FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences"

Transkript

1 FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences RAMBØLL NORGE Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Fugro OCEANOR Referanse nr: C75040/3791/R Fugro OCEANOR AS Pir-Senteret, N-7462 Trondheim Norway Tel: , Fax: ,

2

3 FUGRO Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG INNLEDNING MATERIALE OG METODER RESULTATER OG DISKUSJON KONKLUSJONER LITTERATUR...12 RAMBØLL NORGE C75040/3791/R1/

4 FUGRO Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 SAMMENDRAG Fugro OCEANOR har på oppdrag for Rambøll Norge overvåket forekomsten av miljøgifter i marine overvåkingsorganismer i Trondheim havn i forbindelse med deponering av forurenset bunnsediment innenfor et deponi på Pir II i Pilotprosjektet i Trondheim havn. For fjerde år på rad er det tatt ut grisetang og blæretang (henholdsvis Ascophyllum nodosum og Fucus vesiculosus) og blåskjell (Mytilus edulis) for analyser av arsen (As), kadmium (Cd), krom (Cr), kopper (Cu), nikkel (Ni), bly (Pb), sink (Zn) og kvikksølv (Hg). Blåskjell er i tillegg analysert for tributyltinn (TBT), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH, KPAH, B(a)P), samt polyklorerte bifenyler (PCB 7 ). Resultater fra årets overvåking foreligger for følgende lokaliteter: Nyhavna (blåskjell og blæretang), Deponi Ø (grisetang), Deponi V (blåskjell og blæretang), Lade molo (blåskjell og grisetang), samt Korsvika (blåskjell og grisetang). Forurensningstilstanden er vurdert i forhold til tidligere undersøkelser og SFTs inndeling i tilstandsklasser. Med unntak av arsen, krom og kopper i skjell fra henholdsvis Lade molo, Korsvika og Nyhavna, som klassifiseres i nest beste klasse (II Moderat forurenset), var innholdet av arsen og metaller i blåskjell lavt og klassifseres i beste tilstandsklasse (I Ubetydelig-Lite forurenset) i årets undersøkelse. Høyest innhold av TBT er registrert i skjell fra Nyhavna (Tilstandsklasse III Markert forurenset), mens skjell fra de øvrige stasjonene har et lavt innhold av TBT og klassifiseres i beste klasse, Tilstandsklasse I. Innholdet av organiske miljøgifter (PAH, KPAH, B(a)P, og PCB 7 ) i blåskjell er lavt og klassifiseres i Tilstandsklasse II eller bedre (Tilstandsklasse I) for alle stasjoner med unntak av Nyhavna, som klassifiseres i Tilstandsklasse II eller III for disse parameterene. I årets undersøkelse av tang påvises et innhold av arsen eller metaller i beste (Tilstandsklasse I Ubetydelig-Lite forurenset) eller nest beste klasse (Tilstandsklasse II Moderat forurenset) for samtlige stasjoner med unntak av Nyhavna. Tang fra Nyhavna har et noe høyere innhold av kopper, bly og sink (Tilstandsklasse III Markert forurenset) enn det som påvises i tang fra de øvrige stasjonene (Tilstandsklasse II eller bedre). I den grad det er påvist endringer av betydning i løpet av den fireårsperioden overvåkingen har pågått er det i form av redusert innhold av arsen, TBT og organiske miljøgifter (PAH, KPAH, B(a)P, og PCB 7 ) i blåskjell. Reduksjonen er så betydelig for enkelte parametere at skjellene i løpet av undersøkelsesperioden klassifiseres i en bedre tilstandklasse enn tidligere. Innholdet av metaller i tang følger ikke samme mønster og varierer mer mellom årene. Tang og blåskjell høstet i Nyhavna karakteriseres som forurenset med hensyn på innhold av enkelte parametere (Tilstandsklasse III Markert forurenset). Spesielt for denne lokaliteten er at den ikke har tilknytning til overvåkingen av deponiet på Pir II, men er tatt med for å overvåke utviklingen i et av de mest forurensede områder av Trondheim havn. De forhøyede verdiene som er påvist i prøvemateriale herfra skyldes tilførsler fra lokale kilder/tidligere aktiviteter i området (verftsindustri TBT, gassverk PAH, kreosot impregnerte trekaier PAH, ubåtsbunkers på DORA PCB 7, se Langedal & Ottesen 2001). Det er foreløpig ikke påvist endringer i den betydning at stasjonene kan beskrives som mer forurenset i 2005 enn i 2002 og det er således ingen indikasjoner på at etableringen av landbasert deponi for deponering av forurensede bunnsedimenter fra Pilotprosjektet i Trondheim havn har ført til økt innhold av de undersøkte parametere i løpet av de fire årene som overvåkingen har pågått. RAMBØLL NORGE 1 C75040/3791/R1 /

5 FUGRO Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn INNLEDNING Rambøll Norge har bedt Fugro OCEANOR å overvåke forekomsten av miljøgifter i forbindelse med deponering av forurenset bunnsediment innenfor et deponi på Pir II. Deponiet ble tatt i bruk mai-juni Inntil februar 2004 er det deponert totalt m 3 forurenset bunnsediment (Randi Grini, pers. medd.), hvorav m 3 er mudret og m 3 av disse er stabilisert i Pilotprosjektet i Trondheim havn, mens m 3 var deponert før oppstart av Pilotprosjektet. Fugro OCEANORs bidrag i denne sammenheng er å vurdere om det lokalt kan påvises økte forekomster av miljøgifter i marine overvåkingsorganismer (blåskjell og tang) i forhold til det som ansees å være normale bakgrunnskonsentrasjoner etter at deponiet ble tatt i bruk. Vurderingene er basert på Tilstandsklassene i SFTs veileder 97:03 Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann, samt tidligere undersøkelser i Trondheim havn. RAMBØLL NORGE 2 C75040/3791/R1 /

6 FUGRO Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn MATERIALE OG METODER Feltarbeidet ble gjennomført ved fjære sjø den 6. september I tillegg ble det gjennomført kompletterende feltarbeid den 23. september 2005 da det var samlet inn for lite prøvemateriale for enkelte av stasjonene. Det ble samlet inn blandprøver av grise-/blæretang (skuddspisser fra individ) og skjell (ca 50 individ). Ved stasjon Deponi Ø ble det ikke påvist blåskjell slik at det ikke foreligger prøvemateriale av skjell fra denne stasjonen. Skjellene ble skylt/renset i vann på de respektive stasjoner mens de ble høstet. Prøvene ble frosset ned ved 20 C og sendt til laboratorium i nedfrosset tilstand. Blåskjell er analysert for kadmium (Cd), krom (Cr), kopper (Cu), nikkel (Ni), bly (Pb), sink (Zn), kvikksølv (Hg), arsen (As), tributyltinn (TBT), samt organiske miljøgifter: polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH, KPAH, B(a)P) og polyklorerte bifenyler (PCB 7 ). Tang er analysert for metaller (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg og As). Samtlige analyser er gjennomført ved Eurofins laboratorier. Tabell 1 Oversikt over lokaliteter og innsamlet materiale Stasjon Blåskjell Grisetang Blæretang (Mytilus edulis) (Ascophyllum nodosum) (Fucus vesiculosus) Type Deponi V Overvåking Deponi Ø Overvåking Nyhavna Overvåking Lade molo Referanse Korsvika Referanse Korsvika Lade molo Deponi Ø Deponi V Nyhavna Figur 1 Prøvetakingslokaliteter, samt deponi (grønnskravert område) Trondheim havn RAMBØLL NORGE 3 C75040/3791/R1 /

7 FUGRO Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn RESULTATER OG DISKUSJON 3.1 Miljøgifter i blåskjell (Mytilus edulis) Innholdet av arsen varierer mellom 8,2 10,3 mg/kg tørrvekt (Tabell 2). Den høyeste verdien er registrert i skjell fra Lade molo og tilsvarer nedre område av SFTs tilstandsklasse II (Moderat forurenset: mg As/kg tørrvekt). Mens arseninnholdet i skjell fra de øvrige stasjonene klassifiseres i henhold til tilstandsklasse I (Ubetydelig-Lite forurenset; <10 mg As/kg), med høyest verdi i skjell fra Korsvika. Det vil si at innholdet av arsen er noe høyere i skjell fra referansestasjonene enn fra overvåkingsstasjonene. Det registreres en avtakende tendens med hensyn på arsen i blåskjell i løpet av de fire år overvåkingen har pågått. For alle stasjonene med unntak av Lade molo har reduksjonen ført til en forbedring i tilstandsklasse. Tabell 2 Innhold av arsen og metaller i blåskjell (tørrvekt) i Trondheim havn i 1987 og (se Arff 2004a, 2004b, 2003, Berge 2003 og Stokland 1988). 1 År Tørrstoff As Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg (%) mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Deponi V ,2 8,3 1,1 1,74 8,33 2,58 1,21 62,9 0, ,4 11,0 0,97 2,27 6,49 1,75 1,36 64,9 0, ,6 12,9 0,75 0,97 6,45 0,91 1,45 53,76 0,048 Nyhavna ,4 8,2 0,70 1,84 11,4 2,72 1,93 114,0 <0, ,3 8,7 0,49 1,48 9,84 0,98 1,80 76,5 0, ,86 13,1 0,51 0,86 7,49 1,27 0,90 79,4 0,054 Lade molo ,7 10,3 0,93 1,68 7,94 2,80 0,84 68,2 0, ,5 10,3 0,90 2,28 7,59 2,07 1,17 62,1 0, ,1 12,6 0,68 2,51 7,33 1,88 0,52 62,8 0, ,6 16,3 0,83 0,86 6,04 1,32 0,78 66,0 0, ,0-0,93-9,29-2, , ,1-5,4-2, ,055 Korsvika ,3 9,7 0,80 4,69 9,73 3,45 1,33 54,9 0, ,6 11,5 0,77 2,56 8,33 2,18 1,60 64,1 0, ,5 14,5 0,69 3,79 6,90 2,76 1,38 69,0 0, ,13 18,4 0,69 1,23 5,48 1,67 1,94 52,4 0, ,8-0,81-8,78-1,15 67,6 0, ,43-10,2-2, ,029 Øvre grense klasse I <10 <2 <3 <10 <5 <3 <200 <0,2 1 Fargekoder i SFTs klassifikasjonssystem Tilstandsklasser: I Ubetydelig Lite forurenset II Moderat forurenset III Markert forurenset IV Sterkt forurenset V Meget sterkt forurenset RAMBØLL NORGE 4 C75040/3791/R1 /

8 FUGRO Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Når det gjelder metaller i blåskjell i årets undersøkelse klassifiseres innholdet av kadmium, nikkel, bly, sink og kvikksølv i SFTs Tilstandsklasse I (Ubetydelig-Lite forurenset), det vil si at innholdet er lavere enn øvre grense for Tilstandsklasse I for de respektive metaller (henholdsvis <2 mg Cd/kg, <5 mg Ni/kg, <3 mg Pb/kg, <200 mg Zn/kg, og <0,2 mg Hg/kg). Blåskjell fra Korsvika har et innhold av krom (4,69 mg Cr/kg tørrvekt) som tilsvarer Tilstandsklasse II (grenseverdier 3 10 mg Cr/kg), mens skjell fra de øvrige stasjonene innholder <3 mg Cr/kg hvilket tilsvarer Tilstandsklasse I. Korsvika er den stasjonen hvor det er registrert størst variasjon i krominnhold i skjell mellom de ulike årene med registreringer både i Tilstandsklasse I og II. Innholdet av kopper er lavt (<10 mg/kg) i skjell fra Deponi V, Lade molo og Korsvika, hvilket svarer til beste klasse i SFTs klassifiseringsystem (Tilstandsklasse I Ubetydelig-Lite forurenset). Skjell fra Nyhavna innholder en noe høyere konsentrasjon av kopper, 11,4 mg/kg, enn skjell fra de øvrige stasjonene. Kopperinnholdet tilsvarer nedre område av Tilstandsklasse II (Moderat forurenset; mg Cu/kg) hvilket er en dårligere Tilstandsklasse enn tidligere da også skjell fra Nyhavna har hatt et innhold av kopper som svarer til Tilstandsklasse I. I løpet av den fireårsperioden overvåkingen har pågått er det registrert en svak økning av innholdet av kopper i skjell på samtlige stasjoner. En mulig årsak til dette kan være at kopper har erstattet bruken av tributyltinn (TBT) i bunnstoffmaling til skip/småbåter. Tabell 3 Innhold av tributyltinn (TBT, mg/kg tørrvekt), samt tributyltinn, dibutyltinn, monobutyltinn, sum butyltinn og trifenyltinn som tinnvekt (TBT-Sn, DBT-Sn, MBT-Sn, ΣBT-Sn, og TPhT-Sn; µg Sn/kg våtvekt) i blåskjell fra Trondheim havn i (se Arff 2004a, 2004b, 2003 og Berge 2003).? = ikke analysert. 1 År Tørrstoff TBT TBT-Sn DBT-Sn MBT-Sn ΣBT-Sn TPhT-Sn (%) mg/kg tv µg Sn/kg vv µg Sn/kg vv µg Sn/kg vv µg Sn/kg vv µg Sn/kg vv Deponi V ,2 0,061 3,3 4,5 1,7 15,6 <0, ,4 0,145 9,2 8,8 4,9 22,9 0, ,6 0,137 10,4 4,8 4,1 19,3 0,4 Nyhavna ,4 0,797 37,2 31,7 22,6 91,5 <0, ,3 2, ,3 275,3 0, ,86 7, ,5 603,5? Lade molo ,7 0,057 2,5 2,6 1,6 6,7 <0, ,5 0,227 13,5 6,8 2,7 23,0 0, ,1 0,182 14,2 5,0 3,4 22,6 0, ,6 0,854 37,1 1,1-38,2? ,0 1, ,1 102,1 1,1 Korsvika ,3 0,059 2,7 2,8 2,3 7,8 <0, ,6 0,292 18,7 9,7 4,0 32,4 0, ,5 0,251 14,9 5,0 3,0 22,9 0, ,13 1,157 33,8 19,9-53,7? ,8 0, ,9 60,9 1,1 Øvre grense klasse I <0, RAMBØLL NORGE 5 C75040/3791/R1 /

9 FUGRO Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Generelt innholder blåskjell samlet inn fra Trondheim havn i 2005 små mengder av arsen og metaller, Tilstandsklasse II (Moderat forurenset) eller bedre (Tilstandsklasse I Ubetydelig-Lite forurenset). Sammenliknet med tidligere års undersøkelser er det små endringer å spore og det er foreløpig ingen tegn til at deponering av forurensede bunnsedimenter i landbasert deponi har ført til økt innhold av arsen og metaller i blåskjell på overvåkingsstasjonene. I løpet av det siste året er det registrert reduserte mengder av TBT i skjell fra samtlige stasjoner (Tabell 3), og de klassifiseres nå i en bedre Tilstandsklasse i år enn i fjor. Deponi V og referansestasjonene (Lade molo og Korsvika) klassifiseres nå i henhold til Tilstandsklasse I (Ubetydelig-Lite forurenset; <0,1 mg TBT/kg tørrvekt), mens blåskjell fra Nyhavna (0,797 mg/kg) klassifiseres i Tilstandsklasse III (Markert forurenset). Forholdet mellom TBT og nedbrytingsproduktene (DBT og MBT), angitt som tinnvekt i Tabell 3, kan brukes som en indikator på tilførsel av TBT. I løpet av det siste året har forholdet mellom TBT og DBT endret seg og er nå nær 1:1, hvilket indikerer at nedbrytingen av TBT er større enn eventuell tilførsel. Det ble også påvist noe trifenyltinn. Tabell 4 Innhold av organiske miljøgifter i blåskjell (µg/kg våtvekt) i Trondheim havn i 1987 og (se Arff 2004a, 2004b, 2003, Berge 2003 og Stokland 1988). 1 År PAH KPAH B(a)P PCB 7 µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg Deponi V ,5 0,5 < ,4 2,0 <0,5 < ,7 0,9 0,9 <0,5 Deponi Ø ,1 3,5 0,5 - Nyhavna ,6 31,4 4,6 < ,6 55,7 8,7 < ,6 26,2 Lade molo ,2 1,0 <0,5 < ,6 3,4 0,6 < ,5 0,7 0,7 1, ,6 4,3 0,6 0, , ,4-10,9 <0,5 3,28 Korsvika ,1 1,2 <0,5 < ,8 4,6 <0,5 < ,1 1,2 1,2 1, ,6 11,1 1,5 2, ,9-9,4 0,8 2,21 Øvre grense klasse I <50 <10 <1 <4 RAMBØLL NORGE 6 C75040/3791/R1 /

10 FUGRO Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 For de to referansestasjone Korsvika og Lade molo er innholdet av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH, KPAH og B(a)P) lavt (Tabell 4), Tilstandsklasse I (Ubetydelig-Lite forurenset). Av overvåkingsstasjonene hadde Deponi V også et lavt innhold av PAH, KPAH og B(a)P og klassifiseres således også i henhold til Tilstandsklasse I. Skjell fra Nyhavna hadde høyest konsentrasjon av PAH, KPAH og B(a)P (henholdsvis 168,6, 22,5 og 4,6 µg/kg) i skjell i denne undersøkelsen, hvilket svarer til Tilstandsklasse II (Moderat forurenset) for PAH, mens KPAH og B(a)P fremdeles klassifiseres i Tilstandsklasse III (Markert forurenset). Når det gjelder polyklorete bifenyler (PCB 7 ), var kvantifiseringsgrensen for analysen 5 µg/kg, mens grensen for Tilstandsklasse I er <4 µg/kg. Siden kvanitifseringsgrensen er høyere enn øvre grense for SFTs Tilstandsklasse I kan skjellene fra samtlige undersøkte lokaliteter (<5 µg PCB 7 /kg) i årets undersøkelse, slik som i fjorårets, like gjerne bli klassifisert i Klasse I som i Klasse II uten at dette er kjent. Tidligere års undersøkelser har vist at innholdet av PCB 7, med unntak av skjell fra Nyhavna, er lavt Tilstandsklasse I (Tabell 3). Generelt ser det ut til å være små endringer i innholdet av polysykliske aromatiske hydrokarboner gjennom overvåkingsperioden , med unntak av Nyhavna hvor det påvises en bedring av forholdene. Når det gjelder utviklingen av innhold av PCB 7 i skjell er den mer usikker da det ikke foreligger analyseresultat for de to siste årene som kan benyttes til klassifisering i henhold til SFTs klassifiseringssytem. Imildertid indikerer resultatene at blåskjell fra de undersøkte lokalitetene ikke innholder betydelige mengder av PCB 7 da de klassifiseres i Tilstandsklasse II eller bedre. 3.2 Miljøgifter i grisetang (Ascophyllum nodosum)/blæretang (Fucus vesiculosus) På lokalitetene Deponi Ø, Lade molo og Korsvika ble analysene gjennomført på grisetang (Ascophyllum nodosum), mens blæretang (Fucus vesiculosus) ble benyttet som prøvemateriale fra Deponi V og Nyhavna. Resultatene er presentert i Tabell 5. Tang fra samtlige lokaliteter har et lavt innhold av arsen, kadmium og kvikksølv, henholdsvis <50 mg As/kg, <1,5 mg Cd/kg og <0,05 mg Hg/kg, og kan følgelig klassifiseres i beste tilstandsklasse (Tilstandsklasse I Ubetydelig-Lite forurenset). Innholdet av kopper i tang varierer mellom 3,8 16 mg Cu/kg, med lavest innhold i tang fra Korsvika (Tilstandsklasse I Ubetydelig-Lite forurenset; <5 mg Cu/kg) og høyest i tang fra Nyhavna (Tilstandsklasse III Markert forurenset; mg Cu/kg). Tang fra Deponi Ø, Deponi V og Lade molo (7,6, 7,7, og 6,6 mg Cu/kg, henholdsvis) klassifiseres i Tilstandsklasse II (Moderat forurenset; 5-15 mg Cu/kg). På to av stasjonene, Deponi V og Nyhavna, er innholdet av krom henholdsvis 2,9 og 4,1 mg Cr/kg. Disse klassifiseres således i Tilstandsklasse II (Moderat forurenset; 1-5 mg Cr/kg). Innholdet av krom på de øvrige stasjonene er lavt (<1 mg Cr/kg) og de klassifiseres i Tilstandsklasse I (Ubetydelig-Lite forurenset). For tre av stasjonene (Deponi Ø, Korsvika og Lade molo) ble det registrert nikkelverdier mindre enn 5 mg Ni/kg, hvilket tilsvarer Tilstandsklasse I (Ubetydelig-Lite forurenset). I tang fra Deponi V og Nyhavna ble det påvist henholdsvis 7,7 og 18 mg Ni/kg, hvilket medfører at de klassifiseres i Tilstandsklasse II (Moderat forurenset; 5-25 mg Ni/kg). RAMBØLL NORGE 7 C75040/3791/R1 /

11 FUGRO Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Høyest innhold av bly ble funnet i tang fra Nyhavna og med 3,5 mg Pb/kg klassifiseres denne stasjonen i Tilstandsklasse III for bly (Markert forurenset; 3-10 mg Pb/kg). I tang fra Deponi V påvises det 1 mg Pb/kg, som tilsvarer nedre grenseverdi for Tilstandsklasse II (Moderat forurenset; 1-3 mg Pb/kg). På de øvrige tre stasjonene ble det påvist et blyinnhold i tang innenfor Tilstandsklasse I (Ubetydelig-Lite forurenset; <1 mg Pb/kg). Innholdet av sink er lavt i tang fra fire av de undersøkte lokalitetene med <150 mg Zn/kg, det vil si at tang fra Deponi Ø, Deponi V, Korsvika og Lade molo klassifiseres i henhold til beste klasse (Tilstandsklasse I Ubetydelig-Lite forurenset) med hensyn på sinkinnhold. Innholdet av sink i tang fra Nyhavna er langt høyere, 573 mg Zn/kg, og tang herfra beskrives som Markert forurenset i henhold til grenseverdiene for Tilstandsklasse III ( mg Zn/kg). Tabell 5 Innhold av arsen og metaller i tang (mg/kg tørrvekt) i Trondheim havn i 1987 og (se Arff 2004a, 2004b, 2003, Berge 2003 og Stokland 1988). Tang høstet er angitt som A = Ascophyllum nodosum (grisetang) og F = Fucus vesiculosus (blæretang). 1 År Tang Tørrstoff As Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg (%) mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Deponi V 2005 F 26,1 38 0,88 2,9 7,7 7,7 1,0 111 <0, F 29,2 41 0,72 0,48 6,2 4,8 0, , F 43,9 27 0,56 0,57 3,8 4,2 0, , A 33,5 16 0,12 0,18 2,88 0,53 0,12 30,5 0,006 Deponi Ø 2005 A 23,7 17 0,34 <0,42 7,6 4,2 0, , A 23,9 25 0,50 0,75 9,2 5,5 0, , A 35,3 22 0,36 0,42 4,9 2,8 0, , A 29,8 15,9 0,34 0,37 5,02 3,77 0,23 102,5 0,034 Nyhavna 2005 F 22,0 26 1,2 4, , ,032 Lade molo 2005 A 30,1 24 0,23 <0,33 6,6 1,9 <0, , A A 40,9 22 0,18 0,29 2,6 3,2 0,7 38 0, A 28,1 26,7 0,59 1,24 13,21 2,12 2,31 95,3 0, A - - 0,35 4,2 5,5 7,40 0,31 84,0 0, A - - 0,35-16,7-0, ,110 Korsvika 2005 A 26,6 20 0,19 <0,38 3,8 2,3 0,23 60 <0, A 30,0 27 0,17 0,33 3,0 1,2 0, , A 41,2 15 0,11 0,2 2,1 2,0 0,9 30 0, A 27,8 20,1 0,15 0,14 2,15 0,90 0,12 30,5 0, A - - 0,2 3,6 3 4,40 0, , A - - 0,23-15,6-0, ,039 Øvre grense klasse I <50 <1,5 <1 <5 <5 <1 <150 <0,05 RAMBØLL NORGE 8 C75040/3791/R1 /

12 FUGRO Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Det påvises et lavt innhold av arsen, kadmium og kvikksølv i tang fra samtlige stasjoner (Tilstandsklasse I Ubetydelig-Lite forurenset), mens det for enkelte av de andre stasjonene påvises et noe forhøyet innhold av krom, kopper, nikkel, bly og sink (Tilstandsklasse II Moderat forurenset). Tang fra Nyhavna har generelt et høyere innhold av arsen og metaller enn tang fra de øvrige stasjoner med et nivå av kopper, bly og sink som svarer til Tilstandsklasse III (Markert forurenset). RAMBØLL NORGE 9 C75040/3791/R1 /

13 FUGRO Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn KONKLUSJONER Innholdet av arsen har i løpet av overvåkingsperioden vært avtakende i blåskjell fra samtlige stasjoner, og med unntak av Lade molo (Tilstandsklasse II Moderat forurenset), klassifiseres arsen i skjell for første gang i Tilstandsklasse I (Ubetydelig-Lite forurenset). Med unntak av kopper i skjell fra Nyhavna (Tilstandsklasse II Moderat forurenset) og krom i skjell fra Korsvika (Tilstandsklasse II) viser årets undersøkelse et lavt innhold av metaller i blåskjell, hvilket tilsvarer normalt bakgrunnsnivå (Tilstandsklasse I: Ubetydelig-Lite forurenset). Det er foreløpig ikke påvist endringer i den betydning at stasjonene kan beskrives som mer forurenset i 2005 enn i Innholdet av TBT har vist en avtakende tendens i løpet av de fire år overvåkingen har pågått, og for første gang kan innholdet klassifiseres i beste klasse, Tilstandsklasse I (Ubetydelig-Lite forurenset), for tre av de undersøkte stasjonene. Den største bedringen er registrert i skjell høstet i Nyhavna, som klassifiseres i Tilstandsklasse III (Markert forurenset) i år sammenliknet med klassifisering i 2002 og 2004, henholdsvis Tilstandsklasse V (Meget sterkt forurenset) og Tilstandsklasse IV (Meget forurenset). Med unntak av skjell høstet i Nyhavna er det funnet et lavt innhold av PAH, KPAH og B(a)P (Tilstandsklasse I: Ubetydelig-Lite forurenset). For Korsvika er dette en forbedring i forhold til de to første årene hvor innholdet av B(a)P tilsvarte Tilstandsklasse II (Moderat forurenset). Imidlertid er det også påvist et redusert innhold av polysykliske aromatiske hydrokarboner i skjell fra Nyhavna i løpet av Reduksjonen har vært betydelig, og PAH klassifiseres i år i Tilstandsklasse II (Moderat forurenset), mens KPAH og B(a)P klassifiseres i Tilstandsklasse III (Markert forurenset). Dette sammenliknet med resultater fra 2002 hvor PAH, KPAH og B(a)P ble klassifisert i henholdsvis Tilstandsklasse III, IV (Sterkt forurenset) og V (Meget sterkt forurenset). Klassifiseringen av PCB 7 i årets undersøkelse er vanskeliggjort da kvantifiseringsgrensen for analysen var større enn øvre grense for SFTs Tilstandsklasse I (Ubetydelig-Lite forurenset). Imidlertid kan det konkluderes med at PCB 7 klassifiseres i Tilstandsklasse II (Moderat forurenset) eller bedre. I de tidligere undersøkelsene er denne parameteren klassifisert i Tilstandsklasse I. Tang fra Nyhavna er markert forurenset av kopper, bly og sink (Tilstandsklasse III), mens de øvrige parametere klassifiseres i nest beste eller beste Tilstandsklasse, henholdsvis II Moderat forurenset eller I Ubetydelig-Lite forurenset. For de to andre overvåkingsstasjonene, Deponi Ø og Deponi V, varierer innholdet av metaller mellom ulike år og klassifiseres enten i Tilstandsklasse I eller II. Dette gjelder tildels for referansestasjon Lade molo. For referansestasjon Korsvika er bildet mere stabilt med klassifisering i Tilstandsklasse I gjennom hele overvåkingsperioden. I den grad det er påvist endringer av betydning i løpet av den fireårsperioden overvåkingen har pågått, er det i form av redusert innhold av arsen, TBT og organiske miljøgifter (PAH, KPAH, B(a)P, og PCB 7 ) i blåskjell. Reduksjonen er så betydelig for enkelte parametere at skjellene i løpet av undersøkelsesperioden klassifiseres i en bedre tilstandklasse enn tidligere. Innholdet av metaller i tang følger ikke samme mønster og varierer mer mellom årene. Tang og blåskjell høstet i Nyhavna karakteriseres som forurenset med hensyn på innhold av enkelte parametere (Tilstandsklasse III Markert forurenset). Spesielt for denne lokaliteten er at den ikke har tilknytning til overvåkingen av deponiet på Pir II, men er tatt med for å overvåke utviklingen i et av de mest forurensede områder av Trondheim havn. De forhøyede verdiene som er påvist i prøvemateriale herfra skyldes tilførsler fra lokale RAMBØLL NORGE 10 C75040/3791/R1 /

14 FUGRO Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 kilder/tidligere aktiviteter i området (verftsindustri TBT, gassverk PAH, kreosot impregnerte trekaier PAH, ubåtsbunkers på DORA PCB 7, se Langedal & Ottesen 2001). Det er foreløpig ikke påvist endringer i den betydning at stasjonene kan beskrives som mer forurenset i 2005 enn i 2002 og det er per idag ingen indikasjoner på at etableringen av landbasert deponi for deponering av forurensede bunnsedimenter fra Pilotprosjektet i Trondheim havn har ført til økt innhold av de undersøkte parametere i løpet av de fire årene som overvåkingen har pågått. RAMBØLL NORGE 11 C75040/3791/R1 /

15 FUGRO Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn LITTERATUR Arff, J. 2004a. Overvåking av deponi i Trondheim havn OCEANOR rapport OCN R s. Arff, J. 2004b. Overvåking av miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn Fugro OCEANOR rapport C75019/3406/R1. 10 s. Arff, J Overvåking av deponi i Trondheim havn. OCEANOR rapport OCN R s. Berge, J.A Resipientundersøkelse i Trondheimsfjorden Miljøgifter i grisetang (Ascophyllum nodosum) og blåskjell (Mytilus edulis). NIVA-rapport s. Langedal, M. & R.T. Ottesen Plan for forurenset grunn og sedimenter i Trondheim: Status- og erfaringsrapport. Trondheim kommune. Miljøavdelingen. Rapport s. SFT Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. SFT veiledning 97:03. TA-1467/ s. Stokland, Ø Resipientundersøkelse for Trondheimsfjorden. Resultater fra analyser av miljøgifter i organismer. Delrapport 5. OCEANOR rapport OCN R s + vedlegg. RAMBØLL NORGE 12 C75040/3791/R1 /

16 Vedlegg A SFTs Tilstandsklasser

17

18

19 Vedlegg B Analyserapporter fra Eurofins Norge

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Hammerfest Havnevesen. Miljøundersøkelser av sjøbunnssedimenter

Hammerfest Havnevesen. Miljøundersøkelser av sjøbunnssedimenter Avd. NOTEBY Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Hammerfest Havnevesen Hammerfest Havn Emne: Dato: 2. november 2005 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 710256-2 Oppdragsleder: Elin O. Kramvik Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljøgifter i biota i Trondheim havneområde. Det Norske Veritas AS

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljøgifter i biota i Trondheim havneområde. Det Norske Veritas AS Rapport Miljøgifter i biota i Trondheim havneområde Det Norske Veritas AS Rapportnr.2010-1461/DNV Referansenr.: / 127UXV3-13 Rev. 01, 2010-11-10 Dato: 2011-02-07 Side i av ii Innholdsfortegnelse 1 KONKLUDERENDE

Detaljer

Kilder: Mengder: Oppdrett: Bosetting: Kommentarer: KART. Resipient for store mengder avløpsvann fra kloakk. Rekreasjonsområde.

Kilder: Mengder: Oppdrett: Bosetting: Kommentarer: KART. Resipient for store mengder avløpsvann fra kloakk. Rekreasjonsområde. DSFJORDEN GENERELLE DATA Ref: FORURENSNINGSTILFØRSLER År: Ref: Areal tilrenningsfelt (km 2 ): 33 Kilder: Kloakk Avrenning (l/s km 2 ): Areal vannflate (km 2 ): Middeldyp (m): 32 14,2 7 Mengder: Oppdrett:

Detaljer

Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser

Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser Delområde 1 Stasjonsfjæra PAH-16 (µg/kg) Figur A1. Oversiktskart over delområde 1 Stasjonsfjæra med tilstandsklasser for PAH-16 i sediment. Figuren er gitt

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien RAPPORT L.NR. 5641-2008 Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien Sedimentundersøkelse ved etablering av utslipp fra Norsk Metallretur Skien AS Foto: Kystverket/Norge Digitalt Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet. Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn

Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet. Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn 2426 2008 Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009

Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 RAPPORT L.NR.5783-2009 Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 Kilde: www.kystverket.no Statusrapport om metaller i vannmasser og blåskjell Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

Resipientundersøkelse i Trondheimsfjorden 2001

Resipientundersøkelse i Trondheimsfjorden 2001 RAPPORT LNR 4610-2002 Resipientundersøkelse i Trondheimsfjorden Miljøgifter i grisetang (Ascophyllum nodosum) og blåskjell (Mytilus edulis) Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Kristiansandsfjorden - blir den renere?

Kristiansandsfjorden - blir den renere? Kristiansandsfjorden - blir den renere? Foto: Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøringens 20-års jubileumsmøte 20.11.2013 Merete Schøyen, Kristoffer Næs og Eivind Oug, NIVA 1 Miljøgifter i blåskjell, torsk,

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm)

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm) Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Områdebeskrivelse og historie...3 3. Utførte undersøkelser...3 3.1 Feltarbeid /prøvetaking...4 3.2 Laboratorieundersøkelser...4 4. Resultater...5 4.1 Sedimentbeskrivelser...5

Detaljer

Rapport nr.: 2005.012 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøtilstanden ved opplagsplasser og pussesteder ved 11 småbåthavner i Trøndelag

Rapport nr.: 2005.012 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøtilstanden ved opplagsplasser og pussesteder ved 11 småbåthavner i Trøndelag Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2005.012 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøtilstanden ved opplagsplasser og pussesteder

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

NGU Rapport 2009.012. Kartlegging og identifisering av aktive forurensningskilder til Nedre del av Nidelva løp og Nyhavna i Trondheim

NGU Rapport 2009.012. Kartlegging og identifisering av aktive forurensningskilder til Nedre del av Nidelva løp og Nyhavna i Trondheim NGU Rapport 2009.012 Kartlegging og identifisering av aktive forurensningskilder til Nedre del av Nidelva løp og Nyhavna i Trondheim Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks

Detaljer

0,20 0,15 0,10 0,05 0,20 0,15 0,10 0,05

0,20 0,15 0,10 0,05 0,20 0,15 0,10 0,05 59 A) Barduelva (196) B) Altaelva (212) C) Tanaelva (234) D) Pasvikelva (246) Figur 4.11.2.7 Variasjon i konsentrasjoner av kadmium (Cd, μg/l) i perioden 1990-2008, på RID-stasjonene i Barduelva (A), Altaelva

Detaljer

RAPPORT L.NR. 5847-2009. Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 Statusrapport II: Metaller i vannmasser, blåskjell og sedimenter

RAPPORT L.NR. 5847-2009. Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 Statusrapport II: Metaller i vannmasser, blåskjell og sedimenter RAPPORT L.NR. 5847-2009 Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 Statusrapport II: Metaller i vannmasser, blåskjell og sedimenter Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 4. mars 011 Dokumentnr.: 0051785-00-548-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Overvåking av vannforekomster Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Agenda Vannforskriften Krav om overvåking Informasjon om veiledere Utarbeidelse av overvåkingsprogram Vannforskriften

Detaljer

RAPPORT L.NR. 5926-2010. Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune

RAPPORT L.NR. 5926-2010. Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune RAPPORT L.NR. 5926-2010 Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA Midt-Norge

Detaljer

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet?

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? ved Svein Ingar Semb og Lars Hjermstad, Multiconsult AS Prosjektet Strekningen

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

KOSTHOLDSRÅDSVURDERING AV HARSTAD HAVN

KOSTHOLDSRÅDSVURDERING AV HARSTAD HAVN Ugradert Klima- og Forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Att. Bård Nordbø Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2010/176971 19.10.2010 985 399 077 Statens tilsyn far planter, fisk, dyr og næringsmidler

Detaljer

NGU Rapport 2008.009. Kartlegging og identifisering av aktive forurensningskilder til havnebassenget i Trondheim

NGU Rapport 2008.009. Kartlegging og identifisering av aktive forurensningskilder til havnebassenget i Trondheim NGU Rapport 2008.009 Kartlegging og identifisering av aktive forurensningskilder til havnebassenget i Trondheim Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT

Detaljer

Miljøstatus og kartlegging av kilder til miljøgiftbelastning i Harstad havneområde november 2003

Miljøstatus og kartlegging av kilder til miljøgiftbelastning i Harstad havneområde november 2003 Fase 1 av fylkesvise tiltaksplaner for opprydding i forurenset sediment Miljøstatus og kartlegging av kilder til miljøgiftbelastning i Harstad havneområde november 2003 Akvaplan-niva rapport HARSTAD KOMMUNE

Detaljer

Undersøkelse av sediment i område for utfylling ved Eide fyllplass i Fjell kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 986

Undersøkelse av sediment i område for utfylling ved Eide fyllplass i Fjell kommune R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 986 Undersøkelse av sediment i område for utfylling ved Eide fyllplass i Fjell kommune R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 986 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Undersøkelse av sediment i område for

Detaljer

Opprydding av forurenset jord i barnehager Nasjonal status og planer for viderearbeid i kommunene. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Opprydding av forurenset jord i barnehager Nasjonal status og planer for viderearbeid i kommunene. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Opprydding av forurenset jord i barnehager Nasjonal status og planer for viderearbeid i kommunene Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse HVA SKAL JEG SNAKKE OM? Hvorfor fokus på foruenset jord

Detaljer

Overvåking av mudring og deponering av forurenset sediment i Trondheim havn - fase 1

Overvåking av mudring og deponering av forurenset sediment i Trondheim havn - fase 1 Pilotprosjektet i Trondheim havn Overvåking av mudring og deponering av forurenset sediment i Trondheim havn - fase 1 Rapport nr.: 2003-015 Rev.: 01 Dato: 10.12.03 Hovedkontor: Veritasvn. 1, N-1322-HØVIK,

Detaljer

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Forskningsprogrammet Black Shale Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Roger Roseth Bioforsk Amund Gaut Sweco Norge AS Tore Frogner Dokken AS Kim Rudolph-Lund - NGI Regjeringskvartalet?

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Reguleringsplan med KU Orienterende miljøundersøkelse Utarbeidet av Multiconsult AS, Tromsø Utgave: 00 Dato: 2012-10-16 M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne:

Detaljer

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Ren Borgundfjord Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Introduksjon Prosjektet er del-finansiert av klima- og forurensningsdirektoratet. Stillingen er underlagt Ålesund kommune. Prosjektperiode

Detaljer

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg Analysebevis fra Miljø-Kjemi Utskrift fra totalsondering 1-3

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg Analysebevis fra Miljø-Kjemi Utskrift fra totalsondering 1-3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Miljøundersøkelser...3 2.1 Feltarbeider...3 2.2 Kjemiske analyser...3 2.3 Resultater miljøundersøkelser...3 2.3.1 Sedimenter / geologi...4 2.3.2 Kjemiske analyser...4

Detaljer

O-99076. Miljøgiftundersøkelse i havner i Telemark, Vestfold, Akershus og Østfold 1999. PAH, PCB, tungmetaller og TBT. i sedimenter og organismer

O-99076. Miljøgiftundersøkelse i havner i Telemark, Vestfold, Akershus og Østfold 1999. PAH, PCB, tungmetaller og TBT. i sedimenter og organismer O-9976 Miljøgiftundersøkelse i havner i Telemark, Vestfold, Akershus og Østfold 1999 PAH, PCB, tungmetaller og TBT i sedimenter og organismer Forord Dette prosjektet er gjennomført på oppdrag av og finansiert

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden Rene Listerfjorder et samarbeidsprosjekt om kartlegging og opprensking av forurenset sjøgrunn Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden 1. Innledning. Eramet Norway Kvinesdal AS,

Detaljer

REN OSLOFJORD Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan Kontroll og overvåking

REN OSLOFJORD Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan Kontroll og overvåking REN OSLOFJORD Gjennomføring av helhetlig tiltaksplan Kontroll og overvåking ijs Breedveld, Arne Pettersen, Audun Hauge Norges Geotekniske Institutt (NGI) Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo Bakgrunn

Detaljer

NOTAT. Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker. Pål Kolstad. Elin O. Kramvik

NOTAT. Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker. Pål Kolstad. Elin O. Kramvik NOTAT OPPDRAG Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og DOKUMENTKODE 712690-RIGm-NOT-008 EMNE Risikovurdering Grunne 18.2 og 18.3 TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kystverket Sørøst OPPDRAGSLEDER Nadja

Detaljer

Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene

Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene RAPPORT L.NR. 6483-2013 Kartlegging av miljøgifter i sedimenter og blåskjell i indre Ranfjorden i 2012. Risikovurdering av forurenset sediment utenfor kaiområdene Norsk institutt for vannforskning RAPPORT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1. Bakgrunn... 4 2.2. Tidligere undersøkelser av jord og marine sedimenter i Trondheim... 4 2.2.1. Undersøkelser rundt Trondheim

Detaljer

Betong Sør - supplerende undersøkelse

Betong Sør - supplerende undersøkelse R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse

Detaljer

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Dagens tema Deponiets rolle etter 2009 Deponiavgiftens «historie» Miljøkostnader fra sigevann

Detaljer

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Regnklærene inneholder mer enn 10000 mg/kg bly og 3000 mg/kg krom Farlig

Detaljer

Pilotprosjektet i Trondheim havn Kost-nytte vurdering for våtmekanisk rensing av forurensede sedimenter

Pilotprosjektet i Trondheim havn Kost-nytte vurdering for våtmekanisk rensing av forurensede sedimenter Pilotprosjektet i Trondheim havn Kost-nytte vurdering for våtmekanisk rensing av forurensede sedimenter Rapport nr.: 2006-023 Rev.: 0 Dato:13.02.2006 Rapporttittel: Rapporttype: Dato første utsendelse:

Detaljer

Vurdering av miljøkonsekvenser ved veiutbygging til Horsøy i Askøy R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 326

Vurdering av miljøkonsekvenser ved veiutbygging til Horsøy i Askøy R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 326 Vurdering av miljøkonsekvenser ved veiutbygging til Horsøy i Askøy R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 326 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Vurdering av miljøkonsekvenser ved veiutbygging til

Detaljer

Miljøundersøkelser i Hammerfest havn og Storvatn

Miljøundersøkelser i Hammerfest havn og Storvatn 9296 Tromsø, Norway Tel. +47 77 75 03 00 Faks +47 77 75 03 01 Rapporttittel /Report title Miljøundersøkelser i Hammerfest havn og Storvatn Forfatter(e) / Author(s) Akvaplan-niva rapport nr / report no:

Detaljer

Saksfremstilling: TILTAK I FORBINDELSE MED FORURENSEDE BUNNSEDIMENTER I OSLO HAVNEBASSENG. Byrådssak 1310/04 Dato: 14.10.04

Saksfremstilling: TILTAK I FORBINDELSE MED FORURENSEDE BUNNSEDIMENTER I OSLO HAVNEBASSENG. Byrådssak 1310/04 Dato: 14.10.04 Byrådssak 1310/04 TILTAK I FORBINDELSE MED FORURENSEDE BUNNSEDIMENTER I OSLO HAVNEBASSENG Sammendrag: Forurenset sjøbunn er et alvorlig lokalt miljøproblem, og er sannsynligvis en av de store miljøutfordringene

Detaljer

Norsk avfallspolitikk sett fra Sørlandet

Norsk avfallspolitikk sett fra Sørlandet Norsk avfallspolitikk sett fra Sørlandet Vidar Valen Sørlandskonsult AS (COWI AS fra mars) Sørlandskonsult AS Vår bakgrunn Miljøovervåking for alle deponier i Agder + DIM i Rogaland og Bjorstaddalen i

Detaljer

Revisjonsprotokoll Pilotprosjektet i Trondheim havn Utførte arbeider. Renseprosjektet

Revisjonsprotokoll Pilotprosjektet i Trondheim havn Utførte arbeider. Renseprosjektet Revisjonsprotokoll + Utførte arbeider. Renseprosjektet Rapport nr.: 2006-021 Rev.: 0 Dato:15.02.2006 2 Rapporttittel: Utførte arbeider. Renseprosjektet Rapporttype: Delrapport Dato første 15.02.2006 utsendelse:

Detaljer

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625 Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1625 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i

Detaljer

Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder

Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder Eva K. Aakre Institutt for kjemi, NTNU Veiledere: Rolf Tore Ottesen,

Detaljer

Veileder for håndtering av forurensede sedimenter

Veileder for håndtering av forurensede sedimenter Veileder for håndtering av forurensede sedimenter TA-1979/2004 ISBN 82-7655-474-1 Forord En langsiktig strategi for arbeidet med opprydding i forurensede marine sedimenter ble lagt frem i St.meld. nr.

Detaljer

Forurenset sjøbunn i Stavanger:

Forurenset sjøbunn i Stavanger: Forurenset sjøbunn i Stavanger: Status, miljøgiftkartlegginger, risikovurderinger, kontroll med forurensningskilder & tiltaksplanlegging I kommunal prosjektgruppe: Miljøseksjonen, Vann og avløp, Renovasjon

Detaljer

Rapport 2008. Rapport vedrørende Kvikksølvinnhold i. brosme, blåskjell og kongesnegl fanget. ved Skjervøyskjæret ved vraket av. lasteskipet Orizaba

Rapport 2008. Rapport vedrørende Kvikksølvinnhold i. brosme, blåskjell og kongesnegl fanget. ved Skjervøyskjæret ved vraket av. lasteskipet Orizaba Rapport 2008 Rapport vedrørende Kvikksølvinnhold i brosme, blåskjell og kongesnegl fanget ved Skjervøyskjæret ved vraket av lasteskipet Orizaba Kåre Julshamn og Sylvia Frantzen Nasjonalt institutt for

Detaljer

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Til: Krøderen Resort as Fra: Per Kraft Kopi: Dato: 2011-06-10 Oppdrag: 527193 FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Innhold 1 Bakrunn... 2 2 Utførte undersøkelser... 2 2.1 Historikk...

Detaljer

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

RAPPORT LNR 4769-2003. Miljøundersøkelse i Hånesbukta, Kristiansand, før utbygging av småbåthavn

RAPPORT LNR 4769-2003. Miljøundersøkelse i Hånesbukta, Kristiansand, før utbygging av småbåthavn RAPPORT LNR 4769-2003 Miljøundersøkelse i Hånesbukta, Kristiansand, før utbygging av småbåthavn Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø

Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler. Siw-Christin Taftø Overvåking Nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler Siw-Christin Taftø Om DMF Statens sentrale fagorgan i mineralsaker Underlagt Nærings- og fiskeridepartementet NFD har påtatt seg et ansvar for nedlagt

Detaljer

NGU Rapport 2002.011. Avfall fra blåserensing - miljøundersøkelse og forslag til behandling av avfallet fra kraftverkene i Nidelvvassdraget.

NGU Rapport 2002.011. Avfall fra blåserensing - miljøundersøkelse og forslag til behandling av avfallet fra kraftverkene i Nidelvvassdraget. NGU Rapport 22.11 Avfall fra blåserensing - miljøundersøkelse og forslag til behandling av avfallet fra kraftverkene i Nidelvvassdraget. Postboks 36 - Lade 72 TRONDHEIM Tlf. 73 9 4 11 Telefaks 73 92 16

Detaljer

Harstad kommune. Miljøundersøkelse og risikovurderinger av to lokaliteter med forurenset grunn i Harstad. Rapport

Harstad kommune. Miljøundersøkelse og risikovurderinger av to lokaliteter med forurenset grunn i Harstad. Rapport Harstad kommune Miljøundersøkelse og risikovurderinger av to lokaliteter med forurenset grunn i Harstad Rapport SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 129170-1 129170 15.11.05 Oppdragsnavn:

Detaljer

Boliden Odda AS «En 84 års historie med metallproduksjon»

Boliden Odda AS «En 84 års historie med metallproduksjon» Boliden Odda AS «En 84 års historie med metallproduksjon» Kjetil Børve 1 Boliden Odda AS 100 % eid av Boliden AB Sverige Produksjon av sink startet i 1929 I dag har vi: - 300 fulltids stillingar Årlige

Detaljer

Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest

Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest Analyser fra sigevannsbrønner Akvaplan-niva AS Rapport: 5175-01 Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA

Detaljer

RAPPORT L.NR. 5997-2010. Overvåking av miljøtiltak for forurensede sedimenter utenfor Jotun ved Gimle i Sandefjord

RAPPORT L.NR. 5997-2010. Overvåking av miljøtiltak for forurensede sedimenter utenfor Jotun ved Gimle i Sandefjord RAPPORT L.NR. 5997-2010 Overvåking av miljøtiltak for forurensede sedimenter utenfor Jotun ved Gimle i Sandefjord Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Miljøgifter i marine sediment ved Storelva i Hammerfest havn 2002

Miljøgifter i marine sediment ved Storelva i Hammerfest havn 2002 Polarmiljøsenteret, 9296 Tromsø Tel. +47 77 75 03 00, Faks +47 77 75 03 01 Rapporttittel /Report title Miljøgifter i marine sediment ved Storelva i Hammerfest havn 2002 Forfatter(e) / Author(s) Nina Skjegstad

Detaljer

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Månedsrapport november 2007

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Månedsrapport november 2007 Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Månedsrapport november 2007 20051785-38 25. april 2008 Prosjekt Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Rapportnummer: 20051785-38

Detaljer

TA- 1967/2003. Miljøgifter i havneområder i Nordland. Fylkesmannen i Nordland. Rapport: 876/03 TA-nummer: 1967/2003

TA- 1967/2003. Miljøgifter i havneområder i Nordland. Fylkesmannen i Nordland. Rapport: 876/03 TA-nummer: 1967/2003 Miljøgifter i havneområder i Nordland Rapport: 876/03 TA-nummer: 1967/2003 Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Nordland Utførende institusjon: Det Norske Veritas TA- 1967/2003 OVERVÅKI Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter?

Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter? Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter? Guro Kristine Milli, COWI AS 1 Foto: NGU Guro Kristine Milli, COWI AS 2 Aktuelle miljøgifter Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)

Detaljer

Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2005

Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2005 Statlig program for forurensningsovervåking Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden Rapport: 959/2006 TA-nummer: 2190/2006 ISBN-nummer: 82-577-4995-8 Oppdragsgiver: Statens forurensningstilsyn Utførende

Detaljer

Miljøgiftundersøkelse i havner på Agder 1997-1998 PAH, PCB, tungmetaller og TBT i sedimenter og organismer

Miljøgiftundersøkelse i havner på Agder 1997-1998 PAH, PCB, tungmetaller og TBT i sedimenter og organismer Statlig program for forurensningsovervåking 799/00 Miljøgiftundersøkelse i havner på Agder 1997-1998 PAH, PCB, tungmetaller og TBT i sedimenter og organismer TA-1728/2000 ISBN 82-577-3854-9 Norsk institutt

Detaljer

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Problembeskrivelse...3 3. Utførte undersøkelser...3 3.1 Feltarbeid...3 3.2 Analyser...4 4. Områdebeskrivelse...4 4.1 Henvisninger...4 4.2 Beliggenhet...4 4.3 Historikk...4

Detaljer

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/8824 Deres ref: Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 06.12.2013 Arkivkode:

Detaljer

Trondheim havn. Helhetlig tiltaksplan for Trondheim havnebasseng

Trondheim havn. Helhetlig tiltaksplan for Trondheim havnebasseng Trondheim havn. Helhetlig tiltaksplan for Trondheim havnebasseng Delrapport 4 Tiltaksplan 20081794-00-62-R 5. juli 2011 Prosjekt Prosjekt: Trondheim havn. Helhetlig tiltaksplan for Trondheim havnebasseng

Detaljer

Tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslofjorden

Tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslofjorden RAPPORT LNR 4742-2003 Tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslofjorden Fase 1. Miljøtilstand, kilder og prioriteringer Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Elkem Bremanger- Overvåking Nordgulen - Program

Elkem Bremanger- Overvåking Nordgulen - Program Elkem Bremanger- Overvåking Nordgulen - Program Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Generelt... 1 1.2 Formål og bakgrunn... 1 1.2.1 Tidligere miljøundersøkelser... 1 1.2.2 Miljøtilstand i Nordgulen... 2 1.2.3

Detaljer

Jordundersøkelse i barnehager i Bergenhus bydel

Jordundersøkelse i barnehager i Bergenhus bydel RAPPORT LNR 5744-2009 Jordundersøkelse i barnehager i Bergenhus bydel Bergen kommune Jordundersøkelse i barnehager i Bergenhus bydel Bergen kommune Innhold 1. Innledning 6 2. Bakgrunnsinformasjon 9 2.1

Detaljer

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune

Undersøkelser av en gammel fylling. ved Ebbesvik. på Lillesotra. Fjell kommune Undersøkelser av en gammel fylling ved Ebbesvik på Lillesotra i Fjell kommune Forord På oppdrag fra Norwegian Talc A/S har NIVAs Vestlandsavdeling gjennomført prøvetaking og analyser av vann ved et avfallsdeponi

Detaljer

Tiltaksanalyse for opprydding i forurensede sedimenter i Trondheim havn og omgivelser

Tiltaksanalyse for opprydding i forurensede sedimenter i Trondheim havn og omgivelser Tiltaksanalyse for opprydding i forurensede sedimenter i Trondheim havn og omgivelser Delrapport til årsrapport nr. 2003-01 for 2002 Rapport nr.: 2003-012 Rev.: 01 Dato: 31.01.03 Prosjekt: Oppdragsgiver:

Detaljer

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet NGU Rapport 2007.010 Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. JERNBANENETTET... 4 1.2. JERNBANEVERKETS PUKKLEVERANDØRER... 5 1.3. FLOMSEDIMENTDATABASEN...

Detaljer

aquateam Veiledning for å tolke og bruke analyseresultater av miljøgifter i avløpsvann Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S

aquateam Veiledning for å tolke og bruke analyseresultater av miljøgifter i avløpsvann Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Veiledning for å tolke og bruke analyseresultater av miljøgifter i avløpsvann Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr:09-038 Prosjekt nr: O-08076 Prosjektleder: Siv agr. Line Diana Blytt

Detaljer

Terskelverdier for sigevann. Vurdering fra Sørlandskonsult

Terskelverdier for sigevann. Vurdering fra Sørlandskonsult 1 Terskelverdier for sigevann Vurdering fra Sørlandskonsult Oppdragsgivere 2 Risør og Tvedestrandsregionens avfallsselskap AS (RTA) Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap (HÅR) Agder Renovasjon DA MAREN

Detaljer

Sedimentundersøkelser i Bukkevika, Eydehavn, 2001

Sedimentundersøkelser i Bukkevika, Eydehavn, 2001 Sedimentundersøkelser i Bukkevika, Eydehavn, 2001 Forord På oppdrag fra Arendal kommune har Norsk institutt for vannforskning, NIVA, i mai 2001 gjennomført en undersøkelse av miljøgifter i bunnsedimentene

Detaljer

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405.

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405. Kunde: Din Labpartner Einar Øgrey Industrisand AS Att: Paul Brandsdal Box 1121 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

: Miljøforholdene i. Rapport 885 2003. Sørfjorden i 2002. Statlig program for forurensningsovervåking Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden

: Miljøforholdene i. Rapport 885 2003. Sørfjorden i 2002. Statlig program for forurensningsovervåking Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden Statlig program for forurensningsovervåking Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden Rapport: 885/03 TA-nummer: 1983/2003 ISBN-nummer: 82-577-4394-1 Oppdragsgiver: Statens forurensningstilsyn Utførende

Detaljer

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Industri i havner Fokus: Skipsverft Marit Elveos, Norconsult Bodø Gaute Salomonsen, Norconsult Horten Innhold Historikk skipsverft Miljøtilstand i havner

Detaljer

VURDERING AV KVIKKSØLVINNHOLD I FISK FRA INNSJØER/FISKEVANN I VANNOMRÅDET ØYEREN

VURDERING AV KVIKKSØLVINNHOLD I FISK FRA INNSJØER/FISKEVANN I VANNOMRÅDET ØYEREN Øyeren Vannområde Postboks 114 2151 Årnes Anmodning av Deres ref: 08.04.2015 Vår ref: 2015/74276 Dato: 09.09.2015 Org.nr: 985 399 077 Attn. Kristian Moseby VURDERING AV KVIKKSØLVINNHOLD I FISK FRA INNSJØER/FISKEVANN

Detaljer

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven.

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven. Fylkesmannen i Hordaland v/magne Nesse Postboks 7310 5020 BERGEN 08.07.2015 Marin Eiendomsutvikling AS v/asbjørn O. Algrøy Postboks 43 Laksevåg, 5847 Bergen v/ COWI AS Oddmund Soldal Søknad om tiltak i

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer