Reklamasjoner og utbedringer i bygg- og anleggsbransjen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reklamasjoner og utbedringer i bygg- og anleggsbransjen"

Transkript

1 Reklamasjoner og utbedringer i bygg- og anleggsbransjen #Oppdatert Tromsø 29. august 2018

2 Presentasjon av tema Ved de fleste byggeprosjekter oppstår det problemstillinger knyttet til påståtte mangler og hvordan disse bør utbedres. Foredraget fokuserer på hvilke frister og krav som gjelder for byggherrens (kjøperes) reklamasjoner og hvilke regler som gjelder for entreprenørens utbedringsrett og -plikt. Reglene om varsel av endringer mv. fra entreprenørens side behandles ikke. Heller ikke når det skal anses å foreligge en mangel. 2

3 Presentasjon av tema Reklamasjoner Begrunnelsen for reglene Hvilke krav som stilles til reklamasjoner? Reklamasjonsfrister Forholdet til foreldelse Entreprenørens utbedringsrett og utbedringsplikt Omfanget av retten og plikten Frist for utbedring 3

4 Hensynet bak reklamasjonsreglene Tidsaspektet Avklaring. Innrettelse. Passivitet Skade- og kostnadsbegrensning Begrenser tiden som debitor kan holdes ansvarlig Bevishensyn Lojalitet 4

5 Krav til reklamasjonens innhold Hva er en reklamasjon? Påberopelse av et kontraktsbrudd Formkrav Skal etter NS 8405 pkt. 8 og NS 8407 pkt. 5 være skriftlig. Ikke gyldighetsvilkår, men bevisbyrden skjerpes. Retten vil også kunne legge til grunn at motparten ikke hadde grunn til å oppfatte en muntlig henvendelse som en reklamasjon. Ikke skriftlighetskrav etter buofl. 30, men forbruker har bevisbyrden Reklamasjonen skal gi informasjon om Hvilket avvik som gjøres gjeldende Hvor avviket befinner seg «En generelt formet mishagsytring er ikke tilstrekkelig» - LB (Oslo Sporveier) Ikke krav til presis angivelse av årsak, endelig omfang mv. Eksempel: Det kan reklameres over råte i treverk, men reklamasjonen trenger ikke inneholde informasjon om råten skyldes lekkasje eller feil med treverket Rt s nye årsaker til fuktproblematikk i en leilighet medførte ikke at de var tale om en ny mangel reklamasjon på fukt ble følgelig ansett å være tilstrekkelig 5

6 Hvem skal reklamasjonen rettes mot? Den som har det kontraktsrettslige ansvar for arbeidet NB! Kontrakter med entreprenører har ofte bestemmelser om hvem som er kontaktperson/adressat for reklamasjoner. Viktig å sikre at reklamasjonen går til de riktige personer. Hvis ikke vil den i utgangspunktet anses ikke avgitt. Kan være vanskelig å identifisere den ansvarlige Flere entreprenører Mangelens årsak er uklar F.eks. feil ved prosjektering eller utførelse eller flere mulige samvirkende årsaker Hvis flere mulige ansvarlige viktig å reklamere overfor alle Konkurs; boet/garantist Direktekrav mot underentreprenør/leverandør Også mulig for forbruker å rette direkte krav mot bakre ledd buofl. 37 Skade-/ansvarsforsikring Dekker som regel ikke krav knyttet til mangler, men følgeskader NB! Vær oppmerksom på særskilt meldefrist på ett år fal

7 «Reklamasjoner» i byggetiden Krav til varsling ved byggherrens kontroll av oppfyllelsen av kontraktsarbeidene NS 8407 pkt. 20.3, NS 8405 pkt Varsling «uten ugrunnet opphold» dersom man blir oppmerksom på at prosjektering eller utførelse ikke er i samsvar med kontrakt F.eks. dersom det oppdages at utforming av vinduer er i strid med avtalt utforming i salgsprospekt Virkning av manglende varsel? Byggherren blir selv ansvarlig for de virkninger som ville vært unngått ved rettidig varsel 7

8 Reklamasjon ved overtakelse NS 8407 pkt /NS 8405 pkt 36.6 Byggherren taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom han ikke senest ved overtakelsesforretningens avslutning melder fra om mangel som han har eller burde ha oppdaget ved gjennomføringen av overtakelsesforretningen. Protokoll fra overtakelsesforretning NS 8407 pkt 37.2 Mangler og partens synspunkter på mangler skal angis sammen med frist for utbedring og evt. tidspunkt for senere befaring NS 8430 Standard for overtakelse av bygg og anlegg Byggeblankett 8430 A og 8430 B Eksempel: Dersom byggherre oppdager en mangel på overtakelsesforretning, er det for sent å komme en dag etter og reklamere over forholdet. Hvis i tvil om det er en mangel noter det i overtakelsesprotokollen. Muntlig reklamasjon på overtakelsesforretningen som ikke er nevnt i protokollen anses gitt i tide dersom den kan bevises f. eks ved vitneforklaringer i ettertid. Buofl. 30 jf. 15 forbruker må reklamere «så snart råd er» 8

9 Reklamasjon etter overtakelse skjulte feil og mangler To reklamasjonsfrister gjelder for reklamasjoner etter overtakelse Relativ frist «innen rimelig tid/uten ugrunnet opphold» Løper fra mangelen ble eller burde blitt oppdaget Absolutt frist 5 ÅR etter overtakelsen Kunnskap uten betydning Begge frister må overholdes for at reklamasjonen skal være rettidig 9

10 Relativ reklamasjonsfrist Fristen løper fra man har eller burde ha oppdaget mangelen Hva ligger i begrepet burde ha oppdaget mangelen? Tilstrekkelig informasjon om de faktiske forhold til at man burde forstå et det kan foreligge et mulig et kontraktsbrudd Fristens lengde Uten ugrunnet opphold NS 8405 pkt. 36.7, NS 3431 pkt. 37.8, NS 3430 pkt Buofl. 30 annet ledd jf. 15 reklamasjon innen få dager etter overtakelsesforretning vil normalt være rettidig Innen rimelig tid NS 8407 pkt , buofl. 30 første ledd første pkt. Hvor lenge er uten ugrunnet opphold/innen rimelig tid? Rimelig tid til undersøkelser Når de faktiske forhold er brakt på det rene må reklamere innen dager etter NS-standardene 3-5 dager (jur. teori) Lengre tid aksepteres i forbrukerforhold innen 2 måneder vil normalt anses som innen rimelig tid! Den relative reklamasjonsfrist og reglene om 1-års befaring Avvikende avtaler Buofl. - godtas at en forbruker «samler opp mindre reklamasjoner til 1. årsbefaring 10

11 Absolutt reklamasjonsfrist Fristen løper fra overlevering av kontraktsarbeidet Totalentrepriser, NS 8407 pkt Evt. tidspunkt for delovertakelse dersom mangel knytter seg til kontraktarbeid som omfattes av delovertakelse jf. pkt Underentrepriser, NS 8415 pkt Overtakelse skjer samtidig som byggherrens overtakelse Bustadoppføring, buofl. 30 Kan medføre ulik absolutt reklamasjonsfrist for forbruker og byggherre Fristens lengde varierer avhengig av lov og avtale 5 år (Buofl. 30, NS 8405 pkt. 36.7, NS 8407 pkt , NS 8415 pkt år (NS 3430 pkt og NS 3431 pkt. 37.8) 11

12 Konsekvens av for sen reklamasjon Tap av rett til å gjøre mangelen gjeldende Utbedringsplikt bortfaller Kan ikke kreve mangelsbeføyelser Unntak: Forsett/grov uaktsomhet Realitetsdrøftelser Passivitet 12

13 Grov uaktsomhet Generelt prinsipp om at for sen reklamasjon ikke kan påberopes dersom mangelen skyldes forsett eller grov uaktsomhet NS 8405 pkt 36.8, NS 8407 pkt , NS 3430 pkt , NS 3431 pkt , buofl. 30 fjerde ledd, avhl (3) Gjelder både absolutt og relativ reklamasjonsfrist Hvor går grensen for grov uaktsomhet? Rt s (advokatdommen): For at en oppførsel skal kunne karakteriseres som grovt uaktsom, må den etter mitt syn representere et markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte. Det må dreie seg om en opptreden som er sterkt klanderverdig, hvor vedkommende altså er vesentlig mer å klandre enn hvor det er tale om alminnelig uaktsomhet. Dersom det faglige nivå hos vedkommende ikke holder mål, vil dette etter omstendighetene kunne utgjøre grov uaktsomhet» 13

14 Manglende påberopelse av for sen reklamasjon NS 8405 pkt 8 tredje ledd og NS 8407 pkt 5 tredje ledd Hvis en part ønsker å gjøre gjeldende at den andre parten har varslet eller svart for sent, må han gjøre det skriftlig uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt varsel eller svar. Gjør han ikke det, skal varselet eller svaret anses for å være gitt i tide. Entreprenøren må ta stilling til om det er reklamert i tide med en gang, hvis ikke mister han retten til å gjøre gjeldende at reklamasjonen er for sent fremsatt Dette kan være en «sikkerhetsventil» der man som byggherre er sent ute med reklamasjon Gjelder bare relativ reklamasjonsfrist 14

15 Realitetsdrøftelser Mulig unntak; entreprenøren kan ikke påberope for sen reklamasjon etter realitetsdrøftelser Ikke avklart hvorvidt det fortsatt er behov for/plass til den ulovfestede læren om realitetsdrøftelser ved siden av de uttrykkelige bestemmelser i standarden (NS 8405 pkt 8 tredje ledd og NS 8407 pkt 5 tredje ledd) Læren er imidlertid relevant i tilknytning til for sen reklamasjon etter buofl. Gjelder relativ reklamasjonsfrist og avtalte absolutte reklamasjonsfrister Begrunnelse: Byggherre/kjøper kan få inntrykk av at det er reklamert i tide Eksempel fra rettspraksis : Etter å ha mottatt reklamasjon innhentet både kjøper og selger sakkyndige rapporter. Selger avviste at forholdet utgjorde en mangel. Innsigelsen om at det var reklamert for ble først nevnt i tilsvar til stevningen ca. ett år etter at det først ble reklamert. Lagmannsretten kom til at innsigelsen om at det var reklamert for sent, da var avskjært. 15

16 Forholdet mellom reklamasjon og foreldelse Reklamasjonsfristene og foreldelsesfristene løper uavhengig av hverandre Buofl 30 femte ledd NS 8407 pkt Fristene avbrytes på forskjellige måter Reklamasjonsfrist avbrytes ved reklamasjon Foreldelsesfrist ved mangler avbrytes ved erkjennelse eller rettslige skritt Kravet bortfaller når en av fristene er oversittet Kreditor mister retten til å kreve oppfyllelse, retting, omlevering, heving, o.l. ved foreldelse 16

17 Foreldelse Når foreldes kravet? Hovedregel: 3 år fra misligholdet inntrer fl. 2 og 3 - dvs. fra overtakelse Unntak: Tilleggsfrist på 1 år fra byggherre fikk eller burde skaffet seg kunnskap om kravet - fl. 10 nr. 1. Hvordan avbryte foreldelse? Erkjennelse fl ny frist fra erkjennelsen Søksmål fl. 15 Mens rettsforfølgningen pågår skjer ingen foreldelse, ved innstilling i forliksrådet avbruddsvirkning i ett år Dersom søksmål med dom ny 10-årsfrist Avtale om å forlenge foreldelsesfrist - fl

18 Praktiske tilfeller I hvilke tilfeller er foreldelse praktisk ved mangler? Ved kontrakter med 3 års reklamasjonsfrist Aktuelt ved tvister der det er reklamert innen 3-årsfristen, men hvor søksmål ikke er tatt ut innen 3-årsfristen. For mangler som avdekkes senere enn to år etter overlevering, gjelder det en tilleggsfrist på ett år fra mangelen er eller burde vært avdekket Aktuelt ved grov uaktsomhet Ved kontrakter med 5 års reklamasjonsfrist Aktuelt etter 3 år Aktuelt ved grov uaktsomhet 18

19 Erkjennelse fl. 14 Hva må erkjennes? Forpliktelsen det vil si et ansvar for mangelen Erkjennelsen må komme fra skyldner til kreditor Hva anses som en erkjennelse? Uttrykkelig eller ved sin handlemåte Forhandling om kravet er ikke tilstrekkelig Bistand ifm klarlegging av mangelen er antageligvis ikke nok Tilbud om utbedring kan etter omstendighetene være fristavbrytende Utbedringsforsøk vil være fristavbrytende «dersom det ikke er konkrete holdepunkter for en annen forståelse» jf. Rt s. 825 (rustskade) Må erkjennes før foreldelsesfrist utløper Erkjennelse vil ikke vekke til live en foreldet fordring Konsekvensen av erkjennelse av krav som ikke allerede er foreldet = ny frist 19

20 Rettslige skritt fl. 15 Forliksklage Stevning Voldgift Motkrav Fristavbrudd skjer ved dato for postlegging 20

21 Entreprenørens utbedringsplikt NS 8407 pkt /8405 pkt. 36.2: «Entreprenøren har plikt til å utbedre mangelen med mindre kostnadene til utbedringen vil bli uforholdsmessig store i forhold til det som oppnås.» Plikten gjelder selv om partene er uenige om det foreligger en mangel eller ikke. Entreprenøren kan kreve at byggherren stiller tilfredsstillende sikkerhet. Buofl. 32 første ledd: «Forbrukaren kan krevje at entreprenøren rettar ein mangel om ikkje rettinga vil føre til kostnader eller ulemper som ikkje står i rimeleg høve til det forbrukaren oppnår. Entreprenøren har plikt til å utbedre mangelen med mindre kostnadene til utbedringen vil bli uforholdsmessig store i forhold til det som oppnås.» 21

22 Entreprenørens utbedringsplikt Interessemotsetning : Byggherren: vil ha en raskest og best mulig utbedring. Entreprenøren: ønsker å gjøre det billigst mulig tilpasset aktiviteten sin forøvrig Mulige utfall: Byggherren kan få utbedret mangelen vederlagsfritt Entreprenøren kan i beste fall gå helt fri, selv om han har levert mangelfullt, dersom byggherren urettmessig fratar entreprenøren utbedringsretten 22

23 Krav til utbedringen Hvilke kvalitetskrav gjelder for entreprenørens utbedring: Samme krav som etter kontrakten, men ikke nødvendigvis full utskifting Må akseptereutbedring på rimeligste måte så fremt det gir en akseptabel utbedring Utbedring som medfører økt hyppighet for vedlikehold mindreverdig og ikke tilstrekkelig saklig grunn til å nekte Bruk av metoder/løsninger hvor virkningene ikke er dokumenterte (f. eks ved utrykt usikkerhet fra fagkyndige eller sprikende sakkyndige vurderinger), trenger ikke byggherren akseptere. 23

24 Grensen for utbedringsplikten Plikt til å utbedre med mindre kostnadene blir uforholdsmessige store i forhold til det som oppnås (NS 8405 pkt 36.2, buofl. 32) Påberopes ofte av entreprenøren Skal meget til for at entreprenøren gis medhold Jur. Teori: Bare aktuelt i tilfeller hvor det er et markert og åpenbart misforhold mellom mangelens betydning/det som oppnås ved utbedringen og kostnadene som utbedringen vil påføre Vil sjeldent være oppfylt ved funksjonssvikt/brudd på sikkerhetsforskrift Vil kunne tenkes ved estetiske mangler av mindre betydning I noen tilfeller vil en mindreverdig utbedringsløsning kombinert med prisavslag for avviket måtte aksepteres 24

25 Erstatning ved manglende utbedring Erstatning for utbedring foretatt av andre NS 8407 pkt : Kostnadene ved utbedringen, herunder tilkomstutgifter, utgifter til konstatering av mangelen og andre utgifter som er en direkte og nødvendig følge av mangelsutbedringen Utbedringen skal skje på en rimelig og forsvarlig måte. Byggherren skal varsle entreprenørens før utbedringen iverksettes. Dette dels for at entreprenøren skal kunne følge med på utbedringsmåten og kostnadene, dels (antakeligvis) også som en siste sjanse til selv å kunne utbedre. I forbrukerentrepriser prisavslag etter buofl. 33 og evt. erstatning etter buofl

26 Erstatning ved manglende utbedring Innsigelser fra entreprenøren overfor byggherrens kostnader til utbedringen: Risikoen for ikke-optimale valg som opprinnelig lå på entreprenøren (som skulle være den mest kompetente av partene) har entreprenøren på grunn av manglende utbedring overført til byggherren. Entreprenøren kan ikke i en slik situasjon kreve at byggherren skal utbedre på den mest optimale og billigste måte. Det må foretas en helhetsvurdering hvor spørsmålet blir om byggherren må anses å ha opptrådt normalt forstandig i den konkrete situasjon. Det vil derfor være et spillerom blant annet avhengig av hvor prekært det er å få utbedret mangelen mv., før adferd som kan kritiseres får betydning for erstatningsutmålingen. 26

27 Entreprenørens utbedringsrett TE har rett til å foreta utbedring, med mindre det er tvingende nødvendig at utbedring foretas raskere enn TE har anledning til, NS (3) Unntaket omfatter akutte forhold f.eks. lekkasjer som kan medføre store skader hvis de ikke utbedres umiddelbart BH plikter å forsøke å varsle TE også om akutte mangler, men terskelen for å kunne benytte andre er lav Også krav for entreprenør å utbedre overfor forbruker - buofl. 32 annet ledd: «krav på å få rette mangelen dersom rettinga kan skje utan vesentleg ulempe for forbrukaren, og forbrukaren heller ikkje elles har særleg grunn til å setje seg imot retting» I andre tilfeller har entreprenøren i utgangspunktet rett til å foreta en samlet utbedring innen ett år av mangler påberopt etter overtakelsen, NS , buofl 32 tredje ledd. Unntak gjelder hvis dette vil være til klar ulempe for byggherren / forbrukeren har «særlig grunn» til å motsette seg retting. Mangler påberopt på overtakelsesforretningen må utbedres innen rimelig tid. Entreprenøren har ikke rett til å avvente utbedring av slike forhold til ettårsbefaring. 27

28 Typetilfelle 1 mangler påberopt på overtakelsesforretningen I protokoll fra overtakelsesforretningen skal det angis frist for utbedring, NS 8407 pkt c). Viktig at man er beviste på dette og protokollerer evt uenigheter Frist skal vær rimelig Følge opp om utbedring skjer Avtale etterbefaring (pkt c) Ingen tilsvarende bestemmelse om angivelse av frist for utbedring ved overtakelsesforretning i forbrukerentreriser Men krav om utbedring innen rimelig tid 28

29 Typetilfelle 2 «akutte» mangler Lav terskel for å kunne benytte andre en TE til å utføre arbeidet, forutsatt at det er tvingende nødvendig, NS 8407 pkt tredje ledd. Eksempler: Lekkasjer Svikt som medfører at leiligheten ikke kan benyttes Grensen mellom «tvingende nødvendig» og «klar ulempe» Må likevel varsle innen rimelig tid til TE selv om andre engasjeres til å foreta utbedringen av akutte mangler 29

30 Typetilfelle 3 klar ulempe å avvente utbedring Mangler påberopt etter overtakelsesforretning, hvor det vil være klar ulempe å avvente samlet utbedring, NS 8407 pkt andre ledd og buofl. 32 tredje ledd kvalifisert ulempe for BH/forbruker å avvente samlet utbedring Eksempler Krav om utbedring «innen rimelig tid» vurderes konkret opp mot ulempene for BH / sluttbruker 30

31 Typetilfelle 4 ikke klar ulempe med samlet utbedring Mangler påberopt etter overtakelsesforretningen, hvor det ikke vil være klar ulempe å avvente en samlet utbedring Hovedregel om at entreprenøren i slike tilfeller kan avvente utbedring og gjennomføre samlet utbedring ved ettårsbefaring Praktisk begrunnelse: De fleste mangler oppdages inne ett år Sparing av riggkostander Unngå ulemper for sluttbruker ved adkomstbehov etc. 31

32 Typetilfelle 5 mangler som påberopes senere enn ett år etter overtakelsen Er ikke regulert uttrykkelig i standardene, men alminnelig antatt at utbedring må foretas løpende Dvs. entreprenøren kan ikke «samle» opp og foreta samlede reklamasjonsarbeider f.eks. etter 2 og 3 år 32

33 Forholdet mellom byggherrens tilbakehold av vederlag og entreprenørens utbedringsrett Ikke en uvanlig situasjon at byggherren holder tilbake vederlag i forbindelse med sluttoppgjøret, samtidig som entreprenøren nekter å utbedre før vederlaget utbetales. Hvis omfanget av tilbakeholdet er urettmessig sammenholdt med det krav som tilbakeholdet skal sikre, vil entreprenøren ofte ha rett til å holde tilbake sin ytelse Dvs. utbedringsplikten suspenderes og BH risikerer å miste sitt erstatningskrav dersom han velger å sette ut utbedringen til andre. Her som ellers har hver part risikoen for eget rettslig standpunkt Forbrukere vil ofte anses å ha et noe romsligere slingringsmonn etter buofl

34 Takk for oppmerksomheten Espen Johannessen Partner Advokat Simon Christiansen Fast advokat Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1088, 9261 Tromsø

Drifts-/utbedringsfasen. Advokat Hallgeir Riisøen Advokat Frode Risnes

Drifts-/utbedringsfasen. Advokat Hallgeir Riisøen Advokat Frode Risnes Drifts-/utbedringsfasen Advokat Hallgeir Riisøen Advokat Frode Risnes 1 Disposisjon 1. Nærmere om tema 2. Regelverk 3. Håndtering av reklamasjoner 4. Uenighet om utbedringsmetoder 5. Utbedringsfrister

Detaljer

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016 advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal TEMAET Reklamasjonsregler og andre utvalgte fristregler i leieforhold

Detaljer

#Oppdatert 2016 Mangelhåndtering: unngå fallgruvene

#Oppdatert 2016 Mangelhåndtering: unngå fallgruvene 20.10.2016 #Oppdatert 2016 Mangelhåndtering: unngå fallgruvene Partner advokat Alf Johan Knag og senioradvokat Tor André F. Ulsted HVA ER EN MANGEL OG HVEM HAR ANSVARET? 2 Hva er en mangel? Krav som er

Detaljer

#Oppdatert 2016 Overtakelse - Forum for bygg- og anleggsrett

#Oppdatert 2016 Overtakelse - Forum for bygg- og anleggsrett #Oppdatert 2016 Overtakelse - Forum for bygg- og anleggsrett Advokatene Espen Johannessen og Eirik Birkelund Søksmålsfrist Foreldelse Dagmulkt Sikkerhet Overtakelse Risiko Sluttoppgjør Forsikring Reklamasjon

Detaljer

Protokoll i sak 959/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 959/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 959/2017 for Boligtvistnemnda 07.12.2017 Saken gjelder: Reklamasjon på sprekkdannelse i hjørner og ved belistning samt kald trekk i sprekkene. ----------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda

Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda Fagdagene Oslo 5. - 6. november 2014 Siv. ing. Svein Gloslie Boligprodusentenes Forening Nemndas sammensetning nå Lasse Simonsen Arne Sporaland Jan Chr. Ruud Varamann

Detaljer

Klag straks om du finner feil ved boligen. Publisert :11

Klag straks om du finner feil ved boligen. Publisert :11 Klag straks om du finner feil ved boligen Publisert 2014-02-14 13:11 Arkivfoto: DU BØR KLAGE STRAKS OM DU AVDEKKER FEIL OG MANGLER Boligen bør gjennomgås grundig etter overtakelsen, og det bør reklameres

Detaljer

Protokoll i sak 629/2011. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 629/2011. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 629/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Reklamasjon på størrelse på biloppstillingsplass i felles garasje ------------------------------------ I denne saken er det flere "forbrukere".

Detaljer

ENTREPRENØRSKOLEN OVERTAKELSE

ENTREPRENØRSKOLEN OVERTAKELSE ENTREPRENØRSKOLEN OVERTAKELSE Advokat Lars Harald Rylandsholm Advokat Jan Kjetil Brekken Innledning Tema for dagen er overtakelse etter NS standardene, bustadoppføringslova (buofl) og entrepriseavtaler

Detaljer

Reklamasjon på seksjon og fellesarealer. Advokat Morten Fæste Huseiernes Landsforbund

Reklamasjon på seksjon og fellesarealer. Advokat Morten Fæste Huseiernes Landsforbund Reklamasjon på seksjon og fellesarealer Advokat Morten Fæste Huseiernes Landsforbund Lovverket Bustadoppføringslova (lov av 13 juni 1997 nr 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m.) Avtaler

Detaljer

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp 7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp Det kan oppstilles 7 viktige regler for reklamasjon på mangel, ved kjøp av brukt bolig. Av advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Noen regler er viktigere

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 Oppdragsgiver Entreprenør Kontaktp. Mobil E-post Postadr. Kontaktp. Mobil E-post Postadr. Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 1. Før fysisk oppstart Pkt. 3.1 Er kontrakt

Detaljer

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 887/2017 for Boligtvistnemnda 02.02.2017 Saken gjelder: Reklamasjon på helningsavvik i himlinger --------------------------------------------------- 1. Sakens faktiske sider Avtalen mellom

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8407:2011 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste Oppdragsgiver Kontaktperson Mobil E-post Postadresse Entreprenør Kontaktperson

Detaljer

Mangelliste Næringsforhold

Mangelliste Næringsforhold : Overtagelse og avskjæring ved advokat Hans Cappelen Tittelsiden Innholdsfortegnelse Blanketter Byggblankett 8430 A:2009 Overtakelsesprotokoll - Næringsforhold Byggblankett 8430 B:2009 Mangelliste Næringsforhold

Detaljer

Obligasjonsrett I Mislighold. Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo

Obligasjonsrett I Mislighold. Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo Obligasjonsrett I Mislighold Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo Kontrakten Forsinkelse Innholdet av ytelsespliktene Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Mangel Hva skal

Detaljer

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402

Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Nye ansvarsgrenser i NS 8401 og 8402 Erstatningsansvar for rådgivnings- og prosjekteringsfeil 1. desember 2010 Gjertrud Helland, partner Disposisjon 1. Hvorfor hevede ansvarsgrenser og ny regulering? 2.

Detaljer

NS 8405 I 10 ARTIKLER

NS 8405 I 10 ARTIKLER Artikkel nr 3 NS 8405 I 10 ARTIKLER Innholdsfortegnelse: 16. februar 2011 3. Feil eller mangler ved oppdragsgivers leveranse.... 1 3.1. Den generelle lojalitetsplikt (Pkt. 5)... 1 3.2. Varsel om avvik

Detaljer

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Publisert 2013-02-24 20:59 Reklamasjon ved kjøp av bolig - kjøpers rettigheter og muligheter til å klage Av Advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Her gis en kort oversikt

Detaljer

Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda

Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda Oslo 4. november 2015 Sekretariatsleder Svein Gloslie Boligprodusentenes Forening Gjengangere Parkett - undergulv Byggetid dagmulkt Endringer rett til Tilleggsbetaling

Detaljer

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune

Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune Kontrakt om levering og montering av møbler til Nordland fylkeskommune 1. Virkeområde Denne kontrakten gjelder mellom Nordland fylkeskommune og.. for leveranse og montering av møbler og inventar til Brønnøysund

Detaljer

Protokoll i sak 988/2018. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 988/2018. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 988/2018 for Boligtvistnemnda 31.05.2018 Saken gjelder: Reklamasjon på kjølehjørne. ----------------------------------- 1. Sakens faktiske sider Partene har inngått avtale om kjøp av en

Detaljer

Hvordan kunne nekte overtakelse påp en forsvarlig måte m ved advokat Hans Cappelen, Oslo

Hvordan kunne nekte overtakelse påp en forsvarlig måte m ved advokat Hans Cappelen, Oslo Hvordan kunne nekte overtakelse påp en forsvarlig måte m? ved advokat Hans Cappelen, Oslo OVERSIKT 1. NS-kontrakter. Lov. NS 8430 2. De viktige og farlige formalitetene 3. Nekte eller ikke: Hvordan vurdere?

Detaljer

Boligtvistnemnda Erfaringer fra saker (og velmente råd!)

Boligtvistnemnda Erfaringer fra saker (og velmente råd!) Boligtvistnemnda Erfaringer fra saker (og velmente råd!) Fagdagene Oslo 6. 7. november 2013 Svein Gloslie Muntlig opplysning (Sak 632) Romskjema i prospekt: Impregnert kledning Beskrivelsen: Ubehandlet

Detaljer

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008

Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 Entreprenørens sjekkliste for entreprisekontrakter etter NS 8405:2008 Alle kontrakter bør kontrolleres opp mot tilhørende sjekkliste NB: NS 8405 - versjon 2004 har andre referanser enn NS 8405:2008 Oppdragsgiver

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner II

Mislighold og misligholdssanksjoner II Forelesninger i kjøpsrett H2016, 6. september 2016 Mislighold og misligholdssanksjoner II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene Mandag: Innledning

Detaljer

Grov uaktsomhet i entrepriseforhold

Grov uaktsomhet i entrepriseforhold Grov uaktsomhet i entrepriseforhold Avtalte ansvarsbegrensninger under press? Næringsforeningen i Trondheimsregionen Advokat / Partner Jon Oppedal Vale og advokatfullmektig Martin Bye www.svw.no Er terskelen

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner II

Mislighold og misligholdssanksjoner II Forelesninger i kjøpsrett H2019, 4. september 2019 Mislighold og misligholdssanksjoner II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Litt om Martin Kloster Aasen Dommerfullmektig Gjøvik tingrett Advokatfullmektig

Detaljer

VARSLINGSREGLER I NS 8405 OG NS 8407

VARSLINGSREGLER I NS 8405 OG NS 8407 VARSLINGSREGLER I NS 8405 OG NS 8407 Advokat Anna Marion Persch 22. August 2019 VARSEL OG SVAR I FORBINDELSE MED KRAV OM: 1. Endring 2. Fristforlengelse 3. Vederlagsjustering FORMKRAV Skriftlighet Varsel

Detaljer

GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret

GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret GJENSTÅENDE SPRENGSTOFF Hvem tar ansvaret Juridiske betraktninger Artic Entrepreneur 25. januar 2018 Advokat Erling M. Erstad Svært omfattende tema. ( 20 min.) Temaet sees i et privatrettslig perspektiv

Detaljer

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen

Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring. Advokat Jørgen Brendryen Prosjekterendes erstatningsansvar og forholdet til forsikring Advokat Jørgen Brendryen OVERSIKT Hva slags erstatningsansvar har man som prosjekterende? Når kan man bli pålagt erstatningsansvar? Hva dekker

Detaljer

Heving av entreprisekontrakter

Heving av entreprisekontrakter Heving av entreprisekontrakter Særlig om det økonomiske oppgjøret Advokat Johnny Johansen 1. Innledning Heving er den mest inngripende misligholdssanksjonen ved kontraktsbrudd Økt aktualitet og stadig

Detaljer

Protokoll i sak 723/2013. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 723/2013. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 723/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Reklamasjon bygningsmessig arbeid ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Innklaget entreprenør står for tømrerarbeider

Detaljer

Protokoll i sak 702/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 702/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 702/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Reklamasjon råteskade i gesims, og feil brukt vindtettplate på vegger ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider

Detaljer

Protokoll i sak 890/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 890/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 890/2017 for Boligtvistnemnda 06.04.2017 Saken gjelder: Reklamasjoner vedrørende loddavik baderoms vegg. -------------------------------------------------------------- 1. Sakens faktiske

Detaljer

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Trondheim, 9. januar 2013 Advokat Rolf W. Markussen Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i

Detaljer

Protokoll i sak 918/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 918/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 918/2017 for Boligtvistnemnda 12.10.2017 Saken gjelder: Krav om utbedring av knirk i bjelkelag i hovedetasje. ---------------------------------------------------------------- 1. Sakens

Detaljer

Protokoll i sak 674/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Reklamasjon på levert feil farge på takstein. ------------------------------------

Protokoll i sak 674/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Reklamasjon på levert feil farge på takstein. ------------------------------------ Protokoll i sak 674/2012 for Boligtvistnemnda 27.02.13 Saken gjelder: Reklamasjon på levert feil farge på takstein. ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 9. april

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015

Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Oslo 23. februar 2015 Sensorveiledning Utsatt prøve JUR3000 Våren 2015 Lasse Simonsen Sensorveiledning: Utsatt prøve JUR3000 2 Innhold 1 Innledning 3 2 Bakgrunnsretten 3 3 Mangelsspørsmålet 3 3.1 Innledning...

Detaljer

2.1 Skriftlighet 2.2 Loven er ufravikelig til fordel for forbrukeren 2.3 Standard kontraktsformularer 2.4 Meldinger

2.1 Skriftlighet 2.2 Loven er ufravikelig til fordel for forbrukeren 2.3 Standard kontraktsformularer 2.4 Meldinger Innhold 1. Lovens virkeområde 1.1 Innledning 1.2 Forarbeidene til loven og andre rettskilder 1.3 Nærmere om lovens anvendelsesområde 1.4 Partene 1.5 Grensen mot håndverkertjenesteloven 1.6 Grensen mot

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Glass- og fasadeforeningen 23. mai 2019 ( )

Reklamasjonshåndtering. Glass- og fasadeforeningen 23. mai 2019 ( ) Reklamasjonshåndtering Glass- og fasadeforeningen 23. mai 2019 anders.kittelsen@virke.no (930 98 491) Grunnleggende avtaleforståelse Levering Endringer Mangler, utbedring og reklamasjon Agenda Direktekrav

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Ny totalentreprisestandard - NS 8407

Ny totalentreprisestandard - NS 8407 Ny totalentreprisestandard - NS 8407 Oslo, 18. april 2012 Advokatfullmektig Andreas V. Solberg Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i kraft 1.

Detaljer

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed

Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser. av advokat Anne Cathrine Røed Prosjekterendes ansvar for forsinkede tegningsleveranser av advokat Anne Cathrine Røed Entreprisejuridisk seminar, Holmsbu september 2009 Agenda Rekkevidden av ansvar for forsinkelse Praktiske og rettslige

Detaljer

Regningsarbeider. Entrepriserettsforeningen i Bergen (Finseseminaret) Foredragsholder: advokat Tor André Ulsted

Regningsarbeider. Entrepriserettsforeningen i Bergen (Finseseminaret) Foredragsholder: advokat Tor André Ulsted Regningsarbeider Entrepriserettsforeningen i Bergen (Finseseminaret) 18.04.2013 Foredragsholder: advokat Tor André Ulsted Bergen 18.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no

Detaljer

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel

Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Side: 1 av 8 Generelle vilkår for kjøp av varer - enkel Innholdsfortegnelse 1 Alminnelige bestemmelser... 2 1.1 Partene... 2 1.2 Kontraktens vedlegg... 2 1.3 Tolkning prioritet ved motstrid... 2 1.4 Leveransen...

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING Mellom OPPDRAGSGIVER og ENTREPRENØR 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt oppdragsgiveren) Entreprenør: Org nr: Adresse:

Detaljer

Entreprenørens forsinkelse i totalentrepriser, NS 3431 punkt 25. av advokat Thor Johan K. Larsen

Entreprenørens forsinkelse i totalentrepriser, NS 3431 punkt 25. av advokat Thor Johan K. Larsen I. Innledning Entreprenørens forsinkelse i totalentrepriser, NS 3431 punkt 25 av advokat Thor Johan K. Larsen Ikke sjelden avsluttes totalentreprenørens kontraktarbeid senere enn den avtalte sluttfrist.

Detaljer

NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser HØRINGSNOTAT 1 (7) Standard Norge v/ Jørgen Birkeland Postboks 242 326 LYSAKER Vår referanse (jbi@standard.no) HØRINGSNOTAT FRA SKANSKA NORGE AS NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

Protokoll i sak 666/2012. for. Boligtvistnemnda 29.11.12 ------------------------------------

Protokoll i sak 666/2012. for. Boligtvistnemnda 29.11.12 ------------------------------------ Protokoll i sak 666/2012 for Boligtvistnemnda 29.11.12 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 16. juli 2011 "Kontrakt om planlegging

Detaljer

Reklamasjon ved huskjøp

Reklamasjon ved huskjøp Reklamasjon ved huskjøp Publisert 2013-09-16 00:06 Eiendomsadvokatene på Tjuvholmen vurderer din reklamasjonsrett! Du er velkommen til å kontakte en advokat hos oss for kostnadsfri vurdering av din reklamasjon

Detaljer

Reklamasjonsregler for varmepumper

Reklamasjonsregler for varmepumper Reklamasjonsregler for varmepumper Av stud.jur. Silje Strandengen og advokat Lasse Ødegaard Varmepumper har kommet inn på markedet som et miljøvennlig alternativ, samtidig som det skal være både energi-

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 720/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på skade på dørkarm ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Det er ikke fremlagt noen kontrakt mellom

Detaljer

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete «Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete Program I Kontraheringsfasen II Byggefasen III Overtakelse og sluttoppgjør

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner II

Mislighold og misligholdssanksjoner II Forelesninger i kjøpsrett V2014, 30. januar 2014 Mislighold og misligholdssanksjoner II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene 27. januar : Innledning

Detaljer

Protokoll i sak 824/2015. for. Boligtvistnemnda 16.12.15 ------------------------------------

Protokoll i sak 824/2015. for. Boligtvistnemnda 16.12.15 ------------------------------------ Protokoll i sak 824/2015 for Boligtvistnemnda 16.12.15 Saken gjelder: Riper i vindusglass ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Avtalen mellom partene er ikke fremlagt for nemnda,

Detaljer

Overtakelse og drift av bygninger Tidevannssonen mellom bygg og drift advokat Harald Fosse. Tidevannssonen

Overtakelse og drift av bygninger Tidevannssonen mellom bygg og drift advokat Harald Fosse. Tidevannssonen Overtakelse og drift av bygninger Tidevannssonen mellom bygg og drift advokat Harald Fosse Tidevannssonen 2 FRUSTRASJONEN OG BEGEISTRINGEN BOR I SPENNET MELLOM FORVENTNING OG GRAD AV MÅLOPPNÅELSE 3 Problemstilling

Detaljer

Protokoll i sak 668/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13

Protokoll i sak 668/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13 Protokoll i sak 668/2012 for Boligtvistnemnda 27.02.13 Saken gjelder: Reklamasjon på utført utvendig tetting rundt takhatter krav om utbedring ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 2.0 revidert oktober 2015. Oppdatert januar 2018. Innledning: Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser

Detaljer

SLUTTOPPGJØR I ENTREPRISE 1_Tittellysbilde HVA OGSÅ REGNSKAPSFØRERE BØR VÆRE OPPMERKSOM PÅ

SLUTTOPPGJØR I ENTREPRISE 1_Tittellysbilde HVA OGSÅ REGNSKAPSFØRERE BØR VÆRE OPPMERKSOM PÅ SLUTTOPPGJØR I ENTREPRISE 1_Tittellysbilde HVA OGSÅ REGNSKAPSFØRERE BØR VÆRE OPPMERKSOM PÅ Advokat Johan Henrik Vister jhv@foyentorkildsen.no 92 83 53 43 Sluttoppgjør i entreprise - for regnskapsførere

Detaljer

Kan byggherren kreve erstattet anslåtte utbedringskostnader? Advokat Bjørn Erik Mørkved Holmsbu 6. september 2013

Kan byggherren kreve erstattet anslåtte utbedringskostnader? Advokat Bjørn Erik Mørkved Holmsbu 6. september 2013 Kan byggherren kreve erstattet anslåtte utbedringskostnader? Advokat Bjørn Erik Mørkved Holmsbu 6. september 2013 Kan byggherren kreve erstattet anslåtte utbedringskostnader? Forutsetning 1: Det foreligger

Detaljer

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ Protokoll i sak 715/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider I klagen for

Detaljer

FORSINKELSE I BOLIGPROSJEKTER Erling M. Timm Kittil Eriksrud Bergan

FORSINKELSE I BOLIGPROSJEKTER Erling M. Timm Kittil Eriksrud Bergan FORSINKELSE I BOLIGPROSJEKTER Erling M. Timm Kittil Eriksrud Bergan Risiko for fremdrift når er utbygger forsinket? Kan risiko for uavklarte forhold overføres til kjøper? Nødvendige offentlige tillatelser

Detaljer

Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 2. Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo

Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 2. Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo Obligasjonsrett I Misligholdsbeføyelser 2 Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss Universitetet i Oslo Kontrakten Forsinkelse Innholdet av ytelsespliktene Kontraktsrevisjon Mislighold av ytelsespliktene Mangel

Detaljer

Dag 2b Forsinkelse. Lasse Simonsen

Dag 2b Forsinkelse. Lasse Simonsen Dag 2b Forsinkelse Avviksspørsmålet oppfyllelse til rett tid: Fristen (tolking) 1 2 Oppfyllelse (bevisspørsmål) Tre spørsmål: -Hva -Når -Hvor Fastleggelse av frister når: Frist for levering av ytelsen

Detaljer

ENTREPRENØRENS STANSNINGSRETT. Med utgangspunkt i NS 8407 og blikk til forbrukerentrepriser. Advokat Martin Minothi Lüttichau Årsmøte 9.

ENTREPRENØRENS STANSNINGSRETT. Med utgangspunkt i NS 8407 og blikk til forbrukerentrepriser. Advokat Martin Minothi Lüttichau Årsmøte 9. ENTREPRENØRENS STANSNINGSRETT Med utgangspunkt i NS 8407 og blikk til forbrukerentrepriser Advokat Martin Minothi Lüttichau Årsmøte 9. april 2015 Oversikt DET GRUNNLEGGENDE Essensen i/av stansning Vilkår

Detaljer

Reklamasjoner og garantier i kjøpsforhold

Reklamasjoner og garantier i kjøpsforhold i kjøpsforhold av Øystein E. Krabberød advokat (H) Kreditorforeningens Høstseminar i Oslo 21.-22.10.2015 Stor sammenblanding av begreper Reklamasjonsrett lovbestemt Forbrukerforhold Næringskjøp Garanti

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke

FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER. Nytt orgel Melhus kirke FORSLAG TIL KONTRAKTSBESTEMMELSER Nytt orgel Melhus kirke Vedlegg 2 til konkurransegrunnlaget Tilbudsfrist: 14. april 2014 kl. 1200 INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 KONTRAKTSDOKUMENTENE... 3 2.1 Følgende dokumenter

Detaljer

Din bedrift risikerer rettssak hvordan være best mulig forberedt?

Din bedrift risikerer rettssak hvordan være best mulig forberedt? Din bedrift risikerer rettssak hvordan være best mulig forberedt? #Oppdatert Tromsø 29. august 2018 Temaet Forebygging av tvister Når tvisten er et faktum de tidlige grep Legge strategi faktorer som påvirker

Detaljer

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger:

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger: 1. Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning er om varens art, mengde, kvalitet, andre

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes

Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes Advokat (H) Eirik W. Raanes Thommessens avd. for tvisteløsning og prosedyre Noen utgangspunkt Du blir oppmerksom på at forholdet til f.eks

Detaljer

NS 8405 I 10 ARTIKLER

NS 8405 I 10 ARTIKLER Artikkel nr 6 NS 8405 I 10 ARTIKLER Innholdsfortegnelse: 16. mars 2011 6. Vederlagsberegning for tillegg og endringer. Regningsarbeider.... 1 6.1 Vederlagsjustering ved endring av mengder... 1 6.2 Vederlagsjustering

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

ULOVFESTET PASSIVITET, MED ET TILSNITT MOT FORELDELSE

ULOVFESTET PASSIVITET, MED ET TILSNITT MOT FORELDELSE ULOVFESTET PASSIVITET, MED ET TILSNITT MOT FORELDELSE DISPOSISJON INNLEDNING - Problemstilling - Definisjon - Hjemmel - Hensyn - Avgrensning - «Landskapet» RETTSKILDER - Rettspraksis: Lagmannsrett og Høyesterett

Detaljer

ENTREPRENØRSKOLEN. Lars Harald Rylandsholm og Øystein Skurdal

ENTREPRENØRSKOLEN. Lars Harald Rylandsholm og Øystein Skurdal ENTREPRENØRSKOLEN Lars Harald Rylandsholm og Øystein Skurdal PLAN FOR DAGEN Det overordnede systemet for Norsk standard (NS) Hva kan gi grunnlag for vederlagsjustering Prosessregler krav om varsling Vederlagsjusteringen

Detaljer

AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008)

AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) Skjema 1: Januar 2013 AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) TIL FIRMA: PROSJEKT: AVVIK MELDT AV: VARSEL NUMMER: 1. VARSEL OM AVVIK: Varsel om endring - Irregulær endringsordre (pkt. 23) Oppdragsgiver

Detaljer

Protokoll i sak 977/2018. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 977/2018. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 977/2018 for Boligtvistnemnda 08.03.2018 Saken gjelder: Krav om rassikring og oppsetting av forstøtningsmur. ----------------------------------------------------------------- 1. Sakens

Detaljer

Reklamasjoner, garantier og mangler

Reklamasjoner, garantier og mangler Reklamasjoner, garantier og mangler Grunnleggende i forb med reklamasjonsbehandling Skriv, ikke tenk. Ta kopi. Arkiver Vær sikker på at det kommer frem. 1 Utfordringer Forbrukervernlovgivningen er knalltøff

Detaljer

Protokoll i sak 883/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 883/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 883/2017 for Boligtvistnemnda 06.04.2017 Saken gjelder: Krav om retting av uteoppholdsareal slik at dette blir levert i henhold til salgsoppgaven. ------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll i sak 781/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 781/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 781/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Klage på høyde i/på garasjeplass/biloppstillingsplass i parkeringskjeller ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider

Detaljer

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester

Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av tjenester AIK tjenester 2012 1. Anvendelse Disse alminnelig kontraktsvilkår gjelder mellom Trondheim kommune (heretter kalt Oppdragsgiver), og den

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Protokoll i sak 937/2018. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 937/2018. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 937/2018 for Boligtvistnemnda 08.03.2018 Saken gjelder: Uenighet om entreprenørens rett til avbestillingsgebyr i forbindelse med annullering av kjøpekontrakt. -------------------------------------------------------------------

Detaljer

Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag

Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag Bilag 1: NS 8407 Endringsbilag SKJØNHAUGENGA OMSORGSBOLIGER KONTRAKT NS 8407 ENDRINGSBILAG Kontrakten mellom Trøgstad kommune og tilbyder skal baseres på NS 8407, med endringer og tillegg som fremkommer

Detaljer

Forbrukerentreprise i 3 artikler

Forbrukerentreprise i 3 artikler Forbrukerentreprise i 3 artikler 30. januar 2012 Artikkel nr. 1 Vi har tidligere gitt ut artikkelserier som fokuserer på NS 8405 og NS 8407. I denne artikkelserien fokuserer vi på ulike temaer knyttet

Detaljer

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge:

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER Dersom avtaledokumentene inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER Vilkårene skal være basis for inngåelse av endelig avtale. Eventuelle forbehold til generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester må være tatt med skriftlig

Detaljer

Protokoll i sak 624/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 624/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 624/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Reklamasjon på frosne vannrør ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 12. februar 2002 Avtale

Detaljer

Protokoll i sak 868/2017. for. Boligtvistnemnda Krav om prisavslag for arealavvik og manglende garasjeport

Protokoll i sak 868/2017. for. Boligtvistnemnda Krav om prisavslag for arealavvik og manglende garasjeport Protokoll i sak 868/2017 for Boligtvistnemnda 02.02.2017 Saken gjelder: Krav om prisavslag for arealavvik og manglende garasjeport -------------------------------------------------------------------------

Detaljer

REKLAMASJONSREGLER FOR LADESTASJONER

REKLAMASJONSREGLER FOR LADESTASJONER REKLAMASJONSREGLER FOR LADESTASJONER Etter at ladestasjoner har vært på markedet noen år, har det begynt å melde seg feil og mangler og derav reklamasjoner. Feilen skyldes noen ganger laderen, andre ganger

Detaljer

Protokoll i sak 983/2018. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 983/2018. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 983/2018 for Boligtvistnemnda 31.05.2018 Saken gjelder: Krav om utbedring av parkeringsplass og garasje. ------------------------------------------------------------ 1. Sakens faktiske

Detaljer

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere)

Avtale om tjenestekjøp. mellom. (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Avtale om tjenestekjøp mellom (Leverandør) og Finnmark Fylkeskommune (Oppdragsgivere) Sted: Dato: Sted: Dato: For Fylkeskommunen: For Leverandør: 1. INNHOLD 2. KONTAKTPERSONER... 3 3. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør).

Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). VEDLEGG 1: KONTRAKTSBESTEMMELSER. 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiverne (Oppdragsgiver), og den part som påtar seg å levere produktene og tjenestene (Leverandør). Eventuelle

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer