Bedre kystkontroll. T/K Svinør er klar til innsats. I juli starter ny fergelinje til Danmark fra Langesund. Tollvesenet er klare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedre kystkontroll. T/K Svinør er klar til innsats. I juli starter ny fergelinje til Danmark fra Langesund. Tollvesenet er klare."

Transkript

1 et magasin fra tollvesenet Bedre kystkontroll T/K Svinør er klar til innsats. Nyhet: INTERNASJONALT MØTE Representanter fra tolladministrasjonene i 43 europeiske land samlet i Oslo. Side 5 Aktuelt: NY FERGETERMINAL I juli starter ny fergelinje til Danmark fra Langesund. Tollvesenet er klare. Side 9 JOBBEN MIN: KUNDEBEHANDLER Marianne Wilhelmsen arbeider med registrering av kjøretøy. Side 20

2 LEDER et magasin fra tollvesenet leder Enklere å destruere ulovlige legemidler Tollvesenet beslaglegger årlig store mengder narkotika, sigaretter, øl, vin, brennevin og falske merkevarer. Alt blir destruert på forsvarlig vis. Utgitt av: Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep., 0032 Oslo Tlf.: Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Robert Haast Redaktør: Simen Narjord Layout og redaksjonell rådgivning: Millimeterpress Trykk: Grøset Opplag: eksemplarer Forsidefoto: Petter Emil Wikøren Nynorsk bearbeiding: Amesto Korrektur: Slett og rett korrektur og språkvask ISSN Innspill eller spørsmål kan sendes til Henvendelser om abonnement og adresseendring kan sendes til Dette magasinet er Svanemerket, noe som innebærer at trykksaken oppfyller kriteriene i henhold til en fellesnordisk miljømerking. Et Svanemerke betyr at denne trykksaken medfører mindre miljøproblemer enn andre produkter for bruk i samme hensikt. Det stilles også miljøkrav til emballasjen. Kriteriene revideres fortløpende etter hvert som ny kunnskap kommer til. Se for mer informasjon. Abonnenter mottar bladet i miljøvennlig innpakning fremstilt av nedbrytbar bioplast. Når det gjelder ulovlige og ikke-godkjente legemidler har det hittil vært en mer omstendelig prosess. Tollvesenet har i de fleste tilfeller ikke kunnet destruere varene, men har måttet returnere dem til avsender, slik at den utenlandske avsenderen prøver å sende varene igjen og igjen inntil det lykkes å komme gjennom tollkontrollen. Nå kan vi bryte denne sirkelen. Endret legemiddellov Regjeringen har nylig vedtatt å fremme endringer i legemiddelloven for Stortinget. Endringene går i korthet ut på at ikkegodkjente legemidler lettere kan beslaglegges og destrueres uten at det er nødvendig med politianmeldelse. Dette skjer etter at Tollvesenet og Statens legemiddelverk lenge har arbeidet for å få til endringer i lovverket. Helseskadelig Bruk av privatimporterte legemidler kan innebære en risiko for den enkeltes helse. Legemidlene kan være forurenset, mangle virkestoff, ha feil mengde virkestoff eller inneholde noe helt annet enn det som er angitt. Bruk av disse preparatene, som ofte er bestilt på nettet, øker risikoen for forgiftning, overdosering og bivirkninger. Store mengder Det finnes ikke eksakte tall for antall forsendelser med ulovlige og ikke-godkjente legemidler som blir importert av privatpersoner. Men vi vet at omfanget er formidabelt. Tollerne på godsterminalene på Gardermoen og Alnabru gjør en solid innsats med å sjekke forsendelser, men Tollvesenet klarer ikke å stoppe alt. Antallet såkalte internettapotek i Europa og globalt, der det er liten eller ingen kontroll med virksomhetene og varene som selges, har eksplodert. Det er derfor viktig og riktig at legemiddellovgivningen nå blir justert. De varslede endringene i legemiddelloven vil gjøre Tollvesenet og Statens legemiddelverk bedre i stand til å stoppe disse potensielt farlige varene før de når markedet. For folkehelsen er dette et stort skritt i riktig retning. Bjørn Røse toll- og avgiftsdirektør 2 På Grensen

3 INNHOLD innhold MOBILE SKANNERE Tollvesenet har tre mobile skannere som raskt kan gjennomlyse en hel semitrailer INTERNASJONALT MØTE representanter fra tolladministrasjonene i 43 europeiske land var samlet i Oslo i april. DESTRUKSJON Endringer i legemiddelloven gjør det lettere for Tollvesenet å destruere falske legemidler. NY FERGETERMINAL Når den nye danmarksfergen starter sin rute fra Langesund i sommer, er Tollvesenet klare. NY TOLLKRYSSER Tollkrysseren Svinør skal tjenestegjøre i Tollregion Sør-Norge. Båten er et godt verktøy for kontroll langs kysten og til havs. MER KHAT Tollvesenet tar mer khat enn tidligere. Smuglingen foregår både langs landeveien og med fly REVIDERT STATSBUDSJETT I det reviderte statsbudsjettet som ble lagt fram i mai, ble det bevilget 20 millioner kroner til grensekontrollen i Tollvesenet. JOBBEN MIN Marianne Wilhelmsen arbeider ved Statens vegvesens trafikkstasjon på Jessheim. Hun får mange spørsmål knyttet til omregistreringsavgift og årsavgift fra personer som har handlet bruktbil. I PROFIL Hilde Pettersen Ruud er avdelingssjef for grensekontrollen i Tollregion Midt-Norge. Hun har ansvar for alle grensetollstedene i regionen, etterretningstjenesten og hundetjenesten. TETT PÅ: KARTVERKET Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, drift av det nasjonale eiendomsregisteret og utfører all tinglysing i Norge. På Grensen

4 KORT OM ALT KORT OM ALT telefonar om årsavgift årleg! Callsenteret for årsavgifta svara på over telefonar i løpet av dei fem siste vekene før forfallsdato. Teksten på innbetalingsblanketten har fått ei oppfrisking i Vi har teke utgangspunkt i dei vanlegaste spørsmåla som vi veit kjem. Teksten svarer på desse spørsmåla på ein enkel og lettfatteleg måte, seier kontorsjef Dag H. Ramsjø. n NYE REGLER: Det er nye reglar for innførsel av hund frå 1. mai. Foto: nyebilder.no Reise med hund? Ny leiketøysforskrift Direktoratet for tryggleik og beredskap har hatt ny leiketøysforskrift ute på høyring. I framlegget er det strengare krav til merking, dokumentasjon og høve til å kunne spore leiketøy. Den nye forskrifta har også klarare føresegner om kva slags produkt som er omfatta av reglane samt strengare og meir konkrete krav til tryggingseigenskapar ved leiketøy. Kjemikaliekrava er styrkte og tydeleggjorde ved at det er gjeve grenseverdiar for mange av dei mest helsefarlege stoffa. n Frå 1. mai innførte Mattilsynet nye reglar for innførsel av hund til Noreg. Alle hundar må ha ID-merke, pass og dokumentert vern mot revens dvergbendelorm ved innførselen. Alle hundeeigarar som planlegg å ta med hunden sin ut av landet og inn att, må kontakte veterinæren sin som kan vere til hjelp med ID-merke, pass og dokumentasjon for behandling mot parasitten. Revens dvergbendelorm er ein parasitt som kan smitte frå dyr til menneske, og som i verste fall kan vere dødeleg for menneske. n Fusjonerer Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forureiningsdirektoratet blir fusjonert til ein etat, kalt Miljødirektoratet, frå 1. juli Mange av ansvarsområda til dei to direktorata er knytte til kvarandre. Samanslåinga vil bidra til at miljøutfordringane vert handterte på ein meir heilskapleg og effektiv måte. Miljødirektoratet vil ha avdelingar både i Trondheim og i Oslo. Ellen Hambro er tilsatt som direktør for Miljødirektoratet. n VERDA RUNDT Auka interesse for Afrika i næringslivet Rettleiingskontoret for næringsutvikling i utviklingsland tek imot stadig fleire førespurnader om Afrika frå norske verksemder. Tanzania, Kenya og Sør-Afrika utmerka seg særleg i Meir enn 60 prosent av førespurnadene gjeld Afrika. Dei er ikkje så ramma av finanskrisa, og det er ei sterkt aukande middelklasse i fleire land. Desse landa har ein veksande innlandsmarknad, seier kontorleiar Bjørn Holter Eriksen til Uendra kabotasjereglar EU-kommisjonen har vedteke å halde på dei eksisterande kabotasjereglane inntil vidare. Utviklinga mot ein felles transportmarknad i Europa må takast litt etter litt, samtidig som kontrollen med dagens reglar må skjerpast, skriv NHO Transport og Logistikk på si heimeside. Internasjonal hundedag I mai arrangerte Verdas Tollorganisasjon (WCO) den andre internasjonale dagen for tolltenestehundar. Dette skjedde i Moskva. Hundeinstruktørar og hundeførarar frå 28 land deltok på arrangementet. Generalsekretær i WCO, Kunio Mikuriya, la vekt på at kunnskap og profesjonalitet i hundetenesta er viktig. 4 På Grensen

5 NYHET OPNA TOLLSAMLING: Finansminister Sigbjørn Johnsen opna Verdas Tollorganisasjon (WCO) sin regionkonferanse for Europa. Her saman med generalsekretær Kunio Mikuriya. Europeisk tollsamling i Oslo 110 utsendingar frå tolladministrasjonane i 43 europeiske land var samla i Oslo i april. Tekst Thore Simenstad Foto Bård Gudim Finansminister Sigbjørn Johnsen opna Verdas Tollorganisasjon (WCO) sin regionkonferanse for Europa, der utsendingane var samla over to dagar å drøfte felles tollutfordringar og meisle ut framtidige løysingar. Finansministeren la vekt på utfordringane Tollvesenet har med å balansere arbeidet som samfunnsvernar og samstundes leggje til rette for ein effektiv handel på tvers av landegrensene. Det gjeld å finne den riktige balansen mellom økonomisk vekst og samfunnstryggleik. Dette stiller store krav til etaten, sa han. Statsråden tok til orde for auka samarbeid over landegrensene. Vi ser at det internasjonale samarbeidet blir stadig viktigare i kampen mot terror og trugsmål. Vi ser det i Kyotokonvensjonen som skal lette handelen på verdsbasis. Løysinga er blant anna å ta i bruk ny teknologi for å sikre raskare og sikrare vareflyt og betre kontroll. Det norske tollvesenet utfører arbeid på grensa på vegner av 25 andre norske etatar og institusjonar. Dette er kostnadseffektivt både for Tollvesenet og dei andre aktørane, og dei vanskelege økonomiske tidene slik vi no opplever i verda aukar presset på Tollvesenet om å arbeide meir effektivt, sa Sigbjørn Johnsen. Han signaliserte at Noreg framleis ynskjer å stø arbeidet med å byggje ut kapasiteten i dei om lag 200 medlemslanda og spele ei aktiv rolle i den vidare utviklinga av Verdas Tollorganisasjon. Sikrar samfunn og statsinntekter Generalsekretær Kunio Mikuriya i Verdas Tollorganisasjon la i opningstalen sin vekt på arbeidet tolladministrasjonane gjer for å betre tryggleiken for borgarane. Vi vurderer no spesielt fleire tiltak for å sikre flyfrakt og arbeider tett med internasjonale luftfartsstyresmakter. Tolladministrasjonane treng betre samarbeid med transportørane i kampen mot trugsmål, terror og smugling, og Verdas Tollorganisasjon vil vurdere korleis vi kan dele informasjon, signaliserte han. Mikuriya tok også føre seg sigarettsmugling som eit stadig aukande problem, som blant anna undergrev statsinntektene i ei rekkje land. Han viste til at tollinntektene er blant dei viktigaste inntektskjeldene for mange land, og at manglande statsinntekter medverkar til å svekkje tryggleiken. Tollvesenet har også til oppgåve å motkjempe handelen med falske merkevarer og medisinar, både for å sikre statsinntektene, men også for å verne om liv, helse og miljø, påpeika generalsekretæren. Han var også spesielt oppteken av opplæringa av tollarar og korleis tolladministrasjonane kan utviklast og organiserast for å medverke til betringar i verdshandelen og den økonomiske situasjonen. Slagordet og visjonen for Verdas Tollorganisasjon er «Borders divide customs connect» («landegrensene deler, men tolladministrasjonane sameinar»), poengterte generalsekretær Kunio Mikuriya. n På Grensen

6 Smuglervarene varmer opp Oslo 6 På Grensen

7 TOLLBESLAG TEMA Tollbeslag blir destruert Sigaretter og piratkopiert leketøy fortæres av flammene i forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Tekst Thore Simenstad Foto nyebilder.no Her blir beslaglagte, piratkopierte varer og smuglersigaretter omdannet til fjernvarme for beboere i Søndre Nordstrand bydel i Oslo. Tollere fra Tollregion Oslo og Akershus reiser flere ganger årlig til anlegget på Klemetsrud og brenner beslaglagte varer. På Svinesund er det utplassert en egen kjølekonteiner hvor beslaglagte kjøttvarer blir mellomlagret og oppbevart. Når konteineren er fylt, ringer Tollvesenet opp og konteineren blir kjørt til Klemetsrud hvor kjøttet blir brent. I 2012 beslagla Tollvesenet 25 tonn kjøttvarer, 10 millioner sigaretter, 5 tonn fisk, 2 tonn tobakksvarer, liter øl, falske merkevarer, liter brennevin og sprit og liter vin, som alt sammen ble destruert. Ja til destruksjon av legemidler Tollerne har lenge ønsket å destruere legemidler. Toll- og avgiftsdirektoratet og Statens legemiddelverk har begge tatt til orde for at ulovlig privatimporterte legemidler skal kunne beslaglegges og destrueres. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sendte i september 2012 ut forslaget på høring. Svaret kom 31. mai i år. Da ble tilrådningen fra HOD godkjent i statsråd, og forslaget til lovvedtak går nå til endelig Klargjør til destruksjon: Tollerne i Oslo tar jevnlig turen til forbrenningsanlegget på Klemetsrud for å sørge for at beslaglagte varer blir destruert. Toppen av isfjellet: Kontorsjef Jon Aspelund og hans medarbeidere på kontrollkontoret ved Postens godsterminal på Alnabru kontrollerer om lag 1000 pakker daglig. behandling i Stortinget. Forslaget gir hjemmel for å beslaglegge og destruere legemidler som er forsøkt importert i strid med regelverket, uten at det skal være nødvendig å politianmelde forholdet. De foreslåtte tiltakene kan også bidra til å beskytte legemiddelprodusentenes immaterielle rettigheter. Postforsendelser Storparten av all brevposten til Norge fortolles ved Postens godssenter på Alnabru i Oslo. Daglig avviser tollerne ved tollkontoret på Alnabru store mengder sendinger med ulovlig importerte legemidler, importert til privatpersoner etter at varene er bestilt på nettapotek. Tollerne har i dag ikke hjemler til å beslaglegge og destruere de ulovlige legemidlene. Resultatet er at legemidlene blir sendt i retur til avsenderen, og vi vet at På Grensen

8 TEMA TOLLBESLAG Siste stopp: De beslaglagte varene som kan brennes gir energi til fjernvarmeanlegg og strømproduksjon. mange av sendingene blir forsøkt sendt tilbake til Norge, sier kontorsjef Jon Aspelund ved tollkontoret på Alnabru. Han hilser de foreslåtte endringene hjertelig velkommen. Periodevis inneholder nær hver tredje pakke som kommer hit legemidler eller kosttilskudd, forteller Aspelund. Handelen med legemidler på Internett har eksplodert de siste årene. Under kontrollaksjonen Pangea V høsten 2012, kontrollerte tollerne 1000 pakker. 148 forsendelser ble stoppet fordi de inneholdt falske eller ulovlige medisiner. 14 av sendingene ble anmeldt, hvorav to av disse gjaldt ulovlig import og salg av ulovlige legemidler. Toppen av isfjellet Tollerne stoppet medisiner mot hjertelidelser, epilepsi, Alzheimer, depresjon og søvnproblemer. I tillegg fant de blodtrykksmedisiner, penicillin samt slankemiddel som inneholdt legemidler som er tatt av markedet på grunn av farlige bivirkninger. Vi ser bare toppen av isfjellet, sier Aspelund. Resultatene fra Pangea V viser at dette er en verdensomspennende utfordring for tollog legemiddelmyndigheter websider ble fjernet fra nettet som følge av aksjonen og 40 ulovlige annonser ble fjernet fra auksjonssider. Daglig kommer flere tusen små forsendelser som inneholder legemidler til Postens godssenter. Jon Aspelund sier at Tollvesenet kontrollerer 1000 sendinger daglig og at om lag 10 prosent av disse sendes i retur. Tollvesenet har ikke detaljerte tall på antallet forsendelser. Vi registrerer det som blir beslaglagt og anmeldt til politiet, sier han. Kan være farlig Helse- og omsorgsdepartementet viser i sitt høringsbrev til at det nettopp er den sterke økningen i privatpersoners import av legemidler som ligger til grunn for forslaget om å beslaglegge og destruere ulovlige privat- importerte legemidler. Verdens helseorganisasjon anslår at mer enn 50 prosent av legemidlene som kjøpes via Internett fra ikke-godkjente selgere, er legemidler som enten ikke er godkjent, forfalsket eller som kan være av dårlig kvalitet. Slike legemidler kan være forurenset, mangle virkestoff, ha for mye eller for lite virkestoff eller inneholde annet enn det som er angitt. Ved bruk av slike legemidler øker risikoen for forgiftning, overdosering og bivirkninger. I verste fall kan legemidlene være direkte skadelige. Reseptpliktige legemidler I dag har private adgang til å importere reseptpliktige legemidler fra EØS kjøpt på Internett. Det foreslås nå å fjerne adgangen til å privatimportere reseptpliktige legemidler. Det skal da bli lettere for myndighetene å avgjøre om den enkelte importen er lovlig. Tiltakene er også ment å redusere importen og bidra til en forsvarlig bruk av legemidler. n 8 På Grensen

9 NYHET Ny terminal: På Langesund fergeterminal er kontorsjef Rune Pettersen og tolltjenestemennene ved Grenland tollsted klare til å ta imot den nye danskefergen. Ny fergeforbindelse fra Telemark Danskebåttilbudet øker. I juli starter Fjordline opp ruten fra Langesund til Hirtshals. Tekst og foto Simen Narjord Nye reisemål og ruter har stor betydning for Tollvesenet. Grenland tollsted har i forbindelse med den nye etableringen oppbemannet med 15 tjenestemenn. Vi har måttet utvide kontorfasilitetene våre her i Brevik, sier kontorsjef Rune Pettersen mens han viser rundt i de nye kontorlokalene. Det er moro å kunne rekruttere tjenestemenn som skal jobbe i grensekontrollen, sier kontorsjefen, som selv har bakgrunn som hundefører. De nyansatte vil i starten tjenestegjøre sammen med erfarne tjenestemenn. Grenland tollsted holder til i det nyoppussede bygget som en gang huset veikafeen Korvetten, på nordsiden av den gamle Breviksbrua. Fjordline skal imidlertid ikke anløpe Brevik, men Langesund, noen kilometer lenger ut i fjorden. Ny terminal Grenland havn har investert om lag 100 millioner kroner i den nye fergeterminalen i Langesund, sier Pettersen. Den nye fergeterminalen er foreløpig tom, med unntak av noen bookingmedarbeidere fra Fjordline. Første seilingsdato er blitt utsatt et par ganger, men planen nå er å starte i løpet av juli. Terminalbygget gir rom for alle fasilitetene både rederiet Fjordline og Tollvesenet har behov for. Vi har ekspedisjonslokaler for yrkessjåfører i annen etasje, mens ordinære reisende som går i land kan gjøre sin tollekspedering i første etasje, sier Pettersen. Der har Tollvesenet også tre skjermede visitasjonsrom og et spesialtoalett, en såkalt Pacto, som benyttes ved mistanke om innvendig smugling i magen. Kontrollhall Integrert i bygget er også en stor kontrollhall, der personbiler, busser og semitrailere kan sjekkes nærmere ved behov. Selv om terminaltomta ikke er så veldig stor, er plassen godt utnyttet. Her er alt vi trenger for å kunne utøve god tollkontroll. Vi gleder oss til ny aktivitet i distriktet, og er godt forberedt på oppgavene som venter oss, avslutter Pettersen. n fakta Grenland havn er et interkommunalt selskap eid av Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner. Selskapet har ansvar for drift av havnene og fergeterminalene i Skien, Porsgrunn, Brevik og Langesund. Grenland havn håndterer hvert år om lag 10 millioner tonn gods og kan motta skip på opptil dødvekttonn. På Grensen

10 NYHET Styrker grensekontrollen Tollkrysseren Svinør er Tollregion Sør-Norges nye havgående verktøy. T/K Svinør vil bidra til å styrke kontrollen i Skagerrak. Tekst Simen Narjord Foto Petter Emil Wikøren Det er veldig bra at vi nå har fått denne båten på plass, sier tolloverinspektør og båtfører Nils Petter Røstad. T/K Svinør ble levert senhøstes i fjor. Vinteren og våren er blitt brukt til de siste finjusteringene. Mannskapet er blitt godt kjent med fartøyet. Båten er bygget etter våre egne spesifikasjoner. Vi som skal tjenestegjøre om bord har hatt et ord med i laget, og det er vi fornøyd med, sier Røstad. Han var tollregionens lokale prosjektansvarlige i anskaffelsesprosessen, og innrømmer at han nok er «mer enn gjennomsnittlig» båtinteressert. Det samme gjelder makkeren, tollinspektør Cathrine Svendsen. Allsidig båt T/K Svinør er en robust båt med et bredt bruksområde. Vi har fått testet båten et stykke opp langs vestlandskysten, og jeg kan love deg at den tåler tøff sjø, sier Røstad. Det kan komme godt med, for sørlandskysten er ikke like idyllisk hele året. Om høsten og vinteren kan det være rimelig værhardt i Skagerrak også. Totalt har 10 tjenestemenn fått nødvendig kursing. Det er viktig for sikkerheten at vi er to båtførere om bord, en som kjører og en som navigerer. Under kontrolloppdrag vil det være flere tjenestemenn med, sier Cathrine Svendsen. Målrettede aksjoner Regiondirektør Thorleif Andreassen er glad for den nye båten. T/K Svinør vil bli brukt i målrettede aksjoner. Vi vet at det foregår en god del smugling over Skagerrak, både fra fritidsfartøy, fiskefartøy og nyttefartøy. Med T/K Svinør i drift vil vi være en nyttig og troverdig samarbeidspartner for Kystvakta og politiet til sjøs. Båten skal brukes i hele Tollregion Sør- Norge, fra Buskerud til Vest-Agder. Hjemmehavnen er i Kristiansand, men det er utdannet båtførere også i Sandefjord, Grenland og i Drammen. I perioder skal båten stasjoneres der. En viktig egenskap med denne båten er at den kan holde god fart også i stor sjø. Det er en stor region vi skal betjene, og derfor er det viktig at vi kan forflytte oss raskt, sier båtfører Røstad. En liten prøvetur på byfjorden i Kristiansand levner liten tvil om at det er en svært sjødyktig båt. Krappe svinger oppleves udramatisk, selv i relativt høy fart. Under dørken brummer to dieselmotorer, hver på 400 hestekrefter. Svinør er av fabrikatet TP Marine 10 På Grensen

11 NYHET til sjøs Makkere: Båtførerne Nils Petter Røstad og Cathrine Svendsen skal være mye ute på sjøen fremover. Sjødyktig: T/K Svinør ligger godt i vannet og har ikke problemer med stor sjø. K13 og er produsert i Nederland. Båten er 13 meter lang (40 fot) og 4 meter bred. Den er bygget med lav rekke rundt hele båten, slik at det skal være lett å borde andre båter. Skal være synlig Dette er en båt vi kan være stolte av, sier avdelingssjef for grensekontrollen i Tollregion Sør-Norge, Per Wikøren. En synlig båt har en god preventiv effekt. Båten er godt uniformert med Tollvesenets logo, gule striper og blålys på taket. I sommer skal vi være mye ute. Det kommer både alkohol og narkotika over Skagerrak. I tillegg kommer en del båter som blir smuglet på egen kjøl fra utlandet. Dette blir det lettere for oss å holde oversikten over nå som vi har en skikkelig båt, sier avdelingssjef Wikøren. n Fabrikat: TP Marine K13 Navn: T/K Svinør Byggeår: 2012 Motor: 2X400hk Volvo Penta Lengde: 13 meter Bredde: 4 meter fakta På Grensen

12 AKTUELT aktuelt Meir khat: Kontorsjef Tor Fredriksen stadfester at det er meir khat i omløp. Khatsmuglarane tek nye vegar Om kvelden nasjonaldagen beslagla tollarane på Trondheim lufthavn Værnes 31 kilo khat i bagasjen til ein 33-åring frå Trondheim. Mannen kom med fly frå London. Storbritannia er eitt av få europeiske land der khat framleis er lovleg. Tekst Thore Simenstad Foto nyebilder.no/tollvesenet Vi opplever auka smugling av khat til Værnes, seier kontorsjef Hallgeir Bjørvik ved tollkontoret på flyplassen. Vi har hatt fokus på smugling av khat då vi har rekna med at smuglinga av dette narkotiske stoffet ville kome til Midt-Noreg før eller seinare, seier Bjørvik. Han får støtte frå kollegaene kontorsjef Wenche Fredriksen på Svinesund og kontorsjef Audun Rønningen ved Sandefjord ekspedisjons- og grensekontrollkontor. I løpet av eitt døgn i slutten av mars beslagla tollarane her til saman 412 kilo khat. Fyrst avdekte Svinesund-tollarane 183 kilo khat i ein britiskregistrert personbil som vart køyrt av ein 32-årig polsk statsborgar. Sandefjordtollarane avdekte 229 kilo khat i seks bagar då dei kontrollerte ein britiskregistrert varebil på ferja frå Danmark til Larvik. Større mengder Vi beslaglegg langt meir khat no enn i Så langt i år har vi gjort 14 beslag på totalt 513 kilo, mot ni beslag og 117 kilo i heile 2012, seier kontorsjef Audun Rønningen ved ekspedisjons- og grensekontrollkontoret i Sandefjord. Beslaga er gjorde både på flyinnkomstane på Sandefjord lufthavn Torp og på ferjeinnkomstar i Larvik. Han registrerer også at kvart enkelt beslag inneheld større mengder khat enn tidlegare, etter at khat no også blir innført i bilar på ferjene. Kontorsjef Wenche Fredriksen på Svinesund ser også fleire større khatparti enn tidlegare. Dei lastar opp bilar med opptil fleire hundre kilo. Smuglarane er også nye. Medan det tidlegare var aust-afrikanarar som stod for køyringa, hyrer dei kriminelle bakmennene no europeiske sjåførar. I det siste har vi teke fleire norske unggutar frå Oslo og Akershus for smugling av khat, opplyser ho. På Oslo lufthavn Gardermoen har beslag av khat vore vanleg i fleire år alt. Ved utgangen av april i år har tollarane her gjort 55 beslag av nær 1,4 tonn khat. På same tid i fjor hadde tollarane beslaglagt 868 kilo khat. Kontorsjef Tor Gjermund Fredriksen ved kontrollkontoret på Gardermoen stadfester 12 På Grensen

13 AKTUELT Rekordbeslag: Svinesund-tollarane avdekte 383 kg khat i ein varebil 23. mai. at langt dei fleste khatbeslaga blir gjorde på reisande frå Storbritannia. Han registrerer også ein auke i mengda på kvart enkelt beslag. 43 av dei 55 khatbeslaga var på meir enn 20 kilo, og snittet ligg på over 25 kilo. Fredriksen seier at beslaga tradisjonelt aukar inn mot helgar og høgtider. Khat er «ferskvare» og må brukast innan 72 timar etter at det er hausta. I pinsa åleine gjorde Gardermoen-tollarane seks beslag av totalt 168 kilo khat. Fem av beslaga var alvorlege lovbrot på meir enn 20 kilo. Mindre frå Nederland Medan det tidlegare var kurerar med fly spesielt frå Nederland og Storbritannia, så gjekk trafikken frå Nederland ned då nederlandske styresmakter innførte forbod mot khat i starten av januar Den «vanlege mengda» khat i bagasjen til ein flypassasjer er om lag 20 kilo, men det finst unntak også frå denne regelen. I slutten av april 2012 beslagla Gardermoen-tollarane 100 kilo i bagasjen til to svenske kvinner i 20-årsalderen. Sjølv om khat framleis ikkje er klassifisert som narkotika i enkelte andre europeiske land, står Storbritannia fram som det største transittlandet for khattilførsel til Noreg, med cargofly direkte frå Aust-Afrika. Bruken av khat som narkotisk middel er mest utbreidd i austafrikanske miljø. Norsk institutt for vassforsking (NIVA) analyser jamleg kloakkvatnet for å avsløre narkotikabruken i enkelte norske byar. Prøver av kloakkvatnet i Bergen, Hamar og Oslo viser spor av khat berre i Oslo. Det blir togge nærare 100 gram khat per 1000 innbyggjar i Oslo, noko som tilsvarer 50 kilo per dag i den målte perioden (helga 13. til 16. juli 2012). Sosiale og økonomiske problem Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse har ei rekkje gonger åtvara mot å bagatellisere problema med khat. Vi snakkar her ikkje berre om ein narkotisk plante (nytingsmiddel) med avgrensa verknader. Khat er mykje farlegare. Bruken av dette narkotiske middelet gjev store helserelaterte, sosiale og økonomiske problem i brukargruppene og for familiane deira, poengterer han. n fakta Khat kjem frå blada på eit tre som finst naturleg i delar av Aust-Afrika og Midt-Austen. Khat har to vesentlege verkestoff katinon og katin som båe påverkar sentralnervesystemet. Storbritannia er det viktigaste transittlandet for khat til den norske marknaden, etter at Nederland forbaud khat frå 5. januar i år. Derifrå skjer frakta via vegtransport eller fly til Norden og Noreg. Khat har sidan 1989 vore klassifisert som narkotika i Noreg. Tollvesenet beslaglegg om lag 10 tonn khat i løpet av eitt år. På Grensen

14 AKTUELT På jobb med mobil skanner Skannere er et viktig hjelpemiddel for Tollvesenet. TEKST Simen Narjord FOTO Terje Heiestad Flere biloppstillingsplasser: Det er til tider fullt på parkeringsplassen ved tollkontoret på Svinesund. Vil fjerne køer I det reviderte statsbudsjettet som ble lagt fram i mai, ble det bevilget 20 millioner kroner til grensekontrollen i Tollvesenet. Pengene skal blant annet gå til å fjerne køene på Svinesund. TEKST Tore Skår FOTO nyebilder.no Antall biloppstillingsplasser ved grensekontrollstasjonen på Svinesund skal utvides. I tillegg skal et nytt bomsystem sørge for å holde bedre orden på trafikken. Mer trafikk De siste årene har trafikken over Svinesund økt, og trafikkpresset på kontrollområdet er stort. På de mest trafikkerte tidspunktene som for eksempel søndag kveld, har køen av vogntog som skal fortolle varer på Svinesund noen ganger stått helt ut på E6. Dette vil bedre de trafikale og sikkerhetsmessige utfordringene som køene ved Svinesund har ført til. Nå vil grenseklareringen for næringslivet gå raskere, sa finansminister Sigbjørn Johnsen ved framleggelsen av det reviderte budsjettet 7. mai. Flere kameraer Grensekontrollen skal også styrkes ved at det er satt av penger til å sette ut flere elektroniske kameraer på landeveis grenseoverganger. I dag er sju grenseoverganger utstyrt med kameraer, og dette har de siste årene bidratt til flere store narkotikabeslag. n Små skannere kan ta enkeltkolli og er gjerne plassert på flyplasser eller fergeterminaler. Store skannerne er enten stasjonære eller mobile, og de kan gjennomlyse et helt vogntog. Tollvesenet disponerer tre store mobile skannere. Disse er skannere som er montert på et lastebilchassis. Skannere er et effektivt hjelpemiddel som i løpet av få minutter kan gi tjenestemennene en indikasjon på om det er nødvendig med en grundigere inspeksjon av kjøretøyet. De tre mobile skannerne er plassert i Brevik, Ørje og Oslo, men de kan flyttes rundt ved behov. I tillegg har Tollvesenet en stasjonær skanner på Svinesund. Det tar bare noen få minutter å skanne et vogntog. Skal man få like mye informasjon om kjøretøyet uten bruk av skanner, må man ta ut alt godset, ta stikkprøver av hele lasten, sjekke førerhuset, åpne utvendige hulrom og demontere kjøretøyets hjul. Den nyeste mobile skanneren ble overlevert Tollregion Oslo og Akershus i På grensen har vært med skanneren på jobb for å ta imot nyttetrafikken som kommer med danskebåten. 14 På Grensen

15 FOTOREPORTASJE Venter på kontroll Tjenestemennene gjør en vurdering av hvilke kjøretøy som skal plukkes ut til skanning. På Grensen

16 FOTOREPORTASJE Skanning i gang Kontrollobjektet står stille, og den mobile skanneren rygger sakte mens skanningen foregår. 16 På Grensen

17 FOTOREPORTASJE Riktig avstand Det er viktig at avstanden mellom kontrollobjektet og skanneren er korrekt. På Grensen

18 FOTOREPORTASJE Tolker bildet Inne i kontrollrommet i den mobile skanneren tolker tollerne bildene av kjøretøyet og lasten. 18 På Grensen

19 FOTOREPORTASJE Alt OK I dette tilfellet var alt ok, sjåføren ønskes god tur videre. På Grensen

20 Registrerer biler: Marianne Wilhelmsen arbeider blant annet med registrering av biler ved Statens vegvesens trafikkstasjon på Jessheim. JOBBEN MIN Navn: Marianne Wilhelmsen Yrke: Kundebehandler, kasserer Arbeidsplass: Statens vegvesens trafikkstasjon på Jessheim Antall kolleger: 30 på trafikkstasjonen totalt, 10 i ekspedisjon/skranke Trafikkstasjonen Statens vegvesen Trafikkstasjonene er Statens vegvesens «ytre etat». Her kan folk ordne alt det praktiske knyttet til registrering, omregistrering og godkjenning av små og store kjøretøy. Førerkort er en annen viktig oppgave man får ordnet på trafikkstasjonen. Tekst og foto Simen Narjord Vi har et jevnt trykk med kunder. Det øker etter lunsjtid, og det er litt større pågang om sommeren enn om vinteren. Da er det nemlig høysesong for motorsykler, campingvogner og bobiler også, sier Marianne Wilhelmsen. Hun er kundekonsulent og kasserer ved trafikkstasjonen på Jessheim like nord for Oslo. Henvendelsene vi får går fra det helt enkle til mer kompliserte spørsmål. Jeg vil gjerne trekke frem etatens klarspråkprosjekt, som gikk ut på at vi gikk gjennom all vår skriftlige kommunikasjon mot publikum for å se om vi kunne uttrykke oss klarere. Vi som har den daglige kontakten med kundene merker at flere forstår hva som står i brevene og på nettsidene våre, sier Wilhelmsen. Et godt eksempel på endringen etter klarspråkprosjektet er at Statens vegvesen 20 På Grensen

21 Vi som har den daglige kontakten med kundene merker at flere forstår hva som står i brevene og på nettsidene våre. nå bruker begrepet EU-kontroll, slik som folk flest. Det offisielle navnet Periodisk kjøretøykontroll er det mange som ikke forstår hva er. Det er viktig å huske på at ikke alle er like gode i norsk, enten man har norsk som morsmål eller ikke. Poenget er jo at folk skal forstå hva de må gjøre, sier Wilhelmsen. Omregistreringsavgiften Fra 2011 ble det mulig å betale kjøretøyavgiftene knyttet til registrering og omregistrering på trafikkstasjonen. Det er veldig greit for kundene at de nå kan betale omregistreringsavgiften direkte hos oss og få bilen registrert umiddelbart hvis alt er i orden. Jeg har inntrykk av at det ikke er mange som er veldig bevisste på rollefordelingen, der det er Tollvesenet som krever inn pengene mens Vegvesenet har ansvar for registrering og godkjenning av biler, sier Wilhelmsen. Hvis det er reduksjon i omregistreringsavgiften ved årsskiftet, blir det gjerne en liten topp med omregistreringer i januar. De siste årene har satsene blitt justert ned. Årsavgiften Det som mange sliter med å forstå, er regelverket rundt årsavgiften, særlig alt som har med eierskifte og vraking av biler å gjøre. Vi har et veldig godt samarbeid med Tollvesenet, og for årsavgiften har vi tett kontakt og faste kontaktpersoner. Vi ser iblant svindelforsøk på avgiftene, der kunden fremlegger nettbankutskrift som viser at beløpet tilsynelatende er belastet, for så å stoppe betalingen før den er gjennomført. I disse tilfellene er det svært viktig at etatene samarbeider tett, sier Wilhelmsen. Oblatene som forsvant I 2012 ble oblatordningen avskaffet. Oblatene var et bevis for at alle tekniske, forsikringsmessige og avgiftsmessige forhold ved kjøretøyet var i orden. Nå må kontrolletatene sjekke opp hvert enkelt kjøretøy, men dette gjøres for en stor del ved hjelp av skiltlesende kameraer som gjør oppslag automatisk. Oblatene var en stor oppgave for oss å administrere. Vi fikk også mange underlige henvendelser knyttet til dette. Det var overraskende mange norske husdyr som spiste oblatene før bileieren rakk å klistre dem på bilen. Jeg har fått historier om geiter, kuer og til og med undulater som skal ha spist oblater, sier Wilhelmsen. Det er også slutt på utsending av brev som minner om fristen for EU-godkjenning. Mitt inntrykk er at folk er nokså flinke til å huske på fristen likevel, man har jo relativt god tid. Men vi må jo sende ut noen purringer, og da har man bare én måned på seg for å få alt i orden, sier Wilhelmsen. n fakta n Statens vegvesen har over ansatte n Vegdirektoratet har overordnet ansvar for fem vegregioner n Det er over km offentlig tilgjengelig vei i Norge n Det er om lag tre millioner kjøretøy i Norge På Grensen

22 RÅD OG TIPS RÅD OG TIPS Fortollingsautomat: Dette er en automat for fortolling av alkoholholdige varer og tobakksvarer. Du kan bare betale med betalingskort. Når du har fortollet varer på automaten, kan du passere tollsonen på grønn sone. Man er likevel ikke fritatt for tollkontroll, og du må derfor huske å ta med kvitteringen fra automaten for å kunne fremvise den på forespørsel. Har du andre varer enn de som kan fortolles på automaten, må disse fortolles på rød sone. Verdigrenser: Hvis du har vært ute av Norge i minst 24 timer, kan du ta med deg varer toll- og avgiftsfritt til en samlet verdi av NOK 6000,-. Hvis du har vært ute av Norge i mindre enn 24 timer, kan du én gang i løpet av 24 timer ta med deg varer toll- og avgiftsfritt til en samlet verdi på inntil NOK 3000,-. Du kan da ikke ta med deg alkohol eller tobakksvarer, med mindre du kan dokumentere at varene er kjøpt avgiftsbelagt (ikke tax-free) i et EØS-land. Forenklet fortolling av alkohol og tobakk Som reisende til Norge kan du i tillegg til den toll- og avgiftsfrie kvoten fortolle inntil 27 liter øl eller vin, 4 liter brennevin, 400 sigaretter og 500 gram tobakk eller snus. Skal du ha med deg mer alkohol eller tobakk enn kvoten tillater, må du enten gå på rød sone eller benytte en av Tollvesenets fortollingsautomater. Ønsker du å importere større Satser for forenklet fortolling av alkohol og tobakk: Vare Mengde Sats Øl over 2,5 volumprosent og annen drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 4,7 volumprosent Drikk med alkoholstyrke over 4,7 og under 15 volumprosent (f.eks. sterkvin) Drikk med alkoholstyrke fra og med 15 til og med 22 volumprosent (f.eks. sterkvin) Drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent (f.eks. brennevin) Røyketobakk Snus og skråtobakk Sigarer og sigarillos mengder alkohol enn dette, gjelder vanlige avgiftssatser. Les mer om kvotereglene på Til sammen inntil 27 liter Inntil 4 liter Til sammen inntil 500 gram 20 kr per liter 55 kr per liter 105 kr per liter 300 kr per liter 7 kr per 0,33 l 40 kr per flaske (0,75 l) 75 kr per flaske (0,70 l) 215 kr per flaske (0,70 l) 270 kr per 100 gram 110 kr per 100 gram 270 kr per 100 gram Valutadeklarering: Dersom du har med betalingsmidler for til sammen mer enn NOK ,- når du reiser til eller fra Norge, skal du gi melding om dette på et skjema som du får hos Tollvesenet. Du må levere skjemaet til Tollvesenet ved utreisen eller innreisen. Hvis pengene ikke deklareres, vil Tollvesenet inndra 20 prosent av beløpet i overtredelsesgebyr. Dersom pengene stammer fra en straffbar handling, blir hele beløpet inndratt og forholdet politianmeldt. Sigaretter Sigarettpapir og -hylser Tollvesenet har fortollingsautomater på følgende steder: Lufthavner n Bergen lufthavn Flesland n Kristiansand lufthavn Kjevik n Moss lufthavn Rygge n Oslo lufthavn Gardermoen n Sandefjord lufthavn Torp n Stavanger lufthavn Sola n Tromsø lufthavn Langnes n Trondheim lufthavn Værnes Inntil 400 stk. Inntil 400 stk. 270 kr per 100 stk 5 kr per 100 blad/hylser Grenseoverganger n Svinesund tollkontor Ferger n Kristiansand fergeterminal n Pearl Seaways Crown of Scandinavia n Color Magic n Color Fantasy 22 På Grensen

23 PROFIL PROFIL Hilde Pettersen Ruud Hilde Pettersen Ruud (51) er avdelingssjef for grensekontrollen i Tollregion Midt-Norge og jobber ved regiontollstedet i Trondheim. Hun startet i Tollvesenet i 1982, og begynte da på 2. motorvognkontor i Toll- og avgiftsdirektoratet i Oslo. I perioden jobbet hun med ulike kontrolloppgaver ved Oslo tollsted, men fra 1990 har hun jobbet i hjembyen Trondheim, både innenfor grensekontroll, saksbehandling, administrasjon og andre oppgaver. I 2010 begynte hun i sin nåværende stilling. - Blir en del distanseledelse Hilde Pettersen Ruud (51) er avdelingssjef for grensekontrollen i Tollregion Midt-Norge, og har ansvaret for over 1000 km landegrense mot Sverige. Tekst Tore Skår Foto Hege Landrø Johnsen Hva jobber du med? Jeg er avdelingssjef for grensekontrollen i Tollregion Midt-Norge. Det innebærer blant annet at jeg har ansvaret for alle grensetollstedene i regionen, etterretningstjenesten og hundetjenesten. Tollregion Midt-Norge omfatter fylkene Sør-Trøndelag, Nord- Trøndelag og Nordland. Det er en langstrakt region det er 90 mil fra Trondheim til Narvik så det blir en del reising. Men jeg sitter også mye i telefonen hver dag, så det blir en del distanseledelse. Hva er dine største utfordringer? Jeg er opptatt av å ha en god grensekontroll, så derfor er det en kontinuerlig jobb for meg å sikre nok ressurser i grensekontrollen. Vi er nå i ferd med å ansette åtte nye tollere i tollregionen, fordelt på ulike steder, noe som vil styrke innsatsen i grensekontrollen. Av konkrete saker kan det nevnes at vi i perioden januar til april har hatt en ny ordning med utvidet åpningstid i ekspedisjonen på kveld/natt ved Bjørnfjell tollsted. Dette for å dekke behovene til fiskeeksportørene, men for min del er jeg opptatt av å sørge for at også grensekontrollen blir ivaretatt. I Junkerdal jobber vi med å få på plass en ny tollstasjon. Vi er godt på vei i planleggingen, og vi jobber nå med å få på plass finansieringen. Tollstedene i Bodø og Mo bistår Junkerdal når det er behov for det. Det er viktig med godt samarbeid i tollregionen. I Trøndelag jobber grensekontrollen i Trondheim og Steinkjer aktivt mot alle grenseovergangene i fylkene. Resultatmessig ligger grensekontrollen i regionen godt an etter årets første måneder, med flere større beslag. Tjenestemennene ved ekspedisjonog kontrollenheten på Værnes har i stor grad bidratt til dette. Blant annet har vi stoppet en del valutasmugling og tatt en del khat og narkotiske tabletter. Vi har et veldig godt samarbeid med politiet på Værnes. Felles lokalisering har ført til at det er korte veier mellom oss, enklere å dele informasjon og enklere å ha en felles innsats. Dette har styrket begge etatene. På Vauldalen er vi veldig spent på utviklingen nå. Vi har økt bemanningen fra i fjor, og er spent på å se hvilke utslag det får for kontrollen. Vi jobber kontinuerlig med å få gode resultater og å bidra til at Tollvesenet fyller sin rolle som samfunnsbeskytter. n På Grensen

24 TETT PÅ Det er selve tinglysingen av overføringen av fast eiendom som er avgiftspliktig. Borettslag og aksjeleiligheter blir ikke tinglyst ved salg og er derfor ikke omfattet av avgiften. Seks milliarder kroner til statskassen Statens kartverk og Toll- og avgiftsdirektoratet har begge en rolle i arbeidet med å kreve inn dokumentavgiften. Tekst Thore Simenstad Foto Thore Simenstad/Bjørn Rørslett, Scanpix tett på KARTVERKET Dokumentavgiften er en særavgift som skal betales ved tinglysing av visse dokumenter, for eksempel et skjøte på fast eiendom. Statens kartverk og Toll- og avgiftsdirektoratet har begge en rolle i dette arbeidet. Tinglysing og oppkreving av dokumentavgiften lå tidligere hos tingrettene, men denne oppgaven er nå samlet hos Statens kartverk. Det er selve tinglysingen av overføringen av fast eiendom som er avgiftspliktig. Borettslag og aksjeleiligheter blir ikke tinglyst som selvstendig eiendomsoverdragelse ved salg, og er derfor ikke omfattet av avgiften, sier underdirektør Arvid Stokke i særavgiftsseksjonen i Toll- og avgiftsdirektoratet. Direktoratet er klageinstans for dokumentavgiftsvedtak fattet av Statens kartverk, og dette arbeidet utføres i særavgiftsseksjonen. Dokumentavgiften bringer seks milliarder kroner til statskassa i løpet av ett år. Arvid Stokke poengterer at Toll- og avgiftsdirektoratet ikke behandler klager på selve tinglysingen, men kun spørsmål om dokumentavgift. Av alle klagesaker seksjonen behandler, er det denne avgiften som det er flest av, anslagsvis 30 til 50 klagesaker i løpet av ett år. Betydelig kompetanse Noen av klagene er veldig arbeidskre- Særavgift: Dokumentavgiften er en særavgift, og fagansvaret i Tollvesenet ligger hos særavgiftsseksjonen som ledes av Arvid Stokke. vende, med flere juridiske problemstillinger, mens andre er noe enklere. I motsetning til de fleste andre særavgiftene, er det ofte privatpersoner som skriver egne klager og ikke bruker profesjonell hjelp fra advokater og rådgivere. Dette medfører at klagene på dokumentavgift noen ganger kan framstå mer «amatørmessig». Vi har bygget opp en betydelig kompetanse innen saksområdet og de fleste saksbehandlerne i seksjonen kjenner fagområdet godt, sier han. Toll- og avgiftsdirektoratet er første instans for vurdering av dispensasjon fra 24 På Grensen

25 Avgiftspliktig: Tinglysning av skjøte til fast eiendom, slik som for eksempel eneboliger, utløser krav om innbetaling av dokumentavgift. dokumentavgiften, hvilket betyr at for saker om dispensasjon vil Finansdepartementet være klageinstans. Dette skiller seg fra de andre særavgiftene, der myndighet til å vurdere og fatte vedtak om dispensasjon er delegert til tollregionene i første instans. Enkelte fritaksmuligheter Fritakene er listet opp i de årlige stortingsvedtakene for dokumentavgiften, på lik linje med oppbyggingen av regelverket for de andre særavgiftene. Som nevnt er altså dette en av de avgiftene det klages mest på, men likevel i svært beskjedent antall sett opp imot den store mengden avgiftspliktige eiendomsoverdragelser i året. Eksempler på hva det klages på kan være at det kreves reduksjon i avgiften fordi kjøper har fått prisreduksjon etter oppdagelse av feil og mangler ved eiendommen, det kan være forhold rundt arv, samboere, oppløste sameier, avgiftsfastsettelsen på nyoppførte bygninger og tomteverdien. Arvid Stokke legger til at Norge ikke er det eneste landet med dokumentavgift. Også Sverige og England har dokumentavgift. God kontakt Det er god kontakt mellom Statens kartverk og Toll- og avgiftsdirektoratet i forbindelse med arbeidet med dokumentavgiften. Statens kartverk blir å sammenligne med tollregionene som første instans for vedtak om avgift. Vi har vanligvis årlige samarbeidsmøter der faglige spørsmål om dokumentavgift drøftes, samtidig som direktoratet deltar på Statens kartverks seminarer. Tinglysingsavdelingen i Statens kartverk har bygget opp n Kartverket er en forvaltningsbedrift under Miljøverndepartementet som ledes av kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup. Kartverket er også den eldste tekniske etaten i Norge. Under ulike navn har virksomheten vært i drift siden Hvert år blir om lag 1,5 millioner eiendommer og rettstiftinger tinglyst gjennom Kartverket, og hver dag blir det foretatt fire til fem millioner søk i det en betydelig kompetanse innen sitt område, sier Stokke. Satsene Utgangspunktet for beregning av dokumentavgiften er salgsverdien av den faste eiendommen, medregnet bygninger og faste anlegg. Dokumentavgiften er på 2,5 prosent av eiendommens verdi. n fakta nasjonale eiendomsregisteret som Kartverket har ansvaret for. Kartverket har om lag 850 ansatte og er organisert i fire divisjoner. Disse er Geodesidivisjonen, Landdivisjonen, Sjødivisjonen og Tinglysningsdivisjonen. Hovedkontoret ligger på Hønefoss i Buskerud, mens Sjødivisjonen holder til i Stavanger. Det er tolv fylkeskartkontorer i Norge. På Grensen

26 TOLLHISTORIE TOLLHISTORIE TVINN: Jon Aspelund arbeider med ein tidleg versjon av TVINN. Elektronisk fortolling For meir enn 50 år sidan vart alle varer som skulle inn i landet målt, vegne eller sett over av tollarar. Men aukande varevolum tvinga fram nye tollbehandlingsformer, og i dag blir alle varer deklarerte elektronisk til Tollvesenet. Tekst Tore Skår Foto Tollvesenet I etterkrigstida auka vareimporten til Noreg mykje. Importen skjedde hovudsakleg i dei store hamnebyane, på dei store innfartsvegane eller med tog. Tollvesenet var ikkje førebudd på utviklinga. Tollstasjonane låg tett langs kysten og riksgrensene, men dei var bemanna med få tenestemenn. Reformer Frå slutten av 50-talet vart ei lang rekkje mindre tollstasjonar lagde ned og fleire tollstader slegne saman. Tolloppsynet vart endra frå det tradisjonelle stasjonære og desentraliserte vakthaldet, til stikkprøvebasert kontroll og mobile kontrolleiningar. Dette medførte ei forenkling for importørane, ved at trafikkavviklinga gjekk raskare. Heilt frå 1600-talet hadde Tollvesenet hatt tollpakkhus, som var eit ledd i den strenge kontrollen med varene. Varene skulle ikkje leverast ut før dei var tollbehandla og vareeigaren hadde gjort opp for seg. Men frå 1960 fekk importørane lov til å lagre varene sine i eigne lager, og tollpakkhusa vart avvikla. Deklarasjonsfortolling Det kanskje viktigaste tiltaket som reduserte kontrollbehovet og effektiviserte vareimporten, var innføringa av deklarasjonsfortolling (frivillig frå 1960, obligatorisk frå 1976). Ordninga innebar at importørane sjølve gav opp, eller deklarerte, kva slags varer dei hadde ført inn i landet. Tollen vart rekna ut på grunnlag av opplysningar om vara, i motsetnad til tidlegare der tollarane målte, vog og såg over vara. I staden for å kontrollere sjølve vara, skulle tolltenestemennene no kontrollere tolldokument, fakturaer og annan aktuell dokumentasjon. Elektronisk fortolling I 1980-åra vart EDB ein integrert del av tollbehandlinga, blant anna som ein del av ei vidare effektivisering av deklarasjonsordninga. Det norske tollvesenet vart i 1988 det fyrste tollorganet i verda til å ta i bruk elektronisk tollbehandling. Då kom fortollingssystemet TVINN (TollVesenets Informasjonssystem for Næringslivet) på lufta. Fortolling via TVINN innebar at data om deklarasjonar vart overført elektronisk mellom importør/speditør og Tollvesenet. For næringslivet var det store vinstar å hente på bruken av det nye systemet. Behandlingstida på deklarasjonar gjekk ned frå omkring 30 minutt til 3 4 minutt. TVINN gav raskare ekspedisjon, som igjen gav raskare frigjeving av varene, utan levering av tolldokument og utan frammøte hjå Tollvesenet. Systemet var dessutan svært fleksibelt og brukarvenleg, i og med at tollekspedisjon no kunne skje til alle døgnets tider. Innføringa av TVINN vart dermed ei vidareføring av omlegginga av tollbehandlinga som vart innleidd med deklarasjonsordninga i Denne typen fortolling skapte ein større avstand mellom tenestemennene på den eine sida og varer og importør på den andre. Samhandlinga mellom importør og etat skjedde elektronisk. Også aktuelle kontrollobjekt vart plukka ut på bakgrunn av opplysningar i TVINN. Å kontrollere varer, transportmiddel og personar er noko Tollvesenet har plikt til for å vareta samfunnsvernrolla si. Samstundes må kontrollane gjerast slik at ein ikkje skaper problem for det seriøse næringslivet. Derfor er den kontinuerlege utfordringa for etaten å finne den rette balansen mellom kontroll og vareflyt. n 26 På Grensen

27 TOLLTAVLA TALL OM TOLL Nye kurs er populære Tollregion Oslo og Akershus har no gjennomført fire basiskurs etter ny modell, og responsen frå deltakarane er svært god. Etter fire fullteikna kurs med 15 deltakarar på kvart av dei, er tilbakemeldingane på evalueringsskjemaa eintydig positive. Det tidlegare grunnkurset som gjekk over fem dagar, er no erstatta med eit basiskurs over éin dag. Vi har lagt opp til at deltakarane etter enda kurs skal ha kjennskap til tollprosedyrane ved inn- og utførsel av varer. Deltakarane bruker også PC aktivt, slik at dei lærer å navigere på toll.no, seier kursansvarleg Geir Granholt. TOLLTAVLA 3000 kroner per bil er vrakpanten frå 1. juli trua dyre- og planteartar i verda er verna av CITES-konvensjonen, som overvaker og regulerer internasjonal handel med artane krav om årsavgift var ubetalte etter at fristen for å betale purringa gjekk ut 10. mai, og eigarane fekk vedtak om avskilting i posten i slutten av mai inn- og utførselsdeklarasjonar vart levert til Tollvesenet i Det er fleire enn i KURS DATO KVAR FOR KVEN Basiskurs i tollbehandling Basiskurs i tollbehandling Kurs i klassifisering lær tolltariffen å kjenne Basiskurs i tollbehandling Kurs for tollagerhaldarar Kurs i opphavsregler preferansetollbehandling Basiskurs i tollbehandling Kurs i klassifisering av klede 24. september klokka Påmeldingsfrist 17. september. 25. september klokka Påmeldingsfrist 18. september. 26. september klokka Påmeldingsfrist 19. september. 8. oktober klokka Påmeldingsfrist 1. oktober. 9. oktober klokka Påmeldingsfrist 3. oktober. 10. oktober 2013 klokken Påmeldingsfrist 3. oktober. 15. oktober klokka Påmeldingsfrist 8. oktober. 16. oktober klokka Påmeldingsfrist 9. oktober. Tollbygget ved Oslo lufthamn Gardermoen, Edvard Griegs vei. Tollbygget ved Oslo lufthamn Gardermoen, Edvard Griegs vei. Tollbygget ved Oslo lufthamn Gardermoen, Edvard Griegs vei. Tollbygget ved Oslo lufthamn Gardermoen, Edvard Griegs vei. Tollbygget ved Oslo lufthamn Gardermoen, Edvard Griegs vei. Tollbygget ved Oslo lufthamn Gardermoen, Edvard Griegs vei. Tollbygget ved Oslo lufthamn Gardermoen, Edvard Griegs vei. Tollbygget ved Oslo lufthamn Gardermoen, Edvard Griegs vei. Alle som tollekspederer varer eller driv verksemd knytt til import eller eksport. Alle som tollekspederer varer eller driv verksemd knytt til import eller eksport. Alle som tollekspederer varer eller driv verksemd knytt til import eller eksport. Alle som tollekspederer varer eller driv verksemd knytt til import eller eksport. Personar som har ansvar for eller oppgåver knytte til tollageret, eller som ønskjer å opprette tollager. Personar som har ansvar for eller oppgåver knytte til tollageret eller som ønskjer å opprette tollager. Alle som tollekspederer varer eller driv verksemd knytt til import eller eksport. Personar som jobbar med import av klede. TOLLREGIONANE Viktige telefonnummer Tollregion Aust-Noreg Tollregion Oslo og Akershus Tollregion Sør-Noreg Tollregion Vest-Noreg Tollregion Midt-Noreg Tollregion Nord-Noreg Infosenter: Narkotips: Årsavgift: Vektårsavgift og vrakpant: På Grensen

Årsmelding 2013. Tollvesenet

Årsmelding 2013. Tollvesenet Årsmelding 2013 Tollvesenet Gode resultater i 2013 Narkotikabeslag Tollvesenets grensekontroll førte i 2013 til 3 905 narkotikabeslag. Det er nesten 1 000 flere narkotikabeslag enn i 2012. En god del av

Detaljer

Årsmelding 2013. Tollvesenet

Årsmelding 2013. Tollvesenet Årsmelding 2013 Tollvesenet Gode resultat i 2013 Narkotikabeslag Tollvesenet sin grensekontroll førte i 2013 til 3 905 narkotikabeslag. Det er nesten 1 000 fleire narkotikabeslag enn i 2012. Ein god del

Detaljer

Årsmelding 2012. Toll- og avgiftsetaten

Årsmelding 2012. Toll- og avgiftsetaten Årsmelding 2012 Toll- og avgiftsetaten Gode resultater i 2012 Store tall Tollvesenets bidrag til statskassen økte i 2012 til 210 milliarder kroner. Hovedårsaken til denne økningen er et større importvolum.

Detaljer

Tollvesenet. Tollregion Nord-Norge. v/ Atle Joakimsen. Tollvesenet. Tollvesenet

Tollvesenet. Tollregion Nord-Norge. v/ Atle Joakimsen. Tollvesenet. Tollvesenet Tollregion Nord-Norge v/ Atle Joakimsen s oppbygging er en etat under Finansdepartementet. Etaten er organisert med et sentralt direktorat, og en lokalforvaltning med seks tollregioner med underliggende

Detaljer

Prisar på porto for 2015

Prisar på porto for 2015 Storleiken og vekta på brevet avg jer prisen Les meir på posten.no, eller ring kundeservice på 04004 Prisar på porto for 201 Brev Pakker Frimerker til samling Hvordan motta post Bank og finans Billetter

Detaljer

Spørsmål og svar inntil 21. mars 2011

Spørsmål og svar inntil 21. mars 2011 Toll- og avgiftsdirektoratet Administrasjonsavdelingen Saksnummer: 2010/100837 TAD Dato 21. mars 2011 Spørsmål og svar inntil 21. mars 2011 Side 1 av 5 Spørsmål 1 I Konkurransegrunnlagets Del III, kap.

Detaljer

Ombudets uttalelse 13/1030

Ombudets uttalelse 13/1030 Vår ref.: Dato: 13/1030 16.12.2013 Ombudets uttalelse 13/1030 Klageren hevdet at tollerne på Moss lufthavn Rygge handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet da de stoppet henne

Detaljer

Nettapotek og privatimport av legemidler. Seminar for pasientorganisasjoner 2. Juni 2015 Jørgen Huse, Statens legemiddelverk

Nettapotek og privatimport av legemidler. Seminar for pasientorganisasjoner 2. Juni 2015 Jørgen Huse, Statens legemiddelverk Nettapotek og privatimport av legemidler Seminar for pasientorganisasjoner 2. Juni 2015 Jørgen Huse, Statens legemiddelverk Nettapotek og privatimport Privatpersoners adgang til å importere legemidler:

Detaljer

22.05 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller smaksstoffer,

22.05 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller smaksstoffer, HØRINGSNOTAT 1. Innledning og gjeldende rett På vegne av Finansdepartementet foreslår Skattedirektoratet endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften, forkortet

Detaljer

Prisar på porto for 2016

Prisar på porto for 2016 Storleiken og vekta på brevet avg jer prisen Les meir på posten.no, eller ring kundeservice på 04004 Prisar på porto for 201 Posten: Brev Pakker kort Frimerker til Postboks samling og postkasse Hvordan

Detaljer

Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted. Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall

Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted. Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall Dette er Tollvesenet Tollvesenet er en etat under Finansdepartementet.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.08.2015 51527/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per juli 2015 Akvakulturforvalting

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 3, 4, 7 og 8 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

DEKLARASJONER TEMA TOLLKONTORET PÅ GARDERMOEN: Håndterte 2,7 millioner deklarasjoner i 2013 De fleste forbinder Tollvesenet på Gardermoen med stor trafikk av reisende og kontroller på grønn og rød sone.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Tollregion Midt-Norge. Tungbilkonferanse Bodø 13.mars 2014

Tollregion Midt-Norge. Tungbilkonferanse Bodø 13.mars 2014 Tollregion Midt-Norge Tungbilkonferanse Bodø 13.mars 2014 Tollvesenet Toll- og avgiftsetatens hovedoppgaver: - Å innkreve avgifter og toll til finansiering av velferdssamfunnet ( økonomisk kontroll og

Detaljer

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-7-2009 (J-214-2008 UTGÅR) Bergen, 15.1.2009 JL/EW Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Storleiken på brevet avg jer prisen. Prisar 2013. Les meir på: posten.no

Storleiken på brevet avg jer prisen. Prisar 2013. Les meir på: posten.no Storleiken på brevet avg jer prisen Prisar 2013 Les meir på: posten.no 8 3............ Brev Pakker Frimerker til samling Hvordan motta post Bank og finans Billetter Adresseendring Fortolling og kort Frimerker

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.10.2015 64580/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 2. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 2 og 5 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett svar

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Refusjon og etterberegning av toll

Refusjon og etterberegning av toll Refusjon og etterberegning av toll Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Tollregionen Oslo og Akershus, Omberegningskontoret kontorsjef Terje Nilsen, og tolloverinspektør Trond Johansen Tidsplan

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Avgiftsfritt salg på flyplasser og ferger i utenlandstrafikk Øyvind Horverak, SIRUS

Avgiftsfritt salg på flyplasser og ferger i utenlandstrafikk Øyvind Horverak, SIRUS Avgiftsfritt salg på flyplasser og ferger i utenlandstrafikk Øyvind Horverak, SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning, 2012 ISBN: 978-82-7171-375-1 (pdf) SIRUS arbeider for tiden med et prosjekt

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

Nye utfordringer på grensen

Nye utfordringer på grensen ET MAGASIN FRA TOLLVESENET 01 2015 Nye utfordringer på grensen Tollvesenet skal styrke grensekontrollen, og legge til rette for enklere grensepassering for næringslivet. Avgiftene skal overføres til Skatteetaten.

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Norsk Bremuseum sine klimanøtter

Norsk Bremuseum sine klimanøtter Norsk Bremuseum sine klimanøtter Oppgåve 1 Alt levande materiale inneheld dette grunnstoffet. Dessutan inngår det i den mest kjende klimagassen; ein klimagass som har auka konsentrasjonen sin i atmosfæren

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Namning av vegar i Fræna Kommune

Namning av vegar i Fræna Kommune Namning av vegar i Fræna Kommune Mange bustadar i Fræna manglar adresse med vegnamn og husnummer. Etter innspel frå naudetatane, samt føringar frå sentrale styringsmakter, gjer at vi må sørgje for at alle

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Lindås 19.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Lindås 19.11.14 2 Her finn

Detaljer

Høring regler om varsel om beslagleggelse og destruksjon av legemidler ved personlig import ved forsendelse

Høring regler om varsel om beslagleggelse og destruksjon av legemidler ved personlig import ved forsendelse Høringsnotat Høring regler om varsel om beslagleggelse og destruksjon av legemidler ved personlig import ved forsendelse 1 Innledning 25. februar 2014 vedtok Stortinget enstemmig endringer i legemiddelloven

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om særavgifter

Forskrift om endring i forskrift om særavgifter Forskrift om endring i forskrift om særavgifter Fastsatt av Finansdepartementet 22. juni 2005 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter, og Stortingets avgiftsvedtak. I forskrift 11. desember

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Innhald. Leder 3. Organisasjonen 4. Viktige saker i 2008 7. Tollvesenet har i alt 1864 tilsette.

Innhald. Leder 3. Organisasjonen 4. Viktige saker i 2008 7. Tollvesenet har i alt 1864 tilsette. Årsmelding 28 2 Tollvesenet årsmelding 28 Innhald Leder 3 Organisasjonen 4 Viktige saker i 28 7 Riktig deklarering og fastsettelse av toll og avgifter 1 Rettidig innbetaling av toll og avgifter 13 Hindre

Detaljer

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Dagens organisering ferje Gjennom sams vegadministrasjon brukar Sogn og Fjordane

Detaljer

Tollvesenets nye strategi. Toll- og avgiftsdirektoratet. Dette er Tollvesenet

Tollvesenets nye strategi. Toll- og avgiftsdirektoratet. Dette er Tollvesenet Årsmelding 2009 Tollvesenets nye strategi Effektiv vareførsel og enkel grensepassering Riktig og effektiv fastsettelse Enkel betaling og effektiv innkreving Hindre toll- og avgiftsunndragelser og bekjempe

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN 1 ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN HALVE NORGE BOR UNDER TRE TIMERS KJØRING FRA OSLO HAVN Hver kran kan håndtere 27 containere i timen Arne Pettersen, kranfører Oslo

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 16.01.2015 3371/2015 Anita Steinbru Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2015 Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Detaljer

Kampen om spelemarknaden

Kampen om spelemarknaden Kampen om spelemarknaden 2007 eit spesielt år Regulerte norske pengespel vart frå 1. juli meir enn halvert over natta Brutto omsetning i år vil bli nesten nede på nivå med 2001 Vi estimerer brutto omsetning

Detaljer

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN?

Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? VIL DU VERE MED PÅ Å FORME DEN NYE KOMMUNEN DIN? VÅGSØY KOMMUNE Vågsøy kommune er saman med andre kommuner i Nordfjord i gang med å greie ut mulig ny kommunestruktur. Våren 2016 skal alle Nordfjord-kommunane

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, Sogn og Fjordane Fylkeskommune Kva skal eg snakke om? Litt generelt om kollektivtrafikk og universell utforming Våre erfaringar med

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Framtidens tollvesen. Styrket grensekontroll, mer kontroll av post- og kurersendinger, bruk av ny teknologi og nye oppgaver.

Framtidens tollvesen. Styrket grensekontroll, mer kontroll av post- og kurersendinger, bruk av ny teknologi og nye oppgaver. ET MAGASIN FRA TOLLVESENET 04 2014 Styrket grensekontroll, mer kontroll av post- og kurersendinger, bruk av ny teknologi og nye oppgaver. Framtidens tollvesen SUKSESS FOR TOLLDAG Kapasiteten var utvidet

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sande barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eldrid@sandebarnehage.com Innsendt av: Eldrid Skudal Innsenders

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Dersom samlivet har vore brote i minst to år, kan kvar av dykk krevje skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har kun

Detaljer

Arbeid mot piratkopier og nye håndhevingsregler - sett fra Legemiddelverket

Arbeid mot piratkopier og nye håndhevingsregler - sett fra Legemiddelverket Arbeid mot piratkopier og nye håndhevingsregler - sett fra Legemiddelverket Hva er falske legemidler? EUs tiltakspakke - regulering i Norge Internasjonalt samarbeid Personlig innførsel hva er nytt? Møte

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Tollvesenets strategi

Tollvesenets strategi Årsmelding 2010 Tollvesenets strategi Toll- og avgiftsdirektoratet har utviklet følgende strategier for etaten: Effektiv vareførsel og enkel grensepassering Riktig og effektiv fastsettelse Enkel betaling

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Nynorsk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse

Nynorsk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Skolespørjeskjema 4. klasse Rettleiing Skolen din har sagt seg villig til å vere med i TIMSS 2003, ein stor internasjonal

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer