Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted. Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted. Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall"

Transkript

1 Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall

2 Dette er Tollvesenet Tollvesenet er en etat under Finansdepartementet. Etaten er organisert i et sentralt direktorat og en lokalforvaltning bestående av seks tollregioner. Tollvesenet ledes av toll- og avgiftsdirektør. Det er 1864 ansatte i etaten (per 1. januar 2009). Tollregion Øst-Norge 332 ansatte (2009) Side 2

3 Tollvesenets hovedmål Riktig deklarering, fastsettelse og rettidig innbetaling av toll og avgifter. Hindre ulovlig inn- og utførsel av varer. Side 3

4 Riktig deklarering og fastsettelse av toll og avgifter Tollvesenet skal sørge for at riktig avgiftsbeløp betales inn. Dette blir fulgt opp gjennom å kontrollere avgiftsoppgavene (deklarasjonene) som leveres, eller ved regnskapskontroller hos bedriftene ble det gjennomført økonomiske kontroller, og disse avslørte manglende betalinger på 492 millioner kroner. Beløp avfall Side 4

5 Tollvesenets rolle Tollvesenet skal medvirke til å gi alle muligheten til å konkurrere på like vilkår Gi tilstrekkelig informasjon om regelverket til våre brukere ved registrering og senere ved behov Kontroll Rettidig Innkreving Kan benytte uttrykket dualisme Side 5

6 Statens roller Tollvesenet: Sentral og regional avgiftsmyndighet som registrerer avgiftspliktige og påser at avgift blir fastsatt korrekt, ansvar for regelverket om avgiftsplikten, Informasjon Fylkesmann: Konsesjonsmyndighet som godkjenner lokale deponi, godkjenner og definerer masser, fagmyndighet for avfallet Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). ): Gir sentralt overordnede retningslinjer Side 6

7 Inntekter 2008 Totale inntekter fra toll og avgifter (tall i millioner kroner) Toll Merverdiavgift ved innførsel Motorvognavgifter Særavgifter Side 7

8 Tollregion Øst-Norge Regionen ble opprettet 1. januar 2004 med hovedsete i Fredrikstad Omfatter Østfold, Hedmark og Oppland fylke. Side 8

9 Regiondirektør Administrasjonsstab Kontroller Infosenter Driftsseksjon Avdeling for økonomisk kontroll Innkreving- og regnskapsavdeling Regelavdeling Grensekontrollavdeling Virksomhetskontrollkontor Fredrikstad / Svinesund Fastsettelseskontrollkontor Fredrikstad / Svinesund Ekspedisjon- og virksomhetskontrollkontor Kongsvinger Kontrollseksjon Prosedyreseksjon Grensekontrollkontor Fredrikstad / Svinesund Seksjon Fredrikstad Seksjon Svinesund Planseksjon Ekspedisjonskontor Fredrikstad / Svinesund Ørje tollkontor Grensekontrollseksjon Fastsettelse- og virksomhetskontrollkontorh amar Seksjon skanner Østby tollkontor Grensekontrollkontor Kongsvinger Åsnes tollkontor Side 9

10 Regelverk Avfallsavgiften er relativt komplisert! Regelverket om avgiften fremgår av avgiftsrundskrivet om sluttbehandling av avfall. Side 10

11 REGELVERK 18 årlige særavgiftsrundskriv med avgiftsvedtak fra Stortinget (se: toll.no) Vedtak Forskrifter Kommentarer Side 11

12 Rundskriv om sluttbehandling av avfall Stortingsvedtak. Avgiftssatser fastsettes årlig av Stortinget i vedtakets 2 og 3. Vedtakets 4 gir også grunnlag for fritak, refusjon eller tilskudd for avgiften Av vedtaket fremgår at finansdepartementet kan gi forskrift om hva som er omfattet av avgiftsplikten. Side 12

13 STORTINGETS VEDTAK FOR Satser Ved innlevering av avfall til deponi skal det betales avgift med følgende beløp per tonn: a)kr 455 for biologisk nedbrytbart avfall som deponeres etter dispensasjon gitt fra forurensningsmyndighetene, b)kr 275 for annet avfall.. Side 13

14 Rundskriv nr. 19/2010 S - Forskrift Forskrift av 11. desember 2001 om særavgifter omfattet av Stortingets avgiftvedtak Side 14

15 Rundskriv nr. 19/2010 S Forskriftens kapittel 5 - avgiftsforvaltning Gjelder registrering, regnskap og kontrollbestemmelser Side 15

16 Innkreving Registreringen medfører bl.a. at den registrerte virksomheten skal sende avgiftsoppgave og betaling til tollregionen innen den 18. i måneden etter at avgiftsplikten har oppstått. Side 16

17 Særavgiftsoppgaven Oppgaven skal leveres innen den 18. i hver måned basert på siste måneds innlevering/uttak. Danner grunnlag for: Oppgavekontroll Innbetaling Etterkontroll Side 17

18 Toll- og avgiftsdirektoratets kommentarer Direktoratet gir i denne delen av rundskrivet utfyllende retningslinjer om hvordan regelverket gitt i forskriften skal forstås. Side 18

19 REGISTRERINGER I HEDMARK/OPPLAND REGISTRERINGSPLIKT JF. 5-1 C, FOR VIRKSOMHETER SOM DRIVER: 1.DEPONI ELLER, 2.FORBRENNINGSANLEGG FOR SLUTTBEHANDLING AV AVFALL. I Hedmark /Oppland er det kun deponier. I Østfold har vi både forbrenningsanlegg og deponier. Side 19

20 Forbrenningsanlegg Avgift er basert på: A. Utslipp av stoffer B. Utslipp av CO2 pr. tonn innlevert avfall Avgiftplikten oppstår: A. Ved utslipp til luft ved forbrenning av avfall B. Ved innlevering Side 20

21 Forbrenningsanlegg som ikke omfattes av avgiftsplikten : I utgangspunktet er energianlegg i industrien fritatt for avfallsavgift. Det er imidlertid noen vilkår som MÅ oppfylles for at avgiftsfritak kan innrømmes. Hovedkrav: Energianlegget må være integrert i industrien eller levere 95 % av den produserte energi til industriproduksjon (fjernvarme er ikke industriproduksjon). Side 21

22 Deponi En betydelig nedgang i avgifter på deponi i kvt. 3. kvt. Side 22

23 DEPONI Definisjon Forskrift pkt 2 Et permanent disponeringssted for avfall ved deponering av avfallet på eller under bakken. Oversatt: Det skal betales avgift på det meste av avfallet som blir på deponiet for alltid. Det som blir tatt ut av anlegget før det er gått 3 år anses som midlertidig deponering. Side 23

24 Deponi Fritak, refusjon eller tilskudd av avgift ved innlevering av avfall til sluttbehandling jf vedtakets 4 a) Innleveres til særskilt behandling b) Innleveres til anlegg for ombruk, gjenvinning eller sortering for gjenvinning c) Består av uorganisk materiale og som legges på særskilt opplagsplass d) Er restavfall fra utnyttelse av returfibrer i treforedlingsindustrien e) Består av forurensede jord- og løsmasser, herunder avfall fra nedlagt avfallsdeponi Side 24

25 UNNTAK FOR AVGIFT Vedtak 4 a Farlig avfall/spesialavfall i følge avfallsforskriften kapittel 11. Dette avfallet skal som regel til et annet avfallshåndteringssted som behandler spesialavfall. Side 25

26 IMPRENGNERTE MATERIALER SPESIALAVFALL INGEN AVGIFT Side 26

27 RIVNINGSMASSER SOM ER FORURENSET - SPESIALAVFALL Side 27

28 4 b Unntak for avgift Ombruk, gjenvinning eller sortering for gjenvinning Side 28

29 EE-AVFALL TIL GJENVINNIG Side 29

30 HAGEAVFALL - AVGIFTSFRITT Side 30

31 OPPMALT HAGEAVFALL LEGG MERKE TIL ASFALTBUNNEN Side 31

32 BLIR TIL SLUTT JORDFORBEDRINGSMIDLER Side 32

33 4 c Unntak for avgift Består av uorganisk materiale som legges på særskilt opplagsplass. Forskrift (3) Tollvesenet kan i enkelt tilfeller godta at materialer som inneholder små mengder organisk karbon kommer inn under dette fritaket. Ikke mer enn 5 % TOC (totalt organisk karbon) Side 33

34 GIPS UORGANISK MATERIALE, MEN KAN VÆRE OVER 5 % TOC (totalt organisk karbon) Side 34

35 INERTE MASSER UORGANISKE MASSER Side 35

36 INERTE MASSER NOE ROCKWOOL Side 36

37 FORURENSEDE INERTE MASSER Trevirke Plast Side 37

38 BUNNSLAGG FRA FORBRENNING AV STEINULL Side 38

39 BUNNASKE FRA JØTUL/JERNSLAGG Side 39

40 BUNNASKE FRA FORBRENNING AV KORN - MER ENN 5 % TOC Side 40

41 BUNNASKE MED MASSE METALL Side 41

42 OPPMALTE ROCKWOOL-PLATER - STANGMØLLEMEL UORGANISK MATERIALE Side 42

43 ASBEST/ ETERNITT Asbest i bundet form er ikke spesialavfall, men skal leveres til deponi med godkjenning til å ta imot asbest. Dette er å anse som uorganisk materiale og avgift skal ikke belastes hvis det blir pakket og lagt på et særskilt sted. Side 43

44 4 d Restavfall fra utnyttelse av returfiber i treforedlingsindustrien Side 44

45 RETURFIBERREJEKT FRA PAPIRINDUSTRIEN Side 45

46 4 e Avfall som består av forurensede jord- og løsmasser, herunder avfall fra nedlagte deponi. Forskrift pkt 4 Et fritak for jord og løsmasser som ble forurenset før 1. januar Deponi nedlagt før 1. januar Side 46

47 SLAMMASSER PÅ SÆRSKILT OPPLAGSPLASS- forurenset før Side 47

48 Tildekkingsmasser Forskrift (2) Ikke forurensede jordmasser mv. til endelig avslutning av deponi omfattes ikke av avgiftsplikten. Det samme gjelder ikke-forurensede masser som er nødvendig til jevnlig tildekking i tråd med retningslinjer gitt av forurensningsmyndighetene. Side 48

49 Jomfrulig jord Side 49

50 SLAM FOR MIDLERTIDIG DEPONERING Side 50

51 Fortsettelse tildekkingsmasser Fritaket for ikke forurensede jordmasser gjelder tilsvarende for uorganisk materiale dersom det benyttes til overdekkingsmasse, til endelig toppdekke ved avslutning av deponi og eventuelt permanente veier. Forutsetningen er at massene både bruks- og forurensningsmessig kan sammenliknes med naturlige jord og løsmasser. Side 51

52 TENK PÅ! Fritak: Tildekkingsmasser: Ikke forurensede jordmasser er det innbladet trevirke, så er den ikke ren. Uorganisk masse til særskilt opplagsplass: Inneholder den mer enn 5 % TOC? Er massen forurenset? Som dekkmasse naturlig jord og løsmasser Side 52

53 Avgiftspliktig Alt annet avfall som leveres på deponi og som blir der i mer enn 3 år. Side 53

54 MATAVFALL ORGANISK MASSE Side 54

55 RESTAVFALL ALLTID AVGIFT Side 55

56 Forurenset - må betales avgift Side 56

57 Til slutt! Hvis det er behov for ytterligere informasjon om avgiften tar jeg gjerne imot henvendelser på telefon , eller helst på Side 57

58 GOD SKIHELG Takk for oppmerksomheten Side 58

ELEKTRISK KRAFT 2005

ELEKTRISK KRAFT 2005 FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2005 Rundskriv nr. 10/2005 S Oslo 28. desember 2004 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2009 Rundskriv nr. 7/2009 S Avgiftskode FK Oslo 15. januar 2009

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2009 Rundskriv nr. 7/2009 S Avgiftskode FK Oslo 15. januar 2009 AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2009 Rundskriv nr. 7/2009 S Avgiftskode FK Oslo 15. januar 2009 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks

Detaljer

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2004

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2004 AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (H) OG PERFLUOR- KARBONER (P) 2004 Rundskriv nr. 7/2004 S Tollvesenets Inngående håndbok gruppe F-10, avgiftskode Oslo 22. desember 2003 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk

Detaljer

Innst. S. nr. 157. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:4 (2006-2007)

Innst. S. nr. 157. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:4 (2006-2007) Innst. S. nr. 157 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:4 (2006-2007) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

AVGIFTER PÅ BENSIN 2004

AVGIFTER PÅ BENSIN 2004 AVGIFTER PÅ BENSIN 2004 Rundskriv nr. 13/2004 S Tollvesenets Inngående håndbok gruppe B-1, avgiftskoder BE, CB Oslo 22. desember 2003 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15

Detaljer

AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007

AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007 AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007

AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007 AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

Notat: Sammendrag og diskusjon av høringsuttalelser til deponiforbudet

Notat: Sammendrag og diskusjon av høringsuttalelser til deponiforbudet Notat: Sammendrag og diskusjon av høringsuttalelser til deponiforbudet I dette notatet oppsummeres og diskuteres høringsuttalelsene til SFTs forslag om deponiforbud for biologisk nedbrytbart avfall slik

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Statlige gebyrer og avgifter på de kommunale VAR-tjenestene

Norsk Vann. Rapport. Statlige gebyrer og avgifter på de kommunale VAR-tjenestene Norsk Vann Rapport 176 21 Statlige gebyrer og avgifter på de kommunale VAR-tjenestene Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige

Detaljer

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2015 S TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2015 S TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) 2015 Rundskriv nr. 21/2015 S Avgiftskoder TR, PR Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2015 Rundskriv nr. 10/2015 S Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall

Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall Dokument 3:7 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Avfallsplan 2006-2010

Avfallsplan 2006-2010 Avfallsplan 2006-2010 for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange Forord Arbeidet med avfallsplan 2006-10 har vært ledet av en styringsgruppe, som har bestått av følgende: Kåre Korsveien Ringsaker

Detaljer

Miljøregnskap 2013. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no

Miljøregnskap 2013. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Miljøregnskap 2013 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Sammendrag Tilgjengeligheten

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF. Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015. Godkjent i lokalstyret 13.12.2011 Dato: 2012-01-04

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF. Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015. Godkjent i lokalstyret 13.12.2011 Dato: 2012-01-04 Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015 Godkjent i lokalstyret 13.12.2011 Dato: 2012-01-04 Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Avfallsplan Longyearbyen 2012-2015

Detaljer

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Håndbok 211 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Avfallshåndtering Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbok serie, en samling

Detaljer

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og 29. Tillatelsen

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2012 Rundskriv nr. 1/2012 Mo Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2009 Rundskriv nr. 1/2009 Mo Oslo 19. desember 2008 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014

AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014 AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014 i INNHOLDSFORTEGNELSE Side SAMMENDRAG... i 1 INNLEDNING... 1 2 RAMMEBETINGELSER... 2 2.1 Internasjonalt regelverk og internasjonale forpliktelser... 2 2.1.1 Internasjonale

Detaljer

Årsrapport Toll- og avgiftsetaten

Årsrapport Toll- og avgiftsetaten Årsrapport Toll- og avgiftsetaten Innholdsfortegnelse I. Leders beretning... 2 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 4 III. Årets aktiviteter og resultater... 6 Samlet vurdering av resultater,

Detaljer

Intern kontroll I Toll og avgiftsetaten Utfordring: Implementering og oppfølging av tiltak Kulturfokus og Internrevisjonens rolle NIRF 22.08.

Intern kontroll I Toll og avgiftsetaten Utfordring: Implementering og oppfølging av tiltak Kulturfokus og Internrevisjonens rolle NIRF 22.08. Intern kontroll I Toll og avgiftsetaten Utfordring: Implementering og oppfølging av tiltak Kulturfokus og Internrevisjonens rolle NIRF 22.08.2013 Intern kontroll i Toll- og avgiftsetaten - Disposisjon

Detaljer

Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen. Difi rapport 2010:6 ISSN 1890-6583

Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen. Difi rapport 2010:6 ISSN 1890-6583 Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen Difi rapport 2010:6 ISSN 1890-6583 Forord På oppdrag fra Miljøgiftsutvalget har Direktoratet for forvaltning og IKT

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2007

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2007 ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2007 Rundskriv nr. 1/2007 Mo Versjon II Oslo 26. september 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast NGU Rapport 2007.012 Deponering av jernbaneballast INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 KONSEKVENSER FOR JERNBANEVERKET ETTER IKRAFTTREDELSE AV NYTT REGELVERK I AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 9 PER 01.01.2007...

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Miljøregnskap 2014 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Sammendrag Ifølge vilkårene

Detaljer