Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her"

Transkript

1 Vår dato Telefon Vår ref. SP-møte E-post Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant NSO Styremedlem i SiB-styret Rektoratet Høgskoledirektør Kopi: Studentrådene Sentraladministrasjonen Norsk Studentorganisasjon Studentsamskipnaden i Bergen Bergen Teknikersamfund NHHS SP UiB Velferdstinget Studvest, BSTV og SriB MØTEINNKALLING Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her Dato: Torsdag Tid: 17:00 22:00 Sted: Nygårdsgaten 112, klasserom A-526 Kjære Studentparlament og alle gjester! På dette møtet skal vi blant annet revidere styringsdokumenter og vedta politikk på bruk av idrettsbygget. Det er bare å ta kontakt dersom du lurer på noe, eller vurderer å stille til valg. Vi på kontoret kan utdype mer om alle vervene. Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Anders Veggeland Leder Adresse Nygårdsgaten 112 Telefon Elektronisk post 5009 BERGEN

2 SAKSLISTE OG DAGSORDEN MAT: Det blir servert mat. Gi beskjed ved allergier og lignende. Det blir også servert frukt og snacks. 17:00-17:15 Enkel servering 17:15 17:20 27/14 Valg av ordstyrer og protokollunderskriver (v) 17:20 17:25 28/14 Godkjenninger (v) Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste og dagsorden. Oppmelding av saker til eventuelt 17:25 17:45 29/14 Orienteringssaker (o) Orientering fra styret Orientering fra NSO Orientering fra SiB Orientering fra Høgskolestyret Orientering fra Velferdstinget Orienteringer fra andre 17:45 17:50 30/14 Valg (v) 17:50 18:10 31/14 Presentasjon av Studenttorget v/ Ingvild Drejer (o) 18:10 18:20 32/14 Godkjenning av regnskap (o) 18:20 18:35 33/14 Revidering av vedtekter (v) 18:35 18:45 Pause 18:45 19:45 34/14 Revidering av styringsdokumenter (v) - Økonomireglement - Forretningsorden - Valgreglement - Mandat for Kontrollkomite 19:45 20:15 35/14 Sak til Landsmøtet for NSO (d) 20:15 21:00 36/14 Resolusjoner (v) - Idrettsbygg for studenter - Høgskolen i Bergen trenger en uavhengig nettredaksjon 21:00 21:20 37/14 Søknader (v) 21: /14 Eventuelt (d) 21:30 21:40 39/14 Møtekritikk (d) 2

3 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 27/14 og 28/14 Gjelder: Valg av ordstyrer og protokollunderskrivere, samt godkjenninger 27/14 Valg av ordstyrer og protokollunderskrivere Ordstyrer skal lede møtet, og er ansvarlig for hvordan møtet blir gjennomført. Protokollunderskriverne skal godkjenne møteprotokollen i ettertid, og påpeke eventuelle mangler eller uklarheter. Det er kun parlamentsmedlemmer som kan velges til dette. Forslag til vedtak: Håkon Berg velges til ordstyrer. Andreas Olsbø og Britt-Marie Andersson velges til protokollunderskrivere. FOR MOT AVHOLDENDE 28/14 Godkjenninger a) Godkjenning av innkallingen Innkalling er sendt ut i henhold til gjeldende styringsdokumenter. Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes. FOR MOT AVHOLDENDE b) Godkjenning av saksliste og dagsorden, samt oppmelding av saker til eventuelt Sakslisten er lagt frem i henhold til gjeldende styringsdokumenter. Forslag til vedtak: Sakslisten og dagsorden godkjennes slik den foreligger, med eventuelle endringer. FOR MOT AVHOLDENDE 3

4 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 29/14 Gjelder: Orienteringssaker (o) a) Orientering fra styret Styret ble på forrige parlamentsmøte fulltallig og det har i perioden vært gjennomført opplæring av styrets nye medlemmer. Fagpolitisk nestleder har vært i en rekke møter med tema trafikkavvikling på Kronstad. Det ligger nå an til at Skyss setter opp en rekke avganger Sentrum-Kronstad. Frekvensen på de nåværende rutene i området økes og det settes opp en ny rute som går skyttel mellom Festplassen og Kronstad. Dette blir en midlertidig løsning, da bussene må snu på den plassen Høgskolen ønsker å bygge i fremtiden. Det jobbes også med å forbedre sykkelstier opp mot Kronstad. Det ser i midlertid ikke ut til at dette blir klart til studiestart høsten 2014, noe vi jobber for skal skjer. Det er viktig at studentene trygt kan komme seg til og fra campus. Fagpolitisk nestleder deltok på ledersamling, som NSO arrangerte i Oslo. Her var tema budsjettforhandling. Erna Solberg deltok og det ble lagt stort press fra landets ledere om at studentene må prioriteres i neste års statsbudsjett. UH-nett Vest arrangerte 3-4. mars en årlig konferanse med tema digitalisering og utvikling. Det var også møter i de ulike undergruppene i UH-nett vest, her deltok fagpolitisk nestleder som representant i studentrådet. Studentparlamentet har siden sist møte lansert ny profil. Organisatorisk nestleder har i samarbeid med studentrådene på Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) jobbet med utarbeiding av felles vedtekter. Vedtektene har vært ute på høring i studentrådene. Han har utover dette deltatt på studentrådenes møter. I møte om ny publiseringsplattform (Episerver) kom det frem at sidene til høgskolen skal renoveres. Det skal fokuseres på et renere design med enklere funksjonalitet. Det er enda ingen offentlige skisser, med det jobbes med hovedmalene. Timeplanlegging og booking på Kronstad Det legges opp til «staggered start» hvor studentene begynner timene klokken og kl. 9 for å fordele belastningen på kollektivtrafikken og sykkelveiene. Fire klasser på sykepleie er større enn de undervisningsrommene vi får på Kronstad. De siste som kommer til forelesning og ikke får plass i undervisningsrommet må dermed belage seg på å se en streamet forelesning i et annet rom. Pga. krav til brannsikkerhet er det ikke lov å overfylle undervisningsrommene. Det legges opp til demokratitid fra kl. 14 på onsdager. Normal eksamenstid vil bli mellom 8 og 17. Det legges opp til at lærere ikke kan booke klasserom selv. Alt må gå gjennom programansvarlige og timeplanlegger. Dette kan føre til mindre rom for fleksibilitet og misforståelser. Det utredes om det er mulig å bygge ut og oppgradere det blå bygget til kontorplasser. Det blir sannsynligvis en Mazemap-app med muligheter for booking av grupperom. Møllendalsveien Studentorganisasjonene får to kontorplasser i MDV 8 andre etasje. HiB har tatt over en etasje til i MDV 8 som gir et ekstra areal på 1075 m2 til fire nye undervisningsarealer. Det kommer i tillegg 4

5 15 nye kontorplasser i MDV 6. På spørsmål om det ble frigjort kontorer andre steder svarte prosjektdirektøren at det ble det ikke. Ny læringsplattform Uninett har kontaktet alle høgskoler og universiteter om en felles avtale for å prøve ut læringsplattformen Canvas. - Canvas er en relativt ny plattform bygget fra grunnen opp med høyere utdanning i fokus. Integrert facetime-funksjonalitet, chat, tilgjenglighet og mulighet for å integrere facebook, google+, hangouts, skype, etc. - Har en egen app for android og iphone/ipad med bl. a. mentometerknappfunksjonalitet(!) - Vi følger samtidig opp tilbud fra uninett om ubegrenset skylagring(box.com) og tilbud fra Microsoft om gratis web-basert office for studenter og ansatte Media: Studentparlamentet har siden forrige møte vært i media med en rekke saker. BA-sak om trafikkavvikling: Studvest-sak om møte med byrådsleder: Studvest-sak om plassmangel i studenthuset: BSTV sak om økte leiekostnader: b) Orientering fra NSO c) Orientering fra SiB d) Orientering fra Høgskolestyret e) Orientering fra Velferdstinget På velferdstingsmøtet ble det vedtatt en resolusjon på bakgrunn av en uthevning i arbeidsprogrammet 6.1 Kreva at SiB betre synleggjer kva tilbod dei har til studentane. Viktig informasjon i riktig kanal er reolusjonen der Velferdstinget mener at en trenger færre innlegg om SiB sine tilsatte på Facebook og giftemål på Snapchat og flere innlegg om dagens måltid i kaféene og hvilke tilbud studentenes psykiske helsetjeneste har. Direktør for SiB Helse og Rettleiing Hege Råkil orienterte om tilbudet til SiB om psykisk helse, helsestasjonen, karrieresenteret og veiledningstjenesten. 5

6 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Marius Eidem Saksnr: 30/14 Gjelder: Valg (v) Følgende verv er til valg: Kontrollkomiteen Biblioteksrådet a) Kontrollkomité Kontrollkomitéen (KK) skal sette seg inn i gjeldende styringsdokumenter, voteringsordener og relevante lover og forskrifter. KK skal kontrollere at vedtak skjer i samsvar med vedtektene og vedtak fattet av SP. Kontrollkomiteen skal få tilsendt protokoll fra styremøter, og skal gjennomgå disse og se til at de er i henhold til vedtektene. Dersom det har skjedd noe uregelmessig har KK ansvar for å melde fra om dette. KK skal videre sjekke at vedtak som har blitt fattet har blitt gjennomført. På SP-møter skal KK fungere som tellekorps, og holde oversikt over hvor mange personer det er i salen. Det er KK som deler ut og samler inn stemmesedler ved skriftlige valg. Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett, men har ikke adgang til å uttale seg politisk i saker. Medlemmer i KK kan ikke sitte i SP, styret eller ha andre verv i SP. Medlemmer i KK kan heller ikke være ansatt ved HiB, dette gjelder ikke studenter i deltidsstillinger som f.eks. studentassistent, bibliotekvakt, studentvakt. I tvilstilfeller kan SP avgjøre habilitet. KK skal etter endt parlamentsår avgi rapport til SP om komiteens Kontrollkomiteen (KK) skal til enhver tid ha oversikt over de gjeldende styringsdokumenter for SP og se til at SPs daglige virke og møtevirksomhet foregår i henhold til disse og god organisasjonsskikk. Det skal velges én representant til KK. FOR MOT AVHOLDENDE b) Biblioteksrådet Det skal velges én representant til Biblioteksrådet. FOR MOT AVHOLDENDE 6

7 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Marianne Rødseth Espelid Saksnr: 31/14 Gjelder: Presentasjon av studenttorget v/ Ingvild Drejer (o) Fra og med høsten 2014 blir det lagt opp til et Studenttorg hvor studentene kan henvende seg. Dette vil være en samlet arena hvor studenter skal kunne få svar på de spørsmål de måtte ha, uavhengig av spørsmålets art. Det legges opp til at man her skal kunne få veiledning og oppklaring i spørsmål som omhandler praksis, eksamen, utveksling og lignende. Ingvild Dreier er nylig ansatt for å lede Studenttorget. Hun kommer til studentparlamentsmøtet for å presentere seg selv og Studenttorget. Tenk gjerne over om du har spørsmål og/eller innspill til driften av Studenttorget. 7

8 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 32/14 Gjelder: Godkjenning av regnskap (o) Som nevnt på forrige møtet fant vi en liten differanse mellom det regnskapet viste og det bankutskriften viste. Dette har nå økonomiseksjonen ved HiB sett på, og som det kommer frem av uttalelsen (under saken) skal dette nå være i orden. Følgende er konsulentens forklaring av den uttalelsen: Ved inngangen til 2013 hadde vi ,06 kr på konto. Vi overførte deretter kr til kulturmiddelkontoen som er utenfor regnskapet, ergo blir det regnskapsmessig å anse som en utgift (selv om vi fortsatt har pengene). Vi fikk så tilskudd fra HiB for 2013 på kroner kr Fra starten av 2013 frem til vi gikk over til å ha regnskap hos HiB hadde vi utgifter på kroner ,92kr hadde vi altså ,14 kr på konto (sum av overstående). Fra vår gamle konto hadde vi utgifter på kroner 3862,37 kr fra og frem til Denne kontoen ble i perioden kun brukt til å betale gebyr for banktjenester som er låst til kontoen. Vi hadde i samme periode renteinntekter på kroner 956,99kr Ved årsslutt 2013 hadde vi ,76kr på konto. Et årvåkent blikk legger gjerne merke til at det ser ut som om vi ikke har brukt penger i løpet av høsten. Dette skyldes av høgskolen i en overgangsperiode la ut for våre utgifter. Vår gjeld til høgskolen var ved inngangen til 2014 på ,52kr som er de faktiske utgiftene våre for høstsemesteret Reelt hadde altså studentparlamentet ,24kr ved utgangen av I tillegg til dette kommer kulturmidlene på kroner kr. Total egenkapital var derfor ved utgangen av 2013 på kroner ,24kr. Støtte for 2014 vil komme i

9 Regnskap 2013 Revidert SUM av poster så langt NR Konto NAVN budsjett 2013 Regnskapsført Tilskudd fra HiB , Renteinntekter - 0? Annen inntekt SUM INTEKTER , ,00 0 Kontor Aviser, tidsskrifter mm , Telefon Bevertning for øvrig (overtidsmat og 50 møtemat) 000, , Innkjøp programvare 5 000, Årlig lisens programvare 500,00 89, Driftsmateriell (alt som har med drift 9 000,00 av kontoret) 9886, Kontorrekvisita 1 500, ,5 Intern velferd 7413 Julebord (pro nr 50000) , , Sommerfest (pro nr 50001) , , Styremiddager (pro nr 50002) , , Annen intern velferd 5 000, ,78 Kurs og seminarer 6880 Motivasjonsseminar (pro nr 50003) Organisasjonskurs 2 (pro nr 50004) Andre kurs Kampanjer 7413 Studiestart (pro nr 50005) , , SP valg (pro nr 50006) , ,23 10 Søknadsmidler 7323 Sponsormidler , UTENFOR SYSTEM Kulturmidler , Representasjon 4 000, , Kjøp av andre tjenester (ordstyrere, nettsidedrift) , Refusjon/tilskudd til SiB (betaling for ekstra -35 nestleder) 000, Gaver/premier 5 000, Profileringsartikler , , Kost, reise, diett , , Bank- og kortgebyr , Andre kostnader ,07 Kulturmidler SUM KOSTNADER , ,25 Inntekter , ,00 Kostnader , ,25 RESULTAT , ,75 Note: Det står at det var budsjettert med kr til kulturmidler mens vi har brukt kr. Dette er litt misvisende da det var meningen å overføre kr til en egen konto og deretter bruke inntil kr fra denne kontoen. Dette tenkte man ikke skikkelig gjennom da man la budsjettet for Ettersom det ikke ble brukt kulturmidler gjør det saken dog noe enklere. 9

10 De kr er nå ikke summert inn i «sum kostnader», og resultatet inkluderer derfor heller ikke en utgift på kr, ettersom det er en utgift fra vårt regnskapssystem til en annen intern post. Ved behov kan dette forklares i møtet. Brev fra regnskapsavdelingen Hei Jeg fant noe små feil ellers stemte regnskapet. Innbetaling fra HiB må ha minustegn i regnskapet Her er oversikt IB , Kultur midler(-) 000, Innbetaling fra HiB 000,00 Regnskap pr ,92 Bank pr 31/ ,14 Omkostninger fra augdesember 3 862,37 Rente inntekt 956,99 UB- Bank pr 31/ ,76 Regnskap via HiB , hadde dere i banken kr , utbetalt kultur midler kr ,- ( ifølge kontoutskrift januar 2013) HiB overførte kr ,( årete tilskudd ,- minus kr ,-) Fra til forbruk kr ,92 ( ifølge kontoutskrift, utenom kultur midler ig overføring fra HiB) Omkostninger for august- desember kr. 3968,37 ( ifølge kontoutskrift) Rente inntekt kr. 956, Saldo bank kr ,76 ( ( , , , ,99 = ,76) stemmer med bank konto utskrift. Regnskap fra HiB kr ,52 er ikke trukket fra deres bank konto. Dette er en forskudd betaling fra HiB, vil bli registeret i Ta kontakt hvis du lurer på noe. Med vennlig hilsen Subathira V Murugendran Subathira V Murugendran Leder regnskapskontoret Postboks Bergen Tlf: Studentparlamentet tar regnskap 2013 til etteretning. 10

11 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Marianne Rødseth Espelid Saksnr: 33/14 Gjelder: Revidering av vedtekter (v) Forslag nr: 1 Forslagsstiller: Kontrollkomiteen Endringsforslag Paragraf: 7 Avsnitt: Dagens ordlyd: (1) SP HiB skal ha en kontrollkomité (KK) bestående av én leder og to medlemmer. Komiteens medlemmer velges på konstituerende møte. Komiteen utpeker selv leder. (2) KK skal føre tilsyn med arbeidet til alle organer ved SP HiB, og påse at de arbeider innenfor det mandat de er gitt av parlamentet. KK skal ikke uttale seg politisk eller uttale seg utad på vegne av organisasjonen. (3) KK har møteplikt på parlamentsmøtene. (4) Nærmere bestemmelser for KK vedtas i eget mandat. Forslag: Ny ordlyd: Styrets innstilling: Endre ordlyden i punkt 2, og dele punktet i to. (1) SP HiB skal ha en kontrollkomité (KK) bestående av én leder og to medlemmer. Komiteens medlemmer velges på konstituerende møte. Komiteen utpeker selv leder. (2) KK skal føre tilsyn med arbeidet til alle organer ved SP HiB, og påse at de arbeides innenfor gjelden vedtekter, mandater og vedtak fattet av parlamentet. KK skal informer det aktuelle organet og styret umiddelbart, eller snarest mulig i ettertid, om overtredelser finner sted. KK sine tolkinger kan overprøves av parlamentet med 2/3 flertall. (3) KK skal ikke uttale seg politisk eller uttale seg utad på vegne av organisasjonen. (4) KK har møteplikt på parlamentsmøtene. (5) Nærmere bestemmelser for KK vedtas i eget mandat. Forslaget vedtas Forslag nr: 2 Forslagsstiller: Kontrollkomiteen Endringsforslag Paragraf: 14 Styringsdokumenter Avsnitt: Punkt (1) Dagens ordlyd: (1) Vedtektene er det øverste gjeldende styringsdokument 11

12 for SP HiB. Dersom andre dokumenter kommer i strid med vedtektene skal bestemmelsene i vedtektene gjelde. Forslag: Ny ordlyd: Styrets innstilling: Endre punkt (1) for å presisere at vedtektene ikke kan fravikes. (1) Vedtektene er det øverste gjeldende styringsdokument for SP HiB og kan ikke fravikes. Dersom andre dokumenter kommer i strid med vedtektene skal bestemmelsene i vedtektene gjelde. Forslaget vedtas 12

13 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Marianne Rødseth Espelid Saksnr: 34/14 Gjelder: Revidering av styringsdokumenter (v) Forslag til endring av økonomireglementet Forslag nr: 1 Forslagsstiller: Styret Endringsforslag Paragraf: 10 Avsnitt: 1-5 Dagens ordlyd: 10 Sponsormidler (1) Sponsormidler skal stimulere til nyskapning, motivasjon og sosiale aktiviteter. Fellesarrangementer på tvers av avdelingene skal prioriteres. Sponsormidlene utbetales som prosjektstøtte til enkeltarrangementer og tildeles ikke som driftsstøtte. (2) Søknad om sponsormidler skal sendes styret før prosjektstart. Dersom søknaden skal behandles av parlamentsmøte må den være styret i hende senest to uker før behandlende parlamentsmøte. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak. (3) Søknad inntil kroner fem tusen behandles av styret. Søknader over kroner fem tusen behandles av parlamentsmøte. (4) Søknad om midler skal inneholde: 1) Opplysninger om prosjektets formål. 2) Beskrivelse av prosjektet. 3) Fremdriftsplan. 4) Budsjett og finansieringsplan. Innvilgede søknader utbetales etterskuddsvis. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak. (5) Før utbetaling etter 10 (4) kan finne sted skal det fremlegges en rapport for prosjektet til styret. Rapporten skal inneholde: 1) Aktivitetsrapport. 2) Regnskap. 3) Kopi av bilag. Forslag: Ny ordlyd: Forenkling av søknadsreglementet. I forslaget ligger det at man kan søke støtte til drift og oppstart av nye organisasjoner, samt prosjekt og arrangement, som retter seg mot en større del av studentmassen ved Høgskolen i Bergen. Det spesifiseres også at man ikke kan kryss-subsidiere alkohol og rent teknisk hvor man skal forvalte penger til søknader. 10 Søknadsmidler (1) Søknadsmidler skal gå til kulturelle aktiviteter, 13

14 arrangementer og prosjekter som retter seg mot en større del av studentmassen ved Høgskolen i Bergen. (2) Søknadsmidler innvilges ikke til interne matutgifter, profileringsklær og interne arrangement i organisasjoner. (3) Arrangementer med alkoholservering kan søke, men direkte støtte- eller kryss-subsidiering av alkohol dekkes ikke. (4) Søknader skal sendes Studentparlamentsstyret før behovet oppstår. Dersom søknaden skal behandles av parlamentsmøte må den være styret i hende senest to uker før behandlende parlamentsmøte. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak. (5) Søknader på inntil 5000kr behandles av styret. Søknader over 5000kr behandles av parlamentsmøte. (6) Søknad om midler skal inneholde: a. Opplysninger om prosjektets formål. b. Beskrivelse av prosjektet. c. Fremdriftsplan. d. Budsjett og finansieringsplan. (7) Innen 1 måned etter arrangementsslutt skal det fremlegges en rapport for prosjektet til Studentparlamentsstyret. Rapporten skal inneholde: a. Kopi av bilag. b. Aktivitetsrapport. c. Regnskap. (8) Det skal hvert år settes et øvre tak for søknadsmidler, fortrinnsvis ved ordinær budsjettbehandling. (9) Søknader finansieres fra Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen sitt Kulturmiddelfond. Parlamentet kan gjennom budsjett overføre penger fra budsjettet til kulturmiddelfondet. Styrets innstilling: Forslaget vedtas Forslag nr: 2 Forslagsstiller: Styret Strykningsforslag Paragraf: 14 Avsnitt: Hele Dagens ordlyd: 14 Kulturmidler (1) Kulturmidler skal stimulere til nyskapning, motivasjon og kulturelle aktiviteter. Kulturmidler kan også oppfordre til og bidra til oppstart av kultur-relaterte studentorganisasjoner, men ikke finansiere kontinuerlig drift av disse. Midlene må gå til studentkulturfremmende tiltak. Fellesarrangementer og organisasjoner som er åpne på tvers av avdelingene skal prioriteres. Kulturmidler utbetales som prosjektstøtte til enkeltarrangementer og tildeles i utgangspunktet ikke som driftsstøtte. (2) Søknad om kulturmidler skal sendes styret i god tid før prosjektstart. Dersom søknaden skal behandles av parlamentsmøte må den være styret i hende senest to uker 14

15 før behandlende parlamentsmøte. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak. Søknad om kulturmidler kan sendes av studentorganisasjoner med tilknytning til HiB og/eller av studenter ved HiB som ønsker å gjennomføre eller starte studentkulturfremmende prosjekt eller studentorganisasjon. (3) Søknader på inntil kroner fem tusen behandles av styret. Søknader på over kroner fem tusen behandles av Studentparlamentet på parlamentsmøte. (4) Søknad om midler skal inneholde: 5) Opplysninger om prosjektets og/eller organisasjonens formål. 6) Beskrivelse av prosjektet og/eller organisasjonen. 7) Fremdriftsplan. 8) Budsjett og finansieringsplan. Innvilgede søknader utbetales etterskuddsvis. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntak dersom utbetaling i forkant er en forutsetning for at et prosjekt kan gjennomføres, eller en organisasjon kan starte opp, og dette blir godtatt av de samme som vedtar søknaden. For å få innvilget utbetaling i forkant må det forklares grundig i søknaden hvorfor dette er nødvendig Forslag: Ny ordlyd: (5) Før utbetaling etter 10 (4) kan finne sted skal det normalt fremlegges en rapport for prosjektet til styret. Ved unntak der utbetaling skjer i forkant skal rapporten fremlegges i etterkant. Dersom dette ikke blir gjort må pengene betales tilbake. Rapporten skal inneholde: 4) Aktivitetsrapport. 5) Regnskap. 6) Kopi av bilag. Stryke hele som konsekvens av forslag 1 som samordner alle søknader. Strykes Styrets innstilling: Forslaget vedtas Forslag nr: 3 Forslagsstiller: Styret Strykningsforslag Paragraf: 3.1 Avsnitt: Hele Dagens ordlyd: (1) Parlamentet vedtar i februar hvert år organisasjonens budsjett. Budsjettet skal revideres på første møte etter sommeren. Forslag: Ny ordlyd: Strykes 15

16 Styrets innstilling: Forslaget vedtas Forslag nr: 4 Forslagsstiller: Styret Endringsforslag Paragraf: 4.4 Avsnitt: Hele Dagens ordlyd: 4 (4) Ved innkjøp som ikke er av rutinemessig art skal styret gjøre vedtak om innkjøp dersom den totale innkjøpskostnaden overstiger tre tusen kroner. Dersom den totale innkjøpskostnaden overstiger seks tusen kroner skal vedtak om innkjøp gjøres av parlamentsmøte. Forslag: Forenkle ordlyden og øke handlingsrommet til de utøvende organene. Ny ordlyd: 4 (4) Innkjøp over kr skal behandles i studentparlamentsmøte. Innkjøp over 5.000kr skal behandles i studentparlamentsstyret. Denne paragraf gjelder ikke ved rutinemessige innkjøp. Styrets innstilling: Forslaget vedtas Forslag nr: 5 Forslagsstiller: Styret Strykningsforslag Paragraf: 7.3 Avsnitt: Hele Dagens ordlyd: 7 (3) Arbeidsutvalget får dekket klippekort på buss/bybane. Forslag: Ny ordlyd: Styrets innstilling: Ved samlokalisering faller også behovet for transport betydelig. Dersom dagens ordlyd ivaretas må det sees som et velferdsgode. Strykes Forslaget vedtas Forslag nr: 6 Forslagsstiller: Styret Endringsforslag Paragraf: 11.1 Avsnitt: Hele Dagens ordlyd: 11 (1) Styre- og valgkomitémedlemmer får etter endt periode en kompensasjon for telefonutgifter på henholdsvis 250 og 200 kroner. Organisasjonskonsulenten kan søke om dekning av inntil to hundre kroner per måned Forslag: Organisasjonskonsulenten får i dag dekket telefonutgifter gjennom arbeidskontrakten. Dermed faller behovet for at SP dekker dette bort. 16

17 Ny ordlyd: Styrets innstilling: 11 (1) Styre- og valgkomitémedlemmer får etter endt periode en kompensasjon for telefonutgifter på henholdsvis 250 og 200 kroner. Forslaget vedtas 17

18 Forslag nr: 7 Forslagsstiller: Styret Endringsforslag Paragraf: 11.2 Avsnitt: Hele Dagens ordlyd: 11 (2) Andre som utfører oppdrag på vegne av Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen kan søke om dekning på lik linje med organisasjonskonsulenten. Forslag: Som følge av forslag 6 er det rart å referere til noen som ikke får kompensasjon. Ny ordlyd: 11 (2) Andre som utfører oppdrag på vegne av Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen kan søke om dekning av telefonutgifter. Styrets innstilling: Forslaget vedtas Forslag til endring av valgreglement Forslag nr: 1 Forslagsstiller: Kontrollkomiteen Endringsforslag Paragraf: 7 Valgmetode ved skriftlig valg Avsnitt: Punkt (2) Dagens ordlyd: (2) Så mange kandidater som man ønsker å stemme på skrives på stemmeseddelen i prioritert og nummereres fra 1 til så mange kandidater det stemmes på. Det kan skrives opp ett fritt antall kandidater, fra ingen til så mange som det er plasser det skal velges til.. Forslag: Ny ordlyd: Styrets innstilling: Endre kravet til hvor mange kandidater det kan stemmes på. (2) Kandidater man ønsker å stemme på skrives på stemmeseddelen i prioritert rekkefølge og nummereres 1, 2, 3 osv., der 1 er høyeste prioritering. Det kan skrives opp ett fritt antall kandidater, fra ingen (blanke stemmer) til alle kandidatene som stiller til valg. Nummerering av kandidatene må være etterfølgende. Forslaget vedtas Forslag til endring av Forretningsorden Forslag nr: 1 Forslagsstiller: Kontrollkomiteen Tilleggsforslag Paragraf: 4 Forhandlingene Avsnitt: Dagens ordlyd: Forslag: Nytt punkt plasseres på hensiktsmessig plass, f.eks. mellom dagens punkt (3) og (4) Ny ordlyd: Strek kan oppheves med 2/3 flertall. Styrets innstilling: Forslaget vedtas 18

19 Forslag nr: 2 Forslagsstiller: Kontrollkomiteen Tilleggsforslag Paragraf: 7 Generelle bestemmelser Avsnitt: Dagens ordlyd: Forslag: Nytt punkt (2) om fravikelse Ny ordlyd: Forretningsorden kan fravikes i enkeltsaker med 2/3 flertall. Styrets innstilling: Forslaget vedtas Forslag til endring av Mandat for Kontrollkomiteen Forslag nr: 1 Forslagsstiller: Kontrollkomiteen Endringsforslag Paragraf: 2 Arbeidsoppgaver Avsnitt: Første avsnitt Dagens ordlyd: KK skal sette seg inn i gjeldende styringsdokumenter, voteringsordener og relevante lover og forskrifter. KK skal kontrollere at vedtak skjer i samsvar med vedtektene og vedtak fattet av SP. Kontrollkomiteen skal få tilsendt protokoll fra styremøter, og skal gjennomgå disse og se til at de er i henhold til vedtektene. Dersom det har skjedd noe uregelmessig har KK ansvar for å melde fra om dette. KK skal videre sjekke at vedtak som har blitt fattet har blitt gjennomført. Forslag: Endre «Kontrollkomiteen skal få tilsendt protokoll fra styremøter, og skal gjennomgå disse og se til at de er i henhold til vedtektene.» til «Kontrollkomiteen skal gjennom jevnlig dialog følge opp styrets virke.» Ny ordlyd: KK skal sette seg inn i gjeldende styringsdokumenter, voteringsordener og relevante lover og forskrifter. KK skal kontrollere at vedtak skjer i samsvar med vedtektene og vedtak fattet av SP. Kontrollkomiteen skal gjennom jevnlig dialog følge opp styrets virke. Dersom det har skjedd noe uregelmessig har KK ansvar for å melde fra om dette. KK skal videre sjekke at vedtak som har blitt fattet har blitt gjennomført. Styrets innstilling: Forslaget vedtas Forslag nr: 2 Forslagsstiller: Kontrollkomiteen Endringsforslag Paragraf: 2 Arbeidsoppgaver Avsnitt: Tredje avsnitt Dagens ordlyd: Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett, men har ikke adgang til å uttale seg politisk i saker. Medlemmer i KK kan ikke sitte i SP, styret eller ha andre verv i SP. Medlemmer i KK kan heller ikke være ansatt ved HiB, dette gjelder ikke studenter i deltidsstillinger som f.eks. studentassistent, 19

20 Forslag: Ny ordlyd: Styrets innstilling: bibliotekvakt, studentvakt. I tvilstilfeller kan SP avgjøre habilitet. Endre «eller ha andre verv i SP» til «eller ha verv der man direkte representerer SP» Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett, men har ikke adgang til å uttale seg politisk i saker. Medlemmer i KK kan ikke sitte i SP, styret eller ha verv der man direkte representerer SP. Medlemmer i KK kan heller ikke være ansatt ved HiB, dette gjelder ikke studenter i deltidsstillinger som f.eks. studentassistent, bibliotekvakt, studentvakt. I tvilstilfeller kan SP avgjøre habilitet. Forslaget vedtas 20

21 SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 35/14 Gjelder: Sak til landsmøtet for NSO (d) Landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon (NSO) nærmer seg. I den sammenheng ønsker Studentparlamentets delegasjon innspill og synpunkter i saken angående styringsmodellen til Norsk studentorganisasjon. Dagens styringsmodell: Landsmøte består av representanter fra alle medlemslagene ( tillitsvalgte) avholdes en gang i året og er det øverste organet. Landsstyret er det øverste organet mellom landsmøtene, møtene avholdes fem ganger i året og består av tillitsvalgte fra hver valgkrets (samskipnad) totalt ca representanter. Arbeidsutvalget består av seks heltidsansatte tillitsvalgte, ansvarlig for den daglige drift og følge opp vedtak og politikk fra landsmøte og landsstyret. Endringsforslagene til styringsmodellen går i hovedsak ut på å endre landsstyre til et sentralstyre. Et sentralstyre vil bestå av 13 representanter valgt på landsmøtet, og vil på denne måten representere alle studentene i Norge. Mandatet til sentralstyre vil også være gitt av det øverste organet (landsmøte) i motsetning til dagens ordning hvor lokallagene velger egne representanter. Dette vil føre til færre representanter og hyppigere møtevirksomhet. For å lese alle forslagene knyttet til landsstyre/sentralstyre gå inn på: 21

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Studiested Kjeller Tirsdag 12.03.2013 17:00-21:20 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf. 22 45 28

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

1 Redegjørelse for søknaden

1 Redegjørelse for søknaden Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14 Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Torsdag 4. april kl. 17:00 21:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 17.november 2012 Vedtekter BI Studentsamfunn, Sentrale 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer