KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE"

Transkript

1 KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingens framside sendes: Asle Johansen (leder) Kjell Arne Hagen (nestleder) Lone Kjølsrud Knut Sørheim Gunnar Bergedal Ole Jakob Flæten Romerike Revisjon Torstein Leiro, Rådmann Varamedlemmene (til orientering). Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Sted Skedsmo rådhus, formannskapssalen. Tid Onsdag kl Sekretær Sekretariatsleder Mona Moengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf / , ev Invitert til sak R. J. Scheen til sak 12 SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca tid for behandling 11/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner /2015 Henvendelse til kontrollutvalget /2015 Rapportering fra Romerike Revisjon /2015 Eventuelt Asle Johansen (sign.) kontrollutvalgets leder Lørenskog Mona Moengen Sekretariatsleder

2 KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE Sak nr. Sak Møtedato 11/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner Saksbehandler Mona Moengen Saksdokumenter Referater/vedlegg 1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Skedsmo, med jnr. 9/15 14 / Oversikt over saker til behandling Oppfølging av kontrollutvalgets saker Skatteinngang mars Saksopplysninger Orienteringer/diskusjoner Under denne saken vil det bli gitt gjensidig orientering om aktuelle saker i henhold til vedleggene. Forslag til vedtak Sakene tas til orientering. Kontrollutvalgets behandling Kontrollutvalgets vedtak Sign. Utskrift 2

3 Vedlegg 1 sak 11/15 Postliste for kontrollutvalget i Skedsmo 2015 Jnr. Reg.dato Dok.dato Inn Ut Avsender/Mottaker Innhold Arkiv Merknader x Utvalgsmedlemmene, ordfører, Protokoll rådmann, RRi x kommunestyret Særutskrift sak x Rådmannen Særutskrift sak 4 og RRi Særutskrift sak X Kemneren Skatteinngang mars x Utvalgsmedlemmene, ordfører, Innkalling rådmann, RRi

4 Vedlegg 2 sak 11/15 KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE April 2015 Oversikt over saker til behandling Møte Saker Følgende rapportering legges frem fortløpende I hvert møte eller når kontrollutvalget bestemmer det 25. februar Formannskapssalen 20. april Ekstramøte 11. mai juni Heldagsmøte Samme økonomiske rapportering som formannskapet får. Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og kommunens svar/oppfølging. Oversikt over skatteinngangen. Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under hvert enkelt møte). Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og oppfølgingen av disse. Årsmelding Årlig orientering om kommunens system for behandling av tips/varsling. Kontrollutvalget ønsker fremdeles å følge utviklingen i barnevernet, og ber om å få rapporter som sendes fylkesmannen to ganger pr. år. (pr 30.6 og 31.12). Plan for forvaltningsrevisjon prioritering av prosjekter utsatt sak 37/14. Utvalget ønsker i denne forbindelse å oppsummere hva utvalget har gjennomført og hva som gjenstår ut fra en risiko og vesentlighetsvurdering. Notat om fond bestilling. Planlegge virksomhetsbesøk Henvendelse fra R Scheen. Referater, orienteringer og diskusjoner. Rapportering fra revisjonen. Referater, orienteringer og diskusjoner. Orienterer fra Scheen angående henvendelse til kontrollutvalget. Rapportering fra revisjonen. Orientering om status fra barnevernet. Årsregnskap og årsberetning 2014, kontrollutvalget følger opp at strykningsreglene i forskriften følges opp ved årsregnskapet 2014, ref num brev nr. 6 og sak 15/14. Notat om fond ref sak 4/2015. Ifm presentasjonen av regnskap og revisjonsberetning ønsker utvalget å få en gjennomgang av bruken av fond. Rådmannen i sak om henvendelse. Rapportering fra revisjonen Referater, orienteringer og diskusjoner. Forvaltningsrevisjonsprosjekt Eiendomsforvaltning, eiendomsstrategi, drift og vedlikehold. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra

5 KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE April 2015 Møte Saker administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp til junimøtet sak 27/14. Forvaltningsrevisjonsprosjekt innen rus og psykiatri ferdigstilles april/mai Selskapskontroll RA 2 AS og NRV AS Forslag til prosjektplan Forvaltningsrevisjonsprosjekt forebygging barn og unges helse. Prosjektskisse tilpasset opplæring og læringsmiljø herunder hjem skolesamarbeid. Referater, orienteringer og diskusjoner. Rapportering fra revisjonen. 16. september kl Møterom Sørum i 1. etg. Fløy mot P-plass. Der er det plass til 18 personer. Oppfølging av rapporten Bosetting og introduksjonsordning for flyktninger med fokus på resultatoppnåelse Orientering fra rådmannen om utviklingen i Barnevernet. Budsjett for kontroll og tilsyn Referater, orienteringer og diskusjoner. Rapportering fra revisjonen. 26. oktober Velkommen til nytt kontrollutvalg. Referater, orienteringer og diskusjoner. Rapportering fra revisjonen. 23. november Årsplan Overordnet plan for regnskapsrevisjon Referater, orienteringer og diskusjoner. Rapportering fra revisjonen Årlig orientering om kommunens system for behandling av tips/varsling (gis på første møte).

6 Oppfølging KU-saker Skedsmo-2015 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles /2015 Orientering fra rådmannen om Kontrollutvalget tar informasjon om kommunens kommunens system for system for behandling av tips og varsling til behandling av tips og orientering. varsling. 2/2015 Plan for forvaltningsrevisjon prioritering av prosjekter. 3/2015 Status for oppfølgingssaker og saksutvikling i barnevernet. 1. Kontrollutvalget prioriterer følgende prosjekter for resten av planperioden: Skole Beredskap og Lokaldemokratiet - kommunikasjon med og informasjon til innbyggerne. 2. Kontrollutvalget ber RRi legge frem en skisse et prosjekt på tilpasset opplæring og læringsmiljø herunder hjem skolesamarbeid til junimøtet. Kontrollutvalget innkaller barnevernleder til møtet i mai for å gi en statusrapport. 4/2015 Notat om fond bestilling. Kontrollutvalget ber rådmannen utarbeide et notat om fond til maimøtet, og legge vekt på å gi utvalget en oversikt over bundne og ubundne fond samt delegasjoner til/fra rådmannen. 5/2015 Årsmelding for kontrollutvalget /2015 Planlegge virksomhetsbesøk /2015 Henvendelse til kontrollutvalget. 1. Kontrollutvalget årsrapport for 2014 vedtas. 2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering. Kontrollutvalget foretar ikke virksomhetsbesøk i Kontrollutvalget ber om rådmannens kommentarer til de problemstillinger henvendelsen tar opp i punkt 8, herunder en oversikt over status på de påstått mest alvorlige sakene. Utvalget ønsker i denne forbindelse at rådmannen gjør rede for forholdet til andre offentlige etater, som for eksempel skattemyndighetene og folkeregisteret. Særutskrift sendt Særutskrift sendt Særutskrift sendt Særutskrift sendt Vedlegg 3 sak 11/15 Behandlet Oppfølging Ferdig Sist redigert

7 Oppfølging KU-saker Skedsmo-2015 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles 8/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon. 9/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. Scheen inviteres til møtet for å utdype påstandene i henvendelsen. Kontrollutvalget tar revisjonens rapportering til orientering. Sakene tas til orientering. Behandlet Oppfølging 10/2015 Eventuelt. Ingen vedtak. Ferdig 5 rest Sist redigert

8 Vedlegg 3 sak 11/15 Skedsmo kemnerkontor Fet Rælingen Nittedal Skedsmo Sørum Skatteinngang mars 2015 Denne måneden Akkumulert Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang Avvik i kroner Avvik i prosent -1,6 % 5,9 % -2,1 % 5,1 % Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang Avvik i kroner Avvik i prosent 2,2 % 3,3 % 1,0 % 3,4 % Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang Avvik i kroner Avvik i prosent 0,5 % 5,3 % 1,1 % 5,7 % Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang Avvik i kroner Avvik i prosent -2,4 % 2,4 % -2,2 % 2,5 % Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor Skatteinngang Avvik i kroner Avvik i prosent -1,2 % 4,0 % -1,3 % 3,7 % Gebyrinntekter Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik Gebyr skatt Gebyr inkasso Kommunal Inkasso (Innfordring av kommunale krav for Skedsmo) Antall nye saker Beløp nye saker Antall løpende saker fra 2015 Beløp løpende saker Løsningsgrad, innbetalt (tom foreg. mnd) Denne måned Hittil i år % Arbeidsgiverkontroll Mål antall Gjennomførte Endring Endring kontroller kontroller inntektsgrunnlag avgiftsgrunnlag Alle kommuner + A-H

9 Kommune FS 2014 RS 2013 FT 2014 AG 2014 Rest 2013 Mål per ,7 93,1 99,9 99,7 98, Fet 96,5 87,4 99,6 99,4 98, Rælingen 96,1 90,4 99,9 99,7 92, Skedsmo 96,1 89,6 99,9 99,7 97, Sørum 96,7 94,1 99,8 99,6 96, Nittedal 97,3 91,7 99,9 99,8 98,0 Kemnerkontoret 96,5 % 90,6 % 99,9 % 99,7 % 97,0 % 0229 Enebakk 94,0 82,2 99,7 99,2 98, Lørenskog 96,7 91,1 99,9 99,8 97, Ullensaker 96,7 89,7 99,9 99,8 95,2 Utskrevet Fet Innbetalt Mål i kroner Kr igjen til målet Aktiv restanse Utskrevet Rælingen Innbetalt Mål i kroner Kr igjen til målet Aktiv restanse Utskrevet Skedsmo Innbetalt Mål i kroner Kr igjen til målet Aktiv restanse Utskrevet Sørum Innbetalt Mål i kroner Kr igjen til målet Aktiv restanse Utskrevet Nittedal Innbetalt Mål i kroner Kr igjen til målet Aktiv restanse FS= forskuddsskatt, FT= Forskuddstrekk, RS= restskatt person, AG= arbeidsgiveravgift, Rest= restskatt bedrift.

10 KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE Sak nr. Sak Møtedato 12/2015 Henvendelse til kontrollutvalget /2015 Henvendelse til kontrollutvalget Saksbehandler Mona Moengen Saksdokumenter 1. Brev vedrørende flomsaker og kommunens behandling med vedlegg fra Rolf Scheen, Status på saksmengde knyttet til ulovlig bruk av eiendom pr Saksopplysninger Kontrollutvalget behandlet henvendelse fra Rolf Scheen vedrørende rutiner mv. i behandlingen av avvikssaker datert i forrige møte. I henvendelsen tar Scheen opp at han finner rutinene mangelfulle og at avviksbehandlingen er tilfeldig. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: Kontrollutvalget ber om rådmannens kommentarer til de problemstillinger henvendelsen tar opp i punkt 8, herunder en oversikt over status på de påstått mest alvorlige sakene. Utvalget ønsker i denne forbindelse at rådmannen gjør rede for forholdet til andre offentlige etater, som for eksempel skattemyndighetene og folkeregisteret. Scheen inviteres til møtet for å utdype påstandene i henvendelsen. I ettertid har leder bestem at Scheen inviteres til møtet 20.4 for å utdype påstandene i henvendelsen, og at rådmannen redegjør for forholdet til andre offentlige etater, som for eksempel skattemyndighetene og folkeregisteret i maimøtet. Bakgrunn for saken Revisjonen gjennomførte i februar 2014 en undersøkelse av Skedsmo kommunes system for oppfølging av tips om ulovlig bruk av eiendom. I denne forbindelse ble også kommunens kontrollsystem for oppfølging av tips om ulovlig bruk av eiendom undersøkt. Undersøkelsen slår fast at kommunens ansvar er å følge opp kjente ulovligheter, mens det er huseiers ansvar at boligen er godkjent i tråd med regelverket. Etter revisjonens vurdering syntes kommunens internkontroll på området å være tilfredsstillende. Videre pekte revisjonen på at det er viktig at rutinene følges for å sikre lov-etterlevelse, fremdrift og likebehandling av sakene. Etter det revisjonen fikk opplyst følges alle tips og all informasjon om potensielt ulovlige forhold opp, men kommunen prioriterer de alvorligste sakene, spesielt U3 sakene. Rapporten ligger her: flging_2.pdf I sak 45/14 fulgte kontrollutvalget opp undersøkelsen, og fikk en orientering om status på saksmengde og restansesituasjon ulovlig bruk av eiendom av rådmannen. I følge denne rapporten (vedlegg 2 til saken) er det pr ingen saker som er kategorisert som U3. Sheen har i vedlegg 1 til saken utdypet henvendelsen sin. Han stiller bl.a. spørsmål ved kommunens kategorisering av saker og stiller spørsmål ved om det er likbehandling. Han belyser dette med boliger som har adresser i flomsonen. Videre trekker han frem eksempler på at sanksjoner fra kommunen ikke følges opp. Scheen vil være tilstede i møtet for å redegjøre ytterligere og besvare kontrollutvalgets spørsmål. 3

11 KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE Forslag til vedtak Saken legges frem uten innstilling. Kontrollutvalgets behandling Kontrollutvalgets vedtak Sign. Utskrift 4

12 Vedlegg 1 til sak 12/15 ROLF J SCHEEN HAUGENLIA SKEDSMOKORSET Skedsmokorset Til.: ROKU - KONTROLLUTVALGET for SKEDSMO KOMMUNE Kun sendt som mail til: ROKU / Notat til møte hos ROKU, sak 7/2015 ( vedlegg 2 og 3 er egen filer ) Vedr.: GROV FEILRAPPORTERING TIL KONTROLLUTVALGET fra SKEDSMO KOMMUNE - om BEHANDLING AV ULOVLIGHETSAKER i TEKNISK SEKTOR (SK), - og MANGLENDE RUTINER, MANGELFULL / TILFELDIG AVVIKSBEHANDLING ********************************************************************************* Jeg har etterkontrollert listen FLOM51 og som en konsekvens av dette spisset overskriften ytterligere. Del 1 (denne) inneholder en verbal gjennomgang med forskjellige eksempler, - ikke bare flom -adresser. Utklipp fra saksdokumenter er tatt med som vedlegg 2. FLOM51-adresser (XX1) er behandlet samlet i vedlegg 3 1. INNLEDNING -historikk: CV: Siv.ing NTH Bygg64. Har bodd på SkX i et boligsameie av 30 rekkehus siden Jobbet i bygn.tekn konsulentfirma Dr. Ing. A.Aas-Jakobsen AS frem til pensjonsalder. I 2008: Starten: En utebod i mitt eget sameie blir omsøkt revet med begrunnelsen: Spennende variasjon, gir et levende uttrykk positivt Godkjent av SK. Noen år senere påla SK ny eier å bygge opp igjen den samme (sports)boden. SK besvarte de første sakene (SV-22G) i 2010 med: Slike spørsmål må rettes til utleier Min dokumentasjon i enkeltsak baseres primært på utklipp av FINN.no annonse, - inklusiv bilder. I tillegg brukes en fast mal for innehold. Koter/terreng og kart/eiendomsdata fra SKs hjemmeside / Kartverkets matrikkelinfo. GOOGLEs gatebilder anno eller skråbilder/luftfoto fra 1881.no. Tidligere saker på samme eiendom. Utskrift av SKs postjournal fra og med mai 2004 (søkbar) Frem til høsten førte SK en primitiv manuell avviksliste voktet av noen få. Listen ble beskrevet som intern, - kunne inneholdte mange feil, -var hele tiden under oppdatering, - - og var unntatt offentlighet. Etter etter innføring av U/U3 kategorisering: For å kunne bedømme SKs avviksbehandling etter U/U3-kategorisering må en ha opplysning om sammenhengen mellom en enkeltadresse / overtredelse og alvorlighetsklasse. Det er umulig å vurdere saksbehandling i enkeltsak uten denne opplysningen. Igjen har SK unntatt dette offentlighet. Alle innsynkrav ble møtt med taushet. I vedlegg 2 er adressene sortert alfa-numerisk. (Vedleggene er kuttet ned til det nødvendige )

13 FOKUS MITT BREV til ROKU *Inges gate 32B (se IN-32B), sak 10/5933 som eksempel. Ingen behandling etter aug 2010, tross 3-tre purringer. Siste brev (-5) ble også sendt i kopi til Sande og er journalført Eiendommen besitter følgende egenskaper : Flom Eiendommen ligger i flomsonen med terreng ca Tomtestørrelse på 629 m 2 3. P-plasser, - ikke dekning 4. Kun 1-en rømningsvei fra hver kjellerboenhet. 5. Utsyn, lys og vindu i kjeller - mangler 6. Branncelle, oppdeling ikke dokumentert 7. Takhøyde i kjeller i hovedbygget fra 1961 er på tegning vist lik Ombygget tomannsbolig til fire-mannsbolig 9. Bruk av boligen. 17 personer hadde pr 13 mars 2014 telefonadressen Igt32B 10. Korrekte skatter, gebyrer og avgifter til stat og kommune er ikke betalt Inges gate 32B kan ha hatt over kr i ulovlige leieinntekter på 4 år. Bygn.sjefen uttaler så i ROKUs møte : Det har ikke vært vurdert å melde saker til skattemyndighetene Når ikke SK reagerer på de groveste overtredelser, ser de også gjennom fingrene med mindre. Dette U3-brevet er fortsatt ubehandlet, - 6 måneder etter. Dermed raser korthuset U / U3 KATEGORISERING skulle gi likebehandling *Romeriksgata 70B +nabo *R70A + nabo *Markveien 6B (MA-6B) bot (frafalt) - intet - averterer pr dd igjen for utleie (se vedlegg ) Åslistubben , - er tre naboer i et større boligfelt med 33 like sammenkjedete boliger. Utbygging av platting fra 1 etasje over rømningsvindu. (se bilde ÅSL ) Utvendig platting på ca 6x6m utenfor nordvegg dekker over kjellervindu. Vinduet skal fungere som rømningsvindu fra kjelleretasjen og er samtidig vindu i soverom (lyskrav). Her stilles der så helt forskjellige krav til tre identiske tiltak. ÅSL-14 14/ april Godkjent uten å spesifisere krav til rømningsvei/lys mm

14 ÅSL-16 14/ juni Etter frem og tilbakeskriverier vedr manglende lys/utsyn blir det godkjent i 14/ med: 3 merk: eiers utsagn ikke lengre benyttes til soverom.. ÅSL12 14/ juni Godkjent med: merk: SKs utsagn herdet glass tilgang på dagslys og. kommunen anser at.. For alle tre er frihøyden for rømningsvei under platting feil beskrevet og udokumentert IKKEBEHANDLING av U3-kategorisaker er i seg selv grov forskjellsbehandling FLOM - behandling Flomadressene/liste er behandlet i vedlegg 3 (*adresser ligger i flomsonen) *Inges gate 32B *Romeriksgata 70B+R70A *Markveien 6B *Sørumsgata 78 Noen andre ubehandlete: *Bjørnsons gate 65 *K M Nordangers vei 5 *Kjellergata 2A *Kjellergata 7D *Leiv Eirikssons gate 2E *Markveien 12A *Odalsgata 52 *ST Olavs gate 26A * ST Olavs gate 29 *ST Olavs gate 50A *Sørumsgata 41 *Vigernesgata 5A OPPFØLGINGS-rutiner/ intern varsling mangler Automatisk varsel til saksbehandler i sak når frist satt av SK er overskredet og oppfølging kreves. Bruker ikke SK OBS-varsel om frister oversittes?. Gjerdrumsgata 19B (GJ-19B) 11/6201 NRBR oppdaget etter en totalbrann i Gjerdrumsgata 19B at flere naboeiendommer var i samme ulovlige bruk og nedla øyeblikkelig forbud mot dette. Disse eiendommene hadde alle samme eier. Ingen reaksjon / kontroll / behandling i ettertid fra SK er dokumentert. En nabo som hadde varslet SK i forkant, fikk i etterkant en unnskyldning fra kommunen (se under GJ-19B) - Håndtering av bekymringsmeldinger.. Hurdalsgata 24 10/5918. Enebolig. Garasje og kjeller ulovlig ombygget til rom for varig opphold / ( til tremannsbolig). Søknad i ettertid på å lovliggjøre den allerede utførte ombyggingen blir avslått. Videre behandling mangler. *Kjellergata 2A (KJ-2A) 11/ NRBR rykker ut til branntilløp i kjellerboenhet. Melder tilbake til SK om manglende rømningsvei med mer. I ettertid dokumenteres en takhøyde på 1.9m. Intet skjer fra SK.

15 Nygata 48 (NY-48) 11/ NRBR registrerer 13 boenheter i tilsyn SK har kun registrert 4 av disse. Ulovlighetssaken er tidligere overført fra NRBR til SK. Ingen avviksbehandling tross purringer. 4 Stavveien 16A (ST-16A) 12/ Eier fikk avslag på kjellerboenhet. Fortsetter utleie. Ingen reaksjon Tronerudveien 2A (TR-2A) ) 11/ Dagmulkt fra på 500kr/dag løper fortsatt Voldgata 58 (VO-58), se pkt 7 Åserudveien 2-16, se pkt 6. Samt alle flom adresser i vedlegg 3 En kan undre seg på at så mange varsler fra NRBR forblir ubehandlet og finnes i mankolisten BØTER / andre reaksjoner - ettergivelse av bøter /manglende juridisk kompetanse Lerdalsgata 13 (LE-13) 3 enheter like saker, samme eier. Alle utleid til Flyktningestiftelsen Svelleveien 2 Tvangsmulkter ettergis ( dok 10/ ), Strømsveien 36 da SK i mesteparten av tiden selv satt med saken. *Inges gate 32B (IN-32B) 10/5933 Ulovlig utleie har generert inntekter på 720. Skattlagt??? SKs behandling i saken består kun av ett svarbrev Vi har mottatt (se vedlegg) Kommunens kommentar i sak 45/2014 i ROKU møte: *Nittedalsgata 87 (NI-87) 11/ Ingen reaksjon fra SK når søker bevisst forvrenger fakta i søknad. Jeg skrev: *Romeriksgata 70B Bot på 180 frafalt i ettertid pga saksbehandlingsfeil ( SK satt selv på saken) Tronerudveien 2AB (TRA-2AB) 11/ Dagmulkt fra på 500kr/dag løper fortsatt Åserudveien 2-16.(ÅSE-2-16). NRBR oppdaget ombygging av større kjellergarasje til boenheter. Antall boenheter boligblokk. SK ila eier et større gebyr. Saken kom for retten. Gebyret/boten ble frafalt da SK ikke hadde overholdt en frist på 3 uker før iverksetting

16 OM TILLEGGSGEBYR: Kommunestyret har vedtatt TILLEGGSGEBYR FOR ULOVLIGE TILTAK. Pr er143 U-saker avsluttet. Rådmannen bør kunne svare på: I hvor mange av de 143 avsluttete sakene har teknisk etat krevd inn det pålagte tilleggsgebyret, +50%? HENLEGGING Ulovligheter går i glemmeboken Hurdalsgata 24 10/5918. Enebolig. Garasje og kjeller ombygget til rom for varig opphold - til tremannsbolig. Søknad i ettertid på ombyggingen som allerede er utført blir avslått. Arkitekt ber om fristforlengelse. Intet mer skjer. Gjerdrumsgata 19B (GJ-19B) brann. Se pkt 5 Nygata 48 (NY-48) 11/ NRBR dokumenterer at bygget inneholder 12 boenheter (+1 i kjeller) Kommunen har enda ikke godkjent boenhetene. Videre er det særdeles merkelig at eier ikke har reagert. Han får jo ikke fradrag for 8 ekstra boenheter i Eskatt. *Svelleveien 3 (SV-3) 14/7493 Ulovlig kjellerboenhet i flomsonen. SKs tilsyn påpeker grove, ikke omsøkte utbygginger. SK gir eier mulighet til å søke i ettertid. Kjellerboenheten avvikles. Tomteutnyttelsen beregnes til BYA%=41.6% ( max25% ) 14/7493-2, Etter en del frem og tilbake-kommunikasjon ( boligen er i salg) blir det stille. - 14/7493-5, (etter 3 måneder) henlegger/avslutter SK uten videre saken, se vedlegg. Tronerudveien 2AB (TR-2A) 11/ Tvangsmulkt 500kr/dag fom løper fortsatt. Voldgata 58 (VO-58) 11/165 Etter brann konstaterte NRBR at der fantes 2-to boenheter i eiendommens 2+3 etasje. Kun en er godkjent. Matrikkelen viser nå av en merkelig grunn 2 - ( som man får Eskattefradrag for). Der finnes ingen dok på hvordan de to boenhetene er godkjent eller hvordan de er kommet inn i matrikkelen. Det virker som eiendomsutviklere i Lillestrøm har et avslappet forhold til tilsynsmyndighet

17 8. KOMMUNEN RETTER IKKE PÅPEKTE FEILREGISTRERINGER i MATRIKKELEN. Dessuten: Hos Statens Kartverk registrerer kommunen også rene hybler 6 Nygata 48 (NY-48) Se pkt Postkasser. Kritikkverdig avvik av SK. Skjettenveien 25 (SK-25) Er siden 1979 registrert med 4 boenheter, derav tre hybler i 1ste etasje.. Eskatten utregnet etter 4. Kun 2 er godkjent. Feil eiendomsskatt siden Se brevet fra eiendomsskattekontoret Voldgata 58 (VO-58), se pkt ESKATTe TAKST Eiendomsskattetaksten i kommunen er satt på feil grunnlag Fra SKs hjemmeside: Boenheten må være godkjent etter plan- og bygningsloven med egen inngang, bad og kjøkken Merknad: Eiendomsskattekontoret krever bad og kjøkken I matrikkelen registrerer kartverket (teknisk etat) også hybel som boenhet Nygata 48 (NY-48), 11/ Boligblokk NRBR dokumenterer at bygget inneholder 12 boenheter (+1 i kjeller). Kommunen har enda ikke godkjent boenhetene. Videre er det særdeles merkelig at eier ikke har reagert. Han får jo ikke fradrag for 8 ekstra boenheter i Eskatt Skjettenveien 25, se pkt 8 Voldgata 58, se pkt 7 SYSTEMFEIL I EIENDOMSSKATTE-TAKST Dersom samme gnr/bnr ( ikke seksjonert ) har flere godkjente postadresser takstes der feil. Hver adresse takstes for full eiendom/antall boenheter. Se eksempler: Tronerudveien 2A+2B (TR-2AB).Eiendomstakst som 2 stk tomannsboliger. B er en brakke (bilde). Åserudveien (ÅS-2-16)=8 boenheter. Hver boenhet er registrert med 8-åtte

18 10. REGULERINGSPLANER / PLANBESTEMMELSER Formål: Sette krav til max tomteutnyttelse Tilpasse utnyttelsen etter antall boenheter/familier Tomtestørrelse begrenser hovedbygnings størrelse til BYA%=25% Med garasje (og andre bygg ), inklusiv parkering, max BYA%=35% 7 Krav til minimum ytre arealer avhenger av: Antall boenheter bestemmer krav til antall P-plasser Antall boenheter bestemmer krav til størrelse av tomteareal som må avsettes til grønt Hva er en boenhet ( se pkt 11) Bruk av DIBK og intensjonene i planforutsetninger kolliderer Hva er et hybelhus (se FU-14) Furulundveien 14 består av 4 boenheter. Utleieobjekt 4 består av 12 soverom for 20 personer DIBK(se vedlegg DIBK nedenfor). Direktoratet for byggkvalitet har en artikkel 24. april 2014 Om utleie, boenheter og søknadsplikt Definisjon fra Direktoratet for Byggkvalitet. Tygg på denne setningen: En dør mellom enhetene medfører normalt ikke at der oppstår en ny boenhet BRUK av DIBK S artikkel i Skedsmo kommune Skjettenveien 31 (SK-31) 12/686 Horisontaldelt 2-mannsbolig med kjeller i skrånende terreng. Kjelleren ombygges til rom for varig opphold, senere til egen boenhet. Blir i første omgang ikke godkjent, men så kommer advokat til. Godkjennes av SK med: (se vedlegg) Byggesaksavdelingen inntar derfor et trygt standpunkt Bjerkealleen 30B (BJ-30B) 14/2743 I godkjenning av søknaden står: Sitat: Dette beror på følgende konkrete forutsetninger. Det er tegnet en dørforbindelse mellom soverom (tilbygg) og spisested i første etasje. Det er et avgjørende kriterium for bedømmelse av selvstendig boenhet at denne er helt fysisk atskilt fra øvrig boareal. sitat slutt Forsetveien 3B (FO-3B) 12/7368 ( tomt på 393m2 ) Enebolig. Kjelleren ombygges av eier til to ekstra boenheter/ rom for varig opphold. Der utføres større søknadspliktige arbeider (ikke søkt ). All inklusive med egne bad/kjøkken og inngang. Eiendommen er utleid til Flyktningstiftelsen. (Utklipp fra noen saksdokument er vedlagt) Her snur SK fra tvangsmulkt/stopp til godkjenning på 2 måneder. Begrunnelse: der går en intern innvendig trapp fra 1 etasje ned til kjellernivå. 12/ Varsel om pålegg og retting og stansing av bruk -to boenheter i kjelleretasjen 12/ Skriv til SK fra advokat. Viser til DIBK momenter 12/ Siste dok. - SK godkjenner Boligen er fortsatt enebolig - med 3 kjøkken, 3 stuer, 3 WC/bad og 7 soverom. Nylendveien 10 (NY-10) Hybel godkjennes. Henviser til DIBK

19 13. DIBKs ARTIKKEL skaper full forvirring/frustrasjon i landets kommuner. Rælingen, Skedsmo, Ullensaker mfl Er politikerne informert om nåværende praktisering av DIBKs artikkel? 8 Mail sendt HUT (HUT) SAKSBEHANDLINGSTID VIDERE Restanser etter kommunens liste Alle ulovlighetssaker har nå SK samlet i en eneste stor haug, - U2. Antall saksbehandlere er trappet ned. Hvor mange år før en er à jour? I Vedlegg 3 er en bearbeiding av flom51 -adresser. Kun 3-tre er saksbehandlet etter 1.juli Med hilsen Rolf Scheen Sendes kun som mail Vedlegg: Vedlegg DIBKs artikkel 24.april 2014 Vedlegg Utklipp av pkt.8 i tidligere brev, 15.jan 2015 til ROKU. Vedlegg 2 side Utklipp fra saksdokument (vedlegges som egen fil) Vedlegg 3 side FLOM51-liste og kommunens saksbehandling av disse ( vedlegges som egen fil )

20 VEDLEGG DIBKs artikkel 24 april

21 VEDLEGG Utklipp av pkt.8 i tidligere brev til ROKU 4.jan 2015 ************************************************************************************* 8. Til KONTROLLUTVALGET. 10 Jeg avsluttet klagen til FMOA om manglende innsyn hos SK ( vedlegg K14 ) med: Jeg har imidlertid både før og etter febr 2014 registrert gjentatte, grove avvik i: Teknisk kompetanse / oversikt manglende Juridisk kompetanse / oversikt manglende Uakseptabel lang behandlingstid sammenlignet med det kommunen har opplyst KU. Behandlingsfrister overholdes ikke Grov forskjellsbehandling. Noen saker behandles, andre sammenlignbare ikke. Tilfeldig saksbehandling. Nær identiske tilfeller får forskjellig utfall. Saksbehandling / tid avhenger av saksbehandler / bytte av saksbehandler? Kontinuitet mangler i saksbehandlingen Tvangsmulkt / Pålegg / Tidsfrister Vedtak satt av SK følges ikke opp /glemmes. Horisontal informasjon i teknisk etat virker mangelfull. Dokumenter unndras offentlighet ved uhjemlet bruk av Offl. 13, jfr. Fvl Det kan se ut som om hemmelighold av ulovlighetssaker er en vesentlig del av kommunens saksbehandling og at data for å kunne sammenlikne U-U3 saksbehandling heller ikke tåler innsyn Jeg vil tilslutt presisere overfor ROKU at mitt brev her er konsentrert om å vise uoverenstemmelsene mellom flom -adresser og de opplysningene kommunen har gitt ROKU. Som listen over viser er der imidlertid mange andre alvorlige ankepunkter på SKs U-håndtering. De få adresse-eksemplene i pkt 3. viser dette. Kommunen hevder at saker prioriteres. Videre er ingen saker pr dd registrert som mulige ulovligheter. Dette betyr at kommunen har vurdert og kategorisert samtlige, - og derfor har oversikt over alle brannfarlige (bo)enheter/rom og alle ulovlige boenheter/ rom for varig opphold som ligger i flomsonen. Videre betyr det at alle boliger er vurdert etter U-U3 tabellen oppgitt til ROKU (Fig 1). At U3-saker blir liggende ubehandlet i flere år, må derfor være et helt bevisst valg fra kommunens side. Ber ROKU vurdere dagens avviksbehandling av FLOM -saker og SKs brev, vedlegg K10.1 Det er bedre å ha system I rotet, enn rot I systemet. *********************************************************************************

22 VEDLEGG 2 sak 7/2015 fra Rolf Scheen Til.: ROKU - KONTROLLUTVALGET for SKEDSMO KOMMUNE BJ-30B - Bjerkealleen 30B 14/2743 utklipp. Siste dok / Tillatelse til tiltak

23 -11. Siste dokument ut. Presisering fra SK. Kun enebolig Min kommentar: Dette er basert på en rettsforståelse som

24 FO-3B FORSETVEIEN 3B - Varsel om stopp og tvangsmulkt 12/

25 FO-3B FORSETVEIEN 3B - Brev fra advokat. 12/ snur saken

26 FO-3B - FORSETVEIEN 3B - siste dok. 12/ SK godkjenner og viser til DIBK Enebolig med: 3 stuer, 3 kjøkkenløsninger, 7 soverom og 3 bad/wc

27 FU-14 - Furulundveien 14 4-mannsbolig ombygget/brukt som hybelhus. 12/2234-1, NB #

28 GJ-19B - GJERDRUMSGATA 19B m flere 11/ Min kommentar: G19B hadde samme feil, men var nedbrent. NRBRs brev ikke fulgt opp. Alle eiendommene eies av samme eiendomsutvikler.

29 GJ-19 -Gjerdrumsgata 19B - 11/ Nabo hadde varslet om ulovligheter før brannen. 18

30 GJ-19B 11/6201-3, siste dokument, kommunen beklager og beskriver svakhetene

31 HU-24 HURDALSGATA 24 10/ HUT Hovedutvalget for tekniske tjenester videre i denne mailen var vedlagt eksempler

32 21 IN-32B *INGES GATE 32B - 10/5933 -siste dok er -5 Fra siste dok -5, LE-13 Lerdalsgata 13 siste dok -28

33 Dok

34 dok -28, utklipp fra siste dok 10/

35 24

36 Tvangsmulkter ettergis dok 10/ MA-6B *Markveien 6B - ny utleieannonse pr 22.mars 2015, hmm!

37 Siste dok. Utklipp fra 11/ dagens utleieannonse mars

38 NI-87 *Nittedalsgata 87 dok 11/ utklipp av min konklusjon

39

40 NY-48 Nygata 48 11/ / Utklipp fra NRBRs rapport, dok 11/ ( NRBR dokumenterer 12+1 boenhet SK angir 4) og avsluttes med: postkasser

41 30 Kommentar:Matrikkel viser 2 boenheter på loftet, 2 i andre. INGEN i 1 og kjeller. Postkasser viser 13, noe også NRBR bekreftet NYL-10 NYLENDVEIEN 10-14/ godkjent etter DIBK

42 14/ Godkjent etter DIBK SK-25 Skjettenveien 25, 10/ hybler i 1 etasje fra 1979, se plantegning. GOOGLE juli 2009 Min kommentar: får skattefritak for en boenhet i 2 etasje+ 3 stk i første=4. Lovlig=

43 SK-25 Skjettenveien 25. Mail til meg, 13/

44 SK-25 Skjettenveien 25 - Plan 1 etasje

45 SK-31 Skjettenveien 31 12/686 - ble advokatmat 34

46 ST-16A - Stavveien 16A dokument 12/

47 SV-3 *Svelleveien 3 14/

48

49 SV-22G *Svelleveien 22G 10/ SØ-78 *Sørumsgata 78 14/ kun ett saksdokument, 14/ Bilde fra en annen dagens FINNannonse fra S78. Gulvplan 1 etasje litt over terreng (106.3). Dype usikrete lyssjakter

50 TR-2AB Tronerudveien 2A 11/ tvangsmulkt 500kr/dag TRO-2AB 10/2580-7

51 /

52 VO-58 Voldgata 58 11/ Det er en gåte hvordan eiendommen er blitt registrert med H0201 og H0301. På kammerset?

53 ØY-20 - ØYSTEINS GATE 20 AB Kjellerboenhet/rom - terreng ca dok 13/ dok 13/940-2, siste dokument Min kommentar: når godkjent?

54 ÅSERUDVEIEN Feil I Eskatte-takst. Hver boenhet blir skattlagt for hele eiendommen

55 ÅSL ÅSLISTUBBEN Utbygging av plattinger over et soveroms-/rømningsvindu 44 Åslistubben Å Å Å

56 VEDLEGG XX1 - T=terreng, kj= kjellergulv Utvendig (ca) terrenghøyde (T) SISTE DOK Baglergata 25 cc T * 2. Bjerkealleen 29 cc T * 3. Bjørnsons gate 49 cc T * 4. Bjørnsons gate 65 cc kj cc T * 5. Depotgata 11 ny / cc T i -1* 6. Elvegata 25 cc T u -11 * 7... Inges gate 32 B cc T (141029i -5)* 8. K M Nordangers vei 5 cc T u -2* 9. Kirkegata 15 A B cc T i -1* 10.. Kjellergata 2A B cc T i -22* 11.. Kjellergata 6 B cc T u -6* 12. Kjellergata 7 D cc T u -3* OK 13. Kjellergata 8 C OK 14. Kjellergata Leiv Eirikssons gate 2E ny / cc T (140911i -1)* OK tidligere 16. Leiv Eirikssons gate Markveien 6 B cc T u -4* 18. Markveien 12 A cc T i -6* OK 19. Markveien Nesgata 20 cc T u -9* 21. Odalsgata 52 cc T (141107i -3)* 22. Odalsgata 70 A cc T u -2* 23,. Romeriksgata 70 A cc T i -3* 24,. Romeriksgata 70 B cc T (141124i -50)* 25. Sigurds gate 27 cc T i -3* 26. Sigurds gate 35 A cc T i -1* St Olavs gate 8 B cc T i -3* 28. St Olavs gate 23 cc T u -2 OK tidligere 29. St Olavs gate 25 A 30. St Olavs gate 26 A cc T u -2* 31. St Olavs gate 29 cc T u -2* 32. St Olavs gate 50 A cc T u -11* OK tidligere 33. St Olavs gate 54 B 34. Svelleveien Svelleveien Svelleveien 9A 37. Svelleveien 22 C 38. Svelleveien 22G 39. Sørumsgata Sørumsgata 36 - cc T u -2* 41. Sørumsgata 41 cc T i -3* OK tidligere 42. Sørumsgata 67B 43. Sørumsgata 71B cc T u -5* 44. Sørumsgata 78 ny / cc T (140814i -1)* OK tidligere 45. Tomtegata 5A 46. Vigernesgata 5A cc T u -2* 47. Voldgata 37A cc T i -2* OK 48. Voldgata 37C 49. Voldgata 40 - cc T u -4* OK tidligere 50. Westye Egebergs vei Øysteins gate 20 cc T i -2* TOTALT 51, derav 16 merket ok, til rest: 35 adresser Ajourført pr 7. april

57 VEDLEGG 3, sak 7/2015 fra Rolf Scheen Til.: ROKU - KONTROLLUTVALGET for SKEDSMO KOMMUNE 50 Utdyping av FLOM51 -LISTE Listen på side3 inneholder de opprinnelige flom51 -adressene i brev til ROKU Den gang var 12 adresser avmerket som ok-avklart, - 39 var ubehandlet. Ved nøyere gjennomgang pr er 4 adresser i tillegg avmerket OK, #13, #14, #19 og #48 Totalt 12+4=16 er nå merket ok/ok tidligere Resten: 51-16= 35 er fortsatt uavklarte flom-adresser/saker. Flomadressene i sak 7/2015 for ROKU er i vedlegget her forsøkt tydeliggjort med utklipp fra saksdok oa. I de fleste tilfeller med ett av mine brev og eventuelt siste inn-/utgående dokument Hovedpunkter som er vurdert og brukt i min dokumentasjon på en enkeltadresse er bla: Informasjon fra FINN.no annonsen og adresse. GOOGLEs gatebilder. Kart (matrikkelkart/sks kart) gir => kote terreng => som igjen viser en flomadresse Terrengkoten og FINNbilder fra boenhet gir et godt grunnlag for estimering av kotehøyde kjellergulv. Kommunen har et absolutt flom-krav. Kjellerboenhet / soverom er rom for varig opphold. Adkomst / rømningsvei fra boenhet. Tilstrekkelig vindu / utsyn takhøyde Tidligere saker behandlet av Skedsmo kommune for samme eiendom Tabellsammenstillingen på side3 viser: i 25 saker er siste dokument fra før i 7 saker er siste dokument fra tidsrommet i 3 saker er siste dokument fra tidsrommet (Sørumgata 78 og Romeriksgata 70B er ført opp i øverste linje) Etter er der ikke registrert nye dokument/saksbehandling i noen av FLOM -sakene Fastholder derfor utsagnet vedrørende manglende U3-registrering / U3-behandling: Grov feilrapportering til kontrollutvalget fra Skedsmo kommune om behandling av ulovlighetssaker i teknisk sektor hilsen Rolf Scheen

58 Hva forteller Skedsmo kommune ROKU? Noen få adresser For samtlige: Krav til vindu/utsyn er ikke oppfylt. Lav takhøyde. 7. INGES GATE 32B 10/5933-5, se tidligere ROFU, 2 kjellerboenheter, terreng 106.0, en rømningsvei, takhøyde KJELLERGATA 2A, NRBR (brann) 11/ terreng ca 105.8, en rømningsvei, takhøyde SØRUMSGATA 41 11/858- terreng 106.0, kjellerboenhet, en rømningsvei 21. ODALSGATA 52 12/916-1 terreng 106.2, kjellerboenhet, en rømningsvei, soverom på 4.3m2 12. KJELLERGATA 7D 13/ terreng 105.6, kjellerboenhet, en rømningsvei 15. LEIV EIRIKSSONS GATE 2E 14/ terreng ca 106.0, del av kjeller, boenhet, en rømningsvei 4. BJØRNSONS GATE 65 12/ , en rømningsvei fra kjeller-soverom, kjellergulv 105.0? 18. MARKVEIEN 12A 12/3100-6, gulvkote 104.0, 3 soverom i kjeller, en rømningsvei 31. ST OLAVS GATE 29 11/3342-1, terreng 106.3, kjellerboenhet, en rømningsvei, takhøyde ST OLAVS GATE 50A 11/3451-1, terreng 105.8, en rømningsvei, takhøyde VIGERNESGATA 5A 13/3234-1, terreng 106.0, to soverom og kjellerstue, en rømningsvei, takhøyde ST OLAVS GATE 26A 12/612-1, terreng 106.5, kjellerboenhet 02. BJERKEALLEEN 29 12/7296-1, terreng 105.3, kjellerboenhet, takhøyde K M NORDANGERS VEI 5 11/ terreng 104.8, kjellerboenhet * Markveien 6B * Romeriksgata 70A og 70B Sørumsgata 78

59 T=terreng, kj= kjellergulv Utvendig (ca) terrenghøyde (T) Rødmerket=tidigere nevnt i sak SISTE DOK Baglergata 25 cc T * 2. Bjerkealleen 29 cc T * 3. Bjørnsons gate 49 cc T * 4. Bjørnsons gate 65 cc kj cc T * 5. Depotgata 11 ny / cc T i -1* 6. Elvegata 25 cc T u -11 * 7... Inges gate 32 B cc T (141029i -5*) i K M Nordangers vei 5 cc T u -2* 9. Kirkegata 15 A B cc T i -1* 10.. Kjellergata 2A B cc T i -22* 11.. Kjellergata 6 B cc T u -6* 12. Kjellergata 7 D cc T u -3* OK 13. Kjellergata 8 C OK 14. Kjellergata Leiv Eirikssons gate 2E ny / cc T i -1* OK tidligere 16. Leiv Eirikssons gate u Markveien 6 B cc T u -4* 18. Markveien 12 A cc T i -6* OK 19. Markveien Nesgata 20 cc T u -9* 21. Odalsgata 52 cc T (141107i -3*) u -2u 22. Odalsgata 70 A cc T u -2* 23,. Romeriksgata 70 A cc T i -3* 24,. Romeriksgata 70 B cc T (141124i -50*) 25. Sigurds gate 27 cc T i -3* 26. Sigurds gate 35 A cc T i -1* St Olavs gate 8 B cc T i -3* 28. St Olavs gate 23 cc T u -2 OK tidligere 29. St Olavs gate 25 A St Olavs gate 26 A cc T u -2* 31. St Olavs gate 29 cc T u -2* 32. St Olavs gate 50 A cc T u -11* OK tidligere 33. St Olavs gate 54 B 34. Svelleveien Svelleveien Svelleveien 9A 37. Svelleveien 22 C 38. Svelleveien 22G 39. Sørumsgata Sørumsgata 36 - cc T u -2* 41. Sørumsgata 41 cc T i -3* OK tidligere 42. Sørumsgata 67B 43. Sørumsgata 71B - cc T u Sørumsgata 78 ny / cc T (140901i -1i)* OK tidligere 45. Tomtegata 5A 46. Vigernesgata 5A cc T u -2* 47. Voldgata 37A cc T i -2* OK 48. Voldgata 37C 49. Voldgata 40 - cc T u -4* OK tidligere 50. Westye Egebergs vei Øysteins gate 20 cc T i -2* TOTALT 51, derav 16 som er merket ok (tidligere), til rest: 35 adresser Ajourført pr 7.april

60 Baglergata 25A kjellerboenhet - terreng ca / i* første dok dok -10, nest siste

61 siste dok, -11 er min purring i 4 ½ ÅR GAMMEL SAK Bjerkealleen 29 terreng ca kjellerboenhet 12/ u* siste dok -23

62 55 Min kommentar: Intet skjedd. Fristen ikke fulgt opp Bjørnsons gate 49 terreng ca kjellerboenhet 14/ u* dok -11 Forlenget svarfrist dok -13 siste dokument ( fristforlengelse til medio sept 2014 akseptert av SK ) Min kommentar: Fristen fortsatt ikke fulgt opp ½ år etter

63 Bjørnsons gate kjellerrom - terreng ca / i* siste dok -14, min purring Min kommentar: Over 2 år gammel. Ikke fulgt opp Depotgata 11 - terreng ca kjellerboenhet 14/8413-1i, kun ett dok dok -1 er ubesvart, kjellerboenhet, se vedlegg

64 Elvegata 25 - terreng ca kjellerboenhet 10/ i * dok -10, nest siste. Purring -11 siste dok

65 Min kommentar: Oppfølging mangler Inges gate 32 B terreng ca to kjellerboenheter 10/5933-5i* Saksdokumentasjon, se tidligere brev til ROKU K M Nordangers vei 5 - terreng ca kjellerboenhet 11/2995-2u* dok

66 59 dok -2, siste Min kommentar: oppfølging mangler Kirkegata 15 A B - terreng ca kjellerboenhet 14/4660-1i* dok-1, kun ett dok. Ikke besvart

67 Kjellergata 2A B terreng ca kjellerboenhet 11/408-22i* første dok siste dokumenter. (Ingen reaksjon på NRBRs brev -18)

68 dok Min kommentar: ikke rømningsveier. Dokumentasjon for godkjent finnes ikke hos SK

69 siste dok i saken -22, ( kopi til Sande), 1 år og ubehandlet Kjellergata 6 B terreng ca kjellerboenhet 10/6904-6u* Tilsyn ikke dokumentert

70 63 siste dok Kjellergata 7 D terreng ca kjellerboenhet 13/4088-3u* dok -1

71 64 siste dokument -dok -3, ikke fulgt opp Kjellergata 8C kjellerboenhet terreng ca /4936-3i* dok -2

72 65 dok -3 - Forklaring fra eier tas for god fisk Kjellergata 55 kjellerboenhet kjellergulv /4057-7*

73 Fra dok -1. Advokat bekrefter at kjeller er innredet med 2-to soverom og kjellerstue fra dok Artikkel i Romerikes Blad vant_likevel html

74 67 Min kommentar: Noen reaksjon mot opprinnelig eier??? Leiv Eirikssons gate 2E kjellerrom - terreng ca /9285-1i* kun 1-ett dokument, -1

75 OK tidligere 16. Leiv Eirikssons gate Markveien 6 B kjellerboenhet - terreng ca u -4* se tidligere dok til ROKU

76 18. Markveien 12A kjellerrom kjellergulv ca /3100-6* 69 dok Eiendommen ble solgt , - og ny eier?????

77 OK tidligere 19 Markveien Nesgata 20 - kjellerboenhet - terreng ca /892-9* de siste dokument. fra dok -7, fra siste dok Min kommentar: Jeg ber om rask tilbakemelding i fht.. - Ingen oppfølging

78 Odalsgata 52 kjellerboenhet, terreng ca / fra siste dok -3: Min kommentar: Ingen behandling Odalsgata 70 A kjellerboenhet - terreng ca /2121-2*

79 / /2121-2, siste dok Min kommentar: Og deretter.?? Romeriksgata 70 A kjellerboenhet terreng ca /7-3* Siste dokument

80 Min kommentar: oppfølging mangler

81 24. Romeriksgata 70 B -kjellerboenhet terreng ca / * Se tidligere brev til ROKU Sigurds gate 27- kjellerombygging terreng /6745-3* dok dok -3, siste

82 75 Kommentar: ingen behandling Sigurds gate 35 A kjellerboenhet terreng /7691-1* dok -1, ubehandlet Min kommentar: Ubehandlet

83 St Olavs gate 8 B kjellerrom terreng /8057*og 11/ fra dok -10/ snitttegning viser en takhøyde I kjeller på Min kommentar: 205 takhøyde i kjeller bla dok 10/ (siste) Kommentar: Ingen søknad innsendt St Olavs gate 23 - kjellerboenhet - terreng ubesvart 12/ fra dok -1

84 fra -2 Min kommentar: Saksbehandling mangler OK tidligere 29. St Olavs gate 25 A St Olavs gate 26 A kjellerboenhet - terreng /612-2* Innklaget 4-mannsbolig med ulovlig kjellerboenhet

85 dok -1 ubehandlet 78 Min kommentar: Ulovlig boenhet både på loft og i kjeller. Oppfølging mangler St Olavs gate 29 kjellerboenhet - terreng ct /3342-2* dok -1 ubehandlet

86 St Olavs gate 50A -kjellerboenhet - terreng / * fra dok -1 siste dok I saken -11,

87 Min kommentar: er forholdet registrert av oss og vil bli fulgt opp på et senere tidspunkt. Når?? OK tidligere 33. St Olavs gate 54 B 34. Svelleveien Svelleveien Svelleveien 9A 37. Svelleveien 22 C 38. Svelleveien 22G 39. Sørumsgata Sørumsgata 36 - kjellerboenhet - terreng /8433-2* fra dok -1- ubehandlet

88 fra siste dok, Min kommentar: Kjellerboenhet, ubehandlet fra GOOGLE

89 Sørumsgata 41 kjellerboenhet - terreng /110404i -3* dok 11/ dok 11/858-2 fakta om eiendommen. at kjelleren ikke kan benyttes som egen boenhet Min kommentar: Der foreligger ikke godkjent Søknad om endring.

90 83 Fasade mot Sørumsgata. Kjellervindu plasseres hvor? OK tidligere 42. Sørumsgata 67B Sørumsgata 71B - kjellerboenhet terreng ca /8920-5* dok -4 kommentar: ikke behandlet

91 44. Sørumsgata 78 kjellerboenhet - terreng /8925-1* 84 Se tidligere brev til ROKU OK tidligere 45. Tomtegata 5A Vigernesgata 5A - kjellersoverom terreng /3234-2* dok dok -2

92 85 Og så ble den solgt med innredet kjeller Voldgata 37A kjellerboenhet - terreng /5772 Ubehandlet dok -1

93 OK tidligere 48. Voldgata 37C Voldgata 40 - kjellerboenhet terreng ca /6047-4* dok -1 ( Fra bekymret nabo )

94 87 siste dok -4 Min kommentar: ubehandlet

95 OK tidligere 50. Westye Egebergs vei Øysteins gate 20 kjellerombygging - terreng /940-2* fra dok fra dok -2

KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer Torbjørn Øgle Rud Herbjørn Karlsen Marianne Lappegård Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Kopi av innkallingen sendes: Revisjon Ordfører Øivind Sand Rådmann

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingens framside sendes: Asle Johansen (leder) Kjell Arne Hagen (nestleder) Lone

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingens framside sendes: Asle Johansen (leder) Kjell Arne Hagen (nestleder) Lone

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingens framside sendes: Asle Johansen (leder) Kjell Arne Hagen (nestleder) Lone

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Byggesakulovlighetsoppfølging

Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Byggesakulovlighetsoppfølging 2007 REVISJONSRAPPORT 51/F - 04 Avgitt september 2007 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Byggesakulovlighetsoppfølging Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Byggesak

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 15/80 Møtedato/tid: 08.06.2015, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 27.11.2012 12/707 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Torsdag 6. desember

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 02.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1.

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 187/11 Tid: Mandag 31. oktober 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 11. februar 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 01/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24. oktober 2014

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 27. august 2014 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 4/14 TID: 04.09.2014 kl. 12:00 MØTEINNKALLING STED: Møterom «Innsikten» Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD... 3 3 MØTEPLAN... 4 4 KONTROLLUTVALGETS HOVEDFOKUS I 2015... 4 4.1 TILSYN MED FORVALTNINGEN...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem)

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Fredrikstad Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen, 1.etg. Tidspunkt: 24.04.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin F. Pettersen, telefon 41471166,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Arkivsak: 13/151 Møtedato/tid: 22.10.2013, kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Marit

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSUTREDNINGER GJORT AV KOMMUNEN, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSUTREDNINGER GJORT AV KOMMUNEN, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSUTREDNINGER GJORT AV KOMMUNEN, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN RE KOMMUNE 2013 UTARBEIDET AV www.vestfoldevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer