FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences"

Transkript

1 FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences RAMBØLL NORGE Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Fugro OCEANOR Referanse nr: C75040/3791/R Fugro OCEANOR AS Pir-Senteret, N-7462 Trondheim Norway Tel: , Fax: ,

2

3 FUGRO Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG INNLEDNING MATERIALE OG METODER RESULTATER OG DISKUSJON KONKLUSJONER LITTERATUR...12 RAMBØLL NORGE C75040/3791/R1/

4 FUGRO Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 SAMMENDRAG Fugro OCEANOR har på oppdrag for Rambøll Norge overvåket forekomsten av miljøgifter i marine overvåkingsorganismer i Trondheim havn i forbindelse med deponering av forurenset bunnsediment innenfor et deponi på Pir II i Pilotprosjektet i Trondheim havn. For fjerde år på rad er det tatt ut grisetang og blæretang (henholdsvis Ascophyllum nodosum og Fucus vesiculosus) og blåskjell (Mytilus edulis) for analyser av arsen (As), kadmium (Cd), krom (Cr), kopper (Cu), nikkel (Ni), bly (Pb), sink (Zn) og kvikksølv (Hg). Blåskjell er i tillegg analysert for tributyltinn (TBT), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH, KPAH, B(a)P), samt polyklorerte bifenyler (PCB 7 ). Resultater fra årets overvåking foreligger for følgende lokaliteter: Nyhavna (blåskjell og blæretang), Deponi Ø (grisetang), Deponi V (blåskjell og blæretang), Lade molo (blåskjell og grisetang), samt Korsvika (blåskjell og grisetang). Forurensningstilstanden er vurdert i forhold til tidligere undersøkelser og SFTs inndeling i tilstandsklasser. Med unntak av arsen, krom og kopper i skjell fra henholdsvis Lade molo, Korsvika og Nyhavna, som klassifiseres i nest beste klasse (II Moderat forurenset), var innholdet av arsen og metaller i blåskjell lavt og klassifseres i beste tilstandsklasse (I Ubetydelig-Lite forurenset) i årets undersøkelse. Høyest innhold av TBT er registrert i skjell fra Nyhavna (Tilstandsklasse III Markert forurenset), mens skjell fra de øvrige stasjonene har et lavt innhold av TBT og klassifiseres i beste klasse, Tilstandsklasse I. Innholdet av organiske miljøgifter (PAH, KPAH, B(a)P, og PCB 7 ) i blåskjell er lavt og klassifiseres i Tilstandsklasse II eller bedre (Tilstandsklasse I) for alle stasjoner med unntak av Nyhavna, som klassifiseres i Tilstandsklasse II eller III for disse parameterene. I årets undersøkelse av tang påvises et innhold av arsen eller metaller i beste (Tilstandsklasse I Ubetydelig-Lite forurenset) eller nest beste klasse (Tilstandsklasse II Moderat forurenset) for samtlige stasjoner med unntak av Nyhavna. Tang fra Nyhavna har et noe høyere innhold av kopper, bly og sink (Tilstandsklasse III Markert forurenset) enn det som påvises i tang fra de øvrige stasjonene (Tilstandsklasse II eller bedre). I den grad det er påvist endringer av betydning i løpet av den fireårsperioden overvåkingen har pågått er det i form av redusert innhold av arsen, TBT og organiske miljøgifter (PAH, KPAH, B(a)P, og PCB 7 ) i blåskjell. Reduksjonen er så betydelig for enkelte parametere at skjellene i løpet av undersøkelsesperioden klassifiseres i en bedre tilstandklasse enn tidligere. Innholdet av metaller i tang følger ikke samme mønster og varierer mer mellom årene. Tang og blåskjell høstet i Nyhavna karakteriseres som forurenset med hensyn på innhold av enkelte parametere (Tilstandsklasse III Markert forurenset). Spesielt for denne lokaliteten er at den ikke har tilknytning til overvåkingen av deponiet på Pir II, men er tatt med for å overvåke utviklingen i et av de mest forurensede områder av Trondheim havn. De forhøyede verdiene som er påvist i prøvemateriale herfra skyldes tilførsler fra lokale kilder/tidligere aktiviteter i området (verftsindustri TBT, gassverk PAH, kreosot impregnerte trekaier PAH, ubåtsbunkers på DORA PCB 7, se Langedal & Ottesen 2001). Det er foreløpig ikke påvist endringer i den betydning at stasjonene kan beskrives som mer forurenset i 2005 enn i 2002 og det er således ingen indikasjoner på at etableringen av landbasert deponi for deponering av forurensede bunnsedimenter fra Pilotprosjektet i Trondheim havn har ført til økt innhold av de undersøkte parametere i løpet av de fire årene som overvåkingen har pågått. RAMBØLL NORGE 1 C75040/3791/R1 /

5 FUGRO Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn INNLEDNING Rambøll Norge har bedt Fugro OCEANOR å overvåke forekomsten av miljøgifter i forbindelse med deponering av forurenset bunnsediment innenfor et deponi på Pir II. Deponiet ble tatt i bruk mai-juni Inntil februar 2004 er det deponert totalt m 3 forurenset bunnsediment (Randi Grini, pers. medd.), hvorav m 3 er mudret og m 3 av disse er stabilisert i Pilotprosjektet i Trondheim havn, mens m 3 var deponert før oppstart av Pilotprosjektet. Fugro OCEANORs bidrag i denne sammenheng er å vurdere om det lokalt kan påvises økte forekomster av miljøgifter i marine overvåkingsorganismer (blåskjell og tang) i forhold til det som ansees å være normale bakgrunnskonsentrasjoner etter at deponiet ble tatt i bruk. Vurderingene er basert på Tilstandsklassene i SFTs veileder 97:03 Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann, samt tidligere undersøkelser i Trondheim havn. RAMBØLL NORGE 2 C75040/3791/R1 /

6 FUGRO Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn MATERIALE OG METODER Feltarbeidet ble gjennomført ved fjære sjø den 6. september I tillegg ble det gjennomført kompletterende feltarbeid den 23. september 2005 da det var samlet inn for lite prøvemateriale for enkelte av stasjonene. Det ble samlet inn blandprøver av grise-/blæretang (skuddspisser fra individ) og skjell (ca 50 individ). Ved stasjon Deponi Ø ble det ikke påvist blåskjell slik at det ikke foreligger prøvemateriale av skjell fra denne stasjonen. Skjellene ble skylt/renset i vann på de respektive stasjoner mens de ble høstet. Prøvene ble frosset ned ved 20 C og sendt til laboratorium i nedfrosset tilstand. Blåskjell er analysert for kadmium (Cd), krom (Cr), kopper (Cu), nikkel (Ni), bly (Pb), sink (Zn), kvikksølv (Hg), arsen (As), tributyltinn (TBT), samt organiske miljøgifter: polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH, KPAH, B(a)P) og polyklorerte bifenyler (PCB 7 ). Tang er analysert for metaller (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg og As). Samtlige analyser er gjennomført ved Eurofins laboratorier. Tabell 1 Oversikt over lokaliteter og innsamlet materiale Stasjon Blåskjell Grisetang Blæretang (Mytilus edulis) (Ascophyllum nodosum) (Fucus vesiculosus) Type Deponi V Overvåking Deponi Ø Overvåking Nyhavna Overvåking Lade molo Referanse Korsvika Referanse Korsvika Lade molo Deponi Ø Deponi V Nyhavna Figur 1 Prøvetakingslokaliteter, samt deponi (grønnskravert område) Trondheim havn RAMBØLL NORGE 3 C75040/3791/R1 /

7 FUGRO Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn RESULTATER OG DISKUSJON 3.1 Miljøgifter i blåskjell (Mytilus edulis) Innholdet av arsen varierer mellom 8,2 10,3 mg/kg tørrvekt (Tabell 2). Den høyeste verdien er registrert i skjell fra Lade molo og tilsvarer nedre område av SFTs tilstandsklasse II (Moderat forurenset: mg As/kg tørrvekt). Mens arseninnholdet i skjell fra de øvrige stasjonene klassifiseres i henhold til tilstandsklasse I (Ubetydelig-Lite forurenset; <10 mg As/kg), med høyest verdi i skjell fra Korsvika. Det vil si at innholdet av arsen er noe høyere i skjell fra referansestasjonene enn fra overvåkingsstasjonene. Det registreres en avtakende tendens med hensyn på arsen i blåskjell i løpet av de fire år overvåkingen har pågått. For alle stasjonene med unntak av Lade molo har reduksjonen ført til en forbedring i tilstandsklasse. Tabell 2 Innhold av arsen og metaller i blåskjell (tørrvekt) i Trondheim havn i 1987 og (se Arff 2004a, 2004b, 2003, Berge 2003 og Stokland 1988). 1 År Tørrstoff As Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg (%) mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Deponi V ,2 8,3 1,1 1,74 8,33 2,58 1,21 62,9 0, ,4 11,0 0,97 2,27 6,49 1,75 1,36 64,9 0, ,6 12,9 0,75 0,97 6,45 0,91 1,45 53,76 0,048 Nyhavna ,4 8,2 0,70 1,84 11,4 2,72 1,93 114,0 <0, ,3 8,7 0,49 1,48 9,84 0,98 1,80 76,5 0, ,86 13,1 0,51 0,86 7,49 1,27 0,90 79,4 0,054 Lade molo ,7 10,3 0,93 1,68 7,94 2,80 0,84 68,2 0, ,5 10,3 0,90 2,28 7,59 2,07 1,17 62,1 0, ,1 12,6 0,68 2,51 7,33 1,88 0,52 62,8 0, ,6 16,3 0,83 0,86 6,04 1,32 0,78 66,0 0, ,0-0,93-9,29-2, , ,1-5,4-2, ,055 Korsvika ,3 9,7 0,80 4,69 9,73 3,45 1,33 54,9 0, ,6 11,5 0,77 2,56 8,33 2,18 1,60 64,1 0, ,5 14,5 0,69 3,79 6,90 2,76 1,38 69,0 0, ,13 18,4 0,69 1,23 5,48 1,67 1,94 52,4 0, ,8-0,81-8,78-1,15 67,6 0, ,43-10,2-2, ,029 Øvre grense klasse I <10 <2 <3 <10 <5 <3 <200 <0,2 1 Fargekoder i SFTs klassifikasjonssystem Tilstandsklasser: I Ubetydelig Lite forurenset II Moderat forurenset III Markert forurenset IV Sterkt forurenset V Meget sterkt forurenset RAMBØLL NORGE 4 C75040/3791/R1 /

8 FUGRO Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Når det gjelder metaller i blåskjell i årets undersøkelse klassifiseres innholdet av kadmium, nikkel, bly, sink og kvikksølv i SFTs Tilstandsklasse I (Ubetydelig-Lite forurenset), det vil si at innholdet er lavere enn øvre grense for Tilstandsklasse I for de respektive metaller (henholdsvis <2 mg Cd/kg, <5 mg Ni/kg, <3 mg Pb/kg, <200 mg Zn/kg, og <0,2 mg Hg/kg). Blåskjell fra Korsvika har et innhold av krom (4,69 mg Cr/kg tørrvekt) som tilsvarer Tilstandsklasse II (grenseverdier 3 10 mg Cr/kg), mens skjell fra de øvrige stasjonene innholder <3 mg Cr/kg hvilket tilsvarer Tilstandsklasse I. Korsvika er den stasjonen hvor det er registrert størst variasjon i krominnhold i skjell mellom de ulike årene med registreringer både i Tilstandsklasse I og II. Innholdet av kopper er lavt (<10 mg/kg) i skjell fra Deponi V, Lade molo og Korsvika, hvilket svarer til beste klasse i SFTs klassifiseringsystem (Tilstandsklasse I Ubetydelig-Lite forurenset). Skjell fra Nyhavna innholder en noe høyere konsentrasjon av kopper, 11,4 mg/kg, enn skjell fra de øvrige stasjonene. Kopperinnholdet tilsvarer nedre område av Tilstandsklasse II (Moderat forurenset; mg Cu/kg) hvilket er en dårligere Tilstandsklasse enn tidligere da også skjell fra Nyhavna har hatt et innhold av kopper som svarer til Tilstandsklasse I. I løpet av den fireårsperioden overvåkingen har pågått er det registrert en svak økning av innholdet av kopper i skjell på samtlige stasjoner. En mulig årsak til dette kan være at kopper har erstattet bruken av tributyltinn (TBT) i bunnstoffmaling til skip/småbåter. Tabell 3 Innhold av tributyltinn (TBT, mg/kg tørrvekt), samt tributyltinn, dibutyltinn, monobutyltinn, sum butyltinn og trifenyltinn som tinnvekt (TBT-Sn, DBT-Sn, MBT-Sn, ΣBT-Sn, og TPhT-Sn; µg Sn/kg våtvekt) i blåskjell fra Trondheim havn i (se Arff 2004a, 2004b, 2003 og Berge 2003).? = ikke analysert. 1 År Tørrstoff TBT TBT-Sn DBT-Sn MBT-Sn ΣBT-Sn TPhT-Sn (%) mg/kg tv µg Sn/kg vv µg Sn/kg vv µg Sn/kg vv µg Sn/kg vv µg Sn/kg vv Deponi V ,2 0,061 3,3 4,5 1,7 15,6 <0, ,4 0,145 9,2 8,8 4,9 22,9 0, ,6 0,137 10,4 4,8 4,1 19,3 0,4 Nyhavna ,4 0,797 37,2 31,7 22,6 91,5 <0, ,3 2, ,3 275,3 0, ,86 7, ,5 603,5? Lade molo ,7 0,057 2,5 2,6 1,6 6,7 <0, ,5 0,227 13,5 6,8 2,7 23,0 0, ,1 0,182 14,2 5,0 3,4 22,6 0, ,6 0,854 37,1 1,1-38,2? ,0 1, ,1 102,1 1,1 Korsvika ,3 0,059 2,7 2,8 2,3 7,8 <0, ,6 0,292 18,7 9,7 4,0 32,4 0, ,5 0,251 14,9 5,0 3,0 22,9 0, ,13 1,157 33,8 19,9-53,7? ,8 0, ,9 60,9 1,1 Øvre grense klasse I <0, RAMBØLL NORGE 5 C75040/3791/R1 /

9 FUGRO Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Generelt innholder blåskjell samlet inn fra Trondheim havn i 2005 små mengder av arsen og metaller, Tilstandsklasse II (Moderat forurenset) eller bedre (Tilstandsklasse I Ubetydelig-Lite forurenset). Sammenliknet med tidligere års undersøkelser er det små endringer å spore og det er foreløpig ingen tegn til at deponering av forurensede bunnsedimenter i landbasert deponi har ført til økt innhold av arsen og metaller i blåskjell på overvåkingsstasjonene. I løpet av det siste året er det registrert reduserte mengder av TBT i skjell fra samtlige stasjoner (Tabell 3), og de klassifiseres nå i en bedre Tilstandsklasse i år enn i fjor. Deponi V og referansestasjonene (Lade molo og Korsvika) klassifiseres nå i henhold til Tilstandsklasse I (Ubetydelig-Lite forurenset; <0,1 mg TBT/kg tørrvekt), mens blåskjell fra Nyhavna (0,797 mg/kg) klassifiseres i Tilstandsklasse III (Markert forurenset). Forholdet mellom TBT og nedbrytingsproduktene (DBT og MBT), angitt som tinnvekt i Tabell 3, kan brukes som en indikator på tilførsel av TBT. I løpet av det siste året har forholdet mellom TBT og DBT endret seg og er nå nær 1:1, hvilket indikerer at nedbrytingen av TBT er større enn eventuell tilførsel. Det ble også påvist noe trifenyltinn. Tabell 4 Innhold av organiske miljøgifter i blåskjell (µg/kg våtvekt) i Trondheim havn i 1987 og (se Arff 2004a, 2004b, 2003, Berge 2003 og Stokland 1988). 1 År PAH KPAH B(a)P PCB 7 µg/kg µg/kg µg/kg µg/kg Deponi V ,5 0,5 < ,4 2,0 <0,5 < ,7 0,9 0,9 <0,5 Deponi Ø ,1 3,5 0,5 - Nyhavna ,6 31,4 4,6 < ,6 55,7 8,7 < ,6 26,2 Lade molo ,2 1,0 <0,5 < ,6 3,4 0,6 < ,5 0,7 0,7 1, ,6 4,3 0,6 0, , ,4-10,9 <0,5 3,28 Korsvika ,1 1,2 <0,5 < ,8 4,6 <0,5 < ,1 1,2 1,2 1, ,6 11,1 1,5 2, ,9-9,4 0,8 2,21 Øvre grense klasse I <50 <10 <1 <4 RAMBØLL NORGE 6 C75040/3791/R1 /

10 FUGRO Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 For de to referansestasjone Korsvika og Lade molo er innholdet av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH, KPAH og B(a)P) lavt (Tabell 4), Tilstandsklasse I (Ubetydelig-Lite forurenset). Av overvåkingsstasjonene hadde Deponi V også et lavt innhold av PAH, KPAH og B(a)P og klassifiseres således også i henhold til Tilstandsklasse I. Skjell fra Nyhavna hadde høyest konsentrasjon av PAH, KPAH og B(a)P (henholdsvis 168,6, 22,5 og 4,6 µg/kg) i skjell i denne undersøkelsen, hvilket svarer til Tilstandsklasse II (Moderat forurenset) for PAH, mens KPAH og B(a)P fremdeles klassifiseres i Tilstandsklasse III (Markert forurenset). Når det gjelder polyklorete bifenyler (PCB 7 ), var kvantifiseringsgrensen for analysen 5 µg/kg, mens grensen for Tilstandsklasse I er <4 µg/kg. Siden kvanitifseringsgrensen er høyere enn øvre grense for SFTs Tilstandsklasse I kan skjellene fra samtlige undersøkte lokaliteter (<5 µg PCB 7 /kg) i årets undersøkelse, slik som i fjorårets, like gjerne bli klassifisert i Klasse I som i Klasse II uten at dette er kjent. Tidligere års undersøkelser har vist at innholdet av PCB 7, med unntak av skjell fra Nyhavna, er lavt Tilstandsklasse I (Tabell 3). Generelt ser det ut til å være små endringer i innholdet av polysykliske aromatiske hydrokarboner gjennom overvåkingsperioden , med unntak av Nyhavna hvor det påvises en bedring av forholdene. Når det gjelder utviklingen av innhold av PCB 7 i skjell er den mer usikker da det ikke foreligger analyseresultat for de to siste årene som kan benyttes til klassifisering i henhold til SFTs klassifiseringssytem. Imildertid indikerer resultatene at blåskjell fra de undersøkte lokalitetene ikke innholder betydelige mengder av PCB 7 da de klassifiseres i Tilstandsklasse II eller bedre. 3.2 Miljøgifter i grisetang (Ascophyllum nodosum)/blæretang (Fucus vesiculosus) På lokalitetene Deponi Ø, Lade molo og Korsvika ble analysene gjennomført på grisetang (Ascophyllum nodosum), mens blæretang (Fucus vesiculosus) ble benyttet som prøvemateriale fra Deponi V og Nyhavna. Resultatene er presentert i Tabell 5. Tang fra samtlige lokaliteter har et lavt innhold av arsen, kadmium og kvikksølv, henholdsvis <50 mg As/kg, <1,5 mg Cd/kg og <0,05 mg Hg/kg, og kan følgelig klassifiseres i beste tilstandsklasse (Tilstandsklasse I Ubetydelig-Lite forurenset). Innholdet av kopper i tang varierer mellom 3,8 16 mg Cu/kg, med lavest innhold i tang fra Korsvika (Tilstandsklasse I Ubetydelig-Lite forurenset; <5 mg Cu/kg) og høyest i tang fra Nyhavna (Tilstandsklasse III Markert forurenset; mg Cu/kg). Tang fra Deponi Ø, Deponi V og Lade molo (7,6, 7,7, og 6,6 mg Cu/kg, henholdsvis) klassifiseres i Tilstandsklasse II (Moderat forurenset; 5-15 mg Cu/kg). På to av stasjonene, Deponi V og Nyhavna, er innholdet av krom henholdsvis 2,9 og 4,1 mg Cr/kg. Disse klassifiseres således i Tilstandsklasse II (Moderat forurenset; 1-5 mg Cr/kg). Innholdet av krom på de øvrige stasjonene er lavt (<1 mg Cr/kg) og de klassifiseres i Tilstandsklasse I (Ubetydelig-Lite forurenset). For tre av stasjonene (Deponi Ø, Korsvika og Lade molo) ble det registrert nikkelverdier mindre enn 5 mg Ni/kg, hvilket tilsvarer Tilstandsklasse I (Ubetydelig-Lite forurenset). I tang fra Deponi V og Nyhavna ble det påvist henholdsvis 7,7 og 18 mg Ni/kg, hvilket medfører at de klassifiseres i Tilstandsklasse II (Moderat forurenset; 5-25 mg Ni/kg). RAMBØLL NORGE 7 C75040/3791/R1 /

11 FUGRO Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Høyest innhold av bly ble funnet i tang fra Nyhavna og med 3,5 mg Pb/kg klassifiseres denne stasjonen i Tilstandsklasse III for bly (Markert forurenset; 3-10 mg Pb/kg). I tang fra Deponi V påvises det 1 mg Pb/kg, som tilsvarer nedre grenseverdi for Tilstandsklasse II (Moderat forurenset; 1-3 mg Pb/kg). På de øvrige tre stasjonene ble det påvist et blyinnhold i tang innenfor Tilstandsklasse I (Ubetydelig-Lite forurenset; <1 mg Pb/kg). Innholdet av sink er lavt i tang fra fire av de undersøkte lokalitetene med <150 mg Zn/kg, det vil si at tang fra Deponi Ø, Deponi V, Korsvika og Lade molo klassifiseres i henhold til beste klasse (Tilstandsklasse I Ubetydelig-Lite forurenset) med hensyn på sinkinnhold. Innholdet av sink i tang fra Nyhavna er langt høyere, 573 mg Zn/kg, og tang herfra beskrives som Markert forurenset i henhold til grenseverdiene for Tilstandsklasse III ( mg Zn/kg). Tabell 5 Innhold av arsen og metaller i tang (mg/kg tørrvekt) i Trondheim havn i 1987 og (se Arff 2004a, 2004b, 2003, Berge 2003 og Stokland 1988). Tang høstet er angitt som A = Ascophyllum nodosum (grisetang) og F = Fucus vesiculosus (blæretang). 1 År Tang Tørrstoff As Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg (%) mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Deponi V 2005 F 26,1 38 0,88 2,9 7,7 7,7 1,0 111 <0, F 29,2 41 0,72 0,48 6,2 4,8 0, , F 43,9 27 0,56 0,57 3,8 4,2 0, , A 33,5 16 0,12 0,18 2,88 0,53 0,12 30,5 0,006 Deponi Ø 2005 A 23,7 17 0,34 <0,42 7,6 4,2 0, , A 23,9 25 0,50 0,75 9,2 5,5 0, , A 35,3 22 0,36 0,42 4,9 2,8 0, , A 29,8 15,9 0,34 0,37 5,02 3,77 0,23 102,5 0,034 Nyhavna 2005 F 22,0 26 1,2 4, , ,032 Lade molo 2005 A 30,1 24 0,23 <0,33 6,6 1,9 <0, , A A 40,9 22 0,18 0,29 2,6 3,2 0,7 38 0, A 28,1 26,7 0,59 1,24 13,21 2,12 2,31 95,3 0, A - - 0,35 4,2 5,5 7,40 0,31 84,0 0, A - - 0,35-16,7-0, ,110 Korsvika 2005 A 26,6 20 0,19 <0,38 3,8 2,3 0,23 60 <0, A 30,0 27 0,17 0,33 3,0 1,2 0, , A 41,2 15 0,11 0,2 2,1 2,0 0,9 30 0, A 27,8 20,1 0,15 0,14 2,15 0,90 0,12 30,5 0, A - - 0,2 3,6 3 4,40 0, , A - - 0,23-15,6-0, ,039 Øvre grense klasse I <50 <1,5 <1 <5 <5 <1 <150 <0,05 RAMBØLL NORGE 8 C75040/3791/R1 /

12 FUGRO Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Det påvises et lavt innhold av arsen, kadmium og kvikksølv i tang fra samtlige stasjoner (Tilstandsklasse I Ubetydelig-Lite forurenset), mens det for enkelte av de andre stasjonene påvises et noe forhøyet innhold av krom, kopper, nikkel, bly og sink (Tilstandsklasse II Moderat forurenset). Tang fra Nyhavna har generelt et høyere innhold av arsen og metaller enn tang fra de øvrige stasjoner med et nivå av kopper, bly og sink som svarer til Tilstandsklasse III (Markert forurenset). RAMBØLL NORGE 9 C75040/3791/R1 /

13 FUGRO Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn KONKLUSJONER Innholdet av arsen har i løpet av overvåkingsperioden vært avtakende i blåskjell fra samtlige stasjoner, og med unntak av Lade molo (Tilstandsklasse II Moderat forurenset), klassifiseres arsen i skjell for første gang i Tilstandsklasse I (Ubetydelig-Lite forurenset). Med unntak av kopper i skjell fra Nyhavna (Tilstandsklasse II Moderat forurenset) og krom i skjell fra Korsvika (Tilstandsklasse II) viser årets undersøkelse et lavt innhold av metaller i blåskjell, hvilket tilsvarer normalt bakgrunnsnivå (Tilstandsklasse I: Ubetydelig-Lite forurenset). Det er foreløpig ikke påvist endringer i den betydning at stasjonene kan beskrives som mer forurenset i 2005 enn i Innholdet av TBT har vist en avtakende tendens i løpet av de fire år overvåkingen har pågått, og for første gang kan innholdet klassifiseres i beste klasse, Tilstandsklasse I (Ubetydelig-Lite forurenset), for tre av de undersøkte stasjonene. Den største bedringen er registrert i skjell høstet i Nyhavna, som klassifiseres i Tilstandsklasse III (Markert forurenset) i år sammenliknet med klassifisering i 2002 og 2004, henholdsvis Tilstandsklasse V (Meget sterkt forurenset) og Tilstandsklasse IV (Meget forurenset). Med unntak av skjell høstet i Nyhavna er det funnet et lavt innhold av PAH, KPAH og B(a)P (Tilstandsklasse I: Ubetydelig-Lite forurenset). For Korsvika er dette en forbedring i forhold til de to første årene hvor innholdet av B(a)P tilsvarte Tilstandsklasse II (Moderat forurenset). Imidlertid er det også påvist et redusert innhold av polysykliske aromatiske hydrokarboner i skjell fra Nyhavna i løpet av Reduksjonen har vært betydelig, og PAH klassifiseres i år i Tilstandsklasse II (Moderat forurenset), mens KPAH og B(a)P klassifiseres i Tilstandsklasse III (Markert forurenset). Dette sammenliknet med resultater fra 2002 hvor PAH, KPAH og B(a)P ble klassifisert i henholdsvis Tilstandsklasse III, IV (Sterkt forurenset) og V (Meget sterkt forurenset). Klassifiseringen av PCB 7 i årets undersøkelse er vanskeliggjort da kvantifiseringsgrensen for analysen var større enn øvre grense for SFTs Tilstandsklasse I (Ubetydelig-Lite forurenset). Imidlertid kan det konkluderes med at PCB 7 klassifiseres i Tilstandsklasse II (Moderat forurenset) eller bedre. I de tidligere undersøkelsene er denne parameteren klassifisert i Tilstandsklasse I. Tang fra Nyhavna er markert forurenset av kopper, bly og sink (Tilstandsklasse III), mens de øvrige parametere klassifiseres i nest beste eller beste Tilstandsklasse, henholdsvis II Moderat forurenset eller I Ubetydelig-Lite forurenset. For de to andre overvåkingsstasjonene, Deponi Ø og Deponi V, varierer innholdet av metaller mellom ulike år og klassifiseres enten i Tilstandsklasse I eller II. Dette gjelder tildels for referansestasjon Lade molo. For referansestasjon Korsvika er bildet mere stabilt med klassifisering i Tilstandsklasse I gjennom hele overvåkingsperioden. I den grad det er påvist endringer av betydning i løpet av den fireårsperioden overvåkingen har pågått, er det i form av redusert innhold av arsen, TBT og organiske miljøgifter (PAH, KPAH, B(a)P, og PCB 7 ) i blåskjell. Reduksjonen er så betydelig for enkelte parametere at skjellene i løpet av undersøkelsesperioden klassifiseres i en bedre tilstandklasse enn tidligere. Innholdet av metaller i tang følger ikke samme mønster og varierer mer mellom årene. Tang og blåskjell høstet i Nyhavna karakteriseres som forurenset med hensyn på innhold av enkelte parametere (Tilstandsklasse III Markert forurenset). Spesielt for denne lokaliteten er at den ikke har tilknytning til overvåkingen av deponiet på Pir II, men er tatt med for å overvåke utviklingen i et av de mest forurensede områder av Trondheim havn. De forhøyede verdiene som er påvist i prøvemateriale herfra skyldes tilførsler fra lokale RAMBØLL NORGE 10 C75040/3791/R1 /

14 FUGRO Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 kilder/tidligere aktiviteter i området (verftsindustri TBT, gassverk PAH, kreosot impregnerte trekaier PAH, ubåtsbunkers på DORA PCB 7, se Langedal & Ottesen 2001). Det er foreløpig ikke påvist endringer i den betydning at stasjonene kan beskrives som mer forurenset i 2005 enn i 2002 og det er per idag ingen indikasjoner på at etableringen av landbasert deponi for deponering av forurensede bunnsedimenter fra Pilotprosjektet i Trondheim havn har ført til økt innhold av de undersøkte parametere i løpet av de fire årene som overvåkingen har pågått. RAMBØLL NORGE 11 C75040/3791/R1 /

15 FUGRO Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn LITTERATUR Arff, J. 2004a. Overvåking av deponi i Trondheim havn OCEANOR rapport OCN R s. Arff, J. 2004b. Overvåking av miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn Fugro OCEANOR rapport C75019/3406/R1. 10 s. Arff, J Overvåking av deponi i Trondheim havn. OCEANOR rapport OCN R s. Berge, J.A Resipientundersøkelse i Trondheimsfjorden Miljøgifter i grisetang (Ascophyllum nodosum) og blåskjell (Mytilus edulis). NIVA-rapport s. Langedal, M. & R.T. Ottesen Plan for forurenset grunn og sedimenter i Trondheim: Status- og erfaringsrapport. Trondheim kommune. Miljøavdelingen. Rapport s. SFT Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann. SFT veiledning 97:03. TA-1467/ s. Stokland, Ø Resipientundersøkelse for Trondheimsfjorden. Resultater fra analyser av miljøgifter i organismer. Delrapport 5. OCEANOR rapport OCN R s + vedlegg. RAMBØLL NORGE 12 C75040/3791/R1 /

16 Vedlegg A SFTs Tilstandsklasser

17

18

19 Vedlegg B Analyserapporter fra Eurofins Norge

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1 Biologge prosjektnummer: B08-05-06 Skrevet av: Pål Abrahamsen Dato: 2010-09-10 Til: Sandefjord kommune v/ole Jakob Hansen Kopi: Bjørnar Christiansen (Havnesjef) Tittel: Kvikksølv (Hg) og tributyltinn (TBT)

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Miljøundersøkelser i Sløvåg for Alexela Sløvåg AS

Miljøundersøkelser i Sløvåg for Alexela Sløvåg AS RAPPORT LNR 5822-2009 Miljøundersøkelser i Sløvåg for Alexela Sløvåg AS Fivelsdal Sløvåg Rambjørgsvik Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

RAPPORT LNR Undersøkelse av miljøgifter i blåskjell fra indre Ranfjord 2003

RAPPORT LNR Undersøkelse av miljøgifter i blåskjell fra indre Ranfjord 2003 RAPPORT LNR 4833-2004 Undersøkelse av miljøgifter i blåskjell fra indre Ranfjord 2003 23205-3 UNDERSØKELSE AV MILJØGIFTER I BLÅSKJELL FRA INDRE RANFJORD 2003 Forord På oppdrag fra Rana Kommune har NIVA

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

Hammerfest Havnevesen. Miljøundersøkelser av sjøbunnssedimenter

Hammerfest Havnevesen. Miljøundersøkelser av sjøbunnssedimenter Avd. NOTEBY Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Hammerfest Havnevesen Hammerfest Havn Emne: Dato: 2. november 2005 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 710256-2 Oppdragsleder: Elin O. Kramvik Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Kilder: Mengder: Oppdrett: Bosetting: Kommentarer: KART. Resipient for store mengder avløpsvann fra kloakk. Rekreasjonsområde.

Kilder: Mengder: Oppdrett: Bosetting: Kommentarer: KART. Resipient for store mengder avløpsvann fra kloakk. Rekreasjonsområde. DSFJORDEN GENERELLE DATA Ref: FORURENSNINGSTILFØRSLER År: Ref: Areal tilrenningsfelt (km 2 ): 33 Kilder: Kloakk Avrenning (l/s km 2 ): Areal vannflate (km 2 ): Middeldyp (m): 32 14,2 7 Mengder: Oppdrett:

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 08-017 Prosjekt nr: O-08026 Prosjektleder: Milla Juutilainen Medarbeidere: Mona Weideborg,

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljøgifter i biota i Trondheim havneområde. Det Norske Veritas AS

DET NORSKE VERITAS. Rapport Miljøgifter i biota i Trondheim havneområde. Det Norske Veritas AS Rapport Miljøgifter i biota i Trondheim havneområde Det Norske Veritas AS Rapportnr.2010-1461/DNV Referansenr.: / 127UXV3-13 Rev. 01, 2010-11-10 Dato: 2011-02-07 Side i av ii Innholdsfortegnelse 1 KONKLUDERENDE

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

Indre Oslofjord og miljømål. Bunnefjorden. (del II) presentert av. John Arthur Berge

Indre Oslofjord og miljømål. Bunnefjorden. (del II) presentert av. John Arthur Berge Miljømål Bunnefjorden Rapport fase 3 - Prosjekt PURA Birger Bjerkeng Jan Magusson Jarle Molvær Are Pedersen Morten Schaaning Indre Oslofjord og miljømål Bunnefjorden (del II) presentert av Norsk institutt

Detaljer

Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser

Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser Delområde 1 Stasjonsfjæra PAH-16 (µg/kg) Figur A1. Oversiktskart over delområde 1 Stasjonsfjæra med tilstandsklasser for PAH-16 i sediment. Figuren er gitt

Detaljer

RAPPORT L.NR Undersøkelser av bunnsediment utenfor Gjøsundet avfallsplass

RAPPORT L.NR Undersøkelser av bunnsediment utenfor Gjøsundet avfallsplass RAPPORT L.NR. 6883-2015 Undersøkelser av bunnsediment utenfor Gjøsundet avfallsplass Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest Gaustadalléen

Detaljer

Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø

Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø Terje Thorsnes, NGU og Hanne Hodnesdal, SKSD Disposisjon Hvor kartla vi i 21? Hvem har vært involvert? Nordland VI fra dyphav til fjæra Miljøstatus for

Detaljer

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Publisert 10.02.2014 av Miljødirektoratet ja Elvevannet i Troms

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T EV39 HP12 Ny Halhjem ferjekai Miljøtekniske grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Lokalitets- og problembeskrivelse...3 3. Miljømål...3 4. Utførte undersøkelser...3

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009

Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 RAPPORT L.NR.5783-2009 Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 Kilde: www.kystverket.no Statusrapport om metaller i vannmasser og blåskjell Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV. Forsvarsbygg FO/ NIVA

FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV. Forsvarsbygg FO/ NIVA . Foto: Merete Schøyen, NIVA Foto: Merete Schøyen, NIVA Foto: Merete Schøyen, NIVA Forsvarsbygg FO/ NIVA 41 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 FBSE-2011/34 SUPPLERENDE UNDERSØKELSER AV SUPPLERENDE MILJØGIFTER I

Detaljer

Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet. Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn

Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet. Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn 2426 2008 Miljøgifter i sedimenter rundt Ålesund havn Resultater fra supplerende prøver fra tiltaksplanområdet

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien RAPPORT L.NR. 5641-2008 Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien Sedimentundersøkelse ved etablering av utslipp fra Norsk Metallretur Skien AS Foto: Kystverket/Norge Digitalt Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy RAPPORT L.NR. 6570-2013 Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest NIVA Region Midt-Norge

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

Resipientundersøkelse i Trondheimsfjorden 2001

Resipientundersøkelse i Trondheimsfjorden 2001 RAPPORT LNR 4610-2002 Resipientundersøkelse i Trondheimsfjorden Miljøgifter i grisetang (Ascophyllum nodosum) og blåskjell (Mytilus edulis) Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

Kristiansandsfjorden - blir den renere?

Kristiansandsfjorden - blir den renere? Kristiansandsfjorden - blir den renere? Foto: Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøringens 20-års jubileumsmøte 20.11.2013 Merete Schøyen, Kristoffer Næs og Eivind Oug, NIVA 1 Miljøgifter i blåskjell, torsk,

Detaljer

Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging, Miljøseksjonen Sedimentundersøkelser Stavanger. Trinn 3 Risikovurdering

Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging, Miljøseksjonen Sedimentundersøkelser Stavanger. Trinn 3 Risikovurdering Stavanger kommune, Bymiljø og utbygging, Miljøseksjonen Sedimentundersøkelser Stavanger. Trinn 3 Risikovurdering 1 Målet med arbeidet "Målet med arbeidet er å skaffe tilstrekkelig kunnskap om miljøgifter

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til Månedsrapport Oppdrag Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ Tema April 2006 Notat nr. 4 Engebrets vei 5 Pb 427 Skøyen N-0213 OSLO Tlf +47 22 51 80 00 Fax +47 22 51 80 01 www.ramboll.no Dato:

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006.

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 29. juli - 4. august 2006 Overvåkning

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Rapport nr.: 2005.012 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøtilstanden ved opplagsplasser og pussesteder ved 11 småbåthavner i Trøndelag

Rapport nr.: 2005.012 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøtilstanden ved opplagsplasser og pussesteder ved 11 småbåthavner i Trøndelag Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2005.012 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøtilstanden ved opplagsplasser og pussesteder

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-001

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-001 NOTAT OPPDRAG Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og DOKUMENTKODE EMNE Grunne 18 - Dynaløpet TILGJENGELIGHET Åpen 712690-3-RIGm-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Kystverket Sørøst OPPDRAGSLEDER Elin O. Kramvik

Detaljer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer COWI AS FBSE-2011/33 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ POSTBOKS 405 SENTRUM 0103 OSLO NORGE TLF: 815 70 400 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Sjømat fangstet i kystvannområder og kostholdsråd

Sjømat fangstet i kystvannområder og kostholdsråd Sjømat fangstet i kystvannområder og kostholdsråd Møte i kystvanngruppa Tromsø 14.1.2010 Anne Nesbakken Mattilsynet, Regionkontoret for Troms og Finnmark Disposisjon 1) Mattilsynet og trygg sjømat 2) Mattilsynets

Detaljer

Fiskeundersøkelsen i Drammensfjorden Resultater fra overvåking av miljøgifter i fisk, 2014

Fiskeundersøkelsen i Drammensfjorden Resultater fra overvåking av miljøgifter i fisk, 2014 Fiskeundersøkelsen i Drammensfjorden 2014 Resultater fra overvåking av miljøgifter i fisk, 2014 Frokostmøte, 24. mars 2015 1 Fiskeundersøkelse Kort om bakgrunn for undersøkelsen Kostholdsråd Prøveinnsamling

Detaljer

NOTAT 2. oktober 2014

NOTAT 2. oktober 2014 NOTAT 2. oktober 2014 Til: Fra: COWI Bergen NIVA v/sigurd Øxnevad Prosjekt nr: O-14249, journal nr: 1415/14 Biotilgjengelighet av miljøgifter i sedimenter fra Puddefjorden i Bergen. Test utført med børstemark

Detaljer

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Hamar kommune Telefon 02694 wwwcowino Strandsoneplanen Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Detaljer

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn NMF = Kurt W.Oddekalv Who dares wins! Noen av våre mange eksperter: Internasjonal miljørett Saksbehandler Fagansvalig havmiljø 19 ansatte 4 regionskontorer

Detaljer

MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER Veiledning til søknadsskjema. All mudring og dumping er forbudt. Det kan søkes om tillatelse til Fylkesmannen.

MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER Veiledning til søknadsskjema. All mudring og dumping er forbudt. Det kan søkes om tillatelse til Fylkesmannen. MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER Veiledning til søknadsskjema All mudring og dumping er forbudt. Det kan søkes om tillatelse til Fylkesmannen. Se 22-3 i forurensningsforskriften: Mudring er forbudt,

Detaljer

NGU Rapport 2009.012. Kartlegging og identifisering av aktive forurensningskilder til Nedre del av Nidelva løp og Nyhavna i Trondheim

NGU Rapport 2009.012. Kartlegging og identifisering av aktive forurensningskilder til Nedre del av Nidelva løp og Nyhavna i Trondheim NGU Rapport 2009.012 Kartlegging og identifisering av aktive forurensningskilder til Nedre del av Nidelva løp og Nyhavna i Trondheim Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Hamar båthavn - Tjuvholmen

Hamar båthavn - Tjuvholmen RAPPORT LNR 5492-2007 Hamar båthavn - Tjuvholmen Vurdering av miljøgifter i sedimenter og molofyllmasse i forbindelse med planlagt utvidelse Parti fra Hamar båthavn ved Tjuvholmen. Foto: J.E. Løvik Norsk

Detaljer

Sammenstilling av tungmetallinnhold i resipientene til norske aluminiumsverk

Sammenstilling av tungmetallinnhold i resipientene til norske aluminiumsverk RAPPORT L.NR. 5907-2010 Sammenstilling av tungmetallinnhold i resipientene til norske aluminiumsverk Foto: www.kystverket.no Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

Undersøkelse av tungmetaller, PAH- og PCB-forbindelser i sediment i elva Leira

Undersøkelse av tungmetaller, PAH- og PCB-forbindelser i sediment i elva Leira Undersøkelse av tungmetaller, PAH- og PCB-forbindelser i sediment i elva Leira Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 08-009 Prosjekt nr: O-07117 Prosjektleder: Mona Weideborg Medarbeidere:

Detaljer

0,20 0,15 0,10 0,05 0,20 0,15 0,10 0,05

0,20 0,15 0,10 0,05 0,20 0,15 0,10 0,05 59 A) Barduelva (196) B) Altaelva (212) C) Tanaelva (234) D) Pasvikelva (246) Figur 4.11.2.7 Variasjon i konsentrasjoner av kadmium (Cd, μg/l) i perioden 1990-2008, på RID-stasjonene i Barduelva (A), Altaelva

Detaljer

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet.

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg A Kart 1:50 0000 Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg B Kart 1:1000 Ilandføringspunkter Ilandføringspunkt A. Ilandføringspunkt B. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 4. mars 011 Dokumentnr.: 0051785-00-548-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet

Overvåking av vannforekomster. Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Overvåking av vannforekomster Ida Maria Evensen, Industriseksjon 1, Miljødirektoratet Agenda Vannforskriften Krav om overvåking Informasjon om veiledere Utarbeidelse av overvåkingsprogram Vannforskriften

Detaljer

RAPPORT L.NR. 5847-2009. Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 Statusrapport II: Metaller i vannmasser, blåskjell og sedimenter

RAPPORT L.NR. 5847-2009. Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 Statusrapport II: Metaller i vannmasser, blåskjell og sedimenter RAPPORT L.NR. 5847-2009 Miljøundersøkelser i Høyangsfjorden 2009 Statusrapport II: Metaller i vannmasser, blåskjell og sedimenter Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm)

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm) Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Områdebeskrivelse og historie...3 3. Utførte undersøkelser...3 3.1 Feltarbeid /prøvetaking...4 3.2 Laboratorieundersøkelser...4 4. Resultater...5 4.1 Sedimentbeskrivelser...5

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER. Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser)

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER. Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) Tiltakshaver Navn:Helge Klitzing Adresse:Lahelleveien 18, 3140

Detaljer

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) Tiltakshaver Navn:Furustrand Camping AS Adresse:Tareveien 11,

Detaljer

Miljøstatus og kartlegging av kilder til miljøgiftbelastning i Harstad havneområde november 2003

Miljøstatus og kartlegging av kilder til miljøgiftbelastning i Harstad havneområde november 2003 Fase 1 av fylkesvise tiltaksplaner for opprydding i forurenset sediment Miljøstatus og kartlegging av kilder til miljøgiftbelastning i Harstad havneområde november 2003 Akvaplan-niva rapport HARSTAD KOMMUNE

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Fürstlia Interesselag 1367 Snarøya Ansvarlig entreprenør:

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Overvåking av mudring og deponering av forurenset sediment i Trondheim havn - fase 1

Overvåking av mudring og deponering av forurenset sediment i Trondheim havn - fase 1 Pilotprosjektet i Trondheim havn Overvåking av mudring og deponering av forurenset sediment i Trondheim havn - fase 1 Rapport nr.: 2003-015 Rev.: 01 Dato: 10.12.03 Hovedkontor: Veritasvn. 1, N-1322-HØVIK,

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Ansvarlig entreprenør: 1. Mudring Søknaden skal vedlegges

Detaljer

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet?

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? ved Svein Ingar Semb og Lars Hjermstad, Multiconsult AS Prosjektet Strekningen

Detaljer

RAPPORT L.NR. 5926-2010. Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune

RAPPORT L.NR. 5926-2010. Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune RAPPORT L.NR. 5926-2010 Jordundersøkelse: Løvås oppveksttun Bergen kommune Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA Midt-Norge

Detaljer

Resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden juni 2006

Resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden juni 2006 Resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden 16-23. juni 2006 Vannkvalitet badeplasser Utarbeidet av Arne Pettersen Kontrollert av Audun Hauge 13/6-06

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innseiling Florø Miljøgeologiske undersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av undersøkelsesområdet... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Tidligere utførte

Detaljer

Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø

Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø Effekt av betongslam som kalkingsmiddel og innhold av tungmetaller. Arne Sæbø Bioforsk Vest, Særheim 2 Sammendrag: Landbrukskalk og betongslam ble tilført moldblandet morenejord i august 2011, med henholdsvis

Detaljer

Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016)

Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016) Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016) Hilde Alida Hammer Tidligere masterstudent i miljøkjemi

Detaljer

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Forskningsprogrammet Black Shale Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Roger Roseth Bioforsk Amund Gaut Sweco Norge AS Tore Frogner Dokken AS Kim Rudolph-Lund - NGI Regjeringskvartalet?

Detaljer

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) Tiltakshaver Navn:Horten seilforening Adresse: Strandveien 42

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Eva Preede Elisabeth Gundersen. Sedimentprøver i Farrisvannet. Elisabeth Gundersen

Statens vegvesen. Notat. Eva Preede Elisabeth Gundersen. Sedimentprøver i Farrisvannet. Elisabeth Gundersen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Eva Preede Elisabeth Gundersen Saksbehandler/innvalgsnr: Elisabeth Gundersen - 22073201 Vår dato: 21.08.2008 Vår referanse: 2008/080189-002 Sedimentprøver i Farrisvannet

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer