Grov uaktsomhet i entrepriserettslige standardkontrakter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grov uaktsomhet i entrepriserettslige standardkontrakter"

Transkript

1 Grov uaktsomhet i entrepriserettslige standardkontrakter Innholdet og funksjonen av begrepet i Norsk Standard 8401, 8402, 8403, 8405 og 8407 Kandidatnummer: 657 Leveringsfrist: Antall ord:

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING GROV UAKTSOMHET I STANDARDKONTRAKTENE Innledning Forsinkelsesansvaret Forsinkelsesbegrepet Dagmulktansvaret Dagmulktansvarets prinsipale karakter Dagmulktansvarets kvantitative grenser Mangelsansvaret Mangelsbegrepet Utbedringsansvaret Utbedringsansvarets omfang Erstatningsansvaret ved mangel Erstatningsansvaret for prosjekterings-, rådgivnings- og byggelederfeil Reklamasjonsreglene Reklamasjon Forsinkelsessituasjonen Mangelsituasjonen Unntak Oppsummerende om funksjonen av grov uaktsomhet INNLEDENDE OM INNHOLDET AV «GROV UAKTSOMHET» Innledning Uaktsomhet: Profesjonsansvaret Forsett Grov uaktsomhet DEN KONKRETE VURDERINGEN AV GROV UAKTSOMHET Generelt om vurderingens innhold Retningslinjer utviklet i kontraktsrettslig høyesterettspraksis GROVT UAKTSOM ATFERD I ENTREPRISEFORHOLD Innledning Momenter Faglig nivå i

3 5.2.2 Kontraktsbruddets omfang Offentligrettslige og bransjemessige normer og retningslinjer for forsvarlig atferd Disponering av ressurser Skadeevnen Byggherrens eget forhold Atferd som kan karakteriseres som grovt uaktsom Listen for å konstatere grov uaktsomhet Hvor ligger listen? Ligger listen likt i alle situasjoner? ii

4 1 Innledning «Grov uaktsomhet» er et skyldbegrep som sier noe om klanderverdigheten av en persons atferd. Begrepet fremkommer i forskjellige sammenhenger, blant annet i lovtekster, kontrakter og standardvilkår. Uttrykket fremkommer uttrykkelig i entrepriserettslige standardkontrakter, hvor det blant annet blir benyttet som grunnlag for å fravike ansvarsbegrensninger i favør av entreprenører, prosjekterende, rådgivere og byggeledere. Felles for standardkontraktenes bestemmelser er at de ikke selv gir noen veiledning for den konkrete vurderingen av hvorvidt en atferd kan karakteriseres som grovt uaktsom. I rettspraksis og teori beskrives begrepet «grov uaktsomhet» generelt og vagt, og hvorvidt en atferd kvalifiserer som grovt uaktsom må vurderes konkret. Anførsler om grov uaktsomhet påberopes ofte i saker for domstolene som grunnlag for å fravike standardkontraktenes ansvarsbegrensninger. Byggherren vil ha behov for å anføre grov uaktsomhet i situasjoner hvor dagmulkten ikke dekker det faktiske tapet som følge av en forsinkelse, når en mangel har medført et tap som overskrider kvantitative ansvarsbegrensninger eller er omfattet av ansvarsfraskrivelser, og i de tilfellene det er reklamert for sent. 1 På bakgrunn av rettspraksis er det i juridisk teori stilt spørsmål om listen for å konstatere grov uaktsomhet er lagt for høyt, og om domstolene er for tilbakeholdne med å konstatere grov uaktsomhet. 2 Formålet med oppgaven er å redegjøre for innholdet av begrepet «grov uaktsomhet» og hvilken funksjon konstateringen av grovt uaktsom atferd har i relasjon til standardkontraktenes ansvarsbegrensninger. Videre skal oppgaven, på bakgrunn av en gjennomgang av underrettspraksis, gi en oversikt over hvilke momenter som domstolene normalt tillegger vekt ved vurderingen av om det foreligger grov uaktsomhet på entrepriserettens område. Avslutningsvis knyttes det enkelte bemerkninger til hvilken type atferd som typisk kan karakteriseres som grovt uaktsom i entrepriseforhold, og hvor listen for å konstatere grov uaktsomhet ligger. Det avgrenses mot identifikasjonsspørsmål som oppstår i tilknytning til temaet. Videre bemerkes det at oppgaven hovedsakelig knytter seg til forståelsen av «grov uaktsomhet» i standardkontraktene NS 8405 og NS 8407, 3 som regulerer forholdet mellom entreprenør og bygg- 1 Se Sørlie (2015). 2 Se Kolrud (1992) s. 310 og Kolrud (2004) s Norsk Standard 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt (NS 8405) og Norsk Standard 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (NS 8407). 1

5 herre i næringsentrepriser. Det knyttes supplerende bemerkninger til NS 8401 og NS 8402, 4 som regulerer forholdet mellom byggherren og prosjekterende, og NS 8403, 5 som regulerer byggelederoppdrag. For øvrig avgrenses det mot forståelsen av begrepet i øvrige standardkontrakter, i bustadoppføringslova, 6 og på kontraktsrettens område for øvrig. Likevel vises det ikke bare til rettspraksis som gjelder forståelsen av «grov uaktsomhet» i de utvalgte standardkontraktene, da det i tråd med Rt s (Advokatansvar) 7 legges til grunn at «forståelsen av begrepet i andre sammenhenger vil være av betydning når man søker å fastlegge dets innhold». Oppgaven inneholder derfor henvisninger til rettspraksis som knytter seg til forståelsen av begrepet i tidligere standardkontrakter, andre gjeldende standardkontrakter, bustadoppføringslova, alminnelig entrepriserett og på kontraktsrettens område for øvrig. 2 Grov uaktsomhet i standardkontraktene 2.1 Innledning Bestemmelser om ansvarsbegrensninger er inntatt i standardkontraktenes kapitler om kontraktsbrudd fra henholdsvis entreprenører, prosjekterende, rådgivere og byggeledere. 8 Ansvarsbegrensningene innebærer at misligholdsansvaret som aktørene er eksponert for etter kontraktsrettslige misligholdsregler på forhånd er søkt innskrenket, enten helt eller delvis. 9 Etter kontraktsrettslig misligholdslære har byggherren en rekke sanksjoner til rådighet ved kontraktsbrudd fra entreprenøren. Bustadoppføringslova 17 og 29 gir en oversikt over de beføyelsene forbrukeren har til rådighet i forsinkelses- og mangelsituasjonen: Han kan kreve retting, prisavslag, hevning, dagmulkt og erstatning, samt utøve sin detensjonsrett. Tilsvarende oversikt finnes i håndverkertjenesteloven og 21, og kjøpsloven og 30. Det følger av lovenes forarbeider at de ulike kravene ikke uten videre utelukker hverandre, noe som betyr at kreditor vil kunne velge hvilke misligholdssanksjoner han ønsker å fremsette. 12 Som påpekt av Simonsen, vil ansvarsbegrensningene i større eller mindre grad «gripe inn i 4 Norsk Standard 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag (NS 8401) og Norsk Standard 8402:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid (NS 8402). 5 Norsk Standard 8403:2005 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag. 6 Lov 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova). Skillet mellom næringsentrepriser og forbrukerentrepriser beror på om byggherren opptrer som forbruker eller næringsdrivende. Det følger av 1 første ledd første punktum at loven gjelder avtaler «mellom entreprenør og ein forbrukar», og det følger av 2 at loven kommer til anvendelse når byggherren er en «fysisk person som ikkje hovudsakleg handlar som ledd i næringsverksemd». 7 Se kapittel 3.4 for en mer utførlig behandling av dommen. 8 Se NS 8401 kapittel 13, NS 8402 kapittel 10, NS 8403 kapittel 8, NS 8405 kapittel VII og NS 8407 kapittel IX. 9 Se Petersen (1957) s Lov 16. juni 1989 nr. 63 om håndverkertjenester m. m for forbrukere (håndverkertjenesteloven). 11 Lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp (kjøpsloven). 12 Jf. Ot.prp. nr. 29 ( ) s. 80 og Ot.prp. nr. 80 ( ) s. 64 og s

6 obligasjonsrettens alminnelige sanksjonssystem». 13 Dette skjer eksempelvis ved at de sedvanlige betingelsene for ansvar fravikes eller ved at ansvaret begrenses på grunnlag av tapets art og omfang. 14 I de tilfellene det foreligger kvalifisert skyld, forsettlig eller grovt uaktsom opptreden, følger det uttrykkelig av standardkontraktenes bestemmelser at ansvarsbegrensningene ikke gjelder. Ansvarsbegrensningenes anvendelse forutsetter at partene har avtalt at standardkontrakten skal gjelde for avtaleforholdet. 15 Det er enighet i teori og praksis om at kravet til vedtakelse ikke er strengt. Den lave terskelen kan illustreres ved Rt s. 773, hvor en enstemmig Høyesterett kom til at partene i et byggeprosjekt hadde inngått gyldig avtale om voldgift. Byggekontrakten mellom partene oppstilte en bestemmelse om at NS 3401 skulle gjelde for avtaleforholdet. NS 3401 inneholdt en voldgiftsklausul, og retten uttalte at det «som utgangspunkt [må] antas at det er tilstrekkelig til å oppfylle skriftlighetskravet i tvistemålsloven 452 annet ledd at det i partenes avtale er vist til standardvilkår som inneholder en voldgiftsklausul». For profesjonelle er det antatt at også etablert praksis mellom partene om bruk av standardkontrakten vil kunne være tilstrekkelig til å oppfylle kravet til vedtakelse. 16 I det følgende skal det redegjøres for innholdet av, og unntakene fra, standardkontraktenes ansvarsbegrensninger. Fremstillingens hovedvekt ligger på NS 8405 og NS Reguleringen i de to standardkontraktene er i stor grad sammenfallende, og bestemmelsene vil bli presentert parallelt og eventuelle ulikheter kommentert forløpende. Underveis i behandlingen knyttes det sammenlignende kommentarer til NS 8401, NS 8402 og NS Ansvarsbegrensningene er oppstilt i tilknytning til standardkontraktenes regler om forsinkelse, mangler og reklamasjon, og fremstillingen er systematisert deretter, se kapittel 2.2 om forsinkelsesansvaret, kapittel 2.3 om mangelsansvaret, og kapittel 2.4 om reklamasjonsreglenes anvendelse. Det bemerkes at det kan oppstå situasjoner hvor det er tvil om det er standardenes forsinkelses- eller mangelsbestemmelser som skal gis anvendelse. Dette vil blant annet ha betydning for hvilke misligholdsbeføyelser byggherren har til rådighet. 17 Grensesnittet mellom entreprenørens forsinkelses- og mangelsansvar trekkes på grunnlag av tidspunktet for overtakelse, se NS 8405 punkt 32 og NS 8407 punkt 37. Grensedragningen understøttes av Rt s. 1768, som gjaldt regress mellom forsikringsselskaper etter omfattende vannskader under rehabilitering av en gårdeiendom. Spørsmålet i saken var om byggherren kunne gjøre mangelskrav 13 Se Simonsen (1999) s Se Petersen (1957) s Se Marthinussen (2010) s. 49, Hagstrøm (2014) s. 27 og Simonsen (1999) s Se Hagstrøm (2014) s. 27. Se også Simonsen (1999) s Se Urbye (2011) s

7 gjeldende direkte mot underentreprenøren for tap som hadde sin årsak i feil fra underentreprenørens side. Det fremkommer i dommens avsnitt 31 at bedømmelsen av om det foreligger en mangel normalt skal skje på tidspunktet for overtakelse. Ved avgjørelse av om man står overfor en forsinkelse eller en prosjekteringsfeil etter NS 8401 og NS 8402, vil man kunne se hen til om den prosjekterende selv anser ytelsen som fullstendig og til oppdagelsestidspunktet. 18 NS 8403 inneholder ikke bestemmelser om forsinkelsesansvar. Dette er en naturlig følge av at utførelsen av byggelederens kontraktsforpliktelser normalt ikke knytter seg til tidsfrister i en fremdriftsplan. Grensesnittproblematikken kommer derfor sjeldent opp i relasjon til denne standarden Forsinkelsesansvaret Forsinkelsesbegrepet Regler om forsinkelse er inntatt i NS 8405 kapittel 34 og NS 8407 kapittel 40. Standardkontraktene inneholder ingen uttrykkelig definisjon av begrepet «forsinkelse». Hva som utgjør en forsinkelse kan imidlertid utledes indirekte av de innholdsmessig like bestemmelsene i NS 8405 punkt 34.2 og NS 8407 punkt 40.1, som regulerer når dagmulkt påløper. Det følger av NS 8405 punkt 34.2 at forsinkelse foreligger «dersom arbeidet ikke er ferdigstilt innen de dagmulktbelagte frister som gjelder etter 34.1, eventuelt justert for entreprenørens fristforlengelse». Tilsvarende definisjon følger også av NS 8401 punkt 12.1 og NS 8402 punkt 9.1. Hvorvidt det foreligger forsinkelse vil bero på en todelt vurdering: For det første må det foreligge en overskridelse av enten en dagmulktbelagt delfrist eller av sluttfristen. For det andre må risikoen for overskridelsen ligge hos entreprenøren, ettersom entreprenøren ikke vil være i forsinkelse dersom han har krav på fristforlengelse og det er varslet om dette i henhold til standardkontraktenes varslingsregler Dagmulktansvaret Dagmulkt kan beskrives som en standardisert avtale om erstatning på objektivt grunnlag. 21 Det oppstilles verken krav om at entreprenøren er noe å bebreide for den oppståtte forsinkelsen eller at byggherren faktisk har lidd et økonomisk tap. Alternativt kan reglene beskrives som en bot som blir pålagt når kontraktsarbeidet er forsinket. I slike tilfeller går reglene gjerne under betegnelsen konvensjonalbot Se Urbye (2011) s og 247 for en mer detaljert beskrivelse av vurderingen av om man står overfor en prosjekteringsfeil eller en forsinkelse. 19 Se Røed (2006) s Se Hagstrøm (2014) s Se kapittel for en mer utførlig redegjørelse av forsinkelsesvurderingen. 21 Se Hagstrøm (2014) s Se Marthinussen (2010) s

8 Bestemmelser om dagmulkt var også inntatt i tidligere standardkontrakter, se NS 3401, NS 3430 og NS Etter NS 3401 var byggherrens rett til å kreve dagmulkt avhengig av konkret avtale mellom partene. Praksis viste imidlertid at dagmulkt ble avtalt i de aller fleste entrepriseforhold, og i overensstemmelse med praksis fulgte det av den senere NS 3430 at dagmulkt skulle gjelde med mindre annet var avtalt. 23 Dette utgangspunktet er videreført i NS 8405 og NS Motsetningsvis følger det av NS 8401 og NS at dagmulkt må være avtalt. Det normale i praksis er at dagmulkt avtales. 25 Som bemerket av Marthinussen m.fl., er forsinkelse i byggeprosessen erfaringsmessig kostbart og byggherren vil kunne ha behov for et pressmiddel til å fremskynde rettidig ferdigstillelse. 26 Som påpekt av Hagstrøm/Bruserud, vil dagmulktreglene kunne fungere som et «ris bak speilet» og gi entreprenøren et incitament til å ferdigstille kontraktsarbeidet til avtalt tid. 27 Når forsinkelse først er inntrådt, vil byggherren etter vanlige erstatningsregler ha krav på erstatning for det faktiske økonomiske tapet som forsinkelsen har påført ham. Erstatningsutmålingen kan imidlertid by på kompliserte bevisspørsmål og danne grunnlag for tvist mellom kontraktspartene. Hensikten med dagmulktreglene er å oppstille klare og praktiske regler for å unngå de potensielt kompliserte bevisspørsmål som kan oppstå ved erstatningsutmåling etter vanlige erstatningsregler Dagmulktansvarets prinsipale karakter Hovedregel: Byggherren kan ikke kreve erstatning i stedet for dagmulkt Det følger av sammenfallende bestemmelser i NS 8405 punkt 34.1 siste ledd første punktum og NS 8407 punkt 40.3 siste ledd første punktum, at dagmulkt er byggherrens prinsipale misligholdsbeføyelse ved forsinkelse fra entreprenøren. 29 Bestemmelsene lyder: «Byggherren kan ikke kreve erstatning i stedet for dagmulkt» Formuleringen «i stedet for» innebærer at byggherren er avskåret fra å fremsette krav om erstatning dersom vilkårene for dagmulkt er oppfylt. 30 Standardkontraktenes system avviker på 23 Se Marthinussen (2010) s Jf. NS 8401 punkt 12.2 første og annet ledd og NS 8402 punkt 9.2 annet ledd. 25 Se Urbye (2011) s Se Marthinussen (2010) s Se Hagstrøm (2014) s Se Kolrud (1992) s Se også NOU 1992:9 s Tilsvarende regulering følger av NS 8401 punkt 12.2 femte ledd første punktum og NS 8402 punkt 9.2 femte ledd første punktum. 30 Se Nordtvedt (2013) s

9 dette punkt fra det alminnelige obligasjonsrettslige utgangspunktet om kreditors valgrett. Krav basert på de øvrige misligholdsanksjonene må i utgangspunktet avskjæres i alle situasjoner, også i de tilfellene forsinkelsen har påført byggherren et større økonomisk tap enn det dagmulkten dekker. På denne måten har dagmulktreglene karakter av å være en ansvarsbegrensning for entreprenøren. 31 Ansvarsbegrensningen er begrunnet i det ordinære erstatningsansvarets potensielt omfattende omfang. I henhold til ordinære erstatningsregler har byggherren krav på å få dekket sitt påviselige og adekvate tap. Som påpekt av Sandvik, kan erstatningskravet blant annet omfatte driftstap som følge av at den virksomheten som bygget skal brukes til blir forsinket. Også tap som sideentreprenører er påført som følge av forsinkelsen vil kunne omfattes i den grad tapet videreføres til byggherren. Det ligger implisitt i selve organiseringen av byggeprosjektet at det økonomiske tapet byggherren kan kreve dekket kan bli omfattende sett i relasjon til entreprenørens arbeid og vederlag. I de tilfellene forsinkelsen medfører hindring for sideentreprenører vil erstatningskravet eksempelvis kunne bli det mangedoblede av entreprenørens kontraktssum. Et av formålene bak dagmulktreglenes prinsipale karakter er å forhindre at det oppstår misforhold mellom entreprenørens kontraktsforpliktelser og erstatningsansvar Unntak: Forsett eller grov uaktsomhet Det følger uttrykkelig at standardene at dagmulktsanksjonen mister sin prinsipale stilling dersom «det foreligger forsett eller grov uaktsomhet», se NS 8405 punkt 34.1 tredje ledd og NS 8407 punkt 40.3 fjerde ledd. 33 Begrunnelsen bak unntaket er at dagmulktsreglene vil kunne slå skjevt ut i det enkelte tilfellet. 34 I de tilfellene byggherrens tap er en følge av en forsinkelse som har sin årsak i entreprenørens grovt uaktsomme eller forsettlige opptreden, er det mindre grunn til å skjerme entreprenøren mot byggherrens ordinære erstatningskrav. Unntaksbestemmelsen medfører at byggherrens valgrett mellom dagmulkt og forsinkelse reaktiveres. Som bemerket av Nordtvedt m.fl., innebærer formuleringen «i stedet» at byggherren må velge mellom enten dagmulkt eller erstatning. Misligholdsanksjonene kan ikke kombineres, og byggherren må selv bære risikoen dersom det viser seg at den valgte misligholdsanksjonen gir en lavere erstatning enn den alternative sanksjonen ville gitt. Det antas imidlertid at det kan være mulig å konvertere et dagmulktkrav til et erstatningskrav i de tilfellene grov uaktsomhet eller forsett først konstateres etter at byggherren har framsatt dagmulktkra- 31 Se Hagstrøm (2014) s Se også NOU 1992:9 s Se Sandvik (1977) s Tilsvarende regulering følger av NS 8401 punkt 12.2 femte ledd og NS 8402 punkt 9.2 femte ledd. 34 Se Kolrud (1992) s

10 vet. Det forutsettes da at eventuelle frister for å fremsette det alternative erstatningskravet er i behold, og at det gjøres fradrag i erstatningskravet for allerede inndrevet dagmulkt. 35 Virkningen av at entreprenørens ansvarsbegrensning settes til side kommer klarest til uttrykk i de tilfellene byggherrens ordinære erstatningskrav er større enn entreprenørens dagmulktansvar etter standardkontraktene. I slike tilfeller innebærer unntaksbestemmelsen at byggherren kan velge å fremsette et erstatningskrav tilsvarende sitt økonomiske tap som følge av forsinkelsen, såfremt de alminnelige vilkårene for erstatning er oppfylt Dagmulktansvarets kvantitative grenser Hovedregel: Et øvre økonomisk tak Standardkontraktene oppstiller kvantitative begrensninger for dagmulktansvarets størrelse, se NS 8405 punkt 34.3 og NS 8407 punkt Bestemmelsenes første ledd oppstiller regler om maksimal dagmulkt per hverdag, mens tredje ledd oppstiller et øvre økonomisk tak for entreprenørens totale dagmulktansvar. Det følger av ordlyden i tredje ledd at entreprenørens «samlede dagmulktansvar er begrenset til 10 % av kontraktssummen». Henvisningen til det «samlede dagmulktansvar» må tolkes slik at grensen på 10 % utgjør et øvre tak for byggherrens totale dagmulktkrav, det vil si den kumulerte verdien av dagmulktkrav som følge av overskridelse av dagmulktbelagte delfrister og overskridelse av sluttfristen. 37 De kvantitative grensene for dagmulktansvaret utgjør en ansvarsbegrensning i favør av entreprenøren. En slik begrensning ble innført i standardvilkår allerede i 1899, og fulgte av de tidligere standardkontraktene NS 401, NS 3401, NS 3430 og NS Formålet med begrensningen er å beskytte entreprenøren mot et uproporsjonalt stort dagmulktansvar ved langvarige forsinkelser. Som påpekt av Sandvik, er begrensningen begrunnet i synspunktet om at det burde være et visst samspill mellom entreprenørens ansvar og bæreevne, og i erkjennelsen av at dagmulktsanskjonen bare inntil et visst punkt er tjenlig for å fremtvinge oppfyllelse. 38 Ansvarsbegrensningen medfører at byggherren er avskåret fra å fremsette ytterligere krav om dagmulkt ved overskridelse av sluttfristen, dersom entreprenøren allerede er ilagt dagmulkt tilsvarende 10 % av kontraktssummen som følge av overskridelse av dagmulktbelagte delfrister. Den eneste ytterligere misligholdsanksjonen byggherren vil ha til rådighet i slike situasjoner er hevning av kontrakten Se Nordtvedt (2013) s Se Marthinussen (2010) s. 564 og Urbye (2011) s Se Nordtvedt (2013) s Se Sandvik (1977) s Se Marthinussen (2010) s

11 NS 8401 punkt 12.2 tredje ledd og NS 8402 punkt 9.2 tredje ledd oppstiller en nokså sammenfallende ansvarsbegrensning i prosjekterende og rådgivende aktørers forsinkelsesansvar. 40 I disse standardene er imidlertid den øvre grensen satt til 20 % av kontraktsprisen, og knytter seg til den samlede verdien av oppdragsgivers krav på både erstatning og dagmulkt Unntak: Forsett eller grov uaktsomhet De tidligere standardkontraktene NS 3401 og NS 3430 oppstilte ikke noe uttrykkelig unntak fra dagmulktansvarets kvantitative grenser ved forsett eller grov uaktsomhet. Det var imidlertid antatt av byggherren i slike situasjoner kunne se seg ubundet av dagmulktordningen og kreve ordinær erstatning. 41 Dagens standardkontrakter, NS 8405 punkt 34.3 tredje ledd og NS 8407 punkt 40.3 tredje ledd, oppstiller uttrykkelig unntak fra den øvre kvantitative grensen for dagmulkt i de tilfellene «forsinkelsen har sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet hos entreprenøren». Unntaket er begrunnet i rimelighetshensyn. I de tilfellene forsinkelsen er frembrakt av entreprenørens grovt uaktsomme eller forsettlige atferd, er det mindre grunn til at entreprenøren skal få nyte godt av standardkontraktenes kvantitative ansvarsbegrensninger. Byggherren kan i slike tilfeller gjøre gjeldende krav på erstatning for sitt dokumenterte og påregnelige økonomiske tap. 42 Unntaket innebærer at entreprenøren kan bli pålagt et dagmulktsansvar som overstiger 10 % av kontraktssummen. 43 NS 8401 punkt 12.2 sjette ledd og NS 8402 punkt 9.2 sjette ledd oppstiller tilsvarende unntak fra 20 %-grensen ved forsett og grov uaktsomhet. 2.3 Mangelsansvaret Mangelsbegrepet Regler om entreprenørens mangelsansvar er inntatt i NS 8405 kapittel 36 og NS 8407 kapittel 42. Standardkontraktene oppstiller innholdsmessig like definisjoner av mangelsbegrepet, se NS 8405 punkt 36.1 første ledd og NS 8407 punkt 42.1 første ledd. Ordlyden i NS 8405 punkt 36.1 første ledd lyder: 40 Se Urbye (2011) s Se Kolrud (1992) s Se Kolrud (1992) s Se Nordtvedt (2013) s

12 «Det foreligger mangel dersom kontraktarbeidet ved overtakelsen ikke er i den stand byggherren har krav på etter kontrakten, og dette skyldes forhold entreprenøren svarer for.» Hvorvidt det foreligger en mangel vil bero på en todelt vurdering: For det første må det foreligge et avvik mellom kontraktsgjenstanden i faktisk og kontraktsmessig tilstand. For det andre må avviket skyldes et forhold som entreprenørens bærer risikoen for etter kontrakten. 44 Det følger av ordlyden at mangelsvurderingen er objektiv, og at uaktsomhet og skyld på entreprenørens hånd normalt er uten betydning ved vurderingen av om kontraktsarbeidet er mangelfullt. 45 NS 8401, 8402 og 8403 benytter ikke begrepet «mangel», men definerer kvalitative avvik som henholdsvis «prosjekteringsfeil», «rådgivningsfeil» og «byggelederfeil». 46 Standardkontraktene skiller seg fra NS 8405 og NS 8407 ved å oppstille krav om brudd på kontrakten kombinert med krav om subjektiv skyld. Det foreligger mislighold når «oppdraget ikke er utført i samsvar med kontrakten» og «dette skyldes at kravet til faglig forsvarlig handlemåte eller aktsomhet ikke er overholdt». Dette innebærer at prosjekterende, rådgivere og byggeledere har et aktsomhetsansvar. Så lenge kontraktsforpliktelsene blir oppfylt på en aktsom måte kan et forhold ikke betegnes som prosjekterings-, rådgivnings- eller byggelederfeil, selv om resultatet ikke er vellykket Utbedringsansvaret Krav om utbedring er byggherrens prinsipale misligholdsanksjon i de tilfellene det foreligger mangel ved kontraktsarbeidet. Den prinsipale karakteren kan utledes av NS 8405 punkt 36.1 jf og NS 8407 punkt , som oppstiller en rett og plikt for entreprenøren til å utbedre mangler med mindre kostnadene til utbedringen vil bli uforholdsmessig store i forhold til det som oppnås. Tilsvarende regulering følger av NS 8401 punkt 13.2 og NS 8402 punkt NS 8403 oppstiller ingen utbedringsplikt for byggelederen. Dette er en naturlig følge av at byggelederens oppgave er å føre kontroll med at andre aktører oppfyller sine kontraktsforpliktelser. 48 Utbedringspliktens prinsipale karakter er begrunnet i samfunnsøkonomiske hensyn som i stor grad tilgodeser entreprenøren. Det antas at utbedring på entreprenørens hånd gjennomgående 44 Se Hagstrøm (2014) s For en mer utførlig redegjørelse av mangelsvurderingen, se kapittel Se Marthinussen (2010) s Jf. NS 8401 punkt 13.1, NS 8402 punkt 10.1 og NS 8403 punkt Se Urbye (2011) s. 143 og 146. Se også Røed (2006) s Se Røed (2006) s

13 vil være billigere og enklere enn utbedring gjennomført av en tredjemann, da entreprenøren kjenner kontraktsarbeidet, og normalt har egnede produksjonsmidler og mannskap til disposisjon. 49 At utbedringssanksjonen er gitt prinsipal stilling innebærer at byggherren ikke har frihet til å velge andre misligholdssanksjoner så lenge utbedring, som antas å være det økonomisk mest gunstige for entreprenøren, kan gjennomføres. Erstatnings- og prisavslagsanksjonene er følgelig gjort subsidiære og vil komme inn som reserveløsninger dersom utbedring ikke kan gjennomføres. 50 Det følger av NS 8405 punkt 36.4 og NS 8407 punkt 42.4 at byggherrens krav på prisavslag er betinget av at vilkårene for utbedring ikke er til stede. Videre kan byggherren kun kreve erstatning for kostnadene til utbedring utført av andre ved unnlatt utbedring, se NS 8405 punkt 36.3 og NS 8407 punkt Dette vil være tilfellet dersom entreprenøren misligholder sin utbedringsplikt eller dersom det oppstår nødlignende situasjoner. Byggherrens krav på erstatning for øvrig påvirkes ikke av byggherrens krav på utbedring, se kapittel Reguleringen i NS 8401 og NS 8402 er i stor grad sammenfallende med reguleringen i NS 8405 og NS Det følger av NS 8401 punkt 13.5 at retten til prisavslag er betinget av at mangelen ikke rettes. NS 8402 oppstiller ingen rett til prisavslag for oppdragsgiveren, og problematikken knyttet til utbedringsanksjonens stilling i forhold til prisavslagsanksjonen kommer ikke opp i tilknytning til denne standarden. 51 Etter NS 8401 punkt 13.2 annet ledd og NS 8402 punkt 10.2 annet ledd, kan oppdragsgiverens kun kreve erstattet kostnadene ved retting utført av en annen prosjekterende dersom retteplikten er misligholdt. Forøvrig kan oppdragsgiveren både fremsette krav på retting og erstatning, den ene sanksjonen utelukker ikke den andre, se NS 8401 punkt 13.3 og NS 8402 punkt Utbedringsansvarets omfang Hovedregel: Vederlagsfri utbedring Entreprenørens rett og plikt til utbedring innebærer at entreprenøren skal besørge og bekoste utbedringen, se NS 8405 punkt 36.2 første ledd annet punktum og NS 8407 punkt første ledd første punktum. Bestemmelsene inneholder en opplisting av hvilke kostnader som omfattes av entreprenørens ansvar. Formuleringene «herunder» og «andre utgifter som er en direkte og nødvendig følge» tilsier at opplistingen ikke er uttømmende. At utgiftene må være en «direkte og nødvendig» følge av utbedringen innebærer at det må avgrenses mot indirekte og 49 Se Hagstrøm (2014) s Se også Nordtvedt (2013) s. 635 og s Se Simonsen (1999) s Se i denne sammenheng Urbye (2011) s. 246, hvor fraværet av regler om prisavslag ses i sammenheng med honoreringsformen. 52 Se Urbye (2011) s

14 mer avledede utgifter. 53 Byggherrens inntekts- og produksjonstap under utbedringen er eksempler på indirekte tap som byggherren normalt må bære selv. 54 Etter NS 8401 punkt 13.2 skal den prosjekterendes retting skje «for egen regning og risiko». Dette samsvarer i stor grad med reguleringen i NS 8405 og NS I NS 8402 punkt 10.2 er det oppstilt en regel om at rådgiveren har krav på vederlag ved retting av rådgivningsfeil, begrenset til «det vederlaget han ville ha krav på etter avtalen om rådgivningsfeilen ikke hadde foreligget». Som påpekt av Urbye, har reguleringen sammenheng med at rådgiveren normalt honoreres etter medgått tid. Vederlagsformen innebærer at oppdragsgiveren uansett må betale for den tiden som har går med til å utføre det kontraktsmessige arbeidet. I de tilfellene det arbeidet rådgiveren faktisk har utført har vært mindre tidkrevende enn det et kontraktsmessig utført arbeid vil være, innebærer bestemmelsen at rådgiveren har krav på ytterligere vederlag ved rettingen Unntak: Skade som dekkes av byggherreforsikring Det følger av innholdsmessig like bestemmelser i NS 8405 og NS 8407, 56 at entreprenørens utbedringsplikt ikke gjelder dersom, og så langt, byggherren har tegnet forsikring som dekker skaden. Byggherrens forsikringsdekning vil kunne innebære en kostnadsmessig ansvarslettelse for entreprenøren. 57 I de tilfellene forsikringen dekker utbedringskostnadene fullt ut, vil ikke byggherren ha noen kostnader som kan kreves dekket av entreprenøren. Dersom forsikringen ikke gir full dekning, vil imidlertid entreprenøren bli ansvarlig for byggherrens overskytende utbedringskostnader. Som påpekt av Nordtvedt m.fl., vil den omstendighet at byggherren har tegnet forsikring for kontraktsgjenstanden innebære at partene har avtalt seg vekk fra standardenes normalsystem med forsikringsdekning på entreprenørens hånd, se NS 8405 punkt 10 og NS 8407 punkt 8. Entreprenørens kostnadsmessige ansvarslettelse kan derfor ses som uttrykk for partenes avtalte balanseforhold. Flere hensyn kan ligge bak valget av hvem som skal stå for forsikringen av kontraktsgjenstanden. Det er blant annet antatt at det ofte vil være billigere at byggherren alene står ansvarlig for forsikringen, enn at forsikringen stykkes opp på flere underentreprenører. I større byggeprosjekter vil det derfor «ofte avtales s.k. CAR (Construction All Risk) eller BAR (Builder s All Risk) forsikringer» Se Marthinussen (2010) s Se også Nordtvedt (2013) s Se Marthinussen (2010) s Se Urbye (2011) s Jf. NS 8405 punkt 36.2 annet ledd første punktum og NS 8407 punkt annet ledd første punktum. 57 Se Nordtvedt (2013) s Se Nordtvedt (2013) s

15 Unntak fra unntaket: Forsett eller grov uaktsomhet Det følger av NS 8405 og NS at det er en forutsetning for den økonomiske lettelsen i entreprenørens utbedringsansvar at entreprenøren ikke har utvist forsett eller grov uaktsomhet. Standardkontraktenes bestemmelser har tilnærmet identisk ordlyd, og NS 8405 punkt 36.2 annet ledd siste punktum lyder: «Skyldes mangelen forsett eller grov uaktsomhet hos entreprenøren, får bestemmelsen i første ledd likevel anvendelse.» Dersom entreprenøren har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt er det mindre grunn til at entreprenøren skal få nyte godt at byggherrens forsikringsdekning. I slike tilfeller vil man derfor falle tilbake på standardenes utgangspunkt om at entreprenøren er ansvarlig for samtlige direkte og nødvendige kostnader ved utbedringen Erstatningsansvaret ved mangel Historisk utvikling En mangel kan føre med seg en rekke skader som ikke omfattes av entreprenørens utbedringsansvar. Utbedring, alternativt erstatning av utbedringskostnadene, vil derfor ikke alltid være tilstrekkelig til at byggherren blir stilt som om ytelsen er kontraktsmessig. 60 Etter ordinære erstatningsregler vil entreprenøren være ansvarlig for byggherrens fulle tap, såfremt dette er påregnelig. Som påpekt av Hagstrøm/Bruserud, følger det av entreprisekontraktens art at kontraktsbrudd i form av mangel kan medføre store konsekvenser. Mangelen kan for eksempel påføre byggherren tap i form av uteblitte leie- eller produksjonsinntekter, eller tap som følge av krav fra sideentreprenører. Følgelig vil entreprenørens ordinære erstatningskrav kunne bli omfattende og i «verste fall få uoverskuelige og ruinerende konsekvenser for entreprenøren». 61 På grunn av det ordinære erstatningsansvarets potensielt omfattende omfang, har standardkontraktene tradisjonelt oppstilt begrensninger i entreprenørens erstatningsansvar. Før vedtakelsen av NS 3401 var det vanlig praksis å begrense entreprenørens erstatningsansvar for mangelens følgeskader. Dette ble gjort gjennom innføring av strenge ansvarsvilkår, kvantitative grenser for ansvarets omfang eller gjennom ansvarsfraskrivelser. Ved utformingen av NS 3401 ble erstatningsansvaret i sin helhet betinget av grov uaktsomhet eller forsett hos entreprenøren, se standardens punkt Dette innebar en betydelig ansvarsfraskrivelse for entre- 59 Jf. NS 8405 punkt 36.2 annet ledd siste punktum og NS 8407 punkt annet ledd siste punktum. 60 Se Sandvik (1977) s Se Hagstrøm (2014) s

16 prenøren. 62 Vedtakelsen av NS 3430 innebar en endring og utvidelse av entreprenørens erstatningsansvar, og representerte en tilnærming til det ordinære uaktsomhetsansvaret i norsk rett. 63 Standardkontraktens punkt 32.2 tredje ledd oppstilte ansvar på grunnlag av uaktsomhet hos entreprenøren, mens punkt 32.6 oppstilte vilkår om forsett eller grov uaktsomhet for tap som ikke falt inn under punkt I dagens standardkontrakter er entreprenørens erstatningsansvar samlet i én bestemmelse, se NS 8405 punkt 36.5 og NS 8407 punkt Reguleringen er forholdsvis omfattende, og det skilles mellom skader og tap som entreprenøren er ansvarlig for på grunnlag av uaktsomhet, og skader og tap som entreprenøren kun er ansvarlig for ved forsett eller grov uaktsomhet Ansvar på grunnlag av uaktsomhet Første ledd i NS 8405 punkt 36.5 og NS 8407 punkt 42.5, regulerer entreprenørens erstatningsansvar i de tilfellene mangelen har medført «skader på deler av bygget eller anlegget som ikke omfattes av kontrakten» med byggherren. Dette vil blant annet omfatte de tilfellene mangelen har medført skade på arbeid som utføres av sideentreprenører. 65 Det følger av ordlyden at det er et vilkår for ileggelse av erstatningsansvar at entreprenøren har opptrådt uaktsomt. Det oppstilte ansvarsgrunnlaget samsvarer med det alminnelige ansvarsgrunnlaget i norsk rett. Standardkontraktene oppstiller imidlertid flere begrensninger i erstatningsansvaret, noe som innebærer at entreprenørens uaktsomhetsansvar etter standarden er snevrere enn entreprenørens uaktsomhetsansvar etter ordinære erstatningsregler. For det første følger det av ordlyden at ansvaret er begrenset til å omfatte skade på «bygget eller anlegget». 66 For det andre er det enighet i teorien om at ordlyden må forstås slik at entreprenørens erstatningsansvar er begrenset til fysiske skader på «bygget eller anlegget». Dette innebærer at erstatningsansvaret ikke omfatter økonomisk tap som byggherren lider som følge av mangelen, herunder tapte leieinntekter eller tapt produksjonsinntekt. Også skade på annen eiendom, person og løsøre vil av denne grunn falle utenfor entreprenørens uaktsomhetsansvar. 67 Videre er uaktsomhetsansvaret begrenset gjennom forutsetningen om at utbedringen «skjer på en rimelig og forsvarlig måte». 68 I de tilfellene utbedring går utover det rimelige og forsvarlige, vil entreprenørens erstatningsplikt bestå, men ansvarets omfang begrenses tilsvarende det en rimelig og forsvarlig utbedring ville kostet. Byggherren blir selv ansvarlig for det overskytende Se Sandvik (1977) s Se Kolrud (1992) s Se Hagstrøm (2014) s Se Hagstrøm (2014) s Jf. NS 8405 punkt 36.5 første ledd første punktum og NS 8407 punkt 42.5 første ledd første punktum. Det er imidlertid ulike syn på hva begrepet omfatter, se blant annet Kolrud (1992) s. 301 og Nordtvedt (2013) s Se Kolrud (1992) s Se også Marthinussen (2010) s og Nordtvedt (2013) s Jf. NS 8405 punkt 36.5 første ledd annet punktum og NS 8407 punkt 42.5 første ledd annet punktum. 69 Se Kolrud (1992) s Se også Marthinussen (2010) s. 607 og Nordtvedt (2013) s

17 Ansvar på grunnlag av forsett eller grov uaktsomhet Annet ledd i NS 8405 punkt 36.5 og NS 8407 punkt 42.5, regulerer entreprenørens erstatningsansvar for byggherrens økonomiske tap «som ikke dekkes av de foregående bestemmelsene». Byggherrens ytterligere økonomiske tap vil blant annet kunne omfatte tapte leieinntekter som byggherren er påført som følge av at lokalet ikke lar seg leie ut og skade på løsøre og inventar i bygningen. 70 Bestemmelsen omfatter tapsposter som entreprenøren etter ordinære erstatningsregler ville heftet for på grunnlag av simpel uaktsomhet. Som nevnt ovenfor, vil tapspostene lett kunne bli svært omfattende. For å begrense entreprenørens ansvar i de tilfellene det kun er utvist simpel uaktsomhet, oppstiller standardkontraktene et skjerpet ansvarsgrunnlag for ileggelse av erstatningsansvar. 71 Det følger av ordlyden at byggherren «bare kan kreve dette dekket dersom mangelen har sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet hos entreprenøren». Bestemmelsen innebærer en betydningsfull ansvarsbegrensning: Entreprenøren er i utgangspunktet fritatt fra erstatningsansvar for byggherrens øvrige økonomiske tap, og det er en nødvendig forutsetning for ileggelse av erstatningsansvar at entreprenøren har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsom. 72 Konstateringen av grovt uaktsom eller forsettlig atferd innebærer at entreprenøren blir erstatningsansvarlig for byggherrens konsekvenstap så langt tapet er forårsaket av den forsettlige eller grovt uaktsomme atferden Erstatningsansvaret for prosjekterings-, rådgivnings- og byggelederfeil Det følger av sammenfallende bestemmelser i NS 8401 punkt 13.3 og NS 8402 punkt 10.3 at «oppdragsgiveren kan kreve å få erstattet påregnelig tap» som følge av prosjekterings- og rådgivningsfeil. At erstatningsansvaret gjelder alt påregnelig tap, innebærer at oppdragsgiveren ikke bare kan kreve dekket direkte utgifter, men også for eksempel tapt leie- og næringsinntekt som følge av at utførelsen av byggeprosjektet blir forsinket eller ikke oppfyller nødvendige krav på grunn av prosjekteringsfeilen. 74 Etter NS 8403 punkt 8.2 kan oppdragsgiveren kreve erstatning av byggelederen dersom han påføres «ekstrautgifter eller på annen måte lider påregnelig økonomisk tap» som følge av en byggelederfeil. Byggelederens erstatningsansvar er imidlertid av delvis subsidiær karakter, se punkt 8.2 annet ledd Se Kolrud (1992) s. 309 og Sandvik (1977) s Se Marthinussen (2010) s Se Hagstrøm (2014) s Se Marthinussen (2010) s Se Urbye (2011) s. 152 og s Se Røed (2006) s. 228 flg. for en mer utførlig redegjørelse. 14

18 Standardkontraktene sier ikke noe om hvilket ansvarsgrunnlag som kreves for å konstatere erstatningsansvar. Det ligger imidlertid innebygget i selve definisjonen av mislighold, henholdsvis «prosjekteringsfeil», «rådgivningsfeil og «byggelederfeil», at aktørene må ha opptrådt uaktsomt for å komme i ansvar, se kapittel Oppdragsgiverens erstatningskrav etter ordinære erstatningsregler kan bli omfattende, og standardkontraktene oppstiller flere begrensninger i erstatningsansvarets omfang. I tillegg til å oppstille bestemmelser om tapsbegrensningsplikt og forholdsmessig reduksjon av erstatningsansvaret ved medvirkning fra oppdragsgiver, begrenses uaktsomhetsansvarets størrelse gjennom kvantitative grenser. 76 I NS 8401 og NS 8402 begrenses erstatningsansvaret for prosjekterings- og rådgivningsfeil som ikke er omfattet av forsikringsplikten til 60 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G), mens erstatningsansvaret for feil som er omfattet av forsikringsplikten er begrenset til 150 G. Etter NS 8403 er byggelederens erstatningsansvar under enhver omstendighet begrenset til «tre millioner kroner for hvert skadetilfelle og ni millioner kroner for hele oppdraget». Det følger av standardene at de kvantitative begrensningene settes til side i de tilfellene byggherrens tap skyldes forsett eller grov uaktsomhet. 77 I slike situasjoner vil de entrepriserettslige aktørene ha mindre beskyttelsesverdig interesse i å bli vernet mot oppdragsgiverens potensielt omfattende erstatningskrav Reklamasjonsreglene Reklamasjon Reklamasjonsreglene er nært knyttet til misligholdsreglene. Det likevel ikke vanlig å karakterisere reklamasjon som et materielt vilkår for at det skal foreligge et misligholdskrav, men som et grunnlag for at slike krav kan bortfalle. Vi står derfor ovenfor såkalte rettsbevarende utsagn. 79 Reklamasjonsreglene innebærer en plikt for kreditor til å gi debitor melding om at et mislighold vil bli påberopt. Formålet med reglene er dels av bevismessig art, da det er antatt at muligheten for å sikre bevis for at det foreligger en mangel blir vanskeligere ettersom tiden går. Videre er reglene egnet til å skape forutberegnelighet ved å bidra til at partene etter en gitt tidsperiode kan betrakte kontraktsforholdet som endelig avsluttet Se NS 8401 punkt 13.3, NS 8402 punkt 10.3 og NS 8403 punkt Jf. NS 8401 punkt 13.3 tredje ledd, NS 8402 punkt 10.3 tredje ledd og NS 8403 punkt 8.2 sjette ledd. 78 Se Røed (2006) s Se Monsen (2010) s Se Monsen (2010) s Se også Marthinussen (2010) s. 610 og Nordtvedt (2013) s

19 2.4.2 Forsinkelsessituasjonen NS 8405 og NS 8407 oppstiller verken relative eller absolutte reklamasjonsregler for byggherrens misligholdskrav som følge av forsinkelse. Det kan spørres om det i forsinkelsessituasjonen kan oppstilles reklamasjonsplikt for byggherren på ulovfestet grunnlag. Som fremhevet av Monsen, er det antatt at den absolutte reklamasjonsfristen ikke er et utslag av alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper og at det ikke er mulig å oppstille absolutte reklamasjonsregler på ulovfestet grunnlag. Bakgrunnen er de absolutte reklamasjonsreglenes positivrettslige og skarpt tilskårne karakter. 81 Når det gjelder muligheten til å oppstille relative reklamsjonsfrister på ulovfestet grunnlag, oppstiller ikke teorien noe entydig svar. Hagstrøm har tatt til orde for at relative reklamasjonsregler kan anses som utslag av alminnelige lojalitetskrav i kontraktsforhold. Av denne grunn vil kontraktslovgivningens relative reklamasjonsregler kunne gis anvendelse utenfor de lovregulerte tilfellene. 82 Som bemerket av Monsen, blir imidlertid reklamasjonsplikten regulert forskjellig i forskjellige lover. Dette gjør det «vanskelig a avklare hvilke reklamasjonsplikter som kan eller bør utledes av lojalitetsplikten i kontraktsforhold». Monsen tar av denne grunn til orde for at avklaringen av om det gjelder ulovfestede regler om relativ reklamasjonsfrist må bygge på typetilfellevurderinger, hvor det blant annet må ses hen til hvor avvikende og nyanserte reguleringer som oppstilles i kontraktslovgivningen. 83 Kontraktslovgivningen oppstiller ikke ensartede krav om nøytral reklamasjon i forsinkelsestilfellene. Håndverkertjenesteloven 12 og avhendingsloven 4-19 oppstiller på hver sin måte krav om nøytral reklamasjon, mens kontraktslovgivningen for øvrig er taus. Tausheten taler for at det ikke kan sies å gjelde et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp om nøytral reklamasjon i forsinkelsestilfeller. 84 På denne bakgrunn antas det at det ikke er mulig å oppstille noen ulovfestet plikt for byggherren til å fremsette krav om nøytral reklamasjon ved forsinkelse. Hva gjelder muligheten til å oppstille spesifiserte reklamasjonsregler på ulovfestet grunnlag, bemerkes det at kontraktsrettslovgivningen gjennomgående bygger på et synspunkt om at det ikke er behov for spesifiserte reklamasjonsregler for krav på erstatning som følge av forsinkelse. 85 Dette kan illustreres ved kjøpslovens forarbeider, hvor fraværet av spesifiserte reklamasjonsregler for krav på erstatning som følge av forsinkelse er begrunnet med at selgeren i de fleste tilfeller vil være klar over forsinkelsen, og derfor må være forberedt på at det 81 Se Monsen (2010) s Se Hagstrøm (2011) s Se Monsen (2010) s Se Monsen (2010) s Se Monsen (2010) s. 156 og s

20 kan bli fremsatt krav om erstatning. 86 Det legges derfor til grunn at det heller ikke er mulig å oppstille ulovfestede regler om spesifisert reklamasjon for byggherrens krav som følge av forsinkelse. Det antas imidlertid å gjelde et alminnelig prinsipp om rettstap ved passivitet i norsk kontraktsrett, og byggherrens forsinkelseskrav vil kunne gå tapt på bakgrunn av ulovfestede passivitetsprinsipper. 87 Dette kan illustreres ved bustadoppføringslovas forarbeider, som lyder: «For forbrukarens krav på dagmulkt eller skadebot trengst det ikkje eigne reklamasjonsreglar; spørsmålet om frådrag for dagmulkt eller skadebot vil i praksis koma opp seinast i samband med sluttoppgjeret. Elles kan allmenne passivitetsreglar koma inn dersom forbrukaren ventar urimeleg lenge med å fremje sine krav.» 88 Utgangspunktet etter standardene er at byggherren ikke har plikt til å reklamere på entreprenørens forsinkelse, og det vil være tilstrekkelig at byggherren fremsetter eventuelle dagmulktskrav innenfor fristreglene for sluttoppgjøret, jf. NS 8405 punkt 33 og NS 8407 punkt Unntak oppstilles i de tilfellene det foreligger skriftlig forespørsel fra entreprenøren, se NS 8405 punkt 34.4 og NS 8407 punkt I slike situasjoner har byggherren plikt til «uten ugrunnet opphold å opplyse skriftlig om han vil kreve dagmulkt». Det bemerkes imidlertid at dagmulktkravet må fremmes ved overtakelse dersom kravet skal være sikret under entreprenørens sikkerhetsstillelse, jf. NS 8405 punkt 9.2 og NS 8407 punkt 7.2. I alle tilfeller vil byggherrens misligholdsbeføyelser ved forsinkelse være underlagt foreldelseslovens regler. 90 NS 8401 og NS 8402 oppstiller en strengere regulering av oppdragsgiverens varslingsplikt ved forsinkelse. Det følger av sammenfallende bestemmelser i NS 8401 punkt 12.3 og NS 8402 punkt 9.3 at oppdragsgiveren skal varsle om krav på erstatning eller dagmulkt «innen rimelig tid etter at han ble klar over grunnlaget for å reise kravet». Bestemmelsen innebærer at oppdragsgiveren vil ha en frist på seg til å varsle når han har blitt klar over at det blir forsinkelse. Fristen er preklusiv, og oversittelse av fristen medfører at oppdragsgiveren taper retten til å gjøre krav på erstatning eller dagmulkt gjeldende Se Ot.prp.nr.80 ( ) s Se Monsen (2010) s Se NOU 1992:9 s Se Marthinussen (2010) s Se også Nordtvedt (2013) s Se Marthinussen (2010) s Se Urbye (2011) s

21 2.4.3 Mangelsituasjonen Innledning Rettidig reklamasjon er en forutsetning for at byggherren skal kunne gjøre mangler gjeldende overfor entreprenøren. Reklamasjonsinstituttet kan derfor sies å utgjøre en ansvarsbegrensning for entreprenøren. 92 Reklamasjonsbestemmelsene er inntatt i NS 8405 punkt 36.6 til 36.8 og NS 8407 punkt til Den følgende fremstillingen er i hovedsak knyttet opp mot reglenes frister, herunder konsekvensene av at fristene ikke overholdes Relativ reklamasjonsfrist ved overtakelse NS 8405 og NS 8407 oppstiller relative reklamasjonsfrister i to situasjoner, både ved og etter overtakelse. Byggherrens reklamasjonsplikt på tidspunktet for overtakelse er regulert i NS 8405 punkt 36.6 og NS 8407 punkt Det følger av bestemmelsenes første ledd at byggherren mister retten til å gjøre mangelen gjeldende dersom han ikke «senest ved overtakelsesforretningens avslutning» melder fra om mangler som han «har eller burde ha oppdaget» i forbindelse med gjennomføring av overtakelsesforretningen, eller som han «burde ha oppdaget» ved kontroll av dokumentene. Fristen er av preklusiv karakter. Dersom byggherren unnlater å varsle i løpet av overtakelsesforretningen vil ethvert krav knyttet til mangelen være forspilt. Reguleringen anses å være i overensstemmelse med alminnelig obligasjonsrett. 93 Verken NS 8402 eller NS 8403 oppstiller relative reklamasjonsfrister knyttet til tidspunktet for overtakelse. Etter NS 8401 punkt 13.4 første ledd har oppdragsgiveren imidlertid reklamasjonsplikt for prosjekteringsfeil som han «blir kjent med under utførelsen av oppdraget og før overtakelsen av den delen av bygget eller anlegget prosjekteringsfeilen angår». Så lenge den prosjekterende ikke har avsluttet arbeidet og bygget eller anlegget ikke er overtatt, vil oppdragsgiverens reklamasjonsplikt kun omfatte prosjekteringsfeil han har fått faktisk kunnskap om. Når oppdragsgiveren har fått slik kunnskap må han reklamere «uten ugrunnet opphold». Som fremhevet av Urbye innebærer kravet at «det skal være en grunn for den tiden som er brukt før det reklameres, for eksempel nødvendig tid for å få undersøkt hva en mulig feil går ut på og hvem reklamasjonen skal rettes mot» Relativ reklamasjonsfrist etter overtakelse I tillegg til å regulere situasjonen ved overtakelse, regulerer NS 8405 og NS 8407 byggherrens plikt til å reklamere over mangler som viser seg «etter overtakelsen». Begge standardkontraktene oppstiller relative reklamasjonsfrister hvor fristens utgangspunkt knyttes til det tidspunktet byggherren «har eller burde ha oppdaget» mangelen. Angivelsen av fristens lengde er 92 Se Nordtvedt (2013) s Se Marthinussen (2010) s og Nordtvedt (2013) s Se Urbye (2011) s

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Erstatningsansvar for rådgivnings- og prosjekteringsfeil 1. desember 2010 Gjertrud Helland, partner Disposisjon 1. Hvorfor hevede ansvarsgrenser og ny regulering? 2.

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser av advokat Anne Cathrine Røed Entreprisejuridisk seminar, Holmsbu september 2009 Agenda Rekkevidden av ansvar for forsinkelse Praktiske og rettslige

Detaljer

GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret

GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret Juridiske betraktninger Artic Entrepreneur 25. januar 2018 Advokat Erling M. Erstad Svært omfattende tema. ( 20 min.) Temaet sees i et privatrettslig perspektiv

Detaljer

ENTREPRENØRSKOLEN OVERTAKELSE

ENTREPRENØRSKOLEN OVERTAKELSE ENTREPRENØRSKOLEN OVERTAKELSE Advokat Lars Harald Rylandsholm Advokat Jan Kjetil Brekken Innledning Tema for dagen er overtakelse etter NS standardene, bustadoppføringslova (buofl) og entrepriseavtaler

Detaljer

Entreprenørens forsinkelse i totalentrepriser, NS 3431 punkt 25. av advokat Thor Johan K. Larsen

Entreprenørens forsinkelse i totalentrepriser, NS 3431 punkt 25. av advokat Thor Johan K. Larsen I. Innledning Entreprenørens forsinkelse i totalentrepriser, NS 3431 punkt 25 av advokat Thor Johan K. Larsen Ikke sjelden avsluttes totalentreprenørens kontraktarbeid senere enn den avtalte sluttfrist.

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Heving av entreprisekontrakter

Heving av entreprisekontrakter Heving av entreprisekontrakter Særlig om det økonomiske oppgjøret Advokat Johnny Johansen 1. Innledning Heving er den mest inngripende misligholdssanksjonen ved kontraktsbrudd Økt aktualitet og stadig

Detaljer

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune 1. Virkeområde Denne kontrakten gjelder mellom Nordland fylkeskommune og.. for leveranse og montering av møbler og inventar til Brønnøysund

Detaljer

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016 advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal TEMAET Reklamasjonsregler og andre utvalgte fristregler i leieforhold

Detaljer

Drifts-/utbedringsfasen. Advokat Hallgeir Riisøen Advokat Frode Risnes

Drifts-/utbedringsfasen. Advokat Hallgeir Riisøen Advokat Frode Risnes Drifts-/utbedringsfasen Advokat Hallgeir Riisøen Advokat Frode Risnes 1 Disposisjon 1. Nærmere om tema 2. Regelverk 3. Håndtering av reklamasjoner 4. Uenighet om utbedringsmetoder 5. Utbedringsfrister

Detaljer

Reklamasjonsregler for varmepumper

Reklamasjonsregler for varmepumper Reklamasjonsregler for varmepumper Av stud.jur. Silje Strandengen og advokat Lasse Ødegaard Varmepumper har kommet inn på markedet som et miljøvennlig alternativ, samtidig som det skal være både energi-

Detaljer

Grov uaktsomhet i entrepriseforhold

Grov uaktsomhet i entrepriseforhold Grov uaktsomhet i entrepriseforhold Avtalte ansvarsbegrensninger under press? Næringsforeningen i Trondheimsregionen Advokat / Partner Jon Oppedal Vale og advokatfullmektig Martin Bye www.svw.no Er terskelen

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av oppdraget)

Detaljer

NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser HØRINGSNOTAT 1 (7) Standard Norge v/ Jørgen Birkeland Postboks 242 326 LYSAKER Vår referanse (jbi@standard.no) HØRINGSNOTAT FRA SKANSKA NORGE AS NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

REKLAMASJONSREGLER FOR LADESTASJONER

REKLAMASJONSREGLER FOR LADESTASJONER REKLAMASJONSREGLER FOR LADESTASJONER Etter at ladestasjoner har vært på markedet noen år, har det begynt å melde seg feil og mangler og derav reklamasjoner. Feilen skyldes noen ganger laderen, andre ganger

Detaljer

NS 8405 - Prisavslag som mangelsbeføyelse

NS 8405 - Prisavslag som mangelsbeføyelse 1 Innledning NS 8405 - Prisavslag som mangelsbeføyelse 1.1 Temaet for artikkelen Advokat Håvard H. Holdø Når entreprenøren - realdebitor - presterer en ytelse som ikke er i samsvar med avtalen, og dette

Detaljer

Obligasjonsrett I Mislighold. Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo

Obligasjonsrett I Mislighold. Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo Obligasjonsrett I Mislighold Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo Kontrakten Forsinkelse Innholdet av ytelsespliktene Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Mangel Hva skal

Detaljer

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Valg av standardkontrakt og entreprise-modell #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Dagens tema Entrepriseformer og entreprisemodell Totalentreprise (NS 8407) eller utførelsesentreprise

Detaljer

Forsikringsselskaps regress i entrepriseforhold

Forsikringsselskaps regress i entrepriseforhold Forsikringsselskaps regress i entrepriseforhold Kan standardene avskjære tingskadeforsikringens regressmuligheter? Ansvarsseminar i Son, 25. oktober 2018 advokat Amund Steinsvik Tema og problemstilling

Detaljer

Byggherrens rett til å intervenere under prosjektgjennomføringen. Erlend Holstrøm og Marius Egeberg 4. september 2015

Byggherrens rett til å intervenere under prosjektgjennomføringen. Erlend Holstrøm og Marius Egeberg 4. september 2015 Byggherrens rett til å intervenere under prosjektgjennomføringen Erlend Holstrøm og Marius Egeberg 4. september 2015 1 Situasjonen antesipert forsinkelse Det viser seg under prosjektets gang at entreprenøren

Detaljer

NS 8405 I 10 ARTIKLER

NS 8405 I 10 ARTIKLER Artikkel nr 1 NS 8405 I 10 ARTIKLER Innholdsfortegnelse: 2. februar 2011 1. GENERELT OM NORSK STANDARD og NS 8405... 1 1.1 Utgangspunktet for NS 8405... 1 1.2 Ulovfestet entrepriserett... 2 1.3 Oversikt

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 1. FOREDRAG KL 13.50 14.20 FIRMAET SIN AVTALE MED BYGGHERRE AVTALEN MED BYGGHERREN Hvem har ansvaret for

Detaljer

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1

Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget. Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Profesjonsansvar, 16. september 2009, Norsk Biotekforening NHO-bygget Tore Sande, 995 36 360, ts@legalteam.no, www.legalteam.no 1 Når er erstatning aktuelt? Skiller mellom erstatning i et kontraktsforhold

Detaljer

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Oslo 23. februar 2015 Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Lasse Simonsen Sensorveiledning: Utsatt prøve JUR3000 2 Innhold 1 Innledning 3 2 Bakgrunnsretten 3 3 Mangelsspørsmålet 3 3.1 Innledning...

Detaljer

Kontrakt nr: Prosjekt:... Kontrakt innenfor rammeavtalen

Kontrakt nr: Prosjekt:... Kontrakt innenfor rammeavtalen Kontrakt nr: 2013-... Prosjekt:... Kontrakt innenfor rammeavtalen. mellom. (leverandør) og AFK eiendom FKF (oppdragsgiver) BYGGBLANKETT 8401 Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag Blanketten brukes

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste Oppdragsgiver Kontaktperson Mobil E-post Postadresse Entreprenør Kontaktperson

Detaljer

1.2 Forholdet til tidligere entreprisestandarder

1.2 Forholdet til tidligere entreprisestandarder 0000 GAt TFF 0601M.book Page 16 Friday, March 24, 2006 2:52 PM NS 8405 Prisavslag som mangelsbeføyelse Av advokat Håvard H. Holdø 1. Innledning 1.1 Temaet for artikkelen Når entreprenøren realdebitor presterer

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring Advokat Jørgen Brendryen OVERSIKT Hva slags erstatningsansvar har man som prosjekterende? Når kan man bli pålagt erstatningsansvar? Hva dekker

Detaljer

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: som gjelder i den rekkefølge de er angitt:

Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten: som gjelder i den rekkefølge de er angitt: Vedlegg AVVIKENDE BESTEMMELSER til NS 8406 For å lette bruken av standarden er alle bestemmelser der det er gjort endringer i NS 8406 heretter gjengitt i sin helhet. Sykehuset Innlandets tilføyelser til

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS

KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS Konkurransegrunnlag Del II Kontraktsbestemmelser 28.09. 2016 OHP KR KMG Revisjon Kommentar Dato Utarb. av Kont. av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Kontraktsbestemmelser KVÆFJORD

Detaljer

Gjennomgang fakultetsoppgave, Obligasjonsrett I, 20. april Anleggsmaskiner. Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud

Gjennomgang fakultetsoppgave, Obligasjonsrett I, 20. april Anleggsmaskiner. Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Gjennomgang fakultetsoppgave, Obligasjonsrett I, 20. april 2015 Anleggsmaskiner Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Tvisten mellom Hans Tastad og Peder Ås Peder ÅS: 1. Hevder seg ubundet av avtalen

Detaljer

3 Bruken av NS Generelt om bruken av standardkontraktene Fremtidig bruk av NS

3 Bruken av NS Generelt om bruken av standardkontraktene Fremtidig bruk av NS 7 Forord... 5 Generelt om totalentreprise... 17 1 Innledning... 19 1.1 Formålet med fremstillingen... 19 1.2 Om totalentreprisen... 19 1.2.1 Avgrensning mot andre kontraktsforhold... 19 1.2.2 Totalentreprise...

Detaljer

Bondelagets servicekontor AS Den årlige samarbeidssamlingen. Hurdalssjøen 21. september 2017

Bondelagets servicekontor AS Den årlige samarbeidssamlingen. Hurdalssjøen 21. september 2017 Bondelagets servicekontor AS Den årlige samarbeidssamlingen Hurdalssjøen 21. september 2017 Entrepriserettslige mangler ved ny driftsbygning Advokat Kristin Aspevik Tema Mangler Ved utførelsen Prosjektering

Detaljer

NS 8405 I 10 ARTIKLER

NS 8405 I 10 ARTIKLER Artikkel nr 3 NS 8405 I 10 ARTIKLER Innholdsfortegnelse: 16. februar 2011 3. Feil eller mangler ved oppdragsgivers leveranse.... 1 3.1. Den generelle lojalitetsplikt (Pkt. 5)... 1 3.2. Varsel om avvik

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

Reklamasjoner og utbedringer i bygg- og anleggsbransjen

Reklamasjoner og utbedringer i bygg- og anleggsbransjen Reklamasjoner og utbedringer i bygg- og anleggsbransjen #Oppdatert Tromsø 29. august 2018 Presentasjon av tema Ved de fleste byggeprosjekter oppstår det problemstillinger knyttet til påståtte mangler og

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 Oppdragsgiver Entreprenør Kontaktp. Mobil E-post Postadr. Kontaktp. Mobil E-post Postadr. Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 1. Før fysisk oppstart Pkt. 3.1 Er kontrakt

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør).

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). VEDLEGG 1: KONTRAKTSBESTEMMELSER. 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). Eventuelle

Detaljer

Protokoll i sak 959/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 959/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 959/2017 for Boligtvistnemnda 07.12.2017 Saken gjelder: Reklamasjon på sprekkdannelse i hjørner og ved belistning samt kald trekk i sprekkene. ----------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forbrukerentreprise i 3 artikler

Forbrukerentreprise i 3 artikler Forbrukerentreprise i 3 artikler 30. januar 2012 Artikkel nr. 1 Vi har tidligere gitt ut artikkelserier som fokuserer på NS 8405 og NS 8407. I denne artikkelserien fokuserer vi på ulike temaer knyttet

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE. Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Viktig at dere kjenner lovens regler.

HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE. Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Viktig at dere kjenner lovens regler. HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Godt betalte oppdrag! Viktig at dere kjenner lovens regler. Virkeområde m.m. Håndverkertjenesteloven regulerer avtaler

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

Last ned Bustadoppføringslova : en praktisk juridisk håndbok - Christian Wefling. Last ned

Last ned Bustadoppføringslova : en praktisk juridisk håndbok - Christian Wefling. Last ned Last ned Bustadoppføringslova : en praktisk juridisk håndbok - Christian Wefling Last ned Forfatter: Christian Wefling ISBN: 9788202369569 Antall sider: 194 Format: PDF Filstørrelse:22.77 Mb Bustadoppføringslova

Detaljer

Førsteamanuensis Ivar Alvik. Petroleumskontrakter: Ansvar og forsikring del II

Førsteamanuensis Ivar Alvik. Petroleumskontrakter: Ansvar og forsikring del II Førsteamanuensis Ivar Alvik Petroleumskontrakter: Ansvar og forsikring del II Risikoallokeringen ved skade på kontraktsgjenstanden art 29 Utgangspunktet risikoallokering basert på risikoovergangen Ved

Detaljer

Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt

Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt Praktisk husleierett Mislighold av kontrakt Advokatene Marius Eckbo-Lie og Frode Fugelsnes marius.eckbo.lie@foyen.no frode.fugelsnes@foyen.no Hva er mislighold? Kontraktsrettslig mislighold En av partene

Detaljer

Professor Ivar Alvik. Petroleumskontrakter Mislighold - dag 2

Professor Ivar Alvik. Petroleumskontrakter Mislighold - dag 2 Professor Ivar Alvik Petroleumskontrakter Mislighold - dag 2 Mangler disposisjon: Strukturen i mangelreguleringen art 23 og 25 Hva er en mangel? Mangler i garantiperioden Løpende inspeksjon og endringer

Detaljer

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete «Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete Program I Kontraheringsfasen II Byggefasen III Overtakelse og sluttoppgjør

Detaljer

#Oppdatert 2016 Overtakelse - Forum for bygg- og anleggsrett

#Oppdatert 2016 Overtakelse - Forum for bygg- og anleggsrett #Oppdatert 2016 Overtakelse - Forum for bygg- og anleggsrett Advokatene Espen Johannessen og Eirik Birkelund Søksmålsfrist Foreldelse Dagmulkt Sikkerhet Overtakelse Risiko Sluttoppgjør Forsikring Reklamasjon

Detaljer

Mulktering vil bli praktisert med 2000 kr pr virkedag pr container.

Mulktering vil bli praktisert med 2000 kr pr virkedag pr container. Spørsmål og svar pr 15.11.16 Spørsmål 1. Følgende pkt. er uklart etter vår mening, og svært viktig å få avklart: - Pkt. 5.5.2 jf. pkt. 6.6.4 hjemler ileggelse av dagmulkt ved manglende oppfyllelse av responstid.

Detaljer

BYGGHERRENS RETT TIL ERSTATNING VED MANGLER

BYGGHERRENS RETT TIL ERSTATNING VED MANGLER BYGGHERRENS RETT TIL ERSTATNING VED MANGLER En redegjørelse for erstatningsreglene ved mangler etter alminnelig entrepriserett, bustadoppføringslova og NS 3430 Kandidatnr: 177 Veileder: Lasse Simonsen

Detaljer

Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 1. Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo

Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 1. Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 1 Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo Kontrakten Forsinkelse Innholdet av Kontraktsrevisjon Mislighold av Mangel Hva skal ytes? Når og hvor

Detaljer

Reklamasjon på seksjon og fellesarealer. Advokat Morten Fæste Huseiernes Landsforbund

Reklamasjon på seksjon og fellesarealer. Advokat Morten Fæste Huseiernes Landsforbund Reklamasjon på seksjon og fellesarealer Advokat Morten Fæste Huseiernes Landsforbund Lovverket Bustadoppføringslova (lov av 13 juni 1997 nr 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m.) Avtaler

Detaljer

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 887/2017 for Boligtvistnemnda 02.02.2017 Saken gjelder: Reklamasjon på helningsavvik i himlinger --------------------------------------------------- 1. Sakens faktiske sider Avtalen mellom

Detaljer

Overordnet spørsmål er om Peder Ås har krav på erstatning fra Marte Kirkerud for utbedringskostnaden til helikopteret på to millioner kroner.

Overordnet spørsmål er om Peder Ås har krav på erstatning fra Marte Kirkerud for utbedringskostnaden til helikopteret på to millioner kroner. Eksamen i Kontraktsrett II Mønsterbesvarelse fra 2016 Overordnet spørsmål er om Peder Ås har krav på erstatning fra Marte Kirkerud for utbedringskostnaden til helikopteret på to millioner kroner. Avtalen

Detaljer

Forsinkelser i et byggeprosjekt hva gjør man?

Forsinkelser i et byggeprosjekt hva gjør man? Forsinkelser i et byggeprosjekt hva gjør man? Advokat Andreas Rostveit 1_Tittellysbilde Estate - Seminar entrepriserett 2 Tema for foredraget Beregning av fristforlengelseskrav Økonomiske konsekvenser

Detaljer

Risikoallokeringen ved skade på kontraktsgjenstanden art 29

Risikoallokeringen ved skade på kontraktsgjenstanden art 29 Førsteamanuensis Ivar Alvik Petroleumskontrakter: Ansvar og forsikring del II Risikoallokeringen ved skade på kontraktsgjenstanden art 29 Utgangspunktet g risikoallokering basert på risikoovergangen g

Detaljer

Innhold. Forord... 5 Forord til doktoravhandlingen... 6

Innhold. Forord... 5 Forord til doktoravhandlingen... 6 Innhold Forord... 5 Forord til doktoravhandlingen... 6 DEL I Innledning og bakteppe... 17 1 Emnet, problemstillinger og avgrensninger... 19 2 Bruken av fremmed rett og internasjonale anbefalinger... 23

Detaljer

Statens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8402, 1. utgave mars 2000. NSF Statens vegvesens utgave 12. november 2002. Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars 2002. Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 5. september 2012

Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 5. september 2012 Fakultetsoppgave JUS 3111, Obligasjonsrett I innlevering 5. september 2012 Gjennomgang 12. oktober 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Oppgaven ble gitt til eksamen våren 2012 (JUS 3111) En forkortet

Detaljer

Grunnvilkår for erstatningsansvar

Grunnvilkår for erstatningsansvar Grunnvilkår for erstatningsansvar MEF IF forsikringsseminar Tromsø 12. oktober 2018 Innledning sammenhengene mellom erstatningsansvar og forskring Erstatningsrett: Muligheten for å bli erstatningsansvarlige

Detaljer

NORDBYEN OMSORGSSENTER

NORDBYEN OMSORGSSENTER Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214240 Mottakskjøkken Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2015-01-13 Oppdragsnr.: 5135477 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid Statens vegvesen Basert på Norsk Standard NS 8402, 1. utgave mars 2000. NSF Statens vegvesens utgave 12. november 2002. Gjengitt etter tillatelse fra PRONORM av 18. mars 2002. Alminnelige kontraktsbestemmelser

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE Dato: 24.09.2001. Erstatter utgave av 01.09.2001 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse

Detaljer

Mangelslæren i entrepriseretten

Mangelslæren i entrepriseretten Mangelslæren i entrepriseretten Særlig om utbedringsplikten i NS 8405 Kandidatnummer: 548 Leveringsfrist: 25. november 2017 Antall ord: 17 903 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema og aktualitet...

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE Dato: 24.09.2001. Erstatter utgave av 01.09.2001 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse

Detaljer

Naturaloppfyllelse og avhjelp

Naturaloppfyllelse og avhjelp Forelesninger i obligasjonsrett H2014, 27. august 2014 Naturaloppfyllelse og avhjelp Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud VELKOMMEN! Litt om meg Herman Bruserud Cand. jur. fra UiO i 2002, ph.d.-grad

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende

Detaljer

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter Innhold Generell innføring i Norsk entrepriserett... 2 1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter... 2 2 Forholdet til lovgivning. Avtalerett... 3 3. Generelt om Norsk Standards kontrakter (NS- kontrakter)...

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Mangelsansvar for tap utover utbedringen av selve mangelen i NS 8405 og NF 05

Mangelsansvar for tap utover utbedringen av selve mangelen i NS 8405 og NF 05 Mangelsansvar for tap utover utbedringen av selve mangelen i NS 8405 og NF 05 Kandidatnummer: 377 Veileder: Ola Mestad Leveringsfrist: 25.04.06 Til sammen 17 879 ord 18.06.2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Forelesninger i obligasjonsrett H2012, 29. august Direktekrav. Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud

Forelesninger i obligasjonsrett H2012, 29. august Direktekrav. Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Forelesninger i obligasjonsrett H2012, 29. august 2012 Direktekrav Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Dagens tema direktekrav Årsaken til kontraktsbruddet K er utsatt for ligger her Direktekrav: K

Detaljer

ERSTATNINGSKRAV VED SELGERS KONTRAKTSBRUDD Advokat (H) OLA Ø. NISJA

ERSTATNINGSKRAV VED SELGERS KONTRAKTSBRUDD Advokat (H) OLA Ø. NISJA 1/5 ERSTATNINGSKRAV VED SELGERS KONTRAKTSBRUDD Advokat (H) OLA Ø. NISJA 1 INNLEDNING Jussens Venner 2012 side 250-268 1.1 Temaet Et vanskelig tema? Nei, ikke nødvendigvis Hovedregelen ved kontraktsbrudd:

Detaljer

Miriam Skag. Starttidspunkt for foreldelsesfrister

Miriam Skag. Starttidspunkt for foreldelsesfrister Miriam Skag Starttidspunkt for foreldelsesfrister Innhold Forord 5 Forord til doktoravhandlingen 6 DEL I Innledning og bakteppe 17 1 Emnet, problemstillinger og avgrensninger 19 2 Bruken av fremmed rett

Detaljer

Protokoll i sak 629/2011. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 629/2011. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 629/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Reklamasjon på størrelse på biloppstillingsplass i felles garasje ------------------------------------ I denne saken er det flere "forbrukere".

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om 169-BYM-2014 Byggeleder til bygging av Nedre

Detaljer

Rådgiverens overskridelse av honorarbudsjettet etter NS 8402 pkt. 12.3

Rådgiverens overskridelse av honorarbudsjettet etter NS 8402 pkt. 12.3 Rådgiverens overskridelse av honorarbudsjettet etter NS 8402 pkt. 12.3 Med hovedvekt på varslingsplikten ved overskridelser, overskridelser som kan føres tilbake til urasjonell drift eller andre uforsvarlig

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

Advokatfirma Berngaard Sandbek AS Oslo. Partner Lasse Ødegaard

Advokatfirma Berngaard Sandbek AS Oslo. Partner Lasse Ødegaard Advokatfirma Berngaard Sandbek AS Oslo Partner Lasse Ødegaard Om Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek Bransjefokus Bransjeforståelse Kommersiell forståelse Kurs www.bslaw.no Maler og fagartikler Hvordan og

Detaljer

Forelesninger i obligasjonsrett H2014, 29. august Prisavslag. Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud

Forelesninger i obligasjonsrett H2014, 29. august Prisavslag. Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Forelesninger i obligasjonsrett H2014, 29. august 2014 Prisavslag Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Dagens tema prisavslag Prisavslag: misligholdsbeføyelse ved mangler : Hvor er vi nå? Kontraktsretten

Detaljer

Førsteamanuensis Ivar Alvik. Petroleumskontrakter: Ansvar og forsikring del II

Førsteamanuensis Ivar Alvik. Petroleumskontrakter: Ansvar og forsikring del II Førsteamanuensis Ivar Alvik Petroleumskontrakter: Ansvar og forsikring del II Risikoallokeringen ved skade på kontraktsgjenstanden art 29 Utgangspunktet risikoallokering basert på risikoovergangen Sml

Detaljer

Avtale om tjenester på løsøre

Avtale om tjenester på løsøre Avtale om tjenester på løsøre Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom privat forbruker og yrkesutøver om forundersøkelse, rådgivning eller reparasjon av løsøre som hovedsakelig benyttes til personlig bruk

Detaljer

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON LOFOTKRAFT AS FYGLE TRANSFORMATORSTASJON Entreprise: Bygningsmessige arbeider Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-02-01 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Ringsaker kommune Bygg og eiendom Åsmarkvn 3 2390 Moelv Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Nytt Nød og ledesystem Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-11-27 Oppdragsnr.: 5123229 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Glass- og fasadeforeningen 23. mai 2019 ( )

Reklamasjonshåndtering. Glass- og fasadeforeningen 23. mai 2019 ( ) Reklamasjonshåndtering Glass- og fasadeforeningen 23. mai 2019 anders.kittelsen@virke.no (930 98 491) Grunnleggende avtaleforståelse Levering Endringer Mangler, utbedring og reklamasjon Agenda Direktekrav

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp. Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester Innhold 1 Anvendelse... 4 2 Definisjoner... 4 2.1 Total kontraktssum...

Detaljer

Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda

Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda Fagdagene Oslo 5. - 6. november 2014 Siv. ing. Svein Gloslie Boligprodusentenes Forening Nemndas sammensetning nå Lasse Simonsen Arne Sporaland Jan Chr. Ruud Varamann

Detaljer

NORSK STANDARD NS 8402

NORSK STANDARD NS 8402 NORSK STANDARD NS 8402 1. utgave mars 2000 ICS 91.010.20 Søkeord: Descriptors: kontrakt, rådgiver, oppdragsgiver, prosjektmateriale, rådgiverfeil contract, consultant, client, project material, errors

Detaljer

ENTREPRENØRSKOLEN. Lars Harald Rylandsholm og Øystein Skurdal

ENTREPRENØRSKOLEN. Lars Harald Rylandsholm og Øystein Skurdal ENTREPRENØRSKOLEN Lars Harald Rylandsholm og Øystein Skurdal PLAN FOR DAGEN Det overordnede systemet for Norsk standard (NS) Hva kan gi grunnlag for vederlagsjustering Prosessregler krav om varsling Vederlagsjusteringen

Detaljer

NS 8405 I 10 ARTIKLER

NS 8405 I 10 ARTIKLER Artikkel nr 2 NS 8405 I 10 ARTIKLER Innholdsfortegnelse: 9. februar 2011 2. OPPSTARTSMØTE, FREMDRIFTSPLAN, BYGGEMØTER M.V.... 1 2.1. Begrepet byggherre... 1 2.2. Tilbuds-/anbudsfasen... 2 2.3. Særvilkår

Detaljer

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Trondheim, 9. januar 2013 Advokat Rolf W. Markussen Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i

Detaljer