046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET"

Transkript

1 046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET Utgitt i sept 1995 av en arbeidsgruppe under Underutvalg Ytre Miljø

2 Nr.: 046 Etablert: Rev. nr: Rev. dato: Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Bakgrunn 2 2. Formål 2 3. Krav til barittkvalitet Myndighetenes krav Operatørenes krav Operatørenes grenseverdi 2 4. Kvalitetskontroll av baritt Operatørenes kvalitetskontroll, prøvetaking, metode og analyse Kvalitetskontroll ved import, oppmaling og blanding 3 5. Prosedyre for prøvetaking 4 Vedlegg Bakgrunnsinformasjon 5 Bruk 5 Kjemisk sammensetning 5 Miljøeffekter ved utslipp av baritt 6 Import og oppmaling av baritt 6 Analysemetode 6 Krav til analyse og rapportering for forskjellige land 7

3 Nr.: 046 Etablert: Rev. nr: Rev. dato: Side 2 av 9 Krav til barittkvalitet, felles Norsk olje og gass-standard I. Bakgrunn Denne retningslinjen er utarbeidet med bakgrunn i behov for en prosedyre som ivaretar myndighetskrav og operatørenes krav. II. Formål Hensikten med denne anbefalte retningslinjen er å etablere en kostnadssffektiv, mest mulig korrekt og enhetlig felles metode for analyse og rapportering av tungmetallinnhold i baritt. 3 Krav til barittkvalitet 3.1 Myndighetenes krav Krav fra SFT mht. barittkvalitet fremgår av Veiledning fra SFT, 92:03. Dersom det skal benyttes baritt som vektmateriale under boringen, skal det benyttes baritt med lavt innhold av tungmetaller. Operatørene skal dokumentere rutiner for kvalitetskontroll ved innkjøp av baritt med vekt på kontroll av tungmetallinnhold. Det er ikke satt grenseverdier for innhold av tungmetall eller krav til analysemetode. 3.2 Operatørenes krav Oljeselskapene bør sette et definert krav til barittkvalitet mht teknisk krav (API-standard) og innhold av tungmetaller. Innhold av tungmetall skal være så lavt som mulig, grenseverdiene må baseres på tilgjengelig barittkvalitet, og analysemetode bør være definert. Se for øvrig anbefalingene i punkt Operatørenes grenseverdier Tekniske krav til barittkvalitet, API-standard: Tetthet: min 4,20 g/cm3 Løselige metaller, Ca: max 250 ppm Rest våtsikt, 75 micrometer: max 3,0 % Partikler <6 mikrometer: max 30%

4 Nr.: 046 Etablert: Rev. nr: Rev. dato: Side 3 av 9 Norsk olje og gass' anbefalte grenseverdier for innhold av tungmetall i baritt, analysert etter NS4770. Hg: Cd: Cr: Cu: Ni: Pb: Zn: <5 mg/kg <5 mg/kg <50 mg/kg <150 mg/kg <15 mg/kg <1000 mg/kg <1000 mg/kg 4 Kvalitetskontroll av baritt 4.1 Operatørenes kvalitetskontroll, prøvetaking, metode og analyse. Ved interne kvalitetskontroller bør operatørene kontrollere at barittkvaliteten som leveres er i henhold til tekniske krav og krav til innhold av tungmetall. Metode for tungmetallanalyse skal være NS Ved utslippsrapportering (f.eks. lisensenes årsrapporter til SFT) benyttes en gjennomsnittsverdi basert på alle laster som er importert i løpet av året. Denne verdien blir felles for alle oljeselskapene. Dette er basert på en rimelig fordeling til de forskjellige feltene av den Baritt som er importert. 4.2 Kvalitetskontroll ved import, oppmaling og blanding. Norsk Olje og Gass har adoptert Nobars Minerals as kvalitetskontrollsystem for prøvetaking og analyse av Bartitt. Norbars Minerals as.utfører normalt import og oppmaling av Baritt i Norge.. Bedriften er sertifisert etter ISO 9002 Ved uttak av prøver er det lagt vekt på å få et analysemateriale som er statistisk riktig for lasten. Det blir tatt prøver ved lossing av lasten (uttak av prøvelast som utgjør ca 1% av total last). Det blir videre tatt prøver ved maling av prøvelast, og disse prøvene blir til slutt splittet før prøver for kjemiske og fysikalske analysene blir tatt. Analyse av tungmetall blir utført av uavhengig laboratorium, (metode NS4770). En del av prøvematerialet blir oppbevart for kontroll. De forskjellige lastene blir lagret på området til de blir oppmalt. Dersom det er Baritt av forskjellig kvalitet, kan disse ved oppmaling blandes i et på forhånd bestemt forhold, slik at

5 Nr.: 046 Etablert: Rev. nr: Rev. dato: Side 4 av 9 ønsket kvalitet (mht f. eks tungmetall) blir ivaretatt. Etter oppmaling blir Baritten lagret i siloer på kaiområdet. Det er også mulig å blande de forskjellige kvalitetene etter oppmaling. Basert på mengde Baritt importert og kjemisk analyse av innhold av tungmetall for hver last kan middelverdier for året beregnes. 5. Prosedyre for prøvetaking Under lossing av malmen skal det tas regelmessig prøver av lasten, og det er viktig å få prøvemateriale som statistisk er representativt for lasten som er importert. Det tas prøver på 1/2 skuffe ca. hver halvtime (2 tonn). Malmen samles i egen dynge. Totalt utgjør dette ca 1 % av lasten. Denne prøven blir oppmalt, og prøver tatt for analyser. Under formaling skal det tas prøver hver 10. min, tilsvarende 1-2 bøtter. Prøver etter formaling blir splittet, en del blir sendt til uavhengig laboratorium for kjemisk analyse, den andre delen blir benyttet for andre tekniske analyser.

6 Nr.: 046 Etablert: Rev. nr: Rev. dato: Side 5 av 9 Vedlegg Bakgrunnsinformasjon Denne retningslinjen sammenfatter informasjon om kjemisk sammensetning av baritt, innhold av tungmetaller, miljøeffekter ved utslipp til sjø, samt krav til barittkvalitet. Det er også samlet inn en del informasjon mht. hvilke krav/rutiner som benyttes for andre land når det gjelder barittkvalitet og rapportering av innhold av tungmetaller. Ettersom det ikke for noe land er spesielt angitt hvilken oppslutningsmetode som skal benyttes, anbefales at dette tas videre mot E&P-Forum for å foreslå en analysemetode for PARCOM. Bruk Baritt benyttes som vektmateriale i borevæsker for å oppnå tilstrekkelig tetthet, og er valgt på grunn av at stoffet har høy tetthet, lav løselighet i vann og lav giftighet. Etter boring går største delen av brukt borevæske som utslipp til sjø. Kjemisk sammensetning Baritt som benyttes som vektmateriale er kjemisk sammensatt av BaSO4, ca. 85%, og i tillegg andre mineraler. Analyse av barittprøver (røntgendiffraksjon) har vist innhold av kalsitt (CaCO3), sideritt (FeCO3), dolomitt (Ca Mg(CO3)2), kvarts (SiO2), celestitt (SrSO4) og feltspat (NaK)AlSiO3O8. Det et også vist mindre mengder av andre forbindelser som PbO2, CdO, Al2O3, CrO3, CuO, TiO2, ZnSO4, ZnS og PbS. Mengder av disse forbindelsene vil variere for de forskjellige barittforekomstene. Baritt kan finnes som avsetningsbergart eller gangbergart. Dersom baritt forekommer som avsetningsbergart, inneholder denne baritten normalt lavere innhold av tungmetaller enn baritt som gangbergart. (Norsk olje og gass Miljøprogram, underprogram 04). Kjemiske analyser har påvist betydelige forskjeller mht. innhold av tungmetall for de forskjellige gruver som benyttes (vedlegg). Det har i en periode i 1993 vært levert baritt fra India av spesielt god kvalitet mht. innhold av tungmetaller, men på grunn av streik har det ikke vært leveranser derfra i Den irske baritten har meget høyt innhold av tungmetall, men som følge av de nye grenseverdiene som er tatt i bruk av Statoil, er denne baritten ikke på markedet fra 1994.

7 Nr.: 046 Etablert: Rev. nr: Rev. dato: Side 6 av 9 Baritt inneholder tungmetaller som er plassert på Pariskonvensjonens liste A, del 1 og 2. Dette gjelder følgende metaller: Del 1: Kvikksølv (Hg) og kadmium (Cd) Del 2: Bly (Pb), krom (Cr), nikkel (Ni), kobber (Cu) og sink (Zn). Miljøeffekter ved utslipp av baritt I Norsk olje og gass Miljøprogram, underprogram A04, Miljøeffekter av boreutslipp, er miljøeffekter ved utslipp av baritt vurdert. Etter litteratursøk er konklusjonen at det ikke er sannsynlig at utslipp av baritt i brukt borevæske medfører toksiske effekter. Det er ikke mulig ut fra tilgjengelig litteratur å evaluere kroniske effekter forårsaket av utslipp av baritt, på grunn av begrenset mengde eksperimentelle data og usikkerhet knyttet til oppløsning av tungmetaller fra sedimenter på havbunnen. Det konkluderes også med at metode NS4770 som benyttes for analyse av tungmetall i sediment og baritt er av begrenset verdi fordi den ikke angir biotilgjengelighet av aktuell tungmetallforekomst. Import og oppmaling av baritt Norbar Minerals AS står for tiden for import og oppmaling av all baritt til norsk sektor. Ved import blir alle laster analysert for innhold av tungmetall, etter metode NS Det er lagt ved tabeller som viser innhold av tungmetall for all baritt som er levert for oppmaling i Norge i Analysedata viser tydelig forskjell mellom de forskjellige gruvene når det gjelder innhold av tungmetall. All baritt som blir lastet ut for distribusjon til feltet via slamselskapene blir i dag på nytt analysert for innhold av tungmetall, etter metode NS4770. Verdien av disse analysene kan diskuteres, ettersom kvaliteten allerede er definert og bestemt ved inntak. Man ønsker derfor å gå bort fra analyse av hver last, men å følge opp kvaliteten ved interne kontrollanalyser. Analysemetode Det kan benyttes forskjellige oppslutningsmetoder for analyse av baritt. Dette varierer fra utvasking i sjøvann som den mildeste metode, til bombedekomponering i konsentrert NHO3 som den sterkeste metode. Analyseresultatene er avhengig av hvilken oppslutningsmetode som benyttes. For det norske markedet er metode NS 4770 innarbeidet for kvalitetskontroll av baritt. Ved denne metoden benyttes oppslutning i 7M HNO3 ved 120 grader C i 30 min.

8 Nr.: 046 Etablert: Rev. nr: Rev. dato: Side 7 av 9 Krav til analyse og rapportering for forskjellige land I henhold til krav i ministerdeklarasjonen fra "International Minesterial Meeting of the North Sea Conference" i 1993, skal medlemslandene i Oslo- og Pariskonvensjonen kartlegge utslippene av miljøgifter. NORGE SFT pålegger operatørene å innrapportere utslipp av miljøgifter fra offshoreinnretninger på norsk sokkel. SFT definerer miljøgifter til å omfatte de stoffer som er definert i "miljøgifter i Norge", i tillegg til de stoffer som faller inn under Pariskonvensjonens Annex A, del 1 og 2. Angående baritt skriver SFT følgende ( ). SFT er klar over at baritt slippes ut i tilnærmet inert form. Vi ønsker likevel at data også oppgis for baritt, for å få en total oversikt over utslippene. SFT setter ikke krav til analysemetode. DANMARK Etter informasjon fra et dansk oljeselskap (Maersk) foreligger ikke grenser for innhold av tungmetall for utslipp til dansk sektor, men det er et krav at innhold av tungmetall skal være rimelig lavt. All baritt blir analysert mhp. innhold av tungmetaller, og innhold av tungmetaller blir beregnet og rapportert. For analysen benyttes DS259, denne er identisk med NS4770. Samme metode blir også benyttet for overvåkning av sedimentene, som i Norge. Denne metoden er også anbefalt av den danske miljøstyrelsen. NEDERLAND Etter informasjon fra L.H. Henriquez hadde Nederland tidligere grenseverdier for innhold av tungmetall i hel borevæske, men dette gjaldt bare oljebasert slam. Følgende grenseverdier gjaldt: Hg:<0,2 mg/kg Cd:<1 mg/kg Cr: 10 mg/kg Cu: 36 mg/kg Ni: 20 mg/kg Pb: 40 mg/kg Zn: 75 mg/kg

9 Nr.: 046 Etablert: Rev. nr: Rev. dato: Side 8 av 9 As: 10 mg/kg Bare vannbasert borevæske går nå til utslipp i Nederland, og det er ingen grenseverdier for innhold av tungmetall. Analysemetode er ikke kjent. ENGLAND Det er bekreftet at baritt blir analysert for innhold av tungmetaller, men det er ikke kjent hvilken metode som benyttes. USA Det benyttes to forskjellige analysemetoder, en som går på totalt innhold av tungmetaller og en som går på oppslutning i sjøvann. Det er satt grenseverdier for innhold av tungmetallene Hg og Cd i baritt etter analyse av totalt innhold av tungmetaller (EPA, 1991). Følgende grenseverdier gjelder: Hg < 1 mg/kg Cd < 3 mg/kg Det er ikke satt grenseverdier for de andre metallene, men det er forutsatt at det er en viss sammenheng mellom innhold av disse tungmetallene og tungmetaller under Annex A, del2, slik at disse grenseverdiene vil regulere totalt innhold av tungmetall. Det har vært en viss diskusjon angående tilgjengelighet mhp fastsettelse av grenseverdiene. INDIA Det er opplyst at baritt som leveres fra India blir analysert, men metode er ikke kjent. Det er ikke kjent om det foreligger grenser for innhold av tungmetall.

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir DR14.1 Måleprogram - utslipp til vann Måleprogrammet gjelder både for oljeutskiller i verksted og oljeutskiller for resten av området. Komponenter Frekvens Vurdering/usikkerhet Volum Usikkerhet Prøvetaking

Detaljer

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast NGU Rapport 2007.012 Deponering av jernbaneballast INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 KONSEKVENSER FOR JERNBANEVERKET ETTER IKRAFTTREDELSE AV NYTT REGELVERK I AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 9 PER 01.01.2007...

Detaljer

Revisjonsprotokoll Pilotprosjektet i Trondheim havn Utførte arbeider. Renseprosjektet

Revisjonsprotokoll Pilotprosjektet i Trondheim havn Utførte arbeider. Renseprosjektet Revisjonsprotokoll + Utførte arbeider. Renseprosjektet Rapport nr.: 2006-021 Rev.: 0 Dato:15.02.2006 2 Rapporttittel: Utførte arbeider. Renseprosjektet Rapporttype: Delrapport Dato første 15.02.2006 utsendelse:

Detaljer

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS

NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS RAPPORT NORSK GJENVINNING INDUSTRI AS Kristiansund - Søknad om utslipp av PFC forbindelser Sendt til: Miljødirektoratet Norsk Gjenvinning Industri AS v/ Ellen Palmgren Rapport nummer 13509190017-3 Rapportnavn:

Detaljer

085 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for prøvetaking og analyse av produsert vann

085 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for prøvetaking og analyse av produsert vann 085 Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for prøvetaking og analyse av produsert vann Original versjon Nr: 085 Etablert: 11.06.2003 Revisjon nr.: 1 Rev. dato: 08.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO

Usikkerhet rundt de kjemiske analysene. Anders Bjørgesæter UiO Usikkerhet rundt de kjemiske analysene Anders Bjørgesæter UiO SAMMENDRAG Foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag av SFT og representerer en statistisk vurdering av usikkerheten til kjemiske analyser

Detaljer

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn

Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn Aquateam - norsk vannteknologisk senter A/S Norges Geotekniske Institutt - NGI Dato: 11.05.1999 Rapport nr: 98-086 Prosjekt: O-96010 Prosjektleder: Eilen

Detaljer

Klima- og forurensningsdirektoratet

Klima- og forurensningsdirektoratet Klima- og forurensningsdirektoratet Vurdering av behov for nye krav til miljøsanering av kasserte kjøretøy Mars 2012 u:\klif\rapp-klif-kk-1403-2012.docx side 1/74 PROSJEKTRAPPORT Prosjektnr.: 100537-757

Detaljer

MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER

MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER Oppdragsgiver Moss kommune Rapporttype Miljøtekniske undersøkelser og risikovurdering 2010-05-04 MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER MILJØGIFTER I SEDIMENTER 2 (50) MOSSESUNDET MILJØGIFTER I SEDIMENTER

Detaljer

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VALDEMARSVIK KOMMUN HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VANN I VALDEMARSVIKEN RAPPORT NR. 23-1121 REVISJON NR. 1 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 23-12-5 CONNO651748

Detaljer

Delrapport konsekvensutredning: Utslipp til Sjø

Delrapport konsekvensutredning: Utslipp til Sjø Franzefoss Gjenvinning AS Delrapport konsekvensutredning: Utslipp til Sjø 2014-06-11 B01 2014-06-11 Til informasjon/ kommentar hos oppdragsgiver Glhau A01 2014-06-10 Utarbeidet Glhau Pebec Glhau Rev. Dato:

Detaljer

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø

Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø TA-1996/23 Innhold 1. Innledning 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Generelle kommentarer. 5 2. Status for utslipp av olje, kjemikalier og naturlig forekommende

Detaljer

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA

PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA APRIL 2014 MALVIK KOMMUNE PROSJEKT 4824 RENERE SJØBUNN, RISIKOVURDERING AV 3 DELOMRÅDER I INDRE HOMMELVIKBUKTA RISIKOVURDERING TRINN 1 OG 2 DELRAPPORT A039511-5 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412

Detaljer

Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret.

Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret. Production Partner Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret. TA 2543/2009 Utabeidet av BIS Production Partner AS, Consultancy Forord Alle kjemiske produkter som produseres eller importeres

Detaljer

Forslag til. Handlingsplan for opprydning i grunnen i barnehager, lekeplasser og skoler

Forslag til. Handlingsplan for opprydning i grunnen i barnehager, lekeplasser og skoler Forslag til Handlingsplan for opprydning i grunnen i barnehager, lekeplasser og skoler Mai 2006 1 INNHOLD 1 Utfordringene 3 2 Målsetning for arbeidet 4 2.1 Mål 2.2 Bakgrunn for målene 3 Helsemyndighetenes

Detaljer

Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160

Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160 Utslipp fra Oseberg - Årsrapport 2008 AU-EPN OWE OSE-00160 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2010-03-01 Side 1 av 121 Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2010-03-01 Side 2 av 121

Detaljer

Internkontroll. ved behandling av slam og våtorganisk avfall. aquateam. Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S

Internkontroll. ved behandling av slam og våtorganisk avfall. aquateam. Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Internkontroll ved behandling av slam og våtorganisk avfall Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr:03-020 Prosjekt nr:o-01041 Prosjektleder:Siv.ing. Ragnar Storhaug, Aquateam A/S Medarbeider:Siv.ing.

Detaljer

REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV HOVEDRAPPORT

REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV HOVEDRAPPORT REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV 1999 HOVEDRAPPORT 9296 Tromsø Telefon: 77 75 3 Telefax: 77 75 3 1 Rapporttittel /Report title REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV 1999 Forfatter(e) / Author(s) Akvaplan-niva

Detaljer

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet

Overvåking av forurensning ved mudring og deponering. Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Dypvannsdeponi ved Malmøykalven Sluttrapport del 1: Miljøkvalitet 20051785-65 25. september 2009 Prosjekt Prosjekt: Overvåking av forurensning ved

Detaljer

Rapport Uavhengig revisjon av Secora AS og Oslo HAV prosjektet. Rapport til Secora AS Rapport no.: 2007-1626 Rev 1.1, 17 desember 2007

Rapport Uavhengig revisjon av Secora AS og Oslo HAV prosjektet. Rapport til Secora AS Rapport no.: 2007-1626 Rev 1.1, 17 desember 2007 Rapport Uavhengig revisjon av Secora AS og Oslo HAV prosjektet Rapport til Rapport no.: 2007-1626 Rev 1.1, 17 desember 2007. Uavhengig revisjon av og Oslo HAV prosjektet 2007-1626 rev 1.1, Side 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND MILJØVERNAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND MILJØVERNAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND MILJØVERNAVDELINGEN TILTAKSPLAN FOR OPPRYDNING AV FORURENSEDE SEDIMENTER I STAVANGER HAVN MILJØRAPPORT NR 1-2002 MILJØRAPPORT FYLKESMANNEN I ROGALAND MILJØVERNAVDELINGEN Postadresse:

Detaljer

Norsk renholdsverks - forening

Norsk renholdsverks - forening Rapport nr 7/2005 Norsk renholdsverks - forening Arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning NRF samarbeidsforum for avfallshåndtering Veileder for plukkanalyser av husholdningsavfa ll R A P

Detaljer

RKU Nordsjøen Konsekvenser av regulære utslipp til sjø

RKU Nordsjøen Konsekvenser av regulære utslipp til sjø Lars Petter Myhre, Gunnar Henriksen, Grethe Kjeilen-Eilertsen, Arnfinn Skadsheim, Øyvind F Tvedten. RKU Nordsjøen Konsekvenser av regulære utslipp til sjø Rapport IRIS 2006/113 www.irisresearch.no Kopiering

Detaljer

Kartlegging av PCB, PAH og tungmetaller i asfaltdekker fra områdene Kristiansand, Oslo og Bergen

Kartlegging av PCB, PAH og tungmetaller i asfaltdekker fra områdene Kristiansand, Oslo og Bergen Kartlegging av PCB, PAH og tungmetaller i asfaltdekker fra områdene Kristiansand, Oslo og Bergen RAPPORTA P P O R T Teknologiavdelingenk n o l o g i a v d e l i n g e n Nr. 2454 Veg- og trafikkfaglig senter

Detaljer

Rapport. Håndtering av slam fra rensing av avløp i settefiskanlegg Forprosjektrapport

Rapport. Håndtering av slam fra rensing av avløp i settefiskanlegg Forprosjektrapport - Åpen Rapport Håndtering av slam fra rensing av avløp i settefiskanlegg Forprosjektrapport Forfatter(e) Line Diana Blytt, Trond Knapp Haraldsen, Herman Helness, Bjarne Paulsrud, Yngve Ulgenes SINTEF Byggforsk

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: juli 2015

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: juli 2015 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: juli 2015 - Forord I Vedlegg II til Avfallsforskriftens kapittel 9 er det stilt krav til basiskarakterisering av avfall som

Detaljer

NGU Rapport 2007.019. Forslag til tilstandsklasser for jord

NGU Rapport 2007.019. Forslag til tilstandsklasser for jord NGU Rapport 007.019 Forslag til tilstandsklasser for jord Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 9 16 0 RAPPORT Rapport nr.: 007.019 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel:

Detaljer

Bakgrunnsdokumenter til veiledere for risikovurdering av forurenset sediment og for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann

Bakgrunnsdokumenter til veiledere for risikovurdering av forurenset sediment og for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann Bakgrunnsdokumenter for TA-2802/2011 og TA-2229/2007 Bakgrunnsdokumenter til veiledere for risikovurdering av forurenset sediment og for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann TA 2803

Detaljer

Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014

Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014 RAPPORT L.NR. 6821-2015 Årsrapport for miljøovervåking ved AF Miljøbase Vats for 2014 Forside: AF Miljøbase Vats Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen

Detaljer

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 TA 2548 2009 Forord Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider ble

Detaljer