NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING"

Transkript

1 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 1. FOREDRAG KL FIRMAET SIN AVTALE MED BYGGHERRE

2 AVTALEN MED BYGGHERREN Hvem har ansvaret for hvilke beslutninger Hva er viktig å presisere i en avtale Standard oppdragsavtale

3 AVTALEN MED BYGGHERREN Ingen avtale eller en avtale på fire linjer kan gi store inntektsmuligheter for partenes advokater dersom problemet som dukker ikke kan løses i minnelighet. Oppdragsgiveren (gårdbrukeren) er ofte en person som ikke har vesentlig erfaring med fagområdet prosjektering / byggeledelse. Vi skal gjøre oss kjent med innholdet i to standarder som har direkte relevans for avtaler innen prosjektering og prosjektadministrasjon i t j. Standardene er utarbeidet og enstemmig anbefalt av en komite der medlemmene har lang erfaring på begge sider av bordet.

4 AVTALEN MED BYGGHERREN NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag. (for fast pris) NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag.

5 NS 8401 og NS 8403 Begge standardene er harmonisert med andre bransjestandarder og har mange fellestrekk seg i mellom. BESTEMMELSER SOM ER LIK FOR BEGGE STANDARDENE Samarbeid, medvirkning og taushetsplikt. Partene skal opptre lojalt. Oppdragsgiver skal medvirke i overensstemmelse med det som er avtalt. Habilitet / uavhengighet forutsettes Taushetsplikt om alle foretningsmessige og personlige forhold Partene og deres representanter. Utpekes og gis fullmakt til å opptre på parts vegne vedr kontrakten. Utskifting krever varsel samtykke.

6 NS 8401 og NS 8403 Fullmakter Rett og plikt til å iverksette nødvendige strakstiltak ved uforutsette forhold i den uttrekning som er nødvendig inntil oppdragsgiveren selv kan fatte beslutningen. Overdragelse. Partene kan ikke overdra sine kontraktsforpliktelser uten samtykke. Unntak for oppdragsgiver forutsatt rimelig sikkerhet og ingen saklig grunn for å motsette seg fra motparten. Erstatningskrav som følge av feil / forsikring. Oppdragsgiver kan kreve erstatning for tap som følge av prosjektering/byggelederfeil. Plikt til å ha tegnet ansvarsforsikring - 3 mill pr skadetilfelle og 9 mill totalt for oppdraget. Forsikringsbevis skal forelegges oppdragsgiver Ved forsett og eller grov uaktsomhet ingen øvre grense for et evt erstatningskrav

7 NS 8401 og NS 8403 Varsling. Varsel skal være skriftlig - varsel på e post er gyldig kun dersom avtalt. Dersom oppdragsgiver pålegger utøveren oppgaver som han mener ikke ligger innenfor kontrakt skal utøveren varsle oppdragsgiveren uten ugrunnet opphold. Unnlater han å varsle taper han retten til senere å kreve oppgjør for endringen. Oppdragsgiveren må meddele aktøren sitt standpunkt uten ugrunnet opphold. Gjør han ikke det vil han miste retten til senere å bestride et økonomisk krav fra aktøren som følge av endringen Faktura & betaling Faktura skal spesifiseres slik at den kan kontrolleres av oppdragsgiver Avdrag på kontraktsarbeid maks månedlig faktura med 28 d betalingsfrist Oppdragsgiveren kan holde igjen betaling som sikkerhet for å få dekket et spesifisert og begrunnet krav (erstatning)

8 NS 8401 og NS 8403 Krav om kvalitetssikringssystem ik i Aktøren skal dokumentere et system for sikring av kvalitet tilpasset oppdragets art og omfang Avbestilling og hevning. Oppdragsgiveren kan avbestille gjenstående deler av oppdraget. Aktøren har krav på oppgjør for den delen av prosjektet t som er utført og sitt påregnelige tap som følge av avbestillingen. Spesielt for NS tap av fortjeneste på avbestilt del kan ikke kreves unntak lønnsutgifter i oppsigelsestid for prosjektmannskap. Begge parter har rett til å heve ved vesentlig misslighold, konkurs eller beviselig insolvens. Før hevning skriftlig varsel med rimelig frist til å rette forholdet. Krav om erstatning for tap som følge av misligholdet kan kreves.

9 NS 8401 og NS 8403 Kontraktsdokumentenes rangordning. 1. Avtaledokumentet 2. Referat fra forhandlinger eller annet skriftlig materiale framstilt etter tidspunkt for tilbud/anbud. 3. Anbud, tilbud ytelsesbeskrivelse fra aktøren 4. Oppdragsgiverens tilbud/anbudsgrunnlag. 5. NS 8401 / NS 8403 Med mindre annet er avtalt og det er motstridende forhold i dokumentene

10 Prosjekteringsoppdrag NS 8401 Hva oppdraget omfatter. Oppdraget omfatter det som er angitt i kontraktsdokumentene. Så enkelt og så vanskelig!!. For kontrakt inngått etter forhandling har den prosjekterende risikoen for at omfanget er avklart med oppdragsgiver før kontrakt blir inngått. Hvis ikke vil alle ytelser den prosjekterende burde forstå var påkrevd være en del av hans kontraktsforpliktelser. Ytelser som i bransjen sedvanlig knytter seg til oppdragstypen inngår så fremt dette ikke framgår av kontrakten. Den prosjekterende skal i god tid gjøre oppdragsgiver kjent med hva han trenger og når han trenger grunnlagsmateriale og beslutninger for å kunne løse oppdraget innen Deltakelse på nødvendige møter inngår i oppdraget hvis ikke annet er avtalt. Møteplikt dersom innkalling innen rimelig tid. Partene har rett til å delta på alle møter av betydning for oppdraget.

11 Prosjekteringsoppdrag NS 8401 Kontraktsmedhjelpere, underrådgivere, siderådgivere. Uten samtykke fra oppdragsgiver kan den prosjekterende engasjere underrådgiver til oppgaver av mindre vesentlig betydning for oppdraget. Den prosjekterende skal varsles og har rett til å uttale før oppdragsgiver engasjerer siderådgivere. Tiltransport må særskilt avtales (kan nektes) Gruppekontrakter. Oppdragsgiver kan forutsette at den prosjekterende deltar i en gruppekontrakt. Slik deltakelse skal avtales og den prosjekterende kan nekte å delta dersom han har saklig grunn som går på en av gruppedeltakernes forhold. Standarden har bestemmelser om solidarisk gruppeansvar( ansvar for feil og frister) og intern organisering. Prosjekteringsgruppeleder utpekes og representerer gruppen

12 Prosjekteringsoppdrag NS 8401 Rettigheter til prosjektmateriale. Oppdragsgiveren har kun rett til å bruke materialet til gjennomføring, senere drift og vedlikehold samt ombygging / påbygging. Framdrift frister dagmulkt. Oppdragsgiver skal utarbeide hovedframdriftsplan og den prosjekterende en særskilt framdriftsplan for sine arbeider tilpasset hovedframdriftsplan. Den prosjekterende skal utarbeide leveranseplan med tidsfrister på oppdragsgivers anmodning. En omforent leveranseplan er bindende for partene ønsker oppdragsgiver forandringer må han forholde seg som ved pålegg om endring. Krav om fristforlengelse l må fremsettes varsling med preklusive frister for partene. Avslås et berettiget krav om fristforlengelse kan det etter varsles igangsatt forsering med anslag over kostnader.

13 Prosjekteringsoppdrag NS 8401 Dagmulkt må betales dersom det er avtalt. Standarden d angir betalingssatser (2 promille av k sum pr hverdag / maks 20 % av K sum) Dersom dagmulkt ikke er avtalt kan oppdragsgiver kreve erstattet de direkte utgiftene han har hatt som følge av forsinkelsen. Det kan ikke kreves erstatning i tillegg til, eller i stedet for dagmulkt. Oppdragsgiver g skal varsle et dagmulkt eller erstatningskrav innen rimelig tid etter at han ble klar over grunnlaget for å reise kravet unnlates varsling tapes kravet Prosjekteringsfeil. Oppdragsgiver kan kreve retting dersom det ikke forvolder urimelig kostnader for den prosjekterende. De prosjekterende kan kreve å få rette feil når det ikke foreligger særlig grunn for oppdragsgiver til å motsette seg retting

14 Byggelederoppdrag NS 8403 Ytelser og fullmakter. Det skal utarbeides en ytelsesbeskrivelse som standarden angir minimumskrav til. a) Oppdragsgivers framdriftsplan og tidfesting av engasjement. b) Konkret beskrivelse else av alle tjenester byggelederoppdraget skal omfatte. c) Hvilke kontroller og rutiner byggeleder har ansvaret for. d) Oversikt over oppdragsgivers organisasjon og hvem byggelder rapporterer til. (Flere ytelser som vanligvis er tilknyttet byggelederens oppdrag er ikke medtatt i standarden)

15 Byggelederoppdrag NS 8403 Byggelder har følgende fullmakter dersom annet ikke avtales. a) Kontrollere materialer, utstyr og utførelse. b) Forlange prøving som angitt i entreprenørkontrakter c) Kreve retting av feil og utbedring av skader d) Godkjenne utførelser e) Bestille arbeidsutførelser innenfor avtalt økonomisk ramme. Framdrift, frister, dagmulkt Byggelederen skal tilpasse sitt arbeide til prosjektets øvrige aktører og er ikke underlagt dagmulktsbestemmelser i kontraktsstandarden. D b l d i k i i ll l k i i i f i k l å Dersom byggeleder sin aktivitet eller manglene aktivitet gir forsinkelse på prosjektet kan det tolkes som en byggelederfeil og oppdragsgiver kan kreve erstatning for ekstrautgifter og påregnelige tap.

16 Byggelederoppdrag NS 8403 Honorar. Dersom det ikke er avtalt honorerform skal det betales etter medgått tid. Dersom fast pris er avtalt for oppdraget skal det foreligge en spesifikasjon av ytelser oppdraget omfatter (VIKTIG) Standarden regulerer ulike honorarformer for eksempel Fast pris med angitte grenser for tidsforbruk. Bestemmelser om jevnlig rapportering av tidsforbruk er inntatt for alle honorarformer basert på oppgjør etter medgått tid. KOMENTARER På mindre prosjekter vil byggeleder ofte ha et oppdrag som inneholder langt flere ytelser enn det standarden angir. Valgt entrepriseform påvirker behovet for ytelser vesentlig. (Prosjektøkonomi m/attestasjon HMS koordinering bankens byggekontr.

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Standard Norge fremlegger følgende forslag til høring: prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Høringsfrist:

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING

STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING FoU-BOKA STATSBYGGS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR OPPDRAGSFORSKNING Side 1 av 9 ALMINNELIGE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1. Oppdraget... 3 2. Partenes representanter... 3 3. Varsler... 3 4. Personell for utføring

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser 05-01

C Kontraktsbestemmelser 05-01 C Kontraktsbestemmelser 05-01 C 1 C KONTRKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3430 "lminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" av september 1994, fastsatt

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8401

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8401 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8401 Innhold: Forsvarsbyggs generelle kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag basert på NS 8401 Vedlegg: o Mal for avtaledokument o Mal for endringsforespørsel/endringsavtale

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester Standard Norge fremlegger følgende forslag til Norsk Standard til kritikk: prns 8431 Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester Høringsfrist: 2015-08-10 General conditions of contract

Detaljer

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn)

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG

KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG KONTROLLBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR UAVHENGIGE KONTROLLOPPDRAG Side 1 av 12 DEL I... 3 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 Reklame, kontakt med media og innsynsrett

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG

NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG LANDBRUKSDEPARTEMENTET Skogavdelingen, april 1994 Side 1 NORMALKONTRAKT FOR UTFØRELSE AV SKOGSVEIANLEGG Veianleggets navn: Kommune: Byggherre: Entreprenør: Entreprenøren påtar seg på grunnlag av sitt anbud

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen)

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) Kunnskapsdepartementet Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) med bilag Februar 2012 1 Avtale om forsknings- og utredningsoppdrag Avtale om

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester 3 1. Utførelse av tjenesten 3 2. Kvalitetssikring 4 3. Rettigheter til

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt Grimstad kommune INNHOLDSFORTEGNELSE: KONTRAKTSFORSIDE... 4 SPESIELLE KONTRAKTSBETINGELSER... 5

Detaljer

Vannbåren energi KONTRAKT FOR KJØP AV. mellom. for Nesodden kommune. Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne)

Vannbåren energi KONTRAKT FOR KJØP AV. mellom. for Nesodden kommune. Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne) VEDLEGG 2 KONTRAKT FOR KJØP AV Vannbåren energi mellom Nesodden kommune og Sunnaas sykehus HF (heretter kalt Oppdragsgiverne) Organisasjonsnummer 944 383 565 883 971 752 og Norsk Bioenergi AS (heretter

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 3501 Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. Versjon 1 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av Evaluering av den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for Konkurransegrunnlag Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010 for Forside kan lages i forsidegenerator på vegveven/grafisk senter Konkurransegrunnlag av Region:Klikk

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer