Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her"

Transkript

1 Vår dato Telefon Vår ref. SP-møte E-post Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant NSO Styremedlem i SiB-styret Rektoratet Høgskoledirektør Kopi: Studentrådene Sentraladministrasjonen Norsk Studentorganisasjon Studentsamskipnaden i Bergen Bergen Teknikersamfund NHHS SP UiB Velferdstinget Studvest, BSTV og SriB MØTEINNKALLING Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her Dato: Torsdag Tid: 17:00 22:00 Sted: Nygårdsgaten 112, klasserom A-526 Kjære Studentparlament og alle gjester! På dette møtet skal vi blant annet revidere styringsdokumenter og vedta politikk på bruk av idrettsbygget. Det er bare å ta kontakt dersom du lurer på noe, eller vurderer å stille til valg. Vi på kontoret kan utdype mer om alle vervene. Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Anders Veggeland Leder Adresse Nygårdsgaten 112 Telefon Elektronisk post 5009 BERGEN

2 SAKSLISTE OG DAGSORDEN MAT: Det blir servert mat. Gi beskjed ved allergier og lignende. Det blir også servert frukt og snacks. 17:00-17:15 Enkel servering 17:15 17:20 27/14 Valg av ordstyrer og protokollunderskriver (v) 17:20 17:25 28/14 Godkjenninger (v) Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste og dagsorden. Oppmelding av saker til eventuelt 17:25 17:45 29/14 Orienteringssaker (o) Orientering fra styret Orientering fra NSO Orientering fra SiB Orientering fra Høgskolestyret Orientering fra Velferdstinget Orienteringer fra andre 17:45 17:50 30/14 Valg (v) 17:50 18:10 31/14 Presentasjon av Studenttorget v/ Ingvild Drejer (o) 18:10 18:20 32/14 Godkjenning av regnskap (o) 18:20 18:35 33/14 Revidering av vedtekter (v) 18:35 18:45 Pause 18:45 19:45 34/14 Revidering av styringsdokumenter (v) - Økonomireglement - Forretningsorden - Valgreglement - Mandat for Kontrollkomite 19:45 20:15 35/14 Sak til Landsmøtet for NSO (d) 20:15 21:00 36/14 Resolusjoner (v) - Idrettsbygg for studenter - Høgskolen i Bergen trenger en uavhengig nettredaksjon 21:00 21:20 37/14 Søknader (v) 21: /14 Eventuelt (d) 21:30 21:40 39/14 Møtekritikk (d) 2

3 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 27/14 og 28/14 Gjelder: Valg av ordstyrer og protokollunderskrivere, samt godkjenninger 27/14 Valg av ordstyrer og protokollunderskrivere Ordstyrer skal lede møtet, og er ansvarlig for hvordan møtet blir gjennomført. Protokollunderskriverne skal godkjenne møteprotokollen i ettertid, og påpeke eventuelle mangler eller uklarheter. Det er kun parlamentsmedlemmer som kan velges til dette. Forslag til vedtak: Håkon Berg velges til ordstyrer. Andreas Olsbø og Britt-Marie Andersson velges til protokollunderskrivere. FOR MOT AVHOLDENDE 28/14 Godkjenninger a) Godkjenning av innkallingen Innkalling er sendt ut i henhold til gjeldende styringsdokumenter. Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. FOR MOT AVHOLDENDE b) Godkjenning av saksliste og dagsorden, samt oppmelding av saker til eventuelt Sakslisten er lagt frem i henhold til gjeldende styringsdokumenter. Forslag til vedtak: Sakslisten og dagsorden godkjennes slik den foreligger, med eventuelle endringer. FOR MOT AVHOLDENDE 3

4 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 29/14 Gjelder: Orienteringssaker (o) a) Orientering fra styret Styret ble på forrige parlamentsmøte fulltallig og det har i perioden vært gjennomført opplæring av styrets nye medlemmer. Fagpolitisk nestleder har vært i en rekke møter med tema trafikkavvikling på Kronstad. Det ligger nå an til at Skyss setter opp en rekke avganger Sentrum-Kronstad. Frekvensen på de nåværende rutene i området økes og det settes opp en ny rute som går skyttel mellom Festplassen og Kronstad. Dette blir en midlertidig løsning, da bussene må snu på den plassen Høgskolen ønsker å bygge i fremtiden. Det jobbes også med å forbedre sykkelstier opp mot Kronstad. Det ser i midlertid ikke ut til at dette blir klart til studiestart høsten 2014, noe vi jobber for skal skjer. Det er viktig at studentene trygt kan komme seg til og fra campus. Fagpolitisk nestleder deltok på ledersamling, som NSO arrangerte i Oslo. Her var tema budsjettforhandling. Erna Solberg deltok og det ble lagt stort press fra landets ledere om at studentene må prioriteres i neste års statsbudsjett. UH-nett Vest arrangerte 3-4. mars en årlig konferanse med tema digitalisering og utvikling. Det var også møter i de ulike undergruppene i UH-nett vest, her deltok fagpolitisk nestleder som representant i studentrådet. Studentparlamentet har siden sist møte lansert ny profil. Organisatorisk nestleder har i samarbeid med studentrådene på Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) jobbet med utarbeiding av felles vedtekter. Vedtektene har vært ute på høring i studentrådene. Han har utover dette deltatt på studentrådenes møter. I møte om ny publiseringsplattform (Episerver) kom det frem at sidene til høgskolen skal renoveres. Det skal fokuseres på et renere design med enklere funksjonalitet. Det er enda ingen offentlige skisser, med det jobbes med hovedmalene. Timeplanlegging og booking på Kronstad Det legges opp til «staggered start» hvor studentene begynner timene klokken og kl. 9 for å fordele belastningen på kollektivtrafikken og sykkelveiene. Fire klasser på sykepleie er større enn de undervisningsrommene vi får på Kronstad. De siste som kommer til forelesning og ikke får plass i undervisningsrommet må dermed belage seg på å se en streamet forelesning i et annet rom. Pga. krav til brannsikkerhet er det ikke lov å overfylle undervisningsrommene. Det legges opp til demokratitid fra kl. 14 på onsdager. Normal eksamenstid vil bli mellom 8 og 17. Det legges opp til at lærere ikke kan booke klasserom selv. Alt må gå gjennom programansvarlige og timeplanlegger. Dette kan føre til mindre rom for fleksibilitet og misforståelser. Det utredes om det er mulig å bygge ut og oppgradere det blå bygget til kontorplasser. Det blir sannsynligvis en Mazemap-app med muligheter for booking av grupperom. Møllendalsveien Studentorganisasjonene får to kontorplasser i MDV 8 andre etasje. HiB har tatt over en etasje til i MDV 8 som gir et ekstra areal på 1075 m2 til fire nye undervisningsarealer. Det kommer i tillegg 4

5 15 nye kontorplasser i MDV 6. På spørsmål om det ble frigjort kontorer andre steder svarte prosjektdirektøren at det ble det ikke. Ny læringsplattform Uninett har kontaktet alle høgskoler og universiteter om en felles avtale for å prøve ut læringsplattformen Canvas. - Canvas er en relativt ny plattform bygget fra grunnen opp med høyere utdanning i fokus. Integrert facetime-funksjonalitet, chat, tilgjenglighet og mulighet for å integrere facebook, google+, hangouts, skype, etc. - Har en egen app for android og iphone/ipad med bl. a. mentometerknappfunksjonalitet(!) - Vi følger samtidig opp tilbud fra uninett om ubegrenset skylagring(box.com) og tilbud fra Microsoft om gratis web-basert office for studenter og ansatte Media: Studentparlamentet har siden forrige møte vært i media med en rekke saker. BA-sak om trafikkavvikling: Studvest-sak om møte med byrådsleder: Studvest-sak om plassmangel i studenthuset: BSTV sak om økte leiekostnader: b) Orientering fra NSO c) Orientering fra SiB d) Orientering fra Høgskolestyret e) Orientering fra Velferdstinget På velferdstingsmøtet ble det vedtatt en resolusjon på bakgrunn av en uthevning i arbeidsprogrammet 6.1 Kreva at SiB betre synleggjer kva tilbod dei har til studentane. Viktig informasjon i riktig kanal er reolusjonen der Velferdstinget mener at en trenger færre innlegg om SiB sine tilsatte på Facebook og giftemål på Snapchat og flere innlegg om dagens måltid i kaféene og hvilke tilbud studentenes psykiske helsetjeneste har. Direktør for SiB Helse og Rettleiing Hege Råkil orienterte om tilbudet til SiB om psykisk helse, helsestasjonen, karrieresenteret og veiledningstjenesten. 5

6 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Marius Eidem Saksnr: 30/14 Gjelder: Valg (v) Følgende verv er til valg: Kontrollkomiteen Biblioteksrådet a) Kontrollkomité Kontrollkomitéen (KK) skal sette seg inn i gjeldende styringsdokumenter, voteringsordener og relevante lover og forskrifter. KK skal kontrollere at vedtak skjer i samsvar med vedtektene og vedtak fattet av SP. Kontrollkomiteen skal få tilsendt protokoll fra styremøter, og skal gjennomgå disse og se til at de er i henhold til vedtektene. Dersom det har skjedd noe uregelmessig har KK ansvar for å melde fra om dette. KK skal videre sjekke at vedtak som har blitt fattet har blitt gjennomført. På SP-møter skal KK fungere som tellekorps, og holde oversikt over hvor mange personer det er i salen. Det er KK som deler ut og samler inn stemmesedler ved skriftlige valg. Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett, men har ikke adgang til å uttale seg politisk i saker. Medlemmer i KK kan ikke sitte i SP, styret eller ha andre verv i SP. Medlemmer i KK kan heller ikke være ansatt ved HiB, dette gjelder ikke studenter i deltidsstillinger som f.eks. studentassistent, bibliotekvakt, studentvakt. I tvilstilfeller kan SP avgjøre habilitet. KK skal etter endt parlamentsår avgi rapport til SP om komiteens Kontrollkomiteen (KK) skal til enhver tid ha oversikt over de gjeldende styringsdokumenter for SP og se til at SPs daglige virke og møtevirksomhet foregår i henhold til disse og god organisasjonsskikk. Det skal velges én representant til KK. FOR MOT AVHOLDENDE b) Biblioteksrådet Det skal velges én representant til Biblioteksrådet. FOR MOT AVHOLDENDE 6

7 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Marianne Rødseth Espelid Saksnr: 31/14 Gjelder: Presentasjon av studenttorget v/ Ingvild Drejer (o) Fra og med høsten 2014 blir det lagt opp til et Studenttorg hvor studentene kan henvende seg. Dette vil være en samlet arena hvor studenter skal kunne få svar på de spørsmål de måtte ha, uavhengig av spørsmålets art. Det legges opp til at man her skal kunne få veiledning og oppklaring i spørsmål som omhandler praksis, eksamen, utveksling og lignende. Ingvild Dreier er nylig ansatt for å lede Studenttorget. Hun kommer til studentparlamentsmøtet for å presentere seg selv og Studenttorget. Tenk gjerne over om du har spørsmål og/eller innspill til driften av Studenttorget. 7

8 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 32/14 Gjelder: Godkjenning av regnskap (o) Som nevnt på forrige møtet fant vi en liten differanse mellom det regnskapet viste og det bankutskriften viste. Dette har nå økonomiseksjonen ved HiB sett på, og som det kommer frem av uttalelsen (under saken) skal dette nå være i orden. Følgende er konsulentens forklaring av den uttalelsen: Ved inngangen til 2013 hadde vi ,06 kr på konto. Vi overførte deretter kr til kulturmiddelkontoen som er utenfor regnskapet, ergo blir det regnskapsmessig å anse som en utgift (selv om vi fortsatt har pengene). Vi fikk så tilskudd fra HiB for 2013 på kroner kr Fra starten av 2013 frem til vi gikk over til å ha regnskap hos HiB hadde vi utgifter på kroner ,92kr hadde vi altså ,14 kr på konto (sum av overstående). Fra vår gamle konto hadde vi utgifter på kroner 3862,37 kr fra og frem til Denne kontoen ble i perioden kun brukt til å betale gebyr for banktjenester som er låst til kontoen. Vi hadde i samme periode renteinntekter på kroner 956,99kr Ved årsslutt 2013 hadde vi ,76kr på konto. Et årvåkent blikk legger gjerne merke til at det ser ut som om vi ikke har brukt penger i løpet av høsten. Dette skyldes av høgskolen i en overgangsperiode la ut for våre utgifter. Vår gjeld til høgskolen var ved inngangen til 2014 på ,52kr som er de faktiske utgiftene våre for høstsemesteret Reelt hadde altså studentparlamentet ,24kr ved utgangen av I tillegg til dette kommer kulturmidlene på kroner kr. Total egenkapital var derfor ved utgangen av 2013 på kroner ,24kr. Støtte for 2014 vil komme i

9 Regnskap 2013 Revidert SUM av poster så langt NR Konto NAVN budsjett 2013 Regnskapsført Tilskudd fra HiB , Renteinntekter - 0? Annen inntekt SUM INTEKTER , ,00 0 Kontor Aviser, tidsskrifter mm , Telefon Bevertning for øvrig (overtidsmat og 50 møtemat) 000, , Innkjøp programvare 5 000, Årlig lisens programvare 500,00 89, Driftsmateriell (alt som har med drift 9 000,00 av kontoret) 9886, Kontorrekvisita 1 500, ,5 Intern velferd 7413 Julebord (pro nr 50000) , , Sommerfest (pro nr 50001) , , Styremiddager (pro nr 50002) , , Annen intern velferd 5 000, ,78 Kurs og seminarer 6880 Motivasjonsseminar (pro nr 50003) Organisasjonskurs 2 (pro nr 50004) Andre kurs Kampanjer 7413 Studiestart (pro nr 50005) , , SP valg (pro nr 50006) , ,23 10 Søknadsmidler 7323 Sponsormidler , UTENFOR SYSTEM Kulturmidler , Representasjon 4 000, , Kjøp av andre tjenester (ordstyrere, nettsidedrift) , Refusjon/tilskudd til SiB (betaling for ekstra -35 nestleder) 000, Gaver/premier 5 000, Profileringsartikler , , Kost, reise, diett , , Bank- og kortgebyr , Andre kostnader ,07 Kulturmidler SUM KOSTNADER , ,25 Inntekter , ,00 Kostnader , ,25 RESULTAT , ,75 Note: Det står at det var budsjettert med kr til kulturmidler mens vi har brukt kr. Dette er litt misvisende da det var meningen å overføre kr til en egen konto og deretter bruke inntil kr fra denne kontoen. Dette tenkte man ikke skikkelig gjennom da man la budsjettet for Ettersom det ikke ble brukt kulturmidler gjør det saken dog noe enklere. 9

10 De kr er nå ikke summert inn i «sum kostnader», og resultatet inkluderer derfor heller ikke en utgift på kr, ettersom det er en utgift fra vårt regnskapssystem til en annen intern post. Ved behov kan dette forklares i møtet. Brev fra regnskapsavdelingen Hei Jeg fant noe små feil ellers stemte regnskapet. Innbetaling fra HiB må ha minustegn i regnskapet Her er oversikt IB , Kultur midler(-) 000, Innbetaling fra HiB 000,00 Regnskap pr ,92 Bank pr 31/ ,14 Omkostninger fra augdesember 3 862,37 Rente inntekt 956,99 UB- Bank pr 31/ ,76 Regnskap via HiB , hadde dere i banken kr , utbetalt kultur midler kr ,- ( ifølge kontoutskrift januar 2013) HiB overførte kr ,( årete tilskudd ,- minus kr ,-) Fra til forbruk kr ,92 ( ifølge kontoutskrift, utenom kultur midler ig overføring fra HiB) Omkostninger for august- desember kr. 3968,37 ( ifølge kontoutskrift) Rente inntekt kr. 956, Saldo bank kr ,76 ( ( , , , ,99 = ,76) stemmer med bank konto utskrift. Regnskap fra HiB kr ,52 er ikke trukket fra deres bank konto. Dette er en forskudd betaling fra HiB, vil bli registeret i Ta kontakt hvis du lurer på noe. Med vennlig hilsen Subathira V Murugendran Subathira V Murugendran Leder regnskapskontoret Postboks Bergen Tlf: Studentparlamentet tar regnskap 2013 til etteretning. 10

11 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Marianne Rødseth Espelid Saksnr: 33/14 Gjelder: Revidering av vedtekter (v) Forslag nr: 1 Forslagsstiller: Kontrollkomiteen Endringsforslag Paragraf: 7 Avsnitt: Dagens ordlyd: (1) SP HiB skal ha en kontrollkomité (KK) bestående av én leder og to medlemmer. Komiteens medlemmer velges på konstituerende møte. Komiteen utpeker selv leder. (2) KK skal føre tilsyn med arbeidet til alle organer ved SP HiB, og påse at de arbeider innenfor det mandat de er gitt av parlamentet. KK skal ikke uttale seg politisk eller uttale seg utad på vegne av organisasjonen. (3) KK har møteplikt på parlamentsmøtene. (4) Nærmere bestemmelser for KK vedtas i eget mandat. Forslag: Ny ordlyd: Styrets innstilling: Endre ordlyden i punkt 2, og dele punktet i to. (1) SP HiB skal ha en kontrollkomité (KK) bestående av én leder og to medlemmer. Komiteens medlemmer velges på konstituerende møte. Komiteen utpeker selv leder. (2) KK skal føre tilsyn med arbeidet til alle organer ved SP HiB, og påse at de arbeides innenfor gjelden vedtekter, mandater og vedtak fattet av parlamentet. KK skal informer det aktuelle organet og styret umiddelbart, eller snarest mulig i ettertid, om overtredelser finner sted. KK sine tolkinger kan overprøves av parlamentet med 2/3 flertall. (3) KK skal ikke uttale seg politisk eller uttale seg utad på vegne av organisasjonen. (4) KK har møteplikt på parlamentsmøtene. (5) Nærmere bestemmelser for KK vedtas i eget mandat. Forslaget vedtas Forslag nr: 2 Forslagsstiller: Kontrollkomiteen Endringsforslag Paragraf: 14 Styringsdokumenter Avsnitt: Punkt (1) Dagens ordlyd: (1) Vedtektene er det øverste gjeldende styringsdokument 11

12 for SP HiB. Dersom andre dokumenter kommer i strid med vedtektene skal bestemmelsene i vedtektene gjelde. Forslag: Ny ordlyd: Styrets innstilling: Endre punkt (1) for å presisere at vedtektene ikke kan fravikes. (1) Vedtektene er det øverste gjeldende styringsdokument for SP HiB og kan ikke fravikes. Dersom andre dokumenter kommer i strid med vedtektene skal bestemmelsene i vedtektene gjelde. Forslaget vedtas 12

13 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Marianne Rødseth Espelid Saksnr: 34/14 Gjelder: Revidering av styringsdokumenter (v) Forslag til endring av økonomireglementet Forslag nr: 1 Forslagsstiller: Styret Endringsforslag Paragraf: 10 Avsnitt: 1-5 Dagens ordlyd: 10 Sponsormidler (1) Sponsormidler skal stimulere til nyskapning, motivasjon og sosiale aktiviteter. Fellesarrangementer på tvers av avdelingene skal prioriteres. Sponsormidlene utbetales som prosjektstøtte til enkeltarrangementer og tildeles ikke som driftsstøtte. (2) Søknad om sponsormidler skal sendes styret før prosjektstart. Dersom søknaden skal behandles av parlamentsmøte må den være styret i hende senest to uker før behandlende parlamentsmøte. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak. (3) Søknad inntil kroner fem tusen behandles av styret. Søknader over kroner fem tusen behandles av parlamentsmøte. (4) Søknad om midler skal inneholde: 1) Opplysninger om prosjektets formål. 2) Beskrivelse av prosjektet. 3) Fremdriftsplan. 4) Budsjett og finansieringsplan. Innvilgede søknader utbetales etterskuddsvis. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak. (5) Før utbetaling etter 10 (4) kan finne sted skal det fremlegges en rapport for prosjektet til styret. Rapporten skal inneholde: 1) Aktivitetsrapport. 2) Regnskap. 3) Kopi av bilag. Forslag: Ny ordlyd: Forenkling av søknadsreglementet. I forslaget ligger det at man kan søke støtte til drift og oppstart av nye organisasjoner, samt prosjekt og arrangement, som retter seg mot en større del av studentmassen ved Høgskolen i Bergen. Det spesifiseres også at man ikke kan kryss-subsidiere alkohol og rent teknisk hvor man skal forvalte penger til søknader. 10 Søknadsmidler (1) Søknadsmidler skal gå til kulturelle aktiviteter, 13

14 arrangementer og prosjekter som retter seg mot en større del av studentmassen ved Høgskolen i Bergen. (2) Søknadsmidler innvilges ikke til interne matutgifter, profileringsklær og interne arrangement i organisasjoner. (3) Arrangementer med alkoholservering kan søke, men direkte støtte- eller kryss-subsidiering av alkohol dekkes ikke. (4) Søknader skal sendes Studentparlamentsstyret før behovet oppstår. Dersom søknaden skal behandles av parlamentsmøte må den være styret i hende senest to uker før behandlende parlamentsmøte. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak. (5) Søknader på inntil 5000kr behandles av styret. Søknader over 5000kr behandles av parlamentsmøte. (6) Søknad om midler skal inneholde: a. Opplysninger om prosjektets formål. b. Beskrivelse av prosjektet. c. Fremdriftsplan. d. Budsjett og finansieringsplan. (7) Innen 1 måned etter arrangementsslutt skal det fremlegges en rapport for prosjektet til Studentparlamentsstyret. Rapporten skal inneholde: a. Kopi av bilag. b. Aktivitetsrapport. c. Regnskap. (8) Det skal hvert år settes et øvre tak for søknadsmidler, fortrinnsvis ved ordinær budsjettbehandling. (9) Søknader finansieres fra Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen sitt Kulturmiddelfond. Parlamentet kan gjennom budsjett overføre penger fra budsjettet til kulturmiddelfondet. Styrets innstilling: Forslaget vedtas Forslag nr: 2 Forslagsstiller: Styret Strykningsforslag Paragraf: 14 Avsnitt: Hele Dagens ordlyd: 14 Kulturmidler (1) Kulturmidler skal stimulere til nyskapning, motivasjon og kulturelle aktiviteter. Kulturmidler kan også oppfordre til og bidra til oppstart av kultur-relaterte studentorganisasjoner, men ikke finansiere kontinuerlig drift av disse. Midlene må gå til studentkulturfremmende tiltak. Fellesarrangementer og organisasjoner som er åpne på tvers av avdelingene skal prioriteres. Kulturmidler utbetales som prosjektstøtte til enkeltarrangementer og tildeles i utgangspunktet ikke som driftsstøtte. (2) Søknad om kulturmidler skal sendes styret i god tid før prosjektstart. Dersom søknaden skal behandles av parlamentsmøte må den være styret i hende senest to uker 14

15 før behandlende parlamentsmøte. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak. Søknad om kulturmidler kan sendes av studentorganisasjoner med tilknytning til HiB og/eller av studenter ved HiB som ønsker å gjennomføre eller starte studentkulturfremmende prosjekt eller studentorganisasjon. (3) Søknader på inntil kroner fem tusen behandles av styret. Søknader på over kroner fem tusen behandles av Studentparlamentet på parlamentsmøte. (4) Søknad om midler skal inneholde: 5) Opplysninger om prosjektets og/eller organisasjonens formål. 6) Beskrivelse av prosjektet og/eller organisasjonen. 7) Fremdriftsplan. 8) Budsjett og finansieringsplan. Innvilgede søknader utbetales etterskuddsvis. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak dersom utbetaling i forkant er en forutsetning for at et prosjekt kan gjennomføres, eller en organisasjon kan starte opp, og dette blir godtatt av de samme som vedtar søknaden. For å få innvilget utbetaling i forkant må det forklares grundig i søknaden hvorfor dette er nødvendig Forslag: Ny ordlyd: (5) Før utbetaling etter 10 (4) kan finne sted skal det normalt fremlegges en rapport for prosjektet til styret. Ved unntak der utbetaling skjer i forkant skal rapporten fremlegges i etterkant. Dersom dette ikke blir gjort må pengene betales tilbake. Rapporten skal inneholde: 4) Aktivitetsrapport. 5) Regnskap. 6) Kopi av bilag. Stryke hele som konsekvens av forslag 1 som samordner alle søknader. Strykes Styrets innstilling: Forslaget vedtas Forslag nr: 3 Forslagsstiller: Styret Strykningsforslag Paragraf: 3.1 Avsnitt: Hele Dagens ordlyd: (1) Parlamentet vedtar i februar hvert år organisasjonens budsjett. Budsjettet skal revideres på første møte etter sommeren. Forslag: Ny ordlyd: Strykes 15

16 Styrets innstilling: Forslaget vedtas Forslag nr: 4 Forslagsstiller: Styret Endringsforslag Paragraf: 4.4 Avsnitt: Hele Dagens ordlyd: 4 (4) Ved innkjøp som ikke er av rutinemessig art skal styret gjøre vedtak om innkjøp dersom den totale innkjøpskostnaden overstiger tre tusen kroner. Dersom den totale innkjøpskostnaden overstiger seks tusen kroner skal vedtak om innkjøp gjøres av parlamentsmøte. Forslag: Forenkle ordlyden og øke handlingsrommet til de utøvende organene. Ny ordlyd: 4 (4) Innkjøp over kr skal behandles i studentparlamentsmøte. Innkjøp over 5.000kr skal behandles i studentparlamentsstyret. Denne paragraf gjelder ikke ved rutinemessige innkjøp. Styrets innstilling: Forslaget vedtas Forslag nr: 5 Forslagsstiller: Styret Strykningsforslag Paragraf: 7.3 Avsnitt: Hele Dagens ordlyd: 7 (3) Arbeidsutvalget får dekket klippekort på buss/bybane. Forslag: Ny ordlyd: Styrets innstilling: Ved samlokalisering faller også behovet for transport betydelig. Dersom dagens ordlyd ivaretas må det sees som et velferdsgode. Strykes Forslaget vedtas Forslag nr: 6 Forslagsstiller: Styret Endringsforslag Paragraf: 11.1 Avsnitt: Hele Dagens ordlyd: 11 (1) Styre- og valgkomitémedlemmer får etter endt periode en kompensasjon for telefonutgifter på henholdsvis 250 og 200 kroner. Organisasjonskonsulenten kan søke om dekning av inntil to hundre kroner per måned Forslag: Organisasjonskonsulenten får i dag dekket telefonutgifter gjennom arbeidskontrakten. Dermed faller behovet for at SP dekker dette bort. 16

17 Ny ordlyd: Styrets innstilling: 11 (1) Styre- og valgkomitémedlemmer får etter endt periode en kompensasjon for telefonutgifter på henholdsvis 250 og 200 kroner. Forslaget vedtas 17

18 Forslag nr: 7 Forslagsstiller: Styret Endringsforslag Paragraf: 11.2 Avsnitt: Hele Dagens ordlyd: 11 (2) Andre som utfører oppdrag på vegne av Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen kan søke om dekning på lik linje med organisasjonskonsulenten. Forslag: Som følge av forslag 6 er det rart å referere til noen som ikke får kompensasjon. Ny ordlyd: 11 (2) Andre som utfører oppdrag på vegne av Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen kan søke om dekning av telefonutgifter. Styrets innstilling: Forslaget vedtas Forslag til endring av valgreglement Forslag nr: 1 Forslagsstiller: Kontrollkomiteen Endringsforslag Paragraf: 7 Valgmetode ved skriftlig valg Avsnitt: Punkt (2) Dagens ordlyd: (2) Så mange kandidater som man ønsker å stemme på skrives på stemmeseddelen i prioritert og nummereres fra 1 til så mange kandidater det stemmes på. Det kan skrives opp ett fritt antall kandidater, fra ingen til så mange som det er plasser det skal velges til.. Forslag: Ny ordlyd: Styrets innstilling: Endre kravet til hvor mange kandidater det kan stemmes på. (2) Kandidater man ønsker å stemme på skrives på stemmeseddelen i prioritert rekkefølge og nummereres 1, 2, 3 osv., der 1 er høyeste prioritering. Det kan skrives opp ett fritt antall kandidater, fra ingen (blanke stemmer) til alle kandidatene som stiller til valg. Nummerering av kandidatene må være etterfølgende. Forslaget vedtas Forslag til endring av Forretningsorden Forslag nr: 1 Forslagsstiller: Kontrollkomiteen Tilleggsforslag Paragraf: 4 Forhandlingene Avsnitt: Dagens ordlyd: Forslag: Nytt punkt plasseres på hensiktsmessig plass, f.eks. mellom dagens punkt (3) og (4) Ny ordlyd: Strek kan oppheves med 2/3 flertall. Styrets innstilling: Forslaget vedtas 18

19 Forslag nr: 2 Forslagsstiller: Kontrollkomiteen Tilleggsforslag Paragraf: 7 Generelle bestemmelser Avsnitt: Dagens ordlyd: Forslag: Nytt punkt (2) om fravikelse Ny ordlyd: Forretningsorden kan fravikes i enkeltsaker med 2/3 flertall. Styrets innstilling: Forslaget vedtas Forslag til endring av Mandat for Kontrollkomiteen Forslag nr: 1 Forslagsstiller: Kontrollkomiteen Endringsforslag Paragraf: 2 Arbeidsoppgaver Avsnitt: Første avsnitt Dagens ordlyd: KK skal sette seg inn i gjeldende styringsdokumenter, voteringsordener og relevante lover og forskrifter. KK skal kontrollere at vedtak skjer i samsvar med vedtektene og vedtak fattet av SP. Kontrollkomiteen skal få tilsendt protokoll fra styremøter, og skal gjennomgå disse og se til at de er i henhold til vedtektene. Dersom det har skjedd noe uregelmessig har KK ansvar for å melde fra om dette. KK skal videre sjekke at vedtak som har blitt fattet har blitt gjennomført. Forslag: Endre «Kontrollkomiteen skal få tilsendt protokoll fra styremøter, og skal gjennomgå disse og se til at de er i henhold til vedtektene.» til «Kontrollkomiteen skal gjennom jevnlig dialog følge opp styrets virke.» Ny ordlyd: KK skal sette seg inn i gjeldende styringsdokumenter, voteringsordener og relevante lover og forskrifter. KK skal kontrollere at vedtak skjer i samsvar med vedtektene og vedtak fattet av SP. Kontrollkomiteen skal gjennom jevnlig dialog følge opp styrets virke. Dersom det har skjedd noe uregelmessig har KK ansvar for å melde fra om dette. KK skal videre sjekke at vedtak som har blitt fattet har blitt gjennomført. Styrets innstilling: Forslaget vedtas Forslag nr: 2 Forslagsstiller: Kontrollkomiteen Endringsforslag Paragraf: 2 Arbeidsoppgaver Avsnitt: Tredje avsnitt Dagens ordlyd: Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett, men har ikke adgang til å uttale seg politisk i saker. Medlemmer i KK kan ikke sitte i SP, styret eller ha andre verv i SP. Medlemmer i KK kan heller ikke være ansatt ved HiB, dette gjelder ikke studenter i deltidsstillinger som f.eks. studentassistent, 19

20 Forslag: Ny ordlyd: Styrets innstilling: bibliotekvakt, studentvakt. I tvilstilfeller kan SP avgjøre habilitet. Endre «eller ha andre verv i SP» til «eller ha verv der man direkte representerer SP» Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett, men har ikke adgang til å uttale seg politisk i saker. Medlemmer i KK kan ikke sitte i SP, styret eller ha verv der man direkte representerer SP. Medlemmer i KK kan heller ikke være ansatt ved HiB, dette gjelder ikke studenter i deltidsstillinger som f.eks. studentassistent, bibliotekvakt, studentvakt. I tvilstilfeller kan SP avgjøre habilitet. Forslaget vedtas 20

21 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 35/14 Gjelder: Sak til landsmøtet for NSO (d) Landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon (NSO) nærmer seg. I den sammenheng ønsker Studentparlamentets delegasjon innspill og synpunkter i saken angående styringsmodellen til Norsk studentorganisasjon. Dagens styringsmodell: Landsmøte består av representanter fra alle medlemslagene ( tillitsvalgte) avholdes en gang i året og er det øverste organet. Landsstyret er det øverste organet mellom landsmøtene, møtene avholdes fem ganger i året og består av tillitsvalgte fra hver valgkrets (samskipnad) totalt ca representanter. Arbeidsutvalget består av seks heltidsansatte tillitsvalgte, ansvarlig for den daglige drift og følge opp vedtak og politikk fra landsmøte og landsstyret. Endringsforslagene til styringsmodellen går i hovedsak ut på å endre landsstyre til et sentralstyre. Et sentralstyre vil bestå av 13 representanter valgt på landsmøtet, og vil på denne måten representere alle studentene i Norge. Mandatet til sentralstyre vil også være gitt av det øverste organet (landsmøte) i motsetning til dagens ordning hvor lokallagene velger egne representanter. Dette vil føre til færre representanter og hyppigere møtevirksomhet. For å lese alle forslagene knyttet til landsstyre/sentralstyre gå inn på: 21

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no

Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Vår dato Vår ref. 25.10.13 SP-møte 08-13 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no PROTOKOLL MØTE 08-2013, 3.oktober Til stede: AI: Adi

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 23. september 2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det kalles herved inn til det tiende møtet i Studentparlamentet 2013.

MØTEINNKALLING. Det kalles herved inn til det tiende møtet i Studentparlamentet 2013. Vår dato Vår ref. 28.11.13 SP-møte 09-13 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Påtroppende parlamentsmedlemmer

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 Tid: Mandag 31. oktober 2016 Møtestart kl. 17:00,

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 11.04.14 Telefon Vår ref. SP-møte 02-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

FORELØPIG INNKALLING

FORELØPIG INNKALLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tid: Mandag Møtestart kl. 17:00 Servering av mat fra kl. 16:30 FORELØPIG INNKALLING Møte i Studentparlamentet, UiB Sted:

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for informatikk, Remmen Møtedato: 19.10.06 Arkivref: jg/69-06 Innstilling fra: Nestleder Saksbehandler: Jørgen Grannes Saksnr: 69-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Avd IR, Sarpsborg Møtedato: 02.02.06 Arkivref: wwg/02-06 Innstilling fra: - Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 02-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter innkaller herved våre medlemmer til Landsmøtet 2016. Landsmøtet holdes på Sørmarka konferansehotell utenfor Oslo helgen

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 21. september 2016 Tid: kl. 16.00

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Sarpsborg Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 62-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/15

Endelig innkalling VT 03/15 Endelig innkalling VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Endelig innkalling VT 03/15 Side 1 av 11 Tirsdag 14. april Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Forretningsorden for SDSN

Forretningsorden for SDSN Forretningsorden for SDSN Forretningsorden er underlagt SDSNs vedtekter. Kapittel 1. Gjennomføring av møter 1.1 Konstituering Opprop 1.2 Lukking av møtet Møtene i PF, CS og SR er åpne- PF/CS kan, med 2/3

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 18. november 2014

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no

Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Vår dato Vår ref. 24.10.13 SP-møte 09-13 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 20. 11. 2015 Tid 12:00-14:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte

Retningslinjer for tildeling av støtte 1 2 3 Retningslinjer for tildeling av støtte Kapittel 1 Formål og virkeområde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1.1 Virkeområde Disse retningslinjenes

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre #LMNSO NSOs landsmøte Møtedato.0.-.0.

Detaljer

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP)

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 Definisjoner/forkortelser/informasjon

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: 24.09.15 - Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: 18.09.2015 Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden 1 2 3 Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Generell del

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre Landsmøtet Sakspapir Møtedato.0.0-6.0.0

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Godkjent av AU, 16.02.16 Leder Leder av Studentparlamentet(SP-HiOA) har ansvaret for å sørge for at alle drar i samme retning, og skal ha hovedansvaret for

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.06.2016-04.06.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST6 05.06-15/16 Gjelder Revidering av retningslinjer for fond i NSO 1 2 3 4 5 Vedlegg til saken: 1. Dagens retningslinjer

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer