Fagpolitisk Nestleder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagpolitisk Nestleder"

Transkript

1 Vår dato Vår ref SP-møte Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant NSO Styremedlem i SiB-styret Rektoratet Høgskoledirektør Kopi: Studentrådene Sentraladministrasjonen Norsk Studentorganisasjon Studentsamskipnaden i Bergen Bergen Teknikersamfund NHHS SP UiB Velferdstinget Studvest, BSTV og SriB Vedlegg: Kandidatskjema Søknad, Kronbar Budsjett, Kronbar MØTEINNKALLING Det kalles herved inn til det første møtet i Studentparlamentet Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: Dato: Torsdag 30. januar 2014 Tid: 17:00 21:45 Sted: Nygårdsgaten 112, klasserom A-526 Kjære Studentparlament og alle gjester! Velkommen til første møtet i Studentparlamentet dette året. På dette møtet skal parlamentet konstituere seg selv som organ. Vi skal på dette møtet blant annet vedta ny logo, diskutere arbeidsprogram for det kommende året. Vi skal også holde en del valg, blant annet til styret i parlamentet og flere sentrale utvalg. Vi oppfordrer sterkt til at de som vil stille sender inn kandidatskjema så snart som mulig før møtet. Det er bare å ta kontakt dersom du lurer på noe, eller vurderer å stille til valg. Vi på kontoret kan utdype mer om alle vervene. Adresse Nygårdsgaten 112 Telefon Elektronisk post 5009 BERGEN

2 Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Anders Veggeland Leder Marie Furulund Organisatorisk nestleder Marianne Rødseth Espelid Fagpolitisk Nestleder Rasmus Haugen Sandvik Organisasjonskonsulent SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 01/14 Gjelder: Konstituering av Studentparlamentet 2014 (v) Studentparlamentet er valgt, og sammensatt, i henhold til universitets- og høgskoleloven og Studentparlamentets egne vedtekter og valgreglement. Valget er godkjent av Valgkomiteen og Kontrollkomiteen i november Studentparlamentet må konstitueres av de urnevalgte representantene på årets første møte. Studentparlamentet konstituerer seg for

3 SAKSLISTE OG DAGSORDEN MAT: Kinesisk. Gi beskjed ved allergier og lignende. Det blir også servert frukt, kjeks og snacks. 17:00-17:15 Enkel servering 17:15 17:20 01/14 Konstituering av Studentparlamentet 2013 (v) 17:20 17:25 02/14 Valg av ordstyrer og protokollunderskriver (v) 17:25 17:30 03/14 Godkjenninger (v) Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste og dagsorden. Oppmelding av saker til eventuelt 17:30 18:00 04/14 Orienteringssaker (o) Orientering fra styret Orientering fra NSO Orientering fra SiB Orientering fra Høgskolestyret Orientering fra Velferdstinget Orienteringer fra andre 18:00 19:00 05/14 Valg (v) 19:00 19:20 06/14 Årsplan 2014 (v) 19:20 19:35 Pause 19:35 20:10 07/14 Logo (v) 20:10 20:45 08/14 Arbeidsprogram (d) 20:45 21:00 09/14 Innspill til profileringsmaterial (d) 21:00 21:20 10/14 Søknader (v) 21:20 21:30 11/14 Eventuelt (d) 21:30 21:45 12/14 Møtekritikk (d) 3

4 Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 02/14 og 03/14 Gjelder: Valg av ordstyrer og protokollunderskrivere, samt godkjenninger 02/14 Valg av ordstyrer og protokollunderskrivere Ordstyrer skal lede møtet, og er ansvarlig for hvordan møtet blir gjennomført. Protokollunderskriverne skal godkjenne møteprotokollen i ettertid, og påpeke eventuelle mangler eller uklarheter. Det er kun parlamentsmedlemmer som kan velges til dette. Håkon Berg velges til ordstyrer. Daniel Benjaminsen og Thale Løvaas velges til protokollunderskrivere. FOR MOT AVHOLDENDE 03/14 Godkjenninger a) Godkjenning av innkallingen Innkalling er sendt ut i henhold til gjeldende styringsdokumenter. Innkallingen godkjennes. FOR MOT AVHOLDENDE b) Godkjenning av saksliste og dagsorden, samt oppmelding av saker til eventuelt Sakslisten er lagt frem i henhold til gjeldende styringsdokumenter. Sakslisten og dagsorden godkjennes slik den foreligger, med eventuelle endringer. FOR MOT AVHOLDENDE 4

5 Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 04/14 Gjelder: Orienteringer a) Orientering fra styret Læringsmiljø Læringsmiljøansvarlig har i den siste tiden arbeidet videre med det digitale rapporteringssystemet som ble presentert for parlamentet før jul. Systemet skal kunne motta klager fra studenter og registrere disse på en slik måte at studenten får tilbakemelding etter hvert som saken går videre i saksbehandlingen. Arbeidet med strategirapport for arbeid med læringsmiljø ved institusjonen nærmer seg ferdig, og skal snart tas i bruk i videre arbeid. Læringsmiljøansvarlig har vært i dialog med de andre større institusjonene i Bergen om SPH(studentenes psykiske helsetjeneste) for å diskutere barrierer ved dagens ordninger. Dette for å finne enda bedre tiltak rettet mot studenter som psykiske utfordringer. Nasjonalt Leder og organisasjonskonsulent har vært på samling i Oslo, i regi av norsk studentorganisasjon for kursing med resten av studentdemokratiene i Norge. Regionsmøte som avholdes mars, 2 uker før landsmøtet til NSO, vil bli avholdt på Høgskolen i Bergen, og arbeidsutvalget har brukt tid på å planlegge og samkjøre opplegget denne helgen sammen med de andre studentpolitikerne i Bergen. Velferdspolitikk Velferdspolitisk ansvarlig ble gjenvalgt til Velferdstingets arbeidsutvalg, og har fått et særskilt ansvar for kontakt med kafédriften til SiB. De har også planlagt en oppstartskveld for nye velferdstingsrepresentanter (Studentparlamentet ved HiB velger disse på første møtet). Organisatorisk nestleder har gått ned i stilling i januar og skal etter parlamentsmøtet ha ansvar for overlapp med den nye i stillingen. I perioden siden forrige møte har org.nest hatt ansvar for å ferdigstille valgrapporten fra SP-valget høsten Det har også vært stor aktivitet knyttet til flyttingen til Kronstad, med Ruskenaksjon og befaring med flyttekonsulentene fra Totalreform. Organisatorisk nestleder har startet arbeidet med faget «organisasjon i praksis»- MOS401. Dette er et fag som i dag er på 5 studiepoeng og som høgskolen har planer om å legge ned fra sommeren av. Org.nest jobber nå for å øke omfanget av faget slik at det blir et 10-studiepoengsfag, faget vil da kunne benyttes som valgfag i grunnutdanningene. Politisk nestleder har hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av motivasjonsseminaret. Seminaret gikk bra, til tross for stort frafall grunnet sykdom. Har også jobbet mye med utdanningskonferansen til høgskolen. Temaet for konferansen skal være «utdanningskvalitet og alternative læringsmetoder». Konferansen gjennomføres 1.apil og styret ønsker at flest mulig studenter skal delta på konferansen. Politisk nestleder har også deltatt i møter angående miljø/husregler på Kronstad/MDV og mest trolig vil nybygget bli miljøsertifisert innen åpning høsten Arbeidsutvalget har brukt mye tid på nyåret på å planlegge aktiviteten ut semesteret. Blant annet ved å representere HiB i arbeidsprogramkomiteen til velferdstinget. Media Den siste måneden har LMU-ansvarlig vært på Studentradioen i Bergen og diskutert bredden av studietilbud i Norge. Politisk nestleder ble intervjuet på Radio NOVA angående SP-valget og leder har vært i media angående nytt treningssenter ved Kronstad og kunnskapsdepartementets 7 punktsplan for stortingsperioden. 5

6 b) Orientering fra NSO - Landsstyremøte nr.3 blir avholdt januar og orienteringen vil bli holdt muntlig på møtet. c) Orientering fra SiB d) Orientering fra Høgskolestyret e) Orientering fra Velferdstinget - Velferdstinget har ikke avholdt møter hittil i 2014 Studentparlamentet tar orienteringene til etterretning. FOR MOT AVHOLDENDE 6

7 Møtedato: Saksansvarlig: Marie Furulund Saksnr: 05/13 Gjelder: Valg (v) Det skal velges folk til styret i Studentparlamentet, sentrale komiteer og til velferdstinget. Det skal også suppleres til noen verv. a) Organisatorisk nestleder Organisatorisk nestleder har ansvaret for: a) Driften av kontoret b) Gjennomføring av valg c) Kontakt og oppfølging av studentrådene d) Kontakt med interne samarbeidspartnere på HiB og e) Kontakt og oppfølging av representanter valgt av SP til råd, styrer, utvalg m.v. Organisatorisk nestleder er leder av SP HiBs valgkomite b) Styret for studentparlamentet Fagpolitisk ansvarlig Fagpolitisk ansvarlig er medlem av styret og velges av parlamentet. Fagpolitisk ansvarlig (FPA) er SP HiBs ressursperson i spørsmål som angår fag og forskning. FPA har ansvaret for: - SP HiBs faglige politikk - Støtte opp under arbeidet i fagutvalgene - At det finnes organer som arbeider med studiekvalitet på alle studiestedene - Relevant faginnhold på kurs og konferanser i regi av SP HiB FPA sitter i FoU-utvalget for SP HiB Velferdspolitisk ansvarlig Velferdspolitisk ansvarlig er medlem av styret og velges av parlamentet. Velferdspolitisk ansvarlig (VPA) er SP HiBs ressursperson i saker som gjelder studentenes velferd. VPA har ansvaret for: - SP HiBs velferdspolitikk - Kontakt med relevante organer på høgskolen - Kontakt med SiB, Velferdstinget (VT) og Velferdstingets styre (VS) - Å tilrettelegge for sosiale arrangementer på HiB i regi av andre studentorganisasjoner Om mulig skal VPA være HiBs medlem av VS. 7

8 Internasjonalt ansvarlig Internasjonalt fagpolitisk ansvarlig er medlem av styret og velges av parlamentet. Internasjonalt fagpolitisk ansvarlig (Int) er SP HiBs resursperson i saker om internasjonalisering. Int har ansvaret for: - SP HiBs inn- og utvekslingspolitikk - Kontakt med relevante organer på HiB - Å samarbeide med internasjonalt kontor og internasjonal studentassistent - Å tilrettelegge for et godt studieopphold for innvekslingsstudentene Int er leder for Internasjonal gruppe (IG). Læringsmiljøansvarlig Læringsmiljøansvarlig er medlem av styret og velges av parlamentet Læringsmiljøansvarlig (LMA) har ansvaret for å ivareta studentenes læringsmiljø ved HiB, og for å utvikle SPs politikk om læringsmiljø. LMA har ansvaret for: - Studentparlamentet sin politikk om læringsmiljø og tilrettelegging - Å sikre god informasjon om de rettigheter og plikter studentene har. - Å sørge for at alle studentene ved høgskolen har et godt lærings- og arbeidsmiljø - Utvikle en langsiktig plan for å fremme læringsmiljø ved høgskolensvarlig Læringsmiljøansvarlig sitter i læringsmiljøutvalget for SP HiB. c) Arrangementsansvarlig i Kronbarstyret Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen skal velge det første styret til Kronbar. Dette styret vil ha ansvar for at Kronbar er klar for drift ved studiestart 2014, og at det avholdes en Generalforsamling i september Arrangementsansvarlig i barstyret er: - Ansvarlig for at det er kontinuerlig og god aktivitet i studentbaren. - Ansvarlig for ekstern bruk og leieavtaler. - Ansvarlig for å opprette et digitalt bookingsystem. - Ansvarlig for at høgskolens egne studentorganisasjoner får mulighet til å bruke studentbaren. d) Velferdstinget Representantene er SP HiBs utsendte til Velferdstinget i Bergen, og velges av parlamentet. SP HiB har ved representasjons i Velferdstinget (VT) muligheten til å påvirke styringen av Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Representantene valgt av SP HiB skal følge SP HiBs vedtatte 8

9 politikk og fremme høgskolestudentenes syn i saker som har innvirkning på velferden til høgskolestudentene. Representantene har ansvar for å stille godt forberedt til møtene i VT. Om mulig skal det holdes formøter. Det vil være opp til AU å innkalle til slike formøter. Representantene har møteplikt. SP HiBs delegasjon til VT har rapporteringsplikt for SP HiB. De valgte representantene velger selv en delegasjonsleder som skal rapportere til SP HiB. Leder er delegasjonens kontaktperson i SP HiB. Det velges 5 representanter og 5 varaer. e) Representanter til Landsmøtet i Norsk studentorganisasjon Representantene er SP HiBs utsendte til Landsmøtet i NSO, og velges av parlamentet. Landsmøterepresentantene har fullmakt til å uttale seg på vegne av SP HiB på Landsmøtet i NSO. Representantene skal forholde seg til SP HiBs vedtatte politikk. Dersom SP HiB ikke har vedtatt politikk på det området som diskuteres skal representantene føre den politikk som etter deres syn vil være til det beste for studentene på HiB. Landsmøtet er NSOs øverste organ og arrangeres én gang i året innen utgangen av april. Landsmøtet er et stort møte med opp mot 350 deltakere. Derfor er møtet også ganske strukturert og krever god forberedelse av deltakerne. Vi oppfordrer derfor alle til å delta på regionmøter og lese informasjonen godt. I NSOs vedtekter står det en del om hvordan landsmøtet skal gjennomføres. I tillegg vil forretningsorden bestemme en del om hvordan møtet skal være. Denne vil bli foreslått av landsstyremøte 3, og sendt ut med sakspapirene til landsmøtet. Delegater på landsmøtet har fulle rettigheter. Det vil si at de har talerett, forslagsrett og stemmerett. Delegatene kommer fra medlemslagene etter en fordeling som er beskrevet i vedtektene. Kun personer som er valgt som delegat fra et medlemslag samt har blitt bekreftet valgt på skjema til NSO har status som delegat. Landsmøtet i NSO er i 2013 på Quality Hotel Tønsberg, Kandidater må kunne delta på dette møtet for å være aktuelle. Videre vil det bli arrangert regionmøte mars i Bergen. Programmet vil starte fredag kl. 17:00. Landsmøtedelegatene anbefales på det sterkeste å være med på regionmøtet. AA velges som landsmøtedelegat for SP-HiB. BB velges som landsmøtedelegat for SP-HiB. CC velges som landsmøtedelegat for SP-HiB. DD velges som landsmøtedelegat for SP-HiB. EE velges som landsmøtedelegat for SP-HiB. FF velges som landsmøtedelegat for SP-HiB. GG velges som landsmøtedelegat for SP-HiB. HH velges som landsmøtedelegat for SP-HiB. 9

10 II velges som 1. varalandsmøtedelegat for SP-HiB. JJ velges som 2. varalandsmøtedelegat for SP-HiB. KK velges som 3. varalandsmøtedelegat for SP-HiB. LL velges som 4. varalandsmøtedelegat for SP-HiB. MM velges som 5. varalandsmøtedelegat for SP-HiB. NN velges som 6. varalandsmøtedelegat for SP-HiB. OO velges som 7. varalandsmøtedelegat for SP-HiB. PP velges som 8. varalandsmøtedelegat for SP-HiB. f) Kontrollkomité Kontrollkomiteen (KK) skal til en hver tid ha oversikt over de gjeldende styringsdokumenter for SP og se til at SPs daglige virke og møtevirksomhet foregår i henhold til disse og god organisasjonsskikk. KK skal sette seg inn i gjeldende styringsdokumenter, voteringsordener og relevante lover og forskrifter. KK skal kontrollere at vedtak skjer i samsvar med vedtektene og vedtak fattet av SP. Kontrollkomiteen skal få tilsendt protokoll fra styremøter, og skal gjennomgå disse og se til at de er i henhold til vedtektene. Dersom det har skjedd noe uregelmessig har KK ansvar for å melde fra om dette. KK skal videre sjekke at vedtak som har blitt fattet har blitt gjennomført. På SP-møter skal KK fungere som tellekorps, og holde oversikt over hvor mange personer det er i salen. Det er KK som deler ut og samler inn stemmesedler ved skriftlige valg. Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett, men har ikke adgang til å uttale seg politisk i saker. Medlemmer i KK kan ikke sitte i SP, styret eller ha andre verv i SP. Medlemmer i KK kan heller ikke være ansatt ved HiB. KK skal etter endt periode avgi rapport til SP om komiteens virke i perioden. Det velges 3 representanter til KK. g) Valgkomitéen Valgkomiteen (VK) skal finne kandidater til ulike verv i Studentparlamentet (SP), og tilstrebe mangfold blant representanter. Leder (Organisatorisk Nestleder i SP) har ansvar for å ha oversikt over hvilke verv som er ledige, og melde disse inn til neste møte i SP. VKs leder har ansvar for å lage oppdaterte lister som inneholder informasjon om hvem som er valgt, når de er valgt og hvor lenge de skal sitte i vervet. Listen bør inneholde datoer for når man senest må velge ny, og hvem man skal melde fra til om at SP har valgt medlemmer. Leder av VK har ansvar for å formidle til rette vedkommende at valg er gjennomført. VK har ansvar for å promotere valg og gjøre studentene ved HiB kjent med hvilke valg som til enhver tid skal finne sted. Til valg til SP, leder, nestleder, styret og høgskolestyret bør det vurderes å utarbeide valgkampmateriell. Dette skjer i samarbeid med kontoret. 10

11 Ved valg til SP har VK ved leder ansvar for å oppdatere manntallet i forhold til lister på It s:learning. Dette må gjøres i god tid før valget skal gjennomføres. Forut for SP-valg skal det lages en plan for valget, som skal godkjennes av SP. VK ved SP HiB har ingen innstillingsmyndighet, og skal derfor ikke uttale seg subjektivt om kandidatene som stiller. Valgkomiteen skal etter endt periode skrive rapport som legges frem for SP. h) Organisasjonsprosjektet Prosjektet har som mål å utvikle og etablere administrasjon en for høgskolen som en administrasjon/en forvaltningsenhet fram til samlokaliser ingen på Kronstad i En vesentlig målsetting er kontinuerlig kvalitetsutvikling av de administrative tjenestene både gjennom prosjektet og i driftsfasen etter innflytting. 11

12 Møtedato: Saksansvarlig: Marie Furulund Saksnr: 06/12 Gjelder: Årsplan (v) Studentparlamentet skal vedta møteplan for parlamentsåret Vanligvis har man vedtatt for ett semester av gangen, men vi ser ingen grunn til at det ikke kan foreligge en plan for hele året, som kan revideres på første møte etter sommeren. Januar: SP 01-14: Februar: SP 02-14: Praksis FTW Mars: Regionsmøte før landsmøtet til NSO: SP 03-14: Landsmøte NSO: April: Psykeuke: SP 04-14: Mai: SP 05-14: August: Fadderuke: Semesterstart: September: SP 06-14: Oktober: SP 07-14: Organisasjonskurs 1: SP 08-14: Organisasjonskurs 2: November: SP 09-14: Torsdag 30.januar Tirsdag 18.februar februar mars Torsdag 20.mars mars april Torsdag 24.april Torsdag 22.mai august 25.august Torsdag 4.september Torsdag 2.oktober 3.-5.oktober Torsdag 23.oktober oktober Torsdag 20.november Studentparlamentet vedtar årsplanen slik den foreligger. FOR MOT AVHOLDENDE 12

13 Møtedato: Saksansvarlig: Marianne Rødseth Espelid Saksnr: 07/13 Gjelder: Logo (v) Studentparlamentet vedtok på SP 07/13 at styret skulle utarbeide et logoforslag i samarbeid med høgskolens kommunikasjonsavdeling. Dette for å sørge for at endelig vedtak ikke bryter med høgskolens interesser. Etter vedtaket ble fattet har representanter fra styret vært i tett og grundig dialog med Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen, som har stått for utarbeidelsen av Studentparlamentets nye logo. Høgskolen i Bergen lanserte ny logo og visuell profil. Logoen er utarbeidet av designere fra firmaet Haltenbanken. Studentparlamentet hadde ikke mulighet til å benytte seg av direkte momenter fra Høgskolens logo i utarbeidelse av egen logo, men kunne bruke fargepaletten og nærliggende font. Denne muligheten har vi valgt å benytte oss av, da vi mente det var et viktig moment at SP-HiB sin logo har en viss sammenheng med HiB sin logo. Parlamentet er ikke direkte underlagt HiB, men har en sterk tilhørighet og dette mener styret bør synes. Forslaget til logo ligger vedlagt, og en grundig gjennomgang av prosessen frem mot forslaget vil bli presentert på møtet. Studentparlamentet vedtar ny logo som vist i vedlegg. FOR MOT AVHOLDENDE 13

14 Møtedato: Saksansvarlig: Marianne Rødseth Espelid Saksnr: 08/13 Gjelder: Arbeidsprogram (d) Studentparlamentet skal vedta et arbeidsprogram som skal gi konkrete punkter for hva Studentparlamentet, herunder både representantene, styret og AU, skal jobbe med og for i Arbeidsprogrammet skal legge klare føringer for hva Studentparlamentet mener styret skal prioritere å arbeide med det neste året. For å sikre en god debatt og gjennomgang ønsker vi en debatt hvor representantene kan få diskutere, kommentere og komme med innspill til nytt arbeidsprogram på møtet, og så innstiller styret på endelig program til neste møte. Innstillingen diskuteres og vedtas så med de endringer som fremstår under diskusjonen på SP 02/14. Generelt har SP brukt å tenke på arbeidsprogrammet slik at det skal inneholde punkter som er konkrete nok til at de kan «krysses av» om de er utført, eventuelt kan kryssjekke at ikke er blitt gjort. Punktene skal helst ikke være så abstrakte og vage at det er vanskelig å si om det faktisk er gjort eller ikke. Tenk godt over før møtet: Hva var din motivasjon for å stille til SP? Er dette saker som kan passe i arbeidsprogrammet til SP? Hva er viktigst for deg at SP får gjort? Nedenfor er vedlagt styrets forslag til Arbeidsprogram 2014 Arbeidsprogram nye studentboliger skal tildeles Bergen Høgskolen skal ha innført et digitalt rapporteringssystem til studiestart høsten Fornye kravene til pedagogisk kompetanse for faglige ansatte ved HiB. Høgskolen i Bergen skal innføre våre krav til publisering i Open Access. Studentassistenter som kan bistå forelesere med nytt AV-utstyr på Kronstad og MDV. Det skal gjennomføres digital eksamen på alle institutt/program i løpet av 2014 Høgskolen i Bergen skal ta over «brakkelandskapet» til Statsbygg. Studenter på bachelorgradsnivå skal ha mulighet til å delta i forskning Det skal tilbys tilstrekkelig med stille lesesalsplasser. Alle fagutvalgsrapporter skal oversendes dekan for arkivering. Undervisningen ved høgskolen skal være universell utformet. Demokratitid skal være innført fra høsten Garderrobemuligheter for syklende på Kronstad, også studenter. Høgskolen skal opprette en ny digital plattform, som skal erstatte alle de gamle. Høgskolen i Bergen skal ta del i prosjektet «Students at Risk» Bøtelegge institutt/program for sen levering av pensumlister. (Det må også settes frist) Opprette et incentivsystem på rombooking på Kronstad og MDV Sørge for en god prosess rundt innplassering i studenthuset. Få løst trafikkproblematikken rundt Kronstad og MDV. 14

15 Møtedato: Saksansvarlig: Marianne Rødseth Espelid Saksnr: 09/13 Gjelder: Innspill til profileringsmateriale (d) Studentparlamentet vedtok på SP 10/13 budsjett for I budsjettet ble det lagt opp til at kr skulle brukes på profilering. Studentparlamentet er i 2014 i en spesiell situasjon med ny logo og flytting til nye lokaler. Videre har parlamentet over flere år holdt tilbake investeringer i profilering ettersom man har visst at man skulle flytte og skifte profil. Disse momentene ble alle vektlagt når profileringspotten ble satt såpass høyt for Styret foreslår at studentparlamentet legger føringer for hvor store deler av potten som skal brukes på ulike hovedområder, og at styret deretter får fullmakt til å vurdere enkeltartikler og effektuere innkjøp av dette. Diskusjonen bør ikke omhandle hvilke konkrete artikler man ønsker, men hvilke hovedområder man skal satse på. Dersom noen har innspill til konkrete profileringsartikler kan disse sendes på mail til Kategoriene (innholdet er bare veiledende for å vise hvordan styret har tenkt) Grunnprofilering (bannere, rollups, stand, pins, buttons, wallprint) Bruksartikler (gensere, drikkeflasker, slips, kopper, luer, dokumentmapper, one-piece, treningsklær, kjeledress, skjorter, paraplyer, jakker, caps) Utdelingsartikler (penner, klistremerker, skriveblokker, bærenett, mobilpussere, snop, regnponcho, refleks, bokmerke, nøkkelring, markeringstusj, rompeakebrett, badeball, pizzahjul) Multimedia (film, bilder) For eksempel kan det være 30% til grunnprofilering, 40% til bruksartikler, 25% til utdeling og 5% til multimedia. 15

16 Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 10/13 Gjelder: Søknader (v) Studentparlamentet har mottatt en søknad fra Kronbar pålydende kr Søknad Vi vil med dette be SP HiB om midler til egenkapital i forbindelse med etablering av selskap for drift av Kronbar i Studenthuset på Kronstad. Vi har til hensikt å opprette et aksjeselskap som skal være juridisk og økonomisk ansvarlig for driften av Kronbar. For å etablere aksjeselskap kreves et innskudd på minimum kr til aksjekapital. Vi søker derfor Studentparlamentet om samme beløp, kr, hvor alt skal inngå i aksjeselskapets kapital. Dette vil være studentenes eierskap, og sikre studentenes råderett over driften. Studentparlamentet har i årets budsjett gjort en økning i posten for kulturmidler for å ta høyde for utgifter knyttet til oppstart av drift i studenthuset. Vedlagt ligger budsjett Styret innstiller på å tildele søknaden ,- kr FOR MOT AVHOLDENDE 16

17 Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 11/14 Gjelder: Eventuelt (d) Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker. SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 12/14 Gjelder: Møtekritikk (d) For å evaluere møtene i Studentparlamentet ønsker styret at SP gjennomfører møtekritikk. Møtekritikken blir holdt med alle møtedeltakere til stede. Vi gjør også oppmerksom på at dette er møtekritikk, som gjennomføres for å forbedre gjennomføringen av fremtidige møter, og at møtets deltakere er bevisste på dette og dermed skiller sak og person. Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker. 17

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 23. september 2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det kalles herved inn til det tiende møtet i Studentparlamentet 2013.

MØTEINNKALLING. Det kalles herved inn til det tiende møtet i Studentparlamentet 2013. Vår dato Vår ref. 28.11.13 SP-møte 09-13 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Påtroppende parlamentsmedlemmer

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Godkjent av AU, 16.02.16 Leder Leder av Studentparlamentet(SP-HiOA) har ansvaret for å sørge for at alle drar i samme retning, og skal ha hovedansvaret for

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: 42.02.14 - Møtetid: 18.15 R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 11.04.14 Telefon Vår ref. SP-møte 02-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Avd IR, Sarpsborg Møtedato: 02.02.06 Arkivref: wwg/02-06 Innstilling fra: - Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 02-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre Landsmøtet Sakspapir Møtedato.0.0-6.0.0

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no

Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Vår dato Vår ref. 24.10.13 SP-møte 09-13 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her Vår dato 13.03.14 Telefon Vår ref. SP-møte 02-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2016 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre #LMNSO NSOs landsmøte Møtedato.0.-.0.

Detaljer

Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no

Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Vår dato Vår ref. 25.10.13 SP-møte 08-13 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no PROTOKOLL MØTE 08-2013, 3.oktober Til stede: AI: Adi

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for informatikk, Remmen Møtedato: 19.10.06 Arkivref: jg/69-06 Innstilling fra: Nestleder Saksbehandler: Jørgen Grannes Saksnr: 69-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 Tid: Mandag 30. mai 2016 Det vil bli

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for LU Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 32-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Velkommen til Parlamentsmøte 9/2017

Velkommen til Parlamentsmøte 9/2017 Velkommen til Parlamentsmøte 9/2017 Dag og dato: tirsdag, 21. november 2017 Tidspunkt: 17.00-21.15 Rom: Pilestredet 42, rom Q1015 Gi beskjed her https://skjema.uio.no/89844 om du kommer eller ikke, så

Detaljer

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016

Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 Innkalling til ONFs Landsmøte 2016 ONF - Organisasjon for norske fagskolestudenter innkaller herved våre medlemmer til Landsmøtet 2016. Landsmøtet holdes på Sørmarka konferansehotell utenfor Oslo helgen

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 Tid: Mandag 31. oktober 2016 Møtestart kl. 17:00,

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Studentparlamentet Høgskolen i Oslo og Akershus

Studentparlamentet Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen til: Parlamentsmøte /0 i SP-HiOA Tirsdag 0.0 0 kl. :00 Pilestredet, rom S Alternativt oppmøte: Studentparlamentskontorene i Pilestredet kl :, så går vi sammen opp! Velkommen til det første ordinære

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen

Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Rapporten til LM17 fra Kontrollkomiteen Vi hadde vårt første møte på landsstyremøte 1, i Oslo, juni 2016. Vi brukte helgen til å sette oss inn i organisasjonens politiske og organisatoriske dokumenter,

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 21. september 2016 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016.

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 00.05-16 Gjelder Godkjenning av tidsplan 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til tidsplan for landsmøtet 3 GODKJENNING

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 20. 11. 2015 Tid 12:00-14:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2015 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Handlingsplan for studieåret

Handlingsplan for studieåret 1 2 3 4 5 6 Handlingsplan for studieåret 2013-14 Revidert 25. februar 2014 Studentparlamentets (SP) handlingsplan tar for seg Studentparlamentets politiske prioriteringer det kommende året. Dokumentet

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Studentleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for studentleder,

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Konstituering Arbeidsutvalget

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner.

Møtet var vedtaksdyktig med 19 stemmeberettigede til stede fra fem ulike institusjoner. Side 1 av 5 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte tirsdag 8. oktober 2013 kl. 17:15 avholdt i Storelogen, Det akademiske kvarter. 5 VT 60/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

FORELØPIG INNKALLING

FORELØPIG INNKALLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tid: Mandag Møtestart kl. 17:00 Servering av mat fra kl. 16:30 FORELØPIG INNKALLING Møte i Studentparlamentet, UiB Sted:

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark PROTOKOLL STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 26. mai 2015 Tid: kl. 16.00 Sted: Campus

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008

Landsstyremøte. Kristiansand 12. mars 2008 Landsstyremøte Kristiansand 12. mars 2008 Navn Representerer 1 Philip Andreas Lyding UiA 2 Katrine Knutsen HiT 3 Stine Hjerpbakk HiST 4 Mariann Bratland HiNe 5 Svein Martinsen HiBo 6 Håkon Wahlquist HiB

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 18. november 2014

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. STA leder er

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtedato: 20.10.04 Arkivref: bkw/57-04 Saksnr: 57-04 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag til vedtak Innkallingen

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Leder i StOr, Amund Thomassen. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø. Sakspapirene ble sendt ut en dag etter fristen.

Leder i StOr, Amund Thomassen. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø. Sakspapirene ble sendt ut en dag etter fristen. Dato 02.02.2015 Tid 15001700 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Amund Thomassen Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 43-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 43-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 24.05.06 Arkivref: lms/43-06 Innstilling fra: Saksbehandler: org.konsulent Saksnr: 43-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 09-08 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 09-08 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for IR Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent sbehandler: Wenche Gunnarstorp snr: 09-08 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer