Oppsummering av kontrollaksjonen:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering av kontrollaksjonen:"

Transkript

1 Oppsummering av kontrollaksjonen: Avfallsdeponier 2005 (Deponiaksjonen) Sammendrag: Aksjonen ble gjennomført for å kontrollere om avfallsdeponienes mottakskontroll er tilstrekkelig god om farlig avfall kan bli feilaktig deponert. Noe av bakgrunnen for tilsynsaksjonen var rapporter om prisdumping på miljøsvake deponier som skal legge ned innen , deponier som ikke skal oppgraderes til å drive iht. kravene i avfallsforskriften. Myndighetene var redd for at et ønske om å fylle opp deponier før de avsluttes, ville føre til lemping på kravene i forhold til mottakskontrollen. Det var også bekymring for at svak mottakskontroll kunne føre til ulovlig deponering av farlig avfall på deponier. Det er ca tonn farlig avfall på avveie i dag og man tror at deponier mottar noe av dette. Hovedfokus for denne aksjonen var derfor mottakskontroll ved alle deponiene og å vurdere framdrift for i forhold til avslutningsplaner ved deponier som skal avsluttes og oppgraderingsplaner ved de deponiene som skal drive videre. Fylkesmannen gjennomførte tilsyn ved til sammen 84 av totalt 112 deponier og 16 mottaksanlegg for avfall og ett forbrenningsanlegg for avfall i forbindelse med aksjonen. De rapporterte resultatene av tilsynene viser at ved 70 % av deponiene og mottaksanleggene ble det avdekket mangler (enten avvik eller anmerkninger) i forhold til mottakskontroll. Ved 32 % av disse førte manglene til at det ble gitt ett eller flere avvik. Typiske funn var manglende rutiner for mottakskontroll, enten dokumentasjon eller måten kontrollen ble gjennomført på, eller tilrettelegging for mottakskontrollen. Videre var det funn i forhold til opplæring innen regelverk for å gjøre de ansatte i stand til å gjennomføre en god mottakskontroll. Det ble videre avdekket ulovlig deponering eller mottak av farlig avfall ved 10 % av de kontrollerte deponiene. Her bemerkes imidlertid at dette tallet må sees i lys av at ulovlig deponering og mottak av farlig avfall kan være vanskelig å identifisere i løpet av en dag som var omfanget av de fleste av tilsynene under denne aksjonen. Resultater fra sigevannsanalyser tatt av sigevann fra deponier viser imidlertid på at det fortsatt deponeres en god del farlig avfall. Dette inntrykket bekreftes av andre tilsyn som er gjennomført i en rekke småbedrifter som ikke kan redegjøre for hvor deres farlige avfall blir levert og eventuelt behandlet eller deponer.

2 Deponiaksjonen Bakgrunn: SFT varslet Fylkesmennene i brev av om økt fokus på tilsyn og kontroll for å sikre at deponiene overholdte kravene i utslippstillatelsen, deriblant krav til mottakskontroll. Det ble videre bestemt å gjennomføre en aksjon overfor avfallsdeponiene. Aksjonen har bakgrunn i rapporter om prisdumping på miljøsvake deponier som skal legges ned innen I avfallsforskriften kapittel 9 er det stilt krav om at deponier som må avslutte skal avslutte så raskt som mulig. Dette omfatter deponier som ikke skal oppgraderes for drift iht. kravene i avfallsforskriften. Myndighetene var redd for at deponienes ønske om å fylle opp deponier før de avsluttes kunne føre til lemping på kravene i forhold til mottakskontroll. Det var også mistanke om at farlig avfall blir ulovlig deponert på deponier, noe som kunne tyde på svak mottakskontroll ved enkelte deponier. Det er ca tonn farlig avfall på avveie i dag og man tror at deponier mottar noe av dette. Hovedfokus for denne aksjonen var derfor mottakskontroll ved deponiene og vurdering av framdrift for avslutning eventuelt oppgradering i henhold til avslutnings- og oppgraderingsplanerplaner. Avgrensning: Det ble ført tilsyn med alle kategorier deponier, både deponier som skal avslutte driften og deponier som skal drive videre etter 2009, samt sorteringsanlegg tilknyttet deponiene der dette finnes. Deponier som skal avslutte driften ble primært ført tilsyn med i forhold til mottakskontroll og i forhold til avslutningsplaner. Valg av mottakskontroll som tema har som nevnt bakgrunn i opplysninger om prisdumping ved noen deponier. Prisdumping kan forekomme på grunn av deponienes ønske om å fylle opp deponiene før avvikling, og kan føre til en slakkere mottakskontroll. Mottakskontroll kan i neste omgang være kilde til at blant annet farlig avfall bli lagt på deponier som ikke har tillatelse til å deponere slikt avfall. Ved deponier som skal drive videre var hovedtemaene mottakskontroll og status og planer i forhold til oppgradering. Her var det også aktuelt å se på eventuelle tiltak som deponiet har gjennomført eller skal gjennomføre i forbindelse med at de har fått medhold om reduserte krav til bunntetting. I forhold til informasjon om nye mottakskriterier for avfall til deponier, ble det bestemt at det ikke skulle være et hovedfokus da endringene av kravene i forskrift ikke var sendt på høring enda samt at veileder og info ikke var ferdigstilt. Ved deponienes sorteringsanlegg var det fokusert på sorteringsgrad. Alle tema måtte ses i sammenheng med krav gitt i tillatelsene for deponiene. I tillegg ble det fokusert på de deler av deponienes internkontrollsystem som omfattet avviksbehandling. Videre var forbudskrav listet som et tema som var ønsket belyst. Avviksbehandling og forbudskrav var imidlertid ikke tilstrekkelig gjenspeilet i den felles sjekklisten som var utarbeidet på forhånd. Gjennomføring av aksjonen.

3 SFT planla, ledet og koordinerte aksjonen og skulle bistå FM under selve aksjonsperioden ved å være tilgjengelig på telefon/e-post. Det skulle sendes ut eventuell informasjon på e-post til alle fylkene under aksjonen. Varsling av tilsyn, gjennomføring av tilsyn og oppfølging overfor deponiene ble gjennomført av fylkesmannen. Etter aksjonen rapporterte fylkesmannen tilbake til SFT på utarbeidet rapporteringsskjema. Funnene på de enkelte virksomhetene blir fulgt opp av fylkesmannen i det enkelte fylke gjennom tilsynsrapportene og evt. pålegg om tiltak til bedriftene. Det er de enkelte virksomhetene som skal sørge for at avvik og anmerkninger blir håndtert og at forbedringstiltak blir gjennomført der det er nødvendig. Rapportering av resultater Det ble utarbeidet et rapporteringsskjema som fylkesmannen skulle benytte for rapportering til SFT. I rapporteringsskjemaet skulle det rapporteres antall deponier som var kontrollert og kategori i forhold til nedleggelse eller videre drift. Videre skulle det rapporteres antall avvik og anmerkninger i forhold til temaene. Resultater fra aksjonen Antall kontroller Det ble gjennomført tilsyn ved 84 deponier av 112 deponier totalt i Norge. Figur 1 viser dette fordelt på de enkelte fylkene. I to av fylkene ble det i tillegg gjennomført tilsyn ved til sammen 17 mottaksanlegg for avfall og et avfallsforbrenningsanlegg Totalt antall deponier Antall kontrollerte deponier Troms Nord-Trøndelag Oslo og Akershus Rogaland Hedmark Aust-Agder Nordland Vest-Agder Hordaland Østfold Oppland Buskerud Vestfold Telemark Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Finnmark Figur 1: Antall deponier totalt i de enkelte fylkene og antall deponier som ble kontrollert i de enkelte fylkene.

4 Resultatene: Kun 6 % av deponiene hadde mangler i forhold til avslutnings- eller oppgraderingsplaner. I begrepet mangler ligger både anmerkninger og avvik. Figur 2 viser antall deponier med mangler i forhold til mottakskontroll og antall deponier med mangler i forhold til farlig avfall. Resultatene av tilsynene viser at 70 % av de kontrollerte deponiene hadde mangler i forhold til mottakskontroll. Ved 32 % av de kontrollerte deponiene førte manglene til at det ble gitt ett eller flere avvik. Typiske funn kunne være manglende rutiner for mottakskontroll, enten dokumentasjon eller måten kontrollen ble gjennomført på, eller tilrettelegging for mottakskontrollen. Videre ble det avdekket mangler i forhold til opplæring innen regelverk for å gjøre de ansatte i stand til å gjennomføre en god mottakskontroll. Det ble avdekket ulovlig mottak eller deponering av farlig avfall ved 10 % av de kontrollerte deponiene. Her bemerkes imidlertid at dette tallet må sees i lys av at ulovlig deponering og mottak av farlig avfall kan være vanskelig å identifisere. De manglene som ble avdekket var at det ble funnet noe farlig avfall deponert, og videre ble det oppdaget at utsorteringen ikke var tilstrekkelig gjennomført eller tilrettelagt. Det ble også avdekket andre mangler i forhold til farlig avfall. I hovedsak gikk disse funnene på ikke tilfredsstillende mellomlagring av farlig avfall eller utilstrekkelig håndteringen av farlig avfall internt i virksomheten. Det var også noen funn på mangelfull opplæring i forhold til å håndtere og deponert farlig avfall Antall kontrollerte deponier Antall funn mottakskontroll Antall funn farlig avfall(mottak/deponering uten tillatelse) Troms Nord-Trøndelag Oslo og Akershus Rogaland Hedmark Aust-Agder Nordland Vest-Agder Hordaland Østfold Oppland Buskerud Vestfold Telemark Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Finnmark Figur 2: Antall deponier med mangler i forhold til mottakskontroll og antall deponier med mangler i forhold til farlig avfall. I forhold til forbudskravene ble det rapportert kun om noen funn på deponering av bildekk og våtorganisk avfall. Dette temaet var imidlertid ikke tilstrekkelig berørt i sjekklisten, så det er usikkert i hvilken grad dette ble fokusert på ved tilsynene.

5 Det ble under tilsynene også avdekket mangler på tilgrensende tema som internkontrollsystem for mottakskontroll, avviksbehandling og risikovurderinger. Eksempler på andre funn som ble avdekket men som ikke var innenfor fokusområdene for denne aksjonen var følgende: Mangelfull dokumentering eller gjennomføring av utsortering av energigjenvinnbart avfall. Mangelfull tildekking av deponiet. Mangelfull sikring mot tilgjengelighet for allmennheten. Deponering av matavfall. Ved 6 av de 17 avfallssorteringsanleggene ble det avdekket mangler i forhold til mottakskontroll og vet ett tilfelle ble det avdekket mangler i forhold til at sorteringsanlegget har mottatt farlig avfall.

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk

Årsrapport apotektilsyn 2013. 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 1. desember 2014 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2013 Innhold Innhold... 2 Oppsummering... 3 Bakgrunn... 3 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn...

Detaljer

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med i samarbeid/med støtte fra Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Psykisk helsearbeid i kommunene

Psykisk helsearbeid i kommunene Psykisk helsearbeid i kommunene Disponering av statlig øremerkede midler gjennom Opptrappings planen for psykisk helse 1999 2008 Silje L. Kaspersen og Solveig Osborg Ose Forord I 2008 fikk kommunene

Detaljer

Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe

Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring. Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe Tallene vi søker - kunnskapen vi får Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-063-5 Trondheim, 2004 Forord Dette er den andre rapporten

Detaljer

Rapport. Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning

Rapport. Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning SINTEF A18961 - Åpen Rapport Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning Forfatter(e) Anne Mette Bjerkan Jan W. Lippestad

Detaljer

Spørsmål til Skole-Norge

Spørsmål til Skole-Norge RAPPORT 33/2009 Spørsmål til Skole-Norge Tabellrapport fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelser blant skoler og skoleeiere våren 2009 Nils Vibe, Miriam Evensen og Elisabeth Hovdhaugen NIFU STEP

Detaljer

Reseptforfalskninger avdekket i apotek

Reseptforfalskninger avdekket i apotek Temarapport fra tilsynsavdelingen Rapport 2004-1 Saksnummer 200411192 Utarbeidet av legemiddelinspektør Jørgen Huse Reseptforfalskninger avdekket i 1. Bakgrunn - formål En grunnleggende forutsetning for

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 DATO: 15.06.2011 OFFENTLIG VERSJON INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG HOVEDTREKK 4 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN 5 2. GENERELT

Detaljer

Årsrapport apotektilsyn 2014. 14. september 2015 Statens legemiddelverk

Årsrapport apotektilsyn 2014. 14. september 2015 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2014 14. september 2015 Statens legemiddelverk Årsrapport apotektilsyn 2014 Innhold Innhold... 2 Oppsummering... 3 Bakgrunn... 3 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn...

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Brannvesenets tilsynsaksjon 2012

RAPPORT VEILEDNING. Brannvesenets tilsynsaksjon 2012 12 RAPPORT VEILEDNING Brannvesenets tilsynsaksjon 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-295-2 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien Brannvesenets

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen RENOVASJONSETATEN OSLO KOMMUNE, MOTTAK AV FARLIG AVFALL FOR NÆRINGSDRIVENDE - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 979 594 844 0301.1148.01 2013.316.I.FMOA

Detaljer

Statens helsetilsyn IK-2753

Statens helsetilsyn IK-2753 Statens helsetilsyn IK-2753 Innhold 1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLINGER 3 2 FORMÅL MED UNDERSØKELSEN 4 3 METODE 4 4 PRESENTASJON AV RESULTATENE 5 4.1 RESULTATER FRA SYKEHUSENE 5 A. Antall og fordeling av leger

Detaljer

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012 Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 22.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2012/14100 Dykkar referanse Alireza Soltani Anto Bil Helldalshaugen 22 5222 NESTUN Rapport fra inspeksjon

Detaljer

Returordningen for PCB-holdige isolerglassruter

Returordningen for PCB-holdige isolerglassruter Returordningen for PCB-holdige isolerglassruter Årsrapport 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN... 5 3 RETURSYSTEMET... 6 3.1 Innsamling... 6 3.2 Behandling... 6 3.3 Sluttdisponering av

Detaljer

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT Barnehage- og utdanningsavdelingen [Tilsynsobjektet] FORELØPIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES SKOLEMILJØ Aurskog-Høland kommune Aursmoen skole Side 2 av 34 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Gjennomført av: Næringslivets Sikkerhetsråd og Opinion Perduco i samarbeid med:

Gjennomført av: Næringslivets Sikkerhetsråd og Opinion Perduco i samarbeid med: Gjennomført av: Næringslivets Sikkerhetsråd og Opinion Perduco i samarbeid med: Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) September

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag 12.04.07 12:50 Side 1 Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen Besøksadresse Akersgata 8, 6. etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 22 82 85 00

Detaljer

Silje L. Kaspersen, Solveig Osborg Ose og Trond Hatling OPPDRAGSGIVER(E) Helsedirektoratet

Silje L. Kaspersen, Solveig Osborg Ose og Trond Hatling OPPDRAGSGIVER(E) Helsedirektoratet TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Returordning for PCB-holdige isolerglassruter. Årsrapport 2012

Returordning for PCB-holdige isolerglassruter. Årsrapport 2012 Returordning for PCB-holdige isolerglassruter Årsrapport 2012 Dato: 27. mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 4 1 BAKGRUNN... 5 RETURSYSTEMET... 7 1.1 Innsamling av PCB-ruter... 7 1.2 Lokale mottak

Detaljer

Returordning for PCB-holdige isolerglassruter. Årsrapport 2014

Returordning for PCB-holdige isolerglassruter. Årsrapport 2014 Returordning for PCB-holdige isolerglassruter Årsrapport 2014 Dato: 27. mars 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 5 RETURSYSTEMET... 6 1.1 Innsamling av PCB-ruter... 6 1.2 Lokale mottak av PCB-ruter...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon

Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon Rapport 2006-031 Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon ECON-rapport nr. 2006-031, Prosjekt nr. 48200 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-849-1 KIB/OSH/TES/pil, ODN, 7. april 2006 Offentlig

Detaljer

- Returordningen for PCB-holdige isolerglassruter

- Returordningen for PCB-holdige isolerglassruter - Returordningen for PCB-holdige isolerglassruter Årsrapport 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...4 2 BAKGRUNN...5 3 RETURSYSTEMET...6 3.1 Innsamling...6 3.2 Behandling...6 3.3 Sluttdisponering av fraksjoner...6

Detaljer