Miljøovervåking Region 2 i 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøovervåking Region 2 i 2015"

Transkript

1 OIL & GAS Miljøovervåking Region 2 i 2015 FORUM Sam Arne Nøland 1 SAFER, SMARTER, GREENER

2 Region 2 Felt Operatør Type Sleipner Vest Statoil Oppfølgende Sleipner Øst Statoil Oppfølgende Sleipner Alfa nord Statoil Oppfølgende Glitne Statoil Oppfølgende Grane Statoil Oppfølgende Heimdal Statoil Oppfølgende Vale Centrica Oppfølgende Volve Statoil Oppfølgende Vilje Det norske Oppfølgende Skirne Total Oppfølgende Byggve Total Oppfølgende Balder ExxonMobil Oppfølgende Ringhorne ExxonMobil Oppfølgende Jotun ExxonMobil Oppfølgende Sigyn ExxonMobil Oppfølgende Varg Repsol Oppfølgende Alvheim Det norske Oppfølgende Edvard Grieg Lundin Første overvåking Svalin C Statoil Første overvåking Gudrun Statoil Første overvåking Jette Det norske Første overvåking Bøyla Det norske Første overvåking Volund Det norske Første overvåking Atla Total Første overvåking Gaupe North BG Første overvåking Gaupe South BG Første overvåking Johan Sverdrup Statoil Grunnlag Regionale Totalt 28 felt, inkl. Martin Linge i Region 3. Til sammen 300 planlagte stasjoner. Koordinert av Statoil 2

3 Tokt Feltarbeidet gjennomført av DNV GL i samarbeid med SINTEF MOLAB fra supplybåten Olympic Commander i perioden 19. mai 1. juni Martin Linge ble kansellert på grunn av pågående operasjoner på feltet. Undersøkelsen er utført senere som et separat tokt. Sediment fra 284 stasjoner ble samlet inn. Bioprøver på 17 av de 27 feltene. Region 2 er relativt grunn (~ 100 m), og består hovedsakelig av et sandig sediment. Det er relativt lett å ta prøvene. Det ble overveiende brukt kombigrabb. 3

4 Status for Region 2 På bakgrunn av sedimentkarakteristikk og resultatene fra de kjemiske analysene fra de regionale stasjonene er regionen delt inn i tre subregioner: Nordlig Sentral Grunn Inndelingen stemmer i høy grad med faunasammensetningen. Rød skrift: Grunn subregion Sort skrift: Sentral subregion Grønn skrift: Nordlig subregion. 4

5 Status for Region 2 - LSC Limit of Significant Contamination (LSC): Generelt høyere verdier i sentral subregion. Noe reduksjon for THC og Ba, men generelt små endringer. mg/kg THC PAH NPD Ba Cd Cr Cu Hg Pb Ti Zn LSC grunn ,8 0,027 0, ,01 12,7 0,8 0,01 7, ,25 LSC grunn ,9 0,033 0, ,01 10,6 0,7 0,01 6, ,53 LSC grunn ,9 0,02 0, ,02 9,8 1 0,01 6,3 10,4 LSC grunn ,9 28 <0,03 9,8 1 0,01 6,7 8,8 LSC grunn ,1 32 0, ,01 6,9 9,1 LSC sentral ,7 0,094 0, ,03 8,8 2,6 0,01 5, ,3 LSC sentral ,2 0,083 0, ,02 8,7 2,2 0,01 5, ,5 LSC sentral ,4 0,07 0, ,04 9,5 2,6 0,02 6,6 13,8 LSC sentral , ,04 6,3 1,2 0,01 4,4 7,2 LSC sentral , ,03 9,4 2,2 0,01 6,8 12,4 5

6 Status for Region 2 - THC Totalmengde hydrokarboner (THC) Innholdet av THC er generelt redusert eller uendret i Region 2. Feltene der det er registrert økning er Gudrun, Svalin C og Edvard Grieg. På feltene der det er påvist THC > LSC og/eller økning av THC er det registrert utslipp av baritt, borekaks, vannbasert borevæske og sementeringskjemikalier 6

7 Status for Region 2 - THC Enkelte felt med høye verdier for THC (merk annen skala på x-aksen): intervall med minimum- og maksimumverdi (eksklusiv uteliggere og ekstremverdier) medianverdi Statistiske uteliggere 50% - intervall Statistisk ekstremverdi dvs. at 50 % av alle stasjonene har middelverdier i dette intervallet Totalmengde hydrokarboner (THC) 7

8 Status for Region 2 Baritt/barium Barium - Ba Ba > LSC ved de fleste stasjonene ved alle felt bortsett fra på Johan Sverdrup. Det er funnet en øking av Ba ved en eller flere stasjoner ved 12 av 27 felt. De høyeste konsentrasjonene av Ba er påvist ved Ringhorne, Grane og Bøyla, 8

9 Status for Region 2 Bunnfaunaen viser et tydelig skille mellom den grunne og den sentrale subregionen, tilsvarende som i Det er stort sett de samme artene som forekommer i høyest antall i begge subregionene. Det som bidrar mest til forskjellene er den relative mengden av de vanligste artene som Spiophanes bombyx, Paramphinome jeffreyssii, Golfingia og Amphiura filiformis. Utviklingen mhp. individtetthet er forskjellig i de to subregionene; økende i den dypere nordlige delen, avtagende i den sørlige grunne delen. 9

10 Status for Region 2 - Kontaminert areal: THC: I 2015 har det vært mulig å angi et maksimumsareal fordi THC-konsentrasjonen ikke har oversteget LSC på ytterste stasjon på noen av feltene. Det er to unntak: Balder A og B, som bare hadde stasjoner i to retninger. Ekstrastasjonene (RIN34-37) på Ringhorne der det er registrert ekstremt høye THCverdier. Arealet er større i år enn i forrige undersøkelse (5,8 km 2 ), noe som skyldes at det er flere felt i Ba: Areal kontaminert med 2 x barium er anslått til minimum 34,2 km 2. Det var mulig å avgrense arealet på litt over halvparten av feltene. På de resterende hadde en eller flere av de ytterste stasjonene bariumkonsentrasjon(er) over 2 x Ba. Sammenligninger med tidligere beregninger er lite hensiktsmessige ettersom det da ble benyttet andre beregningsmetode(r). Forstyrret fauna: Arealet med forstyrret fauna er < 1 km 2, noe som sammenfaller med arealet der THC > 540 mg/kg. 10

11 Grunn subregion Gaupe Sør Det er ikke påvist forhøyet THC, og nivået er stabilt sammenliknet med grunnlagsundersøkelsen. Det er påvist forhøyet Ba ved ni stasjoner. De høyeste konsentrasjonene, og økningene, er påvist vest for feltsenteret. Stemmer bra med rapporterte utslipp av baritt og borekaks. Det er forhøyet Cr og Zn ved de fleste stasjonene, samt forhøyet Pb ved stasjonene sørvest for senter. Uforstyrret fauna. Areal kontaminert med THC <0,2 km 2. 11

12 Grunn subregion Gaupe Nord Det er ikke påvist forhøyede konsentrasjoner av THC, ingen økning siden grunnlagsundersøkelsen i Bariuminnholdet er forhøyet på alle stasjoner bortsett fra 2000 m unna feltsenteret. De høyeste verdiene er påvist vest for feltsenteret. Resultatene indikerer at bariuminnholdet på feltet har økt siden 2010, noe som stemmer bra med rapporterte utslipp av baritt og borekaks. Innholdet av øvrige metaller er stort sett uendret. Uforstyrret fauna. Areal kontaminert med THC <0,2 km 2. 12

13 Grunn subregion Varg Ingen forhøyede konsentrasjoner av THC, nivåene er lavere ved alle stasjoner enn i tidligere undersøkelser. Forhøyet innhold av barium ved alle stasjoner, de høyeste 250 m nord og 250 m sør for feltsenteret. Ved flere stasjoner er det påvist så vidt forhøyede, men uendrede, konsentrasjoner av metaller. Areal kontaminert med THC er uendret: <0,29 km 2. Uforstyrret bunnfauna 13

14 Grunn subregion - Sigyn Ingen forhøyede konsentrasjoner av THC, og ingen økning fra tidligere undersøkelser Forhøyede Ba-konsentrasjoner ved tre stasjoner, men verdiene er redusert på alle stasjoner. Ingen forhøyede konsentrasjoner av de øvrige metallene. Areal kontaminert med THC uendret, <0,20 km 2. Fauna-analyser ikke inkludert 14

15 Grunn subregion - Sleipner Øst (Sleipner A og Loke) Ingen forhøyede konsentrasjoner av THC, ingen vesentlige endringer i THC fra forrige undersøkelse. Forhøyet Ba på alle stasjoner. Ingen økning påvist selv om det er sluppet ut Ba i forbindelse med boring i første halvdel av Kobberinnholdet har økt på de fleste stasjonene, og ligger over LSC på nesten alle stasjoner. Også innholdet av sink har økt på enkelte stasjoner, og er høyere enn LSC på seks stasjoner. Areal kontaminert med THC uendret, <0,69 km 2. Bunnfauna ikke inkludert 15

16 Grunn subregion - Volve Forhøyet THC ved én stasjon, og konsentrasjonen er på samme nivå som i På resten av feltet er THC redusert sammenliknet med tidligere undersøkelser. Forhøyede bariumkonsentrasjoner ved alle stasjoner, den høyeste 250 m N, hvor det har vært en økning i barium siden Stemmer overens med utslipp av baritt i Nivåene av de andre metallene er stabile i forhold til tidligere år. Areal kontaminert med THC uendret, <0,29 km 2. Ingen forstyrrelse i bunnfaunaen. 16

17 Sentral subregion Sleipner Vest Forhøyede konsentrasjoner av THC, PAH, NPD og samtlige metaller 250 m nord for feltsenteret, men ingen økning fra tidligere undersøkelser. Reduksjon i Ba-nivået ved de fleste stasjonene siden 2012, men fremdeles er alle stasjonene kontaminert. Forhøyet Pb og Cu ut til 1000 m nord for senter. Metallinnhold stort sett uendret sammenliknet med tidligere år. Stemmer godt overens med utslippstallene fra siste periode. Ikke fauna-analyser Areal kontaminert med THC redusert fra <0,88 til < 0,59 km 2. 17

18 Sentral subregion Sleipner Alfa Nord Det er ikke påvist forhøyede konsentrasjoner av THC. Konsentrasjonene er redusert siden forrige undersøkelse, men er fortsatt høyere enn på den regionale stasjonen R2-18. Bariumkonsentrasjonene er forhøyet ved alle stasjoner med ett unntak, men noe redusert siden Ingen faunaundersøkelse Areal kontaminert med THC: <0,20 km 2. 18

19 Sentral subregion Glitne Ingen forhøyede konsentrasjoner av THC, reduksjon siden forrige undersøkelse. Forhøyede Ba-konsentrasjoner på alle stasjoner. Konsentrasjonene av metaller er stabil sammenliknet med forrige undersøkelse med unntak av økt Ba ca. 500 m sørvest og nordvest for senter. Dette stemmer overens med utslipp av baritt siden forrige undersøkelse Ingen faunaundersøkelse Areal kontaminert med THC redusert fra <0,68 til <0,52 km 2. 19

20 Sentral subregion Gudrun Forhøyet og økt konsentrasjon av THC 250 m SØ, og til dels på utenforliggende stasjon. Bariuminnholdet er forhøyet ved 12 av 16 stasjoner, høyest 250 meter NØ for feltsenteret. Økt Ba SØ og NØ for feltsenteret siden grunnlagsundersøkelsen, noe som stemmer med rapporterte utslipp av baritt og borekaks. Sunn og uforstyrret fauna Areal kontaminert med THC: <0,39 km 2. 20

21 Sentral subregion Edvard Grieg Forhøyede og økte konsentrasjoner av THC ut til 500 m N, ikke rapportert om uhellsutslipp eller bruk av oljebasert borevæske Forhøyede bariumkonsentrasjoner på de samme stasjonene som THC og 250 m Ø. Økning på alle stasjoner nærmest feltsenter. Stemmer bra med at det er sluppet ut baritt i perioden siden forrige undersøkelse. Ingen forhøyede nivåer av øvrige metaller. Økt individtetthet på de fleste stasjonene har resultert i lavere diversitetsindekser enn i Faunasamfunnet på Edvard Grieg ansees å være uforstyrret. Areal kontaminert med THC: <0,49 km 2. 21

22 Sentral subregion Johan Sverdrup (grunnlagsundersøkelse) Det er ikke påvist forhøyede konsentrasjoner av THC, PAH, NPD eller metaller. Artssammensetning og diversitetsindekser vitner om et sunt og uforstyrret bunnfaunasamfunn. Areal kontaminert med THC: <0,20 km 2. 22

23 Sentral subregion Svalin C Så vidt forhøyet THC 250 m NV. Svakt forhøyet PAH eller NPD ved de fleste stasjonene. Barium forhøyet ved 9 av 13 stasjoner. Økning av alle metaller siden grunnlagsundersøkelsen, høyeste nivåer øst for feltsenter med forhøyede konsentrasjoner av Cr, Cu, Hg, Pb og Ti. Utslipp av baritt og borekaks rapportert siden forrige undersøkelse. Areal kontaminert med THC: <0,29 km 2. Resultatene fra bunndyrsundersøkelsen viser ingen tegn til faunaforstyrrelse på Svalin C. 23

24 Sentral subregion Grane THC < LSC på alle stasjoner, og redusert sammenliknet med tidligere undersøkelser. PAH og/eller NPD så vidt forhøyet ved omtrent halvparten av stasjonene. Forhøyet Ba og stor økning ved alle stasjoner samt en liten økning av Cu ved de fleste stasjonene. Konsentrasjonene er høyest nærmest feltsenteret. Stemmer godt med at det er sluppet ut barium siden forrige undersøkelse. Areal kontaminert med THC uendret: <0,20 km 2. Sunn og uforstyrret bunnfauna. 24

25 Sentral subregion Balder Ingen forhøyede konsentrasjoner av THC, noe redusert sammenliknet med tidligere undersøkelser. Så vidt forhøyede konsentrasjoner av PAH og NPD. Den markerte økningen i Ba som ble observert på to av stasjonene i 2012 har ikke fortsatt, og Ba på disse stasjonene er nå redusert. Bariuminnholdet er fortsatt forhøyet på alle stasjoner, høyest nærmest templatene. Det er ikke påvist økning av metaller ved Balder til tross for rapporterte utslipp av baritt siden forrige undersøkelse. Uforstyrret bunnfauna. 25

26 Sentral subregion Ringhorne Svært høye konsentrasjoner av TOC, THC, PAH, NPD og alle metaller ved de fire ekstrastasjonene. Det er påvist forhøyede bariumkonsentrasjoner på alle stasjoner unntatt RIN7. Ved de opprinnelige stasjonene i aksekorset, hvor det ble påvist svært høye konsentrasjoner av Ba i forrige undersøkelse, er verdiene redusert. Det er ikke rapportert utslipp siden forrige undersøkelse. Ingen forhøyede konsentrasjoner av THC ved de opprinnelige stasjonene i aksekorset. Faunaen ved lekkasjepunktet tydelig forstyrret, de andre stasjonene betraktes som uforstyrret. Areal kontaminert med THC : < 0,20 km 2 + lekkasjeområdet (0,51 km 2?). 26

27 Sentral subregion Bøyla 250m SV: Forhøyet THC, PAH, NPD og alle metaller med unntak av Hg. Det er rapportert utslipp av baritt og borekaks, men ikke oljebasert borevæske eller uhellsutslipp siden forrige undersøkelse. Noe forhøyede konsentrasjoner av barium ved ni andre stasjoner og sink ved seks stasjoner. Høye diversitetsindekser, men ny stasjon BOY8 skiller seg markert ut i likhetsanalysene. Til tross for relativt høye diversitetsindekser betraktes denne stasjonen som forstyrret. Øvrige stasjoner viser sunn og uforstyrret havbunn med kun små forskjeller stasjonene i mellom. Areal kontaminert med THC : < 0,29 km 2 27

28 Sentral subregion Jette Ingen forhøyede konsentrasjoner av THC, redusert siden forrige undersøkelse. Forhøyet Ba ved alle stasjoner unntatt JE7, stor økning ved stasjonene som ble undersøkt i Rapporterte utslipp av bl.a. borekaks siden forrige undersøkelse. Marginalt forhøyet Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ti og Zn ved flere stasjoner. Areal kontaminert med THC : < 0,25 km 2 Sunn og uforstyrret bunnfauna, men bemerkelsesverdig økning i antall dyr (og arter). 28

29 Sentral subregion Jotun Ingen forhøyede konsentrasjoner av THC, og ingen økning i sammenliknet med forrige undersøkelse. Svakt forhøyet PAH og NPD på en stasjon der dette ble analysert, men konsentrasjonene er likevel lave. Ba-konsentrasjonene er forhøyet ved alle stasjoner. Nivåene av de øvrige metallene er relativt uendret. Stemmer med at det ikke har vært nevneverdige utslipp siden Areal kontaminert med THC uendret: < 0,20 km 2 Ingen bunndyranalyser. 29

30 Sentral subregion Volund Ingen forhøyet THC, redusert ved alle stasjoner. Forhøyet Ba ved nesten alle stasjoner. Høyeste konsentrasjoner og størst økning nærmest feltsenteret. Det er ikke rapport utslipp etter forrige undersøkelse. Noe økning av Cd, Cr, Cu, Zn og Hg ved de fleste stasjonene siden Konsentrasjonene er imidlertid lave. Areal kontaminert med THC: < 0,20 km 2 Bunnfaunaen fremstår som uforstyrret. 30

31 Sentral subregion Alvheim Ingen forhøyede konsentrasjoner av THC, og THC-nivået er redusert i forhold til tidligere undersøkelser. Forhøyede Ba-konsentrasjoner ved alle stasjoner, men konsentrasjonene er redusert siden Stemmer bra med utslippshistorikk. Areal kontaminert med THC uendret: < 0,20 km 2 Bunndyranalyser ikke inkludert. 31

32 Sentral subregion Heimdal Det er ikke påvist forhøyede konsentrasjoner av THC, og det er redusert THC siden forrige undersøkelse i Det er påvist forhøyede Ba-konsentrasjoner ved alle stasjoner. Nivåene av metaller er relativt uendret siden 2012, med høyest barium og forhøyede konsentrasjoner av Ba, Cu, Pb og Zn på HEM18, 300 m sør for feltsenteret. Det har vært utslipp av barium siden forrige undersøkelse, men i relativt beskjedne mengder. Areal kontaminert med THC uendret: < 0,39 km 2 Bunndyranalyser ikke inkludert. 32

33 Sentral subregion Byggve Ingen forhøyede konsentrasjoner av THC, redusert i forhold til tidligere undersøkelser. Forhøyede Ba-konsentrasjoner ved fire av fem stasjoner. Økning ved BY4, 250 m øst for senter. Ikke vært boring eller utslipp fra andre aktiviteter på Byggve i perioden Areal kontaminert med THC uendret: < 0,20 km 2 Bunndyranalyser ikke inkludert. 33

34 Sentral subregion Skirne Ikke påvist forhøyede konsentrasjoner av THC, og det er ingen økning sammenliknet med tidligere undersøkelser. Forhøyede Ba konsentrasjoner ved fire stasjoner. Areal kontaminert med THC uendret: < 0,20 km 2 Bunndyranalyser ikke inkludert. 34

35 Sentral subregion Atla Ingen forhøyede konsentrasjoner av THC, og konsentrasjonene er redusert fra forrige undersøkelse. Forhøyede konsentrasjoner av Ba 250 m nord og sør for feltsenter. Ba og de øvrige metallene er redusert eller på samme nivå som ved grunnlagsundersøkelsen i Stemmer bra med utslippshistorikk. Areal kontaminert med THC: < 0,20 km 2 Diversitetsindekser og artssammensetning viser et sunt og uforstyrret bunnfaunasamfunn. 35

36 Sentral subregion Vilje Ingen forhøyede konsentrasjoner av THC, og redusert ved alle stasjoner. Bariuminnholdet er forhøyet ved nesten alle stasjoner. Ingen økning til tross for noe utslipp av baritt i Areal kontaminert med THC uendret: < 0,20 km 2 Betydelig økning i individtettheten i faunaen siden 2012, noe som har resultert i noe reduserte diversitetsindekser. Faunaen betraktes likevel som uforstyrret. 36

37 Grunn subregion Vale Det er ikke påvist forhøyede konsentrasjoner av THC. Alle stasjoner har forhøyede konsentrasjoner av barium, høyest ved VA7, 250 m sørvest for feltsenter. Stemmer overens med at det ikke har vært utslipp siden forrige undersøkelse. Areal kontaminert med THC uendret: < 0,29 km 2 Bunndyranalyser ikke inkludert. 37

38 SAFER, SMARTER, GREENER 38

Sedimentovervåking Martin Linge 2015

Sedimentovervåking Martin Linge 2015 OIL & GAS Sedimentovervåking Martin Linge 2015 Forum 18.10.2016 Sam Arne Nøland 1 SAFER, SMARTER, GREENER Martin Linge Martin Linge er et felt under utbygging i blokk 29/6, tett opp til britisk sektor

Detaljer

Sedimentovervåking og grunnlagsundersøkelser 2013

Sedimentovervåking og grunnlagsundersøkelser 2013 Sedimentovervåking og grunnlagsundersøkelser 2013 Norskehavet - Grunnlagsundersøkelser Region 9 - Overvåking og grunnlagsundersøkelser Region 10 - Grunnlagsundersøkelser Sam Arne Nøland 21.okt. 2014 1

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelser i Region II Sammendragsrapport

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelser i Region II Sammendragsrapport Rapport Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelser i Region II 2012 Sammendragsrapport Statoil Petroleum AS Talisman Energy Norge AS ExxonMobil Exploration & Production Norway AS Marathon Oil Norge AS Det

Detaljer

Statoil Petroleum, Exxon Mobil, Total, Lundin, BG, Det norske, Repsol, Centrica

Statoil Petroleum, Exxon Mobil, Total, Lundin, BG, Det norske, Repsol, Centrica MILJØOVERVÅKING REGION 2 2015 Sammendragsrapport / Summary Report Statoil Petroleum, Exxon Mobil, Total, Lundin, BG, Det norske, Repsol, Centrica Report No.: 2016-0248, Rev. 01 Document No.: 1MBBN3T-9

Detaljer

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region II i 2006

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region II i 2006 Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region II i 2006 Kontraktsnummer: 4501108894 Sammendragsrapport UNIFOB AS Seksjon for anvendt miljøforskning Høyteknologisenteret i Bergen Thormøhlensgate 49 5006

Detaljer

Statoil Petroleum, Exxon Mobil, Total, Lundin, BG, Det norske, Repsol, Centrica

Statoil Petroleum, Exxon Mobil, Total, Lundin, BG, Det norske, Repsol, Centrica MILJØOVERVÅKING REGION 2 2015 Hovedrapport Statoil Petroleum, Exxon Mobil, Total, Lundin, BG, Det norske, Repsol, Centrica Rapport Nr.: 2015-1192, Rev. 01 Dokument Nr.: 1MBBN3T-6 Dato: 2016-09-7 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sjøbunn i Nordsjøen påvirket av hydrokarboner (THC) og barium

Sjøbunn i Nordsjøen påvirket av hydrokarboner (THC) og barium Sjøbunn i Nordsjøen påvirket av hydrokarboner (THC) og barium Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Sjøbunn i Nordsjøen påvirket av hydrokarboner (THC) og barium Publisert 12.05.2015 av Overvåkingsgruppen (sekretariat

Detaljer

Overvåking Ormen Lange og grunnlagsundersøkelse Aasta Hansteen

Overvåking Ormen Lange og grunnlagsundersøkelse Aasta Hansteen OIL & GAS Overvåking Ormen Lange og grunnlagsundersøkelse Aasta Hansteen Erfaringer fra prøvetaking med VAMS Sam Arne Nøland og Øyvind Fjukmoen 1 SAFER, SMARTER, GREENER Tokt Grunnlagsundersøkelse Aasta

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Miljøovervåking Region III 2010 SAMMENDRAGSRAPPORT. FOR Statoil Petroleum AS

DET NORSKE VERITAS. Miljøovervåking Region III 2010 SAMMENDRAGSRAPPORT. FOR Statoil Petroleum AS Miljøovervåking Region III 2010 SAMMENDRAGSRAPPORT FOR Rapportnr. 2011-0262 / DNV Referansenr.: 12O31ER-12 Rev.01, 2011-02-25 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 STATUS FOR REGION III... 2 3 FELTARBEID...

Detaljer

OIL & GAS. Hyme og Morvin Sediment og visuell overvåking. 12 October Ungraded. 12 October 2016 SAFER, SMARTER, GREENER

OIL & GAS. Hyme og Morvin Sediment og visuell overvåking. 12 October Ungraded. 12 October 2016 SAFER, SMARTER, GREENER OIL & GAS Hyme og Morvin 2015 Sediment og visuell overvåking 1 SAFER, SMARTER, GREENER Program visuelt Hyme og Morvin har forekomster av koraller Potensiell fare for ødeleggelse av koraller ved grabbing

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelser i Region II 2012

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelser i Region II 2012 Rapport Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelser i Region II 2012 Statoil Petroleum AS Talisman Energy Norge AS ExxonMobil Exploration & Production Norway AS Marathon Oil Norge AS Det norske oljeselskap

Detaljer

Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken 2006.

Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken 2006. Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken 26. Sammendragsrapport Rapport til Rapport no.: 27-529 Rev 1, 28 mars 27 Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken

Detaljer

Miljøovervåking Region VI Haltenbanken 2006

Miljøovervåking Region VI Haltenbanken 2006 Miljøovervåking Region VI Haltenbanken 2006 Forum Region VI - Haltenbanken felt + 4 grunnlagsundersøkelser Tokt fra 5. til 28. juni Felt Norne Åsgard Heidrun Draugen Garn West

Detaljer

Effekter av petroleumsvirksomhet på bunnfauna i Nordsjøen

Effekter av petroleumsvirksomhet på bunnfauna i Nordsjøen Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak NOTAT Effekter av petroleumsvirksomhet på bunnfauna i Nordsjøen Utført av Akvaplan-niva AS for faggruppen for Nordsjøen 20.05.2010 TA-nummer: 2658/2010

Detaljer

BP Norge, ConocoPhillips, Talisman, Dong, Centrica

BP Norge, ConocoPhillips, Talisman, Dong, Centrica MILJØUNDERSØKELSE REGION I Miljøovervåking Region 1 2014 Sammendragsrapport / Summary Report BP Norge, ConocoPhillips, Talisman, Dong, Centrica Rapport Nr.: 2015-0175, Rev. 01 Dokument Nr.: 1E8S8JX-10-2

Detaljer

MILJØUNDERSØKELSE STATOIL/SHELL/HYDRO SAMMENDRAGSRAPPORT MILJØOVERVÅKING REGION VI - HALTENBANKEN 2003 RAPPORT NR DET NORSKE VERITAS

MILJØUNDERSØKELSE STATOIL/SHELL/HYDRO SAMMENDRAGSRAPPORT MILJØOVERVÅKING REGION VI - HALTENBANKEN 2003 RAPPORT NR DET NORSKE VERITAS STATOIL/SHELL/HYDRO MILJØOVERVÅKING REGION VI - HALTENBANKEN 2003 SAMMENDRAGSRAPPORT RAPPORT NR. 2004-0316 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS SAMMENDRAGSRAPPORT Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.:

Detaljer

Sammendragsrapport: Miljøovervåkning av olje- og gassfelt i Region IV i 2014

Sammendragsrapport: Miljøovervåkning av olje- og gassfelt i Region IV i 2014 Sammendragsrapport: Miljøovervåkning av olje- og gassfelt i Region IV i 2014 Miljø SAM-Marin Innhold Sammendrag og konklusjoner... 3 1. Innledning... 4 2. Materiale og metoder... 5 3. Omtale av feltene...

Detaljer

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO Usikkerhet rundt de kjemiske analysene Anders Bjørgesæter UiO Hvordan har variabiliteten i analysene utviklet seg over tid? Sampling oppsett V X sd 100 17 grabber + 3 referanse/regionale stasjoner Avstander

Detaljer

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011 Sammendragsrapport

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011 Sammendragsrapport Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2011 Sammendragsrapport UNI RESEARCH AS Seksjon for anvendt miljøforskning-marin Høyteknologisenteret i Bergen Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Telefon:

Detaljer

Sammenstilling av borekaksdata

Sammenstilling av borekaksdata Sammenstilling av borekaksdata I forbindelse med myndighetenes rapportering til OSPAR Øyvind Tvedten DNV, ytre miljø, Stavanger Innhold Bakgrunn OSPARs kriterier for etterlatelse av borekakshauger Datainnsamling

Detaljer

Vedlegg. Frå Sleipner-innretninga. (Foto: Morten Berentsen, Petroleumstilsynet) FAKTA

Vedlegg. Frå Sleipner-innretninga. (Foto: Morten Berentsen, Petroleumstilsynet) FAKTA Vedlegg Frå Sleipner-innretninga. (Foto: Morten Berentsen, Petroleumstilsynet) FAKTA 2013 137 Vedlegg 1 Historisk statistikk 138 FAKTA 2013 Tabell 1.1 Statens inntekter frå petroleumsverksemda (mill. kr)

Detaljer

Habitatovervåkingen 2011 Ekspertgruppens evaluering. Ketil Hylland, UiO Jarle Klungsøyr, HI Rainer Lichtenthaler, NIVA Torgeir Bakke, NIVA

Habitatovervåkingen 2011 Ekspertgruppens evaluering. Ketil Hylland, UiO Jarle Klungsøyr, HI Rainer Lichtenthaler, NIVA Torgeir Bakke, NIVA Habitatovervåkingen 2011 Ekspertgruppens evaluering Ketil Hylland, UiO Jarle Klungsøyr, HI Rainer Lichtenthaler, NIVA Torgeir Bakke, NIVA Program 2011 Region I, Ekofisk Regulær sedimentovervåking Region

Detaljer

Overvåkningsplan Mai 2015

Overvåkningsplan Mai 2015 NOFO Overvåkningsplan Mai 2015 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP Innhold: Satellittoversikt per uke Flytasking Områdeinndeling / flyruter Oversikt over ulike offshore felt / rørledninger Områdefartøy

Detaljer

5/20/2016 Production - Norwegian Petroleum NORWEGIAN PETROLEUM

5/20/2016 Production - Norwegian Petroleum NORWEGIAN PETROLEUM NORWEGIAN PETROLEUM In 2015, Norway produced 227.8 Sm³ o.e. of marketable petroleum. By way of comparison, total production was 216.2 million Sm³ o.e. in 2014 and 264.2 million Sm³ o.e. in 2004. In other

Detaljer

Industriveileder for prøvetaking av borekakshauger

Industriveileder for prøvetaking av borekakshauger OIL & GAS Industriveileder for prøvetaking av borekakshauger Oppdatering til versjon 4 Øyvind Tvedten 1 Forum 19. oktober for offshore 2016 miljøovervåking SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Veileder først

Detaljer

046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET

046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET 046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET Utgitt i sept 1995 av en arbeidsgruppe under Underutvalg Ytre Miljø Nr.: 046 Etablert: 21.09.95 Rev. nr: Rev. dato: Side 1 av

Detaljer

SAMMENDRAGSRAPPORT STATOIL - HYDRO - SHELL MILJØUNDERSØKELSE REGION VI HALTENBANKEN 2000 RAPPORT NR REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS

SAMMENDRAGSRAPPORT STATOIL - HYDRO - SHELL MILJØUNDERSØKELSE REGION VI HALTENBANKEN 2000 RAPPORT NR REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS STATOIL - HYDRO - SHELL MILJØUNDERSØKELSE REGION VI HALTENBANKEN 2000 RAPPORT NR. 2001-0378 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2001-03-19 59000213 Godkjent av:

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Sedimentovervåkingen 2007

Sedimentovervåkingen 2007 Sedimentovervåkingen 2007 s evaluering Jarle Klungsøyr, HI Rainer Lichtenthaler, NIVA Torgeir Bakke, NIVA FORUM 22.10.2008 1 Omfang Region III (Troll, Oseberg) Region IX (Barentshavet sør) Grunnlagsundersøkelser

Detaljer

Overvåkningsplan Juli 2015

Overvåkningsplan Juli 2015 NOFO Overvåkningsplan Juli 2015 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP Innhold: Satellittoversikt per uke Flytasking Områdeinndeling / flyruter Oversikt over ulike offshore felt / rørledninger Områdefartøy

Detaljer

20.6 Farlig avfall ALVHEIM

20.6 Farlig avfall ALVHEIM 20.6 Farlig avfall Rapporteringsår Annet 76.90 Batterier 0.75 Blåsesand 0.47 Kjemikalieblanding m/halogen 0.17 ALVHEIM Lysrør/Pære 0.14 Maling 0.05 Oljeholdig avfall 3.55 Rene kjemikalier m/halogen 0.27

Detaljer

Overvåkningsplan Juni 2015

Overvåkningsplan Juni 2015 NOFO Overvåkningsplan Juni 2015 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP Innhold: Satellittoversikt per uke Flytasking Områdeinndeling / flyruter Oversikt over ulike offshore felt / rørledninger Områdefartøy

Detaljer

Overvåkningsplan April 2015

Overvåkningsplan April 2015 NOFO Overvåkningsplan April 2015 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP Innhold: Satellittoversikt per uke Flytasking Områdeinndeling / flyruter Oversikt over ulike offshore felt / rørledninger Områdefartøy

Detaljer

Overvåkningsplan februar 2016

Overvåkningsplan februar 2016 NOFO Overvåkningsplan februar 2016 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP Innhold: Satellittoversikt per uke Flytasking Områdeinndeling / flyruter Oversikt over ulike offshore felt / rørledninger Områdefartøy

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer

Overvåkningsplan Mars 2015

Overvåkningsplan Mars 2015 Overvåkningsplan Mars 2015 NOFO NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP Områdefartøy med downlink Callsign Område Innhold: Satellittoversikt per uke Flytasking Områdeinndeling / flyruter Oversikt over

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Energy Rapport Grunnlagsundersøkelser i Region IX og X - Barentshavet, 2008. SAMMENDRAGSRAPPORT/ ENGLISH SUMMARY

DET NORSKE VERITAS. Energy Rapport Grunnlagsundersøkelser i Region IX og X - Barentshavet, 2008. SAMMENDRAGSRAPPORT/ ENGLISH SUMMARY Energy Rapport Grunnlagsundersøkelser i Region IX og X - Barentshavet, 2008. SAMMENDRAGSRAPPORT/ ENGLISH SUMMARY StatoilHydro Petroleum AS/ Eni Norge AS/ Lundin Norway AS Rapportnr. 2009-0467/DNV Referansenr.:

Detaljer

Grunnlagsundersøkelser ved Gjøa, Vega, Troll O2, Hild, Tune sør og Ragnarrock i 2007 Kontraktsnummer: 5408614

Grunnlagsundersøkelser ved Gjøa, Vega, Troll O2, Hild, Tune sør og Ragnarrock i 2007 Kontraktsnummer: 5408614 Grunnlagsundersøkelser ved Gjøa, Vega, Troll O2, Hild, Tune sør og Ragnarrock i 27 Kontraktsnummer: 548614 UNIFOB AS Seksjon for anvendt miljøforskning Høyteknologisenteret i Bergen Thormøhlensgate 49

Detaljer

Sedimentovervåkingen 2009 Foreløpig evaluering. Ketil Hylland, UiO Jarle Klungsøyr, HI Rainer Lichtenthaler, NIVA Torgeir Bakke, NIVA

Sedimentovervåkingen 2009 Foreløpig evaluering. Ketil Hylland, UiO Jarle Klungsøyr, HI Rainer Lichtenthaler, NIVA Torgeir Bakke, NIVA Sedimentovervåkingen 2009 Foreløpig evaluering Ketil Hylland, UiO Jarle Klungsøyr, HI Rainer Lichtenthaler, NIVA Torgeir Bakke, NIVA Program 2009 Region II, Sleipner Region V, Ormen Lange Region VI, Haltenbanken

Detaljer

TEKNISK RAPPORT BP AMOCO, STATOIL, PHILLIPS MILJØOVERVÅKING - REGION I, 1999 SAMMENDRAGSRAPPORT RAPPORT NR REVISJON NR.

TEKNISK RAPPORT BP AMOCO, STATOIL, PHILLIPS MILJØOVERVÅKING - REGION I, 1999 SAMMENDRAGSRAPPORT RAPPORT NR REVISJON NR. BP AMOCO, STATOIL, PHILLIPS MILJØOVERVÅKING - REGION I, 1999 SAMMENDRAGSRAPPORT RAPPORT NR. 2000-3245 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS SINTEF APPLIED CHEMISTRY Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.:

Detaljer

Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser

Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser 17 Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser I parentes etter angivelse av selskapets andel i vedkommende felt i drift/funn oppgis den/de utvinningstillatelser feltet/funnet ligger i. For de

Detaljer

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO Usikkerhet rundt de kjemiske analysene Anders Bjørgesæter UiO SAMMENDRAG Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag av SFT og representerer en statistisk vurdering av usikkerheten til kjemiske analyser

Detaljer

Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø

Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø Terje Thorsnes, NGU og Hanne Hodnesdal, SKSD Disposisjon Hvor kartla vi i 21? Hvem har vært involvert? Nordland VI fra dyphav til fjæra Miljøstatus for

Detaljer

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2008

Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 2008 Miljøovervåking av olje- og gassfelt i Region IV i 28 Forum for offshore miljøovervåkning 28.Oktober 29 av Gisle Vassenden Seksjon for anvendt miljøforskning 1Visund Nord X X SRP-1R SFND-8R X VGPT1-19R

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

pipeline_id pipeline_name operator 415658 8" Oil/gas 15/12-E-1 H, ARMADA BG GROUP 415702 8" Oil/gas 6/3-A-1 H, ARMADA BG GROUP 308456 10" Gas ULA PP,

pipeline_id pipeline_name operator 415658 8 Oil/gas 15/12-E-1 H, ARMADA BG GROUP 415702 8 Oil/gas 6/3-A-1 H, ARMADA BG GROUP 308456 10 Gas ULA PP, pipeline_id pipeline_name operator 415658 8" Oil/gas 15/12-E-1 H, ARMADA BG GROUP 415702 8" Oil/gas 6/3-A-1 H, ARMADA BG GROUP 308456 10" Gas ULA PP, GYDA BP 414310 10" Injection SKARV FPSO, SKARV B/C

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken 2006

Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken 2006 Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken 26 Hovedrapport Rapport til Rapport no.: 27-2 Rev 1, 28 mars 27 28 mars 27 Miljøovervåking og grunnlagsundersøkelse i Region VI - Haltenbanken

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Miljøundersøkelse i Region IV, 2002 Sammendragsrapport Summary report Akvaplan-niva rapport APN-411.2520-2 9296 Tromsø, Norway Tel. +47 77 75 03 00 Fax +47 77 75 03 01 www.akvaplan.com Rapporttittel /Report

Detaljer

Valg av prøvetakings- og analysemetodikk for Barytt i sedimenter

Valg av prøvetakings- og analysemetodikk for Barytt i sedimenter Valg av prøvetakings- og analysemetodikk for Barytt i sedimenter Resultater fra uttesting i felt og lab Cecilie Fjeld Nygaard og Alf G. Melbye SINTEF Materialer og Kjemi / Marin Miljøteknologi Materialer

Detaljer

Miljøovervåking i Region 9 og grunnlagsundersøkelser i Barentshavet 2013

Miljøovervåking i Region 9 og grunnlagsundersøkelser i Barentshavet 2013 Miljøovervåking i Region 9 og grunnlagsundersøkelser i Barentshavet 2013 Environmental Monitoring in Region 9 and baseline surveys in the Barents Sea 2013 Statoil ASA, Eni, Lundin, OMV, ConocoPhillips,

Detaljer

III 2010 HOVEDRAPPORT

III 2010 HOVEDRAPPORT Miljøovervåking Region III 2010 HOVEDRAPPORT FOR STATOIL PETROLEUM AS Rapport nr 20011-0245/ DNV Reg nr: 11ZJA76-9 Rev 01 Innholdsfortegnelse 1 RESYMÉ / RESUMÉ...1 1.1 Resymé...1 1.2 Resumé...9 2 INNLEDNING...17

Detaljer

REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV SAMMENDRAGSRAPPORT SUMMARY REPORT

REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV SAMMENDRAGSRAPPORT SUMMARY REPORT REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV 1999 SAMMENDRAGSRAPPORT SUMMARY REPORT 9296 Tromsø Telefon: 77 75 03 00 Telefax: 77 75 03 01 Rapporttittel /Report title REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV 1999 SAMMENDRAGSRAPPORT

Detaljer

Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser

Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser Delområde 1 Stasjonsfjæra PAH-16 (µg/kg) Figur A1. Oversiktskart over delområde 1 Stasjonsfjæra med tilstandsklasser for PAH-16 i sediment. Figuren er gitt

Detaljer

facility_id facility_name operator /12-E-1 H BG GROUP /3-A-1 H BG GROUP IDUN BP SKARV A BP SKARV B/C VEST BP

facility_id facility_name operator /12-E-1 H BG GROUP /3-A-1 H BG GROUP IDUN BP SKARV A BP SKARV B/C VEST BP facility_id facility_name operator 410712 15/12-E-1 H BG GROUP 410771 6/3-A-1 H BG GROUP 408694 IDUN BP 408458 SKARV A BP 408576 SKARV B/C VEST BP 408635 SKARV B/C ØST BP 406335 SKARV ERB BP 414071 SKARV

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Retningslinjer for innleggelse av data i MOD

Retningslinjer for innleggelse av data i MOD Retningslinjer for innleggelse av data i MOD Dette notatet er utarbeidet av Det Norske Veritas (DNV) for Klima og forurensningstilsynet (Klif) for å belyse og forklare importrutinene og dataformatene til

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD ADRESSE COWI AS Hasleveien 10 0571 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros Årsrapport

Detaljer

Kristiansandsfjorden - blir den renere?

Kristiansandsfjorden - blir den renere? Kristiansandsfjorden - blir den renere? Foto: Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøringens 20-års jubileumsmøte 20.11.2013 Merete Schøyen, Kristoffer Næs og Eivind Oug, NIVA 1 Miljøgifter i blåskjell, torsk,

Detaljer

Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg

Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg Felt Operatør Type PUD Prod.start Nullutslippstiltak Kommentar Albuskjell Olje/gass 25.04.75 26.05.79 Nedstengt 26.08.98 Balder og

Detaljer

Petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel The petroleum resources on the Norwegian Continental Shelf Per 31.12.2013

Petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel The petroleum resources on the Norwegian Continental Shelf Per 31.12.2013 Petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel The petroleum resources on the Norwegian Continental Shelf Per 31.12.2013 Totale utvinnbare petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel fordelt per havområde

Detaljer

Sedimentovervåkingen 2008

Sedimentovervåkingen 2008 Sedimentovervåkingen 2008 Forum 2009 1 Program Region I, Ekofisk Region IV Tampen Region IX og X Barentshavet o Grunnlagsundersøkelser Loshavn (Region I) Forum 2009 2 Region I Uklart om det er SFT 99:01

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A Statoil Petroleum AS Postboks 8500 Forus 4035 Stavanger Oslo, 23.06.2017 Deres ref.: AU-NJO-00060 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1864 Saksbehandler: Håvar Røstad Vedtak om tillatelse til aktivitet

Detaljer

Endring fra 2013 Changes from 2013 Total Olje / Oil Gass / Gas NGL Kondensat Condensate

Endring fra 2013 Changes from 2013 Total Olje / Oil Gass / Gas NGL Kondensat Condensate Totale petroleumsressursar på norsk kontinentalsokkel pr. 31.12.2014 Original Recoverable Petroleum Resources on the Norwegian Continental Shelf as of 31 December, 2014 Totalt utvinnbart potensial / Total

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Miljøundersøkelse på Ormen Lange i Region V, 2012.

Miljøundersøkelse på Ormen Lange i Region V, 2012. Miljøundersøkelse på Ormen Lange i Region V, 2012. Hovedrapport Sammendragsrapporter Akvaplan-niva AS Rapport: 5785-02 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

Oppkjøp av Marathon Norge Presse- og analytikerkonferanse. Adm. dir. Karl Johnny Hersvik 2. juni 2014

Oppkjøp av Marathon Norge Presse- og analytikerkonferanse. Adm. dir. Karl Johnny Hersvik 2. juni 2014 Oppkjøp av Marathon Norge Presse- og analytikerkonferanse Adm. dir. Karl Johnny Hersvik 2. juni 2014 Dannelsen av et sterkt norsk lete- og produksjonsselskap Kombinert netto produksjon på 84 mill. fat

Detaljer

Overvåking av avrenning til Nessielva

Overvåking av avrenning til Nessielva NOTAT Til: Fra: Bodø kommune Tor-Jørgen Aandahl Dato 2016-06-08 Overvåking av avrenning til Nessielva Dette notatet er et foreløpig notat og er laget for å vise at prøvetakingsprogrammet har kommet i gang.

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 201 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR - 18. FEBRUAR OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Offshore sedimentundersøkelse på Loshavn, mai 2008

Offshore sedimentundersøkelse på Loshavn, mai 2008 Offshore sedimentundersøkelse på Loshavn, mai 2008 Akvaplan-niva AS Rapport: 4315-03 Forside foto Libas på vei mot Loshavn, mai 2008. Foto: Knut G. Forberg, Akvaplan-niva Akvaplan-niva AS Rådgivning og

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences RAMBØLL NORGE Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Fugro OCEANOR Referanse nr: C75040/3791/R1 24.11.05 Fugro OCEANOR AS Pir-Senteret, N-7462

Detaljer

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 1. mars 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 4 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 4 2 UTSLIPP FRA BORING...

Detaljer

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 08-017 Prosjekt nr: O-08026 Prosjektleder: Milla Juutilainen Medarbeidere: Mona Weideborg,

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010 Nr. 1 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i februar 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER I denne runden rapporterte

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

MILJØUNDERSØKELSE STATOIL/SHELL/HYDRO HOVEDRAPPORT MILJØOVERVÅKING REGION VI-HALTENBANKEN 2003 RAPPORT NR. 2004-0218 REVISJON NR.

MILJØUNDERSØKELSE STATOIL/SHELL/HYDRO HOVEDRAPPORT MILJØOVERVÅKING REGION VI-HALTENBANKEN 2003 RAPPORT NR. 2004-0218 REVISJON NR. STATOIL/SHELL/HYDRO MILJØOVERVÅKING REGION VI-HALTENBANKEN 2003 HOVEDRAPPORT RAPPORT NR. 2004-0218 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2004-03-25 CONNO63502365 Godkjent

Detaljer

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Publisert 04.07.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

DEN NORSKE KONTINENTALSOKKELEN

DEN NORSKE KONTINENTALSOKKELEN DEN NORSKE KONTINENTALSOKKELEN 2 Boreriggen Aker Barents leiter etter petroleum i Barentshavet (Foto: Harald Pettersen, Statoil) FAKTA 2014 15 Norsk sokkel er ein interessant petroleumsprovins. I dei store

Detaljer

Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter

Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter 1 av 13 Miljødirektoratet v/ Mihaela Ersvik Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Grane Søknad om tillatelse til å grave i marine områder og operere i områder med forurensede sedimenter I henhold til Forurensningsforskriften

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport for Atla feltet 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport for Atla feltet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FELTETS STATUS... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Produksjonen på feltet... 5 1.3. Utslippstillatelser... 5 2. FORBRUK OG UTSLIPP KNYTTET TIL BORING... 5 3. OLJEHOLDIG VANN... 5 4. BRUK

Detaljer

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet NGU Rapport 2007.010 Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. JERNBANENETTET... 4 1.2. JERNBANEVERKETS PUKKLEVERANDØRER... 5 1.3. FLOMSEDIMENTDATABASEN...

Detaljer

SAMMENDRAG / SUMMARY STATOIL - NORSK HYDRO REGION IX - FINNMARK 2000 SAMMENDRAGSRAPPORT/ ENGLISH SUMMARY RAPPORT NR REVISJON NR.

SAMMENDRAG / SUMMARY STATOIL - NORSK HYDRO REGION IX - FINNMARK 2000 SAMMENDRAGSRAPPORT/ ENGLISH SUMMARY RAPPORT NR REVISJON NR. STATOIL - NORSK HYDRO REGION IX - FINNMARK 2000 SAMMENDRAGSRAPPORT/ ENGLISH SUMMARY RAPPORT NR. 2001-0375 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 2001-03-20 59000213

Detaljer

ARLIG UTSLIPPSRAPPORT ATLA FELTET

ARLIG UTSLIPPSRAPPORT ATLA FELTET Arsraort for Atla feltet 2016 ARLIG UTSLIPPSRAPPORT ATLA FELTET 2016 Ill IF1flAt - :.j. - -:r N - -z - :. Utarbeidet av Verifisert av Godkjent av Dato MILJØKOORDINATOR HSEO MILJeRADGIVER DIREKTØR OPERATION

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009

Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 RAPPORT L.NR.5783-2009 Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 Kilde: www.kystverket.no Statusrapport om metaller i vannmasser og blåskjell Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database

Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database Gudny Okkenhaug, Hans Peter Arp, NGI Fagtreff i Vannforeningen, 3. februar

Detaljer

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 0 INNLEDNING Denne rapporten gir en oversikt over utslippet til sjø av olje og kjemikalier fra offshore installasjoner

Detaljer

Tillatelse til å operere i områder med forurensede sedimenter i forbindelse med installasjon av system for permanent overvåking på Grane

Tillatelse til å operere i områder med forurensede sedimenter i forbindelse med installasjon av system for permanent overvåking på Grane Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 31.03.2014 Deres ref.: AU-DPN OW KVG-00328 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3680 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Tillatelse til å operere i områder med forurensede sedimenter

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016)

Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016) Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016) Hilde Alida Hammer Tidligere masterstudent i miljøkjemi

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. NOVEMBER OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer