Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet. Formannskapets behandling 6. mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet. Formannskapets behandling 6. mars 2012"

Transkript

1 Planstrategi 2012 Det store utfordringsbildet Formannskapets behandling 6. mars 2012

2 Rollefordeling Administrasjon - Politikk Administrasjonen Beskriver utviklingstrekk og utfordringer Politisk prosess Felles forståelse av utfordringene Prioritere de utfordringene som er mest egnet for politisk planstyring (formulering av politiske styringsmål)

3 Befolkningsutviklingen Folketallsutviklingen i Farsund har stagnert og vekstpotensialet i befolkningen er lite SSB fremskrivning MMMM viser en gjennomsnittlig vekst på ca 0,4 % pr. år til Til sammenligning var gjennomsnittlig vekst på landsbasis ca 1,3 % for Folketallsutviklingen viser en klar sammenheng med arbeidsplassutviklingen Begge periodene med folketallsvekst kom etter etablering av nye store bedrifter I nedgangsperiodene har det vært en betydelig nedbemanning ved hjørnesteinsbedriftene Elkem-toppen Elkem-toppen Bredero-toppen Bredero-toppen Utvikling Fremskrivning

4 Vekst Vekst Sammenligning av befolkningsutviklingen siste 10-årsperiode 1,60 % Befolkningsvekst etter type - 10 Vest-Agder 1,40 % 1,20 % 1,00 % 1,00 % Befolkningsvekst etter type Farsund 0,80 % 0,60 % Nettoflytting Fødselsoverskudd Befolkningsvekst 0,50 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % 0,00 % Nettoflytting År Fødselsoverskudd -0,50 % Befolkningsvekst -1,00 % -1,50 % År

5 Befolkningssammensetningen Overvekt av eldre (15% over landsgjennomsnittet for aldersgruppen over 67 år) Andelen yngre er betydelig lavere en landet (15% lavere for aldersgruppen år) I tillegg er andelen yngre kvinner betydelig lavere enn andelen yngre menn i denne aldersgruppen

6 Befolkningsutfordringen Administrasjonen beskrivelse Befolkningsutviklingen er kommunens grunnleggende og største utfordring. Utviklingen viser stagnasjon i folketallet og tendenser til skjev alders- og kjønnsfordeling. Utfordringen er å få til vekst i folketallet og en større andel yngre mennesker. Hvordan få flere, og særlig flere yngre til å flytte til Farsund? Felles forståelse/reformulering

7 Kommuneplanens mål for utviklingen Overordna mål: Utviklingen av Farsund skal fremme økt livskvalitet for kommunens innbyggere. Kommunen skal være et godt sted å vokse opp, virke og eldes. Mål for befolkningsutviklingen: En befolkningsutvikling som gir en stabil befolkningsvekst og en normal alders- og kjønnsfordeling i befolkningen

8 De 2 hovedutfordringene En god bokommune Levekårsutfordringene Utfordringen er å sikre god livskvalitet for kommunens innbyggere Hva er det viktigst å ta tak i, og hvilke temaer er best egnet for politisk planstyring? En attraktiv tilflyttingskommune Vekstutfordringene Utfordringen er å få tilflytting av yngre mennesker Hvilke tilbud er det nødvendig å spisse, og hvilke av disse er egnet for politisk planstyring?

9 Kommuneplanens fokus for å møte hovedutfordringene At kommunen fremstår som attraktiv å bo og leve i (Bo og levekårene) God tilgjengelighet til regionale tjenester og til omverdenen (Kommunens plass i regionen) Attraktive arbeidsplasser (Næringsutviklingen) Et fysisk miljø som bidrar til helse og trivsel for kommunens innbyggere (Miljøutviklingen) Gode kommunale tjenester til befolkningen (Tjenestetilbudet)

10 Kommunens plass i regionen Kommuneplanens hovedmål: En utvikling som styrker Farsunds rolle som en kraftfull del av Listerregionen Fokusområder: Regionalt samarbeid Bosettingsutviklingen Kommunikasjon Regional senterutvikling Regionale kultur- og utdanningstilbud I årsrapporten er kommunens plass i regionen uttrykt ved hjelp av folketall og arbeidsplasser

11 Folketallsutviklingen i Lister Farsund Flekkefjord Lyngdal Kvinesdal Sirdal Hægebostad

12 Arbeidsplassutviklingen i Lister Farsund Flekkefjord Lyngdal Kvinesdal Sirdal Hægebostad

13 Folketall og arbeidsplasser i Lister (%) Andel folketall Andel arb.plasser Farsund Flekkefjord Lyngdal Kvinesdal Sirdal Hægebostad

14 Kommunens plass i regionen Utviklingstrekk Kommunens posisjon som størst på folketall og arbeidsplasser i Lister er svekket de senere årene. Kommunen er fremdeles størst på folketall, men forskjellen er minkende. Kommunen var tidligere også størst på arbeidsplasser, men er de senere årene forbigått av både Flekkefjord og Lyngdal Problemstillinger Er det viktig for Farsund å være den ledende kommunen i Lister på både bosetting og arbeidsplasser? Eller bør det være størst fokus på bosetting siden det er her kommunen har de største utfordringene? Og at kommunen finner sin naturlige plass i Lister arbeidsmarkedsregion basert på kommunens særlige fortrinn og næringsmuligheter

15 Utfordringer i regionsammenheng Administrasjonens beskrivelse I forhold til regional bosetting er utfordringen å få en større del av folketilveksten i regionen gjennom å være den mest attraktive bokommunen. På næringssiden er utfordringen for Farsund og de andre kommunene i regionen å få til et godt samarbeid om næringsutviklingen. Felles forståelse/reformulering

16 Næringsutviklingen Kommuneplanens hovedmål: En næringsutvikling som gir et variert spekter av fremtidsrettede, nyskapende og inkluderende arbeidsplasser Fokusområder: Forutsigbare rammebetingelser Kraftknutepunkt Lister Primærnæringene Opplevelses- og reiselivsnæringen Lokale kompetansemiljøer I årsrapporten rapporteres på arbeidsplassutviklingen og næringssammensetningen

17 Arbeidsplassutviklingen Primærnæring og bergverk Industri Bygg, anlegg, kraft og vann Varehandel og hotell Transport, post og tele Bank, forsikring og tjenesteyting Off tjenesteyting

18 Næringssammensetning Frasund Landet Primærnæring og bergverk Industri Bygg, anlegg, kraft og Varehandel og hotell Transport, post og vann tele Bank, forsikring, forretningsmessig og privat tjenesteyting Off tjenesteyting

19 Næringsutviklingen Utviklingstrekk Økte internasjonale konjunktursvingninger og et mer usikkert kraftmarked gjør fremtiden for kommunens storindustri med usikker. Antall arbeidsplasser i kommunen er betydelig redusert de siste årene. Reduksjonen skyldes i stor grad nedleggelsen av en stor, prosjektbasert industribedrift samt store omstillinger og nedbemanninger i resten av industrien Til tross for en stor reduksjon i antallet industriarbeidsplasser, har kommunen fremdeles dobbelt så stor andel av arbeidsplassene innenfor industrien sammenlignet med landet som helhet. I forhold til befolkningsgrunnlaget er tilbudet på arbeidsplasser svekket, og betegnes i dag som svakt og ensidig Utfordringer Arbeide for at hjørnesteinsbedriftene sikres gode rammevilkår Redusere kommunens sårbarhet ved å legge til rette for et mer variert næringsliv som er mindre avhengig av storindustrien Videreføre et stort fokus på næringsutvikling. Sammenhengen mellom folketallsutviklingen og arbeidsplassutviklingen tilsier at tilrettelegging for nye arbeidsplasser er et av kommunens viktigste virkemidler for å nå målene for befolkningsutviklingen.

20 Næringsutfordringene Administrasjonens beskrivelse Utfordringene er både å arbeide for at hjørnesteinsbedriftene i kommunen sikres gode rammevilkår, og samtidig redusere kommunens sårbarhet ved å legge til rette for et mer variert næringsliv som er mindre avhengig av storindustrien. Felles forståelse/reformulering

21 Levekår / Folkehelse Kommuneplanens hovedmål: En levekårsutvikling som fremmer trygge oppvekstvilkår og økt livskvalitet for kommunens innbyggere Kunnskapsgrunnlaget: Folkehelseprofil 2012 for Farsund og sammenlignet med fylket og landet Regional monitor (levekår og velferd i Agder 2011) Levekårsstatus i Farsund ( Notat fra Agderforskning 2011)

22 Levekårsutfordringer Administrasjonens beskrivelse Den høye andelen eldre gir kommunen store pleie- og omsorgsutfordringer. Felles forståelse/reformulering Lavt utdanningsnivå, mange unge uføretrygdede og lav leseferdighet blant 5. klassinger kan indikere at kommunen har oppvekstutfordringer.

23 Miljø Kommuneplanens hovedmål: En miljøutvikling som fremmer helse og trivsel for kommunens innbyggere. Kommunen skal ha en langsiktig og bærekraftig forvaltning av natur, kultur og arealressurser Fokusområder: Forurensing Trygge oppvekst- og bomiljø Miljøhensyn i saksbehandlingen Folkehelse Samfunnssikkerhet Estetikk Arealforvaltning (balansering av bruk og vern) Klima og Energi I årsrapporten er det er det redegjort for relevante prosjekter for å nå målene for miljøutviklingen

24 Miljøutfordringene I utfordringsbildet er det fokusert på utfordringene knyttet til en sikker og bærekraftig arealforvaltning. (Temaer som det er aktuelt å utrede/avklare som en del av den pågående rulleringen av kommuneplanens arealdel) Administrasjonens beskrivelse Felles forståelse/reformulering Samfunnssikkerhet Strategi for sikker arealutnyttelse og klimatilpasning (Felles forståelse av risikobildet og akseptabelt risikonivå) Bærekraftig arealforvaltning Utforming av en langsiktig arealstrategi (prinsipper for romlig utvikling) som ivaretar hensynene til både utbygging og vern og som gir grunnlag for håndtering av arealkonflikter.

25 Utfordringer i kommunens virksomhet Hvordan berører samfunnsutfordringene kommunens virksomhet? I utfordringsbeskrivelsen er kommunens virksomhet knyttet opp mot 3 hovedutfordringer: Oppvekstutfordringene Helse- og omsorgsutfordringene Kommuneutvikling Utvikling av en god bokommune og en attraktiv tilflyttingskommune for unge mennesker

26 Oppvekstutfordringene Administrasjonens beskrivelse Både folkehelseindikatorene og tilgjengelig opplæringsstatistikk indikerer at Farsund har en kvalitets- og kompetanseutfordring i skolen. Dette gjør rekruttering, kompetansebygging og kvalitetsforbedrende tiltak til hovedutfordringene for denne sektoren. Felles forståelse/reformulering

27 Helse- og omsorgsutfordringene Administrasjonens beskrivelse Befolknings- og levekårstatistikken tilsier at det vil bli en økt etterspørsel etter kommunale helse- og omsorgstjenester. Hovedutfordringene for sektoren fremover er både å begrense behovene for helse- og omsorgstjenester gjennom god forebygging, og å gi relevante tjenester i forhold til faktisk behov. Felles forståelse/reformulering

28 Kommuneutvikling Administrasjonens beskrivelse For å nå målene om en attraktiv bo- og tilflyttingskommune er det nødvendig med større fokus på utviklingsmålene i kommuneplanen. Felles forståelse/reformulering For å knytte utviklingsoppgavene sammen med målene i kommuneplanen trengs en plan. Formålet med en slik plan vil være å samordne sektorens utviklingsarbeid opp mot kommuneplanens mål for utviklingen.

NÆRINGSPLAN FOR FARSUND

NÆRINGSPLAN FOR FARSUND VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 08.05.2007 2007 2010 NÆRINGSPLAN FOR FARSUND Innholdsfortegnelse: 1. Innledning og bakgrunn... 2 1.1 Formannskapets vedtak... 2 2. Organisering av planarbeidet... 2 2.1 Styringsgruppa...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016

Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast. Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Drangedal Kommune Kommunalplanstrategi Høringsutkast Kommunal planstrategi for Drangedal 2012-2016 Planstrategi Drangedal Høringsutkast 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 10-1 Kommunal planstrategi:...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Lardal kommune 2014-2024 Vedtatt av Lardal kommunestyre 11.11.2014 Sak 064/14 Innhold 1. Innledning... 2 1.1. Om kommuneplanen... 3 1.2. Samfunnsdelen... 3 1.3. Mål og strategier...

Detaljer

VEDLEGG I Korrigert med bakgrunn i politiske uttalelser

VEDLEGG I Korrigert med bakgrunn i politiske uttalelser VEDLEGG I Korrigert med bakgrunn i politiske uttalelser Adm. forslag til behandling 2 INNHOLD Vedlegg I STATUS OG UTVIKLINGSTREKK: Status og måloppnåelse for gjeldende kommuneplan.. 3 Befolkningsutvikling.

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

Regional planstrategi for Sør-Trøndelag

Regional planstrategi for Sør-Trøndelag Regional planstrategi for Sør-Trøndelag 2012-2015 Vedtatt 25. april 2012 Innledning Formålet med offentlig planlegging, både på kommunalt og regionalt nivå, er å legge til rette for god samfunnsutvikling.

Detaljer

INNHOLD. Side 1 av 12

INNHOLD. Side 1 av 12 INNHOLD Alstahaugregionen fram mot 2022 visjon Alstahaug - et historisk sted med nye muligheter Noen ord om visjon for Alstahaugregionen- stikkord: En god og foretrukket bostedsregion En region med et

Detaljer

Kommuneplan 2007-2019. - Miljø, mangfold og muligheter. Kommuneplan 2007-2019

Kommuneplan 2007-2019. - Miljø, mangfold og muligheter. Kommuneplan 2007-2019 - Miljø, mangfold og muligheter Kommuneplan 2007-2019 Rådmannens forslag 10.05.2007 1 2 Kommuneplan 2007-2019 Forord Kommuneplanen skal i følge Plan- og bygningsloven samordne den fysiske, økonomiske,

Detaljer

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter: Arild Vangstad Tittel Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter Arild Vangstad Rapport Prosjektrapport nr. 11/2006 ISBN-nummer ISSN-nummer

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET.

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET. REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT PÅ HAUGALANDET. FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Forsidefoto: Tom Haga, Terje Rakke (Nordic Life), Geir Øyvind Gismervik (Fotogen) og Nils J. Tollefsen. Baksidefoto: Ørjan

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Dato: 21.11.2013 1 Sammenstilling av utredningsrapportene Innhold Innledning... 3 Problemstillinger og ertepunkter

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund 2015-2019 Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund Mona Aspvik Farsund kommune 2015-2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Planstatus,

Detaljer

LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL

LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL LANDING I FRAMTIDA KOMMUNEPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2007 2015. SAMFUNNSDEL Høringsutkast Innledning Kommuneplanen viser mål og satsingsområder for Søndre Land kommune fram til 2016. Kommuneplanen er

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden

Kommuneplanens samfunnsdel for perioden Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2014-2026 Innhold Side Forord... 5 LITT OM PROSESSEN... 7 Formelle krav... 7 Slik har vi arbeidet... 8 Hva lærte vi?... 11 DAGENS HITRA HVOR ER VI NÅ?... 12 Hitra

Detaljer

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato:

Øvre Romerike Utvikling Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Sluttrapport Utgave: 1 Dato: Areal og transportsamarbeid på Øvre Romerike - Utviklingsprogram for byregioner fase I - Utgave: 1 Dato: 2015-01-28 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Areal og transportsamarbeid på Øvre

Detaljer

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016 Regionalplanstrategi for Aust-Agder2012 2016 Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Overordnede mål: Regionplan Agder 2020 4 3. Rammer for regional planlegging 6 4. Arbeidet med regional planstrategi

Detaljer

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 Vedtatt av bystyret 19. juni 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 INNLEDENDE KOMMENTAR... 5 PLANFORUTSETNINGER... 6 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 13 KOMMUNENS MÅLEKORT...

Detaljer