Loppa kommune. Øksfjord samfunnshus under utbygging/renovering beregnet ferdigstilt ultimo september. Perioderapport - regnskap pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Loppa kommune. Øksfjord samfunnshus under utbygging/renovering beregnet ferdigstilt ultimo september. Perioderapport - regnskap pr. 31.08."

Transkript

1 Loppa kommune Øksfjord samfunnshus under utbygging/renovering beregnet ferdigstilt ultimo september Perioderapport - regnskap pr

2 PERIODERAPPORT Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk. Når det gjelder detaljgraden er det opp til administrasjonen å definere denne i samråd med kommunestyret. Rådmannen har valgt å legge frem en perioderapport som viser budsjettmessig forbruk som vist i tabellene under hvert rammeområde. Perioderapporten skal ikke være så detaljert som regnskapet da dette vil bli veldig omfattende og lite interessant i forhold til den informasjon som kommunestyret bør ha på dette tidspunkt av året. Økonomisk rapportering skal være ryddig, informativ og etterrettelig. Dette er særdeles viktig i tider med en krevende kommuneøkonomi. Rådmannen håper således at denne perioderapporten kan gi en troverdig avspeiling av økonomiutviklingen så langt i driftsåret. Rådmannen vil også presisere innledningsvis i denne perioderapporten at streng økonomistyring fortsatt vil være førsteprioritet i vårt arbeid i tiden som kommer. Selv om vi har gode resultater å vise til de fem siste årene, er inneværende år også utfordrende. Dette særlig med hensyn til inntektssvikt på bakgrunn av nedgang i folketallet, og en rekke uforutsette utgifter. Rådmannen tillater seg i dette forordet og be kommunestyret om å lese tallene i dette dokumentet med noe forsiktighet. På dette rapporteringstidspunktet er det en rekke tallstørrelser som periodisk ikke kan fordeles matematisk til 66,6 % forbruk. På noen områder har vi avtaler som medfører at vi faktisk bare er fakturert fra % av årlig forbruk. På andre områder er avtalene innfridd med tilnærmet 100 %. Det samme gjelder selvsagt også på inntektssiden. Det bemerkes innledningsvis at perioderapporten indikerer at vi nå går inn i en mer krevende økonomisk periode. Selv om tallene pr. dato indikerer rimelig god kontroll, må vi ha kommende utfordringer og totaliteten av kommunens driftsoppgaver med oss i våre overordnede økonomiske vurderinger. Vi må derfor være mer økonomisk varsom enn vi har vært på lenge. 1

3 Rammeområde 1 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Utgifter Kostra hovedgruppe Regnskap Budsjett 2009 m endr i % per Lønn og sosiale utgifter % 74 % Kjøp av varer og tjenester % 70 % Kjøp av tjenester % 40 % Overføringer % 49 % Finansutgifter % 71 % Sum utgifter % 62 % Inntekter Salgs og leieinntekter % 53 % Refusjoner % 157 % Overføringer % 0 % Finansinntekter % 109 % Sum inntekter % 60 % SUM NETTO UTGIFTER % 63 % Avvik mellom regnskap og budsjett Lønnsutgifter Utviklingen omkring lønnsutgiftene er under kontroll, og helt som forutsatt når man tar hensyn til refusjon av sykepenger og premieavvik i forhold til pensjonspremie. Øvrige driftsutgifter Totalt sett viser utgiftssiden en forsvarlig utvikling, men det må bemerkes at det er avsatt kr ,- til lønnsglidning. Disse midlene er ikke fordelt enda, og medfører selvsagt at tallene ser noe bedre ut på skrivende stund enn de faktisk er. Videre viser kjøp av varer og tjenester et relativt høyt forbruk. Men dette må sees i sammenheng med finansinntekter og påfølgende bruk av fond. Driftsinntekter Inntektssiden viser en normal utvikling. Det kan imidlertid bemerkes at finansinntektene og overføringer er av mer regnskapsmessig karakter og skyldes hovedsakelig forhold som er knyttet til bruk av fond generelt sett. I tillegg bemerkes det at vi enda (til tross for flere purringer) ikke har mottatt tilskudd til omstilling fra fylkeskommunen. Måloppnåelse/ressursutnyttelse Rammeområdet viser totalt en forsvarlig økonomisk utvikling. Folketallsutviklingen skal ikke nevnes til kjedsommelighet. Men siden synkende tall påvirker våre frie inntekter, er det rådmannens plikt å påminne kommunestyret om dette. Selv om vi hadde en liten oppgang i 2. kvartal har vi totalt sett en liten nedgang i 1. halvår. 2

4 Prosjektleder for omstillingsarbeidet sa opp sin stilling tidligere i sommer. Kommunestyret besluttet nylig at prosjektledelsen skal ivaretas av Origo v/per Buvik. For tiden er det stort trykk på flere tiltak/prosjekter, og kommunestyret er blitt informert i møte om flere av disse. For å kunne få realisert de mest ressurskrevende prosjektene, er det nødvendig med ekstern kapital. Dialog med Innovasjon Norge, fylkeskommunen, SUF og andre statlige myndigheter vil derfor være av sentral betydning den kommende periode. Åpningen av nye Øksfjord samfunnshus er utsatt til 1. oktober. Budsjettmessig ser det ut til at byggekomiteen skal klare å overholde gitte økonomiske rammer. Forsikringssaken omkring Sør-Tverrfjord skole har på mange måter vært komplisert. Men prosjektet går i disse dager ut på anbud som vedtatt av kommunestyret. Tidligere vedtak om innføring av seniorpolitiske tiltak har vist seg å gi flere praktiske utfordringer. Rådmannen er i dialog med flere arbeidstakerorganisasjoner lokalt for å kunne få til praktiske avklaringer. Dersom det blir nødvendig vil aktuelle problemstillinger bli forelagt folkevalgte for endelig avklaring. Rammeområde 1.2 Oppvekst og kultur Utgifter Kostra hovedgruppe Regnskap Budsjett 2009 m endr i % per Lønn og sosiale utgifter % 68 % Kjøp av varer og tjenester % 76 % Kjøp av tjenester % 65 % Overføringer % 32 % Finansutgifter % 100 % Sum utgifter % 70 % Inntekter Salgs og leieinntekter % 60 % Refusjoner % 94 % Overføringer % 134 % Finansinntekter % 100 % Sum inntekter % 94 % SUM NETTO UTGIFTER % 60 % Avvik mellom regnskap og budsjett UTGIFTER: Lønn og sosiale utgifter: 3

5 Vikarutgiftene har overskredet budsjettet, men må ses i sammenheng med refusjoner. Både skolene og barnehagene har langvarige sykefravær der det tas inn vikarer. Lønnsutgifter til lærere (bl.a. spesialundervisning) er ikke ompostert enda. Kjøp av vårer og tjenester: En del utgifter ble belastet tidlig på året, eks. lisenser/abonnement, forsikringer, serviceavtaler, kjøp fra andre kommuner m.m. Har brukt mer på annonsering av ledige lærerstillinger enn budsjettert. Skoleskyss på Høgtun skole er overskredet, grunnet elever fra Nuvsvåg og Vassdalen. Skolene og barnehagene gjør en del innkjøp av materiell i begynnelsen av nytt skoleår. Det er fortsatt behov for nye lærebøker. Oljekjøp, strøm, renovasjon og vedlikehold er noe underbudsjettert i forhold til de faktiske behovene ved skolene og barnehagene. Kjøp av tjenester: Driftstilskudd for kulturskolen o.a. utbetales halvårlig, men er ikke utbetalt hittil i år. Avtalen med Alta om undervisningstilbud ved Langfjordbotn skole er nå avsluttet. Overføringer: Spesialundervisning for våren 2009 er ikke ompostert enda. Tildelte skjønnsmidler til drift og tilskudd til tiltak for funksjonshemmede barn i barnehage er ikke ompostert enda. Utgående moms må ses i sammenheng med momskompensasjonen. Halvparten av stipend-midlene tildeles til høsten. INNTEKTER: Salgs og leieinntekter: Høstens egenandel for kulturskolen, og leie av kommunale lokaler er ikke fakturert. Høstens foreldrebetaling i barnehage og sfo faktureres månedlig. Refusjoner: Skolene og adm. får statstilskudd utbetalt halvårlig eller sent på året (etter krav/gsi) Tilskudd til den kulturelle skolesekken utbetales sent på året, og gjelder for skoleåret. Statstilskudd til drift av barnehager for 2009 er kreditert for hele året. Refusjoner fra Trygdekontoret utbetales etterskuddsvis. Refusjon fra Fylkeskommunen (LOSA) utbetales som regel halvårlig, men er ikke utbetalt enda. Refusjon fra Utdanningsforbundet utbetales halvårlig. Finansinntekter: Kulturskolen har overført DKS-midler på disposisjonsfond. Høgtun skole har midler til uteområdet på disposisjonsfond. Måloppnåelse/ressursutnyttelse Driften i skoler, barnehager og sfo går som vanlig. Det kan være vanskelig personalmessig i forhold til mye sykefravær, og det gir seg utslag i utgifter til ekstrahjelp, overtid og vikarer. Vi har hatt en del lærere på etter-/videreutdanning, som også medfører ekstra vikarkostnader. Det så ganske mørkt ut ved hovedopptaket til barnehagene, men over sommeren har det kommet flere små barn, slik at det er nesten full utnyttelse av barnehagene våre. 4

6 Det er gledelig, selv om fødselstallene fortsatt er bekymringsverdige. Departementet har definert full barnehagedekning som at alle som søker om plass før hovedopptaket får plass, og det har vi klart å innfri. Det er fortsatt ikke grunnlag for å restarte barnehagene vi har vakante. Det er gledelig å se at kulturlivet blomstrer, spesielt i kulturskolen. Bibliotekene og ungdomsklubbene har også god aktivitet. Samfunnshuset er under renovering, og vi gleder oss til at vi kan benytte oss av vår nye storstue ut på høsten. Rammeområde 1.3 Helse, sosial, pleie og omsorg. Utgifter Kostra hovedgruppe Regnskap Budsjett 2009 m endr i % per Lønn og sosiale utgifter % 64 % Kjøp av varer og tjenester % 45 % Kjøp av tjenester % 89 % Overføringer % 73 % Finansutgifter % 98 % Sum utgifter % 64 % Inntekter Salgs og leieinntekter % 76 % Refusjoner % 86 % Overføringer % 0 % Finansinntekter % 126 % Sum inntekter % 82 % SUM NETTO UTGIFTER % 57 % Avvik mellom regnskap og budsjett Lønnsutgifter Lønnsutgiftene viser en meget forsvarlig utvikling totalt sett. I fjor på denne tiden var overtids- og vikarbudsjettet overskredet med til sammen 2 millioner. Ser vi disse kontoene under ett nå så er det ikke overskridelse. (Overtidskontoen er riktignok overskredet kraftig isolert sett men ser man denne i sammenheng med lønnsrefusjoner, så er det balanse). Andre driftsutgifter Andre driftsutgifter er under kontroll. Det er en del avvik på enkelte kontoer. Dette vil bli fulgt opp i budsjettåret. Spesielt må nevnes at utgifter til økonomisk sosialhjelp viser en faretruende utvikling. Det er budsjettert med forbruk på kr ,-. På rapporteringstidspunkt er det benyttet kr ,-. Dette skyldes i all hovedsak at antall brukere av tjenesten har økt fra i fjor. Delforklaringen til dette er at mange ikke lenger oppebærer dagpengerettigheter. Et annet forhold som gjør det økonomiske bildet bedre enn det er er at vi enda ikke er blitt belastet noen utgifter for transport av helsepersonell fra Helse Finnmark. Vi har bedt helseforetaket innskjerpe sine faktureringsrutiner, uten at dette tilsynelatende nytter. 5

7 Driftsinntekter Driftsinntektene indikerer at også dette området er under kontroll, men det vil senere på høsten bli foretatt en totalgjennomgang for å sikre at vi mottar og krever samtlige av våre rettmessige refusjoner. Måloppnåelse/ressursutnyttelse Demensomsorg er et satsingsområde innen pleie og omsorg. Fordobling av antall personer med ulike demenslidelser de neste 35 år er en av de største utfordringene for den kommunale omsorgssektoren. Helse- og omsorgsdepartement kom i oktober -07 med en delplan til Omsorgsplan Hensikten med planen er å styrke tjenestetilbudet til mennesker med demens og deres pårørende. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å administrere tre utviklingsprogram på områdene utredning og diagnostisering av demens, dagtilbud og avlastningsordninger for personer med demens og pårørendeskoler og samtalegrupper. Loppa kommune har takket ja til å delta i utviklingsprosjektet tilbud til pårørende. Prosjektet er igangsatt lokalt. Gjennom dette prosjektet kommer vi til å løfte kvaliteten i demensomsorgen i vår kommune. Vi får også kompetanseheving for alle ansatte (demensomsorgens ABC som bedriftsintern opplæring) og muligheten til å være med i utviklingen av omsorgssektoren i Norge. Selv om ferieavviklingen har vært krevende også i år, så har det gått bedre enn på samme tid i fjor. Vi har hatt en god dekning av ferievikarer i første ferieperiode. Den andre ferieperioden har vi ikke klart å dekke opp slik som ønsket. Dette betyr at vi har hvert nødt til å gå med litt redusert bemanning og bruk av overtid. Vi har valgt i år og ikke bruke vikarbyrå. Noen av våre sommervikarer ble sykemeldt noe som vi ikke kunne forutse. Ansatte skal som sedvanlig ha honnør for stå-på vilje og entusiasme. Siden vi ikke fikk ansatt vikar for plo-leder, har hele driftsåret blitt organisert på alternativ måte. Dette har gått meget bra, men langsiktig og strategisk planlegging har selvsagt blitt berørt av dette. Vi forventer avklaring omkring denne stillingen i disse dager. Sykefravær og bruk av egenmelding er redusert (dette er ikke dokumentert, siden tallmaterialet ikke er ferdig, men avd-leder mener bestemt at situasjonen er vesentlig bedre). Har brukt tilbudet om Inkluderende arbeidsliv aktivt. Utdanning: For tiden har vi 3 ufaglærte som tar desentralisert utdanning som helsefagarbeider. De blir utdannet fagarbeider i mars Vi har også 2 hjelpepleiere som tar videreutdannelse i kreftomsorg forventes avsluttet studie våren

8 Videre har det vært økte utgifter til følgende vedlikehold/service: 1. Nytt serverprogram til nøkkelkort (det gamle har hvert ødelagt i ca 2 år). 2. Sengealarm system skiftet og satt inn nytt modem program som brukes til feilsøking og vi kan få fjernhjelp. 3. Utarbeidet og igangsatt nødlyssystem på Helsesentret. Dette er fortsatt under videre utarbeidelse. 4. Reparasjon av ventiler til kjøleanlegg kjøkken 5. Montert avsugvifte på søppelrom, skulle ha hvert montert for flere år siden, samt reparasjon av vifte. 6. Kvalitetssikring: Flytting av moppevaskemaskinen fra vaskeriet til moppevaskeriet. Innkjøp av egen vaskemaskin til vasking av tøy til kjøkkenet. Utgifter til rørlegger og elektriker. 7. Reparasjon av oppvaskmaskinen i avdelingen. Kommunelege I har nylig sagt opp sin stilling. Administrativt skal det ikke legges skjul på at vi har vært bekymret i forhold til nyrekruttering. Men signaler den siste tiden tyder på at vi sannsynligvis vil få godt kvalifiserte søkere til stillingen. Videre må det nevnes at arbeidet og planleggingen av forhold omkring den forventede pandemien har vært krevende. Kommunene har vært nødt til å lage flere til dels omfattende planer. Dette er gjennomført hos oss. Vi rapporterer ukentlig til Fylkesmannen i forhold til antatte tilfeller lokalt, og man har planer og prioriteringer for hvem som først vil få tilbud om vaksinasjon. Første leveranse av vaksinen er forventet å komme i midten av september måned. Generelt må det nevnes at foruten kraftig overskridelse av posten økonomisk sosialhjelp så utviser tjenesteområdet en særdeles god budsjettdisiplin. Rammeområde 1.4 Driftsavdelingen Utgifter Regnskap Kostra hovedgruppe Budsjett 2009 m endr i % per Lønn og sosiale utgifter % 67 % Kjøp av varer og tjenester % 91 % Kjøp av tjenester % 71 % Overføringer % 131 % Finansutgifter % 65 % Sum utgifter % 79 % Inntekter Salgs og leieinntekter % 57 % Refusjoner % 134 % Overføringer % 0 % Finansinntekter % 100 % Sum inntekter % 64 % SUM NETTO UTGIFTER % 110 % 7

9 Avvik mellom regnskap og budsjett Tallene for driftsavdelingen er noe urovekkende, men ikke verre enn på samme tidsrom i fjor. Men det som uroer rådmannen er at det ligger mange og nødvendige tiltak som må utføres innen rimelig tid. Dette gjelder spesielt forhold innen vann, avløp og kommunale boliger. Dette vil bli kostnadskrevende. Lønnsutgifter Lønnsutgiftene er under kontroll, selv om det har vært nødvendig å bruke noe overtid. Andre driftsutgifter Det har vært overskridelser i forhold til vann og avløp og nødvendige utbedringer. Videre vil det bli ytterligere overskridelser i forhold til tvingende vedlikehold av en del kommunale boliger. Dette fordi en del av disse boligene er i så dårlig stand at de omtrent pr. i dag ikke kan betraktes som utleieobjekter. Driftsinntekter Driftsinntektene viser en relativt normal utvikling. At refusjonene er høyere enn budsjettert, skyldes bl.a refusjon fra Loppa Havn KF. Måloppnåelse/ressursutnyttelse Kommentar fra driftssjefen av : Etter snart ett år i stillingen som driftssjef er det med skrekkblandet følelse man kommenterer tallene for 2.tertial. Her er det overskridelser man helst hadde sett ikke skulle skje, og det viser hvor uforutsigbar vår etat er. Vi ser at bygg, VA og andre forhold begynner å få årene på seg, og dermed skjer mange ting akutt. De manglende vi har i vårt samfunn medfører fordyrende løsninger på alt som vi skal gjennomføre, selv om vi alle gjør så godt de kan og gjerne litt til. Driftsavdelingen er sannsynligvis den avdelingen hvor det er svært vanskelig å treffe når budsjettall skal utarbeides. Vi har utfordringer som vannlekkasjer, avløps problemer, samt å være serviceetat til flere bygg og innbyggere. Kravene til avdelingen er ofte slik at pågående arbeid i etaten forlates til fordel for henvendelser som kommer fra bygg/innbyggere. Styring av behovene for de enkelte bygg ønsker jeg å få lagt over på den ansvarlige etats- Leder i sterkere grad enn i dag. Dermed vil en unngå missforståelser når det gjelder budsjettdekning osv. Status pr og behov som må/skal prioriteres.. Akutte vannlekkasjer både i kommunesenteret og i Nuvsvåg har gitt uttellinger som Ikke var forutsett. Den største vannlekkasjen i kommunesenteret i sommer kostet alene over kr Regnskapet er ikke belastet for denne regningen enda. (Vann er et næringsmiddel, og her må man bare iverksette reparasjoner når dette oppstår.). Avhengighet til eksterne bedrifter når det gjelder Elektro/ventilasjon, rør, V/A og andre spesielle fagområder er svært bekymringsfull over tid. 8

10 Utført arbeider på bygg som har vært etterspurt blant annet på Høgtun/barne-og Ungdomskole når det gjelder garderober med mer. Nytt tak på Barneskolen i Øksfjord, samt at tak over inngang Ungdomskole iverksettes og ansees utført medio september. (Ekstraordinære midler fra Staten) Reparasjon av kaien på Skavnakk for passasjerer er gjennomført. Problem med vannanlegget i Øksfjordbotn har medført store kostnader. Søk etter vannlekkasjer koster ca pr. gang.(hvor lekkasjene ikke er synlig.) Akutte problemer varmeanlegg Trygdebolig medført ekstra overtid for å holde anlegget i gang. Kompetanseoppbygging av brannvesenet til å møte nye krav innen Kompetanseoppbygging innen PBL/oppmåling/matrikkel osv. Dataverktøy oppdatering av brukere, samt nye programvarer. Kjøleanlegg Helsesenter har vært ustabil. Ustabile værforhold og ferieavvikling har ikke gitt den uttelling som forventet med utvendig maling av bygg. (Her bør man vurdere å ta inn voksne friske Pensjonister til å få dette gjort. Skoleelever har begrensninger i forhold til alder og hva disse kan settes til utenom gressklipping.) På miljøsiden er det fortsatt store utfordringer som krever holdningsendring til oss alle uansett nivå. Her kreves det også en indre justis innad de enkelte bygder. Det er for lettvint å ringe kommunen å klage, uten at man også internt i bygdene tar ett tak for miljø og egen trivsel. Når det gjelder videre fremover i året er det innført innkjøpsstopp fra , hvor kun nødvendige og akutte anskaffelser vil skje. Boligmassen til Loppa kommune har mange mangler, og må når disse skal leies ut være i en tilstand hvor leietaker ikke må begynne ved innflytting å etterlyse reparasjoner etc. Spesielt på bad og våtrom begynner alderen å kreve tiltak, og dette prøver vi å løse adhoc og ved behov. Det vil hele tiden være fokus på kostnadseffektive og kvalitative løsninger som utføres for vår oppdragsgiver Loppa kommune. Ellers er det utfordringer med at vår kommune geografisk er slik den er, men vi etterstreber å yte service til våre innbyggere etter evne. Investeringsregnskapet pr Etter en liten utsettelse på ferdigstillelse forventes Øksfjord samfunnshus å stå ferdig til Foreløpig ser det ut til at prosjektet skal holde budsjettmessige rammer. 9

11 Midlene fra regjeringens krisepakke blir benyttet til skifte av tak ved Høgtun skole. Arbeidet er i ferd med å sluttføres i disse dager. Det ligger ann til at det vil bli en del midler igjen som etter vedtak skal benyttes til å utbedre tiltak generelt etter gjennomførte brannsyn, jfr. kommunestyrevedtak. Forsikringssaken i Sør-Tverrfjord gjennomføres jfr. kommunestyrevedtak. Dette medfører at prosjektet blir lagt ut på anbud i disse dager. Boliger for personer med bistandsbehov er under planlegging, og vil bli forelagt kommunestyret for endelig behandling umiddelbart når arbeidsgruppen har sluttført sitt arbeide. Utbedring/utbygging av Bergsfjord skole vil bli innarbeidet i budsjettet når kommunestyret har fattet endelig vedtak i saken. Likviditet pr Likviditet Pr Pr Pr Kasse, post og bank Kortsiktige fordringer Premieavvik Sum omløpsmidler, kto Kortsiktig gjeld, kto Likvide midler De håndgrep som er foretatt de siste årene har medført at kommunen nå har en forsvarlig utvikling på området. Den likvide situasjonen svinger naturlig i løpet av året. Totalt sett kan vi konkludere med at likviditeten for øyeblikket er meget tilfredsstilende. Men kommunestyret må merke seg at tallene er kunstig høye. Dette fordi en rekke midler er bundet opp i prosjekter som vil bli igangsatt innen rimelig kort tid. RAMMETILSKUDD, SKATTER, RENTER OG AVDRAG Siden Loppa er en minsteinntektskommune, må skatteinntektene sees i sammenheng med rammetilskuddet. Tapte skatteinntekter blir kompensert løpende gjennom rammeoverføringene. Det er gjennomsnittlig skattevekst på landsbasis som evt. vil få vesentlig betydning for utviklingen av våre frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Og selvfølgelig påvirker utviklingen av folketallet våre frie inntekter. Ved rapporteringstidspunkt var situasjonen som følger: Hovedgruppe Regnskap Budsjett i % Skatt på inntekt og formue % Rammetilskudd % Andre overføringer Sum frie inntekter % Nedenfor følger oversikt over renter og avdrag på lån i tillegg til renteinntekter og utbytte: Hovedgruppe Regnskap Budsjett i % Renteutgifter, løpende lån % 10

12 Avdrag på løpende lån % Sum renter og avdrag på lån % Renteinntekter og utbytte % Mottatte avdrag på utlån % Sum eksterne finansinntekter % Renter og avdrag belastes noe ujevnt i løpet av året. Men foreløpig ligger vi godt innenfor budsjettrammene. Det samme må sies om foreløpig utvikling innenfor de frie inntektene. Når det gjelder renteutgiftene så har vi en rimelig god margin, og har truffet godt i forhold til forventet renteutvikling. Utbytte vil bli vesentlig endret se egen sak til kommunestyret. 11

13 Total oversikt regnskap pr Utgifter Regnskap Kostra hovedgruppe Budsjett 2009 m endr i % per Lønn og sosiale utgifter % 66 % Kjøp av varer og tjenester % 70 % Kjøp av tjenester % 65 % Overføringer % 53 % Finansutgifter % 54 % Sum utgifter % 64 % Inntekter Salgs og leieinntekter % 64 % Refusjoner % 87 % Overføringer % 64 % Finansinntekter % 73 % Sum inntekter % 68 % SUM NETTO UTGIFTER ( ) Avvik mellom regnskap og budsjett Den totale situasjonen innenfor samtlige etater viser i utgangspunktet en akseptabel utvikling. Det henvises for øvrig til kommentarene under det enkelte rammeområde. Lønnsutgiftene som er en av de viktigste indikatorene, viser en god og forsvarlig utvikling. Det ser derfor ut til at budsjettarbeidet for driftsåret er utført på en særdeles god måte. Dette presiseres, siden utgifter til lønn er et vesentlig moment i kommunebudsjettet. Når etatene treffer godt på budsjetteringen og får med alle vesentlige momenter så er det et betryggende element i forhold til den daglige budsjettstyring. I tillegg må det nevnes at vi har spart millioner på og ikke ta inn vikarer ved sykefravær og permisjoner innen merkantile og ledende stillinger. Det gjøres uansett oppmerksom på at foreløpig sluttresultat er kunstig høyt i forhold til at vi har flere kjente utgifter som enda ikke er fullt ut belastet i forhold til driftsregnskapet. Som eksempel kan nevnes transport av helsepersonell. Videre skal det foretas vesentlige overføringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet (ca. 2 mill). Dette vil selvsagt påvirke driftsresultatet. KONKLUSJON Rådmannen er tilfreds med at vi klarer å opprettholde god økonomistyring. Det er tvingende nødvendig og selve bærebjelken for den generelle kommunale driften. Men det nevnes at det til tider dukker opp forhold som vi ikke har styring med. Det er derfor overordnet viktig at vi nå ivaretar vår totale økonomiske situasjon på en ordenlig måte. Vi må utvise en enda sterkere grad av budsjettdisiplin selv om resultatet til nå ser svært akseptabelt ut. Dette nevnes siden vi i Loppa målestokk har svært store utfordringer den kommende periode. Rådmannen antar at pengestrømmen vil bli økende og da må vi ha økonomisk kontroll på samtlige handlinger vi foretar oss, og aktuelle vedtak må være tydelige. 12

14 Dette nevnes siden at vi vil få nye kostnader i forbindelse med vann og avløp, grunnlagsinvesteringer i forhold til næringsutvikling/samfunnsutvikling og en rekke andre forhold innenfor ulike driftsområder. Dette oppleves for rådmannen tilnærmet som en ketchup-effekt. Alt ser ut til å komme omtrent samtidig, etter flere relativt rolige år. Jeg vil derfor anmode kommunestyret på det sterkeste om å være flinke til å prioritere. Både i forhold til driftsoppgaver og investeringsformål. Og ikke minst må vi i fellesskap fortsette den nøkterne- linje hva angår generell drift. Samtidig skal vi være offensive i satsningen på samfunns- og næringsutvikling. Det er svært gledelig å registrere de pågående prosjekter. Det er viktig at kommunen evner å være aktiv medspiller og døråpner. For skal vi som kommune bestå i fremtiden, er vi totalt avhengig av at det etableres flere arbeidsplasser i det private næringsliv. Øksfjord Jostein Størdal -rådmann- 13

PERIODERAPPORT PR

PERIODERAPPORT PR PERIODERAPPORT PR. 31.08.06 Kommunestyret avholdt møte i Langfjordhamn 22. juni 2006 Etter møtet ble det avholdt folkemøte vedr. planlagt utbygging av vannkraftverk i Langfjordhamn. Innledning Med henvisning

Detaljer

Loppa kommune. Nuvsvåg 2.mai 09

Loppa kommune. Nuvsvåg 2.mai 09 Loppa kommune Nuvsvåg 2.mai 09 1 Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk. Når det gjelder

Detaljer

Loppa kommune PERIODERAPPORT. Regnskap pr. 30.04.10

Loppa kommune PERIODERAPPORT. Regnskap pr. 30.04.10 Loppa kommune PERIODERAPPORT Regnskap pr. 30.04.10 PERIODERAPPORT Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser

Detaljer

Måsøy kommune Tertialrapport andre tertial 2014 Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk.

Detaljer

PERIODERAPPORT Innledning

PERIODERAPPORT Innledning PERIODERAPPORT Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk. Når det gjelder detaljgraden

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Tertialrapport Utfylling Vassdalen

LOPPA KOMMUNE. Tertialrapport Utfylling Vassdalen LOPPA KOMMUNE Tertialrapport 30.04.2011 Utfylling Vassdalen PERIODERAPPORT Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Perioderapport

LOPPA KOMMUNE. Perioderapport LOPPA KOMMUNE Perioderapport 1. tertial 2014 PERIODERAPPORT Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Perioderapport 2. tertial 2012 Foto: Anneli Vestre Øksfjordmila 2012. Kommunehelsetjenesten v/fysioterapeut Mette Skjeldam har jobbet med fokus på økt fysisk aktivitet og i den forbindelse

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

LOPPA KOMMUNE 2. tertial 2014

LOPPA KOMMUNE 2. tertial 2014 LOPPA KOMMUNE 2. tertial 2014 PERIODERAPPORT Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hvert tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk.

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Side 3: Generelle kommentarer til inntektene. Side 5: Inntektene regnskap og prognose. Side 6: Kommentarer til avvik i inntektene

Side 3: Generelle kommentarer til inntektene. Side 5: Inntektene regnskap og prognose. Side 6: Kommentarer til avvik i inntektene Regnskap pr. 30.06 og resultatprognose for 2013 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Generelle kommentarer Side 3: Generelle kommentarer til inntektene Side 4: Regnskapet - hovedtall Side 4:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Vedlegg 8 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Styrebehandlet 22.05.2007 1 DRAMMEN BARNEHAGER KF Innledning Barnehageforetaket er inne i sitt andre driftsår, og det er i tillegg til kvaliteten

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

JANUAR APRIL. Nordkapp kommune

JANUAR APRIL. Nordkapp kommune Foto: Bjarne Riesto TERTIALRAPPORT # 1 2010 JANUAR APRIL Nordkapp kommune I n n h o l d 1. Sammendrag drift 3 2 Drift 2010 Utgift 77 266 80 113 80 086 81 129-1 043 Inntekt -74 939-77 132-77 105-81 048

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Forpliktende plan for Steigen kommune

Forpliktende plan for Steigen kommune Forpliktende plan for Steigen kommune 2018-2021 Steigen Kommune 5. desember 2018 1 Innhold Forpliktende plan... 3 Oppsummert... 3 Formål og innhold i planen... 3 Analyse... 4 Oppfølgingsplan... 5 Vedtatte

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2017

Tertialrapport 1. tertial 2017 Rjukanbadet KF Tertialrapport 1. tertial -1- Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3. Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer