Ringavisa. Årsmelding mars Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011"

Transkript

1 id Ringavisa Årsmelding mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning Årsmelding NLR NT Regnskap 2010 og budsjett Noter til regnskapet...16 Forslag til vedtak på årsmøte...20 Arbeidsplan Grovfôrkurs...24 Beiteprosjekt i NT...25 Planteverkurs...27 Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 Torsdag 24. mars, kl 19:00 på Mære Landbruksskole Fagtema Bioenergi Innkalling side 3 Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte Autorisasjonskurs Har du behov for kurs før årets sprøytesesong, ta kontakt: Funksjonstest Vi har ledi kapasitet på funksjonstesting av åkersprøyter, ta kontakt Grovfôrkurs med fokus på avdrått og graskvalitet. 6. og 7, april Se side 24 Kurs for planteverksertifikat på Kvithamar Nybegynner og repetisjon side 27 1

2 2 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag 2010

3 Innkalling til årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 Tid; torsdag 24. mars, kl 19:00 Sted; Mære Landbruksskole Program 18:30 Oppmøte kaffe/te 19:00 Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 20:00 Bioenergi en mulighet for landbruket. Erfaringer fra Innherred Biovarme v/hans Oust, gårdbruker, Skogn Sakliste 1 Åpning ved styreleder Jon Rannem Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av møteleder, referent, tellekorps Valg av fremmøtte til å skrive under protokollen 2 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Regnskap Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Kontingent Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Lederhonorar og møtegodtgjøring Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Budsjett og arbeidsplan Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Innkomne saker 8 Valg 2011 HUSk: faglig del med tema Bioenergi etter årsmøte Kaffe og blautkak Velkommen 3

4 4 Styrets årsberetning 2010 Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag har som mål å være en viktig og attraktiv aktør for utvikling og formidling av kunnskap til gårdbrukere i regionen, og for å bygge og støtte fagmiljø i landbruket. Ved hjelp av vår kunnskap og formidling av denne ønsker vi å bidra til at gårdbrukerne lykkes i sin produksjon. Vår visjon er at gårdbrukeren skal lykkes! Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag avviklet sitt første årsmøte ved Mære Landbruksskole 7. april Styret har bestått av: Jon Rannem (leder), Steinkjer Hilde Rekstad, Levanger Tove Kristin Sølvberg, Inderøy John Olav Vestgård, Nordli Lars Eiliv Flægstad (nestleder), Frosta Svein Dybvad, Stjørdal Kristin Vinge, Frosta Anders Mona, ansattes representant Styret har i 2010 avholdt 8 styremøter og behandlet 49 saker. Styret deltok med 3 utsendinger på årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving på Gardermoen i mars. Styret har de siste åra jobba mye for å tilpasse organisasjonen til de endringer som skjer i landbruket. Etablering av Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag fra er et resultat av dette. Styret ønsker å utvikle en slagkraftig organisasjon til beste for landbruket i regionen. Det første året har vært prega av å få på plass gode systemer og rutiner for samkjøring av regnskap, datasystemer og faglig aktivitet blant medarbeiderne. I november hadde vi ei felles samling for styret og ansatte, for å bli bedre kjent med hverandre og for å drøfte utfordringer framover. Styret opplever å ha kunnskapsrike, engasjerte og arbeidsomme ansatte og vil jobbe videre for å utvikle organisasjonen til å bli en god og attraktiv arbeidsplass. Til tross for en del endringer har vi greid å videreføre aktivitet og oppgaver på en slik måte at vi har fått endene til å møtes. Styret er godt fornøyd med å kunne legge fram et regnskapsmessig overskudd i første driftsår på kr Ett av områdene som styret har brukt tid på er etablering av rådgiving innen landbruksbygg. Fra overtok vi byggrådgivinga fra Fylkesmannen i Nord Trøndelag. Vi samarbeider med Norsk Landbruksrådgiving Sør Trøndelag og har til sammen tre rådgivere. Det er gjort en solid innsats for å etablere nettverk og markedsføre tjenestetilbudet. Styret søker nå etter en ny byggplanlegger for å øke kapasiteten og videreutvikle fagområdet. Det vurderes å inngå et enda tettere samarbeid med NLR ST. Styret har det siste året også styrka bemanninga innen økonomirådgiving, med utvikling og oppstart av prosjektet Økonominettverk, og tilsetting av prosjektleder. Med dette ønsker vi å bidra til bedre samarbeid mellom regnskapskontor og rådgivingsaktører, og mer oppdatert og tilgjengelig økonomirådgiving til gårdbrukerne. Styret antar at behovet for beslutningsstøtte ved økonomiske vurderinger vil øke i åra framover, og ønsker å utvikle og markedsføre tjenester i samarbeid med andre aktører. Etter to utlysinger med intervjurunder greide styret endelig å få på plass ny engasjert rådgiver i hagebruk på Frostakontoret. Rådgiving og utvikling innen hagebrukssektoren er en viktig del av arbeidet i NLR NT. Rett råd til rett tid er veldig utslagsgivende for økonomisk resultat i grøntnæringa. Arbeidet innen jord og plantekultur for øvrig med gjødslingsplanlegging, jordprøvetaking, sorts- og artsvalg, plantevernråd, miljøråd, gjødslingsteknikk, mv. er fortsatt viktige arbeidsoppgaver for Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Ny organisering gir bedre muligheter for noe mer spesialisering innen enkelte fagområder som vi håper medlemmene vil dra nytte av etter hvert. På styremøte i desember, samlet styre seg om fem prioriterte områder som NLR NT må ta tak i framover; profilering og markedsføring av virksomhetens tjenester og aktiviteter, forbedre administrative systemer og rutiner, styrke satsinga på byggteknisk rådgiving, videreutvikle økonomirådgivinga og videreføre arbeidet med jord og plantekultur på en utviklende måte for medlemmene. Det å kombinere utviklingsarbeid, forsøksvirksomhet og rådgiving i kontakt med gårdbrukerne gir det beste grunnlaget for å sikre et oppdatert rådgivingstilbud. Styret ønsker derfor å fortsette satsinga på utviklingsprosjekter og feltforsøk og for å få til godt samarbeid med forskningsinstitusjoner, rådgivingsaktører, faglag, Fylkesmann og andre der det er mulig, gjennom involvering i ulike prosjekter og gjennomføring av større og komplekse arbeidsoppgaver. Dette gir mer helhetlig rådgiving til gårdbrukerne på sikt. Prosjektene Øko- Melk i Trøndelag og Økonominettverk er eksempler på to nye satsinger i NLR NT i 2010.

5 Styret innser at det er behov for bedre markedsføring av de tjenestene Norsk landbruksrådgiving Nord Trøndelag kan tilby, både til medlemmer og ikke medlemmer. Fundamentet i organisasjonen ligger i medlemmene. Styret gir derfor en klar utfordring til alle medlemmer om å verve ett nytt medlem hver i 2011! Til slutt ønsker styret å takke medlemmer, ansatte og samarbeidspartnere for godt samarbeid i året som har gått. Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag, 1.mars 2011 Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag, 1. mars

6 Organisasjon Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag 2010 Årsmelding for Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2010 Kontor og ansatte Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag har 5 kontor; Steinkjer, Snåsa, Lierne, Frosta og Stjørdal. Ved årsskiftet var det 15 ansatte, derav seks rådgivere innen jord og plantekultur, to rådgivere i hagebruk, to rådgivere i økonomi, en rådgiver i landbruksbygg, tre assistenter, samt daglig leder. Til sammen blir dette 13,2 årsverk. Det er i tillegg leid inn noe ekstra hjelp til jordprøvetaking på høsten; Alf Dagfinn Ringstad, Skogn og Kristoffer Tangvik, Snåsa. Navn Stillingsandel Fagområder Steinkjer Solrun Kolstad 100 Daglig leder Ingrid Gauslaa 100 Rådgiver - Korn, potet, miljø, økologi Jørn Brønstad 100 Rådgiver - Korn, gras, funksjonstest Toril Skogaker Holm 100 Rådgiver - Hagebruk, økologi Elin H. Sikkeland 100 Rådgiver - Økologi, grovfôr, korn Torbjørn Støre (permisjon) Rådgiver - Økologi, grovfôr, korn Bård Næss 100 Rådgiver - Økonomi Dagunn O. Moum 60 Rådgiver - Økonomi Lierne Gunn Sundvik 50 Rådgiver - Grovfôr, miljø, økologi Snåsa Anders Mona 100 Rådgiver - Grovfôr, miljø, økologi Heidi Rohde 80 Assistent Stjørdal Stig Joar Hermann 30 Assistent Jon Olav Forbord 100 Rådgiver - Potet, korn, grovfôr Magnus Ness 100 Rådgiver - Landbruksbygg Frosta Ann Elin Hunnestad 80 Assistent Idun Bratberg 100 Rådgiver - Hagebruk Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag er godt. Det har ikke vært person- eller materielle skader av betydning i året. Alle ansatte som arbeider med plantevernmidler har godkjenning for dette. Fire ansatte er GEP godkjente (good experimental practise) for forsøksvirksomheten. Medlemstall Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag hadde per 31. desember 2010 et medlemstall på 1055 medlemmer. Vi har registrert 79 nye medlemmer og 50 utmeldinger i løpet av året. Oversikten viser medlemstall i hver kommune. Levanger 217 Lierne 59 Rissa 4 Fosnes 2 Steinkjer 170 Inderøy 48 Verran 3 Nærøy 2 Stjørdal 158 Namdalseid 42 Høylandet 3 Leka 2 Snåsa 137 Namsskogan 18 Melhus 2 Bjugn 1 Verdal 86 Røyrvik 13 Namsos 2 Grong 1 Frosta 74 Meråker 7 Leksvik 2 Overhalla 1 Flatanger 1 Kommuner Vi vil takke kommunene som har bidratt med betydelig støtte til Norsk Landbruksrådgiving i Denne støtten er viktig for våre prioriteringer av aktivitet. Frosta Kr Snåsa Kr Røyrvik Kr Lierne Kr Namsskogan Kr

7 Regnskap og revisjon Regnskapet for Norsk landbruksrådgiving Nord Trøndelag viser et overskudd på Styret foreslår at overskuddet i sin helhet tilføres egenkapitalen. Vår økonomirådgiver Bård Næss har hatt ansvar for regnskap og lønn i Stig Forr ved InterRevisjon Steinkjer AS er vår revisor. Faglig arbeid i 2010 Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag tilbyr i dag oppdatert faglig rådgiving innen jord og plantekultur, økonomi og landbruksbygg. I tillegg jobber vi for utvikling og etterprøving av ny kunnskap gjennom forsøksvirksomhet og utviklingsprosjekter. Nedenfor har vi kort beskrevet aktivitetene i Rådgiving og informasjon Innen jord og plantekultur jobber vi med grovfôr, korn, potet og hagebruk. Vurderinger omkring plantevern, miljø og kulturlandskap, og økologisk landbruk er viktig i alle plantekulturer. I tillegg kommer rådgiving innen økonomi og landbruksbygg som viktige fagfelt. Korn Det ble arrangert 2 fagsamlinger på korn våren/ etterjulsvinteren 2010 i Stjørdal og på Levanger med foredragsholdere fra Graminor og Bioforsk Midt Norge. Det var fokus på byggsorter, men også alternativer til bygg. Fusariumproblematikken ble også belyst. I november deltok vi på Bondelagets kornmøteserie på Skogn og Steinkjer. Våre tema var knytta til mekaniseringsøkonomi og litt om vannrammedirektivet. I løpet av sesongen var det som vanlig stor aktivitet med markdager i forbindelse med ugrasbekjemping og senere i forbindelse med tiltak mot sopp og vurdering av vekstregulering, til sammen 23 markdager. En utfordrende sesong med vanskelig vær både før, under og etter våronna ga grunnlag for mye diskusjon om behovet for ettergjødsling i korn pga utvasking og denitrifikasjon. Stor variasjon både mellom områder og innen samme område, førte til stor etterspørsel for rådgiving omkring tiltak mot sjukdommer i kornet. Hovedproblemstillinga var om åkeren gir grunnlag for lønnsomme tiltak. Vi har samarbeidet med Norgesfôr og Felleskjøpet på noen markdager, og arrangert en treskedag på sensommeren i samarbeid med Lantmannen Maskin. Grovfôr Mye av rådgivinga til NLR er knytta til grovfôrproduksjonen. Diskusjon om gjødsling og hjelp til å lage gjødslingsplaner er et viktig arbeid. Det har blitt arrangert en rekke markdager i vekstsesongen. Temaene har vært gjødsling, plantevern, vurdering av engkvalitet, avlingsnivå, arter og sorter. Vi hadde en egen markdagserie om hvordan få kløveren varig. Bruk av husdyrgjødsel på eng er et evigvarende tema, som vi har hatt på møter og markdager, elen andre sine arrangement. Som tidligere år har det blitt tatt ut grasprøver, i 2010 på 14 bruk, dette som grunnlag for kvalitetsprognoser. NLR arrangerte sammen med Nortura beitekurs for saue- og ammekuprodusenter, et kurs med 2 innesamlinger og 3 markdager. NLR NT har også arrangert markdager med tema beiting både egne og i samarbeid med Tine. Rådgivere fra NLR har også i året blitt brukt til foredragsholdere av fagskoler, samvirkeorganisasjoner og faglag. Forsøksaktiviteten på grovfôr er mindre enn ønskelig, noe som er forårsaket av lite penger til denne type forskning. 7

8 Kulturlandskap og miljø Aktiviteten innen fagområde kulturlandskap og miljø har vært så noenlunde som tidligere år. Det har vært arrangert mange markdager og fagmøter om skjøtsel av kulturlandskap. NLR- NT har bidratt med hjelp til utarbeiding av miljøplan og søknader om ulike miljøtiltak i forhold til Smil-ordninga og regionalt miljøprogram. NLR NT har på oppdrag for medlemmer laga skjøtselsplaner både for biologisk mangfold og kulturminner. Vi har også hatt en god del planlegging på hydroteknikk, da med oppgradering av lukka anlegg, drenering, profilering og avskjæringsgrøfter. Noen nydyrkingsplaner ble det også laga i Hagebruk Etter som det ikke lot seg gjøre å få på plass en ny rådgiver i hagebruk før vekstsesongen 2010, ble hovedansvaret for produksjonsrådgiving og forsøksvirksomhet tillagt Stjørdalskontoret. Med redusert bemanning, måtte oppgavene prioriteres godt. Hovedmålsettinga ble derfor å tilby generell produksjonsrådgiving og problemløsning i vekstsesongen, samtidig som forsøksaktiviteten ble opprettholdt. Det ble aller viktigst å opprettholde aktiviteten i grønnsaker, mens en prøvde å løse utfordringer på bærsida med hjelp av andre aktuelle fagpersoner i området. Det ble også inngått en samarbeidsavtale med GAFA og kjøpt tilgang til å bruke deres medlemsblad og meldingstjeneste direkte i vår rådgiving, for å kompensere for mulighetene til å skrive. Ved sida av den generelle rådgivinga og forsøksaktiviteten, ble det gjennomført, fagmøter, markdager i egen regi eller i samarbeid med andre aktører i de viktigste kulturene. De aller fleste arrangementa er kulturvis. Det gjør at vi har hatt fagdager og markvandringer i bær, kålrot, gulrot, løk, salat og purre. De fleste markdagene er lagt til Frosta, men i kålrot og gulrot er de arrangert både på Levanger og Frosta. Tema for markvandringene har vært knytta til vekst og utvikling, nye sorter, aktuelle plantevernproblemstillinger og integrert produksjon. Fagmøtet før vekstsesongen i bær er et samarbeidstiltak mellom Landbruksrådgivinga og Fylkesmannen i Nord-og Sør-Trøndelag, og ble som vanlig holdt på Kvithamar. Avsluttinga på 2010 sesongen er som vanlig frømøtet først i desember på Frosta. Da blir alle sortsforsøk oppsummert og tankene vendt mot neste sesong. I tillegg til vår egen arbeidsinnsats, har vi fått god hjelp av Arne Gillund og Rigmor Standal, Norgro, Ragnhild Eri, LOG, Kari Aarekol, NLR Rogaland, Mette Feten Graneng, NLR Sør-Trøndelag, og Jan Netland, Bioforsk Plantehelse. Det bor også to tidligere rådgivere på Frosta som har bidratt godt med sin kunnskap, når det har vært nødvendig. Vi kan derfor sjå tilbake på 2010-sesongen i grønnsaker og bær som bra, både produksjons og rådgivingsmessig Potet 2010 blir i historibøkene stående som en blandet sesong. Jamnt over litt dårligere avlinger enn venta, noe som særlig har ramma Hoff Sundnes. I tillegg gav vekstsesongen ujamn kvalitet med blant anna mye reduserende sukker i Saturna. Noe som har ført til ekstra store problem med råstofftilgangen til chipsproduksjonen. Ved sida av vanskelig vær før, under og etter våronna, starta utfordringene med et tidlig tørråteangrep i potet dyrka under duk. Det førte også til et visst press i omkringliggende åkrer med seinpotet. Men ved hjelp av gode tørråtemidler og flinke produsenter, hadde de aller fleste god kontroll med tørråten. Noen unnatak ble det og enkelte fikk sterkt reduserte avlinger pga av tørråteangrep utover i august. Rådgivinga i potet ble siste sesong gjennomført som fagmøter før vekstsesongen, markdager i vekstsesongen og med utstrakt bruk av potetmeldinger i vekstsesongen. Deler av informasjonsaktiviteten blir gjort i samarbeid med Hoff Sundnes. Vi har også deltatt med faginnslag på møter og markvandringer arrangert av produsentlag og lokale grossister. I vekstsesongen ble det sendt ut egne fagmeldinger til potetprodusentene ved sida av fellesmeldingen til alle medlemmene. Hovedtemaene for fagmeldingene er den daglige situasjonen i åkeren. Vekst og utvikling, behov for vatning, ettergjødsling og tørråtesituasjonen er gjengangere. Som grunnlag for meldingene er leitinga etter førstefunn av tørråte finasiert med VIPS-midler svært viktig. Siste sesong leita vi i faste usprøyta felt i Stjørdal, Skatval, Frosta og Levanger. Det gjøres 8

9 også mange observasjoner i tilfeldige felt gjennom heile vekstsesongen som er med og danner grunnlaget for rådgivinga. Potetskolen i Trøndelag ble avslutta våren 2010, med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Det faglige grunnlaget bør derfor være tilstede for framtidig potetproduksjon. Økologisk landbruk og veiledningsprosjekt i Norsk landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag har etter hvert opparbeidet kunnskap om hvordan oppnå gode avlinger og økonomiske resultater uten bruk av kunstgjødsel og plantevernmidler. Vi tilbyr økologisk førsteråd, rådgivingsavtaler, grupperådgiving og vi hjelper til med oppsetting av økoplan. I 2010 gjennomførte vi 32 økologiske førsteråd, 14 rådgivningsavtaler og 33 grupperådgivningsmøter. Fra 2011 tilbyr vi også hjelp til å sette opp økoplan for nye produsenter. Økoplan vil erstatte den gamle driftsbeskrivelsen. NLR NT har deltatt i utformingen av økoplan. Det er ellers jobbet mye med avklaringer i regelverket for økologisk drift. Økonomi Økonomirådgivingen binder sammen resultatene fra jord og plantekultur med resten av virksomheten på gården. Vi registrerer at det er store forskjeller i økonomiske resultat mellom bruk, og ser at de fleste har mulighet til å gjøre forbedringer ved bevisste valg. Med store investeringer er det absolutt behov for å gjøre økonomiske analyser før beslutninger tas. Det er jobba en del med mekaniseringsøkonomi, blant annet med et dataverktøy som gjør det raskere å komme opp med beslutningsgrunnlag. Det ble holdt foredrag i mekaniseringsøkonomi på to landskurs arrangert av NILF og Økonomiforbundet, for regnskapsmedarbeidere. Vi tilbyr driftsplaner, regnskapsanalyser og økonomiske beregninger ved investeringer i både bygninger og maskiner og kan bidra med vurderinger omkring organisering av virksomhetene. Det er nært samarbeid mellom arbeidsfeltene byggplanlegging og økonomi. Landbruksbygg Den nyeste satsinga til Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag er landbruksbygg. Fra overtok vi byggrådgivinga fra Fylkesmannen i Nord Trøndelag. Vi samarbeider med Norsk Landbruksrådgiving Sør Trøndelag og har til sammen tre rådgivere som jobber med planløsninger, kostnadsoverslag og styrkeberegninger. Byggplanleggerne jobber tett sammen med økonomirådgiverne for å sikre realistiske planer for gjennomføring. Vi er også i startfasen av å bygge opp kompetanse innen byggledelse, som etter ny plan og bygningslov er påkrevd for bygg over 1000 m2. Jordprøver, vannprøver og gjødslingsplanlegging Jordprøver og gjødslingsplanlegging er fortsatt viktige oppgaver. I dette arbeidet kommer valg av såvarer, sorter og arter, vurderinger av vekstskifte og virkning av ulike husdyrgjødselslag. Vi ser at det stadig er muligheter for å forbedre driftsopplegget og det økonomiske resultatet ved en godt gjennomtenkt gjødslings- og vekstskifteplan. Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag har tatt ut 2000 jordprøver på 182 gårder i 2010, og det er tatt ut 25 vannprøver for analyse av kvalitet på gårdsvatn. Videre har vi satt opp ca 180 individuelle gjødslingsplaner, og det er gjennomført 13 gruppemøter med oppsetting av gjødslingsplaner, totalt ca 70 deltakere. Funksjonstesting og autorisasjonskurs Vi får mange forespørsler omkring plantevern, om godkjente midler, virkning og mengder. Tidspunkt for sprøyting i forhold til utvikling av plantene er ofte avgjørende for resultatet. Det er derfor mye spørsmål i vekstsesongen. Videre tilbyr vi hvert år kurs for oppdatering av autorisasjonsbevis for plantevern. I 2010 arrangerte vi 5 oppdateringskurs; 2 på Mære, ett på Steinkjer, Stjørdal og Lierne. Og vi gjennomfører funksjonstesting av åkersprøyter. 20 åkersprøyter ble testet i Medlemsblad, epost-meldingstjeneste og heimeside Det er utgitt 5 medlemsblad i Ringavisa er utarbeidet i samarbeid med Namdal forsøksring. Det ble ukentlig i perioden april til september sendt e-postmeldinger med nytt om vekst og aktiviteter. Fra 2010 har vi dessuten etablert egen heimeside, der medlemmer har tilgang via eget passord. Se Fagbladet økologisk landbruk Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag er andelseier i fagbladet Økologisk landbruk og har dermed plikt til å levere noe fagstoff hvert år. I 2010 har vi bidratt med mer fagstoff enn skriveplikten tilsier. Fagbladet Økologisk landbruk sendes ut til alle landbrukskontor i vår region og 9

10 de medlemmene som er innmeldt i Debio. I tillegg har vi 55 abonnenter som betaler abonnement på fagbladet. Forsøksfelt og utprøvinger Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag har en betydelig forsøksaktivitet og utfører omkring 80 forsøk og utprøvinger hvert år, fordelt på kulturer innen gras, korn, potet og grønnsaker. Felta gjennomføres på oppdrag fra Bioforsk, andre forskningsinstitusjoner eller i egen regi. I 2010 har vi hatt 22 felt i korn, 2 felt i frøeng, 14 felt i grovfôr, 12 felt i potet og 12 felt i hagebruk. I tillegg er det gjennomført ca 13 avlingsregistreringer i potet og 7 enkle sortsprøvinger i grønnsaker. Ved siden av sortsprøving som er viktig i alle kulturer, har problemstillinger knytta til plantevern og dyrkingsteknikk en sentral plass i aktiviteten. Høstetidsprognoser i gras Fra slutten av mai tok vi ut grasprøver hver uke på 12 gårder, derav hadde 4 gårder økologisk drift. Prøvene ble sendt inn til kvalitetsanalyse. Dette for å følge med på endringer i graskvalitet fram mot slått. Resultatene er sendt ut via epostmelding hver uke. Minigrønnsaker Det ble i løpet av året anlagt ett felt med minigrønnsaker, som en del av prosjektet Nytt på øko - Nye, spennende, økologiske produkter for Trøndersk Marked som ble støttet av FMLA i Nord Trøndelag. 9 ulike sorter av 5 arter (blomkål, hodekål, knutekål, spisskål og broccoli) var med i utprøvingen. I tillegg ble det sådd og plantet ut 14 andre vekster (bl.a. asparges, jordskokk, kinesisk kvitløk, asiatiske bladgrønnsaker) som ble prøvd i felt. Arbeidet ble utført i nært samarbeid med produsentene. Enkelte av produktene ble presentert på Trøndersk Matfestival og hos Persilleriet i Trondheim. Det ble også utarbeidet en brosjyre med beskrivelser av de ulike produktene. Prosjektet utarbeidet økonomiske kalkyler for disse produksjonene. Det ble arrangert flere møter for produsenter der produksjonene ble presentert. Interessen for disse produktene er økende. Overleving av potetcystenematode i Nord-Trøndelag Det er i nasjonal sammenheng starta opp et nytt prosjekt med potetcytenematode. Det er et KMB-prosjektet for og har tittelen: Studies on the biology of potato cyst nematodes (Globodera spp.) under Nordic conditions for improving management and regulation in Norway. Et KMBprosjekt er et kunnskapsbasert prosjekt med brukermedvirkning. Prosjektet er styrt av Ricardo Holgado ved Bioforsk Plantehelse og vi er med på brukermedvirkninga. For å undersøke nedgangen i PCN-antall i felt med tidligpotet og fjøresøtvier, er det gjennomført første år med feltforsøk i Jæren (Rogaland), Larvik (Vestfold), Rygge (Østfold) og Frosta (Nord-Trøndelag). Dette er omfattende og arbeidskrevende forsøk, og resultatene vil gi veldig viktig informasjon og kunnskap som grunnlag for en framtidig kunnskapsbasert forvaltning av PCN. De lokale feltene er delfinansiert ved hjelp av BU-midler. Settepotet og sølvskurv For å prøve å bidra til kunnskapsoppbygginga omkring sølvskurv i matpotet, har vi i egen regi gjennomført dyrkingsforsøk med ulike settepotetkvaliteter, jordart og opptakstid. Overhalla klonavlsenter har levert P1 (miniknoll9, P2, P3 og B1 av Asterix, i tillegg er det tatt med innkjøpt sertifisert vare og den gamleste utgaven som fins på bruket. Et felt ligger på sandjord og et felt på tyngre jord. Det er to opptakstider og poteten blir lagra til februar før kvalitetssortering og gradering av sølvskurvangrep. Resultatene fra det første året var interessante, men en trenger minst 3 år før en får nok informasjon til å si noe om sammenhengen mellom jord-, og knollsmitte og årsvariasjon. Skurvprosjektet Det har pågått et større prosjekt med formål å kartlegge forekomst og smittenivå av ulike skurvarter i potet. Prosjektet er styrt av Bioforsk Plantehelse. I vårt område har vi stått for uttak av jordprøver før og etter vekstsesongen og innsending av knoller av settepotet og lagringspotet fra de samme arealene. I alt har 6 produsenter i Stjørdal, Frosta og Levanger stilt opp. Avlingsprognoser I regis av GPS (grøntprodusentenes samarbeidsråd), ble det også i år gjennomført prøvegravinger i de vanligste matpotetsortene hos 13 produsenter i vårt område. Arbeidet legger grunnlaget for å utarbeide avlingsprognoser, som blir brukt som grunnlag for prisforhandlinger og mulige tiltak ved eventuell overproduksjon. 10

11 Gulrotflue og salat I grønnsaker er det gjennomført to mindre prosjekt med finasiert av BU-midler. I gulrot var formålet å undersøke flyginga av gulrotflue og eventuelle skader på lagringsrota. I vekstsesongen ble flyginga overvåka ved hjelp av gule limfeller. For å kartlegge eventuelle skader på lagringsrota er det gjennomført kvalitetskontroll hos de alle fleste produsentene med lagringsrot i vårt område. Det var generelt lite gulrotflue i 2010, og prosjektet ble avslutta etter en sesong. I salat er det gjennomført et mindre prosjekt med sikte på å bedre kvaliteten og økonomien i spesielt isbergsalat. Det er sett på konsekvensene av dyrkingsteknikk på kvaliteten og gjennomført utvida sortsprøving. Prosjektet ble avslutta i Med utgangspunkt i siste års prosjekt er det søkt om et større 3-årig prosjekt på salat. Et av hovedmålene i prosjektet er å utnytte den fordelen vi har med mindre sjukdomsproblem til auka salatproduksjon i alle former. Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag 2010 at gårdbrukere i større grad skal utnytte potensialet for lønnsomhet på gårdene. Prosjektet har to delmål; 1. Utvikle system og rutiner for god samhandling mellom rådgivingsaktørene og regnskapsførere for å sikre god oppfølging av gårdbrukere. 2. Motivere regnskapsførere og gårdbrukere til økt bruk av driftsregnskap for bedre økonomistyring på enkeltbruk. Det er i 2010 avholdt flere nettverkssamlinger med godt oppmøte og gode diskusjoner. Det er innledet samarbeid med NILF og dataflytprosjektet for å få opp flere driftsregnskap og å få opp sammenligningstall, som kan være veiledende for den enkelte bruker. Seterprosjekt på Snåsa Nord Trøndelag har hatt stor setersatsing de siste åra. Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag har også i 2010 fulgt opp seterlaget på Snåsa og utarbeidet ny seterbrosjyre. Vi har også bidratt med råd og hjelp til oppstart av setring i andre kommuner. Utviklingsprosjekter ØkoMelk Trøndelag -foregangsfylke for økologisk melk Høsten 2008 utlyste LMD midler for å etablere satsingsområder i økologisk landbruk. Etter flere søknadsrunder i 2009 fikk Nord og Sør Trøndelag status som foregangsfylke i økologisk melk. Satsinga er organisert som et prosjekt der Fylkesmannen i Sør Trøndelag er prosjekteier. Prosjektet er finansiert av Statens Landbruksforvaltning, supplert med regional finansiering fra Fylkesmannen og Fylkeskommunene i Nord og Sør Trøndelag. Arbeidet kom igang i 2010 og består i både utviklingsarbeid og rådgiving direkte til produsent. Arbeidet utføres av Norsk Landbruksrådgiving i Nord og Sør Trøndelag og av rådgivere i Tine. I 2010 ble det gjennomført en spørreundersøkelse hos alle øko-melk-produsenter. Ut fra denne jobbes det nå med grovfôrkurs og Go-kalvkurs. Det skal i 2011 etableres eksempelgårder som skal følges opp gjennom prosjektet. ØkoMelk Trøndelag er dermed en fin videreføring av utviklingsarbeidet på økologisk landbruk etter prosjektene ØkoLØFT for Trøndelag og Helgeland ( ) og ØkoKOST, Fra økologisk korn til økologisk ost ( ). Økonomi-nettverk Prosjektet økonominettverk er utvikla i samarbeid mellom regnskapskontor, FMLA NT, Nord Trøndelag Bondelag, Jon Rannem, Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag, Tine og Steinkjer kommune. Prosjektet er finansiert ved midler fra FMLA, NLR og NT fylkeskommune. Dagunn O. Moum startet som prosjektleder fra 15. mars Prosjektet har som mål Beiteprosjekt Lierne og Røyrvik Prosjektet Utnyttelse av gjengroingstrua jordbruksareal i Lierne og Røyrvik starta i 2008, og har som mål å stoppe den økende gjengroinga av jordbruksarealer, samt øke interessen for spesialisert produksjon av storfekjøtt i Lierne og Røyrvik. Det er laget driftsplaner til 2 bruk i Lierne. Én til en eksisterende ammekubesetning og én til et bruk som er i startfasen med å etablere en ammekubesetning, disse er gjennomgått i prosjektgruppa. Det er laget diverse infoskriv til nye beiteutleiere og leietakere. 2 beiteutleiere (1 fra Lierne og 1 fra Røyrvik) har leid ut beite til ca. 130 storfé fra Innherred i de tre prosjektåra. 19. mars 2010 arrangerte prosjektet fagtur med tema fjøs til storfekjøttproduksjon med over 20 deltakere. Prosjektet ble oppsummert og avsluttet 11. februar ØkoKORN og samarbeid om vekstskifte Prosjektet ØkoKORN og samarbeid om vekstskifte ble etablert sammen med kommunene Steinkjer, Inderøy, Levanger/Verdal og Stjørdal høsten Prosjektet har hatt som mål å oppnå økt økologisk kornareal på 11

12 Innherred og å oppnå økt kornavling pr daa. Prosjektet er finansiert ved midler fra Fylkesmannen i Nord Trøndelag og Felleskjøpet, samt fra SLF (økokornkampanje). Alle kommunene deltar med en egeninnsats. I prosjektet er det gjennomført infomøter og markdager med tema økologisk korn og samarbeid mellom bruk, og det er gjennomført vekstskifteforsøk i 3 år. Prosjektet har jobbet med eksempelbruk for utforming av samarbeidsavtaler, og det er laget vekstskifteplaner for eksempelbruka. Prosjektet oppsummeres og avsluttes i mars Samba på Norsk Jørn Brønstad har jobbet for å utvikle et regneverktøy som skal regne på effektene av et samarbeid mellom korn og grasbruk. Dette prosjektet ble finansiert gjennom Økokorn - kampanjen. Verktøyet er presentert på flere kurs i 2010 og tas nå i bruk av flere rådgivingsenheter i NLR. ØkoLØFT for Trøndelag og Helgeland ( ) ØkoLØFT for Trøndelag og Helgeland har hatt som hovedmål å øke kompetanse, produksjon, foredling og omsetning av økologisk storfekjøtt og økologiske grøntprodukter. På økologisk kjøtt er det jobba mye med bygninger og luftegårder, avklaringer av det økologiske regelverket, beitebruk, grovfôrkvalitet, og lønnsomhet i den økologiske produksjonen. Det ble bl.a. arrangert eget byggseminar for rådgivere og planleggere. På grøntsida er det i prosjektperioden etablert et salgssamvirke Økologisk Midt Norge SA for å bidra til økt salgt av økologiske grøntprodukter. Arbeidet i prosjektet er gjennomført av NLR Helgeland, NLR Sør Trøndelag, Nortura og Oikos Midt Norge. Prosjektet er finansiert ved midler fra Fylkesmannen og fylkeskommunene i de tre fylkene Nord Trøndelag, Sør Trøndelag og Nordland, og ved midler fra Statens Landbruksforvaltning, Innovasjon Norge, Nortura og Felleskjøpet. Prosjektet ble avslutta med et vellykket 2-dagers seminar i slutten av oktober, med omkring 100 deltakere, rådgivere og gårdbrukere fra hele landet. Artikler og presentasjoner er lagt ut på heimesida trondelag.lr.no. Økoløft kommune, Snåsa Landbruksdepartementet satte i 2008 i gang prosjektet Økoløft kommuner for å få større fart i produksjon og forbruk av økologisk mat. Snåsa kommune har deltatt i prosjektet og har gitt Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag oppdrag om å gjennomføre det. Økoløft Snåsa har gått over to år (2009 og 2010) og har bl.a. bidratt til å få økt kunnskap og bruk av økologisk mat på skoler, i offentlige kjøkken og i private serveringsbedrifter, og få mer økologiske matvarer i butikkene. Prosjektet har også arbeidet for å få økt økoproduksjon av korn, melk og kjøtt på Snåsa. Etablering av skolehager har vært ett resultat av arbeidet. Kompetanse og nettverk Fagutvalg Korn Ingrid Gauslaa har deltatt i fagutvalg for korn i Norsk Landbruksrådgivning (NLR). Fagutvalget har ansvar for å samordne aktiviteten på korn i NLR. De har arrangert felles fagsamling for rådgivere sommeren 2010, samt har ansvaret for det faglige programmet på korn på den årlige kursuka. Gjennomføring av Økokorn-kampanjen har også vært tema i fagutvalget for korn. Fagutvalg økonomi Bård Næss har deltatt i fagutvalg økonomi i Norsk Landbruksrådgiving og jobber tilsvarende som de andre fagutvalga med samordning og kursing av rådgivere i fagområdet, inkludert rådgivingsmetodikk og dataverktøy. Lager for potet og grønnsaker Jon Olav Forbord har over mange år bygd opp kompetansen på lagring av potet og grønnsaker. Han har derfor blitt brukt som foredragsholder på fagseminar i andre deler av landet både på potetlagring og lagring av løk. Med introduksjonen av nye måter for hurtigkjøling av grønnsaker og bær og langtidslagring av grønnsaker, ser en både forbedra kvalitet på produktene og redusert energiforbruk ved kjølelagring av grønnsaker. Interessen for å ta del i denne kunnskapen er sterkt stigende i andre deler av landet. Som et ledd i dokumenteringa av kunnskapen, er målsettinga å få ferdig et hefte om lagring av potet og grønnsaker i Kurs og samlinger For å gi en god rådgiving er det viktig med oppdaterte rådgivere og et godt nettverk for disse. De ansatte deltar aktivt på aktuelle fagkurs som Bioforsk-konferansen, kursuka til Norsk Landbruksrådgiving, diverse markdager, fagmøter, mm. Vi kan nevne regionmøte med Debio, kurs for nyansatte i NLR, studietur til foredlingsbedrifter i Jämtland (søke gammelt skape nytt), Fagtur med Yara til Borgeby feltdager (landbruksutstilling i Skåne og Fagsamling for nordiske potetrådgivere i Troms), mv. 12

13 Våre medlemmer får: Våre medlemmer får: Telefonveiledning Vi svarer på spørsmål og videreformidler evnt. til vårt store nettverk Medlemsbesøk Får du et problem i plantekultur i vekstsesongen, stiller vi opp på gården. Møter, kurs og markdager Du kan delta på våre mange markdager. Du får møter og kurs til medlemspris Medlemsskriv Sendes ut 4-6 ganger i året med fagartikler, resultat fra forsøk og ulike utviklingsprosjekt Epostmeldinger Sendes ut minimum en gang hver uke i vekstsessongen med aktuell informasjon for de ulike produksjonene. Hjemmeside trondelag.lr.no/ Informasjon innen enkeltproduksjoner. Eget område for medlemmer Nyttige faglenker og arrangementoversikt Gjødslingsplanlegging Gjødslingsplaner innen alle produksjoner Jordprøvetaking Oppfølging og tilbud om jordprøveuttaking hvert 5.år Miljøplanlegging Hjelp med Miljøplantrinn 1 og 2 Hjelp med SMILsøkander Økologisk landbruk Besøk av rådgiver forøkologisk førsteråd og oppfølging med rådgivingsavtale Tekniske miljøtiltak Planlegging av tekniskemiljøtiltak som hydrotekniske anlegg, grøfting og nydyrking Økonomisk veiledning Driftsgreinanalyse, driftsplan, investeringsvurderinger I tett samarbeid med byggplanlegger og planterådgivere Funksjonstest Vi tilbyr funksjonstest av åkersprøyter Ta kontakt med et av våre kontor og få med deg viktig informasjon og nyttige råd! Steinkjer, hovedkontor Tlf /

14 Regnskap 2010 og budsjett 2011 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag 2010 Konto Budsjett Regnskap Budsjett Salgsinntekter Offentlige tilskudd over jordbruksavtale Kommunale tilskudd Prosjekttilskudd, andre tilskudd Medlemskontingenter Inntekter medlemstjenester Feltgodtgj/konsulentoppg/foredrag Andre inntekter Sum driftsinntekter Innkjøp av materialer og varer Rådgiving Sum varekostnad Lønn ansatte Styret Arbeidsgiveravgift Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Andre personalkostnader Sum personalkostnader Kostnader lokaler Leie/leasing av maskiner, inventar o.l Verktøy, inventar og driftsmaterialer Reparasjoner og vedlikehold Fremmede tjenester Kontorkostnad, trykksaker og lignende Telefon og porto m.v Kostnader og godtgj. reiser, diett mv Salgs-, reklame og representasjonskostn Kontingenter og gaver Forsikring, garantikostnader Andre kostnader Tap og lignende Sum annen driftskostnad, av- og nedskr Sum kostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansinntekter/-kostnader ÅRSRESULTAT

15 Balanse Varelager Kundefordringer Fordring ansatte Andel Økologisk Landbruk/Frosta utvikling Avsetning tap på fordringer Bankinnskudd Sum aktiva Avsatt egenkapital Egenkapital ubundet Sum Egenkapital Leverandørgjeld Skyldig off. avgifter og skattetrekk Anna kortsiktig gjeld (feriepenger, lønn) Sum gjeld Sum passiva Revisjonsrapport Regnskapet er revidert av Stig Forr, Interrevisjon Steinkjer. Revisjonsrapport vil bli lagt fram på årsmøtet i NLR NT. Regnskapet for Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag viser for 2010 et overskudd på kr Styret foreslår at overskuddet i sin helhet tilføres egenkapitalen. Regnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag, 1. mars

16 Noter til regnskapet Note nr. 1 Regnskapsprinsipper Alle poster i årsregnskapet er verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapsloven og regler som følger av god regnskapsskikk. Inntekter er ført etter opptjeningsprinsippet som normalt er leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader føres etter sammenstillings prinsippet, dvs. at kostnader tas med i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Note nr 2 Lønnskostnader, godtgjørelser og antall ansatte Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag hadde ved årsskiftet 15 ansatte, med til sammen ca 13,2 årsverk. Lønn til daglig leder er på kr Styre godtgjøringer 2010 utgjør kr Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 utgjør kr Note nr 3 Egenkapital Avsatt egenkapital fordeler seg slik; Avsatt kapital til formål Avsatt kapital til formål Indre Avsatt kapital til investeringer av Sum Egenkapitalen er økt med årets resultat fra pr til kr Av anleggsmidler har Norsk Landbruksrådgiving en del forsøksutstyr (treskere, to-hjuls slåmaskiner, to-hjuls såmaskiner, tilhengere). Ved sammenslåing av Indre Namdal forsøksring, Innherred forsøksring og Trøndelag økologiske forsøksring i 2005 ble utstyret vurdert til en verdi av kr I tillegg kommer verdi av utstyr i gamle Stjørdal og omegn forsøksring, som i 2009 var balanseført med kr Forsøksutstyret er ikke tatt med i balansen her. Note nr 4 - Pensjonsforsikring Alle ansatte omfattes av en kollektiv pensjonsforsikring. Inn betaling til pensjonspremiefond og akkumulerte pensjonsforpliktelser er ikke balanseført som eiendel. Kostnadsført pensjonspremie for 2010 utgjør kr Årets pensjonspremiefond framkommer slik; Saldo A konto renter Årets resultat tilført premiefond 0 Tilbakeført premie Saldo Note nr 5 Rammetilskudd og kommunal støtte Rammetilskuddet utgjør i 2010 kr Av økonomisk støtte fra kommunene har vi mottatt kr i Note nr 6 Åpningsbalanse Styret har i samråd med revisor godkjent åpningsbalansen for NLR NT uten at det er fremlagt revidert regnskap fra Stjørdal og omegn forsøksring for Åpningsbalansen er dermed konstruert med utgangspunkt i dokumentasjon som er fremlagt. Styret legger fremlagt dokumentasjon til grunn for åpningsbalansen. Note nr 7 Utestående fordringer Utestående fordringer ved årsskiftet fordeler seg på følgende måte; Prosjekter utestående tilskudd Kr Konsulentoppdrag, feltgodtgjøring, mv Kr Tjenester og kontingent medlemmer Kr Sum Kr

17 17

18 18 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag 2010

19 Steinkjer Kornsilo BA * Mottak, tørking og lagring av korn * Rensing og beising av såkorn * Salg av tørket havremjøl for flatbrød-og skjenningbakst Frigjør din tid, vi tar oss av: Regnskap og årsoppgjør Lønn Fakturering Budsjettering Firmastiftelser / nyetableringer Rådgivning Hamnegt Steinkjer Telefon Telefax E-post Hjemmeside Hamnegt. 33, 7714 Steinkjer Tlf Fax E-post: Hjemmeside: KVALITETSSIKRET NORSK TRELAST Medlem av: - Norsk Trelastkontroll - Fingerskjøtkontrollen - Norsk impregneringskontroll Trio Maskin A/S boks 2020, 7707 Steinkjer Tlf

20 20 Forslag til vedtak på årsmøtet Til sak 2 Årsmelding 2010 Forslag til vedtak; Årsmøtet godkjenner årsmeldinga for Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Til sak 3 Regnskap 2010 Revisjonsrapport legges fram på årsmøtet. Forslag til vedtak; Årsmøtet godkjenner regnskapet for Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag for Til sak 4 Kontingentsatser for NLR NT 2012 Styret foreslår at kontingenten økes litt hvert år i forhold til generell prisstigning. Ut fra dette foreslår styret en økning på 2% for 2012 sammenlignet med kontingenten i maksimumskontingenten foreslås uendret. o grunnkontingenten settes til kr 835 o arealkontingent grovfôr; kr 4,20 pr daa, halv kontingent over 400 daa o arealkontingent korn; kr 6,30 pr daa, halv kontingent over 400 daa o arealkontingent potet, bær og grønnsaker; kr 16,70 pr daa o minimumskontingent; kr 1000 o maksimumskontingent; kr 4000 Styret foreslår en videreføring av håndtering av kontingenten for samdrifter/selskaper; o Deltakere av samdrifter/selskaper får halv grunnkontingent forutsatt at samdrifta/selskapet med alle deltakere er innmeldt i ringen. Samdrifta/selskapet belastes i tillegg med en medlemskontingent på kr 100. o Dersom samdrifta disponerer jordbruksareal betaler samdrifta/selskapet vanlig kontingent, mens delta kerne som ikke lenger disponerer jordbruksareal, betaler kr 100. o Det settes ingen makskontingent for samdrifter. Ved etablering av Trøndelag Forsøksring i 2005 ble det laget en avtale mellom de gamle ringene om redusert kontingent for gårder i Indre Namdal og for gårder med økologisk areal. Denne overgangsordningen avvikles fram mot 2012 i henhold til gjeldende årsmøtevedtak i tidligere Trøndelag Forsøksring Styret mener det er et mål at forsøksringen etter hvert får et likt kontingentsystem for alle medlemmer. Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til kontingentsystem og kontingentsatser for NLR NT Til sak 5 Lederhonorar og møtegodtgjøring NLR NT 2012 Valgkomiteen har kommet med følgende forslag til satser for lederhonorar og styregodtgjøring for NLR NT 2012 Godtgjøring Verv Beløp pr år Lederhonorar Styreleder 9000 Leder valgkomite 500 Møtegodtgjøring Kr pr møte Styremedlemmer - Møter inkl reise, over 4 timer 1300 Styremedlemmer - Møter inkl reise, under 4 timer 650 Valgkomitemedlemmer 1000 Telefonmøter 500 Kjøregodtgjøring til styre og valgkomite etter statens satser

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg 1 NLR NT - organisasjon Selvstendig juridisk enhet Medlemsorganisasjon Medlemstall; ca 1050 15 ansatte, 5 kontor Felles sekretariat

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke for Økologisk melk Foregangsfylke for Økologisk melk (2014-2017) Prosjektet

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Velkommen til årsmøte

Velkommen til årsmøte 5.mars 2013 Velkommen til årsmøte i NLR NT Onsdag 19.mars kl 10:30, på Mære landbruksskole innkalling side 3 Fagtema på årsmøte: GPS og ny teknologi som hjelpemiddel i gårdsdrifta aktuelt for deg? Muligheter

Detaljer

Årsmøte 2011. ERA Samdrift 01.04.2011

Årsmøte 2011. ERA Samdrift 01.04.2011 Årsmøte 2011 ERA Samdrift 01.04.2011 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av sekretær og to personer til å skrive under protokollen 4. Årsmelding 2010 5. Regnskap

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk. Fagmøte grovfôrbasert melk og kjøtt, Fokhol mars 2016 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk. Fagmøte grovfôrbasert melk og kjøtt, Fokhol mars 2016 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk Fagmøte grovfôrbasert melk og kjøtt, Fokhol mars 2016 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke for Økologisk melk Foregangsfylke for Økologisk melk (2014-2017) Prosjektet er et

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

Strategiplan for Norsk Landbruksrådgiving Namdal:

Strategiplan for Norsk Landbruksrådgiving Namdal: Strategiplan for Norsk Landbruksrådgiving Namdal: Hvem er vi? Norsk Landbruksrådgiving Namdal har 12 ansatte som er lokalisert i Grong, Høylandet og Overhalla. Vår kompetanse er innenfor landbruk og økonomi.

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst 2 Forsøksringen SørØst Økonomi faktorer som spiller inn Lavere avling Korn: 0-50 % Gras: 0-25 % Økt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING?

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Landbruk Nord-Trøndelags viktigste næring Visste du at hvert fjerde årsverk i Nord-Trøndelag utføres i landbruket eller i tilknytning til landbruket? I tillegg

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

ØKOLØFT I MIDTRE NAMDAL SLUTTRAPPORT JULI 2011. Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk

ØKOLØFT I MIDTRE NAMDAL SLUTTRAPPORT JULI 2011. Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk ØKOLØFT I MIDTRE NAMDAL SLUTTRAPPORT JULI 2011 Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk 1. Bakgrunn for prosjektet Miljø og landbruk er et felles landbrukskontor for de fire deltakerkommunene i Midtre

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Innhold: Fusjon med Aust-Agder forsøksring fra nyttår Økologisk landbruk Faste tilbud Kontakt oss System og priser for gjødselplanlegging

Detaljer

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen!

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen! Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving Torsdag 5. mars kl. 19.00, Grønt Fagsenter Hvam - Din mulighet til å påvirke! Før selve årsmøtet blir det et foredrag om : Landskap i endring v/oskar

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA Forslag dato 07.11.16 1 Virksomhet Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall. Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Fjellandbruket. Oppdal og Rennebu

Fjellandbruket. Oppdal og Rennebu Fjellandbruket Oppdal og Rennebu Agronomkurset Undervisning i: Husdyrhold; ku, ammeku og sau Plantekultur; grovfor og beite i fjellbygda, potet Spesialtema for fjellandbruket som saubeiting mm Ei god arbeidsfordeling

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11.

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. februar Innkalling til årsmøte 27/2 i Bodø Fra Våronnmøtet på Halsa

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad Regional handlingsplan for økologisk landbruk Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad 16.10.2012 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk 2011 2013 Bakgrunn: Fylkesmannens

Detaljer

Mål, strategi og tiltaksplan 2015 2017

Mål, strategi og tiltaksplan 2015 2017 Handlingsplan 2015-2017 Mål, strategi og tiltaksplan 2015 2017 Foregangsfylke: Økologisk melk. Dato for godkjent plan og budsjett i Styringsgruppa:. Vedlegg til planen: 1. Budsjett fylles ut i eget vedlegg.

Detaljer

Produkter, tjenester og tilbud i NLR SørØst 2014

Produkter, tjenester og tilbud i NLR SørØst 2014 Produkter, tjenester og tilbud i NLR SørØst 2014 FELLESINFORMASJON Medlemsblad. I samarbeid med andre enheter på Østlandet. Prøveordning i 2014 med utgivelse av 4 nummer. SørØst-nytt. Elektronisk utsending

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Figur 1. Tur for dei tilsette

Figur 1. Tur for dei tilsette Figur 1. Tur for dei tilsette Produsentlaget for norske delikatessebær I gjekk Norske Delikatessebær og Norsk Jordbærdyrkarlagt saman og danna Norsk Bærdyrkerlag. Haugaland Landbruksrådgjeving hadde leiar

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Næringsutvikling Tilbod frå NLR Hordaland. Ester Helland Økonomi- og Bedriftsrådgiver

Næringsutvikling Tilbod frå NLR Hordaland. Ester Helland Økonomi- og Bedriftsrådgiver Næringsutvikling Tilbod frå NLR Hordaland Ester Helland Økonomi- og Bedriftsrådgiver 1 Medlemsorganisasjon med omlag 1550 medlemmer, bønder i Hordaland Styret vert valt på årsmøtet 12 medarbeidarar i dag

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as DATO: 2. april 2009. KL: 16:30 MØTESTED: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Møteleder: Referent: Vedlegg: Torgeir Salberg Jon-Ivar Holmslet Deltagerliste

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland

Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland Sluttrapport for prosjekt Økoløft Hadeland 1.Innledning Økoløft Hadeland er et ledd i den statlige satsingen Økoløft i Kommuner, et toårig samarbeidsprosjekt mellom Kommunal- og regionaldepartementet og

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann

«0~Jii}~Lu~th~ Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal. Til Verdal Kommune vi Rådmann Krisesenteret i Nord Trøndelag Postboks 47 7651 Verdal ~1H~BRED I ~ AI)G. SAMKOMMUNE 2OO~ Verdal, 27.07.2006 Til Verdal Kommune vi Rådmann FORSLAG TIL BUDSJETT 2007. Vi sender med dette vårt forslag til

Detaljer

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving

Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Åpning av nettsted for landbruksbygg www.landbruksbygg.no Anders Heen Direktør Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving, NLR o 41 rådgivingsenheter (tidligere forsøksringer) o 100 kontorsteder

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) I -`) jul 200b Meraker kommune 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksornhet som

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt»

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Program for møtet: Informasjon om nytt prosjekt, v/ Sigbjørn Leidal, Landbruksrådgivinga Hvilke forventninger og ønsker har vi som produsenter

Detaljer

ØKOKORN OG SAMARBEID MELLOM GÅRDER MED ULIK PRODUKSJON

ØKOKORN OG SAMARBEID MELLOM GÅRDER MED ULIK PRODUKSJON ØKOKORN OG SAMARBEID MELLOM GÅRDER MED ULIK PRODUKSJON Rapport 1. Sluttrapport jan 2011, Ingrid Gauslaa, Norsk Landbruksrådgivning Nord Trøndelag og Gry Lillevestre, Steinkjer Kommune Anders Vatn (tv)

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG. Rica Rock City Hotell ONSDAG 20. MARS 2013

ÅRSMØTE NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG. Rica Rock City Hotell ONSDAG 20. MARS 2013 ÅRSMØTE I NORSK KULTURSKOLERÅD NORD-TRØNDELAG Rica Rock City Hotell ONSDAG 20. MARS 2013 Saksdokumenter 20.3.2013 1 ÅRSMØTE 2013: Sakliste: Sak 1 Konstituering 1.1. Valg av referent 1.2. Opprop og godkjenning

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Her kommer en søknad på et grovffirprosjekt vi sønsker å starte 01313.

Her kommer en søknad på et grovffirprosjekt vi sønsker å starte 01313. http://i0.70.0.249/mai1/postmottak.nsf/(%24inboxv42255335d20a51:121c125775r00.._ 07.07 7010 Page i of I Fra: Til: cc: Knut Brauteset/Kiabu Postmottak/Klabu@Klabu "Ingeborg Forbregd" ,

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak:

Rådmannsutvalget behandlet saken i oktober og fattet følgende enstemmige vedtak: Sak 10/07 INTERNASJONAL KOORDINATOR. Vedlegg: Div. statistikk fra Midt-Norge kontoret i Brussel. Vedtak: Fylkesstyret anbefaler at det opprettes stilling som internasjonal koordinator med følgende rammer:

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011.

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Paul Harald Pedersen Arrangør: Nordland Utmarkslag Seminar i Fauske 17.02.2012. Styringsgruppen Vilt/Rein-Trafikk i Nord-Trøndelag etablert i mai 2002 Ca.

Detaljer

Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012

Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012 Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012 Hjelp: Plasser her et liggende bilde Velg først bredden av bildet i Formater autofigur, størrelse (23,4cm), så ok. Beskjær bildet i høyden

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer