Velkommen til årsmøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til årsmøte"

Transkript

1 5.mars 2013 Velkommen til årsmøte i NLR NT Onsdag 19.mars kl 10:30, på Mære landbruksskole innkalling side 3 Fagtema på årsmøte: GPS og ny teknologi som hjelpemiddel i gårdsdrifta aktuelt for deg? Muligheter ved bruk av GPS-systemer til faste kjørespor, effektiv kjøremønster m.m Gårdbruker deler sine erfaringer etter bruk av GPS i radkultur og korn Trekking av gratis rådgiving blant årsmøtedeltagerne 1

2 Vårkorn 148,5x210:Layout Side 1 SPIRE Tid for vårkorn Felleskjøpet tilbyr: 6-rads bygg Tiril, tidligste byggsort med god avling Brage, nyeste sort, ligger i avlingstoppen Heder, god avling og best strå av 6-radssortene Edel, størst avlingspotensiale ved godt stell 2-rads bygg Tyra, veksttid som Edel, best på god jord Havre Ringsaker, tidlig sort med god avling Såkorn i storsekk er rimeligste alternativ. Velkommen til Felleskjøpet for en hyggelig handel! Tlf: Foto forside: Fra Holemsfjellet på Snåsa, Foto Marita Holte 2

3 Innkalling til årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag 2014 Tid: Onsdag 19. mars, kl 10:30 Sted: Mære landbruksskole Program 10:30 Oppmøte kaffe/te 11:00 Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 12:00 Enkel lunsj 12:45 Årsmøteforedrag: Det blir trekking av 2 timer gratis rådgiving blant de fremmøtte medlemmene. Valgfri rådgiver og fagområde. GPS og ny teknologi som hjelpemiddel i gårdsdrifta aktuelt for deg? Muligheter ved bruk av GPS-systemer til faste kjørespor, effektiv kjøremønster m.m ved Jørn Brønstad, rådgiver NLR NT. Erfaringer ved bruk av GPS i radkulturer og korn v/john Bye, gårdbruker Levanger Diskusjon, erfaringsutveksling og innspill til videre arbeid 15:00 Avslutning Sakliste Sak 1 Åpning ved styreleder Johan Kristian Daling Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av møteleder, referent, tellekorps Valg av fremmøtte til å skrive under protokollen Sak 2 Årsmelding 2013 Sak 3 Regnskap 2013 Sak 4 Kontingent 2015 Sak 5 Lederhonorar og møtegodtgjøring 2015 Sak 6 Budsjett og arbeidsplan 2014 Sak 7 Innkomne saker - Vedtektsendringer Sak 8 Valg 2014 Kaffe og blautkak Velkommen Innhold: Innkalling til årsmøte 2014 Side 3 Styrets årsberetning 2013 Side 4 Årsmelding for 2013 Side 6 Faglig rådgiving Side 8 Regnskap 2013 og budsjett 2014 Side 20 Balanse Side 21 Noter til regnskapet Side 22 Forslag til vedtak på årsmøte 2014 Side 24 Arbeidsplan 2014 Side 26 3 Se forslag til vedtak side 24

4 Styrets årsberetning 2013 På årsmøtet i mars ble det valgt ny styreleder og ny nestleder. Johan Kristian Daling overtok som leder etter Jon Rannem, og Aud Mari Folden overtok som nestleder etter Lars Eiliv Flægstad. Det har vært mye å sette seg inn i for det nye styret. Styret jobber for at NLR NT skal være i front innen de fagområdene vi betjener, at landbruksrådgivinga skal bidra til å utfordre brukerne på nye ting, og at vi skal kunne utvikle kompetanse, selge tjenester og nyheter til nytte for gårdbrukerne. Styret er opptatt av at medlemmene skal få hjelp når de trenger det, og at god tilgjengelighet av tjenestene er noe vi må prioritere. NLR NT er en kompetansebedrift og vår evne til å lykkes står og faller på dyktige medarbeidere. Vår virksomhet blir aldri bedre enn det våre ansatte gjør den til. Høyeste prioritet fra styret vil derfor være å sikre god kompetanse blant alle våre ansatte slik at både våre erfarne ansatte og nye medarbeidere finner sine arbeidsoppgaver meningsfylte og slik at organisasjonen har den rette kompetanse for å dekke det fremtidige behov for rådgiving til våre medlemmer. Det å kunne kombinere utviklingsarbeid, forsøksvirksomhet og rådgiving i kontakt med gårdbrukerne gir det beste grunnlaget for å sikre et oppdatert rådgivingstilbud. Det bidrar også til engasjement og nytenkning blant rådgiverne. Styret ønsker derfor å fortsette satsinga på utviklingsprosjekter og feltforsøk. Styret har vedtatt ny strategiplan for NLR NT fram mot En viktig del av strategiarbeidet har vært å gjøre noen vurderinger omkring framtidig økonomi i organisasjonen. Styret legger til grunn at en større andel av inntekta i åra framover må hentes fra de som bruker tjenestene. Det vil bety at noen av tjenestene som tidligere har blitt dekt av kontingenten, vil bli betalingstjenester i framtida. Styret mener at kontingenten først og fremst bør være knytta til felles utsendt informasjon og muligheter for telefonkontakt i vekstsesongen. Styret har videreført omstillingsarbeidet som er igangsatt, og jobber for en sunn utvikling med økt etterspørsel etter landbruksrådgivingas tjenester framover. For å oppnå dette mener styret at det er behov for bedre markedsføring av den kompetanse 4 og de tjenestene NLR NT kan tilby, både overfor eksisterende og nye medlemmer. Det er behov for å jobbe videre med produktutvikling og salg av rådgivingstjenester. Vi må utvikle rådgivinga slik at den blir mer skreddersydd til hver enkelt gårdbruker. Det er en overgang både for ansatte og medlemmer, å gå over til mer kjøp og salg av tjenester, men dette er nødvendig for å bygge en robust organisasjon for fremtiden. Det er en viktig oppgave å få til rett prising av tjenestene slik at kompetansen kan opprettholdes og utvikles over tid. Det blir også viktig å vise hvilke inntjeningsmuligheter som ligger der for bonden, når de benytter seg av rådgivinga. I november hadde NLR NT ei to-dagers samling for styret og ansatte på Frosta. Her tok vi utgangspunkt i strategiplanen og jobba med budsjett og plan for aktiviteter framover. Samlinga la et godt grunnlag for videre arbeid i organisasjonen. På nyåret starta det en ny medarbeider i Indre Namdal med kontor i Nordli. Her har vi inngått et samarbeid med Lierne kommune der 50% av stillingen er knyttet til NLR NT, mens den andre halvparten er knytta til landbruksetaten i Lierne kommune. Samtidig har vi inngått et samarbeid med Fjellandbruksprosjektet i Indre Namdal, der vi skal bistå med faglig kompetanse og rådgiving i forbindelse med utbyggingssaker og motivering til satsing på landbruk i området. Arbeidet med jord og plantekultur er fortsatt basisoppgaver for NLR NT. Vi merker økt fokus på avling, der agronomi og drenering er viktige arbeidsfelt framover, både innen grovfôr, korn, potet og hagebruk. I 2013 har vi fått igangsatt ei større satsing på grovfôr sammen med NLR Namdal. Prosjektet «Grovfôrbasert melk og kjøtt fram mot 2030» skal utføres i samarbeid med Tine og Nortura. Målsettinga er ambisiøs, nemlig å øke grovfôravlingene til 450 fe pr daa i snitt for alle bruk i NT, og at rådgivinga i NLR, TINE og Nortura skal utføres på en bedre og mer samordnet måte overfor dere som gårdbrukere. Mange gårdbrukere har meldt sin interesse for å delta i prosjektet, vi har fortsatt plass til flere. Arbeidet vil fortsette i Styret har i 2013 også jobba med hvordan vi kan få til et sterkere fokus på rådgiving og utviklingsarbeid innen hagebruk. FMLA NT og ST inviterte hage-

5 bruksnæringa til et Trøndersk tenkeloft på nyåret. Her ble det gjennomført en SWOT-analyse og jobba med hvilke satsingsområder grøntnæringa ønsker seg framover. Arbeidet vil gå videre i Målet er å få igangsatt et større prosjekt, fra 2015, som styrker hagebruksnæringa på sikt og som motiverer til økt produksjon. Det er et voksende marked for grøntprodukter, og noe av denne økningen bør kunne komme fra Trøndelag! Styret engasjerte en ny medarbeider innen hagebruk fra oktober 2013 i forbindelse med dette arbeidet. Videre har økologisk landbruk vært satsingsområde over flere år. Arbeidet har vist muligheter ved den økologiske driftsformen, og fremskaffer kunnskap som er nyttig for videre utvikling av landbruket generelt. Foregangsfylke for økologisk melk i Trøndelag og Økofakta for økologisk korn vil være hovedsatsingene i Styret gleder seg over at rådgivinga innen landbruksbygg er mye etterspurt, og ser nå at det gir gode resultater for bøndene. Vi tilbyr tjenester i alle faser av byggeprosjekter, fra skissetegninger og enkle kostnadsoverslag til større byggelederoppdrag. Med god etterspørsel etter rådgiving på landbruksbygg, har også etterspørselen etter rådgiving på økonomi økt. Styret antar at behovet for beslutningsstøtte ved økonomiske vurderinger vil fortsette å øke i åra framover, og ønsker å utvikle og markedsføre økonomitjenester videre i samarbeid med andre aktører. En ny utfordring for NLR i det kommende året, er sammenslutningen mellom NLR og landbrukets HMS-tjeneste. Hovedkontoret til LHMS er fra årsskiftet flyttet sammen med sekretariatet i NLR på Ås. LHMS er nå organisert som en egen fagseksjon i NLR, og alle LHMS-rådgiverne er det første året direkte ansatt sentralt. Etter planen skal LHMS-rådgiverne ansettes i regionale enheter i løpet av Å finne gode løsninger på dette vil derfor bli et sentralt arbeidsområde i Videre er det nedsatt et nytt utvalg i NLR sentralt, som på nytt skal vurdere framtidig organisering og fordeling av oppgaver mellom sentralleddet og de ulike enhetene i NLR. Dette vil bli stor sak på årsmøtet til NLR mars. Det er viktig for NLR NT å delta i disse diskusjonene, og vi ser at det er viktig å jobbe for et godt samarbeid mellom de midtnorske enhetene. Medlemstallet i organisasjonen er relativt stabilt, med rundt 50 inn og utmeldinger i løpet av året. Med eiendomsoverdragelser og strukturendringer generelt i landbruket er det naturlig med litt svingninger, men styret mener at det fortsatt er potensiale for å kunne øke medlemstallet noe, spesielt i enkelte kommuner. Bedre og mer målrettet markedsføring blir derfor viktig fremover. Fundamentet i organisasjonen ligger i medlemmene. Spørsmål og tilbakemeldinger fra gårdbrukerne er viktig for faglig utvikling av organisasjonen, og gir innspill og støtte til videre utvikling av rådgivinga. Styret er fornøyd med å kunne presentere et regnskap med overskudd i Det forteller at vi greier å utføre de faglige oppgavene samtidig som vi greier å bygge organisasjon, og det gir handlingsrom for videre utvikling. Men en vil fremover få økte utfordringer med en kraftig lønnsvekst i Norge som vil medføre økt krav til egen inntjening. Styret mener at NLR NT utvikler seg i riktig retning, og gir til slutt en klar oppfordring til alle medlemmer om å benytte seg av tjenestene i organisasjonen og om å bidra til å verve nye medlemmer i 2014! Vår kompetanse og vårt tjenestetilbud utvikles ut fra de spørsmål og innspill vi får fra dere. Styret takker medlemmer, ansatte og samarbeidspartnere for godt samarbeid i året som har gått. Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag, 5. mars

6 Årsmelding for Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag 2013 Organisasjon Styret og årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag avviklet årsmøtet ved lokalene ved Mære Landbruksskole 21. mars Styret har bestått av: Johan Kristian daling (leder), Steinkjer Aud Mari Folden (nestleder), Levanger Hilde Østvik, Snåsa Knut Magne Trones, Namsskogan Håvard Risberg, Levanger Svein Helge Dybvad, Stjørdal Johan Morten Haugan, Frosta Idun Bratberg, ansattes representant Styret har i 2013 avholdt 6 styremøter og behandlet 47 saker. Strategiplanen, som det ble jobba mye med i 2012, ble vedtatt på styremøte i mars, og er lagt til grunn for videre arbeid i organisasjonen. Den viser en retning med økt fokus på salg av tjenester. Styret har i 2013 jobba videre med hvordan dette kan gjennomføres, og arrangerte ei felles samling for styret og ansatte, på Valberg Gård på Frosta, november. Her ble det mange gode diskusjoner som det er jobba videre med i styremøtene. Styret deltok med 2 utsendinger på årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving på Gardermoen i mars. NLR NT deltok ellers på møte med Grønn Forskning sammen med Midtnorsk samarbeidsråd der alle landbrukets organisasjoner i Midt Norge er representert. Erik Belbo, Snåsa, er fortsatt nestleder i styret i Norsk Landbruksrådgiving sentralt. Kontor og ansatte Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag har 5 kontor; Steinkjer, Snåsa, Lierne, Frosta og Stjørdal. Ved årsskiftet var det 16 ansatte, derav sju rådgivere innen jord og plantekultur, to rådgivere i hagebruk, to rådgivere i økonomi, to rådgivere i landbruksbygg, to assistenter, samt daglig leder. Til sammen blir dette 13,3 årsverk. Det er i tillegg leid inn noe ekstra hjelp til jordprøvetaking på høsten. Navn Kontorsted Stillingsandel Fagområder Solrun Kolstad Steinkjer 100 Daglig leder Ingrid Gauslaa 100 Rådgiver Korn, potet, miljø, økologi Jørn Brønstad 100 Rådgiver Korn, gras, funksjonstest Toril Skogaker Holm 100 Rådgiver Hagebruk, økologi Eva Pauline Hedegart 80 Rådgiver Økologi, grovfôr, korn Bård Næss 80 Rådgiver Økonomi Dagunn O. Moum 60 Rådgiver Økonomi Vegar Brenne 100 Rådgiver Landbruksbygg Ivar Vatn 100 Rådgiver Landbruksbygg Tonje Aspeslåen 60, fra 14. okt -13(fødselsperm nå) Rådgiver - Hagebruk Gunn Sundvik Lierne 50, perm fra 1. jan 2014 Rådgiver Grovfôr, miljø, økologi Mona Johannessen 50, starta 1. jan 2014 Rådgiver - Grovfôr, miljø, økologi Anders Mona Snåsa 100, permisjon i 2 år fra 1.jan 2013 Rådgiver Grovfôr, miljø, økologi Heidi Rohde 80 Assistent Administrasjonssekretær Marita Holte 100 Rådgiver Grovfôr, miljø Jon Olav Forbord Stjørdal 100 Rådgiver Potet, korn, grovfôr Ann Elin Hunnestad 80 Assistent Idun Bratberg Frosta 100 Rådgiver Hagebruk 6

7 Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag er godt. Det har ikke vært person- eller materielle skader av betydning i året. Alle ansatte som arbeider med plantevernmidler har godkjenning for dette. Fire ansatte er GEP godkjente (good experimental practise) for forsøksvirksomheten. Medlemstall Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag hadde per 31. januar 2013 et medlemstall på 1021 medlemmer. Vi har registrert 51 nye medlemmer og 53 utmeldinger i løpet av året. Oversikten viser medlemstall i hver kommune. Kommuner Vi vil takke kommunene som har bidratt med betydelig støtte til Norsk Landbruksrådgiving i Denne støtten er viktig for våre prioriteringer av aktivitet. Frosta Kr Snåsa Kr Røyrvik Kr Namsskogan Kr Lierne Kr Samarbeid NLR NT er opptatt av å ha et bredt samarbeid med andre aktører. Vi har fortsatt mye feltaktivitet sammen med Bioforsk og Graminor, og henter kunnskap fra nettverket i forskningsmiljøene. Videre er samarbeidet med Fylkesmannen, kommunene, Fylkeskommunen og Nord Trøndelagbondelag avgjørende for å finne de riktige satsingsområdene som fører til videre utvikling av landbruket i regionen. Vi har også innledet et godt samarbeid med Grønn Forskning som nå i stor grad benytter NLR-rådgivere i arbeidet med å få opp gode forskningprosjekter. Videre er vi opptatt av å tenke helhetlig rådgiving for bonden og har stadig involvert Tine, Nortura, FKA og Norgesfôr i arbeidet ut mot gårdbrukerne. Vi håper at medlemmene setter pris på denne måten å jobbe på, og takker alle for samarbeidet i Regnskap og revisjon Regnskapet for Norsk landbruksrådgiving Nord Trøndelag viser et overskudd på kr Styret foreslår at overskuddet i sin helhet tilføres egenkapitalen. Vår økonomirådgiver Bård Næss har hatt ansvar for regnskap og lønn i Stig Forr ved BDO (tidligere InterRevisjon) er vår revisor. Oversikten viser medlemstall i hver kommune. Levanger 202 Lierne 47 Rissa 3 Fosnes 1 Steinkjer 163 Inderøy 60 Verran 7 Flatanger 1 Stjørdal 150 Namdalseid 51 Høylandet 1 Leka 2 Snåsa 126 Namsskogan 15 Melhus 1 Grong 1 Verdal 95 Røyrvik 15 Namsos 1 Mosvik 2 Frosta 65 Meråker 7 Leksvik 3 Nærøy 2 Svaner på snødekt kornåker i Stjørdal tidligere i vinter. Foto Jon Olav Forbord 7

8 Faglig rådgiving Arbeidsområder og feltaktivitet Grovfôr, korn, potet og hagebruk er de plantekulturene vi jobber mye med i Trøndelag. Innenfor alle disse kulturene driver vi rådgiving på tema som plantevern, miljø og kulturlandskap, og økologisk landbruk. Økonomi og landbruksbygg er to andre viktige fagfelt vi også har dyktige rådgivere på. Felt og utprøvinger Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag har en betydelig forsøksaktivitet og utfører omkring 72 forsøk og utprøvinger hvert år, fordelt på kulturer innen gras, korn, potet og grønnsaker. Felta gjennomføres på oppdrag fra Bioforsk, andre forskningsinstitusjoner eller i egen regi. I 2013 har vi hatt 20 felt i korn, 1 felt i frøeng, 9 felt i grovfôr, 7 felt i potet og 20 felt i hagebruk. I tillegg er det gjennomført 14 avlingsregistreringer i potet. Ved siden av sortsprøving som er viktig i alle kulturer, har problemstillinger knytta til plantevern og dyrkingsteknikk en sentral plass i aktiviteten. For å drive god rådgiving er det viktig med oppdaterte rådgivere og et godt nettverk for disse. De ansatte deltar aktivt på aktuelle fagkurs som Bioforskkonferansen, kursuka til Norsk Landbruksrådgiving, diverse markdager, fagmøter, mm. Vi kan nevne regionmøte med Debio, kurs for nyansatte i NLR, kurs innen forsøksmetodikk i NLR. Grønn Forskning Prosjektet Grønn forskning er initiert av samarbeidsrådet for samvirkeorganisasjonene i Midt Norge, og har som mål å få i gang forskningsaktivitet i regionen. Ansatte fra NLR NT har ved flere anledninger bidratt med innspill, kompetanse og erfaringer i arbeidsgrupper knyttet til dette. Jord og plante Korn Det ble en sen vår. Mye tele var årsak til det. Det meste av kornet kom i jorden rundt pinsehelgen, og det ble varmt og drivende ble det etterpå. Kornet kom raskt opp, og varmesummen i midten av juni var ikke så forskjellig fra året før, selv med ca 2 ukers senere såtid. I midten av juni kom nedbøren, med til dels store variasjoner i nedbørsmengde. En del nitrogen forsvant nok både som avrenning og som tap 8 til luft. Avlingene ble noe lavere enn forventet, med generelt lave Hl vekter. Av rådgivingsaktivitet i sesongen var det de tradisjonelle markdagenen på ugras og sopp som ble arrangert. Til sammen 19 markdager. Det ble arrangert kurs med tema oppgradering/fornying av korntørkeanlegg, som fikk bra deltagelse med 31gårdbrukere fra hele vårt distrikt. I november deltok vi på Bondelagets kornmøteserie på Verdal og i Namdal. NLR NT bidro med faginnlegg på erfaringer fra årets vekstsesong og verdiprøving i korn. NLR NT har også bidratt på etterutdanningskurs på korn, som ble arrangert ved Kompetansesenteret på Mære. Kompetasen og nettverk: Fagutvalg Korn Ingrid Gauslaa har deltatt i fagutvalg for korn i Norsk Landbruksrådgivning (NLR). Fagutvalget har ansvar for å samordne aktiviteten på korn i NLR. De har arrangert fagsamling for rådgivere i 2013, samt har hatt ansvaret for det faglige programmet på korn på den årlige kursuka. Fagsamligen for kornrådgivere i 2013 ble arrangert i Trøndelag Trøndersk kornutvalg I Trøndersk kornutvalg har Jon Olav Forbord møtt som vår representant. Trøndersk kornutvalg har blant annet ansvaret for en årlig møteserie om korn i begge fylker. Grovfôr 2013 var en utfordrende vekstsesong. Vinteren ga oss til dels lange perioder med barfrost og telen satt djupt. I tillegg hadde vi en kald start på våren og det tok tid før telen forsvant og våronna kunne starte. I midten av mai ble det godvær, og grasveksten skjøt fart. Resultatet ble hos mange en dårlig 1.slått grunnet overvintringsskader, i tillegg til mye strågras og dårlig busking. På vårparten gikk derfor rådgivinga fra NLR mye på overvintringsskader og reparering av eng.

9 Drenering av jordbruksareal er tema vi har hatt ekstra fokus på i Dette er viktig for å heve standarden på jorda, og øke avlingspotensialet. Mye av rådgivinga til NLR er knytta til grovfôrproduksjon. Diskusjon om gjødsling og hjelp til å lage gjødslingsplaner er et viktig arbeid. Det har blitt arrangert flere markdager i sommer i forbindelse med beitesesongen. Kulturlandskap og miljø Aktiviteten innen fagområde kulturlandskap og miljø opprettholdes på nivå med tidligere år. Det har vært arrangert 3 markdager hvor rydding og skjøtsel av kulturmark har vært tema. I forbindelse med tilskuddsordningen på drenering, har vi hatt fokus rundt hydroteknikk og det har vært arrangert 2 markdager med bruk av beltegraver til drenering. Vi har i samarbeid med FMLA gjennomført dreneringsmarkdager på Stjørdal, Verdal, Levanger, Snåsa og Henning. 2 fagdager med forenkla jordarbeiding har det vært i Namskogan/Lierne. store møter i regi av prosjektet. Det er stor interesse for å bli med i prosjektet. Grovfôrprosjektet samarbeider med Agropro-prosjektet i regi av Bioforsk, og har også samarbeid mot Fjell-landbruket. Fra begynnelsen av juni tok vi ut grasprøver hver uke på 12 gårder. 28 prøver fra forskjellige distrikt ble sendt inn til kvalitetsanalyse. Dette for å følge med på endringer i graskvalitet fram mot slått. Resultatene er sendt ut via epostmelding. Det ble ikke sendt inn grasprøver til andreslåtten, men det ble informert om antall døgngrader fra førsteslåtten når det nærma seg andreslått. Rådgivere fra NLR har også i år blitt brukt til foredragsholdere av fagskoler, samvirkeorganisasjoner og faglag. Vi har fortsatt en del forsøk innen grovfôr, men mindre enn ønskelig, noe som er forårsaket av lite penger til denne type forskning. Beiteprosjektet i Nord Trøndelag Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag starta i 2011 opp eit stort beiteprosjekt. Dette går over 3 år og skal bidra til god beitebruk for bondens økonomi, NLR har bidratt til å lage 15 grøfteplaner, med oppgradering av lukka anlegg, drenering, profilering og avskjæringsgrøfter En kursserie som bidrar til at gårdbrukerne selv får laget sin egen grøftesøknad er påbegynt i 2013 og vi fortsetter med slike i de fleste kommuner i 2014 NLR- NT har bidratt til utarbeiding av 36 miljøplaner og søknader om ulike miljøtiltak i forhold til SMIL og RMP. Det er laga skjøtselsplaner både for biologisk mangfold og kulturminner. Kurs i miljøplanlegging på vårparten fikk stor respons og nærmere 150 gårdbrukere har deltatt. Kompetanseheving Flere av våre rådgivere har deltatt på 2 dagers kurs om drenering. Utviklingsprosjekt Grovfôrbasert melk og kjøtt Høsten 2013 ble prosjektet «Grovfôrbasert melk og kjøtt» starta opp, etter forprosjektet som starta i Prosjektet skal gå i tre hele år, , og har som mål å øke grovfôravlingene i fylket, med fokus både på mengde og kvalitet. Prosjektet er et samarbeid mellom NLR, Tine og Nortura, og det eies av NLR NT og Namdal. I 2013 ble det arrangert tre 9

10 dyrevelferd og skjøtsel av kulturlandskap. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med NLR Namdal, Tine, Nortura, Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Beiteprosjektet videreformidler kunnskap ved å vise eksempelbruk med gode løsninger for beiting. «Beiteprosjektet» har også i år hatt kurs og markdager med fokus på beiting og beitedrift både for melkekyr, kjøttfe og sau på ulike steder i fylket vårt. -i foredrag på ulike produksjonslagsmøter og på andre samlingspunkter, har temaet vært god utnyttelse av beitet, økonomi og skjøtsel av freda kulturminner. Det har blitt utviklet en «beitekalender», som er ment som et planleggings- og dokumentasjonsverktøy i beitedrifta. Denne ligger ute på NLR NT sine hjemmesider og kan lastes ned og fylles ut direkte på datamaskinen, eller skrives ut og henges på veggen. Prosjektet har også oppretta en «Beitebank» som skal fungere som en nettbase for å legge ut, eller søke etter ledige beiteareal. I et beiteleieforhold er det viktig med gode avtaler, og mal på hvordan det kan gjøres ligger også på denne nettsida. Det har blitt laga en større beitebruksplan for Skeisnesset på Leka, og en skjøtselsplan for et område på Stjørdal. Maler på skjøtselsplaner har blitt utarbeidet og ligger ute på NLR sine hjemmesider var det siste og avsluttende året for Beiteprosjektet. Jordøkologi og levende jord er viktig i økologisk produksjon, og vi arrangerte 2 markdager med dette temaet i Jordkultur og jordøkologi vil bli fulgt opp i Vi har også vært engasjert i arbeidet med å få flere produsenter interessert i frukt og bær, og hatt flere markvandringer, bl.a. for å se på frukt og bærproduksjonen i Fosen, Innherred og Namdal. Kurs innen formering av frukt og bær er gjennomført, og praktisk oppfølging kommer våren De økologiske produsentene har også et ønske om å etablere andelslandbruk i Nord- Trøndelag. Dette har blitt svært populært i andre deler av landet og det ble derfor arrangert 2 møter, et i Namsos og et på Mære Landbruksskole blir et etableringsår for andelslandbruket i Nord- Trøndelag. NLR NT har levert flere økologiske artikler og småstoff til ulike fagskriv. Økologisk NLR NT har etter hvert opparbeidet seg mye kunnskap om hvordan man kan oppnå gode avlinger og økonomiske resultater uten bruk av kunstgjødsel og plantevernmidler. Vi tilbyr økologisk førsteråd, rådgivingsavtaler, grupperådgiving, informasjonsmøter og vi hjelper til med oppsetting av økoplan. I 2013 gjennomførte vi 22 økologiske førsteråd, 28 rådgivningsavtaler med til sammen 230 rådgivningstimer, 8 økoplaner og 27 grupperådgivningsmøter. I 2013 deltok vi også på 11 møter hos ulike lag og foreninger for å informere om økologisk landbruk. Vi tilbyr aktiviteter rettet ut mot etableringer av kjøkkenhager/skolehager, Bondens marked, festivaler, martna og messer. NLR NT er med i flere ulike arbeidsgrupper som har som mål å fremme produksjon, foredling og omsetning av økologiske produkt, og har fått ansvaret med å utarbeide en brosjyre med en presentasjon av økologiske tilbydere i hele Trøndelag i NLR NT har også tatt mer ansvar for gjennomføringen av Øko-UKA 10

11 Utviklingsprosjekt ØkoMelk Trøndelag foregangsfylke for økologisk melk Prosjektet Foregangsfylke for økologisk melk eies av Fylkesmannen i Sør Trøndelag, og er finansiert av Statens Landbruksforvaltning, supplert med regional finansiering fra Fylkesmannen og Fylkeskommunene i Nord og Sør Trøndelag var fjerde prosjektår. I 2012 tok Nord Trøndelag over rollen som prosjektkoordinator, og dette arbeidet har blitt leda av NLR NT. Arbeidet består av utviklingsarbeid og rådgiving direkte til produsent. Arbeidet utføres av Norsk Landbruksrådgiving i Nord og Sør Trøndelag og av rådgivere i Tine. Eksempelgårdene er fulgt opp med grovfôrprøver, sammenstilling av tall fra EK (effektivitetskontrollen), samt gjennomgang av surfôrtolken. Prosjektet har fokus på markedsutvikling for økologisk melk, og har vært aktivt med i planlegging og gjennomføring av Økoveka i Steinkjer. Arbeidet videreføres i ØkoFakta økologisk korn I 2011 ble det satt i gang et prosjekt i økologisk korn med varighet i 3 år. I 2013 var det fokus på rådgivning og avlingsregistreringer. Vi hadde en del individuelle rådgivingsavtaler og tradisjonelle markdager. Det har vært avlingsregistreringer på 9 økologisk korngårder. Målet var å se på effekten av vekstskifte, gjennom å ha avlingsregistreringer etter eng og etter mer ensidig drift på de ulike gårdene. Det er en del avlingsvariasjoner mellom gårder. Fra 140 til 450 kg/daa. På enkelte gårder var det mer en 130 kg i avlingsforskjell på om det var etter eng eller ensidig korn. Vi så også på forskjell mellom ugrasrent og ugrasfylt åker, og målte avlingsforskjeller på 150 kg også her. Prosjketet skal avsluttes i 2014, med oppfølging av de gårdene som lykkes godt med økologisk kornproduksjon. Prosjektet er støttet av FMLA NT og Felleskjøpet Agri. NLR Namdal er også en del av prosjektet. ØkoLøft kommune, Snåsa Prosjekt ØkoLøft i Snåsa kommune har fortsatt også i 2013 i begrenset omfang. Skolehagen som prosjektet bidrar til, var arena for forsøksvirksomhet på barneskolenivå denne sesongen. Godt planlagt felt på utprøving av forskjellige husdyrgjødselsorter på potet, med rapport i etterkant var en lærerik og artig prosess. Prosjektet opprettholder fokus på økologisk forbruk og produksjon. Potet og hagebruk Bær NLR i Sør og Nord-Trøndelag har de siste årene hatt et tett samarbeid om fagdager o.l innenfor feltet bær. Det ble arrangert felles fagdag på Kvithamar. Overvintring og vinterskader var aktuelt tema etter mye utgang i feltene sist vinter.det er også satt i gang et større prosjekt på gjødsling av bær i regi av Bioforsk hvor både NLR NT og enkelte dyrkere er involvert. Til bærmøte i Drammen reiste de fleste aktive bærprodusentene fra Trøndelag. Dette er kanskje den viktigste arena for bærfolk i løpet av året. Her treffes yrkeskolleger, rådgivere og forskere fra hele landet. Grønnsaker For grønnsaker har det vært rådgiving til produsenter via forsøksaktivitet, markvandringer og fagmøter i ulike kulturer, samt på telefon og epost. Tema for markvandringene har vært vekst og utvikling, nye sorter, plantevernproblem og integrert produksjon. Det er arrangert felles gulrotsamling for hele Midt- Norge, fra Namdal til Smøla. Dette var i Trondheim og med svært godt oppmøte. Slik skapes et større produsentmiljø og fellesskap og vi får gode tilbakemeldinger fra medlemmene på dette. Prosjektet på salat- og bladgrønnsaker har fortsatt også i Betydelig redusert aktivitet i forhold til planlagt pga sykefravær. Det har vært arrangert en del markvandringer og noen sortsfelt. 11

12 Produksjon av nye kulturer har hatt fokus de siste to åra. Da er det gledelig å registrere at varene blir levert, enten det er på kvote eller ikke. Særlig pastinakk og grønnkål har lykkes godt. Flere kulturer kommer etter. Det gjøres hvert år mye arbeid med å teste ut nye sorter innen de ulike kulturene. I 2013 ble det sortsfelt i kinakål, purre, pastinakk, tidligkål, gulrot, jordskokk, stilkselleri og ulike salattyper. Dette skjer i tett samarbeid med produsentene, frøfirma og deres leverandører. Dette gir et sikrere grunnlag for valg av sorter som er tilpasset vår region, til volumproduksjon. Forsøksfelt med testing av planteverntiltak, både kjemisk og mekanisk er utført. De fleste skjer i regi av Bioforsk plantehelse eller andre samarbeidsparter. Målsettingen er at det ukentlig, i vekstsesongen, skal sendes ut en egen epostmelding til alle hagebruksmedlemmer. Dette ble det mindre av denne sesongen. Utviklingsprosjekt Videreutvikling av trøndersk salat- og bladgrøntproduksjon. Våren 2011 ble det startet opp et prosjekt, finansiert av FMLA, med den hensikt å videreutvikle og utvide trøndersk salatproduksjon. Alle produsenter av frilandssalat er med i prosjektet. Sesongen 2013 ble det nokså redusert aktivitet og vi ønsker å få sluttført prosjektet i løpet av Nye grønnsaker fra trønderske åkre til trønderske ganer. Med støtte fra FMLA ble det startet opp et prosjekt i 2012 med målsetting om å etablere kommersiell produksjon av nye grønnsakkulturer i vår region. Prosjektet er delt i tre underprosjekter: rotgrønnsaker, jordskokk og asparges. Det er produksjon i gang på alle områder og resultatene etter de to første år er oppløftende. Kvaliteten er meget konkurransedyktig og markedet vil ha lokalt produsert varer. Prosjektet er tenkt som en treårig satsning. Kurs og samlinger: Bærseminar Drammen 4.-5/3, Nordisk løksamling for rådgivere på Gardermoen 13/3, Bioforsk konferansen Hamar 6.-7/2, samling på Ås innen prosjekt om gulrotsuger 28/1, plantevernmøte for bær og grønnskaer på Gardermoen /1, Nordisk kurs om bladgjødsling i København 1/3 Årsmelding Potet Avlingsmessig ble 2013 omtrent et normalår på alle områder. Kvalitetsmessig er det stor variasjon mellom parti, med både blaute råter og sølvskurv som største utfordring i Asterix for langtidslagring. Nesten ingen parti av Saturna har holdt mål til chipsproduksjon, noe som betyr at nesten all chipsproduksjon er gjort på Lady Claire. Ved sida av sortsvalget er utfordringa å langtidslagre nok Lady Claire, så produksjonen av chips kan gå på lokalt råstoff ut juni. Våronna ble gjort relativt seint på grunn av mye barfrost og tele. Mye av tidligpoteten kom derfor ikke i jorda før først i mai. Men like brått som den grønne vinteren forsvant kom, så sommervarmen. Det meste av potetsettinga ble derfor unnagjort på mai. Den intense varmeperioden sist i mai hadde stor effekt på potetspiringa og mye av tapt veksttid ble fort innhenta. Første del av vekstsesongen var relativt varm og det kom nedbør akkurat i tide til å sikre bra knolldanning og moderate flatskurvangrep. Dessverre fortsatte det å regne relativt mye resten av juni og inn i juli, og i enkelte områder ble det for bløtt. I etterpåklokskapens klare lys, skulle det blitt ettergjødsla meire utover i juli. Resten av vekstsesongen fortsatte med relativt bra temperatur og med omtrent nok nedbør godt fordelt. Sist i juli var poteten i rute, og det ble tatt opp mye potet under relativt gode forhold i september. Utfordringa ble da å få ned temperaturen i lagringspoteten, spesielt viktig i parti med blaute råter. Tross noe blaut råte kom mye i hus med generelt god varekvalitet. r. Været fortsatte greit, og lt kom derfor i hus på en bra måte i Tørråte Oppdaga små tørråteangrep i tidligpotet 1. juli. Men vêrtypen var både tørr og kald, og det ble ingen fart i angrepet. Utover i sesongen ble det gjort sporadiske funn, men det var få ganger med stor smitterisiko fleire dager på rad. Sammen med regelmessig tørråtesprøyting basert på varsel og generell kunnskap, ble det små tørråteproblem i Unnataket er noen få konvensjonelle enkeltåkre og de fleste økologiske åkrene. Rådgivinga i potet ble siste sesong gjennomført som fagmøter, markdager i vekstsesongen, bruk av epostmelding/ringavis. Vi har også deltatt med faginnslag på møter og markvandringer arrangert av produsentlag og lokale grossister.

13 I et opplegg med analyser finansiert av Yara, har det blitt tatt ut bladprøver fra praksisåker og forsøksfelt for kartlegging av næringstilstanden i potet.. For en del av bladprøvene ble det utført måling av nitrat og kalsium i plantesafta fra bladstilken med eget utstyr for hurtiganalyse. Resultatene av hurtiganalysene og fullstendige bladanalyser viser bra samsvar. Resultatene fra årets bladanalyser fra potet litt ut i vekstsesongen, viste låge verdier av nitrogen, fosfor, sink og magnesium. Noe som underbygger inntrykket av at mye nedbør ga både dårlig rotutvikling, N- tap gjennom utvasking og denitrifikasjon, og generelt redusert næringsopptak. Analysene av bladprøvene gir håp om at vi i løpet av et par sesonger kan ha et nyttig verktøy til å optimalisere gjødslinga av både nitrogen og mikronæringsstoff til potet. Hoff Sundnes Vårt samarbeid med Hoff Sundes har fortsatt i året som er passert, og vi har både gjennomført informasjonsmøter/ markvandringer i vekstsesongen, fagmøter i vinterhalvåret og sortsfelt i den kontinuerlige leitinga etter nye chipssorter med god kvalitet og større avling. Hoff Sundnes inngikk midt i 2012 sesongen samarbeid med Sørlandschips om lisensproduksjon av chips. Det førte til en betydelig auke i behovet for klasse 1 potet. Midt i sesongen ble det ei stor utfordring, og måtte ty til import fra både Østlandet og Danmark. Lager for potet og grønnsaker Jon Olav Forbord har over mange år bygd opp kompetansen på lagring av potet og grønnsaker. Han har derfor blitt brukt som foredragsholder på fagseminar i andre deler av landet både på potetlagring og til kjølelagring av grønnsaker. Med introduksjonen av nye måter for hurtigkjøling av grønnsaker og bær og langtidslagring av grønnsaker, ser en både forbedra kvalitet på produktene og redusert energiforbruk ved kjølelagring av grønnsaker. Interessen for å ta del i denne kunnskapen øker stadig også i andre deler av landet. Et av bidragene i denne sammenheng var deltaking på «Storage of fruits, vegetables and potatoes Nordic/Baltic Workshop, Gjøvik april, 2013, med foredrag om «Description of «Findusmetoden» I vårt område er det på Frosta siste år bygd et nytt kjøleanlegg for grønnsaker, og det er planer om å utvide lagringskapasiteten ved to mindre anlegg. Settepotet og sølvskurv eget felt For å prøve å bidra til kunnskapsoppbygginga omkring sølvskurv i matpotet, har vi i egen regi fortsatt med enkel dyrkingsforsøk med ulike settepotetkvaliteter, jordart og opptakstid. Poteten blir lagra til februar før kvalitetssortering og gradering av sølvskurvangrep. Til sammen har vi nå et materiale som viser interessante tendenser. Det er variasjon mellom år, men viser sammenheng mellom jordart og sølvskurv. Foreløpige resultatet har blitt sammenstilt og presentert på fleire fagmøter. 13

14 Skalkvalitet drar ned lønnsomheten i potetproduksjonen, og det hører også med til problemet at sølvskurv ikke trenger å være bare sølvskurv, det kan også være noe svartprikk som blir gradert som sølvskurv. Dette er ei ekstra utfordring når en leiter etter årsakene til sølvmissfarginga av lagringspoteten. Utviklingsprosjekt Overleving av potetcystenematode i Nord-Trøndelag I det nasjonale potetcytenematodeprosjektet har vi også i 2013 bidratt med vår andel. Prosjektet er styrt av Ricardo Holgado ved Bioforsk Plantehelse og vi er med på brukermedvirkninga. For å undersøke effekten av resistent og mottakelig tidligpotet, er det også i 2013 gjennomført forsøk med fire sorter og to opptakstider. I tillegg er det sådd fjøresøtvier på ruter uten tidligpotet. Resultatene fra årets jordprøver, viser at nivået av levedyktige egg fortsatt er meget lågt, og det er bare på noen få ruter at en har greid å få svak oppformering. Utprøvinga har gitt viktig informasjon og kunnskap som grunnlag for framtidig kunnskapsbasert forvaltning av PCN, og det er grunn til tru at resultatene får følger for framtidig regelverk. Økonomi Økonomirådgivingen binder sammen resultatene fra jord og plantekultur med resten av virksomheten på gården. Vi registrerer at det er store forskjeller i økonomiske resultat mellom bruk, og ser at de fleste har mulighet til å gjøre forbedringer ved bevisste valg. Med store investeringer er det absolutt behov for å gjøre økonomiske analyser før beslutninger tas. Vi har i løpet av 2013 deltatt med innlegg i flere sammenhenger, bl.a. på Biffakademiet på Hamar og i Stjørdal. Det er i tillegg jobba en del med utvikling av dataverktøy for økonomirådgiving (NLR PlanA) gjennom NLR sentralt. Programmet brukes av stadig flere rådgivere rundt omkring i landet. Vi er også med og arrangerer kurs for NLR-kolleger i bruk av NLR PlanA. «Bedre bunnlinje» er et tjenestetilbud som skal hjelpe gårdbrukere til å finne forbedringsmuligheter på gården. Vi har i 2013 gjennomført og startet på flere slike oppdrag og kommer til å fortsette med nye i Opplegget er delvis finansiert med prosjektmidler og prisen er derfor pr i dag svært gunstig for gårdbrukeren. Bedre bunnlinje viser seg å være et godt produkt spesielt når gårdbrukerne er usikker på retningen videre. Skurvprosjekt og Økt konkurransekraft for norskproduserte poteter På samme dag som skurvprosjektet ble avslutta, starta et nytt prosjekt med Økt konkurransekraft for norskproduserte poteter opp. I prosjektet skal skallkvaliteten optimaliseres og infeksjon og sykdomsutvikling minimeres blant annet gjennom systematiske undersøkelser av effekt av dyrkingssted (jordfysiske/ kjemiske forhold, klima, smitteforhold). Etter en forsiktig oppstart i 2013 uten oss, skal vi inn i Kurs og samlinger: Som ledd i den årlige kunnskapsoppbygginga, har Jon Olav også siste år deltatt på fagsamlinger og kurs i regi av NLR, på fagsamling for deltakere i bladanalyseprosjektet (Yara) og på fagsamling og fagtur for Nordiske potetrådgivere arrangert av Syngenta. Fagturen siste år gikk til Potatoes in Practice, arrangert av The James Hutton Institute, Dundee, i Skottland. Fagutvalg i potet På grunn av endringer i ansettingsforhold for potetrådgivere i et par rådgivingsenheter, ble det ledig plass i fagutvalget for potet. Jon Olav Forbord ble oppnevnt som nytt medlem fra 8. desember Veivalgsprosjektet som kjøres i regi av NLR Namdal er nå i ferd med å bli avsluttet. Vi har i 2013 hatt 8 oppdrag i vårt geografiske område gjennom dette prosjektet. Hovedsakelig jobber vi med driftsplaner, regnskapsanalyser og økonomiske beregninger ved investeringer i både bygninger og maskiner og kan bidra med vurderinger omkring organisering av virksomhetene. Vi merker en økt etterspørsel innen økonomitjenester. Dette har blant annet sammenheng med at bygningsplanlegging naturlig generer en del oppdrag og at våre tjenester stadig blir bedre kjent blant gårdbrukerne. Det er kommet et nytt tilskudd til planlegging av større investeringer i landbruket. Dette har allerede bidratt til økt oppdragsmengde. Vi ser at flere kommuner og Innovasjon Norge henviser til oss når det gjelder driftsplanlegging. I 2014 vil vi ha økt kapasitet på økonomirådgiving etter som Økonominettverksprosjektet avsluttes i starten på året. Dette passer godt i forhold til økt oppdragsmengde.

15 Frigjør din tid, vi tar oss av: Regnskap og årsoppgjør Lønn Fakturering Budsjettering Firmastiftelser / nyetableringer Rådgivning Aktuelle kurs og fagmøter: Skifteplankurs Kurs: Plantevernsertifikat Kurs: Korndyrking fra A-Å Kurs: Plantevern i korn Fagmøte: Helsæd i vinden Følg med på vår hjemmeside trondelag.lr.no Hamnegt. 33, 7714 Steinkjer Tlf Fax E-post: Hjemmeside: Jo mere vi er sammen! Alle husdyrprodusenter er små aktører i det store markedet. Men alle er sterkere når vi opptrer sammen. Nortura er det eneste landsomfattende slakteriet i Norge som eies av medlemmene. Vi er bøndenes egen bedrift. Vårt formål er å sikre avsetning av norsk kjøtt og egg og skape verdier for eierne. Se medlem.nortura.no 15

16 Utviklingsprosjekt Økonominettverk Prosjektet økonominettverk har pågått siden 2010 og ble avsluttet i februar Steinkjer Regnskap AS, FMLA NT, Nord Trøndelag Bondelag, Jon Rannem, Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag, Tine og Steinkjer kommune har utgjort styringsgruppa, og flere rådgivingsaktører og regnskapskontor har vært engasjert i nettverket. Prosjektet er finansiert ved midler fra FMLA, NLR og NT fylkeskommune. Prosjektet har hatt som mål at gårdbrukere i større grad skal utnytte potensialet for lønnsomhet i egen virksomhet. Samhandling mellom regnskapsførere og rådgivere har vært et viktig arbeidsområde i prosjektet, mens arbeidet med økt bruk av driftsregnskap har blitt tonet noe ned etter hvert. Det er i 2013 arrangert 3 nettverkssamlinger med godt oppmøte, faglig utbytte og gode diskusjoner. Et viktig fokus har vært videreføring av nettverket etter prosjektperioden. Organisering av dette er nå på plass. Flere rådgivingsaktører har samarbeidet i en rådgivingsprosess i ei større samdrift, som vi har evaluert og formidlet i nettverket. Et samarbeid mellom Nortura og NLR er prøvd- med etablering av Ammekugruppe. Denne videreføres etter prosjektet. Avslutningsvis har Økonominettverket jobbet med påtrykk overfor regnskapssystemleverandørene for utvikling av mer pedagogiske driftsregnskapsrapporter og sammenligningstall. Styringsgruppa mener at arbeidet i prosjektet har medført mye refleksjon og klart økt bevissthet hos regnskapsførere og økonomirådgivere om hvordan vi kan øke bondens engasjement og muligheter for å jobbe med forbedringer av eget økonomisk resultat. I sin tur vil det gi bedre resultat til gårdbrukerne. Landbruksbygg Vi har i løpet av 2013 hatt mange forespørsler fra gårdbrukere i hele Nord-Trøndelag som ønsker bistand i ulike faser i byggesaker og kapasiteten vår innen fagområdet landbruksbygg er fortsatt to årsverk. Vi samarbeider med NLR ST og har til sammen fire rådgivere som jobber med planløsninger, kostnadsoverslag, styrkeberegninger, anbuds- og kontraktsarbeid og byggeledelse. Vi utfører også teknisk godkjenning på oppdrag fra Innovasjon Norge. Kompetansebygging og nettverksbygging både i regionen og på landsnivå er stadig viktig og vi har i denne sammenheng deltatt på en rekke arrangement med ulike aktører. Det er i løpet av 2013 oppført 4 driftsbygninger, hvor NLR har bidratt i hele prosessen, og inkludert det å ha byggeledelsen. Byggplanleggerne jobber tett sammen med økonomirådgiverne for å sikre realistiske planer for gjennomføring. Aktivitetsrapport 2013 Ivar Vegar Sum Forprosjekt Inspeksjon av gj.kjellere Byggesøkn. til kommunen Utarb.av konkurransegr.lag Kontrahering Byggeledelse Byggelånskontroll Innovasjon Norge Arrangement: Vår byggrådgiver, Vegar Brenne, har deltatt på åpen dag i regi av AK-maskiner med foredrag om suksesskriterier ved bruksutbygging samt omvisning i fabrikk hos Overhalla betongbygg i regi av NLR Namdal. Byggrådgiver Ivar Vatn har deltatt på fagmøte for sau i regi av AK-maskiner samt busstur med gårdsbesøk for gårdbrukere i Snåsa i regi av NLR NT. Kompetanseheving: Fagsamling for bygningsrådgivere i NLR i mars. Nordisk byggtreff på Hamar i september sammen med kollega fra Island, Sverige, Finland og Danmark. Fellestjenester Jordprøver, vannprøver og gjødslingsplanlegging Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag har sendt inn og fått analysert 2224 jordprøver på 199 gårder i Oppfordring til brukerne om å bidra med jordprøvetakinga førte fram, og 114 av brukere har tatt ut prøvene selv. Gjødslingsplanlegging er fortsatt viktige oppgaver. I dette arbeidet kommer valg av såvarer, sorter og 16

17 arter, vurderinger av vekstskifte og virkning av ulike husdyrgjødselslag. Vi ser at det stadig er muligheter for å forbedre driftsopplegget og det økonomiske resultatet ved en godt gjennomtenkt gjødslings- og vekstskifteplan. Vi har satt opp ca 150 individuelle gjødslingsplaner. I tillegg er det er gjennomført 5 gruppemøter med oppsetting av gjødslingsplaner, totalt ca 32 deltakere. Videre er det er tatt ut 26 vannprøver for analyse av kvalitet på gårdsvatn Funksjonstesting og autorisasjonskurs Vi får mange forespørsler omkring plantevern, om godkjente midler, virkning og mengder. Tidspunkt for sprøyting i forhold til utvikling av plantene er ofte avgjørende for resultatet. Det er derfor mye spørsmål i vekstsesongen. Videre tilbyr vi hvert år kurs for oppdatering av autorisasjonsbevis for plantevern. I 2013 arrangerte vi 2 oppdateringskurs; Mære og Stjørdal, med 26 deltagere Og vi gjennomfører funksjonstesting av åkersprøyter 39 åkersprøyter ble testet i 2013 Publiseringer og info Medlemsblad, epost-meldinger og hjemmeside Det er utgitt 3 medlemsblad i Ringavisa er utarbeidet i samarbeid med NLR Namdal, og første utgaven før våronna ble ekstra stor og fikk en finere layout. Det ble nesten ukentlig i perioden april til september sendt e-post-meldinger med nytt om vekst og aktiviteter. For hagebruk og potet sendes det ut egne vekstmeldinger. Jevnlig oppdateringer og innlegging av nytt fagstoff på vår hjemmeside blir gradvis bedre, og våre medlemmer henter stadig mer informasjon via nettet. Våre medlemmer har, via hjemmesiden vår, tilgang til mer fagstoff og publiseringer enn andre. Vår informasjonsbrosjyre blir stadig oppdatert og brukt. Likedan er våre rollups brukt til markedsføring og informasjon. Særtilskuddet fra NLR sentralt for skriving av fagartikler og feltforsøk, gir mer fokus på dette arbeidet. I 2012 har vi produsert følgende Type Ant Ant Fagartikkel til medlemsskriv Fagartikkel til medlemsskriv basert 9 15 på egne forsøk Fagartikkel til epostmelding Fagartikkel til hjemmesiden 7 7 Fagartikkel til Økologisk landbruk 4 9 Fagbladet økologisk landbruk Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag er andelseier i fagbladet Økologisk landbruk og har dermed plikt til å levere noe fagstoff hvert år. I 2013 har vi bidratt flere artikler enn det som er forventet. Fagbladet Økologisk landbruk sendes ut til alle landbrukskontor i vår region og de medlemmene som er innmeldt i Debio. I tillegg har vi 25 abonnenter på fagbladet. Seterprosjekt på Snåsa NLR NT koordinerte og fikk trykt den lokalt etterspurte seterbrosjyre til seterlaget på Snåsa også i Samler også inn informasjon fra de forskjellige seterbrukerne for å dokumentere aktiviteten på setrene. Namdal og Nord-Trøndelag 11. april 2013 Hvordan øke fettprosenten i mjølka? Trenger du miljøplan? Nye vinterherdige raigrassorter på gang Vekstavslutning på gras, to eller tre høstinger? Bladgjødsling - rask næringstilførsel Sprøytestrategi i korn 17

18 Steinkjer Kornsilo BA Vi kan jord- og plantekultur! Rådgiving til bondens beste Riktig plantevalg Riktig gjødsling Kontroll med ugras, sopp og skadedyr Trenger du råd, finner du oss på Mottak, tørking og lagring av korn Rensing og beising av såkorn Salg av tørket havremjøl for flatbrødog skjenningbakst Hamnegata Steinkjer Foretaksnummer : Telefon Okser i luftig fjøs på Inderøy. Foto Eva Pauline Hedegart 18

19 Liten tue kan velte store lass og små detaljer i ensileringsmiddelet kan berge mye surfôr Ta ikke unødvendig risiko med grovfôret GrasAAT ensileringsmidler gir deg: Raskt lav ph Lite tap av sukker gir mer fett i melka Økt fôropptak og produksjon God effekt mot smørsyre Effekt mot gjær- og muggsopp Dobbel verdi tilbake Tørrstoffprosent i graset Silo og rundballer Silo og rundballer Kontakt din nærmeste Norgesfôr forhandler! Se oversikt i Håndbok plantekultur 2014 eller

20 Regnskap 2013 og budsjett 2014 Regnskap 2013 og budsjett 2014 Budsjett Regnskap Budsjett Salgsinntekter Rammetilskudd Kommunale tilskudd Prosjekttilskudd, andre tilskudd *) Medlemskontingenter Inntekter medlemstjenester Feltgodtgjøring Tjenester ikke-medlemmer Konsulentoppdrag, fagutvalg Undervisning, foredrag, artikkelgodtgjøring Andre inntekter Sum driftsinntekter Innkjøp av materialer og varer Rådgiving Sum varekostnad Lønn ansatte Styret Arbeidsgiveravgift Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Andre personalkostnader Sum personalkostnader Kostnader lokaler Leie/leasing av maskiner, inventar o.l Verktøy, inventar og driftsmaterialer Reparasjoner og vedlikehold Fremmede tjenester Kontorkostnad, trykksaker og lignende Telefon og porto m.v Kostnader og godtgj. reiser, diett mv Salgs-, reklame og representasjonskostn Kontingenter og gaver Forsikring, garantikostnader Andre kostnader Tap og lignende Sum annen driftskostnad, av- og nedskr Sum kostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansinntekter/-kostnader ÅRSRESULTAT

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg 1 NLR NT - organisasjon Selvstendig juridisk enhet Medlemsorganisasjon Medlemstall; ca 1050 15 ansatte, 5 kontor Felles sekretariat

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder NLR Østafjells en oversikt Magne Heddan Daglig leder Forening Vi er organisert som en forening, med ca 1400 medlemmer (hovedsakelig bønder, noen gartnere). Medlemmene styrer foreningen gjennom et årsmøte

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke for Økologisk melk Foregangsfylke for Økologisk melk (2014-2017) Prosjektet

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart En av strategiene for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat, landbruksdepartementes

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning ---- For bondens beste --- 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Økologisk landbruk i NLR

Økologisk landbruk i NLR Økologisk landbruk i NLR Kjersti Berge og Mette Feten Graneng, prosjektledere Mål: Kalibrere rådgivere og revisorer. Sikre felles kunnskap og forståelse for økologiregelverket. Dette er en forutsetning

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning 1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning Vår kunnskap din styrke Fra 1. januar 2010 17 ansatte på åtte faste kontor Ca 1 660 medlemmer

Detaljer

Oppdragsg iver. Feltkode Kultur Navn. Foredling av korn. 13H13A-17 Bygg Foredling av 2-radssorter Graminor. Verdiprøving og veiledningprøving av korn

Oppdragsg iver. Feltkode Kultur Navn. Foredling av korn. 13H13A-17 Bygg Foredling av 2-radssorter Graminor. Verdiprøving og veiledningprøving av korn 13 Feltkode Kultur Navn Oppdragsg iver Foredling av korn 13H13A-17 Bygg Foredling av 2-radssorter Graminor Verdiprøving og veiledningprøving av korn NAPE11031313-012 Bygg Verdiprøving byggsorter NAPE11041313-011

Detaljer

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning 1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning Vår kunnskap din styrke 1. mai 2012 21 ansatte på åtte faste kontor Kontorsteder Brekstad,

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk. Fagmøte grovfôrbasert melk og kjøtt, Fokhol mars 2016 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk. Fagmøte grovfôrbasert melk og kjøtt, Fokhol mars 2016 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk Fagmøte grovfôrbasert melk og kjøtt, Fokhol mars 2016 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke for Økologisk melk Foregangsfylke for Økologisk melk (2014-2017) Prosjektet er et

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.09.2015 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Strategiplan for Norsk Landbruksrådgiving Namdal:

Strategiplan for Norsk Landbruksrådgiving Namdal: Strategiplan for Norsk Landbruksrådgiving Namdal: Hvem er vi? Norsk Landbruksrådgiving Namdal har 12 ansatte som er lokalisert i Grong, Høylandet og Overhalla. Vår kompetanse er innenfor landbruk og økonomi.

Detaljer

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving, NLR o 41 rådgivingsenheter (tidligere forsøksringer) o 100 kontorsteder

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA Forslag dato 07.11.16 1 Virksomhet Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall. Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae 1 Organisasjon NLR består av: 11 regionale enheter 29 000 medlemmer 330 regionalt ansatte Sentralenhet med 20 medarbeidere 2 NLR 2017 Medlemstall

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

Avlingspotensialet i bygg - Betydning av høstetidspunkt

Avlingspotensialet i bygg - Betydning av høstetidspunkt 46 Hoel, B & Abrahamsen, U / Bioforsk FOKUS 8 (1) Avlingspotensialet i bygg - Betydning av høstetidspunkt Bernt Hoel & Unni Abrahamsen Bioforsk Øst Apelsvoll bernthoel@bioforskno Innledning Kornartene

Detaljer

Årsmøte 2011. ERA Samdrift 01.04.2011

Årsmøte 2011. ERA Samdrift 01.04.2011 Årsmøte 2011 ERA Samdrift 01.04.2011 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av sekretær og to personer til å skrive under protokollen 4. Årsmelding 2010 5. Regnskap

Detaljer

Produkter, tjenester og tilbud i NLR SørØst 2014

Produkter, tjenester og tilbud i NLR SørØst 2014 Produkter, tjenester og tilbud i NLR SørØst 2014 FELLESINFORMASJON Medlemsblad. I samarbeid med andre enheter på Østlandet. Prøveordning i 2014 med utgivelse av 4 nummer. SørØst-nytt. Elektronisk utsending

Detaljer

FJELLANDBRUKET. Juni 2017 Hans Oskar Devik

FJELLANDBRUKET. Juni 2017 Hans Oskar Devik FJELLANDBRUKET Juni 2017 Hans Oskar Devik Fjellandbruket i Nord- Trøndelag (mulighetenes land) Ressursgrunnlag i Fjellandbruket Lierne Røyrvik Namsskoga n Meråker Dyrka jord (aug 12) 14 074 4010 7 392

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Mål, strategi og tiltaksplan 2015 2017

Mål, strategi og tiltaksplan 2015 2017 Handlingsplan 2015-2017 Mål, strategi og tiltaksplan 2015 2017 Foregangsfylke: Økologisk melk. Dato for godkjent plan og budsjett i Styringsgruppa:. Vedlegg til planen: 1. Budsjett fylles ut i eget vedlegg.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS)

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) 1 Selskapet KomSek Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR:

Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: Viktige saker i NLR 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: NHO Mat og Landbruk Spekter Utredning av samarbeid mellom

Detaljer

ØKOLØFT I MIDTRE NAMDAL SLUTTRAPPORT JULI 2011. Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk

ØKOLØFT I MIDTRE NAMDAL SLUTTRAPPORT JULI 2011. Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk ØKOLØFT I MIDTRE NAMDAL SLUTTRAPPORT JULI 2011 Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk 1. Bakgrunn for prosjektet Miljø og landbruk er et felles landbrukskontor for de fire deltakerkommunene i Midtre

Detaljer

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( )

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( ) Oppland som foregangsfylke for korn 4 årig prosjekt (2014-2018) Prosjektleder: Torunn Riise Jackson «Det er et mål å stimulere til velfungerende verdikjeder for økologiske produkter som kan produseres

Detaljer

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMELDING 2017 FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMØTEINNKALLING til SNÅSA BONDELAG - 2017. Tid: 26 oktober 2017 kl. 19.30. Kveldsmat fra kl 18.30 for alle som deltar på årsmøtet Sted: Snåsa Hotell. Sakliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Presentasjon i Kirkenes

Presentasjon i Kirkenes Presentasjon i Kirkenes 18.11.2015 Antall bruk Bakgrunn for prosjektet En betydelig nedgang i landbruket i Karasjok, Kautokeino og Porsanger mellom 2000 og 2010 70 Antall gårdsbruk i Ávjovárri 2000-2014

Detaljer

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING?

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Landbruk Nord-Trøndelags viktigste næring Visste du at hvert fjerde årsverk i Nord-Trøndelag utføres i landbruket eller i tilknytning til landbruket? I tillegg

Detaljer

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS Forslag til ny selskapsavtale Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS 1 Selskapet Konsek Trøndelag IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper. Selskapet har

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999 nr. 06 om interkommunale selskaper. Selskapet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon

Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon Kompetanse for framtida Norsk Landbruksrådgiving Utvikler og formidler kunnskap til næringsutøvere i landbruket, basert på: Forskning, lokale forsøk og kunnskapsutveksling

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Status... 3 4 Mål, strategier og satsingsområder... 7 5 Organisering

Detaljer

Fjellandbruket i Nord- Trøndelag har vi levert?

Fjellandbruket i Nord- Trøndelag har vi levert? Fjellandbruket i Nord- Trøndelag har vi levert? Hvorfor? Mål Resultater Organisering Veien framover Fjellandbruket i Nord-Trøndelag Mål for Fjellandbruket - Hovedmål for hovedprosjektet: Øke verdiskapingen

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11.

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. februar Innkalling til årsmøte 27/2 i Bodø Fra Våronnmøtet på Halsa

Detaljer

Potet januar. Planteanalyser. hjelpemiddel for gjødsling i vekstsesongen. Siri Abrahamsen

Potet januar. Planteanalyser. hjelpemiddel for gjødsling i vekstsesongen. Siri Abrahamsen Potet 2017 19. januar Planteanalyser hjelpemiddel for gjødsling i vekstsesongen Siri Abrahamsen Behov for mer gjødsel? Undersøk åker for Ansett/ avlingspotensiale Risfarge (N) og mangelsymptom mikronæring

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62

Detaljer

Økokonferanse Bodø 20.-21. november 2013. Birgit Tverås og Trine S. Lænd TINE TRM Elin Thorbjørnsen NLR

Økokonferanse Bodø 20.-21. november 2013. Birgit Tverås og Trine S. Lænd TINE TRM Elin Thorbjørnsen NLR Økokonferanse Bodø 20.-21. november 2013 Birgit Tverås og Trine S. Lænd TINE TRM Elin Thorbjørnsen NLR Hva er det? Spydspiss og pådriver Formidling av kunnskap og erfaringer En av satsingene i regjeringas

Detaljer

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Nytt produkt fra: NLR Bedre Bunnlinje Ideer fra Dansk Landbruksrådgiving Gjennomført et pilotprosjekt Fortsatt under utvikling

Detaljer

Fjellandbruket. Oppdal og Rennebu

Fjellandbruket. Oppdal og Rennebu Fjellandbruket Oppdal og Rennebu Agronomkurset Undervisning i: Husdyrhold; ku, ammeku og sau Plantekultur; grovfor og beite i fjellbygda, potet Spesialtema for fjellandbruket som saubeiting mm Ei god arbeidsfordeling

Detaljer

Samling for skoleeiere 22. august Ungdomstrinn i utvikling

Samling for skoleeiere 22. august Ungdomstrinn i utvikling Samling for skoleeiere 22. august 2013 Ungdomstrinn i utvikling 1 Meld.St. 22 (2010/2011) Motivasjon Mestring - Muligheter 2 Meld.St. 22 (2010/11) Motivasjon og lærelyst på ungdomstrinnet Et mer praktisk,

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

Årsberetning 2014 Romerike Landbruksrådgiving (RL)

Årsberetning 2014 Romerike Landbruksrådgiving (RL) Årsberetning 2014 Romerike Landbruksrådgiving (RL) Organisasjon Romerike Landbruksrådgivings styre har bestått av: Håvard Ringnes, Ullensaker (leder) Varamedlemmer: Sverre Haga, Nannestad (nestleder) Anders

Detaljer

Korn. Verdiprøvinger 2012-2014. Økonomi sortsvalg bygg. Nr. 26-2014 12.12.

Korn. Verdiprøvinger 2012-2014. Økonomi sortsvalg bygg. Nr. 26-2014 12.12. Nr. 26-2014 12.12. Korn Verdiprøvinger 2012-2014 På kornmøtene i høst har vi brukt foreløpige tall. Selv om ikke sortsvalgene blir annerledes nå, er det nyttig å se sammendragstallene. Bioforsk har sammenstilt

Detaljer

«God start» Erfaringer fra en strategiprosess i ei nystartet samdrift.

«God start» Erfaringer fra en strategiprosess i ei nystartet samdrift. «God start» Erfaringer fra en strategiprosess i ei nystartet samdrift. Strategiprosess Påbegynt juli 2012. Planlagt gjennomført innen april (våronn 2013) Ble case for å prøve ut samarbeid i rådgivingen

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Innhold: Fusjon med Aust-Agder forsøksring fra nyttår Økologisk landbruk Faste tilbud Kontakt oss System og priser for gjødselplanlegging

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter. Vi har kompetanse

Detaljer

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad Regional handlingsplan for økologisk landbruk Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad 16.10.2012 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk 2011 2013 Bakgrunn: Fylkesmannens

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Prosjektleder Anne Grete Rostad

Prosjektleder Anne Grete Rostad Prosjektleder Anne Grete Rostad Målgruppe for prosjektet Målgruppen for hovedprosjektet er bønder, skogeiere, rådgivere, lærere, veiledere, forskere, og de som ønsker seg inn i næringa. Prosjektet skal

Detaljer

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket «Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket 01.05.2017-01.05.2019 Prosjektnavn: «Landbruksvekst Halsa» Bakgrunn Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utlysning av tilskudd

Detaljer

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011.

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Paul Harald Pedersen Arrangør: Nordland Utmarkslag Seminar i Fauske 17.02.2012. Styringsgruppen Vilt/Rein-Trafikk i Nord-Trøndelag etablert i mai 2002 Ca.

Detaljer

Nasjonale prøver 2012

Nasjonale prøver 2012 1 Nasjonale prøver 2012 Fakta om nasjonale prøver Nasjonale prøver skal primært gi styringsinformasjon på lokalt og nasjonalt nivå. Nasjonale prøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk

Handlingsplan for økologisk landbruk Handlingsplan for økologisk landbruk i Finnmark 2010-2015 1 Innledning Regjeringa har i Soria Moriaerklæringen satt som mål at 15 % av matproduksjonen og matforbruket i Norge innen 2015 skal være økologisk.

Detaljer

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016 Jordbruksareal og i Trøndelag 2016 Jordbruksareal i daa Antall Gjsnitt størr. daa Alt jordbruksareal logisk areal areal % Antall øko øko % Gjsnitt alle Gjsnitt økobruk daa Steinkjer 160 423 10 176 6 %

Detaljer

Restaurering av dammer i Hedmark

Restaurering av dammer i Hedmark Norsk Ornitologisk Forening, Avd. Hedmark Restaurering av dammer i Hedmark Trond Vidar Vedum Norsk Ornitologisk Forening Avd. Hedmark, Foto: Lars Kapelrud Foto: Lars Kapelrud Kristin Ødegård Bryhn seniorrådgiver

Detaljer

Regionmøter hjortevilt vår Rune Hedegart Regional utviklingsavdeling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Regionmøter hjortevilt vår Rune Hedegart Regional utviklingsavdeling Nord-Trøndelag fylkeskommune Regionmøter hjortevilt vår 2011 Rune Hedegart Regional utviklingsavdeling Nord-Trøndelag fylkeskommune Mål for forvaltningen, j.f. fylkestingsvedtak Hjorteviltet skal forvaltes på en bærekraftig måte,

Detaljer

Settepotetutredning og oppfølging av arbeidet

Settepotetutredning og oppfølging av arbeidet Settepotetutredning og oppfølging av arbeidet Potet 2017, Hamar Eldrid Lein Molteberg Prosjektleder: Tonje Aspeslåen Utredning: Norsk settepotetavl - flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland 1.Innledning Økoløft Hadeland er et ledd i den statlige satsingen Økoløft i Kommuner, et toårig samarbeidsprosjekt mellom Kommunal- og regionaldepartementet og

Detaljer

Nye satsingar for landbruksrågivinga. Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest

Nye satsingar for landbruksrågivinga. Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest Nye satsingar for landbruksrågivinga Landbrukskonferanse Hordaland 15.februar 2017 Dagleg leiar Liv Lyngstad, NLR Vest I 2016 : Omorganisering av Norsk Landbruksrådgiving i heile landet. Frå 1.1.2017:

Detaljer

Potetskolen. Studieleder. Antall studieplasser. Innledning. Opptakskrav. Mål for studiet. Innhold. Emnene fordelt på semester (utdanningsplan)

Potetskolen. Studieleder. Antall studieplasser. Innledning. Opptakskrav. Mål for studiet. Innhold. Emnene fordelt på semester (utdanningsplan) 30 studiepoeng Antall studieplasser 30 Innledning Forbrukernes krav til riktig utseende, smak og pris krever at potetprodusentene hele tiden må utvikle produksjonen og tilpasse seg kravene fra markedet.

Detaljer

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et Vedlegg 2 a Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall.

Detaljer

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen!

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen! Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving Torsdag 5. mars kl. 19.00, Grønt Fagsenter Hvam - Din mulighet til å påvirke! Før selve årsmøtet blir det et foredrag om : Landskap i endring v/oskar

Detaljer

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Matthias Koesling Sluttseminar for prosjektet Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene? Statens landbruksforvaltning

Detaljer

Soppbekjempelse i korn, forsøksresultater, bladanalyser og behandlingsstrategier

Soppbekjempelse i korn, forsøksresultater, bladanalyser og behandlingsstrategier Soppbekjempelse i korn, forsøksresultater, bladanalyser og behandlingsstrategier Fagseminar i Plantekultur, Norgesfôr 2.-3. februar 2015 Jan-Eivind Kvam-Andersen Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag

Detaljer

Avtale om sammenslutning av. Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA og Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag.

Avtale om sammenslutning av. Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA og Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag. Avtale om sammenslutning av Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA og Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag. Denne avtalen er inngått mellom disse to selvstendige enhetene i Norsk Landbruksrådgiving:

Detaljer

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst 2 Forsøksringen SørØst Økonomi faktorer som spiller inn Lavere avling Korn: 0-50 % Gras: 0-25 % Økt

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter. Hvordan vi jobber for medlemmene våre:

Detaljer

Landbrukets ØKOLØFT - sammen for flere økologiske bønder og mer norskprodusert økologisk mat

Landbrukets ØKOLØFT - sammen for flere økologiske bønder og mer norskprodusert økologisk mat Landbrukets ØKOLØFT - sammen for flere økologiske bønder og mer norskprodusert økologisk mat Aina Bartmann, prosjektleder Landbrukets ØKOLØFT Jeløya 9 februar 2017 Bakgrunnen for arbeidet Økt etterspørsel

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

ØKOKORN OG SAMARBEID MELLOM GÅRDER MED ULIK PRODUKSJON

ØKOKORN OG SAMARBEID MELLOM GÅRDER MED ULIK PRODUKSJON ØKOKORN OG SAMARBEID MELLOM GÅRDER MED ULIK PRODUKSJON Rapport 1. Sluttrapport jan 2011, Ingrid Gauslaa, Norsk Landbruksrådgivning Nord Trøndelag og Gry Lillevestre, Steinkjer Kommune Anders Vatn (tv)

Detaljer

Verdiprøving i bygg og havre, Vekstsesongen Kornmøte Skjetlein 4. desember Jan-Eivind Kvam-Andersen Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag

Verdiprøving i bygg og havre, Vekstsesongen Kornmøte Skjetlein 4. desember Jan-Eivind Kvam-Andersen Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag Verdiprøving i bygg og havre, Vekstsesongen 2014 Kornmøte Skjetlein 4. desember Jan-Eivind Kvam-Andersen Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag Kg pr dekar Avlingstall korn 2007-2014 700 600 500 Avling,

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter

Skjetlein grønt kompetansesenter Skjetlein grønt kompetansesenter - et regionalt knutepunkt for utvikling av grønne næringer Med utgangspunkt i landbruket og andre grønne næringer skal vi bidra til vekst og utvikling i distriktene. Vi

Detaljer

Kostnader til utarbeidelse av detaljtegninger og konkurransegrunnlag, samt byggeledelse kan støttes gjennom de ordinære investeringsvirkemidlene.

Kostnader til utarbeidelse av detaljtegninger og konkurransegrunnlag, samt byggeledelse kan støttes gjennom de ordinære investeringsvirkemidlene. Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk retningslinjer for 2014 I Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag etableres det fra 01.01. 2014 mulighet til å søke om tilskudd til Bedriftsutvikling tradisjonelt

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, 2014

ARBEIDSPLAN FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, 2014 ARBEIDSPLAN FOR NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING SØRØST, 2014 ADMINISTRATIV AKTIVITET Strategiplanen 2011-2015 ligger til grunn for årets arbeidsplan for styret. Arbeide aktivt for å øke jordarealet som medlemmene

Detaljer

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017 Ett Trøndelag Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke Anne Caroline Haugan Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Nettverkssamling

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

Retningslinjer for behandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket i Oppland for 2017

Retningslinjer for behandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket i Oppland for 2017 Retningslinjer for behandling av midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket i Oppland for 2017 Administrativt vedtatt av Innovasjon Norge Innlandet 26.09.2016. Midlene fordeles med 80 % til

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

Produksjon av økologiske settepoteter med god kvalitet

Produksjon av økologiske settepoteter med god kvalitet 396 G. J. Aasgård / Grønn kunnskap 9 (2) Produksjon av økologiske settepoteter med god kvalitet Grim Jardar Aasgård / grim.jardar.aasgaard@lfr.no Øko-Gudbrand Forsøksring Innledning Økologisk avlet frø

Detaljer

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Hovedinntrykk statusrapportering Søknad Indre Fosen Ingen kommuner har avsluttet kommunereformprosessen. Alle kommunene har med alternativet fortsatt egen

Detaljer

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG FYLKESMANNEN I TRØNDELAG Det nye embetet er operativt fra 1.1.2018 Både Steinkjer Fo Embetetshovedstet opprettholdes som lokaliseringssteder for det sammenslåtte embete. Hovedsete skal ligge i Steinkjer

Detaljer

Norsk Settepotetavl. Flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon

Norsk Settepotetavl. Flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon Norsk Settepotetavl Flaskehalser og tiltak for bedre kvalitet og økonomi i norsk potetproduksjon Bakgrunn Settepotetkvalitet et stadig tilbakevendende tema, i ulike fora (fagmøter, diskusjonsmøter, spørreundersøkelser).

Detaljer

Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer

Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer Vedlikeholdsårsmøte 03. mars 2015 Statens Hus Steinkjer AGENDA 09.45 10.00 Kaffe med nogo attåt 10.00 12.00 Vedlikeholdsårsmøte v/liv Iversen m/flere (pause innlagt) - Nye avtaler/vedlegg - Nytt vedlikeholdssystem

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal ~1H~BRED I ~ AI)G. SAMKOMMUNE 2OO~ Verdal, 27.07.2006 Til Verdal Kommune vi Rådmann FORSLAG TIL BUDSJETT 2007. Vi sender med dette vårt forslag til

Detaljer

Innledning og bakgrunn

Innledning og bakgrunn Adressater i følge liste Vår dato: 26.11.2014 Deres dato: Vår ref.: 2014/7092 Arkivkode: Deres ref.: Høringsbrev: Revisjon av Regionalt Næringsfond for 2015 Innledning og bakgrunn Regionalt Næringsprogram

Detaljer

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak:

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak: Sak 10/07 INTERNASJONAL KOORDINATOR. Vedlegg: Div. statistikk fra Midt-Norge kontoret i Brussel. Vedtak: Fylkesstyret anbefaler at det opprettes stilling som internasjonal koordinator med følgende rammer:

Detaljer

Klimatilpasning - risikovudering. Jan Stabbetorp NLR Øst

Klimatilpasning - risikovudering. Jan Stabbetorp NLR Øst Klimatilpasning - risikovudering Jan Stabbetorp NLR Øst Dette har jeg tenkt å snakke om Risikovurderinger i planteproduksjon Valg av arter og sorter Vekstskifte Gjødsling Såtid Høsting tørking - lagring

Detaljer