Potetskolen. Studieleder. Antall studieplasser. Innledning. Opptakskrav. Mål for studiet. Innhold. Emnene fordelt på semester (utdanningsplan)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Potetskolen. Studieleder. Antall studieplasser. Innledning. Opptakskrav. Mål for studiet. Innhold. Emnene fordelt på semester (utdanningsplan)"

Transkript

1 30 studiepoeng Antall studieplasser 30 Innledning Forbrukernes krav til riktig utseende, smak og pris krever at potetprodusentene hele tiden må utvikle produksjonen og tilpasse seg kravene fra markedet. Dette studiet i potetproduksjon vil bidra til å bygge opp en forståelse for behovene til hele verdikjeden. Du skal lære å utnytte de mulighetene som finnes for å få etterspurt kvalitet og gode avlinger, og hvordan styre virksomheten for å få en lønnsom produksjon. Dette studiet vil gi deg en kunnskapsplattform for å utvikle, lede og drive egen virksomhet med potetproduksjon. Studiet er rettet mot aktive og kommende potetprodusenter, samt veiledere. Betalingsstudium utover semesteravgift. I tilbys studiet i Troms. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Mål for studiet Studiet i potetproduksjon skal gi aktive og kommende potetprodusenter både grunnleggende og dyperegående kunnskap om potetproduksjon, markedet for potetprodukter, økonomistyring og ledelse av egen virksomhet. Studiet omfatter 30 studiepoeng, fordelt på 5 emner innen fagområdene jord- og plantelære, dyrking, plantevern, økonomi og ledelse. Studentene vil i stor grad arbeide med problemstillinger i egen bedrift, evt. en annen en bedrift. Det skal anlegges et forsøksog demonstrasjonsfelt, som vil bli brukt i undervisningen. Emnene fordelt på semester (utdanningsplan) Emner stp Høst Vår Høst LAN900, Bedriftsledelse 5 LAN901, Klima, jord og gjødsling 5 LAN902, Plantevern i potet 5 LAN903, Dyrkingsteknikk 10 LAN904, Økonomi i potetproduksjon 5 Høgskolen i Nord-Trøndelag, :09 1 av 8

2 Sum studiepoeng 30 Organisering og arbeidsformer Undervisningen er samlingsbasert, med 1 samling â 2-3 dager i hvert emne. I emnet Dyrkingsteknikk vil det være 2 samlinger, samt 1-2 dager feltekskursjon i vekstsesongen. På samlingene vil det være forelesninger og gruppearbeid. Det vil bli brukt internett mellom samlingene, vesentlig til oppgaveveiledning og informasjon. Studiesamlingene legges til Troms. Vi vil forsøke å legge samlingene der det er flest studenter og / eller på steder det er lett å reise til. Valgfrihet i studiet og individuelle utdanningsplaner Alle emner er selvstendige, og kan gjennomføres uavhengig av de andre emnene i studiet, men de anbefales samlet. Vurdering I hvert emne skal det skrives en prosjektoppgave, som vurderes med karakter. Disse prosjektoppgavene vil i stor grad kunne knyttes til aktuelle problemstillinger i potetproduksjonen hos den enkelte student. I emnet "Dyrkingsteknikk" er det i tillegg til oppgaven også en 3 t skriftlig skoleeksamen. Kompetanse og videre studier Bestått eksamen i studiets 30 studiepoeng gir karakterutskrift med bestått studium: "". Dersom kun enkeltemner er bestått, vil det kunne skrives ut karakterutskrift som dokumenterer dette. Studiet kan inngå i en bachelorgrad. Sammen med annen utdanning vil studiet kvalifisere for veilederoppgaver overfor potetprodusenter. Deltakere som ikke ønsker å ta eksamen eller få tildelt studiepoeng, kan få et kursbevis. Andre forhold Som forberedelse til emnet "Klima, jord og gjødsling", bør studentene skaffe relevante jordanalysedata fra eget bruk eller et annet bruk der det dyrkes potet. I både emnet "Bedriftsledelse", og emnet "Økonomi", vil studentene ha nytte av eget regnskap, fortrinnsvis et driftsregnskap med driftsgreinsanalyse for potetproduksjonen. Studieevaluering Det legges til rette for at studentene skal evaluere studiet etter hver samling. Siden samlingene/ emnene er spredt over relativt lang tid, vil det være mulig å dra nytte av studentenes evaluering ved planlegging av gjenstående del av studiet. Høgskolen i Nord-Trøndelag, :09 2 av 8

3 Beskrivelse av de enkelte emnene LAN901: Klima, jord og gjødsling 5 studiepoeng Ingen utover opptakskravet Studentene skal lære hvordan samspillet mellom jord, klima og plantenes biologi fungerer, og hvordan dette utnyttes i produksjon av kvalitetspoteter. Klima og plantevekst Jordkjemi, jordarter og jordstruktur Kalking Makro og mikronæringsstoffer Gjødslingsplan Vatning; vatnets funksjon og behov for vatning, økonomi i vatning Grøfting Potetplantens biologi Plantenæringsstoffer: opptak, transport, virkning på vekst og kvalitet, antagonisme/ synergisme. Mangelsykdommer. Kvalitetssystem, dokumentasjon Ên 2-3-dagers samling med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid. En prosjektoppgave med en gitt problemstilling, som kan knyttes til egen potetproduksjon. Det forutsettes at studenten har jordanalyser og dyrkingsopplysninger fra eget bruk eller et annet bruk der det dyrkes potet. Det gis veiledning i arbeidet med prosjektoppgaven, og det er denne oppgaven som utgjør eksamen i faget. Deltakelse på studiesamling. Individuell prosjektoppgave. Karakteruttrykk: Gradert karakter. Høgskolen i Nord-Trøndelag, :09 3 av 8

4 Pensum Mathiesen, Asbjørn S.: Dyrking av kartofler. Landbrugsforlaget, København Roer, Lars: Forelesninger i potet. Kompendium, Landbruksbokhandelen NLH LAN902: Plantevern i potet 5 studiepoeng Krav: Ingen utover opptakskravet. Anbefalte: LAN 901 Klima, jord og gjødsling, eller tilsvarende. Emnet skal gi en oversikt over ulike skadegjørere og ugrasarter i potet, hvilken virkning de har på potetplanta og potetproduksjonen, og ulike bekjempelsesstrategier for disse. Studentene skal få innsikt i de kjemiske plantevernmidlenes virkemåte, og forsvarlig bruk av disse. Prinsipper for plantevern i økologisk potetproduksjon blir også belyst. Skadegjørere, forebygging og bekjempelse Ugras og ugrasbekjemping Plantevernmidlenes virkemåte Handtering av plantevernmidler, sikkerhet og lovgiving Integrert plantevern Plantevern i økologisk produksjon Bekjempelsesterskel, økonomi Kvalitetssystem, dokumentasjon Ên 2-3-dagers samling med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid. En prosjektoppgave med en gitt problemstilling, som kan knyttes til egen potetproduksjon. Det gis veiledning i arbeidet med prosjektoppgaven, og det er denne oppgaven som utgjør eksamen i faget. Deltakelse på studiesamling. Høgskolen i Nord-Trøndelag, :09 4 av 8

5 Individuell prosjektoppgave. Karakteruttrykk: Gradert karakter. Pensum Mathiesen, Asbjørn S.: Dyrking av kartofler. Landbrugsforlaget, København Sundheim, Leif: Potetsjukdomar. Kompendium, Landbruksbokhandelen NLH Hofsvang, Trond, m.fl.: Plantevern i potet. Integrert bekjempelse. Landbruksforlaget, Oslo Roer, Lars: Forelesninger i potet. Kompendium, Landbruksbokhandelen NLH LAN903: Dyrkingsteknikk 10 studiepoeng Krav: Ingen utover opptakskravet. Anbefalte: LAN 901 Klima, jord og gjødsling, eller tilsvarende. Emnet skal gi studenten kunnskap om praktisk dyrking av potet, og innsikt i faktorer som har betydning for valg av dyrkingsstrategi. Studentene skal også få innsikt i sammenhengene mellom sortsvalg, dyrkingsteknikk, produktkvalitet og økonomi. Potetens krav til vokseplass jord, klima, vekstskifte mm Jordarbeiding Setting Klimaforbedrende tiltak Oppformering av settepotet Potetsorter Planteantall, settedybde, rad- og setteavstander - etter sort Høsting og lagring Økologisk potetproduksjon Kvalitetssystem, dokumentasjon To 2-3-dagers samlinger med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid. En Høgskolen i Nord-Trøndelag, :09 5 av 8

6 prosjektoppgave med en gitt problemstilling, som kan knyttes til egen potetproduksjon. Det gis veiledning i arbeidet med prosjektoppgaven, og denne oppgaven utgjør 50% av eksamen i faget. I vekstsesongen blir det 1-2 dager med feltekskursjon, delvis i forsøks- og demonstrasjonsfeltet som etableres i tilknytning til studiet. Deltakelse på studiesamling. Individuell prosjektoppgave. Karakteruttrykk: Gradert karakter. Denne teller 50% av sluttkarakteren i emnet. En 3 timers skriftlig skoleeksamen. Karakteruttrykk: Gradert karakter. Denne teller 50% av karakteren i emnet. Pensum Mathiesen, Asbjørn S.: Dyrking av kartofler. Landbrugsforlaget, København Roer, Lars: Forelesninger i potet. Kompendium, Landbruksbokhandelen NLH Merknader Eksamen avholdes i forkant av at et nytt emne i studiet har studiesamling. LAN904: Økonomi i potetproduksjon 5 studiepoeng Ingen utover opptakskravet Studenten skal få en innføring i hva som påvirker økonomien i potetproduksjonen, hvordan man kan beregne lønnsomheten når flere alternativ vurderes, og hvordan man kan forbedre økonomien. Produksjonskalkyler, kostnader og inntekter Produksjonsøkonomi, lønnsomhetsvurderinger i aktuelle problemstillinger innen Høgskolen i Nord-Trøndelag, :09 6 av 8

7 potetproduksjon Mekaniseringsøkonomi og investeringskalkyler Gårdsregnskap, driftsregnskap og driftsgreinsanalyse Økonomistyring Ên 2-3-dagers samling med forelesninger, øvingsoppgaver, diskusjoner og gruppearbeid. En prosjektoppgave med en gitt problemstilling, som kan knyttes til egen potetproduksjon. Det gis veiledning i arbeidet med prosjektoppgaven, og det er denne oppgaven som utgjør eksamen i faget. Studentene vil ha nytte av eget regnskap, fortrinnsvis et driftsregnskap med driftsgreinsanalyse for potetproduksjonen. Deltakelse på studiesamling. Individuell prosjektoppgave. Karakteruttrykk: Gradert karakter. Pensum Gjøres kjent ved oppstart. LAN900: Bedriftsledelse 5 studiepoeng Innledning Enten virksomheten er et lite personlig foretak, eller den har mange ansatte, er det viktig å være bevisst på sin rolle som leder av bedriften. Emnet skal ha et helhetsperspektiv, og inkluderer ulike sider ved ledelse på lang og kort sikt. Ingen utover opptakskravet Gjennom emnet skal studentene arbeide med å analysere potetprodusentens situasjon i dag, og gårdens fysiske og personlige ressurser for å kunne utvikle bedriften videre. Studenten Høgskolen i Nord-Trøndelag, :09 7 av 8

8 skal bli bevisst sin rolle som leder. Studenten skal få økt nytte av eget kvalitetssystem. Bedriftsutvikling: analyse, veivalg og planlegging Omsetning og marked for potet Rollen som leder og arbeidsgiver Forhandling og avtaler Kvalitetssystem Ên 2-3-dagers samling med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid. En prosjektoppgave som vil bestå i å utarbeide en plan for egen (eller en annen) bedrift, ut fra egne behov og nærmere retningslinjer. Det gis veiledning i arbeidet med prosjektoppgaven, og det er denne oppgaven som utgjør eksamen i faget. Studentene vil ha nytte av eget regnskap, fortrinnsvis et driftsregnskap med driftsgreinsanalyse for potetproduksjonen. Deltakelse på samlinger. Individuell prosjektoppgave. Karakteruttrykk: Gradert karakter. Pensum Gjøres kjent ved oppstart Høgskolen i Nord-Trøndelag, :09 8 av 8

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016

STUDIEPLAN Studieår 2015/2016 STUDIEPLAN Studieår /2016 Ledelse og drift av helse- og HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/16 Oversikt over endringer

Detaljer

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Grønn gründer. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Del 1 tar blant

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud SKOGBRUK

STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud SKOGBRUK STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud SKOGBRUK Fagskoletilbudet skogbruk er utviklet for deg med interesse for skogsdrift, og som ser bruksverdien i utmarka og i skogen. Den er

Detaljer

Utkast Studieplan Drift og skjøtsel

Utkast Studieplan Drift og skjøtsel Utkast Studieplan Drift og skjøtsel Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret 0.9.0 NOKUT 1 godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

Studieplan for Grønn Fagskole

Studieplan for Grønn Fagskole Studieplan for Grønn Fagskole Toårig fagskoleutdanning for gartnere og blomsterdekoratører 2005 1 Forord Vedlegg 2.2.2a Vi har valgt å kalle hele dette dokumentet for Studieplan for Grønn Fagskole. Dokumentet

Detaljer

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng STUDIEPLAN for Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng Gjennomføres på deltid over to år Lærersted: Nome videregående skole, avdeling Søve

Detaljer

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET HØGSKOLEN I FINNMARK FAGPLAN SAMFUNNSFAG Social Studies Storslett/Lyngen Modulbasert 2 X 15 studiepoeng 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2012/13 Vedtatt av instituttleder på institutt for pedagogisk- og humanistiske

Detaljer

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015

Bachelor i musikk. Studieplan 2014-2015. Innhold. Studieplan BA Musikk 2014-2015 Bachelor i musikk Studieplan 2014-2015 Innhold Bachelor i musikk... 1 Studieplan 2014-2015... 1 Innledning... 2 Fakta: Bachelor i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 BA Musikk 1. år... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium

Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Teaterproduksjon og skuespillerfag, bachelorgradsstudium Bachelor of theatre production and acting 180 studiepoeng Dato for godkjenning 29.06.2011, dekan, avdeling for lærerutdanning Gjelder for studenter

Detaljer

Studieplan Park- og hagedrift. Treårig fagskoleutdanning på deltid

Studieplan Park- og hagedrift. Treårig fagskoleutdanning på deltid Studieplan Park- og hagedrift Treårig fagskoleutdanning på deltid Forord Dette dokumentet er. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt læreplaner i hvert av fagene. Del

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Økonomisk styring. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Økonomisk styring 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 2 Godkjent avdelingsstyret AHS 17.06.04 Revidert utgave

Detaljer

Fagplan-/Studieplan studieåret 2013 2014. Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter. Kull 2013 studiested Drammen

Fagplan-/Studieplan studieåret 2013 2014. Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter. Kull 2013 studiested Drammen Side 1/10 Fagplan-/Studieplan studieåret Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter Kull 2013 studiested Drammen HiBu - Fakultet for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTDANNING

RETNINGSLINJER FOR UTDANNING RETNINGSLINJER FOR UTDANNING 2009 RETNINGSLINJER FOR UTDANNING rev. 1 2009 Det må ikke kopieres fra dette dokument i strid med åndsverkloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR,

Detaljer

STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE

STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE 2014/2015 STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE Studieplan og fagplanene er vedtatt ved Høgskolen i Molde i tråd med gjeldende samarbeidsavtale mellom Høgskolen

Detaljer

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp 2015-2016 Navn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Nynorsk Arbeid

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten 7,5 studiepoeng Studieplan godkjent 14. januar 2015 2 1. Innledning Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse, halvårsstudium Procurement Management, 30 credits 30 studiepoeng Dato for godkjenning xx.xx.2015 Gjelder for studenter tatt opp 2015/2016 Innledning Alle

Detaljer