Loppa kommune. Øksfjord samfunnshus under utbygging/renovering beregnet ferdigstilt ultimo september. Perioderapport - regnskap pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Loppa kommune. Øksfjord samfunnshus under utbygging/renovering beregnet ferdigstilt ultimo september. Perioderapport - regnskap pr. 31.08."

Transkript

1 Loppa kommune Øksfjord samfunnshus under utbygging/renovering beregnet ferdigstilt ultimo september Perioderapport - regnskap pr

2 PERIODERAPPORT Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk. Når det gjelder detaljgraden er det opp til administrasjonen å definere denne i samråd med kommunestyret. Rådmannen har valgt å legge frem en perioderapport som viser budsjettmessig forbruk som vist i tabellene under hvert rammeområde. Perioderapporten skal ikke være så detaljert som regnskapet da dette vil bli veldig omfattende og lite interessant i forhold til den informasjon som kommunestyret bør ha på dette tidspunkt av året. Økonomisk rapportering skal være ryddig, informativ og etterrettelig. Dette er særdeles viktig i tider med en krevende kommuneøkonomi. Rådmannen håper således at denne perioderapporten kan gi en troverdig avspeiling av økonomiutviklingen så langt i driftsåret. Rådmannen vil også presisere innledningsvis i denne perioderapporten at streng økonomistyring fortsatt vil være førsteprioritet i vårt arbeid i tiden som kommer. Selv om vi har gode resultater å vise til de fem siste årene, er inneværende år også utfordrende. Dette særlig med hensyn til inntektssvikt på bakgrunn av nedgang i folketallet, og en rekke uforutsette utgifter. Rådmannen tillater seg i dette forordet og be kommunestyret om å lese tallene i dette dokumentet med noe forsiktighet. På dette rapporteringstidspunktet er det en rekke tallstørrelser som periodisk ikke kan fordeles matematisk til 66,6 % forbruk. På noen områder har vi avtaler som medfører at vi faktisk bare er fakturert fra % av årlig forbruk. På andre områder er avtalene innfridd med tilnærmet 100 %. Det samme gjelder selvsagt også på inntektssiden. Det bemerkes innledningsvis at perioderapporten indikerer at vi nå går inn i en mer krevende økonomisk periode. Selv om tallene pr. dato indikerer rimelig god kontroll, må vi ha kommende utfordringer og totaliteten av kommunens driftsoppgaver med oss i våre overordnede økonomiske vurderinger. Vi må derfor være mer økonomisk varsom enn vi har vært på lenge. 1

3 Rammeområde 1 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Utgifter Kostra hovedgruppe Regnskap Budsjett 2009 m endr i % per Lønn og sosiale utgifter % 74 % Kjøp av varer og tjenester % 70 % Kjøp av tjenester % 40 % Overføringer % 49 % Finansutgifter % 71 % Sum utgifter % 62 % Inntekter Salgs og leieinntekter % 53 % Refusjoner % 157 % Overføringer % 0 % Finansinntekter % 109 % Sum inntekter % 60 % SUM NETTO UTGIFTER % 63 % Avvik mellom regnskap og budsjett Lønnsutgifter Utviklingen omkring lønnsutgiftene er under kontroll, og helt som forutsatt når man tar hensyn til refusjon av sykepenger og premieavvik i forhold til pensjonspremie. Øvrige driftsutgifter Totalt sett viser utgiftssiden en forsvarlig utvikling, men det må bemerkes at det er avsatt kr ,- til lønnsglidning. Disse midlene er ikke fordelt enda, og medfører selvsagt at tallene ser noe bedre ut på skrivende stund enn de faktisk er. Videre viser kjøp av varer og tjenester et relativt høyt forbruk. Men dette må sees i sammenheng med finansinntekter og påfølgende bruk av fond. Driftsinntekter Inntektssiden viser en normal utvikling. Det kan imidlertid bemerkes at finansinntektene og overføringer er av mer regnskapsmessig karakter og skyldes hovedsakelig forhold som er knyttet til bruk av fond generelt sett. I tillegg bemerkes det at vi enda (til tross for flere purringer) ikke har mottatt tilskudd til omstilling fra fylkeskommunen. Måloppnåelse/ressursutnyttelse Rammeområdet viser totalt en forsvarlig økonomisk utvikling. Folketallsutviklingen skal ikke nevnes til kjedsommelighet. Men siden synkende tall påvirker våre frie inntekter, er det rådmannens plikt å påminne kommunestyret om dette. Selv om vi hadde en liten oppgang i 2. kvartal har vi totalt sett en liten nedgang i 1. halvår. 2

4 Prosjektleder for omstillingsarbeidet sa opp sin stilling tidligere i sommer. Kommunestyret besluttet nylig at prosjektledelsen skal ivaretas av Origo v/per Buvik. For tiden er det stort trykk på flere tiltak/prosjekter, og kommunestyret er blitt informert i møte om flere av disse. For å kunne få realisert de mest ressurskrevende prosjektene, er det nødvendig med ekstern kapital. Dialog med Innovasjon Norge, fylkeskommunen, SUF og andre statlige myndigheter vil derfor være av sentral betydning den kommende periode. Åpningen av nye Øksfjord samfunnshus er utsatt til 1. oktober. Budsjettmessig ser det ut til at byggekomiteen skal klare å overholde gitte økonomiske rammer. Forsikringssaken omkring Sør-Tverrfjord skole har på mange måter vært komplisert. Men prosjektet går i disse dager ut på anbud som vedtatt av kommunestyret. Tidligere vedtak om innføring av seniorpolitiske tiltak har vist seg å gi flere praktiske utfordringer. Rådmannen er i dialog med flere arbeidstakerorganisasjoner lokalt for å kunne få til praktiske avklaringer. Dersom det blir nødvendig vil aktuelle problemstillinger bli forelagt folkevalgte for endelig avklaring. Rammeområde 1.2 Oppvekst og kultur Utgifter Kostra hovedgruppe Regnskap Budsjett 2009 m endr i % per Lønn og sosiale utgifter % 68 % Kjøp av varer og tjenester % 76 % Kjøp av tjenester % 65 % Overføringer % 32 % Finansutgifter % 100 % Sum utgifter % 70 % Inntekter Salgs og leieinntekter % 60 % Refusjoner % 94 % Overføringer % 134 % Finansinntekter % 100 % Sum inntekter % 94 % SUM NETTO UTGIFTER % 60 % Avvik mellom regnskap og budsjett UTGIFTER: Lønn og sosiale utgifter: 3

5 Vikarutgiftene har overskredet budsjettet, men må ses i sammenheng med refusjoner. Både skolene og barnehagene har langvarige sykefravær der det tas inn vikarer. Lønnsutgifter til lærere (bl.a. spesialundervisning) er ikke ompostert enda. Kjøp av vårer og tjenester: En del utgifter ble belastet tidlig på året, eks. lisenser/abonnement, forsikringer, serviceavtaler, kjøp fra andre kommuner m.m. Har brukt mer på annonsering av ledige lærerstillinger enn budsjettert. Skoleskyss på Høgtun skole er overskredet, grunnet elever fra Nuvsvåg og Vassdalen. Skolene og barnehagene gjør en del innkjøp av materiell i begynnelsen av nytt skoleår. Det er fortsatt behov for nye lærebøker. Oljekjøp, strøm, renovasjon og vedlikehold er noe underbudsjettert i forhold til de faktiske behovene ved skolene og barnehagene. Kjøp av tjenester: Driftstilskudd for kulturskolen o.a. utbetales halvårlig, men er ikke utbetalt hittil i år. Avtalen med Alta om undervisningstilbud ved Langfjordbotn skole er nå avsluttet. Overføringer: Spesialundervisning for våren 2009 er ikke ompostert enda. Tildelte skjønnsmidler til drift og tilskudd til tiltak for funksjonshemmede barn i barnehage er ikke ompostert enda. Utgående moms må ses i sammenheng med momskompensasjonen. Halvparten av stipend-midlene tildeles til høsten. INNTEKTER: Salgs og leieinntekter: Høstens egenandel for kulturskolen, og leie av kommunale lokaler er ikke fakturert. Høstens foreldrebetaling i barnehage og sfo faktureres månedlig. Refusjoner: Skolene og adm. får statstilskudd utbetalt halvårlig eller sent på året (etter krav/gsi) Tilskudd til den kulturelle skolesekken utbetales sent på året, og gjelder for skoleåret. Statstilskudd til drift av barnehager for 2009 er kreditert for hele året. Refusjoner fra Trygdekontoret utbetales etterskuddsvis. Refusjon fra Fylkeskommunen (LOSA) utbetales som regel halvårlig, men er ikke utbetalt enda. Refusjon fra Utdanningsforbundet utbetales halvårlig. Finansinntekter: Kulturskolen har overført DKS-midler på disposisjonsfond. Høgtun skole har midler til uteområdet på disposisjonsfond. Måloppnåelse/ressursutnyttelse Driften i skoler, barnehager og sfo går som vanlig. Det kan være vanskelig personalmessig i forhold til mye sykefravær, og det gir seg utslag i utgifter til ekstrahjelp, overtid og vikarer. Vi har hatt en del lærere på etter-/videreutdanning, som også medfører ekstra vikarkostnader. Det så ganske mørkt ut ved hovedopptaket til barnehagene, men over sommeren har det kommet flere små barn, slik at det er nesten full utnyttelse av barnehagene våre. 4

6 Det er gledelig, selv om fødselstallene fortsatt er bekymringsverdige. Departementet har definert full barnehagedekning som at alle som søker om plass før hovedopptaket får plass, og det har vi klart å innfri. Det er fortsatt ikke grunnlag for å restarte barnehagene vi har vakante. Det er gledelig å se at kulturlivet blomstrer, spesielt i kulturskolen. Bibliotekene og ungdomsklubbene har også god aktivitet. Samfunnshuset er under renovering, og vi gleder oss til at vi kan benytte oss av vår nye storstue ut på høsten. Rammeområde 1.3 Helse, sosial, pleie og omsorg. Utgifter Kostra hovedgruppe Regnskap Budsjett 2009 m endr i % per Lønn og sosiale utgifter % 64 % Kjøp av varer og tjenester % 45 % Kjøp av tjenester % 89 % Overføringer % 73 % Finansutgifter % 98 % Sum utgifter % 64 % Inntekter Salgs og leieinntekter % 76 % Refusjoner % 86 % Overføringer % 0 % Finansinntekter % 126 % Sum inntekter % 82 % SUM NETTO UTGIFTER % 57 % Avvik mellom regnskap og budsjett Lønnsutgifter Lønnsutgiftene viser en meget forsvarlig utvikling totalt sett. I fjor på denne tiden var overtids- og vikarbudsjettet overskredet med til sammen 2 millioner. Ser vi disse kontoene under ett nå så er det ikke overskridelse. (Overtidskontoen er riktignok overskredet kraftig isolert sett men ser man denne i sammenheng med lønnsrefusjoner, så er det balanse). Andre driftsutgifter Andre driftsutgifter er under kontroll. Det er en del avvik på enkelte kontoer. Dette vil bli fulgt opp i budsjettåret. Spesielt må nevnes at utgifter til økonomisk sosialhjelp viser en faretruende utvikling. Det er budsjettert med forbruk på kr ,-. På rapporteringstidspunkt er det benyttet kr ,-. Dette skyldes i all hovedsak at antall brukere av tjenesten har økt fra i fjor. Delforklaringen til dette er at mange ikke lenger oppebærer dagpengerettigheter. Et annet forhold som gjør det økonomiske bildet bedre enn det er er at vi enda ikke er blitt belastet noen utgifter for transport av helsepersonell fra Helse Finnmark. Vi har bedt helseforetaket innskjerpe sine faktureringsrutiner, uten at dette tilsynelatende nytter. 5

7 Driftsinntekter Driftsinntektene indikerer at også dette området er under kontroll, men det vil senere på høsten bli foretatt en totalgjennomgang for å sikre at vi mottar og krever samtlige av våre rettmessige refusjoner. Måloppnåelse/ressursutnyttelse Demensomsorg er et satsingsområde innen pleie og omsorg. Fordobling av antall personer med ulike demenslidelser de neste 35 år er en av de største utfordringene for den kommunale omsorgssektoren. Helse- og omsorgsdepartement kom i oktober -07 med en delplan til Omsorgsplan Hensikten med planen er å styrke tjenestetilbudet til mennesker med demens og deres pårørende. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å administrere tre utviklingsprogram på områdene utredning og diagnostisering av demens, dagtilbud og avlastningsordninger for personer med demens og pårørendeskoler og samtalegrupper. Loppa kommune har takket ja til å delta i utviklingsprosjektet tilbud til pårørende. Prosjektet er igangsatt lokalt. Gjennom dette prosjektet kommer vi til å løfte kvaliteten i demensomsorgen i vår kommune. Vi får også kompetanseheving for alle ansatte (demensomsorgens ABC som bedriftsintern opplæring) og muligheten til å være med i utviklingen av omsorgssektoren i Norge. Selv om ferieavviklingen har vært krevende også i år, så har det gått bedre enn på samme tid i fjor. Vi har hatt en god dekning av ferievikarer i første ferieperiode. Den andre ferieperioden har vi ikke klart å dekke opp slik som ønsket. Dette betyr at vi har hvert nødt til å gå med litt redusert bemanning og bruk av overtid. Vi har valgt i år og ikke bruke vikarbyrå. Noen av våre sommervikarer ble sykemeldt noe som vi ikke kunne forutse. Ansatte skal som sedvanlig ha honnør for stå-på vilje og entusiasme. Siden vi ikke fikk ansatt vikar for plo-leder, har hele driftsåret blitt organisert på alternativ måte. Dette har gått meget bra, men langsiktig og strategisk planlegging har selvsagt blitt berørt av dette. Vi forventer avklaring omkring denne stillingen i disse dager. Sykefravær og bruk av egenmelding er redusert (dette er ikke dokumentert, siden tallmaterialet ikke er ferdig, men avd-leder mener bestemt at situasjonen er vesentlig bedre). Har brukt tilbudet om Inkluderende arbeidsliv aktivt. Utdanning: For tiden har vi 3 ufaglærte som tar desentralisert utdanning som helsefagarbeider. De blir utdannet fagarbeider i mars Vi har også 2 hjelpepleiere som tar videreutdannelse i kreftomsorg forventes avsluttet studie våren

8 Videre har det vært økte utgifter til følgende vedlikehold/service: 1. Nytt serverprogram til nøkkelkort (det gamle har hvert ødelagt i ca 2 år). 2. Sengealarm system skiftet og satt inn nytt modem program som brukes til feilsøking og vi kan få fjernhjelp. 3. Utarbeidet og igangsatt nødlyssystem på Helsesentret. Dette er fortsatt under videre utarbeidelse. 4. Reparasjon av ventiler til kjøleanlegg kjøkken 5. Montert avsugvifte på søppelrom, skulle ha hvert montert for flere år siden, samt reparasjon av vifte. 6. Kvalitetssikring: Flytting av moppevaskemaskinen fra vaskeriet til moppevaskeriet. Innkjøp av egen vaskemaskin til vasking av tøy til kjøkkenet. Utgifter til rørlegger og elektriker. 7. Reparasjon av oppvaskmaskinen i avdelingen. Kommunelege I har nylig sagt opp sin stilling. Administrativt skal det ikke legges skjul på at vi har vært bekymret i forhold til nyrekruttering. Men signaler den siste tiden tyder på at vi sannsynligvis vil få godt kvalifiserte søkere til stillingen. Videre må det nevnes at arbeidet og planleggingen av forhold omkring den forventede pandemien har vært krevende. Kommunene har vært nødt til å lage flere til dels omfattende planer. Dette er gjennomført hos oss. Vi rapporterer ukentlig til Fylkesmannen i forhold til antatte tilfeller lokalt, og man har planer og prioriteringer for hvem som først vil få tilbud om vaksinasjon. Første leveranse av vaksinen er forventet å komme i midten av september måned. Generelt må det nevnes at foruten kraftig overskridelse av posten økonomisk sosialhjelp så utviser tjenesteområdet en særdeles god budsjettdisiplin. Rammeområde 1.4 Driftsavdelingen Utgifter Regnskap Kostra hovedgruppe Budsjett 2009 m endr i % per Lønn og sosiale utgifter % 67 % Kjøp av varer og tjenester % 91 % Kjøp av tjenester % 71 % Overføringer % 131 % Finansutgifter % 65 % Sum utgifter % 79 % Inntekter Salgs og leieinntekter % 57 % Refusjoner % 134 % Overføringer % 0 % Finansinntekter % 100 % Sum inntekter % 64 % SUM NETTO UTGIFTER % 110 % 7

9 Avvik mellom regnskap og budsjett Tallene for driftsavdelingen er noe urovekkende, men ikke verre enn på samme tidsrom i fjor. Men det som uroer rådmannen er at det ligger mange og nødvendige tiltak som må utføres innen rimelig tid. Dette gjelder spesielt forhold innen vann, avløp og kommunale boliger. Dette vil bli kostnadskrevende. Lønnsutgifter Lønnsutgiftene er under kontroll, selv om det har vært nødvendig å bruke noe overtid. Andre driftsutgifter Det har vært overskridelser i forhold til vann og avløp og nødvendige utbedringer. Videre vil det bli ytterligere overskridelser i forhold til tvingende vedlikehold av en del kommunale boliger. Dette fordi en del av disse boligene er i så dårlig stand at de omtrent pr. i dag ikke kan betraktes som utleieobjekter. Driftsinntekter Driftsinntektene viser en relativt normal utvikling. At refusjonene er høyere enn budsjettert, skyldes bl.a refusjon fra Loppa Havn KF. Måloppnåelse/ressursutnyttelse Kommentar fra driftssjefen av : Etter snart ett år i stillingen som driftssjef er det med skrekkblandet følelse man kommenterer tallene for 2.tertial. Her er det overskridelser man helst hadde sett ikke skulle skje, og det viser hvor uforutsigbar vår etat er. Vi ser at bygg, VA og andre forhold begynner å få årene på seg, og dermed skjer mange ting akutt. De manglende vi har i vårt samfunn medfører fordyrende løsninger på alt som vi skal gjennomføre, selv om vi alle gjør så godt de kan og gjerne litt til. Driftsavdelingen er sannsynligvis den avdelingen hvor det er svært vanskelig å treffe når budsjettall skal utarbeides. Vi har utfordringer som vannlekkasjer, avløps problemer, samt å være serviceetat til flere bygg og innbyggere. Kravene til avdelingen er ofte slik at pågående arbeid i etaten forlates til fordel for henvendelser som kommer fra bygg/innbyggere. Styring av behovene for de enkelte bygg ønsker jeg å få lagt over på den ansvarlige etats- Leder i sterkere grad enn i dag. Dermed vil en unngå missforståelser når det gjelder budsjettdekning osv. Status pr og behov som må/skal prioriteres.. Akutte vannlekkasjer både i kommunesenteret og i Nuvsvåg har gitt uttellinger som Ikke var forutsett. Den største vannlekkasjen i kommunesenteret i sommer kostet alene over kr Regnskapet er ikke belastet for denne regningen enda. (Vann er et næringsmiddel, og her må man bare iverksette reparasjoner når dette oppstår.). Avhengighet til eksterne bedrifter når det gjelder Elektro/ventilasjon, rør, V/A og andre spesielle fagområder er svært bekymringsfull over tid. 8

10 Utført arbeider på bygg som har vært etterspurt blant annet på Høgtun/barne-og Ungdomskole når det gjelder garderober med mer. Nytt tak på Barneskolen i Øksfjord, samt at tak over inngang Ungdomskole iverksettes og ansees utført medio september. (Ekstraordinære midler fra Staten) Reparasjon av kaien på Skavnakk for passasjerer er gjennomført. Problem med vannanlegget i Øksfjordbotn har medført store kostnader. Søk etter vannlekkasjer koster ca pr. gang.(hvor lekkasjene ikke er synlig.) Akutte problemer varmeanlegg Trygdebolig medført ekstra overtid for å holde anlegget i gang. Kompetanseoppbygging av brannvesenet til å møte nye krav innen Kompetanseoppbygging innen PBL/oppmåling/matrikkel osv. Dataverktøy oppdatering av brukere, samt nye programvarer. Kjøleanlegg Helsesenter har vært ustabil. Ustabile værforhold og ferieavvikling har ikke gitt den uttelling som forventet med utvendig maling av bygg. (Her bør man vurdere å ta inn voksne friske Pensjonister til å få dette gjort. Skoleelever har begrensninger i forhold til alder og hva disse kan settes til utenom gressklipping.) På miljøsiden er det fortsatt store utfordringer som krever holdningsendring til oss alle uansett nivå. Her kreves det også en indre justis innad de enkelte bygder. Det er for lettvint å ringe kommunen å klage, uten at man også internt i bygdene tar ett tak for miljø og egen trivsel. Når det gjelder videre fremover i året er det innført innkjøpsstopp fra , hvor kun nødvendige og akutte anskaffelser vil skje. Boligmassen til Loppa kommune har mange mangler, og må når disse skal leies ut være i en tilstand hvor leietaker ikke må begynne ved innflytting å etterlyse reparasjoner etc. Spesielt på bad og våtrom begynner alderen å kreve tiltak, og dette prøver vi å løse adhoc og ved behov. Det vil hele tiden være fokus på kostnadseffektive og kvalitative løsninger som utføres for vår oppdragsgiver Loppa kommune. Ellers er det utfordringer med at vår kommune geografisk er slik den er, men vi etterstreber å yte service til våre innbyggere etter evne. Investeringsregnskapet pr Etter en liten utsettelse på ferdigstillelse forventes Øksfjord samfunnshus å stå ferdig til Foreløpig ser det ut til at prosjektet skal holde budsjettmessige rammer. 9

11 Midlene fra regjeringens krisepakke blir benyttet til skifte av tak ved Høgtun skole. Arbeidet er i ferd med å sluttføres i disse dager. Det ligger ann til at det vil bli en del midler igjen som etter vedtak skal benyttes til å utbedre tiltak generelt etter gjennomførte brannsyn, jfr. kommunestyrevedtak. Forsikringssaken i Sør-Tverrfjord gjennomføres jfr. kommunestyrevedtak. Dette medfører at prosjektet blir lagt ut på anbud i disse dager. Boliger for personer med bistandsbehov er under planlegging, og vil bli forelagt kommunestyret for endelig behandling umiddelbart når arbeidsgruppen har sluttført sitt arbeide. Utbedring/utbygging av Bergsfjord skole vil bli innarbeidet i budsjettet når kommunestyret har fattet endelig vedtak i saken. Likviditet pr Likviditet Pr Pr Pr Kasse, post og bank Kortsiktige fordringer Premieavvik Sum omløpsmidler, kto Kortsiktig gjeld, kto Likvide midler De håndgrep som er foretatt de siste årene har medført at kommunen nå har en forsvarlig utvikling på området. Den likvide situasjonen svinger naturlig i løpet av året. Totalt sett kan vi konkludere med at likviditeten for øyeblikket er meget tilfredsstilende. Men kommunestyret må merke seg at tallene er kunstig høye. Dette fordi en rekke midler er bundet opp i prosjekter som vil bli igangsatt innen rimelig kort tid. RAMMETILSKUDD, SKATTER, RENTER OG AVDRAG Siden Loppa er en minsteinntektskommune, må skatteinntektene sees i sammenheng med rammetilskuddet. Tapte skatteinntekter blir kompensert løpende gjennom rammeoverføringene. Det er gjennomsnittlig skattevekst på landsbasis som evt. vil få vesentlig betydning for utviklingen av våre frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Og selvfølgelig påvirker utviklingen av folketallet våre frie inntekter. Ved rapporteringstidspunkt var situasjonen som følger: Hovedgruppe Regnskap Budsjett i % Skatt på inntekt og formue % Rammetilskudd % Andre overføringer Sum frie inntekter % Nedenfor følger oversikt over renter og avdrag på lån i tillegg til renteinntekter og utbytte: Hovedgruppe Regnskap Budsjett i % Renteutgifter, løpende lån % 10

12 Avdrag på løpende lån % Sum renter og avdrag på lån % Renteinntekter og utbytte % Mottatte avdrag på utlån % Sum eksterne finansinntekter % Renter og avdrag belastes noe ujevnt i løpet av året. Men foreløpig ligger vi godt innenfor budsjettrammene. Det samme må sies om foreløpig utvikling innenfor de frie inntektene. Når det gjelder renteutgiftene så har vi en rimelig god margin, og har truffet godt i forhold til forventet renteutvikling. Utbytte vil bli vesentlig endret se egen sak til kommunestyret. 11

13 Total oversikt regnskap pr Utgifter Regnskap Kostra hovedgruppe Budsjett 2009 m endr i % per Lønn og sosiale utgifter % 66 % Kjøp av varer og tjenester % 70 % Kjøp av tjenester % 65 % Overføringer % 53 % Finansutgifter % 54 % Sum utgifter % 64 % Inntekter Salgs og leieinntekter % 64 % Refusjoner % 87 % Overføringer % 64 % Finansinntekter % 73 % Sum inntekter % 68 % SUM NETTO UTGIFTER ( ) Avvik mellom regnskap og budsjett Den totale situasjonen innenfor samtlige etater viser i utgangspunktet en akseptabel utvikling. Det henvises for øvrig til kommentarene under det enkelte rammeområde. Lønnsutgiftene som er en av de viktigste indikatorene, viser en god og forsvarlig utvikling. Det ser derfor ut til at budsjettarbeidet for driftsåret er utført på en særdeles god måte. Dette presiseres, siden utgifter til lønn er et vesentlig moment i kommunebudsjettet. Når etatene treffer godt på budsjetteringen og får med alle vesentlige momenter så er det et betryggende element i forhold til den daglige budsjettstyring. I tillegg må det nevnes at vi har spart millioner på og ikke ta inn vikarer ved sykefravær og permisjoner innen merkantile og ledende stillinger. Det gjøres uansett oppmerksom på at foreløpig sluttresultat er kunstig høyt i forhold til at vi har flere kjente utgifter som enda ikke er fullt ut belastet i forhold til driftsregnskapet. Som eksempel kan nevnes transport av helsepersonell. Videre skal det foretas vesentlige overføringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet (ca. 2 mill). Dette vil selvsagt påvirke driftsresultatet. KONKLUSJON Rådmannen er tilfreds med at vi klarer å opprettholde god økonomistyring. Det er tvingende nødvendig og selve bærebjelken for den generelle kommunale driften. Men det nevnes at det til tider dukker opp forhold som vi ikke har styring med. Det er derfor overordnet viktig at vi nå ivaretar vår totale økonomiske situasjon på en ordenlig måte. Vi må utvise en enda sterkere grad av budsjettdisiplin selv om resultatet til nå ser svært akseptabelt ut. Dette nevnes siden vi i Loppa målestokk har svært store utfordringer den kommende periode. Rådmannen antar at pengestrømmen vil bli økende og da må vi ha økonomisk kontroll på samtlige handlinger vi foretar oss, og aktuelle vedtak må være tydelige. 12

14 Dette nevnes siden at vi vil få nye kostnader i forbindelse med vann og avløp, grunnlagsinvesteringer i forhold til næringsutvikling/samfunnsutvikling og en rekke andre forhold innenfor ulike driftsområder. Dette oppleves for rådmannen tilnærmet som en ketchup-effekt. Alt ser ut til å komme omtrent samtidig, etter flere relativt rolige år. Jeg vil derfor anmode kommunestyret på det sterkeste om å være flinke til å prioritere. Både i forhold til driftsoppgaver og investeringsformål. Og ikke minst må vi i fellesskap fortsette den nøkterne- linje hva angår generell drift. Samtidig skal vi være offensive i satsningen på samfunns- og næringsutvikling. Det er svært gledelig å registrere de pågående prosjekter. Det er viktig at kommunen evner å være aktiv medspiller og døråpner. For skal vi som kommune bestå i fremtiden, er vi totalt avhengig av at det etableres flere arbeidsplasser i det private næringsliv. Øksfjord Jostein Størdal -rådmann- 13