Ringavisa. Årsmelding mars Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011"

Transkript

1 id Ringavisa Årsmelding mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning Årsmelding NLR NT Regnskap 2010 og budsjett Noter til regnskapet...16 Forslag til vedtak på årsmøte...20 Arbeidsplan Grovfôrkurs...24 Beiteprosjekt i NT...25 Planteverkurs...27 Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 Torsdag 24. mars, kl 19:00 på Mære Landbruksskole Fagtema Bioenergi Innkalling side 3 Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte Autorisasjonskurs Har du behov for kurs før årets sprøytesesong, ta kontakt: Funksjonstest Vi har ledi kapasitet på funksjonstesting av åkersprøyter, ta kontakt Grovfôrkurs med fokus på avdrått og graskvalitet. 6. og 7, april Se side 24 Kurs for planteverksertifikat på Kvithamar Nybegynner og repetisjon side 27 1

2 2 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag 2010

3 Innkalling til årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 Tid; torsdag 24. mars, kl 19:00 Sted; Mære Landbruksskole Program 18:30 Oppmøte kaffe/te 19:00 Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 20:00 Bioenergi en mulighet for landbruket. Erfaringer fra Innherred Biovarme v/hans Oust, gårdbruker, Skogn Sakliste 1 Åpning ved styreleder Jon Rannem Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av møteleder, referent, tellekorps Valg av fremmøtte til å skrive under protokollen 2 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Regnskap Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Kontingent Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Lederhonorar og møtegodtgjøring Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Budsjett og arbeidsplan Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Innkomne saker 8 Valg 2011 HUSk: faglig del med tema Bioenergi etter årsmøte Kaffe og blautkak Velkommen 3

4 4 Styrets årsberetning 2010 Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag har som mål å være en viktig og attraktiv aktør for utvikling og formidling av kunnskap til gårdbrukere i regionen, og for å bygge og støtte fagmiljø i landbruket. Ved hjelp av vår kunnskap og formidling av denne ønsker vi å bidra til at gårdbrukerne lykkes i sin produksjon. Vår visjon er at gårdbrukeren skal lykkes! Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag avviklet sitt første årsmøte ved Mære Landbruksskole 7. april Styret har bestått av: Jon Rannem (leder), Steinkjer Hilde Rekstad, Levanger Tove Kristin Sølvberg, Inderøy John Olav Vestgård, Nordli Lars Eiliv Flægstad (nestleder), Frosta Svein Dybvad, Stjørdal Kristin Vinge, Frosta Anders Mona, ansattes representant Styret har i 2010 avholdt 8 styremøter og behandlet 49 saker. Styret deltok med 3 utsendinger på årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving på Gardermoen i mars. Styret har de siste åra jobba mye for å tilpasse organisasjonen til de endringer som skjer i landbruket. Etablering av Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag fra er et resultat av dette. Styret ønsker å utvikle en slagkraftig organisasjon til beste for landbruket i regionen. Det første året har vært prega av å få på plass gode systemer og rutiner for samkjøring av regnskap, datasystemer og faglig aktivitet blant medarbeiderne. I november hadde vi ei felles samling for styret og ansatte, for å bli bedre kjent med hverandre og for å drøfte utfordringer framover. Styret opplever å ha kunnskapsrike, engasjerte og arbeidsomme ansatte og vil jobbe videre for å utvikle organisasjonen til å bli en god og attraktiv arbeidsplass. Til tross for en del endringer har vi greid å videreføre aktivitet og oppgaver på en slik måte at vi har fått endene til å møtes. Styret er godt fornøyd med å kunne legge fram et regnskapsmessig overskudd i første driftsår på kr Ett av områdene som styret har brukt tid på er etablering av rådgiving innen landbruksbygg. Fra overtok vi byggrådgivinga fra Fylkesmannen i Nord Trøndelag. Vi samarbeider med Norsk Landbruksrådgiving Sør Trøndelag og har til sammen tre rådgivere. Det er gjort en solid innsats for å etablere nettverk og markedsføre tjenestetilbudet. Styret søker nå etter en ny byggplanlegger for å øke kapasiteten og videreutvikle fagområdet. Det vurderes å inngå et enda tettere samarbeid med NLR ST. Styret har det siste året også styrka bemanninga innen økonomirådgiving, med utvikling og oppstart av prosjektet Økonominettverk, og tilsetting av prosjektleder. Med dette ønsker vi å bidra til bedre samarbeid mellom regnskapskontor og rådgivingsaktører, og mer oppdatert og tilgjengelig økonomirådgiving til gårdbrukerne. Styret antar at behovet for beslutningsstøtte ved økonomiske vurderinger vil øke i åra framover, og ønsker å utvikle og markedsføre tjenester i samarbeid med andre aktører. Etter to utlysinger med intervjurunder greide styret endelig å få på plass ny engasjert rådgiver i hagebruk på Frostakontoret. Rådgiving og utvikling innen hagebrukssektoren er en viktig del av arbeidet i NLR NT. Rett råd til rett tid er veldig utslagsgivende for økonomisk resultat i grøntnæringa. Arbeidet innen jord og plantekultur for øvrig med gjødslingsplanlegging, jordprøvetaking, sorts- og artsvalg, plantevernråd, miljøråd, gjødslingsteknikk, mv. er fortsatt viktige arbeidsoppgaver for Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Ny organisering gir bedre muligheter for noe mer spesialisering innen enkelte fagområder som vi håper medlemmene vil dra nytte av etter hvert. På styremøte i desember, samlet styre seg om fem prioriterte områder som NLR NT må ta tak i framover; profilering og markedsføring av virksomhetens tjenester og aktiviteter, forbedre administrative systemer og rutiner, styrke satsinga på byggteknisk rådgiving, videreutvikle økonomirådgivinga og videreføre arbeidet med jord og plantekultur på en utviklende måte for medlemmene. Det å kombinere utviklingsarbeid, forsøksvirksomhet og rådgiving i kontakt med gårdbrukerne gir det beste grunnlaget for å sikre et oppdatert rådgivingstilbud. Styret ønsker derfor å fortsette satsinga på utviklingsprosjekter og feltforsøk og for å få til godt samarbeid med forskningsinstitusjoner, rådgivingsaktører, faglag, Fylkesmann og andre der det er mulig, gjennom involvering i ulike prosjekter og gjennomføring av større og komplekse arbeidsoppgaver. Dette gir mer helhetlig rådgiving til gårdbrukerne på sikt. Prosjektene Øko- Melk i Trøndelag og Økonominettverk er eksempler på to nye satsinger i NLR NT i 2010.

5 Styret innser at det er behov for bedre markedsføring av de tjenestene Norsk landbruksrådgiving Nord Trøndelag kan tilby, både til medlemmer og ikke medlemmer. Fundamentet i organisasjonen ligger i medlemmene. Styret gir derfor en klar utfordring til alle medlemmer om å verve ett nytt medlem hver i 2011! Til slutt ønsker styret å takke medlemmer, ansatte og samarbeidspartnere for godt samarbeid i året som har gått. Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag, 1.mars 2011 Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag, 1. mars

6 Organisasjon Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag 2010 Årsmelding for Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2010 Kontor og ansatte Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag har 5 kontor; Steinkjer, Snåsa, Lierne, Frosta og Stjørdal. Ved årsskiftet var det 15 ansatte, derav seks rådgivere innen jord og plantekultur, to rådgivere i hagebruk, to rådgivere i økonomi, en rådgiver i landbruksbygg, tre assistenter, samt daglig leder. Til sammen blir dette 13,2 årsverk. Det er i tillegg leid inn noe ekstra hjelp til jordprøvetaking på høsten; Alf Dagfinn Ringstad, Skogn og Kristoffer Tangvik, Snåsa. Navn Stillingsandel Fagområder Steinkjer Solrun Kolstad 100 Daglig leder Ingrid Gauslaa 100 Rådgiver - Korn, potet, miljø, økologi Jørn Brønstad 100 Rådgiver - Korn, gras, funksjonstest Toril Skogaker Holm 100 Rådgiver - Hagebruk, økologi Elin H. Sikkeland 100 Rådgiver - Økologi, grovfôr, korn Torbjørn Støre (permisjon) Rådgiver - Økologi, grovfôr, korn Bård Næss 100 Rådgiver - Økonomi Dagunn O. Moum 60 Rådgiver - Økonomi Lierne Gunn Sundvik 50 Rådgiver - Grovfôr, miljø, økologi Snåsa Anders Mona 100 Rådgiver - Grovfôr, miljø, økologi Heidi Rohde 80 Assistent Stjørdal Stig Joar Hermann 30 Assistent Jon Olav Forbord 100 Rådgiver - Potet, korn, grovfôr Magnus Ness 100 Rådgiver - Landbruksbygg Frosta Ann Elin Hunnestad 80 Assistent Idun Bratberg 100 Rådgiver - Hagebruk Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag er godt. Det har ikke vært person- eller materielle skader av betydning i året. Alle ansatte som arbeider med plantevernmidler har godkjenning for dette. Fire ansatte er GEP godkjente (good experimental practise) for forsøksvirksomheten. Medlemstall Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag hadde per 31. desember 2010 et medlemstall på 1055 medlemmer. Vi har registrert 79 nye medlemmer og 50 utmeldinger i løpet av året. Oversikten viser medlemstall i hver kommune. Levanger 217 Lierne 59 Rissa 4 Fosnes 2 Steinkjer 170 Inderøy 48 Verran 3 Nærøy 2 Stjørdal 158 Namdalseid 42 Høylandet 3 Leka 2 Snåsa 137 Namsskogan 18 Melhus 2 Bjugn 1 Verdal 86 Røyrvik 13 Namsos 2 Grong 1 Frosta 74 Meråker 7 Leksvik 2 Overhalla 1 Flatanger 1 Kommuner Vi vil takke kommunene som har bidratt med betydelig støtte til Norsk Landbruksrådgiving i Denne støtten er viktig for våre prioriteringer av aktivitet. Frosta Kr Snåsa Kr Røyrvik Kr Lierne Kr Namsskogan Kr

7 Regnskap og revisjon Regnskapet for Norsk landbruksrådgiving Nord Trøndelag viser et overskudd på Styret foreslår at overskuddet i sin helhet tilføres egenkapitalen. Vår økonomirådgiver Bård Næss har hatt ansvar for regnskap og lønn i Stig Forr ved InterRevisjon Steinkjer AS er vår revisor. Faglig arbeid i 2010 Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag tilbyr i dag oppdatert faglig rådgiving innen jord og plantekultur, økonomi og landbruksbygg. I tillegg jobber vi for utvikling og etterprøving av ny kunnskap gjennom forsøksvirksomhet og utviklingsprosjekter. Nedenfor har vi kort beskrevet aktivitetene i Rådgiving og informasjon Innen jord og plantekultur jobber vi med grovfôr, korn, potet og hagebruk. Vurderinger omkring plantevern, miljø og kulturlandskap, og økologisk landbruk er viktig i alle plantekulturer. I tillegg kommer rådgiving innen økonomi og landbruksbygg som viktige fagfelt. Korn Det ble arrangert 2 fagsamlinger på korn våren/ etterjulsvinteren 2010 i Stjørdal og på Levanger med foredragsholdere fra Graminor og Bioforsk Midt Norge. Det var fokus på byggsorter, men også alternativer til bygg. Fusariumproblematikken ble også belyst. I november deltok vi på Bondelagets kornmøteserie på Skogn og Steinkjer. Våre tema var knytta til mekaniseringsøkonomi og litt om vannrammedirektivet. I løpet av sesongen var det som vanlig stor aktivitet med markdager i forbindelse med ugrasbekjemping og senere i forbindelse med tiltak mot sopp og vurdering av vekstregulering, til sammen 23 markdager. En utfordrende sesong med vanskelig vær både før, under og etter våronna ga grunnlag for mye diskusjon om behovet for ettergjødsling i korn pga utvasking og denitrifikasjon. Stor variasjon både mellom områder og innen samme område, førte til stor etterspørsel for rådgiving omkring tiltak mot sjukdommer i kornet. Hovedproblemstillinga var om åkeren gir grunnlag for lønnsomme tiltak. Vi har samarbeidet med Norgesfôr og Felleskjøpet på noen markdager, og arrangert en treskedag på sensommeren i samarbeid med Lantmannen Maskin. Grovfôr Mye av rådgivinga til NLR er knytta til grovfôrproduksjonen. Diskusjon om gjødsling og hjelp til å lage gjødslingsplaner er et viktig arbeid. Det har blitt arrangert en rekke markdager i vekstsesongen. Temaene har vært gjødsling, plantevern, vurdering av engkvalitet, avlingsnivå, arter og sorter. Vi hadde en egen markdagserie om hvordan få kløveren varig. Bruk av husdyrgjødsel på eng er et evigvarende tema, som vi har hatt på møter og markdager, elen andre sine arrangement. Som tidligere år har det blitt tatt ut grasprøver, i 2010 på 14 bruk, dette som grunnlag for kvalitetsprognoser. NLR arrangerte sammen med Nortura beitekurs for saue- og ammekuprodusenter, et kurs med 2 innesamlinger og 3 markdager. NLR NT har også arrangert markdager med tema beiting både egne og i samarbeid med Tine. Rådgivere fra NLR har også i året blitt brukt til foredragsholdere av fagskoler, samvirkeorganisasjoner og faglag. Forsøksaktiviteten på grovfôr er mindre enn ønskelig, noe som er forårsaket av lite penger til denne type forskning. 7

8 Kulturlandskap og miljø Aktiviteten innen fagområde kulturlandskap og miljø har vært så noenlunde som tidligere år. Det har vært arrangert mange markdager og fagmøter om skjøtsel av kulturlandskap. NLR- NT har bidratt med hjelp til utarbeiding av miljøplan og søknader om ulike miljøtiltak i forhold til Smil-ordninga og regionalt miljøprogram. NLR NT har på oppdrag for medlemmer laga skjøtselsplaner både for biologisk mangfold og kulturminner. Vi har også hatt en god del planlegging på hydroteknikk, da med oppgradering av lukka anlegg, drenering, profilering og avskjæringsgrøfter. Noen nydyrkingsplaner ble det også laga i Hagebruk Etter som det ikke lot seg gjøre å få på plass en ny rådgiver i hagebruk før vekstsesongen 2010, ble hovedansvaret for produksjonsrådgiving og forsøksvirksomhet tillagt Stjørdalskontoret. Med redusert bemanning, måtte oppgavene prioriteres godt. Hovedmålsettinga ble derfor å tilby generell produksjonsrådgiving og problemløsning i vekstsesongen, samtidig som forsøksaktiviteten ble opprettholdt. Det ble aller viktigst å opprettholde aktiviteten i grønnsaker, mens en prøvde å løse utfordringer på bærsida med hjelp av andre aktuelle fagpersoner i området. Det ble også inngått en samarbeidsavtale med GAFA og kjøpt tilgang til å bruke deres medlemsblad og meldingstjeneste direkte i vår rådgiving, for å kompensere for mulighetene til å skrive. Ved sida av den generelle rådgivinga og forsøksaktiviteten, ble det gjennomført, fagmøter, markdager i egen regi eller i samarbeid med andre aktører i de viktigste kulturene. De aller fleste arrangementa er kulturvis. Det gjør at vi har hatt fagdager og markvandringer i bær, kålrot, gulrot, løk, salat og purre. De fleste markdagene er lagt til Frosta, men i kålrot og gulrot er de arrangert både på Levanger og Frosta. Tema for markvandringene har vært knytta til vekst og utvikling, nye sorter, aktuelle plantevernproblemstillinger og integrert produksjon. Fagmøtet før vekstsesongen i bær er et samarbeidstiltak mellom Landbruksrådgivinga og Fylkesmannen i Nord-og Sør-Trøndelag, og ble som vanlig holdt på Kvithamar. Avsluttinga på 2010 sesongen er som vanlig frømøtet først i desember på Frosta. Da blir alle sortsforsøk oppsummert og tankene vendt mot neste sesong. I tillegg til vår egen arbeidsinnsats, har vi fått god hjelp av Arne Gillund og Rigmor Standal, Norgro, Ragnhild Eri, LOG, Kari Aarekol, NLR Rogaland, Mette Feten Graneng, NLR Sør-Trøndelag, og Jan Netland, Bioforsk Plantehelse. Det bor også to tidligere rådgivere på Frosta som har bidratt godt med sin kunnskap, når det har vært nødvendig. Vi kan derfor sjå tilbake på 2010-sesongen i grønnsaker og bær som bra, både produksjons og rådgivingsmessig Potet 2010 blir i historibøkene stående som en blandet sesong. Jamnt over litt dårligere avlinger enn venta, noe som særlig har ramma Hoff Sundnes. I tillegg gav vekstsesongen ujamn kvalitet med blant anna mye reduserende sukker i Saturna. Noe som har ført til ekstra store problem med råstofftilgangen til chipsproduksjonen. Ved sida av vanskelig vær før, under og etter våronna, starta utfordringene med et tidlig tørråteangrep i potet dyrka under duk. Det førte også til et visst press i omkringliggende åkrer med seinpotet. Men ved hjelp av gode tørråtemidler og flinke produsenter, hadde de aller fleste god kontroll med tørråten. Noen unnatak ble det og enkelte fikk sterkt reduserte avlinger pga av tørråteangrep utover i august. Rådgivinga i potet ble siste sesong gjennomført som fagmøter før vekstsesongen, markdager i vekstsesongen og med utstrakt bruk av potetmeldinger i vekstsesongen. Deler av informasjonsaktiviteten blir gjort i samarbeid med Hoff Sundnes. Vi har også deltatt med faginnslag på møter og markvandringer arrangert av produsentlag og lokale grossister. I vekstsesongen ble det sendt ut egne fagmeldinger til potetprodusentene ved sida av fellesmeldingen til alle medlemmene. Hovedtemaene for fagmeldingene er den daglige situasjonen i åkeren. Vekst og utvikling, behov for vatning, ettergjødsling og tørråtesituasjonen er gjengangere. Som grunnlag for meldingene er leitinga etter førstefunn av tørråte finasiert med VIPS-midler svært viktig. Siste sesong leita vi i faste usprøyta felt i Stjørdal, Skatval, Frosta og Levanger. Det gjøres 8

9 også mange observasjoner i tilfeldige felt gjennom heile vekstsesongen som er med og danner grunnlaget for rådgivinga. Potetskolen i Trøndelag ble avslutta våren 2010, med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Det faglige grunnlaget bør derfor være tilstede for framtidig potetproduksjon. Økologisk landbruk og veiledningsprosjekt i Norsk landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag har etter hvert opparbeidet kunnskap om hvordan oppnå gode avlinger og økonomiske resultater uten bruk av kunstgjødsel og plantevernmidler. Vi tilbyr økologisk førsteråd, rådgivingsavtaler, grupperådgiving og vi hjelper til med oppsetting av økoplan. I 2010 gjennomførte vi 32 økologiske førsteråd, 14 rådgivningsavtaler og 33 grupperådgivningsmøter. Fra 2011 tilbyr vi også hjelp til å sette opp økoplan for nye produsenter. Økoplan vil erstatte den gamle driftsbeskrivelsen. NLR NT har deltatt i utformingen av økoplan. Det er ellers jobbet mye med avklaringer i regelverket for økologisk drift. Økonomi Økonomirådgivingen binder sammen resultatene fra jord og plantekultur med resten av virksomheten på gården. Vi registrerer at det er store forskjeller i økonomiske resultat mellom bruk, og ser at de fleste har mulighet til å gjøre forbedringer ved bevisste valg. Med store investeringer er det absolutt behov for å gjøre økonomiske analyser før beslutninger tas. Det er jobba en del med mekaniseringsøkonomi, blant annet med et dataverktøy som gjør det raskere å komme opp med beslutningsgrunnlag. Det ble holdt foredrag i mekaniseringsøkonomi på to landskurs arrangert av NILF og Økonomiforbundet, for regnskapsmedarbeidere. Vi tilbyr driftsplaner, regnskapsanalyser og økonomiske beregninger ved investeringer i både bygninger og maskiner og kan bidra med vurderinger omkring organisering av virksomhetene. Det er nært samarbeid mellom arbeidsfeltene byggplanlegging og økonomi. Landbruksbygg Den nyeste satsinga til Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag er landbruksbygg. Fra overtok vi byggrådgivinga fra Fylkesmannen i Nord Trøndelag. Vi samarbeider med Norsk Landbruksrådgiving Sør Trøndelag og har til sammen tre rådgivere som jobber med planløsninger, kostnadsoverslag og styrkeberegninger. Byggplanleggerne jobber tett sammen med økonomirådgiverne for å sikre realistiske planer for gjennomføring. Vi er også i startfasen av å bygge opp kompetanse innen byggledelse, som etter ny plan og bygningslov er påkrevd for bygg over 1000 m2. Jordprøver, vannprøver og gjødslingsplanlegging Jordprøver og gjødslingsplanlegging er fortsatt viktige oppgaver. I dette arbeidet kommer valg av såvarer, sorter og arter, vurderinger av vekstskifte og virkning av ulike husdyrgjødselslag. Vi ser at det stadig er muligheter for å forbedre driftsopplegget og det økonomiske resultatet ved en godt gjennomtenkt gjødslings- og vekstskifteplan. Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag har tatt ut 2000 jordprøver på 182 gårder i 2010, og det er tatt ut 25 vannprøver for analyse av kvalitet på gårdsvatn. Videre har vi satt opp ca 180 individuelle gjødslingsplaner, og det er gjennomført 13 gruppemøter med oppsetting av gjødslingsplaner, totalt ca 70 deltakere. Funksjonstesting og autorisasjonskurs Vi får mange forespørsler omkring plantevern, om godkjente midler, virkning og mengder. Tidspunkt for sprøyting i forhold til utvikling av plantene er ofte avgjørende for resultatet. Det er derfor mye spørsmål i vekstsesongen. Videre tilbyr vi hvert år kurs for oppdatering av autorisasjonsbevis for plantevern. I 2010 arrangerte vi 5 oppdateringskurs; 2 på Mære, ett på Steinkjer, Stjørdal og Lierne. Og vi gjennomfører funksjonstesting av åkersprøyter. 20 åkersprøyter ble testet i Medlemsblad, epost-meldingstjeneste og heimeside Det er utgitt 5 medlemsblad i Ringavisa er utarbeidet i samarbeid med Namdal forsøksring. Det ble ukentlig i perioden april til september sendt e-postmeldinger med nytt om vekst og aktiviteter. Fra 2010 har vi dessuten etablert egen heimeside, der medlemmer har tilgang via eget passord. Se Fagbladet økologisk landbruk Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag er andelseier i fagbladet Økologisk landbruk og har dermed plikt til å levere noe fagstoff hvert år. I 2010 har vi bidratt med mer fagstoff enn skriveplikten tilsier. Fagbladet Økologisk landbruk sendes ut til alle landbrukskontor i vår region og 9

10 de medlemmene som er innmeldt i Debio. I tillegg har vi 55 abonnenter som betaler abonnement på fagbladet. Forsøksfelt og utprøvinger Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag har en betydelig forsøksaktivitet og utfører omkring 80 forsøk og utprøvinger hvert år, fordelt på kulturer innen gras, korn, potet og grønnsaker. Felta gjennomføres på oppdrag fra Bioforsk, andre forskningsinstitusjoner eller i egen regi. I 2010 har vi hatt 22 felt i korn, 2 felt i frøeng, 14 felt i grovfôr, 12 felt i potet og 12 felt i hagebruk. I tillegg er det gjennomført ca 13 avlingsregistreringer i potet og 7 enkle sortsprøvinger i grønnsaker. Ved siden av sortsprøving som er viktig i alle kulturer, har problemstillinger knytta til plantevern og dyrkingsteknikk en sentral plass i aktiviteten. Høstetidsprognoser i gras Fra slutten av mai tok vi ut grasprøver hver uke på 12 gårder, derav hadde 4 gårder økologisk drift. Prøvene ble sendt inn til kvalitetsanalyse. Dette for å følge med på endringer i graskvalitet fram mot slått. Resultatene er sendt ut via epostmelding hver uke. Minigrønnsaker Det ble i løpet av året anlagt ett felt med minigrønnsaker, som en del av prosjektet Nytt på øko - Nye, spennende, økologiske produkter for Trøndersk Marked som ble støttet av FMLA i Nord Trøndelag. 9 ulike sorter av 5 arter (blomkål, hodekål, knutekål, spisskål og broccoli) var med i utprøvingen. I tillegg ble det sådd og plantet ut 14 andre vekster (bl.a. asparges, jordskokk, kinesisk kvitløk, asiatiske bladgrønnsaker) som ble prøvd i felt. Arbeidet ble utført i nært samarbeid med produsentene. Enkelte av produktene ble presentert på Trøndersk Matfestival og hos Persilleriet i Trondheim. Det ble også utarbeidet en brosjyre med beskrivelser av de ulike produktene. Prosjektet utarbeidet økonomiske kalkyler for disse produksjonene. Det ble arrangert flere møter for produsenter der produksjonene ble presentert. Interessen for disse produktene er økende. Overleving av potetcystenematode i Nord-Trøndelag Det er i nasjonal sammenheng starta opp et nytt prosjekt med potetcytenematode. Det er et KMB-prosjektet for og har tittelen: Studies on the biology of potato cyst nematodes (Globodera spp.) under Nordic conditions for improving management and regulation in Norway. Et KMBprosjekt er et kunnskapsbasert prosjekt med brukermedvirkning. Prosjektet er styrt av Ricardo Holgado ved Bioforsk Plantehelse og vi er med på brukermedvirkninga. For å undersøke nedgangen i PCN-antall i felt med tidligpotet og fjøresøtvier, er det gjennomført første år med feltforsøk i Jæren (Rogaland), Larvik (Vestfold), Rygge (Østfold) og Frosta (Nord-Trøndelag). Dette er omfattende og arbeidskrevende forsøk, og resultatene vil gi veldig viktig informasjon og kunnskap som grunnlag for en framtidig kunnskapsbasert forvaltning av PCN. De lokale feltene er delfinansiert ved hjelp av BU-midler. Settepotet og sølvskurv For å prøve å bidra til kunnskapsoppbygginga omkring sølvskurv i matpotet, har vi i egen regi gjennomført dyrkingsforsøk med ulike settepotetkvaliteter, jordart og opptakstid. Overhalla klonavlsenter har levert P1 (miniknoll9, P2, P3 og B1 av Asterix, i tillegg er det tatt med innkjøpt sertifisert vare og den gamleste utgaven som fins på bruket. Et felt ligger på sandjord og et felt på tyngre jord. Det er to opptakstider og poteten blir lagra til februar før kvalitetssortering og gradering av sølvskurvangrep. Resultatene fra det første året var interessante, men en trenger minst 3 år før en får nok informasjon til å si noe om sammenhengen mellom jord-, og knollsmitte og årsvariasjon. Skurvprosjektet Det har pågått et større prosjekt med formål å kartlegge forekomst og smittenivå av ulike skurvarter i potet. Prosjektet er styrt av Bioforsk Plantehelse. I vårt område har vi stått for uttak av jordprøver før og etter vekstsesongen og innsending av knoller av settepotet og lagringspotet fra de samme arealene. I alt har 6 produsenter i Stjørdal, Frosta og Levanger stilt opp. Avlingsprognoser I regis av GPS (grøntprodusentenes samarbeidsråd), ble det også i år gjennomført prøvegravinger i de vanligste matpotetsortene hos 13 produsenter i vårt område. Arbeidet legger grunnlaget for å utarbeide avlingsprognoser, som blir brukt som grunnlag for prisforhandlinger og mulige tiltak ved eventuell overproduksjon. 10

11 Gulrotflue og salat I grønnsaker er det gjennomført to mindre prosjekt med finasiert av BU-midler. I gulrot var formålet å undersøke flyginga av gulrotflue og eventuelle skader på lagringsrota. I vekstsesongen ble flyginga overvåka ved hjelp av gule limfeller. For å kartlegge eventuelle skader på lagringsrota er det gjennomført kvalitetskontroll hos de alle fleste produsentene med lagringsrot i vårt område. Det var generelt lite gulrotflue i 2010, og prosjektet ble avslutta etter en sesong. I salat er det gjennomført et mindre prosjekt med sikte på å bedre kvaliteten og økonomien i spesielt isbergsalat. Det er sett på konsekvensene av dyrkingsteknikk på kvaliteten og gjennomført utvida sortsprøving. Prosjektet ble avslutta i Med utgangspunkt i siste års prosjekt er det søkt om et større 3-årig prosjekt på salat. Et av hovedmålene i prosjektet er å utnytte den fordelen vi har med mindre sjukdomsproblem til auka salatproduksjon i alle former. Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag 2010 at gårdbrukere i større grad skal utnytte potensialet for lønnsomhet på gårdene. Prosjektet har to delmål; 1. Utvikle system og rutiner for god samhandling mellom rådgivingsaktørene og regnskapsførere for å sikre god oppfølging av gårdbrukere. 2. Motivere regnskapsførere og gårdbrukere til økt bruk av driftsregnskap for bedre økonomistyring på enkeltbruk. Det er i 2010 avholdt flere nettverkssamlinger med godt oppmøte og gode diskusjoner. Det er innledet samarbeid med NILF og dataflytprosjektet for å få opp flere driftsregnskap og å få opp sammenligningstall, som kan være veiledende for den enkelte bruker. Seterprosjekt på Snåsa Nord Trøndelag har hatt stor setersatsing de siste åra. Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag har også i 2010 fulgt opp seterlaget på Snåsa og utarbeidet ny seterbrosjyre. Vi har også bidratt med råd og hjelp til oppstart av setring i andre kommuner. Utviklingsprosjekter ØkoMelk Trøndelag -foregangsfylke for økologisk melk Høsten 2008 utlyste LMD midler for å etablere satsingsområder i økologisk landbruk. Etter flere søknadsrunder i 2009 fikk Nord og Sør Trøndelag status som foregangsfylke i økologisk melk. Satsinga er organisert som et prosjekt der Fylkesmannen i Sør Trøndelag er prosjekteier. Prosjektet er finansiert av Statens Landbruksforvaltning, supplert med regional finansiering fra Fylkesmannen og Fylkeskommunene i Nord og Sør Trøndelag. Arbeidet kom igang i 2010 og består i både utviklingsarbeid og rådgiving direkte til produsent. Arbeidet utføres av Norsk Landbruksrådgiving i Nord og Sør Trøndelag og av rådgivere i Tine. I 2010 ble det gjennomført en spørreundersøkelse hos alle øko-melk-produsenter. Ut fra denne jobbes det nå med grovfôrkurs og Go-kalvkurs. Det skal i 2011 etableres eksempelgårder som skal følges opp gjennom prosjektet. ØkoMelk Trøndelag er dermed en fin videreføring av utviklingsarbeidet på økologisk landbruk etter prosjektene ØkoLØFT for Trøndelag og Helgeland ( ) og ØkoKOST, Fra økologisk korn til økologisk ost ( ). Økonomi-nettverk Prosjektet økonominettverk er utvikla i samarbeid mellom regnskapskontor, FMLA NT, Nord Trøndelag Bondelag, Jon Rannem, Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag, Tine og Steinkjer kommune. Prosjektet er finansiert ved midler fra FMLA, NLR og NT fylkeskommune. Dagunn O. Moum startet som prosjektleder fra 15. mars Prosjektet har som mål Beiteprosjekt Lierne og Røyrvik Prosjektet Utnyttelse av gjengroingstrua jordbruksareal i Lierne og Røyrvik starta i 2008, og har som mål å stoppe den økende gjengroinga av jordbruksarealer, samt øke interessen for spesialisert produksjon av storfekjøtt i Lierne og Røyrvik. Det er laget driftsplaner til 2 bruk i Lierne. Én til en eksisterende ammekubesetning og én til et bruk som er i startfasen med å etablere en ammekubesetning, disse er gjennomgått i prosjektgruppa. Det er laget diverse infoskriv til nye beiteutleiere og leietakere. 2 beiteutleiere (1 fra Lierne og 1 fra Røyrvik) har leid ut beite til ca. 130 storfé fra Innherred i de tre prosjektåra. 19. mars 2010 arrangerte prosjektet fagtur med tema fjøs til storfekjøttproduksjon med over 20 deltakere. Prosjektet ble oppsummert og avsluttet 11. februar ØkoKORN og samarbeid om vekstskifte Prosjektet ØkoKORN og samarbeid om vekstskifte ble etablert sammen med kommunene Steinkjer, Inderøy, Levanger/Verdal og Stjørdal høsten Prosjektet har hatt som mål å oppnå økt økologisk kornareal på 11

12 Innherred og å oppnå økt kornavling pr daa. Prosjektet er finansiert ved midler fra Fylkesmannen i Nord Trøndelag og Felleskjøpet, samt fra SLF (økokornkampanje). Alle kommunene deltar med en egeninnsats. I prosjektet er det gjennomført infomøter og markdager med tema økologisk korn og samarbeid mellom bruk, og det er gjennomført vekstskifteforsøk i 3 år. Prosjektet har jobbet med eksempelbruk for utforming av samarbeidsavtaler, og det er laget vekstskifteplaner for eksempelbruka. Prosjektet oppsummeres og avsluttes i mars Samba på Norsk Jørn Brønstad har jobbet for å utvikle et regneverktøy som skal regne på effektene av et samarbeid mellom korn og grasbruk. Dette prosjektet ble finansiert gjennom Økokorn - kampanjen. Verktøyet er presentert på flere kurs i 2010 og tas nå i bruk av flere rådgivingsenheter i NLR. ØkoLØFT for Trøndelag og Helgeland ( ) ØkoLØFT for Trøndelag og Helgeland har hatt som hovedmål å øke kompetanse, produksjon, foredling og omsetning av økologisk storfekjøtt og økologiske grøntprodukter. På økologisk kjøtt er det jobba mye med bygninger og luftegårder, avklaringer av det økologiske regelverket, beitebruk, grovfôrkvalitet, og lønnsomhet i den økologiske produksjonen. Det ble bl.a. arrangert eget byggseminar for rådgivere og planleggere. På grøntsida er det i prosjektperioden etablert et salgssamvirke Økologisk Midt Norge SA for å bidra til økt salgt av økologiske grøntprodukter. Arbeidet i prosjektet er gjennomført av NLR Helgeland, NLR Sør Trøndelag, Nortura og Oikos Midt Norge. Prosjektet er finansiert ved midler fra Fylkesmannen og fylkeskommunene i de tre fylkene Nord Trøndelag, Sør Trøndelag og Nordland, og ved midler fra Statens Landbruksforvaltning, Innovasjon Norge, Nortura og Felleskjøpet. Prosjektet ble avslutta med et vellykket 2-dagers seminar i slutten av oktober, med omkring 100 deltakere, rådgivere og gårdbrukere fra hele landet. Artikler og presentasjoner er lagt ut på heimesida trondelag.lr.no. Økoløft kommune, Snåsa Landbruksdepartementet satte i 2008 i gang prosjektet Økoløft kommuner for å få større fart i produksjon og forbruk av økologisk mat. Snåsa kommune har deltatt i prosjektet og har gitt Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag oppdrag om å gjennomføre det. Økoløft Snåsa har gått over to år (2009 og 2010) og har bl.a. bidratt til å få økt kunnskap og bruk av økologisk mat på skoler, i offentlige kjøkken og i private serveringsbedrifter, og få mer økologiske matvarer i butikkene. Prosjektet har også arbeidet for å få økt økoproduksjon av korn, melk og kjøtt på Snåsa. Etablering av skolehager har vært ett resultat av arbeidet. Kompetanse og nettverk Fagutvalg Korn Ingrid Gauslaa har deltatt i fagutvalg for korn i Norsk Landbruksrådgivning (NLR). Fagutvalget har ansvar for å samordne aktiviteten på korn i NLR. De har arrangert felles fagsamling for rådgivere sommeren 2010, samt har ansvaret for det faglige programmet på korn på den årlige kursuka. Gjennomføring av Økokorn-kampanjen har også vært tema i fagutvalget for korn. Fagutvalg økonomi Bård Næss har deltatt i fagutvalg økonomi i Norsk Landbruksrådgiving og jobber tilsvarende som de andre fagutvalga med samordning og kursing av rådgivere i fagområdet, inkludert rådgivingsmetodikk og dataverktøy. Lager for potet og grønnsaker Jon Olav Forbord har over mange år bygd opp kompetansen på lagring av potet og grønnsaker. Han har derfor blitt brukt som foredragsholder på fagseminar i andre deler av landet både på potetlagring og lagring av løk. Med introduksjonen av nye måter for hurtigkjøling av grønnsaker og bær og langtidslagring av grønnsaker, ser en både forbedra kvalitet på produktene og redusert energiforbruk ved kjølelagring av grønnsaker. Interessen for å ta del i denne kunnskapen er sterkt stigende i andre deler av landet. Som et ledd i dokumenteringa av kunnskapen, er målsettinga å få ferdig et hefte om lagring av potet og grønnsaker i Kurs og samlinger For å gi en god rådgiving er det viktig med oppdaterte rådgivere og et godt nettverk for disse. De ansatte deltar aktivt på aktuelle fagkurs som Bioforsk-konferansen, kursuka til Norsk Landbruksrådgiving, diverse markdager, fagmøter, mm. Vi kan nevne regionmøte med Debio, kurs for nyansatte i NLR, studietur til foredlingsbedrifter i Jämtland (søke gammelt skape nytt), Fagtur med Yara til Borgeby feltdager (landbruksutstilling i Skåne og Fagsamling for nordiske potetrådgivere i Troms), mv. 12

13 Våre medlemmer får: Våre medlemmer får: Telefonveiledning Vi svarer på spørsmål og videreformidler evnt. til vårt store nettverk Medlemsbesøk Får du et problem i plantekultur i vekstsesongen, stiller vi opp på gården. Møter, kurs og markdager Du kan delta på våre mange markdager. Du får møter og kurs til medlemspris Medlemsskriv Sendes ut 4-6 ganger i året med fagartikler, resultat fra forsøk og ulike utviklingsprosjekt Epostmeldinger Sendes ut minimum en gang hver uke i vekstsessongen med aktuell informasjon for de ulike produksjonene. Hjemmeside trondelag.lr.no/ Informasjon innen enkeltproduksjoner. Eget område for medlemmer Nyttige faglenker og arrangementoversikt Gjødslingsplanlegging Gjødslingsplaner innen alle produksjoner Jordprøvetaking Oppfølging og tilbud om jordprøveuttaking hvert 5.år Miljøplanlegging Hjelp med Miljøplantrinn 1 og 2 Hjelp med SMILsøkander Økologisk landbruk Besøk av rådgiver forøkologisk førsteråd og oppfølging med rådgivingsavtale Tekniske miljøtiltak Planlegging av tekniskemiljøtiltak som hydrotekniske anlegg, grøfting og nydyrking Økonomisk veiledning Driftsgreinanalyse, driftsplan, investeringsvurderinger I tett samarbeid med byggplanlegger og planterådgivere Funksjonstest Vi tilbyr funksjonstest av åkersprøyter Ta kontakt med et av våre kontor og få med deg viktig informasjon og nyttige råd! Steinkjer, hovedkontor Tlf /

14 Regnskap 2010 og budsjett 2011 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag 2010 Konto Budsjett Regnskap Budsjett Salgsinntekter Offentlige tilskudd over jordbruksavtale Kommunale tilskudd Prosjekttilskudd, andre tilskudd Medlemskontingenter Inntekter medlemstjenester Feltgodtgj/konsulentoppg/foredrag Andre inntekter Sum driftsinntekter Innkjøp av materialer og varer Rådgiving Sum varekostnad Lønn ansatte Styret Arbeidsgiveravgift Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Andre personalkostnader Sum personalkostnader Kostnader lokaler Leie/leasing av maskiner, inventar o.l Verktøy, inventar og driftsmaterialer Reparasjoner og vedlikehold Fremmede tjenester Kontorkostnad, trykksaker og lignende Telefon og porto m.v Kostnader og godtgj. reiser, diett mv Salgs-, reklame og representasjonskostn Kontingenter og gaver Forsikring, garantikostnader Andre kostnader Tap og lignende Sum annen driftskostnad, av- og nedskr Sum kostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansinntekter/-kostnader ÅRSRESULTAT

15 Balanse Varelager Kundefordringer Fordring ansatte Andel Økologisk Landbruk/Frosta utvikling Avsetning tap på fordringer Bankinnskudd Sum aktiva Avsatt egenkapital Egenkapital ubundet Sum Egenkapital Leverandørgjeld Skyldig off. avgifter og skattetrekk Anna kortsiktig gjeld (feriepenger, lønn) Sum gjeld Sum passiva Revisjonsrapport Regnskapet er revidert av Stig Forr, Interrevisjon Steinkjer. Revisjonsrapport vil bli lagt fram på årsmøtet i NLR NT. Regnskapet for Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag viser for 2010 et overskudd på kr Styret foreslår at overskuddet i sin helhet tilføres egenkapitalen. Regnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag, 1. mars

16 Noter til regnskapet Note nr. 1 Regnskapsprinsipper Alle poster i årsregnskapet er verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapsloven og regler som følger av god regnskapsskikk. Inntekter er ført etter opptjeningsprinsippet som normalt er leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader føres etter sammenstillings prinsippet, dvs. at kostnader tas med i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Note nr 2 Lønnskostnader, godtgjørelser og antall ansatte Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag hadde ved årsskiftet 15 ansatte, med til sammen ca 13,2 årsverk. Lønn til daglig leder er på kr Styre godtgjøringer 2010 utgjør kr Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 utgjør kr Note nr 3 Egenkapital Avsatt egenkapital fordeler seg slik; Avsatt kapital til formål Avsatt kapital til formål Indre Avsatt kapital til investeringer av Sum Egenkapitalen er økt med årets resultat fra pr til kr Av anleggsmidler har Norsk Landbruksrådgiving en del forsøksutstyr (treskere, to-hjuls slåmaskiner, to-hjuls såmaskiner, tilhengere). Ved sammenslåing av Indre Namdal forsøksring, Innherred forsøksring og Trøndelag økologiske forsøksring i 2005 ble utstyret vurdert til en verdi av kr I tillegg kommer verdi av utstyr i gamle Stjørdal og omegn forsøksring, som i 2009 var balanseført med kr Forsøksutstyret er ikke tatt med i balansen her. Note nr 4 - Pensjonsforsikring Alle ansatte omfattes av en kollektiv pensjonsforsikring. Inn betaling til pensjonspremiefond og akkumulerte pensjonsforpliktelser er ikke balanseført som eiendel. Kostnadsført pensjonspremie for 2010 utgjør kr Årets pensjonspremiefond framkommer slik; Saldo A konto renter Årets resultat tilført premiefond 0 Tilbakeført premie Saldo Note nr 5 Rammetilskudd og kommunal støtte Rammetilskuddet utgjør i 2010 kr Av økonomisk støtte fra kommunene har vi mottatt kr i Note nr 6 Åpningsbalanse Styret har i samråd med revisor godkjent åpningsbalansen for NLR NT uten at det er fremlagt revidert regnskap fra Stjørdal og omegn forsøksring for Åpningsbalansen er dermed konstruert med utgangspunkt i dokumentasjon som er fremlagt. Styret legger fremlagt dokumentasjon til grunn for åpningsbalansen. Note nr 7 Utestående fordringer Utestående fordringer ved årsskiftet fordeler seg på følgende måte; Prosjekter utestående tilskudd Kr Konsulentoppdrag, feltgodtgjøring, mv Kr Tjenester og kontingent medlemmer Kr Sum Kr

17 17

18 18 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Nord-Trøndelag 2010

19 Steinkjer Kornsilo BA * Mottak, tørking og lagring av korn * Rensing og beising av såkorn * Salg av tørket havremjøl for flatbrød-og skjenningbakst Frigjør din tid, vi tar oss av: Regnskap og årsoppgjør Lønn Fakturering Budsjettering Firmastiftelser / nyetableringer Rådgivning Hamnegt Steinkjer Telefon Telefax E-post Hjemmeside Hamnegt. 33, 7714 Steinkjer Tlf Fax E-post: Hjemmeside: KVALITETSSIKRET NORSK TRELAST Medlem av: - Norsk Trelastkontroll - Fingerskjøtkontrollen - Norsk impregneringskontroll Trio Maskin A/S boks 2020, 7707 Steinkjer Tlf

20 20 Forslag til vedtak på årsmøtet Til sak 2 Årsmelding 2010 Forslag til vedtak; Årsmøtet godkjenner årsmeldinga for Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Til sak 3 Regnskap 2010 Revisjonsrapport legges fram på årsmøtet. Forslag til vedtak; Årsmøtet godkjenner regnskapet for Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag for Til sak 4 Kontingentsatser for NLR NT 2012 Styret foreslår at kontingenten økes litt hvert år i forhold til generell prisstigning. Ut fra dette foreslår styret en økning på 2% for 2012 sammenlignet med kontingenten i maksimumskontingenten foreslås uendret. o grunnkontingenten settes til kr 835 o arealkontingent grovfôr; kr 4,20 pr daa, halv kontingent over 400 daa o arealkontingent korn; kr 6,30 pr daa, halv kontingent over 400 daa o arealkontingent potet, bær og grønnsaker; kr 16,70 pr daa o minimumskontingent; kr 1000 o maksimumskontingent; kr 4000 Styret foreslår en videreføring av håndtering av kontingenten for samdrifter/selskaper; o Deltakere av samdrifter/selskaper får halv grunnkontingent forutsatt at samdrifta/selskapet med alle deltakere er innmeldt i ringen. Samdrifta/selskapet belastes i tillegg med en medlemskontingent på kr 100. o Dersom samdrifta disponerer jordbruksareal betaler samdrifta/selskapet vanlig kontingent, mens delta kerne som ikke lenger disponerer jordbruksareal, betaler kr 100. o Det settes ingen makskontingent for samdrifter. Ved etablering av Trøndelag Forsøksring i 2005 ble det laget en avtale mellom de gamle ringene om redusert kontingent for gårder i Indre Namdal og for gårder med økologisk areal. Denne overgangsordningen avvikles fram mot 2012 i henhold til gjeldende årsmøtevedtak i tidligere Trøndelag Forsøksring Styret mener det er et mål at forsøksringen etter hvert får et likt kontingentsystem for alle medlemmer. Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til kontingentsystem og kontingentsatser for NLR NT Til sak 5 Lederhonorar og møtegodtgjøring NLR NT 2012 Valgkomiteen har kommet med følgende forslag til satser for lederhonorar og styregodtgjøring for NLR NT 2012 Godtgjøring Verv Beløp pr år Lederhonorar Styreleder 9000 Leder valgkomite 500 Møtegodtgjøring Kr pr møte Styremedlemmer - Møter inkl reise, over 4 timer 1300 Styremedlemmer - Møter inkl reise, under 4 timer 650 Valgkomitemedlemmer 1000 Telefonmøter 500 Kjøregodtgjøring til styre og valgkomite etter statens satser

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Forsøksringane i Gudbrandsdalen

Forsøksringane i Gudbrandsdalen Forsøksringane i Gudbrandsdalen Medlemsskriv nr 1 - februar 2010 - Årgang 10 Innhald Landbruksrådgivingen i en brytningstid... s 1 Innkalling til årsmøte Øko-Gudbrand, Lesja og Dovre, Midt-Gudbrandsdal

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 2013 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2012 Vedlegg

Detaljer

Landbruksplan for Stjørdal kommune

Landbruksplan for Stjørdal kommune Vedtatt i Kommunestyret 27.11.214 Landbruksplan for Stjørdal kommune 214 22 1 Forord Kommunestyret vedtok den 4.1.212 å utarbeide en framtidsrettet landbruksplan for Stjørdal kommune. Planprogram for arbeidet

Detaljer

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene.

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. ÅRSMELDING 2014 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2014 Budsjett 2015 Arbeidsplan 2015 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2014 samt revisorbekreftelse.

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013 Prosjektplan Prosjekteier: Buskerud Bondelag 01.09.2010 1 Innhold Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013... 1 Prosjektplan... 1 Sammendrag...

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 ÅRSMELDING 2013 Innhold Forord fra fylkesleder Et landbrukspolitisk år... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges Bondelag 2013...

Detaljer

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø

Norsk mat- og kulturpris 2013. Kunnskap gir vekst. Slik skal norsk kornproduksjon økes. Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2013 Slik skal norsk kornproduksjon økes SIDE 4-11 Presisjonslandbruk best for avlingsverdi og miljø SIDE 12-23 YaraVita GRAMITREL nytt bladgjødslingsprodukt i korn SIDE 30-31

Detaljer

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Medlemsskriv nr nr 2 3/2012 Innføring av medlemsrabatt for tjenester og rådgivning pr. 1.1.2013 Landbruksdagan 2012 Et år som beredskapsavløser Nye tjenester fra 1.1.2013 Dårlig vekstsesong for bringebær

Detaljer

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag 2013-201 6 Landbruksrelatertnæringsutvikling Vedtatt: 2012 Reviderti 2013gjeldendefra 01.01.2014 Reviderti 2014 gjeldendefra 01.01.2015 Regionalt næringsprogram

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5 ÅRSMELDING 2014 Innhold Forord fra fylkesleder... 5 Norsk landbruk på verdenstoppen... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges

Detaljer

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2012 Holdes på Kvatninga i Overhalla kommune. fredag den 22. juni 2012 kl. 10.00 Kaffe serveres fra kl. 09.00

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Trønderlam 2015 Sluttrapport. Leif Gunnar Aunsmo

Trønderlam 2015 Sluttrapport. Leif Gunnar Aunsmo Trønderlam 2015 Sluttrapport Leif Gunnar Aunsmo Notat 2009:12 Tittel Forfatter Notat : 2009:12 Prosjektnummer : 1702 : TRØNDERLAM 2015 - SLUTTRAPPORT : Leif Gunnar Aunsmo ISSN : 0809-9634 Prosjektnavn

Detaljer

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer!

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 2. 2014 God sommer! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER Bankmøte ved kjøkkenbordet? Vi har distriktssjef for Hedmark og Oppland. Dette gjør det lett å treffe oss der du bor. Har du planer

Detaljer

Årsmelding Og Regnskap 2013

Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2014 2 Innhold HILSEN FRA LEDER... 4 PRESENTASJON AV TILLITSVALGTE 2014-2015... 5 REPRESENTASJON OG UTVALG 2014 2015... 7 AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL

Detaljer

Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2013 holdes på Kvatninga i Overhalla kommune fredag den 28. juni 2013 kl. 15.00 Programmet blir som følger:

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

Kommunedelplan landbruk

Kommunedelplan landbruk Kommunedelplan landbruk Steinkjer kommune (2012-2015) Visjon: Steinkjer landbruket skal være et utstillingsvindu for norsk landbruk. Målsettinger: -Nyskapende og en pådriver i norsk landbruk -Mangfoldig

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2 ÅRSMELDING 2011 Årsmøteinnkalling side 2 Årsmøtet 2012 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Bioforsk Kvithamar, Stjørdal tirsdag 5. juni 2012 kl 1000 Program for dagen: 09.30 Oppmøte og kaffe 10.00 Velkommen

Detaljer

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro»

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro» 2011 VESTFOLD BONDELAG Årsmelding Motto: «Vi får Norge til å gro» Forsidebilde: Budstikkestafetten på Verdens Ende. Renate Ottersen og Tor Nystuen. Årsmøteutsendinger 2011. F.v Vidar P. Andresen, Cathrine

Detaljer