Loppa kommune. Øksfjord samfunnshus under utbygging/renovering beregnet ferdigstilt ultimo september. Perioderapport - regnskap pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Loppa kommune. Øksfjord samfunnshus under utbygging/renovering beregnet ferdigstilt ultimo september. Perioderapport - regnskap pr. 31.08."

Transkript

1 Loppa kommune Øksfjord samfunnshus under utbygging/renovering beregnet ferdigstilt ultimo september Perioderapport - regnskap pr

2 PERIODERAPPORT Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk. Når det gjelder detaljgraden er det opp til administrasjonen å definere denne i samråd med kommunestyret. Rådmannen har valgt å legge frem en perioderapport som viser budsjettmessig forbruk som vist i tabellene under hvert rammeområde. Perioderapporten skal ikke være så detaljert som regnskapet da dette vil bli veldig omfattende og lite interessant i forhold til den informasjon som kommunestyret bør ha på dette tidspunkt av året. Økonomisk rapportering skal være ryddig, informativ og etterrettelig. Dette er særdeles viktig i tider med en krevende kommuneøkonomi. Rådmannen håper således at denne perioderapporten kan gi en troverdig avspeiling av økonomiutviklingen så langt i driftsåret. Rådmannen vil også presisere innledningsvis i denne perioderapporten at streng økonomistyring fortsatt vil være førsteprioritet i vårt arbeid i tiden som kommer. Selv om vi har gode resultater å vise til de fem siste årene, er inneværende år også utfordrende. Dette særlig med hensyn til inntektssvikt på bakgrunn av nedgang i folketallet, og en rekke uforutsette utgifter. Rådmannen tillater seg i dette forordet og be kommunestyret om å lese tallene i dette dokumentet med noe forsiktighet. På dette rapporteringstidspunktet er det en rekke tallstørrelser som periodisk ikke kan fordeles matematisk til 66,6 % forbruk. På noen områder har vi avtaler som medfører at vi faktisk bare er fakturert fra % av årlig forbruk. På andre områder er avtalene innfridd med tilnærmet 100 %. Det samme gjelder selvsagt også på inntektssiden. Det bemerkes innledningsvis at perioderapporten indikerer at vi nå går inn i en mer krevende økonomisk periode. Selv om tallene pr. dato indikerer rimelig god kontroll, må vi ha kommende utfordringer og totaliteten av kommunens driftsoppgaver med oss i våre overordnede økonomiske vurderinger. Vi må derfor være mer økonomisk varsom enn vi har vært på lenge. 1

3 Rammeområde 1 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Utgifter Kostra hovedgruppe Regnskap Budsjett 2009 m endr i % per Lønn og sosiale utgifter % 74 % Kjøp av varer og tjenester % 70 % Kjøp av tjenester % 40 % Overføringer % 49 % Finansutgifter % 71 % Sum utgifter % 62 % Inntekter Salgs og leieinntekter % 53 % Refusjoner % 157 % Overføringer % 0 % Finansinntekter % 109 % Sum inntekter % 60 % SUM NETTO UTGIFTER % 63 % Avvik mellom regnskap og budsjett Lønnsutgifter Utviklingen omkring lønnsutgiftene er under kontroll, og helt som forutsatt når man tar hensyn til refusjon av sykepenger og premieavvik i forhold til pensjonspremie. Øvrige driftsutgifter Totalt sett viser utgiftssiden en forsvarlig utvikling, men det må bemerkes at det er avsatt kr ,- til lønnsglidning. Disse midlene er ikke fordelt enda, og medfører selvsagt at tallene ser noe bedre ut på skrivende stund enn de faktisk er. Videre viser kjøp av varer og tjenester et relativt høyt forbruk. Men dette må sees i sammenheng med finansinntekter og påfølgende bruk av fond. Driftsinntekter Inntektssiden viser en normal utvikling. Det kan imidlertid bemerkes at finansinntektene og overføringer er av mer regnskapsmessig karakter og skyldes hovedsakelig forhold som er knyttet til bruk av fond generelt sett. I tillegg bemerkes det at vi enda (til tross for flere purringer) ikke har mottatt tilskudd til omstilling fra fylkeskommunen. Måloppnåelse/ressursutnyttelse Rammeområdet viser totalt en forsvarlig økonomisk utvikling. Folketallsutviklingen skal ikke nevnes til kjedsommelighet. Men siden synkende tall påvirker våre frie inntekter, er det rådmannens plikt å påminne kommunestyret om dette. Selv om vi hadde en liten oppgang i 2. kvartal har vi totalt sett en liten nedgang i 1. halvår. 2

4 Prosjektleder for omstillingsarbeidet sa opp sin stilling tidligere i sommer. Kommunestyret besluttet nylig at prosjektledelsen skal ivaretas av Origo v/per Buvik. For tiden er det stort trykk på flere tiltak/prosjekter, og kommunestyret er blitt informert i møte om flere av disse. For å kunne få realisert de mest ressurskrevende prosjektene, er det nødvendig med ekstern kapital. Dialog med Innovasjon Norge, fylkeskommunen, SUF og andre statlige myndigheter vil derfor være av sentral betydning den kommende periode. Åpningen av nye Øksfjord samfunnshus er utsatt til 1. oktober. Budsjettmessig ser det ut til at byggekomiteen skal klare å overholde gitte økonomiske rammer. Forsikringssaken omkring Sør-Tverrfjord skole har på mange måter vært komplisert. Men prosjektet går i disse dager ut på anbud som vedtatt av kommunestyret. Tidligere vedtak om innføring av seniorpolitiske tiltak har vist seg å gi flere praktiske utfordringer. Rådmannen er i dialog med flere arbeidstakerorganisasjoner lokalt for å kunne få til praktiske avklaringer. Dersom det blir nødvendig vil aktuelle problemstillinger bli forelagt folkevalgte for endelig avklaring. Rammeområde 1.2 Oppvekst og kultur Utgifter Kostra hovedgruppe Regnskap Budsjett 2009 m endr i % per Lønn og sosiale utgifter % 68 % Kjøp av varer og tjenester % 76 % Kjøp av tjenester % 65 % Overføringer % 32 % Finansutgifter % 100 % Sum utgifter % 70 % Inntekter Salgs og leieinntekter % 60 % Refusjoner % 94 % Overføringer % 134 % Finansinntekter % 100 % Sum inntekter % 94 % SUM NETTO UTGIFTER % 60 % Avvik mellom regnskap og budsjett UTGIFTER: Lønn og sosiale utgifter: 3

5 Vikarutgiftene har overskredet budsjettet, men må ses i sammenheng med refusjoner. Både skolene og barnehagene har langvarige sykefravær der det tas inn vikarer. Lønnsutgifter til lærere (bl.a. spesialundervisning) er ikke ompostert enda. Kjøp av vårer og tjenester: En del utgifter ble belastet tidlig på året, eks. lisenser/abonnement, forsikringer, serviceavtaler, kjøp fra andre kommuner m.m. Har brukt mer på annonsering av ledige lærerstillinger enn budsjettert. Skoleskyss på Høgtun skole er overskredet, grunnet elever fra Nuvsvåg og Vassdalen. Skolene og barnehagene gjør en del innkjøp av materiell i begynnelsen av nytt skoleår. Det er fortsatt behov for nye lærebøker. Oljekjøp, strøm, renovasjon og vedlikehold er noe underbudsjettert i forhold til de faktiske behovene ved skolene og barnehagene. Kjøp av tjenester: Driftstilskudd for kulturskolen o.a. utbetales halvårlig, men er ikke utbetalt hittil i år. Avtalen med Alta om undervisningstilbud ved Langfjordbotn skole er nå avsluttet. Overføringer: Spesialundervisning for våren 2009 er ikke ompostert enda. Tildelte skjønnsmidler til drift og tilskudd til tiltak for funksjonshemmede barn i barnehage er ikke ompostert enda. Utgående moms må ses i sammenheng med momskompensasjonen. Halvparten av stipend-midlene tildeles til høsten. INNTEKTER: Salgs og leieinntekter: Høstens egenandel for kulturskolen, og leie av kommunale lokaler er ikke fakturert. Høstens foreldrebetaling i barnehage og sfo faktureres månedlig. Refusjoner: Skolene og adm. får statstilskudd utbetalt halvårlig eller sent på året (etter krav/gsi) Tilskudd til den kulturelle skolesekken utbetales sent på året, og gjelder for skoleåret. Statstilskudd til drift av barnehager for 2009 er kreditert for hele året. Refusjoner fra Trygdekontoret utbetales etterskuddsvis. Refusjon fra Fylkeskommunen (LOSA) utbetales som regel halvårlig, men er ikke utbetalt enda. Refusjon fra Utdanningsforbundet utbetales halvårlig. Finansinntekter: Kulturskolen har overført DKS-midler på disposisjonsfond. Høgtun skole har midler til uteområdet på disposisjonsfond. Måloppnåelse/ressursutnyttelse Driften i skoler, barnehager og sfo går som vanlig. Det kan være vanskelig personalmessig i forhold til mye sykefravær, og det gir seg utslag i utgifter til ekstrahjelp, overtid og vikarer. Vi har hatt en del lærere på etter-/videreutdanning, som også medfører ekstra vikarkostnader. Det så ganske mørkt ut ved hovedopptaket til barnehagene, men over sommeren har det kommet flere små barn, slik at det er nesten full utnyttelse av barnehagene våre. 4

6 Det er gledelig, selv om fødselstallene fortsatt er bekymringsverdige. Departementet har definert full barnehagedekning som at alle som søker om plass før hovedopptaket får plass, og det har vi klart å innfri. Det er fortsatt ikke grunnlag for å restarte barnehagene vi har vakante. Det er gledelig å se at kulturlivet blomstrer, spesielt i kulturskolen. Bibliotekene og ungdomsklubbene har også god aktivitet. Samfunnshuset er under renovering, og vi gleder oss til at vi kan benytte oss av vår nye storstue ut på høsten. Rammeområde 1.3 Helse, sosial, pleie og omsorg. Utgifter Kostra hovedgruppe Regnskap Budsjett 2009 m endr i % per Lønn og sosiale utgifter % 64 % Kjøp av varer og tjenester % 45 % Kjøp av tjenester % 89 % Overføringer % 73 % Finansutgifter % 98 % Sum utgifter % 64 % Inntekter Salgs og leieinntekter % 76 % Refusjoner % 86 % Overføringer % 0 % Finansinntekter % 126 % Sum inntekter % 82 % SUM NETTO UTGIFTER % 57 % Avvik mellom regnskap og budsjett Lønnsutgifter Lønnsutgiftene viser en meget forsvarlig utvikling totalt sett. I fjor på denne tiden var overtids- og vikarbudsjettet overskredet med til sammen 2 millioner. Ser vi disse kontoene under ett nå så er det ikke overskridelse. (Overtidskontoen er riktignok overskredet kraftig isolert sett men ser man denne i sammenheng med lønnsrefusjoner, så er det balanse). Andre driftsutgifter Andre driftsutgifter er under kontroll. Det er en del avvik på enkelte kontoer. Dette vil bli fulgt opp i budsjettåret. Spesielt må nevnes at utgifter til økonomisk sosialhjelp viser en faretruende utvikling. Det er budsjettert med forbruk på kr ,-. På rapporteringstidspunkt er det benyttet kr ,-. Dette skyldes i all hovedsak at antall brukere av tjenesten har økt fra i fjor. Delforklaringen til dette er at mange ikke lenger oppebærer dagpengerettigheter. Et annet forhold som gjør det økonomiske bildet bedre enn det er er at vi enda ikke er blitt belastet noen utgifter for transport av helsepersonell fra Helse Finnmark. Vi har bedt helseforetaket innskjerpe sine faktureringsrutiner, uten at dette tilsynelatende nytter. 5

7 Driftsinntekter Driftsinntektene indikerer at også dette området er under kontroll, men det vil senere på høsten bli foretatt en totalgjennomgang for å sikre at vi mottar og krever samtlige av våre rettmessige refusjoner. Måloppnåelse/ressursutnyttelse Demensomsorg er et satsingsområde innen pleie og omsorg. Fordobling av antall personer med ulike demenslidelser de neste 35 år er en av de største utfordringene for den kommunale omsorgssektoren. Helse- og omsorgsdepartement kom i oktober -07 med en delplan til Omsorgsplan Hensikten med planen er å styrke tjenestetilbudet til mennesker med demens og deres pårørende. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å administrere tre utviklingsprogram på områdene utredning og diagnostisering av demens, dagtilbud og avlastningsordninger for personer med demens og pårørendeskoler og samtalegrupper. Loppa kommune har takket ja til å delta i utviklingsprosjektet tilbud til pårørende. Prosjektet er igangsatt lokalt. Gjennom dette prosjektet kommer vi til å løfte kvaliteten i demensomsorgen i vår kommune. Vi får også kompetanseheving for alle ansatte (demensomsorgens ABC som bedriftsintern opplæring) og muligheten til å være med i utviklingen av omsorgssektoren i Norge. Selv om ferieavviklingen har vært krevende også i år, så har det gått bedre enn på samme tid i fjor. Vi har hatt en god dekning av ferievikarer i første ferieperiode. Den andre ferieperioden har vi ikke klart å dekke opp slik som ønsket. Dette betyr at vi har hvert nødt til å gå med litt redusert bemanning og bruk av overtid. Vi har valgt i år og ikke bruke vikarbyrå. Noen av våre sommervikarer ble sykemeldt noe som vi ikke kunne forutse. Ansatte skal som sedvanlig ha honnør for stå-på vilje og entusiasme. Siden vi ikke fikk ansatt vikar for plo-leder, har hele driftsåret blitt organisert på alternativ måte. Dette har gått meget bra, men langsiktig og strategisk planlegging har selvsagt blitt berørt av dette. Vi forventer avklaring omkring denne stillingen i disse dager. Sykefravær og bruk av egenmelding er redusert (dette er ikke dokumentert, siden tallmaterialet ikke er ferdig, men avd-leder mener bestemt at situasjonen er vesentlig bedre). Har brukt tilbudet om Inkluderende arbeidsliv aktivt. Utdanning: For tiden har vi 3 ufaglærte som tar desentralisert utdanning som helsefagarbeider. De blir utdannet fagarbeider i mars Vi har også 2 hjelpepleiere som tar videreutdannelse i kreftomsorg forventes avsluttet studie våren

8 Videre har det vært økte utgifter til følgende vedlikehold/service: 1. Nytt serverprogram til nøkkelkort (det gamle har hvert ødelagt i ca 2 år). 2. Sengealarm system skiftet og satt inn nytt modem program som brukes til feilsøking og vi kan få fjernhjelp. 3. Utarbeidet og igangsatt nødlyssystem på Helsesentret. Dette er fortsatt under videre utarbeidelse. 4. Reparasjon av ventiler til kjøleanlegg kjøkken 5. Montert avsugvifte på søppelrom, skulle ha hvert montert for flere år siden, samt reparasjon av vifte. 6. Kvalitetssikring: Flytting av moppevaskemaskinen fra vaskeriet til moppevaskeriet. Innkjøp av egen vaskemaskin til vasking av tøy til kjøkkenet. Utgifter til rørlegger og elektriker. 7. Reparasjon av oppvaskmaskinen i avdelingen. Kommunelege I har nylig sagt opp sin stilling. Administrativt skal det ikke legges skjul på at vi har vært bekymret i forhold til nyrekruttering. Men signaler den siste tiden tyder på at vi sannsynligvis vil få godt kvalifiserte søkere til stillingen. Videre må det nevnes at arbeidet og planleggingen av forhold omkring den forventede pandemien har vært krevende. Kommunene har vært nødt til å lage flere til dels omfattende planer. Dette er gjennomført hos oss. Vi rapporterer ukentlig til Fylkesmannen i forhold til antatte tilfeller lokalt, og man har planer og prioriteringer for hvem som først vil få tilbud om vaksinasjon. Første leveranse av vaksinen er forventet å komme i midten av september måned. Generelt må det nevnes at foruten kraftig overskridelse av posten økonomisk sosialhjelp så utviser tjenesteområdet en særdeles god budsjettdisiplin. Rammeområde 1.4 Driftsavdelingen Utgifter Regnskap Kostra hovedgruppe Budsjett 2009 m endr i % per Lønn og sosiale utgifter % 67 % Kjøp av varer og tjenester % 91 % Kjøp av tjenester % 71 % Overføringer % 131 % Finansutgifter % 65 % Sum utgifter % 79 % Inntekter Salgs og leieinntekter % 57 % Refusjoner % 134 % Overføringer % 0 % Finansinntekter % 100 % Sum inntekter % 64 % SUM NETTO UTGIFTER % 110 % 7

9 Avvik mellom regnskap og budsjett Tallene for driftsavdelingen er noe urovekkende, men ikke verre enn på samme tidsrom i fjor. Men det som uroer rådmannen er at det ligger mange og nødvendige tiltak som må utføres innen rimelig tid. Dette gjelder spesielt forhold innen vann, avløp og kommunale boliger. Dette vil bli kostnadskrevende. Lønnsutgifter Lønnsutgiftene er under kontroll, selv om det har vært nødvendig å bruke noe overtid. Andre driftsutgifter Det har vært overskridelser i forhold til vann og avløp og nødvendige utbedringer. Videre vil det bli ytterligere overskridelser i forhold til tvingende vedlikehold av en del kommunale boliger. Dette fordi en del av disse boligene er i så dårlig stand at de omtrent pr. i dag ikke kan betraktes som utleieobjekter. Driftsinntekter Driftsinntektene viser en relativt normal utvikling. At refusjonene er høyere enn budsjettert, skyldes bl.a refusjon fra Loppa Havn KF. Måloppnåelse/ressursutnyttelse Kommentar fra driftssjefen av : Etter snart ett år i stillingen som driftssjef er det med skrekkblandet følelse man kommenterer tallene for 2.tertial. Her er det overskridelser man helst hadde sett ikke skulle skje, og det viser hvor uforutsigbar vår etat er. Vi ser at bygg, VA og andre forhold begynner å få årene på seg, og dermed skjer mange ting akutt. De manglende vi har i vårt samfunn medfører fordyrende løsninger på alt som vi skal gjennomføre, selv om vi alle gjør så godt de kan og gjerne litt til. Driftsavdelingen er sannsynligvis den avdelingen hvor det er svært vanskelig å treffe når budsjettall skal utarbeides. Vi har utfordringer som vannlekkasjer, avløps problemer, samt å være serviceetat til flere bygg og innbyggere. Kravene til avdelingen er ofte slik at pågående arbeid i etaten forlates til fordel for henvendelser som kommer fra bygg/innbyggere. Styring av behovene for de enkelte bygg ønsker jeg å få lagt over på den ansvarlige etats- Leder i sterkere grad enn i dag. Dermed vil en unngå missforståelser når det gjelder budsjettdekning osv. Status pr og behov som må/skal prioriteres.. Akutte vannlekkasjer både i kommunesenteret og i Nuvsvåg har gitt uttellinger som Ikke var forutsett. Den største vannlekkasjen i kommunesenteret i sommer kostet alene over kr Regnskapet er ikke belastet for denne regningen enda. (Vann er et næringsmiddel, og her må man bare iverksette reparasjoner når dette oppstår.). Avhengighet til eksterne bedrifter når det gjelder Elektro/ventilasjon, rør, V/A og andre spesielle fagområder er svært bekymringsfull over tid. 8

10 Utført arbeider på bygg som har vært etterspurt blant annet på Høgtun/barne-og Ungdomskole når det gjelder garderober med mer. Nytt tak på Barneskolen i Øksfjord, samt at tak over inngang Ungdomskole iverksettes og ansees utført medio september. (Ekstraordinære midler fra Staten) Reparasjon av kaien på Skavnakk for passasjerer er gjennomført. Problem med vannanlegget i Øksfjordbotn har medført store kostnader. Søk etter vannlekkasjer koster ca pr. gang.(hvor lekkasjene ikke er synlig.) Akutte problemer varmeanlegg Trygdebolig medført ekstra overtid for å holde anlegget i gang. Kompetanseoppbygging av brannvesenet til å møte nye krav innen Kompetanseoppbygging innen PBL/oppmåling/matrikkel osv. Dataverktøy oppdatering av brukere, samt nye programvarer. Kjøleanlegg Helsesenter har vært ustabil. Ustabile værforhold og ferieavvikling har ikke gitt den uttelling som forventet med utvendig maling av bygg. (Her bør man vurdere å ta inn voksne friske Pensjonister til å få dette gjort. Skoleelever har begrensninger i forhold til alder og hva disse kan settes til utenom gressklipping.) På miljøsiden er det fortsatt store utfordringer som krever holdningsendring til oss alle uansett nivå. Her kreves det også en indre justis innad de enkelte bygder. Det er for lettvint å ringe kommunen å klage, uten at man også internt i bygdene tar ett tak for miljø og egen trivsel. Når det gjelder videre fremover i året er det innført innkjøpsstopp fra , hvor kun nødvendige og akutte anskaffelser vil skje. Boligmassen til Loppa kommune har mange mangler, og må når disse skal leies ut være i en tilstand hvor leietaker ikke må begynne ved innflytting å etterlyse reparasjoner etc. Spesielt på bad og våtrom begynner alderen å kreve tiltak, og dette prøver vi å løse adhoc og ved behov. Det vil hele tiden være fokus på kostnadseffektive og kvalitative løsninger som utføres for vår oppdragsgiver Loppa kommune. Ellers er det utfordringer med at vår kommune geografisk er slik den er, men vi etterstreber å yte service til våre innbyggere etter evne. Investeringsregnskapet pr Etter en liten utsettelse på ferdigstillelse forventes Øksfjord samfunnshus å stå ferdig til Foreløpig ser det ut til at prosjektet skal holde budsjettmessige rammer. 9

11 Midlene fra regjeringens krisepakke blir benyttet til skifte av tak ved Høgtun skole. Arbeidet er i ferd med å sluttføres i disse dager. Det ligger ann til at det vil bli en del midler igjen som etter vedtak skal benyttes til å utbedre tiltak generelt etter gjennomførte brannsyn, jfr. kommunestyrevedtak. Forsikringssaken i Sør-Tverrfjord gjennomføres jfr. kommunestyrevedtak. Dette medfører at prosjektet blir lagt ut på anbud i disse dager. Boliger for personer med bistandsbehov er under planlegging, og vil bli forelagt kommunestyret for endelig behandling umiddelbart når arbeidsgruppen har sluttført sitt arbeide. Utbedring/utbygging av Bergsfjord skole vil bli innarbeidet i budsjettet når kommunestyret har fattet endelig vedtak i saken. Likviditet pr Likviditet Pr Pr Pr Kasse, post og bank Kortsiktige fordringer Premieavvik Sum omløpsmidler, kto Kortsiktig gjeld, kto Likvide midler De håndgrep som er foretatt de siste årene har medført at kommunen nå har en forsvarlig utvikling på området. Den likvide situasjonen svinger naturlig i løpet av året. Totalt sett kan vi konkludere med at likviditeten for øyeblikket er meget tilfredsstilende. Men kommunestyret må merke seg at tallene er kunstig høye. Dette fordi en rekke midler er bundet opp i prosjekter som vil bli igangsatt innen rimelig kort tid. RAMMETILSKUDD, SKATTER, RENTER OG AVDRAG Siden Loppa er en minsteinntektskommune, må skatteinntektene sees i sammenheng med rammetilskuddet. Tapte skatteinntekter blir kompensert løpende gjennom rammeoverføringene. Det er gjennomsnittlig skattevekst på landsbasis som evt. vil få vesentlig betydning for utviklingen av våre frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Og selvfølgelig påvirker utviklingen av folketallet våre frie inntekter. Ved rapporteringstidspunkt var situasjonen som følger: Hovedgruppe Regnskap Budsjett i % Skatt på inntekt og formue % Rammetilskudd % Andre overføringer Sum frie inntekter % Nedenfor følger oversikt over renter og avdrag på lån i tillegg til renteinntekter og utbytte: Hovedgruppe Regnskap Budsjett i % Renteutgifter, løpende lån % 10

12 Avdrag på løpende lån % Sum renter og avdrag på lån % Renteinntekter og utbytte % Mottatte avdrag på utlån % Sum eksterne finansinntekter % Renter og avdrag belastes noe ujevnt i løpet av året. Men foreløpig ligger vi godt innenfor budsjettrammene. Det samme må sies om foreløpig utvikling innenfor de frie inntektene. Når det gjelder renteutgiftene så har vi en rimelig god margin, og har truffet godt i forhold til forventet renteutvikling. Utbytte vil bli vesentlig endret se egen sak til kommunestyret. 11

13 Total oversikt regnskap pr Utgifter Regnskap Kostra hovedgruppe Budsjett 2009 m endr i % per Lønn og sosiale utgifter % 66 % Kjøp av varer og tjenester % 70 % Kjøp av tjenester % 65 % Overføringer % 53 % Finansutgifter % 54 % Sum utgifter % 64 % Inntekter Salgs og leieinntekter % 64 % Refusjoner % 87 % Overføringer % 64 % Finansinntekter % 73 % Sum inntekter % 68 % SUM NETTO UTGIFTER ( ) Avvik mellom regnskap og budsjett Den totale situasjonen innenfor samtlige etater viser i utgangspunktet en akseptabel utvikling. Det henvises for øvrig til kommentarene under det enkelte rammeområde. Lønnsutgiftene som er en av de viktigste indikatorene, viser en god og forsvarlig utvikling. Det ser derfor ut til at budsjettarbeidet for driftsåret er utført på en særdeles god måte. Dette presiseres, siden utgifter til lønn er et vesentlig moment i kommunebudsjettet. Når etatene treffer godt på budsjetteringen og får med alle vesentlige momenter så er det et betryggende element i forhold til den daglige budsjettstyring. I tillegg må det nevnes at vi har spart millioner på og ikke ta inn vikarer ved sykefravær og permisjoner innen merkantile og ledende stillinger. Det gjøres uansett oppmerksom på at foreløpig sluttresultat er kunstig høyt i forhold til at vi har flere kjente utgifter som enda ikke er fullt ut belastet i forhold til driftsregnskapet. Som eksempel kan nevnes transport av helsepersonell. Videre skal det foretas vesentlige overføringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet (ca. 2 mill). Dette vil selvsagt påvirke driftsresultatet. KONKLUSJON Rådmannen er tilfreds med at vi klarer å opprettholde god økonomistyring. Det er tvingende nødvendig og selve bærebjelken for den generelle kommunale driften. Men det nevnes at det til tider dukker opp forhold som vi ikke har styring med. Det er derfor overordnet viktig at vi nå ivaretar vår totale økonomiske situasjon på en ordenlig måte. Vi må utvise en enda sterkere grad av budsjettdisiplin selv om resultatet til nå ser svært akseptabelt ut. Dette nevnes siden vi i Loppa målestokk har svært store utfordringer den kommende periode. Rådmannen antar at pengestrømmen vil bli økende og da må vi ha økonomisk kontroll på samtlige handlinger vi foretar oss, og aktuelle vedtak må være tydelige. 12

14 Dette nevnes siden at vi vil få nye kostnader i forbindelse med vann og avløp, grunnlagsinvesteringer i forhold til næringsutvikling/samfunnsutvikling og en rekke andre forhold innenfor ulike driftsområder. Dette oppleves for rådmannen tilnærmet som en ketchup-effekt. Alt ser ut til å komme omtrent samtidig, etter flere relativt rolige år. Jeg vil derfor anmode kommunestyret på det sterkeste om å være flinke til å prioritere. Både i forhold til driftsoppgaver og investeringsformål. Og ikke minst må vi i fellesskap fortsette den nøkterne- linje hva angår generell drift. Samtidig skal vi være offensive i satsningen på samfunns- og næringsutvikling. Det er svært gledelig å registrere de pågående prosjekter. Det er viktig at kommunen evner å være aktiv medspiller og døråpner. For skal vi som kommune bestå i fremtiden, er vi totalt avhengig av at det etableres flere arbeidsplasser i det private næringsliv. Øksfjord Jostein Størdal -rådmann- 13

Loppa kommune. Nuvsvåg 2.mai 09

Loppa kommune. Nuvsvåg 2.mai 09 Loppa kommune Nuvsvåg 2.mai 09 1 Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk. Når det gjelder

Detaljer

Loppa kommune PERIODERAPPORT. Regnskap pr. 30.04.10

Loppa kommune PERIODERAPPORT. Regnskap pr. 30.04.10 Loppa kommune PERIODERAPPORT Regnskap pr. 30.04.10 PERIODERAPPORT Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser

Detaljer

Måsøy kommune Tertialrapport andre tertial 2014 Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk.

Detaljer

PERIODERAPPORT Innledning

PERIODERAPPORT Innledning PERIODERAPPORT Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk. Når det gjelder detaljgraden

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Tertialrapport Utfylling Vassdalen

LOPPA KOMMUNE. Tertialrapport Utfylling Vassdalen LOPPA KOMMUNE Tertialrapport 30.04.2011 Utfylling Vassdalen PERIODERAPPORT Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Perioderapport

LOPPA KOMMUNE. Perioderapport LOPPA KOMMUNE Perioderapport 1. tertial 2014 PERIODERAPPORT Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Perioderapport 2. tertial 2012 Foto: Anneli Vestre Øksfjordmila 2012. Kommunehelsetjenesten v/fysioterapeut Mette Skjeldam har jobbet med fokus på økt fysisk aktivitet og i den forbindelse

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

LOPPA KOMMUNE 2. tertial 2014

LOPPA KOMMUNE 2. tertial 2014 LOPPA KOMMUNE 2. tertial 2014 PERIODERAPPORT Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hvert tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk.

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Side 3: Generelle kommentarer til inntektene. Side 5: Inntektene regnskap og prognose. Side 6: Kommentarer til avvik i inntektene

Side 3: Generelle kommentarer til inntektene. Side 5: Inntektene regnskap og prognose. Side 6: Kommentarer til avvik i inntektene Regnskap pr. 30.06 og resultatprognose for 2013 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Generelle kommentarer Side 3: Generelle kommentarer til inntektene Side 4: Regnskapet - hovedtall Side 4:

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Rjukanbadet KF Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.10.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom.

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom. Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon etter lov og forskrift Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016,

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015

Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Til behandling : Formannskapet 19.11.2015 Kommunestyret 19.11.2015 Rapporteringsdato: pr. 31.08.2015 Innledning Tertialrapport 2-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

TERTIALRAPPORT NR: 2/11

TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedlegg til arkivsak 11/831 TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedtatt i Lebesby kommunestyre i Arkivsak 11/831 PSSAK TERTIALRAPPORT 2.11 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT Beskrivelse

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa)

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa) Kapittel : Rådmannens forslag 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme

Detaljer