Arealanalyse av 4 psykiatriske sykehus. FSTL Island 3. juni 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arealanalyse av 4 psykiatriske sykehus. FSTL Island 3. juni 2005"

Transkript

1 Arealanalyse av 4 psykiatriske sykehus FSTL Island 3. juni 2005 Verdiskapning eller kun en rapport som legges i en skuff? Eivind Wium Island arealstandard: 30 m2 til pasientrom Sammenligning arealstandarder NLSH NLSH 2004 NLSH HFP Delfunk Nye Ahus Nye SiR Nye St Olav (fase Buskerud 2) HFP 2004 Østfold HFP Areal/ seng i normalsengeområder 17,9 23,7 23,7 27,6 28, ,1 26 Areal/seng i barnesengeområder 21,1 34, , Areal/seng i hjerteovervåkning 17,8 25,9 25,9 31,2 31, Areal/seng i neonatal 22,9 32,2 37,3 29,5 31, Areal/intensivplass 18 25,8 24, Areal/ seng isolat, barneavdeling 14, Areal/seng i observasjonsenhet 6,4 6 13, Areal/dagplass i dagområder 20,5 12, Areal/poliklinikkplass i poliklinikområder 32,6 33, Areal/ poliklinikkplass, spesialrom Areal/operasjonsstue i operasjonsområder (heldøgns) 68,5 94, Areal/operasjonsstue i operasjonsområder (dagområde) 55,5 107,7 59, Areal/ oppvåkningsplass 19, Areal/røntgenenhet 94, ,

2 Mål Mål med presentasjonen: Motivere for systematisk og metodisk tankegang innen arealanalyse Forsøk på fremstilling av komplekse problemstillinger på en enkel og forståelig måte Litt repetisjon fra FSTL Trondheim 04, somatikk Bærum: Øke produksjonsarealer, samle personalet Alternativ A) (Kiravd.) 3.et Fortetting kontorfunksj. 2.et Kpol U.S.rom og cystoscopi flyttes Ombytting mht krav til kontorpl. Ny operasjonsstue Flytting pers. fra Kir og Kpol 1.et 3-4 nye plasser for turnuskandidater

3 Analyse Bærum, 10 % adm og 8 % behandling Trafikk arealer 27 % Behandling 8 % Undervisning 1 % Tekniske arealer 12 % Sum alle avd. Utleie 2 % Sengeområde 11 % Administrasjon 10 % Ikke medisin 13 % Medisinsk service 5 % Ledig 2 % Pasientservice 3 % Personelservice 6 % Administrasjon Ikke medisin Medisinsk service Ledig Pasientservice Personelservice Sengeområde Tekniske arealer Trafikk arealer Undersøkelse Undervisning Utleie SABHF, resultat Hva ble resultat av arealprosjektet før Ny Nordfløy: Plass til 800 flere fødsler fra Aker Større kapasitet på Dagkirurgi Større kapasitet på Kirurgisk poliklinikk Større kapasitet på Medisinsk poliklinikk Plass til nytt Lærings- og mestringssenter Noe samling av funksjoner, bedret logistikk Flere ansatte deler nå kontor

4 Arealfunksjon / sykehus- totalareal Arealanalyse somatikk Nordland Bodø SABHF Bærum SSHF Kristiansand Aker universitetssykehus HF UNN Breivika m2 NTA m2 NTA m2 NTA m2 NTA m2 NTA Sengearealer 10 % 11 % 7 % 7 % 10 % Undersøkelses- og behandlingsarealer 10 % 8 % 10 % 5 % 10 % Medisinske støttearealer 6 % 5 % 5 % 6 % 7 % Sum kliniske arealer 26 % 24 % 22 % 18 % 27 % Ikke medisinske støttearealer 12 % 13 % 14 % 11 % 10 % Administrative arealer 13 % 10 % 10 % 14 % 15 % Personalarealer 5 % 6 % 4 % 5 % 5 % Pasientarealer 4 % 3 % 4 % 2 % 4 % Undervisnings- og forskningsarealer 1 % 1 % 1 % 2 % 5 % Tekniske arealer 12 % 12 % 12 % 17 % * 4%** Trafikkarealer 27 % 27 % 33 % 24 % 29 % Utleide arealer 1 % 2 % 0 % 1 % 1 % Ledige arealer 0 % 2 % 0 % 6 % 0 % *Sykehuset har stående ca. 3 % råbygg som ikke er tatt i bruk **Sjakter er ikke med i dette tallet Ansatte sett i sammenheng med behandling: Sammenligning personell og produktivitet 2003, SAMDATA NLSH UNN Haugesund Bærum Ålesund Telemark Kr.sand Ahus Beregnet antall årsverk leger Sykepleiere + andre pleiere Administrasjon/ kontor Leger / årsverk totalt, % 13,1 % 11,3 % 11,9 % 11,7 % 12,8 % 11,3 % 12,0 % 13,6 % Pleiepersonell / årsverk totalt % 50,0 % 36,5 % 49,2 % 46,9 % 48,4 % 52,4 % 46,1 % 48,8 % Administrasjon/ kontor / årsverk totalt % 13,9 % 18,7 % 15,5 % 18,3 % 15,7 % 13,6 % 15,8 % 15,3 % Sykehusopphold/ legeårsverk 103,0 68,4 131,5 128,1 150,5 147,2 134,9 99,5 Liggedager / pleieårsverk 139,0 116,6 156,6 166,6 171,6 178,7 154,8 130,2 Sykehusopphold / årsverk totalt 13,5 7,7 15,6 14,9 19,3 16,6 16,2 13,5 Liggedager / årsverk totalt 69,4 42,6 77,0 78,2 83,1 93,7 71,4 63,5

5 Somatikk areal og produksjon i 2003 Aktivitet / sykehus- totalareal Sunnaas Sykehus HF, inkl. Askim og Drøbak SABHF Bærum SSHF Kristiansand Aker universitetssykehus HF UNN Breivika Nordlandssykehuset, Bodø m m m m m m2 NTA NTA NTA NTA NTA NTA Heldøgnsopphold Dagopphold? Pol. kl. konsultasjoner? Ant. Senger Arealanalyse somatikk, kost-nytte Bidrag til bedre beslutninger Bærum, Ny Nordfløy, kontoretasje blir sengefløy Nordlandssykehuset, redusert arealbehov i utbyggingsprosjekt Tromsø, arealtall og produksjonstall gir grunnlag for bedre utnyttelse av mindre sengeposter Aker, 30 nye senger til Urologi i 2007 Metodikk: Kapasitet-effekt av et pasienthotell

6 Somatikk, hva er viktig: Brukstid økes fra 6 til 8 timer redusere areal med 25 % Fra 7-døgnspost til 5-døgnspost er 3,5 mill. pr. år Utskrivingsklare pasienter Reduksjon i preoperativ liggetid. Pasienthotell gir store effekter Kode Avdeling Senger Senger Senger minus 2004 minus hotell og int 50% effektiv 90%, 310 dg 90%, 310 dg 1000 Kirurgisk avdeling Ortopedi ØNH Øye Kvinneklinikken Føde Medisin Hud Nevrologi Barn Neonatal (L1) Revmatologi Fys med Totalt Makro-perspektiv, store spenn i de regionale Helseforetakene Helse Øst, et foretak i økonomisk balanse Fagmiljø vil legge ned føden på Gjøvik, Helseministeren griper inn og stopper avgjørelsen, kostnad?? Styreleder Siri Hatlen har startet og følger opp to prosjekter: 1. Tilpasse areal til avskrivningstilskuddet fra eier. Dvs. areal må reduseres med ca. 30 %, mulig salg og investeringer kartlegges 2. Organisering av eiendomsforvaltning er til evaluering i en bred sammensatt prosjektgruppe Helse Nord Ønsker milliarder til Bodø og flere hundre millioner til Tromsø

7 Arealbruk og roller Eier Kan selv forestå utleie, eller la dette være oppdrag for forvalter. Eier kan bestemme prisene på de ulike ytelsene. Bestiller av forvaltningstjenestene og ansvar for nybygging eller ombygging Premissgiver for vedlikehold og utvikling av eiendommene Formålsbygg som sykehus gjør at eier ikke er like konkurranseutsatt som i et vanlig marked Forvalter Gir tilbud på og utfører de forvaltningstjenester eier bestiller Utfører oppdrag for leietaker (Utover det som dekkes av husleien) Facility Management (FM) oppgaver, viser til NS3454 som definerer FM oppgaver Tilfredsstille eier og leietaker som kunder Bruker/Leietaker Leier bare det som ønskes Kan forhandle om priser og kreve konkurransedyktig prisnivå Bestiller og betaler for de FM-tjenestene som ønskes Vil tjene på å spare energi og redusere vannforbruk Vil kreve forbedringer som gjør byggene mer areal- og energieffektive Mikro-perspektiv, store spenn i HF ene sin fokus Papirtegninger, lite aktivt forhold til areal Noe digitale tegninger, lite aktivt forhold til areal Digitale tegninger, har en plan og startet en prosess Digitale tegninger, aktiv forhold til areal og arealkostnader Resultat av hva ledelsen har fokus på. Eiendomsdrift, arkiv og tegninger er ikke kjernevirksomhet Areal har en kostnad, kostnader bør synliggjøres

8 Psykiatri, historie og fag Psyche = ånd iatriea = legegjerning, (1803) Hippokrates f. Kr. Hjernesykdommer og ikke forårsaket av guder og demoner Dårlig prognoser frem til opplysningstiden 1800 e. Kr. Norge 1848, sinnsykeloven og kontrollkommisjon Hvem var pasientene: Schizofrene, alkoholikere, hjernesyfilis, fattige, kriminelle Klassiske retninger fra 1800 frem til 1990 Degenerasjonsteori, biologisk arv Somatiske behandlingsmetoder, eksempel lobotomi Dynamisk psykiatri åndeutdrivelse suggesjon Nevropsykiatri og hypnose Psykoanalysen, Sigmund Freud Den analytiske psykologien Objektrelasjonsteori Sosialantropologi - sosialpsykiatri - atferdsterapi Psykofarmakologi CT hjerneaktivitet, genforskning, metodisk kunnskap Moderne psykiatri Fra 1997 klassifikasjonssystem ICD 10 6 akser, dvs hele menneske Krav til behandler om å stille en diagnose Lov om pasientrettigheter 2001 Individuell plan, skal sikre enkeltmenneske i et stort system Antar ingen paradigme skifte i nær fremtid??. Kenneth Olsen Digital equipment ca. 1980, PC en har ingen fremtid. ( ansatte fikk ny arbeidsgiver)

9 Behov Hoved diagnoser for psykiatriske pasienter Schizofrenier ( 47 %) Alvorlig psykisk lidelse - hører stemmer, paranoide trekk, endret oppfatning av virkeligheten Affektive lidelser ( 24 % ), stemningslidelser Depresjoner, bipolar lidelse Nevrotiske lidelser ( 8 % ) Angst, tvang Personlighetsforstyrelser ( 7 % ) Borderline, personlighetsstruktur Sintef Helse rapport 3/04, pasientene blir bedre Av/påkledning Spising Personlig hygiene Figur 6.2 Somatisk pleiebehov blant pasienter i psykiatriske institusjoner Prosentandel av pasientene som er helt avhengig av daglig hjelp.

10 Endring og fremtid Behov sett i forhold til kapasitet 96 % av psykiatriske pasienter tildeles ensengsrom, det er ikke et kapasitetsproblem med antall senger på psykiatriske sykehus MEN... Er pasienten på rett behandlingsnivå? Sintef Helse rapport 3/04 Ønskelig bosted og behandlingssted 52 % av døgnpasientene i psykiatriske burde etter behandlers vurdering ha vært på et lavere behandlingsnivå, se figur % bør ha tilbud i sin hjemkommune Døgnpasienter i psykisk helsevern for voksne (N = 4200) 40 prosent ( N = 1700) burde hatt kommunale døgntilbud / egen bolig 12 prosent (N = 500) burde vært i omsorgsbolig med døgnbemanning 8 prosent (N = 336) burde vært i egen bolig med tilsyn 13 prosent (N = 546) burde vært i egen bolig uten tilsyn 7 prosent (N = 319) burde hatt andre kommunale døgn tilbud Behov for oppfølgende behandling (poli / dag): 31 prosent Behov for oppfølgende behandling (poli / dag): 51 prosent Behov for oppfølgende behandling (poli / dag): 67 prosent Figur 8.2 Sintef Helse rapport 3/04

11 Antall psykiatere i Norge Økningen i antall psykiatere i Norge fra År Figur 2.1 Psykiatri v/einar Kringlen Gyldendal 2005 For andre faggrupper er kapasitet tilnærmet lik behov. Faggrupper som kliniske psykologer, sosionomer, psykiatriske sykepleierer, pedagoger og administrativ personell Psykiatri, behov og kapasitet Hvilke tilbud har den Psykiatrisk pasient: Akutt-post, lokalisert på et somatisk sykehus Selvskade behov for somatikk Spiseforstyrrelser Schizofreni Skjermet post Psykiatrisk sykehus Intermediær Sterkavdeling Langtidsavdelinger Alderspsykiatri DPS Poliklinikk, inkl. Ambulante team Dagavdeling Akutt, Døgnavdeling for kriseintervensjon og observasjon Korttids åpent døgntilbud Avdeling for lengre tids behandling og rehabilitering Rådgiving og veiledning overfor kommunale tjenester

12 Kapasitet døgnplasser Barn- og ungdomspsykiatri (0 til 17 år) 290 senger totalt, behov for familieinnleggelse Voksenpsykiatri (18 år +), se figur senger Psykiatriske sykehus DPS Psykiatriske sykehjem Privat pleie Sintef helse rapport 3/ Psykiatriske sykehus Psykiatriske sykehjem DPS Privat pleie Figur 2.1 Antall pasienter i ulike institusjonstyper fra 1950 til Middelbelegg.

13 Psykiatrisk poliklinikk Er det spesielle krav til areal? Sikkerhet, rømning Observasjon Hva er et effektivt kontorareal? Her finnes det mye litteratur og erfaring, men igjen hva er arbeidsprosessen på en psykiatrisk poliklinikk? Behandlerkontor eller kontorlandskap? Arealeffekt av alternative løsninger 30 ansatte Nøytralt behandler kontor: 1+1 pers pers pers. 12 m2 70 % 15 m2 25 % 30 m2 5 % Kontorfellesskap + behandler rom: Sum 417 m2 150 m2 5 m2 pr. ansatt + 65 % utnyttelse 271 m2 Sum 421 m2

14 Utfordringer er ikke kun areal Organisering av fagmiljøene, store og profesjonelle Kapasitet i hele verdikjeden Flaskehals er kommunale boliger Ambul. team Akutt Riktig nivå, kost-nytte Biler og ikke areal Dagtilbud Intermediær Pol. klinikk Hjem Bolig Arealanalyse Åsgård, Gaustad, Eeg og Blakstad Arealfunksjon / sykehus- totalareal (NTA) Åsgård sykehus Gaustad-Aker Universitessykehus SSHF Kristiansand, Eeg Blakstad sykehus m m m m2 NTA NTA NTA NTA Â Sengearealer 14 % 11 % 13 % 9 % Â Undersøkelses- og behandlingsarealer 9 % 5 % 9 % 8 % Â Medisinske støttearealer 1 % 1 % 1 % 0 % Sum kliniske arealer 24 % 17 % 23 % 17 % Â Ikkemedisinske støttearealer 12 % 12 % 7 % 13 % ÂAdministrative arealer 12 % 16 % 13 % 9 % Â Personalarealer 7 % 6 % 5 % 9 % Â Pasientarealer 10 % 3 % 8 % 14 % Â Undervisnings- og forskningsarealer 3 % 1 % 0 % 2 % Â Tekniske arealer 6 % 14 % 17 % 9 % Â Trafikkarealer 25 % 19 % 22 % 26 % Â Utleide arealer 0 % 2 % 0 % 0 % Â Ledige arealer 1 % 10 % 5 % 1 % *Sykehuset har akuttmottak på Aker som er inkl. I tallene

15 Helse produksjon Åsgård, Gaustad, Eeg og Blakstad Aktivitet / sykehus- totalareal Åsgård Gaustad + Aker Kristiansand, Eeg Blakstad m m m m2 NTA NTA NTA NTA Heldøgnsopphold Dagopphold/ Pol. kl. konsult Ant. Senger Fremdriftsplan ved arealanalyse, m2 Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Oppstart/ orientering, fremskaffe tegninger etc. Ringe og gjøre timeavtaler med avdelingene Befaringer/ intervjurunder med avdelingsledelsen Innlegging av innsamlet data i regneark eller i FDV-U programvare Oppsamling/ kvalitetssikring Sluttrapport

16 Sluttkommentar Ikke alle bygninger fra 1855 og 1900 er ikke egnet for behandling av dagens psykiatriske pasienter Arealer er vesentlig større enn nødvendig for den behandlingen som skal leveres Plan for salg og nybygg bør igangsettes Svært mange pasientene har behov for et lavere behandlingsnivå enn det som er tilbudet i dag. Plan for kommunale tilbud, pengestrømmen må følge pasienten, kr ,- pr. år er mange penger og bør kunne gi gode resultater ved riktig organisering. FSTL Trondheim høsten 2005 Fokus arealeffektivitet, dere blir troverdige hvis dere fokusere på kostnadene ved arealbruk. Rapportene til Reinertsen gir verdiskapende resultater Neste gang trenger jeg kun 10 minutter til tabellene. Vi sees i Trondheim i oktober!

Arealforvaltning. Arealforvaltning

Arealforvaltning. Arealforvaltning Arealforvaltning En rådgivers erfaringer Eivind Wium 20.05.2011 Norconsult AS 1 Arealforvaltning En rådgivers erfaringer Er benchmarking mulig? Prosessen med å utvikle et system for arealkoding Planleggingsprosesser

Detaljer

Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet

Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet Veiledning ved innføring av internhusleie Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet Håndbok versjon 1.0 Mars 2005 Veiledning knyttet til innføring av internhusleie innenfor Helse Øst Innholdsfortegnelse

Detaljer

Klassifikasjonssystem for helsebygg Versjon 3.1.4 mars 2015

Klassifikasjonssystem for helsebygg Versjon 3.1.4 mars 2015 Klassifikasjonssystem for helsebygg Versjon 3.1.4 mars 2015 1 Heftets tittel: Veileder Klassifikasjonssystem for sykehusbygg Versjon 3.1.4 september 2015 Utgitt: 03/2015 Produksjonsnummer: Utgitt av: Sykehusbygg

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 090-2014 ANALYSE AV AKTIVITET OG KAPASITETSBEHOV HELSE SØR-ØST GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING OG PLANLEGGING Forslag

Detaljer

Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus

Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus Mulighetsanalyse oppgradering/ utvidelse av Drammen sykehus Hospitalitet as C.F. Møller Norge as Rambøll as Skifte Eiendom Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon

Detaljer

Idéfasedokument B2. Renoveringsprosjekt ved Kirkenes sykehus. Kirkenes 01.12.08

Idéfasedokument B2. Renoveringsprosjekt ved Kirkenes sykehus. Kirkenes 01.12.08 Idéfasedokument B2 Renoveringsprosjekt ved Kirkenes sykehus Kirkenes 01.12.08 01 Første versjon 02.12.08 SINTEF HELSE, PL SL REV. REVISJONEN GJELDER REV. DATO UTARB. GODKJ. Prosjektnr. 200840 Arkivnr.

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Inkluderer oppdatert arealbehov vedtatt i styret for Helse Nordmøre og Romsdal 27.05.2008

Detaljer

1 Sammendrag... 4. 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9

1 Sammendrag... 4. 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9 3 Metode... 10 3.1 Møter og kontakter... 10 3.1.1 Modell for fremskriving av forventet aktivitet

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Sørlandet Sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Sørlandet Sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: Pb 124, Blindern, 0314 Oslo/ 7465 Trondheim Telefon: 22 06 73 00 (Oslo) 73 59 30 00 (Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 73 59 63 61 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Status og utfordringer for det psykiske helsevernet i hovedstadsområdet. Av Roar Eilertsen

Status og utfordringer for det psykiske helsevernet i hovedstadsområdet. Av Roar Eilertsen Status og utfordringer for det psykiske helsevernet i hovedstadsområdet Av Roar Eilertsen November 2007 0. Innledning Dette notatet er laget i De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/222 Anne Grethe Olsen Hammerfest, 17.3.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/222 Anne Grethe Olsen Hammerfest, 17.3.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/222 Anne Grethe Olsen Hammerfest, 17.3.2015 Saksnummer 24/2015 Saksansvarlig: Adm. direktør Torbjørn Aas Møtedato: 25. mars 2015

Detaljer

Hovedfunksjonsprogram. Nytt Vestre Viken sykehus Nytt Vestre Viken Sykehus, NVVS

Hovedfunksjonsprogram. Nytt Vestre Viken sykehus Nytt Vestre Viken Sykehus, NVVS Hovedfunksjonsprogram Nytt Vestre Viken sykehus Nytt Vestre Viken Sykehus, NVVS Revisjon Revisjon gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: 14-3 Dokumenttittel: Hovedfunksjonsprogram Nytt Vestre Viken sykehus

Detaljer

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520 ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: 1. Notat vedr budsjett 2007- status Saksbehandlers kommentar: 1. Budsjett 2007 v/ass.

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer

Finnmarkssykehuset som førstevalget

Finnmarkssykehuset som førstevalget Finnmarkssykehuset som førstevalget Strategisk utviklingsplan for Finnmarkssykehuset fram mot 2030 Innhold 1 Grunnlag for strategisk utviklingsplan... 2 1.1 Forutsetninger for utvikling av Finnmarkssykehuset...

Detaljer

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123.

FORFATTER(E) Seniorrådgiver Tarald Rohde OPPDRAGSGIVER(E) Sunnaas sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG 78S123. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS

Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS Anbefalinger for Vesterålen DPS Moderniseringsprosjektet Side 1 Innhold 1. Oppdrag... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Organisering av arbeidet... 4 1.3 Arbeidsgruppens oppdrag... 5 1.4 Gruppens arbeid...

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Rapport IS-2194 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2013 Utgitt: September 2014 Bestillingsnummer: IS-2194 ISBN-nr. 978-82-8081-321-3 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Nye Ahus HOVEDFUNKSJONSPROGRAM. (HFP Rev. 4.0)

Nye Ahus HOVEDFUNKSJONSPROGRAM. (HFP Rev. 4.0) Prosjekt: Nye Ahus Tittel: HOVEDFUNKSJONSPROGRAM (HFP Rev. 4.0) 02 For godkjenning 20.08.03 JH DB EISK 01 Sidemannskontroll 10.07.03 JH DB EISK Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Utviklingen i månedsverk i 2. tertial er positiv sammenlignet med samme periode i fjor, og tilsvarer en reduksjon med 40 månedsverk pr mnd.

Utviklingen i månedsverk i 2. tertial er positiv sammenlignet med samme periode i fjor, og tilsvarer en reduksjon med 40 månedsverk pr mnd. Økonomi Styresak nr. 46/08 Styresak 2. tertialrapport 2008 Saksbehandler: Gro Ankill, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Tertialrapport for 2. tertial 2008 for Nordlandssykehuset HF Saksnr.:

Detaljer

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID EKSPERTISE KVALITET MENNESKER 2050 LIV TRYGGHET BARN&UNGE 2040 OMTANKE ERFARING ANSVAR MENNESKER FRAMTID OPPMERKSOMHET HELBREDELSE DIAGNOSE FREDELIGHET EKSPERTISE FRED OMTANKE LIV 2025 PLEIE TRIVSEL TRIVSEL

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035) for Oslo universitetssykehus HF Innledning - Sammendrag Etter behandling av Økonomisk langtidsplan 2014-2017 (30) i 2013

Detaljer

Årlig melding. til Helsedepartementet

Årlig melding. til Helsedepartementet Årlig melding til Helsedepartementet Hamar 15. februar 2004 1 SAMMENDRAG Rapport 2003 Helse Øst`s mål og prioriteringer for 2003 er bygd på de rammer som følger av statsbudsjettet samt departementets styringsdokument

Detaljer

Pasienthotell. Nye Molde sjukehus. Dato denne versjon: 22.04.08. Hospitalitet as dato 22.04.2008 side 1

Pasienthotell. Nye Molde sjukehus. Dato denne versjon: 22.04.08. Hospitalitet as dato 22.04.2008 side 1 Pasienthotell Nye Molde sjukehus Dato denne versjon: 22.04.08 Hospitalitet as dato 22.04.2008 side 1 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: 07003 Arkivnr.:

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Tiltaksplan for psykisk helsevern 2005-2015

Tiltaksplan for psykisk helsevern 2005-2015 Tiltaksplan for psykisk helsevern 2005-2015 Høringsutkast: 15. april 2005 Høringsfrist: 27. mai 2005 Innhold: FORKORTELSER... 3 1 SAMMENDRAG... 4 2 INNLEDNING... 5 2.1 Forholdet Opptrappingsplan og ny

Detaljer