Bedre kystkontroll. T/K Svinør er klar til innsats. I juli starter ny fergelinje til Danmark fra Langesund. Tollvesenet er klare.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedre kystkontroll. T/K Svinør er klar til innsats. I juli starter ny fergelinje til Danmark fra Langesund. Tollvesenet er klare."

Transkript

1 et magasin fra tollvesenet Bedre kystkontroll T/K Svinør er klar til innsats. Nyhet: INTERNASJONALT MØTE Representanter fra tolladministrasjonene i 43 europeiske land samlet i Oslo. Side 5 Aktuelt: NY FERGETERMINAL I juli starter ny fergelinje til Danmark fra Langesund. Tollvesenet er klare. Side 9 JOBBEN MIN: KUNDEBEHANDLER Marianne Wilhelmsen arbeider med registrering av kjøretøy. Side 20

2 LEDER et magasin fra tollvesenet leder Enklere å destruere ulovlige legemidler Tollvesenet beslaglegger årlig store mengder narkotika, sigaretter, øl, vin, brennevin og falske merkevarer. Alt blir destruert på forsvarlig vis. Utgitt av: Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep., 0032 Oslo Tlf.: Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Robert Haast Redaktør: Simen Narjord Layout og redaksjonell rådgivning: Millimeterpress Trykk: Grøset Opplag: eksemplarer Forsidefoto: Petter Emil Wikøren Nynorsk bearbeiding: Amesto Korrektur: Slett og rett korrektur og språkvask ISSN Innspill eller spørsmål kan sendes til Henvendelser om abonnement og adresseendring kan sendes til Dette magasinet er Svanemerket, noe som innebærer at trykksaken oppfyller kriteriene i henhold til en fellesnordisk miljømerking. Et Svanemerke betyr at denne trykksaken medfører mindre miljøproblemer enn andre produkter for bruk i samme hensikt. Det stilles også miljøkrav til emballasjen. Kriteriene revideres fortløpende etter hvert som ny kunnskap kommer til. Se for mer informasjon. Abonnenter mottar bladet i miljøvennlig innpakning fremstilt av nedbrytbar bioplast. Når det gjelder ulovlige og ikke-godkjente legemidler har det hittil vært en mer omstendelig prosess. Tollvesenet har i de fleste tilfeller ikke kunnet destruere varene, men har måttet returnere dem til avsender, slik at den utenlandske avsenderen prøver å sende varene igjen og igjen inntil det lykkes å komme gjennom tollkontrollen. Nå kan vi bryte denne sirkelen. Endret legemiddellov Regjeringen har nylig vedtatt å fremme endringer i legemiddelloven for Stortinget. Endringene går i korthet ut på at ikkegodkjente legemidler lettere kan beslaglegges og destrueres uten at det er nødvendig med politianmeldelse. Dette skjer etter at Tollvesenet og Statens legemiddelverk lenge har arbeidet for å få til endringer i lovverket. Helseskadelig Bruk av privatimporterte legemidler kan innebære en risiko for den enkeltes helse. Legemidlene kan være forurenset, mangle virkestoff, ha feil mengde virkestoff eller inneholde noe helt annet enn det som er angitt. Bruk av disse preparatene, som ofte er bestilt på nettet, øker risikoen for forgiftning, overdosering og bivirkninger. Store mengder Det finnes ikke eksakte tall for antall forsendelser med ulovlige og ikke-godkjente legemidler som blir importert av privatpersoner. Men vi vet at omfanget er formidabelt. Tollerne på godsterminalene på Gardermoen og Alnabru gjør en solid innsats med å sjekke forsendelser, men Tollvesenet klarer ikke å stoppe alt. Antallet såkalte internettapotek i Europa og globalt, der det er liten eller ingen kontroll med virksomhetene og varene som selges, har eksplodert. Det er derfor viktig og riktig at legemiddellovgivningen nå blir justert. De varslede endringene i legemiddelloven vil gjøre Tollvesenet og Statens legemiddelverk bedre i stand til å stoppe disse potensielt farlige varene før de når markedet. For folkehelsen er dette et stort skritt i riktig retning. Bjørn Røse toll- og avgiftsdirektør 2 På Grensen

3 INNHOLD innhold MOBILE SKANNERE Tollvesenet har tre mobile skannere som raskt kan gjennomlyse en hel semitrailer INTERNASJONALT MØTE representanter fra tolladministrasjonene i 43 europeiske land var samlet i Oslo i april. DESTRUKSJON Endringer i legemiddelloven gjør det lettere for Tollvesenet å destruere falske legemidler. NY FERGETERMINAL Når den nye danmarksfergen starter sin rute fra Langesund i sommer, er Tollvesenet klare. NY TOLLKRYSSER Tollkrysseren Svinør skal tjenestegjøre i Tollregion Sør-Norge. Båten er et godt verktøy for kontroll langs kysten og til havs. MER KHAT Tollvesenet tar mer khat enn tidligere. Smuglingen foregår både langs landeveien og med fly REVIDERT STATSBUDSJETT I det reviderte statsbudsjettet som ble lagt fram i mai, ble det bevilget 20 millioner kroner til grensekontrollen i Tollvesenet. JOBBEN MIN Marianne Wilhelmsen arbeider ved Statens vegvesens trafikkstasjon på Jessheim. Hun får mange spørsmål knyttet til omregistreringsavgift og årsavgift fra personer som har handlet bruktbil. I PROFIL Hilde Pettersen Ruud er avdelingssjef for grensekontrollen i Tollregion Midt-Norge. Hun har ansvar for alle grensetollstedene i regionen, etterretningstjenesten og hundetjenesten. TETT PÅ: KARTVERKET Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, drift av det nasjonale eiendomsregisteret og utfører all tinglysing i Norge. På Grensen

4 KORT OM ALT KORT OM ALT telefonar om årsavgift årleg! Callsenteret for årsavgifta svara på over telefonar i løpet av dei fem siste vekene før forfallsdato. Teksten på innbetalingsblanketten har fått ei oppfrisking i Vi har teke utgangspunkt i dei vanlegaste spørsmåla som vi veit kjem. Teksten svarer på desse spørsmåla på ein enkel og lettfatteleg måte, seier kontorsjef Dag H. Ramsjø. n NYE REGLER: Det er nye reglar for innførsel av hund frå 1. mai. Foto: nyebilder.no Reise med hund? Ny leiketøysforskrift Direktoratet for tryggleik og beredskap har hatt ny leiketøysforskrift ute på høyring. I framlegget er det strengare krav til merking, dokumentasjon og høve til å kunne spore leiketøy. Den nye forskrifta har også klarare føresegner om kva slags produkt som er omfatta av reglane samt strengare og meir konkrete krav til tryggingseigenskapar ved leiketøy. Kjemikaliekrava er styrkte og tydeleggjorde ved at det er gjeve grenseverdiar for mange av dei mest helsefarlege stoffa. n Frå 1. mai innførte Mattilsynet nye reglar for innførsel av hund til Noreg. Alle hundar må ha ID-merke, pass og dokumentert vern mot revens dvergbendelorm ved innførselen. Alle hundeeigarar som planlegg å ta med hunden sin ut av landet og inn att, må kontakte veterinæren sin som kan vere til hjelp med ID-merke, pass og dokumentasjon for behandling mot parasitten. Revens dvergbendelorm er ein parasitt som kan smitte frå dyr til menneske, og som i verste fall kan vere dødeleg for menneske. n Fusjonerer Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forureiningsdirektoratet blir fusjonert til ein etat, kalt Miljødirektoratet, frå 1. juli Mange av ansvarsområda til dei to direktorata er knytte til kvarandre. Samanslåinga vil bidra til at miljøutfordringane vert handterte på ein meir heilskapleg og effektiv måte. Miljødirektoratet vil ha avdelingar både i Trondheim og i Oslo. Ellen Hambro er tilsatt som direktør for Miljødirektoratet. n VERDA RUNDT Auka interesse for Afrika i næringslivet Rettleiingskontoret for næringsutvikling i utviklingsland tek imot stadig fleire førespurnader om Afrika frå norske verksemder. Tanzania, Kenya og Sør-Afrika utmerka seg særleg i Meir enn 60 prosent av førespurnadene gjeld Afrika. Dei er ikkje så ramma av finanskrisa, og det er ei sterkt aukande middelklasse i fleire land. Desse landa har ein veksande innlandsmarknad, seier kontorleiar Bjørn Holter Eriksen til Uendra kabotasjereglar EU-kommisjonen har vedteke å halde på dei eksisterande kabotasjereglane inntil vidare. Utviklinga mot ein felles transportmarknad i Europa må takast litt etter litt, samtidig som kontrollen med dagens reglar må skjerpast, skriv NHO Transport og Logistikk på si heimeside. Internasjonal hundedag I mai arrangerte Verdas Tollorganisasjon (WCO) den andre internasjonale dagen for tolltenestehundar. Dette skjedde i Moskva. Hundeinstruktørar og hundeførarar frå 28 land deltok på arrangementet. Generalsekretær i WCO, Kunio Mikuriya, la vekt på at kunnskap og profesjonalitet i hundetenesta er viktig. 4 På Grensen

5 NYHET OPNA TOLLSAMLING: Finansminister Sigbjørn Johnsen opna Verdas Tollorganisasjon (WCO) sin regionkonferanse for Europa. Her saman med generalsekretær Kunio Mikuriya. Europeisk tollsamling i Oslo 110 utsendingar frå tolladministrasjonane i 43 europeiske land var samla i Oslo i april. Tekst Thore Simenstad Foto Bård Gudim Finansminister Sigbjørn Johnsen opna Verdas Tollorganisasjon (WCO) sin regionkonferanse for Europa, der utsendingane var samla over to dagar å drøfte felles tollutfordringar og meisle ut framtidige løysingar. Finansministeren la vekt på utfordringane Tollvesenet har med å balansere arbeidet som samfunnsvernar og samstundes leggje til rette for ein effektiv handel på tvers av landegrensene. Det gjeld å finne den riktige balansen mellom økonomisk vekst og samfunnstryggleik. Dette stiller store krav til etaten, sa han. Statsråden tok til orde for auka samarbeid over landegrensene. Vi ser at det internasjonale samarbeidet blir stadig viktigare i kampen mot terror og trugsmål. Vi ser det i Kyotokonvensjonen som skal lette handelen på verdsbasis. Løysinga er blant anna å ta i bruk ny teknologi for å sikre raskare og sikrare vareflyt og betre kontroll. Det norske tollvesenet utfører arbeid på grensa på vegner av 25 andre norske etatar og institusjonar. Dette er kostnadseffektivt både for Tollvesenet og dei andre aktørane, og dei vanskelege økonomiske tidene slik vi no opplever i verda aukar presset på Tollvesenet om å arbeide meir effektivt, sa Sigbjørn Johnsen. Han signaliserte at Noreg framleis ynskjer å stø arbeidet med å byggje ut kapasiteten i dei om lag 200 medlemslanda og spele ei aktiv rolle i den vidare utviklinga av Verdas Tollorganisasjon. Sikrar samfunn og statsinntekter Generalsekretær Kunio Mikuriya i Verdas Tollorganisasjon la i opningstalen sin vekt på arbeidet tolladministrasjonane gjer for å betre tryggleiken for borgarane. Vi vurderer no spesielt fleire tiltak for å sikre flyfrakt og arbeider tett med internasjonale luftfartsstyresmakter. Tolladministrasjonane treng betre samarbeid med transportørane i kampen mot trugsmål, terror og smugling, og Verdas Tollorganisasjon vil vurdere korleis vi kan dele informasjon, signaliserte han. Mikuriya tok også føre seg sigarettsmugling som eit stadig aukande problem, som blant anna undergrev statsinntektene i ei rekkje land. Han viste til at tollinntektene er blant dei viktigaste inntektskjeldene for mange land, og at manglande statsinntekter medverkar til å svekkje tryggleiken. Tollvesenet har også til oppgåve å motkjempe handelen med falske merkevarer og medisinar, både for å sikre statsinntektene, men også for å verne om liv, helse og miljø, påpeika generalsekretæren. Han var også spesielt oppteken av opplæringa av tollarar og korleis tolladministrasjonane kan utviklast og organiserast for å medverke til betringar i verdshandelen og den økonomiske situasjonen. Slagordet og visjonen for Verdas Tollorganisasjon er «Borders divide customs connect» («landegrensene deler, men tolladministrasjonane sameinar»), poengterte generalsekretær Kunio Mikuriya. n På Grensen

6 Smuglervarene varmer opp Oslo 6 På Grensen

7 TOLLBESLAG TEMA Tollbeslag blir destruert Sigaretter og piratkopiert leketøy fortæres av flammene i forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Tekst Thore Simenstad Foto nyebilder.no Her blir beslaglagte, piratkopierte varer og smuglersigaretter omdannet til fjernvarme for beboere i Søndre Nordstrand bydel i Oslo. Tollere fra Tollregion Oslo og Akershus reiser flere ganger årlig til anlegget på Klemetsrud og brenner beslaglagte varer. På Svinesund er det utplassert en egen kjølekonteiner hvor beslaglagte kjøttvarer blir mellomlagret og oppbevart. Når konteineren er fylt, ringer Tollvesenet opp og konteineren blir kjørt til Klemetsrud hvor kjøttet blir brent. I 2012 beslagla Tollvesenet 25 tonn kjøttvarer, 10 millioner sigaretter, 5 tonn fisk, 2 tonn tobakksvarer, liter øl, falske merkevarer, liter brennevin og sprit og liter vin, som alt sammen ble destruert. Ja til destruksjon av legemidler Tollerne har lenge ønsket å destruere legemidler. Toll- og avgiftsdirektoratet og Statens legemiddelverk har begge tatt til orde for at ulovlig privatimporterte legemidler skal kunne beslaglegges og destrueres. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sendte i september 2012 ut forslaget på høring. Svaret kom 31. mai i år. Da ble tilrådningen fra HOD godkjent i statsråd, og forslaget til lovvedtak går nå til endelig Klargjør til destruksjon: Tollerne i Oslo tar jevnlig turen til forbrenningsanlegget på Klemetsrud for å sørge for at beslaglagte varer blir destruert. Toppen av isfjellet: Kontorsjef Jon Aspelund og hans medarbeidere på kontrollkontoret ved Postens godsterminal på Alnabru kontrollerer om lag 1000 pakker daglig. behandling i Stortinget. Forslaget gir hjemmel for å beslaglegge og destruere legemidler som er forsøkt importert i strid med regelverket, uten at det skal være nødvendig å politianmelde forholdet. De foreslåtte tiltakene kan også bidra til å beskytte legemiddelprodusentenes immaterielle rettigheter. Postforsendelser Storparten av all brevposten til Norge fortolles ved Postens godssenter på Alnabru i Oslo. Daglig avviser tollerne ved tollkontoret på Alnabru store mengder sendinger med ulovlig importerte legemidler, importert til privatpersoner etter at varene er bestilt på nettapotek. Tollerne har i dag ikke hjemler til å beslaglegge og destruere de ulovlige legemidlene. Resultatet er at legemidlene blir sendt i retur til avsenderen, og vi vet at På Grensen

8 TEMA TOLLBESLAG Siste stopp: De beslaglagte varene som kan brennes gir energi til fjernvarmeanlegg og strømproduksjon. mange av sendingene blir forsøkt sendt tilbake til Norge, sier kontorsjef Jon Aspelund ved tollkontoret på Alnabru. Han hilser de foreslåtte endringene hjertelig velkommen. Periodevis inneholder nær hver tredje pakke som kommer hit legemidler eller kosttilskudd, forteller Aspelund. Handelen med legemidler på Internett har eksplodert de siste årene. Under kontrollaksjonen Pangea V høsten 2012, kontrollerte tollerne 1000 pakker. 148 forsendelser ble stoppet fordi de inneholdt falske eller ulovlige medisiner. 14 av sendingene ble anmeldt, hvorav to av disse gjaldt ulovlig import og salg av ulovlige legemidler. Toppen av isfjellet Tollerne stoppet medisiner mot hjertelidelser, epilepsi, Alzheimer, depresjon og søvnproblemer. I tillegg fant de blodtrykksmedisiner, penicillin samt slankemiddel som inneholdt legemidler som er tatt av markedet på grunn av farlige bivirkninger. Vi ser bare toppen av isfjellet, sier Aspelund. Resultatene fra Pangea V viser at dette er en verdensomspennende utfordring for tollog legemiddelmyndigheter websider ble fjernet fra nettet som følge av aksjonen og 40 ulovlige annonser ble fjernet fra auksjonssider. Daglig kommer flere tusen små forsendelser som inneholder legemidler til Postens godssenter. Jon Aspelund sier at Tollvesenet kontrollerer 1000 sendinger daglig og at om lag 10 prosent av disse sendes i retur. Tollvesenet har ikke detaljerte tall på antallet forsendelser. Vi registrerer det som blir beslaglagt og anmeldt til politiet, sier han. Kan være farlig Helse- og omsorgsdepartementet viser i sitt høringsbrev til at det nettopp er den sterke økningen i privatpersoners import av legemidler som ligger til grunn for forslaget om å beslaglegge og destruere ulovlige privat- importerte legemidler. Verdens helseorganisasjon anslår at mer enn 50 prosent av legemidlene som kjøpes via Internett fra ikke-godkjente selgere, er legemidler som enten ikke er godkjent, forfalsket eller som kan være av dårlig kvalitet. Slike legemidler kan være forurenset, mangle virkestoff, ha for mye eller for lite virkestoff eller inneholde annet enn det som er angitt. Ved bruk av slike legemidler øker risikoen for forgiftning, overdosering og bivirkninger. I verste fall kan legemidlene være direkte skadelige. Reseptpliktige legemidler I dag har private adgang til å importere reseptpliktige legemidler fra EØS kjøpt på Internett. Det foreslås nå å fjerne adgangen til å privatimportere reseptpliktige legemidler. Det skal da bli lettere for myndighetene å avgjøre om den enkelte importen er lovlig. Tiltakene er også ment å redusere importen og bidra til en forsvarlig bruk av legemidler. n 8 På Grensen

9 NYHET Ny terminal: På Langesund fergeterminal er kontorsjef Rune Pettersen og tolltjenestemennene ved Grenland tollsted klare til å ta imot den nye danskefergen. Ny fergeforbindelse fra Telemark Danskebåttilbudet øker. I juli starter Fjordline opp ruten fra Langesund til Hirtshals. Tekst og foto Simen Narjord Nye reisemål og ruter har stor betydning for Tollvesenet. Grenland tollsted har i forbindelse med den nye etableringen oppbemannet med 15 tjenestemenn. Vi har måttet utvide kontorfasilitetene våre her i Brevik, sier kontorsjef Rune Pettersen mens han viser rundt i de nye kontorlokalene. Det er moro å kunne rekruttere tjenestemenn som skal jobbe i grensekontrollen, sier kontorsjefen, som selv har bakgrunn som hundefører. De nyansatte vil i starten tjenestegjøre sammen med erfarne tjenestemenn. Grenland tollsted holder til i det nyoppussede bygget som en gang huset veikafeen Korvetten, på nordsiden av den gamle Breviksbrua. Fjordline skal imidlertid ikke anløpe Brevik, men Langesund, noen kilometer lenger ut i fjorden. Ny terminal Grenland havn har investert om lag 100 millioner kroner i den nye fergeterminalen i Langesund, sier Pettersen. Den nye fergeterminalen er foreløpig tom, med unntak av noen bookingmedarbeidere fra Fjordline. Første seilingsdato er blitt utsatt et par ganger, men planen nå er å starte i løpet av juli. Terminalbygget gir rom for alle fasilitetene både rederiet Fjordline og Tollvesenet har behov for. Vi har ekspedisjonslokaler for yrkessjåfører i annen etasje, mens ordinære reisende som går i land kan gjøre sin tollekspedering i første etasje, sier Pettersen. Der har Tollvesenet også tre skjermede visitasjonsrom og et spesialtoalett, en såkalt Pacto, som benyttes ved mistanke om innvendig smugling i magen. Kontrollhall Integrert i bygget er også en stor kontrollhall, der personbiler, busser og semitrailere kan sjekkes nærmere ved behov. Selv om terminaltomta ikke er så veldig stor, er plassen godt utnyttet. Her er alt vi trenger for å kunne utøve god tollkontroll. Vi gleder oss til ny aktivitet i distriktet, og er godt forberedt på oppgavene som venter oss, avslutter Pettersen. n fakta Grenland havn er et interkommunalt selskap eid av Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner. Selskapet har ansvar for drift av havnene og fergeterminalene i Skien, Porsgrunn, Brevik og Langesund. Grenland havn håndterer hvert år om lag 10 millioner tonn gods og kan motta skip på opptil dødvekttonn. På Grensen

10 NYHET Styrker grensekontrollen Tollkrysseren Svinør er Tollregion Sør-Norges nye havgående verktøy. T/K Svinør vil bidra til å styrke kontrollen i Skagerrak. Tekst Simen Narjord Foto Petter Emil Wikøren Det er veldig bra at vi nå har fått denne båten på plass, sier tolloverinspektør og båtfører Nils Petter Røstad. T/K Svinør ble levert senhøstes i fjor. Vinteren og våren er blitt brukt til de siste finjusteringene. Mannskapet er blitt godt kjent med fartøyet. Båten er bygget etter våre egne spesifikasjoner. Vi som skal tjenestegjøre om bord har hatt et ord med i laget, og det er vi fornøyd med, sier Røstad. Han var tollregionens lokale prosjektansvarlige i anskaffelsesprosessen, og innrømmer at han nok er «mer enn gjennomsnittlig» båtinteressert. Det samme gjelder makkeren, tollinspektør Cathrine Svendsen. Allsidig båt T/K Svinør er en robust båt med et bredt bruksområde. Vi har fått testet båten et stykke opp langs vestlandskysten, og jeg kan love deg at den tåler tøff sjø, sier Røstad. Det kan komme godt med, for sørlandskysten er ikke like idyllisk hele året. Om høsten og vinteren kan det være rimelig værhardt i Skagerrak også. Totalt har 10 tjenestemenn fått nødvendig kursing. Det er viktig for sikkerheten at vi er to båtførere om bord, en som kjører og en som navigerer. Under kontrolloppdrag vil det være flere tjenestemenn med, sier Cathrine Svendsen. Målrettede aksjoner Regiondirektør Thorleif Andreassen er glad for den nye båten. T/K Svinør vil bli brukt i målrettede aksjoner. Vi vet at det foregår en god del smugling over Skagerrak, både fra fritidsfartøy, fiskefartøy og nyttefartøy. Med T/K Svinør i drift vil vi være en nyttig og troverdig samarbeidspartner for Kystvakta og politiet til sjøs. Båten skal brukes i hele Tollregion Sør- Norge, fra Buskerud til Vest-Agder. Hjemmehavnen er i Kristiansand, men det er utdannet båtførere også i Sandefjord, Grenland og i Drammen. I perioder skal båten stasjoneres der. En viktig egenskap med denne båten er at den kan holde god fart også i stor sjø. Det er en stor region vi skal betjene, og derfor er det viktig at vi kan forflytte oss raskt, sier båtfører Røstad. En liten prøvetur på byfjorden i Kristiansand levner liten tvil om at det er en svært sjødyktig båt. Krappe svinger oppleves udramatisk, selv i relativt høy fart. Under dørken brummer to dieselmotorer, hver på 400 hestekrefter. Svinør er av fabrikatet TP Marine 10 På Grensen

11 NYHET til sjøs Makkere: Båtførerne Nils Petter Røstad og Cathrine Svendsen skal være mye ute på sjøen fremover. Sjødyktig: T/K Svinør ligger godt i vannet og har ikke problemer med stor sjø. K13 og er produsert i Nederland. Båten er 13 meter lang (40 fot) og 4 meter bred. Den er bygget med lav rekke rundt hele båten, slik at det skal være lett å borde andre båter. Skal være synlig Dette er en båt vi kan være stolte av, sier avdelingssjef for grensekontrollen i Tollregion Sør-Norge, Per Wikøren. En synlig båt har en god preventiv effekt. Båten er godt uniformert med Tollvesenets logo, gule striper og blålys på taket. I sommer skal vi være mye ute. Det kommer både alkohol og narkotika over Skagerrak. I tillegg kommer en del båter som blir smuglet på egen kjøl fra utlandet. Dette blir det lettere for oss å holde oversikten over nå som vi har en skikkelig båt, sier avdelingssjef Wikøren. n Fabrikat: TP Marine K13 Navn: T/K Svinør Byggeår: 2012 Motor: 2X400hk Volvo Penta Lengde: 13 meter Bredde: 4 meter fakta På Grensen

12 AKTUELT aktuelt Meir khat: Kontorsjef Tor Fredriksen stadfester at det er meir khat i omløp. Khatsmuglarane tek nye vegar Om kvelden nasjonaldagen beslagla tollarane på Trondheim lufthavn Værnes 31 kilo khat i bagasjen til ein 33-åring frå Trondheim. Mannen kom med fly frå London. Storbritannia er eitt av få europeiske land der khat framleis er lovleg. Tekst Thore Simenstad Foto nyebilder.no/tollvesenet Vi opplever auka smugling av khat til Værnes, seier kontorsjef Hallgeir Bjørvik ved tollkontoret på flyplassen. Vi har hatt fokus på smugling av khat då vi har rekna med at smuglinga av dette narkotiske stoffet ville kome til Midt-Noreg før eller seinare, seier Bjørvik. Han får støtte frå kollegaene kontorsjef Wenche Fredriksen på Svinesund og kontorsjef Audun Rønningen ved Sandefjord ekspedisjons- og grensekontrollkontor. I løpet av eitt døgn i slutten av mars beslagla tollarane her til saman 412 kilo khat. Fyrst avdekte Svinesund-tollarane 183 kilo khat i ein britiskregistrert personbil som vart køyrt av ein 32-årig polsk statsborgar. Sandefjordtollarane avdekte 229 kilo khat i seks bagar då dei kontrollerte ein britiskregistrert varebil på ferja frå Danmark til Larvik. Større mengder Vi beslaglegg langt meir khat no enn i Så langt i år har vi gjort 14 beslag på totalt 513 kilo, mot ni beslag og 117 kilo i heile 2012, seier kontorsjef Audun Rønningen ved ekspedisjons- og grensekontrollkontoret i Sandefjord. Beslaga er gjorde både på flyinnkomstane på Sandefjord lufthavn Torp og på ferjeinnkomstar i Larvik. Han registrerer også at kvart enkelt beslag inneheld større mengder khat enn tidlegare, etter at khat no også blir innført i bilar på ferjene. Kontorsjef Wenche Fredriksen på Svinesund ser også fleire større khatparti enn tidlegare. Dei lastar opp bilar med opptil fleire hundre kilo. Smuglarane er også nye. Medan det tidlegare var aust-afrikanarar som stod for køyringa, hyrer dei kriminelle bakmennene no europeiske sjåførar. I det siste har vi teke fleire norske unggutar frå Oslo og Akershus for smugling av khat, opplyser ho. På Oslo lufthavn Gardermoen har beslag av khat vore vanleg i fleire år alt. Ved utgangen av april i år har tollarane her gjort 55 beslag av nær 1,4 tonn khat. På same tid i fjor hadde tollarane beslaglagt 868 kilo khat. Kontorsjef Tor Gjermund Fredriksen ved kontrollkontoret på Gardermoen stadfester 12 På Grensen

13 AKTUELT Rekordbeslag: Svinesund-tollarane avdekte 383 kg khat i ein varebil 23. mai. at langt dei fleste khatbeslaga blir gjorde på reisande frå Storbritannia. Han registrerer også ein auke i mengda på kvart enkelt beslag. 43 av dei 55 khatbeslaga var på meir enn 20 kilo, og snittet ligg på over 25 kilo. Fredriksen seier at beslaga tradisjonelt aukar inn mot helgar og høgtider. Khat er «ferskvare» og må brukast innan 72 timar etter at det er hausta. I pinsa åleine gjorde Gardermoen-tollarane seks beslag av totalt 168 kilo khat. Fem av beslaga var alvorlege lovbrot på meir enn 20 kilo. Mindre frå Nederland Medan det tidlegare var kurerar med fly spesielt frå Nederland og Storbritannia, så gjekk trafikken frå Nederland ned då nederlandske styresmakter innførte forbod mot khat i starten av januar Den «vanlege mengda» khat i bagasjen til ein flypassasjer er om lag 20 kilo, men det finst unntak også frå denne regelen. I slutten av april 2012 beslagla Gardermoen-tollarane 100 kilo i bagasjen til to svenske kvinner i 20-årsalderen. Sjølv om khat framleis ikkje er klassifisert som narkotika i enkelte andre europeiske land, står Storbritannia fram som det største transittlandet for khattilførsel til Noreg, med cargofly direkte frå Aust-Afrika. Bruken av khat som narkotisk middel er mest utbreidd i austafrikanske miljø. Norsk institutt for vassforsking (NIVA) analyser jamleg kloakkvatnet for å avsløre narkotikabruken i enkelte norske byar. Prøver av kloakkvatnet i Bergen, Hamar og Oslo viser spor av khat berre i Oslo. Det blir togge nærare 100 gram khat per 1000 innbyggjar i Oslo, noko som tilsvarer 50 kilo per dag i den målte perioden (helga 13. til 16. juli 2012). Sosiale og økonomiske problem Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse har ei rekkje gonger åtvara mot å bagatellisere problema med khat. Vi snakkar her ikkje berre om ein narkotisk plante (nytingsmiddel) med avgrensa verknader. Khat er mykje farlegare. Bruken av dette narkotiske middelet gjev store helserelaterte, sosiale og økonomiske problem i brukargruppene og for familiane deira, poengterer han. n fakta Khat kjem frå blada på eit tre som finst naturleg i delar av Aust-Afrika og Midt-Austen. Khat har to vesentlege verkestoff katinon og katin som båe påverkar sentralnervesystemet. Storbritannia er det viktigaste transittlandet for khat til den norske marknaden, etter at Nederland forbaud khat frå 5. januar i år. Derifrå skjer frakta via vegtransport eller fly til Norden og Noreg. Khat har sidan 1989 vore klassifisert som narkotika i Noreg. Tollvesenet beslaglegg om lag 10 tonn khat i løpet av eitt år. På Grensen

14 AKTUELT På jobb med mobil skanner Skannere er et viktig hjelpemiddel for Tollvesenet. TEKST Simen Narjord FOTO Terje Heiestad Flere biloppstillingsplasser: Det er til tider fullt på parkeringsplassen ved tollkontoret på Svinesund. Vil fjerne køer I det reviderte statsbudsjettet som ble lagt fram i mai, ble det bevilget 20 millioner kroner til grensekontrollen i Tollvesenet. Pengene skal blant annet gå til å fjerne køene på Svinesund. TEKST Tore Skår FOTO nyebilder.no Antall biloppstillingsplasser ved grensekontrollstasjonen på Svinesund skal utvides. I tillegg skal et nytt bomsystem sørge for å holde bedre orden på trafikken. Mer trafikk De siste årene har trafikken over Svinesund økt, og trafikkpresset på kontrollområdet er stort. På de mest trafikkerte tidspunktene som for eksempel søndag kveld, har køen av vogntog som skal fortolle varer på Svinesund noen ganger stått helt ut på E6. Dette vil bedre de trafikale og sikkerhetsmessige utfordringene som køene ved Svinesund har ført til. Nå vil grenseklareringen for næringslivet gå raskere, sa finansminister Sigbjørn Johnsen ved framleggelsen av det reviderte budsjettet 7. mai. Flere kameraer Grensekontrollen skal også styrkes ved at det er satt av penger til å sette ut flere elektroniske kameraer på landeveis grenseoverganger. I dag er sju grenseoverganger utstyrt med kameraer, og dette har de siste årene bidratt til flere store narkotikabeslag. n Små skannere kan ta enkeltkolli og er gjerne plassert på flyplasser eller fergeterminaler. Store skannerne er enten stasjonære eller mobile, og de kan gjennomlyse et helt vogntog. Tollvesenet disponerer tre store mobile skannere. Disse er skannere som er montert på et lastebilchassis. Skannere er et effektivt hjelpemiddel som i løpet av få minutter kan gi tjenestemennene en indikasjon på om det er nødvendig med en grundigere inspeksjon av kjøretøyet. De tre mobile skannerne er plassert i Brevik, Ørje og Oslo, men de kan flyttes rundt ved behov. I tillegg har Tollvesenet en stasjonær skanner på Svinesund. Det tar bare noen få minutter å skanne et vogntog. Skal man få like mye informasjon om kjøretøyet uten bruk av skanner, må man ta ut alt godset, ta stikkprøver av hele lasten, sjekke førerhuset, åpne utvendige hulrom og demontere kjøretøyets hjul. Den nyeste mobile skanneren ble overlevert Tollregion Oslo og Akershus i På grensen har vært med skanneren på jobb for å ta imot nyttetrafikken som kommer med danskebåten. 14 På Grensen

15 FOTOREPORTASJE Venter på kontroll Tjenestemennene gjør en vurdering av hvilke kjøretøy som skal plukkes ut til skanning. På Grensen

16 FOTOREPORTASJE Skanning i gang Kontrollobjektet står stille, og den mobile skanneren rygger sakte mens skanningen foregår. 16 På Grensen

17 FOTOREPORTASJE Riktig avstand Det er viktig at avstanden mellom kontrollobjektet og skanneren er korrekt. På Grensen

18 FOTOREPORTASJE Tolker bildet Inne i kontrollrommet i den mobile skanneren tolker tollerne bildene av kjøretøyet og lasten. 18 På Grensen

19 FOTOREPORTASJE Alt OK I dette tilfellet var alt ok, sjåføren ønskes god tur videre. På Grensen

20 Registrerer biler: Marianne Wilhelmsen arbeider blant annet med registrering av biler ved Statens vegvesens trafikkstasjon på Jessheim. JOBBEN MIN Navn: Marianne Wilhelmsen Yrke: Kundebehandler, kasserer Arbeidsplass: Statens vegvesens trafikkstasjon på Jessheim Antall kolleger: 30 på trafikkstasjonen totalt, 10 i ekspedisjon/skranke Trafikkstasjonen Statens vegvesen Trafikkstasjonene er Statens vegvesens «ytre etat». Her kan folk ordne alt det praktiske knyttet til registrering, omregistrering og godkjenning av små og store kjøretøy. Førerkort er en annen viktig oppgave man får ordnet på trafikkstasjonen. Tekst og foto Simen Narjord Vi har et jevnt trykk med kunder. Det øker etter lunsjtid, og det er litt større pågang om sommeren enn om vinteren. Da er det nemlig høysesong for motorsykler, campingvogner og bobiler også, sier Marianne Wilhelmsen. Hun er kundekonsulent og kasserer ved trafikkstasjonen på Jessheim like nord for Oslo. Henvendelsene vi får går fra det helt enkle til mer kompliserte spørsmål. Jeg vil gjerne trekke frem etatens klarspråkprosjekt, som gikk ut på at vi gikk gjennom all vår skriftlige kommunikasjon mot publikum for å se om vi kunne uttrykke oss klarere. Vi som har den daglige kontakten med kundene merker at flere forstår hva som står i brevene og på nettsidene våre, sier Wilhelmsen. Et godt eksempel på endringen etter klarspråkprosjektet er at Statens vegvesen 20 På Grensen

21 Vi som har den daglige kontakten med kundene merker at flere forstår hva som står i brevene og på nettsidene våre. nå bruker begrepet EU-kontroll, slik som folk flest. Det offisielle navnet Periodisk kjøretøykontroll er det mange som ikke forstår hva er. Det er viktig å huske på at ikke alle er like gode i norsk, enten man har norsk som morsmål eller ikke. Poenget er jo at folk skal forstå hva de må gjøre, sier Wilhelmsen. Omregistreringsavgiften Fra 2011 ble det mulig å betale kjøretøyavgiftene knyttet til registrering og omregistrering på trafikkstasjonen. Det er veldig greit for kundene at de nå kan betale omregistreringsavgiften direkte hos oss og få bilen registrert umiddelbart hvis alt er i orden. Jeg har inntrykk av at det ikke er mange som er veldig bevisste på rollefordelingen, der det er Tollvesenet som krever inn pengene mens Vegvesenet har ansvar for registrering og godkjenning av biler, sier Wilhelmsen. Hvis det er reduksjon i omregistreringsavgiften ved årsskiftet, blir det gjerne en liten topp med omregistreringer i januar. De siste årene har satsene blitt justert ned. Årsavgiften Det som mange sliter med å forstå, er regelverket rundt årsavgiften, særlig alt som har med eierskifte og vraking av biler å gjøre. Vi har et veldig godt samarbeid med Tollvesenet, og for årsavgiften har vi tett kontakt og faste kontaktpersoner. Vi ser iblant svindelforsøk på avgiftene, der kunden fremlegger nettbankutskrift som viser at beløpet tilsynelatende er belastet, for så å stoppe betalingen før den er gjennomført. I disse tilfellene er det svært viktig at etatene samarbeider tett, sier Wilhelmsen. Oblatene som forsvant I 2012 ble oblatordningen avskaffet. Oblatene var et bevis for at alle tekniske, forsikringsmessige og avgiftsmessige forhold ved kjøretøyet var i orden. Nå må kontrolletatene sjekke opp hvert enkelt kjøretøy, men dette gjøres for en stor del ved hjelp av skiltlesende kameraer som gjør oppslag automatisk. Oblatene var en stor oppgave for oss å administrere. Vi fikk også mange underlige henvendelser knyttet til dette. Det var overraskende mange norske husdyr som spiste oblatene før bileieren rakk å klistre dem på bilen. Jeg har fått historier om geiter, kuer og til og med undulater som skal ha spist oblater, sier Wilhelmsen. Det er også slutt på utsending av brev som minner om fristen for EU-godkjenning. Mitt inntrykk er at folk er nokså flinke til å huske på fristen likevel, man har jo relativt god tid. Men vi må jo sende ut noen purringer, og da har man bare én måned på seg for å få alt i orden, sier Wilhelmsen. n fakta n Statens vegvesen har over ansatte n Vegdirektoratet har overordnet ansvar for fem vegregioner n Det er over km offentlig tilgjengelig vei i Norge n Det er om lag tre millioner kjøretøy i Norge På Grensen

22 RÅD OG TIPS RÅD OG TIPS Fortollingsautomat: Dette er en automat for fortolling av alkoholholdige varer og tobakksvarer. Du kan bare betale med betalingskort. Når du har fortollet varer på automaten, kan du passere tollsonen på grønn sone. Man er likevel ikke fritatt for tollkontroll, og du må derfor huske å ta med kvitteringen fra automaten for å kunne fremvise den på forespørsel. Har du andre varer enn de som kan fortolles på automaten, må disse fortolles på rød sone. Verdigrenser: Hvis du har vært ute av Norge i minst 24 timer, kan du ta med deg varer toll- og avgiftsfritt til en samlet verdi av NOK 6000,-. Hvis du har vært ute av Norge i mindre enn 24 timer, kan du én gang i løpet av 24 timer ta med deg varer toll- og avgiftsfritt til en samlet verdi på inntil NOK 3000,-. Du kan da ikke ta med deg alkohol eller tobakksvarer, med mindre du kan dokumentere at varene er kjøpt avgiftsbelagt (ikke tax-free) i et EØS-land. Forenklet fortolling av alkohol og tobakk Som reisende til Norge kan du i tillegg til den toll- og avgiftsfrie kvoten fortolle inntil 27 liter øl eller vin, 4 liter brennevin, 400 sigaretter og 500 gram tobakk eller snus. Skal du ha med deg mer alkohol eller tobakk enn kvoten tillater, må du enten gå på rød sone eller benytte en av Tollvesenets fortollingsautomater. Ønsker du å importere større Satser for forenklet fortolling av alkohol og tobakk: Vare Mengde Sats Øl over 2,5 volumprosent og annen drikk med alkoholstyrke over 2,5 til og med 4,7 volumprosent Drikk med alkoholstyrke over 4,7 og under 15 volumprosent (f.eks. sterkvin) Drikk med alkoholstyrke fra og med 15 til og med 22 volumprosent (f.eks. sterkvin) Drikk med alkoholstyrke over 22 til og med 60 volumprosent (f.eks. brennevin) Røyketobakk Snus og skråtobakk Sigarer og sigarillos mengder alkohol enn dette, gjelder vanlige avgiftssatser. Les mer om kvotereglene på Til sammen inntil 27 liter Inntil 4 liter Til sammen inntil 500 gram 20 kr per liter 55 kr per liter 105 kr per liter 300 kr per liter 7 kr per 0,33 l 40 kr per flaske (0,75 l) 75 kr per flaske (0,70 l) 215 kr per flaske (0,70 l) 270 kr per 100 gram 110 kr per 100 gram 270 kr per 100 gram Valutadeklarering: Dersom du har med betalingsmidler for til sammen mer enn NOK ,- når du reiser til eller fra Norge, skal du gi melding om dette på et skjema som du får hos Tollvesenet. Du må levere skjemaet til Tollvesenet ved utreisen eller innreisen. Hvis pengene ikke deklareres, vil Tollvesenet inndra 20 prosent av beløpet i overtredelsesgebyr. Dersom pengene stammer fra en straffbar handling, blir hele beløpet inndratt og forholdet politianmeldt. Sigaretter Sigarettpapir og -hylser Tollvesenet har fortollingsautomater på følgende steder: Lufthavner n Bergen lufthavn Flesland n Kristiansand lufthavn Kjevik n Moss lufthavn Rygge n Oslo lufthavn Gardermoen n Sandefjord lufthavn Torp n Stavanger lufthavn Sola n Tromsø lufthavn Langnes n Trondheim lufthavn Værnes Inntil 400 stk. Inntil 400 stk. 270 kr per 100 stk 5 kr per 100 blad/hylser Grenseoverganger n Svinesund tollkontor Ferger n Kristiansand fergeterminal n Pearl Seaways Crown of Scandinavia n Color Magic n Color Fantasy 22 På Grensen

23 PROFIL PROFIL Hilde Pettersen Ruud Hilde Pettersen Ruud (51) er avdelingssjef for grensekontrollen i Tollregion Midt-Norge og jobber ved regiontollstedet i Trondheim. Hun startet i Tollvesenet i 1982, og begynte da på 2. motorvognkontor i Toll- og avgiftsdirektoratet i Oslo. I perioden jobbet hun med ulike kontrolloppgaver ved Oslo tollsted, men fra 1990 har hun jobbet i hjembyen Trondheim, både innenfor grensekontroll, saksbehandling, administrasjon og andre oppgaver. I 2010 begynte hun i sin nåværende stilling. - Blir en del distanseledelse Hilde Pettersen Ruud (51) er avdelingssjef for grensekontrollen i Tollregion Midt-Norge, og har ansvaret for over 1000 km landegrense mot Sverige. Tekst Tore Skår Foto Hege Landrø Johnsen Hva jobber du med? Jeg er avdelingssjef for grensekontrollen i Tollregion Midt-Norge. Det innebærer blant annet at jeg har ansvaret for alle grensetollstedene i regionen, etterretningstjenesten og hundetjenesten. Tollregion Midt-Norge omfatter fylkene Sør-Trøndelag, Nord- Trøndelag og Nordland. Det er en langstrakt region det er 90 mil fra Trondheim til Narvik så det blir en del reising. Men jeg sitter også mye i telefonen hver dag, så det blir en del distanseledelse. Hva er dine største utfordringer? Jeg er opptatt av å ha en god grensekontroll, så derfor er det en kontinuerlig jobb for meg å sikre nok ressurser i grensekontrollen. Vi er nå i ferd med å ansette åtte nye tollere i tollregionen, fordelt på ulike steder, noe som vil styrke innsatsen i grensekontrollen. Av konkrete saker kan det nevnes at vi i perioden januar til april har hatt en ny ordning med utvidet åpningstid i ekspedisjonen på kveld/natt ved Bjørnfjell tollsted. Dette for å dekke behovene til fiskeeksportørene, men for min del er jeg opptatt av å sørge for at også grensekontrollen blir ivaretatt. I Junkerdal jobber vi med å få på plass en ny tollstasjon. Vi er godt på vei i planleggingen, og vi jobber nå med å få på plass finansieringen. Tollstedene i Bodø og Mo bistår Junkerdal når det er behov for det. Det er viktig med godt samarbeid i tollregionen. I Trøndelag jobber grensekontrollen i Trondheim og Steinkjer aktivt mot alle grenseovergangene i fylkene. Resultatmessig ligger grensekontrollen i regionen godt an etter årets første måneder, med flere større beslag. Tjenestemennene ved ekspedisjonog kontrollenheten på Værnes har i stor grad bidratt til dette. Blant annet har vi stoppet en del valutasmugling og tatt en del khat og narkotiske tabletter. Vi har et veldig godt samarbeid med politiet på Værnes. Felles lokalisering har ført til at det er korte veier mellom oss, enklere å dele informasjon og enklere å ha en felles innsats. Dette har styrket begge etatene. På Vauldalen er vi veldig spent på utviklingen nå. Vi har økt bemanningen fra i fjor, og er spent på å se hvilke utslag det får for kontrollen. Vi jobber kontinuerlig med å få gode resultater og å bidra til at Tollvesenet fyller sin rolle som samfunnsbeskytter. n På Grensen

24 TETT PÅ Det er selve tinglysingen av overføringen av fast eiendom som er avgiftspliktig. Borettslag og aksjeleiligheter blir ikke tinglyst ved salg og er derfor ikke omfattet av avgiften. Seks milliarder kroner til statskassen Statens kartverk og Toll- og avgiftsdirektoratet har begge en rolle i arbeidet med å kreve inn dokumentavgiften. Tekst Thore Simenstad Foto Thore Simenstad/Bjørn Rørslett, Scanpix tett på KARTVERKET Dokumentavgiften er en særavgift som skal betales ved tinglysing av visse dokumenter, for eksempel et skjøte på fast eiendom. Statens kartverk og Toll- og avgiftsdirektoratet har begge en rolle i dette arbeidet. Tinglysing og oppkreving av dokumentavgiften lå tidligere hos tingrettene, men denne oppgaven er nå samlet hos Statens kartverk. Det er selve tinglysingen av overføringen av fast eiendom som er avgiftspliktig. Borettslag og aksjeleiligheter blir ikke tinglyst som selvstendig eiendomsoverdragelse ved salg, og er derfor ikke omfattet av avgiften, sier underdirektør Arvid Stokke i særavgiftsseksjonen i Toll- og avgiftsdirektoratet. Direktoratet er klageinstans for dokumentavgiftsvedtak fattet av Statens kartverk, og dette arbeidet utføres i særavgiftsseksjonen. Dokumentavgiften bringer seks milliarder kroner til statskassa i løpet av ett år. Arvid Stokke poengterer at Toll- og avgiftsdirektoratet ikke behandler klager på selve tinglysingen, men kun spørsmål om dokumentavgift. Av alle klagesaker seksjonen behandler, er det denne avgiften som det er flest av, anslagsvis 30 til 50 klagesaker i løpet av ett år. Betydelig kompetanse Noen av klagene er veldig arbeidskre- Særavgift: Dokumentavgiften er en særavgift, og fagansvaret i Tollvesenet ligger hos særavgiftsseksjonen som ledes av Arvid Stokke. vende, med flere juridiske problemstillinger, mens andre er noe enklere. I motsetning til de fleste andre særavgiftene, er det ofte privatpersoner som skriver egne klager og ikke bruker profesjonell hjelp fra advokater og rådgivere. Dette medfører at klagene på dokumentavgift noen ganger kan framstå mer «amatørmessig». Vi har bygget opp en betydelig kompetanse innen saksområdet og de fleste saksbehandlerne i seksjonen kjenner fagområdet godt, sier han. Toll- og avgiftsdirektoratet er første instans for vurdering av dispensasjon fra 24 På Grensen

25 Avgiftspliktig: Tinglysning av skjøte til fast eiendom, slik som for eksempel eneboliger, utløser krav om innbetaling av dokumentavgift. dokumentavgiften, hvilket betyr at for saker om dispensasjon vil Finansdepartementet være klageinstans. Dette skiller seg fra de andre særavgiftene, der myndighet til å vurdere og fatte vedtak om dispensasjon er delegert til tollregionene i første instans. Enkelte fritaksmuligheter Fritakene er listet opp i de årlige stortingsvedtakene for dokumentavgiften, på lik linje med oppbyggingen av regelverket for de andre særavgiftene. Som nevnt er altså dette en av de avgiftene det klages mest på, men likevel i svært beskjedent antall sett opp imot den store mengden avgiftspliktige eiendomsoverdragelser i året. Eksempler på hva det klages på kan være at det kreves reduksjon i avgiften fordi kjøper har fått prisreduksjon etter oppdagelse av feil og mangler ved eiendommen, det kan være forhold rundt arv, samboere, oppløste sameier, avgiftsfastsettelsen på nyoppførte bygninger og tomteverdien. Arvid Stokke legger til at Norge ikke er det eneste landet med dokumentavgift. Også Sverige og England har dokumentavgift. God kontakt Det er god kontakt mellom Statens kartverk og Toll- og avgiftsdirektoratet i forbindelse med arbeidet med dokumentavgiften. Statens kartverk blir å sammenligne med tollregionene som første instans for vedtak om avgift. Vi har vanligvis årlige samarbeidsmøter der faglige spørsmål om dokumentavgift drøftes, samtidig som direktoratet deltar på Statens kartverks seminarer. Tinglysingsavdelingen i Statens kartverk har bygget opp n Kartverket er en forvaltningsbedrift under Miljøverndepartementet som ledes av kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup. Kartverket er også den eldste tekniske etaten i Norge. Under ulike navn har virksomheten vært i drift siden Hvert år blir om lag 1,5 millioner eiendommer og rettstiftinger tinglyst gjennom Kartverket, og hver dag blir det foretatt fire til fem millioner søk i det en betydelig kompetanse innen sitt område, sier Stokke. Satsene Utgangspunktet for beregning av dokumentavgiften er salgsverdien av den faste eiendommen, medregnet bygninger og faste anlegg. Dokumentavgiften er på 2,5 prosent av eiendommens verdi. n fakta nasjonale eiendomsregisteret som Kartverket har ansvaret for. Kartverket har om lag 850 ansatte og er organisert i fire divisjoner. Disse er Geodesidivisjonen, Landdivisjonen, Sjødivisjonen og Tinglysningsdivisjonen. Hovedkontoret ligger på Hønefoss i Buskerud, mens Sjødivisjonen holder til i Stavanger. Det er tolv fylkeskartkontorer i Norge. På Grensen

26 TOLLHISTORIE TOLLHISTORIE TVINN: Jon Aspelund arbeider med ein tidleg versjon av TVINN. Elektronisk fortolling For meir enn 50 år sidan vart alle varer som skulle inn i landet målt, vegne eller sett over av tollarar. Men aukande varevolum tvinga fram nye tollbehandlingsformer, og i dag blir alle varer deklarerte elektronisk til Tollvesenet. Tekst Tore Skår Foto Tollvesenet I etterkrigstida auka vareimporten til Noreg mykje. Importen skjedde hovudsakleg i dei store hamnebyane, på dei store innfartsvegane eller med tog. Tollvesenet var ikkje førebudd på utviklinga. Tollstasjonane låg tett langs kysten og riksgrensene, men dei var bemanna med få tenestemenn. Reformer Frå slutten av 50-talet vart ei lang rekkje mindre tollstasjonar lagde ned og fleire tollstader slegne saman. Tolloppsynet vart endra frå det tradisjonelle stasjonære og desentraliserte vakthaldet, til stikkprøvebasert kontroll og mobile kontrolleiningar. Dette medførte ei forenkling for importørane, ved at trafikkavviklinga gjekk raskare. Heilt frå 1600-talet hadde Tollvesenet hatt tollpakkhus, som var eit ledd i den strenge kontrollen med varene. Varene skulle ikkje leverast ut før dei var tollbehandla og vareeigaren hadde gjort opp for seg. Men frå 1960 fekk importørane lov til å lagre varene sine i eigne lager, og tollpakkhusa vart avvikla. Deklarasjonsfortolling Det kanskje viktigaste tiltaket som reduserte kontrollbehovet og effektiviserte vareimporten, var innføringa av deklarasjonsfortolling (frivillig frå 1960, obligatorisk frå 1976). Ordninga innebar at importørane sjølve gav opp, eller deklarerte, kva slags varer dei hadde ført inn i landet. Tollen vart rekna ut på grunnlag av opplysningar om vara, i motsetnad til tidlegare der tollarane målte, vog og såg over vara. I staden for å kontrollere sjølve vara, skulle tolltenestemennene no kontrollere tolldokument, fakturaer og annan aktuell dokumentasjon. Elektronisk fortolling I 1980-åra vart EDB ein integrert del av tollbehandlinga, blant anna som ein del av ei vidare effektivisering av deklarasjonsordninga. Det norske tollvesenet vart i 1988 det fyrste tollorganet i verda til å ta i bruk elektronisk tollbehandling. Då kom fortollingssystemet TVINN (TollVesenets Informasjonssystem for Næringslivet) på lufta. Fortolling via TVINN innebar at data om deklarasjonar vart overført elektronisk mellom importør/speditør og Tollvesenet. For næringslivet var det store vinstar å hente på bruken av det nye systemet. Behandlingstida på deklarasjonar gjekk ned frå omkring 30 minutt til 3 4 minutt. TVINN gav raskare ekspedisjon, som igjen gav raskare frigjeving av varene, utan levering av tolldokument og utan frammøte hjå Tollvesenet. Systemet var dessutan svært fleksibelt og brukarvenleg, i og med at tollekspedisjon no kunne skje til alle døgnets tider. Innføringa av TVINN vart dermed ei vidareføring av omlegginga av tollbehandlinga som vart innleidd med deklarasjonsordninga i Denne typen fortolling skapte ein større avstand mellom tenestemennene på den eine sida og varer og importør på den andre. Samhandlinga mellom importør og etat skjedde elektronisk. Også aktuelle kontrollobjekt vart plukka ut på bakgrunn av opplysningar i TVINN. Å kontrollere varer, transportmiddel og personar er noko Tollvesenet har plikt til for å vareta samfunnsvernrolla si. Samstundes må kontrollane gjerast slik at ein ikkje skaper problem for det seriøse næringslivet. Derfor er den kontinuerlege utfordringa for etaten å finne den rette balansen mellom kontroll og vareflyt. n 26 På Grensen

27 TOLLTAVLA TALL OM TOLL Nye kurs er populære Tollregion Oslo og Akershus har no gjennomført fire basiskurs etter ny modell, og responsen frå deltakarane er svært god. Etter fire fullteikna kurs med 15 deltakarar på kvart av dei, er tilbakemeldingane på evalueringsskjemaa eintydig positive. Det tidlegare grunnkurset som gjekk over fem dagar, er no erstatta med eit basiskurs over éin dag. Vi har lagt opp til at deltakarane etter enda kurs skal ha kjennskap til tollprosedyrane ved inn- og utførsel av varer. Deltakarane bruker også PC aktivt, slik at dei lærer å navigere på toll.no, seier kursansvarleg Geir Granholt. TOLLTAVLA 3000 kroner per bil er vrakpanten frå 1. juli trua dyre- og planteartar i verda er verna av CITES-konvensjonen, som overvaker og regulerer internasjonal handel med artane krav om årsavgift var ubetalte etter at fristen for å betale purringa gjekk ut 10. mai, og eigarane fekk vedtak om avskilting i posten i slutten av mai inn- og utførselsdeklarasjonar vart levert til Tollvesenet i Det er fleire enn i KURS DATO KVAR FOR KVEN Basiskurs i tollbehandling Basiskurs i tollbehandling Kurs i klassifisering lær tolltariffen å kjenne Basiskurs i tollbehandling Kurs for tollagerhaldarar Kurs i opphavsregler preferansetollbehandling Basiskurs i tollbehandling Kurs i klassifisering av klede 24. september klokka Påmeldingsfrist 17. september. 25. september klokka Påmeldingsfrist 18. september. 26. september klokka Påmeldingsfrist 19. september. 8. oktober klokka Påmeldingsfrist 1. oktober. 9. oktober klokka Påmeldingsfrist 3. oktober. 10. oktober 2013 klokken Påmeldingsfrist 3. oktober. 15. oktober klokka Påmeldingsfrist 8. oktober. 16. oktober klokka Påmeldingsfrist 9. oktober. Tollbygget ved Oslo lufthamn Gardermoen, Edvard Griegs vei. Tollbygget ved Oslo lufthamn Gardermoen, Edvard Griegs vei. Tollbygget ved Oslo lufthamn Gardermoen, Edvard Griegs vei. Tollbygget ved Oslo lufthamn Gardermoen, Edvard Griegs vei. Tollbygget ved Oslo lufthamn Gardermoen, Edvard Griegs vei. Tollbygget ved Oslo lufthamn Gardermoen, Edvard Griegs vei. Tollbygget ved Oslo lufthamn Gardermoen, Edvard Griegs vei. Tollbygget ved Oslo lufthamn Gardermoen, Edvard Griegs vei. Alle som tollekspederer varer eller driv verksemd knytt til import eller eksport. Alle som tollekspederer varer eller driv verksemd knytt til import eller eksport. Alle som tollekspederer varer eller driv verksemd knytt til import eller eksport. Alle som tollekspederer varer eller driv verksemd knytt til import eller eksport. Personar som har ansvar for eller oppgåver knytte til tollageret, eller som ønskjer å opprette tollager. Personar som har ansvar for eller oppgåver knytte til tollageret eller som ønskjer å opprette tollager. Alle som tollekspederer varer eller driv verksemd knytt til import eller eksport. Personar som jobbar med import av klede. TOLLREGIONANE Viktige telefonnummer Tollregion Aust-Noreg Tollregion Oslo og Akershus Tollregion Sør-Noreg Tollregion Vest-Noreg Tollregion Midt-Noreg Tollregion Nord-Noreg Infosenter: Narkotips: Årsavgift: Vektårsavgift og vrakpant: På Grensen

Framtidens tollvesen. Styrket grensekontroll, mer kontroll av post- og kurersendinger, bruk av ny teknologi og nye oppgaver.

Framtidens tollvesen. Styrket grensekontroll, mer kontroll av post- og kurersendinger, bruk av ny teknologi og nye oppgaver. ET MAGASIN FRA TOLLVESENET 04 2014 Styrket grensekontroll, mer kontroll av post- og kurersendinger, bruk av ny teknologi og nye oppgaver. Framtidens tollvesen SUKSESS FOR TOLLDAG Kapasiteten var utvidet

Detaljer

Nye utfordringer på grensen

Nye utfordringer på grensen ET MAGASIN FRA TOLLVESENET 01 2015 Nye utfordringer på grensen Tollvesenet skal styrke grensekontrollen, og legge til rette for enklere grensepassering for næringslivet. Avgiftene skal overføres til Skatteetaten.

Detaljer

Hund på utenlandsreise

Hund på utenlandsreise et magasin fra tollvesenet 1 2013 Stadig flere tar med seg kjæledyret sitt på flytur. Hund på utenlandsreise Nyhet: Utrykning De første tolltjenestemennene har nå fått utrykningsbevis. Aktuelt: Ny narkotikaforskrift

Detaljer

Store mengder post. Netthandel fra utlandet gir tollerne en stor kontrolloppgave.

Store mengder post. Netthandel fra utlandet gir tollerne en stor kontrolloppgave. ET MAGASIN FRA TOLLVESENET 03 2014 Store mengder post Netthandel fra utlandet gir tollerne en stor kontrolloppgave. ERSTATTER ÅRSAVGIFTEN Regjeringen foreslår å erstatte årsavgiften på bil med en avgift

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

DEKLARASJONER TEMA TOLLKONTORET PÅ GARDERMOEN: Håndterte 2,7 millioner deklarasjoner i 2013 De fleste forbinder Tollvesenet på Gardermoen med stor trafikk av reisende og kontroller på grønn og rød sone.

Detaljer

Europas mest moderne tollstasjon side 18

Europas mest moderne tollstasjon side 18 Nr. 4 desember 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Europas mest moderne tollstasjon side 18 TEMA: KABOTASJE side 8 Hardtslående nettverk side 14 Klar for Sotsji side 22 Innhold VÅR

Detaljer

Samfunnssikkerhet 3-2009. REDNINGSINNSATS TIL SJØS - side 8. Styrkt beredskap. Odd Skarbomyr,DSB

Samfunnssikkerhet 3-2009. REDNINGSINNSATS TIL SJØS - side 8. Styrkt beredskap. Odd Skarbomyr,DSB Samfunnssikkerhet 3-2009 REDNINGSINNSATS TIL SJØS - side 8 Styrkt beredskap Odd Skarbomyr,DSB 1 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet.

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Sykepleier Misbruker Medisintyv

Sykepleier Misbruker Medisintyv Motgift_04_2011 17.11.11 16:21 Side 1 Hvem bryr seg? side 7 Nr. 4-2011 - 20. årgang Sykepleier Misbruker Medisintyv BAK MÅL i Tromsø Trusselen fra SØR Foto: xxxxx Motgift_04_2011 17.11.11 16:21 Side 2

Detaljer

Møte tirsdag den 2. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte tirsdag den 2. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 742 2. des. Riksrevisjonens undersøkelse av Navs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne 2014 Møte tirsdag den 2. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D

Detaljer

Samfunnssikkerhet. 2007 et dystert brannår side 8 9. Nr. 04-2007. Foto: Scanpix

Samfunnssikkerhet. 2007 et dystert brannår side 8 9. Nr. 04-2007. Foto: Scanpix Samfunnssikkerhet Nr. 04-2007 Foto: Scanpix 2007 et dystert brannår side 8 9 2 Kalender Innhold Desember M T O T F L S 48 1 2 49 3 4 5 6 7 8 9 50 10 11 12 13 14 15 16 51 17 18 19 20 21 22 23 52 24 25 26

Detaljer

Å være ung er for... side 20 Nr. 1-2011 - 20. årgang Ta riktig valg - bevar LIVET RUSET på samarbeid Møkklei HASJ i Nederland

Å være ung er for... side 20 Nr. 1-2011 - 20. årgang Ta riktig valg - bevar LIVET RUSET på samarbeid Møkklei HASJ i Nederland Motgift_01_2011 24.02.11 17:48 Side 1 Å være ung er for... side 20 Nr. 1-2011 - 20. årgang Ta riktig valg - bevar LIVET RUSET på samarbeid Møkklei HASJ i Nederland Foto: Jørgen Steen Motgift_01_2011 24.02.11

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 F o r e t g o d t a r b e i d s l i v A r b e i d s t i l s y n e t jobber for at arbeidslivet i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Våre 580 erfarne medarbeidere

Detaljer

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

kystglimt På tokt med Etatsmuseum: Lofotmuseet Side 2 og 3 Losutfordring Side 10 og 11 Hur bredt har ni hoppat? Side 16

kystglimt På tokt med Etatsmuseum: Lofotmuseet Side 2 og 3 Losutfordring Side 10 og 11 Hur bredt har ni hoppat? Side 16 kystglimt etatsavis for kystverket I Utgitt av Kystverkets Kommunikasjonsavdeling I KYSTGLIMT 2 / 2008 På tokt med Oljevern 04 Side 4 og 5 Etatsmuseum: Lofotmuseet Side 2 og 3 Losutfordring Side 10 og

Detaljer

Samfunnssikkerhet. Øvelser gir læring Side 3 11. Nr. 04-2008. Foto: Odd Skarbomyr, DSB

Samfunnssikkerhet. Øvelser gir læring Side 3 11. Nr. 04-2008. Foto: Odd Skarbomyr, DSB Samfunnssikkerhet Nr. 04-2008 Foto: Odd Skarbomyr, DSB Øvelser gir læring Side 3 11 2 Kalender Innhold Januar M T O T F L S 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 9 10 11 3 12 13 14 15 16 17 18 4 19 20 21 22 23 24 25 5 26

Detaljer

GHB. side 6. Nr. 1-2007 - 16. årgang. Foto: Jørgen Steen

GHB. side 6. Nr. 1-2007 - 16. årgang. Foto: Jørgen Steen GHB side 6 Nr. 1-2007 - 16. årgang Minimal narkotikakontroll i fengsler Gunilla (22): Mitt liv som narkotikakurér Foto: Jørgen Steen annonser Informasjonsmagasin fra Norsk Narkotikapolitiforening. Innhold:

Detaljer

Hasjpiller. side 8. Nr. 4-2006 - 15. årgang. Flytende. amfetamin. Foto: Jørgen Steen

Hasjpiller. side 8. Nr. 4-2006 - 15. årgang. Flytende. amfetamin. Foto: Jørgen Steen Hasj-piller side 8 Nr. 4-2006 - 15. årgang Flytende amfetamin Hasjpiller Foto: Jørgen Steen annonser FORSVARSMUSÉETS VENNER Vi ønsker alle hjertelig velkommen som medlem av Forsvarsmuséets venner (FMUV).

Detaljer

carnet tema: Ata Carnet Trønderske varer for 39 mill er på reise i verden med tollpapir fra Næringsforeningen Anne Stene om Ata-carnet

carnet tema: Ata Carnet Trønderske varer for 39 mill er på reise i verden med tollpapir fra Næringsforeningen Anne Stene om Ata-carnet 1 09 carnet i Anne Kathrine Willumsen om Handelskammeret Per Sandberg om næringspolitikk Anne Stene om Ata-carnet tema: Ata Carnet Trønderske varer for 39 mill er på reise i verden med tollpapir fra Næringsforeningen

Detaljer

Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 Presidenten: Presidenten: Presidenten: Presidenten: Siv Jensen (FrP) [10:01:27]: Presidenten:

Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 Presidenten: Presidenten: Presidenten: Presidenten: Siv Jensen (FrP) [10:01:27]: Presidenten: 2746 29. april Muntlig spørretime 2009 Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 President: E i r i n F a l d e t D a g s o r d e n (nr. 75): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime Presidenten:

Detaljer

både en forskningsstrategi og en politisk strategi for å fremme bioøkonomien. Hva er statusen for arbeidet med bioøkonomien i Norge?» 6.

både en forskningsstrategi og en politisk strategi for å fremme bioøkonomien. Hva er statusen for arbeidet med bioøkonomien i Norge?» 6. 2644 26. mars Dagsorden 2015 Møte torsdag den 26. mars 2015 kl. 10 President: I n g j e r d S c h o u D a g s o r d e n (nr. 59): 1. Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets

Detaljer

T E M A : G R E N S E R. 03b-2014. Foto: Jørgen Steen

T E M A : G R E N S E R. 03b-2014. Foto: Jørgen Steen T E M A : G R E N S E R 03b-2014 Foto: Jørgen Steen Alt innen inn- og utvendig sol- og innsynsskjerming Fred. Olsen & Co. Fred. Olsensgt. 2 Sentrum 0159 Oslo Telefon 22 34 10 00 LA DEG INSPIRERE Ramstadsletta

Detaljer

GRILLMAT TAPAS CATERING OVERTIDSMAT

GRILLMAT TAPAS CATERING OVERTIDSMAT 02-2013 støtter kampen mot narkotika GRILLMAT TAPAS CATERING OVERTIDSMAT SVEINS GRILL Solheimsgaten 37-5054 Bergen - Tlf 55 29 52 43 w w w. s v e i n s g r i l l. n o innhold 12 Nesten all heroin som produ

Detaljer

Bulletin FAGFORENINGENE FUSJONER TRUER GIGANTSYKEHUS 4 UNGE LEDERE 16. UTGITT AV NHH, AFF OG SNF Nr. 01-2014

Bulletin FAGFORENINGENE FUSJONER TRUER GIGANTSYKEHUS 4 UNGE LEDERE 16. UTGITT AV NHH, AFF OG SNF Nr. 01-2014 Bulletin UTGITT AV NHH, AFF OG SNF Nr. 01-2014 FUSJONER TRUER FAGFORENINGENE GIGANTSYKEHUS 4 UNGE LEDERE 16 INNHOLD NR.1 2014 LEDER 4 Gigantsykehus verken billigere eller bedre Det på høy tid å dempe fusjonsiveren

Detaljer

03-2012. Foto: Roar Sellevoll

03-2012. Foto: Roar Sellevoll 03-2012 Foto: Roar Sellevoll innhold 5 Faste grenser Mange tjenestemenn har revet seg i håret etter at leger har konkludert med ingen påvirkning etter et besøk på Legevakten. Nå er den tiden over for

Detaljer

1) STORD ARBEIDERPARTI... 6 SKULANE VÅRE... 6 2) AUF I HORDALAND... 6 HEILT ELEKTRISK... 6 3) OSTERØY ARBEIDERPARTI... 6

1) STORD ARBEIDERPARTI... 6 SKULANE VÅRE... 6 2) AUF I HORDALAND... 6 HEILT ELEKTRISK... 6 3) OSTERØY ARBEIDERPARTI... 6 1) STORD ARBEIDERPARTI... 6 SKULANE VÅRE... 6 2) AUF I HORDALAND... 6 HEILT ELEKTRISK... 6 3) OSTERØY ARBEIDERPARTI... 6 HEILT ELEKTRISK... 6 4) SVEIO ARBEIDERPARTI... 7 NYTT FENGSEL I SUNNHORDLAND OG

Detaljer

PRESS. mot grensen. EU utvides 1. mai: Grensepolitiet mangler ressurser til kontroller 12.03.2004 LØSSALG KR 35,- NR 3

PRESS. mot grensen. EU utvides 1. mai: Grensepolitiet mangler ressurser til kontroller 12.03.2004 LØSSALG KR 35,- NR 3 PRESS mot grensen EU utvides 1. mai: Grensepolitiet mangler ressurser til kontroller 12.03.2004 LØSSALG KR 35,- NR 3 Økt press mot Svinesund Vi venter mer trøkk mot Svinesund og andre grenseoverganger

Detaljer

HØYRT OM ÅNDSVERKLOVA?

HØYRT OM ÅNDSVERKLOVA? HØYRT OM ÅNDSVERKLOVA? Ein dokumentasjon av offentlege etatar og organisasjonar sine brot på lovverket og haldningar til lovverket. Gudrun Lid Sæther HØYRT OM ÅNDSVERKLOVA? er utgitt av og kan bestillast

Detaljer

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14 Nr.2 juni 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Utålmodig logistiker Side 14 Det norske bildet Side 4 Kabotasje er lovlig Side 10 Fra Molde til Korea Side 8 C200 Med Scanias FMS-system

Detaljer