1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen."

Transkript

1 /07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 2/07 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering. 3/07 Informasjon fra enhetene Kontrollutvalget tar enhetens redegjørelse til orientering. grunnskolen. 4/07 Rapporter fra andre tilsynsorganer. 1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen. Rådmann 2. I tillegg vil kontrollutvalget også ha kopi av kommunens 5/07 Halvårsredegjørelse fra skatteoppkrever pr svar. Kontrollutvalget innstiller ovenfor Sør-Odal kommunestyre å fatte slikt vedtak: Skatteoppkrevers halvårsredegjørelse pr tas til orientering. 6/07 Eventuell kontakt med pressen. 1. Sekretariatsleder besvarer henvendelser fra pressen knyttet til selve sakslisten eller protokollen. 2. Uttalelser knyttet til en konkret sak besvares av kontrollutvalgets leder. 7/07 Reglementer og retningslinjer. Sekretariatsleder legger fram i neste møte forslag til reglement og etiske retningslinjer for kontrollutvalget 8/07 Mer synlige kontrollutvalg? 1. Kontrollutvalget retter en henvendelse til kommunen og ber om at kontrollutvalget blir mer synliggjort på kommunens hjemmeside. 2. Sekretariatsleder undersøker muligheten av å lage en egen hjemmeside med bl.a. beskrivelser av de enkelte kontrollutvalgene i distriktet. 3. Kontrollutvalget anmoder også en om vurdere å lage egen hjemmeside. Sist redigert / ikke mottatt Neste møte KU-17/07 Saken er fulgt opp fra kommunens side. 9/07 Orientering fra Kontrollutvalget tar ens rapportering til orientering.. 10/07 Gjensidig orientering fra Kontrollutvalget tar medlemmenes gjensidige rapportering til kontrollutvalgsmedlemmene. orientering. 11/07 Eventuelt. Ingen vedtak /07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 13/07 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med Lundquist til orientering. 14/07 Bestilling av forvaltnings. 1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltnings for Sør-Odal kommune for og vedtar oppstart av et forvaltningssprosjekt Administrasjonens oppfølging av vedtak, saksutredning. Prosjektet har følgende problemstillinger: I. Har administrasjonen noe system Sendt bestilling

2 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ og iverksetting av kommunestyrets vedtak og blir vedtakene oppfylt og iverksatt. II. Er alle vesentlige saker som legges fram for kommunestyret tilstrekkelig utredet. III. Er kommunestyrets saksbehandling og vedtak i tråd med reglementer, lover og forskrifter IV. Blir saksframstillinger til kommunestyret lagt fram på en forståelig måte. 2. sekretæren lager bestillingsdokumentet. legger fram prosjektplan for sekretariatsleder. 3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 4. Sekretariatsleder rapporterer til kontrollutvalget ved behov. 5. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 200 timer og kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen 1. oktober /07 Bestilling av selskapskontroll. 1. Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Nord-Odal kommune for og bestiller selskapskontroll i GIR. 2. sekretæren legger fram bestillingsdokumentet med konkrete problemstillinger i det første møtet etter sommerferien. 3. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 300 timer (totalt, ikke per kommune) og kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat senest innen 1. mars /07 Informasjon fra enhetene teknisk sektor. 17/07 Reglementer og retningslinjer. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med forslag til følgende vedtak: 1. Reglement for kontrollutvalget godkjennes. 2. Reglementet trer i kraft straks, men 1 gjelder først for valg av nytt kontrollutvalg høsten Behandlet Oppfølging Ferdig Sendt bestilling Jf. også KU-sak 36/07 Samtalen utsettes til neste møte. Neste møte KU-25/07-025/ Legges som vedlegg til årsplanen 18/07 Orientering fra. Revisjonens rapportering utsettes til neste møte. 19/07 Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene. Kontrollutvalget tar leders rapportering til orientering. Sist redigert

3 20/07 Eventuelt. Ingen saker /07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning 22/07 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering. 23/07 Sør-Odal kommune - årsregnskap Kontrollutvalgets uttalelse til Sør-Odal kommunes årsregnskap 2006, oversendes kommunestyret, med kopi til formannskapet 24/07 Gjennomført eierskapskontroll i GIV. 1. Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll i GIV til orientering. 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar rapporten til etterretning og følger opp de anbefalingene som går fram av rapportens pkt /07 Informasjon fra enhetene teknisk sektor. 26/07 Kontrollutvalgets årsrapport Kontrollutvalgets årsrapport for 2006 vedtas. 2. Årsrapport oversendes kommunestyret til behandling med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2006 til orientering -036/ Ikke mottatt særutskrift Sist redigert / Kontrollutvalget tar Yri sin redegjørelse til orientering. 27/07 Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan for Årsplanen oversendes kommunestyret til behandling med følgende forslag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2007 til orientering. Henv. Torkilsrud -040/ / Svar fra Torkilsrud /07 Orientering fra Kontrollutvalget tar ens rapportering til orientering.. 29/07 Gjensidig orientering fra Kontrollutvalget tar medlemmenes gjensidige rapportering til kontrollutvalgsmedlemmene. orientering. 30/07 Eventuelt. Ingen vedtak /07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning 32/07 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og regnskapsansvarlig rådmannen til orientering. 33/07 Oppfølging av merknader til Sør- 1. Kontrollutvalget tar administrasjonens tilbakemelding til Odal kommunes årsregnskap orientering.

4 Revisjonen følger opp saken videre i regnskapsavslutningen for /07 Skatteoppkrevers Kontrollutvalget tar skatteoppkrevers redegjørelse til Tas med i 2. hå. halvårsredegjørelse 1. hå orientering /07 Informasjon fra enhetene, Kontrollutvalget tar Aanerud sin redegjørelse til orientering. landbruk og miljø. 36/07 Problemstillinger for selskapskontroll i GIR. Jf. KU-sak 15/07 37/07 Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for Følgende problemstillinger vedtas for selskapskontroll i GIR : Eierskapskontroll I. Foregår virksomheten i henhold til gjeldende lover og regler, herunder innenfor de rammer som vedtektene gir? II. Foregår virksomheten innenfor rammene av kommunestyrets vedtak og forutsetninger der samfunnsmessig ansvar og sektorpolitiske mål ivaretas? III. Har virksomheten en effektiv og økonomisk forsvarlig drift? IV. Mottar kommunestyret tilstrekkelig og dekkende informasjon om selskapet? Forvaltnings I. Overholder GIR gjeldende bestemmelser om selvkost? II. Skjer det kryssubsidiering mellom monopolvirksomheten og forretningsvirksomheten i GIR? 2. sekretæren lager bestillingsdokumentet. legger fram prosjektplan for sekretariatsleder. 3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 1. Det foreslåtte budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Sør-Odal kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til ordningen for Kontrollutvalget Poster Budsjett 2008 Godtgjørelser kontrollutvalget Reiseutgifter/kjøregodtgj Tapt arb.fortj Sist redigert Sør-Odal kommune - Følges opp I budsjettet er det lagt inn i stedet for Dette fikk rådmannen beskjed om den og det ble lovet rettet

5 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Abonnementer/medlemskap 900 Møteutgifter Kurs Sum Sekretariatet Ramme for virksomheten Selskapskontroll Inkludert i revisj./sekret.budsj. Revisjonen Ramme for virksomheten *) *) Kan bli endret når endelig forslag foreligger. Behandlet Oppfølging Ferdig opp. 38/07 Årsrapport 2006 og årsplan 2007 for sekretæren. 39/07 Revisjonssjefens uavhengighetserklæring for /07 Orientering fra. 41/07 Gjensidig orientering fra kontrollutvalgsmedlemmene /07 Velkommen til de nye medlemmene. 2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Sør-Odal kommune av kommunestyrets behandling sendes kontrollutvalget, og sekretæren til orientering. Årsrapport for 2006 og årsplan for 2007 for sekretæren tas til orientering. Kontrollutvalget tar ssjefens egenvurdering for Sør- Odal kommune for 2007 til orientering. Kontrollutvalget tar ens rapportering til orientering. Kontrollutvalget tar medlemmenes gjensidige rapportering til orientering. Temaer inform. fra enhetene 42/07 Eventuelt. Ingen vedtak. Kontrollutvalget tar den foreløpige orienteringen til etterretning. 44/07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 45/07 Årsplan for kontrollutvalget. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen, med de endringer som framkom i møtet. 46/07 Orientering fra. Sekretariatets sårbarhet tas opp igjen. Legges i årsplanen Sist redigert Korr. årsplan sendes medl. Sendt medlemmene Kontrollutvalget tar ens rapportering til orientering. Revisjonens planer i neste møte.

6 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 47/07 Samtale med ordføreren og 1. Kontrollutvalget vil se an saken om salg av jordeiendom i rådmannen. Ullern, inntil anmeldelsessaken er avgjort, før de vurderer om de vil følge opp saken videre. 2. For øvrig tar kontrollutvalget samtalen med ordføreren og 48/07 Rapport forvaltnings - Administrasjonens oppfølging av vedtak. rådmannen til orientering. 1. Kontrollutvalget tar rapport om Administrasjonens oppfølging av vedtak, saksutredning til orientering. 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: Kommunestyret tar rapporten til etterretning og ber administrasjonen følge opp de anbefalingene som går fram av rapportens pkt Kommunestyrets vedtak: Kommunestyret tar rapporten til etterretning og ber administrasjonen følge opp de anbefalingene som går fram av rapportens pkt kommunestyret ber om at administrasjon legger fram en rutinebeskrivelse på bruk av loggen til neste kommunestyremøte. Skal gi oversikt og mulighet for oppfølging. 49/07 Bestilling av forvaltnings. 1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltnings for Sør-Odal kommune for og vedtar oppstart av et forvaltningssprosjektet Gjennomgang av kommunens retningslinjer og rutiner for innkjøp, med bl.a. fokus på lov om offentlige anskaffelser. 2. Prosjektet har følgende problemstilling: Overholder Sør-Odal kommune lov og forskrifter for offentlige anskaffelser? 3. sekretæren lager bestillingsdokumentet. legger fram prosjektplan for sekretariatsleder. 4. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til tidsplanen eller andre forhold, legger sekretariatsleder saken fram for kontrollutvalget. 5. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 300 timer og kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen 1. april Behandlet Oppfølging Ferdig sak 008/ Salg av eiendom Ullern. Behandlet i møtet , sak 3/08 for videre oppfølging. Sist redigert

7 6. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å iverksette bestilling av nytt forvaltningssprosjekt fra den vedtatte prioriteringslisten, innenfor tilgjengelig ressursramme og hvis tidsaspektet tillater det. Det bestilles da prosjekt knyttet til Vurdering av kommunens ITsikkerhet og informasjonssikkerhet, med problemstillinger som beskrevet i saksframstillingen i sak 49/ Sekretariatsleder orienterer kontrollutvalget om eventuell ny bestilling. 50/07 Gjensidig orientering fra Kontrollutvalget utsetter rapporteringen til neste møte. Sendt brev om kontrollutvalgsmedlemmene. sakspap. til komm /07 Eventuelt. Ingen vedtak. Sist redigert

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen.

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen. 26.2.07 1/07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 2/07 Samtale med ordføreren og Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning.

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning. 13.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/09 Samtale med ordføreren og Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til

Detaljer

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 2/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/09

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Revidert 23.8.12 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli Vedtatt i kontrollutvalget 6.12.13 Behandlet i kommunestyret

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2013. Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2.

KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2013. Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2. ÅRSPLAN 2013 KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2.13, sak 009/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg Vedtatt i kontrollutvalget 28.11.13 Behandlet i kommunestyret 16.12.13, sak 083/13 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

TILTAKSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE. Revidert 2.9.15

TILTAKSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE. Revidert 2.9.15 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE TILTAKSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE Revidert 2.9.15 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD... 3 3 MØTEPLAN... 4 4 KONTROLLUTVALGETS HOVEDFOKUS I 2015... 4 4.1 TILSYN MED FORVALTNINGEN...

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 187/11 Tid: Mandag 31. oktober 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10

M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10 K O N T R O L L U T V A L G E T I F R O G N K O M M U N E Til kontrollutvalgets medlemmer og 1. varamedlemmer M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10 Tid: 27. september 2010 kl 18.00 Sted: Fraunar i Rådhuset

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 6.november 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 9/07 TID: 15.11.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer