1. mars 2013 RAPPORT FRA DET TEKNISKE BEREGNINGS. OG STATISTIKKUTVALG (TBSK) FOR KOMMUNESEKTOREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. mars 2013 RAPPORT FRA DET TEKNISKE BEREGNINGS. OG STATISTIKKUTVALG (TBSK) FOR KOMMUNESEKTOREN"

Transkript

1 . mars RAPPORT FRA DET TEKNSKE BEREGNNGS. OG STATSTKKUTVALG (TBSK) FOR KOMMUNESEKTOREN

2

3 Forord Det tekniske beregnings- og statistikkutvalget for kommunesektoren legger med dette fíem sin rapport. Utvalget har hatt møter i løpet av siste år. nnsamling av datatil denne rapporten foregår i perioden desember foregående år - februar inneværenàe år. Rapporten blir laget når alle data er mottatt. Data fra de siste oppgavegiverne ble mottatt i slutten av februar. Midler for lokale forhandlinger pr..8. er ikke med i tallene i denne rapporten for for de kommuner/fflkeskommuner med brudd i slike forhandlinger pr.... Tabellene.. og.. er justert for slike forhold, mens tabellene..-.. og tabellene ikke erjustert. Det var Fagforbundet og Utdanningsforbundet som var involvert i flest brudd. (Fagforbund et ogutdanningsforbundet 9.) Flere tabeller finnes i publikasjonen Lønns- og personalstatistikk kommunale arbeidstakere - Hovedoversikt pr. L.. Denne vil være ferdig trykket i april. tabellregisteret finnes en særmerknadfrays-k. Se side. TBSK har siste år gjennomført følgende: Utarbeidet tall til beregning av OU-midler. s.

4

5 nnhold. Mandat og utvalgets sammensetning.t.... Generelle forhold Tariffoppgl øreîe 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 998, 999, ( ), og,,, (), og, 8 (9), 9, ( l), og. PA-registeret Beregningsmetode Lønnsglidning Utvalgets fremtidige arbeid J...J. KS tariffområde Rammen for oppgjøret Noen tallstørrelser Sentrale lønnskomponenter Tabellregister med kommentarer og tabeller Vedlegg SGS. Tabellregister med kommentarer og tabeller Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Begreper i lønns- og personalstatistikken, PAl-registeret og andre ønnsbegreper. ndeksberegninger Turnover mellom kapitler Virkningstidspunkter for lønnsforhandlinger i kap.. ogkap.. Andel av lønnsmasse m.m. og. Vedlegg Kommunesektoren, everk, SGS Vedlegg Grunnlønnsmasse for beregning av OU-fond s.

6

7 . Mandat og utvalgets sammensetning TBSK har i sitt arbeid tatt utgangspunkt i pkt. - i Statistikkavtalen for kommunesektoren. Medlemmer i utvalget Eirik Solberg,leder Rune Soleng, sekretær Knut Bøe Karsten Kragh Langfeldt KS KS KS KS Svein Woldsund Helga Melsom Helge Sørli Dag Bjørnar Jonsrud Sveinung Berger Per Engebretsen Rasmus T. Gjestland Svein Sjølie Landsorgani sasj onens forhandlings sammenslutning i den kommunale sektor/lok (til..) Landsorganisasj onens forhandlingssammenslutning i den kommunale sektor/lok (fra..). Landsorganisasj onens forhandlingssammenslutning i den kommunale sektor/lok Yrkesorganisasj onenes S entralforbund - kommune/ YS-K (tils.t.r) Yrke sorganisasj onenes S entralforbund - kommune/ YS-K (fra.r.) Unio Unio Akademikerne - kommune s.

8 . Generelle forhold. Ta riffoppgi øren e 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, L 998, 999,,,,,, ( ),, 8(9), 9, () og..r 99 Ved tariffoppgjøret 99 ble det avsatt en pott på, %o med virkning fra..9.det ble gitt tillegg på lønnstabellen som følger lønnstrinn l-8 lønnstrinn 9- lønnstrinn l-. kroner. kroner kroner.. T arilfoppgjøret 99 Ved oppgjøret pr...9 godkjente AF-K og YS-K med unntak av Norsk Hjelpepleierforbund forslaget som ble lagt fram av Riksmeglingsmarrnen. Forslaget innebar bl.a. følgende: stigeendringer og ett lønnstrinnsopprykk for sentralt normerte direkte plasserte stillinger utgjorde T,9 yo pr.. mai til lokale forhandlinger pr. l. mai ble det avsatt, Yo. LOK og NHF gikk ut i streik og konflikten endte med tvungen lønnsnemnd. konflikten mellom KS og LOK innebar kjennelsen at meklingsmannens møtebok skulle gjelde som tariffavtale (med unntak av endringer i Kap., $., pkt... og pkt...). Virkningstidspunktet ble satt til. juni. Virkningstidspunktet for resultatet av de lokale forhandlinger ble satt til.. konflikten mellom KS og NHF medførte kjennelsen at hjelpepleier fikk grunnplassering i lønnsrammekode. og hjelpepleier grunnplassering i lønnsrammekode..tilleggene ble gf ort gieldende fra. juli. Virkningstidspunktet for resultatet av de lokale forhandlingene ble satt til. mai. Under meklingen nedsatte Riksmeglingsmannen et partssammensatt utvalg vedrørende tilleggsavtaler for kommuneleger og sykehusleger. KS og Den Norske Lægeforening ble enige om nye tilleggsavtaler for kommuneleger og sykehusleger. De nye bestemmelsene er en del av Riksmeklingsmannens møtebok vedr. tariffavtalen 99 - l99.for kommunelegenes del ble de nye bestemmelsene innført fra..9. Kostnadene her ble belastet rammen for lønnsoppg øret 99. Virkningstidspunktet for avtalen for sykehusleger ble satt til. januar 99. KS har beregnet kostnadene av denne avtalen til, o/o av lønnsmassen i kommunesektoren. Fordi virkningsdatoen ble satt til. januar 99 ble kostnaden ikke belastet rammen for 99. s. 8

9 .. T ariffoppgt ør et 99 Det ble gitt et generelt tillegg på kr.. pr. dato på alle lønnstrinn. Med virkning fra.. ble det gjort endringer i lønnsrarnmesystemelstillingsregulativet. Dette innebar at enkelte grupper fikk minst ett lønnstrinnsopprykk. Partene ble enig om en AFP-ordnin g for -äringer tilsvarende i LOÀ{HO-oppgj øret. TBSK beregnet overhenget fra99 til 99 til. YoLørnsglidningen i 99ble beregnet til, o/o. KS beregnet kostnadene for avtalen for sykehusleger til,l Yo av løwtsmassen i kommunesektoren. Tillegget på lønnstabellen utgjorde, o/o pâ årslønnsvekstrammen Endringene i lønnsrammesystemeti stillingsregulativet innebar tillegg som utgiorde,8 Vo på årslønnsrammen KS beregnet den totale rammen for oppgjørettil, %o.detble da tatt hensyn til forventet lønnsglidningi 99, kostnader i 99 ved ny avtalefestet pensjonsordning og tilleggsavtalen for leger i sykehus som var et resultat av oppgjøret i 99 med virkningsdato. januar 99. DatafraBærum kommune var ikke med i beregningsgrunnlaget for lønnsoppg øret 99. Det var ikke justeringsoppgiør i Bærum kommune i T ariffopp Xi ør et 99 oppgjøret ble Kommunenes Sentralforbund og forhandlingssammenslutningene enig om et kronetillegg på lønnstabellen på kr.. pr. dato avrundet oppover til nærmeste hele kr.. Dette utgjorde, o/o i årslønnsvekstrammen. Lønnstabellen ble utformet med mindre avstand mellom lønnstrinnene. intervallet fra tr.tlltr. ble det lagt ett lønnstrinn mellom hvert av de tidligere lønnstrinn, i intervallet ltr. til ltr. ble det lagt to lønnstrinn mellom hvert av de tidligere lønnstrinn. Lønnstabellen fikk etter dette lønnstrinn. Løt:rir for lærlinger/unge arbeidstakere ble regulert med samme prosentsats som gj ennomsnittet for lønnstabellen. Lønnsrammesystemet ble tilpasset den nye lønnstabellen. Det ble foretatt en "flat" overføring, uten at dette medførte kostnader. Det ble avsatt, yo av lønnsmassen pr.. oktober til lokale forhandlinger etter HTA kap. pkt... Dette utgjorde,yo i arslønnsvekstrammen. Kommunale toppledere ble løsrevet fra. forhandlingene og får nå sin lønn vurdert etter kap.. pkt... Skolesjefer og skoleinspektører ble overført fra statlig til KS tariffområde pr...9. Stillinger ved de tidligere statlige landbrukskontorer ble overført pr...9 til KS' tariffområde. s. 9

10 Det ble innførten "sikringsbestemmelse" for arbeidsleder med direkte arbeidslederfunksjon jfr. HTA. kap.. pkt.... Dette innebar visse økonomiske konsekvenser. Se pkt... Organistutvalgets anbefalinger i rapport av..9 vedrørende lønnsplasseringer og kompetanseregler ble innarbeidet i Hovedtariffavtalens Kap.. Dette innebar visse økonomiske konsekvenser. Se pkt... De fleste av Hovedtariffavtalens bestemmelser i tidligere kap.,, og 8 ble definert som "sentrale generelle og sentrale forbundsvise særavtaler"- Avtalen ble forkastet av AF-forbund. Oppgjøret for disse gikk til tvungen lønnsnemnd. Disse fikk med virkning fra. juli det samme generelle tillegget som de øwige kommuneansatte fikk fra. mai. Kjennelsen medførte at forhandlingene ble gjenopptatt og gjennomført. november. For øvrig innebar kjennelsen ingen endringer hva gjelder de ovennevnte punkter. Høsten lggbedet gjennomførtenrekke sentrale Særavtaleforhandlinger. Disse har virkningsdato..9. Særavtaleforhandlingene vedrørende barnehager m.m. (for enkelte forbund) og branntjenestçn er til behandling i nemnd. Særavtaleforhandlingene vedrørende helsetjenesten, Ssioterapitjenesten, legetjenesten (kommunehelsetjenesten og leger ved sykehus) og e-verk har medført visse økonomiske konsekvenser. Se pk<t..... øret 99 oppgjøret ble KommÌlnenes Sentralforbund og forhandlingssammenslutningene LOK og YS-K enige om et kronetillegg på lønnstabellen på. kroner samt et likelønnstillegg og lavtlønnstillegg hver pà kroner. Likelønnstillegget ble gitt til arbeidstakere på stillingskoder hvor kvinneandelen pr'..9 var Yo ellerhøyere. Lavtlønnstillegget ble gitt arbeidstakere i stillingskoder lønnet etter lønnsramme og som il,ke fikk likelønnstillegget. Alle tillegg ble gitt medvirkningsdato l. mai 99. For hele lønnsmassen ble virkningen på årslønnsvekstrammen når det gialdt kronetilleg get, prosent, likelønnstillegget, prosent og lavtlønnstillegget, prosent. Det ble brudd med AF-K. oppgjøret for disse gikk til tvungen lønnsnemnd. Medlemmer av AF-K fikk med virkning fra. juni 99 de samme tillegg som de øvrige kommuneansatte (ekskl. Norsk Lærerlag) fikk fra. mai. Norsk Lærerlag som er et LOK-forbund forkastet forslaget. De aksepterte forslaget juni 99. De fikk med virkning fra. juni 99 de samme tillegg som de øvrige kommuneansatte (ekskl. AF-K) fikk fra. mai. Resultatet av de sentrale forbundsvise særavtaler for energisektoren medførte at s.

11 tidligere sentralt regulerte bestemmelserilokale avtaler om blant annet smusstillegg og høydetillegg for en del stillingskoder, ble erstattet av T-trinn med virkningstidspunkt. mai 99. Virkningen av dette på årslønnsveksten var, prosent. Lønnsendringer som følge av sentrale særavtaleforhandlinger høsten 99 påvirket årslønnsvekstrammen med, prosent. Disse endringene hadde virkningstidspunkt..9 (jfr. punkt. Sentrale særavtaleforhandlinger pr...9)... T ariffoppglør et 99 oppgjøret mellom Kommunenes Sentralforbund og forhandlingssammenslutningene ble det enighet om et kronetillegg på lønnstabellen på. kroner med virkning fra..9. Dette ble beregnet til å påvirke gjennomsnittlig årslønnsvekst fra med, prosent. Likelønns- og lavtlønnstillegget som ble innført ved forhandlingene i 99, ble tatt bort. lønnstabellen er annethvert lønnstrinn f.o.m. lønnstrinn t.o.m. lønnstrinn slått sammen. Lønnstrinn og er blitt nytt lønnstrinn, lønnstrinn er blitt nytt lønnstrinn, osv. Høyeste lønnstrinn ble etter dette lønnstrinn. Det ble også enighet om særskilte forhandlinger vedr. innføring av nytt stillingsregulativ. Det ble avsatt,8 prosent av lønnsmassen i 99 til slike forhandlinger med virkning fra.8.9. Dette utgjorde, prosent på arslønnsveksten. Det ble avsatt, prosent av lønnsmasse i 99 til lokale forhandlinger etter HTA kap. pkt.. med virkning fra..9. Dette utgiorde, prosent på årslønnsveksten. Det ble enighet mellom KS og forhandlingssammenslutningene AF-K og LOK i forhandlingene om nytt stillingsregulativ. Det ble ikke enighet med YS-K. Her ble det særskilt nemnd. Resultatet av nemndbehandlingenvar at nytt stillingsregulativ også skulle ha virkningstidspunkt fra.8.9 for YS-K medlemmer Det ble foretatt noen mindre endringer i stillingsregulativet. Forhandlinger vedr. sentrale forbundsvise særavtaler for leger ved sykehus (SFS ) medførte bl.a. endringer i godtgjørelse for pliktig utvidet arbeidstid/frivillig utvidet arbeidstid (PUA/FUA). Virkningstidspunkt for disse endringene var.8.9. Virkningen av endringen i pliktig utvidet arbeidstid/frivillig utvidet arbeidstid (PUA/FUA) på arslønnsveksten er beregnet til, prosent..t. øref 99 forhandlingene mellom Kommunenes Sentralforbund og forhandlingssammenslutningene - ble det brudd. Riksmeglingsmannen la frem et forslag. mai 99 som partene godtok. Forslaget ir rebar et kronetillegg på kroner. på alle lønnstrinn på hovedlønnstabellen. tillegg ble det gitt et varierende kronetillegg på lønnstrinn til og med lønnstrinn.dette tillegget varierte mellom og 9 kroner. Tilleggene på hovedlønnstabellen ble gitt med virkning fra..9. s.

12 Det ble avsatt, prosent av ålrslønnsveksten til lokale forhandlinger etter HTA kap., pkt... Virkningstidspunkt ble satt til..99. Det utgjorde,j prosent av lønnsmassen i 99. Det er gjennomført forhandlinger ved Sentral Forbundsvis Særavtale (SFS ). Se rapport fra beregningsutvalget for e-verk. Det er gjennomført forhandlinger vedr. en del andre særavtaler. De fleste av disse hadde virkningstidspunkt..99. Kirkelig sektor ble eget tariffområde fra Tariffoppsiøret 998 forhandlingene mellom Kommunenes Sentralforbund og forhandlingssammenslutningene ble det brudd. Riksmeglingsmannen la frem et forslag Forslaget ble forkastet av Akademikernes fellesorganisasjon - seksjon kommune, Norsk Helse- og Sosialforbund og Det Norske Maskinistforbund og med disse ble det konflikt. Rilrs me glingsmonnens s ki s s e : På hovedlønnstabellen ble det gitt et generelt tillegg på kr.. på alle lønnstrinn. tillegg ble det gitt et kronebeløp (harmoniseringstillegg) varierende fra kr. til kr.. på hovedlønnstabellen (lønnstrinn ene - o9-). Virkningstidspunkt var..98. Virkning på årslønnsveksten , prosent. - Sentrale tiltak i form av lønnsrammejusteringer innebar blant annet at alle i lønnsramme ble overført til lønnsramme, at begynnerlønn og topplønn ble hevet på mange lønnsrammer og at det i noen lønnsrammer ble gitt opprykk til høyere lønnsrammekode etter års lønnsansiennitet. Virkningstidspunkt var Virkning på arslønnsveksten ,9 Vo. - Det ble avsatt, prosent av årslønnsveksten til lokale forhandlinger etter HTA kap., pkt... Virkningstidspunktet var Dette utgiorde,8 prosent pr. dato (lønnsnivåheving). - fellesbestemmelsene ble kvelds- og nattillegget (pgr..) hevet med kroner på alle lønnstrinn. Lørdags- og søndagstillegg ble hevet til kr. 8 pr. time. Tilleggene for delt vakt ble endret. Virkningstidspunkt Virkning på arslønnsveksten,o/o - Pensjonsbestemmelsene ble endret. Knekkpunktet ble opphevet pr Fra.T.999 er pensjonsordningen endret til å omfatte flere arbeidstakere, samt at merarbeid inngår i beregningsgrunnlaget. Endringen i pensjonsordningen fra..999 er beregnet til omtrent - millioner kr. som en tilleggskostnad i 999. Dette innebærer en økning i lønnskostnadene pä,8 prosent fra 998 til 999. s.

13 Konflikten: - Konflikten ble avsluttet som følge av lowedtak om bruk av tvungen lønnsnemnd. Norsk Helse- og Sosialforbund (YS-K), Norsk Sykepleierforbund (AF-K), Norsk ngeniørorganisasjon (AF-K) og Norsk Radiografforbund (AF-K) ble behandlet av Rikslønnsnemnda. Øvrige medlemmer av AF-K aksepterte Rikslønnsnemndas kjennelse med virkning fra T..98. Det Norske Maskinistforbund (YS-K) aksepterte Riksmeklingsmannens forslag med virkning fra Rilrs ø nnsn e mnda s kj e nn e s e : - Medlemmer av Norsk Helse- og sosialforbund fikk kronetillegg samt endringer i fellesbestemmelsene fra Andre tillegg ble gitt på datoer som angitt i Riksmeglingsmannens forslag. Virkninger på årslønnsveksten av kronetillegg etter Rikslønnsnemndas kjennelse var, Yo - Medlemmer av Norsk ngeniørorganisasjon, Norsk Sykepleierforbund og Norsk Radiografforbund fikk kronetillegg samt endringer i fellesbestemmelsene fra Dessuten innebar kjennelsen at en del stillinger fikk lønnsendringer. Virkningstidspunktet var Virkning på årslønnsveksten, yo. Utvalget har beregnet at lønnsmassen for medlemmene av NHS utgjør prosent av den totale lønnsmassen i KS-tariffområde. Andelen for NSF er prosent, NRF, prosent, NTO,9 prosent og Det Norske Maskinistforbund, prosent. Arbeidstakere i andre forbund i AF-K som ikke er nevnt her, utgiør, prosent. S e ntr al e for b und sv i s e s ær av t al e rsfs) Det har vært forhandlinger vedr. flere sentrale forbundsvise særavtaler(sfs) i 998 To av dem er: - Sentral forbundsvis særavtale for kommuneleger og turnusleger (SFS) Endring i satser for beredskapsgodtgjøring, innføring av et nytt tillegg - stabilitetstillegg m.m.. Virkningstidspunkt var Virkning på arslønnsveksten ,o/o. - Sentral forbundsvis særavtale for leger i sykehus (SFS ) Endring i sats for generell beredskap etter plan, generell beredskap, laboratorietillegg og vakttillegg. Virkningstidspunkt Virkning på årslønnsveksten ,o/o. - Sentral forbundsvis særavtale for e-verk (SFS ), se Rapport fra beregningsutvalget for e-verk i KS' tariffområde (BEKS). Virkning av pott avsatt til lokale forhandlinger og justering av stillingsregulativ pr. l.999 på arslønnsveksten er beregnet til, % i KS tariffområde sett under ett. s.

14 ..9 Tariffoooeiøret 999 Det ble brudd i forhandlingene mellom forhandlingssammenslutningene AF-K, YS-K, LOK og KS. Disse forhandlingene endte med mekling. Akademikerne og KS ble enige om en avtale natt til. mai. Avtalen innebar blant annet at det gjennomføres lokale forhandlinger innenfor en ramme på, prosent med virkning fra Riksmeklingsmannen la frem et forslag Både KS og ForhandlingssaÍrmenslutningene AF-K, YS-K og LOK anbefalte forslaget. Riksmeklingsmannens forslag : - Det ble avsatt, o/o av årslønnsveksten til lokale forhandlinger etter HTA kap., pkt... Virkningstidspunktet var Dette utgjorde,yo pr. dato (lønnsnivåheving.) - Det ble innført ny minimumsavlønning pr for arbeidsleder/fagleder, samt et tillegg på to lønnstrinn høyere enn dem de er satt til å lede, med visse unntak. - Arbeidstakere ansatt pr i lønnsstruktur skal ha minst en lønnsramme høyere enn stillingens grunnplassering når de nyttiggiør spesialutdanning. - Visse endringer i lønnsrammene pr når deg gjelder begynnerlønn. Hovedtillitsvalgt fikk ny minstelønn - lønnstrinn - fra Virkning på arslønnsveksten av de tre siste strekpunktene et,9 Yo og, Yo pr. dato. Enkelte særavtaler er endret i 999 uten at dette har økonomiske konsekvenser av nevneverdig betydning. For øvrig vises til rapporten fra beregningsutvalget for e-verk (BEKS) angående Sentral forbundsvis særavtale for e-verk - SFS... Tariffooosiøret Det ble brudd i forhandlingene mellom forhandlingssammenslutningene AF-K, YS-K, LOK, Akademikerne og KS. Det ble også brudd de med frittstående organisasjonene Norsk Lær erlag, Norge s ngeniørorgani sasj on (NTO) o g Norges Farmaceuti ske Forening og KS. Riksmeklingsmannen a.. kl. frem en -åffig avtaleskisse som ble forkastet av Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vemepleiere (FO), Det norske maskinistforbund (DNMF) og Norsk Læterlag Qtf-). Konfliktene varte til. juni for FO,. juni for DNMF og 8. august for NL. For DNMF ble konflikten avsluttet som følge av lovvedtak om bruk av tvungen lønnsnemnd. FO avsluttet streiken. juni etter at meklingsmannen hadde lagt fram nytt forslag til s.

15 løsning. Konflikten med NL gikk til megling. Denne endte med at NL godtok Riksmeklingsmannens skisse av.. med et tilleggsforslag om heving av lønn for pedagogisk leder. avtaleskisse: l. år: Det ble avsatt, o/o av årslønnsveksten 999- til lokale forhandlinger etter Hovedtariffavtalens kap., pkt... Virkningstidspunkt.8.. Dette utgjorde,l Vo pr. dato (lønnsnivåheving). Det ble gitt et likt kronetillegg på lønnstabellen til alle på kr.,-. Virkning på årslønnsveksten, %. Virkningstidspunkt... Dette utgjorde, prosent pr. dato (ønnsnivåheving). Det ble gitt ny minimumslønnsrammekode for en rekke stillinger i lønnsstruktur og. Arbeidstakere tilsatt pr.. i mange faglederstillinger i lønnsstruktur fikk ny minimumslønn. Arbeidstakere med kortere ansiennitet i lønnsstruktur fikk lønnsopprykk.. Virkningen på årslønnsveksten v ar - Yo. Virkningstidspunktet var... Virkning pr. dato, prosent. Antall feriedager ble utvidet med dager i. Virkning på den økonomiske ramme 999- var på,8yo.. âr: Det ble avsatt, yo av årslønnsveksten - til lokale forhandlinger etter Hovedtariffavtalens kap., pkt... Virkningstidspunkt... Dette utgjør,9 o/o pr. dato (lønnsnivåheving). Annet: Det ble gitt et likt kronetillegg på lønnstabellen til alle på kr.,-. Virkning på arslønnsveksten, prosent. Virkningstidspunkt... Dette utg ør,9 prosent pr. dato (nivålønnsvekst). Ny minimumslønnsrammekode for flere stillinger i lønnsstruktur l. Opprykk til høyere lønnsrammekode etter 8 år for en del stillinger i lønnsstruktur og. Virkning på arslønnsveksten -, yo. Virkningstidspunkt... Virkning pr. dato, prosent. Antall feriedager blir utvidet med terli økonomiske ramme - er,8o/o. gete dager i. Virkning på den E-verkene fikk sin egen Hovedtariffavtale fra... Denne erstatter SFSi Det ble gjort en del endringer i SFS Særavtale for sykehusleger og SFS Særavtale for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten pt.... s.

16 Virkning på årslønnsveksten 999 -, %. Virkning pr. dato,o/o. Det ble også gjort lønnsmessige endringer i andre særavtaler. Pr... ble det gjort visse lønnsmessige endringer i SF Særavtale for leger og turnusleger i kommunehelsetj enesten... t r øret Det ble brudd mellom Kommunenes Sentralforbund på den ene siden og LOs forhandlingssammenslutning, Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon og Yrkesorganisasjonenes sentralforbund på den andre siden. Det ble oppnådd enighet mellom Kommunenes Sentralforbund og Akademikerne' Riksmeglingsmannen la frem en skisse. mai Hovedpunktene i skissen var: : -ett generelt tillegg på kr. fra. mai. Virkning på årslønnsveksten -,yo - økt minstelønn fra l. mai for ufaglærte, fagarbeidere, høyskoleutdannede og høyskoleutdannede med ytterlîgere spesialutdanning. Virkning på årslønnsveksten -,/. - en pott til lokale forhandlinger på, prosent pr..mai. Virkning på årslønnsveksten -,o/o. - endringer i fellesbestemmelsene (økte satser kvelds- og nattillegg) pr.. mai.. Virkning på årslønnsveksten -, yo. Akademikeme har i ettertid sluttet seg til meklingsforslaget. Under meklingen ble en også enige om et nytt lønnssystem som Akademikerne godtok allerede under forhandlingene. Mange stillinger ble fristilt. Mesteparten av disse fristilte stillingene er ikke omfattet av det generelle tillegget, de nye minstelønnssatsene eller de avsatte pottene til de lokale forhandlingene. De skal få lønnen fastsatt lokalt. Lønnstrinnstabellen, T-tabellen og lønnsrammesystemet utgär : - økt minstelømfra l. juli etter års ansiennitet for ufaglærte, fagarbeidere, høyskoleutdannede og høyskoleutdannede med ytterligere spesialutdanning. Virkning på arslønnsveksten -, o/o. - en pott til lokale forhandlinger på, prosent pr.. januar. Virkning på årslønnsveksten - l,yo... siøret. Det som ble avtalt i med virkning i ble gjennomført. tillegg ble partene enig om følgende klausul om etterregulering: Partene er enige om, på bakgrunn av det inntektspolitiske samarbeidet og uttalelsene i Kontahunalget. januar, å opptaforhandlinger i januar/februar om s.

17 eventuelle lønnstilleggfor arbeidstakere i KS'hovedtarffimråde. Partene er enige om at siktemålet med disse forhandlingene er å gi arbeidstakerne i KS' hovedtariffområde enfaktisk lønnsunikling innenfor den samme ramme på årsbasis (-) somfor industr i en ( gj ennoms nittl i g arb e i der e o g funlcsj onær er) i N H O -b e dr ft ur' Forhandlingene føres med utgangspunkt i tall fra Teknisk Beregningsutvalgs [BU) foreløpige rapport. Eventuelle tillegg av lønnsmessig art gis med virlrningfra L januar. Dersom awiket er mindre enn, prosentpoengforetas det ingen endringer. Forhandlingene skol være fullført innen utgangen av februar..t. (os.) lønnsoppg øreti i KS-området ble KS, LOs forhandlingssammenslutning, Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Akademikerne, herunder også Norges ngeniørorganisasjon etter mekling enige om følgende hovedpunkter : et generelt tillegg på kr. med virkning fra. mai Minstelønnssatsene for alle stillingsgrupper med års tjenesteansiennitet ble hevet med kr. inkludert det generelle tillegget med virkning fra. mai. Minstelønnssatsene for de samme stillingsgruppene med lavere tjenesteansiennitet enn l år ble hevet med mellom kr. og 8. Det ble inrêørtminstelønnssatser etter,, 8 og l års tjenesteansiennitet. Undervisningsstillinger ble innfaset med minstelønnsgrupper etter,,8, og år. Det ble avsatt en pott til lokale forhandlinger på,9 prosent med virkning fra. mai. Lørdags- og søndagstillegget ble økt. et generelt tillegg på kr. med virkning fra. januar til alle stillinger med hovedsakelig sentral lønnsdannelse. Minstelønnssatsene for alle stillingsgrupper med års tjenesteansiennitet ble hevet med kr. inkludert det generelle tillegget med virkning fra. januar Minstelønnssatsene for undervisningsstillinger med års tjenesteansiennitet ble hevet med kr. inkludert det generelle tillegget med virkning fra. januar. Ledere i kapittel og stillinger i kapittel skal fortsatt forhandle om sin lønn lokalt i den enkelte kommune. Det var enighet om at de lokale tilleggene skulle virke fra. mai med mindre partene lokalt ble enige om noe annet. Det ble foretatt en opprydding i stillingskodene, slik at det ikke lenger er duplikater på stillingsbetegnelser mellom kap. og kap. i Hovedtariffavtalen. s.

18 .t. T siøret KS, LO-kommune, Utdaruringsgruppenes Hovedorganisasjon, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Akademikerne, herunder også Norges ngeniørorganisasjon og Den Norske Jordmorforening ble enige om et forhandlingsresultat. aprll. For ansatte med hovedsakelig sentral lønnsdannelse (kap. ) ble det enighet om et generelt tillegg på kr fra. mai og en oppjustering av minstelønnssatser (ikke full lønnsansiennitet.) Dette kom i tillegg til allerede avtalte tillegg fra. januar. Virkningen på årslønnsveksten - for tillegg gitt l. t. var, o/o og for tillegg gitt..,yo..r.t T hovedopp g øreti ble det brudd i forhandlingene mellom KS, LO-kommune, Unio, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - kommune, og Akademikerne - kommune. Oppgiørene gikk deretter til mekling. Den. mai satte Riksmeklingsmannen fram et forslag til avtale som senere ble vedtatt av partene. Forslaget hadde følgende hovedpunkter for kap. i Hovedtariffavtalen: Det ble gitt et generelt tillegg pä, prosent av arbeidstakers grunnlønn eller minst kr. per år til alle stillinger med hovedsakelig sentral lønnsdannelse med virkning fra. mai. Gjennomsnittlig slo tilleggene ut med omlag, prosent per. mai. Det ble avsatt en pott til lokale forhandlinget pä, prosent med virkning fra. mai. Det ble foretatt endringer i minstelønnssatser fra l. mai som tilsvarte, prosent per dato. KS-området (kap. ) ble det under hovedoppgj øtet i også enighet om et generelt tillegg på kr pr. år til alle stillinger med hovedsakelig sentral lønnsdannelse med virkning fra. mai. Minstelønnssatsene økes med det generelle tillegget fra samme dato. Dette tillegget bidrar til årslønnsveksten fra til med, prosentpoeng. For Akademikernes medlemmer i KS-området og en del andre grupper, fastsettes ønnen gjennom lokale lønnsforhandlinger i den enkelte kommune og fflkeskommune uten noen sentral ramme. Virkningsdato for lønnstillegg er. mai, men kan fravikes, jfr. Hovedavtalen... Tariffoppsiøret i Tari fforhandlingene om re gul er ing. avtaleår, mell omopp gi øret, ble sluttført ved midnatt den. aprrl. Forhandlingsresultatet innebærer to økonomiske elementer; et generelt lønnstillegg og justering av minstelønnssatsene i Hovedtariffavtalens s. 8

19 kapittel Generelle lønnstillegg og endringer i minstelønn ble gjort gjeldende med virkning fra. mai. Det ble ikke avsatt midler til lokale forhandlinger etter HTA kap.. tariffoppgf øret ble det ar,talt et generelt tillegg på kr.,- som gis til ansatte i stillinger som omfattes av HTA kapittel med virkning fra. mu. Virkningen av dette er,prosent pr. dato. Det ble avtalt et generelt tillegg pâ, o/o av den enkeltes grunnlønn. Virkningen av dette er, prosent pr. dato. Det ble foretatt minstelønnsjusteringer som tilsvarer, oá pr. dato.. Tariffoppgiøret i 8(9) Det ble brudd i forhandlingene mellom KS og LO Kommune, Unio, Yrkesorganisasj onenes Sentralforbund Kommune og Akademikerne Kommune. Oppgjørene gikk til mekling. Den. mu ble det satt frem et meklingsforslag som LO Kommune, YS Kommune og Akademikerne Kommune anbefalte. Meklingsforslaget ble 8 juni vedtatt av alle parter unntatt Det norske maskinistforbund som meldte plassfratredelse fra. juri. KS og Maskinistforbundet inngikk en enighetsprotokoll jttrri uten ytterligere økonomiske elementer enn det som fulgte av det anbefalte meklingsforslaget. Unio forkastet forslaget og tok medlemmer ut i streik.. Etter ny mekling kom KS og Unio den. juni til enighet om en tilleggsprotokoll til meklingsforslaget av. ma;.. De andre organisasjonene aksepterte/anbefalte også tilleggsprotokollen. Unio avsluttet etter dette streiken. Økonomiske tillegg for Unios medlemmer gis fra l. mai 8. For ansatte som følger forhandlingsbestemmelsene i kap. ga meklingsforslaget følgende tillegg i 8: - et generelt tillegg. mai pä, prosent av den enkeltes grunnlønn per.. april 8 - endringer i minstelønnssatser per l. mai (generelle tillegg inkludert i de nye satsene) inkludert at alle arbeidstakere med minimum års lønnsansiennitet ikke ha lavere grunnlønn enn kr 9,- i % stilling. - en pott pà, prosent til lokale forhandlinger per.. mai 8 - endringer i Fellesbestemmelsene, dvs. satser for kvelds- og nattillegg, lørdags- og søndagstillegg samt utvidelse av tidsrom for utbetaling av helligdagstillegg. Meklingsforslaget inkluderer også tillegg i 9. Fra. mai 9 gis det et generelt tillegg på, o/o pä den enkeltes grunnlønn eller minimum kr. 9.. tillegg blir også minstelønnssatser øktfra samme dato. Minstelønnsnivået ved års ansiennitet på kr.. fra. mai for stillinger uten særskilt krav til utdanning, skal i fremtida reguleres med den prosentvise endringen per. l. mai i folketrygdens grunnbeløp. s. 9

20 Lokale lønnstillegg gitt ved lokale forhandlinger etter HTA kap., pkt... pr...8 skal i sin helhet komme i tillegg til ny minstelønn pr...9 (avtalt pr...8) for berørte arbeidstakere..r.8 øret9 Forhandlingene pr...9 endte med brudd med alle forhandlingssammenslutningene. Mekling startet. mu og ble avsluttet ' juni. Det ble ikke avtalt ytterligere sentrale lønnsjusteringer enn det som ble avtalt ved oppgjøret i 8. Sentral generell særavtale (SGS) ll - Særavtale for konkurranseutsatte bedrifter Det ble under hovedtariffoppgsøret 8 etablert en særavtale for de konkurranseutsatte bedriftene med medlemskap i KS Bedrift. Avtalen gjøres gjeldende fra..9. Særavtalen gjelder for arbeidstakere tilsatt i bedrifter innen revisjon og teknisk sektor med medlemskap i KS Bedrift (Revisjon, Vann- ogavløp, Renovasjon, Eiendom, Parkering og KT)...9 Tariffoppqiøret () Hovedoppgjøret gikk til mekling. Den. mai ble det brudd i meklingen og det ble iverksatt streik. Den 9. juni møttes partene til ny mekling og meklingsmannen la fram et forslag som partene anbefalte og som partene senere godkjente. Forslaget hadde følgende økonomiske hovedpunkter: - Et generelt tillegg på kr.,- til ansatte i stillinger med krav om høyskoleutdanning i kapittel 8. Virkningsdato... - Et generelt tillegg pã,prosent eller minst kf. fra. juli til alle ansatte på hovedtariffavtalens kapittel. - Et generelt tillegg på, prosent til undervisningsstillinger i Hovedtariffavtalens kapittel C. Tilleggene ble gitt med virkning fra. juni. - Det ble avsatt,8 prosent av lørrnsmidlene til lokale forhandlinger i henhold til hovedtariffavtalens kapittel, pkt... med virkning fra.8. og, prosent av lønnsmidlene med virkning fra. januar. - Minstelønnssatsene i kapittel ble regulert med de generelle tilleggene. Enkelte minstelønnssatser ble ytterligere hevet, mest for dem med års ansiennitet og mer. Virkningstidspunkt Arbeidstakere med minimum ärs lønnsansiennitet skal ikke ha lavere grunnlønn enn. kroner. Virkningstidspunktet behandles av arbeidsretten våren ll - Beløpet skal deretter reguleres med den prosentvise endringen pr.. av folketrygdens grunnbeløp basert på den foregående G-regulering..r. Tariffooosi Det ble gitt et generelt tillegg pä, prosent eller minst kr. pr. år fra. til stillinger ikap.. s.

21 Minstelønnsgarantien ble hevet tilsvarende. Pr. mai skulle arbeidstakere med minst års ansiennitet ikke ha lavere lønn enn kr., en økning på kr. 8. Som en del av lønnsoppgjøreti ble det avsatt,yo til lokale forhandlinger pr. januar... T ariffoppgtøret Det ble brudd i forhandlingenet. april og oppgjøret gikk til mekling. Den. mat ble det konstatert at partene sto så langt fra hverandre at Meklingsmannen ikke hadde grunnlag for å legge frem et forslag til løsning og LOK, YS-K og Unio gikk ut i streik. Frivillig mekling ble innledet. juni og et meklingsforslag som ble anbefalt av partene førte til at streiken ble avsluttet samme dag. Forslaget hadde følgende økonomiske hovedpunkter: - De generelle tilleggene gis med virkning fra. juni, dagen da streiken ble avsluttet. - Et generelt tillegg pâ, prosent eller minst kr. pr år for alle ansatte i Hovedtariffavtalens kap.. - Minstelønnssatsene i kap. ble hevet med mer enn det generelle tillegget. - Minstelønnsnivået ved års ansiennitet på kr 8 fra. juni skal heretter reguleres med den prosentvise endringen pr.. mai i folketrygdens grunnbeløp, basert på foregående års G-regulering - Lørdags- og søndagstillegget (minstesatser) ble økt med kr l pr. time. - Det ble avsatt, prosent til lokale forhandlinger med virkning fra. august}l i henhold til Hovedtariffavtalens kap., pkt.... Partene ble enige om å ha en giennomgang av lønnsutviklingen i fot arbeidstakerne i KS-området sammenlignet med lønnsutviklingen for arbeidere og funksjonærer i industrien i NHO-bedrifter når rapporten <Grunnlaget for inntektsoppgsørene>> fra TBU foreligger. Gjennomgangen skal inngå i grunnlagsmaterialet for mellomoppgjøret i, og reflekteres i de tillegg som gis fra. mai. s.

22 . P Ãl-registeret.. Lønns- og personalstatistikk PAl-registeret er et lønns- og personalregister som inneholder individopplysninger om arbeidstakere i kommunesektoren... Omfans. PAl-registeret inneholder data for arbeidstakere i fulkeskommuner, kommuner og andre virksomheter som er medlemmer i KS. Registeret inneholder følgende typer til s etnings - avløwingsformer : - arbeidstakere i hovedstilling som mottar fast lønn pr. måned - arbeidstakere i bistilling som mottar fast lønn pr. måned - timelønte Registeret inneholder også i en viss utstrekning tillitsvalgte og arbeidstakere på sysselsettingstiltak. Vi viser til lønns- og personalstatistikken for kommunale ansatte - Hovedoversikt... zst datatil bruk i denne rannorten Det er kun data for medlemmer som følger KS tariffområde som blir brukt i denne rapporten. Everk med egne tariffavtaler er ikke med. Tallstørrelsene i denne rapporten bygger på opplysninger fra arbeidstakere både i hovedstilling og bistilling som mottar fast lønn pr. måned. Timelønte med mer enn timers arbeidsuke er også inkludert i de fleste tabeller. Hvis ikke noe annet fremgår av tabellhodet, omfatter tabellen både hovedstillinger og bistillinger. Politikere, tillitsvalgte, arbeidstakere på sysselsettingstiltak, unge arbeidstakere og lærlinger er ikke med i beregningene i denne rapporten. Arbeidstakere i bistilling som mottar fast lønn ble fra og med lønnsoppgiøteti 99 tatt med i lønnsmassen...lønns som beresninsssrunnlag i denne raonorten PAl-registeret inneholder lønnsgrupper: a) grunnlønn pr. månedsverk b) faste tillegg pr. månedsverk c) variable tillegg pr. månedsverk d) variabel overtid pr. månedsverk B-rundskriv nr. fra KS definerer sammenhengen mellom lørmsgruppene og de ulike lønnsgivende punkter i Hovedtariffavtalen. B-rundskriv nr. er en veiledning s.

23 for oppgavegiverne i deres utfylling av oppgaver til PAl-registeret. Rundskrivet har samme nummer hvert år. Det er kun lønnsgruppene a) - c) som brukes ved beregningene i denne rapporten. Disse lønnsgruppene viser tillegg som arbeidstakerne fär for ordinær avtalt arbeidstid Variabel overtid er ikke med.... Utvikline Se avsnittet om endringer i statistikkgrunnlag/begreper i publikasjonen Lønns- og personalstatistikk for kommunale arbeidstakere - Hovedoversikt. s.

24 . Beregningsmetode De konsekvensberegningene som brukes ved lønnsoppgiørene viser prosentvis endring i gjennomsnittlig manedsfortjeneste pr. månedsverk fra et år til et annet. Slike konsekvensberegninger tar derfor kun hensyn til endringer i gjennomsnittlig lønnsnivå for arbeidstakerne... Endrins i faste og variable tillegs som følge av lønnsendringer Beregninger av lønnsendringer medfører indirekte tilleggslønnsøkninger for mange arbeidstakere.,ä,rsaken er at disse har lønnstillegg utover grunnlørur. Blant disse tilleggstypene er: - kvelds-/nattillegg Dette tillegget er avhengig av grunnlønnsivået. Kronebeløpet stiger med økende lønn. Dette er det største tillegget. - helligdagstillegg Dette tillegget er avhengig av grunnlønnsnivået. Tillegget er høyere jo høyere grunnlønn arbeidstakeren har. - hjemmevakt Dette tillegget kan være avhengig av grunnlønnen. så fall kan tillegget være høy erej o høyere grunnlønn arbeidstakeren har. Ved lønnsberegninger må det tas hensyn til endringer i slike tillegg. Det er utarbeidet særskilte koeffisienter til bruk i disse beregningene. Disse varierer med ulike stillingskoder og gmnnlønn hvor saítme type beregning skal utføres. Utvalget har ikke vurdert denne beregningsmåten eller foretatt noen analyse av koeffisientenes størrelse, men benyttet anslag fra KS. Nærmere detaljer om lokale forhandlinger fastsettes særskilt i B-rundskriv hvert år det sentralt er avsatt pott til lokale forhandlinger... Nøkkeltall Når tariffområdet endrer seg fordi nye grupper av arbeidstakere kommer til eller fordi grupper går ut av tariffområdet, må tallmaterialet for foregående og inneværende år gjøres mest mulig likt m.h.t. virksomheterþersonelltyper. Når dette skjer vil tall oppgitt i tidligere rapporter ikke stemme med tall i inneværende rapport. Dette skjedde ved overføring av sykehusene til Staten, ved overføring av undervisningspersonell fra Staten og ved overføring av konkurranseutsatte virksomheter til egen særavtale... Bruk av tabellene i denngtabpaç tabeller som viser lønnsvekst fra et år til et annet er lønnsveksten ikke oppgitt når endringen i antall arsverk har vært mer enn +-yo. Se også kommentarer først i tabellregisteret s.

25 . Lønnsglidning Lønnsglidning fremkommer beregningsmessig som forskj ellen mellom total lønnsøkning i en bestemt periode og tariffrnessige avtalte lønnstillegg samme periode Lønnsglidning er dermed en restpost. Her vurderes nærrnere viktige faktorer som forklarer nivået på lønnsglidning og lønnsglidningens elementer. Når nivået på lønnsglidningen endres, vil også tall som årslønnsvekst og overheng bli endret. Det oppgitte tall for lønnsglidning vil dog ikke være en del av det oppgitte tall for det beregnede overheng. Faktorer som kan forklare lønnsglidning.. Strukturendrinser Endringer i lønnsmassesanìmensetningen mellom (eller mellom etater innen) fylkeskommuner, kommuner, forretningsdrift og andre virksomheter fra en telling til en annen kan påvirke lønnsglidningen. Ansatte i forretningsdrift har for eksempel høyere gjennomsnifilig lønnsnivå enn ansatte i kommuner. Dersom andelen ansatte i kommuner øker i forhold til andelen ansatte i forretningsdrift, vil dette isolert kunne føre til en lavere lønnsglidning. Et annet eksempel er at det kan være lavere vekst i antall arsverk ved barnehager enn i andre sektorer. Hvis det gjennomsnittlige lønnsnivået er lavere i denne sektoren enn det gjennomsnittlige lønnsnivået i KS-tariffområde, vil lønnsglidningen øke... Ansiennitetsendrine følge Hovedtariffavtalens ansiennitetsbestemmelser får en del arbeidstakere automatisk øktlønnavhengig av ansiennitetslengde. Dette følger av Hovedtariffavtalens lønns- og stillingsregulativ. mange stillinger vil arbeidstakerne kunne fà øktønnf. eks etter, 8, og evt. års lønnsansiennitet... Stillingsendrine Lokalt i den enkelte kommune eller fflkeskommune foregår lokale forhandlinger vedr stillingsendringer. Arbeidstakere kan få ny stillingskode/-betegnelse med en høyere avlønning. Dette er en lokal vurdering hvor mulighetsområdet legges gjennom forhandlinger mellom partene sentralt, men hvor det er partene lokalt som fastsetter lønnen innenfor gj eldende avtaleverk. i sentrale forbundsvise Mellom KS og partenelarbeidstakerorganisasjonene er det en rekke sentrale generelle og forbundsvise særavtaler. Endringer i satser for godtgjøring vil virke på nivået for lønnsglidning dersom dette ikke er særskilt beregnet. s.

26 .. dentiske arbeidstakere/virkninger av at arbeidstakere begvnner og slutter På den enkelte arbeidsplass kan det være lønnsnivåendringe mellom arbeidstakere som slutter og arbeidstakere som begynner i samme stilling. Lønnsendringer kan også skje f. eks. ved at stillingen blir endret til en høyere stilling for å sikre rekruttering. Nar f. eks. en arbeidstaker begynner i høyere lønn enn den forrige arbeidstakeren, vil det føre til økt lønnsglidning. Dersom arbeidstakeren begynner i lavere lønn, vil det føre til lavere lønnsglidning. Med gjennomtrekk menes virkninger på lønnsnivået av at arbeidstakere slutter og begynner. Dersom arbeidstakere med høyere lønn enn gjennomsnittet slutter, vil gjennomsnittlig lønnsnivå gå ned... nnrapporterine Det vil som regel være enkelte oppgavegivere som ikke gir oss oppgaver i tråd med rettledningen for utfulling av oppgaver til PAl-registeret. Det kan skje at en del stillinger, evt. hele institusjoner, faller bort for enkelte kommuner/fulkeskommuner fra ett år til et annet. Det samme kan skje med tillegg som kvelds- og nattillegg. Slike bortfall kan påvirke nivået for lønnsglidningen. Det kan også skje at tillegg som er gitt ved forhandlinger ikke blir rapportert. prinsippet skal PAl-registeret pr... inneholde alle arbeidstakere fra de virksomheter som skal gi oppgaver til PAl-registeret, samt alle lønnsendringer som erlskal være foretatt for disse arbeidstakerne siden fonige telling.. Utvalgets fremtidige arbeid Utvalget vil undersøke virkningstidspunktene for lokale forhandlinger knytet til kap.ogkap.ihta. TBSK er kjent med at det på enkelte forhandlingssteder har vært problemer rned å beregne midlene til lokale forhandlinger (HTA kap. ) i. TBSK vil se nænnere på beregninger utført i slike forhandlinget i. Utvalget vil se nærmere på strukturendringer. Utvalget vil etter behov gjøre beregninger for andre utvalg i KS tariffområde s.

27 KS TARrFFovrnÅun

28

29 . KS tariffområde Med KS tariffområde menes i denne rapporten KS tariffområde eksklusive e-verk og eksklusive virksomheter som følger SGS.. Beregninger av rammen for oppgiøret m.m. (Kap.).. Sammensetningen av rammen ved de sentrale forhandlineer i lønnsoppgjøret sammenlienet med besreoene i denne raooorten TBSK har utført egne beregninger for de sentrale lønnskomponentene ved lønnsoppg øret. Disse beregningene gjelder arbeidstakere som følger forhandlingsbestemmelsene i kap, ikke arbeidstakere som følger kap. og kap.. Som nevnt under punkt..defineres forrige års ramme av følgende komponenter: Anslag for rammen i a) Overheng til b) Anslag lønnsglidning i (gj.sn. siste år) c) Generelt tillegg pr... d) Minstelønnssatser pr... e) Garantibeløp f) Lørdags- og søndagstillegg g) Videreføring av lokale tillegg/ kompetansetillegg h) Midler til lokale forhandlinger pr.8. Årslønnsvekstramme - Nivålønnsvekst..-.. Årslønnsvekstramme tt-, yo,yo l,ïyo,yo,lyo,yo,lyo,svo,yo Datolønnsvekst..-..,yo,lsyo,9yo,Ùlyo,syo,lyo l,yo,o/o Kap C Generelt tillegg pr... Minstelønnssatser pr... Videreføring av lokale tillegg/ Kompetansetillegg pr... Midler til lokale forhandlinger pr..8.,yo,gyo, yo,syo,8o/o,yo,lsyo,zyo Alle punktene kommer inn under de lønnsgruppene som vi bruker ved beregning av lønnsstørrelsene nevnt under punkt..bäde tillegg på generelle tillegg og lokale forhandlinger påvirker gjennomsnittlig grunnlønn samt gjennomsnittet av faste tillegg og variable tillegg... Økonomiske størrelser Virkningen på lønnsveksten av at arbeidstakere med minimum ärs lønnsansiennitet ikke s. 9

30 skal ha lavere grunnlønn enn i % stilling utglør,o/o pr. dato. Dersom garantitillegget gis pr... vil virkningen på årslørursveksten utgjøre,yo. Beregninger er gjort isolert av eventuelle andre lønnstillegg. Beløpet skal reguleres med den prosentvise endringen pr.. mai av folketrygdens grunnbeløp (G) basert på foregående års G-regulering. Bestemmelsen gielder forholdsmessig for deltidsansatte, janfør HTA kap., $.... Sentrale eenerelle oq forbundsvise særavtaler Kostnadene vedrørende endringer i de sentrale generelle og forbundsvise særavtalene (SGS, SFS), har TBSK vurdert. Det er tatt hensyn til disse vurderingene i beregningene. s.

31 . Noen hovedtall Statistikken som brukes i denne rapporten (fastlønte og timelønte stillinger), viser at i KS tariffområde (iflg. HTA) tabell..var det pr...9 årsverk'utført av arbeidstakere. Disse arbeidstakerne hadde stillinger (hovedstillinger og bistillinger). Oslo er ikke med. Når det gielder årsverk (hovedstillinger og bistillinger) er dette en økning på, % i forhold til... Det var 8 årsverk pr... Tabell..d, som bare omhandler stillinger lønnet etter kapittel i Hovedtariffavtalen, viser at arbeidstakere har en gjennomsnittlig månedsfortjeneste pr. månedsverk pr... pãkr. korrigert for vandring mellom kapitlene. (Data for timelønte er inkludert her). Dette tilsvarer en økning pä, %o fta samme tidspunkt foregående år, basert påjusterte tall. For kvinner var det en endring i gjennomsnittlig manedsfortjeneste pr. månedsverk pä,/o ogfot menn pä, %o (registrerte tall). Ulikt lønnsnivå for kvinner og menn skyldes i hovedsak ulik stillingsplassering og utdanning. Dersom like mange kvinner som menn hadde vært assistenter eller ledere ffi.ffi., ville 98 prosent av lønnsforskjellen ha vært forklart. Se tabell..... Total lønnsmasse Lønnsmassen basert på månedsfortjeneste er beregnet til milliarder kr. eksklusive sosiale kostnader. De totale lønnskostnader inkludert sosiale kostnader er beregnet til 9 milliarder kr. s.

32 . Sentrale lønnskomponenter for beregning av sentrale lønnsstørrelser..a Alle ansatte Av tabell.. fremgår at årslønnsveksten ll-lvar,lyo. Lønnsglidningi} er beregnet til,o/o og overheng til til,o/o...b Stillinger som følser forhandlinesbestemmelsene i kapittel,ä,rslønnsvekst T- er beregnet til,8 Yo.Lønnsglidning i er beregnet til, yo og lønnsoverheng tl er beregnet ti,o/o. (Lønnsglidning er lagt inn i henhold til Vedlegg A)...c Stillineer som følger forhandlingsbestemmelsene i kapittel Beregningene i forbindelse med lønnsoppgjøretl baserte seg'på den arbeidstakernasse som var i PAl-registerets beregningslønnsmasse pr... Av tabell..d frem går at gjennomsnittlig manedsfortjeneste pr. årsverk for hele har økt med, yo fra foregående år. Lønnsoverheng til er beregnet tù, o/, mens lønnsglidningen i er beregnet til, %. Gjennomsnittlig lønnsglidning de siste tre ât er, Yo. Lønnsmassen for er beregnet tll 8 millioner, mens årslønnsmassen for kommunesektoren som fremgår av kommuneregnskapets lønnskostnader er pä ca. milliarder kroner. dette tallet inngår også sosiale kostnader samt lønn for arbeid som ikke er registrert i PAl-registeret. Kommuneregnskapstallene samsvarer i hovedsak med de tall som brukes i Nasjonalregnskapet. (Tallene inkluderer ikke Oslo). For stillinger som følger kapiuel B var årslønnsveksten l-t, yo og for stillinger som var lønnet etter kap. C var årslønnsveksten -, o/o Tallene inneholder alle fylkeskommuner, alle kommuner og praktisk talt alle andre medlemmer i KS. Lønnsvekst som ikke er forårsaket av sentrale tarifftillegg (lønnsglidning) er vektet slik: %pr.. o/o pr....d Stillineer som følger forhandlinssbestemmelsene i kapittel Årslønnsveksten - er beregnet til, o/o.lønnsglidningen i er beregnet til, o/o og overheng til er beregnet til, %. (Se vedlegg 8) Tillegg som er gitt i henhold til HTA kap. pkt. defineres som lønnsglidning. s.

33 S ærskilt om lønnsglidningen.. Strukturendringer Strukturendringer er drøftet i punkt.... Strukturendringer kan for eksempel bestå i at virksomheter kommer til eller forsvinner, eller at det er større vekst i årsverk i en sektor enn i de øvrige. Ved samme virksomhetsstruktur (- siffer tjenestestedskode) som pr... ville gjennomsnittlig månedsfortjeneste pr. månedsverk pr... for alle kapitler i Hovedtariffavtalen samlet ha vært uendret. Tilsvarende for kap.,kap.b,kap.c, kap. og kap... For hele kommunesektoren (KS tariffområde og Oslo kommune) ville manedsfortjenesten vært, prosent lavere ved samme virksomhetsstruktur som pr.r.t... Ansiennitetsendringer (kap. a) Konsekvenser av ansiennitetsendringer er drøftet i pkt..... Stillingsendring Konsekvenser av slike endringer er drøftet i punkt... Forutsatt samme stillingsstruktur som pr... ville giennomsnittlig manedsfortjeneste pr. månedsverk pr... for alle kapitler i Hovedtariffavtalen ha vært, prosentpoeng lavere. Ser man kapitlene hver for seg finner man at manedsfortjenesten for kapittel 8 og kapittel. ville haværtuendret ved samme stillingsstruktur, mens den for både kapittel i alt og C ville ha vært, prosentpoeng lavere. For kapittel ville den vært uendret. For hele kommunesektoren (KS tariffområde og Oslo kommune) ville lønnsveksten vært, prosentpoeng lavere ved samme stillingsstruktur som pr...ll... Endringer i sentrale generelle og forbundsvise særavtaler Konsekvenser av slike endringer er vurdert i pkt... Endringer i bruken av slike avtaler kan føre til en kostnadsøkning. Dette kan føre til støne lønnsglidning. s.

34 .. dentiske arbeidstakere/virkning av at arbeidstakere begynner og slutter Konsekvenser av slike endringer er drøftet i punkt.. dent i s ke arb e i ds t ake r e : Lønnsvekst for arbeidstakere som var ansatt i KS-tariffområde både pr... og.. (identiske arbeidstakere) var: Månedsfortieneste Kap.,:, o/o Kap.:, o/o B:, o/o C:,Yo Kap. :, oá Grunnlønn,9/o,/o,o/o,/o,o/o Lønnsveksten for identiske arbeidstakere er høyere enn det som en vanlig gj ennomsnittsberegning viser for alle kapitler. Arbeidstakere som beqmner og slutter: Ansatte som slutter og begynner kan virke på lønnsveksten. Ansatte som slutter kan ha lavere lønn enn de som begynte og omvendt. Dersom ansatte som slutter har lavere lønn enn de sorn begynner vil dette isolert føre til høyere lønnsvekst og lønnsglidning. Se Tabell.. om hvordan dette påvirker lønnsveksten i de ulike kapitlene... nnrapportering Konsekvenser av endringer i innrapportering er drøftetipurkt-- Utvalget vil peke på at forskyvninger i innrapporteringen er normale, men dette vil ikke påvirke utviklingen i observert lønnsvekst sett sammenhengende over flere år, Utvalget har derfor valgt å bruke registrerte tall korrigert for forskyvninger som utvalget vet om... Arbeidstakere i kommunal sektor totalt De totale lønnskostnadene for kommuneforvaltningen anslås til å være omtrent, milliarder kroner i. Disse lønnskostnadene inkluderer også ansatte i Oslo kommune. Sosiale kostnader er med. Lønnsveksten for hele sektoren inkludert Oslo vat, prosent. s.

9. mars 2012 RAPPORT FRA DET TEKNISKE BEREGNINGS- OG STATISTIKKUTVALG (TBSK) FOR KOMMUNESEKTOREN

9. mars 2012 RAPPORT FRA DET TEKNISKE BEREGNINGS- OG STATISTIKKUTVALG (TBSK) FOR KOMMUNESEKTOREN 9. mars 2012 RAPPORT FRA DET TEKNISKE BEREGNINGS- OG STATISTIKKUTVALG (TBSK) FOR KOMMUNESEKTOREN Forord Det tekniske beregnings- og statistikkutvalget for kommunesektoren legger med dette frem sin rapport.

Detaljer

2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 2.1.12 Tariffoppgjøret 2003

2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 2.1.12 Tariffoppgjøret 2003 2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 Det ble brudd mellom Kommunenes Sentralforbund på den ene siden og LOs forhandlingssammenslutning, Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon og Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Detaljer

9. mars 2012 RAPPORT FRA DET TEKNISKE BEREGNINGS- OG STATISTIKKUTVALG (TBSK) FOR KOMMUNESEKTOREN

9. mars 2012 RAPPORT FRA DET TEKNISKE BEREGNINGS- OG STATISTIKKUTVALG (TBSK) FOR KOMMUNESEKTOREN 9. mars RAPPORT FRA DET TEKNSKE BEREGNNGS- OG STATSTKKUTVALG (TBSK) FOR KOMMUNESEKTOREN Forord Det tekniske beregnings- og statistikkutvalget for kommunesektoren legger med dette frem sin rapport. Utvalget

Detaljer

10. mars 2010 RAPPORT FRA DET TEKNISKE BEREGNINGS- OG STATISTIKKUTVALG (TBSK) FOR KOMMUNESEKTOREN

10. mars 2010 RAPPORT FRA DET TEKNISKE BEREGNINGS- OG STATISTIKKUTVALG (TBSK) FOR KOMMUNESEKTOREN 10. mars 2010 RAPPORT FRA DET TEKNISKE BEREGNINGS- OG STATISTIKKUTVALG (TBSK) FOR KOMMUNESEKTOREN Forord Det tekniske beregnings - og statistikkutvalget for kommunesektoren legger med dette frem sin rapport.

Detaljer

10. mars 2014 RAPPORT FRA DET TEKNISKE BEREGNINGS- OG STATISTIKKUTVALG (TBSK) FOR KOMMUNESEKTOREN

10. mars 2014 RAPPORT FRA DET TEKNISKE BEREGNINGS- OG STATISTIKKUTVALG (TBSK) FOR KOMMUNESEKTOREN . mars RAPPORT FRA DET TEKNSKE BEREGNNGS- OG STATSTKKUTVALG (TBSK) FOR KOMMUNESEKTOREN Forord Det tekniske beregnings- og statistikkutvalget for kommunesektoren legger med dette frem sin rapport. Utvalget

Detaljer

9. april 2016 RAPPORT FRA BEREGNINGSUTVALGET FOR ENERGIVERK I KS TARIFFOMRÅDE (BEKS)

9. april 2016 RAPPORT FRA BEREGNINGSUTVALGET FOR ENERGIVERK I KS TARIFFOMRÅDE (BEKS) 9. april 2016 RAPPORT FRA BEREGNINGSUTVALGET FOR ENERGIVERK I KS TARIFFOMRÅDE (BEKS) Forord Beregningsutvalget for energisektoren legger med dette frem sin rapport. Beregningsutvalget for energiverk i

Detaljer

10. februar 2017 RAPPORT FRA DET TEKNISKE BEREGNINGS- OG STATISTIKKUTVALG (TBSK) FOR KOMMUNESEKTOREN

10. februar 2017 RAPPORT FRA DET TEKNISKE BEREGNINGS- OG STATISTIKKUTVALG (TBSK) FOR KOMMUNESEKTOREN . februar RAPPORT FRA DET TEKNSKE BEREGNNGS- OG STATSTKKUTVALG (TBSK) FOR KOMMUNESEKTOREN Forord Det tekniske beregnings- og statistikkutvalget for kommunesektoren legger med dette frem sin rapport. Utvalget

Detaljer

Rapport fra det tekniske beregnings- og statistikkutvalg (TBS) for KAs tariffområde

Rapport fra det tekniske beregnings- og statistikkutvalg (TBS) for KAs tariffområde Rapport fra det tekniske beregnings- og statistikkutvalg (TBS) for KAs tariffområde 12. juni 2014 Forord Det tekniske beregnings- og statistikkutvalget for KA s tariffområde (TBS) legger med dette fram

Detaljer

10. april 2015 RAPPORT FRA BEREGNINGSUTVALGET F'OR ENERGIVERI( I KS' TARIFFOMRÅDE @EKS)

10. april 2015 RAPPORT FRA BEREGNINGSUTVALGET F'OR ENERGIVERI( I KS' TARIFFOMRÅDE @EKS) 10. april 2015 RAPPORT FRA BEREGNINGSUTVALGET F'OR ENERGIVERI( I KS' TARIFFOMRÅDE @EKS) Forord Beregningsutvalget for energisektoren legger med dette frem sin rapport. Beregningsutvalget for energiverk

Detaljer

Rapport fra det tekniske beregnings- og statistikkutvalg (TBS) for KAs tariffområde

Rapport fra det tekniske beregnings- og statistikkutvalg (TBS) for KAs tariffområde Rapport fra det tekniske beregnings- og statistikkutvalg (TBS) for KAs tariffområde 10. juni 2015 Forord Det tekniske beregnings- og statistikkutvalget for KA s tariffområde (TBS) legger med dette fram

Detaljer

2. mai 2017 RAPPORT FRA BEREGNINGSUTVALGET FOR ENERGIVERK I KS TARIFFOMRÅDE (BEKS)

2. mai 2017 RAPPORT FRA BEREGNINGSUTVALGET FOR ENERGIVERK I KS TARIFFOMRÅDE (BEKS) 2. mai 2017 RAPPORT FRA BEREGNINGSUTVALGET FOR ENERGIVERK I KS TARIFFOMRÅDE (BEKS) Forord Beregningsutvalget for energisektoren legger med dette frem sin rapport. Beregningsutvalget for energiverk i KS

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/03-2013 Dokument nr.: 13/00766-1 Arkivkode: 510 Dato: 03.05.2013 Saksbehandler: Kjersti Myklebust Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting

Detaljer

10. aprilz0l4. RAPPORT FRA BEREGNINGSUTVALGET FOR ENERGTVERT( r KS'

10. aprilz0l4. RAPPORT FRA BEREGNINGSUTVALGET FOR ENERGTVERT( r KS' 10. aprilz0l4 RAPPORT FRA BEREGNINGSUTVALGET FOR ENERGTVERT( r KS' TARTFFOMRÅDE @EKS) Innhold 5 I 2. J 4. 5. 6. 7. 8. Utvalgets medlemmer Tariffoppgi ørene 1996, 1997, 1998, 1999, 2000/2001, 2002, 2003,

Detaljer

B-03/13 Mellomoppgjøret pr. 1. mai Iverksetting og kommentarer

B-03/13 Mellomoppgjøret pr. 1. mai Iverksetting og kommentarer B-03/13 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 - Iverksetting og kommentarer Utskriftsdato: 5.12.2017 07:52:16 Status: Gjeldende Dato: 3.5.2013 Nummer: B-03/2013 Utgiver: KS Dokumenttype: Rundskriv Innholdsfortegnelse

Detaljer

B-04/17 Beregning av lønnsmasse, midler og disponering av midlene i forbindelse med lokale forhandlinger (HTA kap ) pr. 1.

B-04/17 Beregning av lønnsmasse, midler og disponering av midlene i forbindelse med lokale forhandlinger (HTA kap ) pr. 1. B-04/17 Beregning av lønnsmasse, midler og disponering av midlene i forbindelse med lokale forhandlinger (HTA kap. 4.2.1) pr. 1. August 2017 Utskriftsdato: 17.12.2017 10:14:20 Status: Gjeldende Dato: 1.6.2017

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 URAVSTEMNING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 URAVSTEMNING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 16/112 Lnr.: 10296/16 Ark.: 510 Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 URAVSTEMNING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Det kongelige moderniseringsdepartement Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2005

Det kongelige moderniseringsdepartement Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2005 Det kongelige moderniseringsdepartement Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2005 Dato: 12.05 2005 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv.

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv. Prop. 139 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr: 11/2010 Saksnr: 10/01565-1 Arkivkode: 515 Dato: 30.8.2010 Saksbehandler: Analyse og økonomi Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten BEREGNING AV LØNNSMASSE, MIDLER OG DISPONERING

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/3-2017 Dokument nr.: 17/00676-6 Arkivkode: 0 Dato: 01.06.2017 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret 2017 - iverksetting og kommentarer

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 1 RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.09.2014 Tid: kl. 08.30 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481/2117415 eller e-post

Detaljer

Uravstemningsdokument

Uravstemningsdokument Til medlemmene i Utdanningsforbundet Oslo Oslo, 13. juni 2012 Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2012 Uravstemningsdokument Forhandlingene

Detaljer

A-01/08: Tariffrevisjonen pr. 1.5.2008 - Riksmeklingsmannens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning

A-01/08: Tariffrevisjonen pr. 1.5.2008 - Riksmeklingsmannens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A-01/08: Tariffrevisjonen pr. 1.5.2008 - Riksmeklingsmannens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A- rundskriv nr: 1/2008 Saksnr: 08/00789-4 Arkivkode: 517 Dato: 27.5.2008 Saksbehandler:

Detaljer

Lønns- og forhandlingssystemet i staten

Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2 trådte i kraft 5. september 1958. Loven innførte tariffavtalesystemet i statlig sektor. Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Kommunestyret anbefales å stemme JA til det anbefalte meklingsresultat.

Kommunestyret anbefales å stemme JA til det anbefalte meklingsresultat. Arkivsaksnr.: 10/629-2 Arkivnr.: 512 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere

Lønnsplassering Sykepleiere Lønnsplassering Sykepleiere Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk Sykepleierforbund har

Detaljer

Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012

Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012 Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012 Krav III 23. april 2012 kl. 14.00 Innledning I dette kravet redegjøres det nærmere for Unios økonomiske hovedprioriteringer for hovedtariffoppgjøret 2012,

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

A-01/14 Tariffrevisjonen pr Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning

A-01/14 Tariffrevisjonen pr Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A-01/14 Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A-rundskriv nr.: 1-2014 Dokument nr.: 14/00974-1 Arkivkode: 0 Dato: 28.05.2014 Saksbehandler:

Detaljer

RAPPORT FRA STATISTIKK- OG BEREGNINGSUTVALGET I FORBINDELSE MED REVISJON AV HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN VÅREN 2017

RAPPORT FRA STATISTIKK- OG BEREGNINGSUTVALGET I FORBINDELSE MED REVISJON AV HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN VÅREN 2017 RAPPORT FRA STATISTIKK- OG BEREGNINGSUTVALGET I FORBINDELSE MED REVISJON AV HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN VÅREN 2017 Innhold 1 Innledning og sammendrag... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Sammendrag nøkkeltall...

Detaljer

PROTOKOLL. Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013

PROTOKOLL. Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013 PROTOKOLL Saks.nr. 13-00722-2 Arkivkode: 512 Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013 Til stede: KS: Sigrun Vågeng, Per Kristian

Detaljer

Tariffoppgjøret 2013 (KS) og litt om veien videre mot HTO i Kolbjørg Ødegaard Sentralstyret, leder ULA

Tariffoppgjøret 2013 (KS) og litt om veien videre mot HTO i Kolbjørg Ødegaard Sentralstyret, leder ULA Tariffoppgjøret 2013 (KS) og litt om veien videre mot HTO i 2014 Kolbjørg Ødegaard Sentralstyret, leder ULA Tema Utgangspunkt for tariff 2013 hovedvekt på KS- området Tariff 2013 resultat Mot tariff 2014

Detaljer

HUK tariffkonferanse etter mellomoppgjøret Inger Lise Blyverket, forhandlingsdirektør og Bård Westbye, forhandlingssjef.

HUK tariffkonferanse etter mellomoppgjøret Inger Lise Blyverket, forhandlingsdirektør og Bård Westbye, forhandlingssjef. HUK tariffkonferanse etter mellomoppgjøret 2017 Inger Lise Blyverket, forhandlingsdirektør og Bård Westbye, forhandlingssjef. Agenda for dagen Kl 10:00 Åpning Kl 10:15 Mellomoppgjøret 2017, samt status

Detaljer

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten

Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012. Spekter helse KS Oslo kommune Staten Lønnsplassering Sykepleiere GJELDER FRA 2012 Spekter helse KS Oslo kommune Staten LØNNSPLASSERING SYKEPLEIERE GJELDER FRA 2012 SPEKTER HELSE KS OSLO KOMMUNE STATEN FORORD Forhandlingsavdelingen i Norsk

Detaljer

Akademikerne kommune. Lokale forhandlinger etter HTAs kap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Foredragsholdere: Jon Ole Whist, Legeforeningen

Akademikerne kommune. Lokale forhandlinger etter HTAs kap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Foredragsholdere: Jon Ole Whist, Legeforeningen Akademikerne kommune Lokale forhandlinger etter HTAs kap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Foredragsholdere: Jon Ole Whist, Legeforeningen Temaer som bl.a. vil bli berørt Kort om Akademikerne Gjennomføring

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten TARIFFREVISJONEN PR 1.5.2010 DET ANBEFALTE FORSLAGET ER VEDTATT

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten TARIFFREVISJONEN PR 1.5.2010 DET ANBEFALTE FORSLAGET ER VEDTATT B-rundskriv nr: 9/2010 Saksnr: 10/00377-7 Arkivkode: 510 Dato: 5.7.2010 Saksbehandler: KS Forhandling og tariff Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten TARIFFREVISJONEN PR 1.5.2010 DET ANBEFALTE

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Agenda Tema i årets oppgjør Lønn Pensjon Hovedavtalen Beredskap Tema i årets oppgjør Lønn Ramme (frontfagsmodell) Innretning på lønnstillegg (profil

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 2 29. april 2013 kl. 10.00 Dette kravet erstatter i sin helhet krav nr. 1. Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 8.00 Møtet

Detaljer

Informasjon til bedrifter som følger Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter «Bedriftsavtalen»

Informasjon til bedrifter som følger Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter «Bedriftsavtalen» Informasjon til bedrifter som følger Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter «Bedriftsavtalen» Etter to dager i mekling ble KS Bedrift 3. november enige med LO-kommune, YSkommune, Unio og Akademikerne

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Trond Ruen Arkiv: 16/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Trond Ruen Arkiv: 16/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Trond Ruen Arkiv: 16/3574-1 Dato: 20.05.2016 TARIFFREVISJONEN PR. 1.5.2016 URAVSTEMMING Vedlegg: KS rundskriv A/1-2016 med partenes anbefalte forhandlingsløsning:

Detaljer

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 88 (2008 2009) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Tariffoppgjøret per

Tariffoppgjøret per Tariffoppgjøret per 1.5.2017 VIRKE, HUK-området Kravet er fra Unios organisasjoner: Norsk Sykepleierforbund Utdanningsforbundet Forskerforbundet Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund Akademikerforbundet

Detaljer

Spekter Helse (Område 4 og 10)

Spekter Helse (Område 4 og 10) Arkivsak-dok. 15/00278-42 Saksbehandler Rune Soma FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 2015-2019 18.10.2016 Landsstyret 2015-2019 LS-sak 70/16 Hovedtariffoppgjøret

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 1 14.JUNI 2012 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen Det

Detaljer

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Lokale forhandlinger Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Resultat, protokoller, tabeller, møteboka Gå inn på din medlemsgruppe og velg «lønnsoppgjøret 2012» s2 Resultat,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE TOLGA KOMMUNE MØTEINNKALLING Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel SAKLISTE 57/12 TARIFFREVISJONEN 2012 - URAVSTEMNING Tolga, 14.juni 2012 Ragnhild

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 1 18. april 2013 kl. 10.30 Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i KS, kapittel 4, punkt 4.A.5 Regulering 2. avtaleår:

Detaljer

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler.

Det vises til tidligere Tariffnytt som omhandler detaljene i årets oppgjør, og at resultat er godkjent for de fire ovennevnte tariffavtaler. Nr: 45/2012/MP Dato: 24.08.2012 Sendt til: Virksomheter som er bundet av Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for helse og sosial m.v., Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst

Detaljer

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år.

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Tariffordboken Avtalefestet pensjon (AFP) Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Datotillegg Brukes for å markere at et lønnstillegg

Detaljer

Tariffrevisjonen pr resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2017 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingene har foregått i to omganger, for hhv. fellesråd

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 30. juni 1999

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 30. juni 1999 Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 30. juni 1999 Tariffrevisjonen pr 01.05.1999 Partene i KA s tariffområde kom den 26.05.1999 til enighet om et anbefalt forslag etter forhandlinger om

Detaljer

Resultatene i den enkelte landsoverenskomst følger nedenfor. Protokollen i sin helhet kan du laste ned her.

Resultatene i den enkelte landsoverenskomst følger nedenfor. Protokollen i sin helhet kan du laste ned her. Nr: 15/2015/BW Dato: 17.06.2015 Sendt til: Virke-medlemmer som er bundet av: Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for utdanning, Landsoverenskomst for helse og sosial tjenester, Landsoverenskomst

Detaljer

Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer.

Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer. Personalsjefsamling Rogaland Det nye sentrale lønnssystemet Utfordringer og muligheter med mer. Bergen, 29. august 2016 Spesialrådgiver Karsten K. Langfeldt KS Forhandling Hovedelementer i 2016 - resultatet

Detaljer

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale ble gjennomført i perioden 12. 30. april 2016 og endte med et anbefalt forhandlingsresultat. Unios forhandlingsutvalg

Detaljer

Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni Sentralt tariffoppgjør KS, 2012

Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni Sentralt tariffoppgjør KS, 2012 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni 2012 Sentralt tariffoppgjør KS, 2012 Resultat, kap. 4C Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,7 prosent av den enkeltes

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET

TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET KRAV 1 2.6.2015 UNIOS ORGANISASJONER: Norsk Sykepleierforbund Utdanningsforbundet Forskerforbundet Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund Akademikerforbundet

Detaljer

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 UTARBEIDET TIL KAs STRATEGIKONFERANSER 2014 I forbindelse med at den gjeldende Hovedtariffavtalen (HTA) på KA-området utløper 30. april 2014 og skal reforhandles,

Detaljer

Tariffrevisjonen pr Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2016 - Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes Vi viser til rundskriv 3/2016 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/112-1 Ark.: 510 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 15/16 Formannskapet 28.01.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 - FORBEREDELSER Lovhjemmel:

Detaljer

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m.

Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Tariff 2017, særavtaleforhandlinger høsten 2017 m.m. Personalledernettverket i Nord-Trøndelag Kommunenes Hus, 4. mai 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Stikkord Avlastersaken Mellomoppgjøret

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt B-rundskriv nr.: B/06-2012 Dokument nr.: 11/02117-24 Arkivkode: 510 Dato: 05.07.2012 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte

Detaljer

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 DOK 1 16. juni 2014 Justert/endret 17. juni 2014 TARIFFREVISJONEN KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 Akademikerforbundet Den norske kirkes presteforening Det

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms 12.-13.10.2010 Lokale forhandlinger lokal pott kap. 4.A.1 0,85% med virkningsdato 1.8.2010 0,25% med virkningsdato 1.1.2011 Den samlede potten beregnes på

Detaljer

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016

Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Tariff 2016 Resultat KS Utdanningsforbundet, 5. mai 2016 Økonomisk ramme og fordeling En økonomisk ramme på om lag 2,4 % i 2016 og om lag 2,2 % i 2017. Mellomårsforhandlinger i 2017. Ansatte med høyere

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Personalforum Møre og Romsdal

Personalforum Møre og Romsdal Personalforum Møre og Romsdal Quality Hotel Alexandre, Molde 20. januar 2016 Karsten K. Langfeldt, KS Forhandling - bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår for alle Hovedtariffavtalen arbeidstakere i

Detaljer

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.09.2012 Tid: 09:45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011

Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011 Beretning fra Sentralt forhandlingsutvalg høsten 2009 våren 2011 Sammensetning Sentralt forhandlingsutvalg (SF) har i perioden høsten 2009 våren 2011 hatt følgende sammensetning: Jan Theien, Akershus (leder),

Detaljer

St.prp. nr. 86 ( )

St.prp. nr. 86 ( ) St.prp. nr. 86 (2000-2001) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2001 m.v. Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 18. mai 2001, godkjent i statsråd samme

Detaljer

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post:

Detaljer

TARIFFREVISJONEN 1. MAI DOK kl

TARIFFREVISJONEN 1. MAI DOK kl TARIFFREVISJONEN 1. MAI 2004 DOK 3 22.04.04 kl. 13.30 Det vises til krav fra LO Kommune framsatt i dok.1 og dok 2. Det fremmes med dette krav i tilknytning til hovedtariffavtalen kapittel 3 Generelle lønns-og

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 18.06.2014 - etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.02.2017 Arkivsaksnr: 2017/461 Klassering: 512 Saksbehandler: Ann-Karin Vang DEBATTHEFTE 2017- UTTALELSE FRA STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg:

Detaljer

Prop. 121 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 121 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 121 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2011 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Tariffrevisjonen pr 01.05.1998 forslaget vedtatt Vi viser til rundskriv nr 17/98. KA s medlemmer har ved uravstemming vedtatt det anbefalte

Detaljer

HVA MENER DU? HOVEDOPPGJØRET 2014 PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: TIL BARNEHAGE LÆRERE

HVA MENER DU? HOVEDOPPGJØRET 2014 PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: TIL BARNEHAGE LÆRERE PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: HVA MENER DU? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Tariff 2014 og SFS 2213

Tariff 2014 og SFS 2213 Tariff 2014 og SFS 2213 Grunnlag for uravstemning 11.-18.juni 2014 Trond Arnesen, leder Utdanningsforbundet Balsfjord Meklerens forslag Nye minstelønnssatser pr. 1.5.2014 Tillegg pr. 1.5.2015 Nytt lønnssystem

Detaljer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer HTA anno 2017 - lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer 2 Prosessen frem til HTA 2017 3 Rammene rundt oppgjøret - partene 4

Detaljer

10. april20l4 RAPPORT FRA BEREGNINGSUTVALGET FOR ENERGIVERK I KS' TARIFFOMRÅDE (BEKS)

10. april20l4 RAPPORT FRA BEREGNINGSUTVALGET FOR ENERGIVERK I KS' TARIFFOMRÅDE (BEKS) 10. april20l4 RAPPORT FRA BEREGNINGSUTVALGET FOR ENERGIVERK I KS' TARIFFOMRÅDE (BEKS) Forord Beregningsutvalget for energisektoren legger med dette frem sin rapport. Beregningsutvalget for energiverk i

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Nr: 38/2014/CFA Dato: 23.06.2014 Sendt til: Medlemmer som er bundet av Landsoverenskomst for Barnehager. TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR BARNEHAGER Virke og arbeidstakerorganisasjonene ble 13.

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 3 27. april 2016 kl. 09.00 Innledning Akademikerne viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse så fremt ikke annet framgår i krav 3. Akademikernes

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

B/ Sentrale lønnstillegg pr og nytt lønnssystem fra

B/ Sentrale lønnstillegg pr og nytt lønnssystem fra B/10-2014 Sentrale lønnstillegg pr. 1.5.2015 og nytt lønnssystem fra 1.5. 2015 Utskriftsdato: 5.1.2018 06:00:11 Status: Gjeldende Dato: 16.12.2014 Nummer: B/10-2014 Utgiver: KS Dokumenttype: Rundskriv

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALE FORHANDLINGER PR

RETNINGSLINJER FOR LOKALE FORHANDLINGER PR 2 Vedlegg RETNINGSLINJER FOR LOKALE FORHANDLINGER PR. 01.07.2008 1. FORMELT GRUNNLAG Oslo kommune og forhandlingssammenslutningene sentralt viser til pkt. 4 i Riksmeglingsmannens møtebok av 24.05.2008

Detaljer

Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012

Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012 Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, 2012 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012 Resultat sentralt, kapittel 4 Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 10/5478. I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/1386 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær

FAUSKE KOMMUNE 10/5478. I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/1386 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/5478 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/1386 I Saksbehandler: Ingrid K. Alterskjær Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: I KOMMUNESTYRE Dato: 17.06.2010 I TARIFF PR. 01.05.10

Detaljer

Kirkelig arbeidsgiver-og interesseorganisasjons

Kirkelig arbeidsgiver-og interesseorganisasjons / DOK2 14JUNI2012 KL 1400 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver-og interesseorganisasjons tariffområde 1mai2012 Fagforbundet Musikemes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen Det

Detaljer

Del 1. Akademikerne kommune. Lokale forhandlinger etter HTAskap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Temaer som bl.a. vil bli berørt

Del 1. Akademikerne kommune. Lokale forhandlinger etter HTAskap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Temaer som bl.a. vil bli berørt Akademikerne kommune Lokale forhandlinger etter HTAskap. 3.4 og kap. 5.2 (kortversjon) Foredragsholdere: Jon Ole Whist, Legeforeningen Temaer som bl.a. vil bli berørt Kort om Akademikerne Gjennomføring

Detaljer

Aktuelle saker, Tariff 2016

Aktuelle saker, Tariff 2016 Aktuelle saker, Tariff 2016 Fremtidens barnehage og skole Dersom andre land går lengre enn Norge forsikrer innvandringsministeren oss om at H/Frp-regjeringen vil stramme inn enda mer. På nokså kort tid

Detaljer

Unios krav hovedtariffoppgjøret 2006 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav hovedtariffoppgjøret 2006 tariffområdet Oslo kommune 1 Unios krav hovedtariffoppgjøret 2006 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 3 28. april kl. 10.00 2 I Generelt Unio konkretiserer med dette sine økonomiske kravene. Unio viser til Oslo kommune sine krav/tilbud

Detaljer