OM ORGANISERING AV ARBEIDET MED FORVALTINGSPLAN FOR VASSREGION HORDALAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OM ORGANISERING AV ARBEIDET MED FORVALTINGSPLAN FOR VASSREGION HORDALAND"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjon Arkivsak Arkivnr. 731 Saksh. Ragnhildstveit, Jomar Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato OM ORGANISERING AV ARBEIDET MED FORVALTINGSPLAN FOR VASSREGION HORDALAND SAMANDRAG Fylkeskommunen vart vassregionmynde i den nyoppretta vassregion Hordaland frå , jf. forvaltingsreforma og endring i vassforskrifta. Det vert her fremja ei prinsippsak om organisering og detaljering av arbeidet med forvaltingsplan for vassregionen, som fylkestinget har bedt om. Vassforskrifta er den norske innføringa av EU sitt vassdirektiv eit sentralt miljødirektiv som er banebrytande for norsk vassforvalting. Direktivet krev inndeling i vassregionar og utarbeiding av ein sektorovergripande forvaltingsplan i den enkelte vassregion, med rullering kvart 6. år. I tida vart det utarbeidd ein 1. generasjons forvaltingsplan , for utvalde vassområde. I tida skal det utarbeidast ein forvaltingsplan for heile vassregionen Forvaltingsplanen skal vedtakast som regional plan etter plan- og bygningslova, og leggjast fram for Kongen til godkjenning. Vassregionmyndet skal opprette og leie eit vassregionutval, og koordinere arbeidet med å gjennomføre vassforskrifta i vassregionen, i nært samarbeid med vassregionutvalet. Planprogrammet skal på høyring innan 2010, og organiseringa bør vere avklart før sommaren. Vassregionen skal delast inn i vassområde, kor mesteparten av det praktiske arbeidet føregår. Forslag frå Fylkesmannen til inndeling av vassregionen i 6 vassområde har vore på høyring. Fylkesmannen har også utarbeidd eit forslag til framdriftsplan Fylkesrådmannen ser det som viktig med politisk forankring av arbeidet. Det skal oppnemnast leiar for vassregionutvalet. Fylkesrådmannen rår også til at vassregionmyndet vert delegert til fylkesutvalet. Det bør deretter arrangerast eit informasjons-/konstitueringsmøte, der inndeling i vassområde og representasjon i vassregionutval og vassområdeutval vert hovudtema. Vassregionutvalet konstituerer seg sjølv, då utvalsleiar representerer vassregionmyndet. For oppgåver som vassregionmyndet etter vassforskrifta skal gjere i samarbeid med vassregionutvalet, som å utarbeide planprogram, er det

2 uavklart om handsaming i vassregionutvalet vil vere tilstrekkeleg for utsending på høyring, men planprogrammet må fastsetjast av planmyndet. Oppfølging av tiltaksprogrammet til 1. generasjons forvaltingsplan kan knytast opp til den årlege rulleringa av handlingsprogram som følgjer av plan- og bygningslova. Overføring av vassregionmyndet til fylkeskommunen inneber behov for minst eitt årsverk til plan- og prosessarbeid. Vassregionmyndet er ei koordinerande nøkkelrolle, og må difor prioriterast høgt. Det må arbeidast vidare med å få på plass organisering av arbeidet i vassregionen fram til planprogrammet skal på høyring innan utgangen av FORSLAG TIL INNSTILLING 1. Fylkestinget oppnemner til leiar av Vassregionutvalet, og som vara. 2. Fylkesutvalet er vassregionstyresmakt etter Forskrift om rammer for vannforvaltning. Paul M. Nilsen Jan Per Styve Uprenta vedlegg: Forskrift om endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen Forslag til inndeling av vassregion Hordaland: 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, : Bakgrunn Her vert fremja ei prinsippsak om organisering og detaljering av arbeidet med forvaltingsplan for vassregion Hordaland. Bakgrunnen er følgjande oversending frå fylkestinget (sak 49/09), då forvaltingsplan for vassregion Vestlandet vart vedteken: Fylkestinget viser til 1. generasjon forvaltningsplan for vassregion Vestlandet, basert på forskrift om rammer for vassforvaltninga den norske versjonen av EU sitt vassdirektiv. Fylkestinget ber om at fylkesrådmannen fremjar ei prinsippsak om framtidig organisering og detaljering av arbeidet med forvaltningsplan for vassregion Vestlandet, ref. at fylkeskommunen blir vassregionmyndigheit frå 1/ I forskrift om rammer for vassforvaltinga (vassforskrifta), med endringsforskrift fastsett og i kraft frå , vart det gjort nokre endringar. Rogaland vart skilt ut frå Vassregion Sør-Vest, og vassregion Vestlandet vart delt i to, med Sogn og Fjordane og Hordaland som eigne vassregionar, justert til naturgitte grenser. Etter vassforskrifta, skal planprogrammet for forvaltingsplanen på høyring innan utgangen av Der vil det stå nærare om organisering, då planprogrammet vil ha som mål å vise korleis styresmakter, organisasjonar og andre skal arbeide med vassforvaltinga framover. Organiseringa av arbeidet bør avklarast snarast råd i 2010, så ein tidleg kan kome i gang med arbeid lokalt for å bidra i oppbygginga av kunnskapsgrunnlag m.m. tidleg i planleggingsperioden. I tida skal det utarbeidast ein sektorovergripande forvaltingsplan for heile vassregionen for planperioden , samt at 1. generasjons forvaltingsplan (Nordåsvannet vassområde) skal følgjast opp. Vassforvaltinga skal gjennomførast slik at alle den gjeld skal kunne delta og påverke arbeidet. Då den norske vassforvaltinga i tillegg er så fragmentert, vert det ei heller omfattande organisering. Vassregionmyndet (VRM) skal koordinere arbeidet med å gjennomføre oppgåvene som følgjer av forskrifta etter tidsfristane som er gitt. Dette skal skje i nært samarbeid med vassregionutvalet (VRU). VRM skal opprette og leie VRU (jf. forskrifta 22). VRU skal vere samansett av representantar for VRM og andre fylkeskommunar, fylkesmannsembete, andre sektormynde og kommunar. Representantar for vedkomande rettshavarar og private og ålmenne brukarinteresser skal vere nært knytt til VRU gjennom ei referansegruppe. VRM kan, i samarbeid med VRU der det er føremålstenleg, dele heile eller delar av vassregionen i vassområde. Bakgrunnsstoff for vurderingar Når fylkeskommunen er blitt VRM, er det naturleg å tenkje på korleis vi skal gjere dette på vår måte, innafor dei rammene som gjeld. Difor først om rammer m.m. Om regelverket Vassforskrifta inneheld spesielle føresegner for planlegging av vassforvaltinga, som kjem i tillegg til plan- og bygningslova sine alminnelege føresegner for regional planlegging. Om EUs rammedirektiv for vatn (vassdirektivet) Vassdirektivet er eit svært sentralt miljødirektiv, og banebrytande for europeisk vassforvalting. Bak vassdirektivet ligg det ei forståing av at innbyggarane må ta vare på vassressursane på betre vis for framtidige generasjonar. Hovudmålet er å sikre god miljøtilstand i vassdrag, grunnvatn og kystvatn gjennom ei heilskapleg og sektorovergripande vassforvaltning. For å nå dette målet vil medverknad frå innbyggjarar og grupper vere viktig. 3

4 Vassdirektivet krev inndeling i vassregionar, og (synkronisert) utarbeiding av forvaltingsplanar i den enkelte vassregion, med rullering kvart 6. år. Som illustrert på figur 1, skal det først gjerast eit fagleg arbeid for å kartleggje miljøtilstanden i alle vassførekomstane i vassregionen. Det gir grunnlag for å utarbeide forvaltingsplan og tiltaksprogram, gjennomføre tiltak, og overvake om tiltaka verkar. Miljøtilstand Notilstand (klassifisering) Risikovurdering (karakterisering) Overvaking Verkar tiltaka? Trendar (klima m.m.) Rullerast kvart 6. år Forvaltingsplanar med tiltaksprogram Miljøtiltak Gjennomføring Figur 1: Sjå tekst for forklaring. Om forvaltingsplanen Vassforvaltingsplanen skil seg frå andre regionale planar fordi gjennomføringa er ei forplikting den norske stat har påteke seg gjennom EØS-avtalen. Staten er forplikta både i forhold til miljømål, tiltak, prosess og tidsfristar. Forvaltingsplanen skal vedtakast som regional plan etter plan- og bygningslova. VRM oversender utkastet til forvaltingsplan for vassregionen til vedkomande fylkeskommunar. Planen skal vedtakast i de fylkesting hvis område blir berørt ( 29). Forvaltingsplanen skal leggjast fram for Kongen til godkjenning, jf. plan- og bygningslova 8-1. Godkjente forvaltingsplanar skal leggjast til grunn for regionale organ si verksemd og for kommunal og statleg planlegging og verksemd i vassregionen, jf. plan- og bygningslova 8-2. Forvaltingsplanen er den samla planen for forvaltinga av vassførekomstane i ein vassregion. Den gjev eit samandrag av karakterisering (tilstand i høve til miljømål), overvaking, målformuleringar og tiltaksanalysar og prioriteringar, og korleis medverknad og informasjon vert ivareteken i prosessen. Alt som vassdirektivet etterspør, skal vere samla og gjort tilgjengeleg gjennom forvaltingsplanen. Det er gitt føring på at ein forvaltingsplan ikkje skal ha eit slikt detaljeringsnivå at skjønsrommet for sektorstyresmakter i forhold til det enkelte tiltak vert vesentleg redusert (jf. St.prp. nr 75 ( ) om samtykke til godkjenning til innlemming av vassdirektivet i EØS-avtalen). Om tiltaksprogrammet Vassforskrifta ( 25) seier kva typar av tiltak som skal inn i tiltaksprogrammet. Sektormynde, fylkeskommunar og kommunar har innafor sine ansvarsområde ansvar for å utgreie forslag til tiltak, samt å utgreie premissane for fastsetting av miljømål ( 22). Vedtak om gjennomføring av enkelttiltak som inngår i tiltaksprogrammet skal treffast av ansvarleg mynde etter relevant lovgjeving ( 25). Tiltaka skal vere operative seinast tre år etter at tiltaksprogrammet er vedteke. Om oppgåvefordeling (VRM, Fylkesmannen, Regionale sektorar, Kommunar) VRM si viktigaste oppgåve er å vere plan- og prosessleiar, samt å samordne utarbeiding og gjennomføring av sektorovergripande, regionale vassforvaltingsplanar i vassregionen. VRM har ansvaret for å koordinere arbeidet med å gjennomføre oppgåvene som følgjer av vassforskrifta i samsvar med dei kvalitetskrav og tidsfristar som er gitt. Ei viktig oppgåve er å leie og samordne VRU. VRM vert ansvarleg for å rettleie på planprosessar og rapportere til Direktoratet for naturforvalting/miljøverndepartementet. VRM er såleis eit koordinerande mynde, (med planprosessog bestillarkompetanse). Då vassdirektivet er eit miljødirektiv, er det føresett eit tett samarbeid 4

5 mellom VRM som plan- og prosessleiar og Fylkesmannen som miljøfagleg mynde om utarbeiding og gjennomføring av dei regionale vassforvaltingsplanane. Fylkesmannen vil framleis vere det sentrale, utførande mynde og premissleverandør i forhold til dei tunge miljøfaglege oppgåvene, som å leie arbeidet med karakterisering, overvaking og klassifisering av miljøtilstand vere miljøfagleg rådgjevar til dei andre involverte sektorane vere sektormynde (avlaup, avfall, biomangfald, landbruk, ) Regionale sektorar har fagkompetanse innan sin sektor. Kommunane har fagkompetanse innafor sine sektorområde og på plan- og bygningslov planprosess lokalt/interkommunalt. Statleg forventningsbrev for 2010 om behovet for statleg samordning I forventningsbrevet frå Miljøverndepartementet til fylkeskommunane i 2010 i tilknyting til nye oppgåver på miljøområdet, er det innleia med følgjande nasjonalt mål for oppfølging av vassforskrifta: For å nå de kjemiske og økologiske målene i vannforvaltningforskriften skal det med utgangspunkt i vannregionene utarbeides helhetlige og økosystembaserte forvaltningsplaner med tiltaksprogram for minst ett vannområde i hver vannregion i 2009 og for alle vannområdene i landet innen Direktoratet for naturforvalting vil som koordinerande direktorat for gjennomføring av vassforskrifta ha dialog med fylkeskommunane om kva opplæring, råd, rettleiing og føringar som er nødvendig for å kunne nå måla. Fylkeskommunane si erfaring og kompetanse i regionalt planarbeid vil vere eit svært viktig grunnlag i arbeidet. VRM VRM si rolle vil i stor grad vert å gje tydelege bestillingar til dei enkelte sektorane for kva dei skal bidra med i kvar fase, og leggje til rette for å oppnå semje om ei sektorovergripande felles tilstandsskildring, miljømål og tiltaksprogram. VRM har det overordna ansvaret for å leggje til rette for arbeidet i vassområda gjennom å gje rammer og rettleiing for planarbeidet. Det er viktig at det miljøfaglege forarbeidet startar opp så snart som råd i 2010, og jamleg rapportering til VRU om forarbeidet vil vere viktig for å få etablert ei felles sektorovergripande forståing av miljøtilstanden og dei ulike sektorane si innverknad på vassmiljøet. I brevet er det rådd til at VRM legg opp til ein årleg statusrapport om gjennomføringa av forvaltingsplan med tiltaksprogram i VRU. Det vert forventa at VRM samanstiller bidraga frå medlemmene i VRU til ein samla statusrapport til fylkestinget med kopi til direktoratsgruppa og Miljøverndepartementet. Ei slik årleg rapportering kan knytast opp til den årlege gjennomgangen av handlingsprogram som følgjer av plan- og bygningslova. I 2013 skal det lagast ein midtvegs-rapport av bl.a. framdrifta for tiltaksgjennomføring som grunnlag for rapportering til EFTAs overvakingsorgan ESA. VRM må sørgje for at forvaltingsplanen vert gjennomført. VRM skal drifte dei regionale sidene på Inndeling i vassområde generelle erfaringar og tilrådingar Erfaringar frå arbeidet med 1. generasjons forvaltingsplanar har vore tema på fleire samlingar, (som nasjonal høyringskonferanse i mai 2009, samling på Direktoratet for naturforvalting hausten 2009, og i slutten av januar 2010, sistnemnde der bl.a. organisering av vassområde og planprogram var tema). Ut i frå erfaringar så langt, er den generelle (statlege) tilrådinga at den enkelte vassregion bør inndelast i vassområde, der vassområda med kommunane i ei sentral rolle får i hovudoppgåve å utarbeide ein sektorovergripande tiltaksanalyse i det enkelte vassområde. Ved ei slik organisering vil det vere lagt til rette for aktivisering av lokal kunnskap og lokale tiltaksforslag, kommunane vil leie arbeidet 5

6 lokalt og få eigarskap til tiltaksanalysen. Spesielt er det gjort gode erfaringar i vassområde som har hatt ein prosjektleiar eller fast kontaktperson for arbeidet lokalt, (slik som i Nordåsvannet vassområde i Bergen kommune). Gjennom oppdeling av vassregionen i vassområde, vil mesteparten av det praktiske arbeidet føregå i vassområda, og arbeidet i vassområda vil leggje grunnlaget for den regionale planen. (Til dømes vart alle tiltaka i tiltaksanalysen i Nordåsvannet vassområde (53 tiltak) tekne inn i tiltaksprogrammet for vassregionen.) Finansiering I tillegg til rammeoverføringa til fylkeskommunane for alle nye oppgåver som følgjer av regionreforma (i alt 117 mill. kr), vil kvar fylkeskommune som er VRM få overført plan- og prosesspengar på til kr for I 2011 vil det kanskje bli overført midlar til VRM for å kunne finansiere inntil 1/3 stilling til prosjektleiing i dei enkelte vassområda. Organisering og inndeling i vassområde Status VRU VRU Vestlandet vart konstituert på oppstartsmøte , og hadde i alt 3 møte før VRM oversendte utkast til forvaltingsplan for vassregionen til fylkeskommunane for vedtak som regional plan. VRU vart leia av fylkesmannen. Fylkesmannen hadde i tillegg eitt medlem i VRU. Begge fylkeskommunane og kommunane var politisk representert i utvalet. Bergen kommune var representert med Byråd. Følgjande statlege etatar var representert i VRU: NVE Region Vest, Mattilsynet Regionkontor for Hordaland og Sogn og Fjordane, Fiskeridirektorarte Region Vest, Statens Vegvesen Region Vest, Kystverket Vest. Vassområdeutval I Nordåsvannet vassområde vart det oppretta eit vassområdeutval, kalla Nordåsvannet vassutval, og ei Referansegruppe. Hovudoppgåva til vassområdeutvalet var å utarbeide tiltaksanalysen for vassområdet. Vassutvalet vart sett saman ut frå kva problemstillingar ein finn i vassområdet. Bergen kommune hadde ei leiande rolle i utvalet, og VRM følgde opp arbeidet undervegs. Inndeling av vassregion Hordaland i vassområde Eit forslag til inndeling av vassregionen i 6 vassområde vart diskutert på det siste møtet i VRU i desember 2009, etter først å ha vore på høyring. Forslaget var utarbeidd av Fylkesmannen/VRM på oppdrag frå Direktoratet for naturforvalting. Ved inndelinga er det lagt vekt på regionrådsinndelinga. Nordåsvannet vassområde vil gå inn i eit større vassområde. Forslaget til inndeling, med kart, er lagt ut på som grunnlag for vidare oppfølging. Framdriftsplan Til møtet i VRU i desember 2009, hadde Fylkesmannen/VRM på oppdrag frå Direktoratet for naturforvalting, også utarbeidd eit forslag til framdriftsplan , men oppdraget vart annullert før møtet i VRU. Forenkla framdriftsplan , som følgjer av vassforskrifta, er vist nedanfor. 6

7 Prinsipielle vurderingar om organisering og detaljering av arbeid med forvaltingsplan VRM sitt viktigaste arbeid i 2010 er å byggje samarbeidsarena for gjennomføring av vassforskrifta, og få planprogrammet på høyring. God organisering er nøkkelen. Det tek tid å finne roller, byggje relasjonar og tillit. Alle involverte sektorar må ta ansvar og bidra. Samhandling vert mogeleg dersom det er felles forståing av kunnskapsgrunnlag, påverknader, tilstands- og problemskildring. Dette gir grunnlaget for ei felles vurdering av behov for tiltak. Presise bestillingar og tidsfristar frå VRM er viktig. Grunnlaget for gode regionale planar vert lagt lokalt, gjennom aktivisering av lokal kunnskap og lokale tiltaksforslag, og med kommunane som eit sentralt mynde, som kan leie arbeidet lokalt og ha eigarskap. Særleg har fast prosjektleiar/koordinator for arbeidet i vassområda gitt gode resultat. Organiseringa av arbeidet i vassregion Hordaland vert relativt enkel, sidan Hordaland er eigen vassregion. Mykje av VRM sitt arbeid skal skje i samarbeid med VRU, og på møte i VRU vil det ofte vere VRM si rolle å prøve å oppnå konsensus. Det gjeld t.d. ved inndeling i vassområde, utarbeiding av planprogram, utarbeiding av miljømål for den enkelte vassførekomst, utarbeiding av tiltaksprogram og utkast til forvaltingsplan. Men det er planmyndet som ordinært fastset planprogrammet, og det er berre fylkestinget som kan vedta forvaltingsplanen som regional plan. Inndeling av vassregionen i vassområde Ut frå ovanståande bør vassregionen delast inn i vassområde, og neppe meir enn 6 vassområde. Inndeling av vassregionen i vassområde er døme på sak til handsaming i VRU. Det påbyrja arbeidet med inndeling i 2009, kan danne grunnlag for utarbeiding av eit forslag frå VRM, til drøfting på det første møtet i VRU i år. Då Fylkesmannen var VRM og fylkesmannen var VRU-leiar, vart sakene utarbeidd administrativt og avgjort på VRU-møta. Organisering på vassregionnivå - VRU VRU må endrast som følgje av at Hordaland er blitt eigen vassregion, og ut frå at arbeidet framover vil omfatte alle kommunane, også delar av kommunar i nabofylke (Gulen, Vindafjord m.fl.). Det vert truleg 1-3 møte i VRU per år. Det er fastsett i vassforskrifta kven som skal vere representert i VRU. Det vert rekna som sjølvsagt at det vert politisk leiar av VRU. Fylkeskommunen bør truleg vere representert i VRU med ein representant i tillegg til VRU-leiar, ut frå ulike sektorområde (veg, kulturminne,...). Då Fylkesmannen var VRM, var han representert med ein representant i tillegg til fylkesmannen som var VRU-leiar. Føresett inndeling av vassregionen i vassområde, kan det som hovudregel kanskje vere tilstrekkeleg at det frå kvart vassområde møter ein representant for kommunane i vassområdet. Men alle kommunane som ønskjer, har rett å vere med i VRU. For å signalisere at gjennomføring av vassforskrifta er gitt høg prioritet bør representantar for kommunar og fylkeskommune i VRU vere på høgt politisk nivå, eller vere spesielt engasjerte politikarar. I og med at det vert lagt opp til relativt få møte i VRU, bør det etablerast eit Arbeidsutval under VRU. Ved samansetjing av VRU må likestillingslova 21 om representasjon av begge kjønn i alle offentlege utval m.v. overhaldast. Ei Referansegruppe med representantar for vedkomande rettshavarar og private og ålmenne brukarinteresser skal vere nært knytt til VRU. Organisering på vassområdenivå - Vassområdeutval Oppretting av vassområdeutval bør skje relativt raskt. Organisering i dei forskjellige vassområda kan bli noko ulik ut frå forskjellige utfordringar i dei enkelte vassområda. Ulike vassområde kan tenkjast å ha spesialkompetanse på enkelte tema (Vasskraft, framande artar, ). Hovudoppgåver for vassområda er skildra ovanfor. Det vert i tilfelle ei utfordring å skaffe finansiering til prosjekt-/prosessleiar i dei enkelte vassområda. 7

8 Temagrupper / Områdegrupper I tillegg til VRU og Vassområdeutval kan det tenkjast oppretta temagrupper eller områdegrupper for spesielle utfordringar, t.d. landbruk, avlaup, vasskraft, akvakultur/villaks, framande artar. Det kan også tenkjast oppretta områdegrupper for spesielle utfordringar, t.d. Hardangerfjorden, Osterfjorden, ytre kyst. Samarbeid med Fylkesmannen Det er føresett løpande kontakt og samarbeid (administrativt) med Fylkesmannen under gjennomføring av vassforskrifta. I første omgang må Fylkesmannen leggje fram ein framdriftsplan for karakteriseringsarbeidet og etter kvart orientere om framgangen i arbeidet, så alle sektorane kan medverke og vere orientert. Organisering internt i fylkeskommunen Administrativt For fylkeskommunar som er blitt VRM, må det påreknast minst ein heil stilling til arbeidet med planog prosessleiing. Arbeidet er lagt til Regionalavdelinga, Klima- og naturressursseksjonen. God prosessleiing vert viktig og krevjande. Politisk Fylkestinget oppnemner VRU-leiar og vara, og det vert føreslått å delegere til fylkesutvalet å vere VRM. Føresett inndeling i vassområde bør det oppnemnast ein fylkespolitikar som medlem i kvart vassområdeutval. Fylkeskommunen sine politiske representantar i VRU og vassområdeutval vil utgjere ei politisk gruppe på ca 8 personar. Truleg vil fastsetting av miljømål for den enkelte vassførekomst, samfunnsøkonomiske vurderingar ved tiltak, prioritering av tiltak og fristar for måloppnåing vere av spesiell politisk interesse. Og politisk påverknad vert nok viktig for å skaffe tilstrekkelege midlar til alle nødvendige tiltak. Det er eit spørsmål kor mykje som kan avgjerast på møta i VRU, i forhold til alternativet med handsaming i VRU før handsaming i fylkesutvalet (føresett delegert VRM mynde til fylkesutvalet). Tilråding Det er litt tidleg å ha svar på alle spørsmål omkring organisering og detaljering av arbeidet med forvaltingsplan. Det er spørsmål som VRM også skal finne ut av i samarbeid med VRU. Med føreslåtte tilråding om innstilling i saka vil VRU-møta bli leia av VRM, samt at saker som vert handsama i VRU kan leggjast fram for fylkesutvalet for vedtak, med unntak av endeleg vedtak av forvaltingsplan, som ikkje kan delegerast frå fylkestinget. Det vert elles vist til saksutgreiinga, der eit informasjonsmøte/konstitueringsmøte for oppretting av VRU er eit naturleg neste steg, der ein kan vone at VRU vert samd om ei inndeling av vassregionen i vassområde. 8

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 6-8 Regional plan for vassforvaltning i Sogn og Fjordane vassregion (6-) www.vannportalen.no/sognogfjordane Handlingsprogram 6-8 til Regional plan for vassforvaltning 6- Sogn og Fjordane

Detaljer

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet

Regional plan for vassforvaltning. Vassforskrifta og organisering av arbeidet Regional plan for vassforvaltning Vassforskrifta og organisering av arbeidet Innhald Mål med arbeidet etter vassforskrifta Planprosessen Regional plan for vassforvaltning Tiltaksprogram Organisering Målet

Detaljer

Handlingsprogram 2016 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion

Handlingsprogram 2016 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion Handlingsprogram 2016 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion 2016-2021 Beskriving av plan Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion 2016-2021 skal vedtakast

Detaljer

3) Vassområdeutvala kjem med innspel om viktige utfordringar og prioriteringar i vassområdet til dokumentet Vesentlege vassforvaltningsspørsmål

3) Vassområdeutvala kjem med innspel om viktige utfordringar og prioriteringar i vassområdet til dokumentet Vesentlege vassforvaltningsspørsmål Saker til behandling Framlegg til vedtak: 1) Arbeidsutvalet til Sogn og Fjordane vassregionutval får mandat til å utarbeide framlegg til planprogram og dokumentet vesentlege vassforvaltningsspørsmål for

Detaljer

Forslag til endringar i naturmangfaldslova og vassforskrifta. Endringsforslag datert Framlegg frå KLD og OED

Forslag til endringar i naturmangfaldslova og vassforskrifta. Endringsforslag datert Framlegg frå KLD og OED Forslag til endringar i naturmangfaldslova og vassforskrifta Endringsforslag datert 5.10.2017 Framlegg frå KLD og OED Forslag til ny vassforskrift Vassforvaltningsplanen skal ikkje vedtakast som ein regional

Detaljer

Framlegg til Handlingsprogram

Framlegg til Handlingsprogram Høyringsutgåve Framlegg til Handlingsprogram 2016-2018 Regional plan for vassforvaltning i Sogn og Fjordane vassregion (2016-2021) Høyringsperiode: 1. september 15. oktober 2015 www.vannportalen.no/sognogfjordane

Detaljer

UTTALE TIL ENDRING I FORSKRIFT OM RAMMER FOR VASSFORVALTINGA

UTTALE TIL ENDRING I FORSKRIFT OM RAMMER FOR VASSFORVALTINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Plan- og miljøseksjonen Arkivsak 200906944-4 Arkivnr. 731 Saksh. Ragnhildstveit, Jomar Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.09.2009

Detaljer

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn Prosjektplan Framlegg Vassområde Ytre Sogn 1. Bakgrunn Føreskrift om rammer for vassforvaltning (vassføreskrifta) trådde i kraft 1.1.2007, som ei oppfølging av EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet).

Detaljer

Regional plan for vassregion Hordaland utsending på 2. gongs avgrensa høyring

Regional plan for vassregion Hordaland utsending på 2. gongs avgrensa høyring REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/16490-70 Saksbehandlar: Sølve Dag Sondbø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2015 Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021 utsending

Detaljer

Innkalling til møte i Hordaland Vassregionutval fredag 24. april 2015

Innkalling til møte i Hordaland Vassregionutval fredag 24. april 2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Til Hordaland Vassregionutval Innkalling til møte i Hordaland Vassregionutval fredag 24. april 2015 Dato: Fredag 24. april Kl 10.00-14.00

Detaljer

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier 2010 Framdriftsplan og suksesskriterier Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 27. januar 2010. Målet er godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

PROSJEKTPLAN SUNNFJORD VASSOMRÅDE

PROSJEKTPLAN SUNNFJORD VASSOMRÅDE PROSJEKTPLAN SUNNFJORD VASSOMRÅDE 2016 2021 28.1.15 Innleiing: Prosjektplanen skal vise organisering og finansiering av Sunnfjord vassområde, samt framdriftsplan og ei oversikt av arbeidet som skal utførast.

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018

HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Framlegg til HANDLINGSPROGRAM 2016 2018 Regional plan for vassforvalting i vassregion Hordaland (2016-2021) 24.09.2015 1 Forslag til Handlingsprogram for vassregion Hordaland 2016-2018 sendast på høyring

Detaljer

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn Prosjektplan Framlegg Vassområde Ytre Sogn 1. Bakgrunn Føreskrift om rammer for vassforvaltning (vassforskrifta) trådde i kraft 1.1.2007, som ei oppfølging av EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet).

Detaljer

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Reginal vassforvaltningsplan og tiltaksprogram Seminar Miljømål og tiltak i regulerte vassdrag 18. november 2014 Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Kunnskapsbasert forvaltning Økosystembasert

Detaljer

FORVALTINGSPLAN FOR VASSREGION VESTLANDET HØYRING

FORVALTINGSPLAN FOR VASSREGION VESTLANDET HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Plan- og miljøseksjonen Arkivsak 200807402-10 Arkivnr. 731 Saksh. Ragnhildstveit, Jomar Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.06.2009 FORVALTINGSPLAN

Detaljer

Vassregion Sogn og Fjordane

Vassregion Sogn og Fjordane 1 Vassregion Sogn og Fjordane Referat Møte i arbeidsutvalet (AU) Leikanger, 29.mars 2011 Deltakarar på møte i AU 29.3.11 Vassregion Sogn og Fjordane Namn E-post Jernbaneverket Eversley Warren Sylvester

Detaljer

PROSJEKTPLAN NORDFJORD VASSOMRÅDE

PROSJEKTPLAN NORDFJORD VASSOMRÅDE PROSJEKTPLAN NORDFJORD VASSOMRÅDE 2016 2021 22.01.2015 Innleiing: Prosjektplanen skal vise organisering og finansiering av Nordfjord vassområde, samt framdriftsplan og ei oversikt av arbeidet som skal

Detaljer

Regional plan for Vassregion Hordaland utsending på høyring

Regional plan for Vassregion Hordaland utsending på høyring REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/16408-1 Saksbehandlar: Sølve Dag Sondbø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 03.06.2014 Fylkesutvalet 19.06.2014 Regional plan for Vassregion

Detaljer

Sak Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling

Sak Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling Sak 1 2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling Bakgrunn Gjeldande prosjektplan for Ytre Sogn vassområde skildrar bakgrunn for prosjektet, mål, organisering, arbeidsoppgåver,

Detaljer

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201103659-3 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Engum, Hans-Christian, Taule, Eva Katrine R. Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 10.11.2011 OPPSTART OG

Detaljer

PROSJEKTPLAN VASSOMRÅDE SUNNFJORD

PROSJEKTPLAN VASSOMRÅDE SUNNFJORD PROSJEKTPLAN VASSOMRÅDE SUNNFJORD Innleiing: Vassregion Sogn og Fjordane er ein av 11 vassregionar i Noreg, og Sogn og Fjordane fylkeskommune (Vassregionmynde) har starta arbeidet med forvaltningsplan

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011

Innkalling til møte i arbeidsutvalet for Vassregion Sogn og Fjordane 25. august 2011 Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Etter adresseliste Sakshandsamar: Merete Farstad E-post: Merete.Farstad@sfj.no Tlf: 57 65 62 67 Vår ref. Sak nr.: 10/5069-67 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

Vurdering av tilstanden i alle vassdrag, fjorden og langs kysten

Vurdering av tilstanden i alle vassdrag, fjorden og langs kysten Vurdering av tilstanden i alle vassdrag, fjorden og langs kysten John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Oppstartsmøte Vassområde Ytre Sogn 11.02.11 Fylkesmannen sine oppgåver Karakterisering Klassifisering

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Til Hordaland Vassregionutval Innkalling til møte i Hordaland Vassregionutval 6. oktober 2015 Dato: Tirsdag 6. oktober Kl 13.00-15.35

Detaljer

Regional plan for vassregion Vest-Viken

Regional plan for vassregion Vest-Viken REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/16551-5 Saksbehandlar: Sølve Dag Sondbø Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2015 Fylkestinget 08.12.2015 Regional plan for vassregion Vest-Viken

Detaljer

Program Møte i arbeidsutvalet 15. februar 2012

Program Møte i arbeidsutvalet 15. februar 2012 Program Møte i arbeidsutvalet 15. februar 2012 Dato Tema førebels agenda Etat Informasjon frå fylkeskommunen 1/12 Samansetnad av vassregionutvalet - skeiv kjønnsballanse 2/12 Samansetnad av arbeidsutvalet

Detaljer

PROSJEKTPLAN

PROSJEKTPLAN PROSJEKTPLAN 2016 2021 INDRE SOGN VASSOMRÅDE og YTRE SOGN VASSOMRÅDE Innleiing Prosjektplanen skal vise organisering og finansiering av dei to vassområda i Sognefjorden, Indre Sogn og Ytre Sogn vassområde,

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - roller og ansvar - Anders Iversen 4. april 2011 Vannet renner på tvers av. Fylkesgrenser (11 vannregioner) Kommunegrenser (105 vannområder) Sektormyndigheters

Detaljer

Screeningsprosess innspel til forbetringar Prosess i Sogn og Fjordane. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: NVE Foto:

Screeningsprosess innspel til forbetringar Prosess i Sogn og Fjordane. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: NVE Foto: Screeningsprosess innspel til forbetringar Prosess i Sogn og Fjordane Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: NVE Foto: Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Vassdragsseminar 2013, Oslo

Detaljer

Jamfør prosjektplanen for Nordfjord vassområde (vedlagt), avsnitt 3.2:

Jamfør prosjektplanen for Nordfjord vassområde (vedlagt), avsnitt 3.2: MØTE I NORDFJORD VASSOMRÅDEUTVAL Tid: fredag 22. april kl 10.00 (11:00) 14.00 Stad: Sandane, kommunestyresalen 10:00 10:50 vil vassregionstyresmakten v/ Merete Farstad gi ei innføring i vassforvaltning

Detaljer

Gruppearbeid organisering, gruppe 2. Arbeidsmetode for gruppearbeida. Sogn og Fjordane vassregionutval, 3. oktober 2017

Gruppearbeid organisering, gruppe 2. Arbeidsmetode for gruppearbeida. Sogn og Fjordane vassregionutval, 3. oktober 2017 Sogn og Fjordane vassregionutval, 3. oktober 2017 Gruppearbeid organisering, gruppe 2 Arbeidsmetode for gruppearbeida Gruppeleiar styrar arbeidet og diskusjonane. Gruppa vel ein sekretær som noterer det

Detaljer

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.04.2014 25156/2014 Håkon Slutaas Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 06.05.2014 Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Kommunestyret Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2010/2834 Løpenr.: 20385/2016 Arkivkode: K54 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Dorthe Huitfeldt Vidare

Detaljer

Forvaltningsplan for Nordåsvatnet -ein modell for alle vassdraga i fylket. Kjell Hegna VRM vassregion Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland

Forvaltningsplan for Nordåsvatnet -ein modell for alle vassdraga i fylket. Kjell Hegna VRM vassregion Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland Forvaltningsplan for Nordåsvatnet -ein modell for alle vassdraga i fylket Kjell Hegna VRM vassregion Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland Utkast til FK frå VRM/VRU: 1. september 2009 Vedtak FK: 13. oktober

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging Kerry Agustsson Innhold Planlegging vs. Planlaging Planprosessen Utarbeidelse av regional plan - samarbeidsarenaer Status og virkning

Detaljer

Høyringsuttale til forslag til endringar i vassforskrifta og naturmangfaldlova

Høyringsuttale til forslag til endringar i vassforskrifta og naturmangfaldlova Sakshandsamar, telefon Anniken Friis, 5557 2313 Kjell Hegna, 5557 2321 Vår dato 11.01.2018 Dykkar dato 05.10.2017 Vår referanse 2017/12091 461.0 Dykkar referanse 12/3974 Klima- og miljødepartementet Postboks

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 07. mai 2010 201002550-3/712/JRAG

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 07. mai 2010 201002550-3/712/JRAG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 07. mai 2010 201002550-3/712/JRAG MØTEREFERAT Referat frå: Oppstartsmøte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 10/2533

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 10/2533 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Steinulf Skjerdal Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 10/2533 Vassområde Indre Sogn organisering og finansiering Rådmannen si tilråding: 1. Luster styre sluttar seg til prinsippa i saka

Detaljer

den nye fta 7 kommunar 4 randkommunar 5110 km2 59 innsjøer 115elvevanns- forekomsterr Vassområde Vassforekomst Vassregion

den nye fta 7 kommunar 4 randkommunar 5110 km2 59 innsjøer 115elvevanns- forekomsterr Vassområde Vassforekomst Vassregion SAK 38/10 VASSREGION HALLINGDAL, FORSLAG TIL PROSJEKTORGANISERING Saksopplysning EU sitt rammedirektiv for vatn vart implementert i Norge gjennom den nye vassforskrifta som trådde i kraft 1.1.2007. Vassforskrif

Detaljer

Fylkeskommunen som prosessleder

Fylkeskommunen som prosessleder Fylkeskommunen som prosessleder Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 22. september 2009. Fylkeskommunen som prosessleder 1. Hva skal gjøres, og hvem gjør hva? 2. Regional samordning. 3.

Detaljer

SUNNFJORD VASSOMRÅDEUTVAL REFERAT Fredag 11. mars kl Stad: Førde, S&F fylkeskommune, Storehagen 1B, møterom «Hafstad» / «Hogane»

SUNNFJORD VASSOMRÅDEUTVAL REFERAT Fredag 11. mars kl Stad: Førde, S&F fylkeskommune, Storehagen 1B, møterom «Hafstad» / «Hogane» SUNNFJORD VASSOMRÅDEUTVAL REFERAT Fredag 11. mars 2016 - kl 10.00 13.30 Stad: Førde, S&F fylkeskommune, Storehagen 1B, møterom «Hafstad» / «Hogane» Frammøtte: Gunnar Osland, Askvoll, politisk medlem Peter

Detaljer

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion med tilhøyrande tiltaksprogram

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion med tilhøyrande tiltaksprogram Medlemmar i VRU og Regional referansegruppe Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 67019/2015/S00 Håkon Slutaas, 71 25 80 24 19.10.2015 - Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal

Detaljer

Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling. Bakgrunn

Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling. Bakgrunn Sak 1-2015 Organisering, vidareføring av prosjekt og prosjektleiarstilling Bakgrunn Gjeldande prosjektplan for Nordfjord vassområde skildrar bakgrunn for prosjektet, mål, organisering, arbeidsoppgåver,

Detaljer

REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER. VEDTAK AV PLANPROGRAM

REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER. VEDTAK AV PLANPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201103659-64 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Taule, Eva Katrine Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.04.2013-25.04.2013 REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR

Detaljer

Vassområde Nordfjord. Orientering for Bremanger kommunestyre Staffan Hjohlman, prosjektleiar. vann-nett.nve.

Vassområde Nordfjord. Orientering for Bremanger kommunestyre Staffan Hjohlman, prosjektleiar.  vann-nett.nve. Vassområde Nordfjord Orientering for Bremanger kommunestyre 08.11.2012 Staffan Hjohlman, prosjektleiar http://www.vannportalen.no vann-nett.nve.no Vassforskrifta Organisering Finansiering Oppgåver Innhald

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 153/14 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 153/14 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ole Martin Dahle K2 - M10 08/320 Saksnr Utval Type Dato 153/14 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 04.12.2014 HØYRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - planprosessen - Anders Iversen, DN Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Dagsorden. 1. Organisering i vannregionen. 2. Fylkesmannens rolle. 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering

Dagsorden. 1. Organisering i vannregionen. 2. Fylkesmannens rolle. 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering Dagsorden 1. Organisering i vannregionen 2. Fylkesmannens rolle 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering Planrullering Planprogram 4. Informasjon Forvaltningsplan

Detaljer

Sak 4 Ny vassforskrift på høyring Drøfting av konsekvensar og eventuell uttale frå vassområdeutvalet

Sak 4 Ny vassforskrift på høyring Drøfting av konsekvensar og eventuell uttale frå vassområdeutvalet MØTE I SUNNFJORD VASSOMRÅDEUTVAL Fredag 10. november kl 10-13 Stad: Førde, Storehagen 1B, 1. etg, møterom «Fjaler» (innafor kantina) Desse møtte: Mathias Råheim, leiar Gunnar Osland, nestleiar Jan Arve

Detaljer

Møte i Sogn og Fjordane vassregionutval 4.okotber 2017

Møte i Sogn og Fjordane vassregionutval 4.okotber 2017 Introduksjon til arbeidet etter vassforskrifta Møte i Sogn og Fjordane vassregionutval 4.okotber 2017 Målet med den nye heilskapelege vassforvaltninga Godt vassmiljø Treng vi å betre vassmiljøet? Landbruk

Detaljer

Vannforskriften en gjennomgang av

Vannforskriften en gjennomgang av Vannforskriften en gjennomgang av sentrale bestemmelser Jenny Hanssen, Direktoratet for naturforvaltning Samling for Fylkeskommunen, 22. september 2009 En oversikt Forholdet til plan- og bygningsloven

Detaljer

Treng vi å betre vassmiljøet?

Treng vi å betre vassmiljøet? Treng vi å betre vassmiljøet? Har kommunane eit ansvar for å hindre spreiing av miljøgifter etter vassforskrifta? Ja - Bidra til å nå miljømåla for vassførekomstane - innanfor område der kommunen har verkemidlar

Detaljer

REGIONALPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING ROGALAND - ANDRE GONGS HØYRING RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK:

REGIONALPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING ROGALAND - ANDRE GONGS HØYRING RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: TYSVÆR KOMMUNE Saksframlegg Dato: 08.09.2015 Saksnr.: 2012/1832 Løpenr.: 27518/2015 Arkiv: M10 Sakshandsamar: Marlin Øvregård Løvås REGIONALPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING ROGALAND

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 095/2014 Formannskapet i Radøy PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 095/2014 Formannskapet i Radøy PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 095/2014 Formannskapet i Radøy PS 18.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Øyvind Hatleli 14/2103 14/13398 Høyringsuttale Regional plan for vassregion

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite /11 Bystyret /11. Arkiv: FA-k54

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite /11 Bystyret /11. Arkiv: FA-k54 Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Samfunn og utviklingskomite 09.06.2011 011/11 Bystyret 16.06.2011 027/11 Sakshandsamar: Berit Holme Arkiv: FA-k54 Arkivsaknr.: 09/1573 Vassområde Sunnfjord

Detaljer

Tiltaksanalyse Første planfase Stryn Erfaring og behov framover. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: Merete Farstad Foto:

Tiltaksanalyse Første planfase Stryn Erfaring og behov framover. Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: Merete Farstad Foto: Tiltaksanalyse Første planfase Stryn Erfaring og behov framover Foto Merete Farstad Foto Merete Farstad Foto: Merete Farstad Foto: Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Klif 11. september 2012

Detaljer

HJELMELAND KOMMUNE Møtebok

HJELMELAND KOMMUNE Møtebok HJELMELAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utval Møtedato 192/12 Formannskapet 04.12.2012 Arkivkode Sakshandsamar Arkivsak/j.post 023 Torborg Kleppa 09/659 12/18263 VESENTLEGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL

Detaljer

Melding om vedtak. Høyring-Regional plan for vannforvalting i vannregion Agder.

Melding om vedtak. Høyring-Regional plan for vannforvalting i vannregion Agder. Bykle kommune Rådmannsstaben ÆST Saksor.: )-ER _CT64: NE Melding om vedtak Mottatt: Vest-Agder fylkeskommune Att. Uleberg, Kristin Serviceboks 517 4605 KRISTIANSAND S Kopi: Vår ref: 2014/402-8 Sakshandsamar:

Detaljer

intern evaluering i direktoratene

intern evaluering i direktoratene Forslag til tema og hjelpespørsmål for intern evaluering i direktoratene Versjon 150917 Hensikten med denne evalueringen er intern: hvordan etatene selv har deltatt i og opplevd planperioden, og forbedringspunkter

Detaljer

TINN KOMMUNE Enhet for plan, landbruk og miljøvern

TINN KOMMUNE Enhet for plan, landbruk og miljøvern TINN KOMMUNE Enhet for plan, landbruk og miljøvern KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET Postboks 8013 DEP 0030 OSLO MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/4610-4 Liv Rigmor Flå, tlf..35

Detaljer

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200911049-10 Arkivnr. 015 Saksh. Taule, Eva Katrine Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 5.12.2013 FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER

Detaljer

Dato: 9. juni Høring - Utkast til Planprogram for Forvaltningsplan for vatn

Dato: 9. juni Høring - Utkast til Planprogram for Forvaltningsplan for vatn Dato: 9. juni 2011 Byrådssak 1291/11 Byrådet Høring - Utkast til Planprogram 2010-15 for Forvaltningsplan for vatn 2016-2021 UHSA SARK-03-201100219-129 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune har ved

Detaljer

Uttale til høyring på Regional plan for Vassregion Hordaland med regionalt Tiltaksprogram ref, 2014/16490

Uttale til høyring på Regional plan for Vassregion Hordaland med regionalt Tiltaksprogram ref, 2014/16490 AUSTRHEIM KOMMUNE Feil! Ugyldig filnavn. Hordaland Fylkeskommune Regionalavdelinga Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 07.01.2015 Emma Hjelmtveit 14/1654-6 Uttale til høyring på Regional plan for Vassregion

Detaljer

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning Til: Departementsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Fra: Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Dato: 17 juni 2016 Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse

Detaljer

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion - Ny høyring av miljømål

Regional forvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion - Ny høyring av miljømål saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.05.2015 33889/2015 Håkon Slutaas Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 02.06.2015 Fylkesrådmannens tilråding 04.06.2015 Fylkesutvalet 29.06.2015

Detaljer

Svar - Finansiering av drifta av vassområda

Svar - Finansiering av drifta av vassområda Side 1 av 6 Plan- og samfunnsavdelinga Sakshandsamar: Merete Farstad E-post: Merete.Farstad@sfj.no Tlf: 57 65 62 67 Vår ref. Sak nr.: 10/5069-79 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 28253/11

Detaljer

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 www.vannportalen.no Kystfisker ved Sørøya, Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland vannområde. Foto: Tor Harry Bjørn Beskrivelse av

Detaljer

Samling for FK og FM jan Planprogrammet. Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning

Samling for FK og FM jan Planprogrammet. Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning Samling for FK og FM 27. 28. jan. 2010 Planprogrammet Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning Planprogrammet Krav i regelverket en oversikt Ot.prp. nr 32 (2007 2008) Planprogrammet

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2017

HANDLINGSPROGRAM 2017 HANDLINGSPROGRAM 2017 REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER FOR FINNMARK VANNREGION OG NORSK-FINSK VANNREGION 2016-2021 Langfjordelva - Lákkojohka. Foto: Tor Harry Bjørn. Revidert versjon 24.1.2017 www.vannportalen.no

Detaljer

Forslag til endring i vassforskrifta og naturmangfaldlova - fråsegn

Forslag til endring i vassforskrifta og naturmangfaldlova - fråsegn REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2017/15974-2 Saksbehandlar: Sveinung Klyve Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 05.12.2017 Fylkesutvalet 07.12.2017 Forslag

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 2. Høringsutkast Høringsfrist: 19. august 30. september 2015 Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion

Detaljer

Referat Møte i arbeidsutvalet 15. februar 2012

Referat Møte i arbeidsutvalet 15. februar 2012 1 Referat Møte i arbeidsutvalet 15. februar 2012 Tilstade Fylkestinget - Leiar Karen Marie Hjelmeseter Fylkeskommunen Svein Arne Skuggen Hoff Fylkeskommunen Merete Farstad Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Detaljer

VEDTAK AV FORVALTINGSPLAN FOR VASSREGION VEST-VIKEN

VEDTAK AV FORVALTINGSPLAN FOR VASSREGION VEST-VIKEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Plan- og miljøseksjonen Arkivsak 200700592-40 Arkivnr. 731 Saksh. Ragnhildstveit, Jomar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.09.2009 12.10.2009-13.10.2009

Detaljer

Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune

Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune Administrasjonseksjonen - Org avd Arkivnr: 2014/15940-1 Saksbehandlar: Brit Mari Heggøy/Ingeborg Borgen Takle Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 13.05.2014 Opplærings-

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016

Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016 Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016 Høringsforslag 01.10.2014 Finnmark vannregion og norsk del av den norskfinske vannregionen Tana, Pasvik og Neiden 2016-2021

Detaljer

MØTEBOK. Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna. Møtedato Kl. 11:30 12:45

MØTEBOK. Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna. Møtedato Kl. 11:30 12:45 MØTEBOK Organ Møtestad Planutvalet Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna Møtedato 22.06.2016 Kl. 11:30 12:45 Faste medlemer til stades: Jenny Følling (Sp) Åshild Kjelsnes (Ap) Sigurd Reksnes (Sp) Aleksander

Detaljer

Oppgåver for vassområda i Sogn og Fjordane 2012

Oppgåver for vassområda i Sogn og Fjordane 2012 Side 1 av 6 Plan- og samfunnsavdelinga Sakshandsamar: Merete Farstad E-post: Merete.Farstad@sfj.no Tlf: 57 65 62 67 Vår ref. Sak nr.: 12/317-1 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 1900/12

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL FORSLAG TIL "REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN "

HØYRINGSUTTALE TIL FORSLAG TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN Arkivsak-dok. 12/00185-33 Saksbehandler Ingvild Sundgot Saksgang Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL FORSLAG TIL "REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION VEST-VIKEN 2016-2021" Saka vert

Detaljer

Framlegg frå vertskommune Aurland. Prosjektplan for Vassområde Indre Sogn. Hovudkommunar: Aurland, Leikanger, Sogndal, Luster, Lærdal og Årdal

Framlegg frå vertskommune Aurland. Prosjektplan for Vassområde Indre Sogn. Hovudkommunar: Aurland, Leikanger, Sogndal, Luster, Lærdal og Årdal Framlegg frå vertskommune Aurland Prosjektplan for Vassområde Indre Sogn Hovudkommunar: Aurland, Leikanger, Sogndal, Luster, Lærdal og Årdal 1.0 Bakgrunn Den nye vassforskrifta (VF) er frå 01.01.2007.

Detaljer

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge Anders Iversen, prosjektleder Norge-Finland Norge www.dirnat.no Vattenförvaltning i Norge Vannforskriften. Organisering i Norge. 1. og 2. syklus i Norge. Beslutninger.

Detaljer

OPPSTART AV REGIONAL PLAN FOR UTBYGGINGSMØNSTER, AREAL OG TRANSPORT I BERGENSOMRÅDET - ORGANISERING AV PROGRAMARBEID

OPPSTART AV REGIONAL PLAN FOR UTBYGGINGSMØNSTER, AREAL OG TRANSPORT I BERGENSOMRÅDET - ORGANISERING AV PROGRAMARBEID HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201007956-11 Arkivnr. 712 Saksh. Rødseth, Marit, Engum, Hans-Christian Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 26.1.2012 OPPSTART AV REGIONAL PLAN

Detaljer

Status vassforskriftarbeidet i Hordaland

Status vassforskriftarbeidet i Hordaland Status vassforskriftarbeidet i Hordaland Sølve Sondbø seniorrågjevar Hordaland Fylkeskommune Sølve Sondbø, Vassregionmyndigheit Hordaland Formålet med direktivet (som omtalt i den norske forskrifta) Sikre

Detaljer

Dokumentasjon av karakteriseringsvurderingane. Kjell Hegna Fylkesmannen i Hordaland

Dokumentasjon av karakteriseringsvurderingane. Kjell Hegna Fylkesmannen i Hordaland Dokumentasjon av karakteriseringsvurderingane Kjell Hegna Fylkesmannen i Hordaland Kort sagt: Alle data inn i Vannmiljø (jfr. karakteriseringsveileder) Også veldig viktig å dokumentere ved å vise til fagrapportar

Detaljer

Beskrivelse av planen

Beskrivelse av planen Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion Nordland ble vedtatt av fylkestinget i desember 2015 (FT-sak 179-2015). Planen er utarbeidet i tråd med forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften)

Detaljer

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200809360-112 Arkivnr. 656 Saksh. Bjørsvik, Elisabeth, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: 2014/

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: 2014/ Vannregionmyndigheten for vannregion Vest- Viken v/buskerud Fylkeskommune MELDING OM VEDTAK Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: 2014/1214-3 131 06.01.2015 Høyring - Forslag til regional plan

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

VANN FRA FJELL TIL FJORD

VANN FRA FJELL TIL FJORD VANN FRA FJELL TIL FJORD REGIONAL PLAN FOR VASSREGION HORDALAND. Anne Mette Mydland Prosjektleder Vannområde Vest Grønn etat, Bergen kommune Foto: BKK VANNFOREKOMST: En avgrenset og betydelig mengde av

Detaljer

RALLARVEGRÅD - UTNEMNING AV REPRESENTANT

RALLARVEGRÅD - UTNEMNING AV REPRESENTANT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201105600-21 Arkivnr. 715 Saksh. Hage, Torild Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 10.01.2012 26.01.2012 RALLARVEGRÅD

Detaljer

Viktige utfordringar i Stryn vassområde

Viktige utfordringar i Stryn vassområde Viktige utfordringar i Stryn vassområde Innkomne uttaler Atle Kambestad VRM Vestlandet/ Fylkesmannen i Hordaland Viktige utfordringar nemnt i høyringsdokument: Å redusere avrenninga frå landbruket og

Detaljer

Regional plan for vassregion Hordaland gongs høyring

Regional plan for vassregion Hordaland gongs høyring Hordaland Fylkeskommune Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Tove Mette Arnø Fyllingen 30.09.2015 Vår: 14/2112-15/31152 ftm@lindas.kommune.no Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021 - 2. gongs

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI OPPSTART

REGIONAL PLANSTRATEGI OPPSTART HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Utviklingsseksjonen Arkivsak 201100201-17 Arkivnr. 712 Saksh. Torgersen, Matti Saksgang Kultur- og ressursutvalet Opplærings- og helseutvalet Samferdselsutvalet

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

SAKSGANG. Høyring av Regional plan for vassregion

SAKSGANG. Høyring av Regional plan for vassregion Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Kommunestyret 17.12.2014 066/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret Arkiv: N-549 Arkivsaknr. 12/495 Høyring av

Detaljer

Kapittel 6 Organisering av arbeidet

Kapittel 6 Organisering av arbeidet Kapittel 6 Organisering av arbeidet Fylkestinget Fylkesrådet (Styringsgruppe) Vannregionutvalget (VRU) Referansegruppe Sekretariat For VRU og Arb. utvalg Arb. utvalg Regionale sektorer Lofoten Vesterålen

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2010/253 Løpenr.: 11187/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2010/253 Løpenr.: 11187/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2010/253 Løpenr.: 11187/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: VIDARE UTGREIING AV MOGELEG INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Detaljer

Prosjektplan for Vassområde Vest

Prosjektplan for Vassområde Vest Prosjektplan for Vassområde Vest Bakgrunn Arbeidet med regionale forvaltningsplaner for vann er hjemlet i Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som er en verifisering av EUs rammedirektiv

Detaljer