OM ORGANISERING AV ARBEIDET MED FORVALTINGSPLAN FOR VASSREGION HORDALAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OM ORGANISERING AV ARBEIDET MED FORVALTINGSPLAN FOR VASSREGION HORDALAND"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjon Arkivsak Arkivnr. 731 Saksh. Ragnhildstveit, Jomar Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato OM ORGANISERING AV ARBEIDET MED FORVALTINGSPLAN FOR VASSREGION HORDALAND SAMANDRAG Fylkeskommunen vart vassregionmynde i den nyoppretta vassregion Hordaland frå , jf. forvaltingsreforma og endring i vassforskrifta. Det vert her fremja ei prinsippsak om organisering og detaljering av arbeidet med forvaltingsplan for vassregionen, som fylkestinget har bedt om. Vassforskrifta er den norske innføringa av EU sitt vassdirektiv eit sentralt miljødirektiv som er banebrytande for norsk vassforvalting. Direktivet krev inndeling i vassregionar og utarbeiding av ein sektorovergripande forvaltingsplan i den enkelte vassregion, med rullering kvart 6. år. I tida vart det utarbeidd ein 1. generasjons forvaltingsplan , for utvalde vassområde. I tida skal det utarbeidast ein forvaltingsplan for heile vassregionen Forvaltingsplanen skal vedtakast som regional plan etter plan- og bygningslova, og leggjast fram for Kongen til godkjenning. Vassregionmyndet skal opprette og leie eit vassregionutval, og koordinere arbeidet med å gjennomføre vassforskrifta i vassregionen, i nært samarbeid med vassregionutvalet. Planprogrammet skal på høyring innan 2010, og organiseringa bør vere avklart før sommaren. Vassregionen skal delast inn i vassområde, kor mesteparten av det praktiske arbeidet føregår. Forslag frå Fylkesmannen til inndeling av vassregionen i 6 vassområde har vore på høyring. Fylkesmannen har også utarbeidd eit forslag til framdriftsplan Fylkesrådmannen ser det som viktig med politisk forankring av arbeidet. Det skal oppnemnast leiar for vassregionutvalet. Fylkesrådmannen rår også til at vassregionmyndet vert delegert til fylkesutvalet. Det bør deretter arrangerast eit informasjons-/konstitueringsmøte, der inndeling i vassområde og representasjon i vassregionutval og vassområdeutval vert hovudtema. Vassregionutvalet konstituerer seg sjølv, då utvalsleiar representerer vassregionmyndet. For oppgåver som vassregionmyndet etter vassforskrifta skal gjere i samarbeid med vassregionutvalet, som å utarbeide planprogram, er det

2 uavklart om handsaming i vassregionutvalet vil vere tilstrekkeleg for utsending på høyring, men planprogrammet må fastsetjast av planmyndet. Oppfølging av tiltaksprogrammet til 1. generasjons forvaltingsplan kan knytast opp til den årlege rulleringa av handlingsprogram som følgjer av plan- og bygningslova. Overføring av vassregionmyndet til fylkeskommunen inneber behov for minst eitt årsverk til plan- og prosessarbeid. Vassregionmyndet er ei koordinerande nøkkelrolle, og må difor prioriterast høgt. Det må arbeidast vidare med å få på plass organisering av arbeidet i vassregionen fram til planprogrammet skal på høyring innan utgangen av FORSLAG TIL INNSTILLING 1. Fylkestinget oppnemner til leiar av Vassregionutvalet, og som vara. 2. Fylkesutvalet er vassregionstyresmakt etter Forskrift om rammer for vannforvaltning. Paul M. Nilsen Jan Per Styve Uprenta vedlegg: Forskrift om endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen Forslag til inndeling av vassregion Hordaland: 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, : Bakgrunn Her vert fremja ei prinsippsak om organisering og detaljering av arbeidet med forvaltingsplan for vassregion Hordaland. Bakgrunnen er følgjande oversending frå fylkestinget (sak 49/09), då forvaltingsplan for vassregion Vestlandet vart vedteken: Fylkestinget viser til 1. generasjon forvaltningsplan for vassregion Vestlandet, basert på forskrift om rammer for vassforvaltninga den norske versjonen av EU sitt vassdirektiv. Fylkestinget ber om at fylkesrådmannen fremjar ei prinsippsak om framtidig organisering og detaljering av arbeidet med forvaltningsplan for vassregion Vestlandet, ref. at fylkeskommunen blir vassregionmyndigheit frå 1/ I forskrift om rammer for vassforvaltinga (vassforskrifta), med endringsforskrift fastsett og i kraft frå , vart det gjort nokre endringar. Rogaland vart skilt ut frå Vassregion Sør-Vest, og vassregion Vestlandet vart delt i to, med Sogn og Fjordane og Hordaland som eigne vassregionar, justert til naturgitte grenser. Etter vassforskrifta, skal planprogrammet for forvaltingsplanen på høyring innan utgangen av Der vil det stå nærare om organisering, då planprogrammet vil ha som mål å vise korleis styresmakter, organisasjonar og andre skal arbeide med vassforvaltinga framover. Organiseringa av arbeidet bør avklarast snarast råd i 2010, så ein tidleg kan kome i gang med arbeid lokalt for å bidra i oppbygginga av kunnskapsgrunnlag m.m. tidleg i planleggingsperioden. I tida skal det utarbeidast ein sektorovergripande forvaltingsplan for heile vassregionen for planperioden , samt at 1. generasjons forvaltingsplan (Nordåsvannet vassområde) skal følgjast opp. Vassforvaltinga skal gjennomførast slik at alle den gjeld skal kunne delta og påverke arbeidet. Då den norske vassforvaltinga i tillegg er så fragmentert, vert det ei heller omfattande organisering. Vassregionmyndet (VRM) skal koordinere arbeidet med å gjennomføre oppgåvene som følgjer av forskrifta etter tidsfristane som er gitt. Dette skal skje i nært samarbeid med vassregionutvalet (VRU). VRM skal opprette og leie VRU (jf. forskrifta 22). VRU skal vere samansett av representantar for VRM og andre fylkeskommunar, fylkesmannsembete, andre sektormynde og kommunar. Representantar for vedkomande rettshavarar og private og ålmenne brukarinteresser skal vere nært knytt til VRU gjennom ei referansegruppe. VRM kan, i samarbeid med VRU der det er føremålstenleg, dele heile eller delar av vassregionen i vassområde. Bakgrunnsstoff for vurderingar Når fylkeskommunen er blitt VRM, er det naturleg å tenkje på korleis vi skal gjere dette på vår måte, innafor dei rammene som gjeld. Difor først om rammer m.m. Om regelverket Vassforskrifta inneheld spesielle føresegner for planlegging av vassforvaltinga, som kjem i tillegg til plan- og bygningslova sine alminnelege føresegner for regional planlegging. Om EUs rammedirektiv for vatn (vassdirektivet) Vassdirektivet er eit svært sentralt miljødirektiv, og banebrytande for europeisk vassforvalting. Bak vassdirektivet ligg det ei forståing av at innbyggarane må ta vare på vassressursane på betre vis for framtidige generasjonar. Hovudmålet er å sikre god miljøtilstand i vassdrag, grunnvatn og kystvatn gjennom ei heilskapleg og sektorovergripande vassforvaltning. For å nå dette målet vil medverknad frå innbyggjarar og grupper vere viktig. 3

4 Vassdirektivet krev inndeling i vassregionar, og (synkronisert) utarbeiding av forvaltingsplanar i den enkelte vassregion, med rullering kvart 6. år. Som illustrert på figur 1, skal det først gjerast eit fagleg arbeid for å kartleggje miljøtilstanden i alle vassførekomstane i vassregionen. Det gir grunnlag for å utarbeide forvaltingsplan og tiltaksprogram, gjennomføre tiltak, og overvake om tiltaka verkar. Miljøtilstand Notilstand (klassifisering) Risikovurdering (karakterisering) Overvaking Verkar tiltaka? Trendar (klima m.m.) Rullerast kvart 6. år Forvaltingsplanar med tiltaksprogram Miljøtiltak Gjennomføring Figur 1: Sjå tekst for forklaring. Om forvaltingsplanen Vassforvaltingsplanen skil seg frå andre regionale planar fordi gjennomføringa er ei forplikting den norske stat har påteke seg gjennom EØS-avtalen. Staten er forplikta både i forhold til miljømål, tiltak, prosess og tidsfristar. Forvaltingsplanen skal vedtakast som regional plan etter plan- og bygningslova. VRM oversender utkastet til forvaltingsplan for vassregionen til vedkomande fylkeskommunar. Planen skal vedtakast i de fylkesting hvis område blir berørt ( 29). Forvaltingsplanen skal leggjast fram for Kongen til godkjenning, jf. plan- og bygningslova 8-1. Godkjente forvaltingsplanar skal leggjast til grunn for regionale organ si verksemd og for kommunal og statleg planlegging og verksemd i vassregionen, jf. plan- og bygningslova 8-2. Forvaltingsplanen er den samla planen for forvaltinga av vassførekomstane i ein vassregion. Den gjev eit samandrag av karakterisering (tilstand i høve til miljømål), overvaking, målformuleringar og tiltaksanalysar og prioriteringar, og korleis medverknad og informasjon vert ivareteken i prosessen. Alt som vassdirektivet etterspør, skal vere samla og gjort tilgjengeleg gjennom forvaltingsplanen. Det er gitt føring på at ein forvaltingsplan ikkje skal ha eit slikt detaljeringsnivå at skjønsrommet for sektorstyresmakter i forhold til det enkelte tiltak vert vesentleg redusert (jf. St.prp. nr 75 ( ) om samtykke til godkjenning til innlemming av vassdirektivet i EØS-avtalen). Om tiltaksprogrammet Vassforskrifta ( 25) seier kva typar av tiltak som skal inn i tiltaksprogrammet. Sektormynde, fylkeskommunar og kommunar har innafor sine ansvarsområde ansvar for å utgreie forslag til tiltak, samt å utgreie premissane for fastsetting av miljømål ( 22). Vedtak om gjennomføring av enkelttiltak som inngår i tiltaksprogrammet skal treffast av ansvarleg mynde etter relevant lovgjeving ( 25). Tiltaka skal vere operative seinast tre år etter at tiltaksprogrammet er vedteke. Om oppgåvefordeling (VRM, Fylkesmannen, Regionale sektorar, Kommunar) VRM si viktigaste oppgåve er å vere plan- og prosessleiar, samt å samordne utarbeiding og gjennomføring av sektorovergripande, regionale vassforvaltingsplanar i vassregionen. VRM har ansvaret for å koordinere arbeidet med å gjennomføre oppgåvene som følgjer av vassforskrifta i samsvar med dei kvalitetskrav og tidsfristar som er gitt. Ei viktig oppgåve er å leie og samordne VRU. VRM vert ansvarleg for å rettleie på planprosessar og rapportere til Direktoratet for naturforvalting/miljøverndepartementet. VRM er såleis eit koordinerande mynde, (med planprosessog bestillarkompetanse). Då vassdirektivet er eit miljødirektiv, er det føresett eit tett samarbeid 4

5 mellom VRM som plan- og prosessleiar og Fylkesmannen som miljøfagleg mynde om utarbeiding og gjennomføring av dei regionale vassforvaltingsplanane. Fylkesmannen vil framleis vere det sentrale, utførande mynde og premissleverandør i forhold til dei tunge miljøfaglege oppgåvene, som å leie arbeidet med karakterisering, overvaking og klassifisering av miljøtilstand vere miljøfagleg rådgjevar til dei andre involverte sektorane vere sektormynde (avlaup, avfall, biomangfald, landbruk, ) Regionale sektorar har fagkompetanse innan sin sektor. Kommunane har fagkompetanse innafor sine sektorområde og på plan- og bygningslov planprosess lokalt/interkommunalt. Statleg forventningsbrev for 2010 om behovet for statleg samordning I forventningsbrevet frå Miljøverndepartementet til fylkeskommunane i 2010 i tilknyting til nye oppgåver på miljøområdet, er det innleia med følgjande nasjonalt mål for oppfølging av vassforskrifta: For å nå de kjemiske og økologiske målene i vannforvaltningforskriften skal det med utgangspunkt i vannregionene utarbeides helhetlige og økosystembaserte forvaltningsplaner med tiltaksprogram for minst ett vannområde i hver vannregion i 2009 og for alle vannområdene i landet innen Direktoratet for naturforvalting vil som koordinerande direktorat for gjennomføring av vassforskrifta ha dialog med fylkeskommunane om kva opplæring, råd, rettleiing og føringar som er nødvendig for å kunne nå måla. Fylkeskommunane si erfaring og kompetanse i regionalt planarbeid vil vere eit svært viktig grunnlag i arbeidet. VRM VRM si rolle vil i stor grad vert å gje tydelege bestillingar til dei enkelte sektorane for kva dei skal bidra med i kvar fase, og leggje til rette for å oppnå semje om ei sektorovergripande felles tilstandsskildring, miljømål og tiltaksprogram. VRM har det overordna ansvaret for å leggje til rette for arbeidet i vassområda gjennom å gje rammer og rettleiing for planarbeidet. Det er viktig at det miljøfaglege forarbeidet startar opp så snart som råd i 2010, og jamleg rapportering til VRU om forarbeidet vil vere viktig for å få etablert ei felles sektorovergripande forståing av miljøtilstanden og dei ulike sektorane si innverknad på vassmiljøet. I brevet er det rådd til at VRM legg opp til ein årleg statusrapport om gjennomføringa av forvaltingsplan med tiltaksprogram i VRU. Det vert forventa at VRM samanstiller bidraga frå medlemmene i VRU til ein samla statusrapport til fylkestinget med kopi til direktoratsgruppa og Miljøverndepartementet. Ei slik årleg rapportering kan knytast opp til den årlege gjennomgangen av handlingsprogram som følgjer av plan- og bygningslova. I 2013 skal det lagast ein midtvegs-rapport av bl.a. framdrifta for tiltaksgjennomføring som grunnlag for rapportering til EFTAs overvakingsorgan ESA. VRM må sørgje for at forvaltingsplanen vert gjennomført. VRM skal drifte dei regionale sidene på Inndeling i vassområde generelle erfaringar og tilrådingar Erfaringar frå arbeidet med 1. generasjons forvaltingsplanar har vore tema på fleire samlingar, (som nasjonal høyringskonferanse i mai 2009, samling på Direktoratet for naturforvalting hausten 2009, og i slutten av januar 2010, sistnemnde der bl.a. organisering av vassområde og planprogram var tema). Ut i frå erfaringar så langt, er den generelle (statlege) tilrådinga at den enkelte vassregion bør inndelast i vassområde, der vassområda med kommunane i ei sentral rolle får i hovudoppgåve å utarbeide ein sektorovergripande tiltaksanalyse i det enkelte vassområde. Ved ei slik organisering vil det vere lagt til rette for aktivisering av lokal kunnskap og lokale tiltaksforslag, kommunane vil leie arbeidet 5

6 lokalt og få eigarskap til tiltaksanalysen. Spesielt er det gjort gode erfaringar i vassområde som har hatt ein prosjektleiar eller fast kontaktperson for arbeidet lokalt, (slik som i Nordåsvannet vassområde i Bergen kommune). Gjennom oppdeling av vassregionen i vassområde, vil mesteparten av det praktiske arbeidet føregå i vassområda, og arbeidet i vassområda vil leggje grunnlaget for den regionale planen. (Til dømes vart alle tiltaka i tiltaksanalysen i Nordåsvannet vassområde (53 tiltak) tekne inn i tiltaksprogrammet for vassregionen.) Finansiering I tillegg til rammeoverføringa til fylkeskommunane for alle nye oppgåver som følgjer av regionreforma (i alt 117 mill. kr), vil kvar fylkeskommune som er VRM få overført plan- og prosesspengar på til kr for I 2011 vil det kanskje bli overført midlar til VRM for å kunne finansiere inntil 1/3 stilling til prosjektleiing i dei enkelte vassområda. Organisering og inndeling i vassområde Status VRU VRU Vestlandet vart konstituert på oppstartsmøte , og hadde i alt 3 møte før VRM oversendte utkast til forvaltingsplan for vassregionen til fylkeskommunane for vedtak som regional plan. VRU vart leia av fylkesmannen. Fylkesmannen hadde i tillegg eitt medlem i VRU. Begge fylkeskommunane og kommunane var politisk representert i utvalet. Bergen kommune var representert med Byråd. Følgjande statlege etatar var representert i VRU: NVE Region Vest, Mattilsynet Regionkontor for Hordaland og Sogn og Fjordane, Fiskeridirektorarte Region Vest, Statens Vegvesen Region Vest, Kystverket Vest. Vassområdeutval I Nordåsvannet vassområde vart det oppretta eit vassområdeutval, kalla Nordåsvannet vassutval, og ei Referansegruppe. Hovudoppgåva til vassområdeutvalet var å utarbeide tiltaksanalysen for vassområdet. Vassutvalet vart sett saman ut frå kva problemstillingar ein finn i vassområdet. Bergen kommune hadde ei leiande rolle i utvalet, og VRM følgde opp arbeidet undervegs. Inndeling av vassregion Hordaland i vassområde Eit forslag til inndeling av vassregionen i 6 vassområde vart diskutert på det siste møtet i VRU i desember 2009, etter først å ha vore på høyring. Forslaget var utarbeidd av Fylkesmannen/VRM på oppdrag frå Direktoratet for naturforvalting. Ved inndelinga er det lagt vekt på regionrådsinndelinga. Nordåsvannet vassområde vil gå inn i eit større vassområde. Forslaget til inndeling, med kart, er lagt ut på som grunnlag for vidare oppfølging. Framdriftsplan Til møtet i VRU i desember 2009, hadde Fylkesmannen/VRM på oppdrag frå Direktoratet for naturforvalting, også utarbeidd eit forslag til framdriftsplan , men oppdraget vart annullert før møtet i VRU. Forenkla framdriftsplan , som følgjer av vassforskrifta, er vist nedanfor. 6

7 Prinsipielle vurderingar om organisering og detaljering av arbeid med forvaltingsplan VRM sitt viktigaste arbeid i 2010 er å byggje samarbeidsarena for gjennomføring av vassforskrifta, og få planprogrammet på høyring. God organisering er nøkkelen. Det tek tid å finne roller, byggje relasjonar og tillit. Alle involverte sektorar må ta ansvar og bidra. Samhandling vert mogeleg dersom det er felles forståing av kunnskapsgrunnlag, påverknader, tilstands- og problemskildring. Dette gir grunnlaget for ei felles vurdering av behov for tiltak. Presise bestillingar og tidsfristar frå VRM er viktig. Grunnlaget for gode regionale planar vert lagt lokalt, gjennom aktivisering av lokal kunnskap og lokale tiltaksforslag, og med kommunane som eit sentralt mynde, som kan leie arbeidet lokalt og ha eigarskap. Særleg har fast prosjektleiar/koordinator for arbeidet i vassområda gitt gode resultat. Organiseringa av arbeidet i vassregion Hordaland vert relativt enkel, sidan Hordaland er eigen vassregion. Mykje av VRM sitt arbeid skal skje i samarbeid med VRU, og på møte i VRU vil det ofte vere VRM si rolle å prøve å oppnå konsensus. Det gjeld t.d. ved inndeling i vassområde, utarbeiding av planprogram, utarbeiding av miljømål for den enkelte vassførekomst, utarbeiding av tiltaksprogram og utkast til forvaltingsplan. Men det er planmyndet som ordinært fastset planprogrammet, og det er berre fylkestinget som kan vedta forvaltingsplanen som regional plan. Inndeling av vassregionen i vassområde Ut frå ovanståande bør vassregionen delast inn i vassområde, og neppe meir enn 6 vassområde. Inndeling av vassregionen i vassområde er døme på sak til handsaming i VRU. Det påbyrja arbeidet med inndeling i 2009, kan danne grunnlag for utarbeiding av eit forslag frå VRM, til drøfting på det første møtet i VRU i år. Då Fylkesmannen var VRM og fylkesmannen var VRU-leiar, vart sakene utarbeidd administrativt og avgjort på VRU-møta. Organisering på vassregionnivå - VRU VRU må endrast som følgje av at Hordaland er blitt eigen vassregion, og ut frå at arbeidet framover vil omfatte alle kommunane, også delar av kommunar i nabofylke (Gulen, Vindafjord m.fl.). Det vert truleg 1-3 møte i VRU per år. Det er fastsett i vassforskrifta kven som skal vere representert i VRU. Det vert rekna som sjølvsagt at det vert politisk leiar av VRU. Fylkeskommunen bør truleg vere representert i VRU med ein representant i tillegg til VRU-leiar, ut frå ulike sektorområde (veg, kulturminne,...). Då Fylkesmannen var VRM, var han representert med ein representant i tillegg til fylkesmannen som var VRU-leiar. Føresett inndeling av vassregionen i vassområde, kan det som hovudregel kanskje vere tilstrekkeleg at det frå kvart vassområde møter ein representant for kommunane i vassområdet. Men alle kommunane som ønskjer, har rett å vere med i VRU. For å signalisere at gjennomføring av vassforskrifta er gitt høg prioritet bør representantar for kommunar og fylkeskommune i VRU vere på høgt politisk nivå, eller vere spesielt engasjerte politikarar. I og med at det vert lagt opp til relativt få møte i VRU, bør det etablerast eit Arbeidsutval under VRU. Ved samansetjing av VRU må likestillingslova 21 om representasjon av begge kjønn i alle offentlege utval m.v. overhaldast. Ei Referansegruppe med representantar for vedkomande rettshavarar og private og ålmenne brukarinteresser skal vere nært knytt til VRU. Organisering på vassområdenivå - Vassområdeutval Oppretting av vassområdeutval bør skje relativt raskt. Organisering i dei forskjellige vassområda kan bli noko ulik ut frå forskjellige utfordringar i dei enkelte vassområda. Ulike vassområde kan tenkjast å ha spesialkompetanse på enkelte tema (Vasskraft, framande artar, ). Hovudoppgåver for vassområda er skildra ovanfor. Det vert i tilfelle ei utfordring å skaffe finansiering til prosjekt-/prosessleiar i dei enkelte vassområda. 7

8 Temagrupper / Områdegrupper I tillegg til VRU og Vassområdeutval kan det tenkjast oppretta temagrupper eller områdegrupper for spesielle utfordringar, t.d. landbruk, avlaup, vasskraft, akvakultur/villaks, framande artar. Det kan også tenkjast oppretta områdegrupper for spesielle utfordringar, t.d. Hardangerfjorden, Osterfjorden, ytre kyst. Samarbeid med Fylkesmannen Det er føresett løpande kontakt og samarbeid (administrativt) med Fylkesmannen under gjennomføring av vassforskrifta. I første omgang må Fylkesmannen leggje fram ein framdriftsplan for karakteriseringsarbeidet og etter kvart orientere om framgangen i arbeidet, så alle sektorane kan medverke og vere orientert. Organisering internt i fylkeskommunen Administrativt For fylkeskommunar som er blitt VRM, må det påreknast minst ein heil stilling til arbeidet med planog prosessleiing. Arbeidet er lagt til Regionalavdelinga, Klima- og naturressursseksjonen. God prosessleiing vert viktig og krevjande. Politisk Fylkestinget oppnemner VRU-leiar og vara, og det vert føreslått å delegere til fylkesutvalet å vere VRM. Føresett inndeling i vassområde bør det oppnemnast ein fylkespolitikar som medlem i kvart vassområdeutval. Fylkeskommunen sine politiske representantar i VRU og vassområdeutval vil utgjere ei politisk gruppe på ca 8 personar. Truleg vil fastsetting av miljømål for den enkelte vassførekomst, samfunnsøkonomiske vurderingar ved tiltak, prioritering av tiltak og fristar for måloppnåing vere av spesiell politisk interesse. Og politisk påverknad vert nok viktig for å skaffe tilstrekkelege midlar til alle nødvendige tiltak. Det er eit spørsmål kor mykje som kan avgjerast på møta i VRU, i forhold til alternativet med handsaming i VRU før handsaming i fylkesutvalet (føresett delegert VRM mynde til fylkesutvalet). Tilråding Det er litt tidleg å ha svar på alle spørsmål omkring organisering og detaljering av arbeidet med forvaltingsplan. Det er spørsmål som VRM også skal finne ut av i samarbeid med VRU. Med føreslåtte tilråding om innstilling i saka vil VRU-møta bli leia av VRM, samt at saker som vert handsama i VRU kan leggjast fram for fylkesutvalet for vedtak, med unntak av endeleg vedtak av forvaltingsplan, som ikkje kan delegerast frå fylkestinget. Det vert elles vist til saksutgreiinga, der eit informasjonsmøte/konstitueringsmøte for oppretting av VRU er eit naturleg neste steg, der ein kan vone at VRU vert samd om ei inndeling av vassregionen i vassområde. 8

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Framlegg til HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Regional plan for vassforvalting i vassregion Hordaland (2016-2021) 24.09.2015 1 Forslag til Handlingsprogram for vassregion Hordaland 2016-2018 sendast på høyring

Detaljer

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn Prosjektplan Framlegg Vassområde Ytre Sogn 1. Bakgrunn Føreskrift om rammer for vassforvaltning (vassforskrifta) trådde i kraft 1.1.2007, som ei oppfølging av EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet).

Detaljer

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Reginal vassforvaltningsplan og tiltaksprogram Seminar Miljømål og tiltak i regulerte vassdrag 18. november 2014 Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Kunnskapsbasert forvaltning Økosystembasert

Detaljer

Regional plan for Vassregion Hordaland utsending på høyring

Regional plan for Vassregion Hordaland utsending på høyring REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/16408-1 Saksbehandlar: Sølve Dag Sondbø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 03.06.2014 Fylkesutvalet 19.06.2014 Regional plan for Vassregion

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011 Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Etter adresseliste Sakshandsamar: Merete Farstad E-post: Merete.Farstad@sfj.no Tlf: 57 65 62 67 Vår ref. Sak nr.: 10/5069-67 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

Forvaltningsplan for Nordåsvatnet -ein modell for alle vassdraga i fylket. Kjell Hegna VRM vassregion Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland

Forvaltningsplan for Nordåsvatnet -ein modell for alle vassdraga i fylket. Kjell Hegna VRM vassregion Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland Forvaltningsplan for Nordåsvatnet -ein modell for alle vassdraga i fylket Kjell Hegna VRM vassregion Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland Utkast til FK frå VRM/VRU: 1. september 2009 Vedtak FK: 13. oktober

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Kommunestyret Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2010/2834 Løpenr.: 20385/2016 Arkivkode: K54 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Dorthe Huitfeldt Vidare

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 07. mai 2010 201002550-3/712/JRAG

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 07. mai 2010 201002550-3/712/JRAG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 07. mai 2010 201002550-3/712/JRAG MØTEREFERAT Referat frå: Oppstartsmøte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 10/2533

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 10/2533 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 10/2533 Vassområde Indre Sogn organisering og finansiering Rådmannen si tilråding: 1. Luster styre sluttar seg til prinsippa i saka

Detaljer

Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling. Bakgrunn

Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling. Bakgrunn Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling Bakgrunn Gjeldande prosjektplan for Nordfjord vassområde skildrar bakgrunn for prosjektet, mål, organisering, arbeidsoppgåver,

Detaljer

HJELMELAND KOMMUNE Møtebok

HJELMELAND KOMMUNE Møtebok HJELMELAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utval Møtedato 192/12 Formannskapet 04.12.2012 Arkivkode Sakshandsamar Arkivsak/j.post 023 Torborg Kleppa 09/659 12/18263 VESENTLEGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL

Detaljer

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 www.vannportalen.no Kystfisker ved Sørøya, Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland vannområde. Foto: Tor Harry Bjørn Beskrivelse av

Detaljer

VEDTAK AV FORVALTINGSPLAN FOR VASSREGION VEST-VIKEN

VEDTAK AV FORVALTINGSPLAN FOR VASSREGION VEST-VIKEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Plan- og miljøseksjonen Arkivsak 200700592-40 Arkivnr. 731 Saksh. Ragnhildstveit, Jomar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.09.2009 12.10.2009-13.10.2009

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 2. Høringsutkast Høringsfrist: 19. august 30. september 2015 Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion

Detaljer

Status vassforskriftarbeidet i Hordaland

Status vassforskriftarbeidet i Hordaland Status vassforskriftarbeidet i Hordaland Sølve Sondbø seniorrågjevar Hordaland Fylkeskommune Sølve Sondbø, Vassregionmyndigheit Hordaland Formålet med direktivet (som omtalt i den norske forskrifta) Sikre

Detaljer

Dokumentasjon av karakteriseringsvurderingane. Kjell Hegna Fylkesmannen i Hordaland

Dokumentasjon av karakteriseringsvurderingane. Kjell Hegna Fylkesmannen i Hordaland Dokumentasjon av karakteriseringsvurderingane Kjell Hegna Fylkesmannen i Hordaland Kort sagt: Alle data inn i Vannmiljø (jfr. karakteriseringsveileder) Også veldig viktig å dokumentere ved å vise til fagrapportar

Detaljer

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge Anders Iversen, prosjektleder Norge-Finland Norge www.dirnat.no Vattenförvaltning i Norge Vannforskriften. Organisering i Norge. 1. og 2. syklus i Norge. Beslutninger.

Detaljer

Viktige utfordringar i Stryn vassområde

Viktige utfordringar i Stryn vassområde Viktige utfordringar i Stryn vassområde Innkomne uttaler Atle Kambestad VRM Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland Viktige utfordringar nemnt i høyringsdokument: Å redusere avrenninga frå landbruket og

Detaljer

VANN FRA FJELL TIL FJORD

VANN FRA FJELL TIL FJORD VANN FRA FJELL TIL FJORD REGIONAL PLAN FOR VASSREGION HORDALAND. Anne Mette Mydland Prosjektleder Vannområde Vest Grønn etat, Bergen kommune Foto: BKK VANNFOREKOMST: En avgrenset og betydelig mengde av

Detaljer

Vassregion Møre og Romsdal

Vassregion Møre og Romsdal Vassregion Møre og Romsdal Oppsummering av høyringsfråsegn til planprogram for forvaltningsplan 2016-2021. Planprogrammet vart lagt ut på offentleg høyring 15. desember 2010, med ein høyringsperiode på

Detaljer

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke

Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Vedtekter for nasjonalparkstyret for Jostedalsbreen nasjonalpark i Sogn og Fjordane fylke Departementet har med heimel i naturmangfaldlova 62 anna ledd og tredje punktum, jf kongeleg resolusjon av 4. juni

Detaljer

Forvaltingsplanen for Vannregion Vestlandet -høyringskonferanse Stryn vassområde. Gøsta Hagenlund Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Forvaltingsplanen for Vannregion Vestlandet -høyringskonferanse Stryn vassområde. Gøsta Hagenlund Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Forvaltingsplanen for Vannregion Vestlandet -høyringskonferanse Stryn vassområde Gøsta Hagenlund Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Vassregionar i Sør-Noreg Stryn vassområde og Nordåsvann vannområde Oldenvatnet

Detaljer

Kapittel 6 Organisering av arbeidet

Kapittel 6 Organisering av arbeidet Kapittel 6 Organisering av arbeidet Fylkestinget Fylkesrådet (Styringsgruppe) Vannregionutvalget (VRU) Referansegruppe Sekretariat For VRU og Arb. utvalg Arb. utvalg Regionale sektorer Lofoten Vesterålen

Detaljer

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Seminar om tiltaksanalyser og tiltaksmodulen 10. april 2013 Rådgiver Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ Vannregion Nordland

Detaljer

Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Dato 14/6399 06.05.2014. Referat Arbeidsutvalet Nordfjord vassområde 28.04.2014

Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Dato 14/6399 06.05.2014. Referat Arbeidsutvalet Nordfjord vassområde 28.04.2014 Nordfjord vassområde Arbeidsutvalet for Nordfjord vassområde Att: Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Dato 14/6399 06.05.2014 Referat Arbeidsutvalet Nordfjord vassområde 28.04.2014 Møtet fann stad på

Detaljer

Prosjektplan for Vassområde Vest

Prosjektplan for Vassområde Vest Prosjektplan for Vassområde Vest Bakgrunn Arbeidet med regionale forvaltningsplaner for vann er hjemlet i Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som er en verifisering av EUs rammedirektiv

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/1494 033 MAC 09.02.2012. Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/1494 033 MAC 09.02.2012. Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03. Høyanger kommune Miljø og næring Mottakarar jfr. vedlagde liste Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 11/387 12/19 033 MAC 09.02.2012 Innkalling til møte i vassområdeutvalet Ytre Sogn 01.03.2012

Detaljer

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Vinter 2012 Geir Taugbøl Det blir laget en plan for «ditt» vann Alle vannforekomster skal inngå i en forvaltningsplan under vanndirektivet Potensielt

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Møre og Romsdal. PLANPROGRAM 2007-2009 for utarbeiding av

Møre og Romsdal. PLANPROGRAM 2007-2009 for utarbeiding av Vassregion Møre og Romsdal PLANPROGRAM 2007-2009 for utarbeiding av Forvaltningsplan for ferskvatn, grunnvatn, brakkvatn og kystnært vatn for perioden 2010-2015 FORORD Er du interessert i korleis det står

Detaljer

Postboks 3563 / / 07367

Postboks 3563 / / 07367 Bø kommune Teknisk eining Buskerud Fylkeskommune U ) Iii: l Postboks 3563 / / 07367 3007DRAMMEN 7/O Dykkar ref: Vár ref: Saksbehandlar: Arkivkode: Dato: 2014/2367-2 14/43-127 DagOddvarMyrvang, 35059183

Detaljer

VRM og forventninger til arbeidet i VO

VRM og forventninger til arbeidet i VO VRM og forventninger til arbeidet i VO Nordland fylkeskommune Rådgiver/Lars Ekker 17.03.2011 19.03.2011 1 Innhold Generelt om roller og organisering Hvilke forventninger har vi til vannområdene og arbeidet

Detaljer

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Innkjøpsseksjonen Arkivsak 200901211-16 Arkivnr. 180.T40 Saksh. Marit, Høisæter Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 RETNINGSLINE FOR RESERVERTE KONTRAKTAR

Detaljer

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021 Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Vår dato: 22.12.2014 Vår ref.: 201001354-49 Arkiv: 322 Dykkar dato: 30.06.2014 Dykkar ref.: 2014/16490-5 Sakshandsamar: Siss-May Edvardsen 1 NVE sin uttale

Detaljer

UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND

UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND TYSVÆR KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Dato: 23.10.2014 Saksnr.: 2012/1832 Løpenr.: 30408/2014 Arkiv: M10 Sakshandsamar: Marlin Øvregård Løvås UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION

Detaljer

Planprogrammet

Planprogrammet Planprogrammet 2010-2015 Lars Ekker Rådgiver, enhet for plan og miljø 29.10.2010 s. 1 Foto: Crestock.com Innhold Hva er hensikten med planprogrammet? Hvem er målgruppen? Kravene til et godt planprogram

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/1538 VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN OG LEIRFJORD ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING Rådmannens innstilling: 1. Vannområdeutvalget

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING.

Detaljer

Melding om vedtak - Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-Viken 2016-2021 - høyringsuttale

Melding om vedtak - Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-Viken 2016-2021 - høyringsuttale Sentralarkivet Postboks 14 3661 Rjukan Buskerud Fylkeskommune Hauges gate 89 3019 Drammen Melding om vedtak - Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest-Viken 2016-2021 - høyringsuttale På side

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12.

SAKSFRAMLEGG. SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. Naturutvalet 26.11.2014 069/14 RLØ Kommunestyret 17.12. SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: FA-M16 Arkivsaksnr: 11/149 Løpenr: 14/6899 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.

Detaljer

Oppgåvedeling i Sogn og Fjordane

Oppgåvedeling i Sogn og Fjordane Saksprotokoll Organ: Fylkesutvalet Møtedato: 25.11.2015 Sak nr.: 15/11996-2 Internt l.nr. 51548/15 Sak: 135/15 Tittel: Oppgåvedeling i Sogn og Fjordane Behandling: Frå fylkesrådmannen låg det føre slik

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015. Arkiv: K1-033, K2 - K54

Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015. Arkiv: K1-033, K2 - K54 Årdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015 Sakshandsamar: Stine Mari Måren Elverhøi Arkiv: K1-033, K2 - K54 Arkivsaksnr. 12/815-15/690 Høyringsinnspel - Framlegg til

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021

NVE sin uttale til Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021 Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Vår dato: 25.02.2015 Vår ref.: 201006396-64 Arkiv: 322 Dykkar dato: 25.09.2014 Dykkar ref.: 14/5815-5 Sakshandsamar: Siss-May Edvardsen 1 NVE sin

Detaljer

VEDTAK AV REGIONAL PLAN FOR HARDANGERVIDDA 2011-2025

VEDTAK AV REGIONAL PLAN FOR HARDANGERVIDDA 2011-2025 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200702612-59 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Bakke, Tord, Bjørgo, Tore Saksgang Samferdselsutvalet Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Siv Kristin Berge SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID. Postboks 294 6701 MÅLØY. Vår referanse (oppgje ved svar) 13/5650 10.05.2013

Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID. Postboks 294 6701 MÅLØY. Vår referanse (oppgje ved svar) 13/5650 10.05.2013 Nordfjord vassområde Mottakarar: Eid kommune v/ rådmannen Vågsøy kommune v/ Rådmannen Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID Postboks 294 6701 MÅLØY Vår referanse (oppgje ved svar) Dato: 13/5650 10.05.2013 Finansiering

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Tiltaksplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2016

Tiltaksplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/9089-2 Saksbehandlar: Ragnhild Ravna Skjærvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 04.02.2016 Utval for opplæring og helse 10.02.2016 Tiltaksplan

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO. Vedr. Saknr Dokumentnr

Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO. Vedr. Saknr Dokumentnr Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 Skien Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Vedr. Saknr. 15-15956 Dokumentnr. 15-15956-6 På side 3 følger brev fra Telemark

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

- Organisering, prosess, framdrift

- Organisering, prosess, framdrift Fylkesmannen i Oppland Vannområde Mjøsa - Organisering, prosess, framdrift Odd Henning Stuen - daglig leder Vassdragsforbundet - Vassdragsforbundet ser dagens lys etter initiativ fra styringsgruppen

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteken av fylkestinget 18. oktober 2016 i FT-sak 41/16 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko-

Detaljer

Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint vatn?

Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint vatn? Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint vatn? v/seniorrådgjevar Lárus Thór Kristjánsson Planseksjonen Kyst- og havbruksavdelingen Fiskeridirektoratet Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

PLANPROGRAM 2010 15 for Forvaltningsplan for vatn 2016 2021.

PLANPROGRAM 2010 15 for Forvaltningsplan for vatn 2016 2021. Vassregion Hordaland PLANPROGRAM 2010 15 for Forvaltningsplan for vatn 2016 2021. Regional plan for vassdrag, grunnvatn, brakkvatn og kystnært vatn. Vedteke av fylkesutvalet 29.11.2011 Vassregionmyndigheit

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Årsrapport 2014 fra vannområdene i vannregion Vest-Viken Frist for rapportering til VRM. kopi til ansvarlig FK.

Årsrapport 2014 fra vannområdene i vannregion Vest-Viken Frist for rapportering til VRM. kopi til ansvarlig FK. Side 1 av 5 Årsrapport 2014 fra vannområdene i vannregion Vest-Viken Frist for rapportering til VRM. kopi til ansvarlig FK. Vannområde: Tokke-Vinje vassområde A. Litt om organiseringen og aktiviteten i

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK/LANDBRUK

GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK/LANDBRUK GLOPPEN KOMMUNE TEKNISK/LANDBRUK Bremanger kommune Postboks 104 6721 SVELGEN Att: Dykkar ref Vår ref (oppgje ved svar) Arkivopplysningar Dato 11/1356 10/1199-7 / / K54 / 16.02.2011 Innkalling til møte

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning Vannområde Hallingdal 19. juni 2009 Innledning Bakgrunn Organisering i Geografisk inndeling Vannområde Hallingdal 1 EUs vanndirektiv og vannforskriften EUs rammedirektiv for vann

Detaljer

Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 10/2264-2 Arkivnr.: K54 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION VEST - VIKEN

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Planleggar Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/24 1872/2014 / 141 SER / AARRAN 31.03.2014 MELDING OM VEDTAK Kommuneplan til 2020 - Arealdelen. Vurdering

Detaljer

Samarbeid om betre vassforvaltning

Samarbeid om betre vassforvaltning Dette utkastet til forvaltningsplan er utarbeidd av ei prosjektgruppe hos vassregionmyndigheita i vassregion Vestlandet (Fylkesmannen i Hordaland) med bidrag frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Stryn

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Vedtak av regional plan for vassforvalting i vassregion Vest-Viken med tiltaksprogram og handlingsprogram

Vedtak av regional plan for vassforvalting i vassregion Vest-Viken med tiltaksprogram og handlingsprogram Saksprotokoll Arkivsak-dok. 15/14997 Arkivkode Sakshandsamar Ingrid Strande Handsama av Møtedato Saknr 1 Fylkesutvalet 18.11.2015 140/15 2 Fylkestinget 09.12.2015 48/15 Vedtak av regional plan for vassforvalting

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

Sauda kommune. Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda

Sauda kommune. Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda Sauda kommune Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda 2015-2025 Sauda 04.06.2014 INNHALD 1. Om planprogrammet... 3 2. Føremålet med planenprosessen... 4 3. Nasjonale, regionale og kommunale

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR

HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201202564-2 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 25.04.2012 HØYRING OM NYE IT-STANDARDAR FOR OFFENTLEG SEKTOR SAMANDRAG

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE (2013-2015), VANNREGION FINNMARK. Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner.

PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE (2013-2015), VANNREGION FINNMARK. Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner. PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE (2013-2015), VANNREGION FINNMARK. Karasjok, Tana, Berlevåg og Gamvik kommuner. Forord Prosjektet Tana vannområde er et samarbeid mellom kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg

Detaljer

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgjevar: Rapportnamn: Kommunedelplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtestad: Selbjørn skule, møterom administrasjonsavdelinga Møtedato: 11.02.2014 Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf.

Detaljer

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken 1 Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest Viken 2016 2021 sendes på høring i perioden 1. juli 31. desember 2014. Planen består av fire dokumentpakker: 1. Regional plan for vannforvaltning

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

Etter vassforskrifta og plan- og bygningslova

Etter vassforskrifta og plan- og bygningslova Høyringsutgåve 2016-2021 Regional plan for vassregion Hordaland Etter vassforskrifta og plan- og bygningslova 1 Fråsegn sendast innan 31.12.2014 til: Hordaland fylkes, Pb. 7900, 5020 BERGEN E-post: hfk@hfk.no

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON:

FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: 331 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: UTKAST TIL FORSKRIFT OM RAMMER FOR VANNFORVALTNINGEN - GJENNOMFØRINGAV RAMMEDIREKTIVET FOR VANN I NORGE Forskriften foreslår to alternativer mht. inndeling av

Detaljer

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Alle er opptatt av vann: Drikkevann Fiske og friluftsliv Badevann

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

Granvin herad. Planprogram for kommunedelplan kulturminne i Granvin herad

Granvin herad. Planprogram for kommunedelplan kulturminne i Granvin herad Granvin herad Planprogram for kommunedelplan kulturminne i Granvin herad 2016 2026 1. INNLEIING Kulturminne og kulturmiljø er i dag rekna som fellesverdiar i samfunnet. Dei er kjelde til kunnskap, oppleving

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer