1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter"

Transkript

1 Innhold Generell innføring i Norsk entrepriserett Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter Forholdet til lovgivning. Avtalerett Generelt om Norsk Standards kontrakter (NS- kontrakter) Konsulentavtaler Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag NS Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid NS Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag NS Prosjektdokumenter redigering og innhold av konkurransegrunnlag Anbud/tilbud NS Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser NS Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved konkurranse med forhandlet prosedyre Offentlige anskaffelser Entreprisekontrakter NS Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg og anleggsarbeider NS Norsk bygge- og anleggskontrakt (2004 revidert oktober 2008) NS 8415.Underentreprise for enklere arbeider hvor hovedentreprisen er etter NS NS Norsk bygge- og anleggskontrakt mindre arbeider NS 8416.Underentreprise for enklere arbeider hvor hovedentreprisen er etter NS NS Totalentreprise NS Totalunderentreprise hvor hovedentreprenøren har en NS kontrakt med sin oppdragsgiver NS Leveranse av byggevarer NS Bestemmelser for regulering av kontraktssum på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter m.v Kontrakter med forbruker Oversikt over byggeblanketter knyttet til nyoppføring og salg av fast eiendom til forbruker Byggblankett Avtale om arbeider på fast eiendom avtalt vederlag 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp) eller mer Byggblankett Avtale om arbeider på fast eiendom avtalt vederlag mindre enn 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp)... 12

2 Advokat Helge A. Tryti 1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter Det er grunnleggende å forstå de kontrakter man signerer på for å unngå unødvendige misforståelser og tap med økonomiske konsekvenser. Misforståelser og manglende kunnskap gir unødvendige tvister og gir aktørene unødvendige og uventede tap. Ved å skaffe seg et minimum av kunnskap om de enkelte kontrakter kan mange feil unngås selv med begrenset innsats. Utviklingen ved gjennomføring av entrepriser i Norge generelt, har gått i retning av større vekt på formalisme slik at tvister stadig oftere blir løst på bakgrunn av formelle feil hos oppdragsgiver eller entreprenør. Den som blir offer for tap som følge av formfeil vil oppleve dette som urettferdig, til tross for at de begge har signert på kontraktsdokumentene. Tidligere var vennskap, faglig stolthet og en grunnleggende tro på den absolutte sannhet førende prinsipper. Vennskap og gjensidig tillit i et kontraktsforhold er grunnleggende, men bør ikke gå på bekostning av å opptre korrekt. Med korrekt mener jeg at det er en ulempe for prosjektet at man for eksempel ikke er så nøye med varslingsreglene fordi man er gode venner. Selv om man er gode venner skal varslingsregler overholdes hvis man vil unngå at prosjektet blir uoversiktlig og som til slutt lett medfører uenigheter. Dersom partene mener at noen av standardkontraktenes formuleringer er alt for formelle og absolutte, bør partenene lage sine egne tilpasninger allerede på kontraktsstadiet. Tilpasningene kan tas inn under Særlige bestemmelse i selve kontraktsdokumentet eller som et vedlegg. Endringer i kontraktsbestemmelsene kan eller også tas inn i protokoll fra oppstartmøte eller protokoll fra bygemøte. Dersom ingen av delene er gjort skal kontraktens bestemmelser overholdes. Er man snill en eller flere ganger, medfører det fort en diskusjon i hvilken grad partene gjennom sine handlinger har inngått en annen avtale. Typisk eksempel på «avtaleinngåelse ved handling» vil være når selve kontrakten beskriver bestemmelser om at alle tilleggsbestillinger skal være skriftlige i kombinasjon med at uformelle tilleggsbestillinger er bestilt, gjennomført og betalt. Er det gjort mange nok ganger anledninger vil trolig en domstol komme til at partene ved handling har fraveket kontraktens formulering om at alle tilleggsbestillinger må være skriftlig for å kunne kreves honorert. Gjennomgangen av de ulike kontraktene har til hensikt å la partene

3 få en kort oversikt over de enkelte kontrakter, slik at partene bruker de kontraktene som er best egnet for hvert enkelt prosjekt. 2 Forholdet til lovgivning. Avtalerett Det er full anledning i norsk rett til å gjennomføre en entreprise uten noen form for kontrakt, eventuelt en kort avtale (muntlig eller skriftlig) uten henvisning til Norsk Standard. Ved en tvist i en slik situasjon vil vanlig norsk avtalerett legges til grunn. Mellom kontraktsparter hvor ingen er forbrukere foreligger det full avtalefrihet. I mangel av andre kontraktsdokumenter vil en domstol forholde seg til ulovfestet entrepriserett som et stykke på vei består av prinsippene som følger av Norsk Standard. Imidlertid vil de spesielle preklusive frister som NS- kontraktene inneholder ikke komme til anvendelse. Preklusive frister betyr frister som medfører at et ellers berettiget krav ikke lenger kan gjøres gjeldende fordi fristen for å varsle om kravet er oversittet. I den grad oppdragsgiver er forbruker gjelder imidlertid forbrukerlovgivningen, som setter grenser for hva som lovlig kan avtales. Det kommer jeg tilbake til under forbrukerkontrakter. Det samme gjelder NBI- blader, Våtromsnormen, NS 3420 m. fl. Det betyr at dersom det ikke er henvist til disse vil de heller ikke kunne påberopes som en kontraktsforpliktelse. Benyttes en NS- kontrakt vil dog alle relevante NS kontrakter i NS- systemet komme til anvendelse også NS Det er en svært vanlig avtaleform at det inngås et kort avtaleformular med en setning med henvisning til f.eks. NS I et slikt tilfelle kommer NS 8405 til anvendelse i sin helhet, som kontraktsbestemmelser, selv om selve teksten i standarden ikke er vedlagt kontrakten. 3. Generelt om Norsk Standards kontrakter (NS- kontrakter) Norsk Standard (NS) er standardiserte kontraktsvilkår utarbeidet i samarbeid mellom bransjeorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner og det offentlige, i ulike komiteer. Sammensetningen i de ulike komiteer varierer etter standardens innhold. Standardene dekker områder som er uregulert eller som er lite regulert i lov, men mange av disse representerer et stykke på vei en kodifisering av ulovfestet entrepriserett. Fordi kontraktene er blitt til gjennom et samarbeid vil begge sider i en kontraktsinngåelse kunne stole på at de generelle kontraktsvilkårene ikke inneholder urimelige elementer i den ene eller andre retning. Bruk av NS vil være arbeidsbesparende fordi standardvilkårene legges i bunn av de kontrakter som inngås. Dersom en part får seg presentert et kontraktutkast utarbeidet av en av partene, må mottakeren gå gjennom denne for å kontrollere at det ikke foreligger

4 urimelige eller utilsiktede plikter på en av partene. Det kan man la være dersom standarden benyttes. Standard Norge er en privat bransjeorganisasjon som har utarbeidet en rekke standarder på det byggetekniske området. De tar betalt for det arbeidet de utfører og kontraktene er derfor dyre. Bestilling skjer gjennom Pronorm AS som forestår salget av formularer både i papirform og i digital form. For øvrig vises det til Pronorms hjemmesider Noen standarder er utgått, men likevel hyppig i bruk. Det betyr at aktuelle standard ikke lenger anbefales brukt av Standard Norge for eksempel fordi det har kommet en ny og revidert standard. Typisk er NS 3430 som i 2004 ble avløst av NS NS 3430 er imidlertid fortsatt i bruk. Det er full anledning for partene i en kontrakt å bli enige om at en standard som Standard Norge ikke lenger anbefaler brukes i det konkrete kontraktsforholdet. Det er helt normalt at et tilbud gis slik at for eksempel entreprenøren skriver For øvrig gjelder NS Det betyr at dersom tilbudet blir akseptert vil NS 8405 med sine 32 sider med juridiske spissfindigheter vil være en del av partene kontraktsforpliktelser. Det er ikke uvanlig at det avtales Spesielle kontraktsvilkår utarbeidet av en av partene som legges inn under kontraktens Særlige bestemmelser. I så tilfelle bør den andre parten lese disse bestemmelsene nøye før kontrakten signeres for at parten ikke skal påføre seg selv utilsiktede forpliktelser. Dette kapittel vil det bare gis en kort oversikt over juridiske standarder innen bygg og anlegg utarbeidet av Standard Norge. Mer utfyllende oversikt finner under det enkelte kapittel nedenfor. Til noen standarder finner det også Blanketter. Dette er formularer knyttet til den enkelte kontrakt som partene anbefales å benytte. Blankettene tar inn navn, prosjekt, pris m.v. til de respektive prosjektene, mens Norsk Standard utelukkende fastsetter generelle kontraktsvilkår uten henvisning til det enkelte prosjekt. 4. Konsulentavtaler NS 3403 var en kontrakt som regulerte avtaler med prosjektleder på fastpris og samtidig regulerte løpende rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid. Denne ble i 2000 avløst av NS 8402 for rådgivningsoppdrag etter medgått tid. NS 8401 kom i 2007 (prosjekteringsoppdrag) til fast pris og NS 8403 (byggelederoppdrag) kom i Tidligere ble NS 3403 benyttet for alle disse tre oppdragstypene. Alle tre konsulentavtalene er under revidering, men den viktigste endringen vil trolig være heving av rammene for erstatning.

5 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag NS 8401 er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold mellom oppdragsgiver og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om prosjekteringsoppdrag innenfor bygg og anlegg i prosjektet. Herunder også oppfølging av prosjekteringen i bygge- og reklamasjonsfasen. Kontrakten har normalt avtalt fast pris gjerne beregnet i prosent etter kontraktssummen. 4.2 NS Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid NS 8402 er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og en arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om rådgivningsoppdrag med tilknytning til bygg og anlegg. Bruksområdet er primært hvor oppdraget ikke er lett å forhåndsdefinere, og hvor honoraret derfor beregnes etter medgått tid. Den har derfor store likheter med regningsarbeider. 4.3 NS Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag NS 8403 er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold mellom oppdragsgiver og en byggeleder om byggeledelse i forbindelse med bygg og anleggsarbeider. 4.4 NS Prosjektdokumenter redigering og innhold av konkurransegrunnlag NS 3450 fastsetter normer for redigering av, og innhold i, dokumenter som skal ligge til grunn for anbud på, eller avtale om, utførelse av bygg eller anlegg. 5 Anbud/tilbud Generelt er det verdt å være oppmerksom på at Anbud benyttes i alle norske kontrakter i Norsk Standard (NS), mens det i lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter brukes Tilbud. Innholdsmessig er det ikke forskjell på disse to begrepene. Generelt om anbud etter Norsk Standard skal tilbudsbrevet presisere de avvik tilbudene måtte ha i forhold til tilbudsforespørselen. I den grad en post ikke er utfylt, satt med en strek i priskolonnen eller satt med null, er disse postene ansett å være inkludert i andre poster og kan ikke gi grunnlag for å kreve tillegg. Dersom en post ikke vil bli levert, må det stå klart og tydelig i tilbudsbrevet. Den som ber om tilbud skal ha rett til å legge til grunn at tilbudet er komplett med mindre noe annet er flagget i tilbudsbrevet. Den som mottar et tilbud skal ikke være nødt til å gå igjennom alle detaljer i tilbudet for å se om det foreligger avvik. Dersom det foreligger vesentlige avvik i tilbudet i forhold til tilbudsforespørselen, vil

6 entreprenøren utsette seg for risikoen for at hele tilbudet blir forkastet. I praksis er det ikke sterk tradisjon for å forkaste ufullstendige tilbud, men ved tilbud etter lov om offentlig anskaffelse vil normalt mangelfullt tilbud eller tilbud med avvik bli forkastet. Dersom et mangelfullt tilbud ikke blir forkastet, og oppdragsgiveren kontraherer i henhold til tilbud som etter tilbudsforespørselen skulle ha vært forkastet, risikerer oppdragsgiveren erstatningsansvar (positiv eller negativ kontraktsinteresse) overfor de tilbyderne som har levert komplette tilbud. Innenfor offentlige anskaffelser er erstatningskrav som følge av manglende forkastelse av mangelfulle tilbud ikke sjelden. 5.1 NS Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser NS 8400 kom ut i september 2005 og avløste NS Regler for anbudskonkurranser for bygg og anlegg. NS 8400 er utarbeidelse av regler for innhenting av tilbud/anbud på utførelse av bygg og anlegg, eller kjøp av varer og tjenester i forbindelse med bygg og anlegg. Det er ikke tillatt med forhandlinger for anbudskonkurranser etter NS Forhandlinger med anbydere etter budfristens utløp, eller andre brudd på regler for innsendelse av anbud, kan medføre betydelig erstatningsansvar for oppdragsgiveren. Både oppdragsgiver og leverandør er bundet av regelverket i NS 8400 dersom dette regelverket legges til grunn for forespørselen. Det er for øvrig bare private oppdragsgivere som kan innhente tilbud/anbud etter reglene i NS Offentlige anskaffelser er omfattet av lov om offentlige anskaffelser hvor det foreligger vesentlig andre regler. 5.2 NS Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved konkurranse med forhandlet prosedyre NS 8410 kom i 2005 og har samme anvendelsesområde som NS Den er utarbeidet for å brukes ved kontrakter om utførelse bygg og anlegg, samt ved kjøp av varer og tjenester i forbindelse med bygg og anlegg. Anvendelsesområdet er således utvidet i forhold til den gamle NS 3400, som utelukkende var beregnet for bygg og anlegg. Til forskjell fra NS 8400 har oppdragsgiver forbeholdt seg retten til å forhandle med leverandørene etter å ha innhentet tilbud. Det er viktig at oppdragsgiver benytter denne standarden dersom han ønsker å forhandle med leverandørene før kontrakt signeres. Ved å bruke NS 8400 og deretter forhandle (ofte forsøkt omgått ved å kalle det avklaringsmøte ) utsetter oppdragsgiver seg for et til dels betydelig erstatningsansvar fra de som ikke fikk tildelt oppdraget. Både oppdragsgiver og leverandør er bundet av regelverket i NS 8410 når dette

7 er lagt til grunn for forespørselen om tilbud. NS 8410 kan ikke benyttes der det er snakk om offentlig anskaffelser. 5.3 Offentlige anskaffelser Med offentlige anskaffelser forstås forespørsler hvor det offentlige(stat, kommune, eller fylkeskommune) ber om tilbud, eller hvor det offentlige er eier eller har vesentlig påvirkning på beslutningsprosessen hos oppdragsgiver. I et slikt tilfelle gjelder Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69. Det er ikke anledning å bruke NS 8400 eller NS 8410 i disse situasjonene. Regelverket for offentlig anskaffelser er primært utformet i forskrifter som er både omfattende og svært formelle. Disse reglene må følges, og det har kommet en rekke dommer de siste årene hvor brudd på reglementet har gitt entreprenøren erstatning for positiv kontraktsinteresse (entreprenøren settes i posisjon som om han hadde fått oppdraget) eller negativ kontraktsinteresse (erstattet sine kostnader ved å regne anbud) fordi reglementet ikke har blitt fulgt. Reglen om offentlige anskaffelser behandles ikke videre i det følgende. Det vises her til kommentarutgaven til Lov om offentlige anskaffelser m.v. 6 Entreprisekontrakter Når en oppdragsgiver ber om tilbud på utførelse av en entreprise, vil anbudsforespørselen være basert på ulike regelvert avhengig av om oppdragsgiver er offentlig eller privat. I utførelsesfasen foreligger det ikke noen slike skiller. De samme NS- kontrakter kan benyttes både ved offentlige og private anskaffelser. Derimot kan entreprisekontraktene i NS 84xx- serien ikke benyttes hvor oppdragsgiver er forbruker. Ved forbrukerentreprise foreligger det preseptorisk lovgivning (ufravikelig) og de ordinære entreprisekontraktene er ikke tilpasset dette lovverket. Det innebærer at lovens regler gjelder selv om partene har signert på noe annet. 6.1 NS Alminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg og anleggsarbeider NS 3430 kom i Denne standarden var banebrytende og innførte bl. a. stor grad av preklusjon (bortfall av rettigheter på grunn av for sen varsling). Nytt i denne standarden var også at reklamasjoner fra overtagelse frem til ett- års befaring også måtte reklameres uten ugrunnet opphold for ikke å bli prekludert (bortfalt). NS 3430 har fått godt feste i praksis og er fortsatt i bruk, til tross for at den nye standarden, NS 8405, kom allerede i 2004.

8 6.2 NS Norsk bygge- og anleggskontrakt (2004 revidert oktober 2008) Standarden er det man gjerne kan kalle hovedstandarden og danner retningslinjene for de øvrige standarder i NS 84xx- serien. Standarden legger opp til strengt formaliserte varslingsprosedyrer og utstrakt plikt til samordning med andre entreprenører. Kravene til formelle varsler krever en godt fungerende administrasjon. For den som har inngått kontrakt med henvisning til NS 8405 vil det være nødvendig å skille mellom kontrakter inngått før 1. oktober 2008 og etter 1. oktober For kontrakter f.o.m. denne datoen, gjelder den reviderte utgaven med mindre annet er avtalt. Det er primært kapitlet om endringer og tillegg i standarden som ble endret i NS 8405 er beregnet for kontrakter hvor det er viktig for oppdragsgiver og entreprenør til enhver tid å ha en fullstendig og á jour- ført oversikt over fremdrift og økonomi. Varslingsreglene er lagt opp etter dette. Derfor har standarden bestemmelser om at dersom varslinger ikke er gitt uten ugrunnet opphold har oppdragsgiver rett til å se bort i fra krav om fristforlengelse eller krav om tilleggsvederlag. Det forutsetter imidlertid kontra- varsling jf. pkt. 8, 3.ledd i standarden. For at disse strenge prosedyrene skal være mulig å overholde må både oppdragsgiver og entreprenør både ha god kunnskap og en god organisasjon i ryggen. Varslingsregler og varslingsfrister gjelder uavhengig av om den aktuelle prosjektleder er tilgjengelig eller ikke tilgjengelig, slik at organisasjonen må kunne sørge for å hente opp varsel og svar innen tidsfristene, typisk ved prosjektlederens fravær. Det er grunn til å tro at rettspraksis i større og større grad vil legge til grunn preklusjon (bortfall pga. for sen varsling eller for sent svar på varsel) når partene har valgt å inngå en kontrakt etter NS Partene har et alternativ uten like strenge varslingsregler i NS Dersom partene ikke ønsker like strenge varslingsprosedyrer bør partene bruke NS Her er det ikke like strenge frister for varsling av tillegg i tid eller vederlag, men for øvrig er standardene bygget på de samme strenge formelle regler på andre deler av kontrakten. Det er helt nytt at det i NS 8405 presiseres plikt til å reklamere, dersom man mener en varsel eller et svar på et varsel har kommet for sent ( kontra- varsling ). Det betyr at dersom byggherre mener entreprenøren har varslet for sent ( uten ugrunnet opphold ) må byggherre uten ugrunnet opphold meddele entreprenøren at byggherre anser at varselet har kommet for sent, og at kravet derfor kan avvises på formelt grunnlag. Dersom oppdragsgiver ikke har gjort dette, skal det legges til grunn at oppdragsgiver har akseptert oversittelsen, og at varselet anses å være fremmet i rett tid. Går imidlertid entreprenøren for eksempel i forbindelse med

9 sluttoppgjøret inn i en uforbeholden realitetsdrøftelse om tilleggets berettigelse, og ikke påberoper seg at oppdragsgiver har svart for sent, kan entreprenøren også gjennom dette ha gjenåpnet en diskusjon som allerede var avsluttet. Da vil ikke entreprenøren uten videre, for eksempel i en etterfølgende rettssak, kunne nå frem med at oppdragsgiver hadde protestert for seint. Det er vår anbefaling alltid å ha et oppstartsmøte for å avtale adresser, varslingsrutiner, diskutere hvordan fristene for varsler og svar på varsler skal praktiseres m.v. Herunder hvordan det skal lages endringslister, hvordan endringer på tegninger skal markeres, praksis rundt byggemøte m.v. Mange problemer kan unngås ved å avtale slikt før problemer oppstår. Vi har laget en sjekkliste til NS 8405 som partene med fordel kan gå gjennom på et oppstartsmøte. Ved å benytte en slik sjekkliste som følger prosjektet fra kontraktssignatur til avsluttet prosjekt, vil entreprenøren ha kontroll på kontraktens mange frister og meldinger. 6.3 NS Underentreprise for enklere arbeider hvor hovedentreprisen er etter NS 8405 Denne kontrakten er kontrakt beregnet mellom hovedentreprenør og underentreprenør. Den er tilnærmet lik den kontrakten som hovedentreprenøren har overfor sin oppdragsgiver, men har noen vesentlige forskjeller. En vesentlig forskjell er at NS 8415 gir hovedentreprenøren rett til overta deler av arbeidet dersom underentreprenøren blir forsinket. En annen viktig forskjell er at underentreprenøren får rett til å melde sine arbeider ferdige og slik sett overføre risikoen til hovedentreprenøren selv om overtagelse mellom hovedentreprenør og oppdragsgiver skal skje senere. 6.4 NS Norsk bygge- og anleggskontrakt mindre arbeider Denne kontrakten er ikke veldig ulik NS 8405, men er kortere formulert og har langt mindre strenge regler for varsling dersom det kommer tilleggsbestillinger eller det skjer endringer. I NS 8405 vil ethvert tilleggskrav som ikke uten ugrunnet opphold er varslet bli prekludert - avvises ikke fordi det er uberettiget, men fordi det er varslet for seint. Ved en NS kontrakt kan slike tilleggskrav fremmes senere noen ganger helt frem til sluttoppgjøret. NS 8406 krever med andre ord mindre nøyaktige varslingsrutiner enn det som følger av NS NS Underentreprise for enklere arbeider hvor hovedentreprisen er etter NS 8406 Denne avviker fra NS 8406 på tilsvarende som NS 8415 avviker fra NS 8405.

10 6.6 NS Totalentreprise Denne anbefalte standarden avløste NS som anbefalt standard. Denne kontrakten følger mye av de samme stort sett prinsippene som i NS 8405, men har en del særbestemmelser ettersom entreprenøren her har ansvaret for resultatet. Samtidig har entreprenøren stor valgfrihet med hensyn til valg av utstyr og tekniske løsninger så lenge entreprenøren oppfyller de krav som er satt til funksjon. Nytt i kontrakten er at totalentreprenøren har plikt til å kontrollere oppdragsgivers prosjektering innen en frist på 5 uker fra kontraktssignatur i den grad totalentreprenøren har påtatt seg ansvaret for oppdragsgivers prosjektering. Etter dette tidspunkt vil feil i oppdragsgivers prosjektering være totalentreprenørens ansvar. Videre har totalentreprenøren et utvidet ansvar for endringer, tillegg, materialvalg m.v. som oppdragsgiver ønsker. Totalentreprenøren har et «konsulentansvar» overfor sin oppdragsgiver. Det er også nye regler om overtagelse som pålegger entreprenøren ekstra plikter i forbindelse med overtagelse. Det innebærer bl.a. at FDV må leveres i god tid før overtagelse, at det normalt må foreligger ferdigattest før overtagelse m.m. Det kan derfor påløpe dagmulkt som totalentreprenøren ikke var forberedt på dersom han ikke passer på å fremskaffe ferdigattest før overtagelse. 6.7 NS Totalunderentreprise hvor hovedentreprenøren har en NS kontrakt med sin oppdragsgiver Den vesentlige forskjellen er her de samme som forskjellene mellom NS 8405 og NS NS Leveranse av byggevarer Dette er en fremforhandlet standard for balanserte leveransevilkår for materialer benyttet i et byggeprosjekt, og som er tilpasset de øvrige standarders forpliktelser. Vår anbefaling til entreprenøren er at alle bestillinger av materialer skjer ved at man skriver følgende tekst i bestillingen: «Bestillingen skjer iht. NS 8409». 6.9 NS Bestemmelser for regulering av kontraktssum på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter m.v NS 3405 bestemmer hvordan man foretar en indeksregulering av kontraktssummen i en entreprisekontrakt når partene har avtalt å indeksregulere kontraktssummen etter en av metodene i standarden. Standarden er basert på den indeks partene har valgt, for eksempel fra Statistisk sentralbyrå.

11 7 Kontrakter med forbruker Når oppdragsgiver er forbruker foreligger det ufravikelige lovbestemmelser som gjelder uansett hva partene har signert og avtalt seg i mellom. Det kalles preseptoriske lovbestemmelser. Dersom det avtales vanlige entreprisekontrakter, vil de delene av kontrakten som strider mot preseptoriske regler ikke kunne påberopes av entreprenøren uansett. Det blir derfor svært uoversiktlige kontraktsforhold hvor bare deler av kontrakten kan komme til anvendelse fordi loven går foran. Det er derfor viktig at de kontraktene som overholder ufravikelige lovbestemmelser benyttes. 8 Oversikt over byggeblanketter knyttet til nyoppføring og salg av fast eiendom til forbruker. Standard Norge har utgitt flere standardkontrakter/byggblanketter for kontrakter om oppføring eller kjøp av bolig, eller kjøp av byggesett. Kontraktene skal gi forbrukeren sikkerhet for at bestemmelsene i bustadoppføringsloven og avhendingsloven blir anvendt i kontraktsforholdet. Kontraktene skal brukes mellom forbruker og entreprenør ved oppføring av selveierbolig/fritidshus, samt i kontrakt om kjøp av ny bolig. Kontraktene er basert på bustadsoppføringslova og avhendingsloven og alle gjelder oppføring eller kjøp av ny bolig. Ved kjøp av brukte boliger/fritidshus reguleres kontraktsforholdet mellom selger og kjøper av avhendingsloven. Kontraktene er avtaleformularer med standardiserte vilkår og alternative klausuler og de regulerer forskjellige avtaleforhold avhengig av grunnlaget for avtalene. Finansiering i Husbanken er avhengig av at disse kontraktene brukes. Byggblankett 3404, 3425, 3426, 3427 og 3429 A og 3429 B gjelder kontrakter vedrørende bolig/fritidshus som ennå ikke er ferdig og standardene følger derfor reglene i bustadsoppføringslova. Bestemmelsene i bustadsoppføringslova gjelder i forholdet mellom en yrkesutøver, det vil si en profesjonell selger, og en forbruker, samt at kontrakten må omfatte eigarbustad, det vil si bolig til egen bruk. Hvis disse vilkårene ikke er til stede vil avhendingsloven komme til anvendelse på kontraktsforholdet. Byggblankett 3428 gjelder kontrakter vedrørende ny bolig der byggearbeidene er avsluttet på tidspunktet for avtaleinngåelsen og standarden følger derfor reglene i avhendingsloven. Byggblankettene, som trådte i kraft i 2004, avløser tidligere NS 3404, NS 3425, NS 3426 og NS 3427 og NS 3428.

12 9 Byggblankett Avtale om arbeider på fast eiendom avtalt vederlag 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp) eller mer Byggblankett 3501 brukes i kontrakter mellom forbruker og håndverker om arbeider på fast eiendom, bortsett fra avtaler om oppføring av ny bolig/fritidshus, hvis det avtalte vederlaget er på 1,5 G eller mer. Kontrakten bør benyttes ved utbedrings/vedlikeholdsarbeider og lignende. Hvis avtalen gjelder oppføring av ny bolig/fritidshus, skal Byggblankett 3426 eller 3425 brukes. Byggblankett 3501 supplerer håndverkertjenesteloven. 10 Byggblankett Avtale om arbeider på fast eiendom avtalt vederlag mindre enn 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp) Byggblankett 3502 brukes i kontrakter mellom forbruker og håndverker om arbeider på fast eiendom, bortsett fra nyoppføring av bolig/fritidshus, hvis det avtalte vederlaget er mindre enn 1,5 G. Kontrakten bør benyttes ved utbedrings/vedlikeholdsarbeider og lignende. Hvis avtalen gjelder nyoppføring av bolig/fritidshus, skal Byggblankett 3426 eller 3425 brukes. Byggblankett 3502 supplerer håndverkertjenesteloven Oslo, 30. august 2012

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Valg av standardkontrakt og entreprise-modell #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Dagens tema Entrepriseformer og entreprisemodell Totalentreprise (NS 8407) eller utførelsesentreprise

Detaljer

Entreprisemodeller og kontrakter. 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1

Entreprisemodeller og kontrakter. 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1 Entreprisemodeller og kontrakter 05.10.2010 Larsen Atterås og Brosvik AS 1 Introduksjon - foreleser Stig Hole Prosjekt- og prosjekteringsleder i LAB Bygg og anlegg, Bergen Ingeniørhøyskole, 1984 NTH, Bygg,

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste NB: NS 8405 - versjon 2004 har andre referanser enn NS 8405:2008 Oppdragsgiver

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste Oppdragsgiver Kontaktperson Mobil E-post Postadresse Entreprenør Kontaktperson

Detaljer

ARGUMENTASJONSDIAGRAM MHT VALG AV NORSK STANDARD PR 2013.

ARGUMENTASJONSDIAGRAM MHT VALG AV NORSK STANDARD PR 2013. ARGUMENTASJONSDIAGRAM MHT VALG AV NORSK STANDARD PR 2013. Velg først gruppe. De fleste jobber ligger i gruppe 3. 1. Totalentrepriser og total underentrepriser NS 3431 [1994] Denne er utgått og erstattet

Detaljer

Tekna NITO Prosjekteringsledelse 17-18 november 2009

Tekna NITO Prosjekteringsledelse 17-18 november 2009 Tekna NITO Prosjekteringsledelse 17-18 november 2009 Relevante kontrakter 1 Hvem er Eystein Abel Engh? Sivilingeniør med lang fartstid i Rambøll Norge Irregulære kontrakter, risikoavdekking Tvister, erstatningskrav

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Entrepriseformer (4) Foreleser: Pål Jacob Gjerp

Detaljer

Hvordan skrive kontrakt?

Hvordan skrive kontrakt? Hvordan skrive kontrakt? TROMSØ 29.04.2016 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no -en sann historie om ønsketenkning, ukyndighet og annen konfliktskapende virksomhet Idealsituasjonen

Detaljer

Kontrakt nr: Prosjekt:... Kontrakt innenfor rammeavtalen

Kontrakt nr: Prosjekt:... Kontrakt innenfor rammeavtalen Kontrakt nr: 2013-... Prosjekt:... Kontrakt innenfor rammeavtalen. mellom. (leverandør) og AFK eiendom FKF (oppdragsgiver) BYGGBLANKETT 8401 Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag Blanketten brukes

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete «Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete Program I Kontraheringsfasen II Byggefasen III Overtakelse og sluttoppgjør

Detaljer

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse Bilag 2 Kontrakt Mellom Molde Eiendom KF og.. som leverandør November 2013 Mellom Molde Eiendom KF som oppdragsgiver Orgnr: Adresse :.. Og som leverandør Orgnr: Adresse: er i dag inngått slik Kontrakt:

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om... (kort beskrivelse av oppdraget og formålet

Detaljer

Risikoen for forhold ved grunnen

Risikoen for forhold ved grunnen Risikoen for forhold ved grunnen Bakgrunnen for bestemmelsen En av de mest sentrale bestemmelsene i revisjonsarbeidet Komiteen prøvde å ta utgangspunkt i partenes reelle behov. Protokoll Innledende om

Detaljer

- Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen

- Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen Pål Grønstad Arne Scott Morten Gran Knut A Sannes Live W Lindholm Steffen Kvisler - 6 advokater - Har rendyrket fokus på inngåelse og gjennomføring av kontrakter i bygge- og anleggsbransjen - Kontrakter,

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale for

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av oppdraget)

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om SHA-

Detaljer

Avvik og tillegg til standardkontrakter

Avvik og tillegg til standardkontrakter Avvik og tillegg til standardkontrakter Harald Alfsen Entrepriserettsforeningen i Bergen Finseseminaret 15-17.04.2015 Utgangspunkt: Det finnes ingen regler om valg av kontrakt i LOA/FOA Grunnleggende krav

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om 169-BYM-2014 Byggeleder til bygging av Nedre

Detaljer

Advokatfirma Berngaard Sandbek AS Oslo. Partner Lasse Ødegaard

Advokatfirma Berngaard Sandbek AS Oslo. Partner Lasse Ødegaard Advokatfirma Berngaard Sandbek AS Oslo Partner Lasse Ødegaard Om Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek Bransjefokus Bransjeforståelse Kommersiell forståelse Kurs www.bslaw.no Maler og fagartikler Hvordan og

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for elektrotjenester

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku:

AVTALEDOKUMENT. Postnr Poststed E-postadresse. er det inngått følgende avtale om prosjektering/rådgivning som RIB, RIBr, RIE, RIV og RIAku: AVTALEDOKUMENT 1. Partene Oppdragsgiver Navn, eiendomsavdelingen Postadresse Skoleveien 1 Postnr 1430 Poststed Ås Organisasjonsnr 964 948 798 Telefon/mobiltelefon E-postadresse Og Prosjekterende/prosjekteringsgruppe,

Detaljer

Rammeavtale Suge- og spyletjenester

Rammeavtale Suge- og spyletjenester Suge- og spyletjenester Entrepriseform: Rammeavtale Avtaledokument 2012-06-23 Avtale Mellom Asker kommune som byggherre Organisasjonsnr. 944 382 038 Postadresse: Boks 353 Postnr.: 1372 Poststed: Asker

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG. Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG. Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren) Bilag 3 KONTRAKT FOR KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Stiftelsen Bergen Diakonissehjem (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr. om Rådgivende ingeniør

Detaljer

NORDBYEN OMSORGSSENTER

NORDBYEN OMSORGSSENTER Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214240 Mottakskjøkken Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2015-01-13 Oppdragsnr.: 5135477 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 2.utgave Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom

Detaljer

Holmsbuseminaret 2009 Preklusive regler forskjell mellom standard og den praktiske virkelighet

Holmsbuseminaret 2009 Preklusive regler forskjell mellom standard og den praktiske virkelighet Holmsbuseminaret 2009 Preklusive regler forskjell mellom standard og den praktiske virkelighet Johnny Johansen 1. Innledning Preklusive regler er et viktig kontraktsverktøy I det praktiske liv fravikes

Detaljer

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter

Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Ringsaker kommune Bygg og eiendom Åsmarkvn 3 2390 Moelv Brumunddal Bo og Aktivitetssenter Nytt Nød og ledesystem Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-11-27 Oppdragsnr.: 5123229 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON LOFOTKRAFT AS FYGLE TRANSFORMATORSTASJON Entreprise: Bygningsmessige arbeider Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2012-02-01 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Vedlegg 1: B Kontraktsbestemmelser 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

MEF-Skolen. Entreprisekontraktene NS 8405

MEF-Skolen. Entreprisekontraktene NS 8405 MEF-Skolen Entreprisekontraktene NS 8405 Mål for forelesningene Få forståelsen av hvordan kontrakten styrer prosjektet Kjennskap til de vanligste standardkontraktene og innholdet i disse (NS 8405, NS 8406,

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for service og

Detaljer

Hvorfor skal standardkontrakter brukes og hvilke standardkontrakter finnes?

Hvorfor skal standardkontrakter brukes og hvilke standardkontrakter finnes? Hvorfor skal standardkontrakter brukes og hvilke standardkontrakter finnes? Regelverkshierarkiet Funksjonsbaserte dokumenter: Overordnede, fastsettes av Stortinget (lover) eller myndigheter. Normerte dokumenter:

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE Dato: 24.09.2001. Erstatter utgave av 01.09.2001 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 1 Partene Byggherre Navn

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider BYGGBLANKETT 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405 2.utgave Norsk bygge- og anleggskontrakt. Avtaledokument mellom

Detaljer

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

* * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8406 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN DEL 2 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

Kontrahering og kontrakt - for nybegynnere

Kontrahering og kontrakt - for nybegynnere Kveldskurs 1 mars 2016 Kontrahering og kontrakt - for nybegynnere Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver, Arkitektbedriftene i Norge 14.03.2016 1 Kontrahering Hvor kommer jobbene fra? Offentlige oppdragsgivere

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av

Detaljer

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster

Entreprise Elektroarbeider og lysmaster TROMSØ HAVN KF Grøtsund havneavsnitt Entreprise Elektroarbeider og lysmaster Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Grøtsund havneavsnitt, Elektroarbeider og lysmaster, Vedlegg A kontraktsbestemmelser Side 2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II FORSVARSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER MED BLANKETTER NS 3431 Konkurransegrunnlag Del II Totalentrepriser inkl blanketter Utarbeidet av Juridisk kompetansesenter

Detaljer

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE

AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE AVTALEDOKUMENT KONTRAKT FOR TOTALENTREPRISE Mellom Bergen og omland havnevesen (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr.. om Prosjektering og utførelse fastprisanlegg

Detaljer

Bondelagets servicekontor AS Den årlige samarbeidssamlingen. Hurdalssjøen 21. september 2017

Bondelagets servicekontor AS Den årlige samarbeidssamlingen. Hurdalssjøen 21. september 2017 Bondelagets servicekontor AS Den årlige samarbeidssamlingen Hurdalssjøen 21. september 2017 Entrepriserettslige mangler ved ny driftsbygning Advokat Kristin Aspevik Tema Mangler Ved utførelsen Prosjektering

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE Dato: 24.09.2001. Erstatter utgave av 01.09.2001 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse

Detaljer

SAMA AKTIVITETSSENTER - FASADEREHABILITERING Tilbud E01 Totalentreprise grunnlag.

SAMA AKTIVITETSSENTER - FASADEREHABILITERING Tilbud E01 Totalentreprise grunnlag. 140158 SAMA AKTIVITETSSENTER - FASADEREHABILITERING Tilbud E01 Totalentreprise grunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL II Kontraktbestemmelser med blanketter NS8407 For Tilbud 150513 BAN Revisjon Revisjonen

Detaljer

VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER

VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER VEDLEGG 1: KONTRAKTSBETINGELSER INNHOLD: NS 8405 : Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider A. Referat fra evt. Kontraktsavklaringer B. Referat fra tilbudsbefaring C. Konkurransegrunnlag

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om rammeavtale elektroarbeid

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for vaktmestertjenester

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - Bibliotek

TILBUDSSKJEMA - Bibliotek TILBUDSSKJEMA - Bibliotek For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8407 Alminnelige kontrakts bestemmelser for totalentrepriser. 1. Partene Byggherre

Detaljer

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema Hammerfest kommune Hammerfest avløpsrenseanlegg E03: Bygg Renseanlegg Tilbudsforespørsel - DEL B - Anbudsskjema Innholdsfortegnelse 1 Anbudssammendrag... 3 2 Framdrift... 4 3 Regulering av kontraktssummen

Detaljer

Rt s Mika Uklarhetsregelen som tolkningsregel i entrepriseretten hvor står vi nå? Av advokat Goud Helge Homme Fjellheim

Rt s Mika Uklarhetsregelen som tolkningsregel i entrepriseretten hvor står vi nå? Av advokat Goud Helge Homme Fjellheim Rt. 2012 s. 1729 Mika Uklarhetsregelen som tolkningsregel i entrepriseretten hvor står vi nå? Av advokat Goud Helge Homme Fjellheim Sakens problemstilling: Skulle Mika ha ekstra vederlag for levering av

Detaljer

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Tromsø kommune Bok 2: GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr

Detaljer

AVTALEDOKUMENT mellom

AVTALEDOKUMENT mellom AVTALEDOKUMENT mellom 1. Partene Byggherre Navn Organisasjonsnr Telefaks Mobiltelefon og Totalentreprenør Navn Organisasjonsnr Telefaks Mobiltelefon Mellom kontraktspartene er det inngått følgende kontrakt:

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for service,

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS3430

Detaljer

NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR ENTREPRISE ETTER NS 8406:2009 NYTT TAK OVER GARDEROBEDEL - ÅSHALLEN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Trondheim, 9. januar 2013 Advokat Rolf W. Markussen Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om... (kort beskrivelse av oppdraget og formålet

Detaljer

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Erstatningsansvar for rådgivnings- og prosjekteringsfeil 1. desember 2010 Gjertrud Helland, partner Disposisjon 1. Hvorfor hevede ansvarsgrenser og ny regulering? 2.

Detaljer

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Anskaffelse 203 /2013. Vedlegg 5 KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:.

Detaljer

KONTRAKTEN SOM FORUTSETNING FOR ET VELLYKKET BYGGEPROSJEKT. PTK 2013 Advokatene Jacob Bull og Asle Bjelland

KONTRAKTEN SOM FORUTSETNING FOR ET VELLYKKET BYGGEPROSJEKT. PTK 2013 Advokatene Jacob Bull og Asle Bjelland KONTRAKTEN SOM FORUTSETNING FOR ET VELLYKKET BYGGEPROSJEKT PTK 2013 Advokatene Jacob Bull og Asle Bjelland 1 TEMA/INNLEDNING Kontrakten som forutsetning for et vellykket byggeprosjekt: Valg av kontraktsstrategi/oppdeling

Detaljer

Formular for kontrakt om totalentreprise

Formular for kontrakt om totalentreprise Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS : 67 83 87 00 E-post: salg@standardno BYGGBLANKETT 8407 A Formular for kontrakt om totalentreprise Blanketten skal brukes ved inngåelse av kontrakt

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Henvendelse om blanketten rettes til:pronorm AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: pronorm@standard.no BYGGBLANKETT 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider Blanketten brukes ved

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV PROSJEKTERINGSOPPDRAG mellom Omsorgsbygg Oslo KF (OBY) (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt den prosjekterende) Organisasjonsnr./personnr om rehabilitering

Detaljer

Ny totalentreprisestandard - NS 8407

Ny totalentreprisestandard - NS 8407 Ny totalentreprisestandard - NS 8407 Oslo, 18. april 2012 Advokatfullmektig Andreas V. Solberg Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i kraft 1.

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedlegg 05 KONTRAKT FOR UNDERVISNINGSBYGGS KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnummer: om Prosjektering

Detaljer

Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag AVTALEDOKUMENT KRISTIANSUND KOMMUNE BYGG OG EIENDOM 991 891 919

Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag AVTALEDOKUMENT KRISTIANSUND KOMMUNE BYGG OG EIENDOM 991 891 919 BLANKETT 8401 Blanketten Mellom Vedlegg G5 av 6 Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag brukes når det inngås avtale etter NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser om prosjekteringsoppdrag. Av

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Fauske

Detaljer

Prak)sk håndtering av prosjektrisiko. Windcluster Norway, Trondheim 10. desember 2013 Advokatene Ulf Heitmann og Linn V. Sørhaug

Prak)sk håndtering av prosjektrisiko. Windcluster Norway, Trondheim 10. desember 2013 Advokatene Ulf Heitmann og Linn V. Sørhaug 1 Gre$e Prak)sk håndtering av prosjektrisiko Windcluster Norway, Trondheim 10. desember 2013 Advokatene Ulf Heitmann og Linn V. Sørhaug 3 Disposisjon Prosjektgjennomføringen i et juridisk perspek)v (5)

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for drift og

Detaljer

Rådgivers honorar - Hva er det viktig å huske på for å få betalt?

Rådgivers honorar - Hva er det viktig å huske på for å få betalt? Rådgivers honorar - Hva er det viktig å huske på for å få betalt? Advokat Morten Gran Pacta advokatfirma April 2016 Kommende temaer: RIFs frokostseminar - Rådgiveroppdrag for totalentreprenører hvilken

Detaljer

AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008)

AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) Skjema 1: Januar 2013 AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) TIL FIRMA: PROSJEKT: AVVIK MELDT AV: VARSEL NUMMER: 1. VARSEL OM AVVIK: Varsel om endring - Irregulær endringsordre (pkt. 23) Oppdragsgiver

Detaljer

Strindheim Kunstgress AS Rehabilitering kunstgressbane Åpen anbudskonkurranse. Avtaledokument. Del IIa

Strindheim Kunstgress AS Rehabilitering kunstgressbane Åpen anbudskonkurranse. Avtaledokument. Del IIa Strindheim Kunstgress AS Åpen anbudskonkurranse Del IIa Avtaledokument 12.03.2010 Side 1 av 6 AVTALEDOKUMENT Mellom Byggherre Navn Organisasjonsnr. Adresse Postnr. Poststed Telefon Mobiltelefon Telefaks

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om VVS arbeider ved Solvik

Detaljer

Kaipromenaden Tingvoll

Kaipromenaden Tingvoll Tingvoll kommune Kaipromenaden Tingvoll Entreprise - Bygging av kaipromenade Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2014-02-17 Oppdragsnr.: 5140398 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Innhold 2 Generelle

Detaljer

Seminar for ferske arkitekter Arkitektbedriftene

Seminar for ferske arkitekter Arkitektbedriftene Seminar for ferske arkitekter Arkitektbedriftene 24.03.2015 Tegninger og beskrivelse Tilbudsforespørsler BIM Kalkyler Sivilarkitekt Kikkan Landstad Innhold i tegninger og dokumenter, detaljeringsnivå,

Detaljer

Malvik Kommune. Attn.: Bjørn Ossletten. Oslo, den Innledning - oppsummering

Malvik Kommune. Attn.: Bjørn Ossletten. Oslo, den Innledning - oppsummering 1 Malvik Kommune Attn.: Bjørn Ossletten Sendt per epost: bjorn.ossletten@malvik.kommune.no Oslo, den 01.02.2017 Malvik kommune sin bruk av avvikende kontraktsvilkår i strid med etablerte bransjestandarder.

Detaljer

Prosjekteringsrisiko i henhold til NS 8407

Prosjekteringsrisiko i henhold til NS 8407 Prosjekteringsrisiko i henhold til NS 8407 1 Det overordnede bilde 100% Totalentreprenør 100% Byggherre 2 3 Dialog med markedet 4 Virkeområde for NS 8407 Fremgår av protokoll Tilsvarer NS 3431 Denne standarden

Detaljer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 3501 Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag

Detaljer