5/13 Bestilling av selskapskontroll. 1. Det bestilles selskapskontroll (eierskapskontroll) i GIV IKS og Glåmdal Glåmdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5/13 Bestilling av selskapskontroll. 1. Det bestilles selskapskontroll (eierskapskontroll) i GIV IKS og Glåmdal Glåmdal"

Transkript

1 /13 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 2/13 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 3/13 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til 4/13 Oppfølging av Nummerert brev fra Kontrollutvalget tar rådmannens svar til orientering og følger opp saken regnskapsavslutningen videre i regnskapsavslutningen. 5/13 Bestilling av selskapskontroll. 1. Det bestilles selskapskontroll (eierskapskontroll) i GIV og Glåmdal Glåmdal krisesenter med følgende problemstillinger: Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? o Har kommunen etablert rutiner og evaluering av sine eierinteresser? Glåmdal sekretariat o Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og utsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer god eierstyring og selskapsledelse? 2. Selskapskontrollen (eierskapskontrollen) i GIV gjennomføres av Glåmdal sekretariat, mens eierskapskontrollen i Glåmdal krisesenter gjennomføres av Glåmdal. 3. Hvert av prosjektene gjennomføres innen en ramme på ca 60 timer. 4. Sakene legges fram kontrollutvalget innen. 6/13 Inmasjon fra enhetene - psykiatri Kontrollutvalget tar redegjørelsen til 7/13 Kontrollutvalgets årsrapport Kontrollutvalget årsrapport 2012 vedtas. KS KS Saken sendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: Sak Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2012 til 012/13 8/13 Bestilling av valtnings 1. Kontrollutvalget viser til plan valtnings Grue kommune og vedtar oppstart av et valtningssprosjekt knyttet til Brukerbetaling omsorgsboliger basert på driftsprinsipper av Problemstillingene utmes ut fra følgende bestilling : 1. Det gjennomføres en kvalitetssikring av betalingssatser i heldøgnsbemannede omsorgsboliger (HDO) tilbake til Vurderingen skal også omfatte husleiesatsene fra 2004 og fram til dags dato, sett i lys av driftsprinsippene fra 2004, husleieloven og de totale økonomiske konsekvensene beboerne ved omsorgsboligene. 3. Endelige problemstillinger fastsettes av en og sekretariatet, basert på kommunestyrets vedtak. 3. Hvis det i løpet av gjennomgangen avdekkes andre problemstillinger som bør undersøkes nærmere, tas dette opp med sekretariatet. Sist redigert Glåmdal

2 4. Glåmdal sekretariat lager bestillingsdokumentet og oversender dette til Glåmdal. 5. Prosjektet gjennomføres innen en ressursramme på 300 timer og kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 9/13 Bestilling av regnskaps. Bestillingen er overført til valtnings, jf. KU-sak 8/13. 10/13 Oppdragsansvarlig revisors 1. Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering uavhengighetserklæringer Grue kommune 2013 til 2. Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig valtningsrevisors egenvurdering Grue kommune 2013 til 11/13 Rapportering fra Glåmdal Kontrollutvalget tar ens rapportering til. 12/13 Eventuelt Ingen vedtak /13 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 14/13 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 15/13 Rapport valtnings Brukerbetaling omsorgsboliger. 1. Kontrollutvalget tar rapport om Brukerbetaling omsorgsboliger basert på driftsprinsipper av 2004 til 2. Saken oversendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: a. Kommunestyret tar rapport om Brukerbetaling omsorgsboliger basert på driftsprinsipper av 2004 b. Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger. c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp, innen KS KS sak 020/13 Etterlyst særutskrift 16/13 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til 17/13 Inmasjon om selvkost, avgifter og Kontrollutvalget tar redegjørelsen til gebyrer. 18/13 Skatteoppkrevers årsrapport Kontrollutvalget sier seg nøyd med kommunen nå utfører tilstrekkelig med arbeidsgiverkontroller. Manglende arbeidsgiverkontroller har blitt bemerket fra kontrollutvalgets og Skatteetatens side tidligere. KS KS sak 021/13 Etterlyst særutskrift 2. Kontrollutvalget tar saken til orientering og eslår Grue kommunestyre å fatte slikt vedtak: 19/13 Inmasjon fra enhetene NAV sosial. Skatteoppkrevers årsrapport/årsregnskap 2012 datert og Skatteetatens kontrollrapport datert , tas til Kontrollutvalget tar redegjørelsen til Sist redigert

3 20/13 Eventuelt. Ingen vedtak. 21/13 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 22/13 Årsregnskap og årsberetning Grue kommune. Kontrollutvalgets uttalelse til Grue kommunes årsregnskap og årsberetning 2012, oversendes kommunestyret, med kopi til mannskapet. Sist redigert KS med kopi til FSK Sak 028/ /13 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til 24/13 Oversikt over kommunens kunst, Kontrollutvalget tar saken til kultur og andre verdigjenstander. 25/13 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 26/13 Rapport selskapskontroll i Glåmdal krisesenter. 1. Kontrollutvalget tar rapporten om eierskapskontroll i Glåmdal Krisesenter til 2. Rapporten sendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: Kommunestyret tar rapporten eierskapskontroll i Glåmdal Krisesenter til Kontrollutvalget ber om tilbakemelding fra eierrepresentanten innen , på om rapportens anbefalinger følges opp. 27/13 Bestilling av valtnings. 1. Kontrollutvalget viser til plan valtnings Grue kommune og vedtar oppstart av et valtningssprosjekt knyttet til Brukerperspektiv/ tillitskapende valtning. 2. Prosjektet har følgende problemstillinger (eløpige): a. Hvordan blir brukerne møtt i kommunen, og hvor lett tilgjengelig er inmasjonen de trenger? b. Hvordan praktiseres offentlighetsloven og valtningsloven? c. Hvilken tillitt har innbyggerne til kommunens valtning? 3. Glåmdal sekretariat lager bestillingsdokumentet og oversender dette til Glåmdal. Glåmdal lager prosjektplan som legges fram kontrollutvalget i neste møte. 4. Prosjektet gjennomføres innen en ressursramme på 300 timer og kontrollutvalget ber om at endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. Hvis det er vesentlige endringer i hold til tidsplanen eller andre hold, legger sekretariatsleder saken fram kontrollutvalget. 28/13 Sammenslåing av Glåmdal med Hedmark Revisjon. Kontrollutvalget slutter seg til representantskapets vedtak og legger fram følgende innstilling til kommunestyret: KS /13 Glåmdal KS

4 Kommunene gir sin tilslutning til og ønsker å delta i en sammenslåing av Hedmark Revisjon og Glåmdal fra Prosessen gjennomføres i samsvar med intensjonene i utredning datert / /13 Årsrapport såret 2012 Kontrollutvalget tar ens rapportering til Glåmdal. 30/13 Rapportering fra Glåmdal Kontrollutvalget tar ens oppsummeringsbrev 2012 til 31/13 Eventuelt. Ingen vedtak /13 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 33/13 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 34/13 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til 35/13 Budsjett kontroll- og tilsynsarbeidet /13 Inmasjon om samhandlingsremen. 1. Følgende slag til budsjettet kontroll- og tilsynsordningen Grue kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets slag til ordningen Kontrollutvalget Sekretariatet Selskapskontroll Revisjonen Poster Godtgjørelser kontrollutvalget Budsjett 2014 Sist redigert Reiseutgifter/kjøregodtgj Tapt arb.tj Abonnementer/medlemskap Møteutgifter Kurs Sum Ramme virksomheten Inkludert i rev./sekret. Ramme virksomheten Inkludert arbeidsgiveravgift. Forbehold om representantskapets vedtak Forslaget følger mannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet Grue kommune av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget, Glåmdal og Glåmdal sekretariat til Kontrollutvalget tar rapporteringen til Grue kommune KS sak 068/13 Ikke mottatt utskrift eller melding. Purret på tilbakemelding ()

5 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 37/13 Rapportering fra Glåmdal Kontrollutvalget tar ens rapportering til /Orientering om sstrategien såret /13 Bestilling av selskapskontroll i 1. Det bestilles selskapskontroll (eierskapskontroll) i Glåmdal Brannvesen Glåmdal Glåmdal Brannvesen. med følgende problemstillinger: Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? o Har kommunen etablert rutiner og evaluering av sine eierinteresser? o Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og utsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer god eierstyring og selskapsledelse? 2. Selskapskontrollen (eierskapskontrollen) gjennomføres av Glåmdal. 3. Prosjektene gjennomføres innen en ramme på ca 60 timer. Behandlet Oppfølging 4. Sakene legges fram kontrollutvalget innen /13 Oppfølging av vedtak. Kontrollutvalget tar saken til 40/13 Eventuelt. Kontrollutvalgets møte framskyndes til () /13 Omvisning - Inmasjon fra enhetene Kontrollutvalget tar rapporteringen til 42/13 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til 43/13 Rådmannens interne kontroll. Saken utsettes til neste møte. 44/13 Oppfølging av valtnings, Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til KOSTRA 45/13 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 46/13 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 47/13 Rapport selskapskontroll GIV 1. Kontrollutvalget tar rapporten om eierskapskontroll i GIV til 2. Rapporten sendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: Kommunestyret tar rapporten eierskapskontroll i GIV til Kontrollutvalget anbefaler at kommunene sørger at målet med selskapet er likt alle eierne. Kontrollutvalget ber om tilbakemelding fra eierrepresentanten innen , på om rapportens anbefalinger følges opp Kommunestyrets vedtak: Andre kulepunkt er endret i henhold til ettersendt slag fra sekretariatet og lagt fram i kommunestyremøtet: Det anbefales at kommunene sørger at målet med selskapet er likt alle eierne. KS / Sist redigert Ferdig

6 48/13 Eventuelt. Ingen vedtak /13 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 50/13 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 51/13 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til 52/13 Oppfølging av valtnings, Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til Brukerbetaling omsorgsboliger. 53/13 Forvaltnings vurdering av Kontrollutvalget velger å holde på det bestilte prosjektet, og legger ekstra Glåmdal bestilt prosjekt. vekt på saksbehandlingstid på teknisk og dispensasjonssaker. 54/13 Rapportering fra Glåmdal Kontrollutvalget tar inmasjonen fra en til. 55/13 Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget vedtar den eslåtte årsplanen, med de endringer som KS framkom i møtet, som kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget oppdrer kommunestyret til å bruke kontrollutvalget 071/13 aktivt. 3. Saken sendes kommunestyret med følgende slag til vedtak: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan 2014 til 56/13 Inmasjon fra enhetene Kontrollutvalget tar inmasjonen fra NAV sosial til 57/13 Kontrollutvalgets tilsynsansvar - regnskaps/valtnings. Kontrollutvalget slutter seg til de vurderingene som går fram av 1. Vurdering av regnskaps pr Vurdering av valtnings pr /13 Eventuelt. Ingen vedtak. Totalt 2013 () Sist redigert

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning.

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning. 13.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/09 Samtale med ordføreren og Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til

Detaljer

oppdragsansvarlige revisorene. egenvurdering for Våler kommune for 2015 til orientering.

oppdragsansvarlige revisorene. egenvurdering for Våler kommune for 2015 til orientering. 29.1.15 1/15 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 2/15 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 3/15 Interimsrapport

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen.

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen. 19.2.07 1/07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 2/07 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering. 3/07

Detaljer

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 2/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/09

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen.

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen. 26.2.07 1/07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 2/07 Samtale med ordføreren og Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli Vedtatt i kontrollutvalget 6.12.13 Behandlet i kommunestyret

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2013. Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2.

KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2013. Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2. ÅRSPLAN 2013 KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL KOMMUNE Vedtatt i kontrollutvalget 10.12.12 Behandlet i kommunestyret 18.2.13, sak 009/13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 KONTROLLUTVALGET I SØR-ODAL...

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. oppfølging sak 002/12 i kontrollutvalget 020/12 Redegjørelse oppfølging av kommunestyrevedtak

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. oppfølging sak 002/12 i kontrollutvalget 020/12 Redegjørelse oppfølging av kommunestyrevedtak HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 8. oktober 2012 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

TILTAKSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE. Revidert 2.9.15

TILTAKSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE. Revidert 2.9.15 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE TILTAKSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE Revidert 2.9.15 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal,

Detaljer

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Revidert 23.8.12 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg Vedtatt i kontrollutvalget 28.11.13 Behandlet i kommunestyret 16.12.13, sak 083/13 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2010 22. september 2010 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2010/18013-13 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Arne Bjørnå, leder Georg Mathisen Inger Marie Strande Vefik IKS: Revisjonssjef

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

Sak 3/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 3/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 13. mars 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Møtebok KONTROLLUTVALGET. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten

Møtebok KONTROLLUTVALGET. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten Møtebok Tid Tirsdag 8. september 2015, kl. 18.00 Sted Møterom Bjørnholt, Rælingen rådhus Tilstede medlemmer Torbjørn Øgle Rud, leder Anne Grethe Mathisen Tilstede varamedlemmer Forfall Sissel Sjølli Marianne

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10

M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10 K O N T R O L L U T V A L G E T I F R O G N K O M M U N E Til kontrollutvalgets medlemmer og 1. varamedlemmer M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10 Tid: 27. september 2010 kl 18.00 Sted: Fraunar i Rådhuset

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset. 10.09.2013 kl. 18:30

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset. 10.09.2013 kl. 18:30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset 10.09.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer