Vassregion Møre og Romsdal. Forvaltningsplan for vassdrag, grunnvatn og kystvatn for perioden Høyring PLANPROGRAM Versjon 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vassregion Møre og Romsdal. Forvaltningsplan for vassdrag, grunnvatn og kystvatn for perioden Høyring PLANPROGRAM Versjon 1."

Transkript

1 Vassregion Møre og Romsdal Forvaltningsplan for vassdrag, grunnvatn og kystvatn for perioden Høyring PLANPROGRAM Versjon 1.2

2 Planprogrammet Alle interesserte har høve til å kome med skriftlege høyringsfråsegner og merknadar til planprogrammet innan 15. juni Fråsegn skal sendast til: Møre og Romsdal Fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde eller som e-post til: Ver vennleg og merk brev og e-post Fråsegn til planprogram, Møre og Romsdal vassregion. Planprogrammet og annan relevant informasjon om den nye vassforvaltninga finn du på 2

3 Føreord Møre og Romsdal er i den heldige situasjonen at vi har mykje vatn, men som mange andre naturressursar så er også vatnet under press frå menneskeleg aktivitet. Korleis er eigentleg vasskvaliteten i våre elvar, innsjøar, grunnvatn, kyst og fjordar i Møre og Romsdal? Er alt bra eller er det på tide med eit felles løft for vatnet vårt? Verkar dette interessant for deg? Då vil vi oppmode deg til å engasjere deg i vassforvaltninga i Vassregion Møre og Romsdal. Planprogrammet er eit verktøy for å styrke medverknad og gode planprosessar, og det skal avklare rammer og premisser og klargjere formålet med planarbeidet. Det beskriv korleis myndigheiter, organisasjonar og andre i vassregionen skal samarbeide om ei heilskapleg vassforvaltning for å betre vasskvaliteten og vassmiljøet. Det har tidlegare vorte laga ei forvaltningsplan med tiltaksprogram for nokre delar av fylket. I noverande planperiode skal det også arbeidast i dei resterande områda i Møre og Romsdal vassregion. Planprogrammet skal sendast på høyring i 6 månader frå 15. desember Vassregionmyndigheit Møre og Romsdal ønskjer i denne perioden spesielt å få innspel til: - Er det tydeleg korleis arbeidet med forvaltningsplanen er lagt opp? - Dekkjer planprogrammet dei tema som bør handsamast i forvaltningsplanen? - Er det tydeleg korleis ein kan delta i arbeidet og finne informasjon? - Er dei ulike interessene ivaretekne i arbeidet? Tilgangen på reint vatn er grunnlaget for alt liv, og ein ressurs som berre blir viktigare i tida som kjem. Difor er det eit viktig arbeid vi no skal i gang med. Vi håpar at mange vil delta og påverke prosessen både med innspel i høyringsrundane og engasjementet i det vidare arbeidet. 3

4 Innhald FØREORD...3 INNHALD BAKGRUNN BAKGRUNN MÅL MED DEN NYE VASSFORVALTNINGA HEILSKAPLEG OG ØKOSYSTEMBASERT VASSFORVALTNING FORVALTNINGSPLANENS STATUS PLANPROGRAMMET ORGANISERING AV ARBEIDET I MØRE OG ROMSDAL VASSREGION INNDELING I VASSREGION ORGANISERING AV ARBEIDET PÅ VASSREGIONNIVÅ ORGANISERING AV ARBEIDET PÅ VASSOMRÅDENIVÅ ROLLAR OG OPPGÅVEFORDELING DEI ULIKE ROLLANE OPPGÅVEFORDELING PRESISERING AV AKTØRANE SINE OPPGÅVER OPPFØLGING AV VEDTEKEN FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FRAMDRIFT FRAMDRIFT ARBEID GJORT PÅ FØREHAND UTGREIINGAR OG OPPGÅVER MILJØMÅL TILTAKSANALYSAR TILTAKSPROGRAM FORHOLDET TIL ANNA RELEVANT ARBEID FRAMLEGG TIL TEMA, INKLUDERT AKTIVITETAR OG UTGREIING MEDVERKNAD OG INFORMASJON MEDVERKNAD KOR FINN EIN INFORMASJON? KORLEIS KAN DEN EINSKILDE PÅVERKE? KONTAKTPERSONAR

5 1 Bakgrunn 1.1 Bakgrunn På bakgrunn av forvaltningsreforma har fylkeskommunane frå fått ansvaret for oppfølging av EU sitt vassrammedirektiv og vassforskrifta. Møre og Romsdal fylkeskommune har vorte vassregionmyndigheit og er tillagt ansvaret for å samordne forvaltningsplanarbeidet i Møre og Romsdal vassregion. Møre og Romsdal vassregion er i den situasjonen at vi har mykje vatn, og mykje vatn av god kvalitet. Og slik ønskjer vi å ha det også i framtida. Vi innleiar no ein ny planperiode med utarbeiding av forvaltningsplan for alle vassområda i regionen, samt at ein skal følgje opp vedteken forvaltningsplan frå førre periode for utvalte vassområde. 1.2 Mål med den nye vassforvaltninga Implementeringa av vassforskrifta skal sørgje for ein meir målretta og samordna innsats på tvers av sektorane på vassregionnivå innafor eksisterande juridiske og økonomiske handlingsrom. Dette samarbeidet skal resultere i kostnadseffektive, samfunnsøkonomisk fornuftige og gode tiltak for å betre miljøtilstand i vassførekomstane. Til slutt vert alt samla i ein forvaltningsplan med tiltaksprogram for alt vatn i vassregionen. Ein aktiv vassforvaltning er ikkje noko nytt. Ulike myndigheiter, sektorar og aktørar arbeider for eit betre vassmiljø kvar einaste dag, og har gjort det i lang tid. Det nye er arbeidsforma som no verte presentert gjennom vassforskrifta. 1.3 Heilskapleg og økosystembasert vassforvaltning Målet med vassforskrifta er å oppretthalde og om naudsynt forbetre vasskvaliteten i dei ulike vassførekomstane innan 2015/2021. Det skal skje gjennom ei heilskapleg og økosystembasert vassforvaltning, der ei samla forvaltning på tvers av myndigheitsansvar, arbeider mot eit felles mål om god kjemisk og økologisk vasskvalitet i alt vatn i vassregionen innan 2015/2021. Dette arbeidet føregår kontinuerleg gjennom revisjon av forvaltningsplan i 6-årssyklusar der målet er å oppretthalde den gode vasskvaliteten. Overvaking av vassførekomstane er viktig for å stadfeste om tiltaka har dei ønskja effektane. Ved inngrep i ein vassførekomst er målet at kvaliteten på denne ikkje skal reduserast, men oppretthaldas eller forbetras gjennom god og konkrete tiltak. 5

6 1.4 Forvaltningsplanens status Den nye vassforvaltningsmodellen skal gjennomførast ved utarbeiding av ein forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion. Forvaltningsplanen skal vedtas som ein fylkesdelplan etter plan- og bygningslova i dei 4 fylka som utgjer vassregionen, og leggjast fram for Kongen i statsråd for endeleg godkjenning. Ein stor del av arbeidet med forvaltningsplanen vil skje lokalt, der kommunane vil være den største bidragsytaren. Medverknad frå andre interessentar er samstundes viktig for å få ein teneleg og godt forankra forvaltningsplan. Vassforskrifta er heimla i forureiningslova, plan- og bygningslova og vassressurslova. Arbeidet med regionale planprosessar etter vassforskrifta følgjer i all hovudsak prinsippa og krava i plan- og bygningslova. I tillegg har vassforskrifta eigne krav som følgje av vassdirektivet. Naturmangfaldlova, saman med andre relevante lover, er viktig for planarbeidet. Mål og prinsipp i naturmangfaldlova skal implementerast frå starten av planlegginga. Den godkjente forvaltningsplanen med tiltaksprogram skal leggjast til grunn for fylkeskommunal verksemd, og vere retningsgivande for kommunal og statleg planlegging og verksemd i vassregionen. Gjennomføring av vedteken forvaltningsplan inneber ikkje noko endring i høve til dagens situasjon. Ansvarlege myndigheiter gjer vedtak om gjennomføring tiltak utifrå relevant regelverk. Skulle det fremjast planer som er i strid med forvaltningsplana, kan fylkeskommunen og fylkesmannen reise motsegn. 1.5 Planprogrammet Planprogrammet skal gje eit oversyn over framdrift, ansvarsforhold og organisering av arbeidet med å sikre god vasskvalitet i heile vassregionen. Formålet med planprogrammet er å informere om den vidare prosessen med vassforvaltningsoppgåva. Alle partar og interesserte skal gjennom planprogrammet få vite kva som skjer til ulik tid i prosessen, og korleis ein kan kome med innspel til denne. Alle som har interesse knytt til vassressursane, det være seg bekkar, grunnvatn, elvar, vassdrag, innsjøar og kystvatn er målgruppa for planprogrammet. 6

7 2 Organisering av arbeidet i Møre og Romsdal vassregion 2.1 Inndeling i vassregion Noreg er delt inn i 11 vassregionar (Figur 1), der vassregion 5 er Møre og Romsdal samt enkelte område i Sogn og Fjordane, Oppland og Sør- Trøndelag. Figur 1. Kart som syner dei 11 vassregionane i Noreg Enkelte delar av Møre og Romsdal har avrenning eller felles sjøområde til andre vassregionar (Figur 2). 7

8 Figur 2. Kart som syner avgrensing av Møre og Romsdal vassregion Som det går fram av kartet så har større eller mindre delar av Selje, Eid, Stryn, Skjåk, Lesja, Dovre, Oppdal, Rennebu, Orkdal, Meldal og Hemne kommunar tilløp til Møre og Romsdal eller felles sjøområde. Kommunegrensene, og dermed fylkesgrensa, er ikkje samanfallande med nedbørfeltavgrensinga mange stadar. 2.2 Organisering av arbeidet på vassregionnivå Møre og Romsdal fylkeskommune vart frå vassregionmyndigheit (VRM) og er tillagt ansvaret for å samordne forvaltningsplanarbeidet (Figur 3) i Møre og Romsdal vassregion. Figur 3. Skisse til organisering av forvaltningsplanarbeidet i Møre og Romsdal vassregion 8

9 Vi innleiar no ein ny planperiode med utarbeiding av forvaltningsplan for alle vassområda i regionen (Figur 4), samt at ein skal følgje opp vedteken forvaltningsplan for utvalte vassområde frå førre periode. Figur 4. Kart som syner dei fem vassområda i Møre og Romsdal vassregion Det har vorte oppretta eit vassregionutval (VRU) i tråd med vassforskrifta 22. VRU er samansatt av representantar frå fylkeskommunane, fylkesmannsembeta, alle kommunane i Møre og Romsdal vassregion og sektormyndigheiter som NVE, Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Bergvesenet. Primært vil VRU ha eitt møte i året, men vassregionmyndigheita tek atterhald om innkalling til fleire om naudsynt. Ettersom VRU er ei stor gruppe, er det oppretta ei arbeidsgruppe for å gjere arbeidet meir effektivt, denne vil ha møte litt oftare. Arbeidsgruppa består av Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Statens Vegvesen, Fiskeridirektoratet, NVE og Mattilsynet, samt ein kommune frå kvart vassområde. Andre interessentar vil verte knytt opp mot VRU gjennom ei referansegruppe. Der sit representantar frå ulike organisasjonar, rettigheitshavarar og private og allmenne brukarinteresser, t.d. bondelag, turistforeiningar, naturvernorganisasjonar, og skal kome med innspel og eigne forslag til tiltak. 9

10 2.3 Organisering av arbeidet på vassområdenivå Møre og Romsdal vassregion er delt inn i fem vassområde jf. figur 4. Eit vassområde er ein naturleg avgrensa del av ein vassregion som består av eit enkelt, delar av eller fleire nedbørfelt med tilhøyrande grunnvatn og eventuelt kystvatn. Her følgjer ein skildring av vassområda: Søre Sunnmøre vassområde: Omfattar Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Ørsta og Volda, det aller meste av Vanylven, dei delane av Sykkylven og Stranda som drenerer til Hjørundfjorden, den delen av Eid som drenerer til Bjørkedalen, samt den austlege delen av Selje som drenerer til Vanylvsfjorden og Kjødepollen. Nordre Sunnmøre vassområde: Omfattar Giske, Ålesund, Sula, Skodje, Ørskog og Norddal, det aller meste av Sykkylven og Stranda, samt dei delane av Stryn, Skjåk, Rauma og Vestnes som drenerer til Storfjorden. I Haram omfattar vassområdet Nordøyane, den delen som drenerer til Grytafjorden, samt vest for strekninga Hildre-Hamnsund. Romsdal vassområde: Omfattar Aukra, Sandøy, Midsund, det aller meste av Fræna, Molde, Vestnes, Rauma og Nesset, dei delane av Sunndal og Lesja som drenerer til Aura, dei delane av Skjåk og Lesja som drenerer til Rauma, samt Osmarka og dei andre områda i Gjemnes som drenerer mot Fannefjorden. I Haram omfattar vassområdet strekninga Hildre kommunegrense Vestnes som drenerer til Midfjorden. I Eide er sjøområdet nord for Vevang med. Søre Nordmøre vassområde: Omfattar Kristiansund og Averøy, det aller meste av Eide, Gjemnes og Sunndal, dei delane av Nesset og Tingvoll som drenerer mot Sunndalsfjorden/Tingvollfjorden, samt dei delane av Dovre og Oppdal som drenerer til Driva. Nordre Nordmøre vassområde: Omfattar Smøla, Aure, Halsa og Surnadal, det aller meste av Rindal, dei delane av Orkdal, Oppdal, Rennebu og Meldal som drenerer mot Surna, samt dei delane av Hemne og Orkdal som drenerer mot Vinjefjorden. I Hemne er også området frå fylkesgrensa aust til Stamnes med. Kvart vassområde vil ha eit eige vassområdeutval (VOU) som skal stå for hovuddelen av arbeidet med utarbeidinga av forvaltningsplana med tiltaksprogram. Vassområdeutvala vil bestå av kommunane, sektormyndigheiter og interesenter. I Møre og Romsdal vassregion vil fylkeskommunen i samarbeid med 3 vertskommunar opprette sekretariatstillingar som skal drifte det daglege 10

11 arbeidet med vassforvaltningsplanen i vassområda. Dette skjer i tett kontakt med VOU. Sekretariata vil vere i Surnadal kommune for vassområda Nordre og Søre Nordmøre (50 %-stilling), i Nesset kommune for Romsdal vassområde (50 %-stilling) og Nordre Sunnmøre landbrukskontor vil vere sekretariat for Nordre og Søre Sunnmøre (100 %-stilling). Sekretariata i Surnadal og Nordre Sunnmøre landbrukskontor vil i så høve arbeide i to vassområde kvar. Sekretariata vil vere bemanna i , då hovudtyngda av arbeidet vil verte gjort i denne perioden. Stillingane vert finansiert ved midlar frå fylkeskommunen og skjønnsmidlar frå fylkesmannen. Vertskommunane står for gratis kontorlokale. Vassregionmyndigheita tek atterhald om at skulle det verte naudsynt med justering av organiseringa i vassregionen på dei ulike nivåa, så kan det gjeres undervegs i planprosessen. 3 Rollar og oppgåvefordeling 3.1 Dei ulike rollane Miljøverndepartementet (MD) har det nasjonale samordningsansvaret for den nye vassforvaltninga i samarbeid med ulike sektordepartement. Dei fastsett dei forvaltningsmessige, juridiske og økonomiske rammene for arbeidet. Direktoratet for naturforvaltning (DN) har koordineringsansvaret på direktoratsnivå. Dei skal leggje til rette for gjennomføring av direktivet sine krav om karakterisering og kartlegging, fastsetting av miljømål og arbeidet med å revidere og etablere overvakingsprogram. DN vil vere ein viktig rådgivar for gjennomføring av vassforskrifta på regionalt nivå. Møre og Romsdal fylkeskommune er utpeika som vassregionmyndigheit (VRM). VRM skal koordinere og leie arbeidet med gjennomføringa av den nye vassforvaltninga. Etter reglane i vassforskrifta 23 skal vassregionmyndigheita gje rammer og rettleiing for organisering og gjennomføring av arbeidet i vassområda, og leggje til rette for at dette skjer på ein forsvarleg måte og innanfor fastsette tidsfristar. Vassregionutvalet (VRU) består av Møre og Romsdal fylkeskommune, alle kommunane i vassregionen, samt ulike sektormyndigheiter på regionalt nivå. Leiar av VRU er assisterande fylkesrådmann Willy Loftheim. Arbeidsutvalet for VRU består av vassregionmyndigheita, utvalde sektormyndigheiter og ein representant frå kvar vassområdeutval. Dette skal gjere arbeidet meir effektivt. Arbeidsutvalet har oftare møteverksemd enn VRU. Sektormyndigheiter møter i VRU, og ein del utvalde møte i arbeidsutvalet. 11

12 Sektormyndigheitene deltek også i vassområdeutvala, enten som fast deltakar eller ved fagmøte og innkalling frå dei ulike vassområdeutvala. Referansegruppa vil verte nært knytt opp mot VRM. I Vassforskrifta 22 står det at representantar for rettigheitshavarar og private og allmenne brukarinteresser skal gjennom ei slik referansegruppe kome med innspel og egne forslag til tiltak i arbeidet for eit betre vassmiljø. Referansegruppa skal sørgje for at vurderingar som omhandlar særskilte bransje- og samfunnsinteresser kjem fram til avgjerdstakarane. For kvart vassområde kan det opprettast lokale referansegrupper, der ålmenta kan kome med innspel og forslag til tiltak. Dei særskilde vassområdeutvala og sekretariata vil i så høve etablere denne. Dei fem vassområdeutvala vil bestå av representantar frå sektormyndigheiter og kommunar, og det skal utnemnast ein leiar frå kvart vassområdeutval. Det skal også utnemnast ein person frå kvart vassområdeutval som deltek i arbeidsutvalet til VRU. Sekretariata skal i samarbeid med vassregionmyndigheita og vassområdeutvala gjennomføre det daglege arbeidet med vassforvaltningsplanen i vassområda. Nedanfor synes ei skisse for rollar og oppgåvefordeling. 12

13 3.2 Oppgåvefordeling Vassregionmyndigheita er i samarbeid med VRU ansvarleg for planprosessen fram til utkast til forvaltningsplan er oversendt fylkestinga for politisk behandling og vedtak. Ansvaret omfattar også utarbeiding av alle bakgrunnsdokument og utgreiingar som ligg til grunn for forvaltningsplana og tiltaksprogrammet. VRM skal ha tett kontakt og oppfølging av sekretariata i vassområda, samstundes at VRM sjølv er sekretariat for VRU og referansegruppa. Nokre av VRU sine arbeidsoppgåver vert m.a. å godkjenne utkast til planprogram, vesentlege spørsmål og forvaltningsplan, utarbeide miljømål for dei enkelte vassførekomstane, og utarbeide eit tiltaksprogram for Møre og Romsdal vassregion. Ei oversikt over vesentlege utfordringar knytt til vassforvaltninga i regionen kjem på høyring seinast sommaren Dette kan t.d. vere særlege brukar-/interessekonfliktar som er knytt til vassførekomstar/vassområde og/eller sentrale utviklingstrekk i regionen som kan få mykje å seie for miljøtilstanden i vassområdet. Formålet med å sende dette på høyring er å gje interessentar oversikt over kva utfordringar som det vil verte arbeidd særleg med i planprosessen. Dei vil dermed få betre høve til å komme med synspunkt på forhold som kan vere konfliktfylte. Dette dokumentet vert utarbeidd av VRM i samarbeid med sektormyndigheitene og VRU. Det skal utarbeidast ein årleg statusrapport om gjennomføring av forvaltningsplanen med tiltaksprogram for vassregionutvalet og fylkestinga. Ansvaret for lokal rapportering vert lagt til vassområdeutvala. Rapporteringa skal skje i tett samarbeid med ansvarlege sektormyndigheiter og kommunar. Vassregionmyndigheita vil samanstille rapporten og oversende den til Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning. Vassområdeutvala vil ha ansvar for å framskaffe faglege utgreiingar som skal liggje til grunn for avgjerd i VRU. Utgreiingane vil vere viktig for dei miljø- og samfunnsmessige omsyn som VRU legg til grunn for sine vurderingar av behov for tiltak i forvaltningsplanen. Kommunane vil vere svært sentrale i alle vassområdeutvala. Det er sterkt ønskjeleg utifrå både nærheit, lokal kunnskap og ansvar for aktuelle verkemidlar at kommunane tek eit hovudansvar for arbeidet lokalt. Forvaltningsplanen vil mellom anna kunne ha innverknad på kommunen sine prioriteringar innan vatn og avløp og aktuelle tiltak i landbruket, og då er det viktig at kommunane har ein sentral rolle i utarbeidinga av tiltaksplanar og miljømål. Dermed vil kommunane ha god styring på kva som vert dei viktigaste prioriteringane for vassregionen i deira vassområde. Med denne arbeidsforma er det særs 13

14 viktig at VRM og sektormyndigheiter deltek aktivt med personar og ressursar på møter i vassområda når vassområdeutvala ber om det. Sekretariata vil, saman med leiarane i vassområde, stå for den daglege drifta av arbeidet i vassområda. Sekretariata skal m.a. framskaffe faglege utgreiingar og vassfagleg informasjon som skal inngå i dei lokale tiltaksanalysane, innkalle/arrangere vassområdeutvalsmøte, skrive referat og utarbeide dei dokumenta som skal inn til VRM og VRU. Sekretariata skal også, saman med vassområdeutvala og VRM, sørgje for alle får moglegheit til medverknad gjennom å halde informasjonsmøtar og god kontakt med media. 3.3 Presisering av aktørane sine oppgåver Vassregionmyndigheita (VRM) si oppgåve er: - å leie planprosessen og høyringar - å leie vassregionutvalet og vere sekretariat - sikre einigheit om roller og forventningar til deltakarane. Gje tydelege bestillingar til dei ulike sektorane for kva dei skal bidra med i kvar fase - samanstille bidrag til sektorovergripande, heilskaplege dokument - prosess som sikrar medverknad, felles forståing, konsensus og samhandling. Leggje til rette for å oppnå semje om ei sektorovergripande felles tilstandsskildring, miljømål og tiltaksprogram - samordne gjennomføring av vedteken plan, varsle om avvik - følgje opp dei einskilde vassområda Fylkesmannen (FM) si oppgåve er: - miljøforvaltninga si overvaking og datahandtering for vatn. Samle data og problemvurderingar i databasen Vannmiljø og kartverktøyet Vann-Nett - karakterisering av vassførekomstane - vurderingar av påverknader og risiko - klassifisere miljøtilstand og foreslå miljømål - involvere andre sektorar og lokal kunnskap i arbeidet - forankre resultata i Vassregionutvalet - miljøfagleg rådgivar for andre sektorar påverknad og tiltak - samordne anna relevant vassarbeid Vassregionutvalet (VRU): - samlar alle dei sentrale myndigheiter på vassområdet i regionen - sektormyndigheiter i VRU har sjølvstendig ansvar for utgreiing og framdrift innan sitt område ( 22 i Vassforskrifta) - mål om konsensus i VRU, alternativt statleg overprøving ( 26 i Vassforskrifta). Ved usemje i VRU skal dette beskrives i forvaltningsplana og verte avgjort i Kongeleg resolusjon. 14

15 - heile VRU skal stille seg bak og ha eigarskap til forvaltningsplan og tiltaksprogram Vassområdeutvala (VOU): - utarbeide dei lokale tiltaksanalysane. Gode tiltaksanalysar er heilt avgjerande for kvaliteten på forvaltningsplanen og tiltaksprogram - samlar lokal kunnskap - foreslår tiltak og vurderar dei - foreslår kandidatar til SMVF (sterkt modifiserte vassførekomstar). Definisjon: ein førekomst av overflatevatn som på grunn av fysiske endringar som følgje av menneskeleg verksemd i vesentleg grad har endra karakter, og som er peika ut som sterkt modifisert i medhald av 5 i Vassforskrifta ) - kommunane er den viktigaste aktøren i vassområdeutvala Regional referansegruppe (RRG): - skal sikre medverknad på regionalt nivå og i vassområda - organisasjonane i referansegruppa gir skriftleg og munnleg innspel for å ivareta sine interesser Sektormyndigheiter skal: - utgreie forslag til miljøforbetrande tiltak for sitt ansvarsfelt/levere materiale til tiltaksanalysen - utgreie premissane for fastsetting av miljømål - delta i VRU og vassområda - gjennomføre og finansiere tiltak for sitt ansvarsfelt - rapportere til VRM Kommunane skal: - utgreie forslag til miljøforbetrande tiltak for sitt ansvarsfelt/levere materiale til tiltaksanalysen - utgreie premissane for fastsetting av miljømål - delta i VRU - ha leiarrolla og delta i vassområda - gjennomføre og finansiere tiltak for sine ansvarsfelt - rapportere til VRM Mykje er fastlagt i forskrifta, men det er politisk handlingsrom innan: - bruk av unntak (fristutsetting, mindre strenge miljømål) - høve til å sette supplerande miljømål (brukarmål) i tillegg til miljøkvalitetsnormene - val og prioritering av miljøtiltak som ein meiner er best for å nå måla Ordforklaringar og begrep finn ein på under Ord og uttrykk. 15

16 3.4 Oppfølging av vedteken forvaltningsplan og tiltaksprogram Forvaltningsplana og tiltaksprogrammet for dei utvalte vassområda Søre Sunnmøre og Aura/Eira vassdraget vart vedtekne av fylkestinga hausten Forvaltningsplanen vart oversendt Miljøverndepartementet og er no godkjent gjennom kongeleg resolusjon. Dei føreslåtte tiltaka skal følgjast opp av ansvarlege sektormyndigheiter. Det skal samstundes utarbeidast årlege handlingsprogram for gjennomføring av vedtekne tiltak, VRU/arbeidsgruppa står for dette. Målsettinga er at dei føreslåtte tiltaka skal vere sett i gang seinast tre år etter at tiltaksprogrammet er vedteke, dvs. innan utløpet av 2012 for dei områda frå førre planperiode. 4 Framdrift 4.1 Framdrift Prosessen med å utarbeide forvaltningsplana er, saman med sjølve plana, det viktigaste informasjons- og kommunikasjonsverktøyet mellom myndigheitene og alle som vert berørt av dei ulike vasspørsmåla i regionen. Forvaltningsplana skal rullerast kvart 6. år. Figuren under syner den nasjonale framdriftsplana i vassforvaltningsarbeidet for neste planperiode Figur 5. Nasjonal framdriftsplan for neste planperiode ( ). I figur 5 ser ein ein meir detaljert framdriftsplan for arbeidet i Møre og Romsdal vassregion. 16

17 Aktivitet Ansvar Planprogram X X H H V VRM/VRU Vesentlege spørsmål Fullkarakterisering av vassområda Utarbeide regionalt overvakingsprog. X X X X H H V X X X X X X X X X X X X VRM/VRU Fylkesmannen/ VRU/VRM VRM/VRU Fylkesmannen Register over beskytta område Utgreie og prioritere tiltak X X X X X X X X X X X X X X X X X X Figur 5. Framdriftsplan for Møre og Romsdal vassregion. X = arbeidsperiode, H = høyring, V = vedtak. VRM/VRU Vassområde utvala, sektorar Anbefale miljømål X X X X X X X X VRM/VRU Vassområde utvala Samanstille tiltaksprogram Samanstille forslag til forvaltningsplan Forvaltningsplan til behandling i fylkestinga Gjennomføre tiltak X X X X X X X X X X X X X X H H Som det går frem av figur 5, så skal planprogrammet sendast på høyring innan , vesentlege spørsmål innan utgangen av 2011, og forvaltningsplan med tiltaksprogram skal sendast på offentleg høyring seinast 1. juli Høyringsfristen for alle tre dokumenta er 6 månader. V VRM/VRU VRM/VRU VRM/VRU X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Sektorar 4.2 Arbeid gjort på førehand Forvaltningsplanen vil innehalde ei oppsummering av resultata frå arbeid som ligg til grunn for forvaltningsplanarbeidet. Desse arbeida er: - fullkarakterisering av vassførekomstane (frist ) - miljøovervakingsprogram (frist ) - oversikt over beskytta område (frist ) 4.3 Utgreiingar og oppgåver Som del av arbeidet med forvaltningsplan skal dei enkelte myndigheitene utgreie forslag til tiltak innanfor sine ansvarsfelt. Dei har også ansvar for å skaffe bakgrunnsmateriale og utreie premissane for fastsetting av miljømål. Det skal føreligge forslag til ulike tiltak som kan bidra til ei forbetring av miljøtilstanden i vassførekomstar som ikkje har god tilstand. Omfanget av tiltaka skal vurderast og det skal utførast kost- /nyttevurderingar. For vassførekomstar som ikkje er sterkt modifisert vil arbeidet i denne fasen også omfatte ein fagleg vurdering av kva for tiltak som er naudsynt for å nå målet om god økologisk og kjemisk tilstand. For kvart vassområde skal det utarbeidast ein lokal tiltaksanalyse. Tiltaka skal så langt som mogleg prioriterast utifrå kostnadseffektivitet. For å 17

18 oppnå dette må tiltak frå dei ulike samfunnssektorane utgreiast og vurderast utifrå felles kriteria. 4.4 Miljømål På bakgrunn av utgreiingane frå vassområda, der aktuelle tiltak er prioritert, skal det settast saman eit tiltaksprogram. Tiltaka skal vurderast utifrå miljømessige fordelar, samfunnskostnadar og eventuelle fordelingsverkingar. Dette arbeidet vert gjennomført i vassregionutvalet. Konsekvensane for desse avvegingane skal deretter nedfellast i form av miljømål. For naturlege vassførekomstar der målet om god økologisk og kjemisk tilstand vert nådd før fristen, er miljømåla i prinsippet gjevne når vasstypen er bestemt. Det kan vere at ein ikkje finn det realistisk å nå forskrifta sine generelle miljømål i første omgang, der dei naudsynte tiltaka ikkje kan forsvarast samfunnsøkonomisk. Det vil då verte aktuelt å foreslå ein seinare frist eller mindre strenge miljømål for desse vassførekomstane. Desse vurderingane skal presenterast i forvaltningsplana. Vassforskrifta set opp konkrete kriterium for eventuelt å gjere unntak frå direktivets mål. Der det vert gjort unntak er det eit krav at dette vert grunna utifrå kriterium i forskrifta, og takast med i forvaltningsplana. I påfølgjande myndigheitsutøving etter relevant lovverk vil grunngjevinga for unntaket verte gjenstand for grundig prøving og teke inn i planane for neste planperiode, eventuelt i justert form. Forvaltningsplanen skal innehalde ei liste over dei miljømåla som vert fastsett. Det er ønskjeleg å formulere miljømål på ein slik måte at dei verte lette å forstå. Det kan vere at ein ikkje ser det realistisk å nå forskrifta sine generelle miljømål fordi dei naudsynte tiltaka ikkje kan forsvarast samfunnsøkonomisk. Det vil då vere aktuelt å foreslå utsett frist eller mindre strenge miljømål for dei aktuelle vassførekomstane. For sterk modifiserte vassførekomstar vil det verte ein vurdering om kva som er godt økologisk potensial for den einskilde vassførekomst. 4.5 Tiltaksanalysar Formålet med lokale tiltaksanalysar er å levere til vassregionmyndigheita eit forslag om ein kombinasjon av tiltak som mest kostnadseffektivt gjer det mogleg å nå og oppretthalde miljømåla for vassførekomstane i vassområda. Tiltaksanalysane skal innehalde miljøtilstand og miljømål i vassområdet, brukarinteresser og brukarmål i vassområdet samt miljøutfordringar. Deretter skal det vere ein vurdering av moglege tiltak/tiltakstypar for kvar sektor som bør utgreiast vidare, vurdering av tiltaka sine effektar, kost/nytte-vurdering og rangering av tiltaka. Skjønnsmessige samfunnsøkonomiske vurderingar av tiltakspakken og 18

19 vurdering av virkemidlar for å utløyse tiltak i vassområdet skal også utgreiast i tiltaksanalysane. 4.6 Tiltaksprogram Utgreiingane frå vassområda skal liggje til grunn når VRM i samarbeid med VRU skal foreslå ei sektorovergripande prioritering av tiltaka utifrå kostnadseffektivitet for heile vassregionen. Det er berre ei samanfatning av tiltakspakkane i form av eit tiltaksprogram som skal takast inn i regionen sin forvaltningsplan. Tiltaksprogrammet skal synleggjere kva som vert forventa av oppfølging innan dei ulike sektorane og kva for tiltak som det utifrå føreliggande kunnskap vert vurdert riktig å gjennomføre. Enkelttiltaka som ligg til grunn for tiltaksprogrammet vil gå fram av tiltakspakkene for dei ulike vassområda. 5 Forholdet til anna relevant arbeid Kommunane vert direkte berørt av planane og aktivitetane som følgjer av vassforskrifta og arbeidet med forvaltningsplanen. Forutan at kommunane har primæransvar for fysisk planlegging og utvikling, har dei delegert myndigheit etter forureiningslova, dei forvaltar delar av verkemidla i landbruket, dei er ofte eigarar av avløpsanlegg og vassverk, og har ansvaret etter miljølovene elles, og for innbyggjarane si helse og trivsel. Drikkevatn og grunnvassførekomstar av ein viss storleik skal avgrensast og beskyttast. Eigarar av vassverk, både offentlege og private, vert omfatta av planprosessen, saman med brukarar og interessentar ved større grunnvassførekomstar. Landbruket som næring og landbruksmyndigheitene med sine verkemiddel, vil dra nytte av eit godt vassmiljø, men vil og vere ein aktør med grunnleggjande ansvar for å oppretthalde god tilstand og betre tilstanden der forholda ikkje er gode nok. Akvakultur er avhengig av eit godt og reint produksjonsmiljø for å sikre kvalitet på produkta. Direktivet og forskrifta sikrar at akvakulturnæringa får eit godt vassmiljø i kystvatn ut til 1 nautisk mil utanfor grunnlinja. Samtidig må akvakulturnæringa drive produksjonen sin innafor dei miljømåla som vassforvaltningsforskrifta set rammer for. Vassdragsmyndigheitene (NVE) sentralt og regionalt har ansvaret for verna vassdrag, vurdere nye vassdragsinngrep og revidere tidlegare gjevne konsesjonar. NVE har òg ansvar for grunnvatn. Fylkesmannen har viktige oppgåver innan forureining, anadrom laksefisk, vassdrag og miljøovervaking. 19

20 Samferdsel utgjer ein vesentleg del av norsk infrastruktur. Transport og infrastruktur påverkar vassførekomstar både fysisk, kjemisk og økologisk ved inngrep og bruk. Desse aktivitetane og planane vert alle i nokon grad påverka av arbeidet som vassregionmyndigheita og vassregionutvalet skal gjennomføre. Forvaltningsplanen vil vere retningsgivande for aktiviteten dei enkelte sektormyndigheitene skal utøve i planperioden. 6 Framlegg til tema, inkludert aktivitetar og utgreiing Planarbeidet vil omfatte blant anna dette: Grunnleggande miljøfaglege tema: - Miljøtilstand: Karakterisering, risiko og klassifisering av vassførekomstane - Miljømål: fastsette miljømål etter vassforskrifta og eventuelle brukarmål for vassførekomstane. Eventuelle unntak frå miljømåla skal vurderast - Tiltak: regionalt tiltaksprogram basert på lokale tiltaksanalysar (inkludert analysar av kostnad og nytte) Andre utgreiingstema: - Overvaking av vassmiljøet (for å sikre godt vedtaksgrunnlag for miljøtilstand og vurdere effekten av tiltak) - Beskrive beskytta område (drikkevatn, verneområde m.m.), og korleis sikre at måla for restriksjonane kjem inn i forvaltningsplanen - Utpeike sterkt modifiserte vassførekomstar og sette tilpassa miljømål - Omsyn til effekten av forventa klimaendringar i risikovurderinga og ved utforming og prioritering av miljøtiltak - Omtale kostnadsdekking for vasstenester - Økonomiske og administrative konsekvensar av planen og tiltaksprogrammet 7 Medverknad og informasjon 7.1 Medverknad Arbeidet med den nye vassforvaltninga i Noreg skal vere open og inkluderande. Vassregionmyndigheita skal leggje til rette for medverknad frå alle berørte partar. Vedtak om eventuelle tiltak må byggjast på best mogleg informasjon om tilstand og bruk av vassførekomstane. Det er difor viktig å arbeide breitt, med medverknad ifrå og dialog med berørte og interesserte partar. Medverknad skjer gjennom at dei tre hovuddokumenta i planprosessen vert sendt ut på høyring, og at Møre og Romsdal vassregion til stadig har 20

21 ein informativ og oppdatert nettside på dei regionale sidene på Medverknad vil hovudsakleg skje i vassområda. Der vil det verte haldt informasjonsmøte, og samstundes halde ein god dialog med media for best mogleg profilering av arbeidet. Vassregionmyndigheita og prosjektleiarane i vassområda møter gjerne også opp på lokale og regionale møter for lag, bedrifter og organisasjonar. Eit generelt prinsipp, i tråd med vassforskrifta, vil vere at dei som det gjeld, og som er interessert, skal kunne delta og påverke arbeidet gjennom informasjon og dialog kring miljømål, tiltaksprogram og overvaking. Det er på lokalt nivå kunnskap og engasjement kan utnyttast best. Motivasjon for deltaking og gjennomføring av tiltak er også størst når ein føler at det er knytt eigennytte til det. Regional referansegruppe skal arbeide direkte mot VRU og gje råd med omsyn til aktuelle interesseområde som friluftsliv, ferdselsrettar og/eller økonomiske interesser som reiseliv, energiproduksjon og landbruk. VRM/VRU vil arrangere møte med referansegruppa ved viktige milepelar i planprosessen. I slike periodar vil det vere naturleg å legge fram førebels dokument og resultat slik at RRG kan gi sine synspunkt. VRM vil også informere RRG sine deltakarar om viktig informasjon og undervegsdokument som vert gjort tilgjengeleg på VRM, VRU og RRG utgjer det regionale nivået. Dei konkrete diskusjonane om det enkelte vassdraget, den enkelte vassførekomsten og eventuelle tiltak vil skje på lokalt plan i dei ulike vassområda. VRM Møre og Romsdal oppmodar vassområdeutvala til å trekke inn representantar for referansegruppa på møte og synfaringar i så stor grad som mogleg. I planperioden vert det 3 høyringar: - planprogrammet, frist innan vesentlege spørsmål (hovudutfordringar for å oppnå god vasskvalitet), frist innan forvaltningsplan og tiltaksprogram, frist innan Alle høyringsperiodane er på 6 månader. Formelle høyringar vil verte varsla gjennom annonsering i media og på Alle involverte kommunar oppfordrast til å legge inn informasjon om vannportalen.no på sine nettsider. 7.2 Kor finn ein informasjon? Privatpersonar og organisasjonar som er særleg interessert i planprosessen vil finne informasjon på den nasjonale og regionale 21

22 nettsidene på vannportalen.no. Her finn ein lover og regelverk m.m., og informasjon om sin vassregion eller vassområde. Nettsida Vann-Nett gir oversyn over vassmiljøet i din vassførekomst (elv, innsjø, kystvatn eller grunnvatn). Vann-Nett syner vurderingar som er gjort med omsyn på økologisk og kjemisk kvalitet, risiko for ikkje å nå miljømåla med god tilstand i framtida, karakteriseringsresultat, påverknad m.m. Vann-Nett driftast av NVE (Noregs vassdrags- og energidirektorat). Vannmiljøsystemet gir grunnlag for kunnskapsbasert og samla forvaltning av vatnet. Vannmiljøsystemet samlar alle miljødata og målingar føretatt i offentleg regi. Systemet brukast som et verktøy for å systematisere data og gi informasjon om miljøtilstand og utvikling i elver, innsjøar, kystvatn og grunnvatn. Vannmiljø driftast av Klif (Klima- og forurensingsdirektoratet) Korleis kan den einskilde påverke? Interessentar kan påverke på ulike måtar: - ved å delta på annonserte informasjonsmøte/folkemøte om vassforvaltninga i vassområda - ved å ta direkte kontakt med kontaktpersonar i vassregionmyndigheita og/eller medlemmer i vassregionutvalet, vassområdeutvala, arbeidsgruppa og referansegruppa - ved å gi skriftleg innspel under dei ulike høyringsperiodane Målet med ein open og inkluderande vassforvaltning er at ingen skal verte ekskludert, men alle skal føle seg inkludert i arbeidet for et betre vassmiljø i Møre og Romsdal vassregion. 22

23 8 Kontaktpersonar Willy J. Loftheim Ass. Fylkesrådmann/Leiar av VRU Telefon: Mobil: E-post: Møre og Romsdal Fylkeskommune Frank Madsøy Ass. Regional- og næringssjef Telefon: Mobil: E-post: Møre og Romsdal Fylkeskommune Tormod B. Meisingset Sekretariat/prosjektleiar Telefon: Mobil: E-post: Møre og Romsdal Fylkeskommune 23

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 6-8 Regional plan for vassforvaltning i Sogn og Fjordane vassregion (6-) www.vannportalen.no/sognogfjordane Handlingsprogram 6-8 til Regional plan for vassforvaltning 6- Sogn og Fjordane

Detaljer

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet Regional plan for vassforvaltning Vassforskrifta og organisering av arbeidet Innhald Mål med arbeidet etter vassforskrifta Planprosessen Regional plan for vassforvaltning Tiltaksprogram Organisering Målet

Detaljer

Handlingsprogram 2016 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion

Handlingsprogram 2016 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion Handlingsprogram 2016 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion 2016-2021 Beskriving av plan Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion 2016-2021 skal vedtakast

Detaljer

Framlegg til Handlingsprogram

Framlegg til Handlingsprogram Høyringsutgåve Framlegg til Handlingsprogram 2016-2018 Regional plan for vassforvaltning i Sogn og Fjordane vassregion (2016-2021) Høyringsperiode: 1. september 15. oktober 2015 www.vannportalen.no/sognogfjordane

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Framlegg til HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Regional plan for vassforvalting i vassregion Hordaland (2016-2021) 24.09.2015 1 Forslag til Handlingsprogram for vassregion Hordaland 2016-2018 sendast på høyring

Detaljer

3) Vassområdeutvala kjem med innspel om viktige utfordringar og prioriteringar i vassområdet til dokumentet Vesentlege vassforvaltningsspørsmål

3) Vassområdeutvala kjem med innspel om viktige utfordringar og prioriteringar i vassområdet til dokumentet Vesentlege vassforvaltningsspørsmål Saker til behandling Framlegg til vedtak: 1) Arbeidsutvalet til Sogn og Fjordane vassregionutval får mandat til å utarbeide framlegg til planprogram og dokumentet vesentlege vassforvaltningsspørsmål for

Detaljer

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn Prosjektplan Framlegg Vassområde Ytre Sogn 1. Bakgrunn Føreskrift om rammer for vassforvaltning (vassføreskrifta) trådde i kraft 1.1.2007, som ei oppfølging av EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet).

Detaljer

Bakgrunn: Forskrift om rammer for vassforvaltninga (vassforskrifta) gjennomfører EUs rammedirektiv for vatn (Vassdirektivet) i norsk rett.

Bakgrunn: Forskrift om rammer for vassforvaltninga (vassforskrifta) gjennomfører EUs rammedirektiv for vatn (Vassdirektivet) i norsk rett. Vassregion Møre og Romsdal Planprogram Forvaltningsplan for vassdrag, grunnvatn og kystvatn for perioden 2015-2021 Versjon 1.4 www.vannportalen.no/moreogromsdal Bakgrunn: Forskrift om rammer for vassforvaltninga

Detaljer

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn Prosjektplan Framlegg Vassområde Ytre Sogn 1. Bakgrunn Føreskrift om rammer for vassforvaltning (vassforskrifta) trådde i kraft 1.1.2007, som ei oppfølging av EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet).

Detaljer

Forslag til endringar i naturmangfaldslova og vassforskrifta. Endringsforslag datert Framlegg frå KLD og OED

Forslag til endringar i naturmangfaldslova og vassforskrifta. Endringsforslag datert Framlegg frå KLD og OED Forslag til endringar i naturmangfaldslova og vassforskrifta Endringsforslag datert 5.10.2017 Framlegg frå KLD og OED Forslag til ny vassforskrift Vassforvaltningsplanen skal ikkje vedtakast som ein regional

Detaljer

Vurdering av tilstanden i alle vassdrag, fjorden og langs kysten

Vurdering av tilstanden i alle vassdrag, fjorden og langs kysten Vurdering av tilstanden i alle vassdrag, fjorden og langs kysten John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Oppstartsmøte Vassområde Ytre Sogn 11.02.11 Fylkesmannen sine oppgåver Karakterisering Klassifisering

Detaljer

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Reginal vassforvaltningsplan og tiltaksprogram Seminar Miljømål og tiltak i regulerte vassdrag 18. november 2014 Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Kunnskapsbasert forvaltning Økosystembasert

Detaljer

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.04.2014 25156/2014 Håkon Slutaas Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 06.05.2014 Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion

Detaljer

PROSJEKTPLAN SUNNFJORD VASSOMRÅDE

PROSJEKTPLAN SUNNFJORD VASSOMRÅDE PROSJEKTPLAN SUNNFJORD VASSOMRÅDE 2016 2021 28.1.15 Innleiing: Prosjektplanen skal vise organisering og finansiering av Sunnfjord vassområde, samt framdriftsplan og ei oversikt av arbeidet som skal utførast.

Detaljer

Screeningsprosess innspel til forbetringar Prosess i Sogn og Fjordane. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: NVE Foto:

Screeningsprosess innspel til forbetringar Prosess i Sogn og Fjordane. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: NVE Foto: Screeningsprosess innspel til forbetringar Prosess i Sogn og Fjordane Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: NVE Foto: Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Vassdragsseminar 2013, Oslo

Detaljer

Møre og Romsdal. PLANPROGRAM 2007-2009 for utarbeiding av

Møre og Romsdal. PLANPROGRAM 2007-2009 for utarbeiding av Vassregion Møre og Romsdal PLANPROGRAM 2007-2009 for utarbeiding av Forvaltningsplan for ferskvatn, grunnvatn, brakkvatn og kystnært vatn for perioden 2010-2015 FORORD Er du interessert i korleis det står

Detaljer

Regional plan for vassregion Hordaland utsending på 2. gongs avgrensa høyring

Regional plan for vassregion Hordaland utsending på 2. gongs avgrensa høyring REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/16490-70 Saksbehandlar: Sølve Dag Sondbø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2015 Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021 utsending

Detaljer

PROSJEKTPLAN NORDFJORD VASSOMRÅDE

PROSJEKTPLAN NORDFJORD VASSOMRÅDE PROSJEKTPLAN NORDFJORD VASSOMRÅDE 2016 2021 22.01.2015 Innleiing: Prosjektplanen skal vise organisering og finansiering av Nordfjord vassområde, samt framdriftsplan og ei oversikt av arbeidet som skal

Detaljer

PROSJEKTPLAN VASSOMRÅDE SUNNFJORD

PROSJEKTPLAN VASSOMRÅDE SUNNFJORD PROSJEKTPLAN VASSOMRÅDE SUNNFJORD Innleiing: Vassregion Sogn og Fjordane er ein av 11 vassregionar i Noreg, og Sogn og Fjordane fylkeskommune (Vassregionmynde) har starta arbeidet med forvaltningsplan

Detaljer

Vassregion Møre og Romsdal

Vassregion Møre og Romsdal Vassregion Møre og Romsdal Oppsummering av høyringsfråsegn til planprogram for forvaltningsplan 2016-2021. Planprogrammet vart lagt ut på offentleg høyring 15. desember 2010, med ein høyringsperiode på

Detaljer

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion - Ny høyring av miljømål

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion - Ny høyring av miljømål saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.05.2015 33889/2015 Håkon Slutaas Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 02.06.2015 Fylkesrådmannens tilråding 04.06.2015 Fylkesutvalet 29.06.2015

Detaljer

Innkalling til møte i Hordaland Vassregionutval fredag 24. april 2015

Innkalling til møte i Hordaland Vassregionutval fredag 24. april 2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Til Hordaland Vassregionutval Innkalling til møte i Hordaland Vassregionutval fredag 24. april 2015 Dato: Fredag 24. april Kl 10.00-14.00

Detaljer

Vassregion Sogn og Fjordane

Vassregion Sogn og Fjordane 1 Vassregion Sogn og Fjordane Referat Møte i arbeidsutvalet (AU) Leikanger, 29.mars 2011 Deltakarar på møte i AU 29.3.11 Vassregion Sogn og Fjordane Namn E-post Jernbaneverket Eversley Warren Sylvester

Detaljer

Vassområde Nordfjord. Orientering for Bremanger kommunestyre Staffan Hjohlman, prosjektleiar. vann-nett.nve.

Vassområde Nordfjord. Orientering for Bremanger kommunestyre Staffan Hjohlman, prosjektleiar.  vann-nett.nve. Vassområde Nordfjord Orientering for Bremanger kommunestyre 08.11.2012 Staffan Hjohlman, prosjektleiar http://www.vannportalen.no vann-nett.nve.no Vassforskrifta Organisering Finansiering Oppgåver Innhald

Detaljer

Sak Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling

Sak Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling Sak 1 2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling Bakgrunn Gjeldande prosjektplan for Ytre Sogn vassområde skildrar bakgrunn for prosjektet, mål, organisering, arbeidsoppgåver,

Detaljer

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion med tilhøyrande tiltaksprogram

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion med tilhøyrande tiltaksprogram Medlemmar i VRU og Regional referansegruppe Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 67019/2015/S00 Håkon Slutaas, 71 25 80 24 19.10.2015 - Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - roller og ansvar - Anders Iversen 4. april 2011 Vannet renner på tvers av. Fylkesgrenser (11 vannregioner) Kommunegrenser (105 vannområder) Sektormyndigheters

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011 Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Etter adresseliste Sakshandsamar: Merete Farstad E-post: Merete.Farstad@sfj.no Tlf: 57 65 62 67 Vår ref. Sak nr.: 10/5069-67 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

Jamfør prosjektplanen for Nordfjord vassområde (vedlagt), avsnitt 3.2:

Jamfør prosjektplanen for Nordfjord vassområde (vedlagt), avsnitt 3.2: MØTE I NORDFJORD VASSOMRÅDEUTVAL Tid: fredag 22. april kl 10.00 (11:00) 14.00 Stad: Sandane, kommunestyresalen 10:00 10:50 vil vassregionstyresmakten v/ Merete Farstad gi ei innføring i vassforvaltning

Detaljer

Viktige utfordringar i Stryn vassområde

Viktige utfordringar i Stryn vassområde Viktige utfordringar i Stryn vassområde Innkomne uttaler Atle Kambestad VRM Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland Viktige utfordringar nemnt i høyringsdokument: Å redusere avrenninga frå landbruket og

Detaljer

SUNNFJORD VASSOMRÅDEUTVAL REFERAT Fredag 11. mars kl Stad: Førde, S&F fylkeskommune, Storehagen 1B, møterom «Hafstad» / «Hogane»

SUNNFJORD VASSOMRÅDEUTVAL REFERAT Fredag 11. mars kl Stad: Førde, S&F fylkeskommune, Storehagen 1B, møterom «Hafstad» / «Hogane» SUNNFJORD VASSOMRÅDEUTVAL REFERAT Fredag 11. mars 2016 - kl 10.00 13.30 Stad: Førde, S&F fylkeskommune, Storehagen 1B, møterom «Hafstad» / «Hogane» Frammøtte: Gunnar Osland, Askvoll, politisk medlem Peter

Detaljer

den nye fta 7 kommunar 4 randkommunar 5110 km2 59 innsjøer 115elvevanns- forekomsterr Vassområde Vassforekomst Vassregion

den nye fta 7 kommunar 4 randkommunar 5110 km2 59 innsjøer 115elvevanns- forekomsterr Vassområde Vassforekomst Vassregion SAK 38/10 VASSREGION HALLINGDAL, FORSLAG TIL PROSJEKTORGANISERING Saksopplysning EU sitt rammedirektiv for vatn vart implementert i Norge gjennom den nye vassforskrifta som trådde i kraft 1.1.2007. Vassforskrif

Detaljer

PROSJEKTPLAN

PROSJEKTPLAN PROSJEKTPLAN 2016 2021 INDRE SOGN VASSOMRÅDE og YTRE SOGN VASSOMRÅDE Innleiing Prosjektplanen skal vise organisering og finansiering av dei to vassområda i Sognefjorden, Indre Sogn og Ytre Sogn vassområde,

Detaljer

Forvaltningsplan for Nordåsvatnet -ein modell for alle vassdraga i fylket. Kjell Hegna VRM vassregion Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland

Forvaltningsplan for Nordåsvatnet -ein modell for alle vassdraga i fylket. Kjell Hegna VRM vassregion Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland Forvaltningsplan for Nordåsvatnet -ein modell for alle vassdraga i fylket Kjell Hegna VRM vassregion Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland Utkast til FK frå VRM/VRU: 1. september 2009 Vedtak FK: 13. oktober

Detaljer

Regional plan for Vassregion Hordaland utsending på høyring

Regional plan for Vassregion Hordaland utsending på høyring REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/16408-1 Saksbehandlar: Sølve Dag Sondbø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 03.06.2014 Fylkesutvalet 19.06.2014 Regional plan for Vassregion

Detaljer

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1 Møre og Romsdal Bondelag Mai 2017 Arild Erlien Slaktestatistikk fordelt på kjøttslag per kommune i Møre og Romsdal 2014, 2015 og 2016 2014 2015 2016 Totalt Møre og Romsdal 2014: 10 352 060,8 Totalt Møre

Detaljer

Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling. Bakgrunn

Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling. Bakgrunn Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling Bakgrunn Gjeldande prosjektplan for Nordfjord vassområde skildrar bakgrunn for prosjektet, mål, organisering, arbeidsoppgåver,

Detaljer

Møte i Sogn og Fjordane vassregionutval 4.okotber 2017

Møte i Sogn og Fjordane vassregionutval 4.okotber 2017 Introduksjon til arbeidet etter vassforskrifta Møte i Sogn og Fjordane vassregionutval 4.okotber 2017 Målet med den nye heilskapelege vassforvaltninga Godt vassmiljø Treng vi å betre vassmiljøet? Landbruk

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK/LANDBRUK

GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK/LANDBRUK GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK/LANDBRUK Bremanger kommune Postboks 104 6721 SVELGEN Att: Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Arkivopplysningar Dato 11/1356 10/1199-7 / / K54 / 16.02.2011 Innkalling til møte

Detaljer

Vassforskrifta flaum og overvatn. Kjersti Finholt Prosjektleiar Søre og Nordre Sunnmøre vassområde

Vassforskrifta flaum og overvatn. Kjersti Finholt Prosjektleiar Søre og Nordre Sunnmøre vassområde Vassforskrifta flaum og overvatn Kjersti Finholt Prosjektleiar Søre og Nordre Sunnmøre vassområde Lynkurs i vassforskrifta Gedigent samarbeidsprosjekt! Samarbeid mellom alle som bruker og påverker vatnet

Detaljer

Framlegg frå vertskommune Aurland. Prosjektplan for Vassområde Indre Sogn. Hovudkommunar: Aurland, Leikanger, Sogndal, Luster, Lærdal og Årdal

Framlegg frå vertskommune Aurland. Prosjektplan for Vassområde Indre Sogn. Hovudkommunar: Aurland, Leikanger, Sogndal, Luster, Lærdal og Årdal Framlegg frå vertskommune Aurland Prosjektplan for Vassområde Indre Sogn Hovudkommunar: Aurland, Leikanger, Sogndal, Luster, Lærdal og Årdal 1.0 Bakgrunn Den nye vassforskrifta (VF) er frå 01.01.2007.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 153/14 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 153/14 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ole Martin Dahle K2 - M10 08/320 Saksnr Utval Type Dato 153/14 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 04.12.2014 HØYRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.10.2015 67817/2015 Håkon Slutaas Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 09.11.2015 Fylkesrådmannens tilråding 10.11.2015 Fylkesutvalet 17.11.2015

Detaljer

Fylkeskommunen som prosessleder

Fylkeskommunen som prosessleder Fylkeskommunen som prosessleder Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 22. september 2009. Fylkeskommunen som prosessleder 1. Hva skal gjøres, og hvem gjør hva? 2. Regional samordning. 3.

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Kommunestyret Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2010/2834 Løpenr.: 20385/2016 Arkivkode: K54 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Dorthe Huitfeldt Vidare

Detaljer

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov. 2015 v/fylkesmann Lodve Solholm Noreg er forandra! 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2015: Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing,

Detaljer

Servicekontoret MOREOC1

Servicekontoret MOREOC1 Aure kommune Servicekontoret MOREOC1 Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE DES2014 Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2013/953-5 Saksbehandler Jakob Strand Dato 18.12.2014 Høring og offentleg

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Til Hordaland Vassregionutval Innkalling til møte i Hordaland Vassregionutval 6. oktober 2015 Dato: Tirsdag 6. oktober Kl 13.00-15.35

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

Høyringsuttale til forslag til endringar i vassforskrifta og naturmangfaldlova

Høyringsuttale til forslag til endringar i vassforskrifta og naturmangfaldlova Sakshandsamar, telefon Anniken Friis, 5557 2313 Kjell Hegna, 5557 2321 Vår dato 11.01.2018 Dykkar dato 05.10.2017 Vår referanse 2017/12091 461.0 Dykkar referanse 12/3974 Klima- og miljødepartementet Postboks

Detaljer

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad TILRÅDING Kommunereforma i Møre og Romsdal Oslo 8. des. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet

Detaljer

Treng vi å betre vassmiljøet?

Treng vi å betre vassmiljøet? Treng vi å betre vassmiljøet? Har kommunane eit ansvar for å hindre spreiing av miljøgifter etter vassforskrifta? Ja - Bidra til å nå miljømåla for vassførekomstane - innanfor område der kommunen har verkemidlar

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb. 2017 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune 1 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune PROGRAM Kl. 13.00 Vel møtt v/ordførar i Stordal Kl. 13.10 Helsing

Detaljer

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den 8. 9. mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 Demensplan 2020 Demensplan 2020 byggjer på erfaringar i Demensplan 2015

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

REGIONALPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING ROGALAND - ANDRE GONGS HØYRING RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

REGIONALPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING ROGALAND - ANDRE GONGS HØYRING RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: TYSVÆR KOMMUNE Saksframlegg Dato: 08.09.2015 Saksnr.: 2012/1832 Løpenr.: 27518/2015 Arkiv: M10 Sakshandsamar: Marlin Øvregård Løvås REGIONALPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING ROGALAND

Detaljer

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare

Detaljer

Heilt eller delt? Møre og Romsdal og regionreforma

Heilt eller delt? Møre og Romsdal og regionreforma -Ein tydeleg medspelar Heilt eller delt? Møre og Romsdal og regionreforma Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal Fylkeskommune Regionreform Kva skil regionreforma frå kommunereforma. Kortare

Detaljer

OM ORGANISERING AV ARBEIDET MED FORVALTINGSPLAN FOR VASSREGION HORDALAND

OM ORGANISERING AV ARBEIDET MED FORVALTINGSPLAN FOR VASSREGION HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjon Arkivsak 200807402-26 Arkivnr. 731 Saksh. Ragnhildstveit, Jomar Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Tiltaksanalyse Første planfase Stryn Erfaring og behov framover. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: Merete Farstad Foto:

Tiltaksanalyse Første planfase Stryn Erfaring og behov framover. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: Merete Farstad Foto: Tiltaksanalyse Første planfase Stryn Erfaring og behov framover Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: Merete Farstad Foto: Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Klif 11. september 2012

Detaljer

Gruppearbeid organisering, gruppe 2. Arbeidsmetode for gruppearbeida. Sogn og Fjordane vassregionutval, 3. oktober 2017

Gruppearbeid organisering, gruppe 2. Arbeidsmetode for gruppearbeida. Sogn og Fjordane vassregionutval, 3. oktober 2017 Sogn og Fjordane vassregionutval, 3. oktober 2017 Gruppearbeid organisering, gruppe 2 Arbeidsmetode for gruppearbeida Gruppeleiar styrar arbeidet og diskusjonane. Gruppa vel ein sekretær som noterer det

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015. Arkiv: K1-033, K2 - K54

Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015. Arkiv: K1-033, K2 - K54 Årdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015 Sakshandsamar: Stine Mari Måren Elverhøi Arkiv: K1-033, K2 - K54 Arkivsaksnr. 12/815-15/690 Høyringsinnspel - Framlegg til

Detaljer

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Kontaktpersonsamling 30. sept. 2015 KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Ordførere 2011-2015 Sp Ap Krf V H Frp Ulstein Herøy Sande Giske Hareid Sula Ørsta Haram Ålesund Sandøy Sykkylven Aukra Midsund

Detaljer

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram Hareid kommune 21.11.2017 Kommunedelplan for vatn og avløp 2018-2030 Forslag til planprogram INNHALDSLISTE 1 Kort om planprogrammet... 3 2 Formål med planarbeidet... 3 3 Rammer og føringar... 3 4 Planområde...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2010/253 Løpenr.: 11187/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2010/253 Løpenr.: 11187/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2010/253 Løpenr.: 11187/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: VIDARE UTGREIING AV MOGELEG INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Uttale til høyring på Regional plan for Vassregion Hordaland med regionalt Tiltaksprogram ref, 2014/16490

Uttale til høyring på Regional plan for Vassregion Hordaland med regionalt Tiltaksprogram ref, 2014/16490 AUSTRHEIM KOMMUNE Feil! Ugyldig filnavn. Hordaland Fylkeskommune Regionalavdelinga Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 07.01.2015 Emma Hjelmtveit 14/1654-6 Uttale til høyring på Regional plan for Vassregion

Detaljer

Risiko miljøtilstand 2021?

Risiko miljøtilstand 2021? Miljøtilstand med vekt på karakterisering/risko Iht 15 og Vedl II, III - Forskrift om rammer for vannforvaltning Miljøtilstand (2010) Karakterisering Økonomisk analyse Risiko miljøtilstand 2021? Jo H.

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

Gulen kommune. Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram

Gulen kommune. Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Utgåve: 3 Dato: 17.08.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Utgave/dato: 3/ 17.08.2017 Filnavn:

Detaljer

Program Møte i arbeidsutvalet 15. februar 2012

Program Møte i arbeidsutvalet 15. februar 2012 Program Møte i arbeidsutvalet 15. februar 2012 Dato Tema førebels agenda Etat Informasjon frå fylkeskommunen 1/12 Samansetnad av vassregionutvalet - skeiv kjønnsballanse 2/12 Samansetnad av arbeidsutvalet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

TINN KOMMUNE Enhet for plan, landbruk og miljøvern

TINN KOMMUNE Enhet for plan, landbruk og miljøvern TINN KOMMUNE Enhet for plan, landbruk og miljøvern KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET Postboks 8013 DEP 0030 OSLO MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/4610-4 Liv Rigmor Flå, tlf..35

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal

Kommunereforma i Møre og Romsdal Kommunereforma i Møre og Romsdal Molde 29.nov. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet Oppdraget

Detaljer

Dokumentasjon av karakteriseringsvurderingane. Kjell Hegna Fylkesmannen i Hordaland

Dokumentasjon av karakteriseringsvurderingane. Kjell Hegna Fylkesmannen i Hordaland Dokumentasjon av karakteriseringsvurderingane Kjell Hegna Fylkesmannen i Hordaland Kort sagt: Alle data inn i Vannmiljø (jfr. karakteriseringsveileder) Også veldig viktig å dokumentere ved å vise til fagrapportar

Detaljer

MØTEBOK. Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna. Møtedato Kl. 11:30 12:45

MØTEBOK. Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna. Møtedato Kl. 11:30 12:45 MØTEBOK Organ Møtestad Planutvalet Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna Møtedato 22.06.2016 Kl. 11:30 12:45 Faste medlemer til stades: Jenny Følling (Sp) Åshild Kjelsnes (Ap) Sigurd Reksnes (Sp) Aleksander

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier 2010 Framdriftsplan og suksesskriterier Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 27. januar 2010. Målet er godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2008/ Bodil Gjeldnes

Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2008/ Bodil Gjeldnes Surnadal kommune Næring, bygg og miljø Møre og Romsdal fylkeskommune Melding om vedtak Dykkar ref: Vår ref Saksbehandlar Dato 2008/738-36 Bodil Gjeldnes 03.12.2014 Høyring av regional forvaltningsplan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Valnemnd Møtestad: Møterom 1. etg. Herøy rådhus Dato: 25.08.2016 Tid: 15:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov

Detaljer

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201103659-3 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Engum, Hans-Christian, Taule, Eva Katrine R. Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 10.11.2011 OPPSTART OG

Detaljer

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding 18. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding - på lang sikt Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare Oppdragsbrev

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann EU s rammedirektiv for vann Direktivet omfatter Innlandsvann (innsjøer, dammer, elver, bekker) Brakkvann Kystvann Grunnvann Vanndirektivet - mer enn et vannkvalitetsdirektiv Mange ulike typer belastninger

Detaljer

Utvalgte KOSTRA tall.

Utvalgte KOSTRA tall. Utvalgte KOSTRA tall KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal verksemd. Talmaterialet omfattar det meste av verksemda i kommunane

Detaljer

Sak 4 Ny vassforskrift på høyring Drøfting av konsekvensar og eventuell uttale frå vassområdeutvalet

Sak 4 Ny vassforskrift på høyring Drøfting av konsekvensar og eventuell uttale frå vassområdeutvalet MØTE I SUNNFJORD VASSOMRÅDEUTVAL Fredag 10. november kl 10-13 Stad: Førde, Storehagen 1B, 1. etg, møterom «Fjaler» (innafor kantina) Desse møtte: Mathias Råheim, leiar Gunnar Osland, nestleiar Jan Arve

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 095/2014 Formannskapet i Radøy PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 095/2014 Formannskapet i Radøy PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 095/2014 Formannskapet i Radøy PS 18.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Øyvind Hatleli 14/2103 14/13398 Høyringsuttale Regional plan for vassregion

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

Saksar Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet

Saksar Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 06.10.2017 124560/2017 Håkon Slutaas Saksar Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 13.11.2017 Fylkesrådmannens tilråding 14.11.2017 Fylkesutvalet 20.11.2017

Detaljer

Miljømål for vatn med fysisk påverknad

Miljømål for vatn med fysisk påverknad Miljømål for vatn med fysisk påverknad Anja Skiple Ibrekk, NVE Tor Simon Pedersen, NVE Steinar Sandøy, DN Jo H. Halleraker, DN EBL seminar om Vassdragsdrift og miljøforhold Stavanger, 25.-26. oktober 2007

Detaljer

Regional plan for vassregion Hordaland gongs høyring

Regional plan for vassregion Hordaland gongs høyring Hordaland Fylkeskommune Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Tove Mette Arnø Fyllingen 30.09.2015 Vår: 14/2112-15/31152 ftm@lindas.kommune.no Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021 - 2. gongs

Detaljer

Oppgåver for vassområda i Sogn og Fjordane 2012

Oppgåver for vassområda i Sogn og Fjordane 2012 Side 1 av 6 Plan- og samfunnsavdelinga Sakshandsamar: Merete Farstad E-post: Merete.Farstad@sfj.no Tlf: 57 65 62 67 Vår ref. Sak nr.: 12/317-1 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 1900/12

Detaljer

Uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune på høyring av forslag til endringar i vassforskrifta og naturmangfaldlova

Uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune på høyring av forslag til endringar i vassforskrifta og naturmangfaldlova Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 15/5671-140684/2017/S11 Håkon Slutaas, 71 28 03 52 21.11.2017 - Uttale frå Møre og

Detaljer

Planprogram

Planprogram Vassregion Sogn og Fjordane Planprogram 2010-2015 www.vannportalen.no/sognogfjordane Forvaltningsplan for Vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021 Vassregion Sogn og Fjordane Vassregion Sogn og Fjordane dekker

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/1494 033 MAC 09.02.2012. Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/1494 033 MAC 09.02.2012. Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03. Høyanger kommune Miljø og næring Mottakarar jfr. vedlagde liste Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/19 033 MAC 09.02.2012 Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03.2012

Detaljer

Referat Møte i arbeidsutvalet 15. februar 2012

Referat Møte i arbeidsutvalet 15. februar 2012 1 Referat Møte i arbeidsutvalet 15. februar 2012 Tilstade Fylkestinget - Leiar Karen Marie Hjelmeseter Fylkeskommunen Svein Arne Skuggen Hoff Fylkeskommunen Merete Farstad Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - planprosessen - Anders Iversen, DN Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer