VEDLEGG I Korrigert med bakgrunn i politiske uttalelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG I Korrigert med bakgrunn i politiske uttalelser"

Transkript

1 VEDLEGG I Korrigert med bakgrunn i politiske uttalelser Adm. forslag til behandling

2 2 INNHOLD Vedlegg I STATUS OG UTVIKLINGSTREKK: Status og måloppnåelse for gjeldende kommuneplan.. 3 Befolkningsutvikling. 5 Bosettingsutvikling 6 Arealbruk... 7 Veger og kommunikasjoner.. 7 Kommuneøkonomi 8 NASJONALE TRENDER... 9

3 3 VEDLEGG I STATUS OG UTVIKLINGSTREKK. Det er innhentet statusrapporter fra resultatenhetene. Statusrapporteringen blir ikke helt god i forhold til gjeldende plan da den er utarbeidet etter det gamle sektornivået. Den etterfølgende statusrapporteringen gir likevel et tilfredsstillende bilde av utviklingen, Status for kommuneplanens generelle del: Visjonsmål: I plan av 1997 var det satt følgende overordnede mål: Å gjøre befolkningens levekår så gode at de som allerede bor i kommunen trives og ønsker å forbli i kommunen og at andre ønsker å bosette seg i kommunen. Dette målet er vanskelig å måle. I forskningsrapporten Ung i Land og Etnedal ser en at 80 % av ungdommen som går på Dokka videregående skoletrives godt på hjemstedet. En av fire sier de vil bo i oppvekstkommunen eller nabokommunen. Hovedsatsingsområder: I plan av 1997 var hovedsatsingsområdene prioritert slik: 1 Oppvekst Barn og ungdoms oppvekstvilkår. 2 Omsorg. 3 Næring, miljøvern, bosetting og lokalmiljø. Selv om en nok har vært innom de forskjellige områdene har det skjedd en vesentlig omprioritering i forhold til planen. Omsorg har blitt prioritert først, oppvekst som nr to. Dette skylles bl.a. statlige prioriteringer og virkemidler. I 2003 har en imidlertid tatt godt tak i skoleutviklingen og vil i løpet av 2004 ha rustet opp skolene til en god standard. Hovedprioriteringer: I planene av 1997 la en til grunn følgende hovedprioriteringer. (Dagens status er skrevet i kursiv) Kommunens aktivitet skal være basert på en sunn økonomi som gir tilstrekkelig handlefrihet. Sett i forhold til andre kommuner har vi langt på vei lykkes. Befolkningen og brukerne av kommunens tjenester settes i sentrum for kommunens tjenesteutvikling. Her har vi lykkes godt. Gjennom serviceerklæringer og tjenetebeskrivelser er brukerne av kommunens tjenester satt i sentrum. Sentumservice med, samling av statlige og kommunale etater har gitt brukerne en god føstelinje for å få utført mange tjenester på et sted. Kommunen vil prioritere tiltak for de som har størst behov for hjelp og omsorg innen de ulike virksomhetsområdene. Har i stor grad lykkes

4 4 Kommunen skal tilrettelegge for utvikling av gode skole- og utdanningstilbud for barn og ungdom. Det det tenkes på her er skolens innhold. I denne sammenheng har vi lykkes ganske bra. Det vil være en utfordring at denne satsingen ikke stopper, jfr. programområde barn og unges oppvekstvilkår Kommunen skal tilrettelegge for at befolkningen har tilgang til et attraktivt og tilpasset boligtilbud. Lykkes i noen grad. Her kunne det vært gjort mer Kommunen skal utvikle gode og trygge nærmiljøer i bolig- og sentrumsområder. Har lykkes i ganske stor grad: Har fått etablert flere nærmiljøanlegg, flere grendehus har stor aktivitet. Det er gjennomført en systematisk tilrettelegging av skiløyper i hele kommunen og flere lokale turstinett. I samarbeid med "den 3. sektor" (de frivillige organisasjonene) skal kommunen arbeide for at det er et variert og kvalitativt godt fritids- og kulturtilbud i kommunen. Kommunen samarbeider godt med lag og foreninger. Tilskuddene øker generelt og en har, gjennom bevisste prioriteringer, støttet nye foreninger som tidligere ikke har vært etablert i kommunen. Vi har svært få kommunale idrettsanlegg, men har vært flinke til å tilrettelegge for lagseid anleggsutbygging - både gjennom tilskudd og velvilje ellers. Kommunalt drevne tiltak, kino, bibliotek, ungdomsklubb og idrettsanlegg fungerer etter hensikten og utfyller kulturlivet der lagsdrift er uhensiktsmessig og/eller uten tradisjon. Mange ideer blir liggende urørt pga manglede økonomiske og personalmessige ressurser. I samarbeid med det lokale næringsliv skal kommunen bidra til en sunn og bærekraftig næringsutvikling. Har lykkes i noen grad. Kommunen deltar i Gjøvikregionens næringsråd,kommunen har bistått vedr etablert nye virksomheter innen treforedling og etablering av ny virksomhet i Televerksbygget. Miljøvern og naturforvaltning skal bidra til helse og trivsel. For å sikre disse interessene skal det i alle inngrepssaker stilles og besvares miljøkritiske spørsmål. Har lykkes med å få etablert oppdaterte biologiskmangfolddata og viltområdedata. Dataene brukes aktivt av skogbruksnæringa. Ikke lykkes i den kommunale saksbehandlingen. I inngrepssaker er det få som sjekker mot biologiskmangfolddatane eller som etterspør disse dataene.

5 5 Befolkningsutviklingen i kommunen: Folketallet har utviklet seg slik: År Folketall Kilde: SSB For perioden var vekstraten +0,06 % for perioden var vekstraten - 0,10 % og for perioden var vekstraten 0,19%. Nordre Land har en lavere befolkningsvekst enn Oppland fylke og betraktelig lavere enn landet i sin helhet. Alderssammensetningen har utviklet seg slik: I alt Kilde: SSB Befolkningsframskrivning: Det er vanskelig å spå og især om framtiden, men ved å se på utviklingen som har vært og på trender kan en foreta framskrivninger av folketallet i flere alternativer avhengig av hvilke trender en anser som mest sannsynelige. SSB gjør sine framskrivninger av folketallet i tre hovedalternativer Et med høy vekst et med middel vekst og et med lav vekst i folketallet. I alle tre alternativene tas det hensyn til fruktbarhet, levealder, sentraliseringsgrad og netto innvandring. Mellomalternativet forutsetter et fruktbarhetstall på 1,8 fødte pr kvinne, forventet levealder på nyfødte i 2002: Menn gjennomsnittelig levealder 75,5 år og kvinner gjennomsnittelig levealder 81,2 år; middels sentralisering og middels netto innvandring. Dette framskrivningsalternativet gav i 2002 følgende befolkningsutvikling for Nordre Land: I alt 0 år Kilde:SSB

6 6 Det faktiske folketallet var 6916, mens det 2. kv 2004 var Dette sier oss at framskrivningen så langt ser ut til å stemme ganske godt i forhold til faktisk utvikling. Går en nærmere inn på tallene finner en noen klare tendenser. Befolkningen viser klare tegn på at den blir eldre. Framover mot år 2020 øker andelen personer over 45 år markert og antall personer i de yngre årsgruppene minker tilsvarende. Framover mot 2010 blir det en svak økning av andelen tenåringer. Dette betyr at dersom disse blir boende i kommunen vil vi få en økning i antall barnefødsler framover mot Dette vil imidlertid ikke hindre at det blir en betydelig økning av andelen eldre i befolkningen når vi nærmer oss Den utviklingen er i tråd med den generelle utviklingen i Norge. Bosetting : Helt siden kommunen fikk sin første generalplan i 1978 har det vært nedfelt som et mål å stimulere til spredt boligbygging for å opprettholde folketallet i kretsene. I planen av 1978 var det avsatt et byggeforbudsområde rundt Dokka for å forhindre nye husklynger som Kverndalskroken og ved Åmodtsdtuen/Barsok. Dette til tross har utviklingen vært negativ og en ser det særlig godt i Åsli, Vestergarda og Nordbygda. Det skjer en sentralisering av bosettingsmønstret. Tettstedene og husklyngene vokser og øker sitt folketall selv om kommunen totalt sett har nedgang i folketallet. Dette kommer godt til syne i nedenfor stående diagram som viser folketallsutviklingen i Torpa, Nordre Land utenom Dokka og Dokka Bosettingsendringer 2500 folketall år Dokka Nordre Land Torpa Kilde: SSB

7 7 Arealbruk i kommunen: Arealbruken i kommunen er i hovedsak lite endret. Jord og skogbruksarealene er noenlunde inntakt. På dyrket mark aner vi en økning i grasproduksjonen og en tilsvarende reduksjon i kornarealet. I skogbruket er aktiviteten lavere enn på mange år. Dette gir seg utslag i at det er et mindre areal som går over fra gammelskog til plantefelt enn tidligere. Den største endringen ligger i omdisponering av høyereliggende skogsarealer til utbyggingsformål (hyttebygging). I enkelte områder må denne omdisponeringen kunne karakteriseres som vesentlig. Dette gjelder især i Nordbygda kommunedelplan Synnfjell syd og i Synnadalen kommunedelplan Synnfjell øst. I tillegg til at relativt store arealer er omdisponert til utbyggingsformål er trenden at det bygges høystandard hytter som etter hvert vil stille store krav til vannforsyning og avløpshåndtering. I hvor stor grad denne omdisponeringen påvirker det biologiske mangfold, beiteinteresser og økt forurensingsfare er lite avklart i de foreliggende planene. Kommunens hytteregister viser at det i kommunen i dag er ca 2500 eksisterende hytter. I godkjente kommunedelplaner og kommunedelplaner under behandling er det planlagt ca 850 nye hytter. Plansituasjonen for hytter er slik: Kommunedelplan Eksisterende Planlagte Planstatus Hytter hytter Synnfjell syd Godkjent Synnfjell øst Godkjent Aust Torpa åsen Godkjent Slår en dette sammen vil en ved full utbygging av eksisterende planer minst ha ca 3500 hytter i kommunen, hvorav det alt vesentligste av hyttene er å finne rundt foten av Synfjellet. Veger og kommunikasjoner: Veger: I perioden har det vært gjennomført en generell opprusting av de kommunale vegene. Rv 250 over Aust Torpaåsen har blitt delvis omlagt og utbedret. Det samme gjelder rv 33 over Vardalsåsen. Rv 33 over Tonsåsen er under ombygging og utbedring. Rv 34 fra Svingvold til Grimebakken er pr i dag den største utfordringen for å kunne si at vegadkomsten til vår kommune er tilfredsstillende Tømmertransporten på jernbanen har opphørt og det stiller store krav til utbedring av rv 245 på vestsiden av Randsfjorden hvor hovedtyngden av tømmeret nå blir transportert. Kollektivtransport: Bussforbindelsen til/fra Oslo Landekspressen- gir et tilfredsstillende kollektiv tilbud mot hovedstaden. Bussforbindelsene til Gjøvik, Lillehammer og Fagernes er også tilfredstillende. Øst/Vest ekspressen fra Lillehammer til Bergen har stoppested på Dokka.

8 8 Telefoni og andre elektroniske tjenester: Fasttelefon og mobiltelefon har full dekning. Det arbeides med å få kommunen knyttet til bredbåndnettet og det regnes med en løsning i løpet av få år. Kommunens IKT-systemer er blitt videreutviklet og kommunen har egne hjemmesider på internett med daglig oppdatering. Kommuneøkonomi: Styrken i Nordre Land kommunes økonomi kan best uttrykkes ved opplysninger om følgende: Positive trekk er: fortsatt ingen udekkede underskudd fortsatt stabile inntekter evne til omstilling Negative trekk er: høyt lånegjeldsnivå som følge av høyt investeringsnivå reduksjon av fondskapitalen lavere driftsrammer bl.a. som følge av høye kapitalkostnader. hele avkastningen av fondskapitalen benyttes til årlige driftsbudsjetter. Gjeldssituasjonen Nordre Land kommunes langsiktige lånegjeld var pr mill. kr. Dersom alle vedtatte investeringstiltak blir gjennomført vil lånegjelda ved utgangen av 2006 være vel 250 mill. kr. Renter og avdrag vil derfor legge beslag på en forholdsvis stor del av kommunens driftsrammer. Dette kan føre til at det kan bli nødvendig å strekke betalingstiden på lån noe. Egenkapitalen. Av kommunens egenkapital utgjør fondskapitalen snaut 94 mill. kr. pr Kapitalen knyttet til bundne fond utgjør snaut 13 mill. kr.

9 9 NASJONALE TRENDER: Innlandssyndromet: Innlandet (Hedemark og Oppland) lever fortsatt i Oljeskyggens dal Dette kommer til uttrykk i stagnasjon av næringslivet, svak folketallsutvikling, lavt utdanningsnivå på befolkningen, vanskelig kommuneøkonomi, med mer. Innlandets lokalpolitikere sitter med følelsen av å bli glemt av departementene og rikspolitikerne. Næringsflytting: Lokale hjørnesteinsbedrifter flytter produksjonen til lavkostland. Mindre lokale bedrifter kjøpes opp av større enheter og arbeidsplassene forsvinner fra distriktene. Varehandel, bank og forsikring samler seg i større og større enheter. Dette fører til svekket konkurranse og dårligere distriktstilbud. Statlige virksomheter (Telenor, postverket, vegvesenet, mfl.) splittes opp i selskaper som skal drive markedsøkonomisk lønnsomt. Dette svekker tjenestetilbudet i distriktene hvor inntjeningen er dårligst. Sentralisering: Det skjer en økende sentralisering i hele landet. Folk flytter inn til tettstedene og byene. Mange legger skylla på det som er nevnt ovenfor, men det er også et faktum at den yngre del av befolkningen har blitt mer urban. (Kilde Horisont 21) Individualisering: Markedstenkningen har bidratt til å fortrenge kollektive ideer og å fremme individualismen. Individualiseringen innebærer at innbyggerne på stadig nye områder har fått mulighet til, eller har krav på, å velge hvordan de ønsker å leve sine liv. Den enkelte setter stadig større krav til tjenester som berører deres egne liv. Dette stiller store krav til den lokale tjenesteutviklingen. (Kilde: Horisont 21) Kommunestruktur / regionalisering: Fra statlig hold er det gitt sterke føringer for at dagens kommune og fylkesstruktur står for fall. Isteden for fylkers ønskes det store regioner og kommunene er invitert til å slå seg sammen til større enheter. Det må forventes at det i løpet av planperioden vil kunne skje store endringer av forvaltningsnivåene

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) FOTO: NANCY BUNDT/ INNOVASJON NORWAY KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL RINGSAKER KOMMUNE 2006-2010 (2018) RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Ringsaker har gode forutsetninger for å være en god bokommune FORORD Dette

Detaljer

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land

Ett Land èn kommune? Telemarksforsking-Bø. Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Ett Land èn kommune? Utredning som grunnlag for å vurdere mulig sammenslutning mellom Nordre og Søndre Land Av Bent Aslak Brandtzæg, Karl Gunnar Sanda og Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø TF-notat nr. 4/2006

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1003/05 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 34 Prosjekt nr: 400407 Prosjekt tittel:

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer