene har fullmakt til å uttale seg på vegne av SP HiB i Landsstyret i NSO. Representantene skal holde seg oppdatert på SP HiB og NSOs vedtatte politikk og diskusjoner og sørge for at studentene ved HiB sine synspunkter blir fremmet for landsstyret. Dersom SP HiB ikke har vedtatt politikk på det området som diskuteres skal representantene føre den politikk som etter deres syn vil være til det beste for studentene på HiB. Det skal velges 2 representanter og 2 vara. 13

14 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 56/14 Gjelder: Orientering fra Kronbar (o) Det er det siste møtet før sommeren og vi inviterer derfor styret i Kronbar for å orientere om hva som har skjedd siden opprettelsen av styret, og veien videre mot studiestart 2014/2015 og åpning av puben. 14

15 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 57/14 Gjelder: Rapportering fra arbeidsprogrammet (o) Dette er det siste studentparlamentsmøte for nåværende arbeidsutvalg. Vi ønsker derfor å orientere om status for de ulike målene studentparlamentet satt for året i arbeidsprogrammet. Arbeidsprogrammet vil bli gjennomgått med kommentarer på møtet. Det vil bli mulig å stille spørsmål til arbeidsutvalget på møtet. Arbeidsprogram for studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Høgskolen skal ha innført et digitalt rapporteringssystem til studiestart høsten Alle som underviser ved HiB skal ha oppdatert faglig kompetanse.. Høgskolen i Bergen skal innføre våre krav til publisering i Open Access. Studenter skal ansette som studentassistenter som kan bistå forelesere med håndtering og opplæring av nytt AV-utstyr på Kronstad og Møllendalsveien. Det skal i løpet av 2014 gjennomføres digital eksamen på alle institutt/program hvor dette er hensiktsmessig. Høgskolen i Bergen skal ta over «brakkelandskapet» hvor Statsbygg i dag har kontorer, og dette skal benyttes til studentarbeidsplasser og stille lesesalplasser. Studenter på bachelorgradsnivå skal ha mulighet til å delta i forskning Studentene ved HiB skal tilbys tilstrekkelig med stille lesesalsplasser. Alle fagutvalgsrapporter skal oversendes dekan for arkivering. Undervisningen ved høgskolen skal i størst mulig grad være universell utformet. Demokratitid skal være innført. Garderobemuligheter for syklende studenter. Høgskolen skal opprette en ny digital plattform, som skal erstatte alle de gamle. Høgskolen i Bergen skal ta del i prosjektet «Students at Risk» Bøtelegge institutt/program for sen levering av pensumlister. (Det må også settes frist) Opprette et incentivsystem på rombooking på Kronstad og MDV Studenthuset skal være for studenter. HiB skal legge til rette for at studenter kan ta andre fagfordypningsemner ved utvekslingsinstitusjonene enn det som tilbys på HiB. Studenten skal få innpass for dette i graden sin. Internasjonalt kontor skal innom alle klasser å informere om frister og utvekslingsmuligheter i god tid før frister for søknad om utveksling. 15

16 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Marianne Espelid Saksnr: 58/14 Gjelder: Digitalisering (d) Digitalisering er et høyaktuelt tema i norsk høyere utdanning og er i stadig utvikling. Styret ønsker derfor at SP-HiB utarbeider et dokument som danner er grunnlinje for hvorfor digitalisering er en sentral del av høyere utdanning og for dens utvikling. Vi ønsker at dokumentet skal ta for seg hva vi mener bør prioriteres. Det bør gjøres rede for hvordan vi ønsker det skal jobbes for og med digitalisering både på Høgskolen i Bergen, og også nasjonalt via NSO. Det er ønskelig at man i diskusjonen på møtet får frem hva parlamentet mener målet med digitalisering bør være. Hvordan kan digitalisering bidra til å bedre undervisningen og hvordan kan man bruke digitale verktøy for å få bedre tid til oppfølging og veiledning av studenter? Spørsmål og tema det kan reflekteres over i møtet og i dokumentet: Hvordan definerer vi digitalisering? Skal alle eksamener være elektronisk? Hvilke interaktive løsninger kan man se for seg? Er digitalisering et mål i seg selv? Hvilke innvesteringer mener vi høgskolen bør gjøre? Klassesett med ipad mentometerknapper osv. Skal det stilles krav om blant annet PC ved opptak av studenter? Tenk gjerne over hvilke konkrete tiltak du mener Høgskolen i Bergen bør prioritere og hvordan vi kan oppnå våre mål gjennom disse tiltakene. 16

17 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 59/14 Gjelder: Revidering av budsjett og ramme for kulturmidler (v) Revidering av ramme for tildeling av Kulturmidler Bakgrunn: «I 2006 ble semesteravgiften økt med 25 kroner for å delfinansiere utbyggingen av Det Akademiske Kvarter». I henhold til vedtak i Velferdstinget skal 1/6 av midlene innbetalt i årene fordeles via studentstyrene på de ulike institusjoner for å styrke studentkulturen ved disse institusjoner. Beløpet for Høgskolen i Bergen utgjør kroner » (utdrag fra tildelingsbrev) Saksfremlegg: Styret har innstilt på å ikke endre rammen for tildeling av kulturmidler, ettersom det er kroner igjen til fordeling det inneværende året. Styret begrunner dette videre med at studentparlamentet også har en meget høy egenkapital tilgjengelig som kan benyttes til å dele ut midler dersom studentparlamentet ønsker dette. Utdelingen går da gjennom budsjettposten «sponsormidler». Styret ser på det som positivt dersom kulturmidler er noe man har mulighet til å dele ut i mange år fremover og ønsker dermed ikke å bruke mer enn de midlene som allerede er avsatt til Det er per dags dato kroner igjen på kontoen for kulturmidler, og det vil være kroner igjen på kontoen ved årets slutt dersom resterende beløp deles ut. Innstilling: Styret innstiller at rammen for tildeling av kulturmidler blir værende på i FOR MOT AVHOLDENDE Revidering av budsjett: Studentparlamentets budsjett vedtas på kalenderårets siste parlamentsmøte og revideres på det siste møtet før sommeren. Styret har i sitt forslag til revidert budsjett endret på svært få poster. Vi ble tidlig enig i om at vi prinsipielt mente at revidering kun var nødvendig der en varig endring tilsier det. Slik at de to postene som er foreslått revidert er 3440 Tilskudd fra HiB og 7771 Bank og kortgebyrer. Ettersom vi har mottatt kroner mer en forventet og dette er endring vi ser på som varig i årene som kommer. Vi ser også at bankgebyrer er en kostnad som vil fortsette uten at vi forventet det ved budsjettstart. Utgiften vil være varig fordi vi vil fortsette å administrere studentorganisasjonenes bankkontoer, samt vår egen konto med kulturmidler som ikke er overført høgskolens system. Vi har valgt å ikke revidere poster som er overskredet, eller poster vi har sett ikke kommer til å bli brukt opp. Dette er en oppgave vi overlater til studentparlamentet ved saksbehandling av budsjettet for På denne måten vil eventuelle omprioriteringer i studentparlamentets budsjettering finne sted på det styrende møtet, når man har oversikt over hele årets drift og dermed også best grunnlag for å fatte et vedtak. 17

18 Det har generelt blitt brukt lite penger av årets budsjett. Dette må sees i sammenheng med at flere av de større utgiftspostene ikke har blitt tatt i bruk, som profilering og organisasjonskurs 2. Noter til midlertidig regnskap: Notene er kronologisk i samme rekkefølge som budsjettet Tilskudd fra HiB Endring på skyldes en økning i tildelingen fra HiB Renteinntekter Vi har ikke renteinntekter når vi er underlagt HiBs økonomisystem 6901 Telefon Høgskolen betaler telefon og abonnement. Det vil komme en kostnad på 1200 kroner, ettersom styret har vedtatt og dekke 200 kroner pr.mnd i 2014 til Marianne for bruk av privat telefon Bevertning for øvrig Grunnet at HiB billagsfører kan noen billag ha blitt plassert her Innkjøp av programvare Høgskolen har så langt sagt at de skal dekke de programmene vi har ønsket Driftsmateriell Tiltenkt for å investere i utstyr etter flytting til Kronstad Julebord 2540 kroner er en regning på leie av lokaler i 2013 som ble betalt over nyttår Sommerfest Arrangør kan informere om at kostnadene ikke vil overskride budsjett 7352 Styremiddager Maten har i hovedsak blitt laget hjemme hos styret, det er også midler igjen til en overlappingsmiddag før sommeren. (ca. 5000kr igjen til høsten) 5994 Annen Intern velferd SP-Grilling på taket skal dekkes av denne posten, men har så langt blitt bokført på post Bevertning for øvrig Motivasjonsseminar Ble billigere enn antatt grunnet lavt oppmøte Andre Kurs Det har ikke blitt avholdt kurs hittil i år. Psykuke og eksamenskampanjen vil bokføres på denne posten i mangel av post til kampanjer SP Valg En plakatregning på 3000 kroner fra 2013, ble betalt over nyttår og er dermed på årets regnskap Sponsormidler til revy, til BTS og til Kronbar. Vi har overskredet posten med så langt. Grunnet at søknadene har blitt utbetalt fra egenkapitalen vår fra HiB istedenfor fra Kulturmiddelkontoen på nett. Man kan overføre penger fra kulturmidlene for å dekke overskridelsen på denne budsjettposten. Studentparlamentet skal på møtet ta stilling til kulturmidler og videre sponsormiddelbruk for året Kjøp av tjenester Forbruket har vært lavere enn forventet ettersom vi ikke har leid inn noen til å fikse hjemmesidene, som var årsaken til den høye budsjetteringen. Man har begynt å lønne KK med 500 kroner pr. møte, og det vil også bli betalt fra denne posten. Med 9 møter i løpet av 2014 vil posten fint dekke lønnen til både ordstyrer og KK uten at posten revideres. Posten vil overskrides dersom det brukes like mye som først antatt på webdesign og nettsidedrift osv Gaver/premier Dette vil bli kjøpt inn med profileringsmateriell 7322 Profileringsmateriell Det har blitt kjøpt inn noe materiell til bruk på Landsmøtet til NSO og stands i løpet av våren. Samt en promo-video til studentparlamentet i sammenheng med den nye logoen. Posten vil bli brukt i stor grad når man lander på endelig bestilling før sommeren Kost/reise/diett 5211 kroner ble brukt på å sende en ekstra person til NSOs landsmøte, det har også blitt brukt litt penger på reise for representanter i praksis utenbys Bank og kortgebyr Vi har ikke lenger vår egen bankkonto i DnB, men administrerer fortsatt mange andre studentorganisasjoners kontoer på vårt organisasjonsnummer i Brønnøysund. Det var også avgifter fra fjoråret som måtte betales etter at pengene våre var overført til Høgskolen i Bergen. Velferd Kronbarstyret Vi vedtok i høst å bidra med velferd for personene som ønsket å få i gang en pub på Kronstad. Slik at planleggingsarbeidet som ble gjort før driften kom i gang ikke skulle gå utover den usikre økonomiske situasjonen til puben. 18

19 Innstilling: Styret innstiller at forslag til revidert budsjett blir vedtatt FOR MOT AVHOLDENDE Konto NAVN Vedtatt budsjett 2014 Midlertidig Regnskap 2014 Forslag til revidert budsjett 3440 Tilskudd fra HiB Renteinntekter SUM INTEKTER Kontor 6840 Aviser, tidsskrifter mm Telefon Bevertning for øvrig (overtidsmat og møtemat) , Innkjøp programvare Årlig lisens programvare Driftsmateriell (alt som har med drift av kontoret) - Note , Kontorrekvisita , Intern velferd 7413 Julebord (pro nr 50000) Sommerfest (pro nr 50001) Styremiddager (pro nr 50002) , Annen intern velferd Kurs og seminarer 6880 Motivasjonsseminar (pro nr 50003) , Organisasjonskurs 2 (pro nr 50004) Andre kurs , Kampanjer 7413 Studiestart (pro nr 50005) SP valg (pro nr 50006) Søknadsmidler 7323 Sponsormidler Representasjon Kjøp av andre tjenester (ordstyrere,kk nettsidedrift) Gaver/premier Profileringsartikler , Kost, reise, diett ,

20 7771 Bank- og kortgebyr Andre kostnader Overføring SiB 0 Velferd Kronbarstyret , SUM KOSTNADER , Inntekter Kostnader , RESULTAT , Kulturmidler: Vedlegg: SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 60/14 Gjelder: Lån til studentpub (v) Låneavtale mellom Kronbar og Studentparlamentet Studentbaren Kronbar er nå i etableringsfasen. De har lokaler, men de har ikke egenkapital og likviditet som kreves for å klare å igangsette faktisk drift. I en normalsituasjon vil et privat firma ta opp lån for å skaffe likviditet, men da blir det gjerne gjort med sikkerhet i private eiendeler gründeren tar i praksis risikoen selv. Organisasjonskonsulenten har hatt møte med DnB om mulige finansieringsløsninger og det endte med tre reelle alternativer: Alternativ 1: Kronbar får lån av høgskolen under høgskolens vilkår. Alternativ 2: Kronbar får lån fra studentparlamentet under studentparlamentets vilkår. Alternativ 3: Kronbar får lån (evt kassekreditt) fra DnB, med 100% sikkerhet fra studentparlamentet. 20

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte)

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte) fra Landsstyremøte 2 (LS2) 2010/11 26. 28. november 2010 Sørmarka kurs- og konferansesenter INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER LS2 00.05-10/11 Godkjenning av innkalling LS2 00.06-10/11 Godkjenning av saksliste

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4

Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Innhold FORORD... 3 KAPITTEL 1: STUDIEKVALITET... 4 Inntak av kvalifiserte studenter... 4 Kvalitetssikring av utdanningen... 4 Undervisningskvalitet... 5 Vurderingsformer... 6 Elitemiljøer... 7 Internasjonale

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer