Velkommen til årsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til årsmøte"

Transkript

1 5.mars 2013 Velkommen til årsmøte i NLR NT Onsdag 19.mars kl 10:30, på Mære landbruksskole innkalling side 3 Fagtema på årsmøte: GPS og ny teknologi som hjelpemiddel i gårdsdrifta aktuelt for deg? Muligheter ved bruk av GPS-systemer til faste kjørespor, effektiv kjøremønster m.m Gårdbruker deler sine erfaringer etter bruk av GPS i radkultur og korn Trekking av gratis rådgiving blant årsmøtedeltagerne 1

2 Vårkorn 148,5x210:Layout Side 1 SPIRE Tid for vårkorn Felleskjøpet tilbyr: 6-rads bygg Tiril, tidligste byggsort med god avling Brage, nyeste sort, ligger i avlingstoppen Heder, god avling og best strå av 6-radssortene Edel, størst avlingspotensiale ved godt stell 2-rads bygg Tyra, veksttid som Edel, best på god jord Havre Ringsaker, tidlig sort med god avling Såkorn i storsekk er rimeligste alternativ. Velkommen til Felleskjøpet for en hyggelig handel! Tlf: Foto forside: Fra Holemsfjellet på Snåsa, Foto Marita Holte 2

3 Innkalling til årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag 2014 Tid: Onsdag 19. mars, kl 10:30 Sted: Mære landbruksskole Program 10:30 Oppmøte kaffe/te 11:00 Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 12:00 Enkel lunsj 12:45 Årsmøteforedrag: Det blir trekking av 2 timer gratis rådgiving blant de fremmøtte medlemmene. Valgfri rådgiver og fagområde. GPS og ny teknologi som hjelpemiddel i gårdsdrifta aktuelt for deg? Muligheter ved bruk av GPS-systemer til faste kjørespor, effektiv kjøremønster m.m ved Jørn Brønstad, rådgiver NLR NT. Erfaringer ved bruk av GPS i radkulturer og korn v/john Bye, gårdbruker Levanger Diskusjon, erfaringsutveksling og innspill til videre arbeid 15:00 Avslutning Sakliste Sak 1 Åpning ved styreleder Johan Kristian Daling Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av møteleder, referent, tellekorps Valg av fremmøtte til å skrive under protokollen Sak 2 Årsmelding 2013 Sak 3 Regnskap 2013 Sak 4 Kontingent 2015 Sak 5 Lederhonorar og møtegodtgjøring 2015 Sak 6 Budsjett og arbeidsplan 2014 Sak 7 Innkomne saker - Vedtektsendringer Sak 8 Valg 2014 Kaffe og blautkak Velkommen Innhold: Innkalling til årsmøte 2014 Side 3 Styrets årsberetning 2013 Side 4 Årsmelding for 2013 Side 6 Faglig rådgiving Side 8 Regnskap 2013 og budsjett 2014 Side 20 Balanse Side 21 Noter til regnskapet Side 22 Forslag til vedtak på årsmøte 2014 Side 24 Arbeidsplan 2014 Side 26 3 Se forslag til vedtak side 24

4 Styrets årsberetning 2013 På årsmøtet i mars ble det valgt ny styreleder og ny nestleder. Johan Kristian Daling overtok som leder etter Jon Rannem, og Aud Mari Folden overtok som nestleder etter Lars Eiliv Flægstad. Det har vært mye å sette seg inn i for det nye styret. Styret jobber for at NLR NT skal være i front innen de fagområdene vi betjener, at landbruksrådgivinga skal bidra til å utfordre brukerne på nye ting, og at vi skal kunne utvikle kompetanse, selge tjenester og nyheter til nytte for gårdbrukerne. Styret er opptatt av at medlemmene skal få hjelp når de trenger det, og at god tilgjengelighet av tjenestene er noe vi må prioritere. NLR NT er en kompetansebedrift og vår evne til å lykkes står og faller på dyktige medarbeidere. Vår virksomhet blir aldri bedre enn det våre ansatte gjør den til. Høyeste prioritet fra styret vil derfor være å sikre god kompetanse blant alle våre ansatte slik at både våre erfarne ansatte og nye medarbeidere finner sine arbeidsoppgaver meningsfylte og slik at organisasjonen har den rette kompetanse for å dekke det fremtidige behov for rådgiving til våre medlemmer. Det å kunne kombinere utviklingsarbeid, forsøksvirksomhet og rådgiving i kontakt med gårdbrukerne gir det beste grunnlaget for å sikre et oppdatert rådgivingstilbud. Det bidrar også til engasjement og nytenkning blant rådgiverne. Styret ønsker derfor å fortsette satsinga på utviklingsprosjekter og feltforsøk. Styret har vedtatt ny strategiplan for NLR NT fram mot En viktig del av strategiarbeidet har vært å gjøre noen vurderinger omkring framtidig økonomi i organisasjonen. Styret legger til grunn at en større andel av inntekta i åra framover må hentes fra de som bruker tjenestene. Det vil bety at noen av tjenestene som tidligere har blitt dekt av kontingenten, vil bli betalingstjenester i framtida. Styret mener at kontingenten først og fremst bør være knytta til felles utsendt informasjon og muligheter for telefonkontakt i vekstsesongen. Styret har videreført omstillingsarbeidet som er igangsatt, og jobber for en sunn utvikling med økt etterspørsel etter landbruksrådgivingas tjenester framover. For å oppnå dette mener styret at det er behov for bedre markedsføring av den kompetanse 4 og de tjenestene NLR NT kan tilby, både overfor eksisterende og nye medlemmer. Det er behov for å jobbe videre med produktutvikling og salg av rådgivingstjenester. Vi må utvikle rådgivinga slik at den blir mer skreddersydd til hver enkelt gårdbruker. Det er en overgang både for ansatte og medlemmer, å gå over til mer kjøp og salg av tjenester, men dette er nødvendig for å bygge en robust organisasjon for fremtiden. Det er en viktig oppgave å få til rett prising av tjenestene slik at kompetansen kan opprettholdes og utvikles over tid. Det blir også viktig å vise hvilke inntjeningsmuligheter som ligger der for bonden, når de benytter seg av rådgivinga. I november hadde NLR NT ei to-dagers samling for styret og ansatte på Frosta. Her tok vi utgangspunkt i strategiplanen og jobba med budsjett og plan for aktiviteter framover. Samlinga la et godt grunnlag for videre arbeid i organisasjonen. På nyåret starta det en ny medarbeider i Indre Namdal med kontor i Nordli. Her har vi inngått et samarbeid med Lierne kommune der 50% av stillingen er knyttet til NLR NT, mens den andre halvparten er knytta til landbruksetaten i Lierne kommune. Samtidig har vi inngått et samarbeid med Fjellandbruksprosjektet i Indre Namdal, der vi skal bistå med faglig kompetanse og rådgiving i forbindelse med utbyggingssaker og motivering til satsing på landbruk i området. Arbeidet med jord og plantekultur er fortsatt basisoppgaver for NLR NT. Vi merker økt fokus på avling, der agronomi og drenering er viktige arbeidsfelt framover, både innen grovfôr, korn, potet og hagebruk. I 2013 har vi fått igangsatt ei større satsing på grovfôr sammen med NLR Namdal. Prosjektet «Grovfôrbasert melk og kjøtt fram mot 2030» skal utføres i samarbeid med Tine og Nortura. Målsettinga er ambisiøs, nemlig å øke grovfôravlingene til 450 fe pr daa i snitt for alle bruk i NT, og at rådgivinga i NLR, TINE og Nortura skal utføres på en bedre og mer samordnet måte overfor dere som gårdbrukere. Mange gårdbrukere har meldt sin interesse for å delta i prosjektet, vi har fortsatt plass til flere. Arbeidet vil fortsette i Styret har i 2013 også jobba med hvordan vi kan få til et sterkere fokus på rådgiving og utviklingsarbeid innen hagebruk. FMLA NT og ST inviterte hage-

5 bruksnæringa til et Trøndersk tenkeloft på nyåret. Her ble det gjennomført en SWOT-analyse og jobba med hvilke satsingsområder grøntnæringa ønsker seg framover. Arbeidet vil gå videre i Målet er å få igangsatt et større prosjekt, fra 2015, som styrker hagebruksnæringa på sikt og som motiverer til økt produksjon. Det er et voksende marked for grøntprodukter, og noe av denne økningen bør kunne komme fra Trøndelag! Styret engasjerte en ny medarbeider innen hagebruk fra oktober 2013 i forbindelse med dette arbeidet. Videre har økologisk landbruk vært satsingsområde over flere år. Arbeidet har vist muligheter ved den økologiske driftsformen, og fremskaffer kunnskap som er nyttig for videre utvikling av landbruket generelt. Foregangsfylke for økologisk melk i Trøndelag og Økofakta for økologisk korn vil være hovedsatsingene i Styret gleder seg over at rådgivinga innen landbruksbygg er mye etterspurt, og ser nå at det gir gode resultater for bøndene. Vi tilbyr tjenester i alle faser av byggeprosjekter, fra skissetegninger og enkle kostnadsoverslag til større byggelederoppdrag. Med god etterspørsel etter rådgiving på landbruksbygg, har også etterspørselen etter rådgiving på økonomi økt. Styret antar at behovet for beslutningsstøtte ved økonomiske vurderinger vil fortsette å øke i åra framover, og ønsker å utvikle og markedsføre økonomitjenester videre i samarbeid med andre aktører. En ny utfordring for NLR i det kommende året, er sammenslutningen mellom NLR og landbrukets HMS-tjeneste. Hovedkontoret til LHMS er fra årsskiftet flyttet sammen med sekretariatet i NLR på Ås. LHMS er nå organisert som en egen fagseksjon i NLR, og alle LHMS-rådgiverne er det første året direkte ansatt sentralt. Etter planen skal LHMS-rådgiverne ansettes i regionale enheter i løpet av Å finne gode løsninger på dette vil derfor bli et sentralt arbeidsområde i Videre er det nedsatt et nytt utvalg i NLR sentralt, som på nytt skal vurdere framtidig organisering og fordeling av oppgaver mellom sentralleddet og de ulike enhetene i NLR. Dette vil bli stor sak på årsmøtet til NLR mars. Det er viktig for NLR NT å delta i disse diskusjonene, og vi ser at det er viktig å jobbe for et godt samarbeid mellom de midtnorske enhetene. Medlemstallet i organisasjonen er relativt stabilt, med rundt 50 inn og utmeldinger i løpet av året. Med eiendomsoverdragelser og strukturendringer generelt i landbruket er det naturlig med litt svingninger, men styret mener at det fortsatt er potensiale for å kunne øke medlemstallet noe, spesielt i enkelte kommuner. Bedre og mer målrettet markedsføring blir derfor viktig fremover. Fundamentet i organisasjonen ligger i medlemmene. Spørsmål og tilbakemeldinger fra gårdbrukerne er viktig for faglig utvikling av organisasjonen, og gir innspill og støtte til videre utvikling av rådgivinga. Styret er fornøyd med å kunne presentere et regnskap med overskudd i Det forteller at vi greier å utføre de faglige oppgavene samtidig som vi greier å bygge organisasjon, og det gir handlingsrom for videre utvikling. Men en vil fremover få økte utfordringer med en kraftig lønnsvekst i Norge som vil medføre økt krav til egen inntjening. Styret mener at NLR NT utvikler seg i riktig retning, og gir til slutt en klar oppfordring til alle medlemmer om å benytte seg av tjenestene i organisasjonen og om å bidra til å verve nye medlemmer i 2014! Vår kompetanse og vårt tjenestetilbud utvikles ut fra de spørsmål og innspill vi får fra dere. Styret takker medlemmer, ansatte og samarbeidspartnere for godt samarbeid i året som har gått. Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag, 5. mars

6 Årsmelding for Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag 2013 Organisasjon Styret og årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag avviklet årsmøtet ved lokalene ved Mære Landbruksskole 21. mars Styret har bestått av: Johan Kristian daling (leder), Steinkjer Aud Mari Folden (nestleder), Levanger Hilde Østvik, Snåsa Knut Magne Trones, Namsskogan Håvard Risberg, Levanger Svein Helge Dybvad, Stjørdal Johan Morten Haugan, Frosta Idun Bratberg, ansattes representant Styret har i 2013 avholdt 6 styremøter og behandlet 47 saker. Strategiplanen, som det ble jobba mye med i 2012, ble vedtatt på styremøte i mars, og er lagt til grunn for videre arbeid i organisasjonen. Den viser en retning med økt fokus på salg av tjenester. Styret har i 2013 jobba videre med hvordan dette kan gjennomføres, og arrangerte ei felles samling for styret og ansatte, på Valberg Gård på Frosta, november. Her ble det mange gode diskusjoner som det er jobba videre med i styremøtene. Styret deltok med 2 utsendinger på årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving på Gardermoen i mars. NLR NT deltok ellers på møte med Grønn Forskning sammen med Midtnorsk samarbeidsråd der alle landbrukets organisasjoner i Midt Norge er representert. Erik Belbo, Snåsa, er fortsatt nestleder i styret i Norsk Landbruksrådgiving sentralt. Kontor og ansatte Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag har 5 kontor; Steinkjer, Snåsa, Lierne, Frosta og Stjørdal. Ved årsskiftet var det 16 ansatte, derav sju rådgivere innen jord og plantekultur, to rådgivere i hagebruk, to rådgivere i økonomi, to rådgivere i landbruksbygg, to assistenter, samt daglig leder. Til sammen blir dette 13,3 årsverk. Det er i tillegg leid inn noe ekstra hjelp til jordprøvetaking på høsten. Navn Kontorsted Stillingsandel Fagområder Solrun Kolstad Steinkjer 100 Daglig leder Ingrid Gauslaa 100 Rådgiver Korn, potet, miljø, økologi Jørn Brønstad 100 Rådgiver Korn, gras, funksjonstest Toril Skogaker Holm 100 Rådgiver Hagebruk, økologi Eva Pauline Hedegart 80 Rådgiver Økologi, grovfôr, korn Bård Næss 80 Rådgiver Økonomi Dagunn O. Moum 60 Rådgiver Økonomi Vegar Brenne 100 Rådgiver Landbruksbygg Ivar Vatn 100 Rådgiver Landbruksbygg Tonje Aspeslåen 60, fra 14. okt -13(fødselsperm nå) Rådgiver - Hagebruk Gunn Sundvik Lierne 50, perm fra 1. jan 2014 Rådgiver Grovfôr, miljø, økologi Mona Johannessen 50, starta 1. jan 2014 Rådgiver - Grovfôr, miljø, økologi Anders Mona Snåsa 100, permisjon i 2 år fra 1.jan 2013 Rådgiver Grovfôr, miljø, økologi Heidi Rohde 80 Assistent Administrasjonssekretær Marita Holte 100 Rådgiver Grovfôr, miljø Jon Olav Forbord Stjørdal 100 Rådgiver Potet, korn, grovfôr Ann Elin Hunnestad 80 Assistent Idun Bratberg Frosta 100 Rådgiver Hagebruk 6

7 Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag er godt. Det har ikke vært person- eller materielle skader av betydning i året. Alle ansatte som arbeider med plantevernmidler har godkjenning for dette. Fire ansatte er GEP godkjente (good experimental practise) for forsøksvirksomheten. Medlemstall Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag hadde per 31. januar 2013 et medlemstall på 1021 medlemmer. Vi har registrert 51 nye medlemmer og 53 utmeldinger i løpet av året. Oversikten viser medlemstall i hver kommune. Kommuner Vi vil takke kommunene som har bidratt med betydelig støtte til Norsk Landbruksrådgiving i Denne støtten er viktig for våre prioriteringer av aktivitet. Frosta Kr Snåsa Kr Røyrvik Kr Namsskogan Kr Lierne Kr Samarbeid NLR NT er opptatt av å ha et bredt samarbeid med andre aktører. Vi har fortsatt mye feltaktivitet sammen med Bioforsk og Graminor, og henter kunnskap fra nettverket i forskningsmiljøene. Videre er samarbeidet med Fylkesmannen, kommunene, Fylkeskommunen og Nord Trøndelagbondelag avgjørende for å finne de riktige satsingsområdene som fører til videre utvikling av landbruket i regionen. Vi har også innledet et godt samarbeid med Grønn Forskning som nå i stor grad benytter NLR-rådgivere i arbeidet med å få opp gode forskningprosjekter. Videre er vi opptatt av å tenke helhetlig rådgiving for bonden og har stadig involvert Tine, Nortura, FKA og Norgesfôr i arbeidet ut mot gårdbrukerne. Vi håper at medlemmene setter pris på denne måten å jobbe på, og takker alle for samarbeidet i Regnskap og revisjon Regnskapet for Norsk landbruksrådgiving Nord Trøndelag viser et overskudd på kr Styret foreslår at overskuddet i sin helhet tilføres egenkapitalen. Vår økonomirådgiver Bård Næss har hatt ansvar for regnskap og lønn i Stig Forr ved BDO (tidligere InterRevisjon) er vår revisor. Oversikten viser medlemstall i hver kommune. Levanger 202 Lierne 47 Rissa 3 Fosnes 1 Steinkjer 163 Inderøy 60 Verran 7 Flatanger 1 Stjørdal 150 Namdalseid 51 Høylandet 1 Leka 2 Snåsa 126 Namsskogan 15 Melhus 1 Grong 1 Verdal 95 Røyrvik 15 Namsos 1 Mosvik 2 Frosta 65 Meråker 7 Leksvik 3 Nærøy 2 Svaner på snødekt kornåker i Stjørdal tidligere i vinter. Foto Jon Olav Forbord 7

8 Faglig rådgiving Arbeidsområder og feltaktivitet Grovfôr, korn, potet og hagebruk er de plantekulturene vi jobber mye med i Trøndelag. Innenfor alle disse kulturene driver vi rådgiving på tema som plantevern, miljø og kulturlandskap, og økologisk landbruk. Økonomi og landbruksbygg er to andre viktige fagfelt vi også har dyktige rådgivere på. Felt og utprøvinger Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag har en betydelig forsøksaktivitet og utfører omkring 72 forsøk og utprøvinger hvert år, fordelt på kulturer innen gras, korn, potet og grønnsaker. Felta gjennomføres på oppdrag fra Bioforsk, andre forskningsinstitusjoner eller i egen regi. I 2013 har vi hatt 20 felt i korn, 1 felt i frøeng, 9 felt i grovfôr, 7 felt i potet og 20 felt i hagebruk. I tillegg er det gjennomført 14 avlingsregistreringer i potet. Ved siden av sortsprøving som er viktig i alle kulturer, har problemstillinger knytta til plantevern og dyrkingsteknikk en sentral plass i aktiviteten. For å drive god rådgiving er det viktig med oppdaterte rådgivere og et godt nettverk for disse. De ansatte deltar aktivt på aktuelle fagkurs som Bioforskkonferansen, kursuka til Norsk Landbruksrådgiving, diverse markdager, fagmøter, mm. Vi kan nevne regionmøte med Debio, kurs for nyansatte i NLR, kurs innen forsøksmetodikk i NLR. Grønn Forskning Prosjektet Grønn forskning er initiert av samarbeidsrådet for samvirkeorganisasjonene i Midt Norge, og har som mål å få i gang forskningsaktivitet i regionen. Ansatte fra NLR NT har ved flere anledninger bidratt med innspill, kompetanse og erfaringer i arbeidsgrupper knyttet til dette. Jord og plante Korn Det ble en sen vår. Mye tele var årsak til det. Det meste av kornet kom i jorden rundt pinsehelgen, og det ble varmt og drivende ble det etterpå. Kornet kom raskt opp, og varmesummen i midten av juni var ikke så forskjellig fra året før, selv med ca 2 ukers senere såtid. I midten av juni kom nedbøren, med til dels store variasjoner i nedbørsmengde. En del nitrogen forsvant nok både som avrenning og som tap 8 til luft. Avlingene ble noe lavere enn forventet, med generelt lave Hl vekter. Av rådgivingsaktivitet i sesongen var det de tradisjonelle markdagenen på ugras og sopp som ble arrangert. Til sammen 19 markdager. Det ble arrangert kurs med tema oppgradering/fornying av korntørkeanlegg, som fikk bra deltagelse med 31gårdbrukere fra hele vårt distrikt. I november deltok vi på Bondelagets kornmøteserie på Verdal og i Namdal. NLR NT bidro med faginnlegg på erfaringer fra årets vekstsesong og verdiprøving i korn. NLR NT har også bidratt på etterutdanningskurs på korn, som ble arrangert ved Kompetansesenteret på Mære. Kompetasen og nettverk: Fagutvalg Korn Ingrid Gauslaa har deltatt i fagutvalg for korn i Norsk Landbruksrådgivning (NLR). Fagutvalget har ansvar for å samordne aktiviteten på korn i NLR. De har arrangert fagsamling for rådgivere i 2013, samt har hatt ansvaret for det faglige programmet på korn på den årlige kursuka. Fagsamligen for kornrådgivere i 2013 ble arrangert i Trøndelag Trøndersk kornutvalg I Trøndersk kornutvalg har Jon Olav Forbord møtt som vår representant. Trøndersk kornutvalg har blant annet ansvaret for en årlig møteserie om korn i begge fylker. Grovfôr 2013 var en utfordrende vekstsesong. Vinteren ga oss til dels lange perioder med barfrost og telen satt djupt. I tillegg hadde vi en kald start på våren og det tok tid før telen forsvant og våronna kunne starte. I midten av mai ble det godvær, og grasveksten skjøt fart. Resultatet ble hos mange en dårlig 1.slått grunnet overvintringsskader, i tillegg til mye strågras og dårlig busking. På vårparten gikk derfor rådgivinga fra NLR mye på overvintringsskader og reparering av eng.

9 Drenering av jordbruksareal er tema vi har hatt ekstra fokus på i Dette er viktig for å heve standarden på jorda, og øke avlingspotensialet. Mye av rådgivinga til NLR er knytta til grovfôrproduksjon. Diskusjon om gjødsling og hjelp til å lage gjødslingsplaner er et viktig arbeid. Det har blitt arrangert flere markdager i sommer i forbindelse med beitesesongen. Kulturlandskap og miljø Aktiviteten innen fagområde kulturlandskap og miljø opprettholdes på nivå med tidligere år. Det har vært arrangert 3 markdager hvor rydding og skjøtsel av kulturmark har vært tema. I forbindelse med tilskuddsordningen på drenering, har vi hatt fokus rundt hydroteknikk og det har vært arrangert 2 markdager med bruk av beltegraver til drenering. Vi har i samarbeid med FMLA gjennomført dreneringsmarkdager på Stjørdal, Verdal, Levanger, Snåsa og Henning. 2 fagdager med forenkla jordarbeiding har det vært i Namskogan/Lierne. store møter i regi av prosjektet. Det er stor interesse for å bli med i prosjektet. Grovfôrprosjektet samarbeider med Agropro-prosjektet i regi av Bioforsk, og har også samarbeid mot Fjell-landbruket. Fra begynnelsen av juni tok vi ut grasprøver hver uke på 12 gårder. 28 prøver fra forskjellige distrikt ble sendt inn til kvalitetsanalyse. Dette for å følge med på endringer i graskvalitet fram mot slått. Resultatene er sendt ut via epostmelding. Det ble ikke sendt inn grasprøver til andreslåtten, men det ble informert om antall døgngrader fra førsteslåtten når det nærma seg andreslått. Rådgivere fra NLR har også i år blitt brukt til foredragsholdere av fagskoler, samvirkeorganisasjoner og faglag. Vi har fortsatt en del forsøk innen grovfôr, men mindre enn ønskelig, noe som er forårsaket av lite penger til denne type forskning. Beiteprosjektet i Nord Trøndelag Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag starta i 2011 opp eit stort beiteprosjekt. Dette går over 3 år og skal bidra til god beitebruk for bondens økonomi, NLR har bidratt til å lage 15 grøfteplaner, med oppgradering av lukka anlegg, drenering, profilering og avskjæringsgrøfter En kursserie som bidrar til at gårdbrukerne selv får laget sin egen grøftesøknad er påbegynt i 2013 og vi fortsetter med slike i de fleste kommuner i 2014 NLR- NT har bidratt til utarbeiding av 36 miljøplaner og søknader om ulike miljøtiltak i forhold til SMIL og RMP. Det er laga skjøtselsplaner både for biologisk mangfold og kulturminner. Kurs i miljøplanlegging på vårparten fikk stor respons og nærmere 150 gårdbrukere har deltatt. Kompetanseheving Flere av våre rådgivere har deltatt på 2 dagers kurs om drenering. Utviklingsprosjekt Grovfôrbasert melk og kjøtt Høsten 2013 ble prosjektet «Grovfôrbasert melk og kjøtt» starta opp, etter forprosjektet som starta i Prosjektet skal gå i tre hele år, , og har som mål å øke grovfôravlingene i fylket, med fokus både på mengde og kvalitet. Prosjektet er et samarbeid mellom NLR, Tine og Nortura, og det eies av NLR NT og Namdal. I 2013 ble det arrangert tre 9

10 dyrevelferd og skjøtsel av kulturlandskap. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med NLR Namdal, Tine, Nortura, Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Beiteprosjektet videreformidler kunnskap ved å vise eksempelbruk med gode løsninger for beiting. «Beiteprosjektet» har også i år hatt kurs og markdager med fokus på beiting og beitedrift både for melkekyr, kjøttfe og sau på ulike steder i fylket vårt. -i foredrag på ulike produksjonslagsmøter og på andre samlingspunkter, har temaet vært god utnyttelse av beitet, økonomi og skjøtsel av freda kulturminner. Det har blitt utviklet en «beitekalender», som er ment som et planleggings- og dokumentasjonsverktøy i beitedrifta. Denne ligger ute på NLR NT sine hjemmesider og kan lastes ned og fylles ut direkte på datamaskinen, eller skrives ut og henges på veggen. Prosjektet har også oppretta en «Beitebank» som skal fungere som en nettbase for å legge ut, eller søke etter ledige beiteareal. I et beiteleieforhold er det viktig med gode avtaler, og mal på hvordan det kan gjøres ligger også på denne nettsida. Det har blitt laga en større beitebruksplan for Skeisnesset på Leka, og en skjøtselsplan for et område på Stjørdal. Maler på skjøtselsplaner har blitt utarbeidet og ligger ute på NLR sine hjemmesider var det siste og avsluttende året for Beiteprosjektet. Jordøkologi og levende jord er viktig i økologisk produksjon, og vi arrangerte 2 markdager med dette temaet i Jordkultur og jordøkologi vil bli fulgt opp i Vi har også vært engasjert i arbeidet med å få flere produsenter interessert i frukt og bær, og hatt flere markvandringer, bl.a. for å se på frukt og bærproduksjonen i Fosen, Innherred og Namdal. Kurs innen formering av frukt og bær er gjennomført, og praktisk oppfølging kommer våren De økologiske produsentene har også et ønske om å etablere andelslandbruk i Nord- Trøndelag. Dette har blitt svært populært i andre deler av landet og det ble derfor arrangert 2 møter, et i Namsos og et på Mære Landbruksskole blir et etableringsår for andelslandbruket i Nord- Trøndelag. NLR NT har levert flere økologiske artikler og småstoff til ulike fagskriv. Økologisk NLR NT har etter hvert opparbeidet seg mye kunnskap om hvordan man kan oppnå gode avlinger og økonomiske resultater uten bruk av kunstgjødsel og plantevernmidler. Vi tilbyr økologisk førsteråd, rådgivingsavtaler, grupperådgiving, informasjonsmøter og vi hjelper til med oppsetting av økoplan. I 2013 gjennomførte vi 22 økologiske førsteråd, 28 rådgivningsavtaler med til sammen 230 rådgivningstimer, 8 økoplaner og 27 grupperådgivningsmøter. I 2013 deltok vi også på 11 møter hos ulike lag og foreninger for å informere om økologisk landbruk. Vi tilbyr aktiviteter rettet ut mot etableringer av kjøkkenhager/skolehager, Bondens marked, festivaler, martna og messer. NLR NT er med i flere ulike arbeidsgrupper som har som mål å fremme produksjon, foredling og omsetning av økologiske produkt, og har fått ansvaret med å utarbeide en brosjyre med en presentasjon av økologiske tilbydere i hele Trøndelag i NLR NT har også tatt mer ansvar for gjennomføringen av Øko-UKA 10

11 Utviklingsprosjekt ØkoMelk Trøndelag foregangsfylke for økologisk melk Prosjektet Foregangsfylke for økologisk melk eies av Fylkesmannen i Sør Trøndelag, og er finansiert av Statens Landbruksforvaltning, supplert med regional finansiering fra Fylkesmannen og Fylkeskommunene i Nord og Sør Trøndelag var fjerde prosjektår. I 2012 tok Nord Trøndelag over rollen som prosjektkoordinator, og dette arbeidet har blitt leda av NLR NT. Arbeidet består av utviklingsarbeid og rådgiving direkte til produsent. Arbeidet utføres av Norsk Landbruksrådgiving i Nord og Sør Trøndelag og av rådgivere i Tine. Eksempelgårdene er fulgt opp med grovfôrprøver, sammenstilling av tall fra EK (effektivitetskontrollen), samt gjennomgang av surfôrtolken. Prosjektet har fokus på markedsutvikling for økologisk melk, og har vært aktivt med i planlegging og gjennomføring av Økoveka i Steinkjer. Arbeidet videreføres i ØkoFakta økologisk korn I 2011 ble det satt i gang et prosjekt i økologisk korn med varighet i 3 år. I 2013 var det fokus på rådgivning og avlingsregistreringer. Vi hadde en del individuelle rådgivingsavtaler og tradisjonelle markdager. Det har vært avlingsregistreringer på 9 økologisk korngårder. Målet var å se på effekten av vekstskifte, gjennom å ha avlingsregistreringer etter eng og etter mer ensidig drift på de ulike gårdene. Det er en del avlingsvariasjoner mellom gårder. Fra 140 til 450 kg/daa. På enkelte gårder var det mer en 130 kg i avlingsforskjell på om det var etter eng eller ensidig korn. Vi så også på forskjell mellom ugrasrent og ugrasfylt åker, og målte avlingsforskjeller på 150 kg også her. Prosjketet skal avsluttes i 2014, med oppfølging av de gårdene som lykkes godt med økologisk kornproduksjon. Prosjektet er støttet av FMLA NT og Felleskjøpet Agri. NLR Namdal er også en del av prosjektet. ØkoLøft kommune, Snåsa Prosjekt ØkoLøft i Snåsa kommune har fortsatt også i 2013 i begrenset omfang. Skolehagen som prosjektet bidrar til, var arena for forsøksvirksomhet på barneskolenivå denne sesongen. Godt planlagt felt på utprøving av forskjellige husdyrgjødselsorter på potet, med rapport i etterkant var en lærerik og artig prosess. Prosjektet opprettholder fokus på økologisk forbruk og produksjon. Potet og hagebruk Bær NLR i Sør og Nord-Trøndelag har de siste årene hatt et tett samarbeid om fagdager o.l innenfor feltet bær. Det ble arrangert felles fagdag på Kvithamar. Overvintring og vinterskader var aktuelt tema etter mye utgang i feltene sist vinter.det er også satt i gang et større prosjekt på gjødsling av bær i regi av Bioforsk hvor både NLR NT og enkelte dyrkere er involvert. Til bærmøte i Drammen reiste de fleste aktive bærprodusentene fra Trøndelag. Dette er kanskje den viktigste arena for bærfolk i løpet av året. Her treffes yrkeskolleger, rådgivere og forskere fra hele landet. Grønnsaker For grønnsaker har det vært rådgiving til produsenter via forsøksaktivitet, markvandringer og fagmøter i ulike kulturer, samt på telefon og epost. Tema for markvandringene har vært vekst og utvikling, nye sorter, plantevernproblem og integrert produksjon. Det er arrangert felles gulrotsamling for hele Midt- Norge, fra Namdal til Smøla. Dette var i Trondheim og med svært godt oppmøte. Slik skapes et større produsentmiljø og fellesskap og vi får gode tilbakemeldinger fra medlemmene på dette. Prosjektet på salat- og bladgrønnsaker har fortsatt også i Betydelig redusert aktivitet i forhold til planlagt pga sykefravær. Det har vært arrangert en del markvandringer og noen sortsfelt. 11

12 Produksjon av nye kulturer har hatt fokus de siste to åra. Da er det gledelig å registrere at varene blir levert, enten det er på kvote eller ikke. Særlig pastinakk og grønnkål har lykkes godt. Flere kulturer kommer etter. Det gjøres hvert år mye arbeid med å teste ut nye sorter innen de ulike kulturene. I 2013 ble det sortsfelt i kinakål, purre, pastinakk, tidligkål, gulrot, jordskokk, stilkselleri og ulike salattyper. Dette skjer i tett samarbeid med produsentene, frøfirma og deres leverandører. Dette gir et sikrere grunnlag for valg av sorter som er tilpasset vår region, til volumproduksjon. Forsøksfelt med testing av planteverntiltak, både kjemisk og mekanisk er utført. De fleste skjer i regi av Bioforsk plantehelse eller andre samarbeidsparter. Målsettingen er at det ukentlig, i vekstsesongen, skal sendes ut en egen epostmelding til alle hagebruksmedlemmer. Dette ble det mindre av denne sesongen. Utviklingsprosjekt Videreutvikling av trøndersk salat- og bladgrøntproduksjon. Våren 2011 ble det startet opp et prosjekt, finansiert av FMLA, med den hensikt å videreutvikle og utvide trøndersk salatproduksjon. Alle produsenter av frilandssalat er med i prosjektet. Sesongen 2013 ble det nokså redusert aktivitet og vi ønsker å få sluttført prosjektet i løpet av Nye grønnsaker fra trønderske åkre til trønderske ganer. Med støtte fra FMLA ble det startet opp et prosjekt i 2012 med målsetting om å etablere kommersiell produksjon av nye grønnsakkulturer i vår region. Prosjektet er delt i tre underprosjekter: rotgrønnsaker, jordskokk og asparges. Det er produksjon i gang på alle områder og resultatene etter de to første år er oppløftende. Kvaliteten er meget konkurransedyktig og markedet vil ha lokalt produsert varer. Prosjektet er tenkt som en treårig satsning. Kurs og samlinger: Bærseminar Drammen 4.-5/3, Nordisk løksamling for rådgivere på Gardermoen 13/3, Bioforsk konferansen Hamar 6.-7/2, samling på Ås innen prosjekt om gulrotsuger 28/1, plantevernmøte for bær og grønnskaer på Gardermoen /1, Nordisk kurs om bladgjødsling i København 1/3 Årsmelding Potet Avlingsmessig ble 2013 omtrent et normalår på alle områder. Kvalitetsmessig er det stor variasjon mellom parti, med både blaute råter og sølvskurv som største utfordring i Asterix for langtidslagring. Nesten ingen parti av Saturna har holdt mål til chipsproduksjon, noe som betyr at nesten all chipsproduksjon er gjort på Lady Claire. Ved sida av sortsvalget er utfordringa å langtidslagre nok Lady Claire, så produksjonen av chips kan gå på lokalt råstoff ut juni. Våronna ble gjort relativt seint på grunn av mye barfrost og tele. Mye av tidligpoteten kom derfor ikke i jorda før først i mai. Men like brått som den grønne vinteren forsvant kom, så sommervarmen. Det meste av potetsettinga ble derfor unnagjort på mai. Den intense varmeperioden sist i mai hadde stor effekt på potetspiringa og mye av tapt veksttid ble fort innhenta. Første del av vekstsesongen var relativt varm og det kom nedbør akkurat i tide til å sikre bra knolldanning og moderate flatskurvangrep. Dessverre fortsatte det å regne relativt mye resten av juni og inn i juli, og i enkelte områder ble det for bløtt. I etterpåklokskapens klare lys, skulle det blitt ettergjødsla meire utover i juli. Resten av vekstsesongen fortsatte med relativt bra temperatur og med omtrent nok nedbør godt fordelt. Sist i juli var poteten i rute, og det ble tatt opp mye potet under relativt gode forhold i september. Utfordringa ble da å få ned temperaturen i lagringspoteten, spesielt viktig i parti med blaute råter. Tross noe blaut råte kom mye i hus med generelt god varekvalitet. r. Været fortsatte greit, og lt kom derfor i hus på en bra måte i Tørråte Oppdaga små tørråteangrep i tidligpotet 1. juli. Men vêrtypen var både tørr og kald, og det ble ingen fart i angrepet. Utover i sesongen ble det gjort sporadiske funn, men det var få ganger med stor smitterisiko fleire dager på rad. Sammen med regelmessig tørråtesprøyting basert på varsel og generell kunnskap, ble det små tørråteproblem i Unnataket er noen få konvensjonelle enkeltåkre og de fleste økologiske åkrene. Rådgivinga i potet ble siste sesong gjennomført som fagmøter, markdager i vekstsesongen, bruk av epostmelding/ringavis. Vi har også deltatt med faginnslag på møter og markvandringer arrangert av produsentlag og lokale grossister.

13 I et opplegg med analyser finansiert av Yara, har det blitt tatt ut bladprøver fra praksisåker og forsøksfelt for kartlegging av næringstilstanden i potet.. For en del av bladprøvene ble det utført måling av nitrat og kalsium i plantesafta fra bladstilken med eget utstyr for hurtiganalyse. Resultatene av hurtiganalysene og fullstendige bladanalyser viser bra samsvar. Resultatene fra årets bladanalyser fra potet litt ut i vekstsesongen, viste låge verdier av nitrogen, fosfor, sink og magnesium. Noe som underbygger inntrykket av at mye nedbør ga både dårlig rotutvikling, N- tap gjennom utvasking og denitrifikasjon, og generelt redusert næringsopptak. Analysene av bladprøvene gir håp om at vi i løpet av et par sesonger kan ha et nyttig verktøy til å optimalisere gjødslinga av både nitrogen og mikronæringsstoff til potet. Hoff Sundnes Vårt samarbeid med Hoff Sundes har fortsatt i året som er passert, og vi har både gjennomført informasjonsmøter/ markvandringer i vekstsesongen, fagmøter i vinterhalvåret og sortsfelt i den kontinuerlige leitinga etter nye chipssorter med god kvalitet og større avling. Hoff Sundnes inngikk midt i 2012 sesongen samarbeid med Sørlandschips om lisensproduksjon av chips. Det førte til en betydelig auke i behovet for klasse 1 potet. Midt i sesongen ble det ei stor utfordring, og måtte ty til import fra både Østlandet og Danmark. Lager for potet og grønnsaker Jon Olav Forbord har over mange år bygd opp kompetansen på lagring av potet og grønnsaker. Han har derfor blitt brukt som foredragsholder på fagseminar i andre deler av landet både på potetlagring og til kjølelagring av grønnsaker. Med introduksjonen av nye måter for hurtigkjøling av grønnsaker og bær og langtidslagring av grønnsaker, ser en både forbedra kvalitet på produktene og redusert energiforbruk ved kjølelagring av grønnsaker. Interessen for å ta del i denne kunnskapen øker stadig også i andre deler av landet. Et av bidragene i denne sammenheng var deltaking på «Storage of fruits, vegetables and potatoes Nordic/Baltic Workshop, Gjøvik april, 2013, med foredrag om «Description of «Findusmetoden» I vårt område er det på Frosta siste år bygd et nytt kjøleanlegg for grønnsaker, og det er planer om å utvide lagringskapasiteten ved to mindre anlegg. Settepotet og sølvskurv eget felt For å prøve å bidra til kunnskapsoppbygginga omkring sølvskurv i matpotet, har vi i egen regi fortsatt med enkel dyrkingsforsøk med ulike settepotetkvaliteter, jordart og opptakstid. Poteten blir lagra til februar før kvalitetssortering og gradering av sølvskurvangrep. Til sammen har vi nå et materiale som viser interessante tendenser. Det er variasjon mellom år, men viser sammenheng mellom jordart og sølvskurv. Foreløpige resultatet har blitt sammenstilt og presentert på fleire fagmøter. 13

14 Skalkvalitet drar ned lønnsomheten i potetproduksjonen, og det hører også med til problemet at sølvskurv ikke trenger å være bare sølvskurv, det kan også være noe svartprikk som blir gradert som sølvskurv. Dette er ei ekstra utfordring når en leiter etter årsakene til sølvmissfarginga av lagringspoteten. Utviklingsprosjekt Overleving av potetcystenematode i Nord-Trøndelag I det nasjonale potetcytenematodeprosjektet har vi også i 2013 bidratt med vår andel. Prosjektet er styrt av Ricardo Holgado ved Bioforsk Plantehelse og vi er med på brukermedvirkninga. For å undersøke effekten av resistent og mottakelig tidligpotet, er det også i 2013 gjennomført forsøk med fire sorter og to opptakstider. I tillegg er det sådd fjøresøtvier på ruter uten tidligpotet. Resultatene fra årets jordprøver, viser at nivået av levedyktige egg fortsatt er meget lågt, og det er bare på noen få ruter at en har greid å få svak oppformering. Utprøvinga har gitt viktig informasjon og kunnskap som grunnlag for framtidig kunnskapsbasert forvaltning av PCN, og det er grunn til tru at resultatene får følger for framtidig regelverk. Økonomi Økonomirådgivingen binder sammen resultatene fra jord og plantekultur med resten av virksomheten på gården. Vi registrerer at det er store forskjeller i økonomiske resultat mellom bruk, og ser at de fleste har mulighet til å gjøre forbedringer ved bevisste valg. Med store investeringer er det absolutt behov for å gjøre økonomiske analyser før beslutninger tas. Vi har i løpet av 2013 deltatt med innlegg i flere sammenhenger, bl.a. på Biffakademiet på Hamar og i Stjørdal. Det er i tillegg jobba en del med utvikling av dataverktøy for økonomirådgiving (NLR PlanA) gjennom NLR sentralt. Programmet brukes av stadig flere rådgivere rundt omkring i landet. Vi er også med og arrangerer kurs for NLR-kolleger i bruk av NLR PlanA. «Bedre bunnlinje» er et tjenestetilbud som skal hjelpe gårdbrukere til å finne forbedringsmuligheter på gården. Vi har i 2013 gjennomført og startet på flere slike oppdrag og kommer til å fortsette med nye i Opplegget er delvis finansiert med prosjektmidler og prisen er derfor pr i dag svært gunstig for gårdbrukeren. Bedre bunnlinje viser seg å være et godt produkt spesielt når gårdbrukerne er usikker på retningen videre. Skurvprosjekt og Økt konkurransekraft for norskproduserte poteter På samme dag som skurvprosjektet ble avslutta, starta et nytt prosjekt med Økt konkurransekraft for norskproduserte poteter opp. I prosjektet skal skallkvaliteten optimaliseres og infeksjon og sykdomsutvikling minimeres blant annet gjennom systematiske undersøkelser av effekt av dyrkingssted (jordfysiske/ kjemiske forhold, klima, smitteforhold). Etter en forsiktig oppstart i 2013 uten oss, skal vi inn i Kurs og samlinger: Som ledd i den årlige kunnskapsoppbygginga, har Jon Olav også siste år deltatt på fagsamlinger og kurs i regi av NLR, på fagsamling for deltakere i bladanalyseprosjektet (Yara) og på fagsamling og fagtur for Nordiske potetrådgivere arrangert av Syngenta. Fagturen siste år gikk til Potatoes in Practice, arrangert av The James Hutton Institute, Dundee, i Skottland. Fagutvalg i potet På grunn av endringer i ansettingsforhold for potetrådgivere i et par rådgivingsenheter, ble det ledig plass i fagutvalget for potet. Jon Olav Forbord ble oppnevnt som nytt medlem fra 8. desember Veivalgsprosjektet som kjøres i regi av NLR Namdal er nå i ferd med å bli avsluttet. Vi har i 2013 hatt 8 oppdrag i vårt geografiske område gjennom dette prosjektet. Hovedsakelig jobber vi med driftsplaner, regnskapsanalyser og økonomiske beregninger ved investeringer i både bygninger og maskiner og kan bidra med vurderinger omkring organisering av virksomhetene. Vi merker en økt etterspørsel innen økonomitjenester. Dette har blant annet sammenheng med at bygningsplanlegging naturlig generer en del oppdrag og at våre tjenester stadig blir bedre kjent blant gårdbrukerne. Det er kommet et nytt tilskudd til planlegging av større investeringer i landbruket. Dette har allerede bidratt til økt oppdragsmengde. Vi ser at flere kommuner og Innovasjon Norge henviser til oss når det gjelder driftsplanlegging. I 2014 vil vi ha økt kapasitet på økonomirådgiving etter som Økonominettverksprosjektet avsluttes i starten på året. Dette passer godt i forhold til økt oppdragsmengde.

15 Frigjør din tid, vi tar oss av: Regnskap og årsoppgjør Lønn Fakturering Budsjettering Firmastiftelser / nyetableringer Rådgivning Aktuelle kurs og fagmøter: Skifteplankurs Kurs: Plantevernsertifikat Kurs: Korndyrking fra A-Å Kurs: Plantevern i korn Fagmøte: Helsæd i vinden Følg med på vår hjemmeside trondelag.lr.no Hamnegt. 33, 7714 Steinkjer Tlf Fax E-post: Hjemmeside: Jo mere vi er sammen! Alle husdyrprodusenter er små aktører i det store markedet. Men alle er sterkere når vi opptrer sammen. Nortura er det eneste landsomfattende slakteriet i Norge som eies av medlemmene. Vi er bøndenes egen bedrift. Vårt formål er å sikre avsetning av norsk kjøtt og egg og skape verdier for eierne. Se medlem.nortura.no 15

16 Utviklingsprosjekt Økonominettverk Prosjektet økonominettverk har pågått siden 2010 og ble avsluttet i februar Steinkjer Regnskap AS, FMLA NT, Nord Trøndelag Bondelag, Jon Rannem, Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag, Tine og Steinkjer kommune har utgjort styringsgruppa, og flere rådgivingsaktører og regnskapskontor har vært engasjert i nettverket. Prosjektet er finansiert ved midler fra FMLA, NLR og NT fylkeskommune. Prosjektet har hatt som mål at gårdbrukere i større grad skal utnytte potensialet for lønnsomhet i egen virksomhet. Samhandling mellom regnskapsførere og rådgivere har vært et viktig arbeidsområde i prosjektet, mens arbeidet med økt bruk av driftsregnskap har blitt tonet noe ned etter hvert. Det er i 2013 arrangert 3 nettverkssamlinger med godt oppmøte, faglig utbytte og gode diskusjoner. Et viktig fokus har vært videreføring av nettverket etter prosjektperioden. Organisering av dette er nå på plass. Flere rådgivingsaktører har samarbeidet i en rådgivingsprosess i ei større samdrift, som vi har evaluert og formidlet i nettverket. Et samarbeid mellom Nortura og NLR er prøvd- med etablering av Ammekugruppe. Denne videreføres etter prosjektet. Avslutningsvis har Økonominettverket jobbet med påtrykk overfor regnskapssystemleverandørene for utvikling av mer pedagogiske driftsregnskapsrapporter og sammenligningstall. Styringsgruppa mener at arbeidet i prosjektet har medført mye refleksjon og klart økt bevissthet hos regnskapsførere og økonomirådgivere om hvordan vi kan øke bondens engasjement og muligheter for å jobbe med forbedringer av eget økonomisk resultat. I sin tur vil det gi bedre resultat til gårdbrukerne. Landbruksbygg Vi har i løpet av 2013 hatt mange forespørsler fra gårdbrukere i hele Nord-Trøndelag som ønsker bistand i ulike faser i byggesaker og kapasiteten vår innen fagområdet landbruksbygg er fortsatt to årsverk. Vi samarbeider med NLR ST og har til sammen fire rådgivere som jobber med planløsninger, kostnadsoverslag, styrkeberegninger, anbuds- og kontraktsarbeid og byggeledelse. Vi utfører også teknisk godkjenning på oppdrag fra Innovasjon Norge. Kompetansebygging og nettverksbygging både i regionen og på landsnivå er stadig viktig og vi har i denne sammenheng deltatt på en rekke arrangement med ulike aktører. Det er i løpet av 2013 oppført 4 driftsbygninger, hvor NLR har bidratt i hele prosessen, og inkludert det å ha byggeledelsen. Byggplanleggerne jobber tett sammen med økonomirådgiverne for å sikre realistiske planer for gjennomføring. Aktivitetsrapport 2013 Ivar Vegar Sum Forprosjekt Inspeksjon av gj.kjellere Byggesøkn. til kommunen Utarb.av konkurransegr.lag Kontrahering Byggeledelse Byggelånskontroll Innovasjon Norge Arrangement: Vår byggrådgiver, Vegar Brenne, har deltatt på åpen dag i regi av AK-maskiner med foredrag om suksesskriterier ved bruksutbygging samt omvisning i fabrikk hos Overhalla betongbygg i regi av NLR Namdal. Byggrådgiver Ivar Vatn har deltatt på fagmøte for sau i regi av AK-maskiner samt busstur med gårdsbesøk for gårdbrukere i Snåsa i regi av NLR NT. Kompetanseheving: Fagsamling for bygningsrådgivere i NLR i mars. Nordisk byggtreff på Hamar i september sammen med kollega fra Island, Sverige, Finland og Danmark. Fellestjenester Jordprøver, vannprøver og gjødslingsplanlegging Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag har sendt inn og fått analysert 2224 jordprøver på 199 gårder i Oppfordring til brukerne om å bidra med jordprøvetakinga førte fram, og 114 av brukere har tatt ut prøvene selv. Gjødslingsplanlegging er fortsatt viktige oppgaver. I dette arbeidet kommer valg av såvarer, sorter og 16

17 arter, vurderinger av vekstskifte og virkning av ulike husdyrgjødselslag. Vi ser at det stadig er muligheter for å forbedre driftsopplegget og det økonomiske resultatet ved en godt gjennomtenkt gjødslings- og vekstskifteplan. Vi har satt opp ca 150 individuelle gjødslingsplaner. I tillegg er det er gjennomført 5 gruppemøter med oppsetting av gjødslingsplaner, totalt ca 32 deltakere. Videre er det er tatt ut 26 vannprøver for analyse av kvalitet på gårdsvatn Funksjonstesting og autorisasjonskurs Vi får mange forespørsler omkring plantevern, om godkjente midler, virkning og mengder. Tidspunkt for sprøyting i forhold til utvikling av plantene er ofte avgjørende for resultatet. Det er derfor mye spørsmål i vekstsesongen. Videre tilbyr vi hvert år kurs for oppdatering av autorisasjonsbevis for plantevern. I 2013 arrangerte vi 2 oppdateringskurs; Mære og Stjørdal, med 26 deltagere Og vi gjennomfører funksjonstesting av åkersprøyter 39 åkersprøyter ble testet i 2013 Publiseringer og info Medlemsblad, epost-meldinger og hjemmeside Det er utgitt 3 medlemsblad i Ringavisa er utarbeidet i samarbeid med NLR Namdal, og første utgaven før våronna ble ekstra stor og fikk en finere layout. Det ble nesten ukentlig i perioden april til september sendt e-post-meldinger med nytt om vekst og aktiviteter. For hagebruk og potet sendes det ut egne vekstmeldinger. Jevnlig oppdateringer og innlegging av nytt fagstoff på vår hjemmeside blir gradvis bedre, og våre medlemmer henter stadig mer informasjon via nettet. Våre medlemmer har, via hjemmesiden vår, tilgang til mer fagstoff og publiseringer enn andre. Vår informasjonsbrosjyre blir stadig oppdatert og brukt. Likedan er våre rollups brukt til markedsføring og informasjon. Særtilskuddet fra NLR sentralt for skriving av fagartikler og feltforsøk, gir mer fokus på dette arbeidet. I 2012 har vi produsert følgende Type Ant Ant Fagartikkel til medlemsskriv Fagartikkel til medlemsskriv basert 9 15 på egne forsøk Fagartikkel til epostmelding Fagartikkel til hjemmesiden 7 7 Fagartikkel til Økologisk landbruk 4 9 Fagbladet økologisk landbruk Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag er andelseier i fagbladet Økologisk landbruk og har dermed plikt til å levere noe fagstoff hvert år. I 2013 har vi bidratt flere artikler enn det som er forventet. Fagbladet Økologisk landbruk sendes ut til alle landbrukskontor i vår region og de medlemmene som er innmeldt i Debio. I tillegg har vi 25 abonnenter på fagbladet. Seterprosjekt på Snåsa NLR NT koordinerte og fikk trykt den lokalt etterspurte seterbrosjyre til seterlaget på Snåsa også i Samler også inn informasjon fra de forskjellige seterbrukerne for å dokumentere aktiviteten på setrene. Namdal og Nord-Trøndelag 11. april 2013 Hvordan øke fettprosenten i mjølka? Trenger du miljøplan? Nye vinterherdige raigrassorter på gang Vekstavslutning på gras, to eller tre høstinger? Bladgjødsling - rask næringstilførsel Sprøytestrategi i korn 17

18 Steinkjer Kornsilo BA Vi kan jord- og plantekultur! Rådgiving til bondens beste Riktig plantevalg Riktig gjødsling Kontroll med ugras, sopp og skadedyr Trenger du råd, finner du oss på Mottak, tørking og lagring av korn Rensing og beising av såkorn Salg av tørket havremjøl for flatbrødog skjenningbakst Hamnegata Steinkjer Foretaksnummer : Telefon Okser i luftig fjøs på Inderøy. Foto Eva Pauline Hedegart 18

19 Liten tue kan velte store lass og små detaljer i ensileringsmiddelet kan berge mye surfôr Ta ikke unødvendig risiko med grovfôret GrasAAT ensileringsmidler gir deg: Raskt lav ph Lite tap av sukker gir mer fett i melka Økt fôropptak og produksjon God effekt mot smørsyre Effekt mot gjær- og muggsopp Dobbel verdi tilbake Tørrstoffprosent i graset Silo og rundballer Silo og rundballer Kontakt din nærmeste Norgesfôr forhandler! Se oversikt i Håndbok plantekultur 2014 eller 19

20 Regnskap 2013 og budsjett 2014 Regnskap 2013 og budsjett 2014 Budsjett Regnskap Budsjett Salgsinntekter Rammetilskudd Kommunale tilskudd Prosjekttilskudd, andre tilskudd *) Medlemskontingenter Inntekter medlemstjenester Feltgodtgjøring Tjenester ikke-medlemmer Konsulentoppdrag, fagutvalg Undervisning, foredrag, artikkelgodtgjøring Andre inntekter Sum driftsinntekter Innkjøp av materialer og varer Rådgiving Sum varekostnad Lønn ansatte Styret Arbeidsgiveravgift Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Andre personalkostnader Sum personalkostnader Kostnader lokaler Leie/leasing av maskiner, inventar o.l Verktøy, inventar og driftsmaterialer Reparasjoner og vedlikehold Fremmede tjenester Kontorkostnad, trykksaker og lignende Telefon og porto m.v Kostnader og godtgj. reiser, diett mv Salgs-, reklame og representasjonskostn Kontingenter og gaver Forsikring, garantikostnader Andre kostnader Tap og lignende Sum annen driftskostnad, av- og nedskr Sum kostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansinntekter/-kostnader ÅRSRESULTAT

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 2011 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA Borgny Grande 01.01.2011 1. ÅRSMØTE 2010... 2 2. STYRETS BERETNING... 3 3. NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NAMDAL... 5 4. REGNSKAP... 9 5. RÅDGIVING OG UTVIKLING...

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 2015 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 Norsk Landbruksrådgiving Namdal 16.04.2015 Innhold Årsmøte 2014... 3 Styrets beretning... 5 Styrets sammensetning... 7 Styrets arbeid... 7 Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@nlr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. Årsmøte i NLR SørØst Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 Kl. 18:00

Detaljer

Årsmelding 2009. Innhold: Styreleder har ordet s. 2. Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3. Valgkomiteens forslag s. 4

Årsmelding 2009. Innhold: Styreleder har ordet s. 2. Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3. Valgkomiteens forslag s. 4 1 Årsmelding 2009 Innhold: Styreleder har ordet s. 2 Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3 Valgkomiteens forslag s. 4 Invitasjon til årsmøteforedrag s. 5 Styrets årsmelding for 2009 s. 6 Virksomheten i NLH

Detaljer

t 3/ 193-1. Z)ci~13 un-octri5 ohc)

t 3/ 193-1. Z)ci~13 un-octri5 ohc) Til Kommunene på Helgeland Dønna 25.09.2013 Søknad om kommunal driftsstøtte for 2014 Bakgrunn a9,3 V Vi viser til vår søknad av 06.10.2009 om kommunal driftsstøtte for 2010-2014. Alle MON kommunene i vårt

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2012 Årgang 9 29.02.2012 Årsmøte i NLR SørØst Høk Kro, Skjeberg onsdag 14. mars Kl. 18.00 Drenering og håndtering av overflatevann v/ rådgiver Knut Berg, NLR SørØst. Kl. 19.00 Årsmøtet

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsrapport 2010 Folk i fokus Mange av bildene i denne årsrapporten er tatt av medarbeidere i rådgivingsenhetene landet rundt. I år var vi spesielt ute etter bilder som viser aktiviteten i rådgivingsenhetene.

Detaljer

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2008 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR LFR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til forsøksringenes utviklings- og rådgivingsarbeid.

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø. Årsmelding 2012. for Norsk Landbruksrådgiving Salten. Markdag i Kvitblikk hos Marina og Jan Sande i sommervær!

Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø. Årsmelding 2012. for Norsk Landbruksrådgiving Salten. Markdag i Kvitblikk hos Marina og Jan Sande i sommervær! Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø Årsmelding 2012 for Norsk Landbruksrådgiving Salten Markdag i Kvitblikk hos

Detaljer

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Forsøksringen SørØst Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010 Årsmøte i Forsøksringen Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Innledningsforedrag v/ Anders Heen, direktør i Norsk

Detaljer

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Årsmelding 2012 ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet 4 Styret aktivitet... 5 Årsmelding 2012.. 6 Landbruk Nord

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Å r s m ø t e ONSDAG 17. MARS kl. 19:30 på Utstein Kloster Hotell Program; sjå side 6

Å r s m ø t e ONSDAG 17. MARS kl. 19:30 på Utstein Kloster Hotell Program; sjå side 6 Medlemsskriv nr. 1 Mars 2010 Å r s m e l d i n g n r. 5 2 2 0 0 9 Å r s m ø t e ONSDAG 17. MARS kl. 19:30 på Utstein Kloster Hotell Program; sjå side 6 2 Dæ va edane, dette Foto: Espen Gees [jærsk uttrykk,

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

fig. 3 fig. 8 fig. 10 fig. 1 GARTNERHALLEN ÅRSRAPPORT 2013 fig. 6 fig. 2 fig. 7 fig. 5 fig. 9

fig. 3 fig. 8 fig. 10 fig. 1 GARTNERHALLEN ÅRSRAPPORT 2013 fig. 6 fig. 2 fig. 7 fig. 5 fig. 9 fig. 3 fig. 8 fig. 10 fig. 1 GARTNERHALLEN ÅRSRAPPORT 2013 fig. 6 fig. 2 fig. 7 fig. 5 fig. 9 fig. 1 fig.2 fig. 9 fig. 6 fig. 3 fig. 7 fig. 8 fig. 4 2 GARTNERHALLEN Årsrapport 2013 09 Dette er Gartnerhallen

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Medlemsskriv nr nr 2 3/2012 Innføring av medlemsrabatt for tjenester og rådgivning pr. 1.1.2013 Landbruksdagan 2012 Et år som beredskapsavløser Nye tjenester fra 1.1.2013 Dårlig vekstsesong for bringebær

Detaljer

Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011

Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 10. mars 2011 Sted: Kantina på Lyssand gartneri Se program for hele dagen med klokkeslett på side

Detaljer

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer!

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 2. 2014 God sommer! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER Bankmøte ved kjøkkenbordet? Vi har distriktssjef for Hedmark og Oppland. Dette gjør det lett å treffe oss der du bor. Har du planer

Detaljer

Årsmøte 12. mars 2014

Årsmøte 12. mars 2014 Årsmøte 12. mars 2014 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Onsdag 12. mars Sted: Fruene Haugestad, (Haugestadbakken, Lier) Tid: 12.00 (lunch serveres før årsmøtet, fra 11-12)

Detaljer

Medlemsskriv. Vi ønsker deg en fin adventstid og fredfylt jul! Nr 5. 28. november - 2011 INNHOLD:

Medlemsskriv. Vi ønsker deg en fin adventstid og fredfylt jul! Nr 5. 28. november - 2011 INNHOLD: Medlemsskriv Nr 5. 28. november - 2011 INNHOLD: INFO FRA DAGLIG LEDER... 4 NORSK JORDBRUKSJORD ER VIKTIG LOKALT OG GLOBALT!... 5 JORD OG PLANTEKULTUR BOKA 2012... 5 VELLYKKA GARTNERDAGER!... 6 HØNSEHIRSE

Detaljer