Fagpolitisk Nestleder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagpolitisk Nestleder"

Transkript

1 Vår dato Vår ref SP-møte Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant NSO Styremedlem i SiB-styret Rektoratet Høgskoledirektør Kopi: Studentrådene Sentraladministrasjonen Norsk Studentorganisasjon Studentsamskipnaden i Bergen Bergen Teknikersamfund NHHS SP UiB Velferdstinget Studvest, BSTV og SriB Vedlegg: Kandidatskjema Søknad, Kronbar Budsjett, Kronbar MØTEINNKALLING Det kalles herved inn til det første møtet i Studentparlamentet Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: Dato: Torsdag 30. januar 2014 Tid: 17:00 21:45 Sted: Nygårdsgaten 112, klasserom A-526 Kjære Studentparlament og alle gjester! Velkommen til første møtet i Studentparlamentet dette året. På dette møtet skal parlamentet konstituere seg selv som organ. Vi skal på dette møtet blant annet vedta ny logo, diskutere arbeidsprogram for det kommende året. Vi skal også holde en del valg, blant annet til styret i parlamentet og flere sentrale utvalg. Vi oppfordrer sterkt til at de som vil stille sender inn kandidatskjema så snart som mulig før møtet. Det er bare å ta kontakt dersom du lurer på noe, eller vurderer å stille til valg. Vi på kontoret kan utdype mer om alle vervene. Adresse Nygårdsgaten 112 Telefon Elektronisk post 5009 BERGEN

2 Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Anders Veggeland Leder Marie Furulund Organisatorisk nestleder Marianne Rødseth Espelid Fagpolitisk Nestleder Rasmus Haugen Sandvik Organisasjonskonsulent SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 01/14 Gjelder: Konstituering av Studentparlamentet 2014 (v) Studentparlamentet er valgt, og sammensatt, i henhold til universitets- og høgskoleloven og Studentparlamentets egne vedtekter og valgreglement. Valget er godkjent av Valgkomiteen og Kontrollkomiteen i november Studentparlamentet må konstitueres av de urnevalgte representantene på årets første møte. Studentparlamentet konstituerer seg for

3 SAKSLISTE OG DAGSORDEN MAT: Kinesisk. Gi beskjed ved allergier og lignende. Det blir også servert frukt, kjeks og snacks. 17:00-17:15 Enkel servering 17:15 17:20 01/14 Konstituering av Studentparlamentet 2013 (v) 17:20 17:25 02/14 Valg av ordstyrer og protokollunderskriver (v) 17:25 17:30 03/14 Godkjenninger (v) Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste og dagsorden. Oppmelding av saker til eventuelt 17:30 18:00 04/14 Orienteringssaker (o) Orientering fra styret Orientering fra NSO Orientering fra SiB Orientering fra Høgskolestyret Orientering fra Velferdstinget Orienteringer fra andre 18:00 19:00 05/14 Valg (v) 19:00 19:20 06/14 Årsplan 2014 (v) 19:20 19:35 Pause 19:35 20:10 07/14 Logo (v) 20:10 20:45 08/14 Arbeidsprogram (d) 20:45 21:00 09/14 Innspill til profileringsmaterial (d) 21:00 21:20 10/14 Søknader (v) 21:20 21:30 11/14 Eventuelt (d) 21:30 21:45 12/14 Møtekritikk (d) 3

4 Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 02/14 og 03/14 Gjelder: Valg av ordstyrer og protokollunderskrivere, samt godkjenninger 02/14 Valg av ordstyrer og protokollunderskrivere Ordstyrer skal lede møtet, og er ansvarlig for hvordan møtet blir gjennomført. Protokollunderskriverne skal godkjenne møteprotokollen i ettertid, og påpeke eventuelle mangler eller uklarheter. Det er kun parlamentsmedlemmer som kan velges til dette. Håkon Berg velges til ordstyrer. Daniel Benjaminsen og Thale Løvaas velges til protokollunderskrivere. FOR MOT AVHOLDENDE 03/14 Godkjenninger a) Godkjenning av innkallingen Innkalling er sendt ut i henhold til gjeldende styringsdokumenter. Innkallingen godkjennes. FOR MOT AVHOLDENDE b) Godkjenning av saksliste og dagsorden, samt oppmelding av saker til eventuelt Sakslisten er lagt frem i henhold til gjeldende styringsdokumenter. Sakslisten og dagsorden godkjennes slik den foreligger, med eventuelle endringer. FOR MOT AVHOLDENDE 4

5 Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 04/14 Gjelder: Orienteringer a) Orientering fra styret Læringsmiljø Læringsmiljøansvarlig har i den siste tiden arbeidet videre med det digitale rapporteringssystemet som ble presentert for parlamentet før jul. Systemet skal kunne motta klager fra studenter og registrere disse på en slik måte at studenten får tilbakemelding etter hvert som saken går videre i saksbehandlingen. Arbeidet med strategirapport for arbeid med læringsmiljø ved institusjonen nærmer seg ferdig, og skal snart tas i bruk i videre arbeid. Læringsmiljøansvarlig har vært i dialog med de andre større institusjonene i Bergen om SPH(studentenes psykiske helsetjeneste) for å diskutere barrierer ved dagens ordninger. Dette for å finne enda bedre tiltak rettet mot studenter som psykiske utfordringer. Nasjonalt Leder og organisasjonskonsulent har vært på samling i Oslo, i regi av norsk studentorganisasjon for kursing med resten av studentdemokratiene i Norge. Regionsmøte som avholdes mars, 2 uker før landsmøtet til NSO, vil bli avholdt på Høgskolen i Bergen, og arbeidsutvalget har brukt tid på å planlegge og samkjøre opplegget denne helgen sammen med de andre studentpolitikerne i Bergen. Velferdspolitikk Velferdspolitisk ansvarlig ble gjenvalgt til Velferdstingets arbeidsutvalg, og har fått et særskilt ansvar for kontakt med kafédriften til SiB. De har også planlagt en oppstartskveld for nye velferdstingsrepresentanter (Studentparlamentet ved HiB velger disse på første møtet). Organisatorisk nestleder har gått ned i stilling i januar og skal etter parlamentsmøtet ha ansvar for overlapp med den nye i stillingen. I perioden siden forrige møte har org.nest hatt ansvar for å ferdigstille valgrapporten fra SP-valget høsten Det har også vært stor aktivitet knyttet til flyttingen til Kronstad, med Ruskenaksjon og befaring med flyttekonsulentene fra Totalreform. Organisatorisk nestleder har startet arbeidet med faget «organisasjon i praksis»- MOS401. Dette er et fag som i dag er på 5 studiepoeng og som høgskolen har planer om å legge ned fra sommeren av. Org.nest jobber nå for å øke omfanget av faget slik at det blir et 10-studiepoengsfag, faget vil da kunne benyttes som valgfag i grunnutdanningene. Politisk nestleder har hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av motivasjonsseminaret. Seminaret gikk bra, til tross for stort frafall grunnet sykdom. Har også jobbet mye med utdanningskonferansen til høgskolen. Temaet for konferansen skal være «utdanningskvalitet og alternative læringsmetoder». Konferansen gjennomføres 1.apil og styret ønsker at flest mulig studenter skal delta på konferansen. Politisk nestleder har også deltatt i møter angående miljø/husregler på Kronstad/MDV og mest trolig vil nybygget bli miljøsertifisert innen åpning høsten Arbeidsutvalget har brukt mye tid på nyåret på å planlegge aktiviteten ut semesteret. Blant annet ved å representere HiB i arbeidsprogramkomiteen til velferdstinget. Media Den siste måneden har LMU-ansvarlig vært på Studentradioen i Bergen og diskutert bredden av studietilbud i Norge. Politisk nestleder ble intervjuet på Radio NOVA angående SP-valget og leder har vært i media angående nytt treningssenter ved Kronstad og kunnskapsdepartementets 7 punktsplan for stortingsperioden. 5

6 b) Orientering fra NSO - Landsstyremøte nr.3 blir avholdt januar og orienteringen vil bli holdt muntlig på møtet. c) Orientering fra SiB d) Orientering fra Høgskolestyret e) Orientering fra Velferdstinget - Velferdstinget har ikke avholdt møter hittil i 2014 Studentparlamentet tar orienteringene til etterretning. FOR MOT AVHOLDENDE 6

7 Møtedato: Saksansvarlig: Marie Furulund Saksnr: 05/13 Gjelder: Valg (v) Det skal velges folk til styret i Studentparlamentet, sentrale komiteer og til velferdstinget. Det skal også suppleres til noen verv. a) Organisatorisk nestleder Organisatorisk nestleder har ansvaret for: a) Driften av kontoret b) Gjennomføring av valg c) Kontakt og oppfølging av studentrådene d) Kontakt med interne samarbeidspartnere på HiB og e) Kontakt og oppfølging av representanter valgt av SP til råd, styrer, utvalg m.v. Organisatorisk nestleder er leder av SP HiBs valgkomite b) Styret for studentparlamentet Fagpolitisk ansvarlig Fagpolitisk ansvarlig er medlem av styret og velges av parlamentet. Fagpolitisk ansvarlig (FPA) er SP HiBs ressursperson i spørsmål som angår fag og forskning. FPA har ansvaret for: - SP HiBs faglige politikk - Støtte opp under arbeidet i fagutvalgene - At det finnes organer som arbeider med studiekvalitet på alle studiestedene - Relevant faginnhold på kurs og konferanser i regi av SP HiB FPA sitter i FoU-utvalget for SP HiB Velferdspolitisk ansvarlig Velferdspolitisk ansvarlig er medlem av styret og velges av parlamentet. Velferdspolitisk ansvarlig (VPA) er SP HiBs ressursperson i saker som gjelder studentenes velferd. VPA har ansvaret for: - SP HiBs velferdspolitikk - Kontakt med relevante organer på høgskolen - Kontakt med SiB, Velferdstinget (VT) og Velferdstingets styre (VS) - Å tilrettelegge for sosiale arrangementer på HiB i regi av andre studentorganisasjoner Om mulig skal VPA være HiBs medlem av VS. 7

8 Internasjonalt ansvarlig Internasjonalt fagpolitisk ansvarlig er medlem av styret og velges av parlamentet. Internasjonalt fagpolitisk ansvarlig (Int) er SP HiBs resursperson i saker om internasjonalisering. Int har ansvaret for: - SP HiBs inn- og utvekslingspolitikk - Kontakt med relevante organer på HiB - Å samarbeide med internasjonalt kontor og internasjonal studentassistent - Å tilrettelegge for et godt studieopphold for innvekslingsstudentene Int er leder for Internasjonal gruppe (IG). Læringsmiljøansvarlig Læringsmiljøansvarlig er medlem av styret og velges av parlamentet Læringsmiljøansvarlig (LMA) har ansvaret for å ivareta studentenes læringsmiljø ved HiB, og for å utvikle SPs politikk om læringsmiljø. LMA har ansvaret for: - Studentparlamentet sin politikk om læringsmiljø og tilrettelegging - Å sikre god informasjon om de rettigheter og plikter studentene har. - Å sørge for at alle studentene ved høgskolen har et godt lærings- og arbeidsmiljø - Utvikle en langsiktig plan for å fremme læringsmiljø ved høgskolensvarlig Læringsmiljøansvarlig sitter i læringsmiljøutvalget for SP HiB. c) Arrangementsansvarlig i Kronbarstyret Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen skal velge det første styret til Kronbar. Dette styret vil ha ansvar for at Kronbar er klar for drift ved studiestart 2014, og at det avholdes en Generalforsamling i september Arrangementsansvarlig i barstyret er: - Ansvarlig for at det er kontinuerlig og god aktivitet i studentbaren. - Ansvarlig for ekstern bruk og leieavtaler. - Ansvarlig for å opprette et digitalt bookingsystem. - Ansvarlig for at høgskolens egne studentorganisasjoner får mulighet til å bruke studentbaren. d) Velferdstinget Representantene er SP HiBs utsendte til Velferdstinget i Bergen, og velges av parlamentet. SP HiB har ved representasjons i Velferdstinget (VT) muligheten til å påvirke styringen av Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Representantene valgt av SP HiB skal følge SP HiBs vedtatte 8

9 politikk og fremme høgskolestudentenes syn i saker som har innvirkning på velferden til høgskolestudentene. Representantene har ansvar for å stille godt forberedt til møtene i VT. Om mulig skal det holdes formøter. Det vil være opp til AU å innkalle til slike formøter. Representantene har møteplikt. SP HiBs delegasjon til VT har rapporteringsplikt for SP HiB. De valgte representantene velger selv en delegasjonsleder som skal rapportere til SP HiB. Leder er delegasjonens kontaktperson i SP HiB. Det velges 5 representanter og 5 varaer. e) Representanter til Landsmøtet i Norsk studentorganisasjon Representantene er SP HiBs utsendte til Landsmøtet i NSO, og velges av parlamentet. Landsmøterepresentantene har fullmakt til å uttale seg på vegne av SP HiB på Landsmøtet i NSO. Representantene skal forholde seg til SP HiBs vedtatte politikk. Dersom SP HiB ikke har vedtatt politikk på det området som diskuteres skal representantene føre den politikk som etter deres syn vil være til det beste for studentene på HiB. Landsmøtet er NSOs øverste organ og arrangeres én gang i året innen utgangen av april. Landsmøtet er et stort møte med opp mot 350 deltakere. Derfor er møtet også ganske strukturert og krever god forberedelse av deltakerne. Vi oppfordrer derfor alle til å delta på regionmøter og lese informasjonen godt. I NSOs vedtekter står det en del om hvordan landsmøtet skal gjennomføres. I tillegg vil forretningsorden bestemme en del om hvordan møtet skal være. Denne vil bli foreslått av landsstyremøte 3, og sendt ut med sakspapirene til landsmøtet. Delegater på landsmøtet har fulle rettigheter. Det vil si at de har talerett, forslagsrett og stemmerett. Delegatene kommer fra medlemslagene etter en fordeling som er beskrevet i vedtektene. Kun personer som er valgt som delegat fra et medlemslag samt har blitt bekreftet valgt på skjema til NSO har status som delegat. Landsmøtet i NSO er i 2013 på Quality Hotel Tønsberg, Kandidater må kunne delta på dette møtet for å være aktuelle. Videre vil det bli arrangert regionmøte mars i Bergen. Programmet vil starte fredag kl. 17:00. Landsmøtedelegatene anbefales på det sterkeste å være med på regionmøtet. AA velges som landsmøtedelegat for SP-HiB. BB velges som landsmøtedelegat for SP-HiB. CC velges som landsmøtedelegat for SP-HiB. DD velges som landsmøtedelegat for SP-HiB. EE velges som landsmøtedelegat for SP-HiB. FF velges som landsmøtedelegat for SP-HiB. GG velges som landsmøtedelegat for SP-HiB. HH velges som landsmøtedelegat for SP-HiB. 9

10 II velges som 1. varalandsmøtedelegat for SP-HiB. JJ velges som 2. varalandsmøtedelegat for SP-HiB. KK velges som 3. varalandsmøtedelegat for SP-HiB. LL velges som 4. varalandsmøtedelegat for SP-HiB. MM velges som 5. varalandsmøtedelegat for SP-HiB. NN velges som 6. varalandsmøtedelegat for SP-HiB. OO velges som 7. varalandsmøtedelegat for SP-HiB. PP velges som 8. varalandsmøtedelegat for SP-HiB. f) Kontrollkomité Kontrollkomiteen (KK) skal til en hver tid ha oversikt over de gjeldende styringsdokumenter for SP og se til at SPs daglige virke og møtevirksomhet foregår i henhold til disse og god organisasjonsskikk. KK skal sette seg inn i gjeldende styringsdokumenter, voteringsordener og relevante lover og forskrifter. KK skal kontrollere at vedtak skjer i samsvar med vedtektene og vedtak fattet av SP. Kontrollkomiteen skal få tilsendt protokoll fra styremøter, og skal gjennomgå disse og se til at de er i henhold til vedtektene. Dersom det har skjedd noe uregelmessig har KK ansvar for å melde fra om dette. KK skal videre sjekke at vedtak som har blitt fattet har blitt gjennomført. På SP-møter skal KK fungere som tellekorps, og holde oversikt over hvor mange personer det er i salen. Det er KK som deler ut og samler inn stemmesedler ved skriftlige valg. Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett, men har ikke adgang til å uttale seg politisk i saker. Medlemmer i KK kan ikke sitte i SP, styret eller ha andre verv i SP. Medlemmer i KK kan heller ikke være ansatt ved HiB. KK skal etter endt periode avgi rapport til SP om komiteens virke i perioden. Det velges 3 representanter til KK. g) Valgkomitéen Valgkomiteen (VK) skal finne kandidater til ulike verv i Studentparlamentet (SP), og tilstrebe mangfold blant representanter. Leder (Organisatorisk Nestleder i SP) har ansvar for å ha oversikt over hvilke verv som er ledige, og melde disse inn til neste møte i SP. VKs leder har ansvar for å lage oppdaterte lister som inneholder informasjon om hvem som er valgt, når de er valgt og hvor lenge de skal sitte i vervet. Listen bør inneholde datoer for når man senest må velge ny, og hvem man skal melde fra til om at SP har valgt medlemmer. Leder av VK har ansvar for å formidle til rette vedkommende at valg er gjennomført. VK har ansvar for å promotere valg og gjøre studentene ved HiB kjent med hvilke valg som til enhver tid skal finne sted. Til valg til SP, leder, nestleder, styret og høgskolestyret bør det vurderes å utarbeide valgkampmateriell. Dette skjer i samarbeid med kontoret. 10

11 Ved valg til SP har VK ved leder ansvar for å oppdatere manntallet i forhold til lister på It s:learning. Dette må gjøres i god tid før valget skal gjennomføres. Forut for SP-valg skal det lages en plan for valget, som skal godkjennes av SP. VK ved SP HiB har ingen innstillingsmyndighet, og skal derfor ikke uttale seg subjektivt om kandidatene som stiller. Valgkomiteen skal etter endt periode skrive rapport som legges frem for SP. h) Organisasjonsprosjektet Prosjektet har som mål å utvikle og etablere administrasjon en for høgskolen som en administrasjon/en forvaltningsenhet fram til samlokaliser ingen på Kronstad i En vesentlig målsetting er kontinuerlig kvalitetsutvikling av de administrative tjenestene både gjennom prosjektet og i driftsfasen etter innflytting. 11

12 Møtedato: Saksansvarlig: Marie Furulund Saksnr: 06/12 Gjelder: Årsplan (v) Studentparlamentet skal vedta møteplan for parlamentsåret Vanligvis har man vedtatt for ett semester av gangen, men vi ser ingen grunn til at det ikke kan foreligge en plan for hele året, som kan revideres på første møte etter sommeren. Januar: SP 01-14: Februar: SP 02-14: Praksis FTW Mars: Regionsmøte før landsmøtet til NSO: SP 03-14: Landsmøte NSO: April: Psykeuke: SP 04-14: Mai: SP 05-14: August: Fadderuke: Semesterstart: September: SP 06-14: Oktober: SP 07-14: Organisasjonskurs 1: SP 08-14: Organisasjonskurs 2: November: SP 09-14: Torsdag 30.januar Tirsdag 18.februar februar mars Torsdag 20.mars mars april Torsdag 24.april Torsdag 22.mai august 25.august Torsdag 4.september Torsdag 2.oktober 3.-5.oktober Torsdag 23.oktober oktober Torsdag 20.november Studentparlamentet vedtar årsplanen slik den foreligger. FOR MOT AVHOLDENDE 12

13 Møtedato: Saksansvarlig: Marianne Rødseth Espelid Saksnr: 07/13 Gjelder: Logo (v) Studentparlamentet vedtok på SP 07/13 at styret skulle utarbeide et logoforslag i samarbeid med høgskolens kommunikasjonsavdeling. Dette for å sørge for at endelig vedtak ikke bryter med høgskolens interesser. Etter vedtaket ble fattet har representanter fra styret vært i tett og grundig dialog med Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen, som har stått for utarbeidelsen av Studentparlamentets nye logo. Høgskolen i Bergen lanserte ny logo og visuell profil. Logoen er utarbeidet av designere fra firmaet Haltenbanken. Studentparlamentet hadde ikke mulighet til å benytte seg av direkte momenter fra Høgskolens logo i utarbeidelse av egen logo, men kunne bruke fargepaletten og nærliggende font. Denne muligheten har vi valgt å benytte oss av, da vi mente det var et viktig moment at SP-HiB sin logo har en viss sammenheng med HiB sin logo. Parlamentet er ikke direkte underlagt HiB, men har en sterk tilhørighet og dette mener styret bør synes. Forslaget til logo ligger vedlagt, og en grundig gjennomgang av prosessen frem mot forslaget vil bli presentert på møtet. Studentparlamentet vedtar ny logo som vist i vedlegg. FOR MOT AVHOLDENDE 13

14 Møtedato: Saksansvarlig: Marianne Rødseth Espelid Saksnr: 08/13 Gjelder: Arbeidsprogram (d) Studentparlamentet skal vedta et arbeidsprogram som skal gi konkrete punkter for hva Studentparlamentet, herunder både representantene, styret og AU, skal jobbe med og for i Arbeidsprogrammet skal legge klare føringer for hva Studentparlamentet mener styret skal prioritere å arbeide med det neste året. For å sikre en god debatt og gjennomgang ønsker vi en debatt hvor representantene kan få diskutere, kommentere og komme med innspill til nytt arbeidsprogram på møtet, og så innstiller styret på endelig program til neste møte. Innstillingen diskuteres og vedtas så med de endringer som fremstår under diskusjonen på SP 02/14. Generelt har SP brukt å tenke på arbeidsprogrammet slik at det skal inneholde punkter som er konkrete nok til at de kan «krysses av» om de er utført, eventuelt kan kryssjekke at ikke er blitt gjort. Punktene skal helst ikke være så abstrakte og vage at det er vanskelig å si om det faktisk er gjort eller ikke. Tenk godt over før møtet: Hva var din motivasjon for å stille til SP? Er dette saker som kan passe i arbeidsprogrammet til SP? Hva er viktigst for deg at SP får gjort? Nedenfor er vedlagt styrets forslag til Arbeidsprogram 2014 Arbeidsprogram nye studentboliger skal tildeles Bergen Høgskolen skal ha innført et digitalt rapporteringssystem til studiestart høsten Fornye kravene til pedagogisk kompetanse for faglige ansatte ved HiB. Høgskolen i Bergen skal innføre våre krav til publisering i Open Access. Studentassistenter som kan bistå forelesere med nytt AV-utstyr på Kronstad og MDV. Det skal gjennomføres digital eksamen på alle institutt/program i løpet av 2014 Høgskolen i Bergen skal ta over «brakkelandskapet» til Statsbygg. Studenter på bachelorgradsnivå skal ha mulighet til å delta i forskning Det skal tilbys tilstrekkelig med stille lesesalsplasser. Alle fagutvalgsrapporter skal oversendes dekan for arkivering. Undervisningen ved høgskolen skal være universell utformet. Demokratitid skal være innført fra høsten Garderrobemuligheter for syklende på Kronstad, også studenter. Høgskolen skal opprette en ny digital plattform, som skal erstatte alle de gamle. Høgskolen i Bergen skal ta del i prosjektet «Students at Risk» Bøtelegge institutt/program for sen levering av pensumlister. (Det må også settes frist) Opprette et incentivsystem på rombooking på Kronstad og MDV Sørge for en god prosess rundt innplassering i studenthuset. Få løst trafikkproblematikken rundt Kronstad og MDV. 14

15 Møtedato: Saksansvarlig: Marianne Rødseth Espelid Saksnr: 09/13 Gjelder: Innspill til profileringsmateriale (d) Studentparlamentet vedtok på SP 10/13 budsjett for I budsjettet ble det lagt opp til at kr skulle brukes på profilering. Studentparlamentet er i 2014 i en spesiell situasjon med ny logo og flytting til nye lokaler. Videre har parlamentet over flere år holdt tilbake investeringer i profilering ettersom man har visst at man skulle flytte og skifte profil. Disse momentene ble alle vektlagt når profileringspotten ble satt såpass høyt for Styret foreslår at studentparlamentet legger føringer for hvor store deler av potten som skal brukes på ulike hovedområder, og at styret deretter får fullmakt til å vurdere enkeltartikler og effektuere innkjøp av dette. Diskusjonen bør ikke omhandle hvilke konkrete artikler man ønsker, men hvilke hovedområder man skal satse på. Dersom noen har innspill til konkrete profileringsartikler kan disse sendes på mail til Kategoriene (innholdet er bare veiledende for å vise hvordan styret har tenkt) Grunnprofilering (bannere, rollups, stand, pins, buttons, wallprint) Bruksartikler (gensere, drikkeflasker, slips, kopper, luer, dokumentmapper, one-piece, treningsklær, kjeledress, skjorter, paraplyer, jakker, caps) Utdelingsartikler (penner, klistremerker, skriveblokker, bærenett, mobilpussere, snop, regnponcho, refleks, bokmerke, nøkkelring, markeringstusj, rompeakebrett, badeball, pizzahjul) Multimedia (film, bilder) For eksempel kan det være 30% til grunnprofilering, 40% til bruksartikler, 25% til utdeling og 5% til multimedia. 15

16 Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 10/13 Gjelder: Søknader (v) Studentparlamentet har mottatt en søknad fra Kronbar pålydende kr Søknad Vi vil med dette be SP HiB om midler til egenkapital i forbindelse med etablering av selskap for drift av Kronbar i Studenthuset på Kronstad. Vi har til hensikt å opprette et aksjeselskap som skal være juridisk og økonomisk ansvarlig for driften av Kronbar. For å etablere aksjeselskap kreves et innskudd på minimum kr til aksjekapital. Vi søker derfor Studentparlamentet om samme beløp, kr, hvor alt skal inngå i aksjeselskapets kapital. Dette vil være studentenes eierskap, og sikre studentenes råderett over driften. Studentparlamentet har i årets budsjett gjort en økning i posten for kulturmidler for å ta høyde for utgifter knyttet til oppstart av drift i studenthuset. Vedlagt ligger budsjett Styret innstiller på å tildele søknaden ,- kr FOR MOT AVHOLDENDE 16

17 Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 11/14 Gjelder: Eventuelt (d) Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker. SAKSPAPIR PARLAMENTSMØTE Møtedato: Saksansvarlig: Anders Veggeland Saksnr: 12/14 Gjelder: Møtekritikk (d) For å evaluere møtene i Studentparlamentet ønsker styret at SP gjennomfører møtekritikk. Møtekritikken blir holdt med alle møtedeltakere til stede. Vi gjør også oppmerksom på at dette er møtekritikk, som gjennomføres for å forbedre gjennomføringen av fremtidige møter, og at møtets deltakere er bevisste på dette og dermed skiller sak og person. Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker. 17

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Saksbeh:KSØ Dato: 28.01.14 Vår ref: 011.0 Møtedato:06.02.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 01/14 Dato: 06.02.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE Innkalling

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) m.k.andenas@studentparlamentet.uio.no

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.11.13 Vår ref: 011.0 Møtedato:14.11.13 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 09/13 Dato: 14.11.13 Tid: 17.00-23.00 Sted: Retorten, Kalvskinnet SAKSLISTE

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Informasjonsplan for StOr

Informasjonsplan for StOr StudentOrganisasjonen StOr Informasjonsplan for StOr Studieåret 2011/2012 Studentstyret ved UiS 23.08.2011 1. Innledning Bakgrunn: I arbeidsprogrammet for 2011/2012 under kapitel 2 punkt 2.3, står det

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer