Årsmøte ERA Samdrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2011. ERA Samdrift 01.04.2011"

Transkript

1 Årsmøte 2011 ERA Samdrift

2 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av sekretær og to personer til å skrive under protokollen 4. Årsmelding Regnskap 2010 med revisjonsberetning 6. Fastsettelse av medlemskontingent Budsjett og arbeidsplan for Innkomne saker 9. Valg 10. Fastsettelse av godtgjørelse for tillitsvalgte

3 Sak 4 Årsmelding

4 Styret 2010 Arild Melås, Orkdal leder Norvald Berre, Trondheim nestleder Nils Staven, Åfjord Astrid Stene Bogevold, Midtre Gauldal Mette Feten Graneng, ansatte (Håvar Hanger/Grete Mari Sand vara) Vara for de fire første Roy Oldervik, Hitra Gro Løfaldli, Rindal Karl Johan Dahl, Ørland Sak 4, Årsmelding

5 Sak 4, Årsmelding medlemmer per personer ansatt fordelt på 15,2 årsverk 84 egne arrangement i 2010 Har bidratt på 50 andre arrangement 102 funsksjonstester av åkersprøyter Jordprøver på ca 378 bruk Om lag gjødslingsplaner for vekstsesongen 46 forsøksfelt Økonomirådgiving: 17 driftsplaner, 23 andre typer budsjett, 5 driftsregnskap m/analyse Bygningsplanlegging: 50 forslagstegninger, 40 arbeidstegninger, 25 sluttrapporter til Innovasjon Norge

6 Sak 4, Årsmelding Diverse faglige aktiviteter, inkl. undervisning Fire medlemsblad 32 e-postmeldinger til medlemmer Kontinuerlig oppdatering av hjemmesida

7 Sak 4, Årsmelding Prosjekt i 2010 Foregangsfylke økologisk melkeproduksjon i Trøndelag, (Eirik Engan) Nisjeproduksjon i hagebruket, (Mette Graneng) Rekruttering til hagebruket, (Mette Graneng) ØkoLØFT for Trøndelag og Helgeland lønnsom produksjon av økologisk storfekjøtt (Grete Mari Sand) Vannrammedirektivet Trondheim kommune, (Håvar Hanger) Maskinteknisk rådgiving, (Atle Haugnes) Basiskurs i biogass, (Siv Nilsen) Kompetanseoppbygging i biogass/biorest, (Siv Nilsen)

8 Sak 5. Regnskap

9 Resultatregnskap Resultat 2010, kr Budsjett -10, kr Resultat 2009, kr Kontingent ( ) Offentlige tilskudd og prosjekttilskudd (note 3) ( ) Andre salgs- og driftsinntekter ( ) SUM INNTEKTER ( ) Sum vareforbruk, fremmedytelser ( ) Sum lønn, personalkostnader (note 2 og 4) ( ) Sum avskrivinger (62 648) Sum leie, kostnader lokaler ( ) Sum vedlikehold, småinvesteringer ( ) Sum andre kostnader ( ) SUM KOSTNADER ( ) DRIFTSRESULTAT ( ) Sum finansinntekter ( ) Sum finanskostnader 18 0 (58) ÅRSRESULTAT ( )

10 Årsregnskap 2010, Balanse ( ) Sum maskiner og inventar, andre anleggsm Sum finansielle anleggsmidler Sum kundefordringer, andre krav Sum kontanter, bankinnskudd SUM EIENDELER Sum bokført egenkapital Årets resultat Sum egenkapital Sum leverandørgjeld Sum offentlig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

11 Sak 5 regnskap Styret forslår at årsresultatet 2010 disponeres slik: kr som avsetning til sosialt tiltak for ansatte kr overføres til annen egenkapital.

12 Sak 6. Fastsettelse av medlemskontingent

13 Kontingent 2010 Grunnkontingent: 650 kr Basiskontingent: 6 kr/daa daa Basiskontingent: 2 kr/daa daa Økonomisk fagseksjonskontingent: 850 kr Styrets forslag for 2011 Sak 6 Medlemskontingent Grunnkontingent: 675 kr (25 kr opp) Basiskontingent: 6,50 kr/daa daa (50 øre opp) Basiskontingent: 2,50 kr/daa daa (50 øre opp) Økonomisk fagseksjonskontingent: 850 kr (uforandra)

14 Sak 7. Budsjett og arbeidsplan

15 Sak 7, Budsjett 2011 Budsjett 2011, kr Resultat 2010, kr Kontingent Offentlige tilskudd og prosjekttilskudd Andre salgs- og driftsinntekter SUM INNTEKTER Sum vareforbruk, fremmedytelser Sum lønn, personalkostnader Sum avskrivinger Sum leie, kostnader lokaler Sum vedlikehold, småinvesteringer Sum andre kostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Sum finansinntekter Sum finanskostnader 18 ÅRSRESULTAT

16 Det samme tilbudet i hele området Hva gjør vi for å få til det? Faggrupper med jevnlige møter, for å sikre samme faglig nivå og aktivitet Handlingsplaner for hvert fagområde Tredeling av kommunene 1/3 - Våronnmøter 1/3 - Medlemsmarkdager 1/3 - Åpne markdager Koordinering av jordprøver og gjødslingsplaner Rådgivere med spesialkompetanse er mobile!

17 Arbeidsplan 2011, vinter/vår Arrangement Autorisasjonskurs (Brekstad, Støren, Meldal, Leinstrand) Informasjonsmøter økologisk landbruk, rotugras og biodynamisk produksjon (Skjetlein og Rissa) Våronnmøter grovfôr (Rindal, Rennebu, Hemne, Holtålen, Selbu, Osen, Leksvik, Ørland og Trondheim) Våronnmøter korn (Orkdal/Meldal og Leinstrand) Pløyemarkdag (Lensvik) Markdag redusert jordarbeiding (Byneset) Markdager bær (Lensvik og Byneset) Grønnsakkurs, Rissa og gulrotmøte, Ørland Miljøplankurs (Orkdal, Haltdal, Tydal, Selbu, m.fl.) Fagdag bær, Kvithamar Markdag innstilling og bruk av sentrifugalspreder (fem arr.) Fagdag (åpen) i grubbing, Buvika

18 Arbeidsplan 2011, vinter/vår, forts. Kornprodusentskolen åtte samlinger Undervisning på Skjetlein (økologisk landbruk og naturbasert produksjon/aktivitet), sum 10 timer per uke Medlemsblad 21/2 og 18/4 Gjødselplaner på ca bruk, ferdige til våronna -11

19 Arbeidsplan, sommer Forsøk grovfôr, 10 felt fordelt over hele fylket Forsøk korn, ca 25 felt plassert i Orkdal, Brekstad, Selbu og Leinstrand Forsøk i potet, to felt Forsøk i gulrot, to felt Forsøk økologisk (kornarter og fjørfegjødsel) Demofelt eksotiske grønnsaker Kartlegging gammel kulturmark Funksjonstesting av åkersprøyter

20 Arrangement Arbeidsplan, sommer, forts. Markdager kvikup-harv (Rissa, Trondheim, Orkdal) Markdager potet, gulrot, bær, eksotisk grønt Markdager grovfôr (Bjugn, Melhus, Hitra, Meldal, Tydal, Roan, Mosvik, Klæbu, Verran, Snillfjord) Markdager (åpne) grovfôr (Orkdal, Midtre Gauldal, Frøya, Åfjord, Agdenes) Markdager ugras/sopp i korn, ca 8 stk Markdager korn VIPS (Rissa, Meldal/Orkdal, Leinstrand) Markdag (åpen) floghavre (Åfjord) Markdager økologisk korn (åpne) (Ørland/Bjugn, Åfjord, Malvik) Fagdager (åpne) husdyrgjødselspredning (Frøya, Skaun, Rissa)

21 Arbeidsplan, høst/vinter Jordprøver på ca. 250 bruk Gjødselplaner på bruk før vår 2012 Medlemsblad 19/9 og 21/11 Funksjonstesting av åkersprøyter Oppstart Tverrfaglig Intensiv Rådgiving (prosjekt) Arrangement Markdager (åpne) pløying (Holtålen, Melhus, Oppdal + to til) Økokornmøter (åpne) (Ørland/Bjugn, Åfjord, Malvik) Markdager (åpne) grovfôr (Rissa, Skaun, Malvik) Miljøplankurs

22 Aktiviteter som går over hele året Økologisk foregangsregion melk (prosjekt) Best på Grovfôr (prosjekt) Rekruttering til hagebruksnæringa (prosjekt) Nisjeproduksjon hagebruk (prosjekt) Kulturlandskap til VGS Bygningsplanlegging (forlagstegninger til søknad, fullstendige plantegninger og ferdiggodkjenning), arbeidsmål: fakturerbare timer Byggeledelse (delvis prosjektfinansiert), mål: tre prosjekt Områdeplaner Økologiske rådgivingstimer (kvote: 150) Økologisk FørsteRåd (kvote: 20) Økologisk grupperådgiving (kvote 23) Økonomirådgiving (økonomisk analyse + driftsplaner), mål: Maskinteknisk rådgiving Veivalgsrådgiving E-postmeldinger til medlemmer Fagstoff og nyheter på hjemmesida

23

24 Sak 8. Innkomne saker Ingen innkomne saker

25 Sak 9. Valg

26 9. Valg Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer Jon Husdal, Åfjord Lars Magne Lund, Hemne Leif Kristian Bordal, Midtre Gauldal 1. vara Ola Syrstad, Rindal (møter fast på møter i Valgkomiteen) 2. vara Jon Erik Haarstad, Selbu 3. vara Arne Hernes, Ørland

27 Valgkomiteens forslag Valgkomiteens forslag til tillitsverv Styreverv Styreleder for ett år: Arild Melås, Orkdal (gjenvalg) Styremedlemmer for to år: Astrid Stene Bogevold, Midtre Gauldal (gjenvalg) Laila Iren Veie, Bjugn (ny) (Norvald Berre, Trondheim er ikke på valg i år) Tre varamedlemmer til styret i nummerrekkefølge for ett år Roy Oldervik, Hitra (gjenvalg) Gro Løfaldli, Rindal (gjenvalg) Karl Johan Dahl, Ørland (gjenvalg)

28 Valgkomiteens forslag Valgkomiteens forslag til ny valgkomite Ett medlem til valgkomiteen for tre år Ola Syrstad, Rindal Valgkomiteen blir bestående av Lars Magne Lund, Hemne, leder (ett år igjen) Leif Kristian Bordal, Midtre Gauldal (to år igjen) Ola Syrstad, Rindal (tre år igjen) Tre varamedlemmer til valgkomiteen i nummerrekkefølge Revisor John Erik Haarstad, Selbu (gjenvalg) Arne Hernes, Ørland (gjenvalg) Helge Hopland, Trondheim (ny) Valgkomiteen finner det ikke hensiktsmessig å innstille ny revisor etter to driftsår. Valgkomiteen pålegger Daglig leder å avklare med BDO om de er i stand til å ta oppdraget. I så fall innstilles BDO som revisor.

29 Valgkomiteens forslag 10. Godtgjørelse for tillitsvalgte Valgkomiteen innstiller på følgende at godtgjørelser fastsettes slik for 2011 Styrelederhonorar: ,- per år (uforandra) Telefon leder: 200 kr/mnd etter regning (uforandra) Telefon styrerepresentanter: 600 kr/år etter regning (uforandra) Møtegodtgjøring: 1800 pr dag (ny sats opp 100 kr) Halvdag, møtegodtgj.: 900 pr dag (ny sats opp 50 kr) Kjøregodtgjøring etter statens regulativ. Godtgjøring valgkomite: - Ikke fast godtgjøring, bare møtegodtgjøring og dekking av kjøreutgifter.

30

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

Årsmelding 2009. Innhold: Styreleder har ordet s. 2. Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3. Valgkomiteens forslag s. 4

Årsmelding 2009. Innhold: Styreleder har ordet s. 2. Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3. Valgkomiteens forslag s. 4 1 Årsmelding 2009 Innhold: Styreleder har ordet s. 2 Innkalling til årsmøte 3. Mars s. 3 Valgkomiteens forslag s. 4 Invitasjon til årsmøteforedrag s. 5 Styrets årsmelding for 2009 s. 6 Virksomheten i NLH

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2012 Årgang 9 29.02.2012 Årsmøte i NLR SørØst Høk Kro, Skjeberg onsdag 14. mars Kl. 18.00 Drenering og håndtering av overflatevann v/ rådgiver Knut Berg, NLR SørØst. Kl. 19.00 Årsmøtet

Detaljer

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Forsøksringen SørØst Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010 Årsmøte i Forsøksringen Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Innledningsforedrag v/ Anders Heen, direktør i Norsk

Detaljer

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen!

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen! Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving Torsdag 5. mars kl. 19.00, Grønt Fagsenter Hvam - Din mulighet til å påvirke! Før selve årsmøtet blir det et foredrag om : Landskap i endring v/oskar

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder

Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder 1 Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder Onsdag 9. mars kl..00 På Landvik, 2. etasje møtelokale Bioforsk Velkommen til årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving Agder og bruk din tale- og stemmerett. HUSK: Hvert

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@nlr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. Årsmøte i NLR SørØst Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 Kl. 18:00

Detaljer

Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang

Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang INNHOLD UTGIVERNE av Grobladet, stoffrister, priser... side 2 OPPDAL FORSØKS- OG DRIFTSPLANRING... side 3 Innkalling til Årsmøtet 16. april (sammen med Avløserlaget)... side

Detaljer

t 3/ 193-1. Z)ci~13 un-octri5 ohc)

t 3/ 193-1. Z)ci~13 un-octri5 ohc) Til Kommunene på Helgeland Dønna 25.09.2013 Søknad om kommunal driftsstøtte for 2014 Bakgrunn a9,3 V Vi viser til vår søknad av 06.10.2009 om kommunal driftsstøtte for 2010-2014. Alle MON kommunene i vårt

Detaljer

Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag

Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag Lederen har ordet Samhandling Mange av de postulatene Nils Arne Eggen ga ut for noen år siden, gjelder fortsatt. Samhandling, det å gjøre hverandre gode, var et

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2 ÅRSMELDING 2011 Årsmøteinnkalling side 2 Årsmøtet 2012 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Bioforsk Kvithamar, Stjørdal tirsdag 5. juni 2012 kl 1000 Program for dagen: 09.30 Oppmøte og kaffe 10.00 Velkommen

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø.

Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø. Norsk Landbruksrådgiving Salten (tidligere Sør-Salten -, Ytre Salten- og Salten forsøksring) Adresse: Statens Hus, 8002 Bodø Årsmelding 2011 for Norsk Landbruksrådgiving Salten Pløyekurs hos Øyvind Mevik

Detaljer

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene.

Når ordinært årsmøte er avviklet blir det middag m/ dessert til delegatene. ÅRSMELDING 2014 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2014 Budsjett 2015 Arbeidsplan 2015 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2014 samt revisorbekreftelse.

Detaljer

nærhet raseri tillit ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 1

nærhet raseri tillit ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 1 svik ensomhet redsel trygghet kjærlighet mot samarbeid smerte glede raseri tillit nærhet ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 1 INNHOLD Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse

Detaljer

Å r s m ø t e ONSDAG 17. MARS kl. 19:30 på Utstein Kloster Hotell Program; sjå side 6

Å r s m ø t e ONSDAG 17. MARS kl. 19:30 på Utstein Kloster Hotell Program; sjå side 6 Medlemsskriv nr. 1 Mars 2010 Å r s m e l d i n g n r. 5 2 2 0 0 9 Å r s m ø t e ONSDAG 17. MARS kl. 19:30 på Utstein Kloster Hotell Program; sjå side 6 2 Dæ va edane, dette Foto: Espen Gees [jærsk uttrykk,

Detaljer

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 svik ensomhet redsel trygghet kjærlighet mot samarbeid smerte glede raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 INNHOLD Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Nr. 1 Mars 2014 38. Årgang

Nr. 1 Mars 2014 38. Årgang Nr. 1 Mars 2014 38. Årgang INNHOLD UTGIVERNE av Grobladet, stoffrister, priser... side 2 FELLES ÅRSMØTE: Oppdal Landbruksrådgivning og Oppdal Avløserlag... side 3 OPPDAL LANDBRUKSRÅDGIVNING Innkalling

Detaljer

Årsmøte 12. mars 2014

Årsmøte 12. mars 2014 Årsmøte 12. mars 2014 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Onsdag 12. mars Sted: Fruene Haugestad, (Haugestadbakken, Lier) Tid: 12.00 (lunch serveres før årsmøtet, fra 11-12)

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011

Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 10. mars 2011 Sted: Kantina på Lyssand gartneri Se program for hele dagen med klokkeslett på side

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 14.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Arne Morten Johnsen (Leder) Marit Overby Landrø (Nestleder)

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 2013 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2012 Vedlegg

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Årsmelding 2012 ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet 4 Styret aktivitet... 5 Årsmelding 2012.. 6 Landbruk Nord

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Navn Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar

Detaljer

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5

Innhold. Forord fra fylkesleder... 5 ÅRSMELDING 2014 Innhold Forord fra fylkesleder... 5 Norsk landbruk på verdenstoppen... 5 Organisasjonen... 6 Tillitsvalgte i Sør Trøndelag Bondelag... 6 Fylkesstyret... 6 Utsendinger til årsmøte i Norges

Detaljer