Handlingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2010 2013"

Transkript

1 Vestby Kommune: Handlingsprogram Formannskapets innstilling à jour pr 23 /11-09

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1 Utfordringer i planperioden Sammendrag av hovedelementene i handlingsprogrammet Forklaring til handlingsprogrammodellen 1 2. SENTRALE FORUTSETNINGER 2.1 Befolkningsutvikling og boligprogram Rammefaktorer 1 3. KONSEKVENSJUSTERT LANGTIDSBUDSJETT 5 4. DRIFT OG PLANPROGRAM 4.1 Politisk styring og kontrollorganer Sentraladministrasjonen Skole Barnehage Helse og barnevern Rehabilitering Hjemmetjenesten Sykehjemmet Kommunalt NAV Kultur Plan, bygning og oppmåling Kommunaltekniske tjenester Eiendom Fellesutgifter og reserver Planprogram INVESTERINGER 5.1 Samlet oversikt over investeringstiltak med finansiering Kommentarer til investeringene ØKONOMISKE KONSEKVENSER Hovedoversikt driftsbudsjett Kommentarer til hovedoversikt drift Utvikling i sentrale finansielle forhold Betalingsregulativ 49 Vedlegg Betalingsregulativ Befolkningsprognoser Opprinnelig budsjett 2009

3 1. INNLEDNING 1.1 UTFORDRINGER I PLANPERIODEN Et handlingsprogram må være i økonomisk balanse i planperioden. Det må være realistisk og konkret vise hvordan kommunen skal klare en forsvarlig drift og økonomiske forpliktelser. Samtidig må handlingsprogrammet vise hvordan kommunen kan bygge opp en økonomisk reserve for å takle fremtidige utfordringer. I tillegg må handlingsprogrammet sikre den kommunale handlefriheten på kort sikt, blant annet ved å sikre tilstrekkelig likviditet til løpende betalinger. 1.2 SAMMENDRAG AV HOVEDELEMENTER I HANDLINGSPROGRAMMET Handlingsprogrammet for perioden inneholder driftskutt, prisøkninger og finansielle grep som gjør at driften er i balanse hele planperioden. Innen selvkostområdene har kommunen en underdekning på vannområdet. Det legges derfor opp til en opptrapping av vanngebyrer med ca 15% mer enn prisstigning, slik at man i 2009 kommet opp 100% inndekning. Finansielt er de største grepene at man forventer et overskudd på salg av næringstomter på 340 millioner kroner som forutsettes brukt til nedbetaling av lån/finansiering av investeringer. Kommunen bruker 180 millioner kroner på kjøp og opparbeidelse av næringstomtene. Etter at det nå er solgt for 150 millioner kroner må man selge tomter for ytterligere 370 millioner kroner for å innfri nettokravet på 340 millioner kroner. Når det gjelder renteanslaget, har kommunen valgt å legge seg på de siste signalene fra Norges Bank. 1.3 FORKLARING TIL HANDLINGSPROGRAMMODELLEN Modellen tar utgangspunkt i opprinnelig budsjett Budsjettet for det enkelte resultatområde vedtas som nettoramme, det vil si at merinntekter kan benyttes til merutgifter uten å gå veien om budsjettjustering i kommunestyret. Dette følger av kommunens delegeringsreglement. En ulempe med denne budsjetteringsmåten er at det økonomiske fokuset blir på endringer, og ikke i så stor grad på hva det enkelte resultatområde bruker midlene til. Kommunestyrets styringsarbeid skjer i denne modellen gjennom fastsetting av mål og ambisjonsnivå på tjenestene i måltavlene for hvert enkelt resultatområde. For lettere å kunne følge det enkelte Resultatområdes totalramme, er budsjett pr ansvar på hovedpost lagt ved dette dokumentet. 2 SENTRAL FORUTSETNINGER 2.1 BEFOLKNINGSUTVIKLING OG BOLIGBYGGING Det vises til handlingsprogrammets vedlegg 2 for en utførlig gjennomgang av befolknings- og boligprognosene. 2.2 RAMMEFAKTORER ØKONOMISKE FAKTORER Forslaget til handlingsprogram bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett.

4 For de områdene som ikke er helt ut avklart har man fulgt anbefalinger fra fylkesmannen når det gjelder anslag på inntekter. Skatt og rammetilskudd vil i perioden anslagsvis utvikle seg slik: B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 Skatt Rammetilskudd Skjønnsmidler Sum skatt/rammetilskudd Sum rammetilskudd Rente/avdragskomp. Randem Randemveien 15-4 boliger Rentekomp skolepakke (Grevlingen) Rente/avdragskomp sykehjem Rente/avdragskomp. Cato Sagbruksveien Rente/ avdragskomp. PU Kapitalutgifter 6-årsreform 800 Sum tillegg Sum rammetilskudd og tillegg Tabellen viser opprinnelig budsjett for Det presiseres at det ikke er mulig å si nøyaktig hvor mye kommunen vil få i skatt og rammetilskudd de neste årene. Dette kan illustreres ved at: kriteriefordelt folketall pr 1/ ikke er kjent før juni/juli 2010 og skatteinngang 2010 for landet ikke er kjent før februar Skatteanslaget er basert på regjeringens anslag på prosentvis økning av skatteinngang, med utgangspunkt i budsjettert skatteinngang inneværende år. Dette anslaget er om lag 8 millioner høyere enn regjeringens anslag på lokal skatteinngang pr år. Denne skatteinngangen tilsier et rammetilskudd på nær 103 millioner neste år. Det totale anslaget på skatt og rammetilskudd for Vestby kommune neste år blir altså på 441 millioner kroner, mot 438 millioner i regjeringens modell. Budsjetteringen av skatt og rammetilskudd er gjort med hjelp av Kommunenes Sentralforbunds prognosemodell med to avvik. Kompensasjon for stor folkevekst håndteres ikke på en god måte i år 2, 3 og 4 i denne modellen, og det er derfor forutsatt at Vestby kommune får samme kompensasjon for folkevekst i som i Dette grepet tilsier at rammetilskuddet som ligger inne i handlingsprogrammet er om lag 4,4 millioner høyere i planperioden enn det modellen fra KS tilsier. Det er videre forutsatt at Fylkesmannens skjønnsmidler tildeles på samme måte som før. Dette grepet tilsier at rammetilskuddet blir 8,4 millioner høyere enn modellen tilsier. Totalt er det lagt inn 26 millioner mer i rammetilskudd enn det modellen tilsier.

5 Mva-refusjon og eiendomsskatt på verker og bruk vil i perioden utvikle seg slik: B 2009 B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 MVA-refusjon drift Eiendomsskatt Mva-refusjon drift er anslått til å ha et normalnivå på 8,8 millioner kroner. Når det gjelder mva-refusjon på investeringer, vil denne legges om fra Fra 2010 skal mva-refusjon gradvis brukes til å finansiere investeringer, opptrappingen gjøres med 20% pr år, slik at fra 2014 vil all mva-refusjon på investeringer brukes til å finansiere de samme investeringene. Eiendomsskatt på verker og bruk er ført opp med de takster som takstnemnda har fastsatt. Skattøret forutsettes videreført med 7 promille. Når det gjelder renteutvikling, er følgende forutsetninger lagt til grunn: Rentesats flytende lån 3,10 % 4,18 % 4,99 % 5,20 % Rentesats innskudd 2,50 % 3,58 % 4,39 % 4,60 % Anslaget bygger på Norges Banks Pengepolitisk rapport nr 3/09. I denne rapporten holder Norges Bank følgende scenario som mest sannsynelig utvikling av styringsrenten: 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 mar. 07 jul. 07 nov. 07 mar. 08 jul. 08 nov. 08 mar. 09 jul. 09 nov. 09 mar. 10 jul. 10 nov. 10 mar. 11 jul. 11 nov. 11 mar. 12 jul. 12 nov. 12 I dagens marked betaler kommunen om lag 0,7 prosentpoeng over styringsrenten på sin lån, bortsett fra på et fastrentelån på 178 millioner som har en rentesats på 3,5%. Dersom renten blir ett prosentpoeng høyere hvert enkelt år enn i forutsetningene som ligger til grunn for handlingsprogrammet, vil netto renteutgift øke slik:

6 Totalt Oversikten over rentefølsomhet forutsetter at alle lån bortsett fra fastrentelånet er på flytende rente, og at det foretas en ekstraordinær gjeldsnedbetaling midtveis i perioden. Avdragstiden er foreslått satt til gjennomsnittlig gjenværende levetid på anleggsmidler, noe som tilsvarer omtrent 36 år. LØNN OG PENSJON Pensjonskostnaden neste år er anslått til 14% både for Kommunal Landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. For alle resultatområder er det lagt inn lønnskompensasjon som skal tilsvare helårsvirkningen av den lønnsøkningen som ble fremforhandlet i de sentrale forhandlingene i Økninger i løpet av 2010 dekkes av den sentrale lønnsreserven som er på 12,5 millioner kroner. Dette tilsvarer den forventede lønnsveksten i kommunal sektor på 3,5 %.

7 3. KONSEKVENSJUSTERT LANGTIDSBUDSJETT Konsekvensjustert budsjett tar utgangspunkt i dagens drift, og viderefører denne sammen med konsekvensene av allerede fattede politiske vedtak, samt tiltak som følger av lov eller forskrift. Netto driftsresultat i hovedoversikt konsekvensjustert langtidsbudsjett viser det økonomiske handlingsrommet som kommunen har de neste årene. Med de endringene som det er gjort rede for under hvert RO i kapitel 4, og nødvendige og vedtatte investeringer, vil utviklingen bli som følger: Sum utgifter resultatområdene Sum inntekter resultatområdene Skatt, ramme og sentrale inntekter Brutto driftsresultat Netto finansutgifter Netto driftsresultat Som oversikten viser er det økonomiske handlingsrommet ikke eksisterende. Totalt sett er det ett akkumulert underskudd fra 2010 til 2013 på ca 23 millioner kroner. Det presiseres at dette underskuddet er uten investeringene foreslått i kapitel 5. Forslag til innsparinger og prisøkninger, samt nye driftstiltak, er heller ikke lagt inn. Konsekvensjustert langtidsbudsjett viser dermed utviklingen dersom kommunen ikke iverksetter endringer.

8 4. DRIFT OG PLANPROGRAM 4.1 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER Konsekvensjustert budsjett Handlingsprogram Politisk styring Endringer i forhold til budsjett 2009 Lønnskompensasjon Valg Revisjonsordning Sum endring utgifter Lønnskompensasjon er anslått til 200 tusen, men er noe usikkert på politisk styring, da antall møter kan variere. Det ble gjennomført Stortingsvalg i Rammen kan derfor reduseres med 300 tusen neste år, men må økes med 100 tusen i 2011 da det gjennomføres kommunestyrevalg. Utgiftene til revisjon kan reduseres med 234 tusen neste år. Reduksjonen kommer som en følge av kommunestyrevedtaket om ny revisjonsordning. Endringer i rammen Handlingsprogram Politisk styring Endringer i forhold til budsjett 2009 Omdømmeprosjekt Sum endring utgifter Det foreslås satt av en pott på 500 tusen til omdømmeprosjekt. Dette innebærer at forprosjektet kan iverksettes og vil gi et visst handlingsrom med tanke på utvikling av eventuelt design- og profilprogram. Ubenyttede midler bør eventuelt søkes overført til Tilførsel av kapital for handlingsplanperioden utredes i forbindelse med forprosjekteringen i 2010.

9 4.2 SENTRALADMINISTRASJONEN Konsekvensjustert budsjett Handlingsprogram Sentraladministrasjonen Endringer i forhold til budsjett 2009 Lønnskompensasjon Landbrukskontoret IKT gjennomgang Kemnerkontor Forsikringer Annonser Lærlinger Ovf til kirken Overført fra investering Sum endring utgifter Endring inntekter Sykepenger Lærlinger Sum endring inntekter Når det gjelder lønnskompensasjon, se kommentarer under punkt 2.2. Landbrukskontoret er vedtatt utvidet med en stilling som skal jobbe med vannkvalitet i Follo-regionen, og overføringen må dermed økes med 115 tusen. Kommunen har i 2009 gjennomført en IKT-kartlegging som plasserer ansvaret for de forskjellige budsjettpostene som er relatert til IKT på en litt annen måte enn tidligere. Summen av endringene på resultatområdene og sentraladministrasjonen er lik null. Overføringene til Kemnerkontoret i Follo kan reduseres med 100 tusen. Årsaken til dette er at lånet for å bygge om lokalene nå er nedbetalt. Vestby kommune hadde ting- og personforsikringene ute på anbud høsten Resultatet for personforsikringene er en innsparing på 500 tusen. Stillingsannonser og fellesannonser har de siste årene vært underbudsjettert, og må økes med 200 tusen. Kommunestyret har vedtatt en ramme på fem læringer, mens budsjettet for 2009 hadde en ramme på to læringer. Overføringer til kirken må økes med 224 tusen for å dekke opp for lønnsvekst og andre utgifter som økes. Det ligger i denne økningen ikke inne noen av Fellesrådets ønsker om nye driftstiltak. De siste årene har en medarbeider i sentraladministrasjonen arbeidet om lag halve tiden med reguleringsplaner som har blitt aktivert i investeringsregnskapet. Dette vil ikke lenger være tilfelle, og utgiftene på driftsregnskapet vil øke tilsvarende. Fra gammelt av har sentraladministrasjonen hatt et budsjett på sykepenger. Dette ble opprinnelig gjort samtidig med at man budsjetterte vikarutgiften. Vikarutgiften ble fjernet budsjettmessig i 2004, og man bør nå også fjerne sykepengeinntekten. Endringer i rammen Det er ikke foreslått endringer i rammen for sentraladministrasjonen.

10 4.3 SKOLE Driftsmessige utfordringer Kompetanse for kvalitet. Det satses på kompetansegivende videreutdanning finansiert av statlige midler, og med spleiselag mellom stat, skoleeier og arbeidstaker på frikjøp fra arbeid i studieperioden. Kommunens utfordring blir å dekke 40% av studentens lønn, dekke vikarutgifter i studieperioden, samt reise, opphold læremidler mv. Måltavle Overordnet mål RO skole Elever med etisk og faglig kompetanse, sosiale ferdigheter og samfunnsengasjement. Fokus- Tjenester til innbyggerne Medarbeidere Økonomi område Hovedmål Suksessfaktorer T1Elever med grunnleggende ferdigheter og lyst til å lære. T2Elever med sosiale ferdigheter, som kan omgås andre mennesker med respekt T3Samfunnsaktive elever som er aktive i skolens virksomhet T4 Likeverdige fysiske rammebetingelser. T1 Ledere og medarbeidere som vektlegger tilpasset og resultatorientert opplæring med god underveisvurdering og tidlig innsats i grunnleggende ferdigheter. T2 Ledere og medarbeidere som vektlegger sosial læring. T3 Elevmedvirkning i skolen. T4 Opprusting av gamle skoleanlegg. M1. Formålseffektive medarbeidere. M1 God ledelse i samspill med medarbeiderne Ø1 Holde budsjettrammer. Ø1 Månedsrapporte ring og tett budsjettoppfølg ing. Styringsindikator T1Nasjonale prøver, elevvurdering, elevundersøkelsen. T1.1. Regning T1.2. Lesing på norsk T1.3. Lesing på engelsk T1.4. IKT-bruk T1.5 Elevundersøkelsen: Forteller lærerne hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene? T2 Elevundersøkelsen T2.1. Trivsel T3 Elevundersøkelsen: Forteller lærerne hvordan elevene kan være med på å bestemme hvordan dere skal jobbe med fag? T4 Elevundersøkelsen: Er du fornøyd med skolebygget? M1.1 Sykefravær M1 2 Medarbeidertilfredshet Ø1 Avvik mellom revidert budsjett og regnskap. Resultat fra sist måling T1.1 Regning: 5. Nasjon: 2,0, Vestby 2,1 8. Nasjon: 3,1 Vestby 3,2 M1.1. 6,8 M1.2. Skoleadm 4,8 Ø1 Overforbruk 0,68 %

11 Ambisjonsnivå T1.2 Lesing på norsk 5. Nasjon 2,0 Vestby 2,2 8. Nasjon 3,1 Vestby 3,25 T1.3 Lesing på engelsk 5. Nasjon 2,0 Vestby 2,0 8. Nasjon 3,1 Vestby 3,2 T1.4 IKT-bruk: 7. Nasjon: 3,78 Vestby 3, Nasjon: 3,93 Vestby 4,61 T2 Trivsel 7. Nasjon 4,14 Vestby 4, Nasjon 4,08 Vestby 4,08 T3 Ikke målt 2008 T4 Ikke målt 2008 T1 Likt med nasjonalt snitt, men ikke nedgang fra 2008 T2 T3 Likt med nasjonalt nivå. T4 Avik mellom skole ikke større enn 1,5 Barnetrinn 4,6 Ungdomstrinn 4,3 M1. M1.1. 6,77 M1.2 Adm: 4,9 Barnetrinn: 4,75 Ungdomstrinn: 4,5 Ø1 Avvik 0

12 Konsekvensjustert budsjett Handlingsprogram Skole Endringer i forhold til budsjett 2009 Lønnskompensasjon Økt kostnad Statens pensjonskasse Spesialundervisning SFO-lønn SFO Økt klassetall høst Økt bemanning trinn fra aug Økt fysisk aktivitet fra aug Nedbemanning skole fra august Omorganisering Garder skole Skoleskyss Kjøp fra andre kommuner Styrkning Son skole og SFO IKT Skole En time økt undervisning 1-7 trinn Åtte timer leksehjelp 1-4 trinn Kostnadskrevende elev Sum endring utgifter Endring inntekter SFO brukerbetaling Refusjon fra andre kommuner Sum endring inntekter Når det gjelder lønnskompensasjon og pensjonsøkning, se kommentarer under punkt 2.2. Nedgangen i spesialundervisning skyldes at et årstrinn med mange elever med enkeltvedtak går ut av grunnskolen. Nedgangen på SFO-utgift på 1,9 millioner og inntekt på 1 million skyldes omleggingen av SFO-ordningen som ble vedtatt av kommunestyret. Økningen på 1,1 million er helårsvirkningen av styrkningen på 500 tusen som ble vedtatt av kommunestyret. Økt klassetall, økt bemanning, økt fysisk aktivitet, nedbemanning skole og omorganisering Garder skole er helårsvirkninger av vedtak i forrige handlingsprogram. Skoleskyssøkningen kommer av flere elever med krav på skyss og høyere takster fra Ruter. Kjøp fra andre kommuner gjelder refusjon på gjesteelever hvor det har vært en stadig økning de siste årene. Motsvares på inntektssiden hvor beløpene som Vestby kommune får refundert fra andre kommuner også øker. I tertialrapport nr 1 ble det vedtatt en styrkning Son skole og Sfo som en følge av en ny elev med store funksjonshemminger. Styrkningen kommer på nær 1,2 millioner kroner på årsbasis.

13 I forbindelse med utarbeidelsen av IKT-plan har det blitt avdekket at fordelingen mellom drift og investering på skole ikke er riktig. Drift må styrkes med drøyt 500 tusen, mens investeringer kan reduseres med 1,1 million pr år. I statsbudsjettet er det vedtatt å øke undervisningen på trinn med en time. I statsbudsjettet er det vedtatt at det skal innføres åtte timer gratis leksehjelp på trinn. En nyinnflyttet elev på ungdomstrinnet medfører ekstra kostnader. Endringer i rammen Nye tiltak Handlingsprogram Skole Endringer i forhold til budsjett 2009 Driftsbudsjett skoler Sum endring utgifter Elevtallsøkningen de siste årene medfører at driftsbudsjettene til skolene reelt sett har blitt 625 tusen lavere. I tillegg har ikke driftsbudsjettene blitt prisjustert på flere år. Kutt Handlingsprogram Skole Endringer i forhold til budsjett 2009 Slå sammen to klasser ved Son og Hølen PVT kompetanseutvikling Sum endring utgifter Innsparingen ved Hølen og Son skole medfører at det ved to årstrinn blir to klasser istedenfor tre. Kompetanseutvikling reduseres med 250 tusen på årsbasis. Det vil etter dette kuttet gjenstå 220 kroner til kompetanseutvikling i skolen.

14 4.4 BARNEHAGE Driftsmessige utfordringer Full barnehagedekning. Rekruttering av ansatte med riktig kompetanse. Utvikle kvaliteten i kommunale og private barnehager. Jfr Rammeplan for barnehager. Måltavle Overordnet mål RO Vestby kommune skal ha full barnehagedekning barnehage Fokusområde Tjenester til innbyggerne Medarbeidere Økonomi Hovedmål Suksessfaktorer Styringsindikator Resultat fra sist måling Ambisjons - nivå T1. Barna skal utvikle språk, evne til kommunikasjon og sosiale ferdigheter. T2. Barn skal utvikle glede over å være i fysisk aktivitet. T3. Barn skal ha rett til medbestemmelse. Jfr Lov om barnehage. T1.1 God kvalitet på barnehagetilbudet. T1.2 Samarbeide godt med foresatte om barnets utvikling. T2 Riktig balanse mellom fysisk aktivitet og ro. T 3 Personale definerer hva medbestemmelse er for barn i barnehage og utarbeider gode verktøy. T1.1 TRAS (tidlig registrering av språkutvikling). T1.2 Brukertilfredshet målt ved brukerundersøkelse. T2 Avvik i forhold til planlagte turer T3 Avvik i forhold til planlagte gjennomførte barnesamtaler. T % registrert. T1.2 80% tilfredshet. T2 98% av alle barn har lekt ute hver dag T3 100% av alle barn over 2 år har hatt planlagte barnesamtalene nytt punkt ikke målt før T % av barna skal være registrert før skolestart. T1.2 85% av de foresatte skal være fornøyd med barnehagen. T2 Alle barn skal leke ute hver dag og gå på tur utenfor barnehagen minst 1 gang per uke T3 Alle barn har hatt minimum 2 barnesamtaler i løpet av barnehageåret M1. Formålseffektive medarbeidere. M1. God ledelse i samspill med medarbeiderne. M1.1. Sykefravær. M1.2. Medarbeidertilfredshet. M ,5 % M1.2. 4,5 % M % M1.2. 4,75 % Ø1. Holde budsjettrammene. Ø1. Månedsrapporte ring og tett budsjettoppfølg ing. Ø1. Avvik mellom korrigert budsjett og avlagt regnskap, korrigert for premieavvik. Ø1. Avvik mellom budsjett og regnskap 0 % Ø1. Avvik mindre enn 1 %.

15 Konsekvensjustert budsjett Handlingsprogram Barnehage Endringer i forhold til budsjett 2009 Lønnskompensasjon Risil - underbudsjettert Risil utvidelse høst Økt tilskudd - priv barnehager Ny barnehage Sum endring utgifter Endring inntekter Risil inntekter Risil utvidelse høst Økt tilskudd - private barnehager Ny barnehage Sum endring inntekter Når det gjelder lønnskompensasjon, se kommentarer under punkt 2.2. Risil barnehage: Flytter inn i nytt bygg og ny avdeling tas i bruk. Budsjett for 2010 var underbudsjettert. Det økte tilskuddet til private barnehager kommer av oppstart av Solåsen barnehage i mai Den nye barnehagen som skal bygges ble vedtatt samtidig med Risil i forrige handlingsprogram. Det er ikke foreløpig tatt stilling til hvor den skal ligge, og det antas at den ikke er klar før høsten Ny stilling som spesial pedagog: Flere barn med sammensatte problemer og økning i antall timer som enkeltvedtak. Øke veiledning av de som daglig jobber med barna. Nye driftstiltak Handlingsprogram Barnehage Endringer i forhold til budsjett 2009 Spesialpedagog 50% stilling Sumendring utgifter Endring inntekter Skjønnsmidler Sumendring inntekter Stillingsøkningen er begrunnet i flere barn med sammensatte problemer og økning i antall timer som enkeltvedtak. Dette gir et behov for økt veiledning av de som daglig jobber med barna.

16 4.5 HELSE OG BARNEVERN Driftsmessige utfordringer Organisere og utvikle det tverrfaglig samarbeidet slik at barn får tidlig hjelp. Videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet internt/eksternt slik at effekten av tiltakene gavner lokalmiljøet generelt og familiene spesielt. Måltavle Overordnet mål RO Helse og barnevern Fokusområde Hovedmål Styrke barn og unges oppvekstvilkår generelt og individuelt i samarbeid med andre. Tjenester til innbyggerne Medarbeidere Økonomi T1. Flest mulig barn skal ha normal utvikling. T2. Familier skal i større grad bli selvhjulpne når de nærmer seg faresonen. T3. Bidra positivt for å styrke foreldrerollen. M1. Formålseffektive medarbeidere. Ø1. Holde budsjettrammene. Suksessfaktorer Styringsindikator T1. Tidlig intervensjon ved mistanke om skjevutvikling. T2. Bruk av metoden familieråd. T3. Helsestasjonen skal oppfattes som en positiv samarbeidspartner. T1. Andel barn under 12 år som mottar tiltak av barneverntjenesten. T2. Antall familieråd som er gjennomført. T3. Fremmøteprosent ved de pålagte undersøkelsene.(6 uker, 6 mnd., 1år, 2år og 4 år) M1. God ledelse i samspill med medarbeiderne. M1.1. Sykefravær. M1.2. Medarbeidertilfredshet. Ø1. Månedsrapportering og tett budsjettoppfølging. Ø1. Avvik mellom korrigert budsjett og avlagt regnskap, korrigert for premieavvik. Resultat fra sist måling T1. 50% T2. 4 T3. 99% M1.1. 4,7 % M1.2. 4,7 Ø1. Overskudd 0,2 % Ambisjons - nivå T1. > 50% T2. 6 familieråd T3. 99% M1.1.3,5 % M1.2. 4,9 Ø1. Avvik mindre enn 1 %.

17 Konsekvensjustert budsjett Handlingsprogram Helse og barnevern Endringer i forhold til budsjett 2009 Lønnskompensasjon Barnevernvakta i Follo Legevakta i Moss Basistilskudd til leger Tolketjenester, helse Bilkompensasjon, helse Nødhelsenett IKT gjennomgang Prosjektstilling, videregående skole Utgifter mottak Pasientskadeerstatning Sum endring utgifter Endring inntekter Prosjektstillling, videregående skole Vertskommunetilskudd flyktninger Sum endring inntekter Når det gjelder lønnskompensasjon, se kommentarer under punkt 2.2. Økningen på barnevernvakta i Follo kommer i hovedsak på grunn av lønnsøkning. Utgifter er fordelt mellom kommunene etter innbyggertall og antall henvendelser/utrykninger. Økningen på Legevakta i Moss er i henhold til det vedtatte budsjettet på Legevakta, og skyldes i hovedsak lønnsøkning. Basistilskudd til leger er foreløpig ukjent, men det er budsjettert med dagens innbyggertall, og det forutsettes at satsen økes med 4 %. Tolketjenester er tidligere underbudsjettert, økning i bruk av tjenesten er sterkest på mottaket. Bilkompensasjon kommer som en følge av avtale om bruk av bil. Nødhelsenett er et kommunikasjonssamband mellom AMK sentraler, sykehusenes akuttmottak, ambulansetjeneste, legevaktsentraler, kommunale vaktleger og annet helsepersonell i vaktberedskap. IKT gjennomgangen har avdekket en noe skjev fordeling av budsjettmidler mellom resultatområdene. Summen av alle endringer er lik null. Prosjektmidler fra fylkeskommunen gir mulighet til å ha tilsatt en spesialsykepleier i 70 % stilling på videregående skole i fire år. Tiltaket startet i februar Utgiftene på mottaket øker som en følge av økt vikarressurs på helsetjenester til barn på mottaket. Flere helsetjenester er nå omfattet av Pasientskadeerstatningen, derfor er det en økning av innbetaling til denne erstatningen. Staten har lagt føringer på at 90% av vertskommunetilskuddet skal inntektsføres på helsestasjon.

18 Endringer i rammen Handlingsprogram Helse og barnevern Endringer i forhold til budsjett 2009 Økning jordmorstilling fra 60% til 80% Sum endring utgifter Økning av stillingen foreslås med bakgrunn i antall fødsler og konsultasjoner. En del av kvinnene har behov for særskilt oppfølging.

19 4.6 REHABILITERING Driftsmessige utfordringer Møte press og etterspørsel på bolig med omfattende bistand. Tildele tjenester etter funksjonsvurdering og kommunens rammebetingelser. Rekruttere og heve kompetansen. Måltavle Overordnet mål RO Rehabilitering Fokusområde Hovedmål Suksessfaktorer Styringsindikator Resultat fra sist måling Mennesker med nedsatt funksjonsevne innen områdene psykisk helse, rus og utviklingshemming mestrer eget liv best mulig. Tjenester til innbyggerne Medarbeidere Økonomi T1. Mennesker med nedsatt funksjonsevne har optimal mestring og selvstendighet. T2. Mennesker med psykisk lidelse/ rusavhengighet har et forsvarlig bo- og tjenestetilbud. T3. Innbyggere med psykisk lidelse/rusavhengighet benytter egne ressurser for optimalisering av sin selvstendighet. T1 Alle med nedsatt funksjonsevne får tilbud om IP for samordning av tjenestebehov for å innfri brukerens mål. T2 Tilgang på bolig og booppfølging. T3 Tilgang på kompetanse. T1. Andel tjenestemottakere med Individuell Plan. T2 Iverksettelsestid. T3 Andel tjenestemottakere registrert i IPLOS T1 Antall IP: 15 %. T2 1. Iverksettelsestid = 6 uker. T2 2.Venteliste= 8. T3 Antall IPLOSregistrerte: 70% M1. Formålseffektive medarbeidere M1. God ledelse i samspill med medarbeiderne. M1. Sykefravær. M2. Medarbeidertilfredshet. M1. 10,8% M2. 4,4 Ø1. Holde budsjettrammene Ø1. Månedsrapporte ring og tett budsjettoppfølg ing. Ø1. Avvik mellom korrigert budsjett og avlagt regnskap Ø1. 0% Ambisjonsnivå T1 Antall IP: 25 % T2 1. Iverksettelsestid = 3 uker T2 2. Venteliste = 0 T3 Antall IPLOSregistrerte: 100% M1. 9,5% M2. 4,75 Ø1. Avvik mindre enn 1%

20 Konsekvensjustert budsjett Handlingsprogram Rehabilitering Endringer i forhold til budsjett 2009 Lønnskompensasjon Omsorgslønn Kjøp av tjenester fra andre Avlastning Barnebolig Støttekontakt Brukerstyrt personlig assistent Drift buss Næringstjenester Kjøp av boform med heldøgns omsorg Bolig og omsorgsinstittutet Driftstilskudd fysioterapi Praksiskompensasjon IKT gjennomgang Ny bruker Friggsvei Kjøp av psykiatrisk behandlingsplass Sum endring utgifter Endring inntekter Sykepenger BPA ny bruker Ressurskrevende brukere Økt statstilskudd fysioterapi Sum endring inntekter Når det gjelder lønnskompensasjon, se kommentarer under punkt 2.2. Omsorgslønn har tidligere vært underbudsjettert. Økningen kjøp av tjenester fra andre er en prisjustering med 3,5%. Dette gjelder både private og interkommunale ordninger. Økningen i avlastning kommer som en følge av en ny bruker i Økningen i utgiften på barneboligen kommer som en følge av vedtak på fem nye barn, samt utvidet vedtak på to barn. Kostnaden på støttekontakt har økt etter tilsyn fra Fylkesmannen, med pålegg om å følge brukernes rettskrav om effektuering innen tre uker etter fattet vedtak Utvidet vedtak på eksisterende brukere av brukerstyrt personlig assistent (BPA), samt et nytt vedtak om BPA gjør at kostnaden øker med 437 tusen. Driften av bussen har tidligere vært underbudsjettert. Overføringen til Næringstjenester prisjusteres med 76 tusen. Kostnadsøkningen på kjøp av boform med utvidet omsorg kommer som en følge av at en bruker måtte flytte fra Follo Omsorgsboliger til en privat aktør grunnet utvidet vedtak som ikke Follo Omsorgsboliger kunne oppfylle. Driftstilskudd til fysioterapi øker som en følge av omleggingen av refusjonene til private institutter. Praksiskompensasjon til kommunale fysioterapeuter har tidligere vært underbudsjettert.

21 IKT gjennomgangen har avdekket en noe skjev fordeling av budsjettmidler mellom resultatområdene. Summen av alle endringer er lik null. Det har kommet en ny bruker på Friggs vei som har en kostnad på 672 tusen. Friggs vei er med dette utvidet til 9 plasser. Fra 2010 får kommunen ansvaret for en pasient som har blitt utskrevet fra sykehus. Dette medfører at vi må kjøpe en plass på en psykiatrisk institusjon. Økningen i ressurskrevende brukere gjør at kommunen øker sin refusjon fra staten neste år med 270 tusen, selv om innslagspunktet har økt, og refusjonsgraden har gått ned. Endringer i rammen Nye tiltak Rehabilitering Endringer i forhold til budsjett 2009 Leasing 7seter buss psykiatri Pasientprosedyresystem årsverk jmf psykiatriplan Leasing buss aktivitetsenter ACT-team Sum endring utgifter Det er en stor økning av brukere i psykisk helsetjeneste, og behov for egen buss øker. Brukerne har gruppeaktiviteter utenfor kommunens lokaler og man er avhengig av å få brukere til og fra aktiviteter. Pasientprosedyresystem er en elektronisk database for ca 300 grunnleggende prosedyrer i sykepleie. Databasen består av en kunnskapsdel og en utførende del som henger sammen og utfyller hverandre. Å utarbeide og ikke minst oppdatere lovpålagte prosedyrer er tid- og ressurskrevende. Innføringen av PPS gir økt lønnsomhet fordi det ikke lenger er nødvendig å utvikle og oppdatere lokale prosedyre- og metodebøker på disse områdene. Systemet er selvinstruerende og brukervennlig. Det er en stor økning i antall henvisninger til psykisk helsetjeneste. Økningen på ett årsverk er i tråd med psykiatriplanen ( ). På grunn ev elde og store reparasjoner av nåværende buss for ca. kr i inneværende år, er det behov for ny buss. Bussen bør byttes ut pga. slitasje. Administrasjonen vil vurdere om det er mulig med sambruk mellom de to bussene som er planlagt leaset på RO Rehabilitering og den bussen som er planlagt kjøpt eller om det vil være mer rasjonelt å kjøpe denne tjenesten av andre. ACT-team er et planlagt interkommunalt samarbeid med alle Follo kommunene og Follo DPS. ACT-teamet (aktivt oppsøkende team) skal være et team som jobber mot psykisk syke som ikke kan nyttegjøre seg nåværende tilbud verken i spesialisthelsetjenesten eller på kommunalt nivå. Utgiftene blir fordelt mellom hver kommune og Follo DPS. Det blir gitt tilskudd fra staten på 2.mill kroner til prosjektet i 3 år, og prosjektets kostnad er kommunens nettoandel. Det vil bli fremmet egen sak i forbindelse med dette tiltaket.

22 4.7 HJEMMETJENESTEN Driftsmessige utfordringer Rekruttere personell til faste stillinger og knytte til oss vikarer (alle faggrupper). Økt tjenestebehov pga befolkningsutvikling, forventninger i befolkningen og utskrivning fra sykehusene. Sykefravær. Måltavle Overordnet mål RO Hjemmetj Fokusområde Hovedmål Suksessfaktorer Styringsindikator Resultat fra siste måling Alle som har behov for behandling, pleie og omsorg for å mestre egen hverdag, skal få dette i eget hjem. Tjenester til innbyggerne Medarbeidere Økonomi T1Alle innbyggere med krav på bistand i eget hjem skal få dette. T2. Sikre en meningsfull hverdag for hjemmeboende. T3. Sikre riktig og god legemiddelhåntering. T1. Klare og forutsigbare kriterier for tildeling av tjenester. T1.2. Tilstrekkelig og kvalifisert personale T2. Tilstrekkelig og tilpasset dagaktivitetstilbud. T3. Tilstrekkelig legemiddelkompetanse T3.2. Avvikshåntering satt i system T1Antall avvik i forhold til vedtak. T2. Andel brukere med behov for dagsenter som får tilbud. T3. Avviksrapporter T1 172 avvik på praktisk bistand T % T3. Totalt 0.2 % avvik M1 Formålseffektive medarbeidere. M1 God ledelse i samspill med medarbeiderne. M1.1 Sykefravær. M1.2 Medarbeidertilfredshet. M1.1. 9,57 % % M1.2 4,4 Ø1 Holde budsjett- Rammene. Ø1 Månedsrapportering og tett budsjettoppfølging. Ø1 Avvik mellom korrigert budsjett og Avlagt regnskap, korrigert for premieavvik. Ø1 Underskudd 2,6 % Ambisjons - nivå T1Avvik i forhold til vedtak praktisk bistand: under 10 pr.mnd. T.2 100% T.3 Under 0,1 % avvik totalt T3.1Ingen avvik av alvorlig karakter M % M1.2. 4,5 Ø1 Avvik mindre enn 1%.

23 Konsekvensjustert budsjett Handlingsprogram Hjemmetjenesten Endringer i forhold til budsjett 2009 Lønnskompensasjon Brukerstyrt personlig assistent Uloba BPA engasjement IKT gjennomgang Trygghetsalarmer Renteutgifter leietagere Vikarer Kjøregodtgjørelse Matvarer Klesgodtgjørelse Multidose Sum endring utgifter Endring inntekter Sykepenger Multidose Egenandel Bpa Sum endring inntekter Når det gjelder lønnskompensasjon, se kommentarer under punkt 2.2. Det er fattet vedtak om utvidet bruk av personlig assistent. Noe kjøpes gjennom ULOBA, og noe gjøres i egenregi (engasjement). IKT gjennomgangen har avdekket en noe skjev fordeling av budsjettmidler mellom resultatområdene. Summen av alle endringer er lik null. Økningen på trygghetsalarmer skyldes prisstigning samt økt antall. Nytt anbud gjeldende trer i kraft i Renteutgifter dekkes av kommunen for de som ikke har råd til å betale innskudd til Stiftelsen Solås og Steinløkka. Denne ordningen vil bli gjennomgått, for å vurdere om det er riktigere å differensiere prisene. Vikarkostnader for å sikre lovpålagt drift ved sykdom og ferie. Kjøregodtgjørelse skyldes underbudsjettering samt nye retningslinjer for kompensasjon for å stille bil til disposisjon i tjenesten. Matvarer skyldes undrebudsjettering i forhold til antall brukere. Kommunestyret vedtok i forrige handlingsprogram å gå over fra klesgodtgjørelse til innkjøp av personaltøy. Medførte ekstrautgifter for Multidose, reduksjon skyldes færre nyinnmeldte brukere. Egenandel BPA. Innføring av egenandel på praktisk bistand som assistentene yter.

24 Endringer i rammen Nye tiltak Handlingsprogram Hjemmetjenesten Endringer i forhold til budsjett 2009 Leie av flere leasingbiler Pasientprosedyresystem Kombidamper Innkjøp trygghetsalarmer Sum endring utgifter Hjemmetjenesten leaser i dag åtte biler. På dagtid på ukedagene er det totalt 19 ansatte i hjemmetjenesten som er avhengig av bil for å kunne dekke behovet hos hjemme boende brukere. For de som ikke benytter leasingbil kompenserer kommunen for de ansatte som må stille egne biler til disposisjon ut fra egne retningslinjer. PPS er en elektronisk database for ca 300 grunnleggende prosedyrer i sykepleie. Databasen består av en kunnskapsdel og en utførende del som henger sammen og utfyller hverandre. Å utarbeide og ikke minst oppdatere lovpålagte prosedyrer er tidog ressurskrevende. Innføringen av PPS gir økt lønnsomhet fordi det ikke lenger er nødvendig å utvikle og oppdatere lokale prosedyre- og metodebøker på disse områdene. Systemet er selvinstruerende og brukervennlig. Kombidamperen er utslitt og bør byttes. Kommunen eier i dag 110 trygghetsalarmer og leier 25. I forbindelse med nytt anbud, som skal være gjeldende fra 2010, vil det være prisgunstig at kommunen eier alle alarmene selv.

25 4.8 SYKEHJEMMET Driftsmessige utfordringer Opprettholde god kvalitet på tjenester som leveres. Økte forventninger fra pårørende og pasienter til behandling og omsorg i livets siste år. Rekruttere og beholde kompetente medarbeidere, både til faste stillinger og vikariater. Redusere sykefravær. Måltavle Overordnet mål RO Sykehjem Fokusområde Hovedmål Suksessfaktorer Styringsindikator Resultat fra sist måling Vestby sykehjem skal gi beboerne et faglig tilrettelagt tilbud som er basert på kvalitet og kompetanse. Tjenester til innbyggerne Medarbeidere Økonomi T1. Alle innbyggere med rett til sykehjemsopphold skal få tilbud om det. T2. Beboerne skal få bistand til individuelt tilpasset pleie- og omsorg. T3. Alle beboere skal få et tilpasset aktivitetstilbud. T1. Ha tilstrekkelig sykehjemskapasitet. T2. Tilstrekkelig bemanning med relevant kompetanse. T3. Som T2. T1. Antall avslag som ikke er faglig begrunnet. T2. Avviksrapporter. T3. Antall pasienter som mottar tilbud om aktivitet. T1. Ingen avslag pga. plassmangel i T2.Ingen avvik i forhold til vedtak. T3. De som ønsker aktivitetstilbud får det. M1. Formålseffektive medarbeidere. M1. God ledelse i samspill med medarbeiderne. M1.1. Sykefravær. M1.2. Medarbeidertilfredshet. M1.1. 9,98 % M1.2. Tilfredshet: 4,5 Ø1. Holde budsjettrammene. Ø1. Månedsrapportering og tett budsjettoppfølging. Ø1. Avvik mellom korrigert budsjett og avlagt regnskap, korrigert for premieavvik. Ø1. Merforbruk 1,5 % Ambisjons - nivå T1. Ingen avslag som ikke er faglig begrunnet. T2. Under 5 avvik i forhold til vedtak. T3. Alle får tilbud om aktivitet. M1.1. 9,5 % M1.2. Tilfredshet: 4,75 Ø1. Avvik mindre enn 1 %.

26 Konsekvensjustert budsjett Når det gjelder lønnskompensasjon, se kommentarer under punkt 2.2. IKT gjennomgangen har avdekket en noe skjev fordeling av budsjettmidler mellom resultatområdene. Summen av alle endringer er lik null. I 2009 har man måttet benytte både ekstraplasser, og leieplasser, for å kunne ha stor nok kapasitet til å oppfylle hovedmål T1. i måltavlen for sykehjemmet. I tillegg sees det en økt etterspørsel etter plasser grunnet raskere utskrivning fra sykehusene og at pasientene i den forbindelse har behov for et sykehjemsopphold før de eventuelt kan utskrives til eget hjem. Endringer i rammen Nye tiltak Handlingsprogram Sykehjemmet Endringer i forhold til budsjett 2009 Lønnskompensasjon IKT gjennomgang Drift av fem nye plasser Sum endring utgifter Endring inntekter Sykepenger Vederlag for opphold Sum endring inntekter Handlingsprogram Sykehjemmet Endringer i forhold til budsjett 2009 Pasientprosedyresystem Sekretær Renholder vaskeri Helsenett Sum endring utgifter PPS er en elektronisk database for ca 300 grunnleggende prosedyrer i sykepleie. Databasen består av en kunnskapsdel og en utførende del som henger sammen og utfyller hverandre. Å utarbeide og ikke minst oppdatere lovpålagte prosedyrer er tidog ressurskrevende. Innføringen av PPS gir økt lønnsomhet fordi det ikke lenger er nødvendig å utvikle og oppdatere lokale prosedyre- og metodebøker på disse områdene. Systemet er selvinstruerende og brukervennlig. Stillingen skal primært benyttes i forhold til arbeidet med innleie av vikarer. Dette vil frigi arbeidstid for avdelingslederne slik at de i større grad kan prioritere lederoppgaver i forhold til sine mer enn 30 årsverk hver. Stillingen vil i tillegg benyttes til arbeidsoppgaver i forhold til vederlagsberegning. Denne arbeidsoppgaven har økt med økt antall beboere. Det er i dag kun en person i kommunen som har oppdatert kunnskap om vederlagsberegning. Styrking av renholderressursen i vaskeriet med 16 % stilling på grunn av at sykehjemmet skal vaske arbeidstøyet for hjemmetjenesten. Helsenettet skal bedre kommunikasjonen mellom sykehus, fastleger og sykehjemmet.

27 4.9 KOMMUNALT NAV Driftsmessige utfordringer Møte press og etterspørsel på økonomisk rådgivning. Økt press på saksbehandlere ved åpning av NAV Vestby mye kurs/ opplæring i regi av NAV. Beholde og opprettholde kompetansen i NAV Vestby. Måltavle Overordnet mål NAV Vestby, sosialtjenesten Fokusområde Hovedmål Suksessfaktorer Styringsindikator Resultat fra forrige måling Ambisjons - nivå Sette hjelpetrengende mennesker i stand til å mestre eget liv innen områdene rus og personlig økonomi. Tjenester til innbyggerne Medarbeidere Økonomi T1. Redusere antall fattige i kommunen gjennom bruk av kvalifiseringsprogrammet. T2. Unge mellom 18 og 24 skal være i arbeid eller annen aktivitet. T3. Personer med rusrelaterte problem skal i størst mulig grad mestre egen hverdag. T1. Jobbe aktivt med å få brukere inn i kvalifiseringsprogrammet. T2. Etablere eget ungdomsteam. T3. Rusteam. T1. Antall på kvalifiseringsprogrammet. T2. Antall unge brukere i arbeid/aktivitet T3. Andel rusmisbrukere med tilbud om oppfølging T1. Ikke målt, nytt mål i T2. Ikke målt, nytt mål i T3. Ikke målt, nytt mål i T1. Oppfylle det årlige krav fra Arbeidsog velferdsdirektoratet til deltagelse i kvalifiseringsprogrammet. T2. 85% T3. 100% M1. Formålseffektive medarbeidere. M1. God ledelse i samspill med medarbeiderne. M1.1. Sykefravær. M1.2. Medarbeidertilfredshet. M1. Ikke målt. M1. Ikke målt. M1.1. 5% M1.2. 4,5 Ø1. Holde budsjettrammene. Ø1. Månedsrapportering og tett budsjett-oppfølging. Ø1. Avvik mellom korrigert budsjett og avlagt regnskap, korrigert for premieavvik. Ø1. -0,73 % Ø1. Negativt avvik mindre enn 1 %.

28 Konsekvensjustert budsjett Handlingsprogram NAV kommunalt Endringer i forhold til budsjett 2009 Lønnskompensasjon Husleie overføres eiendom Økonomisk sosialhjelp Sum endring utgifter Når det gjelder lønnskompensasjon, se kommentarer under punkt 2.2. Den kommunale andelen av husleie for Nav ble i 2009 budsjettert på feil ansvar, og flyttes nå til RO Eiendom. Økonomisk sosialhjelp ble styrket med 3 millioner i tertialrapport nr Oppdaterte anslag viser at det holder med en økning på 2,3 millioner i Endringer i rammen Det foreslås ingen endringer i rammen.

29 4.10 KULTUR Driftsmessige utfordringer Mange nye ansatte, både fast ansatte og vikarer, samt mange ansatte i små stillinger. Mangel på adekvate kulturlokaler, både øvingslokaler og forestillingsarenaer. Liten økonomisk fleksibilitet i forhold til å kunne imøtekomme gode tilbud, planer og prosjekter som dukker opp. Systematisere og koordinere markedsføringen av kulturtjenestens tilbud. Tilgangen på boliger for flyktninger. Måltavle Overordnet Fremme lokal identitet og tilhørighet, og legge til rette for økt kompetanse og mål RO Kultur kulturopplevelser for alle innbyggerne i kommunen. Fokus- Tjenester til innbyggerne Medarbeidere Økonomi område Hovedmål Suksessfaktorer Styringsindikator T 1: Bosatte flyktninger skal integreres i arbeidslivet og i lokalsamfunnet. T 2: Biblioteket skal være en moderne og synlig kunnskaps- og kulturarena. T 3: Kulturskolen skal gi et godt pedagogisk tilbud for barn og unge i estetiske fag. T 4: Alle innbyggere i Vestby skal gis gode muligheter til å drive fysisk aktivitet der de bor. T 5: Alle innbyggere i Vestby skal gis mulighet for kulturopplevelse. T 1.1: Individuelle handlingsprogram og oppfølging av bosatte flyktninger. T 1.2: Holdningsskapende arbeid, internt og eksternt, om felles ansvar for integrering. T 2: Bredt tilbud, god tilgjengelighet og målrettet markedsføring. T 3: Høy kvalitet på tilbudet. T 4: Godt samarbeid med andre resultatområder samt frivillige lag og organisasjoner. T 5: Samarbeid med frivillige lag og foreninger, variasjon i tilbudet, utvikling og tilrettelegging av Teten og Grevlingen, målrettet markedsføring. T 1: Antall deltagere i arbeid, utdanning, kvalifiseringstiltak og fritidsaktiviteter. T 2: Besøkstall og utlån pr innbygger. T 3: Andel av befolkningen 6-17 år som ønsker plass ved kulturskolen. T 4: Antall avsluttede og igangsatte aktiviteter. T 5: Antall aktiviteter/ arrangement. M 1: Formålseffektive medarbeidere. M 1: God ledelse i samspill med medarbeiderne. M 1: Sykefravær. M 2: Medarbeidertilfredshet. Ø 1: Holde budsjettrammen. Ø 1: Månedsrapportering og tett budsjettoppfølging. Ø 1: Avvik mellom korrigert budsjett og avlagt regnskap.

30 Resultat fra siste måling Ambisjons Nivå T 1: 90 % i jobb/tiltak T 2: Besøkstall: Utlån pr innbygger: 3,8 T 3: Ny styringsindikator i 2010 T 4: Nytt punkt i 2010 T 5: Nytt punkt i 2010 T 1.1: 65 % i arbeid og utdanning etter endt introduksjonsprogram. T 1.2: 95 % i arbeid, utdanning og tiltak totalt. T 1.3: 75 % av barna i skolealder og 50 % av voksne skal delta i aktivitet på fritiden i løpet av de første 5 år etter bosetting. T 2: Besøkstall Utlån pr. innbygger: 4,5 T 3: 30 %. T 4: Reetablere tverrfaglig folkehelsegruppe i Avslutte turbokprosjektet og starte minimum et nytt tiltak. Gjennomføre folkehelseuken i samarbeid med andre resultatområder samt frivillige lag og organisasjoner. T 5: Etablere to knutepunkt for kulturelle aktiviteter for alle innbyggere i Vestby kommune. Gjennomføre minst 40 arrangement alene eller i samarbeid med andre. M 1.1: 4,0 % M 1.2: 4,6 M 1: 9 % M 2: 4,75 Ø 1: Overskudd. Ø 1: Avvik mindre enn 1 %.

31 Konsekvensjustert budsjett Handlingsprogram Kultur Endringer i forhold til budsjett 2009 Lønnskompensasjon Munchbok Tilskudd til trossamfunn Ovf til Follo museum Lisenser bibliotek Lisenser kulturskolen Reduserte kostnader flyktninger IKT gjennomgang Sum endring utgifter Endring inntekter Sykepenger Reduserte inntekter flyktninger Refusjoner fra andre Reduserte leieinntekter Brukerbetaling Kulturskolen Sum endring inntekter Når det gjelder lønnskompensasjon, se kommentarer under punkt 2.2. Munchbok er satt opp med oppstartskapital på Det er ikke lagt endelige planer for utvikling av denne. Når endelig prosjekt er utarbeidet vil beløpet måtte justeres i tråd med prosjektets omfang. Tilskudd til trossamfunn er økt med i Overføring til Follo Museum er basert på 4 kroner pr. innbygger. Lisenskostnader knyttet til programvare øker år for år. Sykepengereduksjonen er i tråd med beslutning om å fjerne posten fra budsjettene Reduksjonen i overføringen til flyktninger er basert på mottak av 10 personer i 2010, mot 15 personer i IKT gjennomgangen har avdekket en noe skjev fordeling av budsjettmidler mellom resultatområdene. Summen av alle endringer er lik null. Reduksjonen i refusjoner fra andre er basert på gjennomgang av budsjett og regnskap og at det for 2010 ikke er planlagt tiltak som vil utløse refusjoner. Reduserte leieinntekter er basert på gjennomgang av inntektsgrunnlaget for svømmehallen, idrettshallen og kultursalen på Grevlingen. Brukerbetaling kulturskolen er basert på vedtak desember 2008 og får helårsvirkning fra og med 2010.

Vestby Kommune: Handlingsprogram

Vestby Kommune: Handlingsprogram Vestby Kommune: Handlingsprogram 2009 2012 Kommunestyrets vedtak av 8 desember 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1 Utfordringer i planperioden 1 1.2 Sammendrag av hovedelementene i handlingsprogrammet

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2 2013 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer, jfr tertialrapporten.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Vestby Kommune: Handlingsprogram

Vestby Kommune: Handlingsprogram Vestby Kommune: Handlingsprogram 2011 2014 Kommunestyrets vedtak av 6 desember 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1 Utfordringer i planperioden 1 1.2 Sammendrag av hovedelementene i handlingsprogrammet

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Møteinnkalling 4/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 09. juni 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2014 2017 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 11. november 2013 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Årsplan Psykisk helse og habilitering

Årsplan Psykisk helse og habilitering Årsplan 2017 Psykisk helse og habilitering Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Svar fra rådmannen: 3-6: Se tabell under

Svar fra rådmannen: 3-6: Se tabell under Svar fra rådmannen: 1. 1.Tiltak der beløpene er uthevet er tiltak som vil måtte iverksettes uavhengig av ramme. Pr i dag er det umulig å forutse hvilke kostnader som vil påløpe på tross av avbøtende tiltak.

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om lån Son kulturkirke K, F

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om lån Son kulturkirke K, F Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2014 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om lån Son kulturkirke 20.05.2014 K, F SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Vestby Kommune Handlingsprogram 2013 2016 Kommunestyrets vedtak 10 desember 2012. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING s. 1 1.1 Utfordringer i planperioden s. 1 1.2 Sammendrag av hovedelementene i handlingsprogrammet

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Eldrerådet behandlet saken den 19.01.2016, saksnr. 3/16 Behandling: Innstillingen enstemmig tatt til etterretning. SAKSPROTOKOLL

Detaljer

Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse «Tjenestebasert budsjettering:» - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon.

Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse «Tjenestebasert budsjettering:» - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon. Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse «Tjenestebasert budsjettering:» - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon Dagens budsjettering A. Rammer og tidligere vedtatte tiltak Ansvar 2017 2018 2019

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 10. nov 14 De store linjer 1. Fortsatt satsing på tidlig innsats 2. Omstilling og driftstilpasninger 3. Skolebruksplan og Omsorgsplan Forslag til

Detaljer

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012 Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/86 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 Eldrerådet 19.01.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Orientering om Omstillingsprosjektet

Orientering om Omstillingsprosjektet Orientering om Omstillingsprosjektet 2017-2020 Formannskapet 25. januar 2017 Omstillingsprosjektet Overordnet - Hvor vil vi? Sette organisasjonen i stand til å nå målene i kommuneplanen. Innen 2027 er

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne Tildelingskontoret Barnevern NAV sammen

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6195 Dato:

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6195 Dato: ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6195 Dato: 16.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord - Komite for livsløp Saksbehandler: Eli Johanne Braseth BUDSJETT 2016 - SEKTOR HELSE OG VELFERD Sakens bakgrunn

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

STRATEGISK INNRETNING

STRATEGISK INNRETNING 1 STRATEGISK INNRETNING Konsoliderende budsjett som sikrer lovpålagte tjenester Eiendomsforvaltning Ny skolestruktur Helse- og omsorgsplanen Målsetting; å skape et godt tilbud til befolkningen innenfor

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer